12.08.2020 Views

Brand Guidelines - Memory Wedding

Guidelines for Branding. Business: Memory Wedding. Designer: Do Xuan Cuong.

Guidelines for Branding. Business: Memory Wedding. Designer: Do Xuan Cuong.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WEDDING •EVENT • FLOWERS

BRAND IDENTITY

GUIDELINES

Hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu

1


A wedding only for you

2


Client: Memory Wedding

Founder: Pham Ha Phu

Designer: Do Xuan Cuong

3


Contents

Mục Lục

Logo

Logo

Introduction

Giới thiệu

03

Logos

Những logo

08

Contents

Mục lục

04

Grid System

Hệ thống lưới

09

Safe Space

Khoảng không an toàn

10

Typeface & Font

Kiểu chữ

11

Colors

Màu sắc

12

Shortened Symbol

Biểu tượng thu gọn

14

Black & White

Trắng & đen

15

Do Not To

Chống chỉ định

16

Minimum Sizes

Kích thước tối thiểu

18

4


Stationary

Sản phẩm đi kèm

Social Media

Ấn phẩm mạng xã hội

Namecard

Danh thiếp

22

Avatar

Ảnh đại diện

40

Letterhead

Giấy thư, hợp đồng

24

Facebook Cover

Ảnh bìa

41

Folder

Bìa hồ sơ

26

Image Post

Hình ảnh bài đăng

42

Envelope

Phong bì

30

Watermark

Chữ ký ảnh

44

CD & Cover

Đĩa CD

32

Nametag

Thẻ nhân viên

34

Uniform

Đồng phục

35

5


6


Logo

A wedding only for you

7


Logos

Những logo

<en>

The original logo contains a Logotype and

a Tagline.

Logotype was based on handwriting

letters created only for the business.

Tagline (Typeface: Optima) represents the

business area: Wedding, Event or Flowers

<vi>

Logo bao gồm 2 phần: Logo chữ và Tiêu

đề phụ.

Phần logotype được thể hiện từ kiểu chữ

viết tay đặc trưng được tạo riêng cho

doanh nghiệp này.

Tiêu đề phụ (Kiểu chữ: Optima) thể hiện

lĩnh vực hiện hành: Tiệc cưới, Sự kiện,

Shop hoa.

Main logo

Logo chính

Logotype

Tagline

Other logos

Logo lĩnh vực khác

8


Grid System

Hệ thống lưới

<en>

Grid System standardizes the logo in

a logical and consistent ratio.

This helps maintaining the logo’s

aesthetics and building up the

appropriate ways to use the logo.

Hence, preserving the identity of the

whole audience’s visual experience.

<vi>

Hệ thống lưới tiêu chuẩn hóa logo theo một tỉ

lệ nhất quán và hợp lí.

Điều này giúp đảm bảo tính thẩm mỹ và hình

thành các quy cách sử dụng logo. Nhờ đó, bảo

toàn tính nhận diện xuyên suốt quá trình trải

nghiệm bằng mắt của khách hàng.

28a

a

1.5a

a

a

a

WEDDING

EVEN T

FLOWERS

/ a is defined as the height of the

Tagline.

/ Tagline is always aligned center to

the blue box.

/ a là chiều cao của dòng Tiêu đề phụ.

/ Tiêu đề phụ luôn được căn giữa với khung

hộp xanh.

9


Safe Space

Khoảng cách an toàn

2a

2a

2a

2a

<en>

Safe Space distinguishes other elements on any design from the

logo. This ensures that the logo will appear clearly and entirely.

/ All other elements in the design (including texts, shapes, edge of

the printing paper, etc...) must be placed outside the Safe Space

(the red rectangle).

<vi>

Khoảng Cách An Toàn giúp phân biệt logo với các thành phần khác

trên bất kì thiết kế nào. Điều này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và rõ

ràng cho logo.

/ Tất cả các thành phần khác trong thiết kế như: chữ, hình khối,

mép lề mặt phẳng in,... đều phải nằm ngoài Khoảng Không An Toàn

(khung màu đỏ).

10


Typeface & Font

Kiểu chữ

Typeface: Optima

Font: Regular

11


Colors

Màu sắc

<en>

Logo when displayed on dark color background.

<vi>

Logo khi được thể hiện trên nền tối màu.

C=15 M=45 Y=85 K=0

R=215 G=150 B=70

#d99644

C=0 M=0 Y=0 K=0

R=255 G=255 B=255

#FFFFFF

C=85 M=50 Y=40 K=20

R=40 G=95 B=115

#296173

C=10 M=10 Y=10 K=0

R=220 G=220 B=220

#e2dddb

C=90 M=65 Y=60 K=40

R=30 G=65 B=70

#1d3f46

C=0 M=0 Y=0 K=0

R=255 G=255 B=255

#FFFFFF

12


<en>

Logo when displayed on bright color background.

<vi>

Logo khi được thể hiện trên nền sáng màu.

C=15 M=45 Y=85 K=0

R=215 G=150 B=70

#D99644

C=85 M=50 Y=40 K=20

R=40 G=95 B=115

#296173

C=90 M=65 Y=60 K=40

R=30 G=65 B=70

#1D3F46

<en> / Notice:

- CMYK is used when matching color in printing.

