17-Oct-2019

fourloui

1


Welcome to the

Graduation Ceremony

of the

University of Johannesburg

17 October 2019

Welkom by die

Gradeplegtigheid

van die

Universiteit van Johannesburg

17 Oktober 2019

Le a Amogelwa

Moletlong wa Dikapešo wa

Yunibesithi ya Johannesburg

17 Diphalane 2019

Niyamukelwa

eMcimbini wokweThweswa kweZiqu

weNyuvesi yaseJohannesburg

17 kuMfumfu 2019

2


UNIVERSITY OF JOHANNESBURG

CHANCELLOR

Prof NS Ndebele

BA (Lesotho), MA (Cambridge UK), PhD (Denver USA)

SENIOR OFFICE-BEARERS OF THE UNIVERSITY

VICE-CHANCELLOR AND PRINCIPAL

Prof T Marwala

BS Eng (Case Western Reserve USA), MEng (UP), PhD (Cambridge UK)

DEPUTY VICE-CHANCELLOR ACADEMIC

Prof A Parekh

BA, BA Hons, MA (UDW), MA (Kansas USA), DPhil (UDW)

DEPUTY VICE-CHANCELLOR: RESEARCH AND INTERNATIONALISATION

Prof S Sinha

BEng, MEng, PhD (UP)

REGISTRAR

Prof IC Burger

BA, HEd, BA Hons, MA, PhD (RAU)

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Ms N Mamorare

BCom (Rhodes), BCom Hons (UKZN), CA (SA)

CHIEF OPERATING OFFICER

Prof A Swart

NDip, NHDip (TWR), BEd, MEd (RAU), DTech (TWR)

GENERAL COUNSEL

Prof PH O’Brien

BCom, LLB, LLM, LLD (RAU)

SENIOR EXECUTIVE DIRECTOR IN THE VICE-CHANCELLOR’S OFFICE

Dr N Vukuza

BA (Fort Hare), BA Hons (Rhodes), DTE (UNISA), MA (Wits), PhD (Stellenbosch)

3


EXECUTIVE DEANS

COLLEGE OF BUSINESS AND ECONOMICS

Prof D van Lill

BSc, BSc Hons, MSc, PhD (US)

FACULTY OF ART, DESIGN AND ARCHITECTURE

Ms A Breytenbach (Acting)

BArch (UP), MBA (UJ)

FACULTY OF EDUCATION

Prof SJ Gravett

BA, HEd (PU for CHE), BEd, MEd, DEd (RAU)

FACULTY OF ENGINEERING AND THE BUILT ENVIRONMENT

Prof DJ Mashao

BSc Eng (UCT), MSc Eng (UCT), MSc AM (Brown, USA), PhD (Brown, USA)

FACULTY OF HEALTH SCIENCES

Prof S Khan

BSc, BSc Hons, MSc, PhD (UWC)

FACULTY OF HUMANITIES

Prof AB Broadbent

BA, BA Hons, MPhil, PhD (Cambridge UK)

FACULTY OF LAW

Prof LG Mpedi

B Juris, LLB (Vista), LLM (RAU), LLD (UJ)

FACULTY OF SCIENCE

Prof D Meyer

BSc, BSc Hons, MSc (RAU), PhD (California USA)

4


MEMBERS OF COUNCIL

CHAIRPERSON

Mr MS Teke

DEPUTY CHAIRPERSON

Dr Y Ndema

MEMBERS

Prof H Abrahamse

Mr FM Baleni

Mr T Ditshego

Ms S Dlamini

Ms K Gugushe

Prof D Hildebrandt

Ms X Kakana

Mr G Khosa

Mr MS Khoza

Ms K Khumalo

Ms B Madikizela

Mr M Mahlasela

Prof T Marwala

Mr T Mati

Ms Z Matlala

Prof A Parekh

Dr WP Rowland

Prof A Strydom

PRESIDENT OF CONVOCATION

Dr BM Diale

5


Programme

Thursday, 17 October 2019 at 17:00

To ensure good order during the ceremony all those present are requested to leave

the Auditorium only after the ceremony has been concluded.

The academic procession enters the Auditorium and the members of the procession take

their seats on the stage.

The choir sings Gaudeamus Igitur (or a CD is played) while those present remain

standing.

The Chancellor constitutes the congregation.

Choir.

Welcome.

The relevant Executive Dean presents the candidates to the Chancellor for the

conferment of a degree/diploma/certificate.

Singing of the National Anthem.

The Chancellor dissolves the congregation.

The academic procession leaves the Auditorium while those present remain standing.

Lenaneo

Labone, 17 Diphalane 2019 ka 17:00

Go kgonthiša gore dilo di sepela ka tshwanelo nakong ya moletlo, bohle bao ba tlilego

moletlong ba kgopelwa go tšwa ka Holong ya kopano feela ka morago ga ge moletlo o

phethilwe.

Sehlopha sa dirutegi se tsena ka Holong ya kopano gomme maloko a sehlopha se a dula

ditulong tša ona sefaleng.

Khwaere e opela Gaudeamus Igitur (goba CD e tlo bapalwa) mola bao ba lego gona ba

tšwela pele go ema.

Mokhanseliri o kopanya phuthego.

Khwaere.

Dikamogelo.

Hlogophethiši ya maleba ya lefapha e hlagiša dialoga go Mokhanseliri gore di newe

tikrii/diploma/setifikeiti.

Go opelwa ga Koša ya Setšhaba.

Mokhanseliri o phatlalatša phuthego.

Sehlopha sa dirutegi se tšwa ka Holong ya kopano mola bao ba lego gona ba tšwela pele

go ema.

