06.04.2021 Views

GHFSBrandGuidelines Draft

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Official Brand Guidelines

A Guide for Volunteer Designers, Social Media

& All Other Creators of Visual Assets


Table of Contents Inhoudsopgave

ENGLISH

01 Brand Voice

02 Logo Usage

03 Color Palette

04 Typographic Palette

05 Hand Drawn Elements

06 Iconography

07 Design Examples

NEDERLANDS

01 Merkstem

02 Gebruik van het logo

03 Kleurenpalet

04 Typografisch Palet

05 Met de Hand Getekende Elementen

06 Iconografie

07 Ontwerpvoorbeelden


Brand Voice Merkstem

ENGLISH

THE BRAND OF GREEN HERITAGE FUND

should be present in the written & visual language

in its communications, as well as the ethos behind

everything the organization executes, from start

to finish.

The first tenet of the brand is that it is impactful – this

means not only in terms of design, but in terms of the

organization’s purpose and mission.

The brand is also memorable – having a distinctive visual

identity, as well as a memorable voice to help people to

distinguish it from other organizations working in the

field of rescue and conservation.

Since the organization is small, there is an informal,

hand-crafted quality to the identity, while remaining

professional and credible. In addition to this, the brand is

also friendly, as well as compassionate. The content of the

brand should be warm and approachable, while demonstrating

empathy first and foremost for the creatures the

organization seeks to protect, but also the humans who

are curious about and want to aid in their protection.

NEDERLANDS

HET MERK VAN GREEN HERITAGE FUND moet

aanwezig zijn in de geschreven en visuele taal in de

communicaties, evenals in het ethos achter alles wat

de organisatie uitvoert, van start tot finish.

Het eerste principe van het merk is dat het impactvol

is - dit betekent niet alleen in termen van ontwerp,

maar in termen van het doel van de organisatie en

haar missie.

Het merk is ook gedenkwaardig - met een onderscheidende

visuele identiteit, evenals een gedenkwaardige

stem die helpt dat mensen het kunnen onderscheiden

van andere organisaties die werken op het gebied van

het redden van wilde dieren en natuurbehoud.

Aangezien de organisatie klein is, is er een informeel,

met de handgemaakte kwaliteit aan de identiteit,

terwijl het professioneel blijft en geloofwaardig. Daarnaast

is het merk ook vriendelijk en medelevend. De

inhoud van het merk moet warm en benaderbaar zijn,

terwijl het empathie toont in de eerste plaats voor de

wezens die de organisatie probeert te beschermen,

maar ook voor de mensen die nieuwsgierig zijn over

en willen helpen bij hun bescherming.

1


Logo Usage Gebruik van Het Logo

ENGLISH

Green Heritage Fund is represented by a system

of modular logos, that are intended to be used at

different sizes, to ensure optimal legibility.

The first is the Full Logo. This logo is to be used at

sizes that exceed a width of 200px or 2.75 inches.

This logo should be used wherever possible as

a first choice where it can be reasonably used at

these sizes.

The second is the Medium Logo. This logo more

legible at smaller sizes is to be used at sizes that

exceed a width of 75px or 1 inches. It should be used

as a secondary choice in cases where the larger logo

will not fit at a legible size.

The third is the Small Logo. It is intended to be

used at sizes below 75px or 0.5 inches in height,

where the other two logos will not be legible, between,

or where a square format is needed such as

on social media.

NEDERLANDS

Green Heritage Fund is herkenbaar aan een systeem-van

modulaire logo’s, die bedoeld zijn om te worden gebruikt

bijverschillende maten, voor een optimale leesbaarheid.

Het eerste is het Volledige Logo. Dit logo moet worden

gebruikt bij formaten die groter zijn dan 200px of 2,75 inch.

Dit logo moet zoveel mogelijk worden gebruikt als een

eerste keuze waar het redelijkerwijs kan worden gebruiktin

deze grootte.

Het tweede is het Middelgrote Logo. Dit logo dat

beterleesbaar is bij kleinere grootte is te gebruiken

bij maten dieeen breedte van 75px of 1 inch (2,5cm)

overschrijden. Het moet worden gebruikt als secundaire

keuze in gevallen waarin hetgrotere logo niet past op een

leesbaar formaat.

