31.01.2020 Views

WESmile Magazine February 2020

"WE Smile" is the in-flight magazine of THAI Smile Airways Company Limited and published by MPMI Group Company Limited.

"WE Smile" is the in-flight magazine of THAI Smile Airways Company Limited and published by MPMI Group Company Limited.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ปักหมุดสุดหวาน เส้นทางความรัก<br />

THE PASSAGE OF LOVE<br />

风 花 雪 月 浪 漫 之 旅<br />

FEBRUARY <strong>2020</strong><br />

#WEfie<strong>WESmile</strong><br />

WIN GIFT VOUCHERS FROM NARA THAI CUISINE<br />

• ฉบับอภินันทนาการ<br />

• COMPLIMENTARY COPY<br />

• 赠 阅 本


สารจากผู้บริหาร<br />

ชาริิตา ลีีลีายุุทธ<br />

ป็ระธ์านเจาหนาทุีบริหาร<br />

บริษัทุ ไทุยสมายล์์แอร์เวัย์ จำากัดี<br />

สวััสดีีผู้้โดียสารทุุกทุ่านค่่ะ<br />

เดีือนกุมภาพัันธ์์ 2563 นี นับเป็็นกาวัย่างสำาค่ัญอีกกาวัหน่งของสายการบินไทุยสมายล์์ ดีวัยการล์งนามเขาร่วัม<br />

เป็็นสมาชิิกเทุี ยวับินร่วัมกับกล์ุ่มพัันธ์มิตรสายการบินสตาร์อัล์ไล์แอนซ์์ (Star Alliance Connecting Partner)<br />

ซ์่งเราจะสามารถรองรับการเชิือมต่อเทุียวับินจากภ้มิภาค่อืนๆ ทุั วัโล์ก แล์ะนันเป็็นบทุพัิส้จน์วั่ามาตรฐานแล์ะคุ่ณภาพั<br />

ผู้ล์ิตภัณฑ์์แล์ะบริการของอีกหน่งสายการบินของป็ระเทุศไทุย เป็็นทุียอมรับในระดีับสากล์ นอกจากนีเราร้ส่กยินดีี<br />

ทุีเราสามารถมอบสิทุธ์ิพัิเศษต่างๆ ใหกับผู้้โดียสารสมาชิิกบัตรทุองของกล์ุ่มสตาร์อัล์ไล์แอนซ์์ทุีเดีินทุางดีวัย<br />

เทุี ยวับินของไทุยสมายล์์ ไม่วั่าจะเป็็นการเชิ็กอินแล์ะข่นเค่รือง กระเป็๋าแล์ะสัมภาระ แล์ะสิทุธ์ิในการเขาใชิบริการ<br />

หองรับรองพัิเศษอีกดีวัย<br />

ในป็ีนี ยังเป็็นป็ีสำาค่ัญยิงทุีเราร่วัมเฉล์ิมฉล์องค่รบรอบ 60 ป็ีการบินไทุย ดีวัยการป็ระกาศเจตนารมณ์<br />

อันชิัดีเจนในดีานการพััฒนาอย่างยังยืนแบบเป็็นร้ป็ธ์รรม ซ์่งหน่งในกิจกรรมทุีเราใหค่วัามสำาค่ัญ ค่ือการล์ดี<br />

การสรางขยะแล์ะสรางม้ล์ค่่าเพัิมใหเกิดีข่น ในเดีือนนีเราเริมป็รับเป็ล์ียนเค่รืองแต่งกายพันักงานตอนรับ<br />

บนเค่รืองบิน บางชิินเป็็นผู้าทุี ผู้ล์ิตจากกระบวันการ Upcycling ขวัดีพัล์าสติก PET ทุีผู้้โดียสารแล์ะพันักงาน<br />

ตอนรับฯ ร่วัมดีวัยชิ่วัยกันค่ัดีแยกบนเทุียวับิน แล์ะยังสามารถนำาวััตถุดีิบจากการ Upcycling มาผู้ล์ิตเป็็นสินค่า<br />

ของทุีระล์่กอืนๆ อย่างเสือยืดี กระเป็๋า แล์ะหมวัก ซ์่งจะทุำาใหเกิดีเศรษฐกิจหมุนเวัียน (Circular Economy)<br />

สรางรอยยิมใหกับโล์กใบนี <br />

สำาหรับวัีสมายล์์ฉบับเดีือนแห่งค่วัามรัก ขอพัาทุุกทุ่านไป็พับกับค่วัามงามในค่วัามโรแมนติกทุี ทุะเล์บัวัแดีง<br />

จังหวััดีอุดีรธ์านี พัรอมทุ่องเทุียวัเพัล์ิดีเพัล์ินใจในจังหวััดีนราธ์ิวัาส แล์ะป็ิดีทุายดีวัยการพัาทุุกทุ่านไป็พับกับ<br />

เสน่ห์ใหม่ของเมืองย่างกุง หวัังวั่าทุุกทุ่านจะเพัล์ิดีเพัล์ินกับเนือหาสาระภายในเล์่มระหวั่างเดีินทุางกับเรานะค่ะ<br />

สุดีทุายนี ดีิฉันหวัังเป็็นอย่างยิง วั่าจะไดีรับโอกาสใหไทุยสมายล์์ไดีบริการทุ่านดีวัยรอยยิมอีกในการเดีินทุาง<br />

ค่รังต่อไป็ แล์วัพับกันฉบับหนาค่่ะ<br />

Dear passengers,<br />

<strong>February</strong> <strong>2020</strong> marks another milestone of<br />

THAI Smile Airways as we officially sign in as a<br />

Star Alliance Connecting Partner. We can now<br />

connect passengers to and from all regions of<br />

the world. This connection service is a solid<br />

proof that we are a Thai carrier with<br />

internationally-recognised standards, product<br />

quality and service quality. Star Alliance’s gold<br />

members who fly THAI Smile are now entitled<br />

to privileges. We are pleased to offer them<br />

check-in, boarding, and luggage-allowance<br />

privileges, as well as access to airport lounges.<br />

As we join Thai Airways International in<br />

celebrating its 60th anniversary, <strong>2020</strong> is<br />

definitely an important year and we mark it<br />

with the declaration to take concrete steps<br />

towards sustainable development. In line with<br />

the declaration, we have seriously reduced<br />

waste and created value from it. Starting this<br />

month, we have changed our flight-attendant<br />

uniforms. Fabrics for some pieces come from<br />

upcycling process, which uses PET bottles that<br />

our passengers and flight attendants have<br />

helped separating from other types of waste.<br />

Our Upcycling efforts also cover the production<br />

of various souvenirs such as T-shirts, bags and<br />

caps. Implemented based on circular economy<br />

principles, these efforts bring smiles to the<br />

world.<br />

Published in the Month of Love, this issue<br />

of WE Smile would like to take you to Romantic<br />

Red Lotus Sea in Udon Thani, pleasant-to-visit<br />

Narathiwat and also Yangon that now boasts<br />

new appeal. We do hope that you will enjoy<br />

reading WE Smile on THAI Smile flights.<br />

Last but not least, I wish that we‒THAI<br />

Smile‒will get the opportunity to deliver our<br />

smiling services to you again in your next trip.<br />

Let’s meet again in our next issue.<br />

Charita Leelayudth<br />

Chief Executive Officer<br />

THAI Smile Airways Company Limited<br />

各 位 旅 客 , 大 家 好 !<br />

<strong>2020</strong> 年 2 月 泰 国 微 笑 航 空 正 式 签 约 成 为 星 空 联 盟 优<br />

连 伙 伴 成 员 , 自 此 我 们 可 以 支 持 来 自 全 球 各 地 航 班<br />

的 中 转 旅 客 , 这 不 仅 是 泰 国 微 笑 航 空 不 断 发 展 的<br />

一 个 重 要 里 程 碑 , 同 时 也 证 明 了 我 们 作 为 一 家 泰 国<br />

航 空 公 司 的 产 品 和 服 务 标 准 得 到 了 国 际 的 认 可 。 我<br />

们 很 高 兴 能 为 乘 坐 泰 国 微 笑 航 空 的 星 空 联 盟 金 卡 会<br />

员 提 供 各 种 特 殊 权 益 , 包 括 办 理 值 机 手 续 和 行 李 托<br />

运 , 以 及 贵 宾 室 的 权 益 。<br />

<strong>2020</strong> 年 也 是 非 常 重 要 的 一 年 , 为 了 一 起 庆 祝<br />

泰 国 国 际 航 空 成 立 六 十 周 年 , 同 时 也 将 公 司 宣 布<br />

的 可 持 续 发 展 战 略 落 到 实 处 , 其 中 一 个 很 重 要 的 活<br />

动 是 减 少 废 弃 物 的 产 生 并 转 废 为 宝 。 为 此 , 这 个 月<br />

我 们 的 空 乘 人 员 将 开 始 换 上 部 分 由 PET 面 料 制 成 的<br />

饰 品 , 这 些 面 料 是 由 旅 客 和 空 乘 人 员 一 起 分 类 回 收<br />

的 PET 塑 料 瓶 升 级 制 作 而 成 , 此 外 , 回 收 的 原 料 还<br />

将 被 制 作 成 各 种 纪 念 品 , 包 括 :T 恤 、 包 包 和 帽 子<br />

等 , 不 仅 创 造 循 环 经 济 还 将 给 世 界 带 来 微 笑 。<br />

在 这 个 充 满 恋 爱 氛 围 的 月 份 ,《WE Smile》 将<br />

带 大 家 去 欣 赏 乌 隆 府 红 莲 湖 的 浪 漫 气 氛 , 接 着 去 那<br />

拉 提 瓦 府 游 玩 , 最 后 去 感 受 缅 甸 仰 光 的 魅 力 , 希 望<br />

我 们 杂 志 中 有 趣 的 内 容 能 让 您 的 旅 途 更 加 愉 快 。<br />

最 后 , 我 衷 心 希 望 泰 国 微 笑 航 空 能 有 机 会 在 您<br />

的 一 下 次 旅 途 中 给 您 提 供 我 们 的 微 笑 服 务 , 我 们 下<br />

期 再 会 !<br />

查 瑞 塔 - 里 拉 育 德<br />

首 席 执 行 官<br />

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司<br />

* หากมีคาแนะนาหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่<br />

customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่าน<br />

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้<br />

ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สาหรับข้อมูลต่างๆ<br />

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่<br />

เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ก<br />

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสาร<br />

ล่าสุดของเรา<br />

* Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us<br />

know your ideas on how we may further improve our services. For more<br />

information, please explore our website at www.thaismileair.com and ‘like’<br />

our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.


Cover<br />

Model : Michelle Wongthongdee<br />

Photographer : Tanutpong Thungchai<br />

Stylist : Winnyy S.<br />

Makeup : Sarawuth Saleenark<br />

Hair : Pornkhanet Suwan<br />

Flower Stylist : Wittaya Jiraswakedelok<br />

Clothing : A|X Armani Exchange, CK Calvin Klein<br />

Accessories : Pretty Studio<br />

Location : Divana Scentuara Spa, Soi Somkid, Sukhumvit Road<br />

THAI Smile Airways<br />

Company Limited<br />

Editorial Advisory Board<br />

Building 9, 1 st - 2 nd Floors<br />

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,<br />

Bangkok 10900<br />

Nednapang Teeravas<br />

Chief Customer Service Officer<br />

Sancharn Sathaphornwuthikhun<br />

In-Flight Service Director<br />

Sirikwan Songsittichok<br />

Branding & Marketing<br />

Communications Director<br />

Publisher<br />

MPMI Group Company Limited<br />

1 Soi Lasalle 23 Yaek 2,<br />

Bangna, Bangkok 10260, Thailand<br />

Tel: +66 2744 4975<br />

Fax: +66 2744 5271<br />

Managing Director<br />

Steven Fong Chookiat Pangviphas<br />

steven@mpmith.com<br />

Management<br />

Editorial<br />

Email: editorial@wesmilemagazine.com<br />

Editor-in-Chief Supattra Sooksawud<br />

Assistant Editor (English) Urisara Kowitdamrong<br />

Assistant Editor (Chinese) Suda Amornchalanun<br />

Proofreader Chuleeporn Wiriyawongchai<br />

Art<br />

Contributors<br />

Chaton Chokpattara<br />

Chumpol Akkapantanon<br />

Garagay Sriparinyasin<br />

Piyalak Nakayodhin<br />

Sally Lau<br />

Siriya Jaiboon<br />

Production<br />

General Manager Daruni Klaprapchon<br />

Administration Manager Supavadee Salyajivin<br />

Account Officer Benyapa Thongchoonit<br />

Media Manager Niramol Suwandee<br />

Marketing Manager Reza Bizmark<br />

Digital Marketing Manager<br />

Nichapat Noraphaiphipaksa<br />

Media Sales & Service Executives<br />

Pennapa Krachangkho<br />

Pangchanak Pangviphas<br />

ADVERTISING HOTLINES<br />

advertising@wesmilemagazine.com<br />

Guitar Tel: +668 7929 6611<br />

+669 2270 9528<br />

Creative Director<br />

JyeShen Koo<br />

Art Director<br />

Pongtorn Khaoplag<br />

Graphic Designer<br />

Paranat Leksing<br />

Overseas Advertising Representatives<br />

AUSTRALIA<br />

The Media Company<br />

Leanne Richardson<br />

Tel: +612 9960 4392<br />

leanne@themediaco.com.au<br />

INDIA, MALDIVES<br />

RMA Media<br />

Faredoon Kuka<br />

Tel: +9122 2925 3735<br />

kuka@rmamedia.com<br />

Printer<br />

Green Life Printing House Company Limited<br />

SINGAPORE, INDONESIA<br />

MPMI Pte Ltd.<br />

S. S. Hoo<br />

Tel: +65 6464 6261<br />

mpmisg@gmail.com<br />

CHINA, HONG KONG, MACAU<br />

China Media Options Co., Ltd.<br />

Rebecca Tsang-Pereira<br />

Tel: +852 2321 9788<br />

rebeccaCMOsupport@gmail.com<br />

KOREA<br />

Medirep Co.<br />

Soohoon Oh<br />

Tel: +822 734 0786<br />

soohoonoh@medireponline.com<br />

UNITED KINGDOM<br />

Major Media Ltd.<br />

David Hammond<br />

Tel: +44(0) 20 8467 8884<br />

david@majormedia.co.uk<br />

wesmilemagazine.com<br />

FRANCE, GERMANY,<br />

SWITZERLAND<br />

Infopac Media House<br />

Jean Charles Abeille<br />

Tel: +331 4643 0066<br />

jcabeille@infopac.fr<br />

MALAYSIA<br />

MPMI Sdn Bhd<br />

Alvin Tan<br />

Tel: +603 7880 2185<br />

mpmimy@gmail.com<br />

USA<br />

The Multimedia Inc.<br />

Fernando Mariano<br />

Tel: +14 0790 3500<br />

fmar@multimediausa.com<br />

“WE Smile” is the in-flight magazine of THAI Smile<br />

Airways Company Limited and is edited and published by<br />

MPMI Group Company Limited. All articles and photographs<br />

published herein are created by the authors and<br />

photographers at their own discretion and do not<br />

necessarily represent the views of the airline. THAI Smile<br />

Airways holds no responsibility or liability arising out of<br />

the publication of such articles and photographs.<br />

All rights reserved. No part of this magazine may be reproduced,<br />

stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any<br />

means without the prior written permission of THAI Smile Airways<br />

Company Limited and MPMI Group Company Limited.


On The<br />

Cover<br />

OUR COVER GIRL FOR THIS MONTH!<br />

มิชเชล วงษทองดี<br />

Michelle Wongthongdee - Michelle<br />

米 歇 尔 · 翁 铜 迪 - 米 歇 尔<br />

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไทยสมายล์<br />

THAI SMILE FLIGHT ATTENDANT<br />

泰 国 微 笑 航 空 空 中 乘 务 员<br />

แม้ทำงนเหนื่อยแค่ไหน เพียงเห็นรอยยิ้มจกผู้โดยสร<br />

สยกรบิน ก็ทำให้หยเหนื่อยทันที<br />

จากความฝันของพี่สาวที่อยากเป็นแอร์โฮสเตส สร้างแรงบันดาลใจให้มิชเชลอยากทำางาน<br />

อาชีพนี้บ้าง ยิ่งพี่สาวไม่บรรลุความฝัน เธอก็ยิ่งต้องการสร้างฝันนี้ให้เป็นจริง ด้วยการ<br />

ตัดสินใจสมัครเข้ามาสอบเป็นลูกเรือของสายการบินไทยสมายล์เป็นสถานที่แรก<br />

หลังเรียนจบจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อได้เข้ามาทำางาน สิ่งสำาคัญ<br />

ที่ได้เรียนรู้ก็คือ ความอดทน การทำางานบริการด้วยใจรัก และการมีสติที่ดี โดยเฉพาะ<br />

การมีสติที่ดีนั้น ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่าง<br />

มีประสิทธิภาพ ส่วนการทำางานบนเครื่องบินแม้เหนื่อยแค่ไหน เพียงเห็นรอยยิ้ม<br />

จากผู้โดยสาร ก็ทำาให้หายเหนื่อยทันที เพราะนี่คือความภูมิใจที่สุดของคนที่ทำาหน้าที่<br />

เป็นแอร์โฮสเตส<br />

PASSENGERS’ SMILE DRIVE ALL FATIGUE AWAY!<br />

Inspired by her elder sister’s career dream, Michelle really wanted to work<br />

as a flight attendant. The wish grew even stronger after her elder sister<br />

failed to make it. So, as soon as she graduated from the Rangsit<br />

University’s Faculty of Liberal Arts, she sent her application to<br />

THAI Smile Airways. After she started working, she realises that<br />

patience, service-mindedness, and mindfulness are important<br />

to her job. Being mindful, in particular, means she will be<br />

able to assist passengers efficiently in events of<br />

emergencies. When tired on flights,<br />

Michelle knows where to look.<br />

Smiles from passengers, which<br />

mark proudest moments among<br />

flight attendants, can always drive<br />

all fatigue away.<br />

乘 客 的 微 笑 便 是 支 持 工 作 最 好 的 力 量<br />

带 着 姐 姐 成 为 航 空 乘 务 员 的 梦 想 , 作 为 激 励 , 让 她 追 寻 实 现<br />

梦 想 , 于 是 在 兰 实 大 学 文 科 毕 业 后 , 她 便 决 定 参 加 泰 国 微 笑<br />

航 空 空 中 乘 务 员 的 团 队 。 她 相 信 坚 持 努 力 、 热 爱 服 务 和 忧 患<br />

意 识 是 工 作 最 关 键 的 因 素 , 因 为 忧 患 意 识 可 在 紧 急 情 况 下 有<br />

效 地 帮 助 乘 客 , 且 对 她 来 说 , 乘 务 员 最 为 骄 傲 的 就 是 看 到 乘<br />

客 的 微 笑 。<br />

Watch Me<br />

Scan Map<br />

10<br />

<strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

PB


สารบัญ Contents<br />

FEBRUARY <strong>2020</strong><br />

14 Calendar<br />

วัันสำำคััญและเทศกลเด่่นประจำำเด่ือน<br />

Interesting Festivals of the Month<br />

本 月 有 趣 节 日<br />

16 Update<br />

ข่่วัสำรและกิจำกรรมน่สำนใจำ<br />

ประจำำเด่ือน<br />

Monthly News and Latest Events<br />

每 月 新 闻 和 活 动<br />

20 Beauty<br />

ผลิตภััณฑ์์คัวัมงม<br />

สำำหรับเทศกลวัเลนไทน์<br />

Skincare for Valentine’s Festival<br />

情 人 节 美 容 产 品<br />

22 Packing<br />

แต่งตัวัสำวัยหวัน<br />

พร้อมไปเด่ตทีทะเลบัวัแด่ง<br />

For Her : Valentine Trip<br />

甜 美 打 扮 出 游 约 会<br />

เตรียมชุด่เท่ไปเทียวัย่งกุ้ง<br />

ในบรรยกศโรแมนติก<br />

For Him : Romantic Holiday<br />

炫 酷 服 装 度 过 浪 漫 之 旅<br />

24 Taste<br />

หนนเป่ย มนต์เสำน่ห์อหรจำีน<br />

รสำด่ังเด่ิม<br />

Nan Bei : Appeal of Authentic<br />

Chinese Cuisine<br />

南 北 , 正 宗 中 国 美 食 之 魅 力<br />

เมซง ไซ่ง่อน : ไซง่อนซ่อนรสำ<br />

Maison Saigon : Hidden Taste<br />

西 贡 梅 松 : 西 贡 之 味<br />

28 Stay<br />

โรแมนติกสำุด่หรู เคัียงคัู่ ศล ภัูเก็ต<br />

ไม้ข่วั บีช รีสำอร์ต<br />

Romantic Luxury at SALA Phuket<br />

Mai Khao Beach Resort<br />

奢 华 浪 漫 的 普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度<br />

假 村<br />

พักผ่อนอย่งมีสำไตล์<br />

ในบรรยกศริมทะเล<br />

ณ เคัป เซียนน่ ภัูเก็ต<br />

กูร์เมต์ โฮเต็ล แอนด่์ วัิลล่สำ์<br />

Relaxing in Style at the<br />

Cape Seinna Phuket<br />

Gourmet Hotel & Villas<br />

普 吉 岛 开 普 西 恩 纳 美 食 别 墅<br />

度 假 酒 店 , 在 海 边 气 氛 中 尽<br />

情 休 闲<br />

94 Horoscopes<br />

เทียวัทั<br />

วัไทยไปตมด่วัง<br />

เด่ือนกุมภัพันธ์์ 2563<br />

Enjoy Travelling with<br />

Your Stars : <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

随 着 星 座 运 势 舒 畅 旅 游 :<br />

<strong>2020</strong> 年 2 月<br />

Art & Culture<br />

32 เปิดประติูมิติิ<br />

กับัศิลปะของ Gongkan<br />

Open Teleport Door to Gongkan’s Art<br />

与 贡 甘 作 品 打 开 穿 越 之 门<br />

40 ทะเลบััวแดงแสนโรแมนติิก<br />

ณ บัึงหนองหาน อุดรธานี<br />

Romantic Red Lotus Sea in Udon Thani<br />

乌 隆 府 之 浪 漫 侬 韩 红 莲 湖<br />

50 เที่ยวย่างกุ้ง<br />

มหานครแห่งความรัก<br />

Travel to Yangon : The City of Love<br />

观 光 爱 之 都 —— 仰 光<br />

62 Reflections<br />

ส่องพิกัดหวาน สถานที่โรแมนติิก<br />

Romantic Destinations in Focus<br />

探 索 浪 漫 地 标<br />

70 เยือนนราธิวาส<br />

มนติ์เสน่ห์แห่งแดนใติ้<br />

Explore the Enchanting Narathiwat<br />

in Deep South<br />

那 拉 提 瓦 府 , 南 部 之 魅 力<br />

93 Behind the Scene<br />

ปักหมุดสุดหวาน เส้นทางความรัก<br />

The Passage of Love<br />

风 花 雪 月 浪 漫 之 旅<br />

98 Through the Lens<br />

ชมพูพันธุ์ทิพย์ : กรุงเทพฯ<br />

Pink Trumpet Flowers : Bangkok<br />

曼 谷 红 花 风 铃 木<br />

80 WEFIE<br />

82 WHERE WE FLY<br />

84 SPECIAL SERVICE REQUEST<br />

86 FOOD<br />

87 BEST OF LUCK BEST OF SMILE<br />

88 NEWS<br />

89 SMILE GIFT CARD<br />

90 FOR YOUR SAFETY<br />

92 TALK


WHAT’S ON<br />

Calendar<br />

INTERESTING FESTIVALS<br />

OF THE MONTH<br />

1-3 กุุมภาพัันธ์์ 2563<br />

1-3 <strong>February</strong> <strong>2020</strong> / <strong>2020</strong> 年 2 月 1 日 -3 日<br />

เทศกุาลว่่าว่ไทย / ระนอง<br />

เทศกาลว่่าว่ไทย หรืือเทศกาลว่่าว่รืะนอง เป็็นเทศกาลท่องเท่ยว่ท่ดึึงดึูดึนักท่องเท่ยว่ให้มาชื่ืนชื่ม<br />

คว่ามสว่ยงามของว่่าว่ไทยท่ลอยละล่องอว่ดึทุกสายตาอยู่บนท้องฟ้้าทุกป็ี ซึ่ึงนอกจากจะเป็็น<br />

การือนุรืักษ์์ก่ฬาว่่าว่ไทยให้คงอยู่และแพรื่หลายแล้ว่ ยังเผยแพรื่คว่ามรืู้ในการืป็รืะดึิษ์ฐ์์ว่่าว่ไทย<br />

อ่กดึ้ว่ย คนชื่อบว่่าว่ไทยไป็รืว่มตัว่กันไดึ้ ณ บรืิเว่ณภููเขาหญ้้า ตำาบลหงาว่ อำาเภูอเมืองรืะนอง<br />

Thai Kite Festival / Ranong<br />

Ranong Kite Festival attracts tourists with the beauty of traditional Thai kite<br />

flying which is held every year to preserve Thai kite sports and disseminate the<br />

knowledge of making Thai kites. Come join the fun at Phu Khao Ya (Grass Hill),<br />

Tambon Ngao, Mueang Ranong District.<br />

1-9 กุุมภาพัันธ์์ 2563<br />

1-9 <strong>February</strong> <strong>2020</strong> / <strong>2020</strong> 年 2 月 1 日 -9 日<br />

งานนมัสกุารองค์์พัระธ์าตุุพันม / นค์รพันม<br />

งานป็รืะเพณ่สุดึอลังการืและสำาคัญ้ยิงของชื่าว่นครืพนม นับเป็็นฤกษ์์งามยามดึ่<br />

ในการืสักการืะองค์พรืะธาตุพนมตลอดึ 9 ว่ัน 9 คืน พรื้อมชื่มขบว่นแห่พรืะอุป็คุต<br />

และห่มผ้าองค์พรืะธาตุพนมอันศักดึิ สิทธิ สะท้อนว่ิถี่ชื่่ว่ิตของพุทธศาสนิกชื่น<br />

ทังไทยและลาว่ งานจัดึขึนท่ว่ัดึพรืะธาตุพนมว่รืมหาว่ิหารื อำาเภูอธาตุพนม<br />

Worship of Phra That Phanom / Nakhon Phanom<br />

The most important tradition of Nakhon Phanom Buddhists is to<br />

pay homage to Phra That Phanom enshrining Buddha’s relics. The<br />

ceremony in this auspicious time includes parading Phra Upakut<br />

and covering the sacred stupa with a piece of yellow cloth. This<br />

annual magnificent festival is held for 9 days and 9 nights at<br />

Phra That Phanom Woramahawihan Temple, That Phanom District.<br />

拍 侬 佛 塔 节 / 那 空 拍 侬<br />

那 空 拍 侬 之 重 要 的 壮 观 节 日 , 来 奉 拜 拍 侬 佛 塔 , 观 光 优 波 掘 多 尊 者 游 行 以 及 参 加<br />

拍 侬 佛 塔 罩 幡 仪 式 , 节 日 于 达 帕 侬 县 拍 侬 佛 塔 寺 连 续 9 日 9 夜 举 办 。<br />

泰 国 风 筝 节 / 拉 廊<br />

天 空 飘 扬 的 泰 国 风 筝 , 奇 妙 瞩 目 , 每 年 吸 引 游 客 前<br />

来 观 光 。 其 节 日 不 仅 保 护 泰 国 风 筝 运 动 , 还 宣 传<br />

了 泰 国 风 筝 的 创 作 。 节 日 于 拉 廊 直 辖 县 鳌 区 草 山<br />

举 办 。<br />

7-16 กุุมภาพัันธ์์ 2563<br />

7-16 <strong>February</strong> <strong>2020</strong> / <strong>2020</strong> 年 2 月 7 日 -16 日<br />

