26.05.2020 Views

KronikaTygodnia-edukacja

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dodatek Edukacyjny

„Kroniki Tygodnia”

na rok szkolny 2020/2021


WYKAZ ZAWODÓW:

Blacharz samochodowy Cieśla Cukiernik

Dekarz Elektromechanik pojazdów samochodowych

Fryzjer Kucharz Mechanik motocyklowy

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Monter konstrukcji budowlanych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Murarz-tynkarz Piekarz Sprzedawca

Stolarz

Tapicer

NAUKA TRWA 3 LATA:

W klasie I i II – 3 dni w tygodniu nauka w szkole i 2 dni praktyczna nauka zawodu u pracodawcy.

W klasie III – 2 dni w tygodniu nauka w szkole i 3 dni praktyczna nauka zawodu u pracodawcy.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w renomowanych zakładach rzemieślniczych i usługowych.

Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w

celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu uczeń otrzymuje wynagrodzenie:

I rok nauki - 246,58 zł II rok nauki - 295,90 zł III rok nauki – 345,21 zł

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela:

Sekretariat szkoły: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość, tel. 84 638 05 35

e-mail: sekretariat@szkola-zamosc.pl, www.szkola-zamosc.plCENTRUM KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO

w Zamościu

ul. Partyzantów 14

tel. 84 62 713 60

tel. kom. 533 48 48 48

www.ckziu.zamosc.pl

e-mail: centrum@ckziu.zamosc.pl

CKZiU to:

Liceum Ogólnokształcące

(po ZSZ, Gimnazjum, SP)

Branżowa Szkoła II stopnia

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoły Policealne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

(ponad 30 zawodów)

50% zajęć

przez internet

Szkoły Stacjonarne

bezpłatne zajęcia

trzy dni w tygodniu

Szkoły Zaoczne

bezpłatne zajęcia

dwa dni w tygodniu

Oferujemy wiele ciekawych zawodówDrodzy uczniowie klas 8

Jesteśmy szkołą ze 100 letnią tradycją. Kształcimy kolejne pokolenia młodych ludzi,

otwartych i ciekawych świata. Absolwentów naszej szkoły przygotowujemy do podjęcia

studiów na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich. Dajemy możliwość zdobywania

licznych certyfikatów zawodowych oraz do realizacji swoich marzeń i pasji.

W roku szkolnym 2020/2021 przygotowaliśmy ofertę edukacyjną w następujących

klasach: technik elektronik, technik energetyk, technik elektryk, technik informatyk, technik

programista. Czekają na Was również klasy liceum: klasa medyczno-sportowa, klasa

psychologiczno-społeczna. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami!


II LICEUM

SZKOŁĄ

DLA CIEBIE

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy uczniów kończących

szkołę podstawową do 6 klas o następujących profilach:

KLASA A (matematyczno- informatyczna) Rozszerzenia: matematyka, j.angielski

KLASA B (biologiczno-matematyczna) Rozszerzenia: biologia, matematyka

KLASA C (językowa) Rozszerzenia: język polski, język angielski, język obcy II (do wyboru)

KLASA D (humanistyczna)

Rozszerzenia: język polski, wos

KLASA E (menadżerska)

Rozszerzenia: matematyka, geografia

KLASA F (europejska)

Rozszerzenia: geografia, język angielski

Atuty II LO :

różnorodna oferta edukacyjna,

opieka medyczna i psychologiczno

7 języków obcych do wyboru

-pedagogiczna

innowacyjność,

współpraca z uczelniami wyższymi

projekty i wymiany międzynarodowe, stypendia dla najlepszych

przyjazna atmosfera

wolontariat i akcje charytatywne

bezpieczna szkoła

zespół muzyczny EARonic

ZAPRASZAMY

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość www.2lozamosc.pl


SZKOŁY

„LIDER”

w Zamościu

Technikum „LIDER”

LO „LIDER”

www.cuslider.edu.pl

tel. 84 639 11 63

ul. Partyzantów 21

Technikum

– gastronomia

– hotelarstwo

– logistyka

– fryzjerstwo

LO

– klasa ogólna

bezpłatna nauka

i podręczniki

najlepsza pracownia

gastronomiczna

PŁATNE STAŻE

dla uczniów w ramach projektów unijnych.