Het derde is het Kleine Logo Het is de bedoelinghet te

gebruiken bij formaten onder 75px of 0,5 inch (1,25 cm)

hoog,waar de andere twee logo’s niet leesbaar zijn,tussen,

of waar een vierkant formaat nodig iszoals op sociale media.

Full Logo

Volledige Logo

( > 200px / > 2.75 in / > 70mm )

Medium Logo

Middelgrote Logo

Small Logo

Kleine Logo

( >75px – 200px / 0.5 -– 2.75 in / 12.5 – 70mm ) ( < 75px / < 0.5 in / < 12.5mm )

2


Logo Usage Gebruik van Het Logo

ENGLISH

The treatment of the logos can vary somewhat

based on context. Here are some rules to ensure

that they remain consistent and recognizable, legible,

and in line with the GHFS brand.

NEDERLANDS

Het gebruik van de logo’s kan enigszins variërengebaseerd

op context. Hier zijn enkele regels om ervoor te zorgen dat ze

consistent en herkenbaar blijven,leesbaar zijn en in lijn met

het GHFS merk.

LOGO SPACING In a design allow space around all logos

that is at least as wide as the letter “G” in the word

“Green” at it’s widest point.

LOGO SPATIËRING Laat in een ontwerp ruimte over rondomlogo’s

dattenminste zo breed is als de letter “G” in het woord

“Green” op het breedste punt.

LOGO COLORATION When the logo is placed over a

photograph or a dark color background, a knockout

version should be used with the type in white set in

the Primary Green, or a secondary color, whichever is

most legible.

LOGO KLEUR Wanneer het logo over eenfoto of een donkere

achtergrondkleur wordt geplaatst, moet een uitgeponste versie

worden gebruikt met het lettertype in wit op het primaire

groen, of een secundaire kleur,wat het meest leesbaar is.

3


Logo Usage Logo Gebruik

STICK TO BRAND COLORS The full and medium logos

should only be used in the provided colors – they

should not be changed or re-arranged. The knockout

versions should only be set in colors from the

GHFS palette.

HOU JE AAN DE MERKKLEUREN Het volledige en middelgrote

logo mogen alleen worden gebruikt in de meegeleverde

kleuren, deze mogen niet worden gewijzigd of herschikt.

Deuitgeponste versies mogen alleen in kleuren worden gemaaktuit

het GHFS-palet.

MAINTAIN PROPORTIONS Do not stretch or distort the

proportions of any part of the logo’s design.

BEHOUD DE VERHOUDINGEN Rek of vervorm de verhoudingen

van elk onderdeel van het logo-ontwerp.

MAINTAIN PROPORTIONS Do not alter the logo designs

in any way – do not subtract or add to the design in

any way from the original illustrations.

BEHOUD DE VERHOUDINGEN Verander op geen enkele wijze

iets aan het logo-ontwerp - niets weghalen of toevoegen aan

het ontwerp op enigerlei wijze van de originele illustratie.

4


Color Palette Kleurenpalet

ENGLISH

Green Heritage Fund has a distinctive color palette

that is reflective of its environmental values, and

its vibrant personality as a brand. For all branded

materials, the official brand colors should be used

without any additions.

Dark green and blue are the Primary Colors of the

brand. It shoud be used in every design when visually

possible. The Secondary Colors are to be used

as either additional colors for type. The lime green,

aqua, and white, are good choices for accent colors.

NEDERLANDS

Green Heritage Fund heeft een onderscheidend kleurenpalet

dat een afspiegeling is van de natuurbehoudswaarden, en

haar levendige persoonlijkheid als merk. Vooralle merkmaterialen,

moeten de officiële merkkleuren zonder toevoegingen

worden gebruikt.

Donkergroen en blauw zijn de Primaire Kleuren vanhet

merk. Deze moeten in elk ontwerp worden gebruikt wanneervisueel

mogelijk. De Secundaire Kleuren moeten worden

gebruikt als extra kleuren voor lettertypen. Hetlimoengroen,

aqua en wit, zijn goede keuzes voor accentkleuren.

