Satyam Live (e-paper), Year: 10, Issue: 21, 27 July to 2 August 2020

satyamlive

½f¿fÊ : 10, AaIY : 21, Àfû¸f½ffS, 27 ªfb»ffBÊX ÀfZ 02 A¦fÀ°fX, 2020 www.satyamlive.com Àff~fdWXIY, ´fÈâX : 04, Àf¸´ffQIY : ¹fû¦fZVf IbY¸ffS, ¸fc»¹f : 2.00 ÷Y.

SXfªfÀ±ff³f ¸fZÔ SXfª¹f´ff»f ´fSX 'SXfSX'

ÀfÔUfQQf°ff

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f) :

SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ dÀf¹ffÀfe ÀfÔ¦fif¸f þûSXûÔ ´fSX WX` AüSX

EZÀfZ ¸fZÔ AfSXû´f ´fi°¹ffSXû´f IYf dÀf»fdÀf»ff ·fe

þfSXe WX`Ü ÀfeE¸f AVfûIY ¦fWX»fû°f ´fWX»fZ ·fe

IYWX ¨fbIZY WX`Ô dIY SXfª¹f´ff»f ÀfWXe R`YÀf»ff ³fWXeÔ

IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ °fû ¹fWXfÔ °fIY IYWX dQ¹ff

±ff dIY A¦fSX SXfª¹f´ff»f CX³fIYe ff°f ³fWXeÔ

Àfb³f°fZ WX`Ô °fû »fû¦f SXfþ·fU³f IYf §fZSXfU IYSX

»fZÔ¦fZÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ Af SXfª¹f´ff»f IY»fSXfþ d¸fßf

´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY UWX IZYÔQi ÀfSXIYfSX

IYe AûSX ÀfZ Af SXWXZ ÀfUf»fûÔ IYû ´fZVf IYSX SXWXZ

WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff Ad·f¿fZIY ¸f³fb dÀfÔ§fUe ³fZ IYWXf

dIY SXfþ·fU³f IYe °fSXRY ÀfZ ' ¸ffÀMXSX' IZY

f¹ff³f ´fPÞXZ þf SXWXZ WX`ÔÜ

31 þb»ffBÊ ÀfZ dU²ff³fÀf·ff ÀfÂf IYe ¸ffÔ¦f:

dÀfÔ§fUe ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f´ff»f ³fZ ÀfÔU`²ffd³fIY

´fQ IYû Af§ff°f ´fWXbÔ¨ff¹ff WX`Ü f°ff QZÔ dIY

VfbIiYUfSX IYû ÀfeE¸f AVfûIY ¦fWX»fû°f A´f³fZ

Àf¸f±fÊIY dU²ff¹fIYûÔ IYû Àff±f »fZIYSX SXfþ·fU³f

¦fE ±fZÜ CXÀf Àf¸f¹f SXfª¹f´ff»f ³fZ CX³fÀfZ IYBÊ

ÀfUf»f dIYE ±fZÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ f°ff¹ff WX` dIY

SXfþ·fU³f IYe AûSX ÀfZ þû ÀfUf»f CXNXfE ¦fE

±fZ CX³fIYf þUff QZ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü Af

SXfª¹f´ff»f IYû dU²ff³fÀf·ff ÀfÂf fb»ff³ff

¨ffdWXEÜ SXfþÀ±ff³f ÀfSXIYfSX ³fZ 31 þb»ffBÊ ÀfZ

dU²ff³fÀf·ff ÀfÂf fb»ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f SXJe WX`Ü

´fWX»fZ ÀfeE¸f ¦fWX»fû°f ³fZ Àfû¸fUfSX ¹ff³fe 27

þb»ffBÊ ÀfZ WXe dU²ff³fÀf·ff ÀfÂf IYe ¸ffÔ¦f IYe

±feÜ Ad·f¿fZIY ¸f³fb dÀfÔ§fUe ³fZ IYWXf dIY

SXfª¹f´ff»f IYBÊ ff°fûÔ ÀfZ Ad³fd·fÄf WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf, 'SXfª¹f´ff»f ³fZ ÀfUf»f ´fcLf ±ff dIY

IYûSXû³ff ÀfÔIYMX IZY QüSXf³f ¸fZÔ IYü³f ÀfZ SXfª¹f ¸fZÔ

dU²ff³fÀff ¨f»f SXWXe WX`Ü QZVf IZY IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ

´»ffª¸ff OXû³fZMX dIY¹ff: ·ffSX°f ¸fZÔ EIY dQ³f ¸fZÔ ÀfÔIiYd¸f°fûÔ IYf AfÔIYOÞXf dSXIYfgOXÊ 50 WXþfSX IZY ´ffSX,

dÀfd¢IY¸f ¸fZÔ BÀf fe¸ffSXe ÀfZ ´fWX»fe ¸fü°f; Af IbY»f 13.90 »ffJ IZYÀfÜ

IZYþSXeUf»f ³fZ VfWXeQ IYûSXû³ff ¹fûðf A÷Y¯f IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû ÀfüÔ´fe EIY IYSXûOÞX IYe Àf¸¸ff³f SXfdVf IYf ¨fZIY

¹fû¦fZVf IbY¸ffSX

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f) : ¸fb£¹f¸fÔÂfe

ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ VfWXeQ IYûSXû³ff ¹fûðf

A÷Y¯f IbY¸ffSX IZY ´fdSXþ³fûÔ ÀfZ Vfd³fUfSX IYû

¸fb»ffIYf°f IYe AüSX EIY IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe

Àf¸¸ff³f SXfdVf IYf ¨fZIY ÀfüÔ´ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ

IYWXf dIY WX¸ffSXZ dÀfdU»f dOXRYZ³Àf IZY Àffd±f¹fûÔ

³fZ IYûSXû³ff IYf»f ¸fZÔ A´f³fe þf³f IYe ´fSXUfWX

dIYE f¦f`SX »fû¦fûÔ IYe ÀfZUf IYe WX`Ü ¸fbÓfZ CX³f ´fSX

¦fUÊ WX`Ü EZÀfZ WXe EIY Àff±fe ±fZ A÷Y¯f IbY¸ffSX

dþ³fIYf IYûSXû³ff IYe UþWX ÀfZ QZWXfÔ°f WXû ¦f¹ffÜ

Afþ B³fIZY ´fdSXUfSX ÀfZ d¸f»fIYSX CX³WXZÔ EIY

IYSXûOÞX IYe Àf¸¸ff³f SXfdVf QeÜ ·fdU¿¹f ¸fZÔ ·fe

CX³fIYe WXSX ÀfÔ·fU ¸fQQ IYSXZÔ¦fZÜ IZYþSXeUf»f ³fZ

´fdSXþ³fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSX ´fdSXUfSX IYû WXSX

ÀfÔ·fU ¸fQQ IYf ·fSXûÀff dQ»ff¹ffÜ

SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ '¸ffÀMXSX' IZY ÀfUf»f QûWXSXf SXWXZ SXfª¹f´ff»f: IYfÔ¦fiZÀf

»fû¦f EIYþbMX WXûIYSX »fûIY°fÔÂf IYe SXÃff ¸fZÔ AfUfþ CXNXfEÔ: SXfWXb»f

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f) :

IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fcUÊ A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ

SXdUUfSX IYû QZVf IYe þ³f°ff ÀfZ EIYþbMX

WXûIYSX »fûIY°fÔÂf IYe SXÃff ¸fZÔ AfUfþ

CXNXf³fZ IYe A´fe»f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ MXÐUeMX

IYSX IYWXf, 'AfBE EIYþbMX WXûIYSX

»fûIY°fÔÂf IYe SXÃff IZY d»fE AfUfþ

CXNXfEÔÜ' A´f³fZ MXÐUeMX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ À´feIY

A´f RYfgSX OXZ¸fûIiYZÀfe WX`VfMX`¦f IYf

BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ

EIY UedOX¹fû ÀffÓff dIY¹ff WX`Ü

À´feIY A´f RYfgSX OXZ¸fûIiYZÀfe ¸fZÔ

SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ SXfþÀ±ff³f §fMX³ffIiY¸f ´fSX

²¹ff³f IZYÔdQi°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f) :

IYfSXd¦f»f dUþ¹f dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX QZVf ³fZ

·ffSX°f ¸ffÔ IZY CX³f UeSX Àf´fc°fûÔ IYû ¹ffQ dIY¹ff,

dþ³WXûÔ³fZ ·ffSX°f IYe SXÃff IZY d»fE A´f³fZ ´fif¯fûÔ

IYe IbYff³feÊ QeÜ UWXeÔ, BÀf ¸füIZY ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe

³fSXZÔQi ¸fûQe, SXÃff ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX, ¦fÈWX ¸fÔÂfe

Ad¸f°f VffWX AüSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ

MXÐUeMX IYSX VfWXeQûÔ IYû CX³fIZY AQ¸¹f ÀffWXÀf

IZY d»fE ³f¸f³f dIY¹ffÜ

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ VfWXeQûÔ IYû ßfðfÔþd»f

Ad´fÊ°f IYSX°fZ WXbE MXÐUeMX IYSX IYWXf, 'IYfSXd¦f»f

dUþ¹f dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX, WX¸f A´f³fZ ÀfVfÀÂf

f»fûÔ IZY ÀffWXÀf AüSX úPÞX ÀfÔIY»´f IYû ¹ffQ

IYSX SXWXZ WX`Ô, dþ³WXûÔ³fZ 1999 ¸fZÔ WX¸ffSXZ QZVf IYe

»f¦ff¹ff dIY ²f³ff»f IZY Q¸f UWXfÔ IYfÔ¦fiZÀf

IYe ÀfSXIYfSX IYû AdÀ±fSX IYSX³fZ IYe

IYûdVfVf IYe þf SXWXe WX`Ü Qû dQ³f ´fWX»fZ

SXfþÀ±ff³f ¸ff¸f»fZ ´fSX MXÐUeMX IYSX°fZ WXbE

CX³WXûÔ³fZ ·ffþ´ff ´fSX AfSXû´f »f¦ffE ±fZÜ

SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ d»fJf, 'QZVf ¸fZÔ

ÀfÔdU²ff³f AüSX IYf³fc³f IYf VffÀf³f WX`Ü

ÀfSXIYfSXZÔ þ³f°ff IZY fWXb¸f°f ÀfZ f³f°fe U

¨f»f°fe WX`ÔÜ SXfþÀ±ff³f ÀfSXIYfSX d¦fSXf³fZ IYf

·ffþ´ffBÊ ¿fOX¹fÔÂf ÀffRY WX`Ü ¹fZ SXfþÀ±ff³f

IZY AfNX IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYf A´f¸ff³f WX`Ü

SXfª¹f´ff»f ¸fWXûQ¹f IYû dU²ff³fÀf·ff ÀfÂf

fb»ff³ff ¨ffdWXE °ffdIY Àf¨¨ffBÊ QZVf IZY

Àff¸f³fZ AfEÜ'

SXÃff IYeÜ CX³fIYe UeSX°ff ´fedPÞX¹fûÔ IYû ´fiZdSX°f

IYSX°fe WX`Ü'

BÀf ¸füIZY ´fSX SXÃff ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ

UeSX þUf³fûÔ IYû ³f¸f³f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY

IYfSXd¦f»f dUþ¹f dQUÀf IZYU»f EIY dQ³f ³fWXeÔ

'IYûSXû³ff IYf J°fSXf A·fe

MX»ff ³fWXeÔ, Àff½f²ff³fe fS°fZÔ'

