LDN OŠ Bršljin za š.l. 2021-2022

brsljin

LDN OŠ Bršljin za š.l. 2021-2022

LETNI DELOVNI NAČRT

OŠ BRŠLJIN

ŠOLSKO LETO 2021/2022

Pripravili: Boštjan Papež in sodelavci

Novo mesto, september 2021


VSEBINA

UVOD 5

Postopek nastajanja letnega delovnega načrta 5

Rokovnik 6

Cilji osnovne šole 6

Udejanjanje vrednot Osnovne šole Bršljin 7

MATERIALNE PREDNOSTNE NALOGE 7

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 8

Šolski okoliš 8

Delavci šole 9

Prostori 13

Učilnice, kabineti in ostali prostori namenjeni učencem 14

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 14

Kulturna šola 15

Zdrava šola 18

Ekošola 19

ERASMUS+ 20

» Varni brez nasilja« 21

Simbioza skupnosti 21

Posebne delovne naloge 22

Pouk 23

Manjše učne skupine 24

Dnevi dejavnosti 25

Izbirni predmeti 39

Neobvezni izbirni predmeti 40

Plavalni tečaji 40

Kolesarski izpit 40

Nacionalno preverjanje znanja 41

Delo z nadarjenimi 45

RAZŠIRJENI PROGRAM 51

Jutranje varstvo 51

Podaljšano bivanje 51

Dopolnilni in dodatni pouk

Napaka! Zaznamek ni definiran.

Tekmovanja 54

Interesne dejavnosti 56

Šola v naravi 58

2


Prireditve in proslave 59

UČNA IN DELOVNA OBVEZNOST UČITELJA 60

Druge delovne obveznosti učiteljev 60

ŠOLSKI KOLEDAR 61

Dnevi pouka po mesecih 61

Šolske počitnice 63

ORGANIZIRANOST UČENCEV 63

ŠOLSKA PREHRANA 65

VARSTVO OTROK

Napaka! Zaznamek ni definiran.

Zdravstveno varstvo 67

Skrb za javni red in bivanje v šoli 69

Varna pot v šolo 69

Varno s kolesom 69

Prevozi otrok 70

Vozni red šolskih avtobusov in šolskega kombija 70

SODELOVANJE S STARŠI 71

Govorilne ure 71

Roditeljski sestanki

Napaka! Zaznamek ni definiran.

Šolski sklad 77

Svet staršev 78

DELO STROKOVNIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV 79

Strokovni delavci 80

Učiteljski zbor 80

Datumi in program ocenjevalnih in pedagoških konferenc 80

Oddelčni učiteljski zbor

Napaka! Zaznamek ni definiran.

Razredniki v šolskem letu 2021/2022 82

Strokovni aktivi 82

Vodje aktivov in člani timov

Napaka! Zaznamek ni definiran.

Šolska knjižnica 85

Šolska svetovalna služba 87

Pomoč učencem 89

Individualna in skupinska dodatna pomoč učencem (ISDP) 91

Karierna orientacija 92

Ravnatelj 94

Vodenje učiteljskega zbora 95

3


Spremljanje dela strokovnih delavcev 96

Hospitacijska dejavnost 97

Pomočnica ravnatelja 98

SODELOVANJE Z OKOLJEM 98

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS 98

Občina Novo mesto 99

Krajevne skupnosti 99

Zavod republike Slovenije za šolstvo, OE Novo mesto, ZRSŠ 99

Center za socialno delo Novo mesto 99

Druge osnovne šole, vrtci in VDC 99

Srednje šole 100

Visokošolske izobraževalne in raziskovalne ustanove 100

Izobraževalne organizacije 100

Podjetja, obrtniki 100

Društva 100

SPREMLJANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 101

4


UVOD

Letni delovni načrt Osnovne šole Bršljin je temeljni dokument, ki opredeljuje življenje in delo

šole v šolskem letu 2021/2022. V letnem delovnem načrtu so z Zakonom o osnovni šoli

določene vsebine, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s

predmetnikom in učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev drugih dejavnosti, ki jih

izvajamo v Osnovni šoli Bršljin.

Določeno je delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s

katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj

učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev,

sodelovanje z drugimi institucijami, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge,

potrebne za uresničitev programa dela osnovne šole.

Pri oblikovanju delovnega načrta smo upoštevali zakonske predpise, ki urejajo področje vzgoje

in izobraževanja, in sicer:

• Zakon o osnovni šoli,

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

• Zakon o uravnoteženju javnih financ,

• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli,

• Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole,

• Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli,

• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,

• Obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Postopek nastajanja letnega delovnega načrta

Letni delovni načrt je oblikovan na podlagi predlogov, ki so jih posredovali strokovni delavci v

individualnih pogovorih, pisnih odgovorih v vprašalniku ob koncu šolskega leta, pri načrtovanju

novega šolskega leta na pedagoških konferencah in strokovnih aktivih, ter z upoštevanjem

pripomb, ki so jih posredovali starši na sestankih Sveta staršev Osnovne šole Bršljin in člani

Sveta šole.

5


Rokovnik

Datum Dejavnost Odgovoren

do 31. 8. 2021 zbiranje predlogov ravnatelj

do 21. 9. 2021 priprava predloga ravnatelj in strokovni delavci

24. 9. 2021 pošiljanje članom Sveta staršev in tajnica

Sveta šole

28. 9. 2021 obravnava na seji Sveta staršev predsednik Sveta staršev

28. 9. 2021 obravnava na seji Sveta šole predsednik Sveta šole

do 10. 10. 2020 vnos dopolnitev, ki so bile sprejete na ravnatelj

seji Sveta šole

Cilji osnovne šole

LDN je sestavljen tako, da uresničuje cilje osnovnošolskega izobraževanja, zapisane v 2. členu

Zakona o osnovni šoli (URL, 8. 7. 2016) :

• zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;

• spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;

• omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in

interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;

• pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na

usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;

• vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično

družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja,

do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih

generacij;

• razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske

odgovornosti;

• vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;

• vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

• razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem,

matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;

• razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku,

na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in

madžarskem jeziku;

• razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;

• razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;

6


• doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;

• razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter

za izražanje na različnih umetniških področjih;

• razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in

ustvarjalnosti učenca.

V šoli se v skladu s cilji zagotavlja varno in spodbudno učno okolje, kjer je prepovedano telesno

kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki in neenakopravna

obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem poreklu,

veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnostih v telesnem in duševnem

razvoju.

Udejanjanje vrednot Osnovne šole Bršljin

Vrednote učencev in zaposlenih v Osnovni šoli Bršljin so zapisane v Vzgojnem načrtu Osnovne

šole Bršljin. Zapisane vrednote so: spoštovanje, znanje, odgovornost, delavnost, ustvarjalnost,

inovativnost in strpnost. Iz vrednot je izpeljana tudi vizija: "Z odgovornim delom in

spoštovanjem ustvarjamo svoj svet prihodnosti".

Smo šola z nazivom ZDRAVA ŠOLA in že 23 let EKOŠOLA. Od 6. 2. 2017 smo tudi nosilci

priznanja Blaža Kumerdeja, ki ga podeljuje Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Od šolskega leta 2017/2018 smo vključeni v petletni projekt Zavoda za šolstvo RS Slovenije

BRALNA PISMENOST.

MATERIALNE PREDNOSTNE NALOGE

V šolskem letu 2021/2022 načrtujemo:

- ureditev večnamenskega prostora za 1. razred in OPB,

- prenovo vsaj dveh kabinetov na predmetni stopnji,

- pleskanje v okviru finančnih zmožnosti,

- zamenjavo zaščitnih mrež v telovadnici,

- zamenjavo luči na spodnjem hodniku predmetne stopnje,

- zamenjavo pomivalnega stroja v kuhinji.

Srednjeročni petletni načrt obsega:

- menjavo tlakov v spodnjem in zgornjem delu starega dela šole,

- prenovo odtočnih vertikal na predmetni stopnji,

- menjavo vrat v učilnicah starega dela šole,

- klimatiziranje vseh potrebnih prostorov,

- ureditev zunanjih zelenih površin.

7


Izvedba materialnih prednostnih nalog je odvisna od finančnih sredstev. Del načrtov bomo

uresničili iz presežkov prihodkov nad odhodki, če ne bo zahtev, da jih porabimo v druge

namene. Del sredstev bomo skušali pridobiti z donatorskimi sredstvi.

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI

Osnovna šola Bršljin je samostojna osnovna šola, ki ima v tem šolskem letu 30 oddelkov od

prvega do devetega razreda in 5, 68 oddelkov podaljšanega bivanja.

Pouk poteka v eni izmeni: od 7.30 za učence od 4. do 9. razreda in od 7.45 za učence od 1. do 3.

razreda. Izbirni predmeti so razvrščeni od ponedeljka do petka 7. in 8. šolsko uro, kjer je to

možno, pa že ob 7.30. V popoldanskem času potekajo interesne dejavnosti. Učenci od 1. do 9.

razreda imajo po modelu B pouk v matičnih učilnicah. Učenci od 6. do 9. razreda specialne

učilnice LUM, GUM, TIT, KEM, FIZ, GOS uporabljajo, kadar to dovoljuje organizacija dela/urnika,

skladno s priporočili in hišnim redom po modelu B.

Od 6.00 do 7.45 izvajamo jutranje varstvo za učence 1. razreda. Vsi ostali učenci lahko vstopajo

v prostore šole po urniku odpiranja šole in počakajo na začetek pouka na določenih mestih, ki

so opredeljena po COVID hišnemu redu.

Šolski okoliš

Šolski okoliš zajema področje Krajevne skupnosti Bršljin, Bučna vas, Karteljevo in Prečna. Učenci

prihajajo v šolo iz naslednjih naselij oziroma ulic (pošta: 8000 Novo mesto):

Brezje, Bršljin, Cegelnica, Cesta brigad, Češča vas, Daljni Vrh, Dolenje Kamence, Dolenje

Kamenje, Dolenje Karteljevo, Dolenji Kot, Foersterjeva ulica, Gorenje Kamence, Gorenje

Kamenje, Gorenje Karteljevo, Gorenje Vrhpolje, Hudo, Klemenčičeva ulica, Kočevarjeva ulica,

Koštialova ulica, Kuzarjev Kal, Lastovče, Ljubljanska cesta, Markljeva ulica, Medičeva ulica,

Mirnopeška cesta, Muhaber, Podbreznik, Podgora, Potočna vas, Potok, Prečna, Seidlova cesta,

Sela, Suhor, Turkova ulica, Ulica Danila Bučarja, Ulica stare pravde, V brezov log, Vodnikova

ulica, Vandotova ulica, Vavpotičeva ulica, Velika Bučna vas, Zobčeva ulica, Ždinja vas, Žlebej,

Župnca.

V šolo so vpisani tudi učenci iz šolskih okolišev naslednjih osnovnih šol:

OŠ Center, Novo mesto

OŠ Dolenjske Toplice, Dolenjske Toplice

OŠ Grm, Novo mesto

OŠ Otočec, Novo mesto

OŠ Šentjernej, Šentjernej

OŠ Vavta vas, Straža

OŠ Žužemberk, Žužemberk

8


10. julija 2014 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin, v katerem je definiran skupni šolski

okoliš, ki obsega prostorske okoliše: 0087, 0484, 0522, 0523, 0533, 0534, 0535, 0536, 0538. Iz

skupnega šolskega okoliša se učenci vpisujejo na OŠ Bršljin, OŠ Drska in OŠ Center.

Podatki o številu učencev

RAZRED ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO UČENCEV

1. razred 4 75

2. razred 4 68

3. razred 3 67

Skupaj prva triada 11 210

4. razred 4 74

5. razred 3 57

6. razred 4 68

Skupaj druga triada 11 199

7. razred 3 50

8. razred 3 62

9. razred 2 46

Skupaj tretja triada 8 158

SKUPAJ VSI 30 567

Delavci šole

Sistemizacijo delovnih mest za Osnovno šolo Bršljin potrjuje Ministrstvo za izobraževanje,

znanost in šport RS, ki zagotavlja sredstva za plače in obveznosti iz Kolektivne pogodbe za

negospodarske dejavnosti. Število in vrsta delovnih mest izhajata iz obveznega predmetnika in

veljavnih standardov in normativov za osnovno šolo ter dodatnih sistemiziranih ur za dodatno

strokovno pomoč za učence Rome. Dodatno pa financira MO Novo mesto še dve delovni mesti

in nam tako zagotavlja potrebne delavce za dodatno strokovno pomoč učencem in pomoč pri

organizaciji in izvajanju del z učenci, ki prihajajo iz naselij Brezje in Žabjak.

V javnem delu Pomoč Romom pri socializaciji sta zaposlena dva delavca in ena delavka v

programu Učna pomoč.

Vodstvo šole

IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

1. Boštjan Papež ravnatelj

2. Natalija Globevnik pomočnica ravnatelja

9


Strokovni delavci

PRIIMEK IN IME

delovno mesto

1 Ajdišek Petra učiteljica OPB

2 Antončič Božislava učiteljica ISDP

3 Balkovec Veronika učiteljica ISDP

4 Barbič Andreja učiteljica RAP

5 Blažon Jasmina učiteljica RAP

6 Bobnar Ana učiteljica OPB, ISDP

7 Božič Mira učiteljica BIO, GOS

8 Brkić Špela Gizela učiteljica TJN, TJA

9 Brudar Saša učiteljica ISDP

10 Bučar Janja učiteljica OPB

11 Bukovec Dunja učiteljica GEO

12 Črtalič Katarina učiteljica SLJ, projekt Objem

13 Davidović Kristina druga učiteljica v 1. razredu

14 Dobravc Majda učiteljica KEM

15 Dolenc Marinšek Tatjana učiteljica GUM

16 Fink Tanja učiteljica OPB, ISDP

17 Fišter Irena učiteljica DSP

18 Gabrijel Ida učiteljica RAP

19 Gabrijel Nevenka učiteljica MAT, TIT

20 Godina Tina učiteljica TJA

21 Gole Irena učiteljica RAP

22 Gorenjc Barbara druga učiteljica v 1. razredu

23 Hadler Mateja učiteljica RAP

24 Jerič Erika učiteljica OPB, ISDP

10


25 Juršić Monika učiteljica DSP

26 Keršič Doris učiteljica GUM

27 Klančar Slavka učiteljica TJA

28 Kobe Bernarda učiteljica ISDP

29 Kočevar Ana učiteljica OPB

30 Kočevar Marjeta učiteljica TJA, ISDP

31 Kos Urša učiteljica OPB, RAP

32 Košak Blažič Živa učiteljica RAP

33 Kovač Saša učiteljica RAP

34 Kraševec Anja učiteljica ZGO, SLJ

35 Krese Rok učitelj MAT, TIT

36 Križe Barbra Pia učiteljica DSP

37 Lampe Lidija učiteljica RAP

38 Luštek Jerneja učiteljica SLJ

39 Malenšek Tončka druga učiteljica v 1. razredu

40 Marijan Mira učiteljica OPB, ISDP

41 Masnik Sabina učiteljica RAP

42 Meglič Maja učiteljica OPB, ISDP, laborantka

43 Mikec Lidija učiteljica FIZ

44 Miklič Suzana učiteljica RAP

45 Pahljina Vesna učiteljica RAP

46 Pavlin Tatjana učiteljica RAP

47 Petelin Vilma učiteljica LUM

48 Pivk Marjetka učiteljica ZGO, TJA

49 Račič Mateja učiteljica RAP

50 Rustja Nataša učiteljica BIO, GOS, projekt Objem

11


51 Selak Andreja učiteljica RAP

52 Seliškar Ana učiteljica ŠPO

53 Sivec Maja učiteljica RAP

54 Skrt Mateja učiteljica RAP

55 Strgar Nina učiteljica DSP

56 Šetina Tina učiteljica RAP

57 Šinkovec Peter učitelj ŠPO

58 Šmid Petra učiteljica OPB, ŠPO

59 Špiler Ana učiteljica RAP

60 Šumak Nina učiteljica RAP

61 Tratar Božič Polonca učiteljica SLJ

62 Turk Tamara učiteljica RAP

63 Turk Tina učiteljica RAP

64 Tušar Pintarič Bernarda učiteljica MAT, FIZ

65 Zupančič Karmen učiteljica ISDP

66 Žagar Tanja učiteljica OPB, ISDP

67 Žiberna Simona učiteljica RAP

Drugi strokovni delavci

Zap.

št.

IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

1. Maja Femc knjižničarka

2. Damjan Bratkovič računalnikar

3. Erika Medvešek organizatorica šol. prehrane

4. Darja Padovan svetovalna delavka

5. Jasmina Žagar Iskra svetovalna delavka

6. Metka Uršič Urbanč svetovalna delavka

12


Administrativno-tehnični delavci

Zap.

št.

IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

1. Mira Brezar čistilka

2. Mateja Gornik računovodkinja

3. Alenka Kavšček pomočnica kuharice

4. Irena Kokalj čistilka

5. Vilko Kolenc hišnik

6. Bojan Košmrlj hišnik

7. Brigita Levstik tajnica VIZ

8. Manca Može pomočnik učitelju za učence Rome

9. Marija Može čistilka

10. Andreja Muhič kuharica

11. Mira Petković čistilka

12. Irena Pirnar čistilka

13. Jožica Progar čistilka

14. Damjana Rajk čistilka

15. Alenka Rajšel računovodkinja

16. Bojana Rozman romska pomočnica

17. Zvonko Rozman gospodinjec

18. Bojana Šebenik romska pomočnica

19. Vika Trefalt kuharica

20. Matjaž Ucman pomočnik kuharice

21. Zlatka Žurga kuharica

Javna dela in projekti

Zap.

št.

IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

1. Manca Špendal javna dela – učna pomoč

2. Uroš Sihur javna dela – pomoč Romom pri socializaciji

3. Sanda Rozman javna dela – pomoč Romom pri socializaciji

Prostori

V letošnjem šolskem letu imamo 30 oddelkov. Od 1. do 3. razreda 11 oddelkov, 11 oddelkov od

4. do 6. razreda in 8 oddelkov od 7. do 9. razreda.

Ure dodatne strokovne pomoči izvajamo z učenci v oddelkih, v kabinetih za nudenje pomoči in

na hodnikih, kjer smo organizirali kotičke za delo. Trenutno se za učilnico uporablja tudi

čitalnica. Na hodniku pred čitalnico je urejena priročna knjižnica.

13


V našem okolju, z izredno velikimi naravnimi zunanjimi površinami, lahko izvajamo pouk športa

in drugih predmetov v naravi. V ta namen imamo prenosljive, zložljive stole za dva oddelka za

učilnico na prostem.

Učilnice, kabineti in ostali prostori namenjeni učencem

Učilnice: 33

Specializirane učilnice za predmete: kemija, fizika, tehnika in tehnologija, likovna umetnost,

glasba, gospodinjstvo

Kabineti za nudenje pomoči: 7

Kabineti za učitelje: 7

Za izvajanje športa: velika telovadnica, galerija, mala telovadnica

Ostali prostori: knjižnica, računalnica, garderobe

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

Vzgojno-izobraževalno delo obsega obvezni program in razširjeni program.

Obvezni program obsega pouk predmetov po predmetniku, pouk obveznih izbirnih predmetov,

delo oddelčnih skupnosti, dneve dejavnosti ter šolo v naravi.

Razširjeni program obsega neobvezne izbirne predmete, dopolnilni in dodatni pouk,

individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami, dodatno strokovno pomoč po

odločbah, interesne dejavnosti, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Pouk poteka v eni izmeni. V popoldanskem času šola organizira podaljšano bivanje, interesne

dejavnosti in druge dejavnosti, ki jih ni mogoče izvajati v dopoldanskem času ali pa strnjeno

trajajo tudi v popoldanski čas.

Obvezni program je predpisan z zakonom in predmetnikom in ga mora osnovna šola realizirati v

celoti oziroma ne manj kot 95-odstotno. Z letnim delovnim načrtom so načrtovani dnevi

dejavnosti, prireditve in druge dejavnosti, ki so razporejene čim bolj enakomerno skozi celo

šolsko leto. S tem poskušamo doseči čim bolj enakovredno realizacijo vseh predmetov.

PREDNOSTNA NALOGA: BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE

OŠ Bršljin sodeluje v projektu OBJEM v vlogi razvojnega VIZ-a. V projektu udejanjamo strategije

prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo obstoječe pedagoške

strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij

pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev - pismenost, večjezičnost, matematična,

naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost,

14


osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in

izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalnost in inovativnost, kritično mišljenje,

sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo

pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta OBJEM, kar se udejanja na

didaktičnem in organizacijskem področju. Vključuje premišljeno rabo IKT.

Člani projektnega tima OBJEM se bodo udeleževali delovnih srečanj tima, na katerih bodo širili

nova spoznanja, izmenjevali dobre prakse ter načrtovali aktivnosti za širjenje projektnih

aktivnosti v VIZ. V skladu z zahtevami projekta bodo do decembra 2021 razvili, dokumentirali in

oddali v učilnico SIO OBJEM didaktični primer učnega sklopa v obsegu najmanj 6 ur, ki bo

vključeval elemente formativnega spremljanja, prilagoditve za učence, ki jim slovenščina ni

materni jezik, ter medpredmetno povezovanje. Sodelovali bodo na mreženju šol ter izvedli

zahtevane aktivnosti. Izvedli bodo najmanj dve kolegialni hospitaciji. Pripravili bodo najmanj

dve izobraževalni srečanji za učiteljski zbor. Izvajali bodo bralno-motivacijske dejavnosti za

učence in strokovne delavce. Svoje delo bodo reflektirali in evalvirali. Udeležili se bodo

izobraževanj in nova spoznanja prenesli v prakso. Pripravili bodo model vertikalne nadgradnje

bralne pismenosti za VIZ. Sodelovali bodo na zaključni konferenci projekta.

Projektne aktivnosti bodo širili med strokovne delavce VIZ z izvajanjem medsebojnih kolegialnih

hospitacij. Vsak aktiv bo izvedel kolegialne hospitacije ter pogovore pred in po izvedbi.

Izobraževanja za VIZ bodo usmerjena na implementacijo prožnih oblik učenja s poudarkom na

prilagajanju gradiv učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik, na inkluziji ter

medpredmetnem izvajanju določenih vsebin in na vključevanju šolske knjižnice v pouk. Izvajali

bodo aktivnosti bralnega motiviranja strokovnih delavcev z namenom razvoja strokovnih

kompetenc. Trajnost dejavnosti bodo zagotavljali z vpisom v strateške dokumente šole.

Člani šolskega razvojnega tima, ki ga vodi Katarina Črtalič, so: Boštjan Papež, Jerneja Luštek,

Polonca Tratar Božič, Bernarda Tušar Pintarič, Maja Femc, Ana Špiler, Marjetka Pivk, Živa Košak

Blažič, Rok Krese, Erika Jerič, Metka Uršič Urbanč, Mateja Račič, Saša Brudar, Tamara Turk,

Nataša Rustja.

PROJEKTI

Dejavnosti iz projektov Eko šola, Zdrava šola, Kulturna šola bomo organizirali tako, da bo težišče

dejavnosti razdeljeno po triadah. V prvi triadi dejavnosti s področja Eko šole, v drugi s področja

Zdrave šole in v tretji s področja Kulturne šole.

15


Kulturna šola

Pridobljeni naziv »Kulturna šola« pomeni, da na OŠ Bršljin izkazujemo razvejano in kakovostno

kulturno delovanje na več kulturnih področjih. Učenci in učenke na OŠ Bršljin imajo številne

možnosti, da razvijajo svoje talente na področju glasbe, likovne umetnosti, plesa, gledališča in

literature, lahko se vključijo v številne interesne dejavnosti ali izbirne predmete na področju

umetnosti, ki jih vodijo usposobljeni mentorji. Na šoli tudi redno prirejamo kulturne dogodke za

učence, starše in širšo javnost.

Na OŠ Bršljin spodbujamo ustvarjalnost in učenje preko umetnosti. To pomeni, da delujemo v

smeri, da se lahko otrok izraža s pomočjo različnih umetniških sredstev (glasbena umetnost,

likovna umetnost, filmska umetnost, literarna dejavnost) in pri tem poglablja znanje in

vrednotenje snovi, ki jo preučuje v okviru pouka. Pri tem sodelujemo z različnimi zunanjimi

institucijami in posameznimi umetniki v okviru različnih projektov ter v raznovrstnih literarnih in

likovnih natečajih.

