23.06.2021 Views

Mink brushes for digital printing

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Mink</strong> Brushes –<br />

Know-how and competency in <strong>digital</strong> <strong>printing</strong><br />

and processing<br />

<strong>Mink</strong> Bürsten–<br />

Wiedza i kompetencje w zakresie druku cyfrowego<br />

i dalszego przetwarzania<br />

Think <strong>Mink</strong>! ®


<strong>Mink</strong> web spreader rolls ® <strong>for</strong> <strong>digital</strong> <strong>printing</strong><br />

Wałki BSW ® do wygładzania fałd w druku cyfrowym<br />

<strong>Mink</strong> web spreader rolls ® <strong>for</strong> every application<br />

Wałki BSW ® do każdego zastosowania<br />

The perfect <strong>Mink</strong> web spreader roll ®<br />

Niezawodny przy wygładzaniu fałd<br />

Particularly in <strong>digital</strong> <strong>printing</strong>, a perfectly even<br />

crease-free surface is an essential requirement <strong>for</strong><br />

optimum print results. Whether textile, paper or<br />

film – a neatly wrapped product is fundamental <strong>for</strong><br />

smooth finishing processes. <strong>Mink</strong> web spreader<br />

rolls ® straighten every web material prior to critical<br />

process stages and ensure a smooth workflow from<br />

start to completion of the finished product.<br />

Szczególnie w druku cyfrowym idealnie gładka<br />

wstęga jest warunkiem uzyskania optymalnego<br />

efektu drukowania. Niezależnie od tego, czy są to<br />

tekstylia, papier czy folia starannie zapakowany<br />

produkt jest warunkiem płynnego dalszego<br />

przetwarzania.<br />

Wałek <strong>Mink</strong> BSW ® wygładza fałdy na każdej<br />

wstędze materiału przed krytycznymi procesami,<br />

zapewniając w ten sposób, że wszystko działa<br />

płynnie. Od przetwarzania do gotowego produktu<br />

• Large <strong>for</strong>mat <strong>printing</strong><br />

• Textile <strong>printing</strong><br />

• Labels / narrow web<br />

• Digital flexible packaging<br />

• Roll-to-roll high per<strong>for</strong>mance <strong>printing</strong><br />

• Druk wielko<strong>for</strong>matowy<br />

• Druk na tekstyliach<br />

• Etykiety / Wąskie wstęgi<br />

• Druk cyfrowy na opakowaniach<br />

• Wysokowydajny druk z rolki na rolkę (roll-to-roll)<br />

• Simple installation<br />

• Can be retrofitted onto any machine<br />

• Straightens any web material (paper, film, textile)<br />

• Łatwa instalacja<br />

• Możliwość zastosowania na każdej maszynie<br />

• Wygładza każdą wstęgę (papier, folię, tekstylia)<br />

<strong>Mink</strong> web spreader rolls ® with many features<br />

Wałki BSW ® z wieloma funkcjami<br />

<strong>Mink</strong> web spreader rolls ® ensure trouble-free processes<br />

Wałki <strong>Mink</strong> BSW ® zapewniają bezproblemowy proces produkcji<br />

• New: <strong>for</strong> non-centric running webs<br />

• Change the brush face easily in just a few steps<br />

• Roller widths from 10 cm up to 5 m<br />

• Can also be used as a floating roller<br />

• Precisely manufactured to fit your machine<br />

• Antistatic option available <strong>for</strong> every spreader roller<br />

Efficient spreading – safe discharging<br />

Efektywne wygładzanie i odprowadzanie<br />

ładunków elektrostatycznych<br />

• Nowość: Do wstęg niecentrycznych<br />

• Wymiana włókien w kilku prostych krokach<br />

• Długość wałka od 10 cm do 5 m<br />

• Możliwość zastosowania jako wałek ruchomy<br />

• Idealnie dopasowane do każdej maszyny<br />

• Możliwość wyposażenia we włókna do odprowadzania<br />

ładunków elektrostatycznych<br />

Think <strong>Mink</strong>! ®


<strong>Mink</strong> antistatic <strong>brushes</strong> – reliable protection<br />