¹fû¦fZVf IbY¸ffSX

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f) : ¸f³f IYe ff°f

¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ IYûSXû³ff ÀfZ þÔ¦f ¸fZÔ

AWX¸f WXd±f¹ffSX ¹ff³fe ¸ffÀIY IYf ·fe dþIiY

dIY¹ffÜ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY þû »fû¦f ¸ffÀIY

´fWX³fIYSX ±fIY þf°fZ WX`Ô Uû þSXf CX³f IYûSXû³ff

UfgdSX¹fÀfÊ IZY ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨fZÔ þû 10-10 §fÔMXZ °fIY

¸ffÀIY »f¦ffIYSX SXWX°fZ WX`ÔÜ ¸fûQe ³fZ IYûSXû³ff IYf

dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ·ffSX°f IYe dÀ±fd°f

ffIYe IYBÊ QZVfûÔ ÀfZ fZWX°fSX ÀfWXe »fZdIY³f ÀfÔIYMX

A·fe MX»ff ³fWXeÔ WX`Ü ¸ffÀIY ´fSX ff°f IYSX°fZ WXbE

´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY IY·fe-IY·fe WX¸fZÔ ¸ffÀIY

ÀfZ °fIY»feRY WXû°fe WX`, ¸f³f IYSX°ff WX` dIY ¨fZWXSXZ

´fSX ÀfZ ¸ffÀIY WXMXf QZÔÜ ff°f¨fe°f IYSX°fZ UöY

»fû¦f ¸ffÀIY WXMXf QZ°fZ WX`Ô, ¸f°f»ff þf ¸ffÀIY

IYe ÀffÀfZ ª¹ffQf þøYSX°f WX` CXÀf UöY WXe CXÀfZ

WXMXf QZ°fZ WX`ÔÜ ¸fûQe ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY EZÀfZ UöY

¸fZÔ ¸f`Ô Af´f ÀfZ Af¦fiWX IYSX°ff WXcÔ dIY þf ·fe

Af´fIYû ¸ffÀIY ÀfZ ´fSXZVff³fe »f¦fZ, ¸f³f IYSXZ CXÀfZ

CX°ffSX QZÔ °fû ´f»f ·fSX IZY d»fE CX³f OXfg¢MXÀfÊ IZY

ffSXZ ¸fZÔ Àfûd¨fEÜ CX³f ³fÀfûÊÔ IYf Àfûd¨fE þû

IYûSXû³ff UfgdSX¹fÀfÊ WX`ÔÜ Af´f QZdJE Uû ¸ffÀIY

´fWX³fIYSX §fÔMXûÔ °fIY »f¦ff°ffSX WX¸f ÀffIZY þeU³f

IYû f¨ff³fZ IZY d»fE þbMXZ WX`ÔÜ AfNX-AfNX, QÀf-

QÀf §fÔMXZ ¸ffÀIY ´fWX³fZ SXJ°fZ WX`ÔÜ ¢¹ff CX³fIYû

°fIY»feRY ³fWXeÔ WXû°fe WXû¦feÜ

QbV¸f³f ³fZ WX¸f»ff dIY¹ff °fû QZÔ¦fZ IYfSXd¦f»f þ`Àff ¸fbÔWX°fûOÞX

¹fû¦fZVf IbY¸ffSX

WX`, fd»IY ·ffSX°fe¹f ÀfVfp f»fûÔ IZY Vfü¹fÊ AüSX

´fSXfIiY¸f IYf dUþ¹fû°ÀfU WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ CXNXf¹ff þf³fZ Uf»fZ

WXSX IYQ¸f Af°¸fSXÃff IZY d»fE WXû°ff WX`, ³f dIY

AfIiY¸f¯f IZY d»fEÜ

dQ»»fe IYe SXfWX ³fûEOXf!

80% ¸fSXeþ WXbE NXeIY

ÀfÔUfQQf°ff

³fûEOXf (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f) : : ¹fc´fe ¸fZÔ

IYûSXû³ff IZY fPÞX°fZ ¸ff¸f»fûÔ IZY fe¨f ¦fü°f¸f fbð

³f¦fSX dþ»fZ ¹ff³fe ³fûEOXf ÀfZ A¨Le JfSX WX`Ü

¹fWXfÔ IYûSXû³ff IZY °fIYSXef³f 80 ´fid°fVf°f ¸fSXeþ

NXeIY WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ ÀfcfZ ¸fZÔ IYûSXû³ff IZY NXeIY

WXû³fZ Uf»fZ ¸fSXeþûÔ IZY AüÀf°f AfÔIYOÞXZ ÀfZ ¹fWX

IYSXef 18 ´fid°fVf°f ª¹ffQf WX`Ü ³fûEOXf ¸fZÔ Af

°fIY 3700 ÀfZ ª¹ffQf »fû¦f IYûSXû³ff ÀfZ þÔ¦f

þe°f ¨fbIZY WX`ÔÜ

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¦fü°f¸f

fbð ³f¦fSX dþ»fZ ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ

ÀfÔIiYd¸f°f 79.8 ´fid°fVf°f »fû¦f CX´f¨ffSX IZY ffQ

ÀUÀ±f WXbE WX`Ô, þfdIY dþ»fZ ¸fZÔ ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ

0.9 ´fid°fVf°f »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü


Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f Satyamlive.com Àfû¸f½ffS,X 27 ªfb»ffBÊX ÀfZ 02 A¦fÀ°f, 2020 02

Àfa´ffQIYe¹f

dSXþZ¢MX, ÀfZ»fZ¢MX AüSX

´fSXRZY¢MX WXû³fZ IZY 70 Àff»f

Qbd³f¹ff IZY 16 QZVf ´fWX»fZ WXe ³ffSXe IYe VfdöY IYû ´fWX¨ff³f ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³WXZÔ A´f³fe

ÀfZ³ff ¸fZÔ A¦fi¯fe ¸fû¨fZÊ ´fSX °f`³ff°fe ¹ff ¹fbðIY ·fcd¸fIYf ¸fZÔ ÀfZUf QZ³fZ IYe A³fb¸fd°f ´fiQf³f IYSX

¨fbIZY WX`Ô »fZdIY³f dþÀf QZVf ·ffSX°f ¸fZÔ ³ffSXe IYû VfdöY ÀUøY´ff IYWXf þf°ff WX`, dþÀf QZVf

IYe SXf¿MÑX´fd°f, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX SXÃff¸fÔÂfe °fIY ³ffSXe SXWX ¨fbIYe WXûÔ, CXÀf QZVf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ

IYû ÀfZ³ff ¸fZÔ À±ff¹fe IY¸feVf³f ´ff³fZ IZY d»fE 17 U¿fûÊÔ °fIY IYf³fc³fe »fOÞXfBÊ »fOÞX³fe ´fOÞXe,

°ff IYWXeÔ CX³WXZÔ ÀfZ³ff ¸fZÔ À±ff¹fe IY¸feVf³f d¸f»f ´ff¹ff WX`Ü BÀfZ dUOXÔf³ff ³fWXeÔ °fû AüSX ¢¹ff

IYWXf þfE¦ff? ¹fWX Àff QSXAÀf»f fWXb°f ´fWX»fZ WXû þf³ff ¨ffdWXE ±ff »fZdIY³f þf þf¦fZ

°f·fe ÀfUZSXfÜ ¸fdWX»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ÀfZ³ff ¸fZÔ À±ff¹fe IY¸feVf³f QZ³fZ IZY Àff±f WXe

¸fdWX»ffAûÔ IYû fSXffSXe IYf QþfÊ d¸f»f ¦f¹ff WX`, BÀfIZY d»fE ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f AüSX

³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX Qû³fûÔ IYe dþ°f³fe ·fe ´fiVfÔÀff IYe þfE, IY¸f WX`Ü

SXÃff ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff ¸fZÔ ¸fdWX»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû À±ff¹fe IY¸feVf³f ´fiQf³f

IYSX³fZ IZY d»fE Aü´f¨ffdSXIY AfQZVf þfSXe IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀfe IZY Àff±f ¸fdWX»ff

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ÀfZ³ff ¸fZÔ fOÞXe ·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ IZY d»fE Ad²fIYfSX ÀfÔ´f³³f f³ff³fZ IYf

¸ff¦fÊ ´fiVfÀ°f WXû ¦f¹ffÜ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ 17 RYSXUSXe, 2020 IYû ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff ¸fZÔ

¸fdWX»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû À±ff¹fe IY¸feVf³f EUÔ IY¸ffÔOX ´fûÀMX dQE þf³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff

±ff AüSX BÀf AfQZVf IZY dIiY¹ff³U¹f³f IZY d»fE IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû °fe³f ¸ffWX IYf UöY dQ¹ff

±ffÜ BÀf UöY ÀfZ³ff ¸fZÔ 300 ÀfZ ª¹ffQf ¸fdWX»ff Ad²fIYfSXe 14 Àff»f ÀfZ ª¹ffQf AUd²f

IZY ffQ ·fe IYf¸f IYSX SXWXe WX`ÔÜ BÀf UöY ±f»f ÀfZ³ff ¸fZÔ 3.89 ´fid°fVf°f, ³füÀfZ³ff ¸fZÔ 6.7

´fid°fVf°f AüSX Uf¹fbÀfZ³ff ¸fZÔ 13.28 ´fid°fVf°f ¸fdWX»ffEÔ IYf¸f IYSX SXWXe WX`ÔÜ ¸fdWX»ff

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Af Af¸feÊ E¹fSX dOXRZYÔÀf, dÀf¦³f»Àf, BÔþed³f¹fÀfÊ, Af¸feÊ EdUEVf³f,

B»fZ¢MÑfgd³f¢Àf EÔOX ¸f`IZYd³fIY»f BÔþed³f¹fdSXÔ¦f , Af¸feÊ ÀfdUÊÀf IYfg´ÀfÊ , Af¸feÊ AfgdOXʳfZ³Àf

IYfg´ÀfÊ , BÔMXZ»feþZÔÀf IYfg´ÀfÊ, Af¸feÊ Eª¹fbIZYVf³f»f IYfg´ÀfÊ AüSX þþ EÔOX EOXUûIZYMX

þ³fSX»f ÀMÑe¸f ¸fZÔ À±ff¹fe IY¸feVf³f d¸f»fZ¦ffÜ ¸fdWX»ff ARYÀfSX U°fʸff³f ¸fZÔ dÀfRYÊ EBÊÀfe AüSX

þZEþe ÀMÑe¸f ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXe WX`ÔÜ SXÃff ¸fÔÂff»f¹f IYû IYûSXû³ff IYf»f IZY ¨f»f°fZ d³f¯fʹf

»fZ³fZ ¸fZÔ þøYSX dU»fÔf WXbAf »fZdIY³f QZSX Af¹fQ-Qb÷YÀ°f Af¹fQÜ ÀfSXIYfSX IZY BÀf d³f¯fʹf

ÀfZ ¸fdWX»ff ÀfVföYeIYSX¯f IYû ¸fþfc°fe d¸f»fZ¦fe, BÀf¸fZÔ ÀfÔQZWX ³fWXeÔ WX`Ü

·ffSX°f ¸fZÔ 1950 ¸fZÔ Af¸feÊ E¢MX f³ff ±ff dþÀf¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ÀfZ³ff IYe À±ff¹fe

ÀfZUf IZY d»fE A¹fû¦¹f ¸ff³ff ¦f¹ff ±ffÜ 42 Àff»f ffQ ¹ff³fe þ³fUSXe, 1992 ¸fZÔ ÀfSXIYfSX

³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´ffÔ¨f VffJfAûÔ ¸fZÔ Ad²fIYfSXe f³ff³fZ IYe Ad²fÀfc¨f³ff þfSXe IYeÜ

