27.11.2020 Views

Newsletter 26 - 29th November, 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uibh Laoire Parish

News

Vol. 24

November, 2020

29th

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL——

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahony P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

CHILD PROTECTION POLICY AND

PROCEDURES ARE AVAILABLE ON

REQUEST

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

+ Moladh go deo le Dia +

__________________________________________

Remembering our recent Dead Relatives.

Because of Covid 19 Level 5 Regulations we are unable to have our annual

Bereavement Mass for whose who have been bereaved in the past twelve

months. Our thoughts and prayers and with the families and friends of the

following parishioners who died during the past year:

Sheila O’Leary, Inchigeela ; Denis Moynihan, Glebe, Inchigeela;

Bernard Creedon Inchigeela; Maura Lucey, Conera;

Eilish Creedon, Toonsbridge; Kathleen Farrell, Coolmountain;

Jerome Galvin, Cappanclare; Kathleen Lordan Dromcarra;

Mary Horgan Ballymakeera and Mileen; Nancy Hallissey,

Munavadra;

Martin Campion, Cork; Sheila O’Leary, Gougane Barra;

Neily Kelleher, Aharas. Rachel Twomey. Droumnagapple;

Jerh Nelius O’Leary, Derrinabourka.

Ar Dheis Deí go raibh said.

Sympathy

Sympathy of the parish is extended to John Twomey and Family

Dromnagapple, on the recent death of Rachel Twomey.

Sympathy of the parish is extended to the Family of the late Jerh Nelius O’

Leary, Derrinabourka who died recently.

Sympathy of the parish is extended to the Family of the late Gerard Forbes,

Dunmanway who died recently

Coiste Forbartha Béal Átha

Tá suíomh idirlíon nua curtha le chéile ag an gcoiste

Feach bealatha.ie

Oibrionn Ballingeary.com comth maith

Beidh an Nuacht na Seachtaine ar fáil ann gach Aoine

Aon smaointí chuig baelathaabu@gmail.com

Mass

We are currently waiting for more information on when we will be allowed

to return to public mass. Until that changes mass will be available on

www.youtube.com (Uibh Laoire Mass) at 10am every day (except Thursday

at 7pm). When more information is available we can decide from there.

Envelopes

Earlier in the year I said that we would introduce envelopes for the offertory

and second collections next year. The envelopes have arrived and will be

available in the two churches from next weekend

Mass Times in Neighbouring Parishes

Kilmichael Vigil 8.15pm in Cooldorrihy.

Johnstown Sun 10.00am. Toames Sun 11.30am.

Dunmanway Vigil 6.30pm

Ballinacarriga 9.30am. Togher Sun 10.45am. Dunmanway Sun 12.00noon.

Macroom Vigil 7.30pm. Sun 8.30am, 10.30am, 12.00noon.

Ballyvourney Vigil 6.30pm. Sun 11.30am. Réidh na nDoirí Sun 9.30am.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm


Leachtaí Gaeilge: Sunday, 29th November, 2020

AN CHÉAD DOMNACH DEN AIDBHINT

CHÉAD LÉACHT

Sliocht as an fáidh Íseáia 63:16-17; 64:1. 3-8

Och, dá roisfeá na flaithis ó chéile agus teacht anuas

Tusa, a Thiarna, is athair dúinn;

ár bhfuascailteoir, is é sin d’ainm riamh anall.

Cén fáth, a Thiarna, a bhfuil muid ar seachrán agat i bhfad ó do shlite,

agus ár gcroíthe á gcruachan ionas nach eagal leo thú níos mó?

Fill ar ais ar son do sheirbhíseach,

ar son treibheanna d’oidhreachta.

Och, dá roisfeá na flaithis ó chéile agus teacht anuas,

ag cur na sléibhte ar crith os do chomhair,

Dhéanfá éachtaí ansin nach raibh súil leo,

agus nár chuala aon duine caint orthu riamh.

Cluas níor chuala ná súil ní fhaca

dia ar bith ach tusa ag seasamh leis

an té a chuir a mhuinín ann.

Cuireann tú fáilte roimh an dream a chleachtann an ceart

agus a mbíonn cuimhne acu ort féin agus ar do bhealaí.

Tá fearg ort, agus déanaimid peaca dá ainneoin sin;

is fada sinn ag déanamh ceannairce i do choinne.

Bhíomar go léir ar nós duine atá neamhghlan

agus ár ndea-ghníomhartha uile mar ghiobail bhrocacha.

Tá muid seargtha ar fad mar bheadh duilleoga,

dár siabadh linn ag ár gcionta ar nós na gaoithe.

Duine níl ann a ghlaonn ar d’ainm,

ná a mhúsclaíonn é féin chun teannadh go dlúth leat.

óir tá tú tar éis do ghnúis a cheilt orainn,

agus sinn fágtha agat faoi smacht ár gcoireanna.

Ach fós féin, a Thiarna, is tú ár n-athair.

Sinne an chré, tusa an potaire,

agus saothar do láimhe is ea sinn go léir.

Briathar Dé.

Salm le Freagra Sm 79

Freagra

Cuir ar ais sinn, a Dhia.

Taispeáin dúinn d’agnaidh ghrianmhar agus slánaigh sinn, a

Thiarna.

1. Éist linn, a aoire Isráél.

Túsa atá i do shuí ar na Ceiribíní, soilsigh amach.

Corraigh do chumhacht, a Thiarna,

agus tar chugainn dár sábháil.

2. Cas ar ais, a Dhia na Slua.

Breathnaigh anuas ó neamh agus féach.

Tabhair cuairt ar an bhfíniúin a chuir tú féin.

Caomhnaigh an stoc a phlandaigh do dheaslámh féin. Freagra

3. Go raibh do lámh ar an bhfear a roghnaigh tú,

ar mhac an duine a neartaigh tú duit féin.

Ní thréigfimid thú go brách ansin;

tabhair dúinn an bheatha agus mórfimid d’ainm,

Freagra

Freagra

DARA LÉACHT

Sliocht as céad litir Naomh Pól chuig na Coirintigh 1:3-9

Táimid ag feitheamh lenár dTiarna Íosa Críost a nochtadh

chugaibh.

Bím ag síorghabháil buíochais le Dia ar bhur son as an ngrásta

atá bronnta aige oraibh in Íosa Críost.

Mar tá raidhse den uile shórt faighte agaibh ann: raidhse den

urlabhra agus raidhse den eolas.Tá an fhianaise ar Chríost dulta

chomh daingean sin I bhfeidhm oraibh nach bhfuil tabhartas ar

bith in easnamh oraibh fad atá sibh ag feitheamh lenár dTiarna

Íosa Críost a nochtadh chugaibh. Coimeádfaidh seisean

daingean sibh go deireadh na dála, gan cháim lá ár dTiarna Íosa

Críost. Tá Dia dílis agus is é a ghlaoigh oraibh chun bheith

rannpháirteach lena Mhac, ár dTiarna Íosa Críost.

Briathar Dé.

Comhgháir/Alleluia – Sm 84:8

Alleluia, alleluia!

Taispeáin dúinn, a Thiarna, do thrócaire,

agus tabhair dúinn do shánú.

Alleluia!

SOISCÉAL

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Marcas 13:33-37

Déanaigí faire, dá bhrí sin, mar ní fios daoibh cén uair a

thiocfaidh tiarna an tí

San am sin dúirt Íosa lena dheisceabail :

Bígí aireach, déanaigí faire, mar níl a fhios agaibh cén uair a

bheidh an t-am ann. Is é dála duine é a d’fhág a theach agus a

d’imigh ar an gcoigríoch; thug sé an t-údarás dá sclábhaithe,

gach duine díobh i mbun a chúraim féin; agus d’ordaigh sé don

doirseoir faire a dhéanamh.

Déanaigí faire, dá bhrí sin, mar ní fios daoibh cén uair a

thiocfaidh tiarna an tí, um thráthnóna, i lár na hoíche, ar ghlao

an choiligh, nó ar maidin.

Má thagann sé gan choinne, ná faigheadh sé sibh in bhur

gcodladh.

An rud a deirim libhse, deirim le gach duine é: Déanaigí faire.”

Soiscéal Dé.

***************************************

Anniversaries.

Kitty and Mary McCarthy Gortaneadine/ Curraheen.

Denis (Denny)Moynihan Glebe

(First Anniversary )

John O Callaghan Derrivan.

Margaret O Leary Dublin

Jerry and Julia O Leary Kilnamartyra

Connie P Riordan Carrignadoura

Cait & Jack O’Leary, Inchinossig

Denis Cronin, Rossalougha, Gougane Barra

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Ni neart go cur le

céile

Séipéal N.

Fionn Barra

and N.

Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

Saturday Vigil Mass

Saturday Vigil Mass

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!