6


Program

Donderdag, 17 Oktober 2019 om 17:00

Ter wille van die ordelike verloop van die plegtigheid

word alle aanwesiges vriendelik versoek

om die Ouditorium nie voor die einde van die plegtigheid te verlaat nie.

Die akademiese prosessie kom die Ouditorium binne en neem op die verhoog plaas.

Die koor sing Gaudeamus Igitur (of ‘n CD word gespeel) terwyl die aanwesiges staan.

Die Kanselier stel die kongregasie saam.

Koor.

Verwelkoming.

Die betrokke uitvoerende dekaan stel die kandidate aan die Kanselier voor vir die

toekenning van ‘n graad/diploma/sertifikaat.

Sing van die volkslied.

Die Kanselier ontbind die kongregasie.

Terwyl die aanwesiges bly staan, verlaat die akademiese prosessie die Ouditorium.

Uhlelo

uLwesine, 17 kuMfumfu 2019 ngele-17:00

Ukuze kuqinisekwe ukuthi konke kuhamba kahle ngesikhathi somcimbi, bonke abakhona

bacelwa ukuba baphume eHholweni kuphela lapho umcimbi usuphothuliwe.

Udwendwe lezifundiswa lungena ehholweni bese amalungu odwendwe ahlala phansi

esiteji.

Ikwaya icula i-Gaudeamus Igitur (noma kudlalwa iCD) ngalenkathi labo abakhona

besamile.

UShansela uhlanganisa ibandla.

Ikwaya.

Ukwamukelwa.

Izinhloko Eziyiziphathimandla ezithintekayo zethula abafundi kuShansela weNyuvesi

ukuze bathole idigiri/idiploma/isitifiketi.

Kuculwa iHubo Lesizwe.

7


Gaudeamus Igitur

Gaudeamus igitur,

Juvenes dum sumus;

Post iucundum iuventutem,

Post molestam senectutem

Nos habebit humus.

Vivat academia,

Vivant professores,

Vivat membrum quodlibet,

Vivat membra quaelibet;

Semper sint in flore!

English

Let us rejoice, therefore,

While we are young.

After a pleasant youth

After a troubling old age

The earth will have us.

Long live the academy!

Long live the professors!

Long live each student;

Long live the whole fraternity;

For ever may they flourish!

Sesotho sa Leboa

Ka gona, a re thabeng,

Re sa le ba bafsa.

Ka morago ga bofsa bjo bo bose

Ka morago ga go tšofala mo go nago le

mathata

Lefase le tla ba le rena.

Phela thuto phela!

Phelang diprofesa phelang!

Phelang baithuti phelang;

Phela kagišano ka botlalo phela;

O ka re ba ka phela gabotse goyagoile!

Afrikaans

Laat ons dan vrolik wees,

Terwyl ons jonk is;

Na ’n aangename jeug.

Na ’n onaangename oudag,

Sal die aarde ons hou.

Lank lewe die universiteit,

Lank lewe die professore,

Lank lewe elke student,

Lank lewe al die studente,

Mag hulle vir ewig hul jeug behou!

Zulu

Ngakho, masithokoze

Sisebasha nje.

Emva kobumnandi bobusha

Emva kwezinkinga zobudala

Umhlaba uzosithatha.

Phambili ngemfundo!

Phambili boSolwazi!

Phambili nakuwe mfundi;

Phambili ngenhlangano yonke;

Maziqhubeke ngonaphakade!

8


QUALIFICATIONS

1. National Diploma: (NDip)

Chabalala, Thoriso Dzunisani (Tourism Management)

Fikeni, Sanelisiwe (Tourism Management)

Legodi, Nokulunga (Tourism Management)

Makhanya, Lunga (Hospitality Management)

Mashele, Hlulani Perseverence (Tourism Management)

2. Baccalaureus Artium (BA): Public Management and Governance

Bachelor of Arts Public Management and Governance

Bhengu, Sthembile Noxolo

Boroko, Paballo Themocious

Davids, Christine Andrea

Diseko, Koketso

Dladla, Malibongwe Carolian

Hlatshwayo, Thokozani Cyril

Jamgaza, Sanele

Kanyama, Dorothe

Khoza, Nkateko Chantelle

Macophe, Thabile

Maeko, Pontsho

Makoala, Itumeleng Francina

Makwela, Lucy Dineo

Maledu, Kamogelo Elsie

Malinga, Qhawe Africa

Manga, Jenevene Raquel

Mani, Chuleza

Masimini, Nokuthaba

Mkhatshwa, Nonhlanhla Charity

Mlaba, Nosifiso Mimi Girl

Mohumi, Kutlwano

Molefe, Anna Tsholofelo

Mukhari, Mosabeni Suzen

Ndabambi, Nosipho

Ndlovu, Lawrentia Sibusisiwe Thandolwethu

Ngwenya, Valerie

Nodumo, Andisiwe Amanda

9


Nyongwana, Nelisiwe

Sambo, Fezile Glory

Simelane, Mnakekeli Edward

Sizane, Ngcobisile Jetro

Tsetsewa, Keletso Thuto

Xinindlu, Given Phiwe

3. Baccalaureus Commercii (BCom): Economics and Econometrics

Bachelor of Commerce in Economics and Econometrics

Madiope, Confidence Matome

Mashego, Kamogelo Mpho

Mgudlwa, Pumzile

Mkhatshwa, Nokuthula

Mongwe, Benice Makhanani

Zibi, Tsakane Makhanane

4. Baccalaureus Commercii Honoribus (BCom Hons)

Bachelor of Commerce Honours

Chauke, Vunwe Wayne (Economics)

Lidovho, Mpho (Economics)

Magudu, Ongezwa (Econometrics)

Masha, Moipone Mariam (Economics)

Mashao, Onthatile Lesego (Economics)

