Helperbel 2-2020_LR

wijkhelpman

helperbel

- Verkeer in Helpman

- Ondernemend Helpman en de lockdown

- Willem Kolvoort

2020

2


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco

HOME

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 AE Groningen (Helpman)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

LUNCH, BORREL & DINER

BIJ PAVILJOEN STERREBOS

EN ZONDAG’S ALL-DAY BRUNCH.

Bij Oudman Schoenen staan

Wij SERVEREN zorgen WE voor ELKE kleurrijk ZONDAG BRUNCH. vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

Stadjerspas

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Dagelijks open vanaf 10:00 uur.

GEDURENDE DE HELE DAG

(11:30 TOT 19:00 UUR)

KUN JE SAMEN MET FAMILIE EN/OF

VRIENDEN BIJ ONS AANSCHUIVEN OM TE

GENIETEN VAN HEERLIJKE GERECHTJES.

Helperzoom 3b

RESERVEREN KAN TELEFONISCH (0509722 5532505) BD Groningen

OF VIA WWW.PAVILJOENSTERREBOS.NL

www.paviljoensterrebos.nl

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Regenboog Helper Weststraat 4

Groen in de wijk 33

Canadese ganzen aan de Helperzoom 35

Nieuws van het wijkcomité

Verkeersproblemen Helpman 6

Activiteiten in de wijk

Podium Zuid en Sterrebos Live 11

Column

Gesubsidieerde kattenbakken 18

Vele reacties op column Helpmens 25

Duurzaamheid

Zonneweide Glimmen 28

Duurzaam Helpman 29

Werken in de wijk

Ondernemend Helpman de lockdown 13

Frizzy mode 21

Willem Kolvoort, 30 jaar Vera posters 36

Andere tijden

Klooster Yesse en De Vork 16

De Helperkerk door de eeuwen heen 22

Anda Kerkhoven – verzetsstrijder uit Helpman herdacht 27

06 21

36

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5700.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Sharon Smit, Ina Timmer. Eindredactie: Ina Timmer.

Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal.

Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 2, juni 2020

3


In mei is deze foto gemaakt door

Harmen uit de Helper Weststraat

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 2, juni 2020 5


Verkeersproblemen Helpman

Onze wijk kent een aantal onveilige verkeerssituaties. Meest prominent op dit moment

is de kruising bij de Helperzoomtunnel, maar ook over de De Savornin Lohmanlaan en de

Goeman Borgesiuslaan zijn veel klachten.

Hieronder een toelichting.

Kruising Helperzoomtunnel

Er komen veel klachten binnen bij de gemeente en Aanpak Rink Zuid. Naar aanleiding van

een recente klacht van een bewoner heeft zij een reactie van de gemeente ontvangen. De

reactie staat aan het eind van het artikel. Ook het wijkcomité Helpman houdt een en ander

goed in de gaten en heeft hierover contact met beide instanties.

Er is een loket Verkeer en Werkzaamheden, dit is een gezamenlijk loket van Groningen

Bereikbaar, Aanpak Ring Zuid, Groningen Spoorzone, de gemeente Groningen en de

provincie Groningen.

De Savornin Lohmanlaan

Enkele bewoners hebben op 29 april onderstaande mail naar de gemeente gestuurd.

‘We willen graag aandacht voor het volgende probleem:

Sinds de opening van de Helperzoomtunnel wordt het steeds drukker met autoverkeer op

de Savornin Lohmanlaan. Er is sprake van een grote toename van het verkeer, met name in

de ochtend tussen 6.00 en 8.30 uur. Zelfs het vrachtverkeer is toegenomen, ook al mogen er

geen vrachtauto’s door de tunnel.

Aangezien de scholen nog niet open zijn kan de toegenomen verkeersdrukte niet veroorzaakt

worden door halen en brengen van ouders. (Dat is al eens eerder gesuggereerd n.a.v.

eerdere klachten van buurtbewoners).

Wat ook opvalt is dat er heel hard gereden

wordt in de straat. Er wordt zeker geen 30 km

aangehouden. Er is al vaker aangedrongen op

beperkende maatregelen en die zijn nu

helemaal noodzakelijk. Allereerst zou de inrit

van de Savornin Lohmanlaan bij de Helperzoom

aangepakt moet worden met een drempel.

En verder meer versmallingen en verkeersremmende

maatregelen.

Wat tevens opvalt is dat de route nu ook

gebruikt wordt door politie en ambulances.

We verwachten dat jullie in ieder geval

6


Tekst: Liesbeth Fransen

Nieuws van het Wijkcomité

tellingen gaan houden naar doorgaand verkeer in de Savornin Lohmanlaan en dat er

snelheidsmetingen worden uitgevoerd. Gezien de onveilige situatie zijn verkeersremmende

maatregelen hard nodig!!’

Goeman Borgesiuslaan

Het grootste probleem is op

dit moment de “flessenhals” bij

de stoplichten. Door de geparkeerde

auto’s kunnen auto’s elkaar

moeilijk passeren en is het voor

fietsers een zeer gevaarlijk punt

geworden.

Groenesteinlaan

Een aantal bewoners van de Groenesteinlaan is bezig met het verzamelen van handtekeningen

om te protesteren tegen de gevaarlijke situatie in deze laan. Zij hebben ook het

Wijkcomité Helpman van de problemen in de Groenesteinlaan op de hoogte gesteld met

dit bericht:

‘Graag breng ik de situatie in de Groenesteinlaan

onder de aandacht van het wijkcomité!

Er wordt namelijk met hoge frequentie

(én vaak met hoge snelheid!!!) tegen de

rijrichting in gereden door de Groenesteinlaan

(vanuit de Coendersweg naar de

Haydnlaan). Wij als buurtbewoners hebben

dit al meerdere malen aangekaart bij zowel

de gemeente als de politie en beide doen

hiermee niets, terwijl dit overlast in de

buurt geeft en zorgt voor een onveilige

situatie!!!

Ik zou graag van het wijkcomité horen of zij

hierin een positieve en bemiddelende rol

zouden kunnen spelen.’

Het bestuur van het wijkcomité beraadt zich op de mogelijkheden.

Helperbel nr. 2, juni 2020 77


De reactie van de gemeente

‘Hieronder kort beschreven hoe het plan (invulling kruising Helperzoomtunnel) tot stand is

gekomen en wat er nog moet gebeuren. Daarnaast houden we als gemeente en Aanpak

Ring Zuid de situatie in de gaten. Deze informatie is ook op de internet site van de Aanpak

Ring Zuid terug te vinden. Hierbij geldt dat dit ook voor de kruising aan de Noordkant is.