against electrostatic charge<br />

Szczotki antyelektrostatyczne ABL – niezawodna<br />

ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi<br />

Perfectly clean surfaces with different <strong>Mink</strong><br />

brush systems<br />

Idealne czyste powierzchnie dzięki szczotkom czyszczącym<br />

When surfaces rub against each other or are suddenly<br />

separated after being in close contact, electrostatic<br />

charge is created. <strong>Mink</strong> antistatic <strong>brushes</strong><br />

reliably prevent this disruptive phenomenon by providing<br />

a controlled discharge through the bristle<br />

tips. To achieve an optimal effect the antistatic <strong>brushes</strong><br />

should be positioned at a distance of between<br />

1.5 to max. 2 mm from the surface and be connected<br />

via a conductive cable of min 2.5 mm diameter<br />

directly to earth.<br />

• Optimal effect – conducting from top or bottom<br />

• Easy to integrate into existing equipment<br />

• Electrostatic charge is safely eliminated<br />

Tarcie powierzchni o siebie oraz gwałtowne oddzielanie<br />

mocno dociśniętych powierzchni generuje<br />

ładunki elektrostatyczne. Szczotki antyelektrostatyczne<br />

<strong>Mink</strong> niezawodnie zapobiegają temu irytującemu<br />

efektowi ubocznemu i zapewniają kontrolowane<br />

wyładowanie na końcach włókien. Aby uzyskać jak<br />

najlepszy efekt, szczotki antyelektrostatyczne należy<br />

umieścić w odległości od 1,5 do maksymalnie 2 mm<br />

od powierzchni i doprowadzić bezpośrednio do uziemienia<br />

za pomocą połączenia przewodzącego o przekroju<br />

przewodu co najmniej 2,5 mm.<br />

• Optymalny sposób działania – odprowadzanie<br />

ładunków od góry i od dołu<br />

• Możliwość łatwej integracji ze wszystkimi maszynami<br />

• Bezpieczna eliminacja ładunków elektrostatycznych<br />

<strong>Mink</strong> round <strong>brushes</strong>, brush rollers and strip <strong>brushes</strong><br />

reliably clean your surfaces, whether you are looking<br />

to clean guide rails, conveyor belts or pressure<br />

cylinders. The different brush bodies, fitted with<br />

bristles to suit your particular application, can be<br />

optimally adjusted <strong>for</strong> any requirement. For severe<br />

contamination or adhering particles, the bristles can<br />

build up high pressure to achieve the best possible<br />

cleaning result.<br />

• Combination of maximum cleaning effect and<br />

optimum surface protection<br />

• Individual adjustment of <strong>for</strong>m and rigidity possible<br />

• Reduction of cleaning solvents thanks to mechanical<br />

impact of the bristles<br />

Idealnie czyste powierzchnie można osiągnąć za<br />

pomocą szczotek okrągłych i listwowych <strong>Mink</strong>. Nie<br />

ma znaczenia czy mają być czyszczone prowadnice,<br />

przenośniki taśmowe czy cylindry drukujące. Różne<br />

korpusy z włóknami do specjalnych zastosowań<br />

dostosowują się optymalnie do okoliczności. W przypadku<br />

silnego zabrudzenia lub przylegających<br />

cząstek mogą one wytworzyć silne tarcie i tym<br />

samym osiągnąć najlepszy możliwy wynik.<br />

• Połączenie maksymalnego efektu czyszczenia<br />

i optymalnej ochrony powierzchni<br />

• Możliwość indywidualnego dopasowania kształtu<br />

i wytrzymałości<br />

• Zredukowanie zużycia środków czyszczących<br />

dzięki mechanicznemu działaniu włókien<br />

Reliable voltage dissipation and controlled discharge<br />

Niezawodne uwolnienie napięcia i kontrolowane rozładowanie<br />

<strong>Mink</strong> round <strong>brushes</strong> <strong>for</strong> cleaning conveyor belts in <strong>digital</strong> <strong>printing</strong> machines<br />