SMERNICE KULTURNE ŠOLE so:

- dosedanje aktivnosti na področju kulture dopolniti s plesno, gledališko in

lutkovno dejavnostjo;

- povečati število sodelujočih učencev na literarnih natečajih;

- v digitalnem glasilu Bršljinko urediti rubriko, namenjeno kulturi;

- sodelovati pri organizaciji skupnega kulturnega dne;

- ozaveščati o pomembnosti kulturne pestrosti ter sprejemanja drugačnosti;

- uvajati sodobne umetniške prakse, ki vključujejo kreativno rabo novih

tehnologij;

- v ustvarjalnem aktu uporabljati informacijsko tehnologijo, multimedijskost,

medmrežje, sodobna umetnost se tako pojavlja kot animacija, videofilm,

fotografija, ki je digitalno predelana, interaktivni performans, interaktivna

(avdio, video itd.) instalacija, spletna umetnost in urbana javna intervencija

- ozaveščati o kulturi vse zaposlene z udeležitvijo na vsaj dveh kulturnih dogodkih.

NAČINI IZVEDBE:

- v okviru kulturnih dni,

- pri izbirnih predmetih,

- pri interesnih dejavnostih,

- z uvajanjem kulture in umetnosti v didaktični proces,

- z lastnim udejstvovanjem učencev v umetnosti,

- s kulturnim udejstvovanjem zaposlenih (udeležba na kulturnih prireditvah),

- s prijavami na natečaje,

16


- s srečanji tima KŠ.

V tem šolskem letu bomo v okviru Kulturne šole:

- osmislili, organizirali in uskladili skupni kulturni dan (film) (februar 2021);

- se prijavili na razpis JSKD za naziv Kulturna šola (javni razpis);

- organizirali dejavnosti »MINUTKE ZA KULTURO« (po ozvočenju obeležili

pomembne datume s področja književnosti, glasbene umetnosti, likovne

umetnosti, filmske umetnosti) (oktober – junij 2022);

- organizirali dogodek »VEČER S KNJIGO« za učence 3. triade, ki so redno opravljali

BZ (april 2022);

- izvajali »GLASBENO SKRINJICO«, izbor glasbe učencev od 6. do 9. razreda, ki se bo

predvajala ob petkih med glavnim in rekreativnim odmorom (oktober – junij

2022);

- organizirali dogodke po pouku na temo »FILM MESECA«, kjer bo poudarek na

slovenskih filmih in dokumentarnih filmih (november – junij 2022);

- sodelovali pri razstavi ob 50 – letnici šole v avli (oktober - december 2022);

- pripravili mesečne razstave na temo ZNANE SLOVENSKE UMETNINE, ki se bo

nahajala v avli (januar – april 2022);

- organizirali ogleda dveh kulturnih dogodkov za vse zaposlene (zadolženi Boštjan

Papež, Anja Kraševec in Vilma Petelin (december in maj 2022);

- organizirali dejavnost »KULTUROGLASNIK«; steno, ki je med zbornico in

tajništvom bomo trikrat letno opremili s »križankami«, z mislimi in s fotografijami

na temo kulture, zadolžen tim KŠ in zaposleni (oktober – junij 2022);

- organizirali »BRALNI IZZIV« za zaposlene (oktober – junij 2022).

V timu KULTURNE ŠOLE, ki jo vodi Anja Kraševec, so: Vilma Petelin, Doris Keršič in Maja Femc.

17


Zdrava šola

Cilji Zdrave šole:

- graditi pozitivno samopodobo učencev,

- graditi dobre medsebojne odnose,

- izboljšati šolski okoliš,

- izvajati podporne dejavnosti za zdravje učencev in zaposlenih,

- udejanjati smernice šolske prehrane,

- sodelovati s službami v širši skupnosti pri vzgoji za zdravje.

Aktivnosti v okviru projekta promovirajo zdravje in gibanje, vanje so vključeni učenci 2. triade in

zaposleni. Izvajali jih bomo v okviru obveznega in razširjenega programa pri pouku ter v

prostem času učencev in zaposlenih.

KDO AKTIVNOST KDAJ

učenci 2.

triade

minuta za zdravje v oddelku, rekreativni odmor

(posnete vsebine)

dnevno

vaje po ozvočenju ob dnevu športa 23. 9. 2021

športni program Zlati sonček in Krpan

celo leto

kolesarstvo (poligon)

september, junij

spremljanje kondicijskega napredka dvakrat letno

oktober, april

zaposleni ŠVK za zaposlene dvakrat letno oktober, junij

Knjigohod - pohod s knjigo 24. 9. 2021

tedenska organizirana vodena vadba za zaposlene

(pilates, funkcionalna vadba, joga)

enkrat na teden

pohod Divji potok ali Mirna gora, Pogorelec,...

jeseni in spomladi

18


V timu Zdrave šole, ki jo vodi Peter Šinkovec, so: Ana Seliškar, Jasmina Blažon, Urška Kos in

Simona Žiberna.

Ekošola

V tem šolskem letu nas čaka ponovna izvolitev eko predstavnikov v posameznem oddelku.

Vzpostavili bomo eko odbor, ki bo sestavljen iz predstavnikov posamezne triade. Eko odbor bo

zagotovil obveščenost učencev o zbiralnih akcijah, ki se bodo izvajale tekom šolskega leta.

Na šoli bomo učence opozarjali na pravilno ločevanje odpadkov in zbiralne akcije. Izvedli bomo

dve zbiralni akciji odpadnega papirja (oktober 2021, april 2022). Poleg zbiranja odpadnega

papirja, bomo v eko kotičku zbirali tudi odpadne baterije, tonerje in kartuše ter plastične

zamaške. Sijalk v šoli ne bomo več zbirali.

Učenci prve triade bodo imeli možnost opravljanja eko bralne značke, »EKO BRANJE ZA

EKOŽIVLJENJE.« Učenci bodo sami prebrali dve knjige z eko vsebino s priporočilnega seznama in

jo na zanimiv način predstavili svojim sošolcem. V šoli se bodo seznanili še s člankom z eko

vsebino o biotski pestrosti in nato na omenjeno temo tudi ustvarjali. Posamezni razred bo imel

možnost sodelovanja na nagradnem natečaju, ki bo potekal do aprila 2022. Potek eko bralne

značke bo vodila Erika Jerič.

O ločevanju odpadkov je bilo že veliko rečenega. Kaj se potem s temi odpadki dejansko zgodi? In

zakaj je tako pomembno, da odpadke razvrščamo glede na različne frakcije? S temi in mnogimi

drugimi vprašanji se bomo ukvarjali v 1. razredu, kjer bomo poskusili odpadke ponovno uporabiti

za nove uporabne izdelke. Iz odpadne embalaže bomo izdelali družabne igre in tako sodelovali

na nagradnem natečaju, ki se bo zaključil 29. aprila 2022. Odpadkom dajemo novo življenje, bo

vodilo letošnjega šolskega leta. Koordinatorica projekta je Tina Turk.

Ali je trajnostna mobilnost res prava odločitev za bolj čist in zdrav planet, se bodo spraševali v

drugem razredu. V sklopu projekta Misija: Zeleni koraki, se bodo udeležili tudi dneva mobilnosti,

ki ga organizira MONM. V sklopu projekta bodo spoznavali okolju bolj prijazna prevozna sredstva,

beležili na kakšen način pridejo v šolo… Sodelovali bodo v nagradnem natečaju, kjer bodo

19


izdelovali prevozna sredstva, ki so čim bolj prijazna za okolje. Nagradni natečaj se zaključi 31.

marca 2022. Projekt vodi Tatjana Pavlin.

Da je vreme čedalje bolj drugačno, lahko vidimo vsakodnevno. Zakaj je prišlo do teh nenavadnih

sprememb in ali smo tudi mi krivi za te spremembe, se bodo spraševali v 3. razredu. Lahko bodo

sodelovali v nagradnem natečaju, kjer bodo ustvarjali v tehniki LAND ART, do 10. maja 2022.

Tretješolci bodo sodelovali v projektu Podnebne spremembe in biotska pestrost, ki ga vodi

Andreja Barbič.

Učenci 6., 7. in 8. razreda bodo z mentorjem Damjanom Bratkovičem, sodelovali v Ekokvizu, kjer

se bodo šestošolci ukvarjali z gozdom, učenci sedmih razredov bodo preučevali ekosisteme,

osmošolci pa bodo raziskovali svetovne okoljske probleme. Šolsko tekmovanje bo potekalo preko

spleta 27. januarja 2022, državno tekmovanje pa na OŠ Leskovec pri Krškem, in sicer v marcu

2022.

V upanju na ugodno epidemiološko sliko se bodo mentorice, Erika Jerič, Vesna Pahljina in Nina

Šumak, prijavile na sejem Altermed, ki se bo odvijal v Celju od 11. do 13. marca 2022. V letošnjem

šolskem letu je razpisana tema PREHRANA NEKOČ, DANES IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG. V

primeru, da ne bo možna predstavitev tem v živo, bodo učiteljice svoje prispevke predstavile na

spletnem seminarju.

V timu EKO ŠOLE, ki jo vodi Tina Turk, so: Tatjana Pavlin, Andreja Barbič in Damjan Bratkovič.

ERASMUS+

Osnovna šola Bršljin bo s projektom STRIVE (Strategies Towards Radical Intercultural Values in

Education), ki ga koordinira šola St. Benedict College Middle School Kirkop z Malte, zaključila

decembra 2021. V projektu sodelujeta še šoli iz Litve (Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija) in

Turčije (Bereket Yatili Bölge Ortaokulu).

Projekt STRIVE je namenjen učiteljem, ki skozi dodatna izobraževanja in spremljanje praks v

drugih državah razvijajo ter izmenjujejo aktivnosti dobre poučevalne prakse v multikulturnih

oddelkih matične šole. Prioriteta projekta je socialna inkluzija učencev iz tujejezičnih kulturnih

okolij in podpora učiteljem pri izzivih, ki jih prinašajo migracije. Cilj je nadgradnja obstoječega

dela na šoli in oblikovanje protokola za delo s priseljenci na vsaki šoli partnerici. V okviru pouka

in dodatnih aktivnosti v projekt vključujemo tudi učence iz različnih razredov z namenom

razvijanja jezikovnih, socialnih in digitalnih kompetenc. Aktivnosti predstavljamo na spletni

strani šole, na e-Twinning portalu, Facebook strani šole, v šolskem spletnem časopisu e-

Bršljinko ter Erasmus+ kotičku v avli šole.

20


V zaključni fazi je priprava večjezičnega priročnika za učitelje na področju dela s priseljenci oz.

učenci iz tujejezičnih okolij, prav tako brošura za učence priseljence, ki bo prilagojena potrebam

partnerskih šol in bo del protokola za delo s priseljenci.

Predvidene aktivnosti mobilnosti učiteljev so bile do sedaj zaradi varnosti in ukrepov

posameznih držav zadržane. Izvedene so bile zgolj mobilnosti na Malto. Mobilnosti v Litvo in

Turčijo bodo po vsej verjetnosti odpadle. Pri določanju terminov in izvedbi mobilnosti smo

odvisni od epidemiološke slike in ukrepov v posameznih državah.

Vodja projekta na šoli je Natalija Globevnik. V ožjem timu sodelujejo: Lidija Lampe, Vilma

Petelin, Tina Godina in Damjan Bratkovič.

»Varni brez nasilja«

Delavnice bodo izvedene za učence 4. razreda.

Osnovni cilj programa »Varni brez nasilja« je okrepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov,

njihovih staršev in strokovnih delavcev za zaščito otrok in mladostnikov pred nasiljem. Program

prispeva h krepitvi primarne preventive kot enega ključnih dejavnikov za zaščito otrok in

mladostnikov pred spolnim nasiljem in nasiljem nad vrstniki. Izkušnje spolnega nasilja in nasilja

nad vrstniki so realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice

nasilja in zlorabe negativno vplivajo na otrokovo fizično in psihično počutje ter njegovo telesno

in duševno zdravje. Te posledice lahko zelo grobo posegajo v otrokov osebnostni razvoj,

medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje… V delavnicah bomo krepili otrokove

moči in veščine za samozaščitno ravnanje.

Delavnice bodo izvajale: Bernarda Kobe, Nina Šumak in Metka Uršič Urbanč.

Simbioza skupnosti

SIMBIOZA SKUPNOST je mreža organizacij in posameznikov, ki v lokalnih skupnostih preko

različnih aktivnosti spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. V projektu

Simbioza Skupnost sodelujejo šole, vrtci, knjižnice, društva, domovi za starejše občane in ostale

organizacije, ki lahko v lokalnem okolju izvajajo različne medgeneracijske aktivnosti.

Projekt spodbuja sožitje med generacijami, ki izhaja iz dejavnega sodelovanja, komunikacije in

partnerskega odnosa.

Na šoli bomo v okviru projekta izvedli naslednje aktivnosti:

- Simbioza GIBA (maj 2022);

- Izvedba medgeneracijskega gibalnega druženja učencev, njihovih staršev in starih

staršev. (V primeru izobraževanja na daljavo bodo aktivnosti potekale prilagojeno, na

podlagi navodil podanih s strani organizatorjev projekta);

- Ostale medgeneracijske dejavnosti.

21


Tekom celega šolskega leta bomo na šoli izvajali različne medgeneracijske aktivnosti, ki bodo

potekale z zunanjimi institucijami. Sodelovanje bo potekalo v fizični obliki oziroma na daljavo.

Koordinatorica projekta je Suzana Miklič.

22


Posebne delovne naloge

Na šoli sta oblikovani delovni skupini glede na trenutne potrebe, in sicer:

- skupina za računalniško opismenjevanje in posodobitev spletne strani šole: Damjan

Bratkovič, Irena Gole in Rok Krese

Skupina nudi pomoč učiteljem pri izvedbi pouka na daljavo. V tem šolskem letu bodo pregledali

spletno stran in jo prenovili. Pripravili bodo protokole, ki nam bodo pomagali pri ažuriranju

podatkov na spletni strani.

- skupina za obeležitev 50-letnice šole: Anja Kraševec, Marjetka Pivk, Mira Marijan, Saša

Brudar, Katarina Črtalič, Tatjana Pavlin in Vilma Petelin.

Skupina je zadolžena za izvedbo prireditve, razstave in izdelavo publikacije ob 50-letnici šole.

Pouk

Pouk poteka po urnikih posameznih razredov, ki so pripravljeni v skladu s predmetnikom, po

naslednjem razporedu:

1. RAZRED 2. , 3. RAZRED 4., 5. RAZRED 6. RAZRED 7., 8., 9. RAZRED

1. ura 1. ura 1. ura

1. ura 1. ura 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15

7.45-8.30 7.45-8.30 Malica 4.-5. r. Odmor 5 minut Odmor 5 minut

Malica 1.razred Odmor 5 minut 8.15 - 8.35 2. ura 2. ura

8.30 - 8.55 2. ura 2. ura 8.20-9.05 8.20-9.05

2. ura 8.35-9.20 8.35-9.20 Malica 6. r. Odmor 20 minut

8.55-9.40 Malica 2.,3. razred Odmor 5 minut 9.05 - 9.25 malica 7. r.

Odmor 10 minut 9.20 - 9.45 3. ura 3. ura 3. ura

3. ura 3. ura 9.25-10.10 9.25-10.10 9.25-10.10

9.50- 10.35 9.45-10.30 Odmor 15 minut Odmor 20 minut Malica 8.-9. r.

Odmor 5 minut Odmor 10 minut

10.10 - 10.30

odmor 7. r

4. ura 4. ura 4. ura 4. ura 4. ura

10.40-11.25 10.40-11.25 10.25-11.10 10.30-11.15 10.30-11.15

5. ura Odmor 5 minut Kosilo Odmor 5 minut Odmor 5 minut

Kosilo 5. ura 11.10- 11.30 5. ura 5. ura

11.25- 12.10 11.30-12.15 5. ura 11.20-12.05 11.20-12.05

23


6. ura 6. ura 11.30-12.15 Kosilo Odmor 5 minut

12.10 -12.55 Kosilo Odmor 5 minut 12.05-12.20 (NIP) 6. ura

6. ura 6. ura 12.10-12.55

NIP, ID, DDP 12.15 -12.55 12.20-13.05 12.20-13.05

Odmor 5 minut Odmor 5 minut OPB, NIP, DDP, ID KO, NIP, DDP, ID Odmor 10 minut

7. ura 7. ura 7. ura 7. ura 7. ura

13.00 - 13.45 13.05-13.50 13.05-13.50 13.05-13.50 13.05-13.50

ID, OPB ID OPB NIP, ID KO, NIP, IP, ID KO, IP, ID

OPB

do 15.30

1. bus 14.00 1. bus 14.00 1. bus 14.00 1. bus 14.00

Odmor 5 minut Odmor 5 minut Odmor 5 minut Odmor 5 minut

8. ura 8. ura 8. ura 8. ura

13.50 - 14.35 13.50 - 14.35 13.55 - 14.40 13.55 - 14.40

ID, OPB OPB 4.,5. r. KO, OIP, ID KO, OIP, ID

2. bus 14.50 2. bus 14.50 2. bus 14.50

OPB OPB 4., 5. r.

do 15.30 do 15.30

VARSTVO VARSTVO VARSTVO 4.,5.r.

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00

Manjše učne skupine

40. člen Zakona o osnovni šoli določa, da pri posameznih predmetih v predpisanem obsegu

pouk lahko organiziramo v manjših učnih skupinah.

V 5., 6. in 7. razredu je lahko pouk pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v obsegu največ

ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organiziran v manjših učnih skupinah.

V 8. in 9. razredu je lahko pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku pouk vse leto organiziran z

razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.

Glede na zgoraj opisane zakonske, kadrovske, finančne in prostorske možnosti bo delo v

manjših skupinah organizirano v 5., 6., 7., 8. in 9. razredu.

5. razred: pri največ ¼ ur slovenščine, matematike in tujega jezika bo pouk celo šolsko leto

organiziran v manjših učnih skupinah.

Učitelji v manjših učnih skupinah:

● matematika: Nina Šumak,

● slovenščina: Nina Šumak,

● angleščina: Špela Gizela Brkić.

24


6. razred: pri največ ¼ ur slovenščine, matematike in tujega jezika bo pouk celo šolsko leto

organiziran v manjših učnih skupinah.

Učitelji v manjših učnih skupinah:

● matematika: Rok Krese,

● slovenščina: Anja Kraševec,

● angleščina: Slavka Klančar.

7. razred: pri največ ¼ ur slovenščine, matematike in tujega jezika bo pouk celo šolsko leto

organiziran v manjših učnih skupinah.

Učitelji v manjših učnih skupinah:

● matematika: Lidija Mikec,

● slovenščina: Anja Kraševec,

● angleščina: Slavka Klančar.

8. razred: pri vseh urah slovenščine, matematike in tujega jezika celo šolsko leto izvajamo pouk

v štirih učnih skupinah, ki ga izvajajo naslednji učitelji:

● matematika: Bernarda Tušar Pintarič, Rok Krese, Nevenka Gabrijel,

● slovenščina: Katarina Črtalič, Anja Kraševec, Polonca Tratar Božič,

● angleščina: Špela Gizela Brkić, Tina Godina.

9. razred: pri vseh urah slovenščine, matematike in tujega jezika celo šolsko leto pouk poteka v

treh učnih skupinah, ki ga izvajajo naslednji učitelji:

● matematika: Bernarda Tušar Pintarič, Nevenka Gabrijel,

● slovenščina: Katarina Črtalič, Anja Kraševec, Polonca Tratar Božič,

● angleščina: Špela Gizela Brkić, Tina Godina.

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so sestavni del obveznega programa osnovne šole. Njihovo število je

opredeljeno s predmetnikom. Vodja skrbi, da je vsebina dneva dejavnosti usklajena z učnimi

načrti predmetov, za vsebinsko in ciljno vertikalno povezavo, nadzoruje pravočasnost naročanja

prevozov, terminov, spremljevalcev, nadzoruje in svetuje pri pripravah na dneve dejavnosti.

Kulturni dnevi

Skupni kulturni dan: 50-letnica šole, 22. 10. 2021

1. razred datum vseh ur: 20 vodja

Sprejem prvošolcev 8. 10. 2021 1 Masnik

Dramska predstava KCJT po dogovoru 1 Masnik

25


LGL september 5 Masnik

Skupni KD: 50 letnica šole 22. 10. 2021 5 razredniki

Proslava ob dnevu samostojnosti december 2021 1

Šumak,

Kraševec

Proslava ob dnevu državnosti junij 2022 1

Strgar,

Balkovec

Podelitev priznanj za BZ april 2022 1 Masnik

Kulturne ustanove Novega mesta 17. 3. 2022 5 Masnik

2. razred datum vseh ur: 20 vodja

LGL Groznovilca 24. 9. 2021 5 Šetina

Kamišibaj 9. 11. 2021 5 Šetina

Skupni KD: 50 letnica šole 22. 10. 2021 5 razredniki

Dejavnost v tednu otroka 1. 10. 2021 2 Šetina

Podelitev bralne značke 1. 4. 2022 1 M. Femc

Proslava ob dnevu samostojnosti in

enotnosti december 2021 1

Šumak,

Kraševec

Proslava ob dnevu državnosti junij 2022 1

Strgar,

Balkovec

3. razred datum vseh ur: 20 vodja

Ritmično škatlaste pravljice KCJT po dogovoru 5 Sivec

Skupni KD: 50 letnica šole 22. 10. 2021 5 razredniki

Tjulenj - LG Ljubljana po dogovoru 5 Sivec

Proslava ob dnevu samostojnosti in

enotnosti 24. 12.2021 1

Šumak,

Kraševec

Proslava ob dnevu državnosti junij 2022 1

Strgar,

Balkovec

Podelitev bralne značke april 2022 1 Femc

Dediščina - Dolenjski muzej 9. 3. 2022 2 Sivec

4. razred datum vseh ur: 15 vodja

KCJT: Heidi po dogovoru 2 Šumak

LGL: Peter Pan september 2021 5 Šumak

Prireditev ob dnevu samostojnosti in

enotnosti 24. 12. 2021 1

Šumak,

Kraševec

Podelitev bralne značke april 2022 1 Femc

Proslava ob dnevu državnosti junij 2022 1

Strgar,

Balkovec

Skupni KD: 50 letnica šole 22. 10. 2021 5 razredniki

5. razred datum vseh ur: 15 vodja

Proslava ob dnevu samostojnosti in

enotnosti 24. 12. 2021 1

Šumak,

Kraševec

26


Strgar,

Proslava ob dnevu državnosti junij 2022 1

Balkovec

Podelitev bralne značke april 2022 1 Femc

LGL: Moj dedek je bil češnjevo drevo september 2021 5 Žiberna

KCJT predstava Heidi po dogovoru 2 Račič

Skupni KD: 50 letnica šole 22. 10. 2021 5 razredniki

6. razred datum vseh ur: 15 vodja:

Skupni KD: 50 letnica šole 22. 10. 2021 5 razredniki

Narodni muzej in CD 14. 9. 2021 5

Petelin,

Keršič

KCJT Elvis Škorc, genialni štor 21. 2. 2022 3 Tratar Božič

Proslava ob dnevu samostojnosti in

enotnosti 24. 12. 2021 1

Šumak,

Kraševec

Proslava ob dnevu državnosti junij 2022 1

Strgar,

Balkovec

7. razred datum vseh ur: 15 vodja:

Skupni KD: 50 letnica šole 22. 10. 2021 5 razredniki

Narodna galerija in CD 14. 9. 2021 5

Petelin,

Keršič

KCJT Elvis Škorc, genialni štor 25. 2. 2022 3 Tratar Božič

Proslava ob dnevu samostojnosti in

enotnosti 24. 12. 2021 1

Šumak,

Kraševec

Proslava ob dnevu državnosti junij 2022 1

Strgar,

Balkovec

8. razred datum vseh ur: 15 vodja:

Skupni KD: 50 letnica šole 22. 10. 2021 5 razredniki

Narodna galerija in CD 13. 10. 2021 5

Petelin,

Keršič

KCJT Kla kla klasika po dogovoru 3 Tratar Božič

Proslava ob dnevu samostojnosti in

enotnosti 24. 12. 2021 1

Šumak,

Kraševec

Proslava ob dnevu državnosti junij 2022 1

Strgar,

Balkovec

9. razred datum vseh ur: 15 vodja:

Skupni KD: 50 letnica šole 22. 10. 2021 5 razredniki

Moderna galerija in CD 13. 10. 2021 5

Petelin,

Keršič

KCJT Kla kla klasika po dogovoru 3 Tratar Božič

Proslava ob dnevu samostojnosti in

enotnosti 24. 12. 2021 1

Šumak,

Kraševec

27


Proslava ob dnevu državnosti junij 2022 1

Strgar,

Balkovec

Naravoslovni dnevi

Skupni naravoslovni dan: Hiša eksperimentov

1. razred datum vseh ur: 15 vodja:

