04.12.2020 Views

Wijkgids Vinkhuizen

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Vinkhuizen</strong><br />

De Held, Reitdiep, Gravenburg<br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2022/2023


MAANDAG T/M ZATERDAG 10:00 - 17:30<br />

Drukwerk nodig?<br />

Bestel uw kleurrijke folders, leaflets, brochures, magazines,<br />

programmaboekjes, briefpapier e.d. op www.scholmaonline.nl<br />

Gratis bezorging en geleverd binnen 5 werkdagen.


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

De wijken in vogelvlucht 4<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Wijk- en Buurtcentra 7<br />

Wijkkranten en -websites 9<br />

Sociaal-culturele 10<br />

voorzieningen<br />

Forum Groningen 10<br />

Welzijn 11<br />

Religie en levensbeschouwing 13<br />

Culturele verenigingen 13<br />

Overig 14<br />

Gezondheid en zorg 16<br />

Huisartsen 16<br />

Tandartsen 16<br />

Apotheken 17<br />

Ziekenhuizen 17<br />

Bloedonderzoek 18<br />

Fysiotherapeuten 18<br />

Voeding/Diëtetiek 18<br />

Verloskunde & kraamzorg 19<br />

Logopedie 20<br />

Thuiszorg 20<br />

Verpleeg- en verzorgingshuizen 21<br />

Gehandicaptenzorg 21<br />

Overige zorg 22<br />

Huisdieren 24<br />

Vrije tijd 26<br />

VRIJDAG 26<br />

Theater 27<br />

Kunst en ambacht 27<br />

Muziek en dans 27<br />

Tuinieren & natuur 27<br />

Overig 45<br />

Activiteitenoverzicht 28<br />

Plattegrond 32-33<br />

Sport 46<br />

Sportvoorzieningen 46<br />

Sportverenigingen 48<br />

Kinderen en jeugd 52<br />

Kinderopvang 52<br />

Opvoedingsondersteuning 53<br />

Overig 54<br />

Onderwijs 56<br />

Basisscholen 56<br />

Voortgezet onderwijs 58<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 58<br />

Huiswerkbegeleiding 59<br />

Huisvesting 60<br />

Woningcorporaties 60<br />

Huurdersorganisaties 61<br />

Gemeentelijke informatie 62<br />

Gemeentelijke instanties 62<br />

Politie 64<br />

Alarm- en storingsnummers 604


De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de websites<br />

www.wijkgidsen.nl en www.vinkhuizen.nl/wijkgids<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, o.v.v. wijkgids <strong>Vinkhuizen</strong>, Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.<br />

telefoon 06-83874455 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2023-2024 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 050-307 00 27 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media<br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

ontwerp: Raymond Wijngaard/Created by Design<br />

uitvoering: Woesthuis Media en Rode Egel Producties<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de<br />

website www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2022 Groningen<br />

<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt<br />

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

Deze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de wijken <strong>Vinkhuizen</strong>, De Held,<br />

Gravenburg en Reitdiep.<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

De teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan: info@<br />

wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen. Heeft u tussentijdse wijzigingen?<br />

Mail ze naar info@wijkgidsen.nl.<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Fair Back Kringloop<br />

Kringloop+<br />

Scholma Online<br />

Omslag achter<br />

MFC Vinkhuys<br />

Buurtcentrum De Wende<br />

En verder...<br />

Bureau Meerstad 25<br />

Dignis 47<br />

Dignis Zorg Thuis+ 47<br />

De Huismeesters 47<br />

Kids First COP Groep 53<br />

Nijestee Woningcorporatie 61<br />

Talentperron 47<br />

Tandheelkundig<br />

Centrum Reitdiep 55<br />

VRIJDAG 26<br />

wijkgids 2022-2023 3


Inleiding<br />

4 wijkgids 2022-2023<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

<strong>Vinkhuizen</strong><br />

De wijk ligt ten noorden van het Hoendiep tussen de Friesestraatweg en het Roege Bos.<br />

De straatnamen hebben betrekking op stenen, edelstenen en –metalen en andere<br />

scheikundige elementen. De centrale wegen door de wijk zijn de Diamantlaan<br />

(noord-zuid) en de Siersteenlaan (oost-west). Op de kruising van deze wegen ligt het<br />

winkelcentrum. Midden in de wijk ligt het Vinkhuys, een boerderij uit de 17e eeuw die<br />

tegenwoordig in gebruik is als wijkcentrum.<br />

<strong>Vinkhuizen</strong> is in de jaren zestig en zeventig uit de grond gestampt volgens het concept<br />

van de revolutiebouw en heeft daarom veel rechte wegen en hoogbouw. De laatste<br />

jaren krijgt de wijk o.a. met nieuwbouw een grote opknapbeurt om de woonkwaliteit<br />

te verbeteren.<br />

De Held<br />

Tussen <strong>Vinkhuizen</strong> en Hoogkerk ligt langs beide zijden van de Leegeweg de wijk De<br />

Held. Vanaf de wijk is er uitzicht op het dorp Hoogkerk en de wijk Reitdiep. De wijk is<br />

gebouwd in de polders de Jonge Held en de Oude Held, net als de poldermolens<br />

(waarvan één is vervangen door een gemaal). De Jonge Held, een ‘grondzeiler’<br />

gebouwd in 1829, heeft nog tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw volledig op<br />

windkracht de polder De Jonge Held bemalen en is ook nu nog regelmatig in bedrijf<br />

dankzij de inzet van vrijwilligers van de Molenstichting Westerkwartier. Voorafgaand<br />

aan de bouw van het nieuwe gedeelte van de wijk werd archeologisch onderzoek<br />

gedaan ten noorden van het Aquamarijnpad.


Gravenburg<br />

Gravenburg valt binnen de dorpsgrenzen van Hoogkerk en ligt dus aan de westkant van<br />

de stad Groningen. Door de hele wijk loopt een fietspad, het Van Aquinopad. De wijk<br />

is gelegen aan de Noodweg. De Zijlvesterweg, aan de overkant van de Noodweg, volgt<br />

prachtig de oude lijnen van het wierdenlandschap. Hier staat een boerderij met de<br />

naam Gravenburg die al genoemd werd in 1595.<br />

Reitdiep<br />

Reitdiep, in het uiterste noordwesten van de stad, ligt langs de gelijknamige rivier aan<br />

de rand van een weidegebied. Het water staat centraal in de wijk en daarnaast heeft<br />

het een vaarverbinding naar het Reitdiep. Rondom de kunstmatige binnenhaven staan<br />

woningen en winkels. De wijk is nog volop in ontwikkeling en is bedoeld voor mensen<br />

die landelijk willen wonen op korte afstand van de stad.<br />

wijkgids 2022-2023 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

Wijkoverleg <strong>Vinkhuizen</strong> (W.O.V.)<br />

Is de wijkraad aangewezen en gesubsidieerd door de gemeente Groningen en stelt zich<br />

ten doel de belangen van de bewoners van de wijk <strong>Vinkhuizen</strong> te behartigen. Wij<br />

vergaderen een keer per maand in ’t Vinkhuys. Deze vergaderingen zijn openbaar.<br />

Postbus 2507, 9704 CM Groningen e-mail info@vinkhuizen.nl internet www.vinkhuizen.nl<br />

Wijkraad De Held<br />

Behartigt de belangen van wijkbewoners, houdt contacten met gemeente en WIJ-team<br />

om de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen te verbeteren. Organiseert<br />

informatiebijeenkomsten en recreatieve activiteiten.<br />

e-mail info@wijkdeheld.nl internet www.wijkdeheld.nl facebook Wijknieuws De Held<br />

Wijkvereniging Reitdiep<br />

Heeft commissies voor o.a. verkeer en vervoer; wijkkrant, website; nabuurschap school<br />

en nabuurschap Het Poortje; activiteitencommissie, de groene enclave en sociale<br />

voorzieningen.Allen zetten zich in voor een leefbare en plezierige wijk om in te wonen.<br />

e-mail secretariaat@reitdiepwijk.nl internet www.reitdiepwijk.nl facebook Reitdiepwijk<br />

Bewonerscommissie Gravenburg<br />

Dorpsdeelcommissie van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH). Leden zijn<br />

vertegenwoordigd in het VWH-bestuur en verschillende VWH-commissies.<br />

e-mail wijkraadgravenburg@gmail.com facebook Gravenburg<br />

6 wijkgids 2022-2023


Bewonerscommissie Prismaflat<br />

Zet zich in voor een leefbare woonomgeving en het bevorderen van de onderlinge<br />

contacten. Dit doet de commissie onder meer door het organiseren van activiteiten,<br />

overleg met de verhuurder en de uitgave van een nieuwsbrief.<br />

Siersteenlaan 482-28, 9743 EZ Groningen e-mail bewonerscie@gmail.com<br />

Buurten binnen <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Buurt 6 contactpersoon Auke Schut Boraxstraat 139, 9743 VN Groningen<br />

telefoon 06-57371444 e-mail aw.schut@home.nl of buurtzes@vinkhuizen.nl<br />

Stichting Paddepoel Energiek<br />

Bewonersinitiatief ter verduurzaming van Paddepoel, Selwerd en <strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

Energiecoaching, hulp en advies bij subsidieaanvraag etc. Samen isoleren, energie<br />

besparen/opwekken, Wijkwindmolens Dorkwerdersluis. Energiespreekuur elke do<br />

19.00–21.00 uur bij WIJS in winkelcentrum Paddepoel, gangpad tegenover Albert Heijn.<br />

Secretaris Secretaris W.P. van der Gaast, Neptunusstraat 20, 9742 JM Groningen<br />

e-mail info@paddepoelenergiek.nl internet www.paddepoelenergiek.nl<br />

facebook paddepoelenergiek<br />

wijk- en buurtcentra<br />

Multifunctioneel centrum ’t Vinkhuys<br />

’t Vinkhuys is het Multifunctionele Centrum van <strong>Vinkhuizen</strong> en omliggende wijken. Het<br />

centrum biedt huisvesting, ondersteuning en faciliteiten aan diverse clubs, verenigingen<br />

en instellingen. Naast huisvesting biedt ’t Vinkhuys een breed programma aan van<br />

culturele, educatieve en recreatieve activiteiten. In ’t Vinkhuys is ook het huiswerkinstituut<br />

‘VinkHuisWerk’ gevestigd (zie het hoofdstuk ‘Onderwijs’).<br />

Openingstijden: ma t/m do 08.30 – 22:30 uur, vr van 08.30 – 17:30 uur, za wisselend.<br />

Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen directeur J.W. Eskes telefoon 050-5770770<br />

e-mail balie@vinkhuys.nl internet www.vinkhuys.nl<br />

wijkgids 2022-2023 7


Stichting Trefpunt De Siersteen<br />

Het Trefpunt De Siersteen organiseert activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar en ouder<br />

uit <strong>Vinkhuizen</strong>. De kosten voor entree van de soos bedragen maximaal € 25,00 per jaar.<br />

Siersteenflat<br />

Siersteenlaan 420/1, 9743 ES Groningen telefoon 050-5770173 e-mail robert.siersteen@hotmail.com<br />

contactpersonen E.G. Udinga telefoon 06-53394584 A.G. de Vrij telefoon 050-3642758<br />

Buurtcentrum De Wende<br />

De Wende is een intercultureel buurtcentrum in <strong>Vinkhuizen</strong>. Het is een plek voor<br />

iedereen, van jong tot oud. We bieden veel activiteiten en mogelijkheden tot verhuur.<br />

Kijk op onze website voor meer informatie.<br />

Goudlaan 555, 9743 CP Groningen telefoon 050-5777324<br />

e-mail info@buurtcentrumdewende.nl internet info@buurtcentrumdewende.nl<br />

Buurtpand De Goudvink<br />

Allerlei activiteiten en o.a. een dagbesteding voor ouderen, ma–vrij 09.00–17.00 uur. Er<br />

zijn ruimtes te huur voor feesten en recepties. Zie ook het activiteitenoverzicht.<br />

Goudlaan 297, 9743 CH Groningen telefoon 050-8533635 facebook De Goudvink-Groningen<br />

contactpersoon (Nijestee) dhr. V. Weisenbach e-mail v.weisenbach@nijestee.nl<br />

Wijklokaal Rietvogel<br />

Joeswerd 22, 9746 CR e-mail bestuur@reitdiepwijk.nl internet www.reitdiepwijk.nl/wijklokaal/<br />

Magma Gebouw<br />

Herbergt instanties en bedrijven die zich belangeloos inzetten voor bewoners van<br />

<strong>Vinkhuizen</strong>: o.a. Wijkoverleg <strong>Vinkhuizen</strong>, Gea’s Weggeefwinkel, Evine Skincare<br />

(06-48575860 / info@evineskincare.nl ), Vrouwkracht, Backbone050 (06-10593421 /<br />

info@backbone050.eu), De Roege Boys en het Senioren Platform <strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

Metaallaan 255, 9743 BV Groningen<br />

8 wijkgids 2022-2023


wijkkranten en -websites<br />

Westerkrant<br />

Gratis huis-aan-huis weekkrant voor Hoogkerk, <strong>Vinkhuizen</strong>, Gravenburg, Reitdiep e.o.<br />

RoComm BV, Londenweg 14, 9744 TX Groningen telefoon 050-2115192<br />

e-mail redactie@westerkrant.nl internet www.westerkrant.nl<br />

Op ’t Vinkentouw - Wijkkrant voor <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Verschijnt wekelijks in de Westerkrant e-mail info@vinkhuizen.nl internet www.vinkhuizen.nl<br />

Reitdiep Wijkkrant<br />

e-mail redactie@reitdiepwijk.nl internet www.reitdiepwijk.nl<br />

Wijkwebsites <strong>Vinkhuizen</strong>, De Held en Reitdiep<br />

internet www.vinkhuizen.nl internet www.de-held.nl internet www.reitdiepwijk.nl<br />

wijkgids 2022-2023 9


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-3683683 e-mail info@forum.nl<br />

Forumbibliotheek <strong>Vinkhuizen</strong><br />

De Forumbibliotheek is dé plek in jouw buurt waar je de mooiste (jeugd)boeken kunt lenen.<br />

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid! Maar je kunt er ook terecht voor (gratis) hulp als je vragen<br />

hebt over hoe je zaken regelt met de overheid, hoe je digitaal-vaardiger wordt of als je het<br />

Nederlands graag beter wilt leren lezen of spreken. Je hoeft voor deze hulp geen lid te zijn<br />

van de bibliotheek. Wees welkom! Openingstijden ma t/m vr 08.30–17.30 uur.<br />

Siersteenlaan 480/6, 9743 EZ Groningen telefoon 050-3680638 e-mail bibliotheek@forum.nl<br />

Taalhuis <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Het Taalhuis is dé plek<br />

in de bibliotheek waar je terecht kunt voor hulp. Spreekuur maandag 14–15 uur.<br />

contactpersoon Adri Carmio telefoon 06-18187546 e-mail a.carmio-volny@alfa-college.nl<br />

10 wijkgids 2022-2023


welzijn<br />

WIJ <strong>Vinkhuizen</strong><br />

In de gemeente Groningen kan je terecht bij één van de 11 WIJ-teams van WIJ<br />

Groningen voor ontmoeting en ondersteuning. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over<br />

opvoeding of als je het lastig vindt om met financiën om te gaan. Maar óók als je een<br />

goed idee hebt voor jouw buurt en je hierbij wat hulp nodig hebt.<br />

MFC't Vinkhuys, Boraxstraat 2, 9743 VP Groningen telefoon 050-367 63 03<br />

e-mail wijvinkhuizen@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk<br />

Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkorganisatie voor vrijwilligerswerk en participatie.<br />

Bij ons kan je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilligers(werk) en participeren<br />

in de Gemeente Groningen. We hebben een vrijwilligersvacaturebank en organiseren<br />

gratis trainingen en workshops voor iedereen die vrijwillig actief is.<br />

Kom langs of bekijk onze website!<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900 e-mail info@link050.nl<br />

internet www.link050.nl of volg ons op facebook, instagram of linkedin<br />

WerkPro<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3175200<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

Talentperron<br />

Een bezoek levert je veel op en kost je niks! Ga naar Talentperron.nl.<br />

bezoekadres Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen internet talentperron.nl<br />

Stichting Stuifesinplatinaflat<br />

De Stichting Stuifesinplatinaflat houdt de buurthuiskamer van de 50+ seniorenflat<br />

Platinaflat draaiende voor <strong>Vinkhuizen</strong> en omliggende wijken. In de buurthuiskamer<br />

worden voortdurend leuke activiteiten georganiseerd.<br />

Platinalaan 279, 9743 GN Groningen telefoon 050-3126972 e-mail stuifesinplatinaflat@gmail.com<br />

wijkgids 2022-2023 11


Stichting De Roege Boys (RGB)<br />

Bewonersorganisatie die armoedebestrijding en verbetering van de sociale leefomgeving<br />

nastreeft door wijkactiviteiten te ondersteunen.<br />

Locatie Magma, Metaallaan 255, 9743 BV Groningen<br />

e-mail info@deroegeboys.nl internet www.deroegeboys.nl<br />

facebook deroegeboys instagram deroegeboys<br />

Handig in de buurt – Mijngereedschapskistvinkhuizen<br />

Uitleenpunt voor boormachine, decoupeerzaag, schuurmachine, slijpmachine,<br />

multitool, behangafstomer, tuingereedschap, aanhanger. Fietsreparatie- en klussendienst.<br />

Hulp bij afvoer van grof vuil. Maandag–vrijdag 10.00–12.00 uur.<br />

Goudlaan 297, 9743CH Groningen telefoon 06-44944924<br />

e-mail info@handigindebuurt.nl internet www.handigindebuurt.nl<br />

Stichting Kringloop +<br />

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Nog te veel<br />

mensen leven in eenzaamheid, hebben geen werk, geen sociaal netwerk, ervaren geen<br />

zingeving en voelen zich buitengesloten. Wij geloven dat iedereen kwaliteiten heeft en<br />

een zinvolle bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Daarom bieden wij een veilige<br />

werkplek voor onze vrijwilligers. Hier is ruimte om anderen te ontmoeten, iets te doen<br />

voor een ander, structuur te krijgen, erkenning te krijgen en een doel te hebben in het<br />

leven. We willen onze vrijwilligers, met soms ongekende kwaliteiten, tot bloei laten<br />

komen.<br />

Naast het reguliere vrijwilligerswerk fungeert Kringloop+ binnen de wijk en omgeving<br />

als algemene voorziening voor de gemeente Groningen. Dit houdt in dat mensen met<br />

een ondersteuningsvraag (zonder indicatie en met begeleiding van een werkcoach)<br />

kunnen meewerken binnen ons bedrijf. Hierdoor is duurdere maatwerkvoorziening<br />

niet nodig en daarom subsidieert de gemeente Groningen de loonkosten van onze<br />

werkcoach. Daardoor is deze begeleiding ook gewaarborgd, de mensen met een<br />

ondersteuningsvraag zijn in beeld en bovenal: ze doen mee!<br />

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we zorgzaam omgaan met onze wereld. De<br />

huidige consumptiemaatschappij pleegt roofbouw op onze aarde. Daarom dragen wij<br />

als kringloopbedrijf bij aan een duurzame wereld, waarin hergebruik van spullen en<br />

materialen vanzelfsprekend is.<br />

Samengevat; Kringloop+, als sociale onderneming die wil bijdragen aan een duurzame<br />

en inclusieve samenleving.<br />

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.<br />

Woonboulevard Hoendiep, Diamantlaan 1, 9743 BA Groningen telefoon 050-3051030<br />

e-mail info@kringloopplus.nl internet www.kringloopplus.nl<br />

12 wijkgids 2022-2023


Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

religie en levensbeschouwing<br />

Columnakerk Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)<br />

Groningen Noord-West<br />

Eredienst op zondag 10.00 uur, elke dinsdag 10.00–12.00 uur open kerk.<br />

Paulus Potterstraat 2, 9718 TJ Groningen telefoon 050-3181860 internet www.columnakerk.nl<br />

Stadskerk Vrije Baptisten Gemeente Groningen<br />

Actuele agenda: destadskerk.nl/agenda<br />

Friesestraatweg 221, 9743 AE Groningen e-mail info@destadskerk.nl internet www.destadskerk.nl<br />

Buurtkerk De Fontein<br />

Kerkdiensten: 9.30 uur. Inloopspreekuur: woensdag en donderdag 10.00–12.00 uur.<br />

Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen telefoon 050-5731188<br />

e-mail r.pruis@defontein.info internet www.defontein.info<br />

Christengemeente ‘De Roeping’<br />

Iedere zondag samenkomst om 10.30 uur in De Goudvink, Goudlaan 297, 9743 CH Groningen.<br />

telefoon 06-22973704 facebook Christengemeente “De Roeping”<br />

culturele verenigingen<br />

De Pareloester<br />

Ontmoetingsplek voor mensen die in de omgeving van de Parelstraat wonen.<br />

Vrijdag koffieochtend 10.00–11.30 uur.<br />

Parelstraat 256, 9743 JZ Groningen e-mail infopareloester@gmail.com<br />

wijkgids 2022-2023 13


Interculturele vrouwengroep Diamant<br />

Donderdagochtend 9.30–11.30 uur in De Wende.<br />

contactpersoon Nanneke Jager telefoon 06-55494655 e-mail nanneke.jager@wij.groningen.nl<br />

overig<br />

Welmobiel (Vinkmobiel)<br />

WelMobiel rijdt in diverse wijken van deur tot deur en zorgt dat wijkbewoners actief<br />

kunnen deelnemen aan de maatschappij, zoals bezoeken van huisarts, vrienden en<br />

boodschappen doen. Voor mensen met een mobiliteitsbehoefte, die dat niet zelfstandig<br />

meer kunnen.<br />

telefoon 085-7920377 e-mail info@welmobiel.nl internet www.welmobiel.nl<br />

‘Vrouwkracht Wereldkeuken’<br />

Locatie Magma. Metaallaan 255, buurtrestaurant van Multicultureel Vrouwencentrum<br />

Jasmijn in samenwerking met WIJ <strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

contactpersoon Nanneke Jager telefoon 06-55494655 e-mail nanneke.jager@wij.groningen.nl<br />

Gea’s Weggeefwinkel <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Open: maandag, woensdag en vrijdag 13.00–16.00 uur. Ook uitgiftepunt Voedselbank.<br />

Locatie Magma Metaallaan 255, 9743 BV Groningen telefoon 06-12997073<br />

Voedselbank Stad Groningen<br />

De Voedselbank geeft wekelijks voedsel aan 740 huishoudens die in armoede leven.<br />

Uitgiftepunt <strong>Vinkhuizen</strong>: Gea's Weggeefwinkel, Locatie Magma, Metaallaan 255.<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-3117936<br />

e-mail info@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen e-mail groningenstad@kledingbankmaxima.nl<br />

internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

14 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Huisartsenpraktijk De Vuursteen<br />

Goudlaan 289, 9743 CH Groningen telefoon 050-5717500 of 050-5779977<br />

spoedlijn 050-5777777 internet www.vuursteen.eu<br />

Huisartsenpraktijk De Held<br />

De Held 117, 9745 DH Groningen telefoon 050-5772060 (toets 1 bij spoed)<br />

internet www.huisartsendeheld.nl<br />

tandartsen<br />

Tandartspraktijk <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Aquamarijnstraat 723, 9743 PT Groningen telefoon 050-5774963<br />

e-mail info@tandartspraktijkvinkhuizen.nl internet tandartspraktijkvinkhuizen.praktijkinfo.nl<br />

16 wijkgids 2022-2023


Tandheelkundig Centrum Reitdiep<br />

Gezondheidscentrum Reitdiep, Wadwerd 1c, 9746 DC Groningen<br />

telefoon 050-2053210 internet tandarts-reitdiep.nl<br />

Tandartsenpraktijk De Held<br />

De Held 119, 9745 DH Groningen telefoon 050-5773001<br />

e-mail info@tandartsenpraktijkdeheld.nl internet tandartsenpraktijkdeheld.nl<br />

Dijkstra Tandheelkunde<br />

Siersteenlaan 428/5, 9743 ES Groningen telefoon 050-5777944<br />

e-mail info@dijkstra-tandheelkunde.nl internet www.dijkstra-tandheelkunde.nl<br />

apotheken<br />

BENU Apotheek <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Siersteenlaan 428-1, 9743 ES Groningen telefoon 050-5730904<br />

e-mail teamgroningen@benuapotheek.nl internet www.benuapotheek.nl/apotheek/groningen<br />

Apotheek de Vuursteen<br />

Goudlaan 289-2, 9743 CH Groningen telefoon 050-2100940<br />

e-mail apodevuursteen@ezorg.nl internet www.apodevuursteen.nl<br />

Martini Apotheek<br />

Bij spoed (24 uurs service)<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

wijkgids 2022-2023 17


Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

locatie Paddepoel Plutolaan 327, 9742 GK Groningen<br />

ma t/m vr 8.30–10.00 op afspraak telefoon 088-2370120<br />

fysiotherapeuten<br />

Fysiotherapiepraktijk De Vuursteen<br />

Goudlaan 289/1, 9743 CH Groningen telefoon 050-5714480<br />

e-mail info@fysiotherapiedevuursteen.nl internet www.fysiotherapiedevuursteen.nl<br />

Kinderfysio Noord - Meurs & Brons<br />

Diamantlaan 258, 9743 BM Groningen telefoon 050-2800088 internet kinderfysionoord.nl<br />

Praktijk Zeinstra - Praktijk voor Mensendieck en Bewustzijn<br />

Jetske Zeinstra, oefentherapeut Mensendieck en yogadocent, behandelt m.n. terugkerende<br />

klachten van o.a. hoofdpijn, whiplash, rug, hyperventilatie en burn-out. Geeft ook<br />

ademtherapie, zenmassage, stoelshiatsu, voetreflexologie, live en online (stoel-) yogalessen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

voeding/diëtetiek<br />

Voedingsadvies Groningen (Lid NVD–Lid NVL)<br />

locatie De Held 117, 9745 DH Groningen contactpersoon Ria Habraken<br />

locatie WIJ <strong>Vinkhuizen</strong> Boraxstraat 2 telefoon 06-19020910<br />

e-mail info@voedingsadviesgroningen.nl internet www.voedingsadviesgroningen.nl<br />

18 wijkgids 2022-2023


verloskunde & kraamzorg<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-701533 (toets 2 voor spoed)<br />

e-mail info@verloskundigestadspraktijk.nl internet verloskundigestadspraktijk.nl<br />

Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur <strong>Vinkhuizen</strong> Goudlaan 289. Spreekuur Reitdiep: Wadwerd 1<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00)<br />

spoedlijn 06-50207125 e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Kraneweg 11, 9718 JC Groningen telefoon 050-3189554 spoedlijn 06-13922121<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

WenSvroedvrouwen - Sabrina Goossens<br />

Kleiwerd 3, 9746 CV Groningen telefoon 06-28402286<br />

e-mail info@wensvroedvrouwen.nl internet www.wensvroedvrouwen.nl<br />

Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

Consultatiebureau <strong>Vinkhuizen</strong> - GGD<br />

locatie WIJ <strong>Vinkhuizen</strong>, Boraxstraat 2 afspraak telefoon 050-3674990 ma t/m vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur met jeugdverpleegkundige dinsdag 13.00–14.00 uur<br />

inloopspreekuur met jeugdarts 3e woensdag v.d. maand 12.30–13.00 uur (buiten vakanties)<br />

wijkgids 2022-2023 19


logopedie<br />

Logopedie Centrum Groningen<br />

Goudlaan 289/3, 9743 CH Groningen telefoon 050-3132389<br />

e-mail info@logopediegroningen.com internet www.logopediegroningen.com<br />

thuiszorg<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Gespecialiseerde teams voor hulp bij u thuis met als specialisme: geheugenverlies en<br />

psychische problemen, verzorging en verpleging, begeleiding bij u thuis, nachtzorg.<br />

Dignis Zorgpost <strong>Vinkhuizen</strong>, Veldspaatstraat 368, 9743 XV Groningen<br />

telefoon 050-4097597 internet www.dignis.nl<br />

ZINN Thuiszorg - Team <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Bij ZINN Thuiszorg bent u in vertrouwde en deskundige handen, 24 uur per dag. Met<br />

uw eigen contactpersoon en kleine teams bij u thuis.<br />

telefoon 06-83072381 / 06-83300538<br />

e-mail thuiszorg-vinkhuizen@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

TSN Thuiszorg – Verpleging en verzorging in de wijk<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsn-thuiszorg.nl<br />

Coöperatie Dichtbij<br />

telefoon 050-5778886 internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

Buurtzorg Groningen – Team Noord<br />

telefoon 06-23667054 e-mail groningennoord@buurtzorgnederland.com<br />

20 wijkgids 2022-2023


verpleeg- en verzorgingshuizen<br />

Woonzorgcentrum Veldspaat/Dagbesteding Goudvink<br />

Veldspaat: groepswonen voor ouderen met dementie, verzorgingshuis, zelfstandig<br />

wonen met zorg en voorzieningen, Zorg Thuis+, dagbesteding voor Indisch en Molukse<br />

ouderen, wijkactiviteiten, buurtrestaurant.<br />

Goudvink: dagbesteding voor senioren uit de wijk met psychische en / of lichamelijke<br />

problemen.<br />

Veldspaat Veldspaatstraat 368, 9743 XV Groningen telefoon 050-5745100<br />

Goudvink Goudlaan 297, 9743 CH Groningen telefoon 050-5792267 internet www.dignis.nl<br />

Stichting Residentie Buitenzorg<br />

Cultuurspecifieke zorg voor Indische en Molukse ouderen, en ouderen die affiniteit<br />

hebben met deze achtergrond. O.a. verpleeghuiszorg, thuiszorg, dagverzorging.<br />

Locatie Paddepoel Grote Beerstraat 200-204, 9742 SH Groningen<br />

Kantoor Grote Beerstraat 202-2, 9742 SH Groningen telefoon 050-3686090<br />

e-mail info@residentiebuitenzorg.nl internet www.residentiebuitenzorg.nl<br />

gehandicaptenzorg<br />

Stichting Ilmarinen<br />

Ilmarinen is een instelling in <strong>Vinkhuizen</strong> en biedt begeleiding en zorg aan kinderen en<br />

volwassenen met een ernstig verstandelijke of meervoudige beperking. Ilmarinen heeft<br />

een kinderdagcentrum, werkplaatsen voor volwassenen, woonhuizen, een logeerhuis<br />

en biedt begeleiding thuis.<br />

Kornalijnlaan 3, 9743 JK Groningen telefoon 050-5773320<br />

e-mail ilmarinen@ilmarinen.nl internet www.ilmarinen.nl<br />

De Zijlen<br />

De Zijlen is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de<br />

provincie Groningen. De medewerkers stellen betekenis boven beperking, ieder mens<br />

betekent iets in het leven van een ander. De Zijlen ondersteunt zo'n veertienhonderd<br />

mensen bij wonen, werken of dagbesteding en vrije tijd. Neem voor meer informatie<br />

vrijblijvend contact met ons op.<br />

Locatie Eelderbaan<br />

Werk- en dagbesteding: dierverzorging en theeschenkerij.<br />

Kornalijnlaan 7, 9743 JK Groningen telefoon 06-13839310<br />

e-mail info@dezijlen.nl internet www.dezijlen.nl/dierenweide-eelderbaan<br />

wijkgids 2022-2023 21


Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking.<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

overige zorg<br />

Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag t/m donderdag 10–17 uur, vrijdag 10–20 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2303252<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