มหกุรรมหุ่นฟางนกุ และงานกุาชาด / ชัยนาท<br />

งานเดึ่นป็รืะจำาป็ีของจังหว่ัดึชื่ัยนาท ชื่มขบว่นแห่หุ่นฟ้างนก<br />

อันสว่ยงามตรืะการืตาท่นับว่่าเป็็นเอกลักษ์ณ์ของจังหว่ัดึ<br />

พรืังพรื้อมกิจกรืรืมคว่ามบันเทิงมากมาย ไม่ว่่าจะเป็็นการืออกรื้าน<br />

ชื่ิงโชื่คจากกาชื่าดึจังหว่ัดึ การืออกรื้านของชืุ่มชื่นโอทอป็รืะดึับ<br />

5 ดึาว่ คอนเสิรื์ตจากศิลป็ินดึัง และอ่กหลากหลายกิจกรืรืม<br />

เพือคว่ามหรืรืษ์าของทุกคน งานจัดึ ณ บรืิเว่ณเขือนเรื่ยงหิน<br />

หน้าศาลากลางจังหว่ัดึชื่ัยนาท<br />

Straw Bird Festival and Red Cross Fair/<br />

Chai Nat<br />

Enjoy the splendid parade of straw birds and many<br />

entertainment activities, such as a lucky draw with<br />

prizes from the Red Cross Chapter, booths selling OTOP<br />

products and concerts by famous artists. The fair is held<br />

in front of Chai Nat City Hall.<br />

稻 草 鸟 偶 节 和 猜 纳 红<br />

十 字 节 / 猜 纳<br />

见 证 猜 纳 独 特 的 宏 观 稻<br />

草 鸟 偶 游 行 , 游 玩 红 十<br />

字 节 里 的 抽 奖 活 动 、 一<br />

乡 一 品 商 品 展 、 演 唱 会<br />

等 各 种 娱 乐 活 动 。 节 日<br />

于 猜 纳 府 市 政 厅 良 欣 大<br />

坝 进 行 。<br />

12-16 กุมภาพ้นธ์ 2563<br />

12-16 <strong>February</strong> <strong>2020</strong> /<br />

<strong>2020</strong> 年 2 月 12 日 -16 日<br />

งานเที่ศกาลบอลลูนนานาชาติิ 2563 / เช่ยงรั้าย<br />

งนเที่ศกลที่ีสำรังค์วมปรัะที่ับใจไดที่ั งบนฟ้้และบนดิน สำำหรัับ<br />

บนที่องฟ้้จะมีบอลล้นแฟ้นซุ้ีลอยแต้่งแต้มอย้่ สำรังภพที่ีโรัแมนต้ิก<br />

ต้รัต้รัึงใจ สำ่วนบนดินนันก็มีสำีสำันสำวยงมของสำวนดอกไมที่ีแข่งกัน<br />

งมสำะพรัังไม่แพกัน มรั่วมสำรังจังหวะเวลอันแสำนพิเศษนีได ณ<br />

ไรั่สำิงห์ปรั์ค์ จังหวัดเชื่ียงรัย<br />

<strong>2020</strong> International Balloon Festival /<br />

Chiang Rai<br />

Be impressed by spectacular views with a romantic<br />

show of fancy balloons in the sky and the beautiful<br />

colours of the blooming flower garden on the ground.<br />

Come and join to create this very special moment at<br />

Singha Park.<br />

<strong>2020</strong> 年 国 际 热 气 球 节 / 清 莱<br />

到 辛 哈 公 园 欣 赏 点 缀 天 空 的 艳 丽 热 气 球 和 铺 满 遍 地 的 绽 放 美 花 , 度 过<br />

难 忘 之 浪 漫 时 刻 !<br />

12-16 กุมภาพ้นธ์ 2563<br />

12-16 <strong>February</strong> <strong>2020</strong> / <strong>2020</strong> 年 2 月 12 日 -16<br />

งานมาเด้อ ฟู้ดเด้อออ / ขอนแก่น<br />

เอใจสำยกินกับงนไลฟ้์สำไต้ล์ที่ีโดดเด่นเรั่องค์วมอรั่อย โดยรัวบรัวมรันดังจกที่ัวเม่องไที่ยมไว<br />

ในงนเดียว เสำรัิมที่ัพดวยที่ีเที่ียวดีลพิเศษ และสำินค์แฟ้ชื่ันสำ้ดแนว ใค์รัไม่อยกพลดกรัเต้ิมเต้็ม<br />

ชื่ีวิต้อันสำ้นที่รัีย์ ม้่งหนมไดที่ีศ้นย์ปรัะชื่้มและแสำดงสำินค์นนชื่ต้ิขอนแก่น (KICE) ฮอลล์ 2<br />

Food Festival / Khon Kaen<br />

A good news for food lovers! Famous restaurants from all over the country come<br />

together to offer a wide variety of delicious food in one place where you can find<br />

special travel deals and trendy fashion products too. Let’s head to Hall 2, Khon<br />

Kaen International Convention and Exhibition Centre (KICE).<br />

孔 敬 美 食 节 / 孔 敬<br />

节 日 于 孔 敬 国 际 会 展 中 心 (KICE) 第 2 厅 举 办 , 活 动 聚 集 了 全 泰 遍 布 的 美 食 , 还 有 优 惠 游 玩 景 点 和<br />

超 酷 物 品 参 展 , 别 错 过 来 一 起 给 生 活 增 加 色 彩 !<br />

13-23 กุมภาพ้นธ์ 2563<br />

13-23 <strong>February</strong> <strong>2020</strong> / <strong>2020</strong> 年 2 月 13 日 -23 日<br />

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้้งที่่ 18 /<br />

นครั้รั้าชสี่มา<br />

สำำหรัับผู้้ชื่่นชื่อบกรัถ่่ยรั้ปกับมวลหม้่ดอกไม ต้องแวะมงนเบญจมศ<br />

บนในม่นหมอก งนปรัะจำปีของชื่ววังนำเขียวที่ีอวดโฉมดอกเบญจมศ<br />

หลกสำีสำัน ภยในงนมีซุ้้มอ้โมงค์์เบญจมศ รัวมถ่ึงดอกไมเม่องหนว<br />

หลยชื่นิดใหชื่่นชื่ม พรัอมชื่อปป้งสำินค์โอที่อปและสำินค์เกษต้รักรัที่องถ่ิน<br />

โดยงนจัดขึนที่ีแปลงสำธิิต้ขงองค์์กรับรัิหรัสำ่วนต้ำบลไที่ยสำมัค์ค์ี<br />

อำเภอวังนำเขียว<br />

18 th Chrysanthemum in the Mist / Nakhon<br />

Ratchasima<br />

Those who love taking pictures with flowers should visit this<br />

chrysanthemum festival annually held to show colourful<br />

flowers of Wang Nam Khiao, such as a chrysanthemum arch<br />

and temperate flowers. A variety of OTOP products and fresh<br />

produce from local farms are also sold there. Location : the<br />

demonstration plot beside Thai Samakkhi Subdistrict<br />

Administration Organisation, Wang Nam Khiao District.<br />

第 18 届 雾 中 之 菊 花 节 / 呵 叻<br />

该 年 度 节 于 旺 南 胶 县 泰 萨 玛 克 镇 管 理 组 织 旁 的 示 范 园 举 办 , 来 欣 赏 争 奇 斗<br />

艳 的 绽 放 花 朵 、 菊 花 隧 道 和 各 种 温 带 花 卉 , 并 选 购 一 乡 一 品 商 品 和 当 地 农<br />

业 产 品 。<br />

14 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

15


UPDATE<br />

NAI LERT FLOWER & GARDEN ART FAIR <strong>2020</strong> /<br />

BANGKOK<br />

ร่วมชมความงดงามของดอกไม้ใจกลางกรุง ภายในงานซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ<br />

สำาหรับปีนี้ ภายใต้แนวคิด ‘The World’ ที่จะพาทุกคนไปพบกับพรมกลีบดอกไม้<br />

ที่ใหญ่่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีียงใต้ พร้อมด้วยศิลปะโคมไฟจีน ตลอดจน<br />

ศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถศิลป์ผ่่านเรื่องเล่าของดอกไม้ ตั้งแต่วันนี้-2 กุมภาพันธ์<br />

2563 ณ ปาร์คนายเลิศ ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต<br />

ARTS OF THE KINGDOM / AYUTTHAYA<br />

ผลงนชิ้นเอกของช่งสถบันสิริกิติ์ที่ทรงคุณค่และเคยจัดแสดง ณ<br />

พระที่นั่งอนันตสมคมมแล้ว เช่น บุษบกมล พระที่นั่งพุดตนถมทอง<br />

เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์จำลอง ฯลฯ ได้รับกรรวบรวมมจัดแสดงไว้<br />

อีกครั้ง พร้อมอีกหลกหลยผลงนเชิงช่ง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน<br />

ตำบลเกะเกิด อำเภอบงปะอิน โดยเปิดให้เข้ชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป<br />

ในวันอังคร-อทิตย์ ตั้งแต่เวล 10.00-15.30 น.<br />

Valuable masterpieces of the Queen Sirikit Institute, such as the<br />

miniatures of the royal thrones and the royal barges that were<br />

previously exhibited at Ananta Samakhom Throne Hall, have been<br />

collected and displayed again at the Arts of the Kingdom Museum,<br />

Tambon Ko Kerd, Bang Pa-in District from today onwards. A<br />

variety of traditional handicrafts are also on display. The museum<br />

is open on Tuesday-Sunday from 10.00 am-03.30 pm.<br />

SOMETHING NOUVEAU EXHIBITION /<br />

BANGKOK<br />

สำหรับคอศิลปะไม่ควรพลดนิทรรศกรนี้ ซึ่งนำเสนอให้ชมกัน<br />

ในรูปแบบมัลติมีเดียอันทันสมัย ด้วยกรปลุกงนระดับตำนน<br />

ของกุสตฟ คลิมท์, อัลโฟนส์ มูค และออร์เบรย์ เบียร์ดสเลย์<br />

ให้มีชีวิตชีวขึ้นมอีกครั้ง เพื่อเฉลิมฉลองยุคทองแห่งศิลปะ<br />

แบบอร์ตนูโว ณ Museum of Digital Art (MODA) หรือ<br />

พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลแห่งแรกของกรุงเทพฯ บนชั้น 2<br />

ศูนย์กรค้ริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ตั้งแต่วันนี้-16 เมษยน 2563<br />

Art enthusiasts should not miss this new multimedia<br />

exhibition that revives the legendary works of Gustav<br />

Klimt, Alphonse Mucha and Aubrey Beardsley to celebrate<br />

the golden age of art nouveau at the Museum of Digital Art<br />

(MODA), 2nd floor, River City Bangkok, from today till April<br />

16, <strong>2020</strong>.<br />

Enjoy a day out at the wonderful floral park highlighted with an Asean’s<br />

largest colourful flower petal carpet under ‘The World’ concept. The<br />

garden attraction in the heart of the city also displays beautiful Chinese<br />

lanterns. Learn about cultures and craftsmanship represented in the<br />

floral art installations from now till <strong>February</strong> 2, <strong>2020</strong> at Park of Nai Lert,<br />

Soi Somkid, Ploenchit Road.<br />

THAILAND INTERNATIONAL JAZZ CONFERENCE<br />

<strong>2020</strong> / NAKHON PATHOM<br />

ชวนคอดนตรีแจ๊สทั้งหลายไปใกล้ชิดกับศิลปินแจ๊สระดับโลกที่มาอยู่รวมตัวกัน<br />

มากที่สุดในรอบ 12 ปี ในงานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ <strong>2020</strong><br />

ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Jazz For All แจ๊สของทุกคน’ ตั้งแต่วันนี้-2 กุมภาพันธ์<br />

2563 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา<br />

An ultimate experience for jazz-crazy people to get up close with their<br />

favorites. This would be the largest gathering of the world’s top jazz<br />

artists during the 12-year period. The international jazz conference is<br />

held under the theme ‘Jazz for All’ from today till <strong>February</strong> 2, <strong>2020</strong> at the<br />

College of Music, Mahidol University Salaya.<br />

TRIBHUM : THE MYSTICAL 3<br />

WORLDS / PHUKET<br />

ไตรภูมิ...มหัศจรรย์ 3 โลก สุดยอดปรากฏการณ์<br />

ธีมปาร์คในรูปแบบ 3D วอล์คทรูแห่งแรกของโลกที่นำาเอา<br />

ตำานานความเชื่อมาผ่สานกับเครื่องเล่นทันสมัย<br />

แบบแฟนตาซี รูปแบบ 3D Interactive ที่น่าตื่นตาตื่นใจ<br />

และชวนชมอย่างยิ่ง พร้อมให้ไปสัมผ่ัสกันได้ทุกวัน<br />

ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. (หยุดทุกวันพุธ) ณ<br />

เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า รายละเอียดติดตามได้ที่<br />

www.tribhum.com<br />

The theme park at Central Phuket Floresta offers<br />

the world’s first 3D Walkthrough adventure that<br />

combines myths and beliefs with modern, fantasy<br />

and exciting interactive 3D technology. Open<br />

every day (except Wednesday) from 11.00 am-<br />

08.00 pm. Fine out more at www.tribhum.com.<br />

16 16<strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

17 17


UPDATE<br />

AYUTTHAYA WORLD HERITAGE FAIR / AYUTTHAYA<br />

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาชาดจังหวัด<br />

และอีกหลายภาคส่วน ร่วมกันจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2563<br />

ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม<br />

และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยระดมแสงสีเสียงมาแสดง<br />

อย่างตระการ โดยเฉพาะการแสดงชุด ‘ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มหานคร<br />

เกริกเกรียงไกร’ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ได้สัมผัส<br />

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2563<br />

Tourism Authority of Thailand together with Phra Nakhon Si Ayutthaya<br />

Province, Phra Nakhon Si Ayutthaya Red Cross Chapter and many<br />

other sectors holds the Ayutthaya World Heritage Fair <strong>2020</strong> at<br />

Ayutthaya Historical Park. The event to preserve arts and culture and<br />

promote tourism in the province includes spectacular light-andsound<br />

shows and many activities, beginning from <strong>February</strong> 28 -<br />

March 8, <strong>2020</strong>.<br />

KHAO SOK MUSIC CAMP FESTIVAL /<br />

SURAT THANI<br />

งานเทศกาลดนตรีในรูปแบบแคมป์ที่จะนำาคุณไปสัมผัสวิถีชุมชน<br />

ผสานธรรมชาติอย่างลงตัว โดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรม<br />

เป็นสื่อกลาง ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมเชิงไลฟ์สไตล์<br />

ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารท้องถิ่น สินค้าชุมชน หรือวิถีสุขภาพ<br />

ท่ามกลางการบรรเลงเพลงยุค 80s/90s ทั้งไทยและสากล<br />

โดยสิ่งเดียวที่ต้องเตรียมไปร่วมในงานก็คือ เต็นท์ส่วนตัว<br />

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานชุมชน<br />

บ้านบางปรุ อำาเภอพนม รายละเอียดติดตามได้ที่<br />

FB : Khao Sok Music Camp Festival เขาสก มิวสิค แคมป์<br />

เฟสติวัล<br />

This music festival uses art and culture as a medium to<br />

learn the community way of life that goes in harmony<br />

with nature. Savour delicious local food, support<br />

community’s products and promote your healthy<br />

lifestyle while enjoying the 80s/90s music. Just bring<br />

your own tent and join in the fun event during <strong>February</strong><br />

8-10, <strong>2020</strong> at Ban Bang Pru, Phanom District. FB : Khao<br />

Sok Music Camp Festival เขาสก มิวสิค แคมป์ เฟสติวัล<br />

MONSOON VALLEY VINEYARD’S HARVEST FESTIVAL / PRACHUAP KHIRI KHAN<br />

เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลเก็บเกี่ยวองุ่นสุดหรรษา ณ ไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ หัวหิน โดยภายในงานนี้ทุกคนจะได้ชมไร่องุ่น พร้อมลงมือทำาไวน์<br />

ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน และสามารถร่วมมื้อค่ำาสุดพิเศษได้อีกด้วย ในระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดติดตามได้ที่<br />

www.monsoonvalley.com<br />

Come visit the fun grape harvest festival at Monsoon Valley Hua Hin during <strong>February</strong> 15-23, <strong>2020</strong>. In this event, you will explore the<br />

vineyard, make your own wine every step and join a special dinner as well. Check www.monsoonvalley.com for more information.<br />

18 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

19


BEAUTY<br />

WORDS & PHOTOS : NAKORN KAEOSUTTHI<br />

ผลิิตภััณฑ์์ความงาม<br />

สำำหรัับเทศกลวเลนไทน์<br />

SKINCARE FOR VALENTINE’S FESTIVAL<br />

ช่่วงเทศกาลวาเลนไทน์ คงไม่่ม่ีผลิตภััณฑ์์ใด<br />

บรรณาการความ่งาม่ได้ดีไปกว่าสกินแคร์หรือผลิตภััณฑ์์<br />

ช่่วยดูแลผิวพรรณอีกแล้ว เพราะนีคือช่่วงเวลาแห่งการ<br />

ปรนนิบัติตนเองในบรรยากาศอันแสนหวาน<br />

10<br />

1. ERB LAVENDER LUSH<br />

HAND CREAM<br />

ขนาด 75 กรัม ราคา 890<br />

บาท ครีมบำารุงผิวมือจาก<br />

ชุด Lavender Lush ช่วย<br />

มอบความชุ่มชื้นให้กับ<br />

ผิวมือ ด้วยส่วนผสมของ<br />

ลาเวนเดอร์ออร์แกนิก<br />

ใบบัวบก และน้ำาผึ้ง<br />

พร้อมส่งผ่านความสดชื่น<br />

อ่อนโยน<br />

2. 3INA THE FIXING<br />

SPRAY<br />

ขนาด 100 มล. ราคา 590<br />

บาท สเปรย์น้ำาแร่สูตร<br />

บางเบา ด้วยอณูเล็ก<br />

ละเอียดช่วยเตรียมผิว<br />

ก่อนแต่งหน้า และปลอบ<br />

ประโลมผิวให้ชุ่มชื้น แข็งแรง<br />

3. AESOP TACIT EAU DE<br />

PARFUM<br />

ขนาด 50 มล. ราคา 3,900<br />

บาท น้ำาหอมเพื่อความหอม<br />

สดชื่นและโรแมนติก<br />

หอมกรุ่นด้วยกลิ่นของ<br />

ซิทรัสและส่วนผสมสะระแหน่<br />

ที่เปี่ยมไปด้วยความมีชีวิต<br />

ชีวา<br />

4. KIEHL’S CALENDULA<br />

DEEP CLEANSING<br />

FOAMING FACE WASH<br />

ขนาด 30 มล. ราคา 390<br />

บาท ผลิตภัณฑ์ทำาความ<br />

สะอาดผิวหน้า ที่มีส่วนผสม<br />

ของสารสกัดจากดอก<br />

คาเลนดูลา ช่วยขจัดพิษ<br />

และต้านแบคทีเรีย พร้อม<br />

ทำาให้ผิวเนียนนุ่ม<br />

5. BURT’S BEES<br />

POMEGRANATE<br />

MOISTURIZING LIP<br />

BALM<br />

ขนาด 4.25 กรัม ราคา<br />

280 บาท ลิปบาล์มผสาน<br />

มอยส์เจอไรเซอร์เข้มข้น<br />

ช่วยบำารุงริมฝีปาก<br />

ที่แห้งแตกหรือลอก<br />

ให้กลับคืนมาชุ่มชื้น<br />

เรียบเนียน<br />

6. CLARINS<br />

EXTRA-FIRMING MASK<br />

ขนาด 15 มล. ราคา 700<br />

บาท เจลครีมมาสก์ชนิด<br />

ล้างออก ช่วยฟื้นฟูผิวหน้า<br />

จากความหย่อนคล้อย<br />

พร้อมคืนความยืดหยุ่น<br />

ทำาให้ผิวกระชับ<br />

และกระจ่างใส<br />

7. SISLEYOUTH<br />

ANTI-POLLUTION<br />

ขนาด 40 มล. ราคา 6,300<br />

บาท ผลิตภัณฑ์ดูแล<br />

พร้อมปกป้องผิวจาก<br />

มลภาวะ อนุมูลอิสระ<br />

และแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์<br />

เทคโนโลยีต่างๆ ช่วยให้ผิว<br />

สดใส แข็งแรง และสุขภาพดี<br />

8. PANPURI REVIVE<br />

ARUNAYOUTH<br />

COMPLEX PROBIOTIC<br />

AGE DELAY SOS SERUM<br />

ขนาด 30 มล. ราคา<br />

3,700 บาท เซรั่มที่มีส่วน<br />

ผสมหลักจากสารสกัด<br />

ดอกมะลิ ช่วยลดเลือน<br />

ริ้วรอยและฝ้ากระ พร้อม<br />

ปรับผิวให้เรียบเนียน<br />

กระจ่างใส<br />

9. SHISEIDO WHITE<br />

LUCENT ILLUMINATING<br />

MICRO-SPOT SERUM<br />

ขนาด 30 มล. ราคา<br />

4,800 บาท เซรั่มเนื้อบาง<br />

เบา ซึมซาบสู่ใต้ผิวได้ดี<br />

ช่วยให้สีผิวสม่ำาเสมอ<br />

ชะลอการเกิดริ้วรอย<br />

และลดความหมองคล้ำา<br />

จากแสงแดด พร้อมมอบ<br />

ความชุ่มชื้นให้กับผิว<br />

10. THREE BALANCING<br />

SQ OIL<br />

ขนาด 30 มล. ราคา 4,500<br />

บาท ออยล์เซรั่มที่มี<br />

ส่วนผสมจากธรรมชาติ<br />

100% เข้มข้นด้วยส่วนผสม<br />

ของ Sea Kale Leaf<br />

Extract ช่วยปรนนิบัติผิว<br />

ให้เนียนเรียบ แข็งแรง<br />

และทำาให้นอนหลับได้ดี<br />

20 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

21


PACKING<br />

STYLE : ASAWAPAT JINDACHOTIRAZ<br />

ชุดเดรสแขนยาวพิมพ์ลายหัวใจ<br />

ราคา 999 บาท จาก H&M<br />

หมวกเบเร่ต์ผ้าวูล<br />

ราคา 999 บาท จาก ZARA<br />

แว่นตาเลนส์สีม่วง ราคา 590 บาท<br />

จาก BERSHKA<br />

เสื้อแจ็กเก็ตผ้าปิเก้<br />

ราคา 1,790 บาท จาก ZARA<br />

แว่นตากันแดดทรงรี<br />

ราคา 1,190 บาท จาก ZARA<br />

เสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายดอกไม้<br />

ทรงสลิมฟิต ราคา 1,399 บาท<br />

จาก H&M<br />

FOR HER :<br />

UDON THANI<br />

FLIGHT<br />

BKK-UTH<br />

WE002/WE004/<br />

WE006/WE008/<br />

WE010<br />

FOR HIM :<br />

YANGON<br />

FLIGHT<br />

BKK-RGN<br />

WE301/WE303<br />

เข็มขัดหนังวัวแท้ ราคา 990 บาท<br />

จาก UNIQLO<br />

VALENTINE TRIP<br />

แต่งตัวสวยหวานให้สมกับช่วงวาเลนไทน์ พร้อมชวนคนรักไปเดตที่อุดรธานี<br />

ดินแดนแห่งทะเลบัวแดง ซึ่งงดงามและบานสะพรั่งทั่วบึงกว้างใหญ่<br />

แก้วทัมเบลอร์รุ่น Travel<br />

ขนาด 500 มล.<br />

ราคา 1,280 บาท<br />

จาก KINTO<br />

กระเป๋าไข่มุกเทียม<br />

ราคา 1,790 บาท<br />

จาก ZARA<br />

แก้วน้ำาทัมเบลอร์ ขนาด 12 ออนซ์<br />

สี Lava Red ราคา 1,090 บาท<br />

จาก HYDRO FLASK<br />

ROMANTIC HOLIDAY<br />

เตรียมชุดเท่บินตรงสู่ย่างกุ้ง พร้อมกุมมือคนรักเที่ยวท่องไปในเมืองที่งดงามด้วยวัดวาอาราม<br />

กระเป๋าคาดเอวสีแดง<br />

ราคา 2,900 บาท<br />

จาก MANHATTAN PORTAGE x PUMA<br />

และสถาปัตยกรรมเลอค่า ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของเดือนแห่งความรัก<br />

รองเท้าสนีกเกอร์ รุ่น Nike Air Max Triax<br />

ราคา 5,000 บาท จาก NIKE<br />

กางเกงผ้าโพลีเอสเตอร์สีเบจ<br />

ราคา 1,490 บาท จาก UNIQLO<br />

รองเท้าสนีกเกอร์<br />

รุ่น Human Made Tennis Hu ราคา 5,200 บาท<br />

จาก ADIDAS ORIGINALS<br />

สถานที่จำาหน่าย<br />

ADIDAS ORIGINALS - www.canivalbkk.com BERSHKA - www.bershka.com H&M - www.th.hm.com<br />

KINTO - www.allourgoodsth.com UNIQLO - www.uniqlo.com ZARA - www.zara.com<br />

สถานที่จำาหน่าย<br />

H&M - www.th.hm.com HYDRO FLASK - www.shopanother.com MANHATTAN PORTAGE x PUMA - www.canivalbkk.com<br />

NIKE - www.canivalbkk.com UNIQLO - www.uniqlo.com ZARA - www.zara.com<br />

22 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

23


TASTE<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

หนานเป่่ย มนต์์เสน่ห์อาหารจีีนรสดั้้งเดั้ิม<br />

Nan Bei : Appeal of Authentic Chinese Cuisine<br />

อาหารจีีนน้นเป็็นที่ีเลื่่องลื่่อเร่องความอร่อยมานานแลื่้ว แลื่้วย่ง<br />

เป็็นอาหารจีีนต้้นต้ำาร้บรสชาต้่ดั้้งเดั้่ม อย่างห้องอาหาร หนานเป็่ย<br />

ซึ่่งต้้งอย่บนช้น 19 ของโรงแรมหร่ Rosewood Bangkok ก็็ย่ง<br />

ก็าร้นต้ีความอร่อยระดั้้บพรีเมียมจีร่งๆ โดั้ยเชฟช่อดั้้งไดั้้รวบรวม<br />

ต้ำาร้บอาหารรสชาต้่ดั้้งเดั้่มจีาก็จีีนต้อนเหน่อแลื่ะต้อนใต้้<br />

มาไว้ที่ีนี พร้อมเลื่่อก็สรรว้ต้ถุุดั้่บช้นดั้ีเพ่อป็รุงออก็มาเป็็นเมน่<br />

ซึ่่ก็เนเจีอร์แสนอร่อย ที่ี จีะสร้างความป็ระที่้บใจีให้ก็้บแขก็ทีุ่ก็คน<br />

ส่วนในดั้้านของก็ารต้ก็แต้่งน้นไดั้้ร้บแรงบ้นดั้าลื่ใจีมาจีาก็<br />

ต้ำานานจีีนเร่องหนุ่มเลื่ียงว้วก็้บสาวที่อผ้้าที่ีร้ก็ก็้นไม่ไดั้้<br />

ดั้้วยฐานะต้่างก็้น แต้่สวรรค์เห็นถุ่งร้ก็แที่้ของที่้งสอง<br />

จี่งดั้ลื่บ้นดั้าลื่ให้เขาแลื่ะเธอไดั้้พบก็้นป็ีลื่ะคร้ง โดั้ยก็ารข้ามสะพาน<br />

