01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ten Geleide

Maurine Carmona Galicia-van Mourik

Toen ik vorig jaar de ten geleide schreef, dacht ik dat we na de zomer

wel weer een leven zouden hebben zonder beperkingen. Nu een jaar

later, en zitten we weer in een lockdown en het einde is nog niet in

zicht. Corona zal dus ook in dit blaadje een veelvoorkomend thema zijn.

Iedereen heeft zijn eigen ervaringen van het leven in ‘coronatijd’. Jong en oud beleven het

op een andere manier, maar ook bijvoorbeeld jouw woonplaats maakt uit en een al dan

niet positieve instelling, zoals jullie ook in deze IAML zullen lezen.

De meeste dingen zijn echter van alle tijden, personeel van het Stedelijk dat afscheid

neemt (Just Bent, Inger Loopstra en Dick de Jongh), oud- docenten die van ons heen gaan

(Rick ten Have en Ronald Riet) en oud-leerlingen die promoveren (Berend van Meer).

Ik wens jullie veel leesplezier en hoop van harte dat corona een significant minder grote

invloed heeft op ons leven wanneer ik de Ten Geleide schrijf van de volgende IAML.

Hartelijke groet,

Maurine

Ps. Ook wil ik nog even van de gelegenheid gebruik maken om ons oud-redactielid Klaas

Deves te bedanken voor zijn bijdragen aan IAML 2018 en IAML 2019. Bedankt Klaas, voor

alle moeite die je hebt gestopt in vooral het interview met mevrouw Hennink en jouw

gastvrijheid tijdens de vergaderingen bij jou thuis.

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!