Logeerhuis De Opstap<br />

Logeerhuis voor herstel- en respijtzorg.<br />

Molukkenstraat 202, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2042500<br />

e-mail info@deopstap050.nl internet www.deopstap050.nl<br />

MEE Noord<br />

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 088-0231100<br />

e-mail aanmeldpunt@meenoord.nl internet www.meenoord.nl<br />

22 wijkgids 2022-2023


GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088–4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

Praktijk Jannie Snel<br />

De Held 57, 9745 DH Groningen telefoon 050-5791698<br />

e-mail jannie.snel@home.nl internet www.janniesnel.nl<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088–2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl<br />

Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

De Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

Slim Leven <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Helpt inwoners van <strong>Vinkhuizen</strong> bij het ontwikkelen van een gezondere levensstijl.<br />

telefoon 06-13693519 e-mail slimleven@mjd.nl<br />

internet www.vinkhuizen.nl/projecten facebook slimlevenvinkhuizen<br />

wijkgids 2022-2023 23


huisdieren<br />

Dierenkliniek Eikenlaan<br />

Elzenlaan 2-2, 9741 NE Groningen telefoon 050-5774805 spoed 050-5774805<br />

e-mail balie@dierenartsgroningen.nl internet www.dierenartsgroningen.nl<br />

Dierenarts Reitdiep (Dierenartsencombinatie Zuidhorn-Reitdiep)<br />

Voor spoedgevallen is Dierenarts Reitdiep 24/7 bereikaar.<br />

Reitdiephaven 352, 9746 RJ Groningen telefoon 050-8700030<br />

e-mail info@dierenartsreitdiep.nl internet www.dierenartsreitdiep.nl<br />

Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

24 wijkgids 2022-2023


HET MOOISTE<br />

EN GROENSTE<br />

STADSDEEL VAN<br />

GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod<br />

op meerstad.eu


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

VRIJDAG – cursussen, lessen en workshops op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenen kunnen gebruik<br />

maken van hun cultuurbudget van € 400,- uit het Volwassenfonds van de gemeente<br />

Groningen.<br />

In <strong>Vinkhuizen</strong> is cultuurcoach Theo actief. Cultuurcoaches helpen om in jouw buurt<br />

toffe culturele projecten op te zetten. Zo wordt <strong>Vinkhuizen</strong> nóg leuker om in te wonen.<br />

Check bijvrijdag.nl/indebuurt voor contactgegevens en meer informatie.<br />

Muziek Sint Jansstraat 7, 9711 JM Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail cursus@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

NIET GELDIG IN SCHOOLVAKANTIES<br />

VRIJKAART<br />

1 keer gratis naar de Vrije Inloop<br />

Maak kennis met muziek, theater en beeldende kunst bij VRIJDAG.<br />

Elke woensdagmiddag (vanaf september) van 14.30 tot 17.00 uur aan<br />

de Walstraat 34. Voor kinderen van 4-12 jaar.<br />

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Check bijvrijdag.nl/inloop<br />

26 wijkgids 2022-2023


kunst en ambacht<br />

Aquarelclub beginners en gevorderden<br />

Zie activiteiten ’t Vinkhuys e-mail lpultrum@ziggo.nl<br />

Fotoclub Trefshot<br />

e-mail info@trefshot.nl internet www.trefshot.nl Zie verder activiteiten bij ’t Vinkhuys<br />

muziek en dans<br />

Gemengd Popkoor AbFab<br />

Repetities: di. van 19.45–21.45 uur in Speeltuingebouw <strong>Vinkhuizen</strong>-Zuid, Zilverlaan 4.<br />

e-mail abfab.koor@gmail.com<br />

Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen<br />

Repetities donderdag 20.00–22.15 uur in Buurtcentrum De Wende, Goudlaan 555<br />

e-mail secretaris@grunomannenkoor.nl internet www.grunomannenkoor.nl<br />

Country Linedance Groep<br />

contactpersoon mw T. Post e-mail tina1mulder@hotmail.com Zie activiteiten ’t Vinkhuys<br />

tuinieren & natuur<br />

Groei en Bloei<br />

Activiteiten met betrekking tot tuinen en tuinieren.<br />

e-mail info@groningen.groei.nl internet www.groningen.groei.nl<br />

Vereniging Amateurtuiniers <strong>Vinkhuizen</strong><br />

‘Golden Raand’, Friesestraatweg 420/1 Groningen<br />

postadres Secr. Volkstuin Vereniging <strong>Vinkhuizen</strong>, Albertstraat 21, 9724 JX Groningen<br />

e-mail info@volkstuinvinkhuizen.nl internet www.volkstuinvinkhuizen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 27


Activiteiten<br />

Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen directeur J.W. Eskes telefoon 050-5770770<br />

e-mail info@vinkhuys.nl internet www.vinkhuys.nl<br />

Informatie over de activiteiten<br />

In ’t Vinkhuys vinden allerhande culturele, educatieve en recreatieve activiteiten plaats,<br />

deze activiteiten worden hieronder vermeld. Op de website kunt u ook informatie<br />

vinden over de cursussen en clubs. Alle lopende cursussen stoppen tijdens de zomervakantie.<br />

Vòòr de start van het nieuwe seizoen in september organiseren we een<br />

zomerprogramma, waarbij u een voorproefje kunt krijgen van het aanbod van het<br />

nieuwe seizoen. Alle cursussen zijn exclusief les- en werkmaterialen, tenzij anders<br />

vermeld. Heeft u een stadjerspas? Dan kunt u in aanmerking komen voor korting op<br />

onze cursussen. U kunt ook bij onze balie terecht. Van maandag t/m donderdag helpen<br />

we u graag tussen 9.00-13.00 uur. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten?<br />

Volg ons dan op Facebook of meld u aan voor onze nieuwsbrief via onze website!<br />

Aanmelden doet u via www.vinkhuys.nl . Voor vragen: balie@vinkhuys.nl<br />

Cursussen van ’t Vinkhuys. Kijk voor actuele tijden en data op onze website www.<br />

vinkhuys.nl, volg ons op facebook of meldt u aan voor onze nieuwsbrief. Aanmelden<br />

voor een cursus of de nieuwsbrief doet u via : balie@vinkhuys.nl Mist u een cursus of<br />

heeft u een idee voor een nieuwe activiteit? Of wilt u meer informatie? Mail dan ook<br />

naar balie@vinkhuys.nl<br />

creatieve cursussen<br />

Hobby Doe (kaarten maken)<br />

Donderdagochtend<br />

09.30–11.30 uur<br />

Kosten<br />

€ 5,- per keer inclusief materialen voor 3 kaarten<br />

Startdatum donderdag 22 september 2022<br />

Quilten<br />

Dinsdagochtend groep 1 en 3<br />

Dinsdagavond groep 2<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

09.30–11.30 uur<br />

19.00–21.30 uur<br />

€67,50 voor 18 lessen<br />

Groepen 1/2 : di 13 september<br />

Groep 3: di 20 september<br />

28 wijkgids 2022-2023


Schildercursussen<br />

Woensdagavond<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Donderdagochtend<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Banden weven<br />

Maandagmiddag<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Naaicursussen<br />

Vrijdagochtend<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Taalcursussen<br />

19.30 – 22:00 uur<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Woensdag 7 september<br />

09.30–12:00 uur<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Donderdag 8 september<br />

13.30–16.00 uur<br />

€ 33,- voor 6 lessen<br />

Volgt<br />

09.30–11.30 uur<br />

€40,- voor 10 lessen<br />

Vrijdag 9 september<br />

Cursus Engels - in samenwerking met Wim Scholtens<br />

Dinsdagmiddag<br />

Kosten<br />

Voor wie<br />

Informatie en opgave<br />

Twee open lessen<br />

Startdatum<br />

13.00–14.30 uur<br />

€160,- voor 30 lessen exl. lesmateriaal<br />

Enigszins gevorderden<br />

wn.scholtens@hetnet.nl<br />

Dinsdag 6 september en 13 september<br />

Dinsdag 20 september<br />

wijkgids 2022-2023 29


Bewegen<br />

Gym<br />

Maandagavond<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Tai Chi Tao<br />

Dinsdagavond groep 1<br />

Woensdagmiddag groep 2<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

19.00–20.00 uur<br />

€2,50 per keer (betalen met een strippenkaart te koop<br />

vanaf € 25,-)<br />

Maandag 5 september<br />

19:45 – 20:45 uur<br />

13.15–14.15 uur<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Groep 1 di 6 september / Groep 2 wo 7 september<br />

Ontspanningsyoga<br />

Maandagochtend<br />

Donderdagavond<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Poweryoga<br />

Donderdagavond<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Kinderactiviteiten<br />

Kinderclub ’t Vinkhuys<br />

woensdagmiddag<br />

Aantal keer<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Opmerking<br />

Clubs ’t Vinkhuys<br />

Fietsclub ’t Vinkhuys<br />

Woensdagmiddag<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Groep 1 09.00–10.00 uur<br />

Groep 2 10.15–11.15 uur<br />

Groep 3 18.00–19.00 uur<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Groep 1/2 maandag 5 september<br />

Groep 3 donderdag 8 september<br />

Groep 4 19.15–20.15 uur<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Groep 4 donderdag 8 september<br />

14.15–15.45 uur<br />

Doorlopend, niet in schoolvakanties<br />

€12 per jaar of €1 per keer<br />

woensdag 7 september<br />

De kinderclub is voor kinderen van 4-12 jaar<br />

13.30–17.00 uur (1 x in de 2 weken)<br />

€ 2,50 per keer<br />

het fietsseizoen loopt door t/m oktober, afhankelijk<br />

van het weer; het nieuwe seizoen start april 2023.<br />

30 wijkgids 2022-2023


Bridgeclub ‘t Vinkhuys<br />

Donderdagmiddag<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

13.45–17:00 uur<br />

€ 25,- per jaar<br />

Donderdag 8 september<br />

Aquarelclub<br />

Woensdagavond<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Opmerking<br />

