19.03.2020 Views

25609

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Оюуны өмчийн газар

Бага тойруу-49 Утас: 976 (11) 316454

Улааноаатар- 46 Факс: 976 (11) 327638

Монгол улс

Барааны тэмдгийн мэдүүлэг хүлээн авсан тухай мэдэгдэл

(731) Мэдүүлэг гаргагч Мобиком корпораци ХХК

(540) Барааны гэмдэг MOLA Pay

Тэмдгийн төрөл

Барааны тэмдэг

(210) Мэдүүлгийн дугаар 40-2020-0025609

(220) Мэдүүлэг хүлээж авсан огноо 20/02/2020

(310) Давамгайлах дугаар

(320) Давамгайлах огноо

(330) Давамгайлах огноо авсан улсын

нэр

(511) Бараа, үйлчилгээний ангилал 9,36

(740) Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Хүлээн авсан: Д.Энхчимэг

Огноо: 20/02/2020 02:31:59 РМ

Монгол улсын Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуулиас:

7 дугаар зүйл.Барааиы тэмдгийи мэдүүлгийн бүрдлийг хянах, анхдагч огноог тогтоох

7.1. Төрийн захиргааны байгууллага мэдүүлгийн бүрдлийн хяналтыг тухайн барааны тэмдгийн мэдүүлгийг хүлээн

авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор хийнэ.

7.2. Төрийн захиргааны байгууллага барааны тэмдгийн мэдүүлгийн бүрдэл хангагдсан гэж үзвэл мэдүүлгийг хүлээн авсан

өдрөөр анхдагч огноог тогтоож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид бичгээр мэдэгдэнэ.

7.3. Төрийн захиргааны байгууллага барааны тэмдгийн мэдүүлгийн бүрдэл хангагдаагүй гэж үзвэл эю тухай мэдүүлэг

гаргагчыд бичгээр мэдэгдэх бөгоөд мэдүүлэг гаргагч нь уг мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 20 хоногийн дотор зохих

засварыг хийж ирүүлнэ.

7А.Мэдүүлэг гаргагч нь зохих засварыг энэ хуулийн 7.3-т заасан хугацаанд хийж ирүүлсэн бол төрийн захыргааны

байгууллага мэдүүлгийн аихдагч огноог түүнийг анх хүлээн авсан өдрөөр тогтоож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид

бичгээр мэдэгдэнэ.

7.5.Мэдүүлэг гаргагч нь зохих засварыг энэ хуулийн 7.3-т заасан хугацаанд хийж ирүүлээгүй бол төрийн захиргааны

байгууллага мэдүүлэг гаргагчийг тухайн мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, энэ myxaii мэдүүлэг гаргагчид бичгээр

мэдэгдэнэ.

7.6.Энэ хуулийн 6.6-д заасан зүйлийг мэдүүлгийн анхдагч огнооноос xoiiui хоёр сарын дотор төрийн захиргааиы

байгууллагад ирүүлнэ.

7.7.Энэ хуулийн 6.6-д заасан зүйлийг энэ хуулийн 7.6-д заасан хугацаанд ирүүлээгүй бол төрийн захиргааны байгууллага

мэдүүлэг гаргагчийг тухайн мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид бичгээр мэдэгдэнэ.


[Маягт БТ-Ol]

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын

2016 оны сарын -ны өдрийн

дугаар тушаалын хавсралт.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗАРТ

БАРААНЫ ТЭМДЭГ, ГАЗАР ЗҮЙН ЗААЛТ

БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ

ЗӨВХӨН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД

Санамж : Өргөдлийн маягтыг сайтар уншсаны дараа

компьютероор бөглөнө үү!

(220) Хүлээж авсан огноо: 1

(210) Мэдүүлгийн улсын

бүртгэлийн дугаар: 1

1. Бүртгүүлэх тухай хүсэлт

Энэхүү өргөдөлддурдсан тэмдэг /газар зүйн заалт/-ийг

нэр дээр бүртгүүлэхтухай хүсэлтийг үүгээр гаргав.

