Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp | Công ty Bảo Vệ Song Hỏa Long

congtybaovesonghoalong

Công ty Bảo vệ Song Hỏa Long Cung cấp Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp cho: Cửa hàng, Nhà máy xí nghiệp, Văn phòng công ty... Trách nhiệm, Tận tâm tại Hồ Chí Minh nhiều năm kinh nghiệm
369 Bình Lợi Phường 13 Quận Bình Thạnh,TP.HCM
0916909597

Song Hoả Long

Công ty

nope

CONTACT

congtybaovesonghoalong@g

mail.com

0916909597

369 Bình Lợi Phường 13 Quậ

n Bình Thạnh,TP.HCM,

369 Bình Lợi Phường 13 Quậ

n Bình Thạnh,TP.HCM,

Vietnam

EXPERIENCES

Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp | Công ty Bảo Vệ Song

Hỏa Long

Bảo vệ Song Hỏa Long - Since January 2021

Công ty Bảo vệ Song Hỏa Long Cung cấp Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp cho: Cửa

hàng, Nhà máy xí nghiệp, Văn phòng công ty... Trách nhiệm, Tận tâm tại Hồ Chí

Minh nhiều năm kinh nghiệm

PORTFOLIO

Bảo vệ Song Hỏa Long

ABOUT ME

Công ty Bảo vệ Song Hỏa

Long Cung cấp Dịch vụ Bảo

vệ chuyên nghiệp cho: Cửa

hàng, Nhà máy xí nghiệp,

Văn phòng công ty... Trách

nhiệm, Tận tâm tại Hồ Chí

Minh nhiều năm kinh

nghiệm

369 Bình Lợi Phường 13

Quận Bình Thạnh,TP.HCM

0916909597

https://anninhphuongdong.

com/

https://www.facebook.com/

songhoalong/

https://twitter.com/BovSong

HoLong1

https://www.tumblr.com/bl

og/congtybaovesonghoalon

g

https://www.pinterest.com/

congtybaovesonghoalong/_s

aved/

https://soundcloud.com/son

ghoalong

https://www.behance.net/so

ngholong

https://www.youtube.com/c

hannel/UCJK7HfDrfQLgZryn

xf0y9EA

https://infogram.com/bao-

ve-song-hoa-long-

1h984wojjq9yd6p?live

For more details, check my

online resume :

anninhphuongdong.com/

Resume created on

DoYouBuzz

Resume created on

More magazines by this user
Similar magazines