Origami<br />

Maandagavond (1 x p/m)<br />

Kosten<br />

Opmerking<br />

Data<br />

20.00–22.00 uur<br />

€32,- voor 8 lessen<br />

Volgt; houd website van ’t Vinkhuys in de gaten<br />

Opgave en informatie e-mail lpultrum@ziggo.nl<br />

19:30–22.30 uur<br />

€ 5,- per avond<br />

Voor meer informatie e-mail Hannette@orishop.nl<br />

2022: 26 sep, 31 okt, 21 nov, 19 dec<br />

2023: 23 januari, 20 februari, 20 maart, 24 april<br />

Bridgeclub Noord<br />

Maandagavond<br />

Woensdagmiddag<br />

Donderdagavond<br />

Kosten<br />

Opmerking<br />

Overige activiteiten<br />

19.00–23.00 uur beginnerscursus, gratis bij lidmaatschap<br />

13.30–17.00 uur vrij bridgen en ervaring opdoen<br />

19.00–23.00 uur bridge competitie<br />

Lidmaatschap €49,- per jaar<br />

Voor meer informatie e-mail info@bridgeclubnoord.nl<br />

website NBB: https://www.nbbclubsites.nl/club/12044<br />

(NBB staat voor Nederlandse Bridge Bond)<br />

Quilttentoonstelling<br />

De quiltententoonstelling zal dit jaar op zaterdag 5 november 2022 plaatsvinden. Houd<br />

voor meer informatie de website van ’t Vinkhuys in de gaten.<br />

<strong>Vinkhuizen</strong> Fietsvierdaagse<br />

De fietsvierdaags vindt in de vierde week van juni 2023 plaats. Houd onze website in de<br />

gaten voor meer informatie.<br />

Buurtbingo<br />

Kijk voor de actuele data op onze website of houd onze facebookpagina in de gaten.<br />

wijkgids 2022-2023 31


Huiswerkbegeleiding<br />

VinkHuisWerk<br />

VinkHuisWerk is het huiswerkinstituut van MFC ’t Vinkhuys. In een huiselijke omgeving<br />

krijgen leerlingen hulp bij het organiseren en maken van hun schoolwerk. Dit doen we<br />

in kleine groepjes onder begeleiding van een ervaren student-coach. VinkHuisWerk<br />

biedt begeleiding aan op de eigen locatie, maar ook op diverse scholen in de stad<br />

Groningen. Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming<br />

vanuit de stadjerspas regeling te ontvangen voor huiswerkbegeleiding voor<br />

leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Kijk verderop in deze gids onder het kopje<br />

‘Onderwijs’ voor meer informatie of bezoek de website.<br />

informatie 06-57735042 e-mail info@vinkhuiswerk.nl internet www.vinkhuiswerk.nl<br />

34 wijkgids 2022-2023<br />

Overige clubs, verenigingen en gebruikers<br />

WIJ <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Maandag t/m vrijdag van 09.00–17.00. Entree aan de achterzijde: Boraxstraat 2.<br />

telefoon 050-3676303 e-mail wijvinkhuizen@wij.groningen.nl.<br />

Saaksumborg<br />

Wij helpen mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt met het vinden van<br />

een werkervaringsplek. We hebben een groot netwerk van werkgevers en bedrijven. We<br />

begeleiden onze deelnemers persoonlijk, en we staan in nauw contact met de<br />

werkgevers. Er vinden diverse cursussen en bijeenkomsten plaats in ’t Vinkhuys.<br />

Kijk op internet www.saaksumborg.nl voor meer informatie.<br />

Country Line Dance Groep<br />

Dinsdagavond 18.00 uur. Deelname bedraagt € 3,50 per les.<br />

Aanmelden en meer informatie: tina1mulder@hotmail.com<br />

Bridge by Tineke<br />

Maandagmiddag 13.30–16.00 uur. Deelname bedraagt €50,- voor 10 lessen.<br />

Opfriscursus voor thuisbridgers en clubspelers die hun spel willen verbeteren<br />

Startdatum 26 september. Telefoon 06-17174514 e-mail c.m.weitenberg@gmail.com<br />

Avifauna<br />

Vereniging voor vogelaars met diverse lezingen gedurende het seizoen.<br />

Informatie www.avifaunagroningen.nl<br />

Groei en Bloei<br />

Vereniging voor tuinieren met diverse lezingen, cursussen en workshops. Elk jaar wordt<br />

een ‘Lentemarkt groei en bloei’ georganiseerd. Deze vindt plaats op een zaterdag in<br />

mei 2023. Voor actuele data houdt de website van ’t Vinkhuys in de gaten.<br />

Informatie info@groei.groningen.nl en https://groningen.groei.nl/home


HCC seniorenacademie<br />

Maandelijkse voorlichtingsbijeenkomst over het gebruik van de computer en tablet.<br />

Kijk op www.seniorenacademie.hcc.nl voor het actuele programma.<br />

Tijd<br />

woensdag 10.00–12.00 uur<br />

Informatie regiobijeenkomst@gmail.com<br />

GVWS<br />

Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Wij organiseren activiteiten over<br />

diverse zaken die met weer- en sterrenkunde te maken hebben: van lezingen en<br />

symposium tot sterrenkijkdagen en cursussen sterrenkunde.<br />

Bijeenkomsten 1 x per maand vrijdagavond 20.00–23.00 uur.<br />

Informatie www.gvws.info<br />

Wijkoverleg <strong>Vinkhuizen</strong><br />

De vereniging Wijkoverleg <strong>Vinkhuizen</strong> stelt zich ten doel de belangen van de bewoners<br />

van de wijk <strong>Vinkhuizen</strong> te behartigen. Wij vergaderen 1 keer per maand in ’t Vinkhuys.<br />

Deze vergaderingen zijn openbaar.<br />

Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: www.vinkhuizen.nl.<br />

Weggeefkast<br />

In de hal van ’t Vinkhuys staat een weggeefkast, waar veel gebruik van wordt gemaakt!<br />

De kast is vooral bedoeld voor boeken, cd’s, dvd’s, spelletjes en klein speelgoed. Niet<br />

voor knuffels, glaswerk, kleding, huishoudelijke artikelen etc. Kijk gerust of er wat leuks<br />

voor je tussenstaat, of kom wat brengen waar je een ander plezier mee wil doen.<br />

Inbreng graag ’s ochtends.<br />

wijkgids 2022-2023 35


De Goudvink<br />

Goudlaan 297, 9743 CH Groningen<br />

contactpersoon V. Weisenbach e-mail v.weisenbach@nijestee.nl<br />

Activiteiten Stichting Bulan Purnama<br />

Jam Session en karaoke, dans, hapjes. En ook kun je darten, sjoelen en kaarten.<br />

Dinsdag 19.00–23.00 uur<br />

Diner om de hoek<br />

Woensdag 17.00–19.00 uur kosten € 7,00 reserveren 06-51732149<br />

Kinderopvang via ‘Thuishuis de Goudvinkjes’<br />

Maandag t/m vrijdag telefoon 06-87969998<br />

Dagbesteding voor ouderen van Lentis<br />

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag telefoon 050-5792267 of 050-5745100<br />

Stichting Aaltied Goud(vink)<br />

Beheren van moestuin Goudtoentje achter de Goudvink i.s.m. Mijngereedschapskist<br />

Zaterdag 10.00–13.00 uur altijd aanwezig, rest van de week wisselend.<br />

telefoon 06-20361983<br />

Mijngereedschapskist<br />

Gereedschap te leen voor buurtbewoners.<br />

Werkdagen 10.00–12.00 telefoon 06-16521186 internet www.handigindebuurt.nl<br />

Zaalverhuur voor feestjes en recepties.<br />

36 wijkgids 2022-2023


Woonzorgcentrum veldspaat<br />

Veldspaatstraat 368, 9743 XV Groningen telefoon 050-5745100 internet www.dignis.nl<br />

De Veldspaat biedt van maandag t/m zaterdag een ruim aanbod van creatieve en<br />

sportieve activiteiten, waaronder de sjoelclub en kaartclub. Ook is er een klein theater<br />

met een tv-scherm in het atrium aanwezig. Daar kan gezamenlijk naar bijvoorbeeld<br />

voetbalwedstrijden worden gekeken.<br />

Voor meer informatie over de activiteiten in Veldspaat kunt u contact opnemen met de<br />

receptie. Of kijk op onze website:<br />

https://www.dignis.nl/locaties/veldspaat/activiteiten-veldspaat/.<br />

In het restaurant van de Veldspaat kunnen bewoners, bezoekers en omwonenden<br />

dagelijks van 11.30 tot 19.30 uur gezellig samen eten. Ook kunt u hier terecht voor een<br />

kopje koffie, maar ook voor een verjaardag, jubileum of andere festiviteiten.<br />

Voor meer informatie kunt u terecht op de website:<br />

https://www.dignis.nl/restaurants/veldspaat/.<br />

wijkgids 2022-2023 37


De Pareloester<br />

Parelstraat 256, 9743 JZ Groningen e-mail infopareloester@gmail.com<br />

Wekelijkse activiteiten<br />

Maandag 9.30 uur Dames Gymclub (bewegen op muziek)<br />

14.30 uur Canasta<br />

Dinsdag 19.30 uur Klaverjassen en sjoelen<br />

Woensdag 10.00 uur Dames Gymclub (70+)<br />

Donderdag 09.30 uur Dames Gymclub (bewegen op muziek)<br />

Vrijdag 10–11.30 Koffieochtend<br />

U bent altijd van harte welkom om eens te komen kijken en/of vrijblijvend mee te doen<br />

aan de activiteiten. Ook zijn er zalen beschikbaar om te huren voor vergaderingen,<br />

verjaardagen en dergelijke. Voor verdere informatie, het maken van een afspraak om<br />

mee te doen aan een activiteit of over het huren van een zaal, kunt u mailen naar<br />

inforpareloester@gmail.com t.a.v. Marjon Vischjager.<br />

Open: maandag t/m zaterdag 10.00–17.30 uur.<br />

38 wijkgids 2022-2023<br />

Woonboulevard Groningen Hoendiep Diamantlaan 1, 9743 BA Groningen<br />

telefoon 050-3051030 e-mail info@kringloopplus.nl internet www.kringloopplus.nl<br />

Zaterdag 1 oktober 2022 Nationale Kringloopdag<br />

In onze kringloopwinkel kan je de leukste spullen vinden en dat doen wij om het<br />

volgende doel te bereiken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in<br />

onze samenleving. Nog te veel mensen leven in eenzaamheid, hebben geen werk, geen<br />

sociaal netwerk, ervaren geen zingeving en voelen zich buitengesloten. Wij geloven dat<br />

iedereen kwaliteiten heeft en een zinvolle bijdrage kan leveren aan onze samenleving.<br />

Daarom bieden wij een veilige werkplek voor vrijwilligers. Hier is ruimte om anderen te<br />

ontmoeten, iets te doen voor een ander, structuur te krijgen, erkenning te krijgen en<br />

een doel te hebben in het leven. We willen onze vrijwilligers, met soms ongekende<br />

kwaliteiten, tot bloei laten komen.