Jesenski gozd 5. 10. 2021 5 Hadler

Skupni ND - Hiša eksperimentov Po dogovoru 5 Mikec

Kekčeva dežela 6. 6. 2022 5 Hadler

2. razred datum vseh ur: 15 vodja

Skupni ND – Hiša eksperimentov Po dogovoru 5 Mikec

Volčji Potok 6. 6. 2022 5 Turk Tamara

Kulturno in zdravo prehranjevanje 21. 10. 2021 5 Turk Tamara

3. razred datum vseh ur: 15 vodja

Ko bom velik, bom... (Minicity) 23.9. 2021 5 Barbič

Raziskujem življenjska okolja 22. 11. 2021 5 Barbič

Skupni ND: Hiša eksperimentov Po dogovoru 5 Mikec

4. razred datum vseh ur: 15 vodja

Skupni ND: Hiša eksperimentov Po dogovoru 5 Mikec

Človeško telo 6. 1. 2022 5 Špiler

Slovenski šolski muzej 23. 5. 2022 5 Špiler

5. razred datum vseh ur: 15 vodja

Skupni ND: Hiša eksperimentov Po dogovoru 5 Mikec

Življenjsko okolje ŠVN 10. 1. 2022 5 Račič

Kras ŠVN 11. 1. 2022 5 Račič

6. razred datum vseh ur: 15 vodja:

Skupni ND: Hiša eksperimentov Po dogovoru 5 Mikec

Naravoslovje na snegu (ŠVN) 26. 1. 2022 5 Rustja

Travnik 2. 6. 2022 5 Rustja

7. razred datum vseh ur: 15 vodja

Skupni ND: Hiša eksperimentov Po dogovoru 5 Mikec

Fosili (ŠVN) 11. 10. 2021 5 Rustja

Vodni ekosistemi (ŠVN) 12. 10. 2021 5 Rustja

8. razred datum vseh ur: 15 vodja:

Skupni ND: Hiša eksperimentov Po dogovoru 5 Mikec

Od morske vode do soli 28. 9. 2021 5 Bukovec

28


Varujmo zdravje 21. 10. 2021 5 Rustja

9. razred datum vseh ur: 15 vodja:

Skupni ND: Hiša eksperimentov Po dogovoru 5 Mikec

Moj odnos do odvisnosti in Vzgoja za

humanost 5. 10. 2021 5 Padovan

Zelišča v kulinariki in kozmetiki maj 2022 5 Božič

Športni dnevi

1. razred datum vseh ur: 25 vodja

Machova pot - pohod 16. 9. 2021 5 Košak Blažič

Dan na snegu februar 5 Košak Blažič

Pohod Ragov log 5. 4. 2022 5 Košak Blažič

Orientacija - kegljanje 11. 5. 2022 5 Košak Blažič

Igre z žogo 3. 6. 2022 5 Košak Blažič

2. razred datum vseh ur: 25 vodja

Pohod Novo mesto 9. 9. 2021 5 Selak

Drsanje 11. 1. 2022 3 Selak

Mini Planica februar 2022 2 Selak

Igre z žogo 5. 4. 2022 5 Selak

Pohod Dobrava 13. 5. 2022 5 Selak

Atletika 31. 5. 2022 5 Selak

3. razred datum vseh ur: 25 vodja

Pohod Prečna 14. 9. 2021 5 Miklič

Igre na snegu februar 2022 5 Miklič

Pohod april 2022 5 Miklič

Atletika 20.5. 2022 5 Miklič

Igre z žogo 16. 6. 2022 5 Miklič

4. razred datum vseh ur: 25 vodja

Pohod 19. 4. 2022 5 Blažon

Atletika 16. 5. 2022 5 Blažon

Plavanje ŠVN 22. 6. 2022 5 Blažon

Spretnostni poligon 9. 6. 2022 5 Blažon

Pohod - Čatež ŠVN 21. 6. 2022 5 Blažon

5. razred datum vseh ur: 25 vodja

Kolesarjenje, spretnostni poligon 17. 9. 2021 5 Kovač

Atletika 18. 10. 2021 5 Kovač

Pohod ŠVN 12. 1. 2022 5 Kovač

Plavanje 10. 2. 2022 5 Kovač

Pohod Trdinov vrh 26. 4. 2022 5 Kovač

6. razred datum vseh ur: 25 vodja:

29


Pohod v okolici Novega mesta 17. 9. 2021 5

Seliškar,

Šinkovec

Orientacija v okolici šole 5. 10. 2021 5

Seliškar,

Šinkovec

Seliškar,

Plavanje in vodne aktivnosti Čatež 5. 1. 2022 5

Šinkovec

Seliškar,

ŠVN zimski pohod 28. 1. 2022 5

Šinkovec

Atletski mnogoboj 12. 5. 2022 5

Seliškar,

Šinkovec

7. razred datum vseh ur: 25 vodja:

Pohod v okolici Novega mesta 17. 9. 2021 5

Seliškar,

Šinkovec

Orientacija v okolici šole 5. 10. 2021 5

Seliškar,

Šinkovec

ŠVN igre brez meja 14. 10. 2021 5

Seliškar,

Šinkovec

Zimski ŠD (smučanje Krvavec,

drsanje in plavanje Čatež) 19. 1. 2022 5

Seliškar,

Šinkovec

Atletski mnogoboj 12. 5. 2022 5

Seliškar,

Šinkovec

8. razred datum vseh ur: 25 vodja:

Pohod v okolici Novega mesta 15. 9. 2021 5

Seliškar,

Šinkovec

Orientacija v okolici šole 7. 10. 2021 5

Seliškar,

Šinkovec

Zimski ŠD (smučanje Krvavec,

drsanje in plavanje Čatež) 19. 1. 2022 5

Seliškar,

Šinkovec

Atletski mnogoboj 13. 5. 2022 5

Seliškar,

Šinkovec

Veslanje in odbojka na mivki 9. 6. 2022 5

Seliškar,

Šinkovec

9. razred datum vseh ur: 25 vodja:

Pohod v okolici Novega mesta 15. 9. 2021 5

Seliškar,

Šinkovec

Orientacija v okolici šole 7. 10. 2021 5

Seliškar,

Šinkovec

Zimski ŠD (smučanje Krvavec,

drsanje in plavanje Čatež) 19. 1. 2022 5

Atletski mnogoboj 13. 5. 2022 5

Pustolovski park Otočec in pohod

do gradov Otočec in Struga 3. 6. 2022 5

Seliškar,

Šinkovec

Seliškar,

Šinkovec

Seliškar,

Šinkovec

30


Tehniški dnevi

Skupni tehniški dan: Varno na spletu

1. razred datum vseh ur: 15 vodja

Skupni TD - varno na spletu po dogovoru 5

Bratkovič,

Gole

Arheološka zbirka 24. 3. 2022 5 Turk Tina

Muzej Pleterje 25. 5. 2022 5 Turk Tina

2. razred datum vseh ur: 15 vodja

Promet – dan mobilnosti 22. 9. 2021 5 Pavlin

Skupni TD – Varno na spletu po dogovoru 5

Bratkovič,

Gole

Dolenjski muzej 14. 3. 2022 5 Pavlin

3. razred datum vseh ur: 15 vodja

Teden mobilnosti 6. 10. 2021 5 Barbič

Skupni TD Varni na spletu po dogovoru 5

Bratkovič,

Gole

Vse se giblje 14. 4. 2022 5 Barbič

4. razred datum vseh ur: 20 vodja

Orientacija 6. 5. 2022 5 Pahljina

Teden mobilnosti po dogovoru 5 Pahljina

11. 1. 2022

Žagar Iskra,

Skupni TD: Varno na internetu 12. 1. 2022 5

razredniki

Novoletno ustvarjanje 9. 12. 2021 5 Pahljina

5. razred datum vseh ur: 20 vodja

Skupni TD Varno na internetu

13. 1. 2022

17. 1. 2022 5

Žagar Iskra,

razredniki

Gonila 21. 9. 2021 5 Žiberna

Orientacija ŠVN 13. 1. 2022 5 Žiberna

Tekstil 22. 6. 2022 5 Žiberna

6. razred datum vseh ur: 20 vodja:

Skupni TD Varni na spletu 11. in 12. 1. 2022 5

Žagar Iskra,

razredniki

Kropa in železarstvo 28. 9. 2021 5

Bukovec,

razredniki

Statika ŠVN 27. 1. 2022 5 Krese

Les 7. 10. 2021 5 Gabrijel

7. razred datum vseh ur: 20 vodja:

Skupni TD Varni na spletu 21.-23. 3. 2022 5 Žagar Iskra

Bukovec,

Maketa Cerkniško jezero 28. 9. 2021 5

razredniki

31


Umetne snovi (ŠVN) 13. 10. 2021 5 Krese

Arheološka podobe Dolenjske 21. 10. 2021 5 Pivk

8. razred datum vseh ur: 20 vodja:

Skupni TD Varni na spletu 21.-23. 3. 2022 5 Žagar Iskra

Astronomija 5. 10. 2021 5 Mikec

Robotika 2. 6. 2022 5 Krese

Izdelek iz kovine 24. 5. 2022 5 Gabrijel

9. razred datum vseh ur: 20 vodja:

Skupni TD Varni na spletu 24. 3. 2022 5 Žagar Iskra

Idrijski rudnik in kovine 28. 9. 2021 5

Bukovec,

razredniki

Uporaben izdelek 2. 6. 2022 5 razredniki

Elektrika ŠCNM 27. 1. 2022 5

Krese,

Gabrijel

Predvidena finančna sredstva vstopnin

Vstopnina v

EUR (na

Razred/vsebina

Dej. učenca) Šolski sklad MO NM Starši

1. razred

Predstava Najprisrčnejši velikan - KCJT KD 7,00 DA

Predstava Kako je g. Feliks tekmoval s

kolesom - LGL KD 4,00 DA

Skupni KD - film KD 6,00 DA

Skupni ND - Hiša eksperimentov ND 7,00 DA

Kekčeva dežela - ekskurzija ND 14,00 DA

Arheološka zbirka - Dolenjski muzej TD 3,00 DA

Muzej na prostem Pleterje TD 4,00 DA

2. razred

Predstava Groznovilca - LGL KD 4,00 DA

Skupni KD - film KD 6,00 DA

Skupni ND - Hiša eksperimentov ND 7,00 DA

Arboretum Volčji potok - ekskurzija ND 4,00 DA

Mini Planica ŠD 4,00 DA

Arheološka zbirka - Dolenjski muzej TD 5,50 DA

3. razred

Predstava Ritmično škatlaste pravljice

- KCJT KD 7,00 DA

Skupni KD - film KD 6,00 DA

Predstava Tjulenj - LGL KD 4,00 DA

Arheološka zbirka Dolenjski muzej KD 2,00 DA

32


Skupni ND - Hiša eksperimentov ND 7,00 DA

Minicity: Ko bom velik, bom... –

ekskurzija ND 6,00 DA

4.razred

Predstava Heidi - KCJT KD 7,00 DA

Predstava Peter Pan – LGL KD 4,00 DA

Skupni KD - film KD 6,00 DA

Skupni ND - Hiša eksperimentov ND 7,00 DA

Skupni TD - Varni na internetu TD 3,80 DA

Slovenski šolski muzej – ekskurzija ND 5,00 DA

5. razred

Predstava Moj dedek je bil češnjevo

drevo – LGL Ljubljana KD 4,00 DA

Predstava Heidi - KCJT KD 7,00 DA

Skupni KD - film KD 6,00 DA

Skupni ND – Hiša eksperimentov ND 7,00 DA

Skupni TD - Varni na internetu TD 3,80 DA

6. razred

Skupni KD - film KD 6,00 DA

Predstava Kraljestvo glasbe - Glasbena

matica KD 6,38 DA

Ogled stalne zbirke - Narodni muzej KD 4,00 DA

Predstava Elvis Škorc, genialni štor -

KCJT KD 9,00 DA

Skupni ND - Hiša eksperimentov ND 7,00 DA

Plavanje in vodne aktivnosti Čatež ŠD 7,00 DA

Skupni TD - Varni na internetu TD 3,80 DA

Kropa in železarstvo – ekskurzija TD 5,00 DA

7. razred

Skupni KD - film KD 6,00 DA

Predstava Kraljestvo glasbe - Glasbena

matica KD 6,38 DA

Ogled stalne zbirke - Narodna galerija KD 4,00 DA

Predstava Elvis Škorc, genialni štor -

KCJT KD 9,00 DA

Skupni ND - Hiša eksperimentov ND 7,00 DA

Arheološka podoba Nm in situla -

Dolenjski muzej TD 5,50 DA

Maketa Cerkniško jezero – ekskurzija TD 10,50 DA

Skupni TD – Varni na internetu TD 4,90 DA

Zimski športni dan – plavanje Čatež ŠD 7,00 DA

Zimski športni dan – drsanje Čatež ŠD 4,00 DA

33


Zimski športni dan – smučanje Krvavec ŠD 14,00 DA

8. razred

Predstava Kraljestvo glasbe - Glasbena

matica KD 6,38 DA

Ogled stalne zbirke – Narodna galerija KD 4,00 DA

Skupni KD - film KD 6,00 DA

Predstava Kla kla klasika - KCJT KD 9,00 DA

Skupni ND - Hiša eksperimentov ND 7,00 DA

Astronomski večer – Zvezdogled TD 7,90 DA

Skupni TD - Varni na internetu TD 4,90 DA

Robotika – Razvojni center Nm TD 6,50 DA

Od morske vode do soli – ekskurzija ND 13,50 DA

Zimski športni dan – plavanje Čatež ŠD 7,00 DA

Zimski športni dan – drsanje Čatež ŠD 4,00 DA

Zimski športni dan – smučanje Krvavec ŠD 14,00 DA

Veslanje in odbojka na mivki Loka ŠD 8,00 DA

9. razred

Predstava Kraljestvo glasbe - Glasbena

matica KD 6,38 DA

Ogled stalne zbirke - Moderna galerij KD 4,00 DA

Skupni KD - film KD 6,00 DA

Predstava Kla kla klasika - KCJT KD 9,00 DA

Skupni ND – Hiša eksperimentov ND 7,00 DA

Pustolovski park Otočec ŠD 11,00 DA

Skupni TD - Varni na internetu TD 4,90 DA

Elektrika – Šolski center Novo mesto TD 3,00 DA

Kovine in idrijski rudnik - ekskurzija TD 9,30 DA

Zimski športni dan – plavanje Čatež ŠD 7,00 DA

Zimski športni dan – drsanje Čatež ŠD 4,00 DA

Zimski športni dan – smučanje Krvavec ŠD 14,00 DA

Prevozi

Dejavnost

Ozn.

dej.

Kraj izvedbe

Način

potov.

Strošek

prevoza /

raz.

Delno

financira

MIZŠ

1. razred

34


LGL KD Ljubljana BUS 420,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

Kekčeva dežela ND Kranjska Gora BUS 860,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

92,00 €

Machova pot - pohod ŠD Slatnik BUS 220,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

Muzej Pleterje TD Muzej Pleterje BUS 330,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

2. razred

LGL Groznovilca KD Ljubljana BUS 420,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

Volčji Potok ND Volčji Potok BUS 650,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

92,00 €

3. razred

Pohod – Smuk ŠD Smuk vlak 1,00 € +

1,3 € / uč.

Tjulenj - LG Ljubljana KD Ljubljana BUS 420,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

Ko bom velik, bom...

(Minicity)

ND Ljubljana BUS 420,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

69,00 €

4. razred

35


LGL: Peter Pan KD Ljubljana BUS 420,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

Slovenski šolski muzej ND Ljubljana BUS 420,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

92,00 €

5. razred

LGL: Moj dedek je bil

češnjevo drevo

KD Ljubljana BUS 420,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

Pohod Trdinov vrh ŠD Trdinov vrh BUS 110,00 € /

100,00 € /

80,00 €

50-sedežni bus

in 40-sedežni

bus in 30-

sedežni bus

6. razred

Predstava Kraljestvo

glasbe

KD Ljubljana BUS 420,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

Narodni muzej

Plavanje in vodne

aktivnosti Čatež

ŠD Terme Čatež BUS 590,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

Kropa in železarstvo TD Kropa - Vrba -

Bled

BUS 780,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

552,00 €

7. razred

Predstava Kraljestvo

glasbe

KD Ljubljana BUS 420,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

Narodna galerija

36


Maketa Cerkniško

jezero

TD Muljava -

Cerknica - grad

Snežnik

BUS 390,00 € 50-sedežni bus 414,00 €

Zimski športni dan

Krvavec

ŠD Krvavec BUS 380,00 € 59-sedežni bus

Zimski športni dan -

Terme Čatež - plavanje

Terme Čatež BUS 280,00 € 3x bus

8. razred

Predstava Kraljestvo

glasbe

KD Ljubljana BUS 420,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

Narodna galerija

Zimski športni dan

Krvavec

ŠD Krvavec BUS 380,00 € 59-sedežni bus

Zimski športni dan -

Terme Čatež - plavanje

Terme Čatež BUS 280,00 € 3x bus

Od morske vode do

soli

ND Koper -

Sečovlje -

Škocjanske

jame

BUS 940,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

414,00 €

9. razred

Predstava Kraljestvo

glasbe

KD Ljubljana BUS 420,00 € 2 x 50-sedežni

avtobus

Moderna galerija

Pustolovski park

Otočec in pohod do

gradov Otočec in

Struga

ŠD Otočec BUS 320,00 € 50-sedežni

avtobus

37


Idrijski rudnik in

kovine

TD

Vrhnika - Idrija

- Kobarid

BUS 980,00 € 2x 50-sedežni

avtobus

276,00 €

Zimski športni dan

Krvavec

ŠD Krvavec BUS 380,00 € 59- sedežni bus

Zimski športni dan -

Terme Čatež - plavanje

Terme Čatež BUS 280,00 € 3x bus

ŠVN

Terme Čatež - plavalna

šola

3.r Čatež BUS 735,00 € 50-sedežni bus

in 20-sedežni

bus

Terme Čatež - plavalna

šola

4. r Čatež BUS 735,00 € 50-sedežni bus

in 20-sedežni

bus

CŠOD Rak - raziskujem

Kras

5.r Rakov Škocjan BUS 700,00 € 50-sedežni bus

Ribnica na Pohorju -

Alpsko smučanje

6.r Kope BUS 1.080,00

59+2-sedežni

bus

ŠVN Trilobit -

naravoslovna šola

7.r Javorniški Rovt BUS 750,00 € 50-sedežni bus

NADARJENI

CŠOD Burja - vikend

program

7.-9. Seča BUS 1.020,00

50-sedežni bus

CŠOD LIPA -

Črmošnjice

MPZ Črmošnjice BUS 350,00 € 50-sedežni bus

LEGENDA: KD – kulturni dan, TD – tehniški dan, ŠD – športni dan, ND – naravoslovni dan

Cene prevozov so preračunane na trenutne vrednosti energentov in DDV-ja.

38


Izbirni predmeti

Izbirni predmeti, ki jih je šola ponudila v letošnjem letu, so bili predlagani po predpisanem

postopku. Na podlagi prijav učencev in ob upoštevanju normativa za oblikovanje skupin bomo

izvajali izbirne predmete, ki so navedeni v spodnji preglednici.

Zap.št. Predmet Učitelj Št. skupin Št. ur na teden

1. Izbrani šport odbojka - IŠPo Peter Šinkovec 1 1

2. Izbrani šport – košarka - IŠPk Ana Seliškar 1 1

3. Šport za sprostitev - ŠSP Peter Šinkovec 1 1

4. Šport za sprostitev - ŠSP Ana Seliškar 1 1

5. Šport za zdravje - ŠZZ Ana Seliškar 1 1

6. Šport za zdravje - ŠZZ Peter Šinkovec 1 1

7. Likovno snovanje I - LS1 Vilma Petelin 1 1

8. Likovno snovanje II - LS2 Vilma Petelin 1 1

9. Likovno snovanje III - LS3 Vilma Petelin 1 1

10. Multimedija - MME Damjan Bratkovič 1 1

11. Računalniška omrežja - ROM Rok Krese 1 1

12. Nemščina I - NI1 Marjeta Kočevar 1 2

13. Nemščina II - NI2 Marjeta Kočevar 1 2

14. Nemščina III - NI3 Marjeta Kočevar 1 2

15. Obdelava gradiv: les - OGL Rok Krese 1 1

16. Obdelava gradiv: les - OGL Nevenka Gabrijel 1 1

17. Okoljska vzgoja I – OV1 Nataša Rustja 1 1

18. Poskusi v kemiji - POK Majda Dobravc 1 1

19. Slikarski, marjetični in gobelinski Simona Žiberna 1 1

vbodi - VES

20. Angleško vezenje in rešelje vezenje Simona Žiberna 1 1

- VEA

21. Sodobna priprava hrane - SPH Mira Božič 1 1

22. Turistična vzgoja - TVZ Dunja Bukovec 1 1

23. Gledališki klub - GKL Polonca Tratar Božič 1 1

24. Organizmi v naravi in umetnem Nataša Rustja 1 1

okolju - ONA

25. Skupaj: 24 27

Učenci, ki v 7., 8. ali 9. razredu obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na

predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Predlog z dokazili staršev

do konca junija posredujejo ravnatelju. V letošnjem šolskem letu en učenec uveljavlja dve uri

oprostitve pri izbirnih predmetih.

39


Neobvezni izbirni predmeti

V letošnjem šolskem letu smo ponudili neobvezne izbirne predmete v 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9.

razredu. Po predmetniku smo ponudili: prvi tuji jezik – angleščina (1. razred), drugi tuji jezik –

nemščina (4.–9. razred), računalništvo, šport, tehnika in umetnost (4., 5. in 6. razred). Da se

neobvezni izbirni predmet lahko izvaja, mora biti v skupini najmanj dvanajst učencev. Glede na

prijave v letošnjem šolskem letu se izvajajo izbirni predmeti, ki so navedeni v spodnji

preglednici.

Neobvezni izbirni predmet Učitelj Št. skupin Št. ur/teden

Angleščina 1. r. Lidija Lampe 4 8

Računalništvo 4. r. Irena Gole 1 1

Računalništvo 4., 5. r. Irena Gole 1 1

Računalništvo 5., 6. r. Irena Gole 1 1

Umetnost 4., 5., 6. r. Vilma Petelin 1 1

Tehnika 4. r. Rok Krese 1 1

Tehnika 5., 6. r. Nevenka Gabrijel 2 1

Šport 4. r. Jasmina Blažon 1 1

Šport 5. r. Ana Seliškar 1 1

Šport 6. r. Peter Šinkovec 1 1

Nemščina 4., 5., 6. r. Marjeta Kočevar 1 2

SKUPAJ 15 19

Plavalni tečaji

KAJ KJE DATUM

Plavalna šola za učence 3. razreda Terme Čatež 13. 12. - 17. 12. 2021

Plavalna šola za učence 4. razreda Terme Čatež 20. 6. – 24. 6. 2022

Preverjanje znanja plavanja za 6. razred Terme Čatež 5. 1. 2022

Organizator plavalnih tečajev je Peter Šinkovec.

Kolesarski izpit

Vsi učenci 5. razreda opravljajo kolesarski izpit. Opravljen kolesarski izpit je pogoj za

samostojno kolesarsko vožnjo. Učenci opravijo spretnostno vožnjo na poligonu, obnovijo

pomen prometnih znakov in pravila varne vožnje v prometu ter se tako naučijo pravilno ravnati

v prometnih situacijah v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču. Vsi, ki uspešno

opravijo teoretični del izpita in spretnostni poligon, se lahko vozijo s kolesom po cesti. Po

uspešno opravljeni izpitni vožnji dobijo kolesarsko izkaznico. Kolesarsko izkaznico podpisuje

40


šola, ki jamči za uspešno opravljen kolesarski izpit, ter starši, ki odgovarjajo za varnost svojih

otrok.

Učence 5. razreda bodo na teoretični del izpita pripravljale razredničarke, vožnjo ter praktični

preizkus bo vodila Saša Kovač.

Nacionalno preverjanje znanja

Julija 2021 so učitelji opravili analizo nacionalnih preizkusov znanja v 6. in 9. razredu v šolskem

letu 2020/21. Oblikovali so sklepne ugotovitve in pripravili smernice, ki jih bodo učitelji

pregledali na strokovnih aktivih in jih vključili v aktivnosti posameznega predmetnega področja.