De planvorming rond de Doorfietsroute Groningen - Haren is begonnen in 2016. We hebben

toen een studie gedaan naar mogelijke varianten. Samen met bewoners en gebruikers

heeft de gemeente gekeken naar vijf varianten. Dat waren een tracé aan de westkant van

de Helperzoom (waar woningen liggen), drie tracés aan de oostkant van de Helperzoom en

een tracé aan beide zijden van de Helperzoom. De varianten zijn beoordeeld op draagvlak,

verkeersveiligheid, leefbaarheid, parkeren en ecologie. Op basis hiervan is gekozen voor een

tracé aan de oostkant van de Helperzoom.

Op deze kruising hebben we flink gestudeerd. Het gaat om een complexe situatie. We

hebben verschillende mogelijkheden onderzocht. Zo is er gekeken naar een ongelijkvloerse

oversteek via een fietsbrug, een fietsrotonde, en nog meer andere varianten. Deze bleken

helaas niet te realiseren vanwege het ruimtebeslag, de technische uitvoerbaarheid en

andere beperkingen. Het huidige ontwerp hebben we samen met de Fietsersbond getoetst

op verkeersveiligheid. Daarbij zijn veel verschillende varianten de revue gepasseerd: de

fietsers voorrang geven, het autoverkeer voorrang geven, het plaatsen van verkeerslichten,

8


Nieuws van het Wijkcomité

enzovoorts. De huidige variant kwam na zorgvuldige afweging als meest verkeersveilige uit

de bus en is daarom door de gemeenteraad verkozen. De nieuwe situatie voor fietsers is

overigens nog niet helemaal gereed.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat fietsers, komend vanuit de richting Haren, in twee

‘stappen’ de rijbanen van de Helperzoom kunnen oversteken. Daarna komen zij op een

gelijkwaardige kruising met de Helper Brink. De Helper Brink is al 30 km/uur-gebied. Het

deel van de Helperzoom ten noorden van de Helper Brink wordt versmald en ook dit wordt

ingericht als 30 km/uur-gebied. In de toekomstige situatie kunnen fietsers komend vanuit

zuidelijke richting de kruising met de Helper Brink vrijwel recht oversteken naar het

noordelijke deel van de Helperzoom. Het idee is om deze doorgaande route voor fietsers

duidelijk te markeren met bijvoorbeeld rode (fiets)stroken. Andere weggebruikers worden

duidelijk geattendeerd op de doorgaande fietsroute. Dit noordelijke deel van de Helperzoom

wordt zo ingericht dat de fietser volop de ruimte krijgt en de automobilist er zich te

gast voelt. Het aandeel autoverkeer op dit deel van de Helperzoom neemt ook flink af,

terwijl het aandeel fietsers er verder zal toenemen.

We gaan eerst nog een verkeerskundig onderzoek doen om te zien hoeveel verkeer er

daadwerkelijk rijdt op de Helperzoom Noord nu de Helperzoomtunnel open is en de

Esperanto spoorwegovergang definitief gesloten is. Om dit te kunnen bepalen zijn verkeerstellingen

nodig. Die verkeerstellingen willen wij uitvoeren op moment dat het verkeersbeeld

weer ‘normaal’ is nu door de maatregelen rondom het Covid19- virus het relatief

rustig op straat is. Op basis van deze verkeerstellingen kunnen we bepalen welke maatregelen

er op de Helperzoom Noord nodig zijn. Vervolgens gaan we met de omgeving en

belanghebbenden in gesprek en volgt er nog besluitvorming.

Weggebruikers worden goed gewezen op de gewijzigde situatie. Gemeente, Aanpak Ring

Zuid en Combinatie Herepoort monitoren de situatie ter plaatse en houden de meldingen

bij. Op het moment dat het verkeersbeeld weer enigszins ‘normaal’ wordt, bijvoorbeeld als

de scholen weer beginnen , kunnen verkeersregelaars de fietsers wijzen op de nieuwe

situatie. Ook blijven we in gesprek met bewoners en belangenorganisaties.’

Voor vragen en/of opmerkingen over deze brief wordt verwezen naar Groningen Bereikbaar

of Loket Verkeer en Werkzaamheden:

- Website Groningen Bereikbaar: http://www.groningenbereikbaar.nl/projecten

- Loket verkeer en werkzaamheden: e-mail: loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl

Helperbel nr. 2, juni 2020 9


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

Wat te doen bij een overlijden?

Uitvaartzorg Boerhaavelaan

bel 050-525 5980

Schrijf je in bij Uitvaartzorg

Boerhaavelaan voor een

tegemoetkoming van €200

bij een uitvaart verzorgd door ons

Groningen Zuid

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

10


Tekst: Henk Hindriks

Activiteiten in de wijk

Podium Zuid en Sterrebos Live

Na een aantal succesvolle concerten in de reeks Podium Zuid, hebben we na 15 maart deze

activiteiten moeten staken wegens de coronacrisis. We hadden wel pech dit jaar, want in

februari was er ook al een concert afgelast, wegens de storm Ciara. De C’s zitten ons dwars

dit jaar.

Ook het seizoen van Sterrebos Live zal geen doorgang vinden, deze zomer. We hadden een

mooi programma klaarliggen, maar hopelijk kunnen we dat grotendeels doorschuiven naar

2021.

Helperbel nr. 2, juni 2020 11


U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Systemisch werken familie, gezondheid,

werk, trauma individueel & groepen.

www.ykeradema.nl / www.balansopstellingen.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

12


Tekst: Jan Rasterhoff

Foto: Jan Rasterhoff

Werken in de wijk

Ondernemend Helpman en de lockdown

De Helperbel heeft in de week van 18 mei wat veldwerk verricht om de coronastemming

onder de middenstanders van Helpman te peilen. Wij hebben de leden van de

winkeliersvereniging Ondernemend Helpman een vragenlijst gestuurd en uit de

antwoorden het volgende gedestilleerd.

Iedere winkelier in Helpman heeft zijn winkel zo coronaproof mogelijk ingericht. Sommigen

hebben schermen geplaatst, iedereen heeft bij de voordeur richtlijnen voor een bezoek aan

de winkel geplaatst, looproutes en anderhalvemeterafstand op de vloer aangegeven.

Regelmatig desinfecteert het personeel zijn handen, de deurkrukken en het pinapparaat.

Banketbakkerij Borgman mist de levering aan kantoren en horeca, daarentegen zorgen de

bestellingen via de website en de bezoeken van vaste en nieuwe klanten in de winkel ervoor

dat ze de omzet heeft kunnen vasthouden. Hoewel het aantal klanten in de winkel stijgt,

worden er veelal kleinere aankopen gedaan. Nu we niet meer bij elkaar op bezoek mogen

komen, bestellen mensen niet voor 15 of 20 mensen een verjaardagstaart maar voor

hooguit 5 of 6 personen.

