29.01.2021 Views

Newsletter 37 - 31st January, 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL——

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahony P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

CHILD PROTECTION POLICY AND

PROCEDURES ARE AVAILABLE ON

REQUEST

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

+ Moladh go deo le Dia +

Uibh Laoire Parish

News

Message from Fr Anthony P.P.

Sometimes Vol. 37 a person might have something very interesting to say 31st but

because January, of the 2021 way they say it nobody hears them. Sometimes a person

might have nothing interesting to say but because of the way they say it

everybody things they have said something profound. The trick is to put the

two __________________________________________

together. Some people have that gift. I think it’s a kind of x factor we

either have it or we don’t. Jesus certainly had it. In this weekends gospel we

hear that people listened to Jesus because of what he said and the way he

said it. Jesus certainly had something powerful and interesting to say, and

He still does. Now He is saying it through us, we might not all be good

talkers or orators but we can be good actors, putting God’s message into

action.

Eamonn Ryan R.I.P.

Luckily Eamonn and Pat Ryan came to live in Currahy, Ballingeary in 2005.

With Eamonn’s incredible playing and coaching achievements in mind, it

didn’t take long before he was approached by Cumann Peile Bhéal Átha’n

Ghaorthiadh to get involved with the first team. Eamonn was hugely

influential in the Mid Cork win that year and in the County Intermediate

win the following year. Ever since then he was involved with teams of all

ages and also with Cumann Peile Naomh Fionnbarra. He gave coaching

courses and presented many medals within the community.

He and Pat were often to be seen gardening together, at mass and walking

the road by the lake.

Sincere sympathies to Pat and the family from all in the parish of Uibh

Laoire. Eamonn will be sorely missed. Ar dheis Dé go raibh a anam dílis

Margaret Lehane

We pay tribute to Mrs Margaret Lehane, late of Deshure Kilmichael who

taught for 33years in Inchigeela National School. During her time there

she was a devoted teacher, who had a positive influence on so many of the

young people around the parish. The sympathy of the parish is extended to

her husband, Jerry and her daughters Siobhan and Cathriona and her son

Conor.

Ní bheidh a leighead ann arís. Ar theis Dé to raibh a hanam dilís.

Anniversaries

Johnny Lynch, Kilmore.

Jerry Lucey, Bru na Gealai

Paddy O’Riordan, Derryvoleen. Joan McCarthy, Silvergrove.

Mary Carroll, Johnstown/Dromcarra. Denis Hartnett, Inchigeela

Dan Hartnett, London /Inchigeela. John and Michael

Kelleher,Cornera

Billy Barry, Raleigh.

Dan McCarthy, Rosscarbery.

Dan and Katie Murphy, Coolagrenane Jerh Noonan,Gortaveer

Denis & Nellie McSweeney, Cleanrath

Rev. John McSweeney, Cleanrath/Sydney.

Mass Times in Neighbouring Parishes

Kilmichael Vigil 8.15pm in Cooldorrihy.

Johnstown Sun 10.00am. Toames Sun 11.30am.

Dunmanway Vigil 6.30pm

Ballinacarriga 9.30am. Togher Sun 10.45am. Dunmanway Sun 12.00noon.

Macroom Vigil 7.30pm. Sun 8.30am, 10.30am, 12.00noon.

Ballyvourney Vigil 6.30pm. Sun 11.30am. Réidh na nDoirí Sun 9.30am.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm


Leachtaí Gaeilge : Sunday, 31st January, 2021

CÉAD LÉACHT

Sliocht as leabhar Deotranaimí 18:15-20

Ardóidh mé suas fáidh agus cuirfidh mé my bhriathra ma bhéal.

Labhair Maois leis an bpobal á rá: Ardóidh an Tiarna do Dhia

suas fáidh mar mise duit ó do lár, ó do bhráithre; tugaigí aird

airsean. Sin é a d’iarr tú féin ar an Tiarna do Dhia ag Horaeb, lá

an Tionóil. ‘Ná lig dom guth an Tiarna mo Dhia a chlos arís,’

arsa tú, ‘ná an tine mhór seo a fheiceáil a thuilleadh, le heagla

go bhfaighinn bás.’ Dúirt an Tiarna liom: ‘Is maith mar a

dúradar a bhfuil ráite acu. Ardóidh mé suas fáidh mar thusa

dóibh, ó lár a mbráithre; cuirfidh mé mo bhriathra ina bhéal

agus inseoidh sé dóibh gach a n-ordaím dó. An té nach

dtabharfaidh aird ar na briathra a labhróidh sé i m’ainm,

éileoidh mé díoltas air. Ach an fáidh a leomhfaidh focal a

labhairt i m’ainmse nár ordaigh mé dhó a labhairt, nó a

labhróidh in ainm dé eile, gheobhaidh an fáidh sin bás.’