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

Grabowiec, ul.Wojsławska 1, tel. 84 65 12 417

grabowiec@grabowiec.edu.pl

www.grabowiec.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu to wieloletnia tradycja.

Szkoła powstała w 1951 r.

KLASA WOJSKOWA

Oprócz zajęć

ogólnokształcących klasa

będzie realizować

przedmioty uzupełniające:

podstawy szkolenia wojskowego,

edukacja obywatelska,

bezpieczeństwo wewnętrzne,

naukę musztry wojskowej,

organizację zajęć taktycznych,

naukę ceremoniału wojskowego,

naukę strzelania z broni sportowej

Przedmioty rozszerzone:

język angielski, geografia, informatyka,

KLASA OGÓLNA

Przedmioty rozszerzone: język angielski,

geografia, biologia,

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną,

doskonale wyposażone pracownie

przedmiotowe, nowoczesną

halę sportową oraz boisko wielofunkcyjne.

Współpracuje z Politechniką

Warszawską której wykładowcy

i studenci prowadzą dedykowane

naszym uczniom warsztaty naukowe

z zakresu chemii i fizyki.


REKRUTACJA

LICEUM

W ŁASZCZOWIE

Nasza szkoła zajęła II miejsce

w 2019 roku pod względem

zdawalności matury

w pow. tomaszowskim

DZIEŃ OTWARTY

ON LINE 27 MAJA środa

PROFIL:

Mundurowy

Matematyczno-informatyczny

Psychologiczno-pedagogiczny

Dziennikarski, Prawniczy

Ratownictwo medyczne i ochrona zdrowia

Darmowy dowóz uczniów do szkoły

Stypendia już od 1 klasy

(nawet 200 PLN/m-c)

Wymiany międzynarodowe

www.zsp.laszczow.pl tel. 84 661 10 33


Nasza szkoła zajęła II miejsce

w 2019 roku pod względem

zdawalności matury

w pow. tomaszowskim

MECHANIK

Zespół

Szkół Ponadpodstawowych nr 2

im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu

SZUKAJ NAS NA

Ósmoklasisto - przyjdź do nas i zostań!

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

TECHNIKUM

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Technik mechanik klasa wojskowa

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechatronik

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik reklamy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Mechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Kierowca mechanik

Mechanik motocyklowy

Kucharz

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Blacharz samochodowy

MECHANIK SZKOŁA Z TRADYCJĄ,

KTÓRA KSZTAŁCI OD POKOLEŃ

ul. Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość, tel./fax 84 639 60 28

e-mail: zsp-2@wp.pl

www.zsp-2.az.pl


Sekretariat 84 639 71 00

Dyrektor 519 053 652

ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość

www.smszamosc.pl

dyrektor@smszamosc.pl

sekretariat@smszamosc.pl

smszamosc@gmail.com

/smszamosc

W Liceum Ogólnokształcącym wybór profilu sportowego

nie stanowi o wyborze rozszerzenia, które wybiera się oddzielnie.