Goudlaan 555, 9743 CP Groningen telefoon 050-5777324 e-mail info@buurtcentrumdewende.nl<br />

Buurtcentrum de Wende is een multicultureel buurtcentrum. Een plek voor iedereen,<br />

jong en oud, waar diverse culturen elkaar ontmoeten. In het centrum is dagelijks een<br />

team van enthousiaste beheerders en vrijwilligers actief op allerlei gebieden. Lijkt het<br />

jou ook leuk om bij ons aan te sluiten? Neem dan contact met ons op of loop een<br />

keertje binnen om vrijblijvend kennis te komen maken.<br />

Aanmelden voor onze activiteiten kan via de website www.buurtcentrumdewende.nl.<br />

Je kunt ook op maandag of woensdagochtend bellen naar 050-5777324. Wil je op de<br />

hoogte blijven van onze activiteiten? Bezoek dan regelmatig onze website of volg ons<br />

op facebook of instagram.<br />

wekelijkse activiteiten<br />

Dag Activiteit Tijdstip Meer informatie<br />

Ma Vocal Group Flair 20.00-22.00 uur www.vocalgroupflair.nl<br />

Di Kinderkeuken 13.30 - 17.00 uur Gratis<br />

Aukje Heys 06-55498786<br />

Jongerenwerk 15.30 - 17.00 uur Gratis<br />

Groep 6 t/m 8<br />

Salsa 19.30 - 21.00 uur 45 euro voor 10x<br />

Zumba 20.00 - 21.00 uur 30 euro voor 10x<br />

Wo Brei- en Haakclub 10.00 - 11.30 uur 25 euro per jaar<br />

Laindance 19.00 - 21.30 uur 5 euro per keer<br />

Do Vrouwengroep Diamant 9.30 - 11.30 uur Gratis<br />

Klaverjassen 14.00 - 17.00 uur 25 euro per jaar<br />

& bijdrage voor de club<br />

Jongerenwerk 16.00 - 17.30 uur Gratis<br />

Mannenkoor Gruno 19.30 - 23.30 uur www.grunomannenkoor.nl<br />

Salsa Chocolatina 19.00 - 22.00 uur 90 euro voor 10x<br />

Vr Schilderen 9.30 - 12.00 uur Nog te bepalen, zie website<br />

Kidzdance 18.00 - 18.45 uur 27,50 voor 10x<br />

18.45 - 19.30 uur 27,50 voor 10x<br />

Jongerenwerk 18.30 - 22.00 uur Gratis<br />

SURIKEUKEN<br />

Op woensdag en vrijdag kan er eten worden afgehaald bij de Surikeuken. De keuken is<br />

geopend van 13.00 - 19.00 uur. We adviseren je om van tevoren te bestellen via<br />

telefoonnummer 06-87961849.<br />

wijkgids 2022-2023 39


Verhuur<br />

Je kunt bij ons zalen huren voor diverse activiteiten, zowel door de week als in het<br />

weekend. Particuliere verhuur, voor feestjes, is beperkt mogelijk. Kijk voor mogelijkheden<br />

en prijzen op onze website www.buurtcentrumdewende.nl<br />

Stadjerspas<br />

Als je een stadjerspas hebt, is het mogelijk om eens per jaar een korting van 20 euro te<br />

krijgen op onze activiteiten.<br />

Nieuwe activiteiten<br />

Hieronder vind je nieuwe activiteiten die dit jaar gepland staan. Gedurende het jaar<br />

komen er ook activiteiten en/of evenementen bij. Wil je op de hoogte blijven? Bezoek<br />

dan regelmatig onze website of volg ons via facebook of instagram.<br />

Schilderen<br />

Open les op 9 september! Vanaf september geeft Janet van der Tuuk op vrijdagochtend<br />

schilderen met je hart. Het is schilderen met acrylverf en je kunt maken wat je zelf wilt.<br />

De schildersgroep komt bijeen van 9.30–12.00 uur. Lijkt het je leuk om mee te doen?<br />

Kom dan langs op vrijdag 9 september tijdens een gratis inlooples. De groep gaat van<br />

start op vrijdag 16 september. Informatie over materialen en kosten vind je op onze<br />

website www.buurtcentrumdewende.nl/activiteiten. Hier kun je je ook opgeven.<br />

Creatieve workshops<br />

Op woensdagavond worden in het najaar regelmatig creatieve workshops gepland.<br />

Deze worden gegeven door verschillende personen. Je kunt de data en bijbehorende<br />

workshops vinden op onze website.<br />

Bloemschikken<br />

In het najaar geeft Ineke Strating weer een aantal workshops bloemschikken. Zie voor<br />

data en prijzen onze website.<br />

Kunst in de brievenbus<br />

In het najaar starten we weer met een sessie van kunst in de brievenbus. Je kunt hier<br />

gratis aan meedoen. Je krijgt dan regelmatig een opdracht in de brievenbus, die je op<br />

40 wijkgids 2022-2023


je eigen tijd, eigen manier en met je eigen materialen gaat maken. Je kunt de opdracht<br />

insturen en aan het eind wordt er – onder het genot van een hapje en drankje – een<br />

expositie georganiseerd, waarbij gezamenlijk kan worden nagepraat en de resultaten<br />

worden bekeken.<br />

Wil je op de hoogte blijven van de start? Volg ons op facebook. Je kunt ook een mail<br />

sturen naar info@buurtcentrumdewende.nl.<br />

Kalender<br />

Kijk voor de laatste informatie over onderstaande evenementen op onze website of<br />

facebookpagina.<br />

Dag/datum Tijdstip Activiteit<br />

Zaterdag 10 september Avond Nazomerfeest met livemuziek<br />

Woensdag 21 september 19.30 - 22.30 uur Bingo<br />

Zaterdag 24 september 12.30 - 20.00 uur Kookclub Bumbu<br />

Zondag 25 september 19.00 - 23.00 uur Jamsessie<br />

Zaterdag 1 oktober Avond Caribisch feest<br />

Zaterdag 22 oktober 12.30 - 20.00 uur Kookclub Bumbu<br />

Zondag 30 oktober 19.00 - 23.00 uur Jamsessie<br />

Woensdag 2 november 19.30 - 22.30 uur Bingo<br />

Zaterdag 26 november 12.30 - 20.00 uur Kookclub Bumbu<br />

Zondag 27 november 19.00 - 23.00 uur Jamsessie<br />

Zaterdag 17 december 12.30 - 20.00 uur Kookclub Bumbu<br />

Woensdag 21 december 19.30 - 22.30 uur Kerstbingo<br />

24 december t/m 8 januari Gesloten<br />

Zaterdag 14 januari Nog te bepalen Nieuwjaarsfeest<br />

HET SENIORENPLATFORM VINKHUIZEN<br />

Metaallaan 255, 9743 PK Groningen maandag 14.00–16.00 uur telefoon 06-23698966<br />

Iedere maandag is er bij het seniorenplatform <strong>Vinkhuizen</strong> de mogelijkheid om elkaar<br />

te ontmoeten. Onder het genot van een gratis kopje koffie kan je er van alles doen. Van<br />

breien, haken of mens-erger-je-niet tot schaken. Loop gerust eens binnen!<br />

Voor vragen kunt u terecht bij: spvinkhuizen@hotmail.com. Of neem contact op met:<br />

06-23698966 t.n.v. L.Trieling.<br />

wijkgids 2022-2023 41


BUURT EN SPEELTUINVERENIGING “DE APENKOOI”<br />

Zilverlaan 4 telefoon 06-25359956 (werkdagen 9.00–18.00 uur)<br />

e-mail info@bsv-apenkooi.nl internet bsv-apenkooi.nl<br />

De speeltuin ligt in een met bomen omringd terrein en is voorzien van leuke speeltoestellen<br />

voor de jeugd en genoeg speelruime voor de allerkleinsten. De speeltuin is<br />

voorzien van zit gelegenheid.<br />

Bij de speeltuin kunnen kinderen naar hartenlust veilig spelen, creëren, leren en elkaar<br />

ontmoeten. Naast onze vaste huurders zoals de naaiclub, bewegen voor ouderen en de<br />

Arabische les organiseert de speeltuin regelmatig activiteiten voor kinderen tussen de 0<br />

en 12 jaar zoals de kinderdisco, verschillende uitjes, het sinterklaasfeest en nog veel<br />

meer. Kijk voor ons actuele programma op bsv-apenkooi.nl.<br />

Lidmaatschap. Met een jaarlijkse bijdrage van €12,-- per gezin/per jaar ondersteun je de<br />

speeltuin in het organiseren van de verschillende activiteiten. Daarnaast kunnen leden<br />

gratis deelnemen aan ons sinterklaasfeest, ons jaarlijkse reisje en andere activiteiten van<br />

de speeltuin.<br />

Kinderfeestjes. Onze zaal is ideaal voor het houden van kinderfeestjes. Met een<br />

prachtige speeltuin en een ruime zaal voor ca 60 personen. Muziek en beamer zijn<br />

optioneel beschikbaar.<br />

42 wijkgids 2022-2023


Trefpunt De Siersteen<br />

Siersteenlaan 420/1 (Palladiumflat) telefoon 050-5770173 of 050-3640466<br />

Siersteenflat<br />

(Palladiumflat)<br />

Informatie over de activiteiten<br />

De kosten voor entree van de soos bedragen €25,- per jaar. Kom eens vrijblijvend aan<br />

een activiteit deelnemen, om te kijken of het iets voor je is. Er kunnen op alle<br />

activiteiten nog personen bij.<br />

Open van maandag t/m vrijdag 9.00–12.00 uur en 13.30–17.00 uur.<br />

Info: e-mail st.trefpunt.de.siersteen@outlook.com telefoon 06-53606189 t.n.v. Albert<br />

Postema.<br />

Maandag<br />

Biljarten groep B<br />

Koffieclub Palladium<br />

Klaverjassen (competitie)<br />

Creativiteitsclub<br />

Vrije soos<br />

Biljarten groep C<br />

Bingo<br />

09.00–12.00 uur<br />

09.30–12.00 uur eenmaal per maand<br />

13.45–17.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

19.00–21.30 uur eenmaal per maand<br />

Dinsdag<br />

Biljarten groep A<br />

Kaarten maken<br />

Kaarten maken<br />

Vrije soos<br />

09.00–12.00 uur<br />

09.30–12.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

Woensdag<br />

Kaarten maken<br />

Sjoelen<br />

Klaverjasclub <strong>Vinkhuizen</strong><br />

09.30–12.00 uur<br />

14.00–16.00 uur<br />

19.30–23.00 uur (om de 14 dagen)<br />

Donderdag<br />

Biljarten groep B<br />

Biljarten groep C<br />

Vrije soos<br />

Klaverjassen<br />

09.00–12.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

19.00–22.30 uur<br />

wijkgids 2022-2023 43


Vrijdag<br />

Biljarten groep A<br />

Vrij schilderen<br />

Klaverjassen competitie<br />

Vrije soos<br />

09.00–12.00 uur<br />

09.30–12.00 uur<br />

13.45–17.00 uur<br />

13.45–17.00 uur<br />

Jaaractiviteiten<br />

Kerstkaarten en sjoelen<br />

Biljarttoernooi<br />

Extra service<br />

Dinsdag 9.00–12.00 uur Belastingservice en toeslagen<br />

Woensdag 13.00–15.00 uur Rijbewijskeuring op afspraak telefoon 050-5790466<br />

Er is nog plaats voor een club of vereniging op de dinsdagavond en 1 x per 2 weken op<br />

de woensdagavond. Informatie kunt u verkrijgen via:<br />

e-mail st.trefpunt.de.siersteen@outlook.com of telefoon 06-53606189.<br />

44 wijkgids 2022-2023


TuinindeStad<br />

Kooktuin – kweektuin – camping – speelterrein. Wooensdag–zondag 12.00–17.00 uur.<br />