Briathar Dé.

Salm le Freagra Sm 94

Freagra Á, dá n-éistfeadh sibh lena ghuth inniu:

‘Na calcaigí bhur gcroí.’

1. Tagaigí, déanaimis gairdeas don Tiarna,

tógaimis gártha áthais do Charraig ár slánaithe.

Tagaimis ina láthair le moltaí,

déanaimis gairdeas dó le laoithe.

Freagra

2. Tagaigí, adhraimis agus sléachtaimis,

facaimis ár nglúine don Tiarna a rinne sinn.

Óir is é ár nDia é, agus is sinne

pobal a aoireachta agus caoirigh a lámh. Freagra

3. Á, dá n-éistfeadh sibh lena ghuth inniu:

‘Na calcaigí bhur gcroí.’ mar a tharlai Meríba,

mar a tharla an lá úd ag Masa san fhásach

mar ar chuir bhur n-aithreacha cath orm,

mar ar thriail siad mé cé go bhfaca siad m’obair.’ Freagra

DARA LÉACHT

Sliocht as an dara litir Coirintigh 7:32-35

Bíonn an bhean shingil buartha faoi chúrsa an Tiarna d’fhonn

bheith naofa.

A bhráithre, Is amhlaidh ba mhaith liom sibh a bheith saor ó

imní. Bíonn an fear singil buartha faoi ghnóthaí an Tiarna ag

iarraidh an Tiarna a shásamh; ach bíonn an fear pósta buartha

faoi ghnóthaí an tsaoil ag iarraidh a bhean a shásamh, rud a

fhágann é i ngalar na gcás. Ar an gcuma chéanna bíonn an

bhean singil nó an cailin óg buartha faoi chúrsaí an Tiarna

d’fhonn a bheith naofa idir chorp agus anam; ach bíonn an

bhean phósta buartha faoi chúrsaí an tsaoil ag iarraidh a fear a

shásamh. Is ar mhaithe libh a deirim an méid seo, agus ní ag

iarraidh laincis a chur oraibh atáim, ach le go mbeadh gach ní

ina cheart, agus go bhfónfadh sibh don Tiarna gan cur isteach ná

amach oraibh.

Briathar Dé.

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Ni neart go cur le

céile

Alleluia Véarsa Eo 14: 23

Alleluia, alleluia!

“Má bhíonn grá ag duine dom,” ar sé leis, “coinneoidh sé

mo bhriathar,

agus beidh grá ag m’Athair dó, agus tiocfaimid chuige.’

Alleluia!

SOISCÉAL

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Marcas

1:21-28

BhI sé a dteagasc mar a bheadh duine a mbeadh údarás

aige.

San am sin chuaigh Íosa isteach i gCafarnáum. Agus lá na

sabóide féin, ar dhul isteach satsionagóg dó, thosaigh sé

ag teagasc.Agus bhí ionadh orthu faoina theagasc; á

dteagasc a bhí sé mar dhuine a mbeadh údarás aige, níorbh

ionann agus na scríobhaithe.

Bhí, san am sin, duine sa tsionagóg a raibh smacht ag

spiorad míghlan air, agus scread sé amach: “Há, cad ab áil

leat dínn, a Íosa Nazairéanaigh? Chun ár millte a tháinig

tú. Is eol dom cé hé thú: Naomh Dé.” Labhair Íosa leis go

bagrach: “Bí i do thost, agus gabh amach as.” Bhain an

spiorad míghlan rachtaí as an duine, ghlaoigh amach go

hard agus d’imigh as. Agus bhí alltacht chomh mór sin ar

chách go raibh siad ag fiafraí dá chéile: “Cad é an rud é

seo?” deiridís: “teagasc nua á dhéanamh le húdarás;

na spioraid mhíghlana féin, fógraíonn sé orthu agus

déanann siad rud air.” Agus níorbh fhada gur leath a chlú

go fada gearr ar fud cheantar uile na Gailíle.

Soiscéal Dé.

***********************************

Blessing of Candles.

Fr.Anthony will bless candles at the 10.00am Mass on

Tuesday 2nd February. If you have candles to bless

you can leave them in Inchigeela Church till Monday

afternoon.

Séipéal N.

Fionn Barra

and N.

Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

Saturday Vigil Mass

Saturday Vigil Mass

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!