15.11.2021 Views

সৃষ্টির একুশ শতক উৎসব ২০২১

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

flø,!ï˛Ó˚ ˆÓí˛¸yÈ È˛õyÓ˚ •ˆÏÎ˚

!•Ó˚î !üe

xyüyÓ˚ Óy!í˛¸ê˛y !åÈ° !Ó!ã˛eñ ~ܲ!òˆÏܲ ≤Ãã˛[˛ ˆàÑyí˛¸yñ ≤Ãã˛[˛ !öÎ˚üܲyö%öñ

xöƒ!òˆÏܲ •y!ï˛ àˆÏ° ˆÎï˛ñ ܲyÓ˚Ä ˆÜ˛yöÄ •%ѧ ˆö•z– Óy!í˛¸Ó˚ ˆÎ ü)°

§•Ü˛yÓ˚# Ó,Âô ò¢Ó˚Ìñ Ä!í˛¸¢y ˆÌˆÏܲ ~ˆÏ§ˆÏåÈñ ˆö¢y ܲÓ˚ï˛ û˛#£Ïî–

à%!° Óy xy!ú˛ˆÏäÓ˚ ˆö¢yñ üy!•öy ˆòÄÎ˚yÓ˚ ˆÜ˛yöÄ ÓƒÓfiÌy ï˛áöܲyÓ˚

!òˆÏö ܲyÓ˚Ä çöƒ•z ÓÓ˚yj !åÈ° öy– xy!ü ˆòˆÏ¢Ó˚ Óy!í˛¸ ˆàˆÏ°ñ !ܲå%È

ê˛yܲy ç%ê˛ï˛ ÄÓ˚– Ȉ§ xöƒ à“– ˆ§•z ò¢Ó˚Ì ˛§%ˆÏÎyà ˆ˛õˆÏ°•z Óy!í˛¸Ó˚

˛õã˛y !ç!ö§ñ §yüˆÏöÓ˚ ÓyçyˆÏÓ˚ !Ó!Ü ˛ ܲˆÏÓ˚ !òï˛– xyüyÓ˚ Óí˛¸òyÓ˚

âÓ˚!ê˛ !åÈ° xy«˛!Ó˚ܲû˛yˆÏÓ•z

Îyò%âÓ˚– xyÿ˛Î≈ §Ó

!ç!öˆÏ§Ó˚ ˆòáy !ü°ï˛–

ÄáyˆÏö•z !åÈ° ¢ï˛ÓͧˆÏÓ˚Ó˚

≤Ã!ï˛!ê˛ ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ˛õ!Oܲy–

Óy!í˛¸ˆÏï˛ ò%à≈y˛õ%ˆÏçy Óy xöƒ

!ܲå%È •Î˚ñ ü[˛˛õ xyˆÏåÈ–

≤Ã!ï˛ÓͧÓ˚ ˛õ!Oܲy ˆÜ˛öyÓ˚

ˆÓ˚ÄÎ˚yç– à%Æ ˆ≤ç Óy

ˆï˛üö !ܲå%È ˆ§•z ˛õ!Oܲyñ

áˆÏÎ˚!Ó˚ •ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚y ¢Ó˚#Ó˚

ˆÌˆÏܲñ §yòy ~ܲ ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y

ܲyàç í˛zÑ!ܲ üyÓ˚ï˛– xy!ü

xy!Ó‹ÒyÓ˚ ܲ!Ó˚– ˆ§•z §yòy

ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚yñ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ~ܲ

~ܲçˆÏöÓ˚ çß√ ï˛y!Ó˚á–

xyüyÓ˚ê˛y §üÎ˚üˆÏï˛y !öˆÏÎ˚

!ö°yü ܲyÓ˚î ~ܲ §Ü˛yˆÏ°

ˆòáy ÎyÎ˚ §ühflÏ ˛õ!Oܲy

í˛zôyÄ– ˆ§Ó˚ òˆÏÓ˚ ò¢Ó˚Ì ï˛y

˛õyã˛yÓ˚ ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈ– ï˛yÓ˚ §yˆÏÌ

ã˛ˆÏ° ˆà° §ÓyÓ˚ çˆÏß√Ó˚ !òö–

òÑy!í˛¸˛õyÕ‘yÎ˚ Äçö •ˆÏÎ˚ ˆà°ñ

üy§ñ ÓͧÓ˚ñ !òöñ ܲyÓ˚Ä

ˆÜ˛yöÄ ˆ¢yܲ •° öy– ܲyÓ˚î

xyüyˆÏòÓ˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛ Ü˛yÓ˚Ä

ˆÜ˛yˆÏöy!òö çß√!òö ˛õy°ö

•Î˚!öñ ï˛y•z çyöyÓ˚ òÓ˚ܲyÓ˚

˛õˆÏí˛¸!ö– !Óàï˛ÓͧˆÏÓ˚Ó˚

˛õ!Oܲy ¢%ô% çß√!òö çyöyï˛ öy– ~ܲê˛y §Çfl,Ò!ï˛Ó˚ ≤Ãï˛#ܲ !åÈ°ñ ï˛yÓ˚

!ÓK˛y˛õöñ ï˛yÓ˚ àîöyñ û%˛° Óy !ë˛Ü˛ñ §üˆÏÎ˚Ó˚ §Ó˚!î Ó°y ÎyÎ˚– ˆÎüö

~ܲ!òö ˆòá°yüñ xyüyÓ˚ §ÓˆÏã˛ˆÏÎ˚ !≤ÃÎ˚ ~ܲê˛y åÈyˆÏòÓ˚ âÓ˚ ô%ˆÏ°yüyáyñ

xçflÀ xyÓç≈öy hfl)Ï˛õyܲyÓ˚ñ ï˛yÓ˚ üˆÏôƒ ˆåÈyR ˆày° ~ܲê˛y ܲyˆÏë˛Ó˚

ã˛yܲ!ï˛Ó˚ üyÌyÎ˚ñ ˆ°y•yÓ˚ ¢°yܲyñ í˛zˆÏë˛ ˆàˆÏåÈñ ÎyÓ˚ ˆ¢£Ï≤Ãyhsˇ ˆÓ¢

§Ñ%ã˛yˆÏ°y Ä ôyÓ˚yˆÏ°y– ˆÓ¢ •yï˛ ˆòˆÏí˛¸Ü˛ °¡∫y ˆ§•z ܲyˆÏ°y ï˛yÓ˚!ê˛–

~•z ôÓ˚ˆÏöÓ˚ !ç!ö§ ˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy Óy!í˛¸ˆÏï˛ ˆòáy ˆÎï˛– ~Ó˚ ÓƒÓ•yÓ˚ê˛yÄ

xyÿ˛Î≈Ó˚ܲˆÏüÓ˚– Îï˛ !ã˛!ë˛ñ Ó˚!¢òñ ˆüˆÏüyñ ˆöy!ê˛¢ §Ó àÑyÌy Ìyܲï˛

Ä•z ˆ°y•yÓ˚ ï˛yˆÏÓ˚Ó˚ üˆÏôƒ ÌyˆÏܲ ÌyˆÏܲ– àyˆÏåÈÓ˚ üˆÏï˛y ˆã˛•yÓ˚y !öï˛–

xy!ü ˆ§•z ˆú˛ˆÏ° ˆòÄÎ˚y ¢ï˛ÓͧˆÏÓ˚Ó˚ ˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy ˆ˛õyfiê˛Ü˛yí≈˛ í˛zÂôyÓ˚

ܲÓ˚°yüñ ܲ# x˛õ)Ó≈ •yˆÏï˛Ó˚ ˆ°áy– §yüyöƒ çyÎ˚àyÄ öT˛ ܲÓ˚y •Î˚!ö–

ë˛y§y Ó%ˆÏöyˆÏö ˆ°áyñ ˛õy!Ó˚Óy!Ó˚ܲ ܲÌyñ çÓ˚%!Ó˚ ܲÌyñ áÓÓ˚ !Ó!öüÎ˚–

í˛z_Ó˚˛õyí˛¸yÓ˚ ~ܲ §Ç@ˇÃ•¢y°yÎ˚ !ò°yü Äà%ˆÏ°y– xyüyÓ˚ üyˆÏÎ˚Ó˚

ˆfl¨•û˛Ó˚y !ã˛!ë˛Ä !åÈ°– ˆÎö

fl∫Î˚Ç üy §yüˆÏö ӈϧ xyˆÏåÈö–

ï˛yÄ !òˆÏÎ˚!åÈ– üy ˆï˛y Ó˚ˆÏÎ˚

ˆàˆÏ°ö– xyüyˆÏòÓ˚ Óy› Óy!í˛¸

Îáö ˆû˛ˆÏä ˆú˛°y •ˆÏFåÈ

~ܲê˛y !Ó¢y° !§®%ܲ

xy!Ó‹ÒyÓ˚ •°– ˆ°y•yÓ˚

!§®%ܲ– ï˛yÓ˚ ã˛y!Ó!ê˛Ä

ˆòáÓyÓ˚ üˆÏï˛y !åÈ°– üy

ˆí˛ˆÏܲ ˛õyë˛yˆÏ°öñ Úï%˛•z Îy

˛õy!Ó˚§ ï%˛ˆÏ° !öˆÏÎ˚ Îyñ ˆÜ˛í˛z

~à%ˆÏ°yÓ˚ Îb ܲÓ˚ˆÏÓ öy–Û

xyçÄ ï˛yÓ˚y xyüyÓ˚ âˆÏÓ˚Ó˚

xyöyˆÏã˛Ü˛yöyˆÏã˛ í˛zÑ!ܲ üyˆÏÓ˚–

xyüyÓ˚ §yˆÏÌ xy°y˛õ ܲˆÏÓ˚ñ

Ü%˛¢° ¢%ôyÎ˚– üy ü%ã˛!ܲ ü%ã˛!ܲ

•yˆÏ§–

Óy!í˛¸ê˛y !ë˛Ü˛ ˆ§•z xˆÏÌ≈

xyçÓ !ã˛!í˛¸Îẙáyöy– ˆüçòyÓ˚

çv çyˆÏöyÎ˚yˆÏÓ˚Ó˚ ¢á– !ê˛Î˚yñ

ܲyܲyï%˛Î˚yñ üÎ˚öyñ Ó%°Ó%!°ñ

•Ñy§ÈÙÈü%Ó˚!à ˆï˛y §yôyÓ˚î

Óƒy˛õyÓ˚– ~ܲê˛y àyˆÏåÈ !åÈ°

~ܲê˛y üÎ˚)Ó˚– üyôÓ#°ï˛yÓ˚

ÓÑyܲyˆÏöy í˛yˆÏ° ˆ§ Ó§ï˛ñ

àyåÈê˛yÓ˚ öyü •ˆÏÎ˚ ˆà° üÎ˚)Ó˚ÈÙÈ

àyåÈ– xyhflÏyӈϰ ~ܲê˛y ê˛yR$

ˆâyí˛¸y !åÈ°– ˆåÈyí˛¸òy Ä xy!ü

ܲï˛ÓyÓ˚ ˛õˆÏí˛¸ ˆà!åÈ ÄÓ˚

ò%T%˛!üˆÏï˛– ˆåÈyˆÏê˛y çvÓ˚ üˆÏôƒñ áÓ˚ˆÏày¢ñ !à!ö!˛õà–

~åÈyí˛¸y ˆ˛õy£Ïy öÎ˚ !ܲv xÓyô !Óã˛Ó˚î !åÈ° §yˆÏ˛õˆÏòÓ˚– !Ó£ÏôÓ˚

§y˛õ– Óy›§y˛õñ ~ܲê˛y ˆàyáˆÏÓ˚y ~üö ÓˆÏí˛¸yñ xy!ü û˛yÓï˛yü !ܲÇ

ˆÜ˛yÓÓ˚y– ˛õˆÏÓ˚ ¢%ˆÏö!åÈ ˆü!òö#˛õ%Ó˚ xM˛ˆÏ° öy!ܲ !Ü˛Ç ˆÜ˛yÓÓ˚y ˆòáy

ÎyÎ˚ öy– Ó°y •Î˚!öñ xyüyÓ˚ Óy!í˛¸ áXà˛õ%Ó˚ ¢•ˆÏÓ˚Ó˚ ~ܲ ≤ÃyˆÏhsˇñ

á!Ó˚òy xM˛ˆÏ° !åÈ°– ≤Ãã%˛Ó˚ !öü àyåÈ ÌyܲyÓ˚ çöƒñ xyÓ˚ ~ܲ öyü

1

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

!åÈ°ñ !öüˆÏà!í˛¸Î˚y ˛õyê˛öy– ~ ˛õyê˛öy ˆ§ ˛õyê˛öy öÎ˚– á!Ó˚òy öyˆÏüÓ˚

í˛zͲõ!_ çy!ö öyñ ï˛ˆÏÓñ xyüyˆÏòÓ˚ Óy!í˛¸Ó˚ ã˛y!Ó˚!òˆÏܲ ÓyçyÓ˚ Ó§ï˛ñ

ˆ§ ܲy!•!öÄ °¡∫y– ˛õyë˛Ü˛ˆÏòÓ˚ ˜ôÎ≈ ã%˛ƒ!ï˛ âê˛ˆÏÓ– á!Ó˚ò ܲÓ˚y Óy

ˆÜ˛öy ˆÌˆÏܲ á!Ó˚òy •Î˚ˆÏï˛yÊ

Óy!í˛¸ê˛y ˆÜ˛y°y•ˆÏ° ü%áÓ˚– xyüÓẙ !åÈ°yü xyê˛ û˛y•z ˆÓyö ç#!Óï˛–

~•z ç#!Óï˛ Ü˛Ìyê˛yÓ˚ xÌ≈ñ xy§ˆÏ° !åÈ°yüñ

ˆã˛yˆÏjyçö– xyüyÓ˚ çˆÏß√Ó˚ ˛õÓ˚ ˆí˛ÌˆÏÓ˚ê˛ Órô

•Î˚– üyˆÏö xyˆÏà ÓåÈÓ˚ ÓåÈÓ˚ ˆåȈϰˆÏüˆÏÎ˚ üyÓ˚y

ˆÎï˛ñ ï˛yˆÏòÓ˚ ü,ï%˛ƒÓ˚ ܲÓ˚%î ܲy!•!öÄ ÓˆÏí˛¸y üö

û˛yÓ˚# ܲÓ˚yÓ˚– xyç öy•zÓy Ó°°yü– xyüyÓ˚

Óí˛¸òy üyÓ˚y Îyöñ åÈy˛õyߨ ÓåÈÓ˚ ÓÎ˚ˆÏ§ ò%â≈ê˛öyÎ˚–

ˆüçòyñ ˆ§çòy ˆåÈyí˛¸òy ≤ÃyÎ˚ öÓù•zÈÙÈ~Ó˚

ˆÜ˛yê˛yÎ˚– ˆåÈyí˛¸!ò ÎyÎ˚ §_ˆÏÓ˚Ó˚ ˆÜ˛yê˛yÎ˚– xy!ü

xyÓ˚ ò%•z !ò!ò Óï≈˛üyö– üyÈÙÈÓ˚ çß√ 1900

§yˆÏ°ñ xö%üyö– ÓyÓyÓ˚ 1890ñ xö%üyö– ˆ§•z

xö%üyö xyüyÓ˚•z– ï˛yÓ˚Ä !Ó!ã˛e ~ܲ xAܲ

xyˆÏåÈ–

Óy!í˛¸ê˛y Ó˚yçö#!ï˛Ó˚– ÓyÓy !•®% ü•y§û˛yÎ˚

!ÓŸªy§#– ˆ§çòyñ ˆåÈyí˛¸òyñ ˆåÈyí˛¸!òñ û˛yÓ˚ˆÏï˛Ó˚

ܲ!üí˛z!öfiê˛ ˛õy!ê≈˛ x!Óû˛=˛– ï˛yÓ˚ ܲy!•!öÄ

°¡∫y– ˆÓ¢ ˆÓ˚yü•£Ï≈ܲ– ˆ§çòy xyüyÓ˚ öyü

Ó˚yˆÏá fiê˛ƒy!°öñ 1945ÈÙÈ~Ó˚ !í˛ˆÏ§¡∫Ó˚ üyˆÏ§

~•z öyüܲÓ˚î– xyüyÓ˚ çß√ ç%°y•zˆÏï˛– fiê˛ƒy!°ö ï˛áö ˆ°Ô•üyöÓ–

!mï˛#Î˚ !ÓŸªÎ%Âô §ˆÏÓ ˆ¢£Ï •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– öƒyÍ!§Óy!•ö# ˛õÓ˚yhflÏ– fiê˛ƒy!°ö

xyÓyÓ˚ çß√y° ˆü!òö#˛õ%ˆÏÓ˚–

Óy!í˛¸ˆÏï˛ ˛õ%ˆÏçyü[˛˛õ– ˛õyí˛¸yˆÏï˛ ~ܲê˛y ÓyˆÏÓ˚yÎ˚y!Ó˚ ò%à≈y˛õ%ˆÏçy •ï˛–

ˆÜ˛yöÄ üï˛!ÓˆÏÓ˚yˆÏô Órô •ˆÏ° ÓyÓy ï˛yˆÏܲ Óy!í˛¸ˆÏï˛ !öˆÏÎ˚ xyˆÏ§ö–

xyˆÏà öy!ܲ âê˛˛õ%ˆÏçyÓ˚ ˆÓ˚ÄÎ˚yç !åÈ°– ü[˛˛õ ˜ï˛!Ó˚ •° 1934

§yˆÏ°– ˆ°y•yܲyë˛ !òˆÏÎ˚ !Ó¢y° ~ܲ

ܲyë˛yˆÏüy ÓyöyˆÏöy •°– ܲ!Ìï˛ xyˆÏåÈñ

˛õ%Ó˚#Ó˚ Ó˚ˆÏÌÓ˚ ÓƒÓ•,ï˛ Ü˛yë˛ !òˆÏÎ˚ ~•z

ܲyë˛yˆÏüy ÓyöyˆÏöy ~ÓÇ Ä!í˛¸¢yÓ˚

ܲyë˛!ü!flf ~ˆÏ§ ~ê˛y ÓyöyÎ˚– ˆÓ¢

§ˆÏÓ˚§ à“– Îy•zˆÏ•yܲ xyçÄ ˆ§•z

ܲyë˛yˆÏüy Óï˛≈üyö– ÓåÈÓ˚ ÓåÈÓ˚ ï˛yˆÏܲ

§yüˆÏöÓ˚ ˛õ%Ü%˛ˆÏÓ˚ û˛y§yö ˆòÄÎ˚y •Î˚–

ˆ°y•yÓ˚ ˆã˛ö !òˆÏÎ˚ ˆÓшÏô Ó˚yáy xyÓ˚

˛õˆÏÓ˚Ó˚ ˆû˛yˆÏÓ˚ ï%˛ˆÏ° xyöy– ç°

é˛Ó˚ˆÏï˛ é˛Ó˚ˆÏï˛ ˆ§ xy§ï˛ñ xyçÄ

xyˆÏ§– û˛y§yˆÏöÓ˚ xyˆÏàñ §ühflÏ

áXà˛õ%Ó˚ ¢•Ó˚ê˛y ≤Ãò!«˛î ܲˆÏÓ˚– ï˛yÓ˚

ܲy!•!öÄ xy!ü ~шÏܲ ˆÓ˚ˆÏá!åÈ–

ˆòÔˆÏí˛¸ ˆòÔˆÏí˛¸ xÑyܲy ˆ§•z§Ó ôyÓ˚yÓy!•Ü˛ ˆÓ˚áy!ã˛e– xyçÄ Ó˚!«˛ï˛

xyˆÏåÈ–

ˆÎ ≤çˆÏAà ~•z ˛õ%ˆÏçyÓ˚ ܲÌy ~°ñ ï˛y •° Îyey˛õy°y– ˆ§•z

ܲ!òö öyöy àyöñ xö%¤˛yöñ Îyey •ï˛– ï˛yÓ˚y ~ˆÏ§ xyüyˆÏòÓ˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛

Ìyܲï˛È– ~ܲçö !ã˛e!¢“# !åȈϰö ˆ§•z òˆÏ°– ≤Ã!ï˛ ÓåÈÓ˚ xy§ˆÏï˛ö

ï˛ÑyÓ˚y– ܲˆÏÓ Órô ܲÓ˚ˆÏ°öñ ˆÜ˛ö ܲÓ˚ˆÏ°ö xyüyÓ˚ çyöyÓ˚ §%ˆÏÎyà

•Î˚!ö– ˆ§•z !ã˛e!¢“#Ó˚ öyü ˆÜ˛í˛z !°ˆÏá ÓẙˆÏá!ö– ï˛yÓ˚ ~ܲ!ê˛ !¢“ܲü≈

xyüyÓ˚ §Ç@ˇÃˆÏ• Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈñ ~•zê%˛Ü˛•z Ó°yÓ˚– ~•z ˆÌˆÏܲ xyüyÓ˚ Îyeyñ

öyã˛ñ öyê˛Ü˛ñ ˛õy°yÎ˚ xy@ˇÃ• ~°– ˛õyí˛¸yÎ˚ ¢%Ó˚% ܲÓ˚°yü öyê˛Ü˛– !ܲˆÏ¢yÓ˚

2

Ä ˆåÈyˆÏê˛y ÓÎ˚ˆÏ§Ó˚ ˛õyà°yˆÏüy– Ü˛ï˛ üçyÓ˚ ܲy[˛ ˆÎ â!ê˛ˆÏÎ˚!åÈ– ˆüÓẙ˛õ

ˆÓшÏô •ƒyçyܲ ˆçμˆÏ° öyê˛Ü˛ •ï˛– ï˛yÓ˚ üM˛ñ ˆ˛õy¢yܲñ ˆüܲxy˛õ

§Ó•z xyüyÓ˚ òy!Î˚ˆÏc– ˆÓ¢ !ܲå%È x!û˛ˆÏöï˛yñ x!û˛ˆÏöe# ˆåÈyˆÏê˛y ˆåÈyˆÏê˛y

ÌyܲyˆÏï˛Èñ xyÓ˚ !ܲå%È ÓˆÏí˛¸yˆÏòÓ˚ ≤Ã◊ˆÏÎ˚ ˆÓ¢ çˆÏü ĈÏë˛ xyüyˆÏòÓ˚

fl%Ò°ç#Óö– ~ܲ!òö §Ó ˆû˛ˆÏä ˆà°ñ !ÓòyÎ˚ çyöy°yüñ ˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy

˛õyí˛¸yˆÏܲñ ˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy Órô%ˆÏòÓ˚– ˆ§•z x§yôyÓ˚î

!ܲˆÏ¢yÓ˚ ÓÎ˚§ !˛õåȈÏö ˛õˆÏí˛¸ Ó˚•z°ñ xçyöyÓ˚

öàˆÏÓ˚ ˛õy!í˛¸–

ܲ°Ü˛yï˛y xyê≈˛ ܲˆÏ°ç

öyê˛ˆÏܲÓ˚ öyöy àˆÏ“ ˆì˛yܲyÓ˚ xyˆÏàñ ò¢Ó˚ˆÏÌÓ˚

ܲÌy ~ܲê%˛ ӈϰ ˆöÄÎ˚y û˛yˆÏ°y– xy!ú˛ˆÏäÓ˚

ˆö¢yÎ˚ ˛õˆÏÓ˚ xyÓ˚ üˆÏö ÌyܲˆÏÓ öy– ܲ°Ü˛yï˛y

ˆÌˆÏܲ ˆòˆÏ¢Ó˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛ §ˆÏÓ ì%˛ˆÏܲñ !ÓåÈyöyÎ˚

ày ~!°ˆÏÎ˚!åÈñ Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚°yüñ ò%ˆÏê˛y ܲÜ≈˛¢ñ

ã˛yüí˛¸y Äë˛y ˆüyê˛y ˛õ%Ó˚%£ÏÈÙÈ•yï˛ xyüyÓ˚ ˛õyˆÏÎ˚Ó˚

í˛z˛õÓ˚ ˆÓy°yˆÏFåÈñ üyˆÏö üy!°ˆÏ¢Ó˚ û˛!Aà

ܲÓ˚ˆÏåÈ– ˆã˛yá öy á%ˆÏ°•z Ó%ˆÏé˛ ˆà°yüñ ò¢Ó˚Ì

ï˛yÓ˚ òÓ˚ÓyÓ˚ !àˆÏÎ˚ •y!çÓ˚– §Ü˛yˆÏ°ÈÓ˚ !òܲñ

ˆû˛yˆÏÓ˚Ó˚ ˆê˛ΔˆÏö ~ˆÏ§!åÈñ ÄÓ˚ §Ü˛y° ˆÌˆÏܲ•z

ˆö¢y ã˛ˆÏí˛¸ ˆÎï˛– ˛õyˆÏÓ üye ò% ê˛yܲy– £ÏyˆÏê˛Ó˚

ò¢ˆÏܲ 2 ê˛yܲy xˆÏöܲ ê˛yܲy– •yÄí˛¸y ˆÌˆÏܲ

áXà˛õ%Ó˚ÈÙÈ~Ó˚ û˛yí˛¸y•z ˆ°yܲyˆÏ° xyí˛¸y•z ê˛yܲy– ã˛°ˆÏåÈ ÄÓ˚ •yˆÏï˛Ó˚

!¢“ñ ˛õy ˆÌˆÏܲ ˆÜ˛yüÓ˚ñ ˆÜ˛yüÓ˚ ˆÌˆÏܲ Ó%ܲñ •yï˛ñ üyÌyñ ~ÓyÓ˚ •ë˛yÍ

xyÿ˛Î≈ âê˛öy âê˛°– Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åÈ ÄÓ˚ •yï˛ ã˛°ˆÏåÈ– !ܲv xy!ü

!ܲå%È xö%û˛Ó ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åÈ öy– ˆû˛Ô!ï˛Ü˛ Óƒy˛õyÓ˚Ê Óyôƒ •ˆÏÎ˚ ˆã˛yá

á%°°yüñ ˆò!áñ Ä xyüyÓ˚ üyÌyÓ˚ Óy!°¢ˆÏܲ xyüyÓ˚ üyÌy ˆû˛ˆÏÓñ á%Ó

xyÓ˚yü ܲˆÏÓ˚ ΈÏb !ê˛ˆÏ˛õ ÎyˆÏFåÈ– Ó%鲰yü ˆö¢yê˛y ˆÓ¢ ã˛ˆÏí˛¸ˆÏåÈ– xyÓ˚

ï˛yˆÏï˛˛ ê˛yöÄ ˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈ– ~á!ö å%Èê˛ˆÏÓ