Szczotki okrągłe <strong>Mink</strong> RUB do czyszczenia taśm przenośnikowych w maszynach do druku<br />

cyfrowego<br />

Think <strong>Mink</strong>! ®


<strong>Mink</strong> strip <strong>brushes</strong> as sealing elements<br />

Szczotki listwowe jako element uszczelniający<br />

Gentler than conventional conveyer belts<br />

Bardziej delikatne od konwencjonalnych systemów<br />

montażowych<br />

Reliable sealing against dust, draught, heat loss,<br />

emulsions or closing unwanted gaps and apertures<br />

as well as cable passages: the flexibility of <strong>Mink</strong> strip<br />

<strong>brushes</strong> opens up countless possibilities. These sealing<br />

elements are available <strong>for</strong> screwing on, gluing,<br />

pushing into a slot or clamping onto an edge. Moreover,<br />

they reliably keep UV-light within the <strong>printing</strong><br />

compartment and adjust to any shape necessary<br />

– axial or radial.<br />

• Reliable and secure sealing<br />

• Virtually no wear and tear thanks to flexible bristles<br />

• Brush bodies from high quality plastics – UV and<br />

ozon resistant as well as highly resistant to<br />

chemical and thermal effects<br />

Niezależnie od tego, czy chodzi o niezawodne<br />

uszczelnienie przed kurzem, przeciągami, utratą<br />

ciepła i emulsjami, czy też do zamykania irytujących<br />

szczelin i otworów, a także przepustów kablowych,<br />

elastyczność szczotek listwowych <strong>Mink</strong> otwiera niezliczone<br />

możliwości. Nasze szczotki można przykręcać, przyklejać,<br />

wciskać lub nasuwać. Zatrzymują światło UV wewnątrz<br />

centrum drukowania i idealnie dopasowują się do<br />

każdego układu linii osiowego lub promieniowego.<br />

• Niezawodne i bezpieczne uszczelnianie<br />

• Wysoka odporność na żużycie dzięki elastycznym<br />

włóknom<br />

• Korpus szczotki wykonany wysokiej jakości tworzywa<br />

sztucznego – odporny na promieniowanie<br />

UV i ozonu oraz na czynniki chemiczne i termiczne<br />

Say goodbye to conventional roller conveyors made<br />

of steel, rubber or plastic! With its flexible directional<br />

guidance and durable bristles, the <strong>Mink</strong> mini roller<br />

conveyor is the newcomer when it comes to<br />

parts conveying. Thanks to individually replaceable<br />

rollers and a freely expandable number of segments<br />

to convey your products, scratching and other damage<br />

are reliably prevented. Quick and easy to install,<br />

this conveyor solution will bring sensitive goods<br />

safely from A to B.<br />

• Damage is prevented<br />

• Gentle bristle support<br />

• Ideal <strong>for</strong> sensitive products<br />

Pożegnaj się z konwencjonalnymi przenośnikami<br />

rolkowymi wykonanymi ze stali, gumy lub tworzywa<br />

sztucznego! Dzięki elastycznemu prowadzeniu<br />

kierunkowemu i wytrzymałym włóknom<br />

mini przenośnik rolkowy <strong>Mink</strong> jest nowością<br />

w sektorze transportu części. Pojedynczo wymienne<br />

rolki i dowolna ilości rzędów, które można<br />

rozszerzyć w zależności od potrzeb niezawodnie<br />

zapobiega zarysowaniom i innym uszkodzeniom.<br />

Instalacja przebiega szybko i łatwo. To rozwiązanie<br />

transportowe bezpiecznie dostarcza wrażliwe<br />

towary do miejsca przeznaczenia.<br />

• Skutecznie zapobiegają uszkodzeniom<br />

• Ochrona powierzchni dzięki delikatnym<br />

włóknom<br />

• Idealne do wrażliwych produktów<br />

Easy and fast to install<br />

Łatwy i szybki montaż<br />

Reliable sealing e.g. against dust<br />

and UV-light<br />

Ochrona przed kurzem i promieniowaniem UV<br />

<strong>Mink</strong> roller <strong>brushes</strong> support the conveying from <strong>printing</strong> to further processing<br />