Mokate, Bridget Dineo (Economics)

Msibi, Ayanda (Econometrics)

Ratlabala, Karabo Wendy (Economics)

Shilubane, Nhlalala (Economics)

Van Schalkwyk, Seipati Evodia (Economics)

5. Bachelor of Arts Honours in Public Management and Governance

Mlambo, Thandeka Pretty

6. Master of Arts in Public Management and Governance

Bangani, Ayola (Public Management and Governance)

Dissertation: Factors influencing the implementation of the Strategic Framework

for Gender Equality within the South African Public Service

Supervisor: Prof S Vyas-Doorgapersad

10


Maloba, Tiisetjo Motlanalo (Public Management and Governance)

Minor dissertation: Variables influencing network governance to promote good

developmental governance

Supervisor: Prof CJ Auriacombe

Ncamphalala, Mncedisi (Public Management and Governance) (with distinction)

Dissertation: The role of ICT to promote smart governance in local governments

Supervisor: Prof S Vyas-Doorgapersad

Sibran, Yasmin Abdool Azeez (Public Management and Governance)

Dissertation: A comparative study of the role of apartheid and post-apartheid

water policies

Supervisor: Prof CJ Auriacombe

Co-Supervisor: Dr D Ukwandu

7. Masters of Tourism and Hospitality Management

Malabi, Kwetsimani Lebogang (Tourism and Hospitality Management)

Dissertation: Accessibility support for tourists with physical disabilities in Gauteng

Supervisor: Dr PH Thomas

Co-Supervisor: Prof CM Rogerson

Mphahlele, Motlabaile (Tourism and Hospitality Management)

Dissertation: Perspectives of public higher institutions regarding

internationalisation of Tourism and Hospitality qualifications

Supervisor: Dr N Wakelin-Theron

Mudimba, Talent (Tourism and Hospitality Management) (with distinction)

Dissertation: Perceptions of local residents and authorities on human-wildlife

coexistence in Zimbabwe

Supervisor: Prof TM Tichaawa

Urwin, Roland Stanley (Tourism and Hospitality Management)

Dissertation: Specialty coffee consumption amongst consumers in Gauteng

Supervisor: Dr H Kesa

Co-Supervisor: Ms EA Sao Joao

8. Master of Commerce

Baqwa, Mthetheleli (Local Economic Development)

Technical research project: Local economic development interventions to

commercialise livestock production by Mzongwana farmers

Supervisor: Dr M Venter

Co-supervisor: Prof E Swanepoel

11


Khosa, Tsakani Vanessa (Local Economic Development)

Technical research project: Empowering female-owned businesses trading at the

Tshakhuma fresh produce market in Limpopo

Supervisor: Dr M Venter

Co-Supervisor: Dr M Pretorius

Koto, Caroline (Computer Auditing)

Limited scope dissertation: Cyber risk management frameworks for the South

African banking industry

Supervisor: Ms B Schutte

Co-Supervisor: RJ Smith

Mjakada, Zukelwa (Local Economic Development)

Technical research project: Patterns of empowerment of unemployed youth in

Khayelitsha

Supervisor: Dr M Venter

Mjanyelwa, Vivian Nomakheswa (Local Economic Development)

Technical research project: Patterns of empowering small businesses in

Mantsopa through entrepreneurial skills development

Supervisor: Dr M Venter

Co-Supervisor: Dr JP Grundling

Moerane, Kgothatso Kekeletso (Local Economic Development)

Technical research project: The economic impact of the Dobsonville shopping

centre on the quality of lives of the local community

Supervisor: Dr M Venter

Co-Supervisor: Dr JP Grundling

Mtezuka, Bophelo (Development Economics)

Minor dissertation: The Employment Equity Act and racial inequality in South

Africa: Evidence from the top management level in the private sector

Supervisor: Dr ME Biyase

Co-Supervisor: Dr HA Amusa

Mukalenge, Tshikenda Leopold (Financial Economics)

Minor dissertation: Estimating portfolio value at risk by a conditional copula

approach in BRICS countries

Supervisor: Prof Q Wang

Musakanya, James Gabriel Ropafadzo (Local Economic Development)

Technical research project: Information exchange market and the performance of

small businesses in Soweto

Supervisor: Dr BM Maphela

12


Nyathi, Mandla (Financial Economics)

Minor dissertation: Analysis of operational risk in the South African banking sector

using the Standardised Measurement Approach

Supervisor: Prof JW Muteba Mwamba

Co-Supervisor: Mr SM Mwambi

Pahla, Zenzele Mwansa (Development Economics)

Minor dissertation: The determinants of South Africa's financial cycle

Supervisor: Prof AN Kabundi

Co-Supervisor: Dr AB Pholo

Phungo, Mukatshelwa Phumudzo (Financial Economics)

Minor dissertation: An analysis of the unbiased forward rate hypothesis in

developed and emerging economies

Supervisor: Prof L Bonga-Bonga

Ravat, Zafeer Shaukat Ally (Development Economics)

Minor dissertation: Using contingent behaviour analysis to measure the price

elasticity of demand for plastic bags

Supervisor: Prof J Dikgang

Co-Supervisor: Mr J Mahabir

Russell, Guy (Financial Economics)

Minor dissertation: The effects of large scale asset purchases and normalisation

announcements by the US Federal Reserve on the South African economy: An

event study approach

Supervisor: Prof AN Kabundi

Co-Supervisor: Mr SM Mwambi

Samkange, Celiwe Muvaraidzi (Development Economics)

Minor dissertation: Efficiency of water service providers in South Africa: A double

bootstrap DEA analysis

Supervisor: Prof J Dikgang

Co-Supervisor: Mr J Mahabir

Sangweni, Xolile Zodwa (Financial Economics)