Ä•z û˛y!ê˛áyöyÎ˚– ~•z û˛y!ê˛áyöyÓ˚

˛õ!Ó˚ˆÏÓ¢ê˛yÄ ˆÓ¢ ˆây°yˆÏê˛– ˆÎö

˛õ%ˆÏÓ˚y û˛y!ê˛áyöyê˛y•z ˆö¢yÎ˚ í%˛ˆÏÓ

xyˆÏåÈ– ܲ!Ìï˛ xyˆÏåñ ~Ó˚ ˆòÄÎ˚y°

˛õÎ≈hsˇ ˆôÑyÎ˚yÎ˚ ˆôÑyÎ˚yÎ˚ xy!ú˛ä •ˆÏÎ˚

ÌyˆÏܲ– !ܲå%È ˆ°yܲ !ܲå%È öy ˆ˛õˆÏÎ˚

ˆã˛ˆÏê˛ ï,˛!Æ ˛õyÎ˚– ~áyˆÏö ˆÓ¢ çyï˛

!Óã˛yÓ˚ ܲÓ˚y •Î˚– üyˆÏö !ë˛Ü˛ çyï˛

öÎ˚ñ ˆÜ˛ ˆÜ˛üö ˆö¢yˆÏáyÓ˚⁄ ˆÎ

í˛z˛õˆÏÓ˚Ó˚ !òˆÏܲÓ˚ ˆö¢yí˛¸% ï˛yˆÏܲ ~ܲê˛y

•zê˛ í˛z˛õ•yÓ˚ ˆòÄÎ˚yÓ˚ Ó˚#!ï˛ñ üyˆÏö

ˆö¢yÓ˚ ˆâyˆÏÓ˚ Îáö ¢Î˚ˆÏö ˛õp°yû˛

ܲÓ˚ˆÏÓñ üyÌyÓ˚ xyÓ˚yü– xy!ü

~ܲ!òöñ ˆà°yü Ä•z ˆë˛Ü˛ê˛y ˆÜ˛üö âö •ˆÏÎ˚ ~ˆÏòÓ˚ xÑyܲˆÏí˛¸ ˆÓ˚ˆÏáˆÏåÈ

ˆòáˆÏï˛– ˆ§ ~ܲ xyÿ˛Î≈ ò,¢ƒ– §yÓ˚ §yÓ˚ üyö%£Ï üy!ê˛ˆÏï˛ !ÓåÈyˆÏöyñ

!ܲå%È âyí˛¸ à%шÏç ÚòÛ •ˆÏÎ˚ xyˆÏåÈ– !ܲå%È ÓÑyˆÏ¢Ó˚ á%Ñ!ê˛ ôˆÏÓ˚– ç!í˛¸ˆÏÎ˚

ܲ“öyÓ˚ çàˆÏï˛ ã˛ˆÏ° ˆàˆÏåÈ– ~ܲçöˆÏܲ ˆòá°yü •yüyà%!í˛¸ !òˆÏï˛–

ˆ§ê˛y ˆÓyô•Î˚ §ˆÏrôÓ˚ ü%á !åÈ°– §yÓ˚y!òˆÏöÓ˚ ˛õˆÏÓ˚ñ §Óy•zñ ˆÓ¢

ç!í˛¸ˆÏÎ˚ ü!í˛¸ˆÏÎ˚ñ ï%˛Ó˚#Î˚ üyˆÏà≈–

!ú˛ˆÏÓ˚ Îy•z ˆåÈyˆÏê˛yˆÏòÓ˚ öyê˛ˆÏܲ– ˆüÓ˚y˛õ ÓÑyôyñ ˛õò≈y ê˛yäyˆÏöyñ üM˛

§yçyˆÏöyÓ˚ Óy•zˆÏÓ˚ñ xyüyÓ˚ üyÌyÎ˚ ˆ§ ÓåÈÓ˚ ~ܲê˛y Óyí˛¸!ï˛ xyܲ£Ï≈ˆÏîÓ˚

ò%Ó≈%!Âô ã˛y˛õ°– ܲ°yÜ%˛¢°#ˆÏòÓ˚ öyü ~ܲê˛y ˛õò≈y üyˆÏö §yòy ˛õò≈y


ê˛y!äˆÏÎ˚ xyˆÏ°yÓ˚ §y•yˆÏ΃ ˆòáyÓ– ï˛yÓ˚ xyˆÏà üƒy!çܲ °Z˛ö ˆòˆÏá!åÈ–

!§ˆÏöüy •ˆÏ°– fl‘y•zí˛ ˆòˆÏá!åÈ– ˆåÈyˆÏê˛y ˆã˛ÔˆÏܲy ܲyã˛ÈÙÈ~Ó˚ fl‘y•zí˛ ÓyöyˆÏï˛

çyöï˛yü– ˆ§ê˛y ú˛ˆÏê˛yÓ˚ §y•yˆÏ΃ •ï˛– xy!ü ˆÜ˛yÌyÎ˚ ˛õyÓ ê˛yܲyñ

ú˛ˆÏê˛y⁄ ܲyˆÏã˛Ó˚ ˆòyܲyˆÏöÓ˚ ˆú˛ˆÏ° ˆòÄÎ˚y ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y ܲyã˛ñ ~ܲ üyˆÏ˛õ

ˆÜ˛ˆÏê˛ xyö°yü– ò%ã˛yÓ˚ xyöy

áÓ˚ã˛y •°– !ò!ò•z !ò° ˆ§

˛õÎ˚§y– ܲyˆÏ°y ˆï˛° Ó˚Ç

üyáy°yü ˆ§•z ܲyˆÏã˛– ï˛yÓ˚ ˛õÓ˚

çƒy!ü!ï˛ ÓˆÏ:Ó˚

!í˛û˛y•zí˛yÓ˚ÈÙÈ~Ó˚ §Ñ%ã˛y° !˛õö

!òˆÏÎ˚ fl;ƒyã˛ Ü˛ˆÏÓ˚ ܲˆÏÓ˚ öyü

ˆ°áy– xü%ܲ ܲÓ˚ˆÏåÈö xü%ܲ–

åÈ!Ó xÑyܲyÓ˚ xˆÏû˛ƒ§ xyˆÏåÈ–

ï˛y•z ˆ°áyÓ˚ xˆÏû˛ƒ§– üçyê˛y

~Ó˚ ˛õˆÏÓ˚•z ¢%Ó˚% •°– áÓÓ˚ Ó˚ˆÏê˛

ˆà° fiê˛ƒy!°ö ~üö ܲy[˛ ܲÓ˚ˆÏåÈ– §Ó ܲ°yÜ%˛¢°#•z !û˛í˛¸ ܲÓ˚ˆÏï˛

°yà°ñ xyüyÓ˚ åÈyˆÏòÓ˚ âˆÏÓ˚– §ÓyÓ˚•z •zˆÏFåÈ ï˛yÓ˚ öyüê˛y ˆÎö xˆÏöƒÓ˚

ˆã˛ˆÏÎ˚ ~ܲê%˛ ÓˆÏí˛¸y •Î˚– ï˛y !ܲ ܲáˆÏöy •Î˚Ê Ü˛yÓ˚ öyü í˛z˛õˆÏÓ˚ ÎyˆÏÓñ

ܲyÓ˚ öyü ö#ˆÏã˛⁄ ≤Ã!ï˛ˆÏÎy!àï˛y ˆ°ˆÏà ˆà°– ~•z ˛õÎ≈hsˇ !ë˛Ü˛ !åÈ°–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ¢%Ó˚% •° ˆï˛yÎ˚yç ˛õÓ≈Ê ˆ§ ~ܲ ü•y •%°%fiÌ%° Óƒy˛õyÓ˚– ~

ӈϰ ã˛° xyç !ÓˆÏܲˆÏ° ˆï˛yˆÏܲ xü%ܲ ˆòyܲyˆÏöÓ˚ ˆï˛ˆÏ°û˛yçyñ

!§Aàyí˛¸y áyÄÎ˚yÓñ Ä ÓˆÏ°

§Ü˛yˆÏ° xyüyÓ˚ ˛õyí˛¸yÎ˚ òyÓ˚%î

!çˆÏ°!˛õ û˛yˆÏçñ !ü!T˛ Ä

ü%ã˛ü%ˆÏã˛– ˆÜ˛í˛z xyÓyÓ˚ öyöy

!ü!T˛Ó˚ ˆ°yû˛ ˆòáyÎ˚– Óy•zˆÏÓ˚

ã˛y áyÄÎ˚y !ö!£ÏÂô !åÈ°– ˆÜ˛yöÄ

ˆòyܲyˆÏö ˆì˛yܲyÄ– ï˛yÓ˚ üˆÏôƒ

ˆï˛yÎ˚yç– xy!ü Ó%鲰yü öyˆÏüÓ˚

ܲ# üy•ydƒ– xy!ü xyç ˆÎö

«˛üï˛yÓ˚ ˆÜ˛ˆÏw– xyüyÓ˚ •yˆÏï˛

Îyò%ò[˛– ܲyí˛ẑ Ïܲ Óẙçyñ ܲyí˛ẑ Ïܲ

ú˛!ܲÓ˚ ÓyöyˆÏï˛ ˛õy!Ó˚– üçy

•ˆÏFåÈñ ˆ§•z ܲyˆÏã˛Ó˚ fl‘y•zí˛

ˆòáyÓ Ü˛# ܲˆÏÓ˚– §yüˆÏö ~ܲê˛y é˛y°y•zȈÏÎ˚Ó˚ ˆòyܲyö– xyüyÎ˚ á%Ó•z

û˛yˆÏ°yÓy§ï˛– öyü !åÈ° é˛y°y•zÄÎ˚y°y– ï˛yˆÏܲ ôÓ˚°yü ~ܲê˛y ~üö

Óy: ÓyöyˆÏï˛ •ˆÏÓ ÎyÓ˚ ü%ˆÏá üƒyà!öú˛y!Î˚Ç @’yˆÏ§Ó˚ ˆày° xyÇê˛y

°yàyˆÏöy ÎyÎ˚– ܲyˆÏã˛Ó˚ fl‘y•zí˛ ˛õÓ˚yˆÏöyÓ˚ ˆáy˛õ ܲÓ˚y– ~ÓyÓ˚ xyˆÏ°y–

Óy!í˛¸ˆÏï˛ §y•zˆÏܲ° xyˆÏåÈñ

í˛yÎ˚öyˆÏüy °yàyˆÏöy xyˆÏ°y–

ˆçyˆÏÓ˚ ˛õƒyˆÏí˛° ã˛y°yˆÏ° xyˆÏ°yÓ˚

ˆï˛ç ÓyˆÏí˛¸– xyˆÏhflÏ Ü˛Ó˚ˆÏ° ˆï˛ç

ܲˆÏü– fl‘y•zí˛ ˛õyŒê˛yˆÏöyÓ˚ §üÎ˚ñ

ˆï˛ç ܲüyˆÏï˛ °yà°yü– üˆÏö

•ˆÏFåÈ ˆÎö !í˛ç°û‰˛ •ˆÏÎ˚ ÎyˆÏFåÈ–

~ܲçö §y•zˆÏܲ° ã˛y°yˆÏFåÈ xyÓ˚

~ܲçö fl‘y•zí˛ ˛õy°ê˛yˆÏFåÈ–

~üöû˛yˆÏÓ ˆ§•z xq$ï˛ ã˛°!Fã˛e– öyê˛ˆÏܲÓ˚ xyˆÏà ˆòáyˆÏöy ˆà°–

••z••z ˛õˆÏí˛¸ ˆà° ˛õyí˛¸yÎ˚– öyê˛Ü˛ Îy•z ˆ•yܲñ ˛õyê≈˛ í˛z°ˆÏê˛y˛õy°ê˛y

•ˆÏ°Äñ á%Ó !û˛í˛¸ •ˆÏÎ˚!åÈ° Ä•z ˆá°y ˆòáyˆÏöyÓ˚ çöƒ– •ƒyçyܲ ˆçμˆÏ°ñ

xyˆÏ°y !öÎ˚sfî ܲÓ˚y ÎyÎ˚ öyñ !ܲv Ó˚!äö ˆ§ˆÏ°yˆÏú˛ö ü%ˆÏí˛¸ Ó˚Ç

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

˛õy°ê˛yˆÏöy ÎyÎ˚– ˛õò≈y ˆú˛ˆÏ°

Ó˚Ç ˛õy°ê˛yˆÏöy •ï˛– ܲyˆÏ°y

ܲyàç ü%ˆÏí˛¸ñ ï˛yˆÏï˛ ú%˛ˆÏê˛y ܲˆÏÓ˚

xyˆÏ°yÓ˚ ܲüÈÙȈÓ!¢Ä ܲÓ˚y

ˆàˆÏåÈ– !Óç!° Óy!ï˛ !åÈ° öy–

ï˛y•z üy•zܲ ÓƒÓ•yÓ˚ ܲÓ˚yÓ˚

≤ß¿Ä ĈÏë˛ öy– ˆåÈyR ˆfiê˛ç

~ܲê%˛ ˆãÑ˛!ã˛ˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°•z §Ó

ˆ¢yöy ˆÎï˛– Îy áÓ˚ã˛ Ä•z

ˆüÓẙˆÏ˛õñ ˛õyí˛¸yÓ˚ ܲyÜ%˛ˆÏܲ ôˆÏÓ˚ñ

§hflÏyÎ˚ ï˛yÄ Ü˛Ó˚y •ï˛– çAà° ˆÌˆÏܲ í˛y°˛õy°y ˆÜ˛ˆÏê˛ ~ˆÏö üˆÏM˛

˛õ!Ó˚ˆÏÓ¢ ˜ï˛!Ó˚ •ï˛ñ ˆ˛õy¢yˆÏܲÓ˚ ˆï˛üö Óy•%°ƒ !åÈ° öy– xy!ü üM˛

!öˆÏÎ˚ öyöyÓ˚ܲü üƒy!çܲ ˆòáyˆÏï˛ ˆåÈyR ÓÎ˚ˆÏ§•z ¢%Ó˚% ܲˆÏÓ˚!åÈ°yü–

xyüyˆÏòÓ˚ Óy!í˛¸Ó˚ í˛zˆÏë˛yˆÏö Óy ˛õ%ˆÏçyü[˛ˆÏ˛õ ˆÎ Îyey˛õy°y •ï˛ñ

ï˛yÓ˚ í˛z˛õÓ˚ê˛y ~ü!öˆÏï˛•z !e˛õ° !òˆÏÎ˚ ì˛yܲy ÌyÜ˛ï˛– ÓÑyˆÏ¢Ó˚ ˆÎ ˆüÓẙ˛õñ

ï˛yÓ˚ ˆÌˆÏܲ !˛õåȈÏöÓ˚ •yˆÏï˛

xÑyܲy ò,¢ƒ é%˛°ï˛ ˛õ%ˆÏÓ˚y üM˛

ç%ˆÏí˛¸– ˆï˛° Ó˚ˆÏä xÑyܲyñ

Óy!í˛¸âˆÏÓ˚Ó˚ñ Ó˚yhflÏyÓ˚ ò,¢ƒ

ü)°ï˛– ï˛yÓ˚ §yüˆÏö ã˛°ˆÏåÈ

x!û˛öÎ˚– ~ܲê˛y 2 ú%˛ˆÏê˛Ó˚ í˛zÑã%˛

üM˛ñ ˛õyê˛yï˛ö !Ó!åȈÏÎ˚–

§yôyÓ˚îï˛ ì˛y°y•zˆÏÎ˚Ó˚ ܲyë˛

!òˆÏÎ˚ñ Ó˚yç!ü!flf•z Óy!öˆÏÎ˚

!òï˛– xyüyˆÏòÓ˚ Óy!í˛¸Ó˚ ~ܲ

ÓÑyôy Ó˚yç!ü!flf !åÈ°ñ öyü

ˆày!Ó® !ü!flf– ï˛yˆÏܲ Ó°ˆÏ°•z ܲyç •ï˛– xT˛ü#ñ öÓü# Óy ò¢ü#Ó˚

˛õˆÏÓ˚ •Î˚ˆÏï˛y ÎyeyÓ˚ xy§Ó˚ Ó§ï˛ñ Ó˚yï˛û˛Ó˚ ã˛°ï˛– xyüÓ˚y ˆåÈyˆÏê˛yÓ˚y

ÓˆÏí˛¸yˆÏòÓ˚ ˆÜ˛yˆÏ° â%!üˆÏÎ˚ ˛õí˛¸ï˛yü– ˆÜ˛í˛z ~ܲçö !ÓåÈyöyÎ˚ ¢%•zˆÏÎ˚

!òˆÏÎ˚ xy§ï˛– xyüyÓ˚ !ÓåÈyöyñ í˛zˆÏë˛yˆÏöÓ˚ ˛õyˆÏ¢•z– ~ܲê˛y ÓˆÏí˛¸y í˛zÑã%˛

áyˆÏê˛ñ üy ÓyÓyÓ˚ ˛õyˆÏ¢– ~ܲ!òöñ üyˆÏö Ó˚yˆÏeñ üˆÏö xyˆÏåÈ– !ÓåÈyöy

ˆÌˆÏܲ à!í˛¸ˆÏÎ˚ ü¢y!Ó˚ !öˆÏÎ˚ é%˛°!åÈ°yü ˆüˆÏé˛ ˆÌˆÏܲ !ܲå%Èê˛y í˛zÑã%˛ˆÏï˛–

â%ü û˛yˆÏä!ö– ˆ¢yÎẙÓ˚ §üÎ˚ ã˛Ó˚!ܲÓ˚ üˆÏï˛y ˆày° •ˆÏÎ˚ â%Ó˚ï˛yü– ÓyÓy

~ܲÓ˚yˆÏe ¢y!hflÏ !•§yˆÏÓñ ~ܲê˛y °¡∫y ˆÓˆÏM˛ ¢%•zˆÏÎ˚ ˆòö– ˆ¢yÎ˚y

ˆ¢yôÓ˚yˆÏöyÓ˚ çöƒ– û˛yÓy ÎyÎ˚Ê

ôÓ˚y Îyܲ ˆ§•z ÎyeyÓ˚ !ã˛e!¢“#Ó˚ öyüñ ˛õ!Ó˚ü° •y°òyÓ˚– ï˛yÓ˚

•yï˛ ˆÎüö x˛õ)Ó≈ !åÈ° ˆï˛ü!ö Ó%!ÂôÄ– ≤ÃáÓ˚ Ó%!Âô– ÓyÓyÓ˚ öyü

!åÈ°ñ §ˆÏhsˇy£ÏÜ%˛üyÓ˚ !üe–

~•z öyüÈÙÈ~Ó˚ ›!ï˛ !°ˆÏá

~ܲ ˆày°yܲyÓ˚ñ ÎyˆÏܲ ã˛Ü˛

Ó°y ÎyÎ˚ñ ~шÏܲ ˆú˛ˆÏ°ñ

!°ˆÏá ˆú˛ˆÏ°– !Ó£ÏÎ˚ê˛y

~ܲê%˛ ç!ê˛°Ä ÓˆÏê˛–

~ܲ!ê˛ §y•ẑ ÏܲˆÏ°Ó˚ ã˛yܲyÓ˚

üˆÏï˛y xÑyܲy ˆày° !ã˛eñ

üyé˛áyˆÏö °y° Ó˚ˆÏä ÚöÛ

ˆ°áy– ~ÓyÓ˚ ã˛yÓ˚ôyˆÏÓ˚Ó˚

ˆày° §#üyöy ôˆÏÓ˚ !°!˛õ

ã˛ˆÏ°ˆÏåÈ– ˆÎüö ◊#Î%=˛

ÓyÓ% §ˆÏhsˇy£ÏÜ%˛üyÓ˚ !üe ü•y¢Î˚ˆÏܲñ xü%ܲñ xü%ܲ– ~üö Óyܲƒ !ï˛ö

ˆÌˆÏܲ ã˛yÓ˚ÓyÓ˚ ˆày° •ˆÏÎ˚ xyˆÏåÈ– !ܲv ≤Ã!ï˛ê˛y Óyܲƒ ~üöû˛yˆÏÓ

3

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

4

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

§yçyˆÏöy ˆÎö ˆ¢£Ï x«˛Ó˚ ÚöÛ •Î˚– xyÓ˚ Ä•z ›!ï˛Ó˚ §ühflÏ û˛y£ÏyÄ

ˆÎö ˛õÓ˚flõˆÏÓ˚Ó˚ §yˆÏÌ !üˆÏ° ÎyÎ˚– ~ܲê˛y åÈ!Ó °y!àˆÏÎ˚ !ò°yüñ

!Ó£ÏÎ˚ê˛y ˛õ!Ó˚‹ÒyÓ˚ ˆÓyé˛yˆÏöyÓ˚ çöƒñ !ܲv ~•z ˛õ!Ó˚ü°ÓyÓ%ñ ô%!ï˛ñ ¢yê≈˛

˛õÓ˚yñ xÌÓy ú˛ï%˛Î˚yñ ˆÓ˚yàyˆÏ§yàyñ ˆÓшÏê˛áyˆÏê˛yñ í˛zÓ%˛ •ˆÏÎ˚ ӈϧ

xÑyܲˆÏï˛ö– ˆï˛° Ó˚Ç !òˆÏÎ˚ñ ܲƒy!¡∫ˆÏ§Ó˚ í˛z˛õÓ˚ ˆÜ˛yˆÏöy ~ܲ xyê˛y

°y!àˆÏÎ˚ñ ò,¢ƒ xÑyܲˆÏï˛ö– xyüyˆÏòÓ˚ ü[˛ˆÏ˛õÓ˚ ò%ôyˆÏÓ˚ ò%ˆÏê˛y Ü%˛°!Aà

!åÈ° !Ó¢y° üyˆÏ˛õÓ˚– üyˆÏöñ xyê˛ ò¢ ú%˛ê˛ í˛zÑã%˛ñ !ï˛ö ú%˛ê˛ ã˛Äí˛¸y– ï˛yÓ˚

üˆÏôƒ ܲyˆÏë˛Ó˚ ˆú ˛ü ܲˆÏÓ˚ ܲy˛õí˛¸ ˆüyí˛¸y ò%ˆÏê˛y åÈ!Ó ò#â≈!òö ˆé˛y°yˆÏöy

!åÈ°– ˛õ%ˆÏçyÓ˚ ˆ¢ˆÏ£Ï Óy í˛zͧˆÏÓÓ˚ ˆ¢ˆÏ£Ï á%ˆÏ°ñ åÈyˆÏòÓ˚ âˆÏÓ˚ ï%˛ˆÏ°

Ó˚yáyÓ˚ ˆÓ˚ÄÎ˚yç !åÈ°– ~ܲ!òö ˆòá°yüñ ô%ˆÏ°yüyáyñ ô)§Ó˚ ˆ§•z ò,¢ƒ

ò%ˆÏê˛y ˆåÈÑí˛¸yñ ˆú ˛ü ˆÌˆÏܲ á%ˆÏ° ˆàˆÏåÈ– ò%üˆÏí˛¸ ü%ã˛ˆÏí˛¸ åÈyˆÏòÓ˚ âˆÏÓ˚ñ

!Ó£Ï] •ˆÏÎ˚ ˛õˆÏí˛¸ xyˆÏåÈ– ˆ§•z!òö ˆÌˆÏܲ xy!üñ ≤Ã!ï˛ ÓåÈÓ˚ !ܲå%È

~ܲê˛y Óy!öˆÏÎ˚ñ °yàyˆÏï˛ ¢%Ó˚% ܲÓ˚°yü– ˆÎ ܲƒyöû˛y§ ò%ˆÏê˛y !åÈ°ñ ï˛yÓ˚

ò,¢ƒ !åÈ°ñ §)Î≈ÈÙÈí˛zòÎ˚ Ä §)Î≈ÈÙÈxhflÏ– ˆÎüöñ §yôyÓ˚îû˛yˆÏÓ •Î˚ñ öyÓ˚ˆÏܲ°

àyåÈ í˛zÑ!ܲ üyÓ˚ˆÏåÈ ÓÑy!òܲ ˆÌˆÏܲ– ~ܲê˛y !åÈ˛õˆÏöÔܲy ˆû˛ˆÏ§ ÎyˆÏFåÈ–

ò)ˆÏÓ˚ ç°ñ xyܲy¢ñ Ä•z Ü%˛°!Aà– xyüyÓ˚ ç#ÓˆÏö fiÌy˛õöÈÙÈ!¢ˆÏ“Ó˚

≤ÃyÌ!üܲ ˆã˛•yÓ˚y !öˆÏÎ˚ ~°ñ Îy !öˆÏÎ˚ xyüyÓ˚ ˆÜ˛yˆÏöy ôyÓ˚îy•z !åÈ°

öy– ~ܲê˛y !ܲå%È fiÌy˛õö ܲÓ˚ˆÏï˛ ¢%Ó˚% ܲÓ˚°yü– ܲáöÄ ≤’y•zí˛zí˛ ˆÜ˛ˆÏê˛

öï≈˛Ü˛#Ó˚ ˆã˛•yÓ˚y– ˆÎüö ü!®ˆÏÓ˚Ó˚ àyˆÏÎ˚ ˆáyòy•z ÌyˆÏܲ ˆï˛üö– •yˆÏï˛

•yˆÏï˛ Ü˛ƒyˆÏüÓ˚y â%Ó˚ï˛ öy ӈϰ åÈ!Ó ï%˛ˆÏ° Ó˚yáy •Î˚!ö– üˆÏöÓ˚ ˛õˆÏê˛

Ó˚yáy xyˆÏåÈ– ܲáöÄ ì˛y!ܲ ì˛yܲ ÓyçyˆÏFåÈ ï˛yÓ˚ !ã˛e– ü!®Ó˚ã˛cÓ˚ê˛yÄ

öyöyû˛yˆÏÓ ˆ§ˆÏç í˛zë˛ï˛– ï˛ï˛!òˆÏö Îyeyò° xy§y Órô ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈ–

˛õ!Ó˚ü°ÓyÓ%Ä xyÓ˚ xy§ˆÏï˛ö öy– ÓˆÏí˛¸y !Ó£Ï] °yàï˛ ïÑ˛yÓ˚ ü%áê˛y–

!ã˛e!¢“#Ó˚y ˆÓyô•Î˚ ~üö•z •Î˚ ÎyeyòˆÏ°Ó˚– ü%Ó˚%!ÓùÓ˚y ˆï˛üö ˛õy_y

!òï˛ öy– !ܲv ïÑ˛yÓ˚•z •yˆÏï˛Ó˚ Îyò%ˆÏï˛ ÎyeyÓ˚ !˛õåÈö ò,¢ƒ çƒyhsˇ •ˆÏÎ˚

í˛zë˛ï˛– ò,ˆÏ¢ƒÓ˚ ˛õÓ˚ ò,¢ƒ !˛õåȈÏö é%˛ˆÏ° ˛õí˛¸ï˛– ï˛yˆÏܲ !âˆÏÓ˚ x!û˛öÎ˚–

xyüyÓ˚ xyçÄ Ä•z ô)§Ó˚ Ó˚ˆÏäÓ˚ ò,¢ƒ˛õê˛à%ˆÏ°y üˆÏöÓ˚ !û˛ï˛Ó˚ öyí˛¸y

!òˆÏÎ˚ ÎyÎ˚– á%Ó•z xò«˛ •yˆÏï˛ xÑyܲy üyˆÏö çö!≤ÃÎ˚ ˆÎ ã˛y° ï˛yÓ˚

üˆÏï˛yñ §yôyÓ˚î Óy!í˛¸âÓ˚– @ˇÃyˆÏüÓ˚ ò,¢ƒ– !ܲv ~ܲê˛y üyÎ˚y !åÈ°ñ ˆüy•

!åÈ°ñ Îyey˛õy°y ç#Óhsˇ •ˆÏÎ˚ í˛zë˛ï˛ ˆÎö– xˆÏöܲê˛y ˛õyÿ˛yˆÏï˛ƒÓ˚

xˆÏ˛õÓ˚yÓ˚ üˆÏï˛y ˆòáˆÏï˛ °yàï˛– üˆÏM˛ Äë˛yÓ˚ ò%!òˆÏܲ ò%ˆÏê˛y ܲyˆÏë˛Ó˚

!§Ö!í˛¸ñ ܲáˆÏöy ܲáˆÏöy ã˛!Ó˚eˆÏòÓ˚ x!û˛öˆÏÎ˚Ó˚ úÑ˛yˆÏܲñ !Ó!í˛¸ˆÏï˛ ò%ˆÏê˛y

ê˛yö !òˆÏï˛Ä ˆòáï˛yü xyüÓ˚y– xyüyˆÏòÓ˚ ò%à≈y ≤Ã!ï˛üyÓ˚ ˆ˛õyˆÏê˛y

Ó˚yüã˛wÄ á%Ó•z !Ó!í˛¸ÈÙÈû˛=˛ !åÈ°ñ ï˛y•z !Ó!í˛¸Ó˚ àrôê˛y ˆã˛öy !åÈ°– üˆÏö

˛õˆÏí˛¸ ˆà°ñ ~ܲôÓ˚ˆÏöÓ˚ !§àyˆÏÓ˚ê˛ °ˆÏç ˛õyÄÎ˚y ˆÎï˛ñ °¡∫y §yòy

!§àyˆÏÓ˚ˆÏê˛Ó˚ üˆÏï˛y ˆòáˆÏï˛– !ã˛!ÓˆÏÎ˚ áyÄÎ˚yÓ˚ Óy ˆã˛y£ÏyÓ˚ xyˆÏà ò%ˆÏê˛y

ê˛yö !òï˛yü– ˆÎö ÓˆÏí˛¸yˆÏòÓ˚ üˆÏï˛y !§àyˆÏÓ˚ê˛ áy!FåÈ– §•§y üyÌyÓ˚

í˛z˛õÓ˚ ~ܲê˛y §ˆÏçyˆÏÓ˚ ãÑ˛y!ê˛ ~ˆÏ§ ˛õí˛¸ï˛– ˆÜ˛yöÄ òyòy ˆû˛ˆÏÓˆÏåÈñ

xy!ü §!ï˛ƒ•z !§àyˆÏÓ˚ê˛•z áy!FåÈ– û%˛° û˛yäˆÏï˛ §üÎ˚ !öï˛– ï˛áö ày°

!ê˛ˆÏ˛õ xyòÓ˚Ê

˛õ!Ó˚ü°Ü˛yÜ%˛ñ ˆ§•z !ã˛e!¢“#ñ xyüyÓ˚ !˛õå%È åÈyí˛¸ˆÏåÈ öy– ïÑ˛yˆÏܲ

xy!ü xyüyÓ˚ åÈ!Ó ˆòáyï˛yü– ˆåÈyˆÏê˛y ÓˆÏí˛¸y ܲyàˆÏç xÑyܲyñ öyöy

˛õ%Ó˚yˆÏîÓ˚ ò,¢ƒ– üyÛÓ˚ ܲyˆÏåÈ á%Ó•z àyö ¢%öï˛yüñ fl∫≤¿ ˆòáï˛yü– xyÓ˚

~шÏܲ ˆú˛°ï˛yü ò,¢ƒà%ˆÏ°y– !Ó!ã˛e ò,¢ƒ– ÎyÓ˚ xy˛õyï˛ ˆÜ˛yˆÏöy xÌ≈

ˆö•z– ˆÎüöñ ~ܲê˛y ˛õy•yˆÏí˛¸Ó˚ åÈ!Ó– ï˛yÓ˚ üyÌyÎ˚ ~ܲê˛y !e¢)° ˆ˛õÑyï˛y

xyˆÏåÈ– ˆÜ˛yöÄ Ü˛yÓ˚î åÈyí˛¸y•z Ä•z !e¢)° ˆÌˆÏܲ xˆÏé˛yˆÏÓ˚ Ó˚=˛ é˛Ó˚ˆÏåÈ–

•yÄÎ˚yÎ˚ ˆ§•z Ó˚=˛ í˛zˆÏí˛¸Ä ÎyˆÏFåÈ– ~ܲçö üyö%£Ïñ ˛õy•yˆÏí˛¸Ó˚ ˆÜ˛y°

!òˆÏÎ˚ Ä•z !òˆÏܲ å%Èê˛ˆÏåÈ– §yôyÓ˚î ò,¢ƒ ~à%ˆÏ°y !åÈ° öy– fl∫≤¿ò,¢ƒñ

ï˛áöÄ òy!° §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ öyü çyöï˛yü öy– ïÑ˛yÓ˚ fl∫≤¿ ò,¢ƒ ï˛áöÄ