Drogisterij Etos moest als vitale beroepsgroep openblijven en liet maximaal 5 klanten per

keer in de winkel. Doordat mensen in het begin van de crisis veel desinfectiemiddelen en

onder andere paracetamol kochten, hebben ze, net als alle drogisterijen, het druk gehad. Nu

het allemaal wat soepeler gaat worden, mogen er ook meer klanten tegelijk in de winkel.

Maar zodra er te veel mensen in de winkel zijn, grijpt het personeel in en worden klanten

gevraagd om buiten even te wachten.

Oudman Schoenen heeft een dermate ruime winkel dat de anderhalve meter eenvoudig te

handhaven is. Klanten moeten zelf hun schoenen passen en de veters strikken. Door te

adverteren in De Gezinsbode heeft Oudman nieuwe klanten gekregen. De schoenen

verkoop liep in het begin van de crisis wat terug maar trekt nu gelukkig weer aan.

Richard Wielinga heeft het flink druk, mede doordat mensen tijd hebben om thuis te

klussen en ze niet in de rij willen staan bij de grote bouwmarkten. Hij is benieuwd hoe het

in de zomer gaat met de verkoop. ‘De zomer is meestal een drukke tijd; misschien zijn de

mensen wel uit geklust en komt in de zomer de terugslag’.

Helperbel nr. 2, juni 2020 13


Jolanda Datema ziet net als Wielinga dat de

omzet van de doe-het-zelfafdeling is

gestegen, terwijl die van de huisdecoratie

wat is achter gebleven. Ook zij ziet nieuwe

gezichten in de winkel.

Bij Arti Home werd het vanaf het moment

dat de crisis begon zo stil in de winkel, dat ze

’s morgens dicht is gegaan. Per 18 mei is de

winkel weer de hele dag open. Afstand

houden is hier geen probleem. Ondanks het feit dat er ook nieuwe klanten in de winkel

komen, is de omzet nog niet op het oude niveau.

Bij Restaurant Uit de Buurt is de omzet zoals in de hele horeca tot nul gereduceerd. Om er

toch nog wat van te maken is Vincent Dekker op donderdag, vrijdag en zaterdag drie-gangenafhaalmenu’s

gaan koken. Per 1 juni kan hij weer gasten ontvangen, binnen en op het terras.

Doordat er meer ruimte is tussen de tafeltjes, zullen dat er wel minder zijn dan normaal.

Nexio Computers heeft zijn reparaties, installatie en onderhoud aan huis op een laag pitje

moeten zetten. Mensen in verzorgingshuizen die computerproblemen hebben, kan Nexio

niet oplossen omdat ze er niet naar binnen mogen. Veel ouderen zijn afhankelijk van een

beeldverbinding om kinderen en kleinkinderen te kunnen zien en spreken. ‘Die kunnen we

niet helpen en dan voel je je machteloos’. Doordat veel mensen zijn gaan thuiswerken en

allerlei kabeltjes nodig bleken te hebben, heeft dit de lagere omzet nog redelijk goedgemaakt.

Slagerij Het Herenhuis, zag ook de levering aan de horeca geheel verdwijnen. Na 1 juni

hoopt de slagerij daar weer een deel van terug te krijgen. Mede door de oproep om lokaal te

kopen, gaat dat aardig lukken. Zelf betrekt de slagerij zijn scharrelvlees van lokale boeren en

werkt hij met een kleine slachterij in de stad.

Bloemenwinkels Geschikt, Stoffer en Veurman en Debby hebben absoluut niet onder de

coronacrisis geleden. Een winkelier verwoordde het als volgt: ‘Moederdag is een van de

drukste dagen van het jaar en het lijkt nu of het elke dag Moederdag is’.

Bakker Rob van Dijk was de eerste paar dagen van de lockdown al om tien uur door zijn

brood heen, doordat allerlei mensen aan het hamsteren sloegen. De bakkers konden er niet

tegen bakken. De hamsterwoede heeft bijna drie weken geduurd. Nu is de situatie weer

genormaliseerd.

14


Werken in de wijk

Bij Optiek van het Noorden viel het half maart plotseling bijna helemaal stil. Alleen ‘s

ochtends was de zaak open en de middag werd gebruikt om te bezorgen/halen/brengen.

Of om service te verlenen aan mensen die liever niet de deur uit wilden. Vanaf 12 mei is de

winkel weer volledig open en komt het winkelbezoek langzaam op gang. ‘Onze indruk is in

ieder geval dat klanten heel bewust winkelen en dat is positief’.

Frizzy heeft zes weken lang een stuk minder verkocht, mede doordat er veel minder

passanten waren. Gelukkig trekt de omzet weer aan. Naast de gebruikelijke richtlijnen van

het RIVM stoomt Frizzy elk kleding stuk dat gepast is.

Helpman Fietsen Profile heeft weinig gemerkt van de lockdown. Mensen zijn blijven fietsen

en hebben hun fietsen laten repareren of voor onderhoud afgegeven. Het voorjaar is de tijd

dat de meeste fietsen worden verkocht en dat is ook nu niet anders. Er is maar één probleem,

waar alle rijwielhandelaren mee te maken hebben: de fietsfabrieken zijn een tijd

dicht geweest en draaien nu nog maar op halve kracht, waardoor het moeilijker is om aan

bepaalde fietsmodellen te komen. Hoewel veel fietsonderdelen uit Taiwan en China komen,

zijn die nog goed leverbaar.

Dat de kappers, horeca, reisbureaus en fitnesscentra het moeilijk hebben, is bekend en dat

wordt voor sommige branches voorlopig niet beter. Zij vrezen dat, als ze open mogen, het

voorlopig niet snel meer wordt als voor de crisis.

Vlak na de oorlog moest de Nederlandse economie weer worden opgebouwd. In Helpman

zag je overal de leuzen ‘Koop elders niet wat Helpman u biedt’ of ‘Koop in Helpman uw

waar dan helpen wij elkaar’.

Nu is de tekst:

HELP DE ONDERNEMER, KOOP LOKAAL!!

Helperbel nr. 2, juni 2020 15


Tekst: Annemiek Bos

Foto: OOG tv

Klooster Yesse en De Vork

Sinds ongeveer een jaar is het wandelpark van Essen naar De Vork geopend. Dagelijks

wandelen vele tientallen, en bij mooi weer nog veel meer, mensen een rondje door het

park waarvan de noordelijke toegangsweg langs het terrein van het voormalig klooster

Yesse loopt. Veel van hen uit Helpman, dus tijd voor een korte uitleg in de Helperbel.