Primary Color

Primaire Kleur

Secondary Colors

Secundaire Kleuren

GREEN

HEX #086142

C 89 M 37 Y 83 K 31

R 08 G 97 B 66

LIME

HEX #ABCC40

C 30 M 02 Y 97 K 00

R 171 G 204 B 64

AQUA

HEX #1FA8E0

C 71 M 16 Y 00 K 00

R 31 G 168 B 224

BLUE

HEX #03668F

C 93 M 56 Y 26 K 06

R 03 G 102 B 143

WHITE

HEX #FFFFFF

C 00 M 00 Y 00 K 00

R 255 G 255 B 255

5


Typographic Palette Typografisch Palet

ENGLISH

Green Heritage Fund has fonts that are associated

with the brand and help give it a distinctive visual

voice. The Primary Font that is used is the Alegreya

Sans. It is available for free download through google,

and should always be used for text in designs.

Where hierarchy is needed, different weights and

colors can be used. However, there should be at

least one weight in between each weight used in a

design.

In the exception of a branded publication where

there are multiple pages of dense text such

as a book, a Book Font, Alegreya Serif can be used.

However, in shorter publications such

as brochures, the primary font should still be used

exclusively.

NEDERLANDS

Green Heritage Fund heeft lettertypen die geassocieerd zijn

met het merk en helpen het een onderscheidend visuele

stem te geven. Het Primair Lettertype dat wordt gebruikt

isde Alegreya Sans. Het is gratis beschikbaar om te downloaden

via google, enmoet altijd worden gebruikt voor tekst

in ontwerpen.

Waar hiërarchie nodig is, kunnen verschillende gewichtenen

kleuren worden gebruikt. Er zou echter minimaaléén gewicht

moeten zitten tussen elk gewichtgebruikt in een ontwerp.

Met uitzondering van een publicatie waarer meerdere

pagina’s zijn met zulke compacte tekstals een boek, kan het

Boek Lettertype Alegreya Serif worden gebruikt. Echter,

in kortere publicaties zoalsbrochures, moet uitsluitend het

primaire lettertype worden gebruikt.

Primary Font

Book Font

ALEGREYA SANS THIN

abcedfghijklmnopqrstuvqxyz

ABCEDFGHIJKLMNOPQRSTUVQXYZ

ALEGREYA SANS LIGHT

abcedfghijklmnopqrstuvqxyz

ABCEDFGHIJKLMNOPQRSTUVQXYZ

ALEGREYA SANS REGULAR

abcedfghijklmnopqrstuvqxyz

ABCEDFGHIJKLMNOPQRSTUVQXYZ

ALEGREYA SANS MEDIUM

abcedfghijklmnopqrstuvqxyz

ABCEDFGHIJKLMNOPQRSTUVQXYZ

ALEGREYA SANS BOLD

abcedfghijklmnopqrstuvqxyz

ABCEDFGHIJKLMNOPQRSTUVQXYZ

ALEGREYA SANS BLACK

abcedfghijklmnopqrstuvqxyz

ABCEDFGHIJKLMNOPQRSTUVQXYZ

ALEGREYA SANS EXTRA BOLD

abcedfghijklmnopqrstuvqxyz

ABCEDFGHIJKLMNOPQRSTUVQXYZ

ALEGREYA REGULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id

est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste

natus error sit voluptatem accusantium doloremque

laudantium, totam rem aperiam, eaque

ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto

beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo

enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur

aut odit aut fugit, sed quia consequuntur

6


Hand Drawn Elements Met de Hand Getekende E

ENGLISH

The hand drawn accents are a key part of the brand

but it is also important that for maximum impact

where they are used, they should be used sparingly,

taking up 1/2 or less of the design space.

Anyone can create them but it is important that

they remain consistent in line weight. This can

be accomplished by using a single stroke weight –

which keeps the drawn elements clean and professional

looking.

It is also important that where they are used they

should retain total legibility – this may mean

careful photographic selection and placement of

the hand drawn elements.