ˆò!á!ö– ܲ“öyÎ˚ ï˛yÓ˚y xy§ï˛ñ Ó˚yˆÏï˛Ó˚ â%ü ã˛ˆÏ° ˆÎï˛– Óy!í˛¸Ó˚ ˆ°yܲ

xÓyܲ •ï˛ñ ˛õ!Ó˚ü°Ü˛yÜ%˛ ~•z§Ó ˆòˆÏá á%Ó ˆÎ ~ܲê˛y ühsˇÓƒ ܲÓ˚ˆÏï˛ö


ˆï˛üö xyç xyÓ˚ üˆÏö ˛õˆÏí˛¸ öy– !ܲv á%Ó•z üö !òˆÏÎ˚ ˆòáˆÏï˛ö–

í˛zͧy• !òˆÏï˛ö– ÓˆÏí˛¸y !¢“# •ÓyÓ˚ fl∫≤¿ ˆòáyˆÏï˛ö–

˛õyí˛¸yÎ˚ ~ܲçö ≤ÃÜ,˛ï˛ xˆÏÌ≈•z !¢“# !åȈϰö– Ó°y ÎyÎ˚ ò%ÈÙÈ!ï˛öçö–

§ÓyÓ˚ öyü üˆÏö ˆö•z– ôöOÎ˚òy ~ܲçö– !ܲv •Ó˚û)˛£Ïî üy°ˆÏܲ

ܲáöÄ û%˛!°!ö– xyüyÓ˚ ˆÌˆÏܲ •Î˚ˆÏï˛y ÓåÈÓ˚ òˆÏ¢ˆÏܲÓ˚ ÓˆÏí˛¸y– ÄÓ˚y

!åÈ° Îüç– òyòyÈÙÈû˛y•z– û˛y•zÈÙÈ•z xyüyÓ˚ à%Ó˚% ÓˆÏö ÎyÎ˚– ÄÓ˚•z •yï˛

ôˆÏÓ˚ ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˛õí˛¸ˆÏï˛ Ìy!ܲ ÓˆÏö çAàˆÏ°ñ öyöy ˛õyí˛¸yÎ˚– åÈ!Ó xÑyܲˆÏï˛–

ï˛yÓ˚ ܲy!•!ö Ó•%ÓyÓ˚ !°ˆÏá!åÈ– ~à%ˆÏ°y !åÈ° ÓyhflÏÓÈÙÈ!ã˛eñ ܲ“öyÓ˚

öÎ˚– ò¢ ÓåÈÓ˚ •Î˚ˆÏï˛y ˛õyÓ˚ ܲˆÏÓ˚!åÈ ï˛áö– Ó˚Ç ï%˛!°ˆÏï˛ Ó˚Æ– ˆåÈyí˛¸òyÓ˚

ˆú˛ˆÏ° ˆòÄÎ˚yñ •z!O!öÎ˚y!Ó˚ÇÈÙÈ~Ó˚ í»˛!Î˚LjÏÎ˚Ó˚ ܲyàçà%ˆÏ°yñ ç°Ó˚ˆÏäÓ˚

çöƒ á%Ó•z û˛yˆÏ°y !åÈ°– ˆåÈyí˛¸òyÓ˚ Órô%Ó˚y ~§Ó ˆòˆÏáñ òyòyˆÏܲ Ó°ï˛ñ

ˆÜ˛ö xyüyˆÏܲ Ä Ü˛yàç !ܲˆÏö !òˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ öy⁄ ~•z ˆÏåÈyí˛¸òy•z xyüyÓ˚

xyê≈˛ ܲˆÏ°ˆÏçÓ˚ ≤ÃyÌ!üܲ áÓ˚ã˛ ˆçyàyÎ˚– §yüyöƒ ã˛yܲ!Ó˚ ܲÓ˚ï˛–

≤Ã!ï˛!òö xyüyˆÏܲ ~ܲ ê˛yܲy !òï˛ñ •yï˛áÓ˚ã˛yñ £ÏyˆÏê˛Ó˚ ò¢ˆÏܲ ï˛y ï˛áö

ΈÏÌT˛•z !åÈ°– ~ܲˆÏ¢y ˛õÎ˚§y– Îyï˛yÎ˚yï˛ Ü%˛!í˛¸ñ áyÄÎ˚y !ï˛!Ó˚¢ñ ã˛y

ò¢ñ •yˆÏï˛ Ó˚•z° ã˛!Õ‘¢– ï˛y•z !òˆÏÎ˚ ˆ§Ó˚ òˆÏÓ˚ ܲyàç !ܲöï˛yü åÈ!Ó

xÑyܲyÓ˚ çöƒñ xyê≈˛ÈÙÈܲˆÏ°ˆÏç– ~ ç#Óö xyç xyÓ˚ ˆÓyé˛y ÎyˆÏÓ öy–

Ä•z ˆ§Ô®Î≈ˆÏܲ ôˆÏÓ˚ ˆÓ˚ˆÏá!åÈñ ï˛yÓ˚ Ó˚)˛õñ àrôñ flõ¢≈ §Ó•z xyüyÓ˚

§yˆÏÌ §yˆÏÌ •ÑyˆÏê˛– üö Ó˚)ˆÏ˛õ û˛ˆÏÓ˚ ĈÏ벖 Ó˚yüã˛w ˛õˆÏôyñ ˛õ!Ó˚ü°ÈÙÙÙÈ

Îyey!¢“#ñ •Ó˚û)˛£ÏîÈÙÙÙÈÈû˛yflÒÓ˚ñ ~ˆÏòÓ˚ üˆÏö ˛õˆÏí˛¸– ≤Ãîyü ܲ!Ó˚ üˆÏö

üˆÏö– ~ˆÏòÓ˚ §Aà xyçÄ xyüyˆÏܲ ôö# ܲˆÏÓ˚ ˆï˛yˆÏ°– ~Ó˚y •Î˚ˆÏï˛y

ˆòáˆÏåÈ öyñ çyöˆÏåÈ öyñ xy!ü ~ˆÏòÓ˚ ˆòáˆÏï˛ ˛õy•z– xyÓ˚Ä ~ܲçöñ

ò!«˛î û˛yÓ˚ï˛#Î˚ !á T˛yöñ öyü çö– ˛õ%ˆÏÓ˚y öyü ˆÜ˛yˆÏöy!òö çyöˆÏï˛

˛õy!Ó˚!ö– ï˛yÓ˚ !åÈ° ~ܲê˛y §y•zö ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ xÑyܲyÓ˚ ˆòyܲyöñ çö xyê≈˛

•yí˛z§– •z!ö xyüyˆÏܲ ˆï˛° Ó˚ˆÏäÓ˚ ܲyç !¢!áˆÏÎ˚!åȈϰö ≤ÃÌü !òˆÏܲñ

Îáö xy!ü á%Ó•z ˆåÈyˆÏê˛yñ ˆüyê˛y ˆï˛° Ó˚ˆÏäÓ˚ ï%˛!° ˆÜ˛yˆÏöyÓ˚ܲˆÏü

ôÓ˚ï˛yü– ˆ§•z ˆï˛°Ó˚ˆÏäÓ˚ åÈ!Óê˛y ˆÜ˛yÌyÎ˚ •!yÓ˚ˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈÊ !ܲv xyçÄ

ˆã˛yˆÏá û˛yˆÏ§– •ƒy!Ó˚ˆÏܲˆÏöÓ˚ xyˆÏ°yÎ˚ ~ܲê˛y ÓyFã˛y ˆåȈϰñ üyÌy éÑ˛%ˆÏܲ

ˆ°áy˛õí˛¸y ܲÓ˚ˆÏåÈ– •ƒy!Ó˚ˆÏܲˆÏöÓ˚ •°%ò xyˆÏ°y ÓyFã˛yê˛yÓ˚ ü%ˆÏáñ ï˛yÓ˚

ÓˆÏí˛¸y ~ܲê˛y åÈyÎẙ !˛õåȈÏöÓ˚ ˆòÄÎẙˆÏ° ˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈ– âö áˆÏÎ˚!Ó˚ ˆòÄÎẙ°–

xyüyÓ˚ Óy!í˛¸Ó˚ xçflÀ flø,!ï˛ !ܲå%È !ܲå%È !Ó!ã˛e– ï˛yÓ˚ üˆÏôƒ ~ܲê˛y

•!Ó˚ˆÏîÓ˚ !¢Çñ ܲyˆÏë˛Ó˚ üyÌyñ ï˛yˆÏï˛ ò%!òˆÏܲ å%ÈÑã˛yˆÏ°y !¢Çñ ï˛yÓ˚ í˛yöy

í˛y°˛õy°y– ~ܲê˛y !¢ÇˆÏÎ˚Ó˚ üyÌyê˛y ˆåÈyˆÏê˛yˆÏÓ°y ˆÌˆÏܲ•z ˆòá!åÈ û˛yäy–

~•z !¢ÇÈÙȈçyí˛¸y ~áö xyüyÓ˚ ˆ•˛õyçˆÏï˛– ~•z !§ÇˆÏÎ˚Ó˚ öyü •°ñ

û˛yäy !§ÇÈÙÈ~ öܲ¢y– âˆÏÓ˚Ó˚ ã˛y!Ó é%˛°ï˛ñ ˆÎ ˆÜ˛í˛z ˆÜ˛yöÄ âˆÏÓ˚ ï˛y°y

°y!àˆÏÎ˚ ã˛y!Óê˛y é%˛!°ˆÏÎ˚ !òï˛ñ ~ܲ úÑ˛yˆÏܲ– ã˛y!Óê˛y ˆòáï˛yü !ܲå%È«˛î

!öˆÏçÓ˚ üˆÏö ò%°ˆÏåÈ– xy§ˆÏ° •yï˛ ˆ°ˆÏà ˆé˛y°y– xy!ü ï˛y!ܲˆÏÎ˚

Ìyܲï˛yü Ä•z ˆé˛y°yÓ˚ !òˆÏܲ– ~ܲ §üÎ˚ ˆÌˆÏü ˆÎï˛ ˆ§ê˛y– xyÓyÓ˚

ˆÜ˛í˛z ~° ˆÜ˛yöÄ ~ܲê˛y âˆÏÓ˚Ó˚ ã˛y!Ó !öˆÏï˛– ˆÜ˛yö âˆÏÓ˚ ˆÜ˛yö ã˛y!Óñ

§ÓyÓ˚•z çyöy !åÈ°– ˆåÈyˆÏê˛y ÓˆÏí˛¸y öyöy ôÓ˚ˆÏöÓ˚ ã˛y!Ó– ò!í˛¸ !òˆÏÎ˚ ÓÑyôyñ

!Ó˚ÇÈÙÈ~ °yàyˆÏöy– ï˛yÓ˚ !òˆÏÎ˚Ä ÓÑyôy– ˆ§•z •!Ó˚ˆÏîÓ˚ !¢ÇÈÙÈ~ xyç xyÓ˚

ˆÜ˛í˛z ã˛y!Ó ˆé˛y°yÎ˚ öy– xy!ü xyüyÓ˚ í˛zÑã%˛ âˆÏÓ˚Ó˚ ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚ í˛zÑã%˛

ˆòÄÎ˚yˆÏ° ï˛yˆÏܲ ˆÓ˚ˆÏá!åÈ §ÓyÓ˚•z öyàyˆÏ°Ó˚ Óy•zˆÏÓ˚– Äê˛y xyüyÓ˚

˜¢¢Ó– ˜¢¢Ó ÓÑyôy xyˆÏåÈ ÄáyˆÏöñ ˆÜ˛í˛z ˆÎö öyày° öy ˛˛õyÎ˚–

~ܲê˛y ܲyˆÏ°y ܲ!T˛˛õÿÏÓ˚Ó˚ Ìy°y xyˆÏåÈ xyüyÓ˚ §Ç@ˇÃˆÏ•– ~•z

ܲyˆÏ°y ˛õÿÏÓ˚Ó˚ Ìy°yÓ˚ ˆã˛•yÓ˚yê˛y ˆòáÓyÓ˚ üˆÏï˛y– ã˛y!Ó˚!òˆÏܲ ú%˛°

ܲyê˛yñ û˛yï˛ Óy ˆï˛üö !ܲå%ÈÓ˚ çöƒ ÓˆÏí˛¸y àï≈˛ñ xyÓ˚ xˆÏöܲà%ˆÏ°y

ˆåÈyˆÏê˛y ˆåÈyˆÏê˛y àï≈˛ ï˛yˆÏܲ !âˆÏÓ˚ñ ï˛!Ó˚ï˛Ó˚ܲy!Ó˚ Ó˚yáyÓ˚ çöƒñ !ë˛Ü˛

~ܲ•z üyˆÏ˛õÓ˚– Ä•z ~ܲ•z ˆã˛•yÓẙÓ˚ ~üö ~ܲ!ê˛ Ìy°y ÓƒÓ•yÓ˚ ܲÓ˚ˆÏï˛ö

◊#üyñ Ó˚yüÜ,˛ˆÏ£÷Ó˚ §•ô!ü≈î#– ~ê˛y ˆû˛ˆÏÓ ˆÓ¢ üçy ˛õy•z xy!ü–

çÎ˚Ó˚yüÓy!ê˛ˆÏï˛ ˆòˆÏá!åÈ ˆ§ê˛y– ~•z Ìy°yÓ˚ xyÓ˚Ä ~ܲ ˜Ó!¢T˛ƒ •°ñ

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

xyüyˆÏòÓ˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛ ~ܲ §yô%ÓyÓy ÌyܲˆÏï˛ö– !ï˛!ö•z xߨ @ˇÃ•î ܲÓ˚ˆÏï˛ö

~•z ˛õyˆÏe– x˛õ)Ó≈ ˆÓ•y°y ÓyçyˆÏï˛ö §yô%ÓyÓy– Ó•% K˛yö#à%î#

§Aà#ï˛!¢“# xy§ˆÏï˛ö ÄöyÓ˚ ܲyˆÏåÈ– xyüyˆÏòÓ˚ ~ܲê˛y ÓˆÏí˛¸y

ÓyàyöÓy!í˛¸ !åÈ°– Î!òÄ ï˛y §yüyöƒ•zñ üy!ê˛Ó˚ Ü%%˛ÑˆÏí˛¸âÓ˚ !öˆÏÎ˚– ˆ§•z

üy!ê˛Ó˚ ÜÑ%˛ˆÏí˛¸âˆÏÓ˚ ÌyܲˆÏï˛ö í˛z!ö– üyˆÏé˛ üyˆÏé˛ xyüyˆÏòÓ˚ ü%° Óy!í˛¸ˆÏï˛

xy§ˆÏï˛öñ á!Ó˚òyÎ˚– !Ó¢y° §yòy òy!í˛¸ñ §yòy ã%˛°ñ ˆàÓ˚%Î˚y Ó§öñ

âí˛¸âˆÏí˛¸ à°yÓ˚ xyÄÎ˚yçñ ܲÌyÓ˚ úÑ˛yˆÏܲ òy!í˛¸ˆÏï˛ •yï˛ Ó%ˆÏ°yˆÏï˛ö–

üˆÏö •Î˚ñ òy!í˛¸ˆÏï˛ ~ܲê˛y !àÖê˛ ˆÓшÏô ˆÓ˚ˆÏá!åȈϰö ~ï˛ °¡∫y •ˆÏÎ˚

ÎyÄÎ˚yÓ˚ çöƒ– ܲyê˛ˆÏï˛ö öy ã%˛° òy!í˛¸– ÜÑ˛yˆÏô ~ܲê˛y ˆé˛y°yñ ˆé˛y°yˆÏï˛

ˆÓ•y°y– ¢%ˆÏö!åÈ xˆÏöܲà%ˆÏ°y Îsf ÓyçyˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏï˛ö– üy!ê˛ˆÏï˛ xy§ö

ˆ˛õˆÏï˛ ÓˆÏ§ñ éÑ˛%ˆÏܲñ ~•z ܲyˆÏ°y ܲ!T˛˛õÿÏÓ˚Ó˚ Ìy°yÎ˚ ~ܲüˆÏö ˆáˆÏÎ˚

ˆÎˆÏï˛ö– ܲÌy Ó°ˆÏï˛ö öy áyÄÎ˚yÓ˚ §üÎ˚– ˆ˛õï˛ˆÏ°Ó˚ ˆà°yˆÏ§ ç°

ˆòÄÎ˚y •ï˛– ü%ˆÏá öy ˆë˛!ܲˆÏÎ˚ñ í˛z˛õÓ˚ ˆÌˆÏܲ ç° ˆì˛ˆÏ° !òˆÏï˛ö

à°yÎ˚– x˛õ)Ó≈ °yàï˛ ˆ§•z ò,¢ƒ– xy!ü ~ܲ ˆÜ˛yˆÏî ӈϧ ˆòˆÏá ˆÎï˛yü

~•zû˛!Aà– ~ܲê˛y !ã˛ˆÏeÓ˚ üˆÏï˛y– ˆàÓ˚%Îẙ Ó§öñ ܲyˆÏ°y Ìy°yñ ˆ˛õï˛ˆÏ°Ó˚

Ó˚Çñ §yòy òy!í˛¸ñ Óyòy!ü àyˆÏÎ˚Ó˚ Ó˚Ç–

!ã˛e xyüyÓ˚ !˛õå%È !öˆÏÎ˚ˆÏåÈ á%Ó•z ˆåÈyˆÏê˛y ÓÎ˚ˆÏ§– xyçÄ ˆåȈÏí˛¸

ÎyÎ˚!ö– Ó°y •Î˚!öñ §yô%ÓyÓy ˆáˆÏï˛ Ó§yÓ˚ xyˆÏàñ xyüyˆÏòÓ˚ ÓẙßÿâˆÏÓ˚Ó˚

!§ˆÏüˆÏrê˛Ó˚ ˆüˆÏé˛ˆÏܲ !öˆÏܲyˆÏöy •ï˛– ¢%ÂôܲÓ˚î– ï˛yÓ˚ í˛z˛õÓ˚ •!Ó˚ˆÏîÓ˚

ã˛yüí˛¸yÓ˚ ~ܲê˛y xy§ö– ˆ§•z ü,ï˛ •!Ó˚ˆÏîÓ˚ !§ÇÈÙÈ•z !ܲ xyüyÓ˚

ˆòÄÎ˚yˆÏ°⁄ ~•z ≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚ ˆòÄÎ˚yÓ˚ çöƒ xyç xyÓ˚ ˆÜ˛í˛z ˆö•z–

ÓyÓyñ ÎyÓ˚ •yˆÏï˛ !¢Ü˛yÓ˚ •Î˚ Ä•z ˆÓã˛yÓ˚y •!Ó˚îñ !ï˛!ö ã˛ˆÏ° ˆàˆÏåÈö

í˛z!ö¢ˆÏ¢y Óy£Ï!RˆÏï˛– òyòyÓ˚yÄ §Óy•z àï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈö– ÓyÓyÓ˚ !åÈ°

çAàˆÏ°Ó˚ ç#Óö– ï˛Ó˚%î ÓÎ˚§ ܲy!ê˛ˆÏÎ˚ˆÏåÈö ÓˆÏöçAàˆÏ°– ܲyˆÏë˛Ó˚ ÓƒÓ§y

!åÈ° xyüyˆÏòÓ˚ Ä!í˛¸¢yÎ˚– ˆ§ ܲy!•!ö °¡∫y– xöƒ ˆÜ˛yöÄ!òöñ xöƒ

ˆÜ˛yöÄ §üˆÏÎ˚ ˆ§•z ˆÓ˚yüyM˛Ü˛Ó˚ à“ ˆ¢yöyˆÏöy ÎyˆÏÓ– ˆÎáyˆÏö Óyâ

~ˆÏ§ ÓyÓyÓ˚ ˛õy ˆã˛ˆÏê˛ ÎyÎ˚– àû˛#Ó˚ Ó˚yˆÏï˛ñ âö çAàˆÏ°Ó˚ üyˆÏ鲖

ˆflÒã˛ ı !•Ó˚î !üe

x!üÎ˚ Ó˚yÎ˚ˆÏã˛Ôô%Ó˚# fløyÓ˚ܲÓ=+˛ï˛y 2021

4 xˆÏQyÓÓ˚ !Óܲy° 4ê˛yÎ˚

Ü,˛£÷˛õò ˆây£Ï ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° •°

S55 §)Î≈ ˆ§ö !fiê˛Δê˛ñ ܲ°Ü˛yï˛yÈÙÈ700 009V

!Ó£ÏÎ˚

xyô%!öܲï˛yÓ˚ Úü%•)ï≈˛Û ı §ï˛ƒ!çÍ Ó˚yÎ˚

Ó=˛y

xôƒy˛õܲ §OÎ˚ ü%ˆÏáy˛õyôƒyÎ˚

xyˆÏÎ˚yçܲ

~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

§Ü˛ˆÏ°Ó˚ §yòÓ˚ xyüsfî

5

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

ܲ°yû˛Óöñ

¢y!hsˇ!öˆÏܲï˛ö

Ä §ï˛ƒ!çÍ

xÓ˚%ˆÏî®% ӈϮƒy˛õyôƒyÎ˚

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

üyfiê˛yÓ˚ü¢y•zÈÙÈö®°y° Ó§% ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ ܲyˆÏåÈ•z !ÓhflÏ#î≈ ˆáyÎ˚y•z ≤ÃyˆÏhsˇ

•Ñyê˛ˆÏåÈö– xò)ˆÏÓ˚•z !Óhfl,Ïï˛ !ö§à≈ Ä §%ò)ˆÏÓ˚ ˆÜ˛y˛õy•z öò#Ó˚ ã˛°öˆÏÓ˚áy

ˆòáy ÎyˆÏFåÈ– ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ åÈyeÓẙ !ܲå%Èê˛y ò)ˆÏÓ˚ ò)ˆÏÓ˚ fl∫!öÓ≈y!ã˛ï˛ çyÎ˚àyÎ˚

ӈϧ ~ܲüˆÏö ~шÏܲ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈ– ü%=˛ xyܲyˆÏ¢ñ !ö§à≈ üyˆÏé˛ åÈ!Ó xÑyܲyÓ˚

áyï˛yÎ˚ ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ åÈ!Óñ ˆflÒã˛ xÑyܲy ã˛°ˆÏåÈ– üyfiê˛yÓ˚ü¢y•z ܲáöÄ Ü˛yˆÏåÈ

!àˆÏÎ˚ñ ܲáöÄ xyÓyÓ˚ ò)Ó˚ ˆÌˆÏÜ˛Ä åÈyeˆÏòÓ˚ ܲyç ܲÓẙÓ˚ ˜¢°# ˆòáˆÏåÈö–

åÈye §ï˛ƒ!çÍÈÙÈÄ ~ܲüˆÏö ~шÏܲ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈö– •ë˛yÍ ¢%öˆÏï˛ ˆ˛õˆÏ°öñ

!˛õåÈö ˆÌˆÏܲ üyfiê˛yÓ˚ü¢y•z ӈϰ í˛zë˛ˆÏ°öñ üy!öܲ xˆÏöܲ«˛î ôˆÏÓ˚

ˆòˆÏáåÈñ ~ÓyÓ˚ ò,¢ƒ ˆÌˆÏܲ !˛õåÈö !ú˛ˆÏÓ˚ ӈϧñ üˆÏöÓ˚ åÈ!Ó xÑyˆÏܲy–

~•z âê˛öy §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ ç#ÓˆÏö fiÌyÎ˚# !¢«˛y •ˆÏÎ˚!åÈ°– ˆã˛yˆÏáÓ˚ ˆòáy

Ä üˆÏöÓ˚ ˆòáyÓ˚ §!¡ø°ö ˛õÓ˚Óï≈˛# §,!T˛¢#° ç#ÓˆÏö Ó˚)˛õ !öˆÏï˛ ÌyˆÏܲ

˛õÓ≈ ˆÌˆÏܲ ˛õÓ≈yhsˇˆÏÓ˚–

§ï˛ƒ!çÍ xˆÏöܲ ˛õˆÏÓ˚ (‘Satyjit : Inner Eye’-1989) (Andrew

Robinson)˛ xyu»˛$ Ó˚!Óö§öˆÏܲ ӈϰˆÏåÈö ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö

ˆÌˆÏܲ ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ åÈyeyÓfiÌyÎ˚ ïÑ˛yÓ˚ ˆã˛yá Ä üˆÏöÓ˚ çyöy°y öï%˛öû˛yˆÏÓ

í˛zß√%=˛ •ˆÏï˛ ÌyˆÏܲ– û)˛!ü!û˛!_ܲ üyö%£Ï Ä ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ !öï˛ƒ§¡õÜ≈˛

x!û˛K˛ï˛yÓ˚ xyˆÏ°yˆÏܲ flõT˛ ˆÌˆÏܲ flõT˛ï˛Ó˚ •Î˚– ˛õÓ˚Óï≈˛# §üˆÏÎ˚

ܲy!° ܲ°üñ ï%˛!°ñ Ó˚ˆÏä Ä ã˛°!Fã˛ˆÏe ~•z x!û˛K˛ï˛y !ö!Óí˛¸ ≤ÃܲyˆÏ¢

ˆòáy ˆòÎ˚– xyüÓ˚y §ü,Âô ••z– ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö ˆÌˆÏܲ ≤ÃÜ,˛!ï˛!û˛!_ܲ