2020 ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ÀfZ³ff ¸fZÔ À±ff¹fe IY¸feVf³f ´ff³fZ IYf SXfÀ°ff ÀffRY

dIY¹ffÜ ¸f°f»ff ÀfZ³ff ÀfZ A´f³ff WXIY ´ff³fZ ¸fZÔ BÀf QZVf IYe ¸fdWX»ffAûÔ IYû 70 Àff»f »f¦f

¦fEÜ ¹fZ ÀfØfSX Àff»f CX³fIZY d»fE dIY°f³fZ ÂffÀfQ SXWXZ WXûÔ¦fZ, BÀfIYe IY»´f³ff ÀfWXþ WXe IYe

þf ÀfIY°fe WX`Ü ¦füSX°f»ff WX` dIY A·fe°fIY ÀfZ³ff ¸fZÔ 14 Àff»f °fIY VffgMXÊ ÀfdUÊÀf IY¸feVf³f

(EÀfEÀfÀfe) ¸fZÔ ÀfZUf QZ ¨fbIZY ´fb÷Y¿f Àf`d³fIYûÔ IYû WXe À±ff¹fe IY¸feVf³f IYf dUIY»´f d¸f»f

´ff SXWXf ±ff, »fZdIY³f ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¹fWX WXIY ³fWXeÔ ±ffÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IZY ffQ

ÀfZ³ff ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´fb÷Y¿f ARYÀfSXûÔ ÀfZ fSXffSXe IYf Ad²fIYfSX d¸f»ff WX`Ü SXÃff ¸fÔÂff»f¹f

IYe ¸fÔþcSXe QZIYSX U¿fûÊÔ ÀfZ ÀfÔ§f¿fÊSX°f ¸fdWX»ff Àf`³¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ¸f³fûf»f ¸fZÔ ¨ffSX-¨ffÔQ

»f¦ff dQE WX`ÔÜ

dQ»»fe ´fbd»fÀf IYe ¦ffOÞXe ÀfZ §ff¹f»f WXbE ¹fbUIY IYe ¸fü°f

¦fiZMXSX ³fûEOXf (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f) :

ÀfcSXþ´fbSX IYû°fUf»fe ÃfZÂf IZY þb³f´f°f ¦ffÔU IZY

Àf¸fe´f fe°fZ dQ³fûÔ dQ»»fe ´fbd»fÀf IYe ¦ffOÞXe ³fZ

Qû Àf¦fZ ·ffB¹fûÔ IYû IbY¨f»f dQ¹ff ±ffÜ CX´f¨ffSX

IZY QüSXf³f Vfd³fUfSX SXf°f EIY ·ffBÊ UeSXZÔQi CXRYÊ

SXfWXb»f IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ, þfdIY QcÀfSXZ IYû IbYL

dQ³f ´fcUÊ AÀ´f°ff»f ÀfZ Lb˜e d¸f»fe ±feÜ ¹fbUIY

IYe ¸fü°f IZY ffQ ¦fif¸fe¯fûÔ IYe ·feOÞX ¸füIZY ´fSX

EIYÂf WXû ¦fBÊ AüSX 20 »ffJ IYe Afd±fÊIY

¸fQQ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ WXÔ¦ff¸ff IYSX SXWXZ ¦fif¸fe¯fûÔ

IYû ´fbd»fÀf ³fZ Àf¸fÓff fbÓffIYSX VffÔ°f IYSXf¹ffÜ

¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY §fMX³ff IZY ffQ

dQ»»fe ´fbd»fÀf IZY dIYÀfe Ad²fIYfSXe ¹ff

´fbd»fÀfIY¸feÊ ³fZ ¸ff¸f»fZ IYf ÀfÔÄff³f ³fWXeÔ d»f¹ffÜ

UWXeÔ ¹fbUIY UeSXZÔQi IYe 20 dQ³f ´fWX»fZ WXe VffQe SXµ°ffSX ¦ffOÞXe ³fZ CX³fIYe ¸fûMXSXÀffBdIY»f ¸fZÔ

WXbBÊ ±feÜ

Àff¸f³fZ ÀfZ MX¢IYSX ¸ffSX Qe ±feÜ WXfQÀfZ ¸fZÔ ¦fÔ·feSX

¦füSX°f»ff WX` dIY Àfû¸fUfSX Vff¸f ¦fiZMXSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f Qû³fûÔ ·ffB¹fûÔ IYû I`Y»ffVf

³fûEOXf ÃfZÂf IZY þb³f´f°f ¦ffÔU IZY SXWX³fZ Uf»fZ Qû AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ UeSXZÔQi IYe

·ffBÊ UeSXZÔQi (27) AüSX ´fU³f (24) ffBIY dÀ±fd°f ³ffþbIY QZJ CXÀfZ AfBÀfe¹fc ¸fZÔ SXJf

ÀfZ IYWXeÔ þf SXWXZ ±fZÜ Qû³fûÔ ·ffBÊ ¦ffÔU IZY ffWXSX ¦f¹ff ±ffÜ IYfRYe B»ffþ IZY ffQ ·fe CXÀfIYe

¨füSXfWXZ ´fSX ´fWXbÔ¨fZ °fû dQ»»fe ´fbd»fÀf IYe °fZþ ÀfZWX°f ¸fZÔ IYûBÊ Àfb²ffSX ³fWXeÔ WXbAfÜ WXf»ffÔdIY

AfªffQe IZY 7 QVfIYûÔÔ ffQ ·fe ³fWXeÔ fQ»fe ªfZ»fûÔ IYe °fÀ½feSX

IYfSXfUfÀf ¹ff þZ»f-½¹fUÀ±ff CX³³feÀfUeÔ

Vf°ffQe IZY Af²fbd³fIY Àf¸ffþ IYe QZ³f WX`Ü

AÔ¦fiZþe ÀfØff ³fZ A´f³fZ f³ffE d³f¹f¸fûÔ IYf

CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ ´fSX Qûd¿f¹fûÔ IYû IYfSXfUfÀf ¸fZÔ

SXJ³fZ IYe ½¹fUÀ±ff f³ffBÊÜ 1894 ¸fZÔ

IYfSXfUfÀf IYf³fc³f f³ff, þû Afþ °fIY

AdÀ°f°U ¸fZÔ WX`Ü fe¨f-fe¨f ¸fZÔ Àfb²ffSX

Àfd¸fd°f¹fûÔ õfSXf þZ»fûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe dÀfRYfdSXVfZÔ

IYe þf°fe SXWXe WX`ÔÜ ´fSX AfþfQe IZY Àff°f

QVfIY fe°f þf³fZ IZY ffQ ·fe þZ»fûÔ ¸fZÔ I`YdQ¹fûÔ

IYe ·feOÞX AüSX CX³fIZY ´fid°f ½¹fUWXfSX ¸fZÔ IYûBÊ

JfÀf °fQe»fe ³fWXeÔ AfBÊ WX`Ü I`YdQ¹fûÔ IYe

ÀfbSXÃff IZY ³ff¸f ´fSX IYNXûSX°ff, A´fSXf²f IYe

¦fÔ·feSX°ff IZY ³ff¸f ´fSX ffÊSX°ff, Q¸f³f AfdQ

IbYL EZÀfZ ¦fÔ·feSX ¸fÀf»fZ WX`Ô, dþ³f ´fSX IbYL NXûÀf

³fed°f¹ffÔ f³ff³fZ AüSX Af¸fc»f¨fc»f ´fdSXU°fʳf IYe

AfUV¹fIY°ff WX`Ü

QÔOX IYf ÀUøY´f Àf¸f¹f AüSX dÀ±fd°f¹fûÔ IZY

A³fbÀffSX fQ»f°ff SXWXf WX`Ü QÔOXVffdÀÂf¹fûÔ ³fZ QÔOX

IZY þû dÀfðfÔ°f f°ffE WX`Ô, CX³f¸fZÔ

´fid°fVfû²ff°¸fIY, ·f¹fIYfSXe, d³fUfSX¯ff°¸fIY

AüSX Àfb²ffSXUfQe dÀfðfÔ°f ´fi¸fbJ WX`ÔÜ B³WXeÔ

dÀfðfÔ°fûÔ IZY °fWX°f þZ»f-½¹fUÀ±ff IYû ¨f»ff³fZ

IYe ff°f IYWXe þf°fe WX`Ü IYf³fc³f °fûOÞX³fZ Uf»fZ

½¹fdöY IYû þZ»f BÀfd»fE ·fZþf þf°ff WX`,

°ffdIY CXÀf¸fZÔ ·f¹f ´f`Qf WXû AüSX UWX QbffSXf

A´fSXf²f ³f IYSXZ, AüSX Àf¸ffþ EZÀfZ ½¹fdöY ÀfZ

¹fWX ÀfeJ »fZ dIY CXÀfZ ·fe A´fSXf²f ³fWXeÔ IYSX³ff

WX`Ü

Af ´fiV³f CXNX°ff WX` dIY dIYÀfe ½¹fdöY IZY

AfUf¦f¸f³f IYe ÀU°fÔÂf°ff IYû J°¸f IYSXIZY,

CXÀfZ CXÀfIYe Q`dWXIY ÀU°fÔÂf°ff ÀfZ UÔd¨f°f IYSX-

IZY I`YQ ¸fZÔ SXJ³ff ¸ffÂf ´f¹ffÊ~ WX` ¹ff dIY dRYSX

¹fWX ¸ff³ff þfE dIY CXÀf ½¹fdöY ³fZ A´fSXf²f

IYSX³fZ IZY IYfSX¯f A´f³fZ ½¹fdöY WXû³fZ IZY

Ad²fIYfSX IYû WXe Jû dQ¹ff WX`Ü EIZY ¦fû´ff»f³f

f³ff¸f ¸fQifÀf SXfª¹f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹fWXe IYWXf

¦f¹ff ±ff dIY A´fSXf²fe ½¹fdöY ³fWXeÔ WX`Ü ´fSX ffQ

¸fZÔ ¸f³fZIYf ¦ffÔ²fe f³ff¸f ·ffSX°f ÀfÔ§f IZY ¸ff¸f»fZ

¸fZÔ Af´fSXfd²fIY ³¹ff¹f ´fi¯ff»fe ¸fZÔ ¸fWXØU´fc¯fÊ

Àfb²ffSX dIYE ¦fE AüSX IYWXf ¦f¹ff dIY dIYÀfe ·fe

½¹fdöY IYû CXÀfIYe Q`dWXIY ÀU°fÔÂf°ff ÀfZ UÔd¨f°f

IYSX³fZ Uf»fe ´fidIiY¹ff Àff¸¹f, ³¹ff¹f AüSX

ÀfdõUZIY ´fSX Af²ffdSX°f WXû³fe ¨ffdWXE AüSX

dU¨ffSX¯f ¸fZÔ QcÀfSXZ ´fÃf IZY Ad²fIYfSX ·fe

Àfbd³fd›°f WXû³fZ ¨ffdWXEÜ BÀfIZY ffQ Àfb³fe»f

ffÂff f³ff¸f dQ»»fe ´fiVffÀf³f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

³¹ff¹f¸fcd°fÊ UeAfSX IÈY¿¯ff A¹¹fSX ³fZ þZ»f

´fiVffÀf³f AüSX I`YdQ¹fûÔ IYe QVff ¸fZÔ Àfb²ffSX IZY

d»fE A³fZIY ¸fWXØU´fc¯fÊ ÀfbÓffU dQEÜ

VfSXff IYe QbIYf³f WXMXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX ´fiQVfʳf

