22.09.2021 Views

DecoPanel Full

DecoPaneli su izrađeni od visokokvalitetnog kompozitnog aluminijskog materijala, debljine 4 mm, UV otporan i vrlo postojan na svim vanjskim uvjetima. DecoPaneli su obostrano bojani. Uzorci su mnogobrojni, raznih dekora.

DecoPaneli su izrađeni od visokokvalitetnog kompozitnog aluminijskog materijala, debljine 4 mm, UV otporan i vrlo postojan na svim vanjskim uvjetima. DecoPaneli su obostrano bojani. Uzorci su mnogobrojni, raznih dekora.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!