!¢«˛yã˛ã≈˛y x!û˛K˛ï˛yÎ˚ §ü,Âô !ï˛!ö ӈϰˆÏåÈö ı ‘... it had brought

me an awarness of our tradition, which I knew would

serve as a foundation for any branch of art that I wished

to pursue...’ ¢y!hs!öˆÏܲï˛ö ˛õÓ˚Óï≈˛# xôƒyˆÏÎ˚ ò,¢ƒ!¢“ û˛y£ÏyÎ˚ Ä

ã˛°!Fã˛e §,!T˛ˆÏï˛ÈÙÙÙÈ˛õˆÏÌÓ˚ ˛õÑyã˛y°# Ä xöƒyöƒ ã˛°!Fã˛e!¢ˆÏ“Ó˚ !û˛!_

ˆÎö ˆ§•z ˆã˛yá Ä üˆÏöÓ˚ í˛zß√%=˛ çyöy°yÊ ïÑ˛yÓ˚ !¢“≤ÃܲyˆÏ¢Ó˚ !¢“ÈÙÈ

ܲyˆÏçÓ˚ ü%=˛ï˛y– !ÓK˛y˛õöܲyˆÏç öyöy ôÓ˚ˆÏöÓ˚ ˛õÓ˚#«˛y!öÓ˚#«˛yÎ˚ §ú˛°

•ˆÏÎ˚ˆÏåÈö– ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ !Ó!û˛ß¨ üyôƒˆÏü Ä ≤ÈÏÎ˚yà!¢ˆÏ“Ó˚ !Óhfl,Ïï˛ã˛ã≈˛y

ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚ ~ˆÏ§ !ÓK˛y˛õö çàˆÏï˛ !¢“!öˆÏò≈¢öy Ä ò,¢ƒÓ˚)˛õ §,!T˛ˆÏï˛

ܲyˆÏç °y!àˆÏÎ˚ˆÏåÈö– !öçfl∫ ˜¢°# Ä Ü˛°yû˛ÓˆÏöÓ˚ x!û˛K˛ï˛yÎ˚ §ü,Âô

•ˆÏï˛ ÌyˆÏܲ ïÑ˛yÓ˚ !¢“§,!T˛ÈÙÙÙÈ!Ó!ã˛e üyôƒˆÏü– §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ @ˇÃy!ú˛:

!¢“ÈÙÙÙÈÎyÓ˚ àû˛#Ó˚ xôƒÎ˚ö Ä ã˛ã≈˛y ¢%Ó˚% •ˆÏÎ˚!åÈ° ܲ°yû˛ÓˆÏöó Ó,•_Ó˚

ˆ«˛ˆÏe ≤ÈÏÎẙà!¢ˆÏ“Ó˚ öï%˛ö û˛y£ÏyÎ˚ ˆòáy ÎyˆÏÓ ˛õÓ˚Óï≈˛# §üˆÏÎ˚– @ˇÃy!ú˛:

!¢ˆÏ“Ó˚ x!û˛öÓc ïÑ˛yÓ˚ ܲyˆÏçÈ Ü ˛ü¢•z §üß∫Î˚# !¢“ Ó˚)ˆÏ˛õ ˆòáy ÎyÎ˚–

ˆòˆÏ¢Ó˚ !í˛çy•zö !¢“ ˙!ï˛•ƒ öï%˛ö xyˆÏ°y ˆ˛õˆÏÎ˚ ˆÓ¢ ܲˆÏÎ˚ܲ ôy˛õ

~!àˆÏÎ˚ ÎyÎ˚– !ÓK˛y˛õˆÏöñ Ó•z !í˛çy•ẑ Ïöñ •z°y§‰ˆÏê˛Δ¢ö ˜¢°#ˆÏï˛ Ä ã˛°!Fã˛ˆÏe–

¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏöÓ˚ ü%=˛ ≤ÃÜ,˛!ï˛ ˛õ!Ó˚ˆÏÓ¢ñ í˛zß√%=˛ xyܲy¢ñ ܲyˆÏåÈÓ˚

˛õ!Õ‘ÈÙÈ!öˆÏÎ˚ àˆÏí˛¸ Äë˛y !Óòƒy°Î˚ Ä Ü˛°yû˛Óö ïÑ˛yÓ˚ üˆÏö fiÌyÎ˚# xyüsfî

6

¢y!hsˇ!öˆÏܲï˛ö ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ xyüï˛°y åÈyeyÓy§ñ ˆÎáyˆÏö §ï˛ƒ!çÍ ˆÌˆÏܲ!åȈϰö

åÈ!Ó ı Ó˚!Ó !ÓŸªy§

!öˆÏÎ˚ xyˆÏ§– ò,¢ƒû˛y£ÏyÓ˚ ˆ§•z !ÓfløÎ˚ÈÙÈxö%û)˛!ï˛Ó˚ fløÓ˚ˆÏî Ó°ˆÏÓö

S1980ÈÙÈÓ˚ ò¢ˆÏܲV– @ˇÃy!ú˛Ü˛y° ܲyÓƒ ˆÏÓ˚áyÎ˚ flø,!ï˛ í˛zqy!§ï˛ •°ñ ‘...

There was the khoyai, rimmed with the serried rank of

tal trees, and the (river) Kopai, snaking its way through

its rough-hewn undulation. If Santiniketan did nothing

else, it induced contemplation and a sense of wonder,

in the most prosaic and earth bound minds...’–

≤ÃÜ,˛!ï˛!û˛!_ܲ @ˇÃy!ú˛:ñ ˆ§°%°ˆÏÎ˚ˆÏí˛Ó˚ àòƒÜ˛yˆÏÓƒñ üyö!Óܲ ã˛°!Fã˛ˆÏe

Ú˛õˆÏÌÓ˚ ˛õÑyã˛y°#ÛÈÙÈˆï˛ xˆÏüyâ §ï˛ƒfl∫Ó˚)ˆÏ˛õ ˆòáy !ò°– !¢“#Ó˚ üöàë˛ˆÏö

üyö%£Ïñ û)˛!ü Ä ˛õ!Ó˚ˆÏÓ¢ÈÙÈ~Ó˚ ˙ܲƒ§¡∫rô ˆÜ˛üöû˛yˆÏÓ àˆÏí˛¸ ĈÏë˛

§ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ xöƒöƒ ¢∑ÈÙȈÓ˚áyÓ˚ åÈ!ÓˆÏï˛ ˆÎö ≤Ãܲy¢ ˛õyÎ˚–

§ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ §ˆÏAà ˆçyí˛¸y§ÑyˆÏܲyÓ˚ ë˛yÜ%˛Ó˚Óy!í˛¸ Ä

Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ §¡õÜ≈˛ xˆÏöܲ !òˆÏöÓ˚– ë˛yÜ%˛Ó˚òy í˛zˆÏ˛õw!ܲˆÏ¢yÓ˚

Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ Órô%– ë˛yÜ%˛Ó˚Óy!í˛¸Ó˚ §Çfl,Ò!ï˛ Ä !¢«˛yã˛ã≈˛yÎ˚ í˛zˆÏ˛õw!ܲˆÏ¢yÓ˚

Î%=˛ !åȈϰö– Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ Úöò#Û Ü˛yÓƒ @ˇÃˆÏrÌÓ˚ ≤ÃÌü §ÇflÒÓ˚ˆÏî @ˇÃy!ú˛Ü˛y°

•z°y§ˆÏê˛Δ¢ö ܲˆÏÓ˚!åȈϰö í˛zˆÏ˛õw!ܲˆÏ¢yÓ˚– Îy !åÈ° xöÓòƒ åȈϮÓ˚

≤Ãܲy¢ñ ˆ°áyÎ˚ Ä åÈ!ÓˆÏï˛– §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ ÓyÓy ≤Ã!ï˛û˛yÓyö !¢“#ÈÙÈ

§y!•!ï˛ƒÜ˛ §%Ü%˛üyÓ˚ Ó˚yÎ˚ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ !ӈϢ£Ï ˆfl¨•ôöƒ– ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚

Ó y·§üyˆÏç Ä •zÇ°ƒyˆÏu˛ §%Ü%˛üyÓ˚ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ ç#Óöò¢≈ö Ä xyò¢≈

≤çyˆÏÓ˚ !ӈϢ£Ï ܲyç ܲˆÏÓ˚ö– Ó˚Ó#wöyÌ Îáö Úà#ï˛yO!° ê%˛ƒÓ˚ÛÈÙÈ~

°u˛ˆÏö ˆàˆÏ°ö S1912Vñ ï˛áö §%Ü%˛üyÓ˚ Manchester School of

Technology-ˆï˛ !¢«˛y Ä ≤ÈÏÎ˚yà!¢“ ã˛ã≈˛y ܲÓ˚ˆÏåÈöñ §ú˛°û˛yˆÏÓ–

§%Ü%˛üyˆÏÓ˚Ó˚ í˛zˆÏòƒyˆÏà ~ܲ!ê˛ xö%¤˛yˆÏö °u˛ˆÏö Ó˚Ó#wöyÌ Úà#ï˛yO!°ÛÈÙÈÓ˚

xö%Óyò ˛õ!Ó˚ˆÏÓ¢ö ܲˆÏÓ˚ö– §%Ü%˛üyÓ˚ ïÑ˛yÓ˚ §òƒ ˆ°áy ≤ÃÓrô ‘The

Spirit of Rabindranath’ ˛õyë˛ Ü˛ˆÏÓ˚ö– ˛õˆÏÓ˚ °u˛ˆÏöÓ˚ ‘Quest’

§y!•ï˛ƒ˛õ!eܲyÎ˚ ≤Ãܲy!¢ï˛ •Î˚– ˛õˆÏÓ˚ §ï˛ƒ!çÍ çy!öˆÏÎ˚ˆÏåÈö !ÓˆÏòˆÏ¢

•zLjÏÓ˚!çˆÏï˛ Ó˚Ó#wöyÌ !öˆÏÎ˚ ˆ°áy ˆ§ÈÙÈ•z ≤ÃÌü ˛≤Ãܲy!¢ï˛ ≤ÃÓrô–

xܲy°≤ÃÎ˚yï˛ S1923V §%Ü%˛üyˆÏÓ˚Ó˚ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˛çöƒ !ã˛!hsˇï˛

Ó˚Ó#wöyÌ §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ üy §%≤Ãû˛yÈÙÈˆÜ˛ ӈϰö ˛õ%e§• ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö

~ˆÏ§ ÌyܲˆÏï˛– ˆåȈϰÓ˚ ˛õí˛¸yˆÏ¢yöy ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö•z •ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓ–

§%≤Ãû˛y Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ àyö á%Ó û˛yˆÏ°y ày•zˆÏï˛ö– 1914 §yˆÏ°

Ó˚yüˆÏüy•ö °y•zˆÏÓ !Ó˚ˆÏï˛ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ ˆöyˆÏÓ° ˛õ%Ó˚flÒyˆÏÓ˚Ó˚ ≤Ãy!ƈÏï˛

§ÇÓô≈öy xö%¤˛yö •Î˚– !¢ÓöyÌ ¢yflf#ñ ë˛yÜ%˛Ó˚Óy!í˛¸Ó˚ xˆÏöܲ §ò§ƒ Ä

!Ó!¢T˛ à%î#çˆÏöÓ˚ í˛z˛õ!fiÌ!ï˛ˆÏï˛ §û˛y •Î˚– Ó˚Ó#wöyÌ Ü˛!Óï˛y ˛õyë˛

ܲˆÏÓ˚ö– ~•z §û˛yÎ˚ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ àyö ˛õ!Ó˚ˆÏÓ¢ö ܲˆÏÓ˚ö §%≤Ãû˛y Ó˚yÎ˚–

§ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ ≤ÃyÎ˚ öÛÓåÈÓ˚ ÓÎ˚§ñ ï˛áö ïÑ˛yÓ˚ üy §%≤Ãû˛y ï˛yˆÏܲ !öˆÏÎ˚

ˆ˛õԣψÏü°yÓ˚ §üÎ˚ ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö Îyö– öï%˛ö xˆÏê˛y@ˇÃyˆÏú˛Ó˚ áyï˛yÓ˚


≤ÃÌü ˛õyï˛yÎ˚ Ó˚Ó#wöÿÏܲ !òˆÏÎ˚ ~ܲ!ê˛ Ü˛!Óï˛y !°!áˆÏÎ˚ ˆöÓyÓ˚ á%Ó

•zˆÏFåÈ– ~ܲ §Ü˛yˆÏ° üy §ˆÏAà ܲˆÏÓ˚ !öˆÏÎ˚ ˆàˆÏ°öñ í˛z_Ó˚yÎ˚ˆÏî

Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ ܲyˆÏåÈ– ÚÎáö ˆåÈyê˛ !åÈ°yüÛÈÙÈ~ !°ˆÏá ˆÏàˆÏåÈöÈÙÙÙÈÚáyï˛yê˛y

!òˆÏï˛ Ó˚Ó#wöyÌ Ó°ˆÏ°ö Ú~ê˛y Ìyܲ xyüyÓ˚ ܲyˆÏåÈñ ܲy° §Ü˛yˆÏ° ~ˆÏ§

!öˆÏÎ˚ ˆÎÄÛ– ܲÌyüˆÏï˛y ˆà°yü ˛õˆÏÓ˚Ó˚ !òö– ˆê˛!ӈϰÓ˚ í˛z˛õˆÏÓ˚ !ã˛!ë˛ÈÙÈ˛õe

áyï˛yÈÙÈÓ•zˆÏÎ˚Ó˚ íÑ˛y•z– ï˛yÓ˚ !˛õåȈÏö ӈϧ xyˆÏåÈö Ó˚Ó#wöyÌñ xyÓ˚ xyüyÎ˚

ˆòˆÏá•z xyüyÓ˚ ˆåÈyR ˆÓà%ö#ÈÙÈáyï˛yê˛y á%ÑçˆÏï˛ ˆ°ˆÏàˆÏåÈö ˆ§•z û˛#ˆÏí˛¸Ó˚

üˆÏôƒ– !ü!öê˛ !ï˛ˆÏöܲ •yï˛Ó˚yˆÏöyÓ˚ ˛õˆÏÓ˚ ˆÓˆÏÓ˚y° áyï˛yê˛y– ˆ§ê˛y xyüyÎ˚

!òˆÏÎ˚ üyÛÓ˚ !òˆÏܲ ˆã˛ˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°öñ Ú~ê˛yÓ˚ üyˆÏö Ä xyˆÏÓ˚ܲê%˛ Óí˛¸ •ˆÏ°

Ó%é˛ˆÏÓ–Û áyï˛y á%ˆÏ° ˛õˆÏí˛¸ ˆò!á xyê˛ °y•zˆÏöÓ˚ ܲ!Óï˛yñ ˆÎê˛y xyç

xˆÏöˆÏܲÓ˚•z çyöyÈÙÙÙÈ

Ó•% !òö ôˆÏÓ˚Û Ó•% ˆÜ ˛y¢ ò)ˆÏÓ˚

Ó•% ÓƒÎ˚ ܲ!Ó˚ Ó•% ˆò¢ â%ˆÏÓ˚

ˆò!áˆÏï˛ !àˆÏÎ˚!åÈ ˛˛õÓù≈ï˛üy°y

ˆò!áˆÏï˛ !àˆÏÎ˚!åÈ !§rô%–

ˆòáy •Î˚ öy•z ã˛«%˛ ˆü!°Î˚y

âÓ˚ •ˆÏï˛ ¢%ô% ò%•z ˛õy ˆú˛!°Î˚y

~ܲ!ê˛ ôyˆÏöÓ˚ !¢ˆÏ£ÏÓ˚ í˛z˛õˆÏÓ˚

~ܲ!ê˛ !¢!¢Ó˚ !Ó®%––

7 ˆ˛õÔ£Ï 1336ñ ¢y!hsˇ!öˆÏܲï˛ö ◊#Ó˚Ó#wöyÌ ë˛yÜ%˛Ó˚

ˆ§•z §üˆÏÎ˚•z ï˛yܲyày!ܲÓ˚ ç%ˆÏòy ˆòˆÏáö– Ó˚Ó#wöyÌ ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö

åÈyeˆÏòÓ˚ Î%Î%ͧ% Óy ç%ˆÏòy !¢«˛yÓ˚ ≤Ãã˛°ö ܲˆÏÓ˚ö– çy˛õyö ˆÌˆÏܲ

ï˛yܲyày!ܲÈÙÈˆÜ˛ !öˆÏÎ˚ xyˆÏ§ö– !ܲå%Èܲy° ˛õˆÏÓ˚ ï˛yܲyày!ܲÓ˚ ܲyˆÏåÈ

ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚ §%•zöˆÏ•y !fiê˛ΔˆÏê˛ ˆüˆÏ§yü¢y•z í˛y. x!çˆÏï˛ˆÏüy•ö ˆÓyˆÏ§Ó˚

Óy!í˛¸ˆÏï˛ §ï˛ƒ!çÍ !ܲå%È!òö ç%ˆÏòy ˆ¢ˆÏáö–

§ï˛ƒ!ç͈Ïܲ ˆòÄÎ˚y Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ ܲ!Óï˛yÓ˚ û˛yÓ §üß∫Î˚ñ ˆÎö

xˆÏöܲê˛y•z ïÑ˛yÓ˚ åÈ!Ó Sã˛°!Fã˛eVÈÙÈˆï˛ ˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚ xöÓòƒ !í˛ˆÏê˛ˆÏ°–

Ú˛õˆÏÌÓ˚ ˛õÑyã˛y°#ÛÈÙÈÓ˚ üyö!Óܲñ ≤ÃyÜ,˛!ï˛Ü˛ !í˛ˆÏê˛° ˆò¢!ÓˆÏòˆÏ¢Ó˚ ò¢≈ܲˆÏòÓ˚

ü%?ô ܲˆÏÓ˚– Îy ïÑ˛yÓ˚ ˛õÓ˚Óï≈˛# xˆÏöܲ åÈ!ÓˆÏï˛•z ã˛°üyö §¡õò–

ܲˆÏÎ˚ܲ ÓåÈÓ˚ ˛õÓ˚ !ï˛!ö üyˆÏÎ˚Ó˚ §ˆÏAà xyÓyÓ˚ ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö

Îyö– ≤ÃyÎ˚ Úüy§ !ï˛ˆÏöÜ˛Û !åȈϰö– ÓˆÏí˛¸yÓˆÏí˛¸y àyåÈ ˛õ!Ó˚Ó,ï˛ ~ܲ!ê˛

ˆåÈyˆÏê˛y Ü%˛!ê˛ˆÏÓ˚ ÌyܲˆÏï˛ö– Ó˚Ì#wöyˆÏÌÓ˚ ˛õy!°ï˛ ˆüˆÏÎ˚ !åÈ° ïÑ˛yÓ˚

ˆá°yÓ˚ §Aà#– Úï˛áö ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏöÓ˚ ã˛yÓ˚!òܲ ˆáy°y– xy◊ü ˆÌˆÏܲ

ò!«˛ˆÏî ˆÓˆÏÓ˚yˆÏ°•z §yüˆÏö !òàhsˇ xÓ!ô åÈí˛¸yˆÏöy ˆáyÎ˚y•z– ˛õ)!î≈üyÓ˚

Ó˚yˆÏï˛ ˆáyÎ˚y•zˆÏï˛ ˆÎï˛yü xyÓ˚ üy à°y ˆåȈÏí˛¸ àyö ày•zˆÏï˛ö–Û

üyˆÏÎ˚Ó˚ ˆòÄÎ˚y ~ܲê˛y ˆåÈyˆÏê˛y áyï˛y !öˆÏÎ˚ üyˆÏé˛ üyˆÏé˛ ã˛ˆÏ°

ˆÎˆÏï˛ö ܲ°yû˛ÓˆÏö– ö®°y° Úˆ§ áyï˛yÎ˚ ã˛yÓ˚!òˆÏö ã˛yÓ˚ˆÏê˛ åÈ!Ó ~шÏܲ

!òˆÏÎ˚!åȈϰö– ˆ˛õö!§ˆÏ° àÓ˚% xyÓ˚ !ã˛ï˛yÓyâñ Ó˚ä ï%˛!° !òˆÏÎ˚ û˛yÕ‘%ܲ

xyÓ˚ ˆí˛yÓ˚yܲyê˛y Óyâ– Óyâê˛y ~шÏܲ §Ó ˆ¢ˆÏ£Ï °ƒyˆÏçÓ˚ í˛àyÎ˚ ï%˛!°Ó˚

~ܲê˛y ˆåÈy˛õ °y!àˆÏÎ˚ ˆ§ê˛y ܲyˆÏ°y ܲˆÏÓ˚ !òˆÏ°ö– Ó°°yüñ ÚÄáyöê˛y

ܲyˆÏ°y ˆÜ˛ö⁄Û ö®°y°ÓyÓ% Ó°ˆÏ°öñ Ú~•z Óyâê˛y û˛#£Ïî ˆ˛õê%˛Ü˛– ï˛y•z

ì%˛ˆÏܲ!åÈ° ~ܲê˛y Óy!í˛¸Ó˚ Ó˚yߨyâˆÏÓ˚ üyǧ ã%˛!Ó˚ ܲˆÏÓ˚ ˆáˆÏï˛– ï˛áö•z

°ƒyˆÏçÓ˚ í˛àyê˛y ì%˛ˆÏܲ ÎyÎ˚ çμ°hsˇ í˛zö%ˆÏöÓ˚ !û˛ï˛Ó˚–Û åÈ!Ó Ä à“

!üˆÏ°!åÈ° ˆÎö fl∫yû˛y!Óܲ åȈϮñ ˜Ü˛ˆÏ¢yˆÏÓ˚– !ï˛!ö•z xˆÏöܲ ˛õˆÏÓ˚

åÈ!ÓˆÏï˛ñ àˆÏ“ ÓyÇ°y§y!•ˆÏï˛ƒ ~ܲ öï%˛ö ôyÓ˚y ~ˆÏö !òˆÏÎ˚!åȈϰö–

ˆ≤Ã!§ˆÏí˛! ܲˆÏ°ç ˆÌˆÏܲ ˛õy¢ ܲÓ˚yÓ˚ ˛õÓ˚ñ üyˆÏÎ˚Ó˚ ܲÌyÎ˚ 1940

§yˆÏ°Ó˚ üyé˛yüy!é˛ ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö ܲ°yû˛ÓˆÏö û˛!ï≈˛ •ˆÏ°ö !ã˛e!¢“

!Óû˛yˆÏà– !öˆÏç•z xyu»˛$ Ó˚!Óö§öÈÙÈˆÜ˛ ӈϰˆÏåÈöñ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚

¢y!hsˇ!öˆÏܲï˛öÈÙÙÙÈ‘place apart’—the ‘Abode of peace’˛–

ܲ°yû˛ÓˆÏö !¢“ã˛ã≈˛yñ ò,¢ƒ!¢“ Ä ˆ§Ô®Î≈ï˛_¥ÈÙÙÙÈ!ӈϢ£Ïï˛ ≤Ãyã˛ƒ!¢ˆÏ“Ó˚

àû˛#Ó˚ Ä !Óhfl,Ïï˛ ôyÓ˚yÓ˚ §yˆÏÌ ˛õ!Ó˚!ã˛ï˛ •ˆÏï˛ ÌyˆÏܲö– ã˛ã≈˛yÓ˚ üyôƒˆÏüñ

ü%=˛ ˛õ!Ó˚ˆÏӈϢ– åÈyeñ !¢«˛Ü˛ §Ü˛ˆÏ°•z !¢“ܲyç ܲˆÏÓ˚ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈö– ~•z

˛õ!Ó˚ˆÏӈϢ ˆ˛õˆÏ°ö üyfiê˛yÓ˚ü¢y•zÈÙÙÙÈö®°y° Ó§%ˆÏܲ– §ˆÏAà Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈöñ

§%ˆÏÓ˚ö ܲÓ˚ñ Ó˚yü!ܲÇܲÓ˚ñ !ÓˆÏöyò!Ó•yÓ˚# ü%ˆÏáy˛õyôƒyÎ˚ Ä à%î# !¢“#

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

!¢«˛ˆÏܲÓ˚y– ˛õ,Ì¥#¢ !öˆÏÎ˚yà#ñ !òöܲÓ˚ ˆÜ˛Ô!¢Ü˛ Ä §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚

ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ Úxyüï˛°yÛ åÈyeyÓyˆÏ§ ÌyܲyÓ˚ ÓƒÓfiÌy •°– §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚

˜ò!•Ü˛ í˛zFã˛ï˛yÓ˚ í˛z˛õˆÏÎyà# öï%˛ö ˆ¢yÓyÓ˚ áyê˛ñ ö®°y° ܲ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆòö–

!ï˛ö â!ö¤˛ Órô% !üˆÏ°üˆÏ¢ ܲ°yû˛ÓˆÏö ÌyܲˆÏï˛ Ä !¢«˛yã˛ã≈˛y ܲÓ˚ˆÏï˛

°yàˆÏ°ö– ܲ°yû˛ÓˆÏö åÈyeyÓyˆÏ§ !ÓˆÏöyò!Ó•yÓ˚#Ó˚ ܲÓ˚y ˆòÄÎ˚y°!ã˛e

§ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ üˆÏö fiÌyÎ˚# xy§ö ˜ï˛!Ó˚ ܲˆÏÓ˚– ܲyˆÏåÈÓ˚ @ˇÃyˆÏüÓ˚ ç#Óöñ

˜òö!®ö ܲyˆÏçÓ˚ ܲy!Ó˚àÓ˚ñ ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ ç#Óö Ä fiÌy˛õï˛ƒÈÙÙÙÈ!üˆÏ°!üˆÏ¢

ˆòÄÎ˚y°!ã˛ˆÏeÓ˚ xööƒ !í˛ˆÏê˛°ÈÙÙÙÈ§ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ !¢“# üˆÏö àû˛#Ó˚

x!û˛âyˆÏï˛Ó˚ §,!T˛ ܲˆÏÓ˚!åÈ°– Îy !ï˛!ö ˆû˛yˆÏ°ö!ö– ≤ÃyÎ˚ !ï˛!Ó˚¢ ÓåȈÏÓ˚Ó˚

ÓƒÓôyˆÏö ïÑ˛yÓ˚ !≤ÃÎ˚ Ú!ÓˆÏöyòòyÛˆÏܲ !öˆÏÎ˚ xööƒ ã˛°!Fã˛e §,!T˛ ܲÓ˚ˆÏÓö–

ˆ§ ≤çˆÏAà !ܲå%È ˛õˆÏÓ˚•z xy§y ÎyˆÏÓ–

ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ @ˇÃrÌyàyÓ˚ !åÈ° ˆÓ¢ §ü,Âô– ˆò¢!ÓˆÏòˆÏ¢Ó˚ xööƒ

§¡õò !åÈ°– x!ôܲyÇ¢•z Ó˚Ó#wöyÌ !öˆÏç•z §Ç@ˇÃ• ܲˆÏÓ˚ @ˇÃrÌyàyˆÏÓ˚

!òˆÏï˛ö– xyÓ˚ !åÈ° öyöyö !¢ˆÏ“Ó˚ öü%öy §Ç@ˇÃ•– ˆ°yܲ!¢“ñ ˜òö!®ö

!¢“ñ û˛yflÒÎ≈ñ ˆ˛õ!rê˛ä Ä !í˛çy•zö xyˆÏê≈˛Ó˚ ˜Ó!ã˛eƒ– §Ç@ˇÃ•¢y°y Ä

@ˇÃrÌyàyˆÏÓ˚Ó˚ !ÓÓ˚° Ä Óƒ!ï˛Ü ˛ü# §üyˆÏÓ¢– !¢“# Ä !¢“ç#ÓˆÏöÓ˚ ˛õ)î≈

Ó˚)ˆÏ˛õÓ˚ §rôyö ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏöñ ܲ°yû˛ÓˆÏö ï˛áö !åÈ°– ≤Ãyã˛ƒ Ä ˛õyÿ˛yï˛ƒ

!¢ˆÏ“Ó˚ ã˛ã≈˛y Ä Ó•z @ˇÃrÌyàyˆÏÓ˚ !åÈ°– §ï˛ƒ!çÍ !ö!Óí˛¸ xôƒÎ˚ö Ä

!¢“ã˛ã≈˛y ܲÓ˚yÓ˚ §%ˆÏÎyà ˛õyö– ~•z §üˆÏÎ˚•z !ÓŸª!Óòƒy°Î˚ @ˇÃrÌyàyˆÏÓ˚

ò%!ê˛ !§ˆÏöüyÈÙȧÇÜ ˛yhsˇ Ó•z ˆ˛õˆÏÎ˚ Îyö– üˆÏöÓ˚ üï˛ö !Ó£ÏÎ˚ÈÙÙÙÈPaul

Rotha !°!áï˛ ‘Film Till Now’ Ä Raymond Spotiswoode-

~Ó˚ ‘Grammer of the Film’˛– Órô%ˆÏòÓ˚ üˆÏôƒñ !¢«˛Ü˛ˆÏòÓ˚ §ˆÏAà

ˆáy°yˆÏü°y ˛õ!Ó˚ˆÏӈϢ !Ó!û˛ß¨ !¢“ !ӣψÏÎ˚ xyˆÏ°yã˛öy Ä ã˛ã≈˛y ã˛°ˆÏï˛

ÌyˆÏܲ– ˆ§!òˆÏöÓ˚ ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö xyhsˇÉ§¡õ!Ü≈˛ï˛ !¢“ã˛ã≈˛yñ ïÑ˛yÓ˚