- RGB or HEX (begining with #) is used on digital designs.

<vi> / Diễn giải:

- CMYK là hệ màu dùng trong in ấn.

- RGB hoặc HEX (có dấu # ở trước) là hệ màu dùng trong

các thiết kế hiển thị trên màn hình.

13


Shortened Symbol

Biểu tượng thu gọn

<en>

Shortened Symbol was created to preserve the flexibility of the

logo. The symbol allows logo to appear in some specific cases.

<vi>

Để đảm bảo cho tính linh hoạt của logo, một phiên bản Biểu

tượng thu gọn đã được tạo ra nhằm sử dụng trong các trường

hợp đặc thù.

<en>

The symbol is heavy on the right. Therefore,

the symbol should be move to the left off the

centre whenever you want to align it to the

middle of the canvas.

<vi>

Biểu tượng này đang nặng về bên phải. Nên

khi căn giữa mặt phẳng, hãy di chuyển nó lệch

về bên trái trục giữa của nó.

C=15 M=45 Y=85 K=0

R=215 G=150 B=70

#D99644

C=85 M=50 Y=40 K=20

R=40 G=95 B=115

#296173

C=90 M=65 Y=60 K=40

R=30 G=65 B=70

#1D3F46

14


Black & White

Trắng và đen

<en>

In some cases, the logo can only appears in black and white. This

section gives you the preview of the black and white logo.

<vi>

Trong trường hợp logo chỉ hiển thị được đen & trắng, phần này

giúp bạn nhìn thấy phiên bản trắng đen của logo.

15


Do Not To

Chống chỉ định

<en>

01. Do not place logo on very

similar background.

02. Do not constrict logo, either

vertically or horizontally.

03. Do not move any part separately.

04. Do not change distances

between parts.

05. Do not change logo’s color

(other than color defined).

06. Do not place logo on very

complex background.

<vi>

01. Không đặt logo trên nền có màu

quá tương tự.

02. Không bóp logo theo chiều ngang

hay dọc.

03. Không thay đổi vị các trí thành phần

trong logo.

04. Không thay đổi khoảng cách giữa

các thành phần trong logo với nhau.

05. Ngoài các màu đã được cho phép,

không đổi logo sang các màu khác.

06. Không đặt logo trên nền có chi tiết

phức tạp.

01. 02.

03. 04.

05. 06.

16


<en>

07. Do not stretch logo, either vertically

or horizontally.

08. Do not decrease logo opacity.

09. Do not rotate logo.

10. The edge must never go inside the

Safe Space, which causes the logo to be

too close to the edge.

11. Do not modify any part of the logo.

12. Do not scale any part separately.

<vi>

07. Không kéo dãn logo theo chiều

ngang hay dọc.

08. Không làm trong suốt logo.

09. Không xoay logo.

10. Không đặt logo ở vị trí sát mép, lề

lấn vào trong Khoảng Cách An Toàn

của logo.

11. Không chỉnh sửa thành phần

trong logo.

12. Không thay đổi kích thước thành

phần trong logo.

07. 08.

09. 10.

11.

12.

17


Minimum Size

Kích thước tối thiểu

<en>

To ensure the visibility of the logo, regulations of minimum

size must be followed.

<vi>

Các quy định về kích thước tối thiểu phải được tuân thủ để

đảm bảo logo hiển thị rõ ràng.

2cm

75px

3cm

113px

4cm

150px

5cm

189px

1cm

38px

1.5cm

57px

2cm

75px

3cm

113px

4cm

150px

<en>

Disallowed size.

Minimum allowed size.

Recommended size.

Units: cm (printing), px (digital).

<vi>

Kích thước không được phép.

Kích thước tối thiểu được phép.

Kích thước khuyến nghị.

Đơn vị: cm (in ấn), px (màn hình).

18


19


20


Stationary

A wedding only for you

21


Namecard

Danh thiếp

<en>

Layout for namecard should follow these grids.

<vi>

Dưới đây là bố cục danh thiếp khuyên dùng.

85.60 mm × 53.98 mm (3.370 in × 2.125 in)

WEDDING •EVENT •FLOWERS

Mr. Pham Ha Phu

founder

(+84) 9 3556 1556

641/2/1 Quang Trung,

W.11, Go Vap, HCM City

facebook.com/

MemoryWeddingEvent

memory.wedding.event

@gmail.com

7.5 mm

10 mm

WEDDING •EVENT •FLOWERS

9 point, All caps

(Leading: 12 point)

Mr. Pham Ha Phu

12 point

founder

10 point, Small caps

b

44 mm

5 mm

10

mm

(+84) 9 3556 1556

641/2/1 Quang Trung, d

W.11, Go Vap, HCM City

b= 4mm

c= 2.5mm

d= 23mm

c

facebook.com/

MemoryWeddingEvent

memory.wedding.event

@gmail.com

Paragraph Properties:

Leading: 8 point.

c Font size: 7 point.

Space After Paragraph: 7 point.