AfZ¸f´fiIYfVf

¦fiZMXSX ³fûEOXf (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f) : ¦fiZMXSX

³fûEOXf UZÀMX ¦füSX dÀfMXe Qû ¸fZÔ ¦fb÷YõfSXZ IZY Àf¸fe´f

VfSXff IYe QbIYf³f Jû»f³fZ IZY dUSXû²f ¸fZÔ

¦fb÷YõfSXf ´fifÔ²fIY IY¸fZMXe U ÀfûÀff¹fMXe IZY

d³fUfdÀf¹fûÔ ³fZ ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ ¦fb÷YõfSXf ´fifÔ²f³f

IY¸fZMXe IZY Af”f³f ´fSX ¦ffdþ¹ffffQ ¦fb÷YõfSXf

dÀfJ ´fifÔ²fIY IY¸fZMXe, Jf»fÀff WXZ»´f

¦ffdþ¹ffffQ IZY Àff±f IYBÊ A³¹f ÀfÔÀ±ff ÀfQÀ¹f

·fe Àf¸f±fʳf ¸fZÔ Af¦fZ AfEÜ ¦fb÷YõfSXf ´fifÔ²fIY

IY¸fZMXe IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY ¦füSX dÀfMXe Qû

¸fZÔ ¦fb÷YõfSXZ ÀfZ 100 ¸feMXSX IYe QcSXe ´fSX VfSXff

IYe QbIYf³f Jû»f Qe ¦fBÊ WX`Ü VfSXff IYe QbIYf³f

Jb»fZ 15 dQ³f WXû ¦fE WX`ÔÜ ¦fb÷YõfSXZ IZY

AfÀf´ffÀf AÀff¸ffdþIY °f°UûÔ IYf þ¸ffUOÞXf

»f¦ff SXWX°ff WX`Ü BÀfÀfZ ÀfZUfQfSXûÔ IYû ´fSXZVff³fe

WXû°fe WX`Ü ¦fb÷YõfSXf ´fifÔ²fIY Àfd¸fd°f IZY Àff±f

d³fUfÀfe d´fL»fZ 15 dQ³f ÀfZ BÀfIYf dUSXû²f IYSX

SXWXZ WX`ÔÜ ´fifd²fIYSX¯f AüSX ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IYû

BÀfIZY dJ»ffRY dVfIYf¹f°f ·fe Qe ¦fBÊ, »fZdIY³f

Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¦ffdþ¹ffffQ Àfe¸ff ¸fZÔ VfSXff

Àfb³fe»f Vfb¢»ff

³f°feþ°f³f, ¹fWX d³fd›°f WXû ¦f¹ff dIY I`YdQ¹fûÔ

IYf ·fe ¸ff³fUfd²fIYfSX WXû°ff WX`, CX³WXZÔ A´f³fe

ff°f SXJ³fZ, dUd²fIY ÀfWXf¹f°ff ´fif~ IYSX³fZ

AüSX ¸füd»fIY Ad²fIYfSXûÔ IYf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ

IYf Ad²fIYfSX WXû°ff WX`Ü ´fSX Afþ ·fe þf

þZ»fûÔ ¸fZÔ I`YdQ¹fûÔ IYe Af°¸fWX°¹ffEÔ, CX³fIZY

·ff¦f þf³fZ IYe §fMX³ffEÔ, CX³fIZY Àff±f WXû³fZ

Uf»fZ Qb½¹fÊUWXfSX, CX³fIYe Af´fÀfe ¸ffSX´feMX

þ`Àfe §fMX³ffEÔ fSXfÀf þZ»f IZY þeU³f ´fSX

Àfû¨f³fZ IYû ¸fþfcSX IYSX°fe WX`ÔÜ

WXf»f WXe ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f SXf¿MÑXe¹f A´fSXf²f

dSXIYfgOXÊ ¹fcSXû IYe dSX´fûMXÊ f°ff°fe WX` dIY ´fcSXZ

·ffSX°f ¸fZÔ þZ»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IZY A³fb´ff°f ¸fZÔ

I`YdQ¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fWXb°f ª¹ffQf WX`Ü þZ»fûÔ ¸fZÔ

¹fWX þ³fÀfÔ£¹ff dUÀRYûMX ·fe þZ»f IYe ´fiVffÀf³f

½¹fUÀ±ff IYû fbSXZ °fSXeIZY ÀfZ ´fi·ffdU°f IYSX°ff

WX`Ü 2018 IYe dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY ·ffSX°f IYe

IYe QbIYf³f WXû³fZ IYf WXUf»ff QZIYSX ´f»»ff ÓffOÞX

d»f¹ffÜ d³fUfdÀf¹fûÔ U ¦fb÷YõfSXf ´fifÔ²fIY IY¸fZMXe

IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY VfSXff IYe QbIYf³f

fÔQ IYSXf³fZ IYe ¦fbWXfSX ¦ffdþ¹ffffQ ³f¦fSX d³f¦f¸f

ÀfZ ·fe »f¦ffBÊ þf ¨fbIYe WX`, »fZdIY³f d³f¦f¸f

Ad²fIYfSXe Àfb³f³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`ÔÜ

AfIiYûdVf°f d³fUfdÀf¹fûÔ U ¦fb÷YõfSXf

´fifÔ²fIY IY¸fZMXe IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ VfSXff IYe

QbIYf³f fÔQ IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX þ¸fIYSX

IbY»f 1339 þZ»fûÔ ¸fZÔ 3.83 »ffJ I`YdQ¹fûÔ

IYe þ¦fWX WX`, þfdIY B³f¸fZÔ I`YdQ¹fûÔ IYe

ÀfÔ£¹ff 4.66 »ffJ WX`Ü ¹ff³fe AüÀf°f³f ´fid°f

Àfü I`YQe IZY À±ff³f ´fSX 117 I`YQe SXWX SXWXZ WX`ÔÜ

BÀf¸fZÔ ·fe CXØfSX ´fiQZVf, dÀfd¢IY¸f, ¸f²¹f´fiQZVf,

LØfeÀf¦fPÞX, CXØfSXfJÔOX, ¸fZ§ff»f¹f AüSX dQ»»fe

IYe dÀ±fd°f fWXb°f ¦fÔ·feSX WX`Ü CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ °fû

Àfü I`YQe IZY À±ff³f ´fSX 176.5 I`YQe SXWX SXWXZ

WX`ÔÜ þZ»fûÔ ¸fZÔ ·feOÞX ´fSX ³¹ff¹f´ffd»fIYf ³fZ °ff

ÀfÔÄff³f d»f¹ff, þf ´fcSXf dUV½f IYûSXû³ff IYe

¨f´fZMX ¸fZÔ Af SXWXf ±ffÜ CXÀfZ »f¦ff dIY A¦fSX BÀf

·feOÞX ·fSXe AfffQe ¸fZÔ IYûSXû³ff R`Y»ff °fû

dÀ±fd°f dU³ffVfIY WXû þfE¦feÜ BÀfd»fE AfQZVf

´ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff dIY Àf·fe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ °f°IYf»f

´fi·ffU ÀfZ CX¨¨ffd²fIYfSX ´fif~ Àfd¸fd°f ¦fdNX°f

IYSX EZÀfZ dU¨ffSXf²fe³f I`YdQ¹fûÔ IYf ´f°ff »f¦ff¹ff

þfE, þû þZ»fûÔ ¸fZÔ Àff°f U¿fÊ ÀfZ ª¹ffQf Àf¸f¹f

ÀfZ SXWX SXWXZ WX`Ô, °ffdIY CX³fIYe dSXWXfBÊ IYe þf

ÀfIZYÜ BÀf d³f¯fʹf IZY ´fdSX¯ff¸f ÀUøY´f

¸fWXfSXf¿MÑX, CXØfSX ´fiQZVf, SXfþÀ±ff³f,

LØfeÀf¦fPÞX, ¸f²¹f´fiQZVf, ¦fbþSXf°f, AÀf¸f,

¦fûUf AüSX °fd¸f»f³ffOXb AfdQ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ WXþfSXûÔ

I`YdQ¹fûÔ IYû AÀ±ff¹fe øY´f ÀfZ dSXWXf dIY¹ff þf

SXWXf WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ IZYÔQie¹f IYfSXf¦ffSX, dþ»ff

IYfSXf¦ffSX, CX´f-IYfSXf¦ffSX, ¸fdWX»ff IYfSXf¦ffSX,

dUVfZ¿f IYfSXf¦ffSX AüSX AfgþUZÊVf³f WXû¸f AfdQ

IYf ´fifU²ff³f WX`Ü IZYÔQie¹f IYfSXf¦ffSX ¸fZÔ Qû U¿fÊ

ÀfZ ª¹ffQf IYe Àfþf ´ffE ½¹fdöY¹fûÔ IYû SXJ³fZ

IYf AüSX ¸fdWX»ffAûÔ IYû dUVfZ¿f ¸fdWX»ff

IYfSXf¦ffSX ¸fZÔ SXJ³fZ IYf d³f¹f¸f WX`Ü Af°fÔIYUfQ

þ`ÀfZ ¦fÔ·feSX A´fSXf²fûÔ IZY Qûd¿f¹fûÔ IYû dUVfZ¿f

IYfSXf¦ffSX ¸fZÔ SXJ³fZ IYf d³f¹f¸f WX`, ´fSX BÀfIYf

´fcSXe °fSXWX ´ff»f³f ³fWXeÔ WXû°ffÜ

³ffSXZffþe IYeÜ ¦fb÷YõfSXf ´fifÔ²fIY IY¸fZMXe ³fZ

d³f¯fʹf d»f¹ff WX` dIY ¹fdQ VfSXff IYe QbIYf³f

Vfe§fi fÔQ ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ °fû CX¦fi AfÔQû»f³f dIY¹ff

þfE¦ffÜ ´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ

¦fb÷YõfSXf ´fifÔ²fIY IY¸fZMXe IZY ÀfQÀ¹f AfSXEÀf

CX´´f»f, Jf»fÀff WXZ»´f IZY ´fi¸fbJ ¦fbSX´fie°f dÀfÔWX

SX¸¸fe, ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ÀfûPÞXe, ÀfbSXZÔQi dÀfÔWX

EOXUûIZYMX, þÀf´fie°f dÀfÔWX, þÀf´ff»f dÀfÔWX,

Qed´fÔQSX Vffd¸f»f SXWXZÜ

´fU³f IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû³fZ ´fSX CXÀfZ

VfbIiYUfSX IYû AÀ´f°ff»f ÀfZ Lb˜e QZ Qe ¦fBÊ ±feÜ

¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f UeSXZÔQi IYe Vfd³fUfSX SXf°f

IYSXef QÀf fþZ CX´f¨ffSX IZY QüSXf³f ¸fü°f WXû

¦fBÊÜ AfSXû´f WX` dIY ´fedOÞX°f ´fdSXUfSX Af °fIY

´ffÔ¨f »ffJ ÀfZ Ad²fIY SXfdVf B»ffþ ¸fZÔ J¨fÊ

IYSX ¨fbIYf WX`Ü

ÀfÔ¨ffSXe SXû¦fûÔ IYe SXûIY±ff¸f

IZY d»fE BÔdQSXf´fbSX¸f ¸fZÔ

IYf¸f VfbøY

¸faÀfcSX Af»f¸f

ÀffdWXffffQ (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f) : IYûSXû³ff

Uf¹fSXÀf IZY fPÞX°fZ ÀfÔIiYd¸f°fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IYû