!¢“#ç#ÓˆÏö !ö!Óí˛¸ •ˆÏÎ˚ ĈÏ벖

!ܲå%È!òˆÏöÓ˚ üˆÏôƒ•z ïÑ˛yÓ˚ xöƒï˛ü !≤ÃÎ˚ !Ó£ÏÎ˚ ˛õyÿ˛yï˛ƒ §Çà#ï˛ÈÙÈ~Ó˚Ä

öï%˛ö !ò¢y ˆüˆÏ°– ܲ°yû˛Óö Ä §Çà#ï˛û˛Óö ≤ÃyÎ˚ ~ܲ•z !ö!Óí˛¸ @ˇÃ!rÌ

Óy Üœ˛yfiê˛yˆÏÓ˚ !åÈ°– ~áöÄ xyˆÏåÈ– !ã˛eܲ°y Ä §Çà#ï˛ !¢ˆÏ“Ó˚ Ä

ã˛ã≈˛yÓ˚ xyöyˆÏàyöy !åÈ° xˆÏöܲ §•ç Ä §Ó˚°– xyˆÏ°: xyÓ˚§ö

~ܲ!òˆÏܲ §Aà#ï˛K˛ S!ӈϢ£Ïû˛yˆÏÓ ˛õyÿ˛yï˛ƒ §Çà#ˆÏï˛V Ä •zLjÏÓ˚!ç

§y!•ˆÏï˛ƒÓ˚ !¢«˛Ü˛ !åȈϰö– xyÓ˚§ˆÏöÓ˚ !¢«˛Ü˛ xyÓyˆÏ§ §ï˛ƒ!çÍ

xy@ˇÃ• !öˆÏÎ˚ ˆÎˆÏï˛ ÌyˆÏܲö– §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ ˛õyÿ˛yï˛ƒ§Çà#ˆÏï˛Ó˚ ã˛ã≈˛y

xyˆÏà ˆÌˆÏܲ•z !åÈ°– ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö ~ˆÏ§ xôƒy˛õܲ xyÓ˚§öÈÙÈˆÜ˛

ˆ˛õˆÏÎ˚ ˆ§•z ã˛ã≈˛y öï%˛ö í˛zòƒü °yû˛ ܲÓ˚°– xyÓ˚§ˆÏöÓ˚ §Ç@ˇÃˆÏ• xˆÏöܲ

˛õyÿ˛yï˛ƒ§Çà#ˆÏï˛Ó˚ ˆÓ˚ܲí≈˛ ‘wind-up Gramaphone’Ä !åÈ°–

§ï˛ƒ!çÍ !öÎ˚!üï˛ ˆ◊yï˛y Ä §Çà#ï˛ !öˆÏÎ˚ xyˆÏ°yã˛öyÎ˚ ˆÎyà !òˆÏï˛ö–

§ï˛ƒ!çÍ ~ܲÓyÓ˚ ܲ°Ü˛yï˛y ˆÌˆÏܲ ‘Beethoven-~Ó˚ Opus 132’

~ˆÏöñ xyÓ˚§ˆÏöÓ˚ @ˇÃyüyˆÏú˛yˆÏö ˆ¢yˆÏöö– ˛ò%ÛçˆÏöÓ˚ ~•z !ӣψÏÎ˚ àû˛#Ó˚

!ӈϟ’£Ïî Ä xyˆÏ°yã˛öy •Î˚– ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ ‘Liberal

Arts’-˛~Ó˚ öï%˛ö xyܲy¢ í˛zqy!§ï˛ •ˆÏï˛ ÌyˆÏܲ– §Çfl,Ò!ï˛Ó˚ ˛õ!Ó˚ü[˛°

°yû˛ ܲˆÏÓ˚öñ xˆÏöܲê˛y•z ü%=˛ §•!çÎ˚y !¢«˛yã˛ã≈˛yÎ˚– Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚

Úí˛zòÎ˚öÛ Óy!í˛¸Ó˚ ~Ü˛ï˛°yÎ˚ åÈyeÈÙÈ!¢«˛Ü˛ ~ܲ!ê˛ !˛õÎ˚yˆÏöy xy!Ó‹ÒyÓ˚

ܲˆÏÓ˚ö– §Ω˛Óï˛ •z!®Ó˚y ˆòÓ# ˆã˛Ôô%Ó˚yö#Ó˚ !˛õÎ˚yˆÏöy– xyçÄ §ÇÓ˚!«˛ï˛

xyˆÏåÈñ Úí˛zòÎ˚öÛÈÙÈ~– xyÓ˚§ö !˛õÎ˚yˆÏöy ÓyçyˆÏï˛öñ §ï˛ƒ!çÍ üö !òˆÏÎ˚

¢%öˆÏï˛ö– xyüÓ˚y ˆòáÓ ˛õÓ˚Óï≈˛# ã˛°!Fã˛e !¢“#ç#ÓˆÏöñ !˛õÎ˚yˆÏöy !åÈ°

ïÑ˛yÓ˚ !öï˛ƒ§Aà# Ä §Çà#ï˛§,!T˛Ó˚ ≤Ãôyö üyôƒü– ÎyÓ˚ ¢%Ó˚%

¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö– xyÓ˚§ˆÏöÓ˚ §yˆÏÌ ïÑ˛yÓ˚ §¡õÜ≈˛ ò#â≈ÓåÈÓ˚ !Óhfl,Ïï˛

•ˆÏÎ˚!åÈ°– xyˆÏ°: xyÓ˚§ö §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ §Çà#ï˛≤Ã!ï˛û˛y Ä !ö!Óí˛¸

xy@ˇÃˆÏ•Ó˚ ܲÌy ˛õˆÏÓ˚ !°ˆÏáˆÏåÈöñ ‘... the most remarkable thing

about it all was his (Satyajit) devotion to music of any

kind, as that he could listen with the same absorption

to Indian and Western music...’

§ï˛ƒ!çÍ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ §Çà#ï˛ !öˆÏçÓ˚ xˆÏöܲ åÈ!ÓˆÏï˛ ÓƒÓ•yÓ˚

7

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

8

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö– ç#ÓˆÏöÓ˚ ˆ¢£Ï ã˛°!ã˛e ÚxyàvܲÛÈÙÈ~Ä Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– åÈ!ÓÓ˚

à%Ó˚%c˛õ)î≈ xLjϢ ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏöÓ˚ ܲyˆÏåÈÓ˚ xy!òÓy§# @ˇÃyüñ üyö%£Ï Ä

!¢“ §Çfl,Ò!ï˛ !ӈϢ£Ï xÌ≈Ó• Ó˚)ˆÏ˛õ•z fiÌyö ܲˆÏÓ˚ ˆöÎ˚– §ï˛ƒ!çÍ xyu»˛$

Ó˚!Óö§öˆÏܲ ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏöÓ˚ x!û˛K˛ï˛y §¡∫ˆÏrô ӈϰˆÏåÈö ˆÎ !ï˛!ö

!ÓŸªy§ ܲˆÏÓ˚ö ˆ◊¤˛ xö%ˆÏ≤ÃÓ˚îy ç#ÓˆÏöÓ˚ ≤Ãï˛ƒ«˛ xö%û˛Ó Ä x!û˛K˛ï˛y

ˆÌˆÏܲ•z xyˆÏ§– !¢Ü˛ˆÏí˛¸Ó˚ ܲyåÈyܲy!åÈ Ìyܲy òÓ˚ܲyÓ˚– §Çà#ˆÏï˛Ó˚ û˛yÓ

Ä Ü˛yë˛yˆÏüy ≤çˆÏAà !ӈϢ£Ïû˛yˆÏÓ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ §Çà#ï˛ !öˆÏÎ˚•z ӈϰˆÏåÈöñ

‘Composition of music with its formal beauty and structure’—

!ï˛!ö !Ó!û˛ß¨ üyeyÎ˚ åÈ!ÓˆÏï˛ §Çà#ï˛ ˛õ!Ó˚ã˛y°öyÎ˚ ÓƒÓ•yÓ˚

ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö– ܲÌy ≤çˆÏAà Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ Ó•%üy!eܲ §,!T˛≤Ã!ï˛û˛y §¡∫ˆÏrô

üˆÏö ܲ!Ó˚ˆÏÎ˚ !òˆÏÎ˚ˆÏåÈöñ ‘‘... Tagore is more versatile than

Shakespeare. But why compare? With indifferent translations

Tagore will never be understood in the West as

he is in Bengal. As a Bengali I know as composer of

songs, he has no equal, not even in the West—and I

know Schubert and Hugo Wolf...’

§ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ ã˛°!Fã˛e §,!T˛ñ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ !Óhfl,Ïï˛ Ä àû˛#Ó˚ ≤Ã!ï˛û˛yÓ˚

˛õ!Ó˚ã˛Î˚ ܲ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆòÎ˚ ˛õyÿ˛yˆÏï˛ƒ Ä û˛yÓ˚ˆÏï˛Ó˚ öyöy çyÎ˚àyÎ˚ñ ÎyÓ˚y

ÓyÇ°y û˛y£Ïy çyˆÏöö öyñ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ §,!T˛Ó˚ !öÎ≈y§ Ä !ÓhflÏyÓ˚ñ

§ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ xyhsˇç≈y!ï˛Ü˛ üyˆÏöÓ˚ xˆÏöܲ ã˛°!Fã˛ˆÏe•z ˆ˛õˆÏÎ˚ Îyö–

Study Tour, ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ !¢«˛yã≈˛yÎ˚ !åÈ°– §ï˛ƒ!çÍ Ä

ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ ܲˆÏÎ˚ܲçö åÈye !üˆÏ° xçhsˇyñ •zˆÏ°yÓ˚yñ ~!°ˆÏú˛rê˛yñ

§Ñy!ã˛ Ä áyç%Ó˚y•ÈÙÙÙÈ ˆòáˆÏï˛ !¢áˆÏï˛ Ä çyöˆÏï˛ Îyö– û˛yÓ˚ï˛#Î˚

!¢“ÈÙÈfiÌy˛õˆÏï˛ƒ ˙!ï˛•ƒ ≤Ãï˛ƒ«˛û˛yˆÏÓ xö%û˛Ó ܲˆÏÓ˚ö– ˆ§áyö ˆÌˆÏܲ

xˆÏöܲ í»˛•zÇ Ü˛ˆÏÓ˚ö– !¢“ÈÙÈfiÌy˛õˆÏï˛ƒÓ˚ ˙ܲƒ ïÑ˛yˆÏòÓ˚ ü%?ô ܲˆÏÓ˚– ˛õ!Ó˚!ã˛ï˛

•öñ û˛yÓ˚ï˛ÈÙÈ!¢ˆÏ“Ó˚ ˆàÔÓ˚ÓÈÙÈôyÓ˚yÓ˚ §yˆÏÌ– ≤Ãï˛ƒ«˛ ˛õ!Ó˚ã˛Î˚ xˆÏöܲ

!ö!Óí˛¸ •Î˚ñ !¢“#üˆÏö– Study drawing !ú˛ˆÏÓ˚ ~ˆÏ§ !¢«˛Ü˛ˆÏòÓ˚

ˆòáyˆÏï˛ •ï˛– ï,˛ï˛#Î˚ ˆ◊!îÓ˚ ˆê˛ΔˆÏö ˆàˆÏåÈöñ xˆÏöܲ §üˆÏÎ˚•z

ˆÓ˚°ˆÏfiê˛¢ˆÏö•z ÌyܲˆÏï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– Ü,˛Få…È §yôöyÎ˚ ˆàyÓ˚%Ó˚ ˆàyÎ˚yˆÏ°Ä

Ó˚yï˛ Ü˛yê˛yˆÏï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈñ ≤ÃÓ° ¢#ˆÏï˛– ܲT˛ §•ƒ ܲˆÏÓ˚Äñ x§yüyöƒ

x!û˛K˛ï˛y Ä !¢“ ˙!ï˛ˆÏ•ƒÓ˚ ˛õ!Ó˚ã˛Î˚ åÈyeˆÏòÓ˚ üˆÏö àû˛#Ó˚ï˛Ó˚ •Î˚–

~•z §ú˛Ó˚ §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ !¢“#ç#ÓˆÏöÓ˚ xöƒï˛ü §¡õòó §yˆÏÌ !åÈ°

xˆÏöܲ ˆflÒã˛ÈÙÈí»˛•zÇ–

ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ Ó•%üy!eܲ !¢“ã˛ã≈˛y Ä !Ó!û˛ß¨ üyôƒˆÏüÓ˚ ≤ÈÏÎ˚yà!¢“

§ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ !¢“#ç#ÓˆÏö fiÌyÎ˚# xy§ö °yû˛ ܲˆÏÓ˚– ≤Ãyã˛ƒ Ä ˛õyÿ˛yˆÏï˛ƒÓ˚

§üß∫Î˚# §Çfl,Ò!ï˛ã˛ã≈˛y ï˛áö !ÓŸªû˛yÓ˚ï˛#ˆÏï˛ ÓˆÏÎ˚ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈ– ܲyˆÏåÈÓ˚ §ÑyÄï˛y°

@ˇÃyüñ ≤ÃÜ,˛!ï˛ ˛õ!Ó˚ˆÏÓ¢ Ä !¢«˛y ≤ÃyAàî ï˛áö !åÈ° Óyôy•#öñ ü%=˛–

åÈyeyÓfiÌyÎ˚ !ÓˆÏöyò!Ó•yÓ˚#Ó˚ §ˆÏAà â!ö¤˛ï˛y •Î˚ñ !ÓˆÏöyò!Ó•yÓ˚#Ó˚

!ã˛eܲ°yñ ˆòÄÎ˚y°!ã˛ˆÏeÓ˚ üˆÏôƒ ã˛yÓ˚˛õyˆÏ¢Ó˚ ç#Óö Ä ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ !ö!Óí˛¸

§¡õÜ≈˛ñ xˆÏöܲê˛y ˆÎö ïÑ˛yÓ˚ Ú•zöyÓ˚ !û˛¢öÛÈÙÈ~Ó˚ !¢“#§_y ˆÌˆÏܲ

í˛zqy!§ï˛– ò,!T˛¢!=˛ «˛#î •ˆÏÎ˚ ~ˆÏ°Ä xhsˇÓ˚ò,!T˛ˆÏï˛ àˆÏí˛¸ Äë˛y

!ÓˆÏöyò!Ó•yÓ˚#Ó˚ !¢ˆÏ“Ó˚ !í˛ˆÏê˛° Ä Ü˛ˆÏ¡õy!ç¢öÈÙÙÙ È§ï˛ƒ!ç͈Ïܲ

!ӈϢ£Ïû˛yˆÏÓ xyܲ£Ï≈î ܲˆÏÓ˚– ≤ÃyÎ˚ !ï˛!Ó˚¢ ÓåÈÓ˚ ÓyˆÏòñ 1972 §yˆÏ°

!ï˛!ö x§yüyöƒ ï˛Ìƒ!ã˛e §,!T˛ ܲˆÏÓ˚öÈÙÙÙÈ‘The Inner Eye’, !¢«˛Ü˛

Ú!ÓˆÏöyòòyÛÈÙÈÓ˚ ç#Óö Ä !¢“§,!T˛ !öˆÏÎ˚– ¢y!hsˇ!öˆÏܲï˛ö ˆÌˆÏܲ

!ÓˆÏöyòòyÓ˚ §ˆÏAà åÈ!ÓÓ˚ ≤ÈÏÎ˚yçˆÏö xyˆÏ°yã˛öy ܲˆÏÓ˚ö– Ó%ˆÏé˛ ˆöö

!¢“#Ó˚ !¢“#çÓ#ö ò¢≈ö ‘... blindness is very complex and

involves a new awareness of space in mind minded

graphical world...’– ¢y!hsˇ!öˆÏܲï˛ö Ä xy¢˛õyˆÏ¢Ó˚ ˛@ˇÃyüyM˛ˆÏ°

¢%ƒ!ê˛ÇˆÏÎ˚Ó˚ ܲyç ܲÓ˚y •Î˚– Èà,•Óyî#üÎ˚ çàÍ Îy !ÓˆÏöyò!Ó•yÓ˚#Ó˚

!¢ˆÏ“Ó˚ §¡õòñ ã˛°!Fã˛ˆÏe ôÓ˚y •Î˚– ¢%ƒ!ê˛Ç ã˛°yܲy°#ö ~ܲ!òö

!ÓˆÏöyò!Ó•yÓ˚# åÈye §ï˛ƒ!ç͈Ïܲ ӈϰöñ ˆáyÎ˚y•zÈÙÈ~Ó˚ !Óhfl,Ïï˛ åÈ® ~•z

åÈ!ÓˆÏï˛ ÌyܲˆÏ° û˛yˆÏ°y •Î˚– üˆÏö ܲ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆòöñ !ÓhflÏ#î≈ ˆáyÎ˚y•zÈÙÈ~Ó˚

üyˆÏé˛ ï˛y° àyåÈÈÙÙÙÈ ~áyˆÏö•z xyüyÓ˚ ≤Ãyî¢!=˛– xyüyÓ˚ ˆÎö ç#Óhsˇ

§_y– åÈ!ÓˆÏï˛ xöÓòƒ !ú˛Õ√ÈÙÈû˛y£ÏyÎ˚ ~•z !Ó£ÏÎ˚!ê˛ ≤ÃyîÓhsˇ •Î˚ñ

!ÓˆÏöyò!Ó•yÓ˚#ˆÏܲ !öˆÏÎ˚ ‘The Inner Eye’ ï˛Ìƒ!ã˛ˆÏe–

1940 §yˆÏ°Ó˚ !öçfl∫ x!û˛K˛ï˛y ˆÌˆÏܲ §ï˛ƒ!çÍ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚

~ܲ!ê˛ !ӈϢ£Ï !òˆÏܲÓ˚ ܲÌy fløÓ˚î ܲ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆòöñ ‘... he never used

a wrong word ; I mean if you recorded his normal

conversation it would sound like a prepared speech.

Everything was so incredibly perfect...’

7 xyàfiê˛ñ 1941 §yˆÏ° Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ ≤ÃÎ˚yî§ÇÓyò

¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö ~ˆÏ§ ˆ˛õÑÔåÈÎ˚– ï˛áö ~ܲ!ê˛ üye ˆê˛!°ˆÏú˛yö §ÇˆÏÎyà

!åÈ°– §ï˛ƒ!çÍ Ä Ü˛°yû˛ÓˆÏöÓ˚ Órô%Ó˚y ï˛Í«˛îyÍ áy!°˛õyˆÏÎ˚ ˆÓy°˛õ%Ó˚

ˆÌˆÏܲ ˆê˛Δö ôˆÏÓ˚ ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚ xyˆÏ§ö– ˆçyí˛¸y§ÑyˆÏܲyÎ˚ ˆ˛õÑÔˆÏåÈ Îyö–

ܲ!ÓÓ˚ ˆ¢£ÏÎyeyÎ˚ ‘Sea of humanity’—ïÑ˛yÓ˚ x!û˛K˛ï˛yÎ˚ fiÌyÎ˚#

xy§ö °yû˛ ܲˆÏÓ˚– ≤ÃyÎ˚ Ü%˛!í˛¸ ÓåÈÓ˚ ÓƒÓôyˆÏö 1961 §yˆÏ° Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚

¢ï˛ÓˆÏ£Ï≈ñ Ó˚Ó#wöyÌ !öˆÏÎ˚ ïÑ˛yÓ˚ xöÓòƒ ï˛Ìƒ!ã˛ˆÏe ~•z ‘Sea of

humanity’ ú%˛ˆÏê˛ç Ó˚)ˆÏ˛õ ≤ÈÏÎ˚yà ܲÓ˚y •Î˚– Î%Âô xyÜ ˛yhsˇ ˛õ,!ÌÓ#Ó˚

≤Ã!ï˛ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ ˆ¢£Ï Ó=+˛ï˛yÈÙȈ°á ~•z åÈ!ÓˆÏï˛ §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ fl∫ܲˆÏZ˛

(Voiceover) ÎÌyÌ≈ ≤ÈÏÎ˚yà ܲÓ˚y •Î˚ÈÙÙÙÈ

‘... As I look around I see the crumbling ruins of a

proud civilisation... I would rather look forward to the

opening of a new chapter in his fory after cataclysm is

over and the atmosphere rendered clean with the spirit

of service and sacrifice...

Ó˚Ó#wçß√¢ï˛ÓˆÏ£Ï≈ Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ !ï˛ö!ê˛ ˆåÈyˆÏê˛yà“ÈÙÙÙ

Úˆ˛õyfiê˛üyfiê˛yÓ˚Ûñ Úü!î•yÓ˚yÛ Ä Ú§üy!ÆÛ xÓ°¡∫ö ܲˆÏÓ˚ §ï˛ƒ!çÍ Ú!ï˛ö

ܲöƒyÛ ã˛°!Fã˛e ܲˆÏÓ˚ö– ~•z åÈ!Ó ˆÌˆÏܲ•z !ï˛!ö !öˆÏç•z §Çà#ï˛

˛õ!Ó˚ã˛y°öyÓ˚ òy!Î˚c ˆöö– ~•z §üˆÏÎ˚•z ‘Drawing and Paintings

of Rabindranath Tagore’ !¢ˆÏÓ˚yöyˆÏü §ü,Âô xƒy°Óyü ≤Ãܲy!¢ï˛

•Î˚ñ °!°ï˛Ü˛°y xyܲyˆÏò!ü ˆÌˆÏܲ çyï˛#Î˚ í˛ẑ ÏòƒyˆÏàñ Ó˚Ó#wöyÌ fløÓ˚ˆÏî–

!ӈϢ£Ïû˛yˆÏÓ ≤Ã›ï˛ üƒyê˛ !ú˛!ö¢í‰˛ ܲyàˆÏçñ åÈ!Ó ≤ÃܲyˆÏ¢Ó˚ í˛z˛õÎ%=˛

ÓˆÏí˛¸y §y•zˆÏçÓ˚ üyˆÏ˛õñ ܲy˛õˆÏí˛¸Ó˚ ÓÑyôy•z !öˆÏÎ˚ñ !öá%Ñï˛ åÈ!ÓÓ˚ !≤Ãrê˛

≤Ãܲy!¢ï˛ •Î˚– ≤Ãܲy¢öyçàˆÏï˛ xyçÄ ~•z xƒy°Óyü Óƒ!ï˛Ü ˛ü# Ä

!Ó!¢T˛ !í˛çy•zö– ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ Órô% ˛õ,!Ì¥¢ !öˆÏÎ˚yà# àû˛#Ó˚ üöˆÏö Ä

xö%ôyÓˆÏö Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ !ã˛e!¢“ !öˆÏÎ˚ñ Ó•z!ê˛ˆÏï˛ ü)°ƒÓyö û)˛!üܲy

ˆ°ˆÏáö– ~•z !ÓÓ˚° Ä §ü,Âô ≤Ãܲy¢öyÓ˚ §ü@ˇÃ ܲyç!ê˛ §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚

ï˛_¥yÓôyˆÏö àˆÏí˛¸ ĈÏ벖 Type FaceÈÙÈ~Ó˚ !öÓ≈yã˛öñ åÈ!ÓÓ˚ ã˛yÓ˚˛õyˆÏ¢Ó˚

˛õ!Ó˚§Ó˚ !öü≈yî Ä ˆ°ÈÙÈxyí˛zê˛ÈÙÙÙÈ §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ !¢“≤ÃܲyˆÏ¢Ó˚ x!û˛K˛ï˛yÎ˚

àˆÏí˛¸ ĈÏ벖 ~•z !Ó!¢T˛ ≤Ãܲy¢öyÎ˚ñ ܲ°yû˛ÓöÈÙÈ ¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏöÓ˚ ò%•z

åÈyeÈÙÈÓrô%Ó˚ ˆÎÔÌ xÓòyö xyçÄ fløÓ˚î#Î˚–

Úö®°y° Ó§%Û ç#Óö#Ó•zˆÏï˛ §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ ܲ°yû˛ÓˆÏöÓ˚ §•˛õyë˛#˛

Órô% !¢“# !òöܲÓ˚ ˆÜ˛Ô!¢Ü˛ üˆÏö ܲ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆòöñ ÚÚܲ°yû˛ÓˆÏö ö®°yˆÏ°Ó˚

˛åÈye ≤Ãáƒyï˛ ã˛°!Fã˛eܲyÓ˚ §ï˛ƒ!çÍ Ó˚yÎ˚ ïÑ˛yÓ˚ à%Ó˚%Ó˚ ≤Ã!ï˛ ◊Âôy çyöyˆÏï˛

!àˆÏÎ˚ xܲ˛õˆÏê˛ fl∫#ܲyÓ˚ ܲˆÏÓ˚!åȈϰöñ Ú¢y!hsˇ!öˆÏÜ˛ï˛ˆÏö !¢«˛yö!Ó!¢ öy

ܲÓ˚ˆÏ° xyüyÓ˚ Ú˛õˆÏÌÓ˚ ˛õÑyã˛y°#Û ˆÎ §Ω˛Ó •ï˛ñ ~üö xy!ü üˆÏö ܲ!Ó˚

öy– ˆ§áyˆÏö Úüyfiê˛yÓ˚ü¢y•zÛˆÏÎ˚Ó˚ ˛õòï˛ˆÏ° ӈϧ ܲ# ܲˆÏÓ˚ ≤ÃÜ,˛!ï˛ˆÏܲ

ˆòáˆÏï˛ Ä ï˛yÓ˚ ≤ÃyîåÈ®ˆÏܲ í˛z˛õ°!kô ܲÓ˚ˆÏï˛ •Î˚ñ ï˛y xy!ü

!¢ˆÏá!åÈ°yü–ÛÛ

§ï˛ƒ!çÍ ïÑ˛yÓ˚ §yü!@ˇÃܲ üyö!Óܲ !¢“§,!T˛ˆÏï˛ üˆÏö ܲ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆòöñ

Ó˚Ó#wöyˆÏÌÓ˚ ç#Óö Ä !¢ˆÏ“Ó˚ !öÎ≈y§ÈÙÙÙÈ‘‘... I do not put my

faith in institution, but in the individual all over the

world who think clearly, feel nobly and act rightly.

