01.06.2021 Views

Visby Modern

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Arriba Byggnads AB

EST.1962

Med vår långa erfarenhet från byggbranschen kan ni som kund känna er

trygg i ert val att anlita oss som leverantör. Vi har en stor erfarenhet ifrån

villaproduktion, både fritidshus och året runt boende. Från enklare villor

till komplicerade villor i mångmiljonklassen.

Vi levererar inte bara en produkt, ett hus till er, vi levererar även en tjänst.

Under hela resan fram tills ni får ert hus levererat kommer ni att få hjälp

av oss kontinuerligt, dvs. från start till mål.

Det är inte alltid lätt att förstå sig på alla handlingar och alla beslut som

faktiskt måste fattas innan grävskopan sätts i backen, det är bland

annat upprättande av bygglovshandling, div. myndighetskontakter, val

av uppvärmningssystem, tillval etc.

Bor ni inte på Gotland eller av någon anledning inte kan vara på plats

så löser vi det ändå. Vi låter er som kund få valmöjligheten att följa med

på resan ändå! Via videolänkar och veckorapporter med foton från

bygget kan ni som kund få vara med från start till mål, även om det

sker på distans.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!