мэдүүлэг гаргагчийн

1 Зөвхөн Оюуны өмчийн газар бөглөнө.


[Маягт БТ-Ol]

2. Мэдүүлэг гаргагч

2.1 Нэр: 2 Мобиком Корпораци ХХК

2.2 Хаяг: Юнескогийн гудамж-28, МПМ цогцолбор, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р

хороо, Улаанбаатар-14220, Монгол улс

2.3 Регистрийн дугаар: 9019005111

Утас: 94109131 Факс: И-мэйл хаяг: ganzaya.ts@mobicom.mn

2.4 Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь хувь хүн бол:

Харьяалагдах улсын нэр:

Оршин суудаг буюу үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр:

Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол:

Үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр: Монгол улс

Үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр: Монгол улс

2.5 • Нэгээс дээш мэдүүлэг гаргагч байгаа бол энд тэмдэглэж

тэдгээрийг нэмэлт хуудсанд 2.1, 2.2. 2.3, 2.4-т заасан өгөгдлүүдийндагуу жагсааж

бичнэ.

3. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: 3

3.1 Мэдүүлэг гаргагч нь итгэмжпэгдсэн төлөөлөгчгүй.

3.2 • Мэдүүлэг гаргагч нь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй.

3.2.1 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн

3.2.1.1 Нэр:

3.2.1.2 Хаяг:

Утас: Факс: И-мэйл хаяг:

3.2.2 О Итгэмжлэлийг хавсаргасан.

3.2.3 • Итгэмжлэлийг хуулийн хугацаанд жич ирүүлнэ.

3.2.4 О Итгэмжлэл нь өмнө гаргасан мэдүүлэгт хавсаргагдсан байгаа.

Хэрэв мэдүүлэг гаргагм нь хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр ба зохион байгуулалтын хэлбэр; хувь хүн бол түүний

эцэг (эхийн) нэр ба өөрийн нэрийг энд бичнэ.

Энд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийнтухай хуульд заасан журмын дагуу тусгай зөвшөөрөлавсан этгээд

байна


Мэдүүлгийн дугаар: 4

[Маягт БТ-Ol]

4. Давамгайлах огноо: 5

Мэдүүлэг гаргагч үүгээр дараах давамгайлах огноог хүсч байна:

4.1 Эхний мэдүүлэг гаргасан улсын нэр:

4.2 Эхний мэдүүлгийн огноо:

4.3 Эхний мэдүүлгийн дугаар:

4.4 Мэдүүлгийн хуулбар эсхүл холбогдох нотлох баримтыг:

4.4.1 • хавсаргасан.

4.4.2 • хуулийн хугацаанд жич ирүүлнэ.

5. Үзэсгэлэнгийн давамгайлах огноо:

• Мэдүүлэг гаргагч нь бараа ба/эсхүл үйлчилгээг үзэсгэлэнд дэлгэн

тавьснаас үүдэх хамгаалалтын давуу эрхийг эдлэхийг хүсч байвал энд

тэмдэглэж, дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэмэлт хуудсанд заана.

6. Тэмдгийн дүрслэл

6.1 Тэмдгийн дүрслэл:

(10 см х 10 cm)

MOLA Pay

6.2 Тэмдгийн тодорхойлолт (тайлбар)

Хэрэв итгэмжлэл нь энэхүү мэдүүлгээс өмнө тухайн мэдүүлэг гаргагчаас гаргасан мэдүүлэгт хавсаргагдсан бөгөөд

түүнд мэдүүлэг гаргагчийн цаашид гаргах мэдүүлгүүдэдитгэмжлэл нь хамаарна гэж заасан бол энд тэмдэглэж өмнө

гаргасан мэдүүлгийндугаарыг заана.