QZJ°fZ WXbE ´fiVffÀf³f ³fZ BÔdQSXf´fbSX¸f IYû IÔYMXZ³f¸fZÔMX

þû³f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff WX`Ü UWXeÔ, BÔdQSXf´fbSX¸f ¸fZÔ

Vfd³fUfSX AüSX SXdUUfSX IYû ÀfÔ¨ffSXe SXû¦fûÔ IYe

SXûIY±ff¸f IZY d»fE Àf`d³fMXfBþZVf³f, EÔMXe »ffUfÊ

dLOÞXIYfU U ÀfRYfBÊ IZY ffQ ¨fc³ff OXf»f³fZ IYf

IYf¸f dIY¹ff þf SXWXf WX`, dþÀfÀfZ ÀfÔ¨ffSXe SXû¦fûÔ

´fSX SXûIY±ff¸f »f¦f ÀfIZYÜ ¦ffdþ¹ffffQ dUIYfÀf

´fifd²fIYSX¯f (þeOXeE) AüSX ³fZ¨fSX ¢»fe³f

E³fUf¹fSXû ÀfdUÊÀf d¸f»fIYSX BÔdQSXf´fbSX¸f ¸fZÔ

ÀfÔ¨ffSXe SXû¦fûÔ IZY SXûIY±ff¸f IZY d»fE Ad·f¹ff³f

¨f»ff SXWXZ WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYe

SXûIY±ff¸f IZY d»fE Àff~fdWXIY »ffgIYOXfCX³f IZY

QüSXf³f ffþfSX, ÀffUÊþd³fIY À±ff³f U

ÀfûÀff¹fdMX¹fûÔ IYû Àf`d³fMXfBþ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü

UWXeÔ, Vff¸f IYû RYfgd¦f¦f ·fe IYe þf SXWXe WX`Ü

IcYOÞXf CXNXfIYSX ¨fc³fZ U IZYd¸fIY»f IYf dLOÞXIYfU

·fe dIY¹ff þf SXWXf WX`, dþÀfÀfZ fe¸ffSXe ³f R`Y»fZÜ

SXdUUfSX IYû BÔdQSXf´fbSX¸f IZY AdWXÀff JÔOX

B»ffIZY ¸fZÔ ÀfûÀff¹fdMX¹fûÔ U ÀfOÞXIY IZY dIY³ffSXZ

³ff»fZ ³ffd»f¹fûÔ ¸fZÔ EÔMXe »ffUfÊ IYf dLOÞXIYfU

dIY¹ff ¦f¹ffÜ


Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f Satyamlive.com Àfû¸f½ffS,X 27 ªfb»ffBÊX ÀfZ 02 A¦fÀ°f, 2020 03

8 IZYþSXeUf»f ³fZ 450 fZOX IZY ³fU d³fd¸fÊ°f fbSXfOÞXe AÀ´f°ff»f IYf Afg³f»ffB³f dIY¹ff CXîfMX³f 8 IYûdUOX ¸fSXeþûÔ IZY d»fE fbSXfOÞXe AÀ´f°ff»f IYf 450 fZOX AüSX þbOÞX þf³fZ ÀfZ dQ»»fe IZY d³fUfdÀf¹fûÔ IYû B»ffþ ¸fZÔ IYfRYe ¸fQQ d¸f»fZ¦fe- IZYþSXeUf»f

fbSXfOÞXe AÀ´f°ff»f IYf ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f ³fZ dIY¹ff Vfb·ffSXÔ·f

¹fû¦fZVf IbY¸ffSX

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f)Ü:

¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ Afþ

fbSXfOÞXe ¸fZÔ ³fU d³fd¸fÊ°f AÀ´f°ff»f IYf

Afg³f»ffB³f CXîfMX³f dIY¹ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ

IZYþSXeUf»f ³fZ IYWXf dIY dRY»fWXf»f fbSXfOÞXe

AÀ´f°ff»f IYû 450 fZOX IZY Àff±f VfbøY dIY¹ff

þf SXWXf WX`Ü WXf»ffÔdIY ¹fWXfÔ ´fSX 700 fZOX

f³ffE þfEÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYûdUOX

¸fSXeþûÔ IZY B»ffþ IZY d»fE fbSXfOÞXe AÀ´f°ff»f

¸fZÔ 450 fZOX AüSX þbOÞX ¦fE WX`Ô, BÀfÀfZ dQ»»fe

IZY d³fUfdÀf¹fûÔ IYû B»ffþ IYfRYe ¸fQQ d¸f»fZ¦fe

AüSX Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ¹fWX AÀ´f°ff»f

AfÀf´ffÀf IZY »fû¦fûÔ IYe ÀfZUf IYSXZ¦ffÜ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ IYWXf dIY

OXfg¢MXÀfÊ, ³fÀfZÊþ, IZYÔQi U dQ»»fe ÀfSXIYfSX,

Àf·fe IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ WX¸f³fZ IYûSXû³ff IYû

d³f¹fÔdÂf°f IYSX³fZ ¸fZÔ dUþ¹f ´ffBÊ WX`, »fZdIY³f

A·fe WX¸f³fZ þe°f WXfdÀf»f ³fWXeÔ IYe WX`Ü UWXeÔ,

ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe Àf°fZÔQi þ`³f CXîfMX³f Àf¸ffSXûWX IZY

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f)Ü dQ»»fe

·ffþ´ff A²¹fÃf AfQZVf ¦fb~f U SXf¿MÑXe¹f ¸fÔÂfe

ÀfSXQfSX AfSX ´fe dÀfÔWX ³fZ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfZ

dÀfJ ·ffBÊ-fWX³fûÔ IYf ·ffSX°f Af¦f¸f³f ´fSX

dQ»»fe E¹fSX´fûMXÊ ´fSX ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ BÀf

AUÀfSX ´fSX ´fiQZVf ¸fedOX¹ff ´fi¸fbJ AVfûIY

¦fû¹f»f U AfdQ°¹f Óff CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfZ Uf´fÀf »füMXZ dÀfJ ·ffBÊ-

fWX³f WX`Ô, d³fQf³f dÀfÔWX, ¸fIÔYQ »ff»f, Àf³f¸fe°f

IYüSX, f»fZÔQi dÀfÔWX, ¨fSX¯f IYüSX dÀfÔWX, f»fU³f

IYüSX dÀfÔWX, ¦fbSXþe°f dÀfÔWX, ¸f³f¸fe°f IYüSX,

¸f³fQe´f dÀfÔWX, ´fc³f¸f IYüSX U ´fiUe¯f dÀfÔWX WX`ÔÜ

ßfe ¦fb~f ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe ³fSXZ³Qi

¸fûQe þe IYe QcSXQVfeÊ ³fed°f¹fûÔ ÀfZ QZVf ¸fZÔ

³ff¦fdSXIY°ff ÀfÔVfû²f³f IYf³fc³f »ff¦fc WXbAf WX`

dþÀfIZY IYfSX¯f WXe Afþ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfZ

dÀfJ ·ffBÊ-fÔ²fb ÀUQZVf »füMXZ WX`ÔÜ ¹fWX ´fWX»ff

¸füIYf WX` þf ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfZ dÀfJ ´fdSXUfSX

·ffSX°f Uf´fÀf AfE WX`ÔÜ ÀUQZVf »füMX³fZ ´fSX

dÀfJ ·ffB¹fûÔ-fWX³fûÔ IYf WX¸f ÀUf¦f°f IYSX°fZ

WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ³ff¦fdSXIY°ff ÀfÔVfû²f³f

IYf³fc³f IZY dUSXûd²f¹fûÔ IYû Àf¸fÓf þf³ff ¨ffdWXE

dIY ¹fWX IYf³fc³f ´fOÞXûÀfe ¸fb»IYûÔ ¸fZÔ ´fi°ffdOÞX°f WXbE

WX¸ffSXZ WXe ·ffBÊ-fÔ²fbAûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ WX`Ü WX¸f

¸ff³f³fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe ³fSXZÔQi ¸fûQe þe AüSX

QüSXf³f ¸füIZY ´fSX CX´fdÀ±f°f SXWXZ, CX³WXûÔ³fZ Qe´f

´fiªUd»f°f IYSX IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYAf°f IYeÜ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ IYWXf

dIY ¸fbÓfZ fbSXfOÞXe AÀ´f°ff»f IYf CXîfMX³f IYSX-

IZY fWXb°f JbVfe WXû SXWXe WX`Ü IYûSXû³ff IYe UþWX

ÀfZ AüSX IbYL ½¹fdöY¦f°f ½¹fÀ°f°ffAûÔ IZY ¨f»f°fZ

¸f`Ô AÀ´f°ff»f IZY CXîfMX³f IZY d»fE ¸füIZY ´fSX

CX´fdÀ±f°f ³fWXeÔ WXû ÀfIYf, BÀfd»fE AÀ´f°ff»f

IZYVfU´fbSX¸f ÀfZUf fÀ°fe ¸fZÔ ¸ffÀIY, IYfPÞXf

AüSX Àf`d³fMXfBþSX IYf d³f:Vfb»IY dU°fSX¯f

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f)Ü ·ffSX°f

dUIYfÀf ´fdSX¿fQ (·ffdU´f) ³fZ VfbIiYUfSX IYû

IZYVfU´fbSX¸f IZY ´fif¨fe³f WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX dÀ±f°f

ÀfZUf fÀ°fe ¸fZÔ ¸ffÀIY, IYfPÞXf EUÔ Àf`d³fMXfBþSX

IYf dU°fSX¯f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX AfÀf-

´ffÀf IYe fdÀ°f¹fûÔ ÀfZ Af¹fZ »fû¦fûÔ IYû ·fe

d³f:Vfb»IY ¸ffÀIY, Àf`d³fMXfBþSX AüSX IYfPÞXf

IYf dU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ

E³fE¸fÀfeOXe IZY ¸fWXf´füSX þ¹f ´fiIYfVf ¸fb£¹f

Ad°fd±f IZY øY ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¸fWXf´füSX ³fZ

¸ff³f³fe¹f ¦fÈWX ¸fÔÂfe ßfe Ad¸f°f VffWX þe IYf

Af·ffSX IYSX°fZ WX`Ô dþ³fIZY úPÞX d³f›¹f AüSX

A±fIY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ Afþ QZVf ¸fZÔ ³ff¦fdSXIY°ff

ÀfÔVfû²f³f IYf³fc³f »ff¦fc dIY¹ff ¦f¹ff dþÀfIZY

IYfSX¯f Af ´fOÞXûÀfe QZVf ¸fZÔ ´fi°ffdOÞX°f WXbE

WX¸ffSXZ ·ffBÊ-fÔ²fbAûÔ IYf QZVf Uf´fÀf »füMX³ff

ÀfÔ·fU WXbAf WX`Ü ßfe ¦fb~f ³fZ IYWXf dIY IYWXf

dIY ´ffdIYÀ°ff³f, ffÔ¦»ffQZVf AüSX

ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYf ÀfÔdU²ff³f CX³WXZÔ dUdVfá

²ffd¸fÊIY SXfª¹f f³ff°ff WX`, ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f, B³f

¸fWXf´füSX ³fZ dIYSXfOÞXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IYf dIY¹ff QüSXf

Aû¸f´fiIYfVf

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f)Ü CXØfSXe

dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f (E³fOXeE¸fÀfe) IZY

¸fWXf´füSX þ¹f ´fiIYfVf ¸ff³fÀfc³f IZY QüSXf³f

þ»f·fSXfU IYe Àf¸fÀ¹ff IZY ¸fïZ³fþSX »f¦ff°ffSX

ÃfZÂfûÔ IYf d³fSXeÃf¯f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ Vfd³fUfSX IYû

CX³WXûÔ³fZ dIYSXfOÞXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY AÔ°f¦fÊ°f

¸fbffSXIY´fbSX OXffÀf, dIYSXfOÞXe, d³fNXfSXe AüSX

dIYSXfOÞXe Àfb»fZ¸ff³f ³f¦fSX UfOXÊ IYf d³fSXeÃf¯f

dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX À±ff³fe¹f d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ

´fc³f¸f ´ffSXfVfSX Óff, Àfû³ff ¨fü²fSXe, CXd¸fÊ»ff

¨fü²fSXe, ´fi¸fbJ Ad·f¹fÔ°ff IZY.´fe dÀfÔWX ÀfdWX°f

d³f¦f¸f IZY A³¹f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

¸fWXf´füSX þ¹f ´fiIYfVf ³fZ f°ff¹ff dIY d³fSXeÃf¯f

ÀfZ ´fWX»fZ CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ

IZYþSXeUf»f IYû ´fÂf d»fJIYSX Àff±f ¨f»f³fZ IYf

A³fbSXû²f dIY¹ff ±ff ´fSX IYûBÊ ÀfIYfSXf°¸fIY

þUff ³fWXeÔ d¸f»ffÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY

dIYSXfOÞXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY AÔ°f¦fÊ°f

¸fbffSXIY´fbSX OXffÀf UfOXÊ Ad²fIÈY°f IYfg»fû³fe

ÃfZÂf WX`, dþÀf¸fZÔ ÀfeUSX EUÔ ÀfOÞXIY f³ff³fZ IYf

¦fb~f ³fZ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfZ AfE dÀfJ

·ffBÊ-fWX³fûÔ IYf dIY¹ff ÀUf¦f°f

ÀfÔUfQQf°ff

IYWXf dIY WX¸f Àf·fe IYû IYûSXû³ff ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ

Àf°fIYÊ SXWX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü WX¸f þf ·fe §fSX

ÀfZ ffWXSX d³fIY»fZÔ °fû ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX »fZÔ dIY

WX¸f³fZ ¸ffÀIY ´fWX³ff WXbAf WX`Ü IYûSXû³ff ÀfZ

f¨ffU WXe IYûSXû³ff IYf EIY¸ffÂf B»ffþ WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYûSXû³ff ÀfÔIYMXIYf»f ¸fZÔ ¦fSXef AüSX

¸fþQcSXûÔ IZY d»fE ¸fWXf·fûþ SXÀfûBÊ ¨f»ff³fZ,

¸ffÀIY AüSX Àf`d³fMXfBþSX dU°fSX¯f IYSX³fZ Uf»fZ

IYûSXû³ff UfgdSX¹fÀfÊ IYû f²ffBÊ QZ°fZ WXbE Àf¸¸ff³f

´fÂf ·fZÔMX dIY¹fZÜ

IYf Afg³f»ffB³f CXîfMX³f IYSX³ff ´fOÞXfÜ ¸f`Ô IbYL

dQ³f ´fWX»fZ AÀ´f°ff»f IYf d³fSXeÃf¯f IYSX³fZ

Af¹ff ±ff AüSX °f`¹ffdSX¹fûÔ IYf þf¹fþf d»f¹ffÜ

fbSXfOÞXe AÀ´f°ff»f IYû A·fe 450 IYûdUOX

fZOX ÀfZ VfbøY dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf AÀ´f°ff»f

IZY 450 fZOX IZY þbOÞX þf³fZ ÀfZ dQ»»fe ¸fZÔ

IYûdUOX fZOX IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·fe UÈdð WXû ¦fBÊ WX`Ü

dQ»»fe ¸fZÔ dþÀf °fSXWX ÀfZ dQ»»fe IZY »fû¦fûÔ,

QZVfûÔ ¸fZÔ dWXÔQc, dÀfJ, füð, ´ffSXÀfe, þ`³f AüSX

BÊÀffBÊ Àf¸fbQf¹fûÔ IZY fWXb°f ÀfZ »fû¦f ²ffd¸fÊIY

Af²ffSX ´fSX ´fi°ffOÞX³ff ÓfZ»f°fZ WX`ÔÜ

UWXfÔ CX³fIYf A´f³fe ²ffd¸fÊIY ´fðd°f,

CXÀfIZY ´ff»f³f AüSX AfÀ±ff SXJ³ff ffd²f°f

AüSX UdþÊ°f WX`Ü ³ff¦fdSXIY°ff ÀfÔVfû²f³f IYf³fc³f

»ff¦fc WXû³fZ ÀfZ ·ffSX°f ¸fZÔ SXWX SXWXZ VfSX¯ffd±fʹfûÔ IYû

·fe ·ffSX°fe¹f ³ff¦fdSXIY IYf QþfÊ ´fif~ WXû¦ff

AüSX CX³WXZÔ Àf·fe ´fiIYfSX IYe ¹fûþ³ff AüSX

ÀfbdU²ffAûÔ IYf »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ

dQ»»fe ÀfSXIYfSX AüSX IZYÔQi ³fZ d¸f»fIYSX IYûSXû³ff

´fSX dUþ¹f ´ffBÊ WX`, ¹fWX IYWX³ff °fû ÀfWXe WX`,

»fZdIY³f IYûSXû³ff IYe »fOÞXfBÊ þe°f »fe WX`, ¹fWX

IYWX³ff ÀfWXe ³fWXeÔ WX`Ü

¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ IYWXf

dIY d´fL»fZ EIY ¸fWXe³fZ ÀfZ IYûSXû³ff IZY IZYÀf

IY¸f WXbE WX`Ô, ¸fÈ°¹fb QSX IY¸f WXbAf WX`, dSXIYUSXe

QSX ¸fZÔ UÈdð WXbBÊ WX` AüSX ´ffgdþdMXdUMXe IYf

IYf¸f dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY ´ffÀf WX`, ´fSX ¹fWX

QbJQ WX` dIY ¹fWXfÔ dUIYfÀf IYf¹fÊ df»IbY»f ³fWXeÔ

dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

¹fWXfÔ þ»f ·fSXfU IYe dÀ±fd°f QZJIYSX EZÀff

´fi°fe°f WXû°ff WX` dIY WX¸f SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe IZY

dIYÀfe ÃfZÂf ¸fZÔ ³f WXûIYSX ffPÞX ´fi·ffdU°f dIYÀfe

ÀfcQcSX ¦ffÔU ¸fZÔ WX`ÔÜ ¸fWXf´füSX ³fZ d³fSXeÃf¯f IZY

QüSXf³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ÃfZÂf ¸fZÔ ¸f¨LSX SXû²fe

QUf dLOÞXIY³fZ AüSX RYfgd¦fÔ¦f AfdQ Àfbd³fd›°f

IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ ¸fWXf´füSX ³fZ f°ff¹ff dIY

A±fʽ¹fUÀ±ff ´fMXSXe ´fSX »ff³fZ IZY d»fE ÀfeE¸f IZYþSXeUf»f

ÀfÔ·ff»fZÔ¦fZ IY¸ff³f, þ»Q IYSX ÀfIY°fZ WXỒ IbYL §fû¿f¯ffEÔ

¹fû¦fZVf IbY¸ffSX

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f)Ü

¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f dQ»»fe IYe

A±fʽ¹fUÀ±ff IYû ´fMXSXe ´fSX »ff³fZ IZY d»fE JbQ

IY¸ff³f ÀfÔ·ff»fZÔ¦fZÜ IYûdUOX-19 IZY ffQ

fZ´fMXSXe WXbBÊ A±fʽ¹fUÀ±ff IYû NXeIY IYSX³fZ IZY

d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe A¦f»fZ Àf~fWX IbYL §fû¿f³ffEÔ

IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY

IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYf ÀfÔIiY¸f¯f Af IY¸f WXû

SXWXf WX`, d»fWXfþf Af UöY WX` A±fʽ¹fUÀ±ff

IYû NXeIY IYSX³ffÜ fZ´fMXSXe WXbBÊ A±fʽ¹fUÀ±ff

I`YÀfZ ´fMXSXe ´fSX »füMXZ BÀfZ »fZIYSX dQ»»fe

ÀfSXIYfSX ¹fûþ³ff °f`¹ffSX IYSX SXWXe WX`Ü B³f

¹fûþ³ffAûÔ IYf E»ff³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ

IZYþSXeUf»f JbQ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû

½¹ff´ffdSXIY U Aüôûd¦fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ ÀfZ IYBÊ

ÀfbÓffU ·fe d¸f»fZ WX`ÔÜ ÀfbÓffU ¸fZÔ dQ»»fe IYe

AüÀf°f IY¸f WXbAf WX`Ü ¹fWX Àf·fe »fû¦fûÔ IYe

¸fZWX³f°f IYe fQü»f°f WXbAf WX`Ü BÀfIZY d»fE ¸f`Ô

Àf·fe OXfg¢MXÀfÊ, ³fÀfZÊþ, ´f`SXf¸fZdOXIY»f ÀMXfRY,

Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX dþ°f³fZ ·fe »fû¦fûÔ ³fZ ¸fZWX³f°f

IYe WX`, CX³f Àf·fe IYû f²ffBÊ QZ³ff ¨ffWX°ff WXchÜ

¹fWX fbSXfOÞXe AÀ´f°ff»f Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ

¹fWXfÔ IZY »fû¦fûÔ IYe Jcf ÀfZUf IYSXZ¦ffÜ ¹fWX

AÀ´f°ff»f ÀfWXe Àf¸f¹f ´fSX VfbøY IYSX dQ¹ff ¦f¹ff

WX`, þf WX¸f IYûSXû³ff ÀfZ þcÓf SXWXZ WX`ÔÜ ¸fbÓfZ

fWXb°f JbVfe WX` dIY ¹fWX 450 fZOX þû ³fE

þbOÞXZ WX`Ô, UWX IYûSXû³ff IYe »fOÞXfBÊ ¸fZÔ dQ»»fe IZY

»fû¦fûÔ IZY d»fE IYfRYe ¸fQQ¦ffSX Àffdf°f WXû¦feÜ

fbSXfOÞXe AÀ´f°ff»f IZY CXîfMX³f IZY AUÀfSX

´fSX ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe Àf°fZÔQi þ`³f ·fe ¸füIZY ¸füþcQ

SXWXZÜ CX³WXûÔ³fZ Qe´f ´fiªUd»f°f IYSXIZY IYf¹fÊIiY¸f

IYe VfbøYAf°f IYeÜ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe Àf°fZÔQi þ`³f ³fZ

ÀfWXe Àf¸f¹f ´fSX AÀ´f°ff»f IYû VfbøY IYSX³fZ IZY

d»fE Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû f²ffBÊ QeÜ ¦füSX°f»ff WX`

dIY dQ»»fe ÀfSXIYfSX fbSXfOÞXe ¸fZÔ 700 fZOX IYf

AÀ´f°ff»f f³ff SXWXe WX`Ü

UWX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f IYû ´fÂf d»fJ IYSX

dIYSXfOÞXe ÃfZÂf ¸fZÔ þ»f·fSXfU IYe Àf¸fÀ¹ff AüSX

¹fWXfÔ þ»f d³fIYfÀfe IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ AU¦f°f

IYSXUfEÔ¦fZÜ À±ff³fe¹f ´ff¿fÊQ ´fc³f¸f Óff ³fZ IYWXf

dIY ¹fWX QbJQ WX` dIY dQ»»fe ÀfSXIYfSX dIYSXfOÞXe

ÃfZÂf IYe CX´fZÃff IYSX SXWXe WX` AüSX ¹fWXfÔ WX»IYe

Àfe ffdSXVf ¸fZÔ ´fcSXf UfOXÊ °f»fff f³f þf°ff WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Af ÃfZÂf IYe þ³f°ff BÀf