Vključili jih bodo v letno pripravo in z rednimi evalvacijskimi sestanki spremljali izvajanje.

Smernice za izboljšanje dosežkov pri NPZ

ANGLEŠČINA

Glede na rezultate za naslednje šolsko leto predlagamo:

- spodbujanje učencev k rednem obiskovanju dopolnilnega in dodatnega pouka, pri

katerem bomo širili besedišče in reševali naloge višjih taksonomskih stopenj,

- več nalog slušnega razumevanja z naravnimi govorci,

- načrtno nadgrajevanje besedišča z različnih tematskih področij,

- vključevanje slikovnega gradiva z namenom prepletanja znanja in besedišča z različnih

področij,

- spodbujanje pisnega sporočanja (prispevki za eBršljinko, eTwinning).

V ocenjevanje znanja bomo še naprej vključevali naloge podobne NPZ-ju, ki pokrivajo vsa

ključna področja (bralno in slušno razumevanje, besedišče, pisno sporočanje).

Cilj aktiva je ohranjanje pozitivne motivacije za učenje jezika, ki ga bodo učenci v večini

uporabljali v svojem nadaljnjem poklicnem in vsakdanjem življenju. Želimo spodbujati

komunikacijske veščine in preprečiti strah pred delanjem napak, kar bi zaviralo njihovo

zmožnost komunikacije.

SLOVENŠČINA

Glede na rezultate za naslednje šolsko leto predlagamo poudarek na naslednjih dejavnostih:

Prvo triletje:

GOVOR IN POSLUŠANJE

● igra vlog,

● ustvariti čim več situacij in možnosti za govorno izražanje vseh učencev v oddelku,

41


● razpravljanje o problemu,

● usklajevanje mnenj,

● vključevanje govora pri vseh predmetih,

● branje starejših učencev mlajšim (1., 2. r.),

● povečati pogostost glasnega branja učiteljic,

● enkrat tedensko glasno branje v podaljšanem bivanju.

BRANJE IN PISANJE

● poudarek na razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti (vaje razločevanja glasov: p-b, t-

d …),

● razvijanje tehnike branja in pisanja (z diferenciacijo in individualizacijo),

● spodbujanje in razvijanje tihega branja,

● branje z razumevanjem in pisanje besedil (1 ura na teden pri različnih predmetih

namenjena tvorjenju besedil),

● sistematična strokovna pomoč učencem z motnjami branja in pisanja.

Drugo in tretje triletje:

GOVOR IN POSLUŠANJE

● diskusije, okrogle mize,

● govorni nastopi, ki jih pripravijo v šoli,

● spodbujanje izražanja lastnega mnenja in kritičnega razmišljanja o aktualnih temah (npr.

1x tedensko pri uri »rubrika – aktualno«"),

● glasno branje knjige; bere učitelj.

BRANJE IN PISANJE

● diferenciacija opismenjevanja pri učencih, ki ne dosegajo minimalnih standardov,

opismenjevanje pri vseh predmetih,

● osvajanje najpomembnejših minimalnih standardov pri učencih ISDP (izhodišče je

posameznikovo doseganje standardov),

● branje z razumevanjem in pisanje besedil (1 ura na teden pri različnih predmetih

namenjena tvorjenju besedil),

● sistematično razvijanje utemeljevanja in kritičnega razmišljanja,

● poudarjanje samostojnega tvorjenja umetnostnih in neumetnostnih besedil z natančnim

upoštevanjem njihove značilne zgradbe (vztrajanje na popravi neustreznih zapisov

besedil),

● aktivno sodelovanje pri aktivnostih, v projektih, povezanih z branjem, opismenjevanjem

(OBJEM, bralna pismenost, razvijanje interpretativnega branja, bralne minute pri SLJ),

na natečajih in tekmovanjih.

Ostale smernice:

● aktivno sodelovanje v projektu Bralna pismenost in razvoj slovenščine,

42


● izvajanje formativnega spremljanja,

● izboljševanje bralne kondicije učencev,

● izvajanje tehnike za učenje poglobljenega branja, osredotočanja na slogovno

zaznamovane besedne zveze, na razumevanje pomenskih prenosov,

● navajanje učencev na iskanje podatkov iz besedila, na večkratno branje besedila in

prepoznavanje teme in namena posamezne besedilne vrste,

● spodbujanje k samostojnosti zapisa besedil (umetnostnih in neumetnostnih) ter

sodelovanje na literarnih natečajih,

● mesečno izdajanje digitalne oblike časopisa Bršljinko, ki ga bodo ustvarjali in brali

učenci,

● poudarjanje nalog odprtega tipa (razlaga, utemeljevanje, sklepanje) in pravopisne

pravilnosti zapisa odgovorov,

● v bralno značko in domače branje po celi vertikali kot obvezno vključimo branje

pesniške zbirke,

● pri pouku bodo učenci brali zahtevnejša in daljša neumetnostna besedila iz kakovostnih

poljudnoznanstvenih revij in časopisov.

MATEMATIKA

Glede na rezultate za naslednje šolsko leto predlagamo:

● učencem, katerih materni jezik ni slovenščina, pri pisnih ocenjevanjih znanja pomagati,

kadar učenec ne ve, kaj pomeni določena beseda v navodilu,

● vključevanje nalog preteklih sklopov v čas utrjevanja preostalih sklopov (npr: ko

obravnavamo snov o trikotnikih med naloge vključiti računske operacije z ulomki),

● sestavljati naloge na višjih taksonomskih stopnjah,

● vključevanje sestavljenih nalog in nalog iz vsakdanjika v pisna ocenjevanja znanja,

● vključevanje nalog iz e-banke nalog (RIC),

● naloge pri utrjevanju, preverjanju in ocenjevanju naj bodo v pretežni meri sestavljene

tako, da vsaka naloga vsebuje vsaj tri taksonomske stopnje.

V šolskem letu 2021/2022 bodo nacionalni preizkusi znanja izvedeni v 6. razredu iz slovenščine,

matematike in angleščine ter v 9. razredu iz slovenščine, matematike in angleščine, ki jo je za

OŠ Bršljin 1. septembra določilo ministrstvo. Za vse učence 6. in 9. razreda so nacionalni

preizkusi znanja obvezni.

Rokovnik izvedbe NPZ v šolskem letu 2021/2022

DATUM DEJAVNOST OPOMBE

43


1. 9. 2021

Objava sklepa o izboru največ štirih predmetov za določitev

tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali

NPZ

30. 11.

2021

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda,

ki bodo opravljali NPZ

do 31. 3.

2022

Priprava izvedbenega načrta za NPZ 2021/22

4. 5. 2022 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

6. 5. 2022 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10. 5. 2022 NPZ iz angleščine za 6. in tretjega predmeta za 9. razred

31. 5. 2022

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev

pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene

preizkuse NPZ v 9. razredu

1. 6. - 2.6.

2022

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene

preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

obveščanje

staršev

7. 6.

2022

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev

pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene

preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8. 6. – 9. 6.

2022

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene

preizkuse pri NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

obveščanje

staršev

10. 6.

2022

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v

9. razredu

44


15. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

15. 6. 2022

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v

6. razredu

24. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

Delo z nadarjenimi

Delo z nadarjenimi učenci v šoli opredeljuje koncept »Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v

osnovni šoli«. Termin odkrivanje nadarjenih učencev definira proces, ki vključuje evidentiranje,

identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev. Odkrivanje šola praviloma izpelje v

prvem in drugem triletju, po potrebi ga ponovi še v tretjem triletju. S tem šola zagotovi, da

imajo vsi nadarjeni enake možnosti, da so odkriti. Učinkovito skrb za nadarjene učence šola

zagotavlja z ustreznimi materialnimi in kadrovskimi pogoji ter stalnim strokovnim

izpopolnjevanjem na področju odkrivanja in dela z njimi.

ISP UČITELJ URE

delo z nadarjenimi Irena Gole 2

Nataša Rustja 2

Vilma Petelin 1

Rokovnik odkrivanja nadarjenih učencev in priprave individualiziranih programov:

Proces odkrivanja nadarjenih učencev poteka celo šolsko leto. Pri njem sodelujejo vsi pedagoški

delavci in šolska svetovalna služba.

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

1. evidentiranje,

2. identifikacija,

3. seznanitev in mnenje staršev.

Za potrebe procesa identifikacije bo šola sodelovala z najugodnejšim ponudnikom psihološkega

testiranja učencev. Psihologinja bo testirala okvirno 15 evidentiranih učencev. Pri tem se bomo

držali operacionalizacije koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. V skladu s

45


predpisano operacionalizacijo koncepta bodo na šoli izvedene dejavnosti, navedene v

spodnjem rokovniku.

TERMIN

DEJAVNOST

Junij, julij, avgust

2021

Koordinator dela z nadarjenimi učenci pozove učitelje, ki bodo sodelovali

pri razširitvenih programih dela z nadarjenimi učenci, da skupaj sestavijo

razpored dejavnosti.

September,

oktober,

november 2021

Evidentiranje morebitnih novih nadarjenih učencev od 7. do 9. razreda.

Dogovori o postopku identifikacije morebitnih novo evidentiranih

učencev.

Razpored delavnic za vedoželjne učence v LDN šole.

Razredniki prejmejo aktualni seznam identificiranih nadarjenih učencev.

Nadarjeni učenci sooblikujejo svoj individualiziran vzgojno-izobraževalni

program.

December 2021

Učitelji, ki vsaj tri mesece poučujejo v 2. in 3. triadi, evidentirajo na novo

odkrite nadarjene učence in izpolnijo dogovorjene ocenjevalne lestvice.

Svetovalna služba po predpisanih postopkih in kriterijih analizira vse

ocenjevalne lestvice posameznega učenca in poda ugotovitve, na katerih

področjih so ti učenci izkazali nadarjenost.

April, maj 2022

Psihološko testiranje evidentiranih četrtošolcev in morebitnih novo

evidentiranih učencev višjih razredov.

Posredovanje rezultatov testiranja razrednikom in staršem; sklep OUZ 4.

razreda o potrditvi nadarjenih učencev, seznanitev staršev o

nadarjenosti učencev.

Celo šolsko leto

Koordinacija dodatnih aktivnosti za vedoželjne učence.

Program dela z nadarjenimi učenci

46


Usmeritev za delo z nadarjenimi učenci je, naj se dejavnosti začnejo karseda zgodaj. Zakon o

osnovni šoli opredeljuje, da so nadarjeni tisti učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne

sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali

športu. Šola mora tem učencem zagotavljati ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da

jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge

oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. Učitelji od 1. do 9. razreda bodo

pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela z učenci diferencirali in po potrebi

individualizirali delo glede na učenčeve zmožnosti in sposobnosti.

V šolskem letu 2021/22 imamo na šoli identificiranih 66 nadarjenih učencev:

RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. NAD. UČENCEV % NADARJENIH

5. 57 2 3,5

6. 68 18 26,5

7. 50 14 28,0

8. 62 16 25,8

9. 46 16 34,8

Skupaj 283 66

23,3

Odstotek identificiranih nadarjenih je odstotek nadarjenih učencev II. in III. vzgojnoizobraževalnega

obdobja.

Cilji dela z njimi so:

širiti in poglabljati temeljno znanje,

uporabljati višje oblike učenja (analiza, sinteza, presojanje, vrednotenje),

razvijati ustvarjalnost,

ustvariti raznovrstno ponudbo vsebin in omogočanje izbire,

upoštevati posebne sposobnosti, spretnosti in interese,

upoštevati individualnosti,

47


razvijati socialne spretnosti,

spodbujati samostojnost in odgovornost,

spodbujati samoiniciativnost,

skrbeti za celostni osebnostni razvoj,

uporabljati sodelovalne oblike učenja.

Ciljem bomo sledili z naslednjimi dejavnostmi:

1. Pouk

Individualizacija in diferenciacija.

Učitelji

načrtujejo pouk

2. Dodatni pouk

Dodatni pouk bo potekal pri

predmetih:

- slovenščina,

- matematika,

- angleščina.

Učiteljice

razrednega

pouka,

učitelji

predmetov

3. Izbirni predmeti

Skrb za pestro ponudbo izbirnih

predmetov.

Vsi strokovni

delavci

4. Dnevi dejavnosti

Glede na močna področja učencev

bodo aktivno sodelovali in sooblikovali

dneve dejavnosti (kulturni dnevi, šolske

proslave in prireditve, tehniški dnevi).

Organizatorji dni

dejavnosti

5.

Interesne

dejavnosti

Učenci se vključijo na podlagi interesov.

Vsak nadarjeni učenec naj bi obiskoval

vsaj eno interesno dejavnost.

Mentorji

interesnih

dejavnosti

6.

Priprava in

udeležba na

tekmovanjih

Športna tekmovanja in tekmovanja iz

znanja, bralna značka …

Mentorji

interesnih

dejavnosti

7.

Likovni in literarni

natečaji, glasbena

olimpijada

Spodbujamo učence z umetniškimi

sposobnostmi.

Učitelji

predmetov

8. Projekti

Učenci se vključujejo v projekte šole.

Vodje projektov

48


Učenci izkazujejo različne nadarjenosti: splošno-intelektualno, ustvarjalno, voditeljsko,

tehnično, gibalno, glasbeno, likovno, literarno, dramsko ..., zato bomo z delavnicami še

dodatno razvijali njihove sposobnosti in znanja. Vsak učenec bo na podlagi lastnega interesa

lahko izbral tisto, ki bo zadostila njegovim potrebam in zanimanjem. Učencem bodo ponujene

dejavnosti, ki so navedene v spodnji preglednici.

DEJAVNOST RAZRED TERMIN VODJA

Pevski vikend in naravoslovne

delavnice v CŠOD Lipa

5. - 9. (MPZ) 19. 11.–21. 11. 2021 Doris Keršič,

Nataša Rustja

Sodelovanje z VDC Novo mesto 6. – 9. Celo leto Jasmina Žagar

Iskra

Razvijamo digitalne spretnosti 5. – 9. oktober 2021-februar

2022

Irena Gole

Glasbena olimpijada – priprave

na tekmovanje

7. – 9. oktober 2021-marec

2022

Doris Keršič

Akademija znanja na Gimnaziji

Novo mesto

8. in 9. Naknadno Jasmina Žagar

Iskra

Sobotna šola: fotografska

delavnica

5. – 9. 19. 3. 2022 Nataša Rustja

Tabor vedoželjnih učencev v

CŠOD Burja

7. - 9. 1. 4.–3. 4. 2022 Vilma Petelin in

Irena Gole

BAZA 20 7. - 9. april 2022 Marjetka Pivk

6. izletniška kolonija mladih

likovnikov

7. - 9. maj 2022 Vilma Petelin

Likovni, fotografski in drugi

natečaji

5. – 9. Celo leto Vilma Petelin,

Nataša Rustja

49


Priprave na tekmovanja:

Angleščina 8. r.

Angleščina 9.r.

Nemščina 9. r.

SLJ - Cankarjevo priznanje

FIZ- Stefanova priznanja

Zgodovina

Kemija - Preglovo priznanje

Biologija - Proteusovo priznanje

Logika

Astronomija - Dominkovo

priznanje

Geografija

Tekmovanje iz znanja o

sladkorni bolezni

Razvedrilna matematika

Matematika - Vegovo priznanje

(Kenguru)

Bober

Vesela šola

Matemček

Logična pošast

Logika

Kresnička

5. – 9. Celo leto Irena Gole,

Nataša Rustja,

učitelji

predmeta

Poleg naštetih dejavnosti bodo imeli nadarjeni in vedoželjni učenci možnost udeležbe na

likovnih, literarnih in drugih natečajih, sodelovati kot nastopajoči in povezovalci na šolskih

prireditvah ter se vključevati v prostovoljne dejavnosti, izvedene v okviru sodelovanja z VDC

Novo mesto in ostalimi organizacijami. Naštete dejavnosti so del bršljinskega mozaika in bodo

potekale celo šolsko leto.

V okviru dela z nadarjenimi in vedoželjnimi učenci bo v šolskem letu 2021/22 najaktivnejšim

učencem ponujeno sodelovanje na tridnevnem taboru vedoželjnih. Tabora se bo lahko

udeležilo 20 učencev.

Posamezni učenci se bodo udeležili tudi glasbene olimpijade. To je etapno tekmovanje, ki

poteka na dveh nivojih: šolsko in državno tekmovanje. Tekmovalci morajo sestaviti lastno

skladbo, ki jo pred komisijo in drugimi tekmovalci izvedejo na državnem nivoju tekmovanja, na

šolskem nivoju jo le predložijo. Poleg tega morajo pred komisijo (na šolski in državni ravni)

izvesti eno vokalno skladbo. Pisni del tekmovanja (na šolski in državni ravni) je sestavljen iz

slušnih nalog (kjer tekmovalci analitično poslušajo skladbe in odgovarjajo na dana vprašanja),

50


vprašanj iz člankov, ki so vsako leto določeni znova, iz glasbeno-teoretskih nalog ter splošnih

glasbenih znanj. Poleg naštetih etap morajo na državni ravni tekmovalci pristopiti še k a vista

preizkusu - to pomeni, da dobijo ritmične in melodične vaje, ki jih prvič vidijo in jih izvajajo pred

komisijo. Vsaki dve leti je tekmovanje tudi mednarodno, kar pomeni, da se prva dva tekmovalca

na državni ravni letos uvrstita na mednarodno glasbeno olimpijado. Učence za glasbeno

olimpijado pripravlja in spremlja Doris Keršič.

Identificirana nadarjenost ni pogoj za sodelovanje v programih za nadarjene in vedoželjne

učence, vključno s taborom vedoželjnih. Vse dejavnosti so ponujene vsem učencem, na tabor

pa so posebej vabljeni najaktivnejši učenci šole, ki se bodo izkazali z uspehi na različnih

tekmovanjih na državnem ali mednarodnem nivoju, najuspešnejši športniki šole, učenci, ki

bodo aktivno sodelovali na prireditvah šole, na natečajih in v prostovoljnih dejavnostih.

V okviru finančnih, materialnih, kadrovskih in epidemioloških možnosti bodo organizirane tudi

druge dejavnosti za nadarjene učence, ki bodo v največji meri razvijale njihove sposobnosti.

Vse dejavnosti bodo prilagojene epidemiološkim razmeram in izvedene v skladu s priporočili

NIJZ, zaradi česar lahko pride do sprememb pri načrtovanih aktivnosti.

V timu za delo z nadarjenimi učenci, ki ga vodi Jasmina Žagar Iskra, sodelujejo Irena Gole, Vilma

Petelin in Nataša Rustja.

RAZŠIRJENI PROGRAM

Jutranje varstvo

Šola organizira jutranje varstvo od 6.00 do 7.45 za učence prvega razreda. V jutranje varstvo se

vključujejo učenci na osnovi prijave.

V šolskem letu 2021/2022 jutranje varstvo izvajajo Metka Uršič, Mateja Skrt, Kristina Davidović

in Barbara Gorenjc. Dejavnosti, ki se izvajajo v jutranjem varstvu, so: počitek, usmerjene

sprostitvene dejavnosti in priprava na pouk.

Šola je od 6.00 odprta tudi za vse učence od 2. do 9. razreda. Do 7.00 se zbirajo na hodniku pri

mali telovadnici na razredni stopnji, od 7.00 dalje pa učenci odidejo v matične učilnice.

Podaljšano bivanje

MIZŠ nam je za šolsko leto 2021/2022 namenilo 145 ur tedensko za izpeljavo podaljšanega

bivanja.

51


Podaljšano bivanje je organizirano za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda, vanj se učenci vključujejo

po predhodni prijavi staršev. Podaljšano bivanje je strokovno organizirana vzgojno-varstvena

dejavnost, ki vključuje prehrano, samostojno delo, sprostitvene dejavnosti in ustvarjalno

preživljanje časa. Dejavnosti so načrtovane z letnimi in dnevnimi pripravami strokovnih

delavcev, ki delajo v oddelkih podaljšanega bivanja. Učenci iz oddelkov podaljšanega bivanja

lahko odhajajo k drugim dejavnostim v šoli. Strokovni delavci vodijo dnevno evidenco

prisotnosti otrok v OPB.

Pri organizaciji OPB je potrebna racionalnost. Pri odhodu učencev k drugim dejavnostim in po

odhodu nekaterih učencev domov se skupine združujejo. Načeloma potekajo dejavnosti za

skupino podaljšanega bivanja po urniku.

Urnik dejavnosti podaljšanega bivanja za 1. razred

URA ČAS DEJAVNOSTI

1. ura 11.25–12.10 kosilo, NIP

2. ura 12.10–12.55 sprostitvene dejavnosti, ID, NIP, DDP

3. ura 13.00–13.45 ID, samostojno delo

4. ura 13.45–14.35 ustvarjalno preživljanje časa in popoldanska malica

5. ura 14.35–15.30 sprostitvene dejavnosti

15.30–16.00 varstvo

Urnik dejavnosti podaljšanega bivanja za 2., 3. razred

URA ČAS DEJAVNOSTI

1. ura 12.15–12.55 kosilo

2. ura 13.05–13.50 ID, samostojno delo

3. ura 13.50–14.35 sprostitvene dejavnosti in popoldanska malica

4. ura 14.35–15.30 ustvarjalno preživljanje časa

52


15.30–16.00 varstvo

Urnik dejavnosti podaljšanega bivanja za 4., in 5. razred

URA ČAS DEJAVNOSTI

11.10—11.30 kosilo

1. ura 12.20–13.05 NIP, sprostitvene dejavnosti

2. ura 13.05–13.50 ID, samostojno delo

3. ura 13.50–14.35 ustvarjalno preživljanje časa in popoldanska malica

4. ura 14.35–15.30 sprostitvene dejavnosti

Učenci so razporejeni v osem skupin do 14.50 in v šest skupin do 15.30.

Ob 15.30 se združijo v eno skupino do 16. ure.

Učiteljice v oddelkih podaljšanega bivanja

SKUPINA

Ana Kočevar

OPB 1. r, 1.skupina

Janja Bučar

OPB 1. r., 2. skupina

Erika Jerič

OPB 2. r., 1. skupina

Anica Bobnar

OPB 2. r., 2. skupina

Mira Marijan

OPB 3. r., 1. skupina

Tanja Fink

OPB 3. r., 2. skupina

Urša Kos

OPB 4., 5. r, 1. skupina

53


Maja Meglič

OPB 4. r., 2. skupina

Dopolnilni in dodatni pouk

Po predmetniku pripada na vsak oddelek ena ura dopolnilnega in dodatnega pouka skupaj. Od

1. do vključno 5. razreda ure dopolnilnega in dodatnega pouka razporedijo razredničarke glede

na njihove ugotovitve in potrebe v posameznem oddelku.

Dopolnilni pouk je ponujen tistim učencem, ki kljub diferenciranemu delu v oddelku ne

dosegajo zadovoljivih rezultatov in ne obvladujejo potrebnih učnih tehnik. Učitelji individualno

ugotavljajo in spremljajo učenčevo uspešnost in napredek, izberejo ustrezne oblike in vsebine

dela. Dopolnilni pouk praviloma obiskujejo tisti učenci, ki nimajo dodatne strokovne pomoči ali

individualne in skupinske pomoči oziroma jo imajo kljub obiskovanju dopolnilnega pouka, ker

so le na ta način lahko uspešni. Učitelji, ki izvajajo dopolnilni pouk, pripravijo program dela in

seznam prijavljenih učencev, vodijo tudi evidenco prisotnosti.

V dodatni pouk so vključeni učenci, ki imajo pri posameznih predmetih izredno dobre rezultate,

kažejo interes za poglobljeno delo in so pripravljeni aktivno sodelovati. Pri svetovanju učencu

za vključitev v dodatni pouk sodelujejo razrednik, učiteljski zbor oddelka, svetovalni delavec in

starši. Učitelji, ki izvajajo dodatni pouk, pripravijo program dela in seznam prijavljenih učencev,

vodijo tudi evidenco prisotnosti.

V oddelkih od 1. do 5. razreda bodo ure dodatnega in dopolnilnega pouka izvajale

razredničarke. Razpored učiteljev za izvedbo dopolnilnega in dodatnega pouka od 6. do 9.

razreda je v spodnji preglednici.

PREDMET UČITELJ RAZRED PREDMET UČITELJ

DP SLJ

Jerneja Luštek

Jerneja Luštek

Polonca Tratar Božič

Polonca Tratar Božič

6.

7.

8.

9.

