20.11.2020 Views

Newsletter 24 - 22nd November, 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uibh Laoire Parish<br />

News<br />

Vol. <strong>24</strong><br />

<strong>November</strong>, <strong>2020</strong><br />

<strong>22nd</strong><br />

__________________________________________<br />

Uíbh Laoire Parish<br />

— PASTORAL——<br />

CLERGY<br />

Fr. Anthony O’Mahony P.P. Uibh Laoire<br />

Phone 026 49838<br />

Also available:<br />

Dunmanway clergy 023 88 45000<br />

Uibh Laoire Parish<br />

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES<br />

They can be contacted on these numbers:<br />

087 6793294<br />

087 2597071<br />

026 47111<br />

An Garda Siochána 021 4522000.<br />

HSE (North Lee) 021 4923001.<br />

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.<br />

CHILD PROTECTION POLICY AND<br />

PROCEDURES ARE AVAILABLE ON<br />

REQUEST<br />

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY<br />

Colette O’Leary 087 784 2534<br />

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com<br />

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE<br />

Phone (026) 49838<br />

PARISH SECRETARY<br />

Marie Noonan 087 144 6958<br />

Email: uibhlaoireparish@gmail.com<br />

<strong>Newsletter</strong> published on behalf of Uibh<br />

Laoire Parish. News and notices welcome:<br />

deliver to sacristy, or via email to<br />

uibhlaoireparish@gmail.com — no later<br />

than 6.00pm Wednesday.<br />

+ Moladh go deo le Dia +<br />

Remembering our recent Dead Relatives.<br />

Because of Covid 19 Level 5 Regulations we are unable to have our annual<br />

Bereavement Mass for whose who have been bereaved in the past twelve<br />

months. Our thoughts and prayers and with the families and friends of the<br />

following parishioners who died during the past year:<br />

Sheila O’Leary, Inchigeela ; Denis Moynihan, Glebe, Inchigeela;<br />

Bernard Creedon Inchigeela; Maura Lucey, Conera;<br />

Eilish Creedon, Toonsbridge; Kathleen Farrell, Coolmountain;<br />

Jerome Galvin, Cappanclare; Kathleen Lordan Dromcarra;<br />

Mary Horgan Ballymakeera and Mileen; Nancy Hallissey,<br />

Munavadra;<br />

Martin Campion, Cork; Sheila O’Leary, Gougane Barra;<br />

Neily Kelleher, Aharas.<br />

Ar Dheis Deí go raibh said.<br />

COVID-19 Support Line for Older People<br />

ALONE manage a national support line and additional supports for older<br />

people who have concerns or are facing difficulties relating to the outbreak<br />

of COVID-19 (Coronavirus). Professional staff are available to answer<br />

queries and give advice and reassurance where necessary. The support line<br />

is open seven days a week, 8am - 8pm, by calling 0818 222 0<strong>24</strong>.<br />

Mass on youtube<br />

Mass will be available on youtube.com (Uibh Laoire Mass) every morning<br />

at10am except Thursday when it will be at 7pm.<br />

Message from Fr Anthony P.P.<br />

If we help God we will be rewarded, if we don’t we won’t. In this weekends<br />

gospel we find out how we can help God and its fairly straightforward.<br />

Anniversaries.<br />

Margaret Hallissey, Munavadra; Molly Cotter, Gortnalour;<br />

Nancy Murphy, Gortsmorane ;<br />

Fr, Gerard Creedon<br />

Inchigeela.<br />

Eamonn Horgan, Lyrenageena<br />

Peter Downey, Bantry<br />

Dick and Kitty Cronin Ceimcoroboula, Agnes McSweeney, Inchigeela<br />

Mary and Patrick Crowley Dunmanway<br />

Mass Times in Neighbouring Parishes<br />

Kilmichael Vigil 8.15pm in Cooldorrihy.<br />

Johnstown Sun 10.00am. Toames Sun 11.30am.<br />

Dunmanway Vigil 6.30pm<br />

Ballinacarriga 9.30am. Togher Sun 10.45am. Dunmanway Sun 12.00noon.<br />

Macroom Vigil 7.30pm. Sun 8.30am, 10.30am, 12.00noon.<br />

Ballyvourney Vigil 6.30pm. Sun 11.30am. Réidh na nDoirí Sun 9.30am.<br />

Adoration of The Blessed Sacrament<br />

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday<br />

of the Month when it's in Ballingeary church<br />

Times 10.00am------6.00pm


Léachtaí Gaeilge : Sunday, <strong>22nd</strong> <strong>November</strong>, <strong>2020</strong><br />

Sollútas Ár dTiarna Íosa Chíost, Rí na nUile<br />

CÉAD LÉACHT<br />

Sliocht as Leabhar, Ezícéal, Fáidh 34:11-12. 15-17<br />

Maidir libhse, a thréad, a deir an Tiarna Dia: tú gaim breith idir<br />

caoirigh agus caoirigh<br />

Seo mar a deir an Tiarna Dia: Cuardóidh mé féin na caoirigh agus<br />

beidh a gcúram orm féin amháin. Dála mar a bhíonn cúram na<br />

gcaorach ar an treadaí a fhanann i lár an tréada scaipthe, coinneoidh<br />

mise súil ar mo chaoirigh. Rachaidh mé i gcabhair orthu nuair a theann<br />

siad ar séachrán sa cheo agus sa dorchadas. Beathóidh mise mo<br />

chaoirigh agus tabharfaidh mé orthu a scíste a ligean-an Tiarna Dia a<br />

labhraíonn. Cuardóidh mé an chaora chaillte, tabharfaidh mé ar ais an<br />

seachránaí, ceanglóidh mé an bacach agus cuirfidh mé an t-easlán ina<br />

neart. Tabharfaidh mé aire don mhéith agus don láidir agus gheobhaidh<br />

siad cothú ceart uaim.<br />

Maidir libhse, a thréad, a deir an Tiarna Dia: tú gaim breith idir<br />

caoirigh agus caoirigh, idir reithí agus gabhair fhirinn.<br />

Salm le Freagra Sm 34<br />

Freagra Is é an Tiarna m’aoire, ní bheidh aon ní de dhíth orm.<br />

1. Is é an Tiarna m’aoire,<br />

ní bheidh aon ní de dhíth orm.<br />

Cuireann sé i mo luí me<br />

i móinéar féaruaithne. Freagra<br />

2. Séolann sé ar imeall an uisce<br />

mar a bhfaighim suaimhneas.<br />

Seolann sé mé ar rianta díreacha<br />

mar gheall ar a ainm.<br />

3. Cóiríonn tú bord chun béile dom<br />

i bhfianaise mo naimhde.<br />

Ungann tú mo cheann Ie hola;<br />

tá mo chupán ag cur thar maoil.<br />

4. Leanfaidh cineáltas is fabhar mé<br />

gach uile lá de mo shaol.<br />

I dteach an Tiarna a mhairfidh mé<br />

Freagra<br />

go brách na breithe. Freagra<br />

DARA LÉACHT<br />

Sliocht as céad Litir Naomh Pól chuig na Coirintigh 15:20-26.28<br />

Thabharfaidh sé suas an ríocht do Dhia an tAthair agus sa tslí sin<br />

beidh Dia ina mháistir ar an iomlán.<br />

A bhraithre, tá Críost dáiríre aiséirithe ó mhairbh, céadtoradh na<br />

muintire atá ina gcodladh. Faoi mar is duine amháin faoi deara an bás<br />

is duine amháin faoi deara aiséirí na marbh chomh maith. Faoi mar a<br />

fhaigheann gach duine bás in Ádhamh, aithbheofar gach duine chomh<br />

maith i gCríost. Beidh gach duine ina rang féin áfach; Críost an<br />

chéadtoradh; ansin nuair a fhillfidh sé aiséireoidh an mhuintir a bheidh<br />

i bpáirt le Críost; agus ansin beidh an deireadh ann nuair a<br />

thabharfaidh sé suas an ríocht do Dhia an tAthair, tar éis dó gach<br />

ceannas agus tiarnas agus cumhacht a chur ar neamhní. Mar ní foláir<br />

dó a bheith ina rí go dtí go mbeidh a naimhde go léir curtha faoi chois<br />

aige. Agus is é namhaid deireanach atá le cloí an bás. Nuair a bheidh<br />

gach ní faoina smacht, ansin rachaidh an Mac féin faoi réir an té a<br />

chuir gach ní faoi, sa tslí go mba é Dia gach ní don uile ní.<br />

Alleluia Véarsa<br />

Alleluia, alleluia!<br />

Is beannaithe an té atá ag teacht in ainm an Tiarna!<br />

Is beannaithe ag teacht í, Ríocht ár nAthar, Daivi!<br />

Alleluia!<br />

SOISCÉAL<br />

Sliocht as Soiscéal naofa de réir Naomh Mhatha 25:31-<br />

36<br />

Rachaidh sé ina shuí an uair sin i ríchathaoir a ghlóire agus<br />

déanfaidh sé na daoine a scaradh ó chéile.<br />

San am sin duirt Íosa lena dheisceabail: “Nuair a thiocfaidh Mac<br />

an Duine ina ghlóir agus na haingil uile in éineacht leis, rachaidh<br />

sé ina shuí an uair sin i ríchathaoir a ghlóire. Beidh na náisiúin<br />

uile cruinnithe os a chomhair, agus déanfaidh sé na daoine a<br />

scaradh ó chéile, mar a scarann an t-aoire<br />

na caoirigh ó na gabhair. Cuirfidh sé na caoirigh ar a láimh dheis<br />

agus na gabhair ar a láimh chlé. Ansin déarfaidh an rí le lucht na<br />

láimhe deise: ‘Tagaigí, a lucht bheannaithe m’Athar, glacaigí<br />

mar oidhreacht an ríocht a ullmhaíodh daoibh ó thúsú an<br />

domhain. Óir bhí ocras orm agus thug sibh rud le hithe dom, bhí<br />

tart orm agus thug sibh rud le hól dom, bhí mé i mo strainséir<br />

agus thug sibh aíocht dom, bhí mé nocht agus chuir sibh éadach<br />

orm, bhí mé tinn agus tháinig sibh do m’fheiceáil, bhí mé i<br />

bpríosún agus thug sibh cuairt orm.’ Freagróidh na fíréin é<br />

ansin: ‘A Thiarna, cén uair a chonaiceamar thú agus ocras ort go<br />

dtabharfaimis bia duit, nó tart ort go dtabharfaimis deoch duit?<br />

Cén uair a chonaiceamar i do strainséir thú go dtabharfaimis<br />

aíocht duit, nó nocht go gcuirfimis éadach ort? Nó cén uair a<br />

chonaiceamar tinn thú, nó i bpríosún, go dtabharfaimis cuairt<br />

ort?’ Agus déarfaidh an rí á bhfreagairt: ‘Deirim libh go<br />

fírinneach, sa mhéid go ndearna sibh é do dhuine den chuid is lú<br />

de na bráithre seo agamsa, is domsa a rinne sibh é.’<br />

Ansin déarfaidh sé le lucht na láimhe clé ar a seal: ‘Imígí uaim,<br />

a dhream mhallaithe, isteach sa tine shíoraí a ullmhaíodh don<br />

diabhal agus dá chuid aingeal. Óir bhí ocras orm agus níor thug<br />

sibh aon rud le hithe dom, bhí tart orm agus níor thug sibh aon<br />

rud le hól dom, bhí mé i mo strainséir agus níor thug sibh aíocht<br />

dom, bhí mé nocht agus níor chuir sibh aon éadach orm, bhí mé<br />

tinn agus i bpríosún agus níor tháinig sibh do m’fheiceáil.’ Agus<br />

freagróidh siad sin é ansin: ‘A Thiarna, cén uair a bhí tú le<br />

feiceáil againn agus ocras nó tart ort, nó i do strainséir, nó nocht<br />

nó tinn nó i bpríosún agus nach ndearnamar freastal ort?’ Ansin<br />

freagróidh sé iad: ‘Deirim libh go fírinneach, sa mhéid nach<br />

ndearna sibh é do dhuine den chuid is lú díobh seo, ní dhearna<br />

sibh domsa é ach oiread.’ Agus imeoidh siad leo, iad seo isteach<br />

i bpionós síoraí, ach na fíréin i mbeatha shíoraí.”<br />

Soiscéal Dé<br />

Church of St.<br />

Finbarr and<br />

Holy Angels,<br />

Inchigeela<br />

(1842)<br />

Ni neart go cur le<br />

céile<br />

Séipéal N.<br />

Fionn Barra<br />

and N.<br />

Ronán,<br />

Béal Átha’n<br />

Ghaorthaidh<br />

(1826)<br />

Saturday Vigil Mass<br />

Saturday Vigil Mass

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!