Centrale kloosterterrein

Het pad naar de Vork dat achter ‘het hek van de boer dat weer dicht moet’ ligt, loopt langs

de voormalige kloostergracht. Daarachter ligt het centrale kloosterterrein, waar met name

de religieuze gebouwen stonden, maar ook vele bedrijfsgebouwen. Van ongeveer 1215 tot

1594, het jaar van de Reductie van Groningen stond hier een cisterciënzer vrouwenklooster,

Yesse of Jesse, en later vaker Essen genoemd. De beide eerste namen verwijzen naar de

vader van Koning David. De koorzusters kwamen veelal uit de betere (stad) Groninger

families, als Canters, Coenders, Sickinge en brachten bij intrede al het nodige bezit mee. Het

klooster leed geen armoede, alhoewel persoonlijk bezit afgestaan diende te worden.

Tot voor kort bestond de gedachte dat er zo’n 12 tot 15 nonnen ‘de dienst uitmaakten’, recent

onderzoek heeft dit ondergraven. Er blijkt een dermate grote clausuur (het vierkante,

gesloten binnenterrein, met de kerk) waar de zusters verbleven, geweest te zijn, dat dit

aantal fors opgeschroefd mag worden.

Zelfvoorzienend

Behalve de koorzusters bevolkten vele anderen het terrein. Cisterciënzer kloosters dienden

zelfvoorzienend te zijn, dus alle benodigde ambachten werden beoefend. Dit ondersteunende

werk gebeurde door lekenbroeders en lekenzusters. Yesse had land, veel land. Dit

moest uiteraard bewerkt worden, deels voor eigen onderhoud en deels om te verhandelen.

Dit gebeurde in de stad, die stapelrecht had, met andere woorden alleen daar werd markt

16


Andere tijden

Bloembinderij

gehouden. Het vervoer geschiedde over water. Aan het einde van het bovengenoemde pad,

vlak voor de tunnel onder de spoorlijn door, buigt de gracht af naar het zuiden, maar ook is

een aftakking te zien die eveneens onder het spoor door loopt. Deze was in de kloostertijd

bevaarbaar Geschikt

en leidde naar de Hunze, linksaf naar de Stad en rechtsaf naar een van de drie

kloosteruithoven, in Kropswolde. De beide andere waren rond Menkeweer en Veenhuizen.

Reformatie

Naast het religieuze leven, waar veel meer over te vertellen valt, had Yesse in de 16e eeuw

veel te maken met de onlusten rond de stad Groningen. Regelmatig werden soldaten

ingekwartierd, vonden plunderingen plaats en was het maar de vraag hoe de zusters en

andere bewoners het er af brachten. Hun aantal was in de loop der eeuwen overigens wel

gedaald, in 1589, toen de (meeste) bewoners vluchtten naar een refugium in de stad (plek

van De Faun, hoek Herestraat en Zuiderdiep) werd gesproken van een aantal van 15 totaal.

Het is de vraag wie er precies mee gingen. Veel lekenbroeders die land bewerkten, vee

hielden en (rivier)dijken bouwden waren al opgevolgd door pachtboeren, die ook rond 1594

op hun plek bleven. De reformatie (Reductie) betekende echter wel het einde van alle

kloosters in de provincie.

Yesseland

Als u nog eens door het wandelpark loopt, mag u bedenken dat het gebied vanaf Euvelgunne

tot aan (over) de Rijksstraatweg en tussen de Kooiweg en de Dilgtweg, ooit allemaal

toebehoorde aan dit zeker niet onaanzienlijke vrouwenklooster. Met andere woorden, zover

het oog reikt: Yesseland! Misschien dat u bij uw toekomstige wandelingen met andere

ogen naar dit gebied kunt kijken.

Interesse gewekt?

In Essen staan bordjes die

verwijzen naar het bezoekerscentrum

Klooster Yesse.

In tijden van corona helaas

gesloten, maar folders zijn

altijd verkrijgbaar.

Onze website: www.

kloosteryesse.nl. Hierop

staan ook contactgegevens.

En tenslotte: ook op

Facebook zijn wij te vinden.

Helperbel nr. 2, juni 2020 17


Tekst: Hero Helpman

GESUBSIDIEERDE KATTENBAKKEN

Als ik vanuit mijn werkkamer op de vierde verdieping van ons huis telefoneer, vragen mijn

gesprekspartners vaak of ik in de tuin zit. Ja en nee. Door de royale, openstaande

kantelramen golft het gekwinkeleer en bladergeruis over de zolder heen. De toppen van de

kruinen van de royale stadslindes in onze straat reiken verder dan de nokken van de daken

en zo vormen deze boomkronen als het ware een hemelse tuin. Een tuin waarvan ik wel kan

genieten, maar die ik helaas niet kan betreden. Soms droom ik er wel eens van dat alle

bomen in onze straat en wijk door touwbruggen zijn verbonden en dat ik er vanuit mijn

dakraam toegang toe heb en als een stadse Tarzan op hoog niveau wandelend door de

boomkronen van Helpman van de fauna geniet.

Een droom die vast en zeker werd opgeroepen door de werkelijkheid op straatniveau. Want

net zoals veel straten in onze wijk is ook de onze vergeven van auto’s. Een toenemend

aantal huishoudens bezit meer dan twee auto’s. Waarvan de gezamenlijke lengte die van

de breedte van het bijbehorende huis overschrijdt. Gevolg: alle huishoudens samen

bezitten meer auto’s dan onze straat aan parkeerruimte biedt. Ziehier de

wereldproblematiek in een notendop: er is een direct waarneembare grens aan onze

welvaartsgroei. Absurd? Wellicht. Maar helemaal absurd werd het toen tijdens de lockdown

wekenlang de meeste van al die auto’s niet meer van hun plek kwamen.

18


Column

Duidelijk knaagde de absurditeit van de autotoestand ook al langer aan vele van mijn

medestraatbewoners. Maar wat te doen? Allemaal onze auto’s wegdoen en een weelderig

groen leef- en woonerf creëren? Of onze auto’s omvormen tot plantenbakken op wielen?

Dat is duidelijk nog een brug te ver! Ook voor mij. Toch werd er een kleine groene revolutie

gestart in de vorm van een sympathiek en veelzijdig idee: ‘zou het niet leuk zijn om plantjes

rond de bomen in onze straat te plaatsen?’ Het idee voorzag duidelijk in een behoefte. In

geen tijd adopteerden vele straatbewoners via een app een of meerdere bomen en werd er

voortvarend gemeentelijke toestemming, medewerking en subsidie aangevraagd.