DD SLJ

Jerneja Luštek

Jerneja Luštek

Polonca Tratar Božič

Polonca Tratar Božič

DP MAT

DP TJA

Irena Gole

Rok Krese

Bernarda Tušar Pintarič

Bernarda Tušar Pintarič

Špela Gizela Brkić

Špela Gizela Brkić

Špela Gizela Brkić

Tina Godina

6.

7.

8.

9.

6.

7.

8.

9.

DD MAT

DD TJA

Irena Gole

Rok Krese

Bernarda Tušar Pintarič

Bernarda Tušar Pintarič

Špela Gizela Brkić

Špela Gizela Brkić

Špela Gizela Brkić

Tina Godina

Tekmovanja

54


Učenci naše šole se bodo v letošnjem šolskem letu udeležili razpisanih tekmovanj iz znanja in

tekmovanj s športnega področja. Na tekmovanja se bodo pripravljali skupaj z učitelji – mentorji.

Ti jih bodo spodbujali tudi k samostojnemu delu in se trudili dosegati čim boljše rezultate in

tako dostojno zastopati našo šolo ter Občino Novo mesto.

Tekmovanja, ki so bila do priprave letnega delovnega načrta že znana oziroma so po dosedanjih

izkušnjah predvidena, so navedena v spodnji preglednici.

PODROČJE NASLOV TEKMOVANJA RAZ. VODJA TEKMOVANJA

Vesela šola

4.—9. Jasmina Žagar Iskra, Anja

Kraševec

BIO Sladkorna bolezen 7.—9. Mira Božič

BIO Proteusovo priznanje 7.—9. Nataša Rustja

BIO Prva pomoč 8.—9. Mira Božič

EKO Kviz 6.—9. Damjan Bratkovič

FIZ Astronomija 7.—9. Lidija Mikec

FIZ Tekmovanje za Stefanovo priznanje 8.—9. Lidija Mikec

GEO Tekmovanje iz geografije 7.—9. Dunja Bukovec

INF Bobrček 4.—7. Damjan Bratkovič

KEM Tekmovanje za Preglovo priznanje 8.—9. Majda Dobravc

MAT Logika 1.—9. Irena Gole, Nevenka Gabrijel

MAT Razvedrilna matematika 4.—9. Irena Gole, Rok Krese

MAT Matemček 1.—9. Irena Gole, Lidija Mikec

MAT Matematični kenguru,

1.—9.

Vegovo priznanje

Rok Krese, Tatjana Pavlin

MAT Logična pošast 1.—9. Maja Sivec, Lidija Mikec

NAR Kresnička 1.—7. Tina Šetina

SLJ Cankarjevo priznanje Mehurčki 1.—3. Tamara Turk

SLJ

4.—9. Mateja Račič, Polonca Tratar

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Božič

TIT Kaj veš o prometu 7.—9. Bernarda Tušar Pintarič

TJA Angleščina 8. Špela Gizela Brkić

TJA Angleščina 9. Tina Godina

NEM Nemščina 9. Marjeta Kočevar

ZGO Tekmovanje iz zgodovine 8.—9. Marjetka Pivk

ŠPO Športna tekmovanja 4. - 9. Peter Šinkovec, Ana Seliškar

Med šolskim letom prihaja veliko novih ponudb za sodelovanje na različnih natečajih. Navadno

se odločimo za še nekaj vključitev med šolskim letom. Tega v letnem delovnem načrtu ni možno

načrtovati.

55


Interesne dejavnosti

V preglednici je nabor letošnjih interesnih dejavnosti.

MENTOR NAZIV ID RAZRED

Doris Keršič Otroški pevski zbor 1. r.

56

DAN

IZVAJANJA

ponedeljek (1.

a, b lihi / 1. c, d

sodi)

URA

6. ura

Barbara Gorenjc Gibalnica 1. r. ponedeljek 7. ura

Tončka Malenšek Pravljični svet 1. r. torek 7. ura

Mateja Hadler Pravljični svet 1. r. torek 7. ura

Sabina Masnik Namizne igre 1. r. sreda 7. ura

Živa Blažič Košak Namizne igre 1. r. sreda 7. ura

Mateja Skrt Gibalnica 1. r. četrtek 7. ura

Kristina Davidović Cici vesela šola 1. r. petek 7. ura

Doris Keršič Otroški pevski zbor 2. r.

ponedeljek

(lihi)

7. ura

Andreja Selak Ustvarjalni prstki 2. r. torek 7. ura

Karmen Zupančič Cici vesela šola 2. r. sreda 7. ura

Tina Šetina Kresnička 2. r. četrtek 7. ura

Tatjana Pavlin Zabavna matematika 2. r. petek 5. ura

Tamara Turk Zabavna matematika 2. r. petek 5. ura

Doris Keršič Otroški pevski zbor 3. r.

ponedeljek

(sodi)

7. ura

Maja Sivec Zabavna matematika 3. r. sreda 7. ura

Suzana Miklič Ustvarjalni prstki 3. r. četrtek 7. ura

Boža Antončič Pletem, šivam in vozlam 3. r. petek 7. ura

Doris Keršič Otroški pevski zbor 4. r. sreda (lihi) 7. ura

Irena Gole Zabavna matematika 4. r. četrtek 6. ura

Jasmina Žagar Iskra Vesela šola 4.-6. r. po dogovoru

po

dogovoru

Irena Gole Zabavna matematika 5. r. sreda 6. ura

Doris Keršič Otroški pevski zbor 5. r. sreda (sodi) 7. ura

Simona Žiberna Kvačkam, šivam in vozlam 5. r. četrtek 7. ura


Damjan Bratkovič Programiranje 6.-9. r. sreda 7. ura

Simona Žiberna Kvačkam, šivam in vozlam 6. r. torek (lihi) 6. in 7. ura

Marjetka Pivk

Marjetka Pivk

Nevenka Gabrijel

Priprave na zgodovinsko

tekmovanje 8. r. torek (lihi) 7. ura

Priprave na zgodovinsko

tekmovanje 9. r. sreda (sodi) 7. ura

Priprave na matematična

tekmovanja 6.-9. r. sreda 8. ura

Doris Keršič Mladinski pevski zbor 7.-8. r. četrtek 7. ura

Doris Keršič Mladinski pevski zbor 6 -9. r. četrtek 8. ura

Nataša Rustja

Priprave na tekmovanje iz

biologije 8.-9. r. po dogovoru

57

po

dogovoru

Doris Keršič Flavta 7. r. petek 7. ura

Vilma Petelin Likovna ustvarjalnica 6.-9. r. po dogovoru

Anja Kraševec Vesela šola 7.-9. r.

9. r. - sreda

(lihi), 8., 7. r. -

četrtek

(lihi/sodi)

Bernarda Tušar Pintarič Kaj veš o prometu 7.-9. r. po dogovoru

Bernarda Tušar Pintarič

Lidija Mikec

Priprave na matematično

tekmovanje 7.-9. r. po dogovoru

Priprave na tekmovanje iz

fizike 8.-9. r. po dogovoru

Saša Kovač Priprave na Otroški parlament 5.-9. r. po dogovoru

Majda Dobravc

Priprave na tekmovanje iz

kemije 8.-9. r. po dogovoru

Mira Božič Prva pomoč 8.-9. r. po dogovoru

Doris Keršič

Peter Šinkovec, Ana

Seliškar

Dunja Bukovec

po

dogovoru

7. ura

po

dogovoru

po

dogovoru

po

dogovoru

po

dogovoru

po

dogovoru

po

dogovoru

Priprave na glasbeno

olimpijado (MPZ 1) 7.-9. r ponedeljek 8. ura

Priprave na športna

tekmovanja 6.-9. r. ponedeljek 7. ura

Vedoželjni geograf - priprave

na tekmovanje. 6.-9. r. torek in sreda 7. ura

Ana Špiler, Veronika

Balkovec Bršljinko (šolski časopis) 1.-9. r. po dogovoru

po

dogovoru


BRALNE ZNAČKE

EKO bralna značka Erika Jerič 1.—9. do podelitve

Župančičeva bralna značka

učitelji od 1. - 5. razreda in

Maja Femc

1.—9. do podelitve

Jurčičeva bralna značka Maja Femc 6.—9. do podelitve

Nemška bralna značka Marjeta Kočevar 5.—9. do podelitve

Angleška bralna značka

Marjetka Pivk, Slavka

Klančar,Tina Godina, Špela

Gizela Brkić

5.—9. do podelitve

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci:

MENTOR ID naziv ID razred dan

izvajanja ID

ura

Cvikl Robert Rokomet dečki 3. torek 13.50-14.35

Slatinšek Uroš Namizni tenis 2. torek 13.05-13.50

Slatinšek Uroš Namizni tenis 3. ponedeljek 13.05-13.50

Frančič Matija Košarka deklice 3. četrtek 13.50-14.35

Frančič Matija Košarka deklice 4. ponedeljek 13.50-14.35

Cvikl Robert Rokomet dečki 4. sreda 13.50-14.35

Šola v naravi

V letošnjem letu bo izvedenih pet šol v naravi, in sicer za učence 3., 4., 5., 6. in 7. razreda. Na

razpisu CŠOD-ja smo bili uspešni s prijavo za 5., in 7. razred. Plavalno šolo v naravi za 3. in 4.

razred bomo tudi v letošnjem šolskem letu organizirali v Termah Čatež. Smučarsko šolo v

naravi bomo organizirali v Ribnici na Pohorju. Šole v naravi skupaj s finančnim načrtom

predstavimo staršem na roditeljskih sestankih 3., 4., 5., 6. in 7. razreda. Šole v naravi bomo

izvedli v primeru, da na izbrani destinaciji zagotovijo izvajanje enem izmed modelov iz

priporočil MIZŠ za izvajanje izobraževalnega procesa v šolskem letu 2021/21 (Vzgoja in

izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, Modeli in priporočila) in

smernicah NIJZ. Ker je več kot polovica prisotnih staršev soglašala s predstavljenim načrtom, se

šole v naravi izvedejo po naslednjem razporedu:

Razred Program Čas Kraj Predvidena

cena v EUR

(na učenca)

3. Plavalni teden 13. 12.–17. 12. 2021 Terme Čatež 132,80

58


4. Plavalni teden 20. 6.–24. 6. 2022 Terme Čatež 132,33

5.

Naravoslovni

teden

10. 1.–14. 1. 2022 CŠOD Rak, Rakov Škocjan 134,95

6. Alpsko smučanje 24. 1.–28. 1. 2022 Ribnica na Pohorju 216,73

7.

Naravoslovni

dnevi

11. 10.–15. 10. 2021 CŠOD Trilobit, Jesenice 134,63

Pri pripravi cene smo upoštevali oceno števila učencev, ki naj bi se udeležili šol v naravi. S

številom učencev je povezano tudi število smučarskih in plavalnih vaditeljev in ostalih

spremljevalcev. Vse cene so okvirne, ker so odvisne od števila učencev, ki se bodo aktivnosti

resnično udeležili.

Spremljevalci so praviloma razredniki. Pri izvedbi šole v naravi se upoštevata Pravilnik o

normativih in standardih in Pravilnik o šoli v naravi.

Starši ali zakoniti zastopniki lahko uveljavljajo pravico do subvencije šole v naravi. Vlogo

vlagatelji dobijo pri razredniku ali socialni delavki. Izpolnjeno vlogo s prilogami do datuma, ki je

naveden v vlogi, starši pošljejo po pošti ali osebno oddajo socialni delavki. Glede na

razpoložljiva namenska sredstva bomo delno financirali smučarsko šolo v naravi in plavalno šolo

v naravi za vse prijavljene učence.

Učence 3. razreda bodo praviloma spremljale razredničarke in vaditelji plavanja.

Vodja šole v naravi: Suzana Miklič

Učence 4. razreda bodo praviloma spremljale razredničarke in vaditelji plavanja.

Vodja šole v naravi: Vesna Pahljina

Učence 5. razreda bodo spremljale razredničarke.

Vodja šole v naravi: Simona Žiberna

Učence 6. razreda bodo spremljale razredničarke.

Vodja šole v naravi: Peter Šinkovec

Učence 7. razreda bodo spremljale razredničarke.

Vodja šole v naravi: Peter Šinkovec.

59


Prireditve in proslave

Prireditve in proslave so sestavni del življenja in dela osnovne šole. V spodnji preglednici so

zapisane pomembnejše prireditve in proslave, ki jih bomo organizirali v letošnjem šolskem letu.

Poleg teh lahko učitelj v okviru svojega oddelka ali dejavnosti organizira prireditve, proslave,

druženja, razstave. Vsi razredi bodo pripravili en roditeljski sestanek, kjer bodo učenci staršem

predstavili delo in življenje v oddelku.

PRIREDITEV DATUM VODJA

Sprejem prvošolcev v šolsko

skupnost

petek, 8. 10. 2021

Sabina Masnik

Novoletni sejem sreda, 1. 12. 2021 Sabina Masnik, Jasmina Blažon

Proslava ob dnevu samostojnosti petek, 24. 12. 2021 Nina Šumak, Anja Kraševec

Proslava ob slovenskem

kulturnem prazniku

Revija zborov in otvoritev likovne

razstave

petek, 4. 2. 2022

maj 2022

Jerneja Luštek, Ana Špiler

Doris Keršič, Vilma Petelin

Bralna značka maj 2022 Maja Femc

Valeta torek, 14. 6. 2022 Nevenka Gabrijel, Tina Godina

Nagradimo uspeh sreda, 22. 6. 2022

Nina Šumak, Vesna Pahljina,

Živa Košak Blažič, Monika Juršić

Proslava ob dnevu državnosti petek, 24. 6. 2022 Nina Strgar, Veronika Balkovec

UČNA IN DELOVNA OBVEZNOST UČITELJA

Učna in delovna obveznost učiteljev temelji na predpisanih standardih in normativih za

osnovno šolo v Republiki Sloveniji. Pri razdelitvi obveznosti so upoštevane strokovna izobrazba

in druge kompetence posameznih strokovnih delavcev in razpoložljivo število ur, ki jih glede na

predmetnik in število oddelkov priznava ministrstvo.

Druge delovne obveznosti učiteljev

V skladu s 119. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa,

da delovna obveznost učitelja obsega pouk, druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo

60


na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo za uresničevanje izobraževalnega

programa, morajo strokovni delavci Osnovne šole Bršljin za polno delovno tedensko obvezo

opraviti tudi druge dejavnosti:

● dežurstvo;

● prisotnost na pedagoških, ocenjevalnih in izobraževalnih konferencah;

● govorilne ure za učence in starše;

● opravljanje vseh nalog razrednika;

● vodenje pedagoške in druge dokumentacije;

● pisanje poročil in zapisnikov;

● priprava in prisotnost na roditeljskih sestankih;

● vodenje in sodelovanje v strokovnih aktivih, projektnih in drugih skupinah;

● nadomeščanje odsotnih učiteljev;

● izobraževanja, študijske skupine, seminarji;

● vodenje projektov in sodelovanje v njih;

● organizacija in sodelovanje pri pripravi proslav, prireditev, razstav in drugih dogodkov;

● urejanje učilnic, kabinetov in drugih prostorov šole;

● urejanje okolice šole;

● udeležba na dnevih dejavnosti, šolah v naravi, prireditvah, proslavah in drugih

dejavnostih, ki jih organizira šola;

● druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom in razporeditvijo ravnatelja.

Za vsakega strokovnega delavca ravnatelj in pomočnica ravnatelja, skupaj s strokovnim

delavcem, izdelata iLDN.

ŠOLSKI KOLEDAR

Začetek pouka v šolskem letu 2021/2021 je 1. septembra 2021 (sreda) in konec 24. junija 2022

(petek). Učenci 9. razreda pouk končajo 15. junija 2022 (sreda).

V šolskem letu 2021/2022 bomo pouk in vse ostale dejavnosti po predmetniku izvedli v 190

dneh.

Dnevi pouka po mesecih

MESEC D MESEC MESEC MESEC MESEC D

september 22 november 21 januar 21 marec 19 maj 21

oktober 16 december 18 februar 17 april 17 junij 18

* Učenci 9. razreda opravijo 183 delovnih dni.

61


62


Ocenjevalne konference

Urnik ocenjevalnih konferenc je prilagojen šolskemu koledarju. Učitelji bodo dosledno

upoštevali določila Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v

osnovni šoli in zagotovili, da bodo vse ocene pridobljene pravočasno.

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

16. 6. – 29. 6. 2022 1. rok učenci 9. razreda

27. 6. – 8. 7. 2022 1. rok učenci od 1. do 8. razreda

18. 8. – 31. 8. 2022 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Šolske počitnice

Šolske počitnice so opredeljene s šolskim koledarjem.

POČITNICE

TERMIN

jesenske 25. 10. 2021 - 1. 11. 2021

novoletne 27. 12. 2021 - 2. 1. 2022

zimske 28. 2. 2022 - 4. 3. 2022

pouka prost dan

7. 2. 2022 (ponedeljek)

prvomajske 27. 4. 2022 - 2. 5. 2022

poletne 27. 6. 2022 - 31. 8. 2022

ORGANIZIRANOST UČENCEV

Skupnost učencev šole

Učenci šole se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske

skupnosti učencev. Skupnost učencev šole bodo v skladu s Pravili šolskega reda Osnovne šole

Bršljin sestavljali predstavniki vseh oddelkov na šoli.

Skupnost bo:

- zbirala predloge in pripombe oddelčnih skupnosti v zvezi z obveznim in razširjenim

programom dela;

- spremljala uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjala razrednike in

ravnatelja na morebitne kršitve pravic učencev;

- preko predstavnikov oddelčne skupnosti informirala o svojih dejavnostih učence,

učitelje in ravnatelja o izvedenih dejavnostih in sprejetih sklepih;

63


- načrtovala in organizirala skupne akcije;

- razpravljala o temah, ki jih bodo predlagali učenci sami;

- zbrala pohvale, graje ter nove ideje, predloge za dvig kakovosti šole in počutja učencev;

- predlagala izboljšave bivalnega okolja (izgled, čistejše okolje) in sodelovala pri

uresničitvi idej;

- spodbujala učence k zdravemu življenjskemu slogu, aktivnemu in koristnemu

preživljanju prostega časa (projekt Zdrava šola);

- spodbujala učence pri udeležbi na različnih tekmovanjih;

- motivirala učence k branju knjig;

- opravljala druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Šolska skupnost ima svojega predsednika in namestnika predsednika (lahko tudi tajnika), ki se

jih izvoli na prvem srečanju.

Skupnost učencev šole se bo skupaj s člani otroškega parlamenta v okviru teme »Moja poklicna

prihodnost« povezovala z delom razrednih skupnosti.

Predviden načrt srečanj predstavnikov šolske skupnosti:

- sreda, 29. 9. 2021 - predstavitev okvirnega programa dela, dopolnitev programa s

predlogi učencev (predstavitev članov šolske skupnosti, izvolitev predsednika,

namestnika (in tajnika), načrtovanje skupnih aktivnosti …);

- petek, 8. 10. 2021 – sprejem prvošolcev v šolsko skupnost;

- november/december 2021 – sestanek predsednika ŠS z ravnateljem (pregled

lanskoletnih predlogov in njihova uresničitev);

- sreda, 2. 2. 2022 – poročanje o izvedenih aktivnostih v oddelku; vprašalnik analiza dela

in počutja na šoli; pohvale, kritike in predlogi za izboljšave in boljše počutje;

- sreda, 18. 5. 2022 – evalvacija vprašalnikov in srečanje z ravnateljem; načrtovanje za

šolsko leto 2022/23.

Posamezni datumi bodo določeni naknadno, saj je izvedba srečanj odvisna od ostalih dogodkov

na šoli. Število srečanj se lahko spremeni glede na aktualnost tematike in aktivnost članov.

Predstavniki šolske skupnosti posredujejo informacije ostalim učencem na razrednih urah.

Mentorici posredujeta informacije ravnatelju in učiteljem na pedagoških sestankih.

ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je na OŠ Bršljin del šolske skupnosti in je njen operativni organ. Sestavljen je iz

predstavnikov šolske skupnosti. Otroški parlament je namenjen vsem tistim učencem, ki želijo

svoje kreativno razmišljanje in ideje deliti z drugimi. Predlaga teme, načrtuje in spremlja

spremembe v šoli in izven nje, obravnava aktualno tematiko in konstruktivno pristopa k

uresničevanju idej.

64


Tema letošnjega otroškega parlamenta je »Moja poklicna prihodnost«, ki se nadaljuje iz

preteklih dveh šolskih let. Učenci bodo v letošnjem šolskem letu raziskovali različne poklice,

razmišljali o pričakovanjih, znanjih in veščinah povezanih s poklici, o poteh do različnih poklicev

in o poklicih sedanjosti in prihodnosti. Raziskovali bodo vpliv Covid19 na izbiro poklica.

Delo parlamenta na šoli bo potekalo v t.i. debatnih krogih, interakcijskih igrah, temeljilo bo na

pogovoru in raziskovalnemu delu. Učenci bodo informacije preteklih let nadgradili z

raziskovalnim delom o različnih znanih osebnostih z nenavadnimi poklici, z intervjuji odraslih o

njihovih poklicih, z razmišljanjem o poklicih prihodnosti … Spoznali se bodo s platformo za

mlade opin.me, v pomoč pri raziskovalnem delu pa jim bo tudi mojaizbira.si. V sodelovanju z

lokalno obrtno-podjetniško zbornico se bodo lahko udeležili ogledov različnih poklicev pri

lokalnih podjetnikih.

V primeru, da bodo organizirana srečanja mladih parlamentarcev na občinskem, regijskem in

nacionalnem nivoju, se jih bodo udeležili izbrani parlamentarci OŠ Bršljin.

Skupnost učencev in šolski parlament vodita Saša Kovač in Jasmina Žagar Iskra.

ŠOLSKA PREHRANA

Pri pripravi hrane si bomo še naprej prizadevali, da bodo surovine kakovostne in sveže, da bo

čim manj industrijsko pripravljene hrane. Potrudili se bomo enkrat tedensko ponuditi ribe in

ribje jedi, vključevati polnovredne žitne izdelke ter ponujati lokalno pridelano hrano in ekološka

živila.

Jedilniki se bodo prilagajali glede na sezonska živila iz našega okolja, kjer bomo poskušali

vključiti čim več različnega sezonskega sadja in zelenjave.

Pri organizaciji šolske prehrane so upoštevane smernice Zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih

zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in

Zakon o šolski prehrani.

Sestajala se bo tudi komisija za prehrano, ki bo s svojimi predlogi sodelovala pri oblikovanju

šolske prehrane.

Na šoli so za učence organizirani naslednji obroki:

● malica za učence od 1. do 9. razreda;

● kosilo in popoldanska malica za prijavljene učence.

Spodbujanje kulturnega in zdravega prehranjevanja

Šolska jedilnica je prostor, kjer si želimo, da bi kljub velikemu številu učencev dosegli nivo

kulturnega in prijetnega prehranjevanja. V času COVIDA je razdeljevanje malice v razredih.

65


Učenci, dežurni učenci in učitelji, ki so v času malice v oddelkih, izvajajo zahtevano higieno, ki

vključuje tudi razkuževanje miz in umivanje rok pred in po obroku. Učenci po vsakem obroku

pospravijo svoj prostor. V jedilnici je prepovedana uporaba prenosnih telefonov, ker želimo

doseči, da učenci v jedilnici jedo in se pogovarjajo kot pri družinskih obrokih. Tudi v letošnjem

šolskem letu se bomo vključili v projekt Šolska shema, v okviru katere bomo razdeljevali sadje in

zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke. V navodilih so navedena živila, ki se v ta namen smejo

vključevati kot dodaten obrok. Sadje in zelenjava se morata uživati sveža in nepredelana. Izjema

je le suho sadje, ki ne sme biti praženo ali karamelizirano, ter kislo zelje in repa. Pri Šolskem

mleku bomo ponudili mleko in mlečne izdelke brez dodanega sladkorja, sladil, arom, sadja,

oreščkov, kakava, soli in maščob. Šola mora razdeljevati mleko, sadje in zelenjavo kot dodatni

obrok poleg redne šolske prehrane. To pomeni, da šola mleka, sadja in zelenjave, ki jih ponuja v

okviru šolske prehrane, ne sme nadomestiti z živili iz Šolske sheme. Sadje in zelenjava morata

biti pridelana v lokalnem okolju. Šola dobi povrnjena sredstva za nakup živil za Šolsko shemo.

Promocijske in izobraževalne dejavnosti, glede Šolske sheme, bomo vključili v redne in izbirne

ure pouka, interesne dejavnosti in naravoslovne dneve.

Priključili se bomo tudi izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki poteka vsak tretji petek v

novembru (19. november 2021). Po odredbi Ministrstva za kmetijstvo in okolje je ta obrok

sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolk, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v

Sloveniji.