นก็ก็ระเรียนมาเจีอก็้น ทีุ่ก็ว้นที่ี 7 เดั้่อน 7 ของทีุ่ก็ป็ี<br />

ก็ารต้ก็แต้่งเน้นสไต้ลื่์โมเดั้่ร์นไชนีส ที่ี มีก็ารออก็แบบโคมไฟ<br />

เหม่อนก็ระสวยที่อผ้้า รวมที่้งดั้้านหน้าห้องอาหารจีะต้ก็แต้่งดั้้วย<br />

นก็ก็ระเรียนโบยบ่นส่องสว่างเป็็นป็ระก็ายว่บว้บ ส่วนที่างเดั้่น<br />

ก็็จีะป็ระดั้้บดั้้วยข้าวของแบบจีีนมาก็มาย ที่ำาให้ก็ารร้บป็ระที่าน<br />

อาหารจีีนรสดั้้งเดั้่มที่ีห้องอาหารแห่งนี เต้็มอ่มไป็ดั้้วย<br />

ความอร่อยภายใต้้บรรยาก็าศแสนโรแมนต้่ก็<br />

Chinese food has long been<br />

famous for its deliciousness. Still<br />

when served by Nan Bei, it proves<br />

exceptionally tasty because this<br />

eatery deploys prominent chefs<br />

and the best of authentic recipes<br />

from Northern and Southern<br />

China. Sitting on the 19th floor<br />

of luxury Rosewood Bangkok<br />

Hotel, Nan Bei promises heavenly<br />

taste in premium atmosphere. Its<br />

décor is inspired by the Folktale of<br />

Cowherd and Weaver Girl.<br />

Their love, though forbidden due<br />

to their entirely different status,<br />

is so true that a bridge of cranes<br />

is formed on the 7th day of the<br />

7th month every year for their<br />

reunion. Nan Bei’s lamps look<br />

charmingly like traditional sheds.<br />

Its entrance, moreover, is adorned<br />

with glittering crane-shaped<br />

decorations. With the famous love<br />

story filling the air here, Nan Bei<br />

always exudes a romantic feel.<br />

南 北 , 正 宗 中 国 美 食 之 魅 力<br />

中 国 菜 以 其 美 味 而 闻 名 遐 迩 , 位 于 奢 华 曼 谷 瑰 丽 酒 店 的 南 北 餐 厅 , 聚 集 了 中 国 华<br />

北 与 华 南 菜 肴 来 于 此 供 应 , 菜 品 甄 选 优 质 材 料 来 烹 饪 , 让 宾 客 享 受 难 忘 的 佳 肴<br />

美 馔 。 餐 厅 室 内 受 到 中 国 古 代 牛 郎 织 女 传 说 的 灵 感 而 设 计 , 使 用 梭 子 形 的 天 花<br />

板 灯 , 闪 耀 鹤 偶 及 各 种 中 国 物 品 装 饰 , 充 满 中 国 现 代 风 格 的 气 氛 , 让 用 餐 体 验<br />

美 满 惬 意 。<br />

เป็็ดป็ักก่ง<br />

เมนููสุุดยอดจากทางเหนูือของจีนู อร่่อยด้วยเนูือเป็็ดที นูำาไป็ตาก<br />

นูานูถึึง 3 วันู ก่อนูนูำามาย่างที อุณหภููมิพอดี เพือให้ได้หนูัง<br />

ทีกร่อบอร่่อย ร่ับป็ร่ะทานูคูู่่กับแป็้งโฮมเมดพร่้อมเคู่ร่ืองเคู่ียง<br />

ต่างๆ และนูำาจิมสุูตร่ดังเดิม ทำาให้ได้ร่สุสุัมผััสุทังคู่วามกร่อบ<br />

หอมของเป็็ด และคู่วามเหนูียวนูุ่มของแป็้ง<br />

เก๊ยวซ่่า<br />

เกียวซ่่าทอดสุูตร่ต้นูตำาร่ับ เนูือแป็้งมีคู่วามบางกร่อบ สุอดไสุ้<br />

ด้วยหมูคู่ลุกเคู่ล้าเคู่ร่ืองต่างๆ เช่่นู เห็ด ต้นูหอม ผัักกาดขาว<br />

เป็็นูต้นู จุดเด่นูคู่ือการ่ทอดเกียวออกมาให้มีเสุ้นูใยเป็็นูแพบางๆ<br />

ดูสุวยงาม ร่ับป็ร่ะทานูคูู่่กับซ่อสุเป็ร่ียว จะได้ร่สุช่าติคู่วามอร่่อย<br />

ทังจากเนูื อแป็้งที หอมกร่อบและเคู่ร่ื องที สุอดไสุ้ไป็พร่้อมกันู<br />

ป็ลากะพงทอดกรอบ<br />

ป็ลากะพงทอดกร่อบทังตัว แล้วนูำาไป็ผััดกับซ่อสุผัลไม้<br />

ให้ร่สุเป็ร่ียวหวานูลงตัว จัดเร่ียงมาในูจานูอย่างอลังการ่<br />

และสุะดวกต่อการ่คู่ีบเนูือป็ลาในูขนูาดพอดีคู่ำา<br />

เสี่๊ยวหลงเป็่า<br />

เสุียวหลงเป็่าสุูตร่เฉพาะนูำาเข้าจากจีนู ตัวแป็้งมีคู่วาม<br />

เหนูียวนูุ่มเป็็นูพิเศษ สุอดไสุ้ด้วยเนูือป็ูม้าและหมูบด<br />

คู่ลุกเคู่ล้ากับนูำาซุ่ป็สุูตร่เด็ดทีอยู่ข้างในู ท็อป็ด้วยเห็ดทร่ัฟเฟิล<br />

ร่ับป็ร่ะทานูคูู่่กับซ่อสุ จะให้ร่สุช่าติกลมกล่อมกำาลังดี<br />

ติ่่มซ่ำา<br />

ติมซ่ำาสุูตร่ลับเฉพาะของเช่ฟทีมีเทคู่นูิคู่การ่ทำาแป็้งและ<br />

ป็้นูออกมาอย่างสุวยงาม ป็ร่ะกอบด้วย ฮะเก๋าสุอดไสุ้เนูือกุ้ง<br />

สุดใหม่ทุกวันู แผั่นูแป็้งบาง เสุิร่์ฟพร่้อมนูำาจิมจิกโฉ่ว<br />

ขนูมจีบกุ้งมังกร่ แป็้งไม่หนูาไม่บางเกินูไป็<br />

และขนูมหัวผัักกาดที มีสุ่วนูผัสุมของไสุ้กร่อกจีนู<br />

เมนููอร่่อยจากทางตอนูใต้ของจีนู<br />

ติ่มซำา<br />

Dim Sum<br />

点 心<br />

เกี๊ยวัซ่า<br />

Pot Stickers<br />

锅 贴<br />

เป็ดปักกิ่ง<br />

Beijing Roast Duck<br />

北 京 烤 鸭<br />

BEIJING ROAST DUCK<br />

Being the ultimate highlight from<br />

northern China, this signature dish<br />

presents mellowly-grilled duck<br />

meat and temptingly crispy duck<br />

skin. The item is marvelously served<br />

with homemade flour sheets, side<br />

dishes and original-taste sauce.<br />

Cooked based on an authentic<br />

recipe, it gives great taste and<br />

fragrance.<br />

POT STICKERS<br />

This gyoza features thin, crispy<br />

wrapper and deliciously-seasoned<br />

fillings. Key ingredients are pork,<br />

mushroom, leek and white<br />

cabbage. It is served with sour<br />

sauce. Not only that its taste is<br />

superb, but this dish is also pleasing<br />

to the eyes. As a gimmick, chef<br />

makes sure wrapper looks like a<br />

delicately beautiful net.<br />

SQUIRREL FISH<br />

The whole fish is deep-fried until<br />

it turns crispy. Then, it is stir-fried<br />

with fruity sauce. Sliced into lovely<br />

mouthfuls, fish meat is served in a<br />

grand plate.<br />

XIAO LONG BAO<br />

Prepared based on a recipe from<br />

China, the item gives extraordinary<br />

soft flour. Stuffed with flower crab<br />

meat, minced pork and amazing<br />

soup, it has truffles as its toppings.<br />

Served with sauce, it is mellowly<br />

delightful.<br />

DIM SUM<br />

Chefs have safely-guarded recipes<br />

for Dim Sum. Their amazing flour<br />

making and folding skills deliver<br />

Shrimp Har Gow, which uses fresh<br />

shrimp meat and very thin wrapper,<br />

Steamed Shrimp Dumpling, which<br />

boasts perfectly-sized wrapper, and<br />

Turnip Cake that contains Chinese<br />

sausages and is a specialty from<br />

Southern China.<br />

เสี่ยวัห้ลงเป่า<br />

Xiao Long Bao<br />

小 笼 包<br />

ปลากะพงทุอดกรอบ<br />

Squirrel Fish<br />

松 鼠 鱼<br />

• ห้้องอาห้าร NAN BEI ชั้้น 19 โรงแรม Rosewood Bangkok เขตปทุุมวั้น กรุงเทุพฯ<br />

เปิดบริการทุุกวั้น เวัลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น. โทุร. 0 2080 0088,<br />

www.rosewoodhotels.com/bangkok<br />

• NAN BEI, on the 19 th floor, Rosewood Bangkok Hotel, Pathumwan district,<br />

Bangkok, is open daily from 11.30 am-02.30 pm and 06.00-10.30 pm,<br />

Tel. 0 2080 0088, www.rosewoodhotels.com/bangkok.<br />

• 南 北 餐 厅 , 曼 谷 巴 吞 旺 区 曼 谷 瑰 丽 酒 店 19 层 , 每 天 11.30-14.30 和 18.00-22.30 营 业 ,<br />

电 话 0 2080 0088, www.rosewoodhotels.com/bangkok。<br />

24 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

25


TASTE<br />

กาแฟเว่ยู่ดนาม<br />

Vietnamese Coffee<br />

越 南 咖 啡<br />

เตั้้าห่้ที่อดคุณแม่พอลัลั่<br />

Mama Paulie’s Fried Tofu<br />

波 莉 妈 妈 的 炸 豆 腐<br />

ไข่ต้มมะพร้าวอ่อน<br />

Boiled Eggs with<br />

Young Coconut<br />

椰 子 卤 鸡 蛋<br />

เมซง ไซ่ง่อน : ไซง่อนซ่อนรส<br />

Maison Saigon : Hidden Taste<br />

WORDS : YAMIN PHOTOS : TAPIR TROUNG<br />

แสงไฟสีอบอ่นขัับเน้นร้้านอาหาร้ เมซง<br />

ไซงอน ซ่งตั้ังอยู่่ร้ิมสวนขันาดใหญ่<br />

ขัองโคร้งการ้ Velaa Sindhorn Village<br />

โดดเดนสวยู่งาม และเชื้้อเชื้ิญ่ให้ผู้่้คน<br />

อยู่ากเขั้าไปสัมผู้ัสความงามอันซอนอยู่่<br />

ภายู่ใน<br />

ไซงอน เม้องใหญ่ทางตั้อนใตั้้<br />

ขัองเวียู่ดนาม ทีมีความร้่มร้วยู่<br />

ทางวัฒนธร้ร้มส่งมาตั้ังแตั้ยู่่ค<br />

อาณานิคม ถู่กนำามาบอกเลาใหม<br />

ในร้่ปขัองร้้านอาหาร้เวียู่ดนาม<br />

ให้ทันสมัยู่ขั่น ภายู่ใตั้้การ้ตั้กแตั้ง<br />

แบบยู่่ค 70’s สอดแทร้กกลินอายู่<br />

ฝร้ังเศสและความเป็นไทยู่ลงไปอยู่างไม<br />

เคอะเขัิน ทังยู่ังออกแบบร้้าน<br />

ให้ตั้อบโจทยู่์ปร้ะโยู่ชื้น์ใชื้้สอยู่<br />

ในชื้ีวิตั้จร้ิงด้วยู่ บร้ร้ยู่ากาศจ่งไมได้<br />

ถู่กตั้ีกร้อบให้เป็นเพีียู่งร้้านอาหาร้<br />

โดยู่มีโซนให้เล้อกผู้อนคลายู่ ทังโซน<br />

ด้านในร้้าน โซนด้านนอกทีใกล้ชื้ิด<br />

สวนสีเขัียู่ว และโซนสวนตั้ัวสำาหร้ับ<br />

นังจิบชื้า-กาแฟ สำาหร้ับในสวนขัอง<br />

อาหาร้ หลายู่จานเป็นเมน่ที เร้า<br />

ค่้นเคยู่กันดี เพีร้าะอยู่่ในวิถูีชื้ีวิตั้<br />

ขัองชื้าวเวียู่ดนาม แตั้ได้นำามาปร้ับปร้่ง<br />

ใหมให้นาสัมผู้ัสและร้่้ส่กปร้ะทับใจ<br />

ยู่ิงขั่น โดยู่วัตั้ถู่ดิบในการ้ปร้่งนัน<br />

ท่กคนสามาร้ถูอิมอร้อยู่กับผู้ักสด<br />

และผู้ลไม้ตั้ามฤด่กาล เพีร้าะทางร้้าน<br />

ใสใจกับการ้คัดเล้อกวัตั้ถู่ดิบปลอดสาร้<br />

และใชื้้นำาผู้่งมาแทนนำาตั้าลอีกด้วยู่<br />

Warm lighting makes Maison Saigon, which sits by Velaa<br />

Sindhorn Village Langsuan’s big park, so magnificent<br />

and inviting.<br />

Saigon is the name of a big port town in Southern<br />

Vietnam. While the town’s rich history has traced<br />

back to the Colonial Period, this Vietnamese eatery<br />

has embraced the 70’s-style décor with the blend<br />

of Thai and French features. Space management is<br />

exceptionally practical. There are indoor and outdoor<br />

dining zones, plus private coffee/tea corners to suit<br />

customers’ preferences. Some dishes on Maison<br />

Saigon’s menu are widely-known traditional Vietnamese<br />

items but some others are interestingly recreated. This<br />

great restaurant serves fresh organic vegetables and<br />

seasonal fruits. It also replaces sugar with honey.<br />

西 贡 梅 松 : 西 贡 之 味<br />

温 暖 灯 光 照 亮 着 隐 藏 在 威 拉 辛 通 村 商 业 圈 的 西 贡 梅 松 餐 厅 , 气<br />

氛 雅 致 , 呼 唤 顾 客 的 到 来 。<br />

餐 厅 氤 氲 西 贡 丰 富 宝 贵 文 化 之 气 氛 , 以 70 年 代 和 法 国 与 泰<br />

国 风 格 相 结 合 装 饰 , 给 予 优 越 宜 人 之 感 。 餐 厅 设 有 内 区 和 邻 近<br />

园 林 的 外 区 , 对 于 菜 品 , 餐 厅 甄 选 有 机 材 料 和 特 意 使 用 蜂 蜜 代<br />

替 砂 糖 , 来 烹 饪 出 既 新 鲜 又 健 康 的 正 宗 越 南 菜 。<br />

บั๋นเอื๊อกเจ<br />

Steam Roll Veggie<br />

越 南 蔬 菜 粉<br />

เต้้าหู้้้ทอดคุุณแม่่พอลล่<br />

เต้้าหู้้ ้อ่่อ่นทอ่ดจากครััวชาวเวียดนาม<br />

กรัอ่บนอ่กน่มใน เหู้มาะแก่การัเป็็น<br />

ขอ่งว่างรัับป็รัะทานเล่่นอ่ย่างเพล่ิดเพล่ิน<br />

เฝอเนื้้อ<br />

เมน้ข้นช่อ่สำำาหู้รัับคนรัักอ่าหู้ารัเวียดนาม<br />

โดยทางรั้านเล่่อ่กใช้เน่ อ่อ่อ่สำเต้รัเล่ีย<br />

อ่ย่างดี แล่ะเคียวนำาซุ่ป็ใหู้้กล่มกล่่อ่ม<br />

รัับป็รัะทานกับนำาจิมสำ้ต้รัเด็ด<br />

ไข่่ต้้ม่ม่ะพร้้าวอ่อนื้<br />

เมน้ที มีหู้น้าต้าล่ะม้ายไข่พะโล่้ เกิดจาก<br />

การัเคียวนำาต้าล่จนไหู้ม้จางๆ จน<br />

กล่ายเป็็นคารัาเมล่ แล่ะเคียวหู้ม้ใหู้้น่ม<br />

เป็่อ่ย เป็็นเมน้เฉพาะขอ่งทางรั้าน<br />

บั๋๋นื้เอ้อกเจ<br />

สำำาหู้รัับผู้้้ไม่รัับป็รัะทานเน่อ่สำัต้ว์<br />

ต้้อ่งป็รัะทับใจกับเมน้นี ซุ้งมีเสำ้น<br />

แป็้งข้าวเจ้า เต้้าหู้้ ้ทอ่ด หู้อ่มเจียว<br />

แล่ะผู้ักสำดเป็็นสำ่วนป็รัะกอ่บ เต้ิมรัสำชาต้ิ<br />

ด้วยซุอ่สำถั่ัวเหู้ล่่อ่งทีเป็็นสำ้ต้รัเฉพาะ<br />

มีเสำิรั์ฟทีนีทีเดียวเท่านัน<br />

พุดด้งข่้งคุาร้าเม่ล<br />

ขอ่งหู้วานยอ่ดนิยม ที เสำิรั์ฟมาในรั้ป็ขอ่ง<br />

คัสำต้ารั์ดคารัาเมล่ผู้สำมกับขิง ซุ้งถั่้ก<br />

เคียวจนหู้อ่มกรั่นเป็็นเอ่กล่ักษณ์<br />

กาแฟเว่ยดนื้าม่<br />

เมน้เครั่อ่งด่มทีพล่าดไม่ได้ โดยทางรั้าน<br />

จะเสำิรั์ฟเป็็นกาแฟนมข้น หู้วานหู้อ่ม<br />

กล่มกล่่อ่ม<br />

เฝอเนื้อ<br />

Pho with Beef<br />

越 南 牛 肉 粉<br />

MAMA PAULIE’S<br />

FRIED TOFU<br />

Fried based on Vietnamese<br />

cuisine, tofu here is crispy<br />

on the outside but soft<br />

on the inside. It is truly a<br />

perfect appetiser.<br />

PHO WITH BEEF<br />

Famous among<br />

Vietnamese-food fans, this<br />

noodle-soup dish comes<br />

with premium Australian<br />

beef. Soup tastes mellow<br />

and it is served with<br />

impressive sauce.<br />

BOILED EGGS WITH<br />

YOUNG COCONUT<br />

This dish looks a lot<br />

like Palo (5-spice) egg.<br />

But in fact, its eggs turn<br />

brown because of slight<br />

caramelising. Pork in the<br />

dish is stewed based on<br />

the restaurant’s unique<br />

recipe till it is soft and<br />

delicious.<br />

พุดดิงขิงคาราเมลั<br />

Caramel &<br />

Ginger Pudding<br />

姜 香 焦 糖 布 丁<br />

• เมซง ไซ่ง่อน ตั้้งอยู่่่ที่่โครงการ Velaa Sindhorn Village<br />

ยู่่านหลั้งสวน เปิิดบริการทีุ่กว้น ตั้้งแตั้่เวลัา 11.00-14.30 น.<br />

แลัะ 17.00-22.00 น. โที่ร. 0 2656 4966,<br />

FB : Maison Saigon, IG : maison.saigon<br />

• Maison Saigon is located inside the Velaa Sindhorn<br />

Village Langsuan. It opens daily between 11.00 am<br />

-02.30 pm, and between 05.00-10.00 pm.<br />

Tel. 0 2656 4966, FB : Maison Saigon, IG : maison.saigon<br />

• 西 贡 梅 松 餐 厅 , 朗 双 区 威 拉 辛 通 村 商 业 圈 , 每 天<br />

11.00-14.30 和 17.00-22.00 营 业 。 电 话 0 2656 4966,<br />

FB : Maison Saigon,IG : maison.saigon<br />

STEAM ROLL VEGGIE<br />

All vegans will be impressed<br />

with this item, which mixes<br />

noodle with fried tofu,<br />

oily fried onion, and fresh<br />

vegetables. It comes to the<br />

table with a special soy<br />

sauce that customers will<br />

never find anywhere else.<br />

CARAMEL & GINGER<br />

PUDDING<br />

This popular dessert is in<br />

the custard form. Caramel<br />

and ginger ingredients<br />

are heated till they exude<br />

tempting fragrance.<br />

VIETNAMESE COFFEE<br />

Don’t miss this cup. It is<br />

the coffee with sweetened<br />

condensed milk that tastes<br />

so mellow.<br />

26<br />

<strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

27


STAY<br />

หากปรารถนาดื่่มดื่ำาเคีียงคี่คีนรักหร่อ<br />

แวดื่ล้้อมดื่้วยคีนในคีรอบคีรัวท่ามกล้าง<br />

บรรยากาศสุุดื่โรแมนติิก คีงไมมีท่ีไหน<br />

เหมาะเท่ากับท่ีศาล้า ภู่เก็ติ ไม้ขาว บีช<br />

รีสุอร์ติ รีสุอร์ติระดื่ับ 5 ดื่าว เพราะท่ี นี<br />

จะมอบท่ังคีวามสุุขริมชายหาดื่ไม้ขาว<br />

อันเงียบสุงบ แล้ะคีวามงามจาก<br />

ธรรมชาติิของเกาะภู่เก็ติอยางเป็น<br />

สุวนติัว<br />

ศาล้า ภู่เก็ติ ไม้ขาว บีช รีสุอร์ติ<br />

เป็นรีสุอร์ติท่ีออกแบบติกแติงอยาง<br />

สุวยงามท่ันสุมัย แล้ะให้การบริการ<br />

คีวามสุะดื่วกสุบายคีรบคีรัน ไมวาจะเป็น<br />

ห้องพักแบบพ่ล้ วิล้ล้า หร่อพ่ล้ วิล้ล้า<br />

สุวีท่ ซึ่่งโดื่ดื่เดื่นดื่้วยสุระวายนำาใหญ่<br />

ถ่ง 2 สุระท่ีหน้าชายหาดื่ ห้องอาหาร<br />

บาร์พร้อมวิวชายท่ะเล้ สุปา กิจกรรม<br />

กล้างแจ้งแล้ะในรม โดื่ยเฉพาะอยางยิง<br />

การเดื่ินเท่ียวอยางเพล้ิดื่เพล้ิน<br />

นอกจากนันรีสุอร์ติแหงนี ยังเพิมพ่น<br />

คีวามสุุขดื่้วยแพ็กเกจหล้ากหล้าย โดื่ย<br />

เน้นให้คี่รักสุามารถเล้่อกพ่ล้ วิล้ล้า<br />

หล้ังงามพักผ่อน มีบริการอาหารเช้า<br />

ล้อยนำาท่ีสุระนำาสุวนติัวของห้องพัก<br />

สุามารถเดื่ินออกไปรับล้มริมชายหาดื่<br />

หร่อผ่อนคีล้ายในสุปาไดื่้ติามใจชอบ<br />

แล้ะหล้ังจากเอนกายจิบคี็อกเท่ล้<br />

ชมพระอาท่ิติย์ล้ับขอบฟ้้าแล้้ว ก็มี<br />

อาหารคีำารสุเล้ิศกรุนคีวามโรแมนติิก<br />

ยิงข่นให้บริการอีกดื่้วย<br />

ดื่ังเชน แพ็กเกจ True Romance<br />

สุำาหรับห้องพักพ่ล้ วิล้ล้า 3 คี่น บริการ<br />

รับสุงแบบสุวนติัวจากสุนามบิน ซึ่่ง<br />

ติ้อนรับคี่รักดื่้วยช็อกโกแล้ติ เติียงนอน<br />

ท่ีโรยกล้ีบดื่อกไม้ บาร์บีคีิวริมสุระนำา<br />

โปรแกรมสุปาคี่ 3 ชัวโมงคีร่ง แล้ะอาง<br />

อาบนำานมชวนฝัันกับแชมเปญ่แล้ะ<br />

ขนมเพิมคีวามหวาน, แพ็กเกจ Suite<br />

Escape สุำาหรับการพักผ่อน 3 คี่น<br />

ในห้องพักเพรสุสุิเดื่นเชียล้ พ่ล้ วิล้ล้า<br />

สุวีท่ ขนาดื่ 2 ห้องนอน เสุริมดื่้วย<br />

กิจกรรมภูายในวิล้ล้าอยางบริการ<br />

นวดื่ 90 นาท่ี คีอร์สุท่ำาอาหาร แล้ะม่อ<br />

คีำาสุวนติัวกับบาร์บีคีิวท่ีเสุิร์ฟ้สุเติ็ก<br />

เกรดพรีเมีียมี ล็็อบสเตอร์อันดามีัน<br />

รวมีถึึงแชมีเปญ ทาปาส แล็ะค็็อกเทล็<br />

พร้อมีบริการรับส่งจากสนามีบิน<br />

แล็ะแพ็กเกจ Soothing Spa สำาหรับ<br />

บริการนวด 90 นาที ทีศาล็า สปา<br />

ในราค็าสุดพิเศษ เพียงแต่จองโดยตรง<br />

ทางเว็บไซต์ของ SALA Hospitality<br />

Group<br />

ด้วยบรรยากาศสวยงามี โรแมีนติก<br />

หรู แล็ะเป็นส่วนตัว ไมี่ว่าจะมีาพักผ่่อน<br />

แบบค็ู่หรือแบบค็รอบค็รัว ทีศาล็า ภููเก็ต<br />

ไมี้ขาว บีช รีสอร์ต ก็พร้อมีมีอบประสบ<br />

การณ์์ค็วามีสุขสุดประทับใจไมี่รู้ล็ืมี<br />

With a romantic ambience, the 5-star SALA Phuket Mai<br />

Khao Beach Resort serves happiness on tranquil Mai<br />

Khao Beach where the beauty of natural landscape and<br />

privacy shines as bright as the sun.<br />

Boasting modern and beautiful décor, the resort<br />

features great facilities, complete comfort and ultimate<br />

convenience. There are 2 big swimming pools on the<br />

beach, restaurants, a bar with a sea view, spa, outdoor<br />

activities, water-sport activities and indoor activities<br />

too. But in fact, just a stroll on the beach will be a true<br />

delight.<br />

For extra happiness and privacy, Guests may check<br />

into a pool villa and enjoy floating breakfast in their<br />

pool. Then, they may walk on beach to take in cool<br />

breeze or unwind in spa treatments. In the evening,<br />

amazing cocktails and magnificent sunset await.<br />

A romantically sumptuous dinner is also there to<br />

complete a wonderful day.<br />

True Romance Package offers a 3-night stay at a<br />

pool villa, an airport-resort roundtrip transfer, chocolate<br />

welcome, flower-petal decoration on bedding, poolside<br />

barbeque, a 3.5-hour spa treatment and the Bubble<br />

Tub Champagne. Suite Escape Package, meanwhile,<br />

presents a comfortable 3-night stay at the 2-bedroom<br />

Presidential Pool Villa Suite allowing guests to enjoy<br />

90-minute massages inside their private corner. Guests<br />

can also join a cooking class and have fun with a private<br />

barbeque that temptingly presents premium steaks and<br />

Andaman lobsters. Champagne is served with breakfast.<br />

Tapas and cocktails, meanwhile, are ready for guests to<br />

enjoy during sunset. And of course, a round-trip transfer<br />

between the airport and the resort is included.<br />

Soothing Spa Package, which presents 90-minute<br />

massage at SALA Spa, is available at a special price too<br />

when you book directly with SALA Hospitality Group’s<br />

website.<br />

โรแมนติิกสุุดหรู เคีียงคีู<br />

ศาลา ภููเก็็ต ไม้้ขาว บีีช รีีสอรี์ต<br />

Romantic Luxury at SALA Phuket Mai Khao Beach Resort<br />

奢 华 浪 漫 的 普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度 假 村<br />

五 星 级 普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度 假 村 让 您 在 浪 漫 氤 氲 之 下 度 过 特 别 时 刻 , 享 受 安 逸 谧<br />

静 的 迈 考 海 滩 和 普 吉 岛 的 美 妙 自 然 风 光 。<br />

普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度 假 村 以 现 代 风 格 装 饰 , 提 供 泳 池 别 墅 房 和 泳 池 别 墅 套 房 ,<br />

设 施 齐 全 , 设 有 海 前 2 座 大 型 泳 池 、 餐 厅 、 酒 吧 、 水 疗 馆 和 各 种 娱 乐 活 动 。<br />

酒 店 套 餐 如 真 爱 套 餐 包 括 3 晚 泳 池 别 墅 房 、 机 场 接 送 服 务 、 泳 池 烧 烤 、3.5 小 时 水<br />

疗 及 牛 奶 浴 配 香 槟 和 甜 品 。 奔 逃 套 房 套 餐 包 括 3 晚 泳 池 别 墅 总 统 套 房 ( 两 室 )、 机 场<br />

接 送 服 务 、90 分 钟 按 摩 、 烹 饪 课 程 、 烧 烤 晚 餐 、 香 槟 和 鸡 尾 酒 等 。 舒 缓 水 疗 套 餐 提<br />

供 优 惠 莎 拉 水 疗 中 心 90 分 钟 按 摩 。 套 餐 可 通 过 莎 拉 酒 店 集 团 的 官 方 网 站 预 订 。<br />

在 普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度 假 村 的 奢 华 浪 漫 之 气 氛 下 , 度 过 难 忘 之 休 闲 体 验 。<br />

• ศาลา ภููเก็็ต ไม้้ขาว บีีช รีีสอรี์ต เลขที่ี 333 หมู้ 3 หาดไม้้ขาว<br />

อำาเภูอถลาง จัังหวัดภููเก็็ต 83110 โที่รี. 076 338 888,<br />

Email : reservations@salaphuket.com,<br />

www.salahospitality.com/phuket<br />

• SALA Phuket Mai Khao Beach Resort, 333 Moo 3<br />

Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, 83110.<br />

Tel. 076 338 888, Email : reservations@salaphuket.com,<br />

www.salahospitality.com/phuket<br />

• 普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度 假 村 , 普 吉 岛 他 朗 区 迈 考 海 滩 第 3 村<br />