They are the channels of moral truth...’’–

§ï˛ƒ!çÍ ç#Óö Ä §,!T˛ˆÏï˛ §¡õ)î≈ !¢“# !åȈϰö– ïÑ˛yÓ˚ ܲyˆÏåÈñ

§yü!@ˇÃܲ !¢“ ≤ÃܲyˆÏ¢Ó˚ ˛õ)î≈ï˛yÎ˚ñ ç#ÓˆÏöÓ˚ ˜ö!ï˛Ü˛ï˛y üyö!Óܲ xÓÎ˚ˆÏÓ

!ÓŸªÓ#«˛yÎ˚ ≤Ãܲy!¢ï˛ó !ã˛Ó˚hsˇö §ï˛ƒ–


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

¢ï˛ÓˆÏ£Ï≈ §ï˛ƒ!çÍ

ˆáˆÏÓ˚yÓ˚ áyï˛yÎ˚ ü•yöàÓ˚

§%ö#ï˛ ˆ§öà%Æ

¢%Ó˚%ˆÏï˛ ã˛°hsˇ ê˛ΔyˆÏüÓ˚ ê˛Δ!° Ä ï˛yˆÏÓ˚Ó˚

§ÇˆÏÎyˆÏà flõyÜ≈˛ ˆòÓyÓ˚ ò,ˆÏ¢ƒÓ˚ í˛z˛õÓ˚

åÈ!ÓÓ˚ ˛õ!Ó˚ã˛Î˚!°!˛õ ú%˛ˆÏê˛ ÄˆÏ벖

ˆáˆÏÓ˚yÓ˚ áyï˛yÎ˚ ~•z ò,¢ƒ!ê˛Ó˚ ˆÜ˛yˆÏöy

í˛zˆÏÕ‘á ˆö•z– ÓƒOöyüÎ˚ ~•z ò,¢ƒ!ê˛Ó˚

§ÇÎ%!=˛ •Î˚ˆÏï˛y ˛õ!Ó˚ã˛y°ˆÏܲÓ˚ ˛õÓ˚Óï≈˛#

§üˆÏÎ˚Ó˚ ï˛yÍ«˛!îܲ û˛yÓöy–

§%˛õ!Ó˚ܲ!“ï˛û˛yˆÏÓ !°!áï˛ !ã˛eöyˆÏê˛ƒÓ˚

üˆÏôƒÄ åÈ!ÓÓ˚ embellishment-~Ó˚

çöƒ improvisation-˛~Ó˚ ü%=˛

˛õ!Ó˚§Ó˚ ÌyÜ˛ï˛–

Úü•yöàÓ˚ÛÈÙÈ~Ó˚ ê˛y•zˆÏê˛°

ˆòáyˆÏöyÓ˚ ò,¢ƒû˛yÓöy !°!áï˛

xyܲyˆÏÓ˚ öy ÌyܲˆÏ°Ä ˆ¢£Ï ò,¢ƒ!ê˛

!ï˛!ö ˆû˛ˆÏÓ!åȈϰö ~•zû˛yˆÏÓ

ÈÙÙÙÈÚ§%Ó ï˛ÈÙÈxyÓ˚!ï˛ ˆ•ÑˆÏê˛ ã˛ˆÏ° ÎyˆÏFåÈñ

Camera sideways track˛ ܲˆÏÓ˚

ÌyˆÏüÓ˚ í˛z˛õÓ˚ !àˆÏÎ˚

òÑyí˛¸yˆÏFåÈÈÙÙÙÈÌyˆÏüÓ˚ àyˆÏÎ˚ wanted

ads ˛Ó,!T˛ˆÏï˛ soaked˛ •ˆÏFåÈ–Û

åÈ!ÓˆÏï˛ ò,¢ƒ!ê˛ ˛õy°ˆÏê˛ !àˆÏÎ˚ §Ç°yˆÏ˛õÓ˚ §ˆÏAà ü•yöàÓ˚#Ó˚ Ó˚)˛õ

xy¢yÓƒOܲ •ˆÏÎ˚ ĈÏ벖

ˆáˆÏÓ˚yÓ˚ áyï˛yÎ˚ ≤ÃÌü ˛õ,¤˛yÎ˚ ˆ°áy xyˆÏåÈÈÙÙÙÈ8öÇ åÈ!Ó‡

xÓï˛Ó˚!îܲy ı x!ܲM˛ö‡ü•yöàÓ˚– ˛õ,¤˛yÓ˚ í˛z˛õˆÏÓ˚ í˛yö!òˆÏܲ §ï˛ƒ!çÍ

Ó˚yÎ˚ §•z ܲˆÏÓ˚ ï˛y!Ó˚á !°ˆÏáˆÏåÈö 20‡5‡61– xö%üyö ܲˆÏÓ˚ !öˆÏï˛

˛õy!Ó˚ !ï˛!ö ~•z !ã˛eöyê˛ƒ!ê˛ !°áˆÏï˛ ¢%Ó˚% ܲˆÏÓ˚!åȈϰö Ú!ï˛öܲöƒyÛ åÈ!Ó!ê˛

ˆ¢£Ï ܲÓ˚yÓ˚ ˛õÓ˚– Ú!ï˛öܲöƒyÛ ïÑ˛yÓ˚ §yï˛ ö¡∫Ó˚ åÈ!Ó– !ܲv ü%!=˛Ó˚

ï˛y!°Ü˛y xö%ÎyÎ˚# ~!ê˛ ïÑ˛yÓ˚ ò¢ ö¡∫Ó˚ åÈ!Ó– ¢%!ê˛Ç ¢%Ó˚% •Î˚ 4 çyö%Î˚y!Ó˚

1963 ˆê˛Ü˛!ö!¢Î˚y fiê%˛!í˛ÄˆÏï˛– !ã˛eöyê˛ƒ ˆ°áy ¢%Ó˚% 1961 §yˆÏ°

•ˆÏ°Ä üyé˛áyˆÏö xyÓ˚Ä ò%!ê˛ åÈ!Ó ÚܲyM˛öçAâyÛ Ä Úx!û˛ÎyöÛ ˜ï˛!Ó˚

•ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚–

öˆÏÓẘöyÌ !üeÈÙÈÓ˚ ÚxÓï˛Ó˚!îܲyÛ à“!ê˛ §ï˛ƒ!çÍ ÓẙÎ˚ ˛õˆÏí˛¸!åȈϰö

Úx˛õÓ˚y!çï˛Û åÈ!Ó!ê˛ ˜ï˛!Ó˚ ܲÓ˚yÓ˚ §üÎ˚– à“!ê˛ ü)°ï˛ öyÓ˚#ˆÏܲ!wܲ–

˛õˆÏí˛¸•z üˆÏö •ˆÏÎ˚!åÈ° ˆÎñ˛à“!ê˛Ó˚ ˆÌˆÏܲ ~ܲ!ê˛ û˛yˆÏ°y åÈ!Ó •ˆÏï˛

˛õyˆÏÓ˚ÈÙÙÙÈ ÎyÓ˚ !Ó£ÏÎ˚Ó› xyˆÏà ÓyÇ°y åÈ!ÓˆÏï˛ fiÌyö ˛õyÎ˚!ö– !ï˛!ö

!°ˆÏáˆÏåÈö ‘‘I was struck by their acute observation of

middle class life. The feild was narrow, familiar and

even humdrum and yet the yeild was unusually rich

and varied. Only a high degree of sensitivity and

observation could achieve this.˛ ˛õy!Ó˚Óy!Ó˚ܲ x!û˛K˛ï˛yÎ˚ ~•z

ã˛!Ó˚e!ê˛Ó˚ SxyÓ˚!ï˛V §ü§ƒy Ä ˛õ!Ó˚ˆÏ≤Ã!«˛ï˛ ïÑ˛yÓ˚ á%Ó•z ˆã˛öy–

§ï˛ƒ!çÍ ~ܲçyÎ˚àyÎ˚ !°ˆÏáˆÏåÈö ˆÎ !ï˛!ö à“!ê˛ ˛õˆÏí˛¸ö 1955

§yˆÏ°ñ xÌ≈yÍ Ú˛õˆÏÌÓ˚ ˛õÑyã˛y°#Û ˆ¢£Ï •ÓyÓ˚ xÓƒÓ!•ï˛ ˛õˆÏÓ˚•z– ï˛áö

xy!Ì≈ܲ ≤ÈÏÎyçöyÓ˚ §%Ó˚y•y •ˆÏ° ~!ê˛ •ˆÏï˛y ïÑ˛yÓ˚ !mï˛#Î˚ åÈ!Ó– !ܲv

~•z !Ó£ÏÎ˚Ó› !öˆÏÎ˚ åÈ!Ó Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˆ§ §üˆÏÎ˚ ˆÜ˛yˆÏöy ≤ÈÏÎyçܲ•z ~!àˆÏÎ˚

xy§yÓ˚ §y•§ ˆòáyö!ö– ï˛yåÈyí˛¸yñ fl∫ˆÏòˆÏ¢ÈÙÈ!ÓˆÏòˆÏ¢ à%î#çö myÓ˚y

≤âÇ!§ï˛ Ä §ÇÓ!ô≈ï˛ •ˆÏ°Ä ïÑ˛yÓ˚ é%˛!°ˆÏï˛ ï˛áö ~ܲ!ê˛üye åÈ!Ó

ܲÓ˚yÓ˚ x!û˛K˛ï˛y–

~•z åÈ!ÓÓ˚ ü%რöyÓ˚#ã˛!Ó˚ˆÏeÓ˚ çöƒ !ï˛!ö ˆÎ üyôÓ# ü%ˆÏáy˛õyôƒyÎ˚ˆÏܲ

!öÓ≈y!ã˛ï˛ ܲˆÏÓ˚!åȈϰö ï˛y ü,îy° ˆ§ˆÏöÓ˚ ÚÓy•zˆÏ¢ ◊yÓîÛ åÈ!Ó!ê˛ ˆòáyÓ˚

˛õÓ˚– ÚÓy•zˆÏ¢ ◊yÓîÛ ü%!=˛ ˛õyÎ˚ 1960ÈÙÈ~– ï˛y•z Úx˛õÓ˚y!çï˛ ˆ¢£Ï

ܲˆÏÓ˚•z xy!ü xÓï˛Ó˚!îܲyÛÈÙÈÓ˚ !ã˛eöyˆÏê˛ƒÓ˚ ܲyç ¢%Ó˚% ܲ!Ó˚Û Ü˛Ìy!ê˛ˆÏï˛

§üÎ˚ !öˆÏÎ˚ !•§yˆÏÓÓ˚ !ܲå%È àÓ˚!ü° xyˆÏåÈ– ~•z àÓ˚!üˆÏ°Ó˚ §üyôyö§)e

˛õy•z ïÑ˛yÓ˚•z xöƒ ~ܲ!ê˛ •zLjÏÓ˚!ç ˆ°áy ˆÌˆÏܲñ ˆÎ!ê˛ öˆÏÓ˚wöyÌ

!üˆÏeÓ˚ ~•z àˆÏ“Ó˚•z •zLjÏÓ˚!ç xö%ÓyˆÏòÓ˚ §ˆÏAà Introduction˛ !•§yˆÏÓ

1968ÈÙÈˆï˛ ≤Ãܲy!¢ï˛ •Î˚–

öˆÏÓ˚wöyÌ !üˆÏeÓ˚ ÚxÓï˛Ó˚!îܲyÛ Ó˚ã˛öyܲy° ◊yÓî 1356

Sç%°y•zÈÙÈxyàfiê˛ 1949V– ≤ÃÌü ≤Ãܲy¢ xyö®ÓyçyÓ˚ ˛õ!eܲy ¢yÓ˚ò#Îẙ

1356 S1949V– ÚÚàˆÏ“Ó˚ xyÓ˚!ï˛Ó˚ Ÿª¢%Ó˚ !≤ÃÎ˚ˆÏày˛õyˆÏ°Ó˚

û)˛!üܲy!ê˛ˆÏܲ xyÓ˚Ä üü≈flõ¢≈# ܲÓ˚yÓ˚ çöƒ öˆÏÓ˚wöyˆÏÌÓ˚•z Úx!ܲM˛öÛ

àˆÏ“Ó˚ xÓ§Ó˚≤ÃyÆ •zfl%Ò°üyfiê˛yˆÏÓ˚Ó˚ ã˛!Ó˚e!ê˛ !≤ÃÎ˚ˆÏày˛õyˆÏ°Ó˚ í˛z˛õÓ˚

xyˆÏÓ˚y˛õ ܲ!Ó˚– ï˛y•z ≤ÃÜ,˛ï˛˛õˆÏ«˛ Úü•yöàÓ˚ÛˆÏܲ ò%!ê˛ àˆÏ“Ó˚ §Ç!ü◊î

Ó°y ã˛ˆÏ°ÈÙÙÙÈÚxÓï˛Ó˚!îܲyÛ Ä Úx!ܲM˛öÛ–ÛÛ

9

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

10

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

!≤ÃÎ˚ˆÏày˛õyˆÏ°Ó˚ û)˛!üܲyÓ˚ çöƒ §ï˛ƒ!çÍ ˛≤Ã̈Ïü !fiÌÓ˚ ܲˆÏÓ˚!åȈϰö

!¢!¢Ó˚Ü%˛üyÓ˚ û˛yò%í˛¸#ˆÏܲ– !¢!¢Ó˚ÓyÓ% Ú˛õˆÏÌÓ˚ ˛õÑyã˛y°#Û ˆòˆÏá ü%?ô •ˆÏÎ˚

§ï˛ƒ!ç͈Ïܲ ˆí˛ˆÏܲ x!û˛ö®ö çy!öˆÏÎ˚!åȈϰö– ˆ§•z û˛Ó˚§yÎ˚ §ï˛ƒ!çÍ

Óƒ!=˛cÓyö Ó,Âô !¢!¢Ó˚ û˛yò%í˛¸#ˆÏܲ x!û˛öˆÏÎ˚Ó˚ çöƒ xö%ˆÏÓ˚yô ܲÓ˚ˆÏï˛

§y•§ ˆ˛õˆÏÎ˚!åȈϰö– !¢!¢Ó˚Ü%˛üyÓ˚ ïÑ˛yÓ˚ xö%ˆÏÓ˚yô Ó˚«˛y ܲˆÏÓ˚ö!ö–

≤ÃhflÏyÓ ¢%ˆÏö ӈϰ!åȈϰöñ Ú!§ˆÏöüyÎ˚ ˆï˛y x!û˛ˆÏöï˛y x!û˛öÎ˚ ܲˆÏÓ˚

öyñ ܲˆÏÓ˚ ˛õ!Ó˚ã˛y°Ü˛– ï˛yÓ˚ üyˆÏö xyüyÓ˚ ˛õyê≈˛!ê˛ˆÏï˛Ä xy§ˆÏ° ï%˛!ü•z

x!û˛öÎ˚ ܲÓ˚ˆÏÓñ ܲyˆÏç•z ˆ§áyˆÏö xyÓ˚ xyüyˆÏܲ ˆöÄÎ˚y ˆÜ˛ö⁄Û

!≤ÃÎ˚ˆÏày˛õyˆÏ°Ó˚ û)˛!üܲyÎ˚ ˆ¢£Ï ˛õÎ≈hsˇ x!û˛öÎ˚ ܲˆÏÓ˚ö ¢ˆÏáÓ˚

x!û˛ˆÏöï˛y §%àyÎ˚ܲ •ˆÏÓ˚wöyÌ ã˛ˆÏRy˛õyôƒyÎ˚–

£ÏyˆÏê˛Ó˚ ò¢ˆÏܲ fl∫yü#ÈÙÈflf#Ó˚ ~ܲ§ˆÏAà ã˛yܲ!Ó˚ ܲÓ˚ˆÏï˛ ÎyÄÎ˚y á%Ó

~ܲê˛y xfl∫yû˛y!Óܲ âê˛öy !åÈ° öy– Î%Âôñ üß∫hsˇÓ˚ñ ˆò¢û˛yàÈÙÈ~Ó˚ ôyE˛yÎ˚

!öï˛yhsˇ xÌ≈˜Ïö!ï˛Ü˛ ܲyÓ˚ˆÏî Ó•% ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆüˆÏÎ˚ˆÏòÓ˚ âˆÏÓ˚Ó˚ Óy•zˆÏÓ˚

ˆÓÓ˚ •ˆÏï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ° ˆÓ˚yçàyˆÏÓ˚Ó˚

çöƒ– !ܲv ~•z àˆÏ“Ó˚ ü)° à%Ó˚%c

ˆ§áyˆÏö öÎ˚– ˆ°áܲ öˆÏÓ˚wöyÌ

Ä ˛õ!Ó˚ã˛y°Ü˛ §ï˛ƒ!çÍ Ó˚yÎ˚

xyüyˆÏòÓ˚ öçˆÏÓ˚ xyˆÏöö

xˆÏöܲà%!° §•Óï≈˛# §ü§ƒy–

≤Ãyã˛#ö §ÇflÒyÓ˚ç!öï˛ ü)°ƒˆÏÓyˆÏô

ÓyÓyÓ˚ S!≤ÃÎ˚ˆÏày˛õy°V ÓòˆÏ°

ÎyÄÎ˚y §üˆÏÎ˚Ó˚ ã˛y!•òyˆÏܲ üy!öˆÏÎ˚

!öˆÏï˛ öy ˛õyÓ˚yñ ˆåȈϰÓ˚ §Ç§yˆÏÓ˚

Óyí˛¸!ï˛ ˆÓyé˛y •ˆÏÎ˚ ˛õí˛¸yÓ˚ çöƒ

üyÈÙÈÓ˚ S§ˆÏÓ˚y!çö#V xfl∫!hflÏÓ˚ û˛yÓñ

§Ç§yˆÏÓ˚Ó˚ ≤ÈÏÎ˚yçö ˆüê˛yˆÏï˛

Óy!í˛¸Ó˚ Óí˛zSxyÓ˚!ï˛VˆÎ˚Ó˚ ã˛yܲ!Ó˚

!öˆÏï˛ fl∫yü#Ó˚ S§%Ó ï˛V í˛zͧy• Ä

í˛z§Ü˛y!ö ÌyܲˆÏ°Ä ˛õˆÏÓ˚ •#ö¡øöƒï˛yÓ˚ ç!ê˛° üˆÏöyû˛yˆÏÓ flf#Ó˚ §¡õˆÏÜ≈˛

§ˆÏ®•≤ÃÓî •ˆÏÎ˚ Äë˛yñ ò«˛ï˛y Ä !ö¤˛yÎ˚ ü!öˆÏÓÓ˚ S!üÉ !•üyÇ¢%

ü%áyç≈#V !≤ÃÎ˚˛õye •ˆÏÎ˚ Äë˛yÓ˚ S≤ÃFåȈÏߨ ˆÎÔöÈÙÈxyܲ£Ï≈îÄ ~ܲ!ê˛ Ü˛yÓ˚îV

˛õÓ˚Ä ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ã˛Ó˚ü xÌ≈˜Ïö!ï˛Ü˛ §ÇÜ˛ê˛ˆÏܲ í˛zˆÏ˛õ«˛y ܲˆÏÓ˚ §¡õ)î≈

ö#!ï˛àï˛ Ü˛yÓ˚ˆÏî !ÓˆÏÓܲï˛y!í˛¸ï˛ •ˆÏÎ˚ ã˛yܲ!Ó˚ˆÏï˛ •zhflÏú˛y

ˆòÄÎẙÈÙÙÙÈ~Ó˚ܲü öyöy !Ó!ã˛e Ä !ÓˆÏÓẙô# §%ˆÏÓ˚Ó˚ §üß∫ˆÏÎ˚ ÚxÓï˛Ó˚!îܲyÛ

SåÈ!ÓÈÙÙÙÈ ü•yöàÓ˚V ~ܲ!ê˛ Ó•%üy!eܲ à“ Óy åÈ!ÓÓ˚ Ó˚)˛õ ˛õyÎ˚–

àˆÏ“Ó˚ §ˆÏAà !ü!°ˆÏÎ˚ !ã˛eöyê˛ƒˆÏܲ SÓy åÈ!Ó!ê˛V ˆòáˆÏ° ˆÓyé˛y

ÎyÎ˚ öˆÏÓ˚wöyÌ !üˆÏeÓ˚ ܲy!•!öÓ˚ á%Ó ~ܲê˛y Ó˚òÓò° ܲÓ˚ˆÏï˛ •Î˚!ö–

¢%ô% !§ˆÏöüyÓ˚ áy!ï˛ˆÏÓ˚ ˆÎê%˛Ü%˛ ≤ÈÏÎ˚yçöñ !ӈϢ£Ï ܲˆÏÓ˚ ã˛!Ó˚eà%!°Ó˚

àû˛#ˆÏÓ˚ ≤ÈÏӈϢÓ˚ çöƒ ˆÎ§Ó •z!Aàï˛ ˆòÄÎẙ Óy Ó˚)˛õܲˆÏ“Ó˚ ÓƒÓ•yˆÏÓ˚Ó˚

òÓ˚ܲyÓ˚ Óy ˆ°áˆÏܲÓ˚ Óî≈öyÎ˚ ˆÎ§Ó âê˛öy ˛õyë˛ˆÏܲÓ˚ ܲ“öyÓ˚ í˛z˛õÓ˚

ˆåȈÏí˛¸ ˆòÄÎ˚y •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ åÈ!ÓˆÏï˛ ï˛yÓ˚ ò,¢ƒüyö Ó˚)˛õˆÏܲ ≤Ãܲy¢ ܲÓ˚y

åÈyí˛¸y àˆÏ“Ó˚ ܲy!•!ö ≤ÃyÎ˚ x!ÓÜ,˛ï˛ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– åÈ!ÓÓ˚ çöƒ ܲy!•!öˆÏܲ

!ÓöƒhflÏ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈñ ã˛°!Fã˛ˆÏeÓ˚ Ó˚#!ï˛ ˆüˆÏö– ˆÎüöñ àˆÏ“Ó˚ ¢%Ó˚%ˆÏï˛

xyÓ˚!ï˛ ã˛yܲ!Ó˚ ܲˆÏÓ˚ñ ܲ#û˛yˆÏÓ ã˛yܲ!Ó˚ ˆöÓyÓ˚ ï˛y!àò ~° ˆ§ê˛y Ó°y

•Î˚ ˛õˆÏÓ˚– åÈ!ÓÓ˚ ¢%Ó˚%ˆÏï˛ xyÓ˚!ï˛ Óy!í˛¸Ó˚ Óí˛z– ï˛yÓ˚ ã˛yܲ!Ó˚ ˆöÓyÓ˚

≤çAà xyˆÏ§ ~ܲ!ê˛ öyê˛Ü˛#Î˚ ˛õ!Ó˚!fiÌ!ï˛ ˆÌˆÏܲ– §%Ó ï˛Ó˚ §yüyöƒ

~ܲê˛y ܲÌyÓ˚ §)e ôˆÏÓ˚ xyÓ˚!ï˛Ó˚ üˆÏöÓ˚ üˆÏôƒ â!öˆÏÎ˚ ĈÏë˛ ˆ«˛yû˛ Ä

x˛õÓ˚yôˆÏÓyô– ˆ¢£Ï ò,¢ƒ!ê˛ˆÏÜ˛Ä Óò°yˆÏï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– ~ܲê˛y ã˛Ó˚ü

öyê˛Ü˛#Î˚ ü%•)ï≈˛ ˜ï˛!Ó˚ •ÓyÓ˚ ˛õÓ˚ ï˛yÓ˚ §yÌ≈ܲ ˛õ!Ó˚î!ï˛ ˆê˛ˆÏö xyöyÓ˚

çöƒ–

~åÈyí˛¸y öˆÏÓ˚wöyÌ !üˆÏeÓ˚ àˆÏ“ §%Ó ï˛Ó˚y ÌyÜ˛ï˛ í˛zˆÏŒê˛yí˛yAàyÎ˚ñ

§Ó˚% à!°Ó˚ üˆÏôƒ ~Ü˛ï˛°yÎ˚ ˆåÈyˆÏê˛y ˆåÈyˆÏê˛y ò%áyöy âˆÏÓ˚– !ú˛ˆÏÕ√ ˆ§ê˛y

˛õy°ˆÏê˛ •Î˚ 3‡1 ˆö˛õy° û˛ê˛yã˛y!΃ ˆ°öñ ܲ°Ü˛yï˛yÓ˚ ܲy°#âyê˛

ÈxM˛°– ~•z Ó˚yhflÏyÎ˚ ˛õÓ˚Óï≈˛# §üˆÏÎ˚ ˆ°áy Ú˛õê˛°ÓyÓ% !ú˛Õ√fiê˛yÓ˚Û

àˆÏ“Ó˚ ˛õê˛°ÓyÓ% Ìyܲï˛V– àˆÏ“ §%Ó ï˛ÈÙÈxyÓ˚!ï˛ ~ܲ!ê˛ ~ܲ ÓåȈÏÓ˚Ó˚

ˆåȈϰ ÓyÓ°% åÈyí˛¸yÄ !åÈ° !ï˛ö ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ˆüˆÏÎ˚ ü!®Óẙ– ˆï˛ˆÏÓẙ ÓåȈÏÓ˚Ó˚

ööò ö#°y åÈyí˛¸yÄ !åÈ° öv Ä §v öyˆÏü ò%!ê˛ ˆòÄÓ˚– !ú˛ˆÏÕ√ xyÓ˚!ï˛Ó˚

~ܲ!ê˛•z ˆåȈϰñ !˛õrê%˛ S5 ÓåÈÓ˚V ~ÓÇ ~ܲ!ê˛ ööò Óyî# Sˆï˛ˆÏÓ˚y

ÓåÈÓ˚V– §%Ó ï˛Ó˚ ÓƒyÇܲ çÎ˚°-˛#Ó˚ öyü ˛õy°ˆÏê˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ Ú!öí˛z û˛yÓ˚ï˛

ÓƒyÇÜ˛Û–

ˆáˆÏÓ˚yÓ˚ áyï˛yÎ˚ ~ܲüye §%Ó ï˛ ã˛!Ó˚ˆÏeÓ˚ ~ܲ!ê˛ !ӈϟ’£Ïî xyˆÏåÈ–

üyö!§Ü˛ ç!ê˛°ï˛y ~•z ã˛!Ó˚e!ê˛Ó˚•z ˆÓ!¢–˛

Ú§%Ó ï˛ÈÙÙÙÈBank-˛~ accountant, part-time tuition,

Embittered,˛ ç#ÓˆÏö Ó˚§Ü˛§ ˆö•z– flf#Ó˚ §ˆÏAà Formal

relationship,˛ §yÓ˚y!òö •yí˛¸û˛yäy áyê%˛!öÓ˚ ˛õÓ˚ flf#Ó˚ §ˆÏAà

§%ᧈÏΩ˛yˆÏàÓ˚ ˆüçyç ÌyˆÏܲ öy– ï˛yåÈyí˛¸y ˆÎ Ó˚ܲü Óy!í˛¸ ï˛yˆÏï˛

intimacy˛Ó˚ §%ˆÏÎyà ܲü– ˆ§

üˆÏö üˆÏö ã˛yÎ˚ flf# ï˛yˆÏܲ

ˆÓ˚yçàyˆÏÓ˚ §y•y΃ ܲÓ˚%ܲñ !ܲv

xyÓ˚!ï˛ ≤ÃhflÏyÓê˛y ܲ#û˛yˆÏÓ ˆöˆÏÓ

ˆ§ê˛y xy®yç ܲÓ˚ˆÏï˛ öy ˛õyÓ˚yÎ˚

ü%ˆÏá !ܲå%È ÓˆÏ° öy– ~ܲy ï˛yÓ˚˛

õˆÏ«˛ §Ç§yÓ˚ ã˛y°yˆÏöy §!ï˛ƒ•z

x§Ω˛Ó– xyÓ˚!ï˛ Îáö ã˛yܲ!Ó˚

ܲÓ˚ˆÏï˛ Ó˚y!ç ˆ•y° ï˛áö §%Ó ï˛

á%!¢ •Î˚ÈÙÙÙÈgenuinely˛ ~ÓÇ

ï˛yÓ˚ ˆÌˆÏܲ•z !mï˛#Î˚ romance˛–

~ê˛y ܲï˛Ü˛ê˛y illusion—fiÌyÎ˚#

•ÓyÓ˚ ˆÜ˛yö §Ω˛yÓöy•z !åÈ° öy

~ˆÏï˛–

!ܲv §%Ó ï˛ ≤ÃÌü Îáö

xyÓ˚!ï˛ˆÏܲ ã˛yܲ!Ó˚ ˆöÓyÓ˚ ܲÌy suggest˛ ܲˆÏÓ˚ ï˛áö ˆ§

consequence˛ §¡∫ˆÏrô ôyÓ˚îy•z ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚!ö– ~ܲê˛y öï%˛ö

complex˛ ï˛yÓ˚ ã˛y!àˆÏÎ˚ í˛zë˛ˆÏÓ ˆ§ê˛y û˛yÓˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚!ö–

§%Ó ï˛ ≤Ã̈Ïü xyÓ˚!ï˛Ó˚ ˛õ«˛ !öˆÏÎ˚ ÓyÓy üyÓ˚ !ÓÓ˚%ˆÏÂô òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚!åÈ°–

˛õˆÏÓ˚ complex grow˛ ܲÓ˚yÓ˚ ˛õÓ˚ ˆ§ xyÓ˚!ï˛ !ÓÓ˚%ˆÏÂôÈÙÙÙÈ!ܲv

ÓyÓy üyÓ˚ ܲyˆÏåÈ ï˛yÓ˚ üˆÏöyû˛yÓ ˆ§ ≤Ãܲy¢ ܲˆÏÓ˚ öy– ï˛yÓ˚ ˛õˆÏ«˛

~ê˛y á%Ó•z ~ܲê˛y painful situation.