Za učence, ki imajo zdravniško indicirano dieto, posebej pripravljamo obroke, saj se šola drži

sprejetih “Priporočil za medicinsko indicirane diete”, ki jih je sprejelo Združenje za pediatrijo

Slovenske zdravniške zbornice.

Šola ne upošteva medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil

alternativnih zdravilcev (bioresonanca, homeopatija itn.), določanja specifičnih IgG, verskih in

drugih osebnih prepričanj staršev (vegetarijanska, veganska dieta) ter diet, kot npr. »dieta brez

konzervansov« in podobno, saj je Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice,

mnenja, da ima lahko škodljive učinke za otroke.

Komisija za šolsko prehrano

Komisija za šolsko prehrano bo nadaljevala z rednimi srečanji. Skupino sestavljajo predstavniki

učencev, staršev, učiteljev, organizator šolske prehrane in vodja šolske kuhinje.

Naloge komisije so dajanje mnenj in predlogov pri organizaciji šolske prehrane, preverjanje

zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano ter izvajanje dejavnosti, s katerimi spodbuja

kulturo prehranjevanja ter opravlja druge dogovorjene naloge. Komisija ima enoletni mandat.

Prijava na šolsko prehrano

V skladu z Zakonom o šolski prehrani se učenci na malico/kosilo/popoldansko malico prijavljajo

praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Način in pogoji subvencioniranja šolske

66


prehrane so določeni v Pravilih o šolski prehrani, skupaj z navodili o postopkih

subvencioniranja.

Cena malice v šolskem letu 2021/2022 je z novim šolskim leto spremenjena in sicer 0,90 EUR

dnevno na učenca.

Odjavljanje šolske prehrane

Starši lahko v primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca odjavijo prehrano. Starši lahko

odjavijo prehrano po telefonu, po elektronski pošti, prek spletne strani šole ali pisno.

Plačevanje obrokov

Prehrana se plačuje mesečno s položnicami, ki jih učenci dobijo v šoli. Rok plačila je do 18. v

mesecu za pretekli mesec. Plačilo je možno tudi preko trajnega naloga. Šola redno izstavlja

opomine o neplačanih obveznostih po zapadlosti računa. Če plačilo ni realizirano po tretjem

opominu, učenec ni več upravičen do šolske prehrane. Ukine se mu lahko kosilo in/ali

popoldanska malica. O datumu ukinitve se starše predhodno pisno obvesti s sklepom. Če pride

do nenadnih izjemno težkih finančnih razmer v družini, se s starši pogovorimo in poskušamo

skupaj poiskati pot za rešitev nastale situacije v dobrobit otroka.

Vodja šolske prehrane je Erika Medvešek, vodja kuhinje Zlatka Žurga.

VARSTVO OTROK

Zdravstveno varstvo

Skrb za zdravje otrok je ena od pomembnih nalog osnovne šole, ki se odraža pri vsakodnevnem

delu strokovnih in drugih delavcev šole z zagotavljanjem čim boljših materialnih pogojev,

izvajanjem prezračevanja prostorov, zagotavljanja zdrave prehrane, izvajanjem higienskih

ukrepov itd.

Šola je v skladu z zakonom dolžna sodelovati z zdravstvenimi ustanovami pri izvajanju

sistematskih pregledov. Če starši ne soglašajo z izvajanjem sistematskega pregleda, bo šola za

te učence v času sistematskega pregleda organizirala druge dejavnosti.

Sistematski pregledi bodo potekali za učence 1., 3., 6. in 8. razreda v Dispanzerju za šolske

otroke in mladino v Zdravstvenem domu Novo mesto. Učenci bodo obenem imeli tudi ure

zdravstvene vzgoje.

67


Redna sistematika zob bo tako kot že vsa leta potekala v Zobozdravstveni ambulanti

Zobomiška. Starši morajo podpisati soglasje za izvajanje preventivne sistematike zob.

V okviru Zobozdravstvenega preventivnega kabineta Zdravstvenega doma Novo mesto bomo za

vsak oddelek izbrali nekaj iz njihove ponudbe:

Predavanje z namenom razviti zobozdravstveno vzgojenost in prosvetljenost posameznika.

Kratka video vsebina kot mesečni opomnik otrokom o redni skrbi za ustno higieno.

V tem šolskem letu bodo izvajalke Zdravstveno vzgojnega centra iz ZD Novo mesto izvedle

zdravstveno-vzgojne vsebine, predpisane s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Raz./od

d

Vsebine Datum izvedbe Trajanje

1. a, b Zdrave navade 15. 11. 2021 1 ura

1. c, d Zdrave navade 15. 11. 2021 1 ura

2. a, b Osebna higiena 3. 11. 2021 1 ura

2. c, d Osebna higiena 3. 11. 2021 1 ura

3. a, b, c Zdrav način življenja 17. 5. 2022 1 ura

4. a, b, Delovanje človeškega telesa 6. 1. 2022 2 uri

4. c, d Delovanje človeškega telesa 6. 1. 2022 2 uri

5. a, b, c Obvladajmo osnove prve pomoči 15. 12. 2021 2 uri

6. a, b Stres v šolskih klopeh 22. 12. 2021 2 uri

6. c, d Stres v šolskih klopeh 22. 12. 2021 2 uri

7. a Zdrava prehrana 23. 2. 2022 2 uri

68


7. b, c Zdrava prehrana 24. 2. 2022 2 uri

9. a, b Vzgoja za zdravo spolnost 24. 2. 2022 2 uri

Skrb za javni red in bivanje v šoli

Z izvajalci avtobusnih prevozov bomo v stalnih stikih glede razmer na avtobusih in avtobusnih

postajališčih.

Pri prihodih in odhodih avtobusov pri šoli za urejeno vstopanje in izstopanje iz avtobusa skrbijo

dežurni učitelji. Za urejeno bivanje učencev in vseh zaposlenih v šoli skrbi vsak posameznik,

dežurni učitelji in učenec.

V mesecu aprilu bomo izvedli akcijo izpraznitve šole.

Varna pot v šolo

Otroci so v prometu najbolj ranljivi udeleženci v primerjavi z ostalimi pešci, kolesarji, motoristi

in sopotniki. Zaradi pomanjkanja izkušenj in svojih psihofizičnih značilnosti so v prometu še

posebej ogroženi. Zakon o varnosti cestnega prometa poudarja, da morajo biti otroci kot

udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči drugih udeležencev.

Otroka lahko le postopno pripravimo na samostojno sodelovanje v prometu. V prometu je

mnogo položajev, zahtev in pravil, ki jih morajo otroci zaradi svoje varnosti usvojiti. Učenje tega

mora biti zato sestavni del vsakodnevnih dejavnosti otroka, tako da bodo otroci spoznali in si

pridobili izkušnje, da je v prometu pomembno odgovorno ravnanje vsakogar. Prometna vzgoja

in priprava otrok za samostojno sodelovanje v prometu je uspešna, če otroka učimo, kako naj

ravna v prometu, in to z zgledom, hkrati pa s tem osveščamo tudi ostale udeležence v prometu.

Prometna vzgoja v šoli se prične s prvim dnem pouka, od prvega razreda dalje, in jo vključujemo

v vse predmete do 9. razreda. Šola ima za večjo varnost svojih učencev izdelan prometnovarnostni

načrt, v katerem so predlagane in natančno opisane varne šolske poti in nevarne

točke na njih. S prometno-varnostnim načrtom učence seznanimo na razrednih urah.

Varno s kolesom

Osnovni namen dejavnosti, ki jih bodo izvajali različni strokovni delavci, je seznaniti učence s

pravili varne vožnje. Posebno skrb bomo namenili učencem 5. razreda pred in med

opravljanjem kolesarskega izpita. Seznanili jih bomo s pravili varne vožnje s kolesom, obvezno

opremo kolesa, prometnimi pravili, ki veljajo za kolesarje, ter s prikazom varne vožnje s

69


kolesom. Učence želimo na ta način primerno pripraviti za varno udeležbo v cestnem prometu.

Policist bo s petošolci sodeloval v času izvedbe kolesarskega izpita. Za učence 4. razreda bomo

izvedli kolesarski športni dan.

Prevozi otrok

Učence, ki se vozijo z avtobusom, bomo pripravili na varno vstopanje in izstopanje ter

prečkanje cest, opozarjali jih bomo na kulturno vedenje.

Vsi učenci, ki so od šole oddaljeni štiri kilometre ali več, so upravičeni do brezplačnega prevoza.

Pravico do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, imajo

tudi učenci 1. razreda, učenci ostalih razredov pa le, če pristojni organ za preventivo v cestnem

prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Občina Novo mesto je za šolsko leto 2021/22 sklenila pogodbo o prevozih šolskih otrok s

podjetjem Arriva. Vozni red je predstavljen v spodnji preglednici. Učenci vozači počakajo

avtobus v varstvu vozačev v prostorih šole. Dežurni učitelj nadzoruje in usmerja vstopanje otrok

v avtobus. Šola učence in starše opozori na čakanje avtobusnega prevoza v varstvu vozačev, s

pravili obnašanja pri vstopanju, med vožnjo avtobusa in pri izstopanju iz avtobusa. Za vse

učence, ki se vozijo z organiziranim šolskim prevozom, je v prostorih šole organizirano varstvo

vozačev.

Iz Karteljevega, Kamenja, Ždinje vasi, Prečne, Češče vasi, Podgore, Muhaberja, Potočne vasi,

Dol. Kamenc, Daljnega Vrha in Gorenjih Kamenc ter Brezja se vozijo učenci z avtobusom, s

Hudega in Kuzarjevega Kala pa s kombijem.

Vozni red šolskih avtobusov in šolskega kombija

Odhodi v šolo

6.45 Prečna (gasilski dom) – Prečna (avtobusna postaja) – Češča vas –

Podbreznik – Cegelnica – Bršljin (pri gostilni) – OŠ Bršljin

6.55 Kamenje – Karteljevo – Ždinja vas – Dol. Kamence (Ljubljanska c. –

obračališče) – Ljubljanska c. (Market Tuš) – OŠ Bršljin

6.55 Muhaber – Potočna vas – Gor. Kamence – Daljni Vrh – Dol. Kamence

(gasilski dom) – Ljubljanska c. (Market Tuš) – OŠ Bršljin

7.15 Brezje – OŠ Bršljin

Odhodi iz šole

14.00 in 14.50 OŠ Bršljin – Ljubljanska c. (Market Tuš) – Dol. Kamence (Ljubljanska c. –

obračališče) – Ždinja vas – Kamenje – Karteljevo

14.00 in 14.50 OŠ Bršljin – Bršljin (pri gostilni) – Cegelnica – Prečna (avtobusna postaja)

– Prečna (gasilski dom) – Češča vas – Podbreznik

70


14.00 in 14.50 Muhaber – Potočna vas – Gor. Kamence – Daljni Vrh – Dol. Kamence

(gasilski dom) – Ljubljanska c. (Market Tuš) – OŠ Bršljin

13.00, 13.25 in 13.45 OŠ Bršljin – Brezje – OŠ Bršljin

Vozni red šolskega kombija

Odhodi v šolo

7.00 Suhor – Kuzarjev Kal – Hudo – OŠ Bršljin

7.20 Hudo – OŠ Bršljin

Odhodi iz šole

14.00 OŠ Bršljin – Suhor – Kuzarjev Kal – Hudo

14.20 OŠ Bršljin – Hudo

SODELOVANJE S STARŠI

V vzgojno-izobraževalnem procesu in celotnem življenju šole so starši izjemno pomemben

partner, brez katerega šola ne more dosegati zastavljenih ciljev. Čim boljše sodelovanje s starši

je zato ena temeljnih nalog vseh zaposlenih na šoli. Prizadevali si bomo, da se bodo starši v čim

večjem številu udeleževali roditeljskih sestankov, govorilnih ur ter dogodkov in prireditev, ki jih

bomo organizirali.

Po priporočilih MIZŠ in NIJZ bomo v tem šolskem letu govorilne ure in roditeljske sestanke

izvajali v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov in na daljavo. Dopoldanske

govorilne ure bomo izvajali po telefonu, prek video povezave. Samo izjemoma bodo starši

povabljeni v dopoldanskem času v šolo.

Govorilne ure

Govorilne ure in roditeljski sestanki so praviloma prvi torek v mesecu. Govorilne ure potekajo

med 15. uro in 18. uro. Praviloma potekajo govorilne ure za oddelek dve uri. Za starše učencev

6.–9. razreda so govorilne ure po predmetih v novembru, januarju in aprilu. Kadar so

predvideni roditeljski sestanki, so govorilne ure lahko po roditeljskem sestanku. O načinu prijav

in izvedbah govorilnih ur se razredniki dogovorijo s starši na prvem roditeljskem sestanku.

Dopoldanske govorilne ure so samo v tednu, ko so načrtovane tudi popoldanske govorilne ure.

Razpored dopoldanskih govorilnih ur posameznih strokovnih delavcev je naveden v spodnji

preglednici.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

71


PRIIMEK IN

IME

Antončič

Božislava

Balkovec

Veronika

Barbič

Andreja

Blažon

Jasmina

DAN

četrtek

petek

torek

četrtek

URA (od -

do) PROSTOR E-MAIL

7.00 -

7.45 kabinet 228 boza.antoncic@brsljin.si

10.30 -

11.15 kabinet SLJ veronika.balkovec@brsljin.si

7.00 -

7.45 hodnik RS zgoraj andreja.barbic@brsljin.si

10.30 -

11.15 hodnik RS zgoraj jasmina.blazon@brsljin.si

Bobnar Ana torek

10.30 -

11.15 hodnik RS zgoraj ana.bobnar@brsljin.si

Božič Mira

Bratkovič

Damjan

Brkić Špela

Gizela

torek

sreda

torek

12.10 -

12.55 učilnica BIO-GOS 053 mira.bozic@brsljin.si

12.10 -

12.55 računalnica damjan.bratkovic@brsljin.si

11.20 -

12.05 kabinet TJA spelagizela.brkic@brsljin.si

Brudar Saša torek

Bučar Janja torek

10.40 -

11.25 hodnik RS sasa.brudar@brsljin.si

10.40 -

11.25 hodnik RS janja.bucar@brsljin.si

Bukovec

Dunja

Črtalič

Katarina

Davidović

Kristina

sreda

sreda

četrtek

9.25 -

10.10 kabinet GEO dunja.bukovec@brsljin.si

9.25 -

10.10 kabinet SLJ katarina.crtalic@brsljin.si

11.25 -

12.10 učilnica 139 kristina.davidovic@brsljin.si

72


Dobravc

Majda

Fink Tanja

sreda

torek

10.30 -

11.15 kabinet KEM 104 majda.dobravc@brsljin.si

10.40 -

11.25 hodnik RS tanja.fink@brsljin.si

Fišter Irena

po

dogovoru kabinet DSP irena.fister@brsljin.si

Gabrijel

Nevenka

petek

9.25 -

10.10 avla nevenka.gabrijel@brsljin.si

Godina Tina četrtek

9.25 -

10.10 kabinet TJA tina.godina@brsljin.si

Gole Irena

Gorenjc

Barbara

Hadler

Mateja

Jerič Erika

Juršić

Monika

torek

torek

torek

četrtek

sreda

9.30 -

10.10 kabinet MAT irena.gole@brsljin.si

11.25 –

12. 10 učilnica 137 barbara.gorenjc@brsljin.si

7.00 -

7.45 učilnica 139 mateja.hadler@brsljin.si

10.30 -

11.15 kabinet 230 erika.jeric@brsljin.si

10.40 -

11.25 kabinet 119 monika.jursic@brsljin.si

Keršič Doris torek

11.20 -

12.05 kabinet GUM doris.kersic@brsljin.si

Klančar

Slavka

torek

12.10 -

12.55 kabinet TJA slavka.klančar@brsljin.si

Kobe

Bernarda

po

dogovoru kabinet ISDP bernarda.kobe@brsljin.si

73


Kočevar

Ana

Kočevar

Marjeta

Kos Urša

Košak Blažič

Živa

torek

torek

petek

torek

10.40 -

11.25 hodnik RS ana.kocevar@brsljin.si

8.20 -

9.05 kabinet TJA marjeta.kocevar@brsljin.si

10.25 -

11.10 avla ursa.kos@brsljin.si

11.25 -

12.10 učilnica 140 ziva.kosakblazic@brsljin.si

Kovač Saša sreda

9.25 -

10.10 priročna knjižnica sasa.kovac@brsljin.si

Kraševec

Anja

torek

7.00 -

7.30 kabinet ZGO in GEO

anja.krasevec@brsljin.si

07 33 81 425

Krese Rok

Križe

Barbra Pia

Lampe

Lidija

torek

po

dogovoru

po

dogovoru

11.20 -

12.05 kabinet MAT rok.krese@brsljin.si

barbrapia.krize@brsljin.si

lidija.lampe@brsljin.si

Luštek

Jerneja

torek

12.10 -

12.55 kabinet SLJ

jerneja.lustek@brsljin.si

07 33 81 423

Malenšek

Tončka

Marijan

Mira

Masnik

Sabina

Meglič

Maja

torek

torek

torek

petek

11.30 -

12.15 učilnica 140 toncka.malensek@brsljin.si

9.40 -

10.25 kabinet 230 mira.marijan@brsljin.si

11.25 -

12.10 učilnica 136 sabina.masnik@brsljin.si

9.25 -

10.10 avla maja.meglic@brsljin.si

74


Mikec Lidija

po

dogovoru

lidija.mikec@brsljin.si

Miklič

Suzana

Pahljina

Vesna

Pavlin

Tatjana

Petelin

Vilma

petek

četrtek

ponedeljek

sreda

9.45 -

10.30 hodnik RS suzana.miklic@brsljin.si

9.25 -

10.10 avla vesna.pahljina@brsljin.si

9.45 -

10.30 hodnik pri zbornici tatjana.pavlin@brsljin.si

9.25 -

10.10 kabinet LUM vilma.petelin@brsljin.si

Pivk

Marjetka

torek

8.20 -

9.05 kabinet ZGO-GEO

marjetka.pivk@brsljin.si

07 33 81 425

Račič

Mateja

Rustja

Nataša

Selak

Andreja

torek

torek

torek

10.25 -

11.10 priročna knjižnica mateja.racic@brsljin.si

11. 15 -

12. 00 kabinet kemije 104 natasa.rustja@brsljin.si

10.40 -

11.25 kabinet 073 andreja.selak@brsljin.si

Seliškar Ana torek

10.30 -

11.15 kabinet ŠPO

ana.seliskar@brsljin.si

07 33 81 437

Sivec Maja

torek

7.00 -

7.45 hodnik v 1. nadstropju maja.sivec@brsljin.si

Skrt Mateja torek

Strgar Nina torek

Šetina Tina ponedeljek

11.25 -

12.10 učilnica 136 mateja.skrt@brsljin.si

11.30 -

12.15 kabinet DSP nina.strgar@brsljin.si

8.35 -

9.20 hodnik RS zgoraj tina.setina@brsljin.si

75


Šinkovec

Peter

sreda

8.20 -

9.05 kabinet ŠPO

peter.sinkovec@brsljin.si

07 33 81 437

Špiler Ana

četrtek

8.35 -

9.20 avla ana.spiler@brsljin.si

Šumak Nina četrtek

11.30 -

12.15 avla nina.sumak@brsljin.si

Tratar Božič

Polonca

torek

7.00 -

7.30 kabinet SLJ

polonca.tratarbozic@brsljin.

si

Turk

Tamara

torek

8.30 -

9.15 avla tamara.turk@brsljin.si

Turk Tina

Četrtek

7.00 -

7.45

hodnik na razredni

stopnji

tina.turk@brsljin.si

Tušar

Pintarič

Bernarda

torek

11.15 -

12. 00 kabinet MAT

bernarda.tusarpintaric@brslj

in.si

Zupančič

Karmen

Žiberna

Simona

torek

ponedeljek

12.20 -

13.00 avla karmen.zupancic@brsljin.si

8.35 -

9.20 avla simona.ziberna@brsljin.si

Roditeljski sestanki

Starše vabimo na roditeljski sestanek po e-pošti in pisnih vabilih. Roditeljski sestanki se

praviloma pričnejo med 16.00 in 17.00 uro.

V šolskem letu 2021/2022 bomo organizirali naslednje roditeljske sestanke:

Razred Datum Naslov

0. januar 2022 Kako pripraviti otroka za vstop v šolo

maj 2022

Priprava na šolo

1. 30. 8. 2021 Uvodni RS

9. 11. 2021 Vstopnica za čudežno potovanje v svet branja

76


2. 2. 2022 Analiza učnega uspeha z učenci in starši

2. 7. 9. 2021 Uvodni RS

16. 11. 2021 Bralna pismenost

7.6.2022 Učni uspeh, analiza dela

3. 7.9.2021 Uvodni RS

5.10.2021 Šola v naravi

1.2.2022 Branje za znanje

4. 8. 9. 2021 Uvodni RS, predstavitev LDN

2. 11. 2021 Skupaj zmoremo

8. 3. 2022 Šola v naravi

5. 8. 9. 2021 Uvodni RS, kolesarski izpit

5. 10. 2021 ŠVN RAK

1. 2. 2022 Utrinki iz ŠVN

6. 8. 9. 2021 Uvodni RS

december 2021 Za boljši uspeh šestošolcev

2. 11. 2021 ŠVN Ribnica Na Pohorju

7. 9. 9. 2021 Uvodni RS in ŠVN Trilobit

7. 12. 2021 Živimo zdravo

9. 6. 2021 Kako smo preživeli šolsko leto

8. 9. 9. 2021 Uvodni RS

5. 1. 2022 Karierna orientacija

2. 6. 2021 Zaključni RS

9. 9. 9. 2021 Uvodni roditeljski sestanek

1. 2. 2022 Karierna orientacija

junij 2022

Valeta

Šolski sklad

Šolski sklad vodi upravni odbor šolskega sklad, ki ima dveletni mandat. Člani upravnega odbora

so štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih.

S sredstvi šolskega sklada pomagamo pri zmanjšanju finančnih bremen družin za izvedbo

nadstandardnih dejavnosti. Šolski sklad se polni s finančnimi sredstvi, ki jih pridobimo z

zbiranjem starega papirja, novoletnim sejmom, skladom 0,5 in donatorskimi sredstvi. Upravni

odbor v dogovoru z ravnateljem vsako leto sprejme načrt porabe sredstev.

V letošnjem šolskem letu nameravamo vsakemu učencu poravnati eno vstopnico na dnevih

dejavnosti. Če bo dovolj sredstev, bomo pokrili tudi stroške tekmovanj iz znanja in športa –

prijavnine. V okviru razpoložljivih sredstev bomo delno financirali aktivnosti za nadarjene in

vedoželjne otroke in devetošolcem za organizacijo valete in zaključnega izleta.

77


Sredstva šolskega sklada so namenjena tudi pomoči družinam z denarnimi težavami. V kolikor

starši ne morejo plačati stroškov šole v naravi ali drugih obveznosti, ki se pojavijo med šolskim

letom, naj se oglasijo pri socialni delavki Darji Padovan.

Svet staršev

Svet staršev opravlja naslednje naloge: predlaga nadstandardne programe in daje soglasje k

predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa

razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem

načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike staršev v

Svet šole in druge organe šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Preko predstavnikov sveta staršev lahko dobimo kvalitetno povratno informacijo o kakovosti

izvajanja pouka in drugih nalog, ki jih šola opravlja.

Člani Sveta staršev

PRVO TRILETJE DRUGO TRILETJE TRETJE TRILETJE

1. a Maja Dolšek 4. a Silvester Markovič 7. a Mirjam Vedrusa

1. b Simon Zarabec 4. b Petra Jambrošić 7. b Milena Tukić

1. c Katja Luzar 4. c Mateja Turk 7. c Teja Luštek

1. d Tina Srebrnjak 4. d Aleksandra Dražinac Potočar 8. a Pavo Blažević

2. a Ines Kos 5. a Natalija Glavič 8. b Janez Povh

2. b Tomaž Grobovšek 5. b Maja Zadković 8. c Nina Radakovič Simčič

2. c Živa Brulc 5. c Sajda Slatinšek 9. a Iztok Kovačič

2. d Maja Filipčić 6. a Katja Hribar Prosen 9. b Sabina Može

3. a Helena Škufca 6. b Anita Rifelj

3. b Gašper Ozimek 6. c Maja Osterman

3. c Marija Kramar 6. d Jasna Kos Plantan

Predsednik Sveta staršev OŠ Bršljin je Janez Povh.