333 号 。 电 话 076 338 888,<br />

Email : reservations@salaphuket.com,<br />

www.salahospitality.com/phuket<br />

28 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

29


STAY<br />

โค้งหน้าผาเผยทิวทัศน์สวยงามของ<br />

ทะเลอันดามัน ชายฝั่งทะเลตะวันตก<br />

บนเกาะภูเก็ต คือสถานที่ตั้งของ เคป<br />

เซียนน่า ภูเก็ต กูร์เมต์ โฮเต็ล แอนด์<br />

วิลล่าส์ โรงแรมรีสอร์ตระดับ 5 ดาว<br />

บนหาดกมลา ซึ่งเน้นออกแบบหลบลี้<br />

จากความวุ่นวาย สู่การพักผ่อน<br />

ท่ามกลางความสดชื่นและโรแมนติก<br />

ของธรรมชาติ<br />

เคป เซียนน่า ภูเก็ต กูร์เมต์ โฮเต็ล<br />

แอนด์ วิลล่าส์ ได้รับการออกแบบ<br />

อย่างมีสไตล์ ในบรรยากาศริมทะเล<br />

โดยผสานความทันสมัย มีชีวิตชีวา<br />

แบบเมือง ให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติ<br />

สายลม และกลิ่นอายทะเล ประกอบด้วย<br />

ห้องพักวิวทะเลทุกห้องแบบสตูดิโอ,<br />

ดีลักซ์, จากุซซี จูเนียร์สวีท, ฮันนีมูนสวีท,<br />

แกรนด์สวีท, พูล เพนท์เฮาส์ และพูล<br />

วิลล่าส่วนตัวบนหน้าผาริมทะเล ซึ่งจะ<br />

มอบการพักผ่อนอันแสนสบายอย่าง<br />

ครบครัน เช่น โทรทัศน์จอแบน ระบบ<br />

ไฟและเครื่องเสียงคุณภาพสูง สัญญาณ<br />

อินเทอร์เน็ต ระเบียงรับลมชายทะเล<br />

ฯลฯ ห้องพักอย่างซีวิว ฮันนีมูน สวีทที่<br />

โดดเด่นด้วยระเบียงกว้าง อ่างจากุซซีใหญ่<br />

ให้แช่น้าวนพร้อมชมวิวทะเล<br />

และพระอาทิตย์ตก และห้องซีวิว<br />

เอ็กเซ็กคิวทีฟ พูล เพนท์เฮาส์ ซึ่งโอ่อ่า<br />

ด้วยความโก้หรู มีเลานจ์กลางแจ้ง<br />

สระน้าจากุซซีส่วนตัว แถมด้วยทิวทัศน์<br />

พาโนรามา<br />

นอกจากนั้นโรงแรมรีสอร์ตแห่งนี้<br />

ยังให้แขกผู้มาพักได้ผ่อนคลายเต็มที่<br />

กับบาลานซ์ สปา ด้วยโปรแกรม<br />

ทรีตเมนต์สุดพิเศษ ส่วนผู้รักการ<br />

ออกกาลังกาย ก็มีบริการฟิตเนส<br />

สนามเทนนิส และห้องสนุกเกอร์<br />

อีกทั้งที่นี่มีห้องอาหารถึง 4 ห้อง<br />

บริการด้วย ได้แก่ เดอะ พูลไซด์ บาร์<br />

แอนด์ เรสเตอรองส์ ห้องอาหาร<br />

พักผ่อนอย่างมีสไตล์ ในบรรยากาศริมทะเล<br />

ณ เคป เซียนน่า ภูเก็ต กูร์เมต์ โฮเต็ล แอนด์ วิลล่าส์<br />

Relaxing in Style at the Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas<br />

ริมสระว่ายน้า บริการอาหารเช้าระดับพรีเมียม จากนั้น<br />

จะเปิดบริการตลอดวัน, พลัม ไพร์ม สเต็กเฮ้าส์ ที่โด่ดเด่น<br />

ด้วยเมนูสเต็กนาเข้า ใช้เตาถ่านเกรดพรีเมียม, เซียนน่า ร็อกส์<br />

คาเฟ่ แอนด์ พูล คลับ บาย เดอะ ซี คาเฟ่ฟังเสียงคลื่น<br />

ริมทะเล และวานิลลา สกาย บาร์ แอนด์ แกสโตร ผับ<br />

ห้องอาหารชั้นสูงสุดของโรงแรม ที่เพียบพร้อมด้วย<br />

เครื่องดื่มนานา ทั้งไวน์ แชมเปญ คราฟต์เบียร์ และค็อกเทล<br />

สูตรเด็ด ให้สั่งมาจิบขณะดื่มด่ากับพระอาทิตย์ตก<br />

ในแสงสุดท้ายของทะเลอย่างมีความสุข<br />

普 吉 岛 开 普 西 恩 纳 美 食 别 墅 度 假 酒 店 ,<br />

在 海 边 气 氛 中 尽 情 休 闲<br />

位 于 普 吉 岛 西 边 卡 玛 拉 海 滩 的 五 星 级 普 吉 岛 开 普 西 恩 纳 美 食 别<br />

墅 度 假 酒 店 , 置 身 在 面 临 安 达 曼 海 的 悬 崖 之 上 , 在 大 自 然 的 清<br />

新 与 浪 漫 中 逃 离 烦 恼 , 安 逸 放 松 。<br />

该 酒 店 以 现 代 和 高 雅 风 格 设 计 , 充 满 着 海 景 气 氛 和 城 市 的<br />

活 力 。 酒 店 提 供 公 寓 套 房 、 豪 华 房 、 按 摩 浴 缸 小 型 套 房 、 蜜 月<br />

套 房 、 泳 池 别 墅 房 等 各 种 房 型 , 每 间 客 房 设 施 齐 全 , 如 海 景 蜜<br />

月 套 房 设 有 广 阔 阳 台 、 按 摩 浴 缸 ; 以 及 海 景 行 政 泳 池 阁 楼 套 房<br />

The view of the Andaman Sea from<br />

Phuket’s unique semicircular cape<br />

is spectacular. Phuket’s west coast<br />

is home to the Cape Sienna Phuket<br />

Gourmet Hotel & Villas, a 5-star<br />

resort on Kamala Beach. The resort<br />

is a sanctuary of peace away from<br />

the city’s usual commotion.<br />

The seaside resort feels stylish,<br />

blending modernity with urban<br />

liveliness while seamlessly in tune<br />

with nature.<br />

The resort offers all sea view<br />

rooms Studio, Deluxe , Jacuzzi<br />

Junior Suites, Honeymoon Suites,<br />

Grand Suites as well as executive<br />

Pool Penthouses and Pool Villas<br />

that are set on the cliff.<br />

Each of the guestrooms comes<br />

with all modern amenities, choices<br />

of lotion, shower and shampoo<br />

and a private terrace overlooking<br />

the sea.<br />

The Sea View Honeymoon<br />

Suite stands out with a spacious<br />

private terrace with a big jacuzzi<br />

for enjoying the sunset view.<br />

The Sea View Executive Pool<br />

Penthouse is luxurious with an<br />

outdoor lounge and private jacuzzi<br />

with a panoramic sea view.<br />

The resort’s Balance Spa<br />

offers a range of special treatment<br />

programs. There’s a fitness centre,<br />

tennis court, snooker room and<br />

two swimming pools.<br />

The resort has 4 dining outlets:<br />

the Poolside Bar & Restaurant<br />

offering 30 meters buffet breakfast<br />

and all day dining; Plum Prime<br />

Steakhouse is a fine dining<br />

restaurant which offers wide array<br />

of local & imported meats in a<br />

refined ambiance.<br />

Sienna Rocks Café & Pool<br />

Club by the Sea offers premium<br />

breakfast and lunch with<br />

panoramic views ; and Vanilla<br />

Sky Bar & Gastro Pub, the hotel’s<br />

rooftop restaurant with a great<br />

selection of amazing drinks<br />

including wine, champagne, craft<br />

beer and molecular cocktails‒all<br />

perfect for having a sip while<br />

watching the sun set over the<br />

Andaman.<br />

设 有 室 外 起 居 室 , 独 立 按 摩 泳 池 。<br />

此 外 , 酒 店 还 提 供 水 疗 套 餐 和 运 动 服 务 , 如 健 身 房 、 网<br />

球 场 和 台 球 室 。 酒 店 设 有 4 座 餐 厅 包 括 提 供 早 餐 的 全 天 池 旁 酒<br />

吧 餐 厅 、 梅 子 顶 级 牛 排 馆 、 普 西 恩 纳 洛 克 海 边 咖 啡 馆 及 泳 池<br />

俱 乐 部 、 边 沉 迷 于 夕 阳 美 景 边 享 受 饮 料 的 香 草 天 空 酒 吧 和 美<br />

食 酒 吧 。<br />

• เคป เซียนน่า ภูเก็ต กูร์เมต์ โฮเต็ล แอนด์ วิลล่าส์ เลขที่ 18/40<br />

หมู่ 6 ถนนลายิ-นาคาเลย์ หาดกมลา ตาบลกมลา อาเภอกะทู้<br />

จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337 300,<br />

Email : rsvn@capesienna.com, www.capesienna.com<br />

• Cape Sienna Phuket Gourmet & Villas, 18/40 Moo 6,<br />

Layi-Nakalay Road, Kamala Beach, Tambon Kamala,<br />

Kathu District, Phuket, 83150. Tel. 076 337 300,<br />

Email : rsvn@capesienna.com, www.capesienna.com<br />

• 普 吉 岛 开 普 西 恩 纳 美 食 别 墅 度 假 酒 店 , 普 吉 岛 甲 涂 县 卡 玛 拉 区<br />

卡 玛 拉 海 滩 纳 卡 雷 路 第 6 村 18/40 号 。 电 话 076 337 300,<br />

Email : rsvn@capesienna.com, www.capesienna.com<br />

30<br />

<strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

31


ART & CULTURE<br />

เปิิดปิระตููมิิตูิ<br />

กับศิิลปิะข้อง Gongkan<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : PIYALAK NAKAYODHIN, GONGKAN<br />

จากผลงานสร้างสรรค์์ชุุด Teleport บนผนังกำาแพงอาค์าร อันเกิดจากการค์ล่ ค์ลาย ค์ลาย<br />

ค์วามิกดดันไปิสู การค์้นพบอิสรภาพ การค์้นพบอิสรภาพ โดยถ่ายทอดเปิ็นภาพลายเส้นข้้ามิผานปิระตููมิิตูิ<br />

โดยถ่ายทอดเปิ็นภาพลายเส้นข้้ามิผานปิระตููมิิตูิ<br />

ท่ เร่ยกวา เร่ยกวา หลุมิดำา จากสถ่านท่ หน่ หน่ งไปิยังอ่กสถ่านท่<br />

งไปิยังอ่กสถ่านท่ หน่ หน่ งอยางเฉี่ยบค์มิ งอยางเฉี่ยบค์มิ จนมิ่ชุ่อเส่ยง<br />

จนมิ่ชุ่อเส่ยง<br />

กว้างไกล ตูังแตูนิวยอร์ก ตูังแตูนิวยอร์ก ถ่่งปิักกิ ง ง เซี่่ ยงไฮ้้ ยงไฮ้้ ไทเปิ โตูเก่ยว และกรุงเทพฯ นัน นัน ทำาให้<br />

แวดวงศิิลปิะยามิน่ ไมิมิ่ใค์รไมิรู้จักชุ่อข้อง ไมิมิ่ใค์รไมิรู้จักชุ่อข้อง Gongkan (ก้องกาน) ศิิลปิินรุนใหมิ<br />

ศิิลปิินรุนใหมิ<br />

ผู้มิ่เอกลักษณ์์เฉีพาะตูน<br />

32<br />

<strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

33


ART & CULTURE<br />

เส้้นทางการทำางานศิิลปะของ Gongkan<br />

หรือกันตภณ เมธีีกุล เริมจากวััยเด็็ก<br />

ทีชอบวัาด็รูป จึงเลือกเข้าเรียนด็้านศิิลปะ<br />

โด็ยตรง หลังส้ำาเร็จการศิึกษาหลักสู้ตร<br />

ศิิลปบัณฑิิต ส้าขาวัิชาการออกแบบ<br />

นิเทศิศิิลป์ คณะมัณฑินศิิลป์<br />

มหาวัิทยาลัยศิิลปากร เขาได็้ทำางาน<br />

อยูในบริษัทโฆษณานาน 3 ปี กระทัง<br />

ถึึงจุด็อิมตัวัซึ่ึงอยากทำางานเป็นของ<br />

ตนเอง และไมอยากทิงการวัาด็รูป ก็เลย<br />

ตัด็ส้ินใจลาออกไปค้นหาแรงบันด็าลใจ<br />

ในเมืองใหญ่ ทีเหมาะกับศิิลปะแนวั<br />

ป๊อบอาร์ตของเขา นั นคือนิวัยอร์ก<br />

ประเทศิส้หรัฐอเมริกา<br />

“นิวัยอร์กเป็นเมืองทีส้นุกส้นาน<br />

มีชีวัิตชีวัา และต้องใช้พลังเยอะ ข้อด็ีคือ<br />

ทำาให้เราได็้สู้้ชีวัิตมากขึน ได็้กระตุ้น<br />

ตัวัเองมากขึน ด็้วัยทุกคนเหมือน<br />

มีควัามฝััน มีพลังเรืองศิิลปะมากๆ<br />

ไมใชแคเรืองเรียนเทานัน แตคือทุกอยาง<br />

ทีอยูรอบตัวั เราเลยมีเวัลาอยูกับตัวัเอง<br />

และเป็นตัวัเองมากกวัาเด็ิม แตกตางจาก<br />

ในเมืองไทย ซึ่ึงเราอยูใน Safe Zone<br />

มันจึงไมผลักด็ันเราให้ไปถึึงจุด็ทีไมมี<br />

อะไรจะเส้ีย หรือจุด็ทีจะผลิตงานทีเป็น<br />

ตัวัเราเต็มร้อย”<br />

การใช้ชีวัิตของ Gongkan<br />

ในนิวัยอร์กเกือบ 4 ปี แม้จะเป็นส้ถึานที<br />

ทีเต็มไปด็้วัยพลังเรืองศิิลปะ หากทวัา<br />

ก็ส้ร้างควัามรู้ส้ึกกด็ด็ันในฐานะ<br />

คนตางชาติทีอาศิัยอยู ที นัน ควับคูไปกับ<br />

ควัามเศิร้าและเหงาเพราะคิด็ถึึงบ้าน<br />

จนผลักด็ันให้ผลิตผลงานศิิลปะชุด็<br />

Teleport ขึนมา ในควัามหมายของการ<br />

ทะลุประตูมิติ จากส้ถึานทีทีเป็นเส้มือน<br />

หลุมด็ำา อันเกิด็จากควัามรู้ส้ึกกด็ด็ัน<br />

Gongkan กับผลงาน Teleport ที่ปรากฏตามเมืองต่างๆ<br />

Gongkan and his Teleport creations in various cities.<br />

呈 现 在 各 个 城 市 的 贡 甘 之 《Teleport》 作 品 。<br />

ควัามเศิร้าและเหงาด็ังกลาวั ไปยังส้ถึานที<br />

หรือโลกทีพบอิส้รภาพและควัามหวััง<br />

“ด็้วัยควัามกด็ด็ันในชีวัิต ทำาให้เรา<br />

ไมมีทางออก เลยส้ร้างภาพหลุมด็ำาขึนมา<br />

แล้วัรู้ส้ึกวัามันไมควัรอยูแคในกระด็าษ<br />

แตนาจะไปอยูในชีวัิตควัามเป็นจริงด็้วัย เลย<br />

ส้งผลงานแนวัส้ตรีทอาร์ตไปตามศิูนย์ศิิลปะ<br />

ชุมชน พอเขาตอบรับเราก็ได็้ไปส้ร้างผลงาน<br />

Teleport นีบนผนังกำาแพงตางๆ ในนิวัยอร์ก<br />

หลังจากนันคนจึงเริมเห็นภาพหลุมด็ำามากขึน<br />

ซึ่ึงเป็นเหมือนเอกลักษณ์ในงานของเรา<br />

อยางชัด็เจน โด็ย Teleport ในตอนแรก<br />

จะพูด็ถึึงการเคลือนย้ายจากที หนึงไปอีก<br />

ทีหนึง แตตอมาเราได็้ขยายการส้ื อส้ารไป<br />

ถึึงการเคลือนย้ายสู้โลกอืนๆ มากขึนด็้วัย<br />

อยางเชนโลกของเพศิส้ภาพ LGBT หรือ<br />

โลกของควัามรักทีไมมีการแบงแยก โลกที<br />

เปลียนควัามเกลียด็ชังเป็นควัามรัก”<br />

จากผลงานส้ตรีทอาร์ตในนิวัยอร์ก<br />

ทำาให้ Gongkan มีโอกาส้จัด็แส้ด็งนิทรรศิการ<br />

Teleport ครังแรกของตนเองขึน ในแกลเลอรี<br />

ของเมืองนี กอนกลับมาจัด็แส้ด็งที<br />

Warehouse 30 ในกรุงเทพฯ ซึ่ึงประส้บ<br />

ควัามส้ำาเร็จ และมีชือเส้ียงแพรไปในระด็ับ<br />

ส้ากล เชน ทีไต้หวััน (เมืองไทเปและไทจง)<br />

จีน (เมืองปักกิงและเซึ่ียงไฮ้้) ฯลฯ<br />

34 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

35


ART & CULTURE<br />

Open Teleport Door<br />

to Gongkan’s Art<br />

จวับจนถึึงนิทรรศิการครังลาสุ้ด็<br />

เขาเพิงจัด็แส้ด็งผลงานในชุด็<br />

'YESTERTODAYMORROW'<br />

ณ ศิูนย์การค้าริเวัอร์ ซึ่ิตี แบงค็อก<br />

"YESTERTODAYMORROW<br />

เป็นการรวัมกัน (merge) ระหวัาง<br />

Yesterday Today และ Tomorrow<br />

ในเชิงของ Teleport ก็คือการทีเรา<br />

อยูในโลกทีมีหลายมิติของเวัลา<br />

เหมือนคนทีเกิด็มา มีชีวัิตอยู และ<br />

โด็นหลอกลวังจากเรืองของอด็ีต<br />

ส้ิงทีเขาทำาอยูในปัจจุบัน ส้ิงทีเขาหวััง<br />

ในอนาคต จึงเป็นพืนฐานของคน<br />

หนึงคน ที มีทังอด็ีต ปัจจุบัน<br />

ติดตามผลงานของ Gongkan เพิ่่มเติมได้ที่<br />

• FB : www.facebook.com/gongkanstudio<br />

• IG : gongkan_<br />

และอนาคตอยูในตัวัเอง<br />

ด็ังนันผลงานชุด็นีจะเน้นพูด็ถึึงมิติ<br />

ของการข้ามผานเวัลา แล้วัได็้กลับไปมอง<br />

ตัวัเองในอด็ีต กลับไปคิด็วัา เราได็้ทำา<br />

อะไรผิด็พลาด็ไปในอด็ีตหรือไม เราอยู<br />

กับปัจจุบันหรือเปลา หรือในอนาคต<br />

มันจะเป็นอยางไร”<br />

จึงกลาวัได็้วัา ผลงานศิิลปะของ<br />

Gongkan ครังลาสุ้ด็นี ยังคงส้ะท้อน<br />

การข้ามผานมิติหนึงไปยังอีกมิติหนึง<br />

ซึ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของเขาได็้อยาง<br />

แยบยลและนาส้นใจ เฉกเชนผลงาน<br />

ทุกๆ ครังทีผานมา<br />

ล่างซ้้าย : ผลงานนิทรรศการครังล่าสุุด<br />

"YESTERTODAYMORROW"<br />

Bottom left : His latest exhibition<br />

"YESTERTODAYMORROW"<br />

左 下 方 : 最 新 《YESTERTODAYMORROW》<br />

作 品 展 览 。<br />

BREAKING AWAY FROM PRESSURE FOR FREEDOM, HE CREATED TELEPORT-THEMED WALL<br />

ARTS. HIS DRAWINGS SUBTLY SHOWED BLACK HOLES THAT COULD BRING PERSONS FROM<br />

ONE LOCATION TO ANOTHER. THAT WAS HOW HE HAD SPREAD HIS FAME FROM NEW YORK TO<br />

BEIJING, SHANGHAI, TAIPEI, TOKYO AND BANGKOK. TODAY, EVERYONE IN THE REALM OF ARTS<br />

KNOWS HIS NAME. IT’S GONGKAN, A YOUNG ARTIST WITH HIS OWN DISTINCTIVE STYLE.<br />

The artistic path of Gongkan, whose<br />

real name is Kantapon Metheekul,<br />

began since he was a young boy.<br />

His love for drawing led him to<br />

study visual communication design.<br />

After graduating from the Silpakorn<br />

University’s Faculty of Decorative<br />

Arts, he landed himself a job in<br />

an advertising agency. But after 3<br />

years there, he felt it was time to<br />

start working independently while<br />

retaining his drawing pleasure.<br />

With that goal in mind, he headed<br />

to the United States in search of<br />

inspirations. He believed New York<br />

was the big city suitable for his<br />

pop-art taste.<br />

“New York was a fun, vibrant<br />

and energetic city. In New York, I’d<br />

learnt to tackle more challenges.<br />

I felt motivated. Everyone there<br />

had a dream and much energy to<br />

spend on arts. I could see arts not<br />

just in class but also in everything<br />

around me. As I had more time for<br />

myself, I also became more in tune<br />

with my true self. Back in Thailand,<br />

I was prone to stay in the safe zone.<br />

36 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

37


ART & CULTURE<br />

There’s no sense of I had nothing<br />

to lose. So I didn’t push beyond the<br />

limits to define my character,” he<br />

recounts.<br />

Gongkan had spent nearly<br />

4 years in New York, which was<br />

genuinely filled with artistic<br />

vibrancy. But given that the Thai<br />

artist was an immigrant there,<br />

he felt sad and homesick. That<br />

frustration became an inspiration<br />

behind his Teleport collection. Black<br />

holes are compared to teleport,<br />

which can bring people from one<br />

place to another. Black holes also<br />

communicate about pressure,<br />

loneliness and sadness and the<br />

wish to travel to the world of<br />

freedom and hopes.<br />

“I was under immense pressure.<br />

I felt like there was no way out. So,<br />

I drew a picture of a black hole.<br />

Then, it occurred to me that such<br />

black hole should not appear just<br />

on paper. It should be shown to<br />

people’s real life. So, I drew it in<br />

street-art style and presented my<br />

drawings to community arts centres.<br />

That’s how I could create Teleport<br />

pieces on New York walls. As an<br />

increasing number of people saw<br />

my works, black hole becomes my<br />

signature. Teleport initially focused<br />

on moving from one place to<br />

another. But over time, my Teleport<br />

has also talked about moving from<br />

one world to another for example<br />

to the world that is ideal for LGBT,<br />

where love has no boundary or the<br />

world where hatred is turned into<br />

love,” the artist explains.<br />

Because of his New Yorkbased<br />

street arts, Gongkan got<br />

an opportunity to stage his first<br />

Teleport exhibition in New York<br />

before staging the second at<br />

Warehouse 30 in Bangkok. Both<br />

events enjoyed success, paving way<br />

for him to achieve international<br />

recognition. His fame, for example,<br />

has spread to Taiwan (Taipei and<br />

Taichung) and China (Beijing and<br />

Shanghai). His latest exhibition titled<br />

“YESTERTODAYMORROW”, which<br />

was held at River City Bangkok, is<br />

also a success.<br />

“YESTERTODAYMORROW<br />

merged Yesterday with Today<br />

and Tomorrow based on Teleport<br />

concept. It addressed the different<br />

dimensions of time in the world.<br />

After birth, humans were fooled by<br />

the past, what they are doing, and<br />

what they hope for their future.<br />

Basically, everyone has his past, his<br />

present and his future in himself.<br />

“This collection focused on the<br />

need to get over the concept of time.<br />

It nudged people to look back into<br />

the past and check if they made<br />

mistakes, review if they live in the<br />

present, and look ahead into the<br />

future,” Gongkan says.<br />

It can be said that Gongkan’s<br />

latest collection still addresses the<br />

concept of teleport, his signature.<br />

And as always, his work of arts is<br />

intriguingly interesting and subtle.<br />

与 贡 甘 作 品 打 开 穿 越 之 门<br />

以 通 过 “ 黑 洞 ”, 异 地 穿 越 , 逃 离 压 抑 , 发 现 自 由 的 远 近 闻 名 之 《Teleport》<br />

( 译 : 瞬 间 移 动 ) 墙 绘 创 作 , 让 充 满 独 特 性 的 当 代 艺 术 家 贡 甘 成 为 艺 术 界 圈 内 的 当 红 人 。<br />