Szczegóły dostępne na stronie www.smszamosc.pl


Na NA zgłoszenia ROK SZKOLNY czekamy 2020/2021 do 31 maja

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja

im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

DOKUMENTY NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY

www.psmszczebrzeszyn.lbl.pl DOKUMENTY NALEŻY POBRAĆ (ZAKŁADKA ZE STRONY

REKRUTACJA)

www.psmszczebrzeszyn.lbl.pl I WYPEŁNIONE PRZESŁAĆ (ZAKŁADKA NA ADRES REKRUTACJA)

psmszczeb@op.pl

ZAPISY

I WYPEŁNIONE PRZESŁAĆ NA ADRES

do Szkoły Muzycznej I stopnia

psmszczeb@op.pl

INTERNETOWEJ SZKOŁY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

TERMINY PRZESŁUCHAŃ REKRUTACYJNYCH BĘDĄ PODANE NA STRONIE

TERMINY PRZESŁUCHAŃ REKRUTACYJNYCH BĘDĄ PODANE NA STRONIE

INTERNETOWEJ SZKOŁY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

na rok szkolny 2020/2021

na zgłoszenia czekamy do 31 maja

Szkoła prowadzi naukę w cyklu sześcioletnim i czteroletnim w klasach:

Szkoła prowadzi naukę w cyklu sześcioletnim i czteroletnim w klasach:

Szkoła prowadzi

naukę w cyklu

sześcioletnim

i czteroletnim

w klasach:

KLARNET FLET POPRZECZNY SAKSOFON TRĄBKA PERKUSJA

KLARNET FLET POPRZECZNY SAKSOFON TRĄBKA PERKUSJA

KLARNET FLET POPRZECZNY SAKSOFON TRĄBKA PERKUSJA

AKORDEON SKRZYPCE WIOLONCZELA GITARA FORTEPIAN

AKORDEON SKRZYPCE WIOLONCZELA GITARA FORTEPIAN

Szkoła muzyczna jest miejscem, w którym dzieci uzdolnione muzycznie uczą się gry na

wybranym instrumencie, spotykają rówieśników o podobnych zainteresowaniach i wrażliwości,

dostają możliwość prezentowania swoich umiejętności na scenie, przed publicznością.

Aktywność muzyczna pozytywnie kształtuje rozwój dzieci i młodzieży, ponieważ uczy

cierpliwości, dobrej organizacji czasu pracy, pobudza spostrzegawczość i wyobraźnię oraz

rozwija przyszłych, świadomych odbiorców sztuki i kultury.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

prowadzi bezpłatną edukację w cyklu 6-letnim, do którego przyjmuje dzieci od 6 do 10

roku życia oraz 4-letnim, do którego mogą zapisać się chętni w wieku od 10 do 16 lat.

Uczniowie rozpoczynający naukę mogą wypożyczać instrumenty muzyczne.

Terminy przesłuchań rekrutacyjnych będą podane

na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie

DOKUMENTY NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY

www.psmszczebrzeszyn.lbl.pl (zakładka rekrutacja)

i wypełnione przesłać na adres psmszczeb@op.plul. Koszary 14, Zamość

tel. 84 639 68 22

84 639 49 83

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru

Społecznej Szkoły Podstawowej

im. Unii Europejskiej w Zamościu w roku

szkolnym 2020/2021

Najważniejsze informacje o I Społecznej Szkole Podstawowej

im. Unii Europejskiej w Zamościu

mamy jeszcze pojedyncze miejsca w klasach 2, 3, 7 i 8

klasy do 18 osób,

od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie

w egzaminach końcowych

codziennie 7 godzin zajęć,

4 godz. j. angielskiego w tygodniu,

drugi j. obcy (j. niemiecki lub hiszpański)

– 2 godziny w tygodniu,

w ramach zajęć:

szachy, informatyka, basen, tenis,

ponad 12 kół przedmiotowych,

możliwość udziału

dzieci w projektach wymiany

w ramach Programu Erasmus+.

