01.06.2021 Views

Visby Modern

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ALLMÄNT

erspektivritning: 1292/1/3 Kök - Alternativ - Modern Solid vit Utskriven: 0

rojekt: Arriba, Bunge Broungs 1:134

FÖNSTER ELIT

Original alu/trä.

SOCKEL/FODER

Platsmålad vit och slät.

KÖK

Kök från Marbodal eller Ballingslöv och Siemens vitvaror

BALLINGSLÖVSKÖK

BS: Ritningen är bara vägledande.

Vår ref: Eriksson, AnnaLotta

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!