贡 甘 - 甘 达 蓬 · 梅 提 坤 的 艺 术 轨 迹 来 自 儿 时 的 绘 画 爱 好 , 他 选 择 学 习 泰 国 艺<br />

术 大 学 传 播 艺 术 专 业 , 毕 业 后 , 从 事 广 告 行 业 3 年 , 便 离 开 , 前 往 纽 约 寻 找<br />

艺 术 灵 感 。<br />

“ 纽 约 是 充 满 活 力 及 乐 趣 之 城 , 使 我 有 更 多 的 时 间 发 现 自 己 , 更 多 的 去<br />

推 动 自 己 , 与 在 泰 国 不 同 , 我 总 在 安 全 区 内 生 活 , 没 有 激 动 自 己 创 造 自 己 独<br />

特 性 的 作 品 。”<br />

虽 生 活 在 充 满 艺 术 力 量 之 城 , 但 这 也 给 他 带 来 漂 泊 异 乡 之 压 力 , 寂 寞 和<br />

思 念 家 乡 , 推 动 他 创 造 《Teleport》 的 作 品 , 通 过 黑 洞 穿 越 到 充 满 自 由 和 希<br />

望 的 世 界 。<br />

“ 生 活 的 压 力 , 找 不 到 出 口 , 使 得 我 创 作 黑 洞 的 绘 画 , 便 将 此 作 品 提 交<br />

到 当 地 艺 术 中 心 在 纽 约 进 行 墙 绘 创 作 。 最 初 的 《Teleport》 表 达 异 地 穿 越 ,<br />

后 来 被 扩 展 意 义 成 境 界 穿 越 如 异 性 恋 境 界 或 一 个 将 恨 变 成 爱 的 世 界 。”<br />

从 其 街 头 艺 术 作 品 , 让 贡 甘 有 机 会 在 纽 约 画 廊 首 办 个 展 , 之 后 于 曼 谷<br />

Warehouse30 举 办 展 览 , 其 艺 术 展 览 非 常 成 功 并 享 有 国 际 声 誉 。 至 今 , 贡<br />

甘 最 近 于 曼 谷 河 城 购 物 中 心 举 办 他 的 最 新 《YESTERTODAYMORROW》 作<br />

品 展 览 。<br />

“《YESTERTODAYMORROW》 展 示 了 过 去 、 现 在 和 未 来 , 我 们 活 在 一<br />

个 具 有 许 多 时 间 维 度 的 世 界 , 过 去 的 回 忆 , 现 在 的 所 做 , 未 来 的 希 望 都 是 人<br />

生 所 拥 有 的 基 本 , 其 作 品 表 达 了 时 空 穿 越 , 让 我 们 能 够 回 看 过 去 的 自 己 , 回<br />

顾 自 己 是 否 有 过 错 , 我 们 是 否 真 正 生 活 在 当 下 或 者 我 们 的 未 来 会 怎 么 样 。”<br />

总 之 , 像 他 以 前 的 作 品 一 样 , 其 最 新 作 品 仍 然 反 应 了 他 的 独 特 风 格 的 穿<br />

越 主 题 。<br />

Follow Gongkan’s latest works at<br />

• FB : www.facebook.com/gongkanstudio<br />

• IG : gongkan_<br />

สุ่วนหน่งของผลงานศิลปะของ Gongkan<br />

Some of Gongkan’s works of art<br />

贡 甘 的 部 分 作 品 。<br />

关 注 更 多 贡 甘 的 作 品<br />

• FB : www.facebook.com/gongkanstudio<br />

• IG : gongkan_<br />

38 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

39


TRAVEL<br />

ะเลบััวแดง<br />

ทแสนโรแมนติก ณ บึงหนองหาน อุดรธานี<br />

เมื่่อพููดถึึงคำำว่่โรแมื่นติิก หลยคำนคำงจะนึกถึึงภพูของหดทรย<br />

สยนำ ทิว่ไมื่้โอนเอนยมื่ติะว่ันลับขอบฟ้้ หร่อมื่่นหมื่อกบนขุนเขสูง<br />

หกทว่่ยังมื่ีอีกหนึงสถึนทีทงภคำอีสนของไทยทีแสนโรแมื่นติิก<br />

นันคำ่อ ‘ทะเลบัว่แดง’ ณ บึงหนองหน อำเภอกุมื่ภว่ปีี จังหว่ัดอุดรธนี<br />

ซึ่ึงติ้อนรับผูู้้คำนให้ไปีเย่อนในช่่ว่งฤดูหนว่ของแติ่ละปีี<br />

WORDS : CHATON CHOKPATTARA<br />

40 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

41


TRAVEL<br />

บนซ้้าย : ดอกบัวแดงออกดอกบานเต็มท่่<br />

Top left : Blossoming red water lilies spread out across<br />

the lake’s waters.<br />

左 上 方 : 盛 开 的 红 莲 花 。<br />

ตังแต่เด่อนื่ธัันื่วาค์ม่ต่อเนื่่องถ่ึง<br />

กุม่ภาพันื่ธั์อันื่เป็นื่เด่อนื่แห้่งค์วาม่รัก<br />

นื่อกจากอากาศห้นื่าวเยั็นื่เห้ม่าะกับ<br />

การพักผ่อนื่ทำ่องเทำียัวแลี้ว สีสันื่แลีะ<br />

บรรยัากาศของทำะเลีบัวแดงทำีบึงห้นื่องห้านื่<br />

ยัังอบอวลีไปด้วยัค์วาม่โรแม่นื่ติก<br />

ด้วยัภาพของ ‘ดอกบัวสายั’ ห้ร่อบัวแดง<br />

นื่ับห้ม่่นื่นื่ับแสนื่ดอกทำีพากันื่เบ่งบานื่<br />

อยั่างสวยังาม่แลีะชวนื่ให้้ต่นื่ตาต่นื่ใจ<br />

ห้นื่องห้านื่ เป็นื่บึงนื่ำาจ่ดขนื่าดให้ญ่่<br />

ม่ีเนื่่อทำีประม่าณ 22,500 ไร่ ค์รอบค์ลีุม่<br />

พ่นื่ทำีส่วนื่ให้ญ่่ในื่อำาเภอกุม่ภวาปี<br />

กับบางส่วนื่ในื่อำาเภอประจักษ์์ศิลีปาค์ม่<br />

แลีะอำาเภอก้่แก้ว รวม่ถ่ึงเป็นื่บึงนื่ำาจ่ด<br />

ทำีม่ีค์วาม่อุดม่สม่บ้รณ์แลีะค์วาม่<br />

ห้ลีากห้ลีายัทำางชีวภาพ ภายัในื่บึง<br />

ประกอบไปด้วยัพ่ชนื่ำา พันื่ธัุ์นื่ก<br />

พันื่ธัุ์ปลีา แลีะโดยัเฉพาะอยั่างยัิง<br />

ดอกบัวสีชม่พ้แดงทำีบานื่สะพรัง<br />

ดังราชินื่ีแห้่งม่วลีดอกไม่้ จนื่เป็นื่ทำีม่า<br />

ของช่อ ทำะเลีบัวแดง<br />

ในื่ฤด้ห้นื่าวเม่่อดอกบัวสายัห้ร่อ<br />

บัวแดงพร้อม่ใจกันื่เบ่งบานื่เต็ม่พ่นื่ทำี<br />

นื่ักทำ่องเทำียัวไม่่ว่าจะเป็นื่ค์้่รัก เพ่อนื่ฝู้ง<br />

ห้ร่อกลีุ่ม่ค์รอบค์รัวจะนื่ิยัม่ม่าเทำียัวชม่<br />

ด้วยัการลี่องเร่อ ทำีม่ีบริการให้้เทำียัวชม่<br />

ทำังเร่อขนื่าดเลี็กแลีะขนื่าดให้ญ่่ โดยัเร่อ<br />

ขนื่าดเลี็กเป็นื่เร่อห้างยัาวสำาห้รับนื่ัง<br />

ไม่่เกินื่ 2 ค์นื่ ส่วนื่เร่อขนื่าดให้ญ่่<br />

สำาห้รับนื่ังไม่่เกินื่ 6 ค์นื่ ซึ่ึงช่วงเวลีา<br />

06.00-11.00 นื่. เห้ม่าะกับการช่นื่ชม่<br />

ทำะเลีบัวแดงทำีสุด<br />

บนขวา : เรืือปรืะมงลำำาน้อยออกหาปลำาท่่ามกลำางท่ะเลำบัวแดง<br />

Top right : A fisherman navigates the Red Lotus Sea<br />

on a small fishing boat.<br />

右 上 方 : 红 莲 湖 中 的 小 渔 船 。<br />

ลำ่าง : ดอกบัวแดงบานสะพรืังรืับแสงตะวันยามเช้้า<br />

Bottom : Blooming red water lilies shine in the<br />

morning sun’s rays.<br />

下 方 : 红 莲 花 绽 放 迎 接 早 晨 的 阳 光 。<br />

กลำาง : ฝููงนกนำาพากันบินออกหากินในท่ะเลำบัวแดง<br />

Centre : A flock of waterfowls on the prowl in the Red<br />

Lotus Sea.<br />

中 间 : 水 鸟 在 红 莲 湖 中 觅 食 。<br />

ลำ่าง : แสงส่ยามอรืุณรืุ่งสงบงามเหนือท่ะเลำบัวแดง<br />

Bottom : Calm descends on the lake in the morning.<br />

下 方 : 红 莲 湖 早 晨 的 宁 静 景 色 。<br />

เนื่่องจากแดดไม่่แรงเกินื่ไปจนื่ทำำาให้้<br />

กลีีบบัวหุ้บ แลีะยัังจะได้ทำัศนื่าภาพ<br />

อันื่งดงาม่ของดวงตะวันื่เบิกฟ้้ากลีางทำะเลี<br />

บัวแดง นื่กนื่ำานื่านื่าชนื่ิดทำีเริม่บินื่<br />

ออกห้ากินื่แลี้วโผผินื่ม่าทำักทำายัใกลี้ๆ เร่อ<br />

ตลีอดจนื่เร่อประม่งของชาวบ้านื่ทำีลีอยัลีำา<br />

ม่าจับปลีาอีกด้วยั<br />

ดังนื่ันื่ทำะเลีบัวแดงในื่ยัาม่เช้าห้ร่อ<br />

ก่อนื่เทำียัง ณ บึงห้นื่องห้านื่ จึงเป็นื่<br />

เสม่่อนื่แดนื่สวรรค์์ทำีแสนื่โรแม่นื่ติก<br />

สำาห้รับผ้้ม่าเยั่อนื่จริงๆ<br />

ไม่่เพียังค์วาม่โรแม่นื่ติกทำีเห้ม่าะกับ<br />

การลี่องเร่อช่นื่ชม่แลีะถ่่ายัภาพเทำ่านื่ันื่<br />

แต่ทำะเลีบัวแดงยัังเป็นื่แห้ลี่งทำ่องเทำียัว<br />

สุดโปรดของผ้ช่นื่ชอบกิจกรรม่ด้นื่ก<br />

โดยัในื่ช่วงฤด้ห้นื่าวจะม่ีนื่กอพยัพ<br />

ม่าเสริม่ทำัพกับนื่กประจำาถ่ินื่ ทำำาให้้<br />

สาม่ารถ่ลี่องเร่อช้าๆ ส่องด้นื่กได้<br />

42 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

43


TRAVEL<br />

ด้วยักลี้องส่องทำางไกลีห้ร่อเลีนื่ส์<br />

ถ่่ายัภาพแบบเทำเลีโฟ้โต้ ซึ่ึงจะเห้็นื่<br />

ทำังนื่กนื่างแอ่นื่บ้านื่ นื่กกระยัาง<br />

นื่กกระสา นื่กยัอดห้ญ่้า นื่กกานื่ำาเลี็ก<br />

ฯลีฯ เริงร่าโผบินื่ไปม่า แลีะเป็ดแดง<br />

ทำีบางฝู้งม่ีจำานื่วนื่นื่ับร้อยัตัว ยัาม่ลี่องเร่อ<br />

บนื่ทำะเลีบัวแดงแลี้วส่องด้นื่กม่ากม่ายั<br />

เห้ลี่านื่ี นื่ับเป็นื่ค์วาม่สุขแลีะค์วาม่<br />

ผ่อนื่ค์ลีายัอยั่างยัิง<br />

ก่อนื่ฤด้ห้นื่าวจะผ่านื่พ้นื่ พร้อม่ๆ<br />

กับห้้วงเวลีาแห้่งค์วาม่รักได้ม่าเยั่อนื่<br />

ค์งไม่่ม่ีสถ่านื่ทำีไห้นื่เห้ม่าะกับการ<br />

เติม่เต็ม่ค์วาม่โรแม่นื่ติกได้เทำ่ากับ<br />

ทำีนื่ี...ทำะเลีบัวแดงอีกแลี้ว<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินื่ทำางปลีอดภัยัด้วยัสายัการบินื่ THAI Smile<br />

จากกรุงเทำพฯ-อุดรธัานื่ี ม่ีเทำียัวบินื่ทำุกวันื่ วันื่ลีะ 5 เทำียัว ใช้เวลีา<br />

เดินื่ทำาง 1 ชัวโม่ง 5 นื่าทำี สำารองทำีนื่ังได้ทำี www.thaismileair.com<br />

เม่่อถ่ึงสนื่าม่บินื่แลี้วนื่ังรถ่ต่อไปยัังทำะเลีบัวแดง ทำีบ้านื่เดียัม่<br />

ตำาบลีเชียังแห้ว อำาเภอกุม่ภวาปี โดยัใช้ทำางห้ลีวงห้ม่ายัเลีข 2<br />

(อุดรธัานื่ี-กุม่ภวาปี) ถ่ึงกิโลีเม่ตรทำี 26 ให้้เลีียัวซึ่้ายัไปตาม่เส้นื่ทำาง<br />

ห้้วยัสาม่พาด-อำาเภอประจักษ์์ศิลีปาค์ม่ อีกประม่าณ 13 กิโลีเม่ตร<br />

More info : ทำทำทำ.สำานื่ักงานื่อุดรธัานื่ี โทำร. 042 221 455,<br />

กลีุ่ม่เร่อทำ่องเทำียัวทำะเลีบัวแดงบ้านื่เดียัม่ โทำร. 089 395 0871<br />

44 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

45


TRAVEL<br />

omantic RRed Lotus Sea in Udon Thani<br />

WHEN THINKING ABOUT A ROMANTIC ATMOSPHERE, THE<br />

PICTURES OF BEACH, FLOWING RIVER AND THE SEA OF MIST OVER<br />

HIGH MOUNTAINS MAY POP UP IN THE MIND OF MANY. BUT IN THE<br />

THAILAND’S NORTHEAST, THE ‘RED LOTUS SEA’ OF UDON THANI’S<br />

BUENG NONG HAN PROVES SO ROMANTIC AND INVITING EVERY<br />

WINTER.<br />

Dozens, if not hundreds, of thousand<br />

water lilies or the so-called ‘red lotuses’<br />

breathtakingly bloom at Nong Han Lake<br />

between December and <strong>February</strong>. Such<br />

colourful landscape, when coupled with<br />

cool weather, truly provides a romantic<br />

setting for holidaymakers.<br />

Nong Han Lake is big, spanning over<br />

22,500 rai (8,900 acres) of land. It sits<br />

in Kumphawapi, Prachaksinlapakhom,<br />

and Ku Kaeo districts of Udon Thani.<br />

This abundant freshwater lake is home<br />

to various plants, fishes and birds. But<br />

the most outstanding of all is the pink<br />

and red water lily, which shines like the<br />

‘queen’ here. People, as a result, call this<br />

lake the ‘Red Lotus Sea’.<br />

Tourists love visiting the lake during<br />

wintertime because it is when water lilies<br />

bloom across the lake. Friends, family<br />

members and couples alike enjoy such<br />

marvelous blossoms over water surface.<br />

There are 2 types of boats for tourists to<br />

ride around the lake. A small long-tailed<br />

boat can accommodate no more than<br />

2 tourists, while a larger boat type can<br />

seat up to 6 tourists. The best time<br />

for boat rides is from 06.00-11.00 am<br />

because water lilies close in full sun. If<br />

tourists come early, they can also enjoy<br />

stunning sunrise amid the flower-filled<br />

lake as water birds fly around.<br />

Not only that Nong Han Lake is<br />

romantic for couples who look for<br />

beautiful scenery and wonderful<br />

moments, but it is also a paradise for<br />

bird watchers. Migratory birds come to<br />

the lake every winter. So, it is possible<br />

to see both local and foreign species.<br />

Among them are barn swallows, herons,<br />

storks, eastern stonechats and little<br />

cormorants. In addition, hundreds of<br />

lesser whistling ducks are also seen<br />

floating in the lake. Watching such<br />

creatures in the beautiful lake is very<br />

delightful and relaxing to tourists.<br />

So, in the month of love, you<br />

definitely should come to the Red Lotus<br />

Sea in Udon Thani to colour up your life<br />

in a romantic way.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : THAI Smile operates 5<br />

Bangkok-Udon Thani flights each day.<br />

The flight duration is 1 hour 5 minutes.<br />

You can make reservations at www.<br />

thaismileair.com. After landing at Udon<br />

Thani Airport, drive to Ban Diam in<br />

Tambon Chiang Wae, Kumphawapi<br />

district by taking Highway 2 (Udon<br />

Thani-Kumphawapi) and turning left at<br />

kilometre marker 26 into the Huai Sam<br />

Pad-Prachaksinlapakhom road. Drive<br />

straight for about 13 kilometres to reach<br />

the spot where you can board a boat.<br />

More info : Tourism Authority of<br />

Thailand’s Udon Thani Office,<br />

Tel. 042 221 455, Ban Diam Tour Boats for<br />

Red Lotus Sea Tel. 089 395 0871<br />

46 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

47


TRAVEL<br />

乌 隆 府 之 浪 漫 侬 韩 红 莲 湖<br />

藏 在 泰 国 伊 森 地 区 乌 隆 府 的 侬 韩 红 莲 湖 , 奇 观 壮 美 , 浪 漫 氤 氲 , 每 年<br />

冬 天 , 盛 开 的 红 莲 热 情 地 迎 接 游 客 的 到 来 。<br />

自 12 月 到 2 月 , 天 气 舒 适 凉 快 , 侬 韩 湖 弥 漫 着<br />

成 千 上 万 争 奇 斗 艳 的 美 丽 红 莲 , 气 氛 浪 漫 ,<br />

景 色 壮 丽 动 人 。<br />

侬 韩 红 莲 湖 面 积 庞 大 , 覆 盖 公 帕 哇 丕 县<br />

的 大 部 分 区 域 , 是 富 有 生 物 多 样 性 的 大 型 淡<br />

水 湖 。 湖 内 拥 有 水 生 植 物 、 鸟 及 鱼 类 , 尤 其<br />

是 绽 放 着 艳 丽 的 红 莲 。<br />

冬 季 , 当 盛 开 红 莲 铺 满 湖 面 时 , 游 客 坐<br />

在 船 上 , 穿 行 花 海 。 游 船 包 括 小 型 的 长 尾<br />

船 和 大 型 游 船 , 而 由 于 每 天 06.00 至 11.00 之<br />

间 , 阳 光 温 柔 , 天 朗 气 清 , 水 鸟 觅 食 , 飞 翔<br />

亲 近 , 景 色 仿 佛 浪 漫 世 外 桃 源 般 , 是 赏 花 的<br />

最 佳 时 间 。<br />

此 外 , 红 莲 湖 亦 作 为 赏 鸟 胜 地 , 冬 季<br />

时 , 候 鸟 迁 徙 与 当 地 鸟 类 相 逢 , 众 多 鸟 类 欢<br />

悦 飞 翔 , 游 客 可 通 过 望 远 镜 在 慢 行 的 船 上 赏<br />

鸟 , 放 松 心 情 , 惬 意 满 满 。<br />

在 冬 季 流 逝 前 到 浪 漫 恋 爱 之 二 月 , 这 期<br />

间 恐 怕 不 会 再 有 哪 个 地 方 比 红 莲 湖 更 适 合 增<br />

加 浪 漫 之 情 分 的 了 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 提 供 每 天 5 次 曼 谷 至 乌 隆 府 航 班 , 飞 行 1 小 时 5 分 , 预 定 机 票<br />

www.thaismileair.com 从 乌 隆 机 场 到 公 帕 哇 丕 县 红 莲 湖 , 使 用 第 2 号 公 路 ( 乌 隆 - 公 帕 哇 丕 )<br />

行 驶 至 第 26 里 程 牌 左 转 , 再 沿 着 怀 善 帕 - 帕 闸 是 拉 巴 孔 路 线 行 驶 约 13 公 里 到 达 。<br />

详 情 : 泰 国 旅 游 局 乌 隆 办 事 处 电 话 042 221 455, 万 登 村 红 莲 湖 游 船 社 电 话 089 395 0871<br />

บน : ท่ะเลำบัวแดงเบ่งบานงดงาม ช้วนให้โรืแมนติก<br />

Top : The red blossoms turn the lake into a<br />

romantic destination.<br />

上 方 : 红 莲 湖 之 浪 漫 气 氛 。<br />

ลำ่างซ้้าย : ช้าวบ้านลำ่องเรืือเก็บดอกบัวแดง<br />

ในบึงหนองหาน<br />

Bottom left : Locals pick lotus flowers in<br />

Nong Han Lake.<br />

左 下 方 : 村 民 在 侬 韩 红 莲 湖 游 船 摘 红 莲 花 。<br />

48<br />

<strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

49


TRAVEL<br />

เที่่ ยว<br />

มหานครแห่งความรัก<br />

ย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงอันรุ่งเรืองของเมียนมา ปัจจุบันเจริญรุดหน้า<br />

ไปมากและกลายเป็นแหล่งท่่องเท่ียวห้ามพลาดของคนท่ัวโลก โดยยังคง<br />

โดดเด่นด้วยพระมหาเจดีย์ชเวดากอง รวมถึึงวัดอีกหลายแห่ง<br />

ซึ่ึงท่รงคุณค่าท่างประวัติศาสตร์ แต่ในยามเดียวกัน เมืองแห่งนีก็มีตึกราม<br />

บ้านช่องสไตล์โคโลเนียลจากยุคอาณานิคมอังกฤษให้ชืนชมอย่างมากมาย<br />

โดยมีแม่นาย่างกุ้งในบรรยากาศโรแมนติกเป็นฉากหลังอันงดงาม<br />

สร้างความรักและประท่ับใจให้กับผู้คนคนแล้วคนเล่า...<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD PHOTOS : APISIT PRAVATMUANG<br />

50 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

51


TRAVEL<br />

แม้ทริปย่างกุ้งปลายฤดูหนาวนี้จะเน้น<br />

ท่องเที่ยวสัมผัสกับเสน่ห์ของอาคาร<br />

สถานที่ย้อนยุค แต่ทุกครั้งที่มาเยือน<br />

ทุกคนก็จะต้องเดินทางขึ้นไปกราบ<br />

สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง<br />

เพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อน<br />

โดยเฉพาะยามคำ่าคืนพระมหาเจดีย์<br />

อันศัักดิ สิทธิ์ิ ยิ่งงามระยับอยู่ในแสงไฟ<br />

มลังเมลือง<br />

จากนั้นจึงลัดเลาะสู่เส้นทาง<br />

ที่เรียงรายไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรม<br />

สไตล์โคโลเนียลจำานวนมากตั้งแต่เช้า<br />

จดบ่าย ซึ่งสะท้อนความงามของอดีต<br />

อยู่ท่ามกลางความก้าวหน้าทันสมัย<br />

ของย่างกุ้งในวันนี้ ตามนโยบาย<br />

ย่างกุ้งโมเดล ที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้า<br />

ย่างกุ้ง พ.ศั. 2563 ให้เต็มไปด้วย<br />

ความศัิวิไลซ์ โดยเริ่มกันที่ศัาลาว่าการ<br />

เมืองย่างกุ้ง หนึ่งในแลนด์มาร์กสำาคัญ<br />

ตั้งอยู่ทางทิศัเหนือของสวนมหาบันดูลา<br />

สวนสาธิ์ารณะใจกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้ง<br />

ของอนุสาวรีย์อิสรภาพ<br />

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเมียนมา<br />

และสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศั.2469 อาคารนี้<br />

มองดูคล้ายป้อมปราการขนาดใหญ่<br />

ที่มีหลังคาคล้ายปราสาทขนาดเล็ก<br />

และยอดบนสุดมีปลายแหลมคล้ายฉัตร<br />

ได้รับการปรับปรุงหลายครั้ง<br />

โดยครั้งล่าสุดปรับโฉมเป็นอาคารสีขาว<br />

งามสง่า ไม่ห่างออกไปนักเป็นอาคาร<br />

ศัาลสูงกรุงย่างกุ้ง สไตล์โคโลเนียล<br />

ทาสีเหลืองแดง ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐ<br />

และมีหอนาฬิิกาขนาดใหญ่<br />

เป็นจุดนำาสายตา สามารถมองเห็น<br />

ได้จากสวนมหาบันดูลาเช่นกัน<br />

นอกจากนั้นแวะไปยังสำานักงาน<br />

เลขาธิ์ิการเก่าของเมียนมา หรืออาคาร<br />

The Secretariat ซึ่งได้รับการปรับปรุง<br />

ใกล้แล้วเสร็จ เพื่อเปิดให้ชมความงาม<br />

ของอาคารที่มีความคลาสสิก และ<br />

เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศัาสตร์<br />

สมัยอดีต โดยที่นี่เป็นสถานที่ที่นายพล<br />

ออง ซาน วีรบุรุษของประเทศั<br />

ถูกลอบสังหาร เมื่อ พ.ศั.2490<br />

บน : พระมหาเจดีย์ชเวดากองอันงดงาม<br />

Top : Splendid Shwedagon Pagoda<br />

上 方 : 瑞 光 大 金 塔 。<br />

ล่าง : อีกมุมหนึ่งของอาคารสานักงานเลขาธิการ<br />

Bottom : A corner of the Secretariat Building<br />

下 方 : 缅 甸 秘 书 处 。<br />

บน : อาคารสำำานักงานเลขาธิิการเก่า ซึ่่งได้้รับการฟื้้นฟืู้ใหม่่อย่่างสำวย่งาม่<br />

Top : The Secretariat Building is beautifully renovated.<br />

上 方 : 缅 甸 秘 书 处 。<br />

ล่างซึ่้าย่ : ศาลสำูงกรุงย่่างกุ้ง<br />

Bottom left : High Court of Yangon Region<br />

左 下 方 : 仰 光 前 高 等 法 庭 。<br />

ล่างขวา : ศาลาว่าการเม่ืองย่่างกุ้ง<br />

Bottom right : Yangon City Hall<br />

右 下 方 : 仰 光 市 政 厅 。<br />

52 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

53


TRAVEL<br />

การฟ้นฟูอาคารแห่งนี้ขึ้นใหม่<br />

อย่างสวยงาม เท่ากับเป็นการปลุก<br />

ความทรงจำาอันมีค่าของชาวเมียนมา<br />

ให้กลับมาอีกครั้ง<br />

จากย่านกลางเมืองเดินต่อไป<br />

เล็กน้อยก็ขึ้นรถไฟไปเที่ยวรอบเมือง<br />

ณ สถานีรถไฟย่างกุ้ง ได้ ซึ่งรถไฟ<br />

จะวิ่งรอบเมืองเป็นวงกลม มีทั้งหมด<br />

39 สถานี แต่ไม่จำาเป็นต้องเที่ยวครบ<br />

ทุกสถานี แค่ 5-7 สถานี ก็เพียงพอ<br />

ต่อการชมทิวทัศัน์ได้อย่างเพลิดเพลิน<br />

ในราคาย่อมเยาแล้ว<br />

ลงจากรถไฟแล้วนั่งสามล้อต่อไปยัง<br />

ถนนสแตรนด์ อันเป็นที่ตั้งของโรงแรม<br />

สแตรนด์ โรงแรมสุดหรูซึ่งมีชื่อเสียง<br />

มายาวนาน ด้วยความสวยงามของ<br />

สถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล แม้<br />

ขนาดไม่ใหญ่นัก และมีห้องพักเพียง<br />

31 ห้อง แต่ทว่าค่าห้องพักต่อคืนนั้น<br />

สูงเกือบหมื่น เพราะให้บริการระดับ<br />

พรีเมียม สมัยก่อนเป็นทั้งโรงแรมที่พัก<br />

และที่สังสรรค์ของบรรดาชนชั้นสูง<br />

เศัรษฐี และนักธิ์ุรกิจ จุดเด่นนอกจาก<br />

ลักษณะสถาปัตยกรรมแล้ว ก็เห็นจะเป็น<br />

บรรยากาศัของการตกแต่งอันแสน<br />

โรแมนติก อย่างเช่น ที่คาเฟ่ เดอะ<br />

สแตรนด์ ซึ่งให้บริการของว่างและนำ้าชา<br />

ยามบ่าย เป็นคาเฟ่ที่นักท่องเที่ยว<br />

นิยมมาจิบชากันอย่างหนาแน่น<br />

ที่น่าสนใจกว่านั้น ในนวนิยายเรื่อง<br />

สิ้นแสงฉาน หรือ Twilight over Burma<br />

เขียนโดยอิงเง ซาร์เจนท์ หรือสุจันทรี<br />

มหารานีแห่งสีป้อ ในรัฐฉาน มีการ<br />

กล่าวถึงการเดินทางของเธิ์อกับเจ้าฟ้า<br />

จาแสง-พระสวามี ว่าได้เดินทางมาทาง<br />

แม่นำ้าย่างกุ้ง และผ่านโรงแรมสแตรนด์<br />

ทั้งสองจึงแวะพักค้างคืนที่นี่ ทำาให้เรื่องนี้<br />

กลายเป็นเรื่องเล่าที่ชวนให้คนอ่าน<br />

อยากแวะมาตามรอยไปด้วย<br />

สำาหรับฝั่ังตรงข้ามกับโรงแรม<br />

สแตรนด์ คือแม่นำ้าย่างกุ้งที่มีท่าเรือ<br />

สำาหรับล่องเรือข้ามไปยังอีกฝั่ัง<br />

อยู่หลายท่า โดยท่าที่อยู่ตรงข้าม<br />

กับโรงแรมสแตรนด์ ถือว่าใหญ่<br />

ไม่น้อยหน้าท่าโบตะทาวน์ ที่บริเวณ<br />

วัดโบตะทาวน์เลย เนื่องจากมีเรือเฟอร์รี่<br />

บน-ล่างขวา : สำถานีรถไฟื้ย่่างกุ้ง ซึ่่งย่ังคงให้บริการรถไฟื้วิงรอบเม่ือง<br />

Top-Bottom right : The circular train starts and ends at Yangon Central<br />

Railway Station.<br />

右 上 下 方 : 仰 光 中 央 车 站 。<br />

ล่างซึ่้าย่ : อนุสำาวรีย่์อิสำรภาพ<br />

Bottom left : Independence Monument<br />

左 下 方 : 独 立 纪 念 碑 。<br />

ลำาใหญ่บริการทั้งนักท่องเที่ยวและ<br />

ชาวเมือง ได้ล่องชมวิวของแม่นำ้ายามเย็น<br />

ท่ามกลางนกนางนวลนับพันๆ ตัว<br />

บินถลาไปมาอย่างอิสระเสรี จนอดทำาให้<br />

นึกถึงหนังสือเรื่อง โจนาทาน ลีฟวิงสตัน<br />

ขึ้นมาไม่ได้ โดยเฉพาะห้วงยาม<br />

พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า แสงสีของขอบฟ้า<br />

ตัดกับขอบนำ้าสวยงามเกินคำาบรรยาย<br />

และจากเรือเฟอร์รี่ยังมองออกไปเห็น<br />

เรือหางยาวหรือเรือลำาเล็กๆ ที่มี<br />

ผู้โดยสารหลายลำา โยนตัวอยู่บนสายนำ้า<br />

อย่างมหัศัจรรย์ ก็ยิ่งทำาให้แม่นำ้าย่างกุ้ง<br />

อบอวลด้วยความโรแมนติก<br />

ตกดึกเห็นจะไม่มีที่ไหนดื่มดำ่า<br />

รำ่าเครื่องดื่มเย็นๆ ได้รื่นรมย์เท่าที่<br />

Yangon Yangon Rooftop Bar<br />

บนชั้นดาดฟ้าของตึกซากุระ ตึกที่เคย<br />

สูงที่สุดในย่างกุ้งอีกแล้ว เพราะนอกจาก<br />

มองออกไปสัมผัสความงามของเมือง<br />

ย่างกุ้งทั้งเมืองได้แล้ว ยังเห็นพระมหา<br />

เจดีย์ชเวดากองในระยะไกลโดดเด่น<br />

เป็นประกายราวกับอัญมณี<br />

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด<br />

ย่างกุ้งก็ยังคงเป็นย่างกุ้ง มหานคร<br />

ที่สวยงาม มีเสน่ห์ และตราตรึงผู้คน<br />

ด้วยการผสานกันอย่างกลมกลืน<br />

ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน โดยมีแม่นำ้า<br />

ย่างกุ้งเป็นฉากสะท้อนบรรยากาศั<br />

โรแมนติก และจุดประกายความรัก<br />

ให้เกิดขึ้น เปรียบเสมือน ‘มหานคร<br />

แห่งความรัก’ ที่ใครๆ มาเยือนก็ต้อง<br />

ตกหลุมรักเสมอไป<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางกับสายการบิน THAI Smile กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง<br />

มีเที่ยวบินทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน สำารองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com<br />

More info : FB : The Secretariat, FB : Yangon City Hall,<br />

www.hotelthestrand.com, www.sakura-tower-yangon.com<br />

บน : โรงแรม่สำแตรนด้์ที่ีม่ีชื่ือเสำีย่งย่าวนานม่าถ่งปััจจุบัน<br />

Top : Strand Hotel has long enjoyed good reputation.<br />

上 方 : 著 名 悠 久 的 斯 特 兰 德 酒 店 。<br />

ล่าง : ล่องเรือชื่ม่แม่่นำาย่่างกุ้งย่าม่เย่็น<br />

Bottom : An evening cruise down the Yangon River<br />

下 方 : 下 午 乘 船 观 光 仰 光 河 。<br />

54<br />

<strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

55


TRAVEL<br />

Travel to<br />

YA NGON<br />

The City of Love<br />

YANGON, MYANMAR’S FORMER CAPITAL, FASCINATES TRAVELLERS FROM ALL OVER THE WORLD AS ONE<br />

OF SOUTHEAST ASIA’S MOST FAVOURITE DESTINATIONS. BESIDES NUMEROUS PAGODAS AND COLONIAL-<br />

ERA ARCHITECTURE THAT CAME ALONG WHEN THE COUNTRY WAS UNDER BRITISH RULE, THE YANGON<br />

RIVER PROVIDES A PERFECT BACKDROP FOR YOUR ROMANTIC HOLIDAY.<br />

Yangon in late winter is a great time to<br />

explore its colonial architecture though by far<br />

the Shwedagon Pagoda is on every visitor’s<br />

itinerary. It must be said that the pagoda<br />

looks astoundingly beautiful especially<br />

at night thanks to the impressive lighting<br />

systems.<br />

After the pagoda visit, it’s a great idea<br />

to explore colonial architecture during the<br />

first half of the day. These age-old colonialera<br />

structures exist to remind visitors of<br />

the beauty of the past that’s set amid a<br />

modern city as it is now. The government’s<br />

'Yangon model' aims to transform the city<br />

into a civilised one. To explore the city’s<br />

colonial buildings, start the tour at the<br />

Yangon City Hall just north of Maha Bandula<br />

Park. Located right in the heart of Yangon,<br />

the park’s best-known attraction is the<br />

Independence Monument. Designed by a<br />

Myanmar architect and built in 1926, the city<br />

hall looks like a massive fortress with a roof<br />

that looks like that of a small castle with a<br />

multi-tiered spire. Nearby is the Yangon High<br />

Court Building that shines in yellow and red.<br />

Built with bricks, the building attracts with its<br />

large clock tower acting as a visual reference.<br />

The Secretariat Building‒currently under<br />

renovation and expected to open to visitors<br />

later‒is packed with stories from yesteryear.<br />

This is where Gen Aung San, considered<br />

the all-time favourite hero of the Myanmar<br />

people, was assassinated in 1947.<br />

After the tour of these colonial gems,<br />

visitors are recommended to explore the city<br />

with a ride on the Yangon Circular Line train<br />

that starts at the Yangon Central Railway<br />

Station. The entire Circular Line spans<br />

39 stations. But if you don’t have that much<br />

time, you can always get off the train after<br />

5-7 stations.<br />

Then, continue the tour along Strand Road<br />

บน : บรรย่ากาศโรแม่นติกของแม่่นำาย่่างกุ้ง<br />

Top : Yangon River exudes romantic<br />

ambience.<br />

上 方 : 仰 光 河 之 浪 漫 气 氛 。<br />

กลาง-ล่าง : Yangon Yangon Rooftop<br />

Bar บนชื่ั้นด้าด้ฟื้้าของต่กซึ่ากุระ<br />

Centre-Bottom : Yangon Yangon<br />

Rooftop Bar sits atop Sakura Tower.<br />

中 间 - 下 方 : 位 于 樱 花 大 厦 的 仰 光 仰 光 屋 顶 酒 吧 。<br />

AD<br />

Siam Steel<br />

56 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

57


TRAVEL<br />

where the Strand Hotel is situated.<br />

This famous luxury hotel impresses<br />

with its magnificent colonial<br />

architecture. Despite its compact size<br />

with 31 guestrooms, a night here can<br />

set you back nearly Bt10,000 with its<br />

premium service. In the past, the hotel<br />

doubled as a hangout for the wealthy<br />

and businessmen. Try its wonderful<br />

afternoon tea at The Strand Café in a<br />

romantic atmosphere.<br />

In 'Twilight over Burma', the<br />

author Inge Sargent, or Mahadevi<br />

Sao Nang Thu Sandi of the Shan<br />

State Hsipaw, wrote that she and<br />

her Burmese husband Sao Kya Seng<br />

overnighted at the Strand on their way<br />

to their destination along the Yangon<br />

River. The novel’s inspired readers to<br />

retrace the voyage.<br />

Opposite the Strand is the Yangon<br />

River that has piers for ferry rides<br />

across the river. Just across the river<br />

from the hotel is Botahtaung Pier for<br />

access to Botahtaung Pagoda. It’s<br />

a good idea to take a ferry ride and<br />

take in the riverside views at sunset<br />

while thousands of seagulls flapping<br />

by freely. The Yangon River looks<br />

romantic when small boats loaded<br />

with passengers rock from side to side<br />

in the waves.<br />

At night, it’s best to spend time<br />

chilling out at the Sakura Building’s<br />

Yangon Yangon Rooftop Bar. The<br />

view is stunning with the Shwedagon<br />

Pagoda in the distance glowing like a<br />

glittering jewel.<br />

Through the passage of time,<br />

Yangon has remained as it is: a<br />

magnificent metropolis where the<br />

past and the present exist side by side<br />

with the romantic Yangon River in the<br />

background to inspire love. Yangon is<br />

like a great city of romance with which<br />

visitors find it easy to fall in love.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : THAI Smile flies to<br />

Yangon from Bangkok twice daily.<br />

For reservations, visit<br />

www.thaismileair.com<br />

More info : FB : The Secretariat,<br />

FB : Yangon City Hall,<br />

www.hotelthestrand.com,<br />

www.sakura-tower-yangon.com<br />

บน : มุ่ม่ระเบีย่งของ<br />

อาคารสำำานักงาน<br />

เลขาธิิการ<br />

Top : A balcony<br />

of the Secretariat<br />

Building<br />

上 方 : 秘 书 处 的 走 廊 。<br />

กลาง : อาคารสำไตล์<br />

โคโลเนีย่ลใจกลาง<br />

เม่ืองย่่างกุ้ง<br />

Centre : Colonialstyle<br />

buildings in<br />

the heart of Yangon<br />

中 间 : 阳 光 市 中 心 的 殖 民<br />

风 格 建 筑 。<br />

ล่าง : บรรย่ากาศ<br />

ภาย่ในโรงแรม่สำแตรนด้์<br />

Bottom : The<br />

atmosphere inside<br />

Strand Hotel<br />

下 方 : 斯 特 兰 德 酒 店 里<br />

的 气 氛 。<br />

Tai Wei Xiao is THAI Smile Airways’<br />

ALL-CHINESE guide to Thailand.<br />

Tai Wei Xiao informs and entertains our<br />

passengers with recommendations on<br />

where to eat, shop, play, relax, visit and<br />

what to do during your holiday<br />

in Thailand.<br />

Tai Wei Xiao is available in print<br />

and online. Please visit us at<br />

www.taiweixiao.com.<br />

House AD<br />

We hope you enjoy a pleasant<br />

flight and a blissful holiday.<br />

You can save a<br />

digital version of the<br />

magazine for future<br />

reading by scanning<br />

this QR code.<br />

<strong>2020</strong> 年 1 月 -3 月<br />

From the management of<br />

MPMI Group Co., Ltd.<br />

email: editorial@taiweixiao.com<br />

泰 国 佛 寺 之 旅<br />

泰 国 春 节 风 俗<br />

泰 式 甜 点 魅 力<br />

Scan, download<br />

& read online.<br />

扫 描 下 载 , 在 线 阅 读 。<br />

免 费 赠 阅<br />

58<br />

<strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

59


TRAVEL<br />

BACK IN YOUR FRONT<br />

SEAT POCKET MONTHLY<br />

观 光 爱 之 都 —— 仰 光<br />

缅 甸 昔 日 之 都 城 仰 光 , 是 当 今 最 受 欢 迎 的 旅 游 胜 地 , 这 里 具 有 壮 观 瑞 光<br />

大 金 塔 和 众 多 历 史 悠 久 寺 庙 , 还 有 仰 光 河 为 背 景 的 充 满 殖 民 风 格 的 建<br />

筑 , 给 游 客 留 下 深 刻 的 印 象 。<br />

此 次 冬 末 仰 光 之 旅 , 主 要 是 来 观 光 旧 建<br />

筑 的 魅 力 , 而 每 次 来 到 仰 光 也 免 不 了 要<br />

去 供 奉 瑞 光 大 金 塔 , 尤 其 是 晚 间 , 神 圣<br />

佛 塔 金 光 闪 闪 , 光 彩 夺 目 。<br />

根 据 仰 光 市 发 展 计 划 , 使 今 日 的 仰<br />

光 发 展 迅 速 。 我 们 出 游 欣 赏 感 受 昔 日 殖<br />

民 地 风 格 建 筑 之 魅 , 包 括 仰 光 地 标 建 筑<br />

的 仰 光 市 政 厅 , 北 边 设 有 市 中 心 的 马 哈<br />

班 杜 拉 公 园 , 其 公 园 设 有 由 缅 甸 建 筑 师<br />

设 计 建 于 1926 年 的 白 色 独 立 纪 念 碑 ,<br />

毗 邻 公 园 坐 落 着 以 砖 石 建 成 的 红 黄 色 仰<br />

光 前 高 等 法 庭 , 还 有 瞩 目 的 大 型 钟 塔 。<br />

随 后 , 我 们 前 往 充 满 宝 贵 历 史 的 经<br />

典 风 建 筑 的 缅 甸 秘 书 处 , 在 1947 年 ,<br />

这 里 是 昂 山 将 军 被 暗 杀 之 地 , 之 后 便 被<br />

改 修 , 唤 醒 宝 贵 的 历 史 记 忆 。 从 市 中 心<br />

不 远 处 , 我 们 到 仰 光 中 央 车 站 上 火 车 环<br />

城 观 光 , 全 程 具 有 39 站 , 供 游 客 尽 情<br />

享 受 风 景 。<br />

下 火 车 , 我 们 继 续 前 往 著 名 悠 久 的<br />

斯 特 兰 德 酒 店 , 该 酒 店 奢 华 雅 致 , 共 有<br />

旅 游 指 南<br />

31 间 客 房 , 提 供 顶 级 服 务 , 酒 店 装 饰 氤<br />

氲 着 浪 漫 气 氛 , 如 非 常 受 欢 迎 的 斯 特 兰<br />

德 咖 啡 馆 。 而 在 英 格 · 萨 金 特 撰 写 的 《<br />

缅 甸 的 黄 昏 》 中 也 有 提 到 此 酒 店 , 吸 引<br />

着 读 者 前 来 观 光 。<br />

在 斯 特 兰 德 酒 店 对 面 坐 落 着 渡 过 仰<br />

光 河 的 码 头 , 其 码 头 规 模 大 , 不 亚 于 位<br />

于 波 德 通 寺 前 面 的 波 德 通 码 头 , 该 码 头<br />

具 有 大 型 渡 船 服 务 , 让 游 客 可 在 上 千 海<br />

鸥 自 由 的 飞 翔 的 气 氛 下 观 赏 河 景 , 让 我<br />

们 瞬 间 想 到 《 海 鸥 乔 纳 森 》 里 的 夕 阳 风<br />

景 的 浪 漫 画 面 。<br />

晚 间 , 位 于 樱 花 大 厦 的 仰 光 仰 光 屋<br />

顶 酒 吧 是 最 佳 享 受 凉 爽 饮 料 的 地 方 。 从<br />

这 里 可 以 俯 瞰 整 个 仰 光 城 , 还 可 以 看 到<br />

美 丽 的 瑞 光 大 金 塔 。<br />

不 论 时 间 怎 么 流 逝 , 仰 光 还 依 旧 充<br />

满 着 魅 力 , 将 昔 日 和 现 代 完 好 的 融 合 ,<br />

拥 有 浪 漫 的 仰 光 河 气 息 , 仿 佛 是 “ 爱 之<br />

都 ” 般 , 点 燃 爱 情 , 让 每 个 人 情 不 自 禁<br />

的 爱 上 。<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 每 天 2 次 曼 谷 至 仰 光 航 班 。 预 定 机 票 www.thaismileair.com<br />

详 情 :FB : The Secretariat, FB : Yangon City Hall, www.hotelthestrand.com,<br />

www.sakura-tower-yangon.com<br />

บน : ฝููงนกนางนวลโบย่บิน<br />

เหนือแม่่นำาย่่างกุ้ง<br />

Top : Seagulls are flying<br />

above the Yangon River.<br />

上 方 : 海 鸥 在 仰 光 河 飞 翔 。<br />

กลาง : ที่ัศนีย่ภาพรอบๆ<br />

สำวนสำาธิารณะม่หาบันดู้ลา<br />

Centre : The landscape<br />

around Maha Bandula<br />

Park<br />

中 间 : 马 哈 班 杜 拉 公 园 的 周 围<br />

景 色 。<br />

ล่าง : ขบวนรถไฟื้<br />

วิงรอบเม่ืองที่ีสำถานีรถไฟื้<br />

ย่่างกุ้ง<br />

Bottom: This train is a<br />

part of Yangon’s circular<br />

railway.<br />

下 方 : 仰 光 中 央 车 站 的 环 城<br />

火 车 。<br />

WE Smile is THAI Smile Airways’ inflight<br />

magazine. It is available in all seats of<br />

THAI Smile Airways and online at<br />

www.<strong>WESmile</strong><strong>Magazine</strong>.com<br />

You can also<br />

save a digital copy<br />

by scanning the WE Smile<br />

QR code below.<br />

House AD<br />

#WEFIEWESMILE<br />

Have fun & join WefieWesmile.<br />

Take photos with your friends &<br />

post them on #wefiewesmile. Your<br />

photos may be published in the next<br />

issues of WE Smile magazine and<br />

you stand a chance to win fabulous<br />

prizes from THAI Smile Airways and<br />

MPMI Group Co., Ltd.<br />

Email: editorial@wesmilemagazine.com<br />

Published by<br />

MPMI Group Co., Ltd.<br />

60 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

61


REFLECTIONS<br />

ส่่<br />

สถานที่่ โรแมนติิก<br />

องพิิกััดหวาน<br />

Romantic Destinations in Focus<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

วาเลนไทน์มาเยือน ตอกเตือนให้เราคิดถึงการท่องเที่ยวไปบนเส้นทาง<br />

ความรักและความโรแมนติก โดยเฉพาะเมืองไทยมีสถานที่พักกายพักใจ<br />

วางตัวโดดเด่นท่ามกลางบรรยากาศแห่งสีสันอันสดใสและหวานละมุน<br />

อยู่มากมาย ชวนให้หลงใหลและรู้สึกผ่อนคลายตลอดกาล ดังพิกัด<br />

ของสถานที่แสนโรแมนติกในภาคต่างๆ ของเมืองไทย 5 แห่งนี้...<br />

62 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

63


REFLECTIONS<br />

Opposite Page<br />

ภูลมโล จังหวัดเลย สถานที่สวยงามโรแมนติก<br />

ได้รับฉายาว่าเป็น หุบเขาสีชมพูแห่งซากุระ<br />

เมืองไทย หรือดอกนางพญาเสือโคร่งนั่นเอง<br />

โดยช่วงเวลานี้ดอกนางพญาเสือโคร่ง<br />

จะพากันเบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้เชยชม<br />

อย่างเต็มอิ่ม<br />

Phu Lom Lo, Loei Dubbed the Mountain<br />

of Thai Cherry Blossoms, this place is<br />

romantically beautiful. Pink wild Himalayan<br />

cherry trees are now blooming here for<br />

tourists’ delight.<br />

Top-Centre-Bottom right<br />

ดอยผาฮี้ จังหวัดเชียงราย ดอยสูงอันเป็นที่ตั้งของชุมชน<br />

ชาวเขาเผ่าอาข่า ซึ่งนิยมปลูกชาและกาแฟ ทำาให้ที่นี่เป็นสถานที่<br />

รื่นรมย์ เหมาะสำาหรับควงคู่กันมาชมทะเลหมอก พร้อมนั่งห้อยขา<br />

จิบชา-กาแฟ<br />

Doi Pha Hee, Chiang Rai This high mountain is home<br />

to Akha communities, which are filled with tea/coffee<br />

plantations. It is a truly perfect spot for couples to enjoy<br />

the sea of clouds and a sip of coffee or tea.<br />

64 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

65


REFLECTIONS<br />

เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br />

สถานที่ซึ่งสวยงามราวกับสวรรค์บนดิน<br />

จนถูกเรียกขานว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย<br />

โดดเด่นด้วยบรรยากาศของทะเลสาบกว้าง<br />

ใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และภูเขาหินปูนซึ่ง<br />

ตั้งตระหง่านสร้างความประทับใจไม่รู้เลือน<br />

Rajjaprabha Dam, Surat Thani<br />

Labelled as Thailand’s Guilin, this<br />

paradise on Earth breathtakingly<br />

features a big lake, lush forest and<br />

grand limestone mountains. It is the<br />

ultimate place for most memorable<br />

trips.<br />

ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น หนึ่งในอุทยานแห่งชาติขึ้นชื่อ<br />

ของเมืองไทย งดงามด้วยธรรมชาติอันมหัศจรรย์ของ<br />

เทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนและแปลกตาด้วยหน้าผา<br />

สูงชัน แลดูคล้ายผ้าม่านผืนใหญ่ จึงเป็นที่มาของชื่อ<br />

อันไพเราะนี้<br />

Phu Pha Man, Khon Kaen Featuring a wonderful<br />

limestone mountain complex, this naturallyendowed<br />

national park boasts a rare appeal. Its<br />

high steep mountain stands like big curtains. In<br />

Thai, Pha Man means Cliff of Curtains.<br />

66 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

67


REFLECTIONS<br />

เกาะห้อง จังหวัดกระบี่ เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา<br />

หมู่เกาะห้อง มีจุดเด่นอยู่ที่น้ำาทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ชายหาด<br />

ด้านหน้าเกาะโค้งเกือบเป็นครึ่งวงกลม และมีทะเลใน<br />

อยู่บริเวณด้านหลังฝั่งตรงข้ามเกาะ ลักษณะคล้ายลากูนที่<br />

สวยงามตราตรึงใจทุกผู้คน<br />

Hong Island, Krabi Being the biggest of Hong<br />

Islands, it is surrounded by turquoise seawater and<br />

blessed with an almost crescent-shaped beach. A<br />

sheltered sea zone behind the island looks like a<br />

pristine lagoon and it captivates every visitor.<br />

68 January <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

69


TRAVEL<br />

เยืือน<br />

นราธิิวาส<br />

มนต์เสน่ห์แห่งแดนใต้<br />

‘ไม่่ไปไม่่รู้้ ไม่่ดู้ไม่่เห็็น’ น่คืือนิยาม่ของนรู้าธิิวาส ซึ่่งห็ากใคืรู้ไม่่เคืย<br />

ไปเยือนจะไม่่รู้้เลยว่า จังห็วัดูน่โดูดูเดู่นน่าเที่่ยวแคื่ไห็น เพรู้าะนอกจากจะเป็นห็น่งใน<br />

จังห็วัดูใต้สุดูแดูนสยาม่ ม่่พรู้ม่แดูนต้ิดูกับม่าเลเซึ่่ยแลว นรู้าธิิวาสยังม่่ธิรู้รู้ม่ชาต้ิ<br />

ที่่งดูงาม่และวัฒนธิรู้รู้ม่อันเป็นเอกลักษณ์์ ชวนให็ต้องม่นต้์เสน่ห็์อย่างยิง<br />

WORDS & PHOTOS : CHATON CHOKPATTARA<br />

70 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

71


TRAVEL<br />

ในเวลาเดีียวกัันดี้านวัฒนธรรมและวิถีีชีีวิต<br />

ชีุมชีน นราธิวาสกั็มีมนต์เสน่ห์์ให์้สัมผััสอย่าง<br />

เต็มอิม โดียเฉพาะที่ีวัดีชีลธาราสิงเห์ ห์รือ<br />

วัดีพิที่ักัษ์์แผั่นดีินไที่ย เป็็นวัดีสำาคััญห์มุดีห์ลักั<br />

ป็ักัเขตแดีนไที่ย-มาเลเซีีย มีจุุดีเดี่นอย่ที่ี<br />

ลักัษ์ณะสถีาป็ัตยกัรรมแบบภาคัใต้ที่ีไดี้รับ<br />

อิที่ธิพลจุากัตะวันตกั ภายในวัดีมีศาลาธรรม<br />

เกั่าแกั่ลวดีลายงดีงาม พร้อมพิพิธภัณฑ์์<br />

วัตถีุโบราณของที่้องถีิน รวมที่ังพระอุโบสถีเกั่า<br />

สมัยรัชีกัาลที่ี 5 ที่ีอลังกัารดี้วยจุิตรกัรรม<br />

ฝาผันังฝีมือชีันคัร่<br />

จุากัมนต์เสน่ห์์วัดีไที่ย มาสัมผััสมนต์เสน่ห์์<br />

ของมัสยิดีกัันบ้าง ที่ี นี มีมัสยิดี 300 ป็ี ที่ีเลืองลือ<br />

อย่ที่ีอำาเภอบาเจุาะ จุัดีเป็็นสุดียอดีงานศิลป็์<br />

แห์่งศรัที่ธา ซี่งพีน้องชีาวมุสลิมเรียกัขานกััน<br />

ในนาม ‘มัสยิดีวาดีีลฮู่เซี็น’ ห์รือ ‘มัสยิดีตะโละ<br />

มาเนาะ’ สร้างข่นเมือ พ.ศ. 2167 โดียอาคัาร<br />

มัสยิดีโดีดีเดี่นดี้วยอาคัาร 2 ห์ลังติดีต่อกััน<br />

กัารเดีินที่างไป็สัมผััสมนต์เสน่ห์์ของนราธิวาส<br />

นันไม่ยากั โดียเฉพาะจุากักัรุงเที่พฯ บินตรงส่<br />

นราธิวาสใชี้เวลาแคั่ชีัวโมงกัว่าๆ กั็ไดี้สดีชีืน<br />

กัับกัลินอายที่ะเลแล้ว โดียในอำาเภอเมือง<br />

มีห์าดีที่รายชีายที่ะเลให์้ที่่องเที่ียวห์ลายแห์่ง<br />

ไม่ว่าจุะเป็็นห์าดีนราที่ัศน์ ชีายห์าดีที่ีสวยที่ีสุดี<br />

ของจุังห์วัดี ที่อดีตัวยาวไกัลสุดีสายตา อีกัที่ัง<br />

งามละมุนดี้วยเม็ดีที่รายละเอียดีและแนวสน<br />

อันร่มรืน ห์รือห์าดีบ้านที่อน ชีายห์าดีสงบ<br />

นำาที่ะเลสีฟ้้าใส มีห์ม่บ้านป็ระมงที่ีมีเรือกัอและ<br />

จุอดีเรียงรายให์้ชีมอย่างใกัล้ชีิดี ตลอดีจุน<br />

อ่าวมะนาวที่ีโคั้งยาวกัว่า 4 กัิโลเมตร สลับคััน<br />

ดี้วยโขดีห์ินน้อยให์ญ่ โดียมีดี้านห์น่งติดีกัับ<br />

พระตำาห์นักัที่ักัษ์ิณราชีนิเวศน์ ส่วนบริเวณริมห์าดี<br />

มีสวนรุกัขชีาติและที่ิวสนให์้พักัผั่อนเอนกัาย<br />

สำาห์รับคันที่ีรักัธรรมชีาติป็่าเขาลำาเนาไพร<br />

เป็็นชีีวิตจุิตใจุ ออกันอกัเมืองไป็ที่ีนีกั็มีนำาตกั<br />

ป็าโจุ นำาตกัให์ญ่กัลางพงไพรชีุ่มชีืนของอุที่ยาน<br />

แห์่งชีาติบ่โดี-สุไห์งป็าดีี ที่ีเป็็นนำาตกัห์ลายชีัน<br />

ชีันแรกัมีขนาดีให์ญ่และสวยที่ีสุดี เพราะเป็็น<br />

ผัาห์ินลาดีชีันลงมากัว่า 60 เมตร นำาห์ลากัไห์ล<br />

ให์้ลงเล่นไดี้ตลอดีป็ี<br />

นอกัจุากันียังมีป็่าพรุสิรินธร, เขตรักัษ์า<br />

พันธุ์สัตว์ป็่าฮูาลา-บาลา และสวนวาเลนไที่น์<br />

พันธุ์ไม้ ให์้เที่ียวชีมอย่างเพลิดีเพลินดี้วย<br />

เริมที่ีป็่าพรุสิรินธร ห์รือป็่าพรุโต๊ะแดีง<br />

เป็็นผัืนป็่าอันอุดีมสมบ่รณ์ บนเนือที่ีกัว่า<br />

120,000 ไร่ ที่ีมีเส้นที่างศ่กัษ์าธรรมชีาติป็่าพรุ<br />

เป็็นสะพานไม้ยาว 1,200 เมตรให์้เดีินเข้าไป็ชีม<br />

และห์อส่งดี่วิวเบืองล่างไดี้ ส่วนเขตรักัษ์า<br />

พันธุ์สัตว์ป็่าฮูาลา-บาลา เป็็นผัืนป็่าที่ีสมบ่รณ์<br />

มากัอีกัแห์่งห์น่ง มีลักัษ์ณะเป็็นป็่าดีิบชีืน<br />

ซี่งถีือไดี้ว่ากัว้างและให์ญ่ที่ีสุดีในคัาบสมุที่รมลาย่<br />

จุนไดี้ฉายา แอมะซีอนแห์่งเอเชีีย ที่ีสำาคััญเป็็น<br />

ถีินอาศัยของนกัเงือกัห์ลากัห์ลายชีนิดี สำาห์รับ<br />

สวนวาเลนไที่น์พันธุ์ไม้นัน เป็็นสวนเพาะพันธุ์<br />

กัระบองเพชีร (แคัคัตัส) เพือส่งออกัและเที่ียวชีม<br />

ให์ญ่ที่ี สุดีในภาคัใต้ มีกัระบองเพชีรห์น้าตาแป็ลกัๆ<br />

ออกัดีอกัสีสันสวยงามนับร้อยชีนิดีให์้ชีม<br />

และชี้อป็กัลับบ้าน<br />

บน : หาดนราทััศน์<br />

ทัอดตััวยาวอย่างสวยงาม<br />

Top : Narathat Beach is long and<br />

beautiful.<br />

上 方 : 美 丽 的 那 拉 塔 海 滩 。<br />

ล่่างขวา : ป่่าพรุสิรินธรหรือป่่าพรุโตั๊ะแดง<br />

Bottom right : Sirindhorn Peat<br />

Swamp Forest.<br />

右 下 方 : 诗 琳 通 沼 泽 林 。<br />

บนขวา : วัดชล่ธาราสิงเห ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาป่ัตัยกรรมอันมีเอกล่ักษณ์<br />

Top right : Chon Thara Singhe Temple is known for its unique architecture.<br />

右 上 方 : 具 有 独 特 建 筑 的 春 塔 拉 辛 合 寺 。<br />

ล่่าง : มัสยิด 300 ป่ี สุดยอดงานศิล่ป่์แห่งศรัทัธา<br />

Bottom : The 300 Years Mosque symbolises the art of faith.<br />

下 方 :300 年 清 真 寺 , 信 仰 之 建 筑 作 品 。<br />

72 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

73


TRAVEL<br />

สร้างแบบสถีาป็ัตยกัรรมไที่ยพืนเมืองผัสมศิลป็ะ<br />

จุีนและมลาย่ ที่ีเดีิมใชี้ใบลานมุงห์ลังคัา ต่อมาใชี้<br />

กัระเบืองดีินเผัา เห์นือห์ลังคัามีฐานมารองรับ<br />

จุัวบนห์ลังคัาอย่ชีั นห์น่ง<br />

มาถี่งนราธิวาสแล้ว กั็ต้องไม่พลาดีไป็สัมผััส<br />

วัฒนธรรมและวิถีีชีีวิตชีุมชีนดี้วย อย่างเชี่นกัาร<br />

เดีินเที่ียวตลาดีนำายะกััง ขนม 100 ป็ี ในอำาเภอเมือง<br />

ตลาดีแห์่งนีเป็็นตลาดีเป็ิดีในวันศุกัร์และเสาร์<br />

มีร้านรวงเรียงรายเต็มริมฝังแม่นำายะกััง พร้อมที่ีนัง<br />

กัินดีืมแบบเป็ิดีโล่งรับลมเย็นๆ ยิงยามเย็นแดีดีร่ม<br />

ลมตกั นักัที่่องเที่ียวยิงพากัันมาเดีินเที่ียวชีมและ<br />

ซีือห์าของอร่อยนานาชีนิดีรับป็ระที่าน อาที่ิ<br />

ขนมบาตาบ่โระ ขนมป็่ต่ฮูาลือบอ ห์รือขนมโบราณ<br />

พืนบ้านอืนๆ ที่่ามกัลางบรรยากัาศเป็ียมดี้วย<br />

รอยยิมของพ่อคั้าแม่ขายชีาวมุสลิม ส่วนใคัร<br />

ชีืนชีอบงานศิลป็ห์ัตถีกัรรมเกั๋ๆ ที่ี นี กั็มีที่ังผัลิตภัณฑ์์<br />

จุักัสานจุากัต้นกัระจุ่ดี ผั้าบาติกั และผั้ามัดีย้อม<br />

ให์้ชีมเชี่นกััน<br />

จุ่งเห์็นไดี้ว่า แม้เป็็นเมืองไม่ให์ญ่โตโอฬาร<br />

ห์ากัที่ว่านราธิวาสกั็ตราตร่งนักัที่่องเที่ียวดี้วย<br />

มนต์เสน่ห์์ที่ังห์ลายอย่างไม่ลืมเลือน<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดีินที่างสะดีวกัสบายดี้วยสายกัารบิน THAI Smile<br />

จุากักัรุงเที่พฯ-นราธิวาส มีเที่ียวบินทีุ่กัวัน วันละ 1 เที่ียว<br />

ใชี้เวลาเดีินที่างป็ระมาณ 1 ชีัวโมง 35 นาที่ี<br />

สำารองที่ีนังไดี้ที่ี www.thaismileair.com<br />

More info : ที่ที่ที่.สำานักังานนราธิวาส โที่ร. 073 542 345-6,<br />

อุที่ยานแห์่งชีาติบ่โดี-สุไห์งป็าดีี โที่ร. 073 530 406,<br />

ศ่นย์วิจุัยและศ่กัษ์าธรรมชีาติป็่าพรุสิรินธร โที่ร. 098 010 5736<br />

บน-ล่่างขวา : บรรยากาศอันคึกคักของตัล่าดน้ายะกัง ขนม 100 ป่ี<br />

Top-bottom right : Yakang Khanom 100 Years Floating Market<br />

is always busy.<br />

右 上 下 方 : 雅 港 水 上 市 场 的 热 闹 气 氛 。<br />

ล่่างซ้าย: อ่าวมะนาว ชายหาดโค้งยาวสล่ับโขดหินอันแสนสบาย<br />

Bottom left : Manao Bay‒a rocky crescent beach‒is ideal for relaxation.<br />

左 下 方 : 玛 瑙 海 湾 的 安 逸 气 息 。<br />

74 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

75


TRAVEL<br />

Explore the Enchanting<br />

NARATHIWAT<br />

in Deep South<br />

‘YOU WILL NEVER KNOW WHAT IT IS LIKE UNLESS YOU COME AND<br />

VISIT IT YOURSELF.’ THIS IS THE BEST DEFINITION FOR NARATHIWAT,<br />

A HIDDEN GEM OF THAILAND. SHARING ITS BORDER WITH MALAYSIA,<br />

NARATHIWAT IS A THAI SOUTHERNMOST PROVINCE THAT BOASTS<br />

NOT JUST STUNNING NATURAL LANDSCAPE BUT ALSO DISTINCTIVE<br />

CULTURE.<br />

It takes just a little more than 1 hour to fly<br />

direct from Bangkok to the seaside province<br />

of Narathiwat. In its Mueang district,<br />

Narathat Beach presents a long stretch of<br />

soft sandy beach with a long row of pine<br />

trees, while Ban Ton Beach offers clear blue<br />

sea and a close view of colourful Kolae<br />

boats. Manao Bay is curvy with intermittent<br />

rocks. But by its side are the Thaksin<br />

Ratchaniwet Palace and a botanical park.<br />

For nature lovers, Narathiwat also<br />

features high-cliff Pajo Waterfall located<br />

inside the Budo-Sungai Padi National Park.<br />

The first level is really big, with the descent<br />

of over 60 metres. Tourists can splash into<br />

the water here year-round.<br />

Sirindhorn Peat Swamp Forest, also<br />

known as ‘Pa Phru To Daeng’, meanwhile<br />

features a 1.2-km-long wood bridge for<br />

visitors to walk over amid abundant<br />

wilderness as well as a tower to enjoy a<br />

bird’s eye view. Dubbed Asia’s Amazon,<br />

Hala-Bala Wildlife Sanctuary is also a key<br />

attraction in Narathiwat. But for cactus<br />

fans, the Valentine Panmai Nursery proves<br />

a fascinating highlight because it is the<br />

South’s biggest cactus farm and export hub.<br />

Here, visitors can find hundreds of cactus<br />

species–including the rare ones. Many of<br />

these species have beautiful flowers. If<br />

interested, visitors can also buy some as<br />

souvenirs.<br />

Narathiwat, moreover, is culturally<br />

fascinating. Its cultural attractions include<br />

Chon Thara Singhe Temple or ‘Wat Phitak<br />

Pan Din Thai’ whereby the Thai-Malaysian<br />

border sign is erected. Temple buildings<br />

are in the southern Thai style with a touch<br />

of Western influence. Its Dhamma Pavilion<br />

is antique and magnificent, while its<br />

ordination hall built in the reign of King<br />

Rama V features stunningly elaborate<br />

murals.<br />

Located in Bacho district, the 300 Years<br />

Mosque (Wadi Al Hussein Mosque) is an<br />

architectural legend of faith. Featuring 2<br />

connected buildings, it combines Chinese<br />

and Malay arts with a unique style.<br />

Tourists to Narathiwat definitely<br />

should explore local ways of life by strolling<br />

through Yakang Khanom 100 Years Floating<br />

Market. Open on Fridays and Saturdays,<br />

it presents stalls along the Yakang River.<br />

Tourists can have fun eating various kinds<br />

of delicious desserts at the market amid a<br />

friendly atmosphere. There are also plenty<br />

of local products such as batik items for<br />

them to explore.<br />

Small as it is in size, Narathiwat is<br />

hugely appealing as a tourist destination.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : THAI Smile has a daily<br />

direct flight from Bangkok to Narathiwat,<br />

which takes just 1 hour 35 minutes.<br />

For reservations, visit<br />

www.thaismileair.com.<br />

More info : Tourism Authority of Thailand’s<br />

Narathiwat Office Tel. 073 542 345-6, Budo-<br />

Sungai Padi National Park Tel. 073 530 406,<br />

Sirindhorn Peat Swamp Forest Research<br />

Centre Tel. 098 010 5736.<br />

บน : ป่่าฮาล่า-บาล่า ผืืนป่่าอันอุดมสมบูรณ์<br />

ของเมืองไทัย<br />

Top : The Hala-Bala Wildlife Sanctuary hosts<br />

one of Thailand’s richest forests.<br />

上 方 : 泰 国 自 然 资 源 丰 富 之 哈 拉 巴 拉 森 林 。<br />

ล่่างขวา : นาตักป่าโจ นาตักใหญ่่กล่างพงไพร<br />

Bottom right : Pajo is a large waterfall<br />

tucked away in a dense forest.<br />

右 下 方 : 位 于 森 林 中 的 巴 州 瀑 布 。<br />

AD<br />

76 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

77


TRAVEL<br />

那 拉 提 瓦 府 , 南 部 之 魅 力<br />

小 众 美 丽 旅 游 胜 地 , 不 出 去 看 看 , 怎 能 知 晓 它 的 美 。 那 拉 提 瓦 府 是 与 马<br />

来 西 亚 交 界 的 泰 国 最 南 方 城 市 , 这 里 拥 有 壮 丽 大 自 然 景 观 和 独 特 文 化 ,<br />

充 满 迷 人 之 魅 力 。<br />

AD<br />

旅 游 交 通 便 利 , 从 曼 谷 仅 一 个 多 小 时 直 飞 就<br />

可 到 那 拉 提 瓦 府 享 受 海 洋 气 息 , 著 名 海 滩 包<br />

括 被 誉 为 那 拉 提 瓦 府 最 美 的 那 拉 塔 海 滩 、 充<br />

满 宁 静 蓝 海 气 息 和 渔 船 的 万 通 海 滩 , 以 及 毗<br />

邻 塔 欣 拉 查 尼 威 宫 殿 和 拥 有 宜 人 植 物 园 的 4 公<br />

里 长 之 玛 瑙 海 湾 。<br />

对 于 大 自 然 爱 好 者 , 那 拉 提 瓦 府 亦 充 满<br />

着 大 自 然 旅 游 胜 地 包 括 置 在 郁 郁 葱 葱 之 布 多 -<br />

苏 盖 巴 蒂 国 家 公 园 的 巴 州 瀑 布 ; 面 积 宏 大 ,<br />

自 然 资 源 丰 富 , 并 设 有 1,200 米 长 观 光 木 栈 道<br />

和 森 林 瞭 望 塔 的 诗 琳 通 沼 泽 林 ; 被 誉 为 马 来<br />

半 岛 最 大 热 带 雨 林 , 享 有 亚 洲 亚 马 孙 之 誉 的<br />

哈 拉 巴 拉 野 生 动 物 保 护 区 ; 泰 国 南 部 最 大 仙<br />

人 掌 繁 育 园 的 情 人 植 物 园 。<br />

此 外 , 那 拉 提 瓦 府 的 文 化 和 当 地 社 区 生<br />

活 也 十 分 有 魅 力 , 尤 其 是 春 塔 拉 辛 合 寺 , 是<br />

泰 国 与 马 来 西 亚 交 界 的 重 要 寺 院 , 寺 院 受 到<br />

西 方 文 化 和 泰 国 南 方 艺 术 的 影 响 而 建 , 寺 区<br />

内 设 有 当 地 古 董 博 物 馆 , 拉 玛 五 世 时 代 古 佛<br />

厅 等 精 美 绝 伦 建 筑 。<br />

而 位 于 巴 卓 县 的 著 名 300 年 名 为 “ 哇 蒂 和<br />

申 ” 清 真 寺 也 被 誉 为 信 仰 之 卓 越 建 筑 作 品 , 其<br />

两 座 建 筑 相 连 的 清 真 寺 建 于 1624 年 , 以 当 地<br />

泰 中 马 来 相 融 风 格 建 成 。<br />

到 那 拉 提 瓦 府 也 不 妨 来 到 雅 港 水 上 市 场<br />

体 验 当 地 人 的 生 活 与 文 化 , 该 市 场 位 于 那 拉<br />

提 瓦 直 辖 县 , 周 五 和 周 六 开 放 , 雅 港 河 两 边<br />

弥 漫 着 商 铺 , 欢 呼 游 客 来 游 逛 , 休 闲 坐 下 享<br />

受 凉 风 , 逛 吃 各 种 当 地 美 食 , 购 买 编 织 品 和<br />

蜡 染 布 等 各 种 手 工 艺 品 。<br />

那 拉 提 瓦 府 虽 小 , 可 这 里 则 充 满 着 吸 引<br />

魅 力 , 给 游 客 留 下 难 以 忘 怀 之 印 象 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 每 天 一 次 曼 谷 至 那 拉 提 瓦 航 班 , 飞 行 约 1 小 时 35 分 。 预 定 机 票<br />

www.thaismileair.com<br />

详 情 : 泰 国 旅 游 局 那 拉 提 瓦 办 事 处 电 话 073 542 345-6, 布 多 - 苏 盖 巴 蒂 国 家 公 园 电 话<br />

073 530 406, 诗 琳 通 森 林 自 然 研 究 中 心 电 话 098 010 5736<br />

บน : หญ่ิงสาวกับเรือกอแล่ะ สัญ่ล่ักษณ์แดนใตั้<br />

ณ หาดบ้านทัอน<br />

Top : A woman poses beside a Kolae boat<br />

at Ban Ton Beach.<br />

上 方 : 南 方 之 象 征 , 万 通 海 滩 的 渔 船 与 女 人 。<br />

ล่่างซ้าย : สวนวาเล่นไทัน์พันธุ์ไม้<br />

สวนเพาะพันธุ์กระบองเพชรขนาดใหญ่่<br />

Bottom left : The Valentine Panmai Nursery<br />

commercially propagates cactuses.<br />

左 下 方 : 情 人 植 物 园 和 大 型 仙 人 掌 繁 育 园 。<br />

78<br />

<strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

79


WEFIE<br />

#WEfie<strong>WESmile</strong><br />

Check out this month's WEfie<br />

ขอเชิิญ่จัับกลุ่มกับ<br />

เพ่อนุร่่วมทาง<br />

ถ้้ามาเดี่่ยวลองมองหา<br />

มิตร่ภาพข้างๆ จัากนุันุ<br />

โพส ยิม กดี่ชิัตเตอร่์<br />

และแชิร่์รู่ปไดี่้เลย!<br />

Whether travelling solo or<br />

in groups, pair up with your<br />

pal or find new friends,<br />

strike a pose, say cheese,<br />

click and share!<br />

与 朋 友 结 伴 或 寻 找 新 朋 友 ,<br />

摆 个 姿 势 , 微 微 一 笑 , 拍 照<br />

并 分 享 !<br />

WIN gift vouchers<br />

From Nara Thai Cuisine!<br />

ร่่วมสนุุกพร่้อมร่ับร่างวัลใหญ่่<br />

Join the fun and win<br />

fabulous prizes<br />

Divana Scentuara Spa<br />

参 加 活 动 , 获 得 精 彩 奖 品 。<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Divana Scentuara Spa<br />

Aircraft Model<br />

Divana Scentuara Spa<br />

แชร์์ร์ูปที่่ดี่ที่่สุุดีของคุุณในอินสุตาแกร์ม<br />

พร์้อมใสุ่แฮชแที่็ก #WEfie<strong>WESmile</strong><br />

เพ่อร์ับ 1 ใน 7 ของร์างวััลใหญ่่<br />

ฉบับเดี่อนม่นาคุม ซึ่่งเป็นของขวััญ่<br />

จากไที่ยสุมายล์ 2 ร์างวััล และบัตร์กำานัล<br />

จาก Nara Thai Cuisine 5 ร์างวััล<br />

Share your best shot on Instagram<br />

at #WEfie<strong>WESmile</strong> for a chance to<br />

be one of 7 recipients of gifts from<br />

March edition. There will be 2 gifts<br />

from THAI Smile and 5 vouchers<br />

from Nara Thai Cuisine.<br />

Divana Scentuara Spa<br />

在 照 片 墙 上 标 签 #Wefie<strong>WESmile</strong><br />

分 享 您 最 佳 的 照 片 , 获 得 3 月 份 7<br />

件 奖 品 中 的 1 件 , 奖 品 包 括 2 件 泰 国<br />

微 笑 航 空 礼 品 和 5 张 那 拉 泰 式 餐 厅<br />

代 金 券 。<br />

ปร์ะกาศร์ายช่อผู้โชคุดี่ในนิตยสุาร์วั่สุมายล์ ฉบับเดี่อนม่นาคุม,<br />

www.<strong>WESmile</strong><strong>Magazine</strong>.com, FB : Wesmilemag และ<br />

IG : wesmilemagazine<br />

ติดีต่อร์ับร์างวััลไดี้ที่่บร์ิษัที่ เอ็มพ่เอ็มไอ กร์ุ๊ป จำากัดี<br />

โที่ร์. 0 2744 4975 หร์่อ 081 315 9814 ภายในวัันที่่ 30<br />

เมษายน 2563 เที่่านั้น<br />

ที่ั้งน่้ บร์ิษัที่ เอ็มพ่เอ็มไอ กร์ุ๊ป จำากัดี จะเป็นผู้ตัดีสุินผู้ที่่ไดี้ร์ับ<br />

ร์างวััล และผลของร์างวััลถ่อเป็นที่่สุิ้นสุุดี<br />

ข้อกำาหนดีและเง่อนไขของ WEfie<strong>WESmile</strong> ดีำาเนินการ์โดีย<br />

บร์ิษัที่ เอ็มพ่เอ็มไอ กร์ุ๊ป จำากัดี<br />

สุำาหร์ับฉบับเดี่อนกุมภาพันธ์น่้ ผู้ไดี้ร์ับร์างวััลผ้าพันคุอ<br />

ไที่ยสุมายล์ ไดี้แก่ jellyfishploy และผู้ไดี้ร์ับร์างวััลโมเดีล<br />

เคุร์่องบินไที่ยสุมายล์ ไดี้แก่ nina_noi1964 สุ่วันผู้ไดี้ร์ับร์างวััล<br />

บัตร์กำานัลจาก Divana Scentuara Spa ไดี้แก่ ai_sah_h,<br />

applesiraklao, emausharm, fangystory และ km.sp69<br />

Scarf<br />

Winners will be announced in the March issue and on<br />

www.<strong>WESmile</strong><strong>Magazine</strong>.com, FB : Wesmilemag and<br />

IG : wesmilemagazine. Winners can collect prizes until<br />

30 April <strong>2020</strong> only. Please call MPMI Group Co., Ltd.<br />

at 0 2744 4975 or 081 315 9814<br />

to collect your prizes.<br />

Winners will be selected by MPMI Group Co., Ltd.<br />

and the result is final. All terms and conditions related<br />

to WEfie<strong>WESmile</strong> is at the discretion of MPMI Group<br />

Co., Ltd.<br />

This month's winner of a THAI Smile scarf is<br />

jellyfishploy and winner of a THAI Smile aircraft model<br />

is nina_noi1964. Winners of Divana Scentuara Spa<br />

treatments, one per each winner, are ai_sah_h,<br />

applesiraklao, emausharm, fangystory and km.sp69.<br />

Divana Scentuara Spa<br />

获 奖 者 名 单 将 于 3 月 份 《WE Smile》<br />

和 www.<strong>WESmile</strong><strong>Magazine</strong>.com 宣<br />

布 。<br />

请 于 <strong>2020</strong> 年 4 月 30 日 内 联 系<br />

MPMI 集 团 公 司 电 话 0 2744 4975 或<br />

081 315 9824 领 取 奖 品 。<br />

获 奖 者 由 MPMI 集 团 公 司 决 定 ,<br />

最 终 结 果 以 公 司 决 定 为 准 。 所 有<br />

WEfie<strong>WESmile</strong> 的 条 款 和 条 件 均 由<br />

MPMI Group Co.,Ltd. 自 行 决 定 。<br />

本 期 2 月 份 泰 国 微 笑 航 空 围<br />

巾 的 获 奖 者 为 jellyfishploy, 泰 国<br />

微 笑 航 空 小 飞 机 模 型 的 获 奖 者 为<br />

nina_noi1964 , 迪 瓦 娜 按 摩 和 水<br />

疗 中 心 水 疗 护 理 券 的 获 奖 者 为<br />

ai_sah_h、 applesiraklao,<br />

emausharm、fangystory、<br />

km.sp69。<br />

80 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

81


ที่นั่ง


FOOD<br />

หวานติิดใจไปกัับรอยยิมด้วยเมนูสุุดพิิเศษ<br />

ฉลองวาเลนไทน์จากัสุายกัารบินไทยสุมายล์<br />

SPECIAL SWEETS MENU TO MAKE YOU SMILE<br />

THAI SMILE CELEBRATES VALENTINE’S DAY<br />

สายการบิินไทยสมายล์์ ชวนผู้้โดยสารมาล์ิมรสความอร่อยฉล์องเทศกาล์<br />

วาเล์นไทน์กับิเมน้ขนมหวาน จากราน ดีน แอนด์ เดล์้กา (Dean & Deluca)<br />

ซึ่่งสรางสรรค์มามอบิใหอย่างสุดพิิเศษ ไดแก่ Nutty Chocolate Gateau,<br />

Red Velvet Strawberry Bundt, Dark Chocolate Ganache Cake แล์ะ<br />

Lychee Rice Milk Cream Pudding โดยจะใหบิริการกับิผู้้โดยสาร<br />

ในวันที 14 กุมภาพิันธ์์ 2563 ทังเทียวบิินภายในประเทศแล์ะระหว่างประเทศ<br />

ยกเวน WE011, WE051, WE177, WE419/420, WE425, WE609<br />

หรือจนกว่าสินคาจะหมด<br />

THAI Smile Airways would like to invite you to taste its<br />

Valentine’s Day celebrations through its special sweets<br />

menu. Created by Dean & Deluca, it features Nutty<br />

Chocolate Gateau, Red Velvet Strawberry Bundt, Dark<br />

Chocolate Ganache Cake and Lychee Rice Milk Cream<br />

Pudding. These sweets will be served to passengers on all<br />

domestic and international flights on 14 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

except WE011, WE051, WE177, WE419/420, WE425,<br />

WE609 or till stock lasts.<br />

86 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

PB


NEWS<br />

ไทยสมายล์์ต้้อนรับเท่ยวบินปฐมฤกษ์์<br />

เชี่ยงิใหม่-เกาสงิ<br />

สายการบิินไทยสมายล์์เดิินหน้าขยายเส้นทางบิินระหว่่างประเทศอย่างต่่อเน่อง ล์่าสุดิ<br />

เปิดิเส้นทางใหม่ เชีียงใหม่-เกาสง (CNX-KHH) ต่อกยำาสายการบิินฟููล์เซอร์ว่ิสชี้นนำา<br />

ในภููมิภูาค ดิ้ว่ยมาต่รฐานการบิินแล์ะบิริการยอดิเยียมระดิ้บิโล์ก โดิยมีคุณชีาริต่า<br />

ล์ีล์ายุทธ ประธานเจ้้าหน้าที บิริหาร สายการบิินไทยสมายล์์ ร่ว่มต่้อนร้บิคณะเดิินทาง<br />

ในเที ยว่บิินปฐมฤกษ์์จ้ากเชีียงใหม่-เกาสง โดิยไดิ้ร้บิเกียรต่ิจ้ากนายว่ิชีญ์์ กิจ้จ้าทร<br />

ผูู้้จ้้ดิการท้ว่ไปประจ้ำาไต่้หว่้น (ที 4 จ้ากขว่า) เแล์ะนายครรชีิต่ เหรียญ์ทอง<br />

ผูู้้อำานว่ยการฝ่่ายขาย-จ้ีน บิริษ์้ท การบิินไทย จ้ำาก้ดิ (มหาชีน) (ที 4 จ้ากซ้าย)<br />

ร่ว่มแสดิงคว่ามยินดิีเปิดิเทียว่บิินปฐมฤกษ์์ ณ ท่าอากาศยานนานาชีาต่ิเกาสง<br />

สาธารณร้ฐไต่้หว่้น<br />

THAI SMILE WELCOMES ITS FIRST DIRECT FLIGHT BETWEEN CHIANG MAI AND KAOHSIUNG<br />

THAI Smile is in a push to open new international routes<br />

including the newly launched direct flight between Chiang Mai<br />

and Kaohsiung (CNX-KHH), in a bid to bolster its positioning<br />

as the region’s leading full service airline. The airline maintains<br />

world-class flight and service standards. Mrs Charita Leelayudth,<br />

Chief Executive Officer of THAI Smile, was on hand to welcome<br />

a group of travellers from the inaugural Chiang Mai-Kaohsiung<br />

พัฟแอนด์์พายเปิด์สาขาใหม่<br />

สาขาองิค์การต้ล์าด์เพ่อเกษ์ต้รกร (อ.ต้.ก.)<br />

คุณว่รางคณา ล์่อโรจ้น์ว่งศ์ กรรมการผูู้้จ้้ดิการฝ่่ายคร้ว่การบิิน<br />

บิริษ์้ท การบิินไทย จ้ำาก้ดิ (มหาชีน) แล์ะนางพรทิพย์<br />

สมเกียรต่ิว่ีระ ผูู้้อำานว่ยการฝ่่ายกิจ้การภููมิภูาค ร้กษ์าการ<br />

ในต่ำาแหน่งรองผูู้้อำานว่ยการองค์การต่ล์าดิเพ่อเกษ์ต่รกร<br />

(อ.ต่.ก.) ร่ว่มเป็นประธานในพิธีเปิดิร้านพ้ฟูแอนดิ์พาย<br />

สาขาต่ล์าดิ อ.ต่.ก. ท้งนี พ้ฟูแอนดิ์พายสาขาดิ้งกล์่าว่<br />

เป็นสาขาที 24 โดิยเปิดิให้บิริการทุกว่้น ต่้งแต่่เว่ล์า<br />

07.00-18.00 น.<br />

PUFF & PIE BAKERY OPENS NEW BRANCH AT MOF<br />

Mrs Varangkana Luerojvong, Thai Airways Managing<br />

Director, Catering Department and Mrs Porntip<br />

Somkiatweera, Regional Affairs Director and Acting<br />

Deputy Director, Marketing Organisations for Farmers<br />

(MOF), presided over the grand opening of the new<br />

branch of Puff & Pie Bakery at the MOF. This 24th<br />

branch of Puff & Pie Bakery opens daily<br />

from 07.00 am-06.00 pm.<br />

flight. She was joined by Mr Wit Kitchathorn, General Manager<br />

Taiwan (4th right), and Mr Kunjit Reanthong, Director, Greater,<br />

China Department at Thai Airways International Public Company<br />

Limited (4th left), to offer congratulations on the arrival of the<br />

airline’s inaugural flight at Taiwan’s Kaohsiung International<br />

Airport.<br />

ไทยสมายล์์มอบเงิินสนับสนุนอุปกรณ์์ทางิการแพทย์<br />

ภายใต้้โครงิการ WE for WE<br />

คุณชีาริต่า ล์ีล์ายุทธ (กล์าง) ประธานเจ้้าหน้าที บิริหาร สายการบิินไทยสมายล์์ มอบิเงิน<br />

สน้บิสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์จ้ำานว่น 150,000 บิาท จ้ากโครงการ WE for WE<br />

แก่ ผู้ศ.(พิเศษ์) นพ. สุรินทร์ อ้ศว่ว่ิทูรทิพย์ (ที 3 จ้ากขว่า) ผูู้้ชี่ว่ยผูู้้อำานว่ยการดิ้าน<br />

ภูาพล์้กษ์ณ์องค์กร โรงพยาบิาล์จุ้ฬาล์งกรณ์ สภูากาชีาดิไทย โดิยมี ก้ปต่้นอภูิธ้ชี<br />

ล์ิมปิสว่้สดิิ (ที 2 จ้ากขว่า) ประธานเจ้้าหน้าทีสายปฏิิบิ้ต่ิการ สายการบิินไทยสมายล์์<br />

ต่้ว่แทนน้กบิิน แล์ะพน้กงานไทยสมายล์์ ร่ว่มเป็นส้กขีพยาน ท้งนี โครงการ WE for<br />

WE ดิำาเนินงานโดิยฝ่่ายบิริหารน้กบิินแล์ะมาต่รฐานการบิิน มีจุ้ดิประสงค์เพ่อชี่ว่ยเหล์่อ<br />

บิุคล์ากรไทยสมายล์์ พร้อมรว่บิรว่มยอดิบิริจ้าคแก่พน้กงานทีต่้องการคว่ามชี่ว่ยเหล์่อ<br />

แล์ะย้งส่งต่่อสู่สาธารณะต่่อไป ณ โรงพยาบิาล์จุ้ฬาล์งกรณ์ สภูากาชีาดิไทย<br />

THAI SMILE’S WE for WE PROJECT DONATES FUNDS FOR BUYING<br />

MEDICAL ACCOUTREMENTS<br />

Mrs Charita Leelayudth (centre), Chief Executive Officer of THAI Smile, donated<br />

Bt150,000, raised by the airline’s WE for WE project given to Asst Prof Surin<br />

Assawawitoontip, MD (3rd right), Assistant Director of the Corporate Image,<br />

King Chulalongkorn Memorial Hospital of the Thai Red Cross Society. At the<br />

ceremony, Capt Apitat Limpisvasti (2nd right), COO of THAI Smile, representing<br />

THAI Smile’s pilots and staff members themselves, was on hand to witness<br />

the event unfolding. The WE for WE project is under the care of THAI Smile<br />

Airways, THAI Smile Pilot Management & Flight Standard Department. The<br />

goal is to help personnel of THAI Smile. On this occasion representatives of<br />

THAI Smile gave a part of the donated money to the airline’s staff currently in<br />

need and King Chulalongkorn Memorial Hospital.<br />

88 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

PB


TALK<br />

BEHIND THE SCENE<br />

เสียงจากผู้โดยสาร!<br />

วีีสมายล์์พููดคุุยกัับผูู้โดยสารของสายกัารบินไทยสมายล์์<br />

ถึึงคุวีามประทับใจในกัารใช้บริกัาร<br />

OUR VALUABLE PASSENGERS<br />

SHARE MEMORABLE<br />

EXPERIENCES ON THAI SMILE’S<br />

HOSPITALITY AND SERVICE.<br />

แนะนำตััวให้้ผู้้ ้อ่่นวีสมยล์์ได้้รู้้ ้จััก<br />

สักนิด้ค่่ะ<br />

ผม พ.ต.อ. เอกลัักษณ์์ ดีีรุ่่งโรุ่จน์์ ปััจจ่บััน์<br />

ปัรุ่ะกอบัอาชีีพเปั็น์น์ายแพทย์ ตำาแหน์ง<br />

น์ายแพทย์ (สบั 5) กลั่มงาน์ศููน์ย์สงกลัับั<br />

แลัะรุ่ถพยาบัาลั โรุ่งพยาบัาลัตำารุ่วจ<br />

ซึ่่งเม่อชีวง 2-3 ปัีทีผาน์มา กอน์ย้ายกลัับั<br />

มาปัรุ่ะจำาการุ่ทีกรุ่่งเทพฯ ผมเคยทำางาน์<br />

อยูทียะลัา แลัะต้องบัิน์ไปัหาดีใหญ่ท่กเดี่อน์<br />

บัางเดี่อน์ก็หลัายรุ่อบั ทำาให้ไดี้ใชี้บัรุ่ิการุ่<br />

สายการุ่บัิน์ไทยสมายลั์อยูเปั็น์ปัรุ่ะจำา<br />

สิงแรู้กที่ีนึกถึึง เม่อ่พู้ด้ถึึงสยกรู้บิิน<br />

ไที่ยสมยล์์<br />

การุ่บัรุ่ิการุ่ทีดีี ทีน์ังบัน์เครุ่่องบัิน์<br />

ทีกว้างขวาง แลัะการุ่เชี็กอิน์ทีสะดีวกสบัาย<br />

โดียเฉพาะที น์ังชีัน์พิเศูษ ผมวาโดีดีเดีน์<br />

กวาใครุ่ ปักติผมจะน์ังชีัน์ Smile PLUS<br />

อยูแลั้ว เม่อเทียบัทีน์ังชีัน์น์ีกับัสายการุ่บัิน์<br />

อ่น์ๆ ซึ่่งเคยสัมผัสมา ผมพบัวา ทีน์ังของ<br />

ไทยสมายลั์น์ัน์กว้าง น์ังสบัาย ไมอ่ดีอัดี<br />

อีกทังการุ่บัรุ่ิการุ่ตางๆ ยังดีีมาก ยิงน์ังไปั<br />

ตางปัรุ่ะเทศู ยิงรุู่้ส่กอยางชีัดีเจน์วา<br />

เรุ่าไดี้รุ่ับัปัรุ่ะสบัการุ่ณ์์ทีไมแตกตางจาก<br />

สายการุ่บัิน์ไทยเลัย<br />

ค่วมปรู้ะที่ับิใจัที่ีมีตั่อ่สยกรู้บิิน<br />

ไที่ยสมยล์์<br />

เวลัาทีผมเดีิน์ทางไปัทำางาน์ตางจังหวัดี<br />

น์าน์ๆ ผมมักพาครุ่อบัครุ่ัวซึ่่งมีลัูกเลั็กๆ<br />

เดีิน์ทางไปัดี้วย บัางครุ่ังตามพฤติกรุ่รุ่ม<br />

ของเดี็กเลั็กเขาจะมีอาการุ่แหวะน์มหรุ่่อ<br />

อาเจียน์บั้าง น์อกจากเรุ่าทีคอยดีูแลั<br />

ลัูกแลั้ว พน์ักงาน์ลัูกเรุ่่อของ<br />

สายการุ่บัิน์ก็ชีวยดีูแลั<br />

อยางเต็มใจดี้วย<br />

ทำาให้ผมรุู่้ส่กวา<br />

เขาตังใจดีูแลัเรุ่า<br />

ทังครุ่อบัครุ่ัวจรุ่ิงๆ จ่งรุู่้ส่กปัรุ่ะทับัใจ<br />

แลัะสามารุ่ถบัอกตอคน์รุ่อบัข้างไดี้วา<br />

สายการุ่บัิน์ไทยสมายลั์เปั็น์สายการุ่บัิน์<br />

ทีตอบัโจทย์ความสะดีวกสบัายครุ่บัท่กมิติ<br />

ไมเปั็น์สองรุ่องใครุ่ครุ่ับั<br />

WE Smile ฉบับเดือนกุมภาพันธ์์ นำาเสนอภาพปก<br />

ธ์ีม The Passage of Love เนืองจากเป็นเดือนแห่งคิวิามรัก<br />

อันอบอวิลด้วิยบรรยากาศแสนโรแมนตั้ิก ทีีมงานนิตั้ยสาร<br />

จ่งเลือกเสือผ้้าสุดหร่แนวิหวิานสดใสเขุ้ากับธ์ีม จากแบรนด์<br />

เบื้้องหลัังภาพปก<br />

โดยยกทีีมงานไปถ่่ายกันทีี Divana Scentuara Spa<br />

ซึ่่งเป็นสปาตั้ังอย่ ่ใจกลางเมือง ในซึ่อยสมคิิด ถ่นนสุขุุมวิิที<br />

ด้วิยลักษณะอาคิารเรือนไม้สีขุาวิสไตั้ล์โคิโลเนียลขุองสปา<br />

แวิดล้อมด้วิยสวินกุหลาบอันร่มรืน เหมาะกับเดือนนี ทีี สุด<br />

A|X Armani Exchange และ CK Calvin Klein พร้อม<br />

เคิรืองประดับเลอคิ่าจาก Pretty Studio มาสไตั้ลิงให้<br />

นางแบบสาวิล่กเรือขุองสายการบินไทียสมายล์ ได้เฉิดฉาย<br />

ออกมาอย่างโดดเด่น สวิยสง่า และน่ารักในเวิลาเดียวิกัน<br />

T he Passage of Lo ve<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD PHOTOS : TANUTPONG THUNGCHAI, SANTHIT LUKSANEEYANAWIN<br />

นันเอง เมื อทีังเสือผ้้า หน้าผ้ม และสถ่านทีีพรังพร้อม เบืองหลัง<br />

การทีำางานถ่่ายภาพปกเซึ่็ตั้นี ก็เลยราบรืนและสนุกสนาน แถ่ม<br />

ทีุกคินยังทีุ่มเทีคิวิามตั้ังใจอย่างเตั้็มทีี เพือให้ผ้่้อ่านได้ชื่ืนชื่ม<br />

ผ้ลงานกวิ่าจะออกมาเป็นภาพปกอย่างมีคิวิามสุขุ<br />

COULD YOU INTRODUCE YOURSELF?<br />

Pol Col Eakalux Deerungroj, MD, Police General Hospital<br />

Ambulance Service. About 2-3 years ago when getting<br />

a posting to the southernmost province of Yala, I had<br />

to fly to Hat Yai every month‒several times in some<br />

months. Regularly, I booked THAI Smile flights.<br />

WHAT ARE FIRST THINGS<br />

YOU OFTEN THINK OF WHEN<br />

TALKING ABOUT THAI<br />

SMILE?<br />

Good services, spacious seats<br />

and convenient check-in are<br />

the matters. The comfortable<br />

and wider seats in the Smile<br />

PLUS (premium economy) class<br />

which I normally choose are<br />

really distinguished from other<br />

airlines I have ever flown with.<br />

The services are also excellent,<br />

giving the same experience<br />

as Thai Airways international<br />

flights.<br />

YOUR IMPRESSION OF THAI<br />

SMILE<br />

I sometimes brought my<br />

family with me for a long trip<br />

in upcountry. The air crew’s<br />

attention made flying easier<br />

for every member of my family.<br />

Even when my toddler spit up<br />

or vomited, I got their helping<br />

hands. I can tell people around<br />

me that THAI Smile offers a<br />

full service that is second to<br />

none and ensures your flight is<br />

comfortable.<br />

PB 92 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

93 PB


HOROSCOPES<br />

WORDS : GARAGAY SRIPARINYASIN<br />

ILLUSTRATOR : CHUMPOL AKKAPANTANON<br />

ชวด ฉลูู ขาลู เถาะ มะโรง มะเส็็ง<br />

ท่องเที่ยว<br />

ไปตามดวง<br />

อ่่านดวงประจำำาเดือ่นกุุมภาพัันธ์์ 2563<br />

Enjoy Travelling<br />

with Your Stars<br />

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากาหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกาหนดสัตว์ 12 ชนิด<br />

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)<br />

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)<br />

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇<br />

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake<br />

1924<br />

1936<br />

1948<br />

1960<br />

1972<br />

1984<br />

1996<br />

2008<br />

1925<br />

1937<br />

1949<br />

1961<br />

1973<br />

1985<br />

1997<br />

2009<br />

1926<br />

1938<br />

1950<br />

1962<br />

1974<br />

1986<br />

1998<br />

2010<br />

1927<br />

1939<br />

1951<br />

1963<br />

1975<br />

1987<br />

1999<br />

2011<br />

1916<br />

1928<br />

1940<br />

1952<br />

1964<br />

1976<br />

1988<br />

2000<br />

1917<br />

1929<br />

1941<br />

1953<br />

1965<br />

1977<br />

1989<br />

2001<br />

ปีีชวด | Rat | 子 鼠 ปีีฉลูู | Ox | 丑 牛 ปีีขาลู | Tiger | 寅 虎 ปีีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีีมะเส็็ง | Snake | 巳 蛇<br />

การเงินช่วงนี้ ต้องตั้งความหวังเอาไว้<br />

เพราะยังมีเรื่องต้องฝ่าฟันอีกมาก<br />

ปัญหาหลักมาจากนโยบาย หากจะลงทุน<br />

ควรพิจารณาให้รอบคอบ ส่วนการงาน<br />

จะได้ตัดสินใจเร็วๆ นี้ มีเหตุให้ต้องมองหา<br />

ช่องทางใหม่ ถ้ามีการโยกย้าย จะต้องได้<br />

สรุปจริงจังอีกครั้ง สาหรับการเดินทาง<br />

ข้อนี้ผ่านได้ตลอด ถ้าร่วมทางกับคนรักจะ<br />

สุขสดใสเป็นพิเศษ<br />

การเงินยังมีความหวังที่ดี ต้องมีจินตนาการ<br />

สาหรับชีวิตในอนาคต สิ่งที่ทาตอนนี้<br />

จะพาโชคดีมาทีหลัง ในด้านการงาน<br />

หากเกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออก<br />

งานต่างชาติต่างภาษา จะมีข่าวดีเข้ามาอีก<br />

แต่ถ้าทางานประจามานาน อาจต้อง<br />

เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง การเดินทางนั้นราบรื่น<br />

ไม่ต้องห่วง ทุกสิ่งจะลุล่วงด้วยดี<br />

มีความสุขราบรื่น<br />

การเงินจะหนักสักหน่อย เตือนถึง<br />

ความล่าช้าในการเบิกจ่าย รายรับที่<br />

ไม่สมดุล ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอดทน<br />

ไปอีกพักใหญ่ แต่การงานจะมีข่าวดี<br />

ได้เกียรติยศชื่อเสียง มีคนให้การยกย่อง<br />

มองเห็นคุณค่า อย่างไรก็ตาม การเดินทาง<br />

ค่อนข้างติดขัด อาจอยู่ที่การตัดสินใจ<br />

เกี่ยวกับปลายทาง ถ้าวางแผนทริป<br />

ไว้ล่วงหน้านานๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง<br />

การเงินจะดีมาก เด่นเป็นพิเศษ มักมี<br />

รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจาก<br />

งานประจาหรือรายรับใหม่ๆ การงานก็อยู่<br />

ในจุดที่เด่นเช่นกัน มักได้ทางานที่เห็นผล<br />

ค่าตอบแทนชัดเจน หากมีโครงการใหม่<br />

จะไปได้ยอดเยี่ยม สาหรับการเดินทาง<br />

ทุกอย่างราบรื่น สนุกสนาน การร่วมทาง<br />

กับใครก็ตามจะได้รับความสะดวกสบาย<br />

ถึงที่หมายอย่างมีความสุข<br />

การเงินอยู่ในเกณฑ์กลางๆ สาคัญที่เงินเก็บ<br />

เงินออมที่มีอยู่ แต่ดวงชะตาจะไม่ลาบาก<br />

อยู่แล้ว หากมีปัญหามักมีคนช่วยเหลือ<br />

ทันท่วงที สาหรับการงานจะมีข่าวดีเร็วๆ นี้<br />

ทางานเอกสารใดๆ จะสาเร็จราบรื่น<br />

ใครที่สมัครงานไว้จะได้การตอบรับ<br />

การเดินทางจะได้คาตอบบางอย่างระหว่าง<br />

การเดินทาง ซึ่งจะมีความหมายกับชีวิตมาก<br />

การเงินค่อนข้างหนัก และจะเหนื่อยไปอีก<br />

พักใหญ่ สาคัญที่กาลังใจ ความอดทน<br />

การต้องประคองตัวผ่านช่วงยากลาบาก<br />

ไปให้ได้ แต่การงานจะมีข่าวดี ได้คาชม<br />

ได้งานที่ดีต่อใจ ร่วมงานกับใคร ผู้คนจะ<br />

มองเห็นความสามารถ สาหรับการเดินทาง<br />

อยู่ที่การวางแผนให้ชัดเจน และอยู่ที่จิตใจ<br />

ว่าอยากให้ใครเป็นเพื่อนร่วมทาง<br />

Be hopeful when it comes to financial<br />

matters. You still have to beat many<br />

obstacles that mainly stem from<br />

policies. Caution is required when<br />

making investments. Soon, you will<br />

need to make a career decision and<br />

explore new opportunities. There<br />

could be a serious decision on your<br />

transfer too. Travelling is fine. You will<br />

be over the moon if you travel with<br />

your sweetheart.<br />

There are bright prospects for you,<br />

financially speaking. Living needs<br />

some imagination and your today’s<br />

doings will bring good luck later on. If<br />

you work in export/foreign-language<br />

fields, good news will be coming. If you<br />

are in the same old job for a long time,<br />

a possible change is in the picture.<br />

Don’t worry about making trips as<br />

they will be so smooth.<br />

You may run into a rough financial<br />

patch because of reimbursement<br />

delays or failure to balance incomes<br />

and expenses. The problem will go on<br />

for quite a long while too. But good<br />

news about your career will arrive.<br />

You will win honour and recognition.<br />

Your trip will hit some snags because<br />

of your destination choice. Anyway,<br />

your trips can be nicer if you plan well<br />

ahead.<br />

Your financial fortune will be very<br />

good, with a constant flow of income<br />

from your permanent job or new<br />

sources. Your career prospects are<br />

bright as well. You are prone to enjoy<br />

clear remuneration rate. Your new<br />

projects, if any, will fly high. All your<br />

trips will be great and fun. No matter<br />

whom you travel with, you will find<br />

much comfort and happiness.<br />

Your financial life will be average, with<br />

savings being the key. It is written in<br />

the stars that you will never fall into<br />

financial trouble. If any problem arises,<br />

help will arrive really fast. You can<br />

expect good news about your career.<br />

It is possible that your job application,<br />

if sent out, will be accepted. If you are<br />

handling some paperwork, you can be<br />

assured that things will turn out fine.<br />

During a trip, you will get an important<br />

and meaningful answer.<br />

It is going to be financially tough for<br />

you for quite a long while. So, you<br />

should find yourself moral support<br />

and patience to wade through such<br />

time. But your career will be bright,<br />

with good news, praise or interesting<br />

job offer coming your way. No matter<br />

whom you work with, your abilities<br />

will be appreciated. How your trips will<br />

turn out depends on clear plans and<br />

how you handle your hope of getting<br />

specific persons as your travel mates.<br />

财 运 阻 碍 重 重 , 需 要 奋 斗 , 投 资 应 当 考 虑 周<br />

全 。 工 作 将 有 变 动 , 要 寻 找 新 机 , 而 将 要 做<br />

出 决 定 。 旅 行 顺 利 , 尤 其 是 与 爱 人 旅 行 , 会<br />

非 常 喜 悦 。<br />

今 日 所 作 为 明 日 带 来 财 运 , 需 对 未 来 进 行 打<br />

算 。 进 出 口 交 易 和 对 外 工 作 特 别 突 出 , 全 职 工<br />

作 将 有 变 动 。 旅 行 一 帆 风 顺 , 欢 欣 愉 快 。<br />

收 入 失 衡 , 延 迟 付 款 , 种 种 金 钱 问 题 还 需 要 忍<br />

耐 。 工 作 方 面 将 有 好 消 息 , 赢 得 声 望 , 受 人 礼<br />

遇 。 旅 行 运 势 , 为 目 的 地 烦 心 苦 恼 , 提 前 计 划<br />

可 能 会 发 生 变 故 。<br />

财 运 亨 通 , 收 入 连 连 。 工 作 亦 是 突 出 , 收 到 高<br />

回 报 , 新 项 目 顺 利 进 行 。 旅 行 顺 利 欢 快 , 不 论<br />

与 谁 结 伴 都 舒 适 惬 意 。<br />

财 运 中 等 , 积 蓄 在 手 , 命 运 原 本 不 会 破 落 , 问<br />

题 会 得 到 及 时 相 救 。 工 作 好 消 息 来 临 , 文 件 有<br />

关 工 作 顺 利 完 成 , 应 聘 得 到 好 回 应 。 旅 行 途 中<br />

将 发 现 对 生 活 有 意 义 的 答 案 。<br />

财 运 较 差 , 很 久 时 间 还 要 辛 苦 劳 碌 , 需 要 集<br />

齐 鼓 励 , 忍 受 过 关 。 工 作 得 到 表 扬 赞 成 , 能<br />

做 称 心 的 工 作 。 旅 行 取 决 于 好 的 计 划 和 选 择<br />

的 旅 伴 。<br />

94 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

95


HOROSCOPES<br />

มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน<br />

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตานานเล่าขานมากมาย<br />

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดาริของเทพเจ้าที่จะตั้ง<br />

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลาดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น<br />

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น<br />

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก<br />

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”<br />

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรก ติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ<br />

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย<br />

The Chinese zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being<br />

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are : Rat,<br />

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog and Pig.<br />

Each Year is associated with a zodiac animal.<br />

According to Chinese legend and mythology, God wanted to assign animals<br />

to each year in the order of which animal won the race. Knowing that it was<br />

slow, the Ox started at midnight. But the Rat jumped on the Ox’s back. When<br />

they reached their destination, the Rat ran to God first, declaring its victory.<br />

The zodiac thus starts with the Rat and ends with the Pig.<br />

十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,<br />

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、<br />

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。<br />

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版 本<br />

是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。 老<br />

牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬 上<br />

老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了 第<br />

一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。<br />

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪<br />

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig<br />

1918<br />

1930<br />

1942<br />

1954<br />

1966<br />

1978<br />

1990<br />

2002<br />

1919<br />

1931<br />

1943<br />

1955<br />

1967<br />

1979<br />

1991<br />

2003<br />

1920<br />

1932<br />

1944<br />

1956<br />

1968<br />

1980<br />

1992<br />

2004<br />

1921<br />

1933<br />

1945<br />

1957<br />

1969<br />

1981<br />

1993<br />

2005<br />

1922<br />

1934<br />

1946<br />

1958<br />

1970<br />

1982<br />

1994<br />

2006<br />

1923<br />

1935<br />

1947<br />

1959<br />

1971<br />

1983<br />

1995<br />

2007<br />

ปีีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีีมะแม | Goat | 未 羊 ปีีวอก | Monkey | 申 猴 ปีีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีีจอ | Dog | 戌 狗 ปีีกุน | Pig | 亥 猪<br />

การเงินจะมีจุดที่ลงตัว หรือได้คาตอบที่ดี<br />

เข้ามา ถ้าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหา<br />

ทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลาย ภาระหนี้สิน<br />

จะจัดการได้ทีละน้อย ส่วนการงานได้ความ<br />

เบิกบานดีใจ มีความราบรื่นในภาคปฏิบัติ<br />

บางทีจะมีตาแหน่งใหญ่รออยู่ ส่วนการ<br />

เดินทาง จะได้เรียนรู้เรื่องสาคัญบางอย่าง<br />

หากเป็นทริปเพื่อสุขภาพ หรือเยี่ยมเยือน<br />

คนรู้จัก ขากลับจะมีเรื่องซาบซึ้งใจ<br />

การเงินจะมีปัญหาเข้ามาอีก เตือนให้ระวัง<br />

การเสียเงินกับเรื่องสุขภาพ อุบัติเหตุ<br />

การผ่าตัด หรือทาศัลยกรรม แต่ก็จะได้ผลดี<br />

ในที่สุด ส่วนการงาน คุณอาจใจไม่นิ่ง<br />

กับชีวิตที่เป็นอยู่ หรือกาลังมองหาช่องทาง<br />

ใหม่ๆ ถ้าอยากโยกย้าย ต้องรอช่วงปลายปี<br />

ส่วนการเดินทาง ประเด็นอาจไม่ได้อยู่ที่<br />

เรื่องสถานที่ แต่อยู่ที่คนไปด้วย โดยรวมๆ<br />

คือจะปลอดภัย ได้โชคลาภ<br />

หากขอสินเชื่อหรือทาธุรกรรมการเงินใด<br />

ไว้ จะได้ข่าวดี มีการตอบรับที่น่าพึงพอใจ<br />

หากติดขัดก็จะหาเงินได้ เดือดร้อนมา<br />

มีคนช่วยเหลือ แต่เรื่องการงาน ระวังงาน<br />

ที่ล่าช้า ปัญหาข้อติดขัด งานที่กระจุก<br />

เป็นคอขวดอยู่ ระบบบริหารอาจไม่ดีพอ<br />

เด่นสุดคือการเดินทาง หากมีโอกาสให้หา<br />

ที่พักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลากับคู่รักคู่ครอง<br />

จะทาให้ชีวิตมีความสุขขึ้น<br />

การเงินเด่นเป็นพิเศษ จะได้ซื้อของต้องใจ<br />

มีรายได้ดี หากมองหารายได้พิเศษ<br />

ก็จะสมหวัง ส่วนการงานเป็นช่วงต้อง<br />

ทางานหนักเพื่อแก้ไขความผิดพลาดเก่าๆ<br />

ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจกับคนในที่ทางาน<br />

จะได้เคลียร์กัน การเดินทางจะขลุกขลัก<br />

เกี่ยวกับรถยนต์หรือรถโดยสาร แต่การ<br />

เดินทางทางอากาศจะปลอดภัยทุกเส้นทาง<br />

หากมีปัญหาการเงิน จะได้รับการอุปถัมภ์<br />

ค้าจุน มีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่ หรือได้เงิน<br />

จากโครงการต่างๆ เป็นที่สมหวังราบรื่น<br />

ส่วนการงาน จะได้ประโยชน์จากการสื่อสาร<br />

ในช่องทางต่างๆ ได้ความร่วมมือจากผู้คน<br />

ไปทางใดมีคนต้อนรับสนับสนุน แต่การ<br />

เดินทางอาจมีความไม่พร้อมหรือปัญหา<br />

บางอย่าง สิ่งสาคัญคือการกาหนดเป้าหมาย<br />

ให้ดีๆ<br />

การเงินจะค่อนข้างซบเซา ธุรกิจการค้า<br />

จะเงียบๆ หน่อย รายได้บางส่วนอาจ<br />

หดหายไป แต่การงานจะได้ใคร่ครวญ<br />

เกี่ยวกับเส้นทางของตัวเอง หากมีแผนการ<br />

เรื่องอาชีพใหม่ๆ หรืออยากจะเพิ่มพูน<br />

ความรู้การศึกษา จงรีบจัดไป การเดินทาง<br />

นั้นจะได้ลาภได้โชค มีความสุขรออยู่<br />

ที่ปลายทาง ทุกอย่างจะราบรื่น ถึงที่หมาย<br />

โดยสวัสดิภาพ<br />

You will find the right balance or a<br />

good answer financially. Your<br />

problems, if any, will gradually fade.<br />

Debts will reduce over time. Jobs<br />

will bring delight. Things will flow so<br />

smooth in practice. You may even land<br />

in an important position in the near<br />

future. While travelling, you will learn<br />

something important. If you make a<br />

trip for your health or for visiting<br />

someone, you will return with a<br />

beautiful memory.<br />

Financial problems keep emerging.<br />

You risk losing money over health<br />

issues, accidents or surgeries. But in<br />

the end, things will be fine. As you just<br />

do not wish to stay where you are now,<br />

you keep looking for new opportunities.<br />

But no actual move will happen until<br />

late this year. Your trips will not focus<br />

on destinations, but the persons you<br />

travel with. Overall, trips will be safe<br />

and rewarding.<br />

If you apply for a loan or plan for a<br />

transaction, you will get a positive<br />

response. Help will come your way<br />

whenever you run into a financial<br />

problem. At work, be careful about<br />

delays, hiccups and bottlenecks.<br />

Management may not be good enough<br />

yet. The best aspect of your life now is<br />

travelling. If possible, travel with your<br />

sweetheart and you will feel much<br />

happier.<br />

Your financial luck is now especially<br />

good. So you will definitely buy<br />

something you like and enjoy good<br />

income. If you are looking for extra<br />

cash, your wish will be fulfilled. In this<br />

month, you have to work hard to<br />

correct past mistakes. You also will<br />

clear bad blood with colleagues. Road<br />

trips will hit a snag while all flights will<br />

be completely safe.<br />

You will get help in the middle of<br />

financial struggles. Also, you stand<br />

a good chance of winning a windfall<br />

or receiving money from successful<br />

projects. Your career will benefit<br />

from communications across various<br />

channels. No matter where you go, you<br />

will receive support for your job. But<br />

problems may arise during your trips.<br />

So it is important that you plan well.<br />

There is nothing bright in your financial<br />

life. Your trade will be sluggish. Income<br />

may reduce. But this gives you an<br />

opportunity to reconsider your career<br />

path. If you want a new job or further<br />

your study, go ahead with it. Travelling<br />

will deliver happiness and luck. Trips<br />

will be smooth and safe.<br />

财 运 终 有 好 结 果 , 以 前 的 问 题 如 债 务 渐 渐 被 解<br />

决 。 工 作 执 行 顺 利 顺 心 , 高 职 称 就 在 途 中 。 旅<br />

行 会 学 到 一 些 重 要 之 事 , 健 康 旅 行 或 探 亲 访<br />

友 , 将 被 深 受 感 动 。<br />

金 钱 问 题 再 生 , 有 关 健 康 、 意 外 、 手 术 会 有 所<br />

破 费 , 但 会 得 到 好 结 果 。 对 现 在 的 工 作 有 些 不<br />

满 或 正 在 寻 觅 新 机 会 , 想 要 变 动 , 需 等 待 年<br />

末 。 旅 行 运 势 取 决 于 旅 伴 , 最 终 安 全 幸 运 。<br />

申 请 贷 款 或 进 行 金 融 交 易 会 获 得 满 意 的 回 应 ,<br />

麻 烦 必 得 救 助 。 工 作 管 理 体 系 尚 未 够 好 , 需 注<br />

意 延 迟 、 阻 碍 及 堆 积 问 题 。 旅 行 卓 越 , 找 时 机<br />

放 松 散 心 , 与 爱 人 享 受 快 乐 时 光 。<br />

财 运 突 出 , 买 到 称 心 的 物 品 , 收 入 极 好 , 有 额<br />

外 收 入 趋 势 。 这 期 间 要 为 之 前 的 错 误 劳 累 工<br />

作 , 与 同 事 有 的 矛 盾 会 被 解 决 。 陆 路 交 通 旅 行<br />

会 有 些 障 碍 , 空 中 旅 行 较 安 全 顺 利 。<br />

金 钱 问 题 得 到 支 持 , 具 有 获 得 大 笔 钱 的 趋 势 ,<br />

顺 心 惬 意 。 工 作 受 益 于 沟 通 , 得 到 合 作 和 支<br />

持 。 旅 行 方 面 还 没 准 备 好 或 还 有 一 些 问 题 , 需<br />

要 设 定 好 旅 行 的 目 标 。<br />

财 运 相 当 迟 缓 , 生 意 较 迟 钝 , 一 些 收 入 也 许 会<br />

损 失 。 将 为 工 作 之 路 考 虑 , 若 有 新 工 作 或 学 习<br />

深 造 的 打 算 可 以 随 心 进 行 。 旅 行 会 带 来 好 运 ,<br />

快 乐 在 目 的 地 等 待 。<br />

96 <strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

97


THROUGH THE LENS<br />

ชมพููพูันธุ์์ทิิพูย์ผลิิบาน<br />

สวย์สะคราญขานขับรับลิมหนาว<br />

พูราวพูลิิ วปลิิวไสวไม่จืืดจืาง<br />

ส่งสัญญาณความรักมาเย์ือน<br />

Pink Trumpet flowers<br />

Beautifully blooming in winter<br />

Wavers as cool breeze whispers,<br />

Signaling that love enters.<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

LOCATION : BANGKOK<br />

98<br />

<strong>February</strong> <strong>2020</strong><br />

PB

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!