Predstavniki staršev v Svetu OŠ Bršljin so:

1. Janez Povh,

2. Sajda Slatinšek,

78


3. Nina Radakovič Simčič.

79


DELO STROKOVNIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV

Strokovni delavci

Strokovni delavci opravljajo vse naloge za doseganje ciljev, ki jih postavlja zakonodaja za

področje osnovnega šolstva. Svoje delo opravljajo na najvišjem možnem strokovnem nivoju in

omogočiti učencem varno in spodbudno okolje za doseganje čim boljših rezultatov. Strokovni

delavci nosijo veliko odgovornost za uresničevanje sprejetih obveznosti in utrjevanje ugleda

šole v ožji in širši okolici. Od strokovnih delavcev se zahteva spoštovanje delovnih in drugih

zakonskih obveznosti, hkrati pa upoštevamo njihova strokovno utemeljena mnenja in stališča

ter strokovno avtonomijo in odločitve pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Učiteljski zbor

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Srečuje se:

● na pedagoških sestankih ob torkih od 13.50 do 15.00 (oz. od 13.00 do 14.00 za eno

skupino in od 14.00 do 15.00 za drugo skupino) V dneh, ko so govorilne ure, ni

pedagoškega sestanka;

● praviloma vsak tretji torek v mesecu ob 16.00 na rednih mesečnih pedagoških

konferencah, kjer se rešuje sprotna pedagoška problematika šole in izvaja pedagoško

izobraževanje strokovnih delavcev v skladu s programom;

● dvakrat letno na ocenjevalnih konferencah, ki potekajo po triadah

● občasno, po potrebi.

V začetku šolskega leta učiteljski zbor sodeluje pri načrtovanju letnega delovnega načrta za

vzgojno-izobraževalne in druge dejavnosti v šoli. Učiteljski zbor odloča o vzgojnih opominih,

ponavljanju učencev in drugih pomembnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim

delom. Udeležba na pedagoških sestankih, pedagoških konferencah in ocenjevalnih

konferencah je za vse strokovne delavce obvezna, razen v primeru, ko imajo druge pedagoške

obveznosti. Sestanke in srečanja učiteljskega zbora sklicuje ravnatelj in jih tudi vodi. Po

pooblastilu ravnatelja lahko pedagoška srečanja vodi tudi kdo od drugih strokovnih delavcev

šole.

Na vseh sestankih učiteljskega zbora se piše zapisnik. Zapisniki so v najkrajšem možnem času

objavljeni na DRIV-u.

Sestanke bomo izvajali v živo in na daljavo. Pri srečanjih, ki bodo potekala v živo, morajo vsi

udeleženci upoštevati priporočila glede medsebojne razdalje ter uporabe mask.

80


Datumi in program ocenjevalnih in pedagoških konferenc

MESEC OCENJEVALNE IN PEDAGOŠKE KONFERENCE (vsebina)

september

2021

Pregled LDN 2021/2022, pregled prednostnih nalog, izvedbenih načrtov

projektov, kriteriji za redno delovno uspešnost

oktober 2021

Kako ohraniti avtonomnost, strokovnost in samozavest učitelja v odnosu

do staršev? Dr. Jernej Šoštar

november

2021

Kako si vzeti čas, ko nimaš časa?

december 2021 Delavnica s Petro Založnik

26. 1. 2022 Ocenjevalna konferenca 1.– 3. razred

27. 1. 2022 Ocenjevalna konferenca 4. - 6. razred

28. 1. 2022 Ocenjevalna konferenca 7.– 9. razred

februar 2022 Delavnica s Petro Založnik

marec 2022 OBJEM

april 2022 Poročanje, predstavitve s seminarjev in izobraževanj

maj 2022 Delavnica Zavoda RS za šolstvo

11. 6. 2022 Ocenjevalna konferenca za 9. razred

15. 6. 2022 Ocenjevalna konferenca 1.– 3. razred

16. 6. 2022 Ocenjevalna konferenca 4.– 6. razred

20. 6. 2022 Ocenjevalna konferenca 7.– 8. razred

Zaključna konferenca: evalvacija šolskega leta, usmeritev za novo šolsko

27. 6.– 1. 7.

leto Priprava aktivnosti in LDN-ja za šol. leto 2021/2022, načrtovanje

2022

dela, predavanja, delavnice ...

25. 8.–31. 8.

2022

Pregled LDN-ja za šol. leto 2022/2023, načrtovanje dela, analiza NPZ,

predavanja, delavnice, sestanki strokovnih aktivov …

Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v

posameznem oddelku. Po potrebi pri delu oddelčnega učiteljskega zbora sodelujejo tudi drugi

strokovni delavci. Oddelčni učiteljski zbor vodi in sklicuje razrednik po svoji presoji, na predlog

učiteljev, strokovne službe ali ravnatelja. Praviloma se oddelčni učiteljski zbor sestane v vsakem

konferenčnem obdobju enkrat.

Na vseh sestankih oddelčnega učiteljskega zbora se piše zapisnik.

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,

skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši, šolsko

svetovalno službo in ravnateljem, vodi postopke in odloča o vzgojnih ukrepih, vodi postopek in

81


predlaga izrek vzgojnega opomina ter opravlja naloge v skladu z zakonodajo. Delo razrednikov

se odraža v celotnem delu in življenju šole, zato mora biti opravljeno čim bolj strokovno in

odgovorno.

Razredniki v šolskem letu 2021/2022

Raz. /

RAZREDNIK

odd

1. a Košak Blažič Živa

1. b Masnik Sabina

1. c Hadler Mateja

1. d Turk Tina

2. a Šetina Tina

2. b Pavlin Tatjana

2. c Selak Andreja

2. d Turk Tamara

3. a Barbič Andreja

3. b Sivec Maja

3. c Miklič Suzana

4. a Pahljina Vesna

4. b Šumak Nina

4. c Blažon Jasmina

4. d Špiler Ana

5. a Žiberna Simona

5. b Kovač Saša

5. c Račič Mateja

6. a Luštek Jerneja

6. b Gole Irena

6. c Tratar Božič Polonca

6. d Kraševec Anja

7. a Šinkovec Peter

7. b Krese Rok

7. c Pivk Marjetka

8. a Bukovec Dunja

8. b Tušar Pintarič Bernarda

8. c Rustja Nataša

9. a Gabrijel Nevenka

9. b Godina Tina

82


Strokovni aktivi

Učitelji in ostali strokovni delavci posameznega predmetnega področja se povezujejo v

strokovne aktive. Vsak strokovni aktiv je sestavljen iz posameznih aktivov, ki imajo tudi svoje

vodje. Vsak strokovni aktiv pripravi svoj načrt dela in se sestane vsaj trikrat v šolskem letu.

Ravnatelj po svoji presoji sklicuje vodje posameznih strokovnih aktivov in z njimi analizira stanje

ter sprejema ustrezne ukrepe.

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istih predmetov oziroma predmetnih področij.

Obravnavajo problematiko predmeta in predmetnega področja, oblikujejo kriterije ocenjevanja,

vključijo analizo NPZ-jev predhodnega leta v svoje načrte dela, izmenjujejo izkušnje, sodelujejo

pri pripravi letne priprave, izberejo učbenike in delovne zvezke, sodelujejo pri predmetnih

vertikalah, proučujejo sodobne oblike poučevanja, usklajujejo kriterije in merila za preverjanje

in ocenjevanje znanja, medpredmetno načrtujejo in povezujejo, dajejo učiteljskemu zboru

predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, seznanjajo se z novostmi, se strokovno

izpopolnjujejo, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter usklajujejo delo za druge

dejavnosti v šoli, načrtujejo vključevanje prednostnih nalog in projektov na svojih predmetnih

področjih, opravljajo druga dela po dogovoru z ravnateljem. Vodje strokovnih aktivov skrbijo

tudi za horizontalno povezavo tem.

Na sestankih strokovnih aktivov se pišejo zapisniki, ki jih v petih dneh v e-obliki posredujejo tudi

ravnatelju.

V tem šolskem letu bo skupna naloga vseh strokovnih aktivov bralna pismenost.

83


Vodje aktivov in člani timov

Strokovni aktiv Vodja Aktiv Vodja Člani

1. r. MASNIK K. BLAŽIČ MASNIK HADLER TURK

MALENŠEK SKRT DAVIDOVIČ GORENJC

AKTIV UČITELJEV

1. VIZ OBDOBJA

Suzana

Miklič

BUČAR A. KOČEVAR

2. r. PAVLIN ŠETINA PAVLIN SELAK TURK

JERIČ ROZMAN BOBNAR

3. r. BARBIČ BARBIČ SIVEC MIKLIČ

ANTONČIČ MARIJAN FINK

4. r. ŠUMAK PAHLJINA ŠUMAK BLAŽON ŠPILER

BRUDAR

MEGLIČ

AKTIV UČITELJEV

2. VIZ OBDOBJA

Irena Gole

5. r. RAČIČ ŽIBERNA KOVAČ RAČIČ

KLANČAR KOS ZUPANČIČ

6. r. GOLE LUŠTEK

TRATAR

BOŽIČ

KRAŠEVEC

AKTIV UČITELJEV

JEZIKOSLOVJA

Tina

Godina

SLJ

TRATAR

BOŽIČ

T. BOŽIČ

LUŠTEK

TJA GODINA KLANČAR

ČRTALIČ

KRAŠEVEC

BALKOVEC

GODINA

BRKIĆ

MASNIK

PAVLIN

T. FINK

BARBIČ

ŠUMAK

RAČIČ

ZUPANČIČ

LAMPE

AKTIV UČITELJEV

UMETNOSTI

Vilma

Petelin

UME PETELIN SIVEC

PAVLIN

MARJAN

KERŠIČ

FEMC

PAHLJINA

ŽIBERNA

AKTIV UČITELJEV

DRUŽBOSLOVJA

Marjetka

Pivk

ZGO

GEO

DKE

PIVK PIVK BUKOVEC KRAŠEVEC

AKTIV UČITELJEV

MATEMATIKE,

TEHNIKE IN

NARAVOSLOVJA

Nevenka

Gabrijel

MAT/FIZ KRESE

NAR/BIO/

GOS

B. T. PINTARIČ

KRESE

GABRIJEL

GOLE

MIKEC

HADLER

ŠETINA

RUSTJA DOBRAVC RUSTJA BOŽIČ

TIT GABRIJEL KRESE ŠUMAK KOVAČ

MIKLIČ

ŠPILER

KOVAČ

RAČ BRATKOVIČ GOLE KRESE

AKTIV UČITELJEV

ŠPORTNE VZGOJE

AKTIV UČITELJEV

ISDP

AKTIV UČITELJEV

DSP

AKTIV UČITELJEV

OPB

Peter

Šinkovec

Boža

Antončič

ŠPO

ISDP

Irena Fišter DSP

Janja Bučar OPB

ŠINKOVEC

BOŽA

ANTONČIČ

ŠINKOVEC MIKLIČ KOČEVAR A. BLAŽON

SKRT ŠETINA SELIŠKAR KOS

ANTONČIČ

BRUDAR

KOBE

MIKEC

IRENA FIŠTER GLOBEVNIK

STRGAR

BUČAR

BUČAR

FINK

BOBNAR

JERIČ

FINK

A. KOČEVAR

BALKOVEC

JURŠIČ

FIŠTER

MARIJAN

A. KOČEVAR

ZUPANČIČ

KOČEVAR M.

MARIJAN

ROZMAN

ŽAGAR ISKRA URŠIČ

URBANČ

BOBNAR

MEGLIČ

JERIČ

KOS

84


85


Šolska knjižnica

1. Interno bibliotekarsko delo

Nakup knjižničnega gradiva bo izveden v skladu s finančnimi zmožnostmi in s ciljem vsebinsko

izpopolniti zbirko z aktualnim strokovnim in leposlovnim gradivom za učence in učitelje. Pri

dopolnjevanju knjižnične zbirke stremimo k doseganju minimalnih standardov, ki jih narekuje

pravilnik, in sicer prirast ene knjige na učenca in petih knjig na strokovnega delavca šole.

Nabava bo potekala preko potnikov založb in spletnega naročanja. Strokovna obdelava

knjižničnega gradiva bo potekala po bibliotekarskih pravilih v programu COBISS, gradivo bo

urejeno in postavljeno v že obstoječe oddelke. Statistika izposoje in obiska knjižnice bo

zabeležena s pomočjo sistema COBISS.

2. Pedagoško delo

Individualno pedagoško delo ob izposoji: zaradi ukrepov ob omejevanju širjenja epidemije bo

obisk knjižnice učencev in izposoja gradiva potekala po posebnem urniku. Učenci razredne

stopnje knjižnico obiskujejo enkrat tedensko med 7.00 in 11.00 (1. r. v ponedeljek, 2. r. v torek,

3. r. v sredo, 4. r. v četrtek in 5. r. v petek), učenci predmetne stopnje vsak dan od 11.00 do

14.30.

Knjižnično informacijsko znanje: izvedba KIZ ur bo potekala po predhodnem dogovoru z

učiteljem razreda ali predmeta. Stremeli bomo k doseganju minimalnih standardov izvedbe KIZ,

in sicer, da ima vsak razred v šolskem letu najmanj štiri KIZ ure. Okvirne teme KIZ:

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: spoznavanje namena in vrst knjižnic; orientacija po šolski

knjižnici; uporaba osnovnih storitev v knjižnici; knjižnični bonton; samostojna izposoja in

vračanje gradiva; uporaba starostni stopnji ustrezne zbirke; sodelovanje v različnih oblikah

aktivnosti za razvijanje branja in bralne kulture.

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje: samostojno obiskovanje knjižnice in se orientacija po

ustreznih oddelkih; spoznavanje različnega knjižničnega gradiva in njegova ustrezna uporaba;

poznavanje osnovnih bibliografskih podatkov za samostojno iskanje gradiva; spoznavanje in

uporaba knjižničnega kataloga; spoznavanje nastanka vira od ustvarjalca do uporabnika;

sodelovanje v različnih oblikah aktivnosti za razvijanje branja in bralne kulture.

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje: poznavanje, ločevanje in ustrezno uporabljanje različnih

informacijskih virov in knjižničnega gradiva glede na namen; samostojno uporabljanje

knjižničnega kataloga, lociranje in iskanje ustreznega knjižničnega gradiva; etična uporaba virov

(citiranje, navajanje referenc); izbiranje ustreznih virov za raziskovalne in sprostitvene namene;

sodelovanje v različnih oblikah aktivnosti za razvijanje branja in bralne kulture.

Knjižnične razstave: razstavna dejavnost knjižnice bo obsegala tematske razstave ob

nacionalnih in mednarodnih dnevih ter obletnicah. Poleg razstave na hodniku bo v sklopu

kulturne šole potekal tudi nagovor po ozvočenju, prispevek na spletni strani šole in po

predhodnem dogovoru tematski bralno spodbujevalni dogodek.

86


Knjižnične novosti: predstavljene bodo vsak konec meseca v obliki obvestila na spletni strani in

brošure v zbornici. Za učitelje bodo novosti predstavljene na pedagoških sestankih, za učence

po predhodnem dogovoru pri predmetu ali v podaljšanem bivanju.

Bralna značka: otvoritev bralne značke bo 17. 9. z nagovorom po ozvočenju, objavljeni bodo

aktualni priporočilni bralni seznami po razredih. Bralni mentorji na razredni stopnji bodo

razredniki, na predmetni pa knjižničar. Bralna sezona bo potekala do 2. 4. Za zaključek bralne

značke načrtujemo obisk pisateljice Nataše Konc Lorenzutti.

Sodelovanje v šolskih in knjižničnih projektih:

Nacionalna in mednarodna izmenjava knjižnih kazalk je projekt ZBDS v sklopu Mednarodnega

meseca šolskih knjižnic. Sodelovali bodo učenci podaljšanega bivanja v 2. in 3. razredu.

Rastem s knjigo je projekt JAK, sodelovali bodo učenci 7. razreda.

Medgeneracijsko branje je projekt Društva Bralna značka, sodelovali bodo učenci zadnje triade

in učitelji.

Knjižničar je tudi član tima kulturne šole, kjer se bo knjižnica vključevala z aktivnostmi

spodbujanja branja in bralne kulture.

Knjižničar je član tima OBJEM, kjer se bo knjižnica vključevala pri zagotavljanju ustreznega

gradiva, promociji branja in pripravi bralno spodbujevalnih dogodkov. Stremeli bomo k temu,

da je knjižnica čim bolj vključena v vzgojno izobraževalni proces.

3. Druge dejavnosti

Knjižničar je poverjenik za mladinski tisk. V mesecu septembru bo potekalo zbiranje naročil in

tekom leta razdeljevanje mladinskega tiska.

Aktivnosti učbeniškega sklada bodo potekale skladno z rokovnikom ministrstva in Pravilnikom o

upravljanju učbeniškega sklada.

Strokovno izpopolnjevanje knjižičarja: zaključitev strokovnega izpita iz vzgoje in izobraževanja;

udeležba na študijskih srečanjih, ki jih organizira študijska skupina za knjižničarstvo; udeležba

na bralnih čajankah Društva Bralne značke; udeležba na izobraževanju Motiviranje najstnikov za

prostočasno branje DBZ ter spremljanje primernih izobraževanj DBZ; udeležba srečanj v sklopu

projekta OBJEM; udeležba na kongresu ZBDS in spremljanje morebitnih izobraževanj sekcije

šolskih knjižnic; udeležba na Bibliopedagoški šoli v kolikor bo izvedena na daljavo; spremljanje

aktualnih primernih izobraževanj skozi leto.

Šolska svetovalna služba

Socialna delavka se vključuje v reševanje socialnih, pedagoških in psiholoških vprašanj preko

dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Spodbuja iskanje in nudenje podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi ekonomskih stisk

ogrožen telesni, osebni in socialni razvoj učencev. Pri tem se povezuje z različnimi ustanovami,

organizacijami, društvi in posamezniki (npr. MO Novo mesto, CSD, RK, ZPM Botrstvo, donatorji

…) Pripravi, zbira in evidentira prijave na šolsko prehrano, spremlja seznam prejemnikov

87


subvencij šolske prehrane. Sprejema vloge in odloča o subvencioniranju šole v naravi v 6.

razredu, sprejema prošnje in predlaga višino pomoči pri plačilu šole v naravi v 3., 5. in 7.

razredu. Z računovodkinjo Alenko Rajšel in poslovno sekretarko Matejo Kramar sodeluje pri

načrtovanju porabe namenskih sredstev, obravnava dolgove, pripravi vloge, predloge in

zapisnike. Socialna delavka je članica Šolskega sklada OŠ Bršljin.

V šoli spodbuja humanitarno in prostovoljno delo, z učenci se vključuje v aktivnosti RK, DRPD,

Karitasa, DPM, ipd. Pripravi prijave, predloge in ostalo dokumentacijo za različna letovanja,

tabore ...

Spremlja šolanje učencev, pri katerih je ogrožen telesni, osebni in socialni razvoj in pri tem

sodeluje s CSD, RK, DPM, DRPD, ZZV, LAS, ZD, knjižničarko, pedagoginjo, učitelji in drugimi

strokovnimi delavci, javnimi delavci in romsko pomočnico. Izvaja ukrepe, ki se navezujejo na

opravičeno in neopravičeno izostajanje učencev od pouka. Z individualnimi in skupinskimi

pogovori, posredovanjem informacij, mediacijo in organiziranjem različnih aktivnosti spodbuja

strpnost in sprejemanje drugačnosti pri udeležencih vzgojno-izobraževalnega procesa. Z

romsko pomočnico obiskuje starše, jim posreduje navodila, jih obvešča... Socialna delavka o

neopravičenem izostajanju od pouka opozarja starše v skladu z ZUP in mesečno obvešča CSD.

Organizira in vodi timske sestanke s predstavniki CSD, pripravi predloge za obravnavo in druga

poročila za Inšpektorat RS za šolstvo, pripravi poročila za policijsko upravo, sodišče ...

V skladu z navodili in koledarjem s strani Državnega izpitnega centra z vodstvom šole in

namestnikom za izvedbo sodeluje pri načrtovanju in spremlja aktivnosti v zvezi z nacionalnimi

preizkusi znanja v 6. in 9. razredu.

Na področju karierne orientacije sodeluje z vodjo programa in se po potrebi vključuje v

posamezne dejavnosti. Sodeluje tudi pri reševanje zahtevnejših problemov učencev oziroma

družin, pri timskih obravnavah nasilja in druge problematike v družinah. V zvezi s preprečevanjem

nasilja se povezuje s predstavniki zunanjih institucij, ki se vključujejo v delo na šoli v sklopu svoje

osnovne dejavnosti ali preko različnih projektov. Z učitelji in drugimi sodelavci obravnava

zahtevnejše vzgojne probleme učencev, ki izhajajo socialno šibkejšega okolja. Vodi šolsko mapo

vzgojnih opominov vseh učencev na šoli.

Socialna delavka se pri posameznih nalogah s področja šolskega svetovalnega dela aktivno

vključuje in sodeluje s kolegicama Metko Uršič Urbanč in Jasmino Žagar Iskra (načrtuje,

spremlja in analizira šolanje romskih učencev…)

Pedagoginja Jasmina Žagar Iskra se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega

odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških,

psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in

sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Z

dejavnostmi pomoči, razvojnimi in preventivnimi dejavnostmi in dejavnostmi načrtovanja in

evalvacije sodeluje pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega

učenca v šoli in šole same.

88


Izmed temeljnih nalog svetovalne službe koordinira identifikacijo in nadaljnje delo z

nadarjenimi učenci po Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Pri tem

sodeluje z učečimi učitelji ter psihologinjo – zunanjo izvajalko, ki izvede psihološka testiranja.

Sodeluje pri pripravi individualnih načrtov in koordinira organizacijo dodatnih aktivnosti za

nadarjene učence.

Vodi poklicno orientacijo učencev v 8. in 9. razredu. Učencem in staršem nudi informacije o

možnostih nadaljnjega izobraževanja na individualnih in skupinskih razgovorih. Organizira

predavanja za učence, starše in sodeluje z zunanjimi institucijami. Vodi postopke vpisa v srednje

šole za učence 9. razreda.

Nudi svetovanje in pomoč učiteljem in staršem za delo z učenci z vzgojnimi in učnimi težavami.

V sodelovanju z učitelji in starši obravnava čustvene in vedenjske težave učencev na predmetni

stopnji.

Sodeluje z romsko pomočnico in se vključuje v koordinacijo dela javnih delavcev.

Koordinira delo z učenci tujci ter skupnosti učencev šole in otroški parlament.

V okviru svojega delovnika nudi dodatno strokovno pomoč učencem s težavami na posameznih

področjih učenja.

Pedagoginja Metka Uršič Urbanč opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo, s svojim

strokovnim znanjem in svetovalnim odnosom se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških

vprašanj in opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, svetuje učencem, učiteljem in staršem,

sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in razvojno-analitičnem delu, spremljanju,

izvajanju in evalvaciji razvoja šole, sooblikuje z drugimi strokovnimi delavci življenje v šoli ter

sodeluje z zunanjimi institucijami, v okviru svojih pristojnosti in/ali po navodilu ravnatelja.

Področja dela:

∙ svetovalno delo z učenci,

∙ svetovalno in posvetovalno delo s starši in učitelji,

∙ svetovalno in posvetovalno delo z vodstvom,

∙ razvojno raziskovalno delo,

∙ vzgojno – izobraževalno delo,

∙ šolanje, šolski novinci, vpisi in prepisi, izobraževanje na domu,

∙ razporeditev učencev v oddelke,

∙ koordinacija izvajanja Protokola za VIZ pri obravnavi nasilja v družini,

∙ vodenje postopka za pridobitev statusa športnika, umetnika,

∙ sodelovanje pri aktivnostih šolske skupnosti in šolskega parlamenta,

∙ drugo (po nalogu ravnatelja).

Svetovalno službo opravljata dve pedagoginji in socialna delavka.

89


Pomoč učencem

Dodatna strokovna pomoč je oblika pomoči, ki je opredeljena z Zakonom o usmerjanju otrok s

posebnimi potrebami (ZUOPP) in do katere so upravičeni učenci s primanjkljaji na posameznih

področjih učenja po izdani odločbi Zavoda RS za šolstvo.