öyÓ˚# ã˛!Ó˚e !•ˆÏ§ˆÏÓ xyÓ˚!ï˛ basically˛ xˆÏöܲ ˆÓ!¢ §Íñ

forthright.˛ ï˛ˆÏÓ §Ç§yˆÏÓ˚ ï˛yÓ˚ §¡õˆÏÜ≈˛Ó˚ xˆÏöܲà%ˆÏ°y hflÏÓ˚ xyˆÏåÈ–

Ÿª¢%Ó˚ñ ¢y¢%!í˛¸ñ fl∫yü#ñ ööòñ ˆåȈϰ !Ó!û˛ß¨çˆÏöÓ˚ ܲyˆÏåÈ ï˛yÓ˚ !û˛ß¨

!û˛ß¨ û)˛!üܲy– ÓƒÓ•yˆÏÓ˚ñ xyã˛yÓ˚ÈÙÈxyã˛Ó˚ˆÏîñ ü%ˆÏáÓ˚ û˛y£ÏyÎ˚ñ ܲÌy Ó°yÓ˚

û˛!AàˆÏï˛ åÈ!ÓˆÏï˛ ˆ§•z multiple identityÓ˚ ≤Ãܲy¢ ܲÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ°–

à,•Óô) !•ˆÏ§ˆÏÓ Ÿª¢%Ó˚ Ä ¢y¢%!í˛¸ ~•z ò%•zçˆÏöÓ˚ §ˆÏAàÄ ï˛yÓ˚

ÓƒÓ•yˆÏÓ˚Ó˚ ôÓ˚ö xy°yòy– ¢y¢%!í˛¸Ó˚ çò≈y ~ˆÏöˆÏåÈ !ܲöy ˆ§ §¡õˆÏÜ≈˛

ˆáÑyç ˆöÄÎ˚yñ Ÿª¢%ˆÏÓ˚Ó˚ í˛z˛õÓ˚ fl∫ˆÏfl¨• ¢y§öñ xöƒ!òˆÏܲ ÓƒÓ•y!Ó˚ܲ

§æüÈÙÙÙÈ~ ôÓ˚ˆÏöÓ˚ !Ó£ÏÎ˚ˆÏܲ üyÌyÎ˚ ˆÓ˚ˆÏá !°áˆÏï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ° ï˛yÓ˚

ü%ˆÏáÓ˚ §Ç°y˛õ– ã˛yܲ!Ó˚ ˆöÓyÓ˚ ˛õÓ˚ ˆ•ÑˆÏ§ˆÏ°Ó˚ ܲyç §Óê˛y•z ¢y¢%!í˛¸Ó˚

í˛z˛õÓ˚ ˆú˛ˆÏ° Ó˚yáyÓ˚ çöƒ x˛õÓ˚yôˆÏÓyôˆÏܲ ú%˛!ê˛ˆÏÎ˚ ï%˛°ˆÏï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ°

•z!Aàï˛˛õ)î≈ xyã˛Ó˚ˆÏîÓ˚ üˆÏôƒ– !˛õrê%˛Ó˚ ܲyˆÏåÈ ˆ§ üyñ Óyî#Ó˚ ˆÓÔ!ò– ~

ˆï˛y ˆà° âˆÏÓ˚Ó˚ xû˛ƒhsˇˆÏÓ˚Ó˚ ܲÌy– Óy•zˆÏÓ˚ ã˛yܲ!Ó˚Ó˚ ˆ«˛ˆÏe ˆ§ ӈϧÓ˚

ܲyˆÏåÈ xö%àï˛ Ü˛ü≈#– òy!Î˚c˛õÓ˚yÎ˚î ~ÓÇ üˆÏöyˆÏÎyà#– §•Ü˛ü≈#ˆÏòÓ˚

§ˆÏAà Órô%Óͧ°– òy!Ó çyöyˆÏöyÓ˚ §üÎ˚ ˆ§ !öˆÏçˆÏܲ ˛õ,Ìܲ Ó˚yˆÏá

öy– •z!í˛ˆÏÌÓ˚ §ˆÏAà ≤ÃÌü ˆÌˆÏܲ•z sharing-~Ó˚ üôƒ !òˆÏÎ˚ ~ܲê˛y

˛õåȈϮÓ˚ §¡õÜ≈˛ ˆÌˆÏܲ Órô%c àˆÏí˛¸ ĈÏ벖 ÚÚxyÓ˚!ï˛Ó˚ xöƒ !ï˛öçö

Óyäy°# colleague-~Ó˚ §ˆÏAà Órô%c öy •ˆÏÎ˚ Edith-˛~Ó˚ §ˆÏAà


ˆÜ˛ö •ˆÏÓ⁄ÛÛ áyï˛yÎ˚ ïÑ˛yÓ˚ ~•z ühsˇÓƒÓ˚ ˆÌˆÏܲ•z ˆÓyé˛y ÎyÎ˚ !ï˛!ö

ï˛yˆÏòÓ˚ §¡õˆÏÜ≈˛Ó˚ ~•z !òܲê˛yÓ˚ ≤Ã!ï˛ §ˆÏã˛ï˛ö !åȈϰö–

§Ç§yˆÏÓ˚ ˆüˆÏÎ˚ˆÏòÓ˚ û)˛!üܲy á%Ó §%!ö!ò≈T˛ öyñ ï˛yˆÏòÓ˚ ≤Ãï˛ƒˆÏ«˛Ó˚

ã˛y•zˆÏï˛ ˛õˆÏÓ˚y«˛ ≤Ãû˛yÓ•z ˆÓ!¢– §hsˇyö ˛õy°öñ à%Ó˚%çöˆÏòÓ˚ ˆ§Óyñ

§yǧy!Ó˚ܲ òy!Î˚c˛õy°ˆÏöÓ˚ üˆÏï˛y ≤ÈÏÎ˚yçö#Î˚ Ä à%Ó˚%c˛õ)î≈ û)˛!üܲy

§yüy!çܲ !Ó!ô xö%§yˆÏÓ˚ ܲyˆÏÓ˚yÓ˚ öçˆÏÓ˚ ˛õˆÏí˛¸ öyñ Óy §üÌ≈ö ˛õyÎ˚

öy– ÓÓ˚Ç ≤Ã!ï˛Óyò ܲÓ˚y x¢y°#ö ӈϰ àîƒ Ü˛Ó˚y •Î˚–

§ï˛ƒ!çÍ ÓẙÎ˚ !ã˛eöyê˛ƒ Ó˚ã˛öyÓ˚ §üÎ˚ ~•z §yüy!çܲ Ä üöhflÏy!_¥Ü˛

˛õ!Ó˚ˆÏ≤Ã!«˛ï˛ üyÌyÎ˚ ˆÓ˚ˆÏá ã˛!Ó˚ˆÏeÓ˚ ˛õyÓ˚flõ!Ó˚ܲ §¡õÜ≈˛ ï%˛ˆÏ° ôˆÏÓ˚ˆÏåÈö

àû˛#Ó˚ xö%û)˛!ï˛Ó˚ §ˆÏAàñ áÑ%!ê˛ˆÏÎ˚ ˆòáy Óy!•ƒÜ˛ í˛z˛õܲÓ˚ˆÏîÓ˚ §y•yˆÏ΃

(relationships are largely built up by means of

sensetitively observed external details)˛–

!Ó£ÏÎ˚Ó›ˆÏܲ xÓ°¡∫ö ܲˆÏÓ˚ ˜ï˛!Ó˚ •Î˚ ˛õy!Ó˚˛õy!Ÿª≈ܲ–

˛õy!Ó˚˛õy!Ÿª≈ˆÏܲÓ˚ §yÓ˚Óyö

í˛z˛õܲÓ˚î !öˆÏÎ˚ àˆÏí˛¸ ĈÏë˛ åÈ!ÓÓ˚

xÓÎ˚Ó– öyà!Ó˚ܲ ç#Óö !öˆÏÎ˚

˜ï˛!Ó˚ ~•z åÈ!ÓˆÏï˛ §üÎ˚ ܲy°

•z!ï˛•yˆÏ§Ó˚ ˆ≤Ã!«˛ˆÏï˛ §ï˛ƒ!çÍ

!öˆÏÎ˚ ~ˆÏ°ö öï%˛ö

≤ÈÏÎ˚yàû˛!Aà–

öˆÏÓ˚wöyÌ !üˆÏeÓ˚ àˆÏ“Ó˚

˛õ!Ó˚ˆÏ≤Ã!«˛ˆÏï˛ ˆòˆÏ¢

Î%ÂôÈÙÈ˛õÓ˚Óï≈˛# §üˆÏÎ˚ xÌ≈˜Ïö!ï˛Ü˛

!Ó¢,C°yÎ˚ x!öÎ˚!sfï˛û˛yˆÏÓ

ܲyˆÏ°yÓyçy!Ó˚Ó˚ ê˛yܲyÎ˚ àˆÏí˛¸

Äë˛y û)˛•zˆÏúÑ˛yí˛¸ ÓƒyAܲà%ˆÏ°y

x§Í ܲï≈˛,˛õˆÏ«˛Ó˚ í˛zˆÏj¢ƒÈÙÈ

≤ÈÏîy!òï˛ !§ÂôyˆÏhsˇ Óy ˆÜ˛yˆÏöy

ˆ«˛ˆÏe §%ò)Ó˚≤çyÓ˚# !fiÌÓ˚ Ä §%fiÌ ˛õ!Ó˚ܲ“öyÓ˚ xû˛yˆÏÓ x!öÓyÎ≈

!Ó˛õÎ≈ˆÏÎ˚Ó˚ ü%ˆÏá ˛õˆÏí˛¸!åÈ°– xöƒ!òˆÏܲ fl∫yô#öï˛yÈÙÈ˛õÓ˚Óï≈˛# §üˆÏÎ˚

Óƒ!=˛àï˛ í˛zˆÏòƒyˆÏà «%˛o Ä üyé˛y!Ó˚ ÓƒÓ§yÎ˚#Ó˚y !öçfl∫ ≤Ã!ï˛¤˛yö àˆÏí˛¸

ï%˛°ˆÏï˛ §ˆÏã˛T˛–

ï˛áöÄ üyï,˛û)˛!ü ˆåȈÏí˛¸ í˛zò‰Óy› •ˆÏÎ˚ xy§y üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆflÀyï˛

xÓƒy•ï˛– §%Ó ï˛Ó˚ ÓyÓyÈÙÈüy ˆÓyöˆÏܲ !öˆÏÎ˚ ¢•ˆÏÓ˚ ã˛ˆÏ° xyˆÏ§ !öï˛yhsˇ

xÌ≈˜Ïö!ï˛Ü˛ ܲyÓ˚ˆÏî– Ü˛y°#âyê˛ xM˛ˆÏ° ~ܲ!ê˛ à!°Ó˚ üˆÏôƒ ò%ÈÙÈܲyüÓẙÓ˚

âÓ˚– ˆåÈyˆÏê˛y Óy!í˛¸Ó˚ xyˆÏê˛y§ÑyˆÏê˛y ˛õ!Ó˚ˆÏӈϢ åÈçˆÏö !üˆÏ° ≤ÃyÎ˚ ày

ˆâÑ£ÏyˆÏâÑ!£Ï ܲˆÏÓ˚ ÌyˆÏܲ– Óy!í˛¸Ó˚ ~•z ÓÂô ˛õ!Ó˚ˆÏÓ¢ ˆÓyé˛yˆÏöyÓ˚ çöƒ

§ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ ˛õ!Ó˚ܲ“öyÎ˚ ÓÇ¢# ã˛wà%Æ ã˛°!ï˛ !öÎ˚ˆÏüÓ˚ Óy•zˆÏÓ˚

!àˆÏÎ˚ ã˛yÓ˚!òܲ ˆâÓ˚y ~ܲ!ê˛ ˆã˛ÔˆÏܲy ˆ§ê˛ ˜ï˛!Ó˚ ܲˆÏÓ˚!åȈϰö–

fiÌyö §ÇÜ%˛°yˆÏöÓ˚ xû˛yÓ ˆÓyé˛yˆÏï˛ Ü˛ƒyˆÏüÓ˚yˆÏܲ ã˛!Ó˚ˆÏeÓ˚ á%Ó Ü˛yˆÏåÈ

!öˆÏÎ˚ ~ˆÏ§!åȈϰö– âˆÏÓ˚Ó˚ ò,¢ƒà%!°ˆÏï˛ ˆÜ˛yˆÏöy Long shot ˆö•zñ

Mid shot-˛Ä ˆö•zñ camera ˆÜ˛yˆÏöy§üˆÏÎ˚ pan˛ ܲˆÏÓ˚ öy– û˛yÓ˚#

ܲƒyˆÏüÓ˚y ≤ÃyÎ˚ ˆÜ˛yˆÏ° Ó!§ˆÏÎ˚ §%Ó ï˛ !üe ¢ê˛ !öˆÏÎ˚!åȈϰö– S~ܲ!òö

û˛yÓ˚# ܲƒyˆÏüÓ˚y ê˛y° §yü°yˆÏï˛ öy ˆ˛õˆÏÓ˚ fiÌyöã%˛ƒï˛ •ˆÏÎ˚ ˛õˆÏí˛¸

ÎyÎ˚– û˛y!àƒ û˛yˆÏ°y ˆÎ Îsf Óy ܲyˆÏåÈ Ìyܲy üyö%£ÏçˆÏöÓ˚ ˆÜ˛yˆÏöy

«˛!ï˛ •Î˚!ö–V

!ã˛eÓ˚)˛õ ˆòÓyÓ˚ çöƒ à“!ê˛ˆÏܲ §ï˛ƒ!çÍ ã˛°!Fã˛ˆÏeÓ˚ Ó˚#!ï˛ ˆüˆÏö

≤ÃyÌ!üܲ ˛õÎ≈yˆÏÎ˚ 11!ê˛ ˛õˆÏÓ≈ û˛yà ܲˆÏÓ˚!åȈϰöñ !òˆÏöÓ˚ !•ˆÏ§ˆÏÓ 13

!òöñ üyˆÏ§Ó˚ !•ˆÏ§ˆÏÓ !í˛ˆÏ§¡∫Ó˚ ˆÌˆÏܲ ~!≤ð– ˛õˆÏÓ˚ ˆ§ê˛y ˛õy°ˆÏê˛

•Î˚ 11 !òö Ä çyö%Î˚y!Ó˚ ˆÌˆÏܲ ˆü– §y° 1950ñ ˛õy°ˆÏê˛ •Î˚

1951– ¢#ï˛Ü˛y°ˆÏܲ §üÎ˚ !•ˆÏ§ˆÏÓ ˆÓˆÏåÈ ˆöÓyÓ˚ ≤Ãôyö ܲyÓ˚î •°

åÈ!ÓÓ˚ ˆ§°§ ày°≈ˆÏòÓ˚ !Ó!Ü ˛ ܲÓ˚yÓ˚ ˛õîƒ !åÈ° Autonit˛

ˆü!¢öÈÙÙÙÈí˛zˆÏ°Ó˚ çyüy ˆÓyöyÓ˚ §•yÎ˚ܲÎsf–

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

˛õÓ≈û˛yˆÏàÓ˚ ˛õˆÏÓ˚ xyˆÏ§ ò,¢ƒ!Óöƒy§– §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ åÈ!ÓˆÏï˛ ã˛!Ó˚ˆÏeÓ˚

í˛zˆÏß√£Ï •Î˚ âê˛öyÓ˚ âyï˛ÈÙÈ≤Ã!ï˛âyˆÏï˛ ~ÓÇ ã˛!Ó˚ˆÏeÓ˚ í˛zˆÏß√yã˛ˆÏöÓ˚ üôƒ

!òˆÏÎ˚ ܲy!•!ö ~!àˆÏÎ˚ ã˛ˆÏ°– ïÑ˛yÓ˚ åÈ!ÓˆÏï˛ ˆåÈyˆÏê˛yÈÙÈÓˆÏí˛¸y §Ó ã˛!Ó˚e•z

ÎÌyˆÏÎyàƒ à%Ó˚%c !öˆÏÎ˚ åÈ!ÓÓ˚ §y!Ó≈ܲ Ó˚)ˆÏ˛õÓ˚ (elaborate ensemble)˛

üˆÏôƒ fl∫yï˛sfƒ ÓçyÎ˚ Ó˚yˆÏá– §Ó ܲ!ê˛ ã˛!Ó˚e•z ~ܲ!ê˛ flõT˛ Ó˚)˛õˆÏÓ˚áyÎ˚

üöhflÏy!_¥Ü˛ Ä öy®!öܲ !Óã˛yˆÏÓ˚ §%§üO§ §Ç•!ï˛ ˛õyÎ˚–

~ܲ!ê˛ §y«˛yÍܲyˆÏÓ˚ §ï˛ƒ!çÍ Ó˚yÎ˚ ӈϰ!åȈϰö ˆÎ §yôyÓ˚îû˛yˆÏÓ

!ï˛!ö cause and effect progression-˛~Ó˚ §)e ˆüˆÏö !ã˛eöyˆÏê˛ƒÓ˚

åÈܲ ܲyˆÏê˛ö– ï˛yˆÏï˛ à!ï˛ˆÏï˛ ˆÎüö §yÓ°#°ï˛y xyöy ÎyÎ˚ ˆï˛ü!ö

ò¢≈ܲˆÏòÓ˚ xy@ˇÃ• Ä ≤Ãï˛ƒy¢y˛ õ)Ó˚ˆÏîÓ˚ òy!Ó !ü!ê˛ˆÏÎ˚ ï˛yˆÏòÓ˚ ܲy!•!öÓ˚

§ˆÏAà üyö!§Ü˛û˛yˆÏÓ xhsˇû≈˛%=˛ ܲˆÏÓ˚ ˆöÄÎ˚y ÎyÎ˚– !¢ˆÏ“ xyˆÏôÎ˚ Ä

xyôyÓ˚ÈÙÈ~Ó˚ ~ܲydï˛y §Ü˛° flÀT˛yÓ˚•z ܲyüƒ–

ò,¢ƒÈÙÈ!ÓöƒyˆÏ§Ó˚ ˛õy¢y˛õy!¢ ˆÎ ò,¢ƒà%!°ˆÏܲ ≤Ãܲy¢ ܲÓ˚ˆÏï˛

ˆÜ˛Ô¢°˛õ)î≈ ò«˛ï˛yÓ˚ ≤ÈÏÎ˚yçö ˆ§à%ˆÏ°y

ÓyÓ˚ÓyÓ˚ üyçyâ£Ïy ܲˆÏÓ˚ §•ç Ä

xyê˛ˆÏ˛õÔˆÏÓ˚ §Ç°yˆÏ˛õ ï˛yͲõÎ≈ü![˛ï˛

ܲˆÏÓ˚ ˆï˛y°yÓ˚ xö%¢#°ö ܲˆÏÓ˚ö– Ó•%

ܲyê˛yÜ%˛!ê˛ Ä öyöy ˛õ!Ó˚Óï≈˛ˆÏöÓ˚ ˛õÓ˚

˛õ!Ó˚îï˛ Ó˚)˛õ ˛õyÎ˚– Surface appears

simpleÈÙÙÙÈthere is depth and

density underneath and there

lyricism too. !ï˛!ö ï˛#«÷˛ öçÓ˚

ÓẙáˆÏï˛ö ˆÜ˛yˆÏöy ò,ˆÏ¢ƒÓ˚ x≤Ãï˛ƒy!¢ˆÏï˛Ó˚

ã˛üܲ ˆÎö ˆÜ˛yˆÏöyû˛yˆÏÓ•z !ÓŸªhflÏï˛yÓ˚

§#üy åÈy!í˛¸ˆÏÎ˚ öy ÎyÎ˚– ïÑ˛yÓ˚ åÈ!ÓˆÏï˛

§•çû˛yˆÏÓ ÓˆÏÎ˚ ã˛°y âê˛öyÓ˚ xyí˛¸yˆÏ°

~üö ܲï˛à%ˆÏ°y •z!Aàï˛˛õ)î≈ xyû˛y§

ÌyˆÏܲ ˆÎ §Ó âê˛öyÓ˚ xhsˇ°≈#ö ˆflÀyˆÏï˛Ó˚

xyÓˆÏï≈˛ ã˛Ó˚ü ˛õÎ≈yˆÏÎ˚ ü%•)ï≈˛ˆÏܲ âö#û)˛ï˛ ܲˆÏÓ˚ ˆï˛yˆÏ°– ˆ§ê˛y•z åÈ!ÓÓ˚

culmination point– ˛õyÿ˛yï˛ƒ§Aà#ˆÏï˛Ó˚ coda ˛õˆÏÓ≈Ó˚ üˆÏï˛y

!Ó!û˛ß¨ fl∫ˆÏÓ˚Ó˚ xhsˇâ≈yï˛ SÄ §!¡ø°öV ≤ÃÓ•üyö §%ˆÏÓ˚Ó˚ ã˛°öˆÏܲ

xÓ°¡∫ö ܲˆÏÓ˚ Î%!=˛ˆÏÓyˆÏôÓ˚ ¢,CˆÏ° ˛õ!Ó˚î!ï˛ˆÏܲ !ö!ò≈T˛ ü#üyǧyÎ˚

ˆ˛õÑÔˆÏåÈ ˆòÎ˚–

!ã˛eöyˆÏê˛ƒÓ˚ !û˛ï˛Ü˛“öyÎ˚ !ï˛!ö ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y Notes˛ !°ˆÏá

!öˆÏçÓ˚ û˛yÓöyˆÏܲ flõT˛ Ä §Ç•ï˛ ܲˆÏÓ˚ !öˆÏï˛ö– !ã˛hsˇyÓ˚ ˆá•z ˛õˆÏÓ˚

ÎyˆÏï˛ •y!Ó˚ˆÏÎ˚ öy ÎyÎ˚ ï˛yÓ˚ çöƒ fløï≈˛Óƒ !Ó£ÏÎ˚ !•§yˆÏÓ ~à%ˆÏ°y

!°ˆÏá Ó˚yáy– §Ó ܲ!ê˛ !Ó£ÏÎ˚•z ˆÎ ˛õˆÏÓ˚ §yü!@ˇÃܲ ˛õ!Ó˚ܲ“öyÎ˚ fiÌyö

ˆ˛õˆÏÎ˚ˆÏåÈ ï˛y öÎ˚ñ ï˛ˆÏÓ ≤Û!ï˛˛õˆÏÓ≈ ~•z xû˛ƒy§ xö%§Ó˚îˆÏÎyàƒ–

~Ó˚ ˆÌˆÏܲ ïÑ˛yÓ˚ û˛yÓöyÓ˚ §)eˆÏܲ xö%ôyÓö ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õy!Ó˚–

!ã˛eöyˆÏê˛ƒ !ï˛!ö !°ˆÏáˆÏåÈöÈÙÙÙÈÚÚ!≤ÃÎ˚ˆÏï˛yˆÏ£ÏÓ˚ ˆã˛yˆÏáÓ˚ Óƒy˛õyÓ˚ê˛y

≤ÃÌü Scene-~•z establish ܲÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ–ÛÛ xöƒ ~ܲ!ê˛ Note-˛~

ˆ°áyÈÙÙÙÈÚÚˆàyí˛¸yˆÏï˛•z xy!Ì≈ܲ xöê˛öê˛y Dramatically establish

˛Ü˛Ó˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ–ÛÛ §%Ó ï˛ §¡õˆÏÜ≈˛ !Ó¢ò !ӈϟ’£Ïî åÈyí˛¸y ˆåÈyˆÏê˛y ò%!ê˛

ã˛!Ó˚e !˛õrê%˛ Ä Óyî#Ó˚ !ӣψÏÎ˚ ˆò!á ‘‘convincing continuous

business for ˛Óyî#ÛÛñ ‘‘business for Pintoo’’ñ˛ÚÚÓyFã˛y

observant, brooding, introvert type’’– ÚÚÓyî# üy!ê˛ˆÏï˛ ˆ¢yÎ˚ÛÛñ

ÚÚÓyî#Ó˚ !˛õˆÏë˛ Ü˛yã˛y ܲy˛õí˛¸ÛÛ– ~à%!° ò,¢ƒàï˛û˛yˆÏÓ ÓƒÓ•yˆÏÓ˚ Ä

§Ç°yˆÏ˛õ ≤Ãܲy¢ ˆ˛õˆÏÎ˚ˆÏåÈ–

Notes-~ ˆ°áy ÚÚí˛yܲÓy: establish ˛Ü˛Ó˚ˆÏï˛ •ˆÏÓÛÛ Óy

‘‘stamp˛ Î!ò öy ÌyˆÏܲ⁄ Neighbour-~Ó˚ ܲyåÈ ˆÌˆÏܲ stamp˛

ôyÓ˚ ܲÓ˚y xÌÓy ÓyÓyÓ˚ stock˛ ˆÌˆÏܲ ˆöÄÎ˚yÛÛ– ≤ÃÌü !òö xyÓ˚!ï˛Ó˚

§%Ó ï˛Ó˚ §ˆÏAà x!ú˛§ ÎyÄÎ˚yÓ˚ ò,ˆÏ¢ƒÓ˚ á§í˛¸yÎ˚ Úà“ òyò%ÛÓ˚ ~ܲê˛y

ˆåÈyR û)˛!üܲy !åÈ°ÈÙÙÙÈ ˆÎ öyöy à“ ÓˆÏ° Îye#ˆÏòÓ˚ üy!ï˛ˆÏÎ˚ Ó˚yˆÏá–

11

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

˛õˆÏÓ˚ Î!òÄ ~•z ò,¢ƒà%!°Ó˚ ˛≤ÈÏÎ˚yçö •Î˚!ö ï˛Ó%Ä details-~Ó˚ ~•z

xö%˛õ%C !Ó£ÏÎ˚û˛yÓöy åÈ!ÓˆÏܲ xyÓ˚Ä ÓyhflÏÓ§¡øï˛ñ ã˛!Ó˚eˆÏܲ xyÓ˚Ä

â!ö¤˛û˛yˆÏÓ ˛õ!Ó˚!ã˛ï˛ •ˆÏï˛ §y•y΃ ܲˆÏÓ˚– ܲáˆÏöy ܲáˆÏöy ò%!ê˛ ò,ˆÏ¢ƒÓ˚

§ÇˆÏÎyà§)e !•§yˆÏÓ elimination-~Ó˚ xò,¢ƒ í˛z˛õ!fiÌ!ï˛ à%Ó˚%c˛õ)î≈

•ˆÏÎ˚ ĈÏ벖

åÈ!ÓÓ˚ ≤ÃÌü öyê˛Ü˛#Î˚ ˆüyí˛¸ xyˆÏ§ ~ܲ!ê˛ §yôyÓ˚î ܲÌy ˆÌˆÏܲ–

ÚÚxÓö# ë˛yÜ%˛Ó˚ˆÏ˛õyÓ˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛ Óyí˛¸!ï˛ ˆ˛õy£Ïƒ ~ˆÏ§ ç%ˆÏê˛ˆÏåÈ ÓˆÏ°

ò%ÛçöˆÏܲ•z ~áö ò¢ê˛yÈÙÈ˛õÑyã˛ê˛y ܲÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏFåÈ–ÛÛ ò%çö üyˆÏö

Husband-Wife– ܲÌyê˛y xyÓ˚!ï˛ˆÏܲ ~ï˛ê˛y•z !Óã˛!°ï˛ ܲˆÏÓ˚ ˆÎñ

ˆ§ §yÓ˚y Ó˚yï˛ â%üyˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ öy– !Ó!öo Ó˚y!eˆÏܲ xyû˛yˆÏ§ xyÓ˚Ä

≤ÃÜ˛ê˛ Ü˛ˆÏÓ˚ ˆï˛y°yÓ˚ çöƒ ˆ°áy Ú˛õy•yí˛¸yÄÎ˚y°yÓ˚ ë˛Ü˛ë˛Ü˛ÛÈÙÙÙÈåÈ!ÓˆÏï˛

ˆ§•z§ˆÏAà Ü%˛Ü%˛ˆÏÓ˚Ó˚ !ã˛ÍܲyÓ˚Ä ç%ˆÏí˛¸ ˆòÄÎ˚y •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ–