Minor dissertation: An empirical evaluation of existing backtesting techniques for

market risk models

Supervisor: Prof JW Muteba Mwamba

Shipalana, Peace Victory (Financial Economics)

Minor dissertation: Linear predictor of discounted aggregated cash flows with

dependent inter-occurrence time

Supervisor: Prof F Adekambi

13


Sithole, Rumbidzai Praise (Financial Economics)

Minor dissertation: The transmission of stock volatility shocks between the South

African and selected African stock markets

Supervisor: Prof JH Eita

Tang, Liang (Financial Economics)

Minor dissertation: Dependence analysis in BRICS stock markets: A vine copula

approach

Supervisor: Prof JW Muteba Mwamba

Co-Supervisor: Mr SM Mwambi

9. Master of Philosophy in Industrial Policy

Chimphamba, Feston Ndekhane (Industrial Policy)

Minor dissertation: An analysis of Malawi’s structural trade imbalance

Supervisor: Dr MK Wilson

Idu-Odaiche, Uzoma Desmond (Industrial Policy)

Minor dissertation: The relationship between foreign direct investment, non-oil

exports and economic growth in Nigeria

Supervisor: Prof KS Nell

Komnang Ngompo, Cédric Sammuel (Industrial Policy)

Minor dissertation: Financial development and economic growth in Cameroon

Supervisor: Prof KS Nell

Monaisa, Valentia Lerato Esther (Industrial Policy)

Minor dissertation: The impact of industrial policy on upstream steel and plastics

sectors: The case of the South African automotive sector

Supervisor: Prof SJ Ashman

Co-Supervisor: Dr L Monaco

Ngosa, Moses (Industrial Policy)

Minor dissertation: Can local content policy spur industrialisation? An examination

of the Zambian fruit and vegetables sector

Supervisor: Prof SJ Ashman

Tikuye, Anteneh Berhanu (Industrial Policy)

Minor dissertation: The determinants of industrialisation in Ethiopia

Supervisor: Prof KS Nell

10. Bachelor of Education (BEd): Foundation Phase Teaching

Maduna, Nthabeleng

14


Makati, Motshidisi Nthabiseng

Mmatswetsi, Kholofetso Faith

Mokgatle, Gloria Masego

Mthembu, Mbali

Skosana, Eva Silindokuhle

11. Bachelor of Education (BEd): Intermediate Phase Teaching

Gordon, Nicole Cilene

Mjokovana, Andisiwe Abegale

Mthembu, Sandiso Happiness

Pillay, Bernel Candice

Radebe, Prudence Gugulethu

Tlou, Bontlenyana Ernie

12. Baccalaureus Educationis (BEd): Further Education and Training

(School Phase)

Benjamin, Laverne Yolan

Khosa, Peggy Flavia

Mntungwa, Sbongiseni

13. Bachelor of Education (BEd): Senior Phase and Further Education and

Training (School Phase) Teaching

Barnabas, Bukekile Tembekile Ntandokayise

Kubalo, Nombulelo Constance

Makhetha, Kedibone Kim

Malele, Eddie Motiiseng

Msipha, Mzwakhe Petros

Ndlangamandla, Ayanda Celimpilo

Ndlovu, Nomthandazo Jude

Phera, Makoebu Johannes

Thafeni, Amos Hlalefang

Zulu, Mbalenhle

14. Postgraduate Certificate in Education (PGCE): Further Education and

Training Teaching

Mazibuko, Audrey Thembi

15


15. Master of Education (MEd)

Agu, Jennifer Chioma (Education)

Dissertation: The role of secure attachment in promoting resilience among

orphans

Supervisor: Dr BM Diale

Co-supervisor: Prof M Malindi (North-West University)

Basson, Jeanetta (Education) (with distinction)

Dissertation: Late adolescents’ discovery of their life purpose: A psychoeducational

approach

Supervisor: Prof CPH Myburgh

Co-supervisor: Prof M Poggenpoel

Bestbier, Alicia (Educational Psychology) (with distinction)

Minor Dissertation: The resilience-process of young adults with Attention Deficit

Hyperactivity Disorder

Supervisor: Dr H Dunbar-Krige

Brits, Ulana (Education)

Dissertation: The utility validity of a grade 3 mathematics pilot test that includes a

developmental cognitive psychology perspective in its design

Supervisor: Prof L Ragpot

Co-supervisor: Prof E Henning

Cawood, Melissa (Educational Psychology)

Minor Dissertation: Educational psychologists’ responses to the needs of samesex

sexuality school youth

Supervisor: Prof A Brown

Chakawodza, Josphine Munyaradzi (Curriculum Policy Evaluation)

Minor Dissertation: A critical investigation of curriculum delivery practices in

schools: A case of girls’ performance in physical sciences in South African schools

Supervisor: Prof JJK Divala

Coppard, Samantha Mary (Education)

Dissertation: Assessing the culture fairness of an intelligence test by adjusting the

test times and pictorial examples: A pilot study with grade 2 learners in four

Johannesburg schools

Supervisor: Prof L Ragpot

Co-supervisor: Prof A Fritz-Stratmann (University of Duisburg-Essen)

De Villiers, Rosalye Karen (Educational Psychology) (with distinction)

Minor Dissertation: Supporting a foundation phase learner presenting with specific

learning difficulties in building resilience: A transdisciplinary approach

Supervisor: Dr MP van der Merwe

16


Du Preez, Werner (Educational Management)

Minor Dissertation: The management of budgets in fee-paying public schools:

Implications for effective teaching and learning

Supervisor: Prof R Mestry

Ebrahim, Sumayah (Educational Management) (with distinction)

Minor Dissertation: Professional learning communities as a strategy for advancing

teacher leadership

Supervisor: Dr SR Naicker

Jacobs, Andrea Drenna (Educational Psychology)

Minor Dissertation: Young lesbians’ narratives of disclosure: Lessons for

educational psychologists

Supervisor: Prof A Brown

Kenechukwu, Tochukwu Mirabel (Educational Psychology)

Minor Dissertation: Exploring Technical and Vocational Education skills needs for

at-risk and vulnerable senior phase learners at a Johannesburg school

Supervisor: Dr BM Diale

Khasu, Mosa Nontsikelelo (Education) (with distinction)

Dissertation: Mentoring for mathematics teaching in the foundation phase: The

views of students and their mentors

Supervisor: Mrs K Fonseca

Co-supervisor: Prof NF Petersen

Lamont, Jenny Elizabeth (Information and Communication Technology in

Education)

Minor Dissertation: Mediating prevalent tensions in District Teacher Development

Centres: An Activity System approach

Supervisor: Dr J Batchelor

Lesaoana, Kedibone Kate (Education)

Dissertation: Bullying among township high school learners: Conversations of

resiliency

Supervisor: Prof GJ van der Westhuizen

Machingambi, Alfred (Information and Communication Technology in Education)

Minor Dissertation: Factors influencing first year pre-service teachers’ acceptance

and use of a synchronous collaborative online application

Supervisor: Dr J Batchelor

Mapaire, Cypiwe (Educational Management)

Minor Dissertation: The distribution of instructional leadership among the school

management team in a secondary school in Gauteng

Supervisor: Dr SR Naicker

Co-supervisor: Mr PB Oloba

17


Mokhine, Nompumelelo Promise (Educational Management)

Minor Dissertation: Peer educators’ role in the Gauteng Department of

Education’s peer education programme

Supervisor: Dr SR Naicker

Co-supervisor: Ms TD Soni

Molaodi, Mmatlake Linford (Information and Communication Technology in

Education)

Minor Dissertation: Advancing rural science learners’ conceptions of career

development through synchronous online mentoring mobile group chats

Supervisor: Dr J Batchelor

Mongake, Mpho Ivan (Information and Communication Technology in Education)

Minor Dissertation: Information and Communications Technology support role

students using learning technologies during work-integrated learning

Supervisor: Prof GV Lautenbach

Morar, Shailen Naran (Educational Psychology)

Minor Dissertation: Online ethical dilemmas in Educational Psychology practice

Supervisor: Dr H Dunbar-Krige

Ndumanya, Adaobi Emmanuela (Mathematical and Science Education)

Minor Dissertation: An analysis of grade 12 physical sciences textbooks for the

inclusion of science practices

Supervisor: Prof U Ramnarain

Co-supervisor: Prof Hsin-Kai Wu (National Taiwan Normal University)

Ngoh, Doris Nzole Sone (Education)

Dissertation: Home literacy practices and their contribution to schooled literacy: A

case of Cameroonian families living in Johannesburg

Supervisor: Prof L Kajee

Northcott, Denise (Educational Psychology)

Minor Dissertation: Foundation phase teachers’ perceptions of using mobile

learning technology to assist learners with ADHD in a private remedial school

Supervisor: Dr MP van der Merwe

Opara, Amarachi Jane (Education)

Dissertation: Exploring how newly qualified teachers accommodate learners with

neurodevelopmental disorders in mainstream classrooms

Supervisor: Dr JV Fourie

Co-supervisor: Dr MP van der Merwe

Penn, Mafor (Education) (with distinction)

Dissertation: Grade 12 Physical and Life sciences learners’ understandings about

scientific inquiry

Supervisor: Prof U Ramnarain

18


Pieters, Annesca Elmare (Mathematical and Science Education)

Minor Dissertation: Assessing the technological pedagogical content knowledge

proficiency of preservice science teachers

Supervisor: Prof U Ramnarain

Pretorius, Natalie Chantal (Educational Psychology) (with distinction)

Minor Dissertation: Emotional Intelligence levels of adolescents who experience

cyberbullying in an urban school

Supervisor: Dr BM Diale

Robertson, Diana Nadine (Education)

Dissertation: Mobile learning and its influence on how tutors’ tutor

Supervisor: Dr N Dasoo

Sargent, Charnay (Education)

Dissertation: Drama in education as a method to teach grade 1 Life Skills with

science as integrating theme

Supervisor: Mr F Naude

Co-supervisor: Prof L Ragpot

Shikwambana, Mfungana Marvin (Educational Psychology)

Minor Dissertation: Psycho-educational support for an adolescent diagnosed with

Bardet-Biedl syndrome

Supervisor: Dr JV Fourie

Shivolo, Tomas (Mathematical and Science Education) (with distinction)

Minor Dissertation: Teachers’ pedagogical orientations in grade 8 teacherorchestrated

chemistry practical demonstrations: A focus on Oshikoto Region,

Namibia

Supervisor: Prof U Ramnarain

Sibiya, Julie Pansy (Educational Management)

Minor Dissertation: Senior female academics’ experiences of mentoring aspirant

colleagues’ career progression: The accelerated academic mentoring programme

Supervisor: Prof J Perumal

Thikhathali, Thilangiwi Edward (Information and Communication Technology in

Education)

Minor Dissertation: The experiences of educators of educational technologies in

Gauteng schools

Supervisor: Prof D van der Westhuizen

Tunu, Bgwilizani (Psychology of Learning)

Minor Dissertation: Born frees’ understanding and exercising of their rights and

responsibilities to learn in an urban classroom

Supervisor: Prof GJ van der Westhuizen

19


Van der Haar, Hayley Helen (Education)