Энэхүү мэдүүлгийн анхдагч огнооноос өмнө Парисын Конвенцийн гишүүн буюу Дэлхийн худапдааны Байгууллагын

гишүүн аль нэг Улсад уг тэмдгийг бүртгүүлэхээрм эдүүлсэн он, cap, өдөр


[Маягт БТ-Ol]

6.3 О Мэдүүлэг гаргагч нь тэмдгийг Оюуны Өмчийн Газарт хэрэглэгддэг

стандарт тэмдэгтийн хэлбэрээр бүртгүүлэхболон хэвлүүлэх

хүсэлтэй. 6

6.4 • Тэмдгийг өнгөтөөрб үртгүүлэх хүсэлтэй

6.4.1 Ө н г ө (өнгөнүүд)- ийн нэр:

6.5 • Тэмдэг нь эзлэхүүнт тэмдэг.

• 7 ө ө р талаас нь харуулсан дүрслэл хавсаргасан.

6.6 Тэмдгийн илэрхийлэгдэх хэлбэр:

6.6.1 ЕГ

6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6 6.6.7 6.6.8 •

үг

дүрс

үг дүрсний хосолмол

дуу авиа

үнэр

голограмм тэмдэг

хөдөлгөөнттэмдэг

өнгө. 8

Тэмдгийн төрөл

7.1 [\J Барааны тэмдэг

7.2 • Гэрчлэх тэмдэг

7.3 • Хамтын тэмдэг

7.4 • Газар зүйн заалт

8. Тэмдгийн галиглал

_МОЛА Пей

Энэхүү тэмдэг эсхүл түүний бүрдэл хэсэг нь дараахь байдлаар галиглагдана:

9. Тэмдгийн орчуулга

Энэхүү тэмдэг эсхүл түүний бүрдэл хэсэг нь дараахь байдлаар орчуулагдана:

МОЛА

Пей

Хэрэв тэмдэг нь ямар нэгэн график дүрслэл агуулаагүй энгийн шрифтээр бичигдсэн бол ийм хүсэлтийг гаргана.

Хэрэв тэмдгийн дүрслэл нь тухайн тэмдгийн хэд хэдэн ө ө р байдлын дүрслэл байвап энд тэмдэглэж, тоог заана.

Хэрэв аливаа нэг өнгө эсхүл өнгөний хослолыг тэмдгээр бүртгүүлэхбол энэхүү хүсэлтийг гаргана


[Маягт БТ-Ol]

10. Бараа ба/ эсхүл үйлчилгээ

Бараа ба/эсхүл үйлчилгээний нэрсийн дэлгэрэнгүй жагсаалт:

Ангилал 36: Интернет банк, электрон банк, арилжааны банк, банк санхүүгийн

үйлчилгээ, онлайн санхүүгийн гүйлгээ, цахим мөнгөний гүйлгээ, мөнгөний гүйлгээ

Ангилал 9: дансны мэдээлэл болон банкны үйлчилгээг түгээх комюьтерын програм

хангамж

• Дээрх зай хүрэлцэхгүй бол энд тэмдэглэж бараа ба/эсхүл үйлчилгээг

нэмэлт хуудсанд заана.

11. Мэдүүлэг гаргагч эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр, гарын

үсэг, тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг: 9

п ^ v i\

/

12. Нэмэлт хуудас ба хавсраг

• ГАДААДЫН

I-

о

X

0.

<

н

Х Ө Р Ө Н П Э

о

N

Чтптюнюм

КОРПОРАЦИ

3

ххк

гүд

ТТГ1162 а. 2072572

.—.

• Нэмэлт хуудас ба/эсхүл хавсралт байгаа бол энд тэмдэглэж, хуудасны

тоог заана:

V

S<

Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол энд эрх бүхий албан тушааптны нэр, гарын үсэг, тамга; хувь хүн бол

түүний нэр, гарын үсэг байна.