CX´fZÃff IYû AûSX ³fWXeÔ ÀfWXZ¦fe °f±ff Vfe§fi þ³f

AfÔQû»f³f WXû¦ffÜ

A±fʽ¹fUÀ±ff IYû

NXeIY IYSX³fZ IYf

dUÀ°fÈ°f ¹fûSXf ·fe

dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf

IYWX³ff WX` dIY

dQ»»fe ¸fZÔ IYûdUOX

IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû SXWXf WX`, Af

A±fʽ¹fUÀ±ff AüSX »fû¦fûÔ IYe AfþedUIYf IYû

´fMXSXe ´fSX »ff³fZ ´fSX ²¹ff³f IZYÔdQi°f dIY¹ff

þfE¦ffÜ ßf¸f AüSX SXûþ¦ffSX ¸fÔÂfe ¦fû´ff»f SXf¹f

³fZ ·fe SXdUUfSX IYû IYWXf dIY Af¸f AfQ¸fe

´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX VfWXSX ¸fZÔ Ad²fIY SXûþ¦ffSX IZY

AUÀfSX ´f`Qf IYSX³fZ IZY d»fE EIY dUVfZ¿f

IYf¹fÊIiY¸f VfbøY IYSXZ¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe þ»Q WXe

A±fʽ¹fUÀ±ff ÀfÔ·ff»f³fZ IZY d»fE dUÀ°fÈ°f

¹fûþ³ff IYf E»ff³f IYSXZÔ¦fZÜ


Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f Satyamlive.com Àfû¸f½ffS,X 27 ªfb»ffBÊX ÀfZ 02 A¦fÀ°f, 2020 04

Jcf QZJe þf SXWXe WX`

A³fb¿IYf Vf¸ffÊ

IYe BÔÀMXf¦fif¸f ÀMXûSXe,

þfSXQÀ°f ´ffCXMX IZY Àff±f

RcY»fûÔ ÀfZ Àfþf dQJf ¨fZWXSXf

IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX IYûSXû³ff ´ffgdþdMXU IZY

AfÔIYOÞXûÔ ¸fZÔ ¦fOÞXfOÞXe IYSX SXWXe WX`: Ad³f»f IbY¸ffSX

A³fb¿IYf Vf¸ffÊ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX IYfRYe Ed¢MXU SXWX°fe WX`Ô.

dRY»fWXf»f CX³fIYe BÔÀMXf¦fif¸f ÀMXûSXe IYfRYe QZJe þf SXWXe WX` dþÀf¸fZÔ

Uû ¦fþf IYf ´ffCXMX IYSX°fe ³fþSX Af SXWXe WX`Ô.

Ad·f³fZÂfe A³fb¿IYf Vf¸ffÊ BÔÀMXf¦fif¸f ´fSX A´f³fZ ´ffCXMX IYû µ»ffg³MX IYSX°fe

³fþSX Af SXWXe WX`Ô, dþÀf¸fZÔ CX³fIYf ¨fZWXSXf RcY»fûÔ ÀfZ PXIYf WX`. Ad·f³fZÂfe ³fZ

BÔÀMXf¦fif¸f ÀMXûSXe ´fSX A´f³ff EIY fb¸fSX`Ô¦f UedOX¹fû ÀffÓff dIY¹ff WX` dþÀf¸fZÔ

UWX §fSX ¸fZÔ ÀfûRZY ´fSX f`NXIYSX BÔÀMXf¦fif¸f dRY»MXÀfÊ IZY Àff±f ¸fÀ°fe IYSX°fe

dQJ SXWXe WX`Ô. UWX EIY µ»fûSX»f dRY»MXSX IYû ¨fb³f A´f³fZ ¨fZWXSXZ IYû SXÔ¦fdfSXÔ¦fZ

RcY»fûÔ ÀfZ PXIYIYSX ´ffCXMX IYSX°fe dQJ SXWXe WX`Ô. WXf»f WXe A³fb¿IYf

³fZ Afg¹f»f ´fbd»fÔ¦f IZY ´fif¨fe³f Af¹fbUZÊdQIY ´fðd°f IZY d³f¹fd¸f°f A·¹ffÀf IYe

AfUV¹fIY°ff IZY ffSXZ ¸fZÔ ff°f IYe ±fe. CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ BÔÀMXf¦fif¸f AIYfÔCXMX

´fSX IbYL °fÀUeSXûÔ IYû ÀffÓff dIY¹ff ±ff dþÀf¸fZÔ CX³WXZÔ A´f³fZ OXfg¦fe IZY ´ffÀf

f`NXIYSX EZÀff IYSX°fZ WXbE QZJf þf ÀfIY°ff WX`. BÀfIZY I`Y´Vf³f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ d»fJf

±ff, 'A´f³fZ ´¹ffSXZ OXfg¦fe IYe ÀfÔ¦fd°f ¸fZÔ Afg¹f»f ´fbd»fÔ¦f IYSX°fZ ¸fZSXe dSX¨fb¹f»f

¸ffd³fÔʦf! Afg¹f»f ´fbd»fÔ¦f EIY ´fif¨fe³f Af¹fbUZÊdQIY A·¹ffÀf WX` dþÀfZ IYU»ff ¹ff

¦fbÔOXbVff IZY °füSX ´fSX þf³ff þf°ff WX`, þû dIY EIY QÔ°f °fIY³feIY WX` dþÀfIZY °fWX°f

Jf»fe ´fZMX ¸fZÔ A´f³fZ ¸fbÔWX IZY ·fe°fSX °fZ»f OXf»fIYSX CXÀfZ IbYL d¸f³fMXûÔ IZY d»fE ¸fbÔWX

IZY AÔQSX ¨ffSXûÔ AûSX dWX»ff°fZ SXWXZÔ AüSX dRYSX ±fcIY QZÔ. ¹fWX QfÔ°fûÔ IYe ÀfRYfBÊ AüSX

ÀfZWX°f IZY d»fE IYfRYe A¨Lf WX` AüSX ¹fWX VfSXeSX IZY dU¿f`»fZ °f°UûÔ IYû ·fe ffWXSX

d³fIYf»f³fZ ¸fZÔ IYfSX¦fSX WX`. þ`Àff dIY WX¸f Àf·fe BÀf Àf¸f¹f IYf CX´f¹fû¦f A´f³fZ

ÀUfÀ±¹f IYe fZWX°fSX QZJ·ff»f IYSX³fZ AüSX A´f³fe ´fid°fSXÃff ´fi¯ff»fe ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³fZ

IZY d»fE IYSX SXWXZ WX`Ô, °fû BÀfd»fE BÀfZ Af´f Àf·fe IZY Àff±f ÀffÓff IYSX³fZ IYf £¹ff»f

Af¹ff. CX¸¸feQ IYSX°fe WXcÔ dIY ¹fWX Af´fIZY d»fE ·fe CX°f³ff WXe RYf¹fQZ¸fÔQ Àffdf°f

WXû¦ff.'

IYûdUOX-19 ¸fZÔ ·fe ÀfbSXÃff IZY Àff±f, VffÔd°f Afgd´MXIY»f....

ÀfÔUfQQf°ff

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f) : IYûdUOX-19

³fZ Afþ ´fcSXZ Àf¸ffþ IYû Af°fÔdIY°f IYSX SXJf

WX`, dþÀfÀfZ Àf·fe IZY ¸f³f ¸fZÔ EIY A³þf³ff Àff

·f¹f WX` dIY ffþfSX ¸fZÔ þfIYSX IbYL »fZÔ °fû ´f°ff

³fWXeÔ CXÀf QbIYf³fQfSX ³fZ ÀffSXe ÀffU²ffd³f¹ffg

fSX°fe WX` ¹ff ³fWXeÔÜ BÀf J°fSXZ IYû QZJ°fZ WXbE

BÊÀMX dQ»»fe IYe þf³fe ¸ff³fe ´fidÀfð

Afgd´MXIY»f Vffg´f "VffÔd°f Afgd´MXIY»Àf" þû

»f¦f·f¦f 31 U¿fÊ ´fbSXf³fe WX`Ü UWXfÔ ´fSX IYûdUOX-

19 ÀfZ f¨ffU IZY d»fE Àf·fe ÀfbdU²ffEÔ CX´f¹fû¦f

¸fZÔ »fe þf SXWXe WX`Ü

ÀfÔUfQQf°ff

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f) : d°fWXfOÞX þZ»f

¸fZÔ fÔQ I`YdQ¹fûÔ IYe ¸ff³fdÀfIY AüSX VffSXedSXIY

ÀUfÀ±¹f ¸fZÔ Àfb²ffSX IZY d»fE ¹fû¦f þf³f³fZ Uf»fZ

I`YQe WXe CX³WXZÔ ¹fû¦f IYSXUf SXWXZ WX`ÔÜ IYûSXû³ff

¸fWXf¸ffSXe IYe UþWX ÀfZ dRY»fWXf»f ffWXSX ÀfZ

¹fû¦f dVfÃfIY þZ»f ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ´ff SXWXZ WX`Ô AüSX

þZ»f ¸fZÔ ª¹ffQf°fSX ´fidVfdÃf°f I`YQe IYû ´fZSXû»f

AüSX þ¸ff³f°f ´fSX dSXWXf dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü

IYÀMX¸fSX IYe ÀfbdU²ff

IYû QZJ°fZ WXbE VffÔd°f Afgd´MXIY»Àf IYe Àf·fe

Vffg´Àf ´fSX WXSX ÀfbfWX ÀMXfgRY IZY Af³fZ ´fSX ´fWX»fZ

CXÀfIYû ÀfZ³feMXfBþ dIY¹ff þf°ff WX` AüSX WXSX

´fZVfZÔMX IYe AfhJû IYe MXZdÀMXÔ¦f IZY ffQ Àf·fe

BÔÀMÑc¸fZÔMX IYû Àf`d³fMXfBþ dIY¹ff þf°ff WX`Ü Afþ

VffÔd°f Afgd´MXIY»Àf IZY ¨ffSX AfgCXMX»fZMXÐÀf

SXf¸f³f¦fSX, ³fUe³f VffWXQSXf, ´fb¿´ffÔþd»f, ¸f¹fcSX

dUWXfSX Àf·fe AfCXMX»fZMX ´fSX IYûdUOX-19 IYe

Àf·fe ÀffU²ff³fe IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJf þf°ff WX`Ü

AfþIY»f IYÀMX¸fSX IYe WXfBÊ fifÔOX IYe ¨ffgBÀf

IYû QZJ°fZ WXbE ''Vffd³°f Afgd´MXIY»Àf'' IZY

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ¸fb°ffdfIY d°fWXfOÞX IZY þZ»fûÔ ¸fZÔ

16 WXþfSX I`YQe fÔQ WX`ÔÜ B³WXZÔ ¹fû¦f ´fidVfdÃf°f

IYSX³fZ IZY d»fE U¿fÊ 2019 ¸fZÔ ¸fûSXfSXþe QZÀffBÊ

³fZVf³f»f BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY ¹fû¦f IYe ¸fQQ ÀfZ