ZamojskieSzkolySpoleczne

www.unia.zam.pl


ul. Koszary 14, Zamość

tel. 84 639 68 22

84 639 49 83

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru

klas pierwszych czteroletniego

I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

im. Unii Europejskiej im. Unii Europejskiej

w Zamościu w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do uzyskania informacji o wolnych miejscach w niektórych klasach liceum trzyletniego.

proponujemy kształcenie przygotowujące do studiów wyższych w klasach o następujących rozszerzeniach:

biologia-chemia (medycyna i nauki medyczne),

biologia-chemia-matematyka (medycyna i nauki medyczne),

matematyka-fizyka-informatyka (studia politechniczne, informatyczne),

klasa akademicka pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

geografia-wiedza o społeczeństwie (nauki ekonomiczne),

język polski-historia-wiedza o społeczeństwie-historia sztuki

– łacina (prawo, nauki humanistyczne, nauki społeczne, filologie),

język polski-biologia (psychologia),

klasy 16-18 osobowe,

codziennie 7-8 godzin zajęć,

zajęcia specjalne, przygotowujące do matury,

możliwość udziału w bardzo ciekawych projektach wymiany

w ramach Programu Erasmus+,

3 własne linie szkolne, dowożące młodzież z terenu miasta,

czesne stałe 570 zł/miesiąc

(obejmujące wszystkie koszty kształcenia

za wyjątkiem wyżywienia).

ZamojskieSzkolySpoleczne

www.unia.zam.pl
Centrum Muzyczne TRYTON

ul. Lwowska 80, Tomaszów Lub.

www.tryton.edu.pl

szkoła.tryton

centrummuzycznetryton

791 744 022Szkoły ZDZ

w Zamościu

ul. Peowiaków 3

tel.: 84 639 28 21

www.zdz-zamosc.pl

zdz-zamosc@zdz-zamosc.pl

TECHNIKUM

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK INFORMATYK

KLASY MUNDUROWE

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK HANDLOWIEC

LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASY:

HUMANISTCZNA

Z ROZSZERZONYM J. ANGIELSKIM

KLASA OGÓLNA

KLASA DYPLOMACJI

I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

KLASA PRAWNICZA

KLASA MUNDUROWA

NABÓR JUŻ OTWARTY!

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK INFORMATYK

KLASY MUNDUROWE

TECHNIK

USŁUG

FRYZJERSKICH

TECHNIK

HOTELARSTWA

TECHNIK

ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

Nowoczesne pracownie:

GASTRONOMICZNA HOTELARSKA JĘZYKOWA KOMPUTEROWA

Sala gimnastyczna i siłownia Szkoła zlokalizowana w centrum miasta
ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH

I OCHRONY ŚRODOWISKA

im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu

ul. Browarna 1 22-470 Zwierzyniec, tel. 84 687 20 20

ww.zsdios.pl

e-mail.zsdios@interia.pl

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH

Technik ochrony Środowiska (5 letnie) Technik Geodeta (5 letnie)

Technik informatyk (5 letnie ) Technik technologii drewna (5 letnie)

Technik automatyk (5 letnie) Nowy Kierunek

Od roku szkolnego 2020/2021 dwuzawodowa klasa patronacka :

Technik technologii drewna i technik automatyk w ramach porozumienia z firmą JOBON

SZKOŁA POSIADA INTERNAT


ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 4

w Hrubieszowie

ul. Dwernickiego 10, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 29 86

e-mail: zs4hrubieszow@op.pl

OFERTA EDUKACYJNA:

BRANŻOWA

SZKOŁA I STOPNIA

– nauka trwa 3 lata

Rolnik

Ogrodnik

TECHNIKUM

– nauka trwa 5 lat

Technik Agrobiznesu

Technik Rolnik

Technik Ogrodnik

SZKOŁA POLICEALNA – (zawód) FLORYSTA – nauka trwa 1 rok

Osoby dorosłe zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach:

RL.03 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ – (zawód) ROLNIK

RL.07 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

(zawód) TECHNIK AGROBIZNESU

OSOBY DOROSŁE ZAPRASZAMY

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Szkoła umożliwia w trakcie nauki zdobycie dodatkowych uprawnień:

bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii ,,T’’ kurs kombajnisty kurs chemizacyjny

www. zs4.hru.pl


Dodatek Edukacyjny

„Kroniki Tygodnia”

na rok szkolny 2020/2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!