§%Ó ï˛ xyÓ˚!ï˛Ó˚ ã˛yܲ!Ó˚ ˆáÑyçyÓ˚ çöƒ Wanted column˛ ˆòˆÏá–

ˆÓẙÓÓyˆÏÓ˚Ó˚ ܲyàˆÏç– xyˆÏÓòö˛õˆÏe ˆ§!òˆÏöÓ˚ ï˛y!Ó˚á 7th January,

˛ˆáˆÏÓ˚yÓ˚ áyï˛yÎ˚ !òˆÏöÓ˚ í˛zˆÏÕ‘ˆÏá 7 çyö%Î˚y!Ó˚Ó˚ ˛õyˆÏ¢ ˆ°áy Sunday,

~•z §yüyöƒ !í˛ˆÏê˛° ò¢≈ˆÏܲÓ˚ öçÓ˚ ~!í˛¸ˆÏÎ˚ ˆÎˆÏï˛•z ˛õyˆÏÓ˚ñ ï˛Ó%Ä

!ÓŸªhflÏï˛yÓ˚ ≤Èϟ¿ ˆÎüö ˆÜ˛yˆÏöy xy˛õ§ ˆö•z ˆï˛ü!ö !ӈϢ£Ï

à%Ó˚%còyˆÏöÓ˚ ˆÜ˛yˆÏöy ˆã˛T˛yÄ ˆö•z– ˆï˛ü!öñ üyˆÏ§Ó˚ ˛õÎ˚°y üy•zˆÏöÓ˚

ï˛y!Ó˚áñ ~•z !•ˆÏ§ÓˆÏܲ üyÌyÎ˚ ˆÓ˚ˆÏá ˛õ!Ó˚ã˛y°Ü˛ ˆåÈyR ~ܲ!ê˛ !í˛ˆÏê˛°

˜ï˛!Ó˚ ܲˆÏÓ˚ö– üy•zˆÏö ˛õyÓyÓ˚ ò,¢ƒ ˆò!á xyÓ˚!ï˛Ó˚ x!ú˛ˆÏ§ñ !ë˛Ü˛ ï˛yÓ˚

xyˆÏàÓ˚ ò,ˆÏ¢ƒ §%Ó ï˛ ï˛yÓ˚ x!ú˛ˆÏ§ ê˛yäyˆÏöy ܲƒyˆÏ°u˛yˆÏÓ˚Ó˚ ˛õyï˛y !åÈшÏí˛¸

öï%˛ö üy§ ¢%Ó˚%Ó˚ •z!Aàï˛ ˆòÎ˚–

fl∫yü#ÈÙÈflf#Ó˚ ˛õyÓ˚flõ!Ó˚ܲ û%˛° ˆÓyé˛yÓ%!é˛Ó˚ ˆ«˛ˆÏe !Ó!û˛ß¨ §üˆÏÎ˚

öyöy ò,ˆÏ¢ƒÓ˚ ôyÓ˚yÓy!•Ü˛ §ÇˆÏÎyˆÏà Lipstick åÈ!ÓˆÏï˛ •z!Aàï˛˛õ)î≈

í˛z˛õܲÓ˚î •ˆÏÎ˚ ĈÏ벖 Î!òÄ §yüy!çܲ ˆàÑyí˛¸y!ü ˆüˆÏÎ˚ˆÏòÓ˚ ˆëÑ˛yˆÏê˛ Ó˚Ç

°yàyˆÏöyˆÏܲ xö%ˆÏüyòö ܲˆÏÓ˚ öyñ ï˛Ó%Ä •z!í˛ˆÏÌÓ˚ ܲyˆÏåÈ í˛z˛õ•yÓ˚

!•ˆÏ§ˆÏÓ ˆ˛õˆÏÎ˚ ≤ÃyÌ!üܲ xy˛õ!_ §ˆÏ_¥Ä xyÓ˚!ï˛Ó˚ öyÓ˚#§_y Ó˚)˛õã˛ã≈˛yÎ˚

ö#Ó˚Ó §¡ø!ï˛ ˆòÎ˚– S§ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ Notes-~ ÚˆüˆÏÎ˚ˆÏòÓ˚

≤çyôöÈÙܲyü§)eÛ Ü˛Ìy!ê˛Ó˚ í˛ẑ ÏÕ‘á xyˆÏåÈV– û%˛° ˆÓyé˛yÓ%!é˛Ó˚ xy¢AܲyÎ˚

üyö!§Ü˛ ê˛yöyˆÏ˛õyˆÏí˛¸ˆÏö xyÓ˚!ï˛ ~•z ≤çyôöoÓƒ!ê˛ˆÏܲ xyí˛¸yˆÏ° ÓẙˆÏá–

˛õˆÏÓ˚ fl∫yü#Ó˚ ÓƒˆÏAày!=˛ ¢%ˆÏö•z ˆ§!ê˛ˆÏܲ å%ÈшÏí˛¸ ˆú˛ˆÏ° !òˆÏï˛ ü%•)ˆÏï≈˛Ó˚

çöƒÄ !môy ܲˆÏÓ˚ öy–

~ܲ§üˆÏÎ˚ xyÓ˚!ï˛ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚ ~ܲüye ˆÓ˚yçˆÏàˆÏÓ˚ üyö%£Ï •ˆÏÎ˚

˛õˆÏí˛¸– ï˛áöÄ ˆ§ ÚÓy!í˛¸Ó˚ Óí˛zÛ– ‘Earning member˛ˆÜ˛ ~û˛yˆÏÓ

neglect˛ ܲÓ˚åÈÛñ ~ôÓ˚ˆÏöÓ˚ ˆ«˛yû˛ ï˛yÓ˚ ü%ˆÏá ˆ¢yöy ÎyÎ˚ öy– ÓyrôÓ#Ó˚

ÓˆÏÓ˚Ó˚ §ˆÏAà Ó˚yhflÏyÎ˚ •ë˛yÍ ˆòáy •ˆÏ° ˆÓ˚fiê˛Ó˚yˆÏrê˛ ÓˆÏ§ ܲÌyÓyï≈˛yÎ˚

ˆÜ˛yˆÏöyû˛yˆÏÓ fl∫yü#Ó˚ Óy ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ à!Ó˚üy «%˛] •ˆÏï˛ ˆòÎ˚ öyñ ÓÓ˚Ç

åÈ°öyÓ˚ xy◊Î˚ !öˆÏÎ˚Ä !öˆÏçÓ˚ Ä ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ üÎ≈yòyˆÏܲ ÓçyÎ˚ Ó˚yˆÏá–

xöƒ!òˆÏܲ ï˛yÓ˚ xÓ§Ó˚≤ÃyÆ !¢«˛Ü˛ Ÿª¢%Ó˚ !≤ÃÎ˚ˆÏày˛õy° åÈyeˆÏòÓ˚ Óy!í˛¸

Óy!í˛¸ !àˆÏÎ˚ ˆåȈϰÓ˚ !ö®y ܲˆÏÓ˚ ܲyäy!°˛õöyÓ˚ xy◊Î˚ ˆöÎ˚– SˆáˆÏÓ˚yÓ˚

áyï˛yÎ˚ ˆ°áyÈÙÙÙÈÚ‘Barrister-˛~Ó˚ Óy!í˛¸Ó˚ Portico-˛Ó˚ ï˛°yÎ˚ ~ܲ!ê˛

!û˛!á!Ó˚ ӈϧ xyˆÏåÈÛÛ ‘‘Barrister˛ ≤ÃÌü !òˆÏܲ Jovial’’˛ ï˛yÓ˚˛õÓ˚

üyfiê˛yÓ˚ü¢y•zˆÏÎ˚Ó˚ xy§yÓ˚ í˛zˆÏj¢ƒê˛y Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚– !≤ÃÎ˚ˆÏï˛yˆÏ£ÏÓ˚

û˛!îï˛y ˆ¢£Ï •ÓyÓ˚ xyˆÏà•z barrister˛ Ó°ˆÏåÈÈÙÙÙÈxy˛õ!ö !ܲ §y•y΃

ã˛y•zˆÏåÈöÈÙÙÙÈê˛yܲy–VÛ

åÈ!ÓˆÏï˛ employer-employee relation˛ á%Ó à%Ó˚%c˛õ)î≈–

ˆ˛õÔÓ˚%£ÏàˆÏÓ≈Ó˚ myÓ˚y ≤Ãû˛y!Óï˛ !Ó!ôÓƒÓfiÌyÎ˚ (Male chauvinism)˛

x!ú˛ˆÏ§ ˆüˆÏÎ˚ˆÏòÓ˚ fiÌyö ï˛áöÄ §%Ó˚!«˛ï˛ öÎ˚– ˛õ%Ó˚%£ÏˆÏòÓ˚ ˆÌˆÏܲ

ï˛yˆÏòÓ˚ üy•zˆÏö ܲü ˆòÄÎ˚y •Î˚ñ üç%!Ó˚Ó˚ ˜Ó£ÏˆÏüƒ ÌyˆÏܲ xÌ≈˜Ïö!ï˛Ü˛

ˆ¢y£Ïîñ xÌã˛ ï˛yÓ˚y ΈÏÌT˛ òy!Î˚c˛õÓ˚yÎ˚î Ä !ö¤˛y¢#°– ~üö!ܲñ

ˆÜ˛yˆÏöy !ӈϢ£Ï ôÓ˚ˆÏöÓ˚ ܲyˆÏç ï˛yÓẙ xˆÏöܲ ˆÓ!¢ !ö˛õ%î Ä Ü˛yÎ≈ܲÓ˚#–

ܲü≈ˆÏ«˛ˆÏe ï˛yˆÏòÓ˚ !°Aààï˛ •Î˚Ó˚y!öÓ˚ !¢Ü˛yÓ˚ •ÓyÓ˚ §Ω˛yÓöy ÌyˆÏܲñ

ˆ§çöƒ §òy§ï˛Ü≈˛ ÌyܲˆÏï˛ •Î˚– §yüy!çܲ Ó˚#!ï˛ˆÏï˛ ï˛yˆÏòÓ˚ fl∫Ó˚

§Ó§üÎ˚ Óƒ=˛ •Î˚ öyñ Óƒ=˛ •ˆÏ°Ä ˆÜ˛í˛z•z ܲî≈˛õyï˛ Ü˛ˆÏÓ˚ öy– ú˛°ï˛

x◊%ï˛•z ˆÌˆÏܲ ÎyÎ˚–

xyÓ˚!ï˛ §•Ü˛ü≈#ˆÏòÓ˚ ≤Ã!ï˛ Órô%Óͧ°– •z!í˛ˆÏÌÓ˚ §ˆÏAà ≤ÃÌü

!òö ˆÌˆÏܲ•z ~ܲê˛y ˛õåȈϮÓ˚ §¡õÜ≈˛ àˆÏí˛¸ ĈÏ벖 üyö!§Ü˛ í˛zòyÓ˚ï˛y

Ä Sharing-˛~Ó˚ üôƒ !òˆÏÎ˚ ˆ§ §¡õÜ≈˛ xyÓ˚Ä àyì˛¸ •Î˚– SˆáˆÏÓ˚yÓ˚

áyï˛yÎ˚ §ï˛ƒ!çÍ !°ˆÏáˆÏåÈöÈÙÙÙÈÚÚxyÓ˚!ï˛Ó˚ xöƒ !ï˛öçö Óyäy!°

colleague-˛~Ó˚ §ˆÏAà Órô%c öy •ˆÏÎ˚ Edith-˛~Ó˚ §ˆÏAà ˆÜ˛ö

•ˆÏÓ⁄ÛÛV

ܲü≈ò«˛ï˛yÎ˚ ˆ§ ü!öˆÏÓÓ˚ !≤ÃÎ˚˛õye#– xyÓ˚Ä à%Ó˚%c˛õ)î≈ òy!Î˚c

ˆòÓyÓ˚ x!åÈ°yÎ˚ !üÉ ü%áyç≈# §ü!T˛ ˆÌˆÏܲ xyÓ˚!ï˛ˆÏܲ !Ó!FåÈߨ ܲÓ˚yÓ˚

ˆã˛T˛y ܲˆÏÓ˚– ï˛yÓ˚ ˆ§ÔçöƒˆÏÓyô Ä §•yö%û)˛!ï˛¢#° xyã˛Ó˚î ï˛yˆÏܲ

xyܲ£Ï≈î#Î˚ Ä !ÓŸªhflÏ Ü˛ˆÏÓ˚ ˆï˛yˆÏ°– Î!òÄ xÌ≈˜Ïö!ï˛Ü˛ òy!ÓˆÏܲ ˆüˆÏö

ˆöÓyÓ˚ §üÎ˚ ˆ§ ΈÏÌT˛ !•ˆÏ§!Ó Ä ã˛ï%˛Ó˚– çyï˛˛õyˆÏï˛Ó˚ ≤Èϟ¿ ˆ§

˛õ«˛˛õyï˛ò%T˛ Ä Ó˚«˛î¢#°– öƒy΃òy!Ó çyöyˆÏöyÓ˚ ≤Èϟ¿ xyÓ˚!ï˛

!öˆÏçˆÏܲ ˛õ,Ìܲ Ó˚yˆÏá öy– §Ü˛° ˆ¢y£Ïîü)°Ü˛ xyã˛Ó˚ˆÏîÓ˚ Óy!•ƒÜ˛

xyÓÓ˚ˆÏî ÌyˆÏܲ üAà°!ã˛hsˇyÓ˚ û˛!îï˛y˛õ)î≈ í˛zFã˛yÓ˚î– ~§Ó òÓ˚!ò

üˆÏöyû˛yÓ ˆÎ ≤ÃÜ,˛ï˛ xˆÏÌ≈ x!û˛§!rôü)°Ü˛ñ ï˛yˆÏܲ ˆÓyé˛y ÎyÎ˚

ˆ◊!îfl∫yˆÏÌ≈Ó˚ üyöòˆÏ[˛– ˆÜ˛ööy ˆÎÈÙÈˆÜ˛yˆÏöy §üˆÏÎ˚ ˆ§ ü%ˆÏáy¢ áˆÏ§

˛õˆÏí˛¸ xyÜ ˛üî ï˛yÓ˚ !òˆÏÜ˛Ä ôy!Óï˛ •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚– !üÉ ü%áyç≈#Ó˚ §ˆÏAà

xyÓ˚!ï˛Ó˚ ˛õyÓ˚flõ!Ó˚ܲ §¡õˆÏÜ≈˛Ó˚ ≤ÃÜ,˛ï˛ xÓfiÌyö flõT˛ •ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚

Îáö ˆ§ xyÓ˚!ï˛ˆÏܲ °«˛ƒ ܲˆÏÓ˚ •%ü!ܲÓ˚ §%ˆÏÓ˚ ӈϰñ ÚܲÌyà%ˆÏ°y

ˆê˛!ӈϰÓ˚ ~ ˛õy¢ ˆÌˆÏܲ Ó°y ÎyÎ˚ñ Ä ˛õy¢ ˆÌˆÏܲ öÎ˚–Û

!üÉ ü%áyç≈#Ó˚ ˛õ!Ó˚ܲ“öy !åÈ° •z!í˛ÌˆÏܲ ÓÓ˚áyhflÏ Ü˛ˆÏÓ˚ ò%!ê˛ Ü˛yˆÏçÓ˚

òy!Î˚c•z xyÓ˚!ï˛ˆÏܲ ˆòˆÏÓ– ܲï≈˛,˛õˆÏ«˛Ó˚ ÓƒÎ˚ §ÇˆÏ«˛˛õ Ä xyÓ˚!ï˛Ó˚

à%Ó˚%cÓ,!Âô– ~•z ≤ÃhflÏyˆÏÓ xyÓ˚!ï˛Ó˚ x§v!T˛Ó˚ !öÓ˚%Fã˛y!Ó˚ï˛ ≤Ãܲy¢ !üÉ

ü%áyç≈#Ó˚ ˆÓyôàüƒ •Î˚ öy– ≤çAàï˛ í˛zˆÏÕ‘áˆÏÎyàƒñ Úx˛õ%Ó˚ §Ç§yÓ˚ÛÈÙÈ~

ˆÓܲyÓ˚ x˛õ% ˆÓ˚°ÄˆÏÎ˚ òƈÏÓ˚ ã˛yܲ!Ó˚ ˆ˛õˆÏÎ˚Ä fiê˛Δy•ẑ ÏܲÓ˚ ܲyÓ˚ˆÏî åÈÑyê˛y•z

ܲü≈#Ó˚ ¢)öƒfiÌyö ˛õ)î≈ ܲÓ˚ˆÏï˛ Ó˚y!ç !åÈ° öy– ~áyˆÏöÄ ÓÓ˚áyhflÏ •ˆÏÎ˚

ÎyÄÎ˚y ~!í˛ˆÏÌÓ˚ ܲyˆÏçÓ˚ û˛yÓ˚ !öˆÏï˛ xyÓ˚!ï˛ !ÓˆÏÓˆÏܲÓ˚ §yÎ˚ ˛õyÎ˚

öy– ˆ§ ˜ö!ï˛Ü˛ï˛yÓ˚ ˆüÔ° ≤Èϟ¿ !°Aà!û˛!_ܲ xÓfiÌyˆÏö Óƒ!=˛fl∫yÌ≈ˆÏܲ

ï%˛FåÈ Ü˛ˆÏÓ˚ §ü!T˛Ó˚ §ˆÏAà Î%=˛ •ˆÏÎ˚ ˛õˆÏí˛¸–

ÚÓy!í˛¸Ó˚ Óí˛zÛ ü•yöàÓ˚#Ó˚ Ó,•_Ó˚ ˛õ!Ó˚§ˆÏÓ˚ x!ç≈ï˛ xyd!ÓŸªyˆÏ§

üˆÏö ܲˆÏÓ˚ xydüÎ≈yòyÓ˚ §ˆÏAà ~ܲ!ê˛ ˆÎyàƒ §üyôyö§)e á%шÏç ˛õyˆÏÓ–

fl∫yü#Ó˚ §ˆÏAà !ü!°ï˛ •ˆÏÎ˚ ~ܲˆÏe ˛õˆÏÌ ˛õy Óyí˛¸yÎ˚–

˛õ%Ó˚%£Ïï˛y!sfܲ ÓƒÓfiÌyÎ˚ Ü%˛§ÇflÒyÓ˚yFåÈߨ !Ó!ô!öˆÏ£ÏˆÏôÓ˚ ˆÓí˛¸yçyˆÏ°

ˆüˆÏÎ˚Ó˚y xˆÏô≈ܲ ç#Óö ˆû˛yà ܲˆÏÓ˚– ~•z åÈ!ÓÓ˚ xyÓ˚!ï˛ ö#!ï˛ˆÏÓyˆÏôÓ˚

§•ç !Óã˛yˆÏÓ˚ §Ç§yÓ˚ Ä §üyˆÏç xydüÎ≈yòyÎ˚ !öˆÏçÓ˚ xÓfiÌyö !fiÌÓ˚

ܲˆÏÓ˚ ˆöÎ˚–

§%Ü%˛üyÓ˚ Ó˚yÎ˚ §¡õˆÏÜ≈˛ flø,!ï˛ã˛yÓ˚ˆÏî §ï˛ƒ!çÍ ÓˆÏ°!åȈϰöñ

Ú˛õy[%˛!°!˛õ ˆÌˆÏܲ Óy ~ܲê˛y ˆ°áyÓ˚ á§í˛¸y ˆÌˆÏܲ ~ܲçö ˆ°áܲ

§¡õˆÏÜ≈˛ xˆÏöܲ !ܲå%È çyöy ÎyÎ˚–Û §%Ü%˛üyˆÏÓ˚Ó˚ ˆáˆÏÓ˚yÓ˚ áyï˛y !åÈ°

ï˛ˆÏ̃Ó˚ á!öñ xyÓ˚ ~•z áyï˛y•z ≤ÃÎ˚yï˛ ÓyÓyˆÏܲ ïÑ˛yÓ˚ üˆÏöÓ˚ á%Ó

ܲyåÈyܲy!åÈ ~ˆÏö !òˆÏÎ˚!åÈ°–

~ ܲÌy §ï˛ƒ!çˆÏï˛Ó˚ ˆáˆÏÓ˚yÓ˚ áyï˛y §¡õˆÏÜ≈˛ §üyöû˛yˆÏÓ áÑy!ê˛–

öyöyû˛yˆÏÓ ˛õÓ˚#«˛y!öÓ˚#«˛yÓ˚ öü%öyÎ˚ ~•z á§í˛¸y áyï˛y ïÑ˛yÓ˚ xú%˛Ó˚hsˇ

§,çöÈÙȧyüÌ≈ƒ Ä åÈ!ÓÓ˚ àë˛ö˜ÏÓ!¢T˛ƒ !ӣψÏÎ˚ xööƒ§yôyÓ˚î

í˛zqyÓö#¢!=˛Ó˚ ~ܲ ≤Ãyüy!îܲ ò,T˛yhsˇ–

Ü,˛ï˛K˛ï˛y ı §®#˛õ Ó˚yÎ˚ Ä ˆÓ˚ ˆ§y§y•z!ê˛– ïÑ˛yˆÏòÓ˚ ˆ§ÔçˆÏöƒ

ˆáˆÏÓ˚yÓ˚ áyï˛y ˆòáyÓ˚ §%ˆÏÎyà ˆ˛õˆÏÎ˚!åÈ–

12


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

°y°ü%ˆÏáy §yˆÏ•ÓˆÏòÓ˚ ˆü§Óy!í˛¸

ï˛˛õö ӈϮƒy˛õyôƒyÎ˚

Ó˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç§ñ öy ü•yܲÓ˚îñ ˆÜ˛yö ¢ˆÏ∑ ˆÓ!¢ @ˇÃƒyOyÓ˚Ê

!Óáƒyï˛ °y°Óy!í˛¸Ó˚ ã˛yÓ˚ï˛°yÓ˚ ò!«˛îÈÙÈ˛õ)Ó≈ ˆÜ˛yˆÏîÓ˚ ~ܲ!ê˛ ò¢

Óy•z ÓyˆÏÓ˚y á%˛õ!Ó˚Ó˚ !Ó˚û˛°!û˛Ç ˆã˛Î˚yˆÏÓ˚ ӈϧ ~ܲ˛õyܲ â%ˆÏÓ˚ !öˆÏÎ˚

û˛yÓ!åÈ°yü ò#â≈ ã˛yÜ%˛!Ó˚ç#ÓˆÏö ~ܲ ˆç°y ˆÌˆÏܲ xyÓ˚ ~ܲ ˆç°yÎ˚

ˆâyÓ˚yÓ˚ ú%˛Ó˚§ˆÏï˛ Ü˛áöÄ ã˛y•z!ö ~•z Óy!í˛¸ê˛yÎ˚ ˆÜ˛yöÄ ã˛yÜ%˛!Ó˚ˆÏï˛

xy§#ö •ˆÏï˛–

~áyˆÏö ÓˆÏí˛¸y !û˛í˛¸– ~áyˆÏö §yÓ˚y!òö Ó§ˆÏ° §yï˛˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy §Ó

ú˛y•z° xyÓ˚ ˆ°yܲyÓ˚ˆÏîƒÓ˚ ã˛yˆÏ˛õ Ó%ˆÏܲÓ˚ x®ˆÏÓ˚ Îy !ܲå%È ˆÜœ˛yˆÏÓ˚y!ú˛°

xÓ!¢T˛ xyˆÏåÈ §Ó ˆày!Ó®yÎ˚ öüÉ •ˆÏÓ–

Îͧyüyöƒ ˆ°áy!°!á ܲ!Ó˚ñ ï˛Ó% Úˆ°áܲˆÏòÓ˚ xRy!°Ü˛yÛÎ˚ àüö

ܲáöÄ xyüyÓ˚ ˛õåȈϮÓ˚ ï˛y!°Ü˛yÎ˚ !åÈ° öy– !ܲv ˆÎÈÙÈ!Óû˛yˆÏà•z

ܲyç ܲ!Ó˚ öy ˆÜ˛öñ ˆç°yÎ˚ ˆ•yܲñ Óy ܲ°Ü˛yï˛yÓ˚ ˆÜ˛yÌyÄñ â%ˆÏÓ˚

!ú˛ˆÏÓ˚ ÓåȈÏÓ˚ ò%Ûã˛yÓ˚ÓyÓ˚ ü•yܲÓ˚ˆÏî xy§ˆÏï˛•z •ˆÏÓ ˆÜ˛yöÄ öy ˆÜ˛yöÄ

ܲyˆÏç– ï˛ˆÏÓ ˆ§ê%˛Ü%˛ ÓÓ˚òyhflÏ Ü˛Ó˚y•z ÎyÎ˚ñ ï˛y ӈϰ ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ≤Ã!ï˛!ê˛

!òö xy§ˆÏï˛ •ˆÏÓÊ ≤Ã!ï˛!òö §yï˛ÈÙÈxyê˛ â^ˇê˛yñ ܲáöÄ ï˛yÓ˚Ä ˆÓ!¢

ܲyê˛yˆÏï˛ •ˆÏÓ ~•z ú˛y•z°ÓyçyˆÏÓ˚Ê

!ܲv û˛!Óï˛ˆÏÓƒ ÌyܲˆÏ° ï˛y á[˛yˆÏÓ ˆÜ˛Ê ≤ây§!öܲ ã˛yÜ%˛!Ó˚Ó˚

ˆçyÎ˚yˆÏ° ~Ó˚˛õÓ˚ ÜÑ˛yô !òˆÏ° ï˛yÓ˚ !öÎ˚!ï˛ ï˛yˆÏܲ ˆê˛ˆÏö !öˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ

Ó˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛ÇˆÏÎ˚Ó˚ x®Ó˚ü•ˆÏ°– ܲyÓ˚î ~•z Óy!í˛¸ ˆÌˆÏܲ•z §Ó˚ܲyÓ˚

ã˛ˆÏ°– xyÓ˚ xy!ü §Ó˚ܲyˆÏÓ˚Ó˚ ~ܲ!ê˛ «%˛o§ƒ «%˛o§ƒ ~ܲ!ê˛ ≤Ãï˛ƒAà–

§%ï˛Ó˚yÇ û˛!Óï˛Óƒ Óò°yÓ Ü˛# ܲˆÏÓ˚Ê

ï˛ˆÏÓ ˆÎÈÙÈ˛õˆÏò xy§#ö •ˆÏÎ˚!åÈñ Ó§yÓ˚ âÓ˚ Îï˛ «%˛o•z ˆ•yܲñ Óy•ẑ ÏÓ˚

åÈ!í˛¸ˆÏÎ˚ xyˆÏåÈ ~ܲ !Ó¢y° §y¡Ày烖 ˛õÑyã˛!ê˛ xyܲyˆÏò!üñ ܲˆÏÎ˚ܲ à[˛y

x!ú˛§ñ ܲˆÏÎ˚ܲˆÏ¢y ܲü≈#– ï˛y åÈyí˛¸yÄ xyˆÏåÈ §yÓ˚y ÓyÇ°y ç%ˆÏí˛¸ •yçyÓ˚

•yçyÓ˚ ܲ°yܲyÓ˚– ܲ°yܲyÓ˚Óẙ !öÎ˚!üï˛ xyˆÏ§ö ~ܲˆÏ¢y ~ܲ!ê˛ Ü˛yˆÏç–

~•z Óy!í˛¸Ó˚ xöƒ á%˛õ!Ó˚à%ˆÏ°y !öˆÏÎ˚ ˆÎ ÎyÈÙÈ•z û˛yÓ%ܲñ üˆÏö •!FåÈ°

xyüyÓ˚ á%˛õ!Ó˚ê˛y ~ܲ òÓ˚ÓyÓ˚–

xyˆÏàܲyÓ˚ !òˆÏöÓ˚ Ó˚yçyÓ˚yçí˛¸yÓ˚y ïÑ˛yˆÏòÓ˚ òÓ˚ÓyˆÏÓ˚ fiÌyö !òˆÏï˛ö

öyöy ܲ°yܲyÓ˚ˆÏܲ– ˆÜ˛í˛z ܲ!Óñ ˆÜ˛í˛z §Çà#ï˛Ü˛yÓ˚ñ ˆÜ˛í˛z !ã˛eܲÓ˚ñ

ˆÜ˛í˛z û˛yflÒÓ˚ñ ˆÜ˛í˛z ö,ï˛ƒ!¢“#ñ ˆÜ˛í˛zÈÙÙÙÈ– ÓẙçòÓ˚ÓyˆÏÓ˚ xöƒyöƒ ÓẙçܲyÎ≈

ˆ¢£Ï •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏ° ïÑ˛yˆÏòÓ˚ !öï˛ƒ˜Ïö!ü!_ܲ ܲyç !åÈ° ïÑ˛yˆÏòÓ˚ §,!T˛

Ó˚yçyˆÏܲ ˆ¢yöyˆÏöy Óy ˆòáyˆÏöy– ï˛yˆÏï˛ Ó˚yçyÓ˚ üöÄ ˆÎüö û˛yˆÏ°y

Ìