01.06.2021 Views

Visby Modern

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VARDAGSRUM

SOVRUM

KAMIN

Contura 856G.

SKJUTDÖRRS-

GARDEROB

Elfa inkl inred.

UPPVÄRMNINGSSYSTEM

UPPVÄRMNINGSSYSTEM

TILLVAL 1

Nibe F370, frånluftsvärmepump

med vattenburen golvvärme.

UPPVÄRMNINGSSYSTEM STANDARD

Wifistyrd Luft/Luft värmepump.

El-golvvärme i badrum/teknik och el-radiatorer i sovrum.

UPPVÄRMNINGSSYSTEM

TILLVAL 2

Nibe F730 frånluftsvärmepump

med vattenburen golvvärme.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!