´fiûþZ¢MX ÀfÔþeU³f VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

dþÀfIZY °fWX°f Qû ÀfÂf Af¹fûdþ°f dIYE ¦fE ±fZÜ

¸ff¨fÊ ÀfZ þc³f °fIY ¨f»fZ ´fWX»fZ ÀfÂf ¸fZÔ EIY

WXþfSX I`YdQ¹fûÔ IYû ´fidVfdÃf°f dIY¹ff ¦f¹ff,

dþÀf¸fZÔ 46 ´fidVfÃfIY IZY øY´f ¸fZÔ ´fidVfdÃf°f

¸ffd»fIY QZUZÔQi Vf¸ffÊ ³fZ ´fb¿´ffÔþd»f ¸fZÔ

E¢Àf¢»fcdÀfU VfûøY¸f IYe À±ff´f³ff IYe þWXfÔ

´fSX Af´fIYû WXSX fifÔOX IZY RiYZ¸f EÔOX »fZÔÀf IYe

ÀfbdU²ff CX´f»f²f WX`Ü

ÀffÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ff°f ¹fWX WX` IYe VffÔd°f

Afgd´MXIY»f ´fSX AfhJû IYe MXZdÀMXÔ¦f þf´ff³fe

¸fVfe³fûÔ IZY õfSXf IYe þf°fe WX` AüSX EIY JfÀf

¸fWX°U´fc¯fÊ ff°f AfhJû IYe MXZdÀMXÔ¦f

¢½ffd»fRYfBOX Afg´MXû¸fZdMÑÀMX õfSXf IYe þf°fe

WX`Ü AfÔJûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE ÀfQ`U AfhJû

IYe MXZdÀMXÔ¦f ¢½ffd»fRYfBOX Afg´MXû¸fZdMÑÀMX ÀfZ WXe

IYSXf³fe ¨ffdWXEÜ

IYf³f´fbSX: dL³fe fbPÞXf´fZ IYe

»ffNXe, IYNX§fSXZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf

ÀfÔUfQQf°ff

ÀfÔUfQQf°ff

³fBÊ dQ»»fe (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f)Ü

dQ»»fe ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY A²¹fÃf

¨fü. Ad³f»f IbY¸ffSX ³fZ dQ»»fe IYe ASXdUÔQ

IZYþSXeUf»f ´fSX IYûSXû³ff IZY AfIYOÞXûÔ ¸fZÔ

¦fOÞXfOÞXe IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WXǛ

IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX

IYûdUOX-19 ´ffgdþdMXU IZY AfÔIYOÞXûÔ ¸fZÔ

¦fOÞXfOÞXe IYSX SXWXe WX` AüSX dþÀf

dUV½fÀf³fe¹f°ff IZY Àff±f SXZd´fOX EÔMXeþZ³f

MXZÀMX ´fSX ÀfSXIYfSX ·fSXûÀff IYSX SXWXe WX`,

CXÀfIYe dSX´fûMXÊ CX°f³fe dUV½fÀf³fe¹f ³fWXe WXỒÜ

Ad³f»f IbY¸ffSX ³fZ ´fiQZVf IYf¹ffÊ»f¹f SXfþeU

·fU³f ¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ IYWXf dIY

¹fWX fWXb°f WXe Af›¹fÊþ³fIY WX` dIY dQ»»fe

¸fZÔ IYûSXû³ff ´ffgdþdMXU ¸ff¸f»fûÔ IYe QSX IY¸f

QþÊ IYe þf SXWXe WX`, þfdIY dQ»»fe ¸fZÔ

IYûSXû³ff IZY ¸ff¸f»fZ 1.30 »ffJ IZY

IYSXef WXỒÜ þf QZVf ·fSX ¸fZÔ IYûdUOX

¸ff¸f»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff »f¦ff°ffSX fPÞX SXWXe °fû

¹fWX IỲÀfZ ÀfÔ·fU WX` dIY dQ»»fe ¸fZÔ ³fE

IYûSXû³ff ´ffgdþdMXU ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ IY¸fe Af

SXWXe WXǛ Vff¹fQ dQ»»fe ÀfSXIYfSX ¦fû»OX

ÀMX`ÔOXOXÊ AfSXMXe-´feÀfeAfSX MXZÀMX IYe

°fb»f³ff ¸fZÔ SX`d´fOX EÔMXeþ³f MXZÀMX ´fSX Ad²fIY

IYf³f´fbSX (Àf°¹f¸fÐ »ffBX½f): 24 §fÔMXZ IYe

°f»ffVf IZY ffQ ·fe ´fbd»fÀf »f`f MXZd¢³fVf³f

ÀfÔþe°f ¹ffQU IYf VfU ´ffÔOXc ³fQe ÀfZ °f»ffVf

³fWXeÔ IYSX ´ffBÊ WX`Ü fbþb¦fÊ ¸ff°ff-d´f°ff AüSX

fWX³f IYe B¨Lf WX` dIY ÀfÔþe°f IYf VfU EIY

ffSX QZJ³fZ IYû d¸f»f þfEÜ

fWX³f IYf IYWX³ff WX` dIY VfU d¸f»f þfE

°fû AfdJSXe ffSX CXÀfIZY WXf±fûÔ IYe IY»ffBÊ ¸fZÔ

SXfJe ffÔ²f »fcÔÜ ¸fZSXf EIY»fü°ff ·ffBÊ ¸ff°ff-d´f°ff

IZY fbPÞXf´fZ IYf ÀfWXfSXf ±ff, ´fbd»fÀf IYe

»ff´fSXUfWXe ³fZ CXÀfZ ·fe Le³f d»f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ

¸fZSXZ ¨fdSXÂf ´fSX ·fe ÀfUf»f CXNXfE ±fZÜ ¸fbÓf´fSX ·fe

¦fÔ·feSX AfSXû´f »f¦ffE ±fZ, EZÀfZ ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ

IYû d³fÔ»fdf°f ³fWXeÔ dIY¹ff þfE fd»IY CX³WXZÔ

þZ»f ·fZþf þfEÜ ÀfÔþe°f ¹ffQU IZY A´fWXSX¯f

IZY ffQ WX°¹ff IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû °fû ´fbd»fÀf ³fZ

´fIYOÞX d»f¹ff WX`Ü

´fdSXþ³fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY BÀf §fMX³ff ¸fZÔ

I`YdQ¹fûÔ IZY ÀUfÀ±¹f ¸fZÔ Àfb²ffSX IZY d»fE I`YQe IYSXUf SXWXZ WXa` ¹fû¦f

WXbEÜ UWXeÔ dÀf°fÔfSX 2019 ÀfZ þ³fUSXe 2020

°fIY WXbE QcÀfSXZ ÀfÂf ¸fZÔ 31I`YdQ¹fûÔ IYû

´fidVfÃfIYûÔ IZY °füSX ´fSX ´fidVfdÃf°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

Àfû¸fUfSX ÀfZ VfbIiYUfSX °fIY Af¹fûdþ°f IYÃff ¸fZÔ

¸fûSXfSXþe QZÀffBÊ ³fZVf³f»f BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY ¹fû¦f

IZY 15 ´fidVfÃfIY ¹fû¦f IYe dVfÃff QZ°fZ ±fZÜ

þZ»f ¸fWXfd³fQZVfIY ÀfÔQe´f ¦fû¹f»f ³fZ f°ff¹ff dIY

IYûSXû³ff ¸fWXf¸ffSXe IYe UþWX ÀfZ BÀf Àff»f BÀf

IYf¹fÊIiY¸f IYû VfbøY ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

·fSXûÀff IYSX°fe WX`, þfdIY ¹fWX Ad²fIY

dUV½fÀf³fe¹f ³fWXeÔ WXǛ ¢¹fûÔdIY SX`d´fOX

EÔMXeþ³f MXZÀMX IZY QüSXf³f d³f¦fZdMXU ¸ff¸f»fûÔ

IYf QûffSXf AfSXMXe-´feÀfeAfSX MXZÀMX IYSXf³fZ

´fSX ´ffgdþdMXU Af¹fZ ¸ff¸ff»fûÔ ¸fZÔ fPÞXûØfSXe

AfBÊ WXǛ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þf ÀfSXIYfSX

IYWX SXWXe WX` dIY IYûSXû³ff IZY ¸ff¸f»fZ IY¸f

WXû SXWXZ WX` °fû dRYSX IÔYMXZ³f¸fZ³MX þû³f

fPÞXIYSX 704 IỲÀfZ WXû ¦fEÜ

´fiQZVf A²¹fÃf ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY

dQ»»fe IYe Àf¨¨ffBÊ dL´ff³fZ IZY d»fE

AfSXMXe-´feÀfeAfSX MXZÀMX ´fSX IY¸f þûSX

QZIYSX SX`d´fOX EÔMXeþZ³f MXZÀMX dIY¹ff þf SXWXf

WXǛA¦fSX dQ»»fe ¸fZÔ AfSXMXe-´feÀfeAfSX

MXZÀMX ´fSX þûSX dQ¹ff þfE °fû IYûdUOX

¸fSXeþûÔ IYe UfÀ°fdUIY °fÀUeSX Àff¸f³fZ Af

þfE¦feÜ Ad³f»f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY Àf¸f¹f

ÀfZ ´fWX»fZ ÀfbSXÃff IY¸f IYSX³fZ IZY d»fE

IYûdUOX MXZÀMX, MÑZÀf, MÑeMX IZY °fWX°f dIYE

þf SXWXZ SXZd´fOX EÔMXeþZ³f MXZÀMX IYe

dUV½fÀfd³f¹f°ff ´fcSXe °fSXWX ÀfWXe ³fWXeÔ WX`

þfdIY BÀfIYe °fb»f³ff ¸fZÔ ¦fû»OX ÀMXỒOXOXÊ

AfSXMXe-´feÀfeAfSX MXZÀMX IYe ´ffgdþdMXdUMXe

IYf ´fid°fVf°f QZJZ °fû BÀf¸fZÔ Ad²fIY

dUV½fÀfd³f¹f°ff WXǛ

dþ°f³fZ dþ¸¸fZQfSX dIYOX³f`´fSX WX`Ô, CX°f³fZ WXe

dþ¸¸fZQfSX »ff´fSXUfWX ´fbd»fÀfIY¸feÊ ·fe WX`ÔÜ Qû³fûÔ

IYû fSXffSX Àfþf d¸f»f³fe ¨ffdWXEÜ fZMXZ IYû

Jf³fZ IZY ffQ ´fdSXUfSX I`YÀfZ dþE¦ff, WX¸ffSXf °fû

Àff IbYL fffÊQ WXû ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf dÀfRYÊ A´f³fe

³ffIYf¸fe IYû dL´ff°fe SXWXe dþÀfIYe UþWX ÀfZ

Afþ ¸fZSXZ ·ffBÊ IYf VfU ·fe ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü

»fZdIY³f dÀ±fd°f Àff¸ff³¹f WXû³fZ ´fSX BÀfZ dRYSX ÀfZ

VfbøY IYSXZÔ¦fZÜ BÀf ffSX ´fidVfÃf¯f »fZ³fZ Uf»fZ

I`YdQ¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ fPÞXû°fSXe IYSXZÔ¦fZÜ þZ»f ¸fZÔ

A·fe ffWXSXe »fû¦fûÔ IYû Af³fZ IYe A³fb¸fd°f

³fWXeÔ WX` AüSX ´fidVfdÃf°f 77 I`YdQ¹fûÔ IZY ´fZSXû»f

AüSX þ¸ff³f°f ´fSX dSXWXf WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ

A·fe ¹fû¦f þf³f³fZ Uf»fZ I`YQe WXe A³¹f I`YdQ¹fûÔ

IYû ¹fû¦f dÀfJf SXWXZ WX`ÔÜ þZ»f Ad²fIYfSXe BÀf¸fZÔ

CX³fIYe ¸fQQ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

More magazines by this user
Similar magazines