Na de gebruikelijke onthaasting door de gemeentelijke degelijkheid werden er in april

randen van cortenstaal rond de boomvoeten van onze stadslinden gelegd en opgevuld met

aarde. Niet veel later op een zonovergoten dag zetten we de gesubsidieerde en

ongesubsidieerde plantjes rond de bomen. Het was een groen straatfeest! Niet alleen

kwinkeleerden de vogels die dag in de bomen, ook op straatniveau was het gekwetter niet

van de lucht. Het was niet alleen een groene revolutie maar ook een sociale: iedereen sprak

met elkaar. Er werden niet alleen groene kennis en vaardigheden maar ook plantjes en

stekjes gedeeld. In een mum van tijd stonden de groensels met en zonder bloemen in de

grond. Een geweldige aanblik! Iedereen blij! Ook alle poezenbeesten in en rond onze straat.

Zonder gêne maken ze vanaf dag één spinnend gebruik van deze gesubsidieerde

kattenbakken vol rulle aarde.

Helperbel nr. 2, juni 2020 19


Andere tijden

Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

20


Werken in de wijk

Frizzy Mode

Sinds 1 juni 2019 heeft Imi Veldman de

deuren van Frizzy Mode aan de Verlengde

Hereweg 82 geopend. Frizzy Mode 1 jaar in

Helpman! De nieuwe eigenaresse vertelt

enthousiast over haar modezaak.

“Zoals bij velen van u bekend, is Frizzy vanaf 2007 een begrip in Helpman. Op 1 april 2019

werd echter besloten om de deuren te sluiten. Dit betekende het einde van de enige

damesmodezaak in onze wijk, want er was in eerste instantie geen opvolger te vinden. Voor

mij bleek dit echter een onverwachte kans om de wens van een eigen modezaak te

verwezenlijken, hierin zag ik een nieuwe uitdaging voor mijzelf.

In mei 2019 ben ik in gesprek gegaan voor een eventuele overname van Frizzy. Het moment

was daar, op 1 juni 2019 was de overname rond en opende ik als trotse eigenaresse de deur

van Frizzy Mode.

Het afgelopen jaar heb ik mijn eigen draai aan Frizzy Mode gegeven. Er zijn verschillende

merken toegevoegd en het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor Private Shopping.

Zeker in deze onzekere tijd van corona is het fijn om de winkel even helemaal voor

jezelf te hebben.

Met groot enthousiasme heb ik mij de

wereld van de mode eigen gemaakt. En na 1

jaar kijk ik met tevredenheid terug en kijk ik

uit naar de toekomst. Iedere keer als een

klant met een glimlach op haar gezicht met

een geslaagde aankoop de winkel verlaat

weet ik, ‘hier ben ik op mijn plaats’. Voor mij

is het belangrijk om betaalbare en vooral

ook draagbare kleding te verkopen, die zich

goed met elkaar laat combineren. Bij mij

staat gastvrijheid naast een persoonlijk en

eerlijk advies bovenaan.

Frizzy Mode is een winkel met eigentijdse

dameskleding in alle maten en met leuke

accessoires voor jong en oud.

Tot ziens bij Frizzy Mode!”

Helperbel nr. 2, juni 2020 21


Tekst: Jan Rasterhoff

De Helperkerk door de eeuwen heen

Sint-Jurgensgasthuis

De oudste aanduiding van een ‘kerkgebouw’ in de omgeving van Helpman dateert uit 1434.

Dit leprozengasthuis met kapel stond buiten de stadswallen. De plaats van het gasthuis is

niet met zekerheid vast te stellen, men vermoedt dat het stond op de plek van het huidige

voormalige Rooms-Katholiek Ziekenhuis of waar nu Hilghestede staat. Omdat er steeds

minder melaatsen waren, werd het gasthuis gaandeweg armenhuis. De Sint Maartenskerk

(Martinikerk) was ver verwijderd, dus fungeerde de kapel van het Sint-Jurgensgasthuis voor

de Helpers als parochiekerk.

Geheime samenkomsten

In Helpman woonden twee uitgesproken aanhangers en beschermers van ‘de nieuwe leer’.

De een, jonker Wolter Huijghe, woonde op het landgoed De Wijert en de ander, jonker Derck

Coenders, op de Coendersborg. Beiden waren ze van de evangelische richting en ook

voormannen van de hervormingsgezinden in Groningen. Coenders bood bovendien de

Helpense predikanten onderdak.

Hagenpreken

In 1565 werd vanuit Groningen een dringend beroep gedaan op de kerkenraad van Emden

om een ‘bequam dener’ te zenden om in de gemeente preken. Zo werd onder andere

dominee Wicher Mellesius naar Helpman gestuurd. De preken van Mellesius brachten

enorme massa’s op de been. Niet alleen uit de stad, maar ook uit de wijde omgeving

kwamen mensen om de evangelische prediking te horen. De

kapel van het Sint-Jurgensgasthuis was ‘s zondags overvol en

nog later bood de kerk niet voldoende ruimte meer en werden

de diensten op het kerkhof gehouden. Maar de toeloop werd

zo groot, dat de diensten op de weilanden bij de Coendersborg

werden gehouden. Op één zondag, voor en na de

middag, zouden er volgens zeggen zo’n zes- tot achtduizend

mensen aanwezig zijn geweest bij deze ‘hagenpreken’. De

burgemeester en de raad van Groningen besloten in september

1566 de Franciscanerkerk of Broederkerk voor de protestanten

vrij te maken. Deze kerk stond waar nu de Universiteitsbibliotheek

is gevestigd. De vrije uitoefening van de

hervormde religie zou evenwel van korte duur zijn. Onder de

bedreigingen van landvoogdes Margaretha van Parma in

Brussel werd de kerk op 7 maart 1567 alweer gesloten. Met de

komst van Margaretha’s gezant Alva was het met de kerkdiensten

helemaal gebeurd en velen namen de wijk naar Oost-

22


Andere tijden

Friesland en Burgsteinfurt. Ook de families Coenders en

Huijghe zochten een goed heenkomen, in Emden. In 1577

was het voor Derck Coenders veilig genoeg op zijn borg

terug te keren. Landgoed De Wijert werd in datzelfde jaar

verkocht aan de protestantse gravin Tho Benthem. Helpman

was toen een van de eerste plaatsen waar de protestanten

zich verenigden, overigens zonder kerkgebouw.

1594

Toen in 1594 prins Maurits van Oranje met zijn leger de stad

Groningen innam en de Spanjaarden de aftocht bliezen,

werd de hervormde/gereformeerde geloofsrichting de enig

officieel toegestane religie. In dat jaar werden de dominees

Menso Alting en Feito Ruardi de eerste predikanten in de stad Groningen. De inwoners van

Helpman waren voor hun kerkdiensten aangewezen op de Martinikerk. De Martinikerk was

in die tijd ver en moeilijk bereikbaar: te bereiken via de Hereweg, een zandweg door

heuvelig landschap en via de Oosterweg, eveneens een zandpad. Pas in 1824 werd er een

heuse weg aangelegd die Groningen, Helpman en De Punt met elkaar verbond. Er zijn door

de eeuwen heen vele, vergeefse pogingen gedaan om tot de stichting van een eigen kerkgebouw

te komen.

