Disability History Month: Ableism Do's and Don'ts

swanseaunisu

Swansea University Students’ Union

Disability

History Month

Ableism

Do’s and

Don’ts


Do’s

Do talk to disabled people - use the same tone and

language as you would with anyone else, don’t infantilise

disabled people (talk to them like children) and avoid

comments like, “I wish I had a wheelchair”, it’s quite

patronising.

Do actively listen - Really listen when disabled people talk

to you, this includes listening if they want to talk about

their disability, this will show them that you value them

and will help ensure they don’t feel dismissed.

Do feel free to offer help - You can offer to help them but

watch your tone, avoid being pushy or condescending and if

they decline the offer, listen and accept that they said “no”.

Be considerate when making plans - Try and include your

disabled friends and family members in activities and where

possible, try and ensure it’s somewhere that is accessible or

is an activity they can participate in, help ensure they aren’t

isolated because of their disability.

Treat disabled people as valued members of society -

Disabled people can work and being active members in

communities and society in general, disabled people want

to have the opportunity to contribute like anyone else.


Don’ts

Don’t use facilities designed for disabled people -

Able-bodied people can use any facility but disabled

people don’t have that option and rely on facilities such as

accessible toilets and parking spaces.

Don’t call disabled people inspirational - Saying that

disabled people are inspirational just for doing normal

things is condescending and implies that nothing is

expected from them.

Don’t play the blame game - Their lifestyle didn’t cause and

won’t be worsening their disability and they aren’t doing

anything wrong.

Don’t play disabled top-trumps - Don’t compare disabilities,

different people have different experiences and ultimately,

it’s not a competition.

Don’t criticise disabled people for having a good day -

Smiling, laughing, walking etc, doesn’t mean that their

disabilities have gone away or “isn’t that bad”, let them

enjoy their good days without making them feel guilty for

having them.


Definitions

Ableism

Ableism is discrimination in favour of non-disabled

people. Ableism assumes that able-bodied people are

superior to anyone living with a disability.

The Stop Ableism Organisation describes ableism as:

“The practices and dominant attitudes in society that

devalue and limit the potential of persons with

disabilities.”

Disablism

Disablism is discrimination or prejudice against

disabled people.

Microaggression

• A microaggression is a subtle behaviour – verbal or

non-verbal, conscious or unconscious – directed at a

member of a marginalized group that has a derogatory,

harmful effect.

• Microaggressions are everyday actions and behaviours

that have harmful effects on marginalized groups.

• Unlike other forms of discrimination, the perpetrator of

a microaggression may or may not be aware of the

harmful effects of their behaviour.


Invisible Disabilities

Definition

Invisible Disability, or hidden disability, is an umbrella term that

captures a whole spectrum of hidden disabilities or challenges

that are primarily neurological in nature.

Invisible Disabilities are certain kinds of disabilities that are not

immediately apparent to others.

Types of Invisible Disabilities

ADHD

Anosmia

Anxiety disorders

Allergies

Arachnoiditis

Asperger Syndrome

Asthma

Autism

Bipolar disorder

Brain injuries

Chronic fatigue syndrome

Chronic pain

Circadian rhythm sleep disorders

Coeliac Disease

Crohn's disease

Depression

Diabetes

Endometreosis


Epilepsy

Fibromyalgia

Fructose malabsorption

Hereditary Fructose Intolerance

Hyperhidrosis

Hypoglycemia

Inflammatory bowel disease (IBD)