4

© Т Ө Р И Й Н БАНК

ЭРСДЭЛГҮЙ 1ЛРЭЭДҮЙН Б А Т А Л Г А А

МӨНГӨН ШИЛЖҮҮЛЭГ / MONEY TRANSFER

Хүлээн авагчийн /Beneficiary's:

О н / Ү Ү Сар/ММ Өдөр/DD

20201 02 i 20

Банкны нэр / Bank name: Дансны № / Account №: Нэр (байгууллага ЭСВЭЛ иргэн)/ Name (organization or individual):

Голомттөв банк 1175116159 ОЮУНЫ ӨМЧИЙНГАЗАР

Мөнгөн дүн тоогоор/ Amount: Мөнгөн дүн үсгээр/ Amount in words: Валют/ Currency:

20,000.00 хорин мянган төгрөг MNT

ГүЙЛГЭЭНИЙ утга, бусад ТЭМДЭГЛЭЛ/ Details of payment:

Нууц код/ Code:

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ МОБИКОМ КОРПОРАЦИ ХХК У-94109131

Шилжүүлэгчийн / Sender's

Банкны нэр/ Bank name: Дансны №/Account №: Нэр (байгууллага ЭСВЭЛ иргэн)/ Name (organization or individual):

ТБ УБ ШУТИС ТТ 3499002631010002 МОБИКОМ КОРПОР АЦИ ХХК

Мөнгөн дүн тоогоор/ Amount: Валют/ Currency: Гүйлгээний төрөл/ Transaction type

20,000.00 MNT 3070Дотоодын данс - Банкхооронд бэлэн мөнгө

,. , Баталгаат гарын үсэг/ Authorized signature:

Тамга/stamp:

! iJiJMp^. 2

Банкны тэмдэглэгээ/ For bank use only: ТӨРИИН БАЫК "у

Теллер № Журнал № Огноо Гүйлгээний хураамж Шилжүүлэгчийн биеийн байцаалтын тер| |л №

9493 735500262245 2/20/2020 1 1,000.00 7 ? -

т10КӨКӨКӨКӨК0КӨКӨК'

Хууль зүйн сайдын 2016оны

A 204 дугээр гуиталаар батлав.

МОНГОЛ УЛС

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

000181013

2005.12.01

9019005111

7 Бүртгэсзн он,сар,едөр / /Хувиин хэргийн дугаар /

2072572

/Регистрийн дугаар /

Мооиком

корпораци

Гадаадын хөрөнгөоруулалггай хязгаарлагдмал

хариуцлагатай компани

Тушаал

/шийдвэрийн нэр /

/Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцпагын хэлбэр /

Дүрэм

/ Үүсгэн байгуулах баримт бичиг /

А-352_

/дугаар/

1995.09.17

/он, cap, өдөр/

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт мэдээлэл сүлжээний ашиглалт үйлчилгээ

хоорондын телефон холбооны үйлчилгээ үзүүлэх

~ 7 Үндсэнэрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл Г'

эрхлэх,улс

/ Туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл /

/хугацаа /

/ гишүүдийн moo /

/өөрийн хөрөнгийн хзмжээ. мянган пюгрөгөөр /

Улаанбаатар, Чингэлтэй. 1-рхороо. 1, Утас1: 318118, Утас2: 302440,

Факс

/хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг /

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Хуулийн этгээдийн улсь;н

бүртгэлийн газар

/ бүртгэсэн байгууллаеын нзо /

Гэрчилгээ дахин олгосон 2019 он 3 оэр 11 өдөр

;®к®кэк©И0И©к®;


Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлелтийн &үртгэл

Д/д

Нэмэлт өөрчлелтийн агуулга

Hamada овогтой Tatsuya-г Ерөнхий захирал-р томилсныг бүртгэв

Двхин гэрчилгээ олгое.

ТУЗ-ийн гишүүнээс 1 хасагдаж, 5 болж өөрчлегдсөнийг бүртгэв

Огноо

2017.04.18

2019.03.11

2019.03.11

Улввнбаатар, Сүхбаатар, 1-р хороо,, юнеско,, МПМ цогцолбор тоот, Утас1

318118, Утас2 302440, Факс хаягийг шинээр бүртгэв.

Ажиллах хугацааг 2019.12.01-ний өдрөөс 2021.12.01-ний едөр хүртэл

сунгасныг бүртгэв.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!