C=85 M=50 Y=40 K=20

R=40 G=95 B=115

#296173

C=10 M=10 Y=10 K=0

R=220 G=220 B=220

#e2dddb

22


<en> Real-life Simulation <vi> Mô phỏng thực tế

23


Letterhead

Giấy thư, hợp đồng

A wedding only for you

A wedding only for you

Contract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet donsequat.

haphu

<en>

All distances was defined for A4 paper. For other sizes of paper, scale

everything accordingly.

<vi>

Tất cả khoảng cách, chiều dài đang được thiết kế phù hợp với khổ A4.

Đối với các khổ giấy khác, hãy thay đổi theo đúng tỉ lệ ban đầu.

24


15mm

A wedding only for you 12 point

15mm

A wedding only for you 12 point

Contract

30-40 point

25mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet donsequat.

12 point

haphu

25mm

70 mm

70 mm

15mm

15mm

<en>

Recommended layout for letterhead.

<vi>

Bố cục giấy khuyến nghị.

25


Folder

Bìa hồ sơ

100 mm

Contract

client :

da te:

50 mm

Contract

30 point

client : 20 point, Small caps

da te: 20 point, Small caps

WEDDING •EVENT •FLOWERS

26


inside

320 mm 75 mm

230 mm 230 mm

back

outside

front

20 mm

WEDDING •EVENT•FLOWERS

18 point, All caps

90 mm

20 mm

pocket cover pocket cover

230 mm 230 mm

back

front

27


28


<en> Real-life Simulation <vi> Mô phỏng thực tế

29


30

Envelope

Bìa thư


WEDDING •EVENT •FLOWERS

641/2/1 Quang Trung,

W.11, Go Vap, HCM City

(+84) 9 3556 1556

memory.wedding.event

@gmail.com

641/2/1 Quang Trung,

W.11, Go Vap, HCM City

20 mm

20 mm

WEDDING •EVENT •FLOWERS

18 point, All caps

80 mm

20 mm

4 inch ~ 102 mm

10 mm

10 mm

641/2/1 Quang Trung,

W.11, Go Vap, HCM City

memory.wedding.event

@gmail.com

641/2/1 Quang Trung,

W.11, Go Vap, HCM City

(+84) 9 3556 1556

60 mm

60 mm

9 inch ~ 229 mm

31


CD & Cover

Bìa đĩa CD & đĩa CD

40 mm

116 mm

45 mm

20 point

32


A wedding only for

127 mm

10 mm

A wedding only for

(Couple name hand-writen here)

100 mm

Photo

127mm

Photo

Photo

70 mm

Photo

26mm

10 mm

47 mm

33


Nametag

Thẻ nhân viên

5 mm

A wedding only for you

8 mm

7 point

A wedding only for you

(Leading:

12 point)

18 point

12 point,

Small caps

40 mm

Stroke: 2pt

5 mm

5 mm

34


Uniform

Đồng phục

<en>

Logo size on uniform can be modified in this range according to the

size of the shirt.

<vi>

Kích thước logo tùy thuộc vào kích thước áo. Nhưng giới hạn trong

khoảng dưới đây.

70~80 mm

180 - 200 mm

35


36


37


38


Social

Media

39


Avatar

Ảnh đại diện

1080 px

1080 px

900 px 900 px

<en>

Regular dimension for Avatar should be 1080 px square.

<vi>

Kích thước thông thường của ảnh đại diện là 1080px*1080px.

40


Facebook Cover

Ảnh bìa facebook

<en>

Memory Wedding Event mostly communicate with its audience via Facebook,

which causes designer to design templates related to this media channel.

Image used for the business should convey “nostalgic”, “moment” or “happy”.

<vi>

Memory Wedding Event phân phối tiếp thị chủ yếu trên mạng xã hội facebook.

Chính vì nhu cầu đó, nhà thiết kế đã thiết kế các hạng mục ấn phẩm tập trung

vào kênh phân phối này.

Hình ảnh sử dụng cho doanh nghiệp nên truyền tải được tính hoài niệm, khoảnh

khắc hoặc hạnh phúc.

<en>

Image is for demonstration.

Cover dimension should be 1500px*571px.

<vi>

Hình ảnh được sử dụng để minh họa.

Kích thước khuyến nghị cho ảnh cover là 1500px*571px.

41


Image Post

Hình đăng mạng xã hội

<en>

Image used for the business should convey “nostalgic”, “moment”

or “happy”.

<vi>

Hình ảnh sử dụng cho doanh nghiệp nên truyền tải được tính hoài

niệm, khoảnh khắc hoặc hạnh phúc.

1080x1350 px

42


<en>

Image should be in 1080x1350 px (best for viewing on phone screen)

or 1080x1080 (balanced the view on desktop and phone screen).

<vi>

Hình ảnh nên được thiết kế theo kích thước: 1080x1350 px (hiển thị

tối ưu trên màn hình điện thoại) hoặc 1080x1080 (cân bằng hiển thị

giữa màn hình).

1080x1080 px

43


44

Watermark

Chữ ký ảnh


45


46


47


A wedding only for you

48


Thank

You!

49


50

Do Xuan Cuong designed

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!