Interstitial cystitis

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Lactose Intolerance

Lupus

Lyme Disease

Metabolic syndrome

Migraines

Multiple Sclerosis

Multiple Chemical Sensitivity

Myasthenia Gravis

Narcolepsy

Personality disorders

Primary immunodeficiency

Psychiatric disabilities

Reflex Sympathetic Dystrophy

Repetitive stress injuries

Rheumatoid arthritis

Schnitzler's Syndrome

Schizophrenia

Scleroderma

Sjögren's Syndrome

Trigeminal Neuralgia

Spinal Disorders

Temporomandibular joint disorder

Transverse Myelitis

Ulcerative Colitis


Further Reading

https://metro.co.uk/2020/02/11/what-does-being-ableist-m

ean-12221655/

https://www.scope.org.uk/about-us/disablism/

https://themighty.com/2020/01/avoid-ableism-disability-all

y/

https://medium.com/swlh/everyday-ableism-what-is-it-andhow-to-stop-doing-it-13ba1e737288#:~:text=To%20stop%2

0everyday%20ableism%2C%20to%20change%20the%20st

ory,and%20treat%20them%20as%20you%20would%20any

one%20else.

https://everydayfeminism.com/2013/10/avoid-everyday-able

ism/

https://dignityandrespect.org/disabling-ableism/


Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Mis Hanes

Anabledd

Gair i

Gall am

Ablaeth


Cofiwch

Siarad â phobl anabl - defnyddiwch yr un naws ac iaith ag y

byddech chi ag unrhyw un arall, peidiwch â siarad â phobl

anabl fel plant a chofiwch osgoi sylwadau fel, "Rwy'n

dymuno i mi gael cadair olwyn", mae'n eithaf nawddoglyd.

Drin pobl anabl fel aelodau gwerthfawr o'r gymdeithas -

Gall pobl anabl weithio a bod yn aelodau gweithgar mewn

cymunedau a chymdeithas yn gyffredinol, mae pobl anabl

eisiau cael cyfle i gyfrannu fel unrhyw un arall.

Fod yn ystyriol wrth drefnu pethau - Ceisiwch gynnwys eich

ffrindiau anabl ac aelodau anabl o'ch teulu mewn

gweithgareddau a lle bo hynny'n bosibl, ceisiwch sicrhau ei

fod yn rhywle sy'n hygyrch neu'n weithgaredd y gallant

gymryd rhan ynddo, helpu i sicrhau nad ydyn nhw'n ynysig

oherwydd eu hanabledd.

Gynnig cymorth - Gallwch chi gynnig eu helpu ond gwyliwch

eich tôn, cofiwch osgoi eu gwthio neu ymatal ac os ydyn

nhw'n gwrthod y cynnig, gwrandewch a derbyn eu bod wedi

dweud "na".

Wrando'n weithredol - Gwrandewch yn wirioneddol pan

fydd pobl anabl yn siarad â chi, mae hyn yn cynnwys

gwrando os ydyn nhw eisiau siarad am eu hanabledd, bydd

hyn yn dangos iddyn nhw eich bod chi'n eu gwerthfawrogi a

bydd yn helpu i sicrhau nad ydyn nhw'n teimlo'n ddisail.


Peidiwch â

Defnyddio cyfleusterau sydd ar gyfer pobl anabl- Gall pobl

abl ddefnyddio unrhyw gyfleuster ond nid oes gan bobl

anabl yr opsiwn hwnnw ac maent yn dibynnu ar

gyfleusterau fel toiledau hygyrch a lleoedd parcio.

Galw pobl anabl yn ysbrydoledig - Mae dweud bod pobl

anabl yn ysbrydoledig am wneud pethau arferol yn

nawddogol ac yn awgrymu nad oes disgwyl ganddynt.

Eu beio - Nid oedd eu ffordd o fyw wedi achosi'r anabledd

ac ni fyddant yn gwaethygu eu hanabledd ac nid ydynt yn

gwneud unrhyw beth o'i le.

Chymharu anableddau - mae gwahanol bobl yn cael

gwahanol brofiadau ac yn y pen draw, nid yw'n

gystadleuaeth.

Peidiwch â beirniadu pobl anabl am gael diwrnod da - Nid

yw gwenu, chwerthin, cerdded ac ati, yn golygu bod eu

hanableddau wedi diflannu neu "ddim mor ddrwg â hynny",

gadewch iddyn nhw fwynhau eu dyddiau da heb wneud

iddyn nhw deimlo'n euog am eu cael nhw.


Diffiniadau

Ablaeth

Mae ablaeth yn gwahaniaethu o blaid pobl nad sy'n

anabl. Mae ablaeth yn tybio bod pobl abl yn well nag

unrhyw un sy'n byw gydag anabledd. Mae'r Sefydliad

Stop Ableism yn disgrifio ablaeth fel:

"Yr arferion a'r agweddau dominyddol mewn

cymdeithas sy'n dibrisio ac yn cyfyngu potensial pobl

ag anableddau."

Anablaeth

Anablaeth yw gwahaniaethu neu ragfarn yn erbyn

pobl anabl.

Micro-iselder

• Mae micro-iselder yn ymddygiad cynnil – ar lafar neu fel

arall, yn ymwybodol neu'n anymwybodol - wedi'i gyfeirio

at aelod o grŵp ymylol sy'n cael effaith ddirmygus, niweidiol.

• Mae micro-iselder yn weithred neu ymddygiad bob

dydd sy'n cael effeithiau niweidiol ar grwpiau ymylol.

• Yn wahanol i fathau eraill o wahaniaethu, efallai na fod

cyflawnwr micro-iselder yn ymwybodol o effeithiau niweidiol

eu hymddygiad.


Anablau Anweladwy

Diffiniad

Mae Anabledd Anweledig, neu anabledd cudd, yn derm sy'n

dal sbectrwm cyfan o anableddau neu heriau cudd sydd yn

bennaf yn niwrolegol eu natur.

Mae Anableddau Anweledig yn fathau o anableddau nad ydyn

nhw'n amlwg i eraill ar unwaith.

Mathau o Anableddau Anweledig

ADHD

Anosmia

Anhwylderau pryder

Alergeddau

Arachnoiditis

Syndrom Asperger

Asthma

Awtistiaeth

Anhwylder deubegwn

Anafiadau i'r ymennydd

Syndrom blinder cronig

Poen cronig

Anhwylderau cysgu rhythm circadia

Clefyd Coeliag

Clefyd Crohn

Iselder

Clefyd Siwgr

Endometreosis


Epilepsi

Ffibromyalgia

Camamsugniad ffrwctos

Anoddefedd Ffrwctos Etifeddol

Hyperhidrosis

Hypoglycemia

Clefyd llidiol y coluddyn (IBD)

Cystitis interstitaidd

Syndrom Coluddyn Llidus (IBS)

Anoddefedd lactos

Lupus

Clefyd Lyme

Syndrom metabolaidd

Meigryn

Sglerosis Gwasgaredig

Sensitifrwydd Cemegol Lluosog

Myasthenia Gravis

Narcolepsi

Anhwylderau personoliaeth

Imiwnoddiffygiant sylfaenol

Anableddau seiciatryddol

Nychdod Sympathetig Atblygol

Anafiadau straen ailadroddus

Arthritis gwynegol

Syndrom Schnitzler

Sgitsoffrenia

Scleroderma

Syndrom Sjögren

Neuralgia trigeminaidd

Anhwylderau'r Cefn

Anhwylder cymal temporo'r mandibl

Myelitis Traws

Llid Briwiol y Coluddyn


Darllen Pellach

https://metro.co.uk/2020/02/11/what-does-being-ableist-m

ean-12221655/

https://www.scope.org.uk/about-us/disablism/

https://themighty.com/2020/01/avoid-ableism-disability-all

y/

https://medium.com/swlh/everyday-ableism-what-is-it-andhow-to-stop-doing-it-13ba1e737288#:~:text=To%20stop%2

0everyday%20ableism%2C%20to%20change%20the%20st

ory,and%20treat%20them%20as%20you%20would%20any

one%20else.

https://everydayfeminism.com/2013/10/avoid-everyday-able

ism/

https://dignityandrespect.org/disabling-ableism/

More magazines by this user
Similar magazines