Dissertation: Mentoring practices in a Teaching School

Supervisor: Prof NF Petersen

Co-supervisors: Dr S Ramsaroop and Mrs K Fonseca

Zwane, Thembinkosi Trevor (Educational Management)

Minor Dissertation: Empowering school management teams of no-fee schools to

actively participate in school financial management

Supervisor: Prof R Mestry

16. Philosophiae Doctor (PhD): Educationis

Blake, Beverley Shannon

Thesis: Parental decision-making for school choice: Factors, anxieties, aspirations

and strategies

Supervisor: Prof R Mestry

Fonseca, Kathleen

Thesis: Learning to become a teacher of mathematical problem-solving

Supervisor: Prof E Henning

Co-supervisor: Prof NF Petersen

Govindasamy, Vanitha

Thesis: The principal as instructional leader in the facilitation of curriculum

changes: Implications for the provision of quality education

Supervisor: Prof R Mestry

Loock, Petrus Johannes

Thesis: The influence of higher education ranking systems: An institutional

leadership perspective

Supervisor: Prof KJ Downing (City University of Hong Kong)

Co-supervisor: Prof SJ Gravett

Maseko, Jeremiah Sicelo

Thesis: Exploring the most common misconceptions and the associated errors that

student teachers at foundation phase display when studying fractions for teaching

Supervisor: Prof K Luneta

Naidoo, Khumsiladevi

Thesis: The role of full service schools in promoting educational and psycho-social

well-being of orphans and vulnerable children in the Pinetown Education District of

KwaZulu-Natal

Supervisor: Prof J Pillay

20


Naude, Francois

Thesis: Foundation phase learners’ concepts of the natural world

Supervisor: Prof E Henning

Co-supervisor: Prof JJJ De Beer (North-West University)

Rudzirai, Clive Tichaidzana

Thesis: Enhancing the pedagogical practice of South African physical

sciences teachers in inquiry-based teaching through empowerment evaluation

Supervisor: Prof U Ramnarain

Sibanda, Rockie

Thesis: Early childhood literacy practices in a multilingual township in Gauteng

province of South Africa

Supervisor: Prof L Kajee

17. Doctor Educationis (DEd)

Blumenau, Devorah

Thesis: Facilitating inner-strength building in adolescent girls with depressive

symptoms through ego-state therapy and creative expressive art in therapy

Supervisor: Prof T Guse (University of Pretoria)

Co-supervisor: Dr H Dunbar-Krige


21


Blake, Beverley Shannon (PhD)

Beverley Shannon Blake matriculated in 1990 and went on to study Education at the

Johannesburg College of Education and the University of Johannesburg (UJ), achieving

her Higher Diploma in Education, BEdHons degree and MEd degree, all cum laude by

2008. The pinnacle of her academic achievement was receiving the Vice-Chancellor’s

Award for the most meritorious master’s study in the Faculty of Education at UJ in 2009.

At present she teaches in the Economic Management Sciences division at the University

of Witwatersrand and when she is not teaching she spends her time trying really hard to

be a professional cyclist.

Historically (pre-1994), South African parents were not actively involved in making

choices regarding the schools their children would attend. Democracy opened the door to

this possibility and policy changes have resulted in parents being able to exercise school

choice. In eliciting an understanding of this new trend, the study aimed to develop a base

of knowledge regarding the factors, anxieties, aspirations and strategies influencing the

school choice decision in the South African context. The effectiveness of school choice

hinges on parents making sound choices, and to this end a quantitative study utilising

questionnaires combined with Cultural-Historical Activity theory was used to establish

parental perceptions. Findings point to a plethora of aspects that are most influential for

parents when selecting schools and integrates international school choice literature into

the South African post-apartheid context. Principals are able to apply these findings to

their marketing campaigns in working towards providing the quality education parents

desire.

Supervisor: Prof R Mestry


22


Fonseca, Kathleen (PhD)

Before she became a lecturer in the Department of Childhood Education at the University

of Johannesburg in 2013, Kathleen was a teacher in various primary and high schools.

Currently, she teaches mathematics and its pedagogy to undergraduate students, as well

as research methodology in the BEdHons programme. Her research interest regarding

the education of future teachers, is their development as mathematical thinkers who can

model mathematical thinking for children. She is a member of a research group in the

Centre for Education Practice Research on the University of Johannesburg’s Soweto

campus. Kathleen obtained an MEd and a BEdHons degree from the University of the

Witwatersrand.

Following an upsurge in research about the quality of the education of primary school

teachers in South Africa, this study investigated student teachers’ learning as they

transitioned from school mathematics, to becoming a teacher who is also a model of

mathematical thinking. Such a boundary crossing is especially challenging for students

who have not experienced high quality mathematics education at school. The thesis

makes a specific case for mathematical problem-solving proficiency as a foundational

component in students’ education. The candidate also argues that teacher educators are,

ideally, models for their students, exemplifying both pedagogy and mathematical thinking.

Student teachers should thus be in the company of a ‘performing mathematician’, who is

also a model of powerful pedagogy. From the findings of the sample studied in this

inquiry, it is evident that students in the second year of their four-year teacher education

programme face a tough, dual challenge.

Supervisor: Prof E Henning

Co-supervisor: Prof NF Petersen


23


Govindasamy, Vanitha (PhD)

Vanitha Govindasamy began her teaching career in 1998 and after 21 years in the

profession holds a senior position as Head of Academics and Head of the Robotics

programme at the Curro School in Midrand. She also held the Head of Department post in

the Foundation Phase at Sagewood School. She completed the BEdHons and

Postgraduate Diploma in Education at UNISA. In 2011 she obtained the MEd

(Educational Leadership and Management) degree with distinction. In 2016 she

presented a paper on women leadership at the Oxford University’s Women’s Leadership

Symposium in the United Kingdom.