Tarralaan 6, 9745 ER Groningen telefoon 06-51962463 e-mail tuinindestad@gmail.com<br />

internet detuinindestad.nl facebook @tuinindestad<br />

Vereniging Avifauna Groningen<br />

Dè Groninger vereniging voor vogelaars. Lezingen in ’t Vinkhuys.<br />

telefoon 050-2307751 contactpersoon Arjo Bunskoeke<br />

e-mail secretariaat@avifaunagroningen.nl internet www.avifaunagroningen.nl<br />

overig<br />

HCC Seniorenacademie<br />

Elke laatste woensdag van de maand in 't Vinkhuys. Meer informatie op de website.<br />

e-mail regiobijeenkomst@gmail.com internet seniorenacademie.hcc.nl<br />

Flight Simulator Groep Groningen (FSGG)<br />

Elke laatste maandagavond van de maand vanaf 19.30 in de Pareloester.<br />

Parelstraat 256, 9743 JZ Groningen telefoon 050-5416920<br />

e-mail info@fsgg.nl internet http://fsgg.nl<br />

Stichting Senioren in Woord en Beeld<br />

De Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.vlaiger.nl<br />

wijkgids 2022-2023 45


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sporthal <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Radiumstraat 150, 9743 SV Groningen telefoon 050-5713650<br />

Gymzalen<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Locaties Agaatstraat 16, Goudlaan 5, Maresiusstraat 22, Siersteenlaan 480 en Slenk 2<br />

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Zwembad Hoogkerk<br />

Verwarmd openluchtbad met zonneweide en peuterbad. Open mei–augustus.<br />

Hoendiep 185a, 9745 EC Hoogkerk telefoon 050-5566523<br />

e-mail info@zwembadhoogkerk.nl internet www.zwembadhoogkerk.nl<br />

Sportpark West-End<br />

Zilverlaan 10/3, 9734 RK Groningen telefoon 050-3676366<br />

46 wijkgids 2022-2023


Hoe kom ik<br />

aan het werk?<br />

Waar vind<br />

ik hulp?<br />

Wat is jouw route naar (ander) werk?<br />

De gidsen van Talentperron helpen je<br />

graag op weg. Een bezoek levert je<br />

veel op en kost je niks!<br />

Behalve nog geen<br />

1,5 uur van je tijd.<br />

Nieuwsgierig?<br />

Ga naar Talentperron.nl


Pedalpark Colosseum<br />

Travertijnstraat 12, 9743 SZ Groningen telefoon 06-27529470 internet colosseum.nl<br />

sportverenigingen<br />

Basketballvereniging Celeritas-Donar<br />

Trainingen in de Sporthal <strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

telefoon 050-3127832 e-mail secretaris@celeritasdonar.nl internet www.celeritasdonar.nl<br />

Basketbalvereniging Scylla<br />

Sporthal <strong>Vinkhuizen</strong> e-mail info@bvscylla.nl internet www.bvscylla.nl<br />

T U R N S T A D<br />

G R N I N G E N<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Turnstad Groningen heeft een ruim aanbod aan gymsport. We bieden peuter &<br />

kleutergym, turnen voor jongens, meisjes en volwassen dames, acrogym, ritmische<br />

gymnastiek en freerunning. Meer informatie over locaties, contributie en het aanvraagformulier<br />

voor 2 gratis proeflessen is te vinden op onze website.<br />

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

Korfbalvereniging Club-Brothers<br />

Sportpark West-End, ingang Protonstraat (veld) en Sporthal Selwerd, Eikenlaan 288 (zaal)<br />

e-mail secr.clubbrothers@gmail.com internet www.clubbrothers.nl facebook clubbrothersgroningen<br />

V.V. Groninger Boys<br />

Sportpark West-End internet www.vvgroningerboys.nl<br />

Voetbalvereniging Gruno<br />

Sportpark West-End telefoon 050-3180707 (kantine) e-mail info@vvgruno.nl internet www.vvgruno.nl<br />

48 wijkgids 2022-2023


Voetbalvereniging Oud Zwart Wit<br />

Sportpark West-End telefoon 050-3180707 (kantine) 06-51815181 (secretaris)<br />

internet www.oudzwartwit.nl<br />

HFC ’15<br />

Voor zaterdagvoetbal, zondagvoetbal, 7x7 en zaalvoetbal.<br />

Sportpark Hoogkerk, De Verbetering 50 e-mail info@hfc15.nl internet www.hfc15.nl<br />

Sportvereniging Lycurgus<br />

Voor meisjes, jongens, dames en heren op sportpark West-End, Zilverlaan 10/2<br />

telefoon 06-51988246 e-mail secretaris@svlycurgus.nl internet www.svlycurgus.nl<br />

Christelijke volleybalvereniging Smash and Block<br />

Volleybal voor jeugd en volwassenen in de sporthal Hoogkerk, Zuiderweg 70-1<br />

telefoon 06-54928228 e-mail smashandblocktc@gmail.com<br />

internet www.smashandblock.nl facebook smashandblock<br />

VariaSki<br />

Waterskiclub voor mensen met en zonder lichamelijke handicap, in het Westpark.<br />

postadres Kerklaan 49-51, 9717 HB Groningen telefoon 06-55720720 internet www.variaski.nl<br />

Karate vereniging Dojo Kokoro<br />

Training Kyokushinkai karate dinsdag- en vrijdagavond in Vensterschool <strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

e-mail info@dojokokoro.nl internet www.dojokokoro.nl facebook Dojo Kokoro<br />

Bao Trieu Sportcentrum (Kung Fu / Wushu)<br />

Chinese gevechtskunst, zelfverdediging, thaiboksen, boksen, agressie management.<br />

Spicastraat 198, 9742 LZ Groningen internet www.baotrieu.com facebook BaoTrieuBlijd<br />

wijkgids 2022-2023 49


Tapilatu Sportcenter Hoogkerk<br />

Taekwon-Do, Kickboxen, Kick Fun, Total Body, Club-Batlle en Kettle Bell.<br />

Hoendiep 201, 9745 ED Groningen telefoon 050-5567298 of 06-39796233<br />

e-mail w_tapilatu@hotmail.com internet www.sportcentertapilatu.nl<br />

Tafeltennisvereniging <strong>Vinkhuizen</strong><br />

speellocatie Gymzaal aan de Goudlaan 5 telefoon 06-51502405<br />

e-mail bestuur@ttvvinkhuizen.nl internet www.ttvvinkhuizen.nl<br />

Biljartcentrum 1977<br />

postadres Protonstraat 6a, 9743 AL Groningen telefoon 050-3135015<br />

e-mail info@biljartcentrum1977.nl internet www.biljartcentrum1977.nl<br />

Jachthaven Reitdiep<br />

Reitdiephaven 151, 9746 RC Groningen telefoon 050-2801155 of 06-34477366<br />

e-mail info@reitdiephaven.nl internet www.reitdiephaven.nl<br />

50 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen &<br />

jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):<br />

Dondersteen (KDV en PO) Siersteenlaan 484-2<br />

De Gravenburger (KDV en BSO) Maressiusstraat 22<br />

Ukkie Dukkie (PO) Maressiusstraat 24<br />

Reitdiephaven (KDV en BSO) Reitdiephaven 153<br />

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar<br />

telefoon 088 035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl<br />

De Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

Deskundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

Het Toddlers Huis<br />

locatie Friesestraatweg 217e, 9743 AD Groningen telefoon 050-5772396<br />

internet www.toddlershuis.nl<br />

KDV De Kleine Held/BSO De Jonge Held<br />

Leegeweg 4a, 9745 CP Groningen telefoon 050-5568288<br />

e-mail deheld@dekleineheld.nl internet www.dekleineheld.nl<br />

e-mail deheld@dejongeheld.nl internet www.dejongeheld.nl<br />

52 wijkgids 2022-2023


Thuishuis De Goudvinkjes<br />

Goudlaan 297, 9743 CH Groningen telefoon 06-87969998<br />

e-mail info@thuishuisdegoudvinkjes.nl internet www.thuishuis.info/thuishuizen/degoudvinkjes<br />

opvoedondersteuning<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

Stichting Ilmarinen<br />

Ilmarinen is een instelling in <strong>Vinkhuizen</strong> en biedt begeleiding en zorg aan kinderen en<br />

volwassenen met een ernstig verstandelijke of meervoudige beperking. Ilmarinen heeft<br />

een kinderdagcentrum, werkplaatsen voor volwassenen, woonhuizen, een logeerhuis<br />

en biedt begeleiding thuis.<br />

Kornalijnlaan 3, 9743 JK Groningen telefoon 050-5773320<br />

e-mail ilmarinen@ilmarinen.nl internet www.ilmarinen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 53


overig<br />

Dierenweide Eelderbaan<br />

Openingstijden ma.t/m vrij. 10.00–17.00 uur, weekend (mei-september) 13.00–17.00.<br />

Kornalijnlaan 7, 9743 JK Groningen telefoon 06-13839310<br />

e-mail DierenweideEelderbaan@dezijlen.nl internet www.dezijlen.nl/dierenweide-eelderbaan<br />

Bslim<br />

Sport- en beweegactiviteiten voor iedereen van 0 tot 15 jaar.<br />

internet www.bslim.nl<br />

Buurt en Speeltuinvereniging “De Apenkooi”<br />

Speeltuingebouw met grote zaal, knutselruimte voor kinderen en computerlokaal.<br />

Buiten is een spannende avonturenspeeltuin. Voor kinderen van 4–12 jaar.<br />

Zilverlaan 4, 9743 RK Groningen telefoon 06-25359956<br />

e-mail info@bsv-apenkooi.nl internet www.bsv-apenkooi.nl<br />

Scouting Woudlopers Kipling<br />

Tarralaan 1, 9745 ER Groningen internet www.woudlopers-kipling.nl<br />

Schooltuin Westpark<br />

In schooltuin Westpark krijgen kinderen van groep 1 t/m 8 les in ecologische basisvorming<br />

in de vorm van lessen uit de Groene-leerlijn.<br />

Tarralaan 2, 9745 ER Groningen telefoon 050-3676330 e-mail nde@groningen.nl<br />