1850-1900

In de tweede helft van de vorige eeuw werd in Helpman onder verantwoordelijkheid van de

Groningse kerkenraad catechisatie gegeven, in eerste instantie door de schoolmeester. Toen

Helpman een nieuw schoolgebouw kreeg, waarin het niet meer mogelijk was kerkelijke

bijeenkomsten te houden, werd er in 1875 een nieuw pand geopend. Het heeft dienst

gedaan tot 1900. Dit evangelisatiegebouw staat er nog steeds: Helper Kerkstraat 4.

1900-1990

Pas tegen het einde van de 19e eeuw ontstonden er initiatieven om te komen tot de bouw

van een echte kerk in Helpman. Zo verrees aan de Oosterweg – in Helpman nu Coendersweg

– in 1900 een fraai karakteristiek kerkgebouw met slanke toren. Het hek vóór deze kerk

was een geschenk van de familie Quintus, de bewoners van de buitenplaats Groenestein.

De inwijding van de kerk, met haar geveltekst ‘Komt laat ons aanbidden”, vond plaats op 23

december 1900. Gedurende 90 jaar hebben vele generaties hier hun geloof beleden.

In het kader van het ‘Samen-op-weg-proces’ van de hervormde en gereformeerde kerken

werd eind 1990 de Helperkerk verkocht. De hervormde gemeente ging gezamenlijke

diensten houden in kerkgebouw De Ark aan de Haydnlaan. Het Nieuwsblad van het

Noorden wist in December 1990 onder grote kop te melden: ‘De lichten gaan uit in de

Helperkerk’.

Helperbel nr. 2, juni 2020 23


levensgemak

aandacht voor jezelf

coaching en Reiki

fysiek en mentaal weer in balans

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

24


Andere tijden

Einde verhaal? Of toch niet…

Vanaf 1991 branden de lichten weer volop in de Helperkerk. De Evangelische Gemeente

Helperkerk heeft zowel kerk als wijkgebouw sinds juli 1991 intensief in gebruik. Het

evangelie van Jezus Christus wordt elke zondag uitgedragen aan een groeiend aantal

gelovigen en geïnteresseerden uit de gehele stad, provincie en de kop van Drenthe.

Vele reacties op column Helpmens

De Helperbel wordt goed gelezen! Dat blijkt

onder andere uit de vele reacties die de

redactie ontving op de column ‘Helpmens’

van Hero Helpman. In de column houdt

Hero - inderdaad een pseudoniem - de

straatnaamgeving in onze wijk tegen het

licht. Bijna alle ‘reageerders’ begrepen wel

dat het een satirisch stukje was. Ook

mevrouw B. Ebels-Hoving, zij voegde

bovendien een interessante verdieping toe

aan haar reactie. Die willen we u niet

onthouden:

“In de laatste Helperbel wordt in het

stuk ‘Helpmens’ gepleit voor een meer

evenwichtige man-vrouw-verdeling in de

gangbare maar duidelijk verouderde straatnaamgeving.

De vraag wordt gesteld of ‘de

belangrijkste verkeersader van onze wijk, de

Verlengde Hereweg, nog wel voldoet nu termen

als ‘de wegen des Heren’ of ‘de wegen

der ‘heiren’ de mensen niet meer aanspreken.

Ik vermoed ironie, maar het gevaar dat

de lezer toch aan ‘dames en heren’ gaat denken

is niet denkbeeldig. De ‘Hereweg’ is echter

ècht de weg van het leger (índerdaad,

het genoemde oud-Nederlandse heir) – en

in de praktijk dus de enige begaanbare weg

die vanuit Drente naar de stad Groningen

leidde (over de droge kruin van de Hondsrug).

Andere ‘paadjes’ waren niet meer

dan kronkelige modderpoelen door de

weilanden. Een leger kon alleen ‘optrekken’

langs de legerweg, maar uiteraard profiteerde

de rest van de samenleving zo veel

mogelijk mee van deze toegangsader.”

“De Hereweg was dus een soort erenaam

waar we uit historische overwegingen

maar geen genre-overwegingen op los

moeten laten. Het lag dan ook voor de

hand om in 1915, toen het dorp Helpen een

deel van Groningen werd, de aloude

Hereweg eenvoudig ‘verlengd’ werd. Ook

toen de Helpmanse architect Eelkema de

weg door ventwegen en groenstroken met

kastanjebomen verbreedde, en zo haast een

park-karakter gaf, werd de oude naam nog

doorgetrokken. Als men consequent was geweest

had dat moeten gebeuren tot aan de

gemeentegrens, de Esserweg, maar toen het

‘stratenplan Helpman’ met de rijtjeshuizen

voltooid was en de weilanden stuk voor

stuk door villa’s werden bebouwd koos de

gemeente op dat punt, eigenlijk onlogischerwijze,

voor Rijksstraatweg. Maar laten

we dat nog bestaande stuk van die oude

weg vooral bij z’n naam blijven noemen.”

De redactie.

Helperbel nr. 2, juni 2020 25


Nieuwbouw en renovatie

van badkamer en toilet

ARTISTIEK BUREAU

antiquariaat & uitgeverij

literatuur in bijzondere edities,

unieke exemplaren en

archivalia

inkoop en verkoop

www.artistiekbureau.com

06 41 90 93 24

Schaepmanlaan 51

9722 NR Groningen

T. 06 456 142 71

info@stevemansveld.nl

www.stevemansveld.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

Kijk op www.zetstra.nl voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

26


Tekst en foto: Ronald van der Meulen

Andere tijden

Anda Kerkhoven –

verzetsstrijder uit

Helpman herdacht

Een grootse herdenking van vijfenzeventig

jaar bevrijding kon het vanwege

de coronacrisis niet worden. Maar

vijfenzeventig jaar herdenken zit óók in de

kleine dingen, in het onder meer herdenken

van de velen die zich verzetten tegen de

bezetter en dat met hun leven moesten

bekopen.

De afgelopen jaren zijn in de stad voor

weggevoerde stadsgenoten en omgekomen

verzetsstrijders zogenaamde stolpersteine

gelegd om deze Stadjers een naam te geven.

Zo ook voor de studente geneeskunde Anda

Kerkhoven. Deze koerierster voor het verzet

woonde tot haar arrestatie, op 27 december

1944, op kamers in de De Ranitzstraat 3A.

Na geïnterneerd te zijn geweest in het

Scholtenshuis werd zij op 19 maart 1945 geëxecuteerd in het Quintebos in Haren.