The South African education system has gone through several curriculum changes over

the last two decades, resulting in educator demotivation and poor learner performance.

The aim of this study was to examine the instructional leadership role of principals when

facilitating curriculum changes and the implications this has on the provision of quality

education. Using a case study design, data were collected through document analyses

and individual and focus group interviews with educators at four selected schools.

Findings revealed that principals should make a paradigm shift by placing high priority on

curriculum matters such as procuring effective resources, providing professional

development for teachers and keeping abreast of the latest trends in teaching. The

theoretical contribution of this study represents a body of knowledge on how instructional

leadership could be included in the wider conception of curriculum change management.

It also provides insights into various factors that promote or hinder principals’ role as

instructional leaders when facilitating curriculum changes.

Supervisor: Prof R Mestry


24


Loock, Petrus Johannes (PhD)

Johannes is a Senior Institutional Researcher at the University of Johannesburg. He

holds a BCom and an MCom degree in Industrial Psychology and is also a registered

independent Psychometrist. Within the Division of Institutional Planning, Evaluation and

Monitoring, he is responsible for various institutional research projects and contributes to

the statistical analyses and interpretation of institutional and ranking data. Additionally, he

serves as a member of the QS MAPLE International Academic Advisory Committee

(IAAC). He is co-authoring a book based on his thesis, which will be published by

Routledge in the near future. His research interests include higher education, job

satisfaction and student belonging.

Competition among universities has intensified with the rise and expansion of Higher

Education Ranking Systems (HERS). Universities taking part in rankings, generally

employ various strategies, geared toward the ranking criteria to improve their ranking

position. The objectives of the research were to identify the various influences ranking

systems exert directly and indirectly on universities, and compare the extent to which

institutional leaders from South Africa, Southeast Asia, Australia and the Arab Gulf

experience these influences. A sequential mixed method study design was adopted,

involving qualitative exploration prior to a quantitative examination. The findings delineate

numerous aspects that directly and subtly influence strategic planning, policy,

collaborative efforts and marketing initiatives in line with ranking criteria. The study

discussed how the approach adopted by universities’ top leadership (VCs and DVCs) can

mediate the pressures brought on by HERS and their rankings on their institutions.

Additionally, the study examined the role socio-political and economic influences play in

universities participating in university rankings.

Supervisor: Prof KJ Downing (City University of Hong Kong)

Co-supervisor: Prof SJ Gravett


25


Maseko, Jeremiah Sicelo (PhD)

Jeremiah Sicelo Maseko obtained his Junior Secondary Teacher Certificate (Mathematics

and Science) from Mgwenya College, then BSc (Mathematics and Applied Mathematics)

degree from the University of Zululand and computer-based education degrees, BEdHons

(Rand Afrikaans University) and MEd (University of Johannesburg). Before joining the

University of Johannesburg, he worked as a teacher in the field of specialised education

in Soshanguve, Mathematics advisor in Palabora Foundation Master Mathematics and at

the Gauteng West District Office in the West Rand. This study has culminated into four

conference papers and one journal article.

The study hinged on identification of preservice teachers’ knowledge of operating with

fractions-decimals-percentages (FDP) triad by using a competency-based assessment

instrument. The analysed data revealed that Foundation Phase students enter university

with weak FDP and have various misconceptions that are displayed as conceptual and

procedural errors. The analysis further revealed that the misconceptions and their

associated errors in mathematics, and FDP in particular, are accumulated over the

students’ schooling careers. The errors were mapped into a five category continuum, from

no idea to clear integration within and across the three concepts. Using the Rasch Model

for validation, the study developed a tool for identifying as well as examining preservice

teachers’ existing levels of knowledge of FDP concepts and the various intervention

initiatives pertinent to specific content areas. The identified knowledge gaps can be filled

by re-teaching the concepts and using the instrument to authenticate the acquired

knowledge.

Supervisor: Prof K Luneta


26


Naidoo, Khumsiladevi (PhD)

Khumsiladevi Naidoo obtained her Bachelor of Pedagogy from the University of Durban

Westville, an Honours degree in Psychology from the University of South Africa and a

Master’s degree in Educational Psychology from the University of Witwatersrand. She is

registered with the Health Professions Council of South Africa as a Counselling and

Educational Psychologist. She is also registered with the British Psychological Society as

a Chartered Psychologist. She worked as a teacher and educational psychologist both at

school and education district levels. Currently she is the co-coordinator for psychosocial

services in the KwaZulu-Natal Department of Education.

In this qualitative study the candidate used a multiple case study design to explore the

role of full-service schools within the Pinetown Education District, in KwaZulu-Natal, in

promoting the psychosocial and educational well-being of orphans and vulnerable

children. This pioneering study provides an explicit understanding of the various

challenges and strengths encountered by the different stakeholders at full-service schools

in supporting orphans and vulnerable children. The original contribution of this study is

evident in the candidate’s application of a bio-ecological systems theoretical framework

directed at refining the model used by full-service schools in supporting orphans and

vulnerable children. Policy briefs emanating from this study are most likely to have great

value for all full-service schools in South Africa that provide psychosocial and educational

support for orphans and vulnerable children.

Supervisor: Prof J Pillay


27


Naude, Francois (PhD)

Francois Naude started his science teaching career in 2007 at Hoërskool Florida,

whereafter he continued at Maragon Ruimsig School. He was awarded the National

Teacher Prize in the category ‘Excellence in Secondary School Teaching’ in 2012.

Following the completion of a BSc Honours degree in Zoology and a Master’s degree in

Science Education, he was, first, an assistant lecturer and then a lecturer in the

Department of Childhood Education at the University of Johannesburg (UJ). While

producing education films, he developed an interest in children’s conceptual

development.

Studying in a National Research Foundation research group on the Soweto campus of

UJ, a renewed interest in childhood learning and development had been awakened. The

candidate embarked on unravelling children’s concepts of observable astronomy and

vitalist biology. He studied Grade R to Grade 3 learners’ development of these concepts.

From the data it was evident that the children had not changed their ideas about the earth

and the solar system in three years. Nor had they changed their ideas about what

constitutes living and non-living objects. In this ‘deep dive’ study, the data sources were

classroom interviews, following a series of science demonstrations, individual, clinical

interviews with participants, as well as task-based interviews. Despite limited progression

in their scientific understanding and the minimal development of normative concepts, the

children were showing how they reasoned logically and were able to recognise causal

relationships in natural phenomena.

Supervisor: Prof E Henning

Co-supervisor: Prof JJJ De Beer (North-West University)


28


Rudzirai, Clive Tichaidzana (PhD)

Clive Rudzirai graduated from Midlands State University in 2002 with a Bachelor of

Science Education degree. In 2005, he graduated from the University of Zimbabwe with a

Master of Mathematics and Science Education degree. In 2006, he joined Great

Zimbabwe University as a junior lecturer in the Department of Curriculum Studies, and

lectured for two years. He left in 2008 and began teaching Physical Sciences and

Mathematics at a township school in South Africa. He commenced his PhD studies in

2014 at the University of Johannesburg. He has presented a paper at the 63 rd

International Council on Education for Teaching (ICET) conference.

Scientific inquiry has been advocated as a common curriculum goal in school science

education in South Africa, and also worldwide. The purpose of this study was to capture,

portray and develop the pedagogical practices of Physical Sciences teachers in inquirybased

teaching using an empowerment evaluation approach. The research was a

multiple case study in inquiry-based teaching of three teachers in South Africa using a

mixed-methods design. Empowerment evaluation is the use of evaluation concepts,

techniques and methods to foster improvement and self-determination. Data were

collected by means of semi-structured interviews, the Pedagogy of Science Teaching

Test-Physical Sciences (POSTT-PS) instrument, and classroom observations by applying

the Electronic Quality of Inquiry Protocol (EQUIP) tool. The findings reflect shifts in

pedagogical orientation, instructional approach, classroom discourse, and assessment

practices of the teachers towards an inquiry-based pedagogy, suggesting that

empowerment evaluation may be a viable and sustainable form of professional

development.

Supervisor: Prof U Ramnarain


29


Sibanda, Rockie (PhD)

Rockie Sibanda obtained a Diploma in Education at the University of Zululand, which he

upgraded to a Higher Diploma in Education at UNISA. He obtained a BEdHons and

master’s degree from the University of Witwatersrand and a BBA Degree from Azaliah

University in the USA. His association with the University of Johannesburg (UJ) began in

1999 when he enrolled for a BA degree in Journalism. He returned in 2008 to obtain an

Advanced Certificate in Education in Mathematics and finally registered for PhD study in

2013. Papers emanating from this PhD study have been presented at national and

international conferences, and two have been published in accredited journals. In 2018,

one of his papers received accolades for the best conference presentation at the LITASA

conference. He has held part-time positions at UJ in the Faculty of Education and is

currently a lecturer in the Faculty of Humanities.

The South African education system is faced with challenges of low literacy and

numeracy levels, particularly in the foundation phase. Of particular importance, are

current debates about what constitutes quality early childhood education. This qualitative

case study investigated young children’s early encounters with literacy in their homes and

the implications of these encounters in school. Findings of the study suggest gaps in

harmonising skills-based school knowledge and the children’s out-of-school experiences.

The study reveals that young children experience literacy through mediation and during

play. However, there seems to be a chasm of understanding between educators and

parents on how best to support children’s learning collaboratively. The study recommends

linking what children experience in the classroom to what they experience in their homes

and communities. Mediation of learning should not only be confined to classroom

experiences but occur outside the classroom as well, in homes and communities, well

before children experience formal education.

Supervisor: Prof L Kajee


30


Blumenau, Devorah (DEd)

Devorah Blumenau is an educational psychologist who completed her BA and her

Honours degrees in Psychology at UNISA and her MEd (Educational Psychology) degree

at the University of Johannesburg (2009). She obtained international qualifications in ego

state therapy and hypnotherapy. Dvori has been invited to present lectures and

workshops locally and in the USA and Israel. Some of her workshops are dedicated to

training therapists to implement the therapeutic model that she had developed and

evaluated in her thesis.

This study implemented and described the therapeutic process of three adolescent girls

who experienced depressive symptoms. Implementing a qualitative approach, a multiple

case study design was used. Therapy focused on building inner strength, using ego state

therapy in hypnosis and creative expressive art in therapy. The candidate provided a

framework aimed at facilitating inner strength building as well as guidelines for the

implementation of this framework. The findings showed that the participants experienced

increased inner strength as well as decreased depressive symptoms. This study

contributed to knowledge of applied educational psychology through the thorough

description of building inner strength in female adolescents by implementing hypnosis as

therapeutic intervention. It further adds to theoretical knowledge by integrating hypnosis

and creative expressive art in therapy and closes an existing gap in the available

literature on hypnosis, ego state therapy and art in therapy related to depression.

Supervisor: Prof T Guse (University of Pretoria)

Co-Supervisor: Dr H Dunbar-Krige


31


See the back cover for the words of the National Anthem.


A word of thanks to the UJ Alumni Office for sponsoring the flower arrangements at

the University of Johannesburg graduation ceremonies.

The UJ Alumni Office manages a network to the advantage

of every alumnus and the University. Become part of the ultimate network!

www.uj.ac.za/alumni

32

More magazines by this user
Similar magazines