V šoli sledimo smernicam petstopenjskega modela pomoči učencem z učnimi težavami. Prvi

korak je namenjen prilagoditvi učnega procesa učencem s splošnimi in lažjimi ter z zmernimi

specifičnimi učnimi težavami ali učencem z ovirami. Zajema preventivne primarne ukrepe:

pomoč učitelja pri pouku, pri dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju. Učitelj, ki zazna

učenčeve učne težave, izvaja dobro poučevalno prakso, odkriva učenčeva močna področja,

njegove primanjkljaje, načrtuje, izvaja in dokumentira pomoč ter podporo učencu. Posebno

pozornost namenja učnemu okolju (prilagajanje fizičnega, didaktičnega, socialnega okolja). V

drugem koraku se na pobudo učitelja ali staršev (vedno v soglasju s starši) vključi šolska

svetovalna služba, ki dopolni in poglobi diagnostično oceno ter občasno nudi pomoč učencu z

učnimi težavami, svetuje in krepi učenca, učitelja in starše. V tretjem koraku prične svetovalna

služba z vodenjem izvirnega delovnega projekta pomoči (IDPP), šola pa poskrbi za dodatno

pomoč učencem (t. i. ISP – učna pomoč). V četrtem koraku se šola po pomoč obrne na

specializirane strokovnjake v zunanjih ustanovah. V petem koraku komisija pri Zavodu RS za

šolstvo izdela strokovno mnenje. Nato Zavod RS za šolstvo izda odločbo za dodatno strokovno

pomoč (DSP) učencu, kjer je opredeljena vrsta, oblika pomoči in izvajalci.

Individualna in skupinska učna pomoč (ISP)

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami (ISP) spada v program osnovne

šole. Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela težko

dosegajo standarde znanja. Učencem z učnimi težavami šola prilagodi metode in oblike dela ter

jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči

(Zakon o OŠ, 11. in 12. a člen), ki jo izvajajo učitelji razrednega pouka in predmetni učitelji.

Razporeditev učiteljev ISP pomoči od 2. do 9. razreda je prikazana v spodnji razpredelnici.

ISP - učna pomoč UČITELJ URE RAZRED

Maja Meglič 3 2., 3. razred

Nataša Rustja 1 3. razred

Polonca Tratar Božič 2 4., 6. razred

Slavka Klančar 1 5. razred

90


Jerneja Luštek 1 8. razred

Nataša Rustja 2 7., 9. razred

Za učenca, ki ima učne težave, učeči učitelj in izvajalec ISP pomoči izdelata izvirni delovni

projekt pomoči (IDPP). Izvajalec ISP in učenec zastavita proces pomoči; v IDPP se napiše cilje in

dogovorjene naloge za odpravo, omilitev ali zmanjšanje učnih težav. Učna pomoč je proces

soustvarjanja, saj učitelj skupaj z učencem opredeljuje učno težavo in pomoč, ki jo potrebuje.

Dodatna strokovna pomoč (DSP)

Na OŠ Bršljin dodatno strokovno pomoč izvajajo specialna in rehabilitacijska pedagoginja,

socialna pedagoginja, pedagoginja, mobilna logopedinja ter učitelji za učno pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja, kot je opredeljeno v odločbi – individualno ali

skupinsko, v ali izven oddelka, glede na otrokov primanjkljaj in v dogovoru znotraj strokovne

skupine in z učečimi učitelji. Metodične in didaktične prilagoditve, ki jih upoštevajo vsi strokovni

delavci, ki z otrokom delajo, temeljijo na premoščanju primanjkljajev. Upoštevajo se celovita

učenčeva osebnost, njegove vsakdanje življenjske razmere doma in v šoli ter življenjska

perspektiva. Dodatna strokovna pomoč je usmerjena v oblikovanje spodbudnega učnega

okolja, ki spodbuja in razvija učenčevo dejavno sodelovanje, njegove interese ter močna

področja in konstruktivno sodelovanje s starši.

Strokovna skupina kontinuirano spremlja napredek posameznega učenca, si izmenjuje

informacije, sodeluje z učečimi učitelji, vrednoti izvajanje in prilagoditve vzgojnoizobraževalnega

dela, išče smernice za nadaljnje delo z učencem, sodeluje s starši in tudi z

zunanjimi institucijami.

Vsi učitelji so na začetku šolskega leta seznanjeni s prilagoditvami pri pouku za posameznega

učenca. Hkrati so povabljeni, da sodelujejo pri oblikovanju najustreznejših prilagoditev in

evalviranju individualiziranega programa ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja.

Strokovna skupina se sestane s starši in učencem vsaj trikrat letno, in sicer septembra/oktobra,

decembra/januarja in maja/junija. Ob koncu šolskega leta pripravi individualiziran program (IP)

za učenca za naslednje šolsko leto.

Individualna in skupinska dodatna pomoč učencem (ISDP)

Individualna in skupinska dodatna pomoč je oblika pomoči, ki je namenjena učencem Romom.

Učenci Romi zaradi različni razlogov (slovenščina kot tuj jezik, neredno obiskovanje pouka, slabi

bivanjski pogoji, nespodbudno domače okolje …) težko dosegajo standarde znanja, zato se jim

omogoči dodatna oblika pomoči. Učencem se prilagodijo metode in oblike dela in z dodatnimi

urami utrjevanja.

91


Temeljne smernice izvajanja ISDP:

● Delujemo v dobrobit vsakega otroka, izvajamo individualno ali skupinsko v razredu (ali

izven razreda glede na otrokov primanjkljaj in vedenjske značilnosti) in v dogovoru z

učiteljem.

● Pomoč izven razreda je namenjena le utrjevanju znanja. Ostala pomoč se izvaja v

oddelku. ISDP je pomoč učencem, ki je fleksibilna in pogojena s prisotnostjo učencev

tisti dan, ne glede na postavljen urnik. Namenjena je vsem učencem, ki izkazujejo

potrebo po tovrstni pomoči.

● Izvajanje ISDP poteka na podlagi rednih dnevnih in tedenskih usklajevanj z učečimi

učitelji. Tedenske in dnevne priprave so skladne z učnim načrtom za vse predmete in

skladno s predmetnim učnim načrtom.

● Strmimo h kakovosti in uporabnosti znanja, načelu življenjskosti, delujemo v učenčevo

dobrobit in jih predvsem navajamo na samostojno delo v oddelku.

● Standarde znanja določimo skupaj z učečimi učitelji sprotno. Ustna in pisna preverjanja

in ocenjevanja znanja so skladna z oddelčnimi za vse predmete.

ISDP izvajajo učitelji razrednega pouka in predmetni učitelji.

Karierna orientacija

Področje karierne orientacije v OŠ urejajo Programske smernice za svetovalno službo v OŠ.

Elementi karierne orientacije se pojavljajo skozi celotno vertikalo OŠ v obliki poklicne vzgoje,

kjer se vsebine karierne orientacije prepletajo s poukom, v okviru oddelčne skupnosti in pri

dnevih dejavnosti. V bolj strnjeni in organizirani obliki pa karierna orientacija poteka v 8. in 9.

razredu OŠ. Njen namen je zagotoviti učencem in staršem informacije, ki olajšajo vpis in prehod

učencev iz OŠ v SŠ. Pri tem OŠ Bršljin sodeluje s srednjimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje,

Centrom RS za poklicno izobraževanje, območno obrtno-podjetniško zbornico, Kariernim

centrom za mlade ter lokalnimi podjetji. Učenci se lahko udeležijo obiskov v podjetjih, na

srednjih šolah, tematskih razstavah in sejmih ter predavanj zunanjih strokovnjakov in šolske

svetovalne službe. Za lažjo izbiro in kot pomoč pri uresničevanju izobraževalne poti prejmejo

aktualna poklicno-informativna gradiva. Predavanja na temo poklicne orientacije so v sklopu

roditeljskih sestankov organizirana tudi za starše.

Delo karierne orientacije na OŠ Bršljin koordinira pedagoginja Jasmina Žagar Iskra, motivacijske

delavnice pa potekajo pod vodstvom socialne delavke Darje Padovan.

92


TERMIN

DEJAVNOST

Oktober 2021

Skupinsko karierno svetovanje za učence 9. razreda na RU.

Anketa o izobraževalnih in poklicnih namerah učencev.

Aktivnosti poklicne orientacije glede na ponudbo srednjih šol, MIZŠ

in ZRSZ.

November, december

2021

Tržnica srednjih šol – predstavitev srednjih šol za učence 8. in 9.

razreda ter njihove starše.

Izpolnjevanje vprašalnika eVPP.

Obiski srednjih šol na njihovih dnevih odprtih vrat (Akademija znanja

na Gimnaziji Novo mesto, dan odprtih vrat Ekonomske šole, ŠC Novo

mesto…).

Individualno svetovanje za učenci in starše.

Januar 2022

Skupinsko karierno svetovanje za učence 9. razreda ob izidu Razpisa

za vpis v srednješolske programe na RU.

Predstavitev motivacijskih delavnic za učence 8. razreda.

Predavanje za starše učencev 9. razreda.

Februar 2022

Informativna dneva.

Individualni pogovori s starši in učenci 9. razreda.

Marec, april 2022

Izpolnjevanje in posredovanje prijav za vpis na srednje šole.

Individualni pogovori s starši in učenci 9. razreda.

Obiski motivacijskih delavnic v podjetjih za zainteresirane učence 8.

razreda.

Maj 2022

Individualni pogovori za učence in starše 9. razreda.

Skupinsko karierno svetovanje za učence 8. razreda na RU.

Roditeljski sestanek Kam v srednjo šolo? za starše učencev 8.

razreda.

Junij 2022

Individualno svetovanje učencem in pomoč pri zbiranju

dokumentacije za štipendije ter pri vpisu v SŠ.

93


94


Ravnatelj

Dela in naloge ravnatelja, ki izhajajo iz zakonov in predpisov, so:

● pedagoško vodi šolo;

● dela s strokovnimi organi in službami;

● povezuje šolo s starši in družbenim okoljem;

● skrbi in je odgovorna za materialno in finančno poslovanje;

● spremlja prednostne naloge in projekte v šoli;

● spremlja pouk in delo učiteljev;

● oblikuje predloge za napredovanje delavcev v nazive in plačilne razrede;

● pripravlja in vodi pedagoške in ocenjevalne konference;

● spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev;

● skrbi za sodelovanje s starši, okoljem, ustanoviteljem, zavodom za šolstvo in

ministrstvom;

● sodeluje na aktivih ravnateljev;

● organizira in skrbi za nemoten pouk;

● nudi pomoč pri izdelavi urnika;

● pripravlja in zbira dokumentacijo o delu;

● skrbi za organizacijo dejavnosti, povezanih s poukom;

● organizira in spremlja delo čistilk, kuharic, hišnika, ureja nadomeščanja odsotnih

delavcev;

● skrbi za organizacijo vzdrževanja šolske stavbe in okolice šole;

● skrbi za organizacijo tehničnega delovanja učil;

● opravlja druge naloge za nemoteno in čim bolj kvalitetno delo šole.

Vodenje učiteljskega zbora

Vodje triad se sestajajo z ravnateljem in pomočnico ravnatelja na tedenski ravni. Namen

sestankov je hitrejši prenos informacij od delavcev do vodstva, posvetovanje glede pedagoških

in organizacijskih vprašanj.

Vsak torek, razen v tistem tednu ko potekajo govorilne ure, je pedagoški sestanek, na katerem

pregledamo tedenske aktivnosti, usklajujemo načrtovane dejavnosti, seznanimo se s knjižnimi

novostmi, pogovorimo se o delu s težavnejšimi učenci, seznanjeni smo z aktivnostmi projektov.

Sestanke praviloma vodi ravnatelj.

Ravnatelj sklicuje učiteljski zbor praviloma vsako tretji torek v mesecu na pedagoških

konferencah. Časovna in vsebinska razdelitev pedagoških konferenc je zapisana že na

predhodnih straneh LDN-ja.

95


Ocenjevalne konference vodi ravnatelj. Poleg učečih učiteljev so prisotne tudi svetovalne

delavke, ki pripravijo poročila za učence, ki so imeli individualno pomoč, bili individualno

obravnavani v šoli, pridobijo informacijo od ustanov, ki so sodelovale s posameznimi učenci, ter

vsi, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za učence z odločbami in učence z učnimi težavami.

Spremljanje dela strokovnih delavcev

Strokovni delavci do 15. 10. 2021 oddajo letne priprave v spletno učilnico. Letna priprava

strokovnega delavca vsebuje:

● letne priprave (LP) predmetov,

● LP dodatnega in dopolnilnega pouka,

● LP interesne dejavnosti,

● program dnevov dejavnosti, ki jih strokovni delavec vodi,

● program dela razrednika in razredne skupnosti (vsebuje tudi aktivnosti prednostne

naloge šole in projektov, načrt dela s starši)

● seznam delovnih nalog strokovnega delavca v šol. l. 2021/2022

● načrt izobraževanj in samoizobraževanja strokovnega delavca.

Vsak strokovni delavec pisna ocenjevanja v elektronski obliki posreduje ravnatelju najkasneje tri

dni pred rokom pisnega ocenjevanja.

Do 10. 10. 2021 vsak strokovni delavec odda predlog i-LDN-ja. Ravnatelj in pomočnica

ravnatelja, skupaj s strokovnim delavcem, pregledata in uskladita i-LDN najkasneje do 20. 10.

2021.

Ena od temeljnih nalog ravnatelja je spremljanje pouka in dela strokovnih delavcev. Ravnatelj

bo to nalogo izvajal na različne načine:

● Z dnevnim spremljanjem dela strokovnih delavcev: pravočasen prihod na delo in

odhajanje v razred, sprotni pogovori o reševanju učne in vzgojne problematike pri

posameznih predmetih.

● S posameznimi strokovnimi delavci, pri katerih bo zaznal odklone, se bo sprotno

individualno pogovoril.

● S sodelovanjem na strokovnih aktivih.

● S spremljanjem poročil, zapisnikov in drugih gradiv, ki jih morajo oddajati strokovni

delavci in so neposredno povezana z izvajanjem njihove pedagoške dejavnosti.

● S spremljanjem pripomb in predlogov skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta v

zvezi z izvajanjem pouka in drugih dejavnosti v šoli.

96


● S spremljanjem pripomb in predlogov, ki jih posredujejo starši na roditeljskih sestankih,

govorilnih urah, Svetu staršev, Svetu šole ali v individualnih oblikah.

Hospitacijska dejavnost

Prednostne naloge pri hospitiranju bodo:

● spremljanje aktivnosti učencev,

● vključenost gradnikov bralne pismenosti,

● prilagajanje gradiv znotraj diferenciacije pouka.

Ravnatelji je po zakonu dolžna neposredno spremljati izvajanje pouka. Ravnatelj bo opravil

hospitacije, tako da se bo pridružil kolegialnim hospitacijam v okviru projekta OBJEM.

Za potrebe analize bo ravnatelj s soglasjem strokovnega delavca hospitacijsko uro lahko tudi

posnel. Ravnatelj bo po svoji presoji opravil hospitacije tudi izven tega razporeda, napovedano

ali nenapovedano.

Vsak strokovni delavec mora po zakonodaji za vsako uro izvajanja pedagoškega dela imeti pisno

pripravo. Ta mora biti dostopna na dan, ko uro izvaja. Strokovni delavec mora imeti hranjene

vse priprave za tekoče šolsko leto. Ravnatelj bo delo strokovnih delavcev spremljal tudi z

nenapovedanim pregledom pisnih priprav.

Najkasneje dan pred napovedano hospitacijo učitelj pošlje ravnatelju pripravo po e-pošti. Po

hospitaciji bo opravljen pogovor s potrebnimi usmeritvami za delo, dogovori in morebitnimi

zahtevami po ukrepanju. Pred pogovorom učitelj pošlje po e-pošti evalvacijo ure. Na pogovoru

je narejen zapis, ki ga hrani ravnatelj, en izvod prejme strokovni delavec.

Zagotavljanje permanentnega izobraževanja strokovnih delavcev

Vsi strokovni delavci so se dolžni strokovno izpopolnjevati v okviru študijskih srečanj, ki jih

organizira Zavod za šolstvo, spremljati in uvajati novosti v učnih načrtih, metodiki poučevanja in

tehnologij. Vsa nova znanja in spoznanja so učitelji dolžni smiselno in prilagojeno vnesti v svoje

vsakodnevno pedagoško delo ter jih prenašati na sodelavce.

Za celotni kolektiv bomo v šoli izvedli izobraževanje v okviru projekta OBJEM – Bralna

pismenost. Strokovni delavci se v mesecu septembru in oktobru prijavljajo na individualna

izobraževanja. Svoj predloge predstavijo ravnatelju, ki jih odobri ali pa se s strokovnim

delavcem pogovori o (ne)odobritvi izobraževanja. Ravnatelj bo poskrbel, da se bodo strokovni

delavci udeleževali izobraževanj, ki bodo vplivala na strokovno in osebnostno rast zaposlenih.

Seznam prijav na izobraževanje je PRILOGA LDN.

97


Pomočnica ravnatelja

Opravlja upravne in pedagoške zadeve, za katere je pooblaščena:

● sodeluje pri pedagoškem vodenju šole;

● svetuje in pomaga pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno delo;

● sodeluje pri kadrovanju;

● skupaj z ravnateljem razporeja delovne naloge učiteljem in drugim delavcem šole;

● pregleduje mesečna poročila o opravljenem delu učiteljev;

● pregleda šolsko dokumentacijo ob koncu šolskega leta;

● sestavlja poročila;

● sodeluje na sestankih z vodji aktivov;

● piše kroniko šole;

● določa nadomeščanja odsotnih učiteljev;

● svetuje delavcem pri sestavljanju letnega načrta dela;

● pomaga pri administrativnem delu v zvezi z dopisi, okrožnicami, statističnimi poročili;

● sodeluje pri sestavljanju urnika;

● sodeluje s šolsko svetovalno službo;

● sodeluje na sestankih sveta staršev in sveta zavoda;

● pomaga sodelavcem pri organizaciji in izvedbi KD, ŠD, ND, TD;

● vodi vključevanje učencev v izbirne predmete in organizira delo;

● sodeluje pri organizaciji projektnega dela;

● opravlja učno obvezo glede sistemizacije delovnih mest;

● opravlja druga dela in naloge po navodilu oz. pooblastilu ravnatelja.

SODELOVANJE Z OKOLJEM

Šola pri svojem delu sodeluje z mnogimi posamezniki, ustanovami, podjetji in institucijami.

Strokovne službe občine in šole sodelujejo in sproti razrešujejo vse odprte probleme, ki so v

njihovi pristojnosti.

Svetovalna služba sodeluje z ustanovami, ki jih potrebujemo pri reševanju konkretnih

problemov: Pedagoški inštitut, CSD Novo mesto, Posvetovalnica za otroke in starše Novo

mesto, Zdravstveni dom Novo mesto, srednje šole, KORK Bršljin, RK Novo mesto …

Veliko sodelujemo tudi z zavodom za zaposlovanje pri objavi razpisov, iskanju ustreznih

strokovnih kadrov in na razpisih za javno delo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Čeprav je ustanoviteljica šole Občina Novo mesto, je ključni financer šole Ministrstvo za

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, ki poleg tega šoli posreduje sistemske

spremembe in novosti s področja zakonodaje in številnih podzakonskih aktov ter tekoča

98


obvestila v zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela. Izvršilne predpise mora šola

upoštevati pri življenju in delu ter pri realizaciji vsakoletnega LDN zavoda. Stiki z Ministrstvom

so preko e-pošte, pisnih obvestil in osebnih stikov.

Občina Novo mesto

Ustanoviteljica Mestna občina Novo mesto financira investicijsko vzdrževanje, materialne

stroške, avtobusne prevoze otrok in druge dogovorjene dejavnosti. Občina svoje

ustanoviteljske pravice zagotavlja v Svetu šole s svojimi tremi predstavniki.

Krajevne skupnosti

V našem šolskem okolišu so naslednje krajevne skupnosti: Bršljin, Bučna vas, Prečna, Karteljevo.

Z vsemi sodelujemo predvsem na prireditvah, srečanjih in tudi s prispevki v njihovih glasilih, če

nas povabijo k sodelovanju. Vedno so jim na voljo prostori šole za različna srečanja.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, OE Novo mesto, ZRSŠ

Sodelovanje ima predvsem svetovalno in razvojno funkcijo. Organizira permanentno

izobraževanje in druge oblike izobraževanja učiteljev ter skrbi za strokovno literaturo in

spremlja ter nadzoruje izvajanje različnih projektov. V letošnjem šolskem letu bo največ oblik

sodelovanja z Zavodom za šolstvo, OE NM, potekalo na ravni izvajanja študijskih srečanj v mreži

na mentorskih šolah, udeležbi strokovnih delavcev na njihovih izobraževanjih. Z ZRSŠ pa aktivno

sodelujemo v projektu OBJEM.

Center za socialno delo Novo mesto

S CSD Novo mesto bo potekalo sodelovanje pri vzgojnem delovanju pri učencih, ki veliko

izostajajo od pouka ali imajo druge težave, ki jih spremlja tudi CSD.

Druge osnovne šole, vrtci in VDC

Sodelovanje šol sloni tudi na strokovnem povezovanju pedagoških in drugih delavcev v okviru

študijskih skupin in drugih srečanj.

Z Vrtcem Pedenjped bomo sodelovali pri mehkem prehodu iz vrtca v šolo. Na dveh srečanjih

smo pripravili okvirni program, s katerim bomo spodbujali sodelovanje tako med otroki kot tudi

med strokovnimi delavkami. Z VDC Novo mesto bomo sodelovali v okviru dejavnosti za

nadarjene.

99


Srednje šole

Sodelovanje s srednjimi šolami bo vezano predvsem na poklicno orientacijo učencev. Na

informativnih dnevih bodo devetošolci obiskali tiste srednje šole, kjer nameravajo nadaljevati

šolanje. Devetošolci se bodo skupaj s svojimi starši udeležili tudi tradicionalnih dni odprtih vrat

SŠ. Poleg tega se bodo učenci udeležili tehniških in naravoslovnih dni, ki jih organizirajo

posamezne šole. Šola bo za učence devetega razreda v svojih prostorih omogočila predstavitev

dejavnosti čim več srednjim šolam. Predstavitev bomo že v jesenskem času izvedli v času

govorilnih ur – TRŽNICA SREDNJIH ŠOL. Ker to postaja že naša tradicionalna oblika, so zelo

veseli, ker se je vsako leto udeleži več srednjih šol, tudi izven naše regije.

Visokošolske izobraževalne in raziskovalne ustanove

Ustanovam bomo nudili možnost, da študentje opravljajo pri nas obvezno pedagoško prakso,

predvsem našim bivšim učencem, omogočili pa jo bomo tudi ostalim zainteresiranim.

Raziskovalne ustanove se med šolskim letom odločijo za posamezne oblike sodelovanja. Za

sodelovanje se odločimo na vodstvenem kolegiju.

Izobraževalne organizacije

Sodelovanje bo potekalo z naslednjimi organizacijami:

● RIC Novo mesto,

● Svetovalni center za mladostnike in starše, Ljubljana,

● Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto,

● LAS Novo mesto,

● URI Soča,

● Šola za ravnatelje.

Podjetja, obrtniki

Podjetja in obrtnike bomo skušali pridobiti za občasne ali trajne oblike finančne pomoči preko

šolskega sklada in za podporo posameznim šolskim projektom. Z obiski predstavnikov podjetij

in predstavnikov Obrtne zbornice Novo mesto in njihovo predstavitvijo na šoli bomo skušali

popestriti našo poklicno orientacijo in učence navdušiti za deficitarne tehnične poklice, ki

mladim v prihodnosti v naši regiji zagotavljajo zaposlitev.

Društva

Društva v lokalni skupnosti pomembno prispevajo h kakovostnemu in ustvarjalnemu

preživljanju prostega časa, zato bo šola društvom pri njihovem delu nudila pomoč in podporo.

100


Društva bodo v šolskih prostorih lahko izvajala svojo izobraževalno dejavnost, delavnice,

srečanja, občne zbore, športne aktivnosti in drugo dejavnost po predhodnem dogovoru o

pogojih in načinu sodelovanja.

SPREMLJANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

Uresničevanje določil letnega delovnega načrta spremljamo celo šolsko leto. Vse morebitne

spremembe, nerealizirane naloge ali dodatno realizirane naloge sproti beležimo in okoliščine

upoštevamo pri načrtovanju za prihodnje šolsko leto. Letni delovni načrt je odprt dokument, ki

ga med šolskim letom dopolnjujemo in vanj vnašamo spremembe.

Svet staršev je obravnaval letni delovni načrt šole na svoji seji v torek, 28. 9. 2021.

Svet šole je obravnaval in potrdil letni delovni načrt šole na svoji seji v torek, 28. 9. 2021.

Bršljin:

Predsednik Sveta OŠ

Rok Krese

101

More magazines by this user