NEDERLANDS

De handgetekende accenten zijn een belangrijk onderdeel van

het merkmaar het is ook belangrijk dat voor maximale impactwaar

ze worden gebruikt, ze spaarzaam gebruikt moeten

worden en minder dan 1/2 van de ontwerpruimte in beslag

nemen.

Iedereen kan ze creëren, maar het is belangrijk dat zeconsistent

blijven in lijnbreedte. Dit kan worden opgevangen¬ door

een enkele lijnbreedte te gebruiken - waardoor de getekende

elementen er schoon en professioneel uitzien.

Het is ook belangrijk dat waar ze worden gebruikter volledige

leesbaarheid behouden moet worden - dit kan gemaakt moet

worden evenals hoe de handgetekende elementen worden

geplaatst.

Used Sparingly

Ze Spaarzaam

Remain Consistent

Zeconsistent Blijven

Retain Legibility

Gebruikter Volledige

Leesbaarheid

The hand writing takes up half of

the space, not more.

The hand writing is a

consistent stroke width.

The hand writing is clearly

visible on the background.

The hand writing takes up

more than half the space.

The hand writing has a

variable stroke width.

The hand writing is not clearly

legible on this background..

7


Iconography Iconografie

ENGLISH

In addition to the logo being a recognizable symbol,

the waves are also a key part of the brand. They

can be used to create emphasis on key parts of

important sentences.

When used, they should appear only in their aqua

blue color, and on a background where they are

clearly viewable.

NEDERLANDS

Naast het logo dat een herkenbaarsymbool is, zijn

de golven ook een belangrijk onderdeel van hetmerk.

Ze kunnen worden gebruikt om nadruk te

leggen opbelangrijke delen van belangrijke zinnen.

Wanneer ze worden gebruikt, zouden ze alleen in

hun aqua blauwe kleur gebruikt moeten worden en

op een achtergrond waarze duidelijk zichtbaar zijn.

In these cases the main type should be set in

Alegreya Sans Black in one color, while the

wave-underlined type should be set in another

color and set in Alegreya Sans Regular.

Create Emphasis

Nadruk Te Leggen

Aqua Blue Color

Aqua Blauwe Kleur

Found on every continent but

Antarctica, rainforests are

tens of millions of years old

making them our planetÕs

oldest living ecosystem.

Found on every continent but

Antarctica, rainforests are

tens of millions of years old

making them our planetÕs

oldest living ecosystem.

Young orphaned anteater

learns to live on her own.

8


Design Examples Ontwerpvoorbeelden Lay-Out o

ENGLISH

Below are some examples of ways in which the various

brand elements can be combined successfully

to represent the GHFS brand.

The brand is not limited to these possibilities, but

rather when combined with the previous guideline

they serve as a point of inspiration and grounding

in consistency.

NEDERLANDS

Hieronder staan er enkele voorbeelden van manieren

waaropde verschillende merkelementen met succes kunnen

worden gecombineerdom het GHFS merk te vertegenwoordigen.

Het merk is niet beperkt tot deze mogelijkheden,maar in

combinatie met de vorige richtlijnen dienen ze als inspiratieen

tonen hoe consistentie wordt bereikt.

Poster Examples

Aanvullende Opmerkingen

Moving all Surinamers to

make wise decisions for

the sustainable use of our

natural resources .

9


Design Examples Lay-Outontwerp

Social Media Examples

Dutch Translation

Found on every continent but

Antarctica, rainforests are

tens of millions of years old

making them our planetÕs

oldest living ecosystem.

If a predator gets too close, the

southern tamandua may

hiss and then release a very

unpleasant odor from a gland

at the base of its tail.

Found on every continent but

Antarctica, rainforests are

tens of millions of years old

making them our planetÕs

oldest living ecosystem.

Young orphaned anteater

learns to live on her own.

Young Help us orphaned save a sloth anteater from

an learns unwanted to live situation.

her own.

10


Green Heritage Fund

Geertruida St 24, Paramaribo, Suriname

+597 437-533

info@greenfundsuriname.org

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!