Bij haar stolperstein werden op de avond van 4 mei bloemen gelegd. Onbekend is door wie,

maar van twee kennen we de voornaam. Het is ontroerend om te lezen dat Anda nog

steeds wordt herdacht door twee van haar voormalige studiegenoten, Jesper en René. De

tekst op het briefje bij de bloemen spreekt voor zich …

Helperbel nr. 2, juni 2020 27


Tekst: Menno Visser

Foto: www.zonneweideglimmen.nl

Zonneweide Glimmen

De omgevingsvergunning van de zonneweide in Glimmen is op 7 mei definitief verleend.

Momenteel zijn er bijna 2.300 panelen gereserveerd. Dat is dicht bij het minimum aantal

om te kunnen starten met de bouw: 2.600 panelen. De Coöperatie Zonneweide Glimmen

zoekt dus nog deelnemers. Geïnteresseerd kunnen op de website kijken: www.zonneweideglimmen.nl.

Ook kleine bedrijven, stichtingen en verenigingen kunnen meedoen met een

maximum van 40 panelen.

De coöperatie heeft het verzorgingsgebied flink uitgebreid zodat meer mensen de kans

krijgen om eigen, lokale, groene stroom op te wekken. Het gebied omvat in eerste instantie

Glimmen (9756), maar ook Haren (9751, 9752, 9753 ), Onnen (9755), Noordlaren (9479), Eelde

(9761), Paterswolde (9765), Eelderwolde (9766), Groningen-Zuid (9721, 9722, 9723, 9728),

Westerbroek (9608), Kropswolde (9606), Waterhuizen (9609), Peize (9321), De Groeve

(9473), Midlaren (9475), Noordlaren (9479), Vries (9481), Tynaarlo (9482), De Punt (9493), Yde

(9494), Winde (9495), Bunne (9496) en Donderen (9497).

De coöperatie onderzoekt ook de mogelijkheden om de ecologische meerwaarde van de

zonneweide te vergroten. Daarbij wordt gedacht aan biodiversiteit en herstel van houtwallen.

De planning is er op gericht om begin 2021 elektriciteit te gaan leveren.

28


Tekst: Liesbeth Fransen

Duurzaamheid

Duurzaam Helpman

Ondanks de Coronaperikelen heeft de groep Duurzaam Helpman niet stil gezeten.

Allereerst is besloten om een aantal werkgroepen op te richten die elk hun eigen

onderwerp gaan behartigen. Zo zijn er onder andere werkgroepen met als aandachtspunt

Communicatie, Windenergie, Warmtepompen gevormd. Vanuit drie werkgroepen is op dit

moment interessant nieuws te melden.

Werkgroep Inventarisatie bewonerswensen en Enquête

Een eerste overzicht van de resultaten van de Enquête Duurzaam Helpman 2019-2020:

De enquête die we via onder andere de Helperbel hebben uitgezet, begint steeds meer

respons te krijgen. Momenteel hebben precies 100 mensen deze ingevuld. Omdat dat nog

steeds vrij weinig is op een wijk met meer dan 5000 huishoudens, blijven we zoeken naar

manieren om de enquête onder de aandacht te brengen. En om vragen en meningen te

verzamelen. Dus als u hem nog niet hebt ingevuld bent u van harte uitgenodigd om dat

alsnog te doen! Het kan ons enorm helpen om te bepalen waarmee we Helpman kunnen

helpen bij het verduurzamen.

We zullen nog komen met een uitgebreider verslag van de uitkomsten. Via deze link kunt u

de enquête invullen: http://tinyurl.com/DuurzaamHelpman.

Voor nu delen we vast wat zaken die er al uit springen als resultaat: Opvallend veel mensen

geven aan dat ze meer groen in de wijk willen, vaak vergezeld van de wens om de straten

minder door auto’s te laten domineren. Ook is er veel belangstelling voor collectieve acties,

zowel voor het opwekken van groene energie als voor isolatieprojecten. Een flink aantal

mensen heeft al het nodige gedaan aan verduurzaming van hun huis, en wil de ervaringen

ook wel delen. En dat past mooi bij de wens om praktijkvoorbeelden te kunnen bekijken.

Daarnaast zijn er juist veel mensen die behoefte hebben aan het delen van ervaringen en

het leren van praktijkvoorbeelden uit de buurt.

Dit zijn al goede aanknopingspunten voor onze werkgroepen!

Helperbel nr. 2, juni 2020 29


Openingstijden:

maandag, dinsdag en vrijdag:

woensdag en donderdag:

08.00 - 18.00 uur

08.00 - 22.00 uur

Fysiotherapie

Manuele Therapie

Kinderfysiotherapie

Ook voor trainingsbegeleiding bij blessures.

Geen wachtlijst.

Geen wachtlijst

Haydnlaan 42 9722 CJ Groningen

Tel. 050-5258489

www.praktijkhelpman.nl

Rian Arends

Annemieke Dirks

Rienk Koeneman

Bernadette Kuhlmann

Even voor Jezelf

Coaching en stresscounselling

Loopbaanbegeleiding

Coaching bij autisme

Chinflex® voetmassage

Acupressuur

Barbara Westerhof 06 3734 2297 www.evenvoorjezelf.nl

30


Duurzaamheid

Werkgroep Klimaatadaptatie

Daaronder vallen naast Klimaatadapatieaanpak ook Hittestressaanpak, Groen in de wijk,

Groene daken en Groene parkeerplekken, etc. Deze werkgroep kan nog wat aanvulling

gebruiken, dus als u zich met deze onderwerpen bezighoudt, of wilt gaan houden, meldt u

aan!! Dat kan via duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl

Werkgroep Isolatie

Deze werkgroep houdt zich bezig met het ondersteunen van buurtbewoners die warmteisolatie

vragen hebben (dak-, vloer- of spouwmuurisolatie). De werkgroep gaat proberen om

met de diverse belangstellenden (via website, email en enquête) contact op te nemen om

te horen hoever ze in hun proces zijn en welke ondersteuning ze nog zouden nodig hebben

om tot een besluit te komen.

Gelukkig krijgen we daarbij binnenkort ondersteuning van een zogeheten Energie-Coach.

De gemeente Groningen heeft sinds kort vanuit het Energieloket (www.energieloket-groningen.nl)

een aantal mensen in opleiding tot Energie-Coach, een daarvan komt wonen en

werken in Helpman. Daarnaast lijkt het een goed idee om een (of meer) straten te bepalen

waar we een gezamenlijk isolatie- of zonnepanelenproject van de grond kunnen krijgen.