54 wijkgids 2022-2023


Tandheelkundig<br />

Centrum Reitdiep<br />

Van de eerste<br />

tandjes, tot het<br />

laatste gebit<br />

Gezondheidscentrum Reitdiephaven<br />

Wadwerd 1c, 9746DC Groningen<br />

Telefoon: 050-205 3210<br />

www.tandarts-reitdiep.nl


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

Openbare basisschool De Sterrensteen<br />

Siersteenlaan 480, 9743 EZ Groningen telefoon 050-3210471<br />

e-mail info@sterrensteen.o2g2.nl internet www.sterrensteen.nl<br />

Openbare basisschool De Feniks<br />

locatie Maresiusstraat 22, 9746 BJ Groningen directeur Micha Galdermans telefoon 050-3210430<br />

e-mail info@defeniks.o2g2.nl internet defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Openbare basisschool Meander<br />

hoofdlocatie Slenk 2, 9746 RS Groningen dependance Joeswerd 22, 9746 CR Groningen<br />

telefoon 050-3210440 directeur Nadine Wiegman<br />

e-mail info@meander.o2g2.nl internet obsmeander.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Christelijke basisschool De Hoeksteen (Kanjerschool)<br />

locatie Siersteenlaan 480-1, 9743 EZ Groningen telefoon 050-5791550<br />

e-mail info@dehoeksteen.nl internet www.dehoeksteen.nl<br />

Speciaal basisonderwijs De Meerpaal (gereformeerd)<br />

Koperstraat 4, 9743 RW Groningen directeur Erwin Jonker<br />

telefoon 050-5752850 e-mail e.jonker@noorderbasis.nl internet www.meerpaalsbo.nl<br />

56 wijkgids 2022-2023


Christelijke basisschool AquaMarijn<br />

Maresiusstraat 24, 9746 BJ Groningen telefoon 050-2103434<br />

teamleider A. Rensen-van Dam e-mail info@cbsaquamarijn.nl internet www.cbsaquamarijn.nl<br />

IKC De Rietzee - Kindcentrum voor onderwijs en opvang<br />

Slenk 2, 9746 RS Groningen telefoon 050-2103435 directeur R.J. Middelbos<br />

e-mail info@derietzee.nl internet www.derietzee.nl<br />

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Steiger (gereformeerd)<br />

Koperstraat 4, 9743 RW Groningen directeur Erwin Jonker<br />

telefoon 050-5752850 e-mail e.jonker@noorderbasis.nl internet www.steigerzml.nl<br />

De Wingerd<br />

Christelijke school voor So en Vso aan zeer moeilijk lerenden.<br />

De Verbetering 5, 9744 DZ Hoogkerk telefoon 050-5262576<br />

e-mail info@wingerdzml.nl internet wingerdzml.nl<br />

W.A. van Lieflandschool<br />

Speciaal onderwijs, afdeling VSO en brugklassen<br />

Radiumstraat 2a, 9743 SH Groningen telefoon 050-3210489 of 050-3210490<br />

internet www.wavanlieflandschool.nl<br />

wijkgids 2022-2023 57


voortgezet onderwijs<br />

Leon van Gelder - vmbo, havo en vwo<br />

Diamantlaan 27, 9743 BA Groningen telefoon 050-3210625<br />

e-mail info@leonvangelder.nl internet https://leonvangelder.nl<br />

CSG Selion - Afdeling VMBO en Facetgroepen<br />

Diamantlaan 14, 9743 BG Groningen telefoon 050-5718544<br />

e-mail info@csgselion.nl internet www.csgselion.nl<br />

Diamantcollege - Voortgezet speciaal onderwijs<br />

Diamantlaan 12, 9743 BG Groningen telefoon 050-3097115 e-mail diamant@renn4.nl<br />

internet www.renn4.nl/scholen/diamantcollege<br />

Simon van Hasseltschool<br />

Schakelschool (10-14) voor leerlingen met een beschikking leerwegondersteuning.<br />

Travertijnstraat 2, 9743 SZ Groningen telefoon 050-3210635<br />

e-mail info@simonvanhasselt.nl internet www.simonvanhasselt.nl<br />

middelbaar beroepsonderwijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Atoomweg 6b, 9743 AK.<br />

hoofdlocatie Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

Studie&advieslijn 0800-6677885 (gratis) whatsapp 06-25681918<br />

e-mail studieadvies@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

58 wijkgids 2022-2023


Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

huiswerkbegeleiding<br />

VinkHuisWerk<br />

VinkHuisWerk is een instituut voor leerondersteuning. Wij bieden huiswerkbegeleiding,<br />

bijles, coaching en examenondersteuning op maat. De huiswerkbegeleiding en<br />

examenondersteuning vinden plaats in kleine groepjes, de bijlessen en coaching<br />

worden individueel aangeboden. De leerlingen krijgen begeleiding van ervaren<br />

student-coaches, die helpen bij het plannen, maken en leren van het huiswerk. De<br />

ondersteuning vindt plaats in MFC ’t Vinkhuys, maar de huiswerkbegeleiding wordt ook<br />

op verschillende middelbare scholen in Groningen gegeven. Het is mogelijk om onder<br />

bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming vanuit de stadjerspasregeling<br />

te ontvangen. Dit geldt alleen voor huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit het<br />

voortgezet onderwijs. Kijk op onze website voor meer informatie. VinkHuisWerk is<br />

geopend van ma t/m do van 14.00–17.30 uur en op donderdagavond van 18.30–21.30<br />

uur.<br />

Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen telefoon 06-57735042<br />

e-mail info@vinkhuiswerk.nl internet www.vinkhuiswerk.nl<br />

wijkgids 2022-2023 59


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

Nijestee<br />

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is<br />

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we<br />

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw<br />

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons<br />

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.<br />

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur<br />

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),<br />

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl<br />

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee<br />

De Huismeesters<br />

De Huismeesters is een echte buurtcorporatie. De Huismeesters heeft zo’n 7.000 woningen<br />

in Groningen en Haren. Ons bezit varieert van studentenkamers tot seniorenwoningen<br />

en alles daar tussen in. Het grootste deel bestaat uit sociale huurwoningen maar<br />

we hebben ook huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen.<br />

Het aanbod van sociale huurwoningen staat op www.woningnet.nl. Beschikbare vrije<br />

sector huurwoningen en koopwoningen staan op www.dehuismeesters.nl.<br />

Friesestraatweg 18, 9718 NH Groningen telefoon 050-3657171<br />

postadres Postbus 546, 9700 AM Groningen<br />

openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur<br />

e-mail info@dehuismeesters.nl internet www.dehuismeesters.nl<br />

twitter twitter.com/dehuismeesters facebook facebook.com/dehuismeesters<br />

Patrimonium<br />

Peizerweg 136, 9727 AP Groningen telefoon 050-5299999 internet www.patrimonium-groningen.nl<br />

60 wijkgids 2022-2023


huurdersorganisaties<br />

Huurders Platform Patrimonium Groningen<br />

Huurt u een woning van Patrimonium? Wij, de bestuursleden van de HPPG, zetten ons<br />

in voor uw belangen op beleidsmatige onderwerpen. Wij brengen aan woningstichting<br />

Patrimonium advies uit over o.a. begroting, huurbeleid, leefbaarheid, betaalbaarheid<br />

en vastgoedbeleid conform de Overlegwet.<br />

HPPG postadres Postbus 1626, 9701 BP Groningen<br />

e-mail info.hppg@gmail.com internet www.hppg.nl<br />

Huurdersvereniging Patrimonium <strong>Vinkhuizen</strong> - HPV<br />

Behartigt de belangen van de huurders van de Christelijke Woningstichting<br />

Patrimonium door middel van overleg met de woningstichting.<br />

postadres p/a Siersteenlaan 245, 9743 EN Groningen<br />

e-mail info@hpvonline.nl internet www.hpvonline.nl<br />

We helpen je graag!<br />

We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot<br />

17.00 uur bereikbaar via (050) 853 35 33. Buiten kantooruren<br />

zijn we bij spoed ook bereikbaar op dit nummer. Heb je een<br />

reparatieverzoek voor ons? Geef het door via<br />

www.nijestee.nl/reparatieverzoek<br />

wijkgids 2022-2023 61


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

De gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: Centrum, Oost, Oude Wijken,<br />

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en<br />

gebiedsteam.<br />

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.<br />

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke<br />

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw<br />

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Gebied West: De Buitenhof, Dorkwerd, Gravenburg, De Held, Hoogkerk, Leegkerk,<br />

Paddepoel, Reitdiep, Selwerd, Tuinwijk, <strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

Wijkwethouder West Eelco Eikenaar e-mail secretariaat.wethoudereikenaar@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager West Peter Wijnsma e-mail peter.wijnsma@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris West Saskia Meijeringh-Leeninga e-mail saskia.meijeringh@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie Centrum<br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

62 wijkgids 2022-2023


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12823973 app Slim Melden<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

De gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Electronstraat 3, 9743 AH Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

U hebt overlast van mensen, dieren, evenementen of werkzaamheden. Of u maakt zich<br />

zorgen over iemand in uw buurt. 24 uur per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch<br />

maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-5875885<br />

internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

Het zorgloket is overgegaan naar de wijkteams van WIJ Groningen.<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie <strong>Vinkhuizen</strong> Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-5339600 (WS) 050-3124060 (VZ) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800 0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-3688688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 63


politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.<br />

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Politiebureau Diamantlaan 168, 9743 BK Groningen<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

Centrum Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water<br />

0800-0202013 (gratis)<br />

64 wijkgids 2022-2023


Buurtcentrum de Wende<br />

Intercultureel buurtcentrum de Wende, is gelegen in de wijk<br />

<strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

U kunt bij ons terecht voor:<br />

✓ Cursussen<br />

✓ Activiteiten voor jong en oud<br />

✓ Geheel verzorgde vergaderarrangementen<br />

✓ Zaalverhuur voor vergaderingen, trainingen en<br />

overige (zakelijke) bijeenkomsten<br />

Het buurtcentrum is uitstekend te bereiken met het openbaar<br />

vervoer en er is volop gratis parkeergelegenheid.<br />

Goudlaan 555<br />

9743 CP Groningen<br />

Telefoon: 050-5777324<br />

info@buurtcentrumdewende.nl<br />

www.buurtcentrumdewende.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!