Przenośnik rolkowy <strong>Mink</strong> MRB wspomaga transport z centrum drukowania do dalszej<br />

obróbki<br />

Think <strong>Mink</strong>! ®


Headquarters Siedziba główna<br />

August <strong>Mink</strong> GmbH & Co. KG<br />

Fabrikation<br />

technischer Bürsten<br />

Wilhelm-Zwick-Straße 13<br />

D-73035 Göppingen<br />

fon +49 (0)71 61 40 31-0<br />

fax +49 (0)71 61 40 31-500<br />

info@mink-buersten.de<br />

Consulting subsidiaries Filie techniczno-handlowe<br />

Benelux<br />

<strong>Mink</strong>-Bürsten B.V.<br />

Hanzeweg 6<br />

NL-8061 RC Hasselt<br />

fon +31 (0)38 3 86 61 77<br />

fax +31 (0)38 3 86 61 78<br />

info@mink-buersten.nl<br />

Frankreich<br />

<strong>Mink</strong>-France S.A.R.L.<br />

PARKILE Pavillon 5<br />

164 avenue Joseph Kessel<br />

F-78960 Voisins-le-Bretonneux<br />

fon +33 (0)1 34 84 75 64<br />

fax +33 (0)1 34 84 01 81<br />

info@mink-france.fr<br />

Italien<br />

<strong>Mink</strong>-Italia s.r.l.<br />

Società con Socio unico<br />

Via Speranza 5<br />

I-40068 S. Lazzaro<br />

di Savena (BO)<br />

fon +39 051 45 26 00<br />

fax +39 051 62 78 325<br />

info@mink-italia.it<br />

Skandinavien<br />

<strong>Mink</strong>-Bürsten ApS<br />

Glasvænget 2<br />

DK-5492 Vissenbjerg<br />

fon +45 70 26 20 77<br />

fax +45 70 26 20 78<br />

info@mink-buersten.dk<br />

UK & Irland<br />

<strong>Mink</strong>-Brushes (UK) Ltd.<br />

Cash´s Business Centre<br />

Cash´s Lane<br />

GB-CV1 4PB Coventry<br />

fon +44 (0)24 76 63 25 88<br />

fax +44 (0)24 76 63 25 90<br />

sales@mink-<strong>brushes</strong>.co.uk<br />

Field service Przedstwiciele-techniczno-handlowi<br />

Österreich<br />

Polen<br />

August <strong>Mink</strong> GmbH & Co. KG August <strong>Mink</strong> GmbH & Co. KG<br />

Fabrikation<br />

Fabrikation<br />

technischer Bürsten technischer Bürsten<br />

Wilhelm-Zwick-Straße 13 Wilhelm-Zwick-Straße 13<br />

D-73035 Göppingen D-73035 Göppingen<br />

fon +49 (0)71 61 40 31-0 fon +49 (0)71 61 40 31-0<br />

fax +49 (0)71 61 40 31-500 fax +49 (0)71 61 40 31-500<br />

info@mink-buersten.de info@mink-buersten.de<br />

Schweiz<br />

August <strong>Mink</strong> GmbH & Co. KG<br />

Fabrikation<br />

technischer Bürsten<br />

Wilhelm-Zwick-Straße 13<br />

D-73035 Göppingen<br />

fon +49 (0)71 61 40 31-0<br />

fax +49 (0)71 61 40 31-500<br />

info@mink-buersten.de<br />

Spanien & Portugal<br />

August <strong>Mink</strong> GmbH & Co. KG<br />

Fabrikation<br />

technischer Bürsten<br />

Wilhelm-Zwick-Straße 13<br />

D-73035 Göppingen<br />

fon +49 (0)71 61 40 31-0<br />

fax +49 (0)71 61 40 31-500<br />

info@mink-buersten.de<br />

Stand: 04/21<br />

www.mink-buersten.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!