Ook daarbij hebben we ondersteuning kunnen vinden. Op dit moment zijn er gesprekken

gaande met EnTranCe, het Energie-kenniscentrum van de Hanzehogeschool Groningen. Dit

centrum wil dit project ondersteunen met kennis en inzet van studenten. Vanaf september

gaat het van start.

En verder

Duurzame huizen route

Warmtecamera

Energiebox

Zonnepanelen

Er staat weer een landelijke duurzame huizenroute gepland

voor 31 oktober en 7 november.

Kijk op: duurzamehuizenroute.nl/

Hopelijk zijn er meer bewoners die hun ervaringen wel willen

delen met hun wijkgenoten.

In samenwerking met Grunneger Power willen we in de herfst

een tweetal workshops “omgaan met de warmtecamera in

eigen straat” organiseren.

Nieuwtje: Er wordt vanuit het Energie-loket gewerkt aan een

Energiebox met daarin zaken als ledlampen, radiatorfolie,

tochtstrips en andere “kleine” handigheden voor particuliere

eigenaren.

Niet op eigen dak: Zonneweide Glimmen (voor laatste nieuws

zie elders in deze Helperbel).

Op eigen dak: Nieuw initiatief in de gemeente Groningen. Privé

zonnepanelen voor een collectieve prijs:

www.sameningroningen.nl.

Helperbel nr. 2, juni 2020 31


ONDERHOUDSWINKEL

Nu ook voor bewoners

van Helpman!

Verhuur van steigers en gereedschap,

voor de particulier en kleine ondernemer.

• Met service van halen en brengen.

• Ruim assortiment (zie website).

• Advies over gebruik gereedschap.

• Achter de Helperzoomtunnel (open in april).

Duinkerkenstraat 3a

9723 BN Groningen

Tel (050) 3184759

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag

08.00-17.00 uur.

www.onderhoudswinkeloosterpoort.nl

onderhoudswinkeloosterpoort@gmail.com

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

32


Foto’s: Henk Hindriks

Wijk in beeld

Groen in de wijk

Op vele creatieve manieren vergroenen

diverse wijkbewoners hun eigen

“boomvoet” (of boomspiegel):

Helperbel nr. 2, juni 2020 33


jf

Mennes Reparatiebedrijf

jf

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

T 050 318 66 36

www.carlavanderburg.nl

www.kinderuitvaart-groningen.nl

Samen Zorgvuldig Passend

34


Foto’s: Henk Hindriks

Wijk in beeld

Canadese ganzen aan de Helperzoom

Helperbel nr. 2, juni 2020 35


Tekst: Nienke Woudstra

Foto’s: Nienke Woudsta/Willem Kolvoort

Willem Kolvoort, 30 jaar Vera posters

Een zwemmende mol, een gitaarspelend paard en een vliegende koe

Sinds 2005 heeft kunstenaar Willem Kolvoort zijn atelier boven de Papiermolen. Dertig

jaar geleden begon hij posters voor popconcerten te ontwerpen en te zeefdrukken. Nu is

er het boek ‘Willem Kolvoort, 30 jaar Vera Posters’ en hangen zijn posters in het Groninger

Museum.

Poppodium Vera

Eigenlijk wilde Willem Kolvoort, opgegroeid in het Gelderse Hattem, bioloog worden, maar

voor bètavakken had hij geen talent. Hij koos daarom in 1985 voor de kunstacademie, in

Groningen. In die stad werkte poppodium Vera als een magneet op hem, omdat programmeur

Peter Weening steeds zijn favoriete alternatieve bands naar de popzaal wist te lokken,

zoals The Gun Club en The Scientists.

36


Werken in de wijk

Levensbehoefte

‘Net als muziek luisteren is het maken van posters een levensbehoefte voor mij geworden,’

zegt Willem Kolvoort. Al dertig jaar sieren de concertposters van de 54-jarige kunstenaar de

gangen en zalen van poppodium Vera in Groningen. Nu, ruim 500 zeefdrukken later, hangt

een selectie ervan in het Groninger Museum.

Sfeer

Of het nu Dinosaur Jr, Spinvis of Tangerine is: bij iedere band probeert hij weer de sfeer te

vangen die volgens hem in de muziek zit. Daarom tekende hij voor Deerhunter een fleurige

kameleon, het was gewoon onmogelijk, de sound verschoot steeds van kleur. Voor Band Of

Horses schetste hij natuurlijk geen paarden of koetsen. Te cliché. Wel dacht hij aan het

boerenleven. Tot hij uitkwam bij Van Gogh en zijn geheel eigen draai gaf aan het schilderij

het ‘Korenveld met kraaien’.

Boek en expositie

Natuurlijk is hij trots dat zijn werk nu in het Groninger Museum hangt, maar hij blijft

onverstoorbaar posters zeefdrukken. “Zolang er in Vera leuke bandjes blijven spelen, komt

het wel goed.” Een overzicht van zijn posters is ook te vinden in het boek ‘30 jaar Vera

posters’, verschenen bij uitgeverij Passage. De tentoonstelling ‘Posters voor Vera’ is nog tot

en met zondag 20 september te zien in het Groninger Museum.

Helperbel nr. 2, juni 2020 37


38


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 050-3764200

Dierenambulance 050-5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg (Lentis) 0800-4020102

Gemeentelijk Informatiecentrum (algemeen) 14050

Hulpmiddelen Centrum 0800-2887766

Klachtenlijn stankoverlast (gemeente) 14050

Martini Ziekenhuis 050-5245245

Mamamini 050-3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast (gemeente) 14050

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 050-5275407

Ombudsman gemeente 050-3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900-0101

Sensoor telefonische hulpdienst 0900-0767

Speeltuin Helpman-Oost 050-5290189

Stadsbeheer 14050

WIJ De Wijert 050-3679120

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

UMCG 050-3616161

Veilig thuis Groningen (bij huiselijk geweld) 0800-2000

Verslavingszorg Noord-Nederland 088-2343434

Weekenddiensten tandartsen 050-5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse openbare vergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer van

de Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel

voor meer informatie met de voorzitter

Sjoukje Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Liesbeth Fransen

Jan Rasterhoff

Henk Hindriks

Eppie Edzes

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81INGB0002666256

Onderhoud in de wijk

Vragen, opmerkingen of verzoeken rondom onderhoud in de wijk:

- gemeente, telefoon 14050, vragen naar Loket beheer en verkeer

- e-mail: loket.beheerenverkeer@groningen.nl

- internet: http://fleximap.groningen.nlgrnmaps/meldingen

- app voor smartphone: MeldStad

- Kijk op de site van de gemeente Stadsnieuws Zuid of meld u aan voor de digitale versie.

39


Kijk voor het laatste nieuws op de website

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel

kunt u tot 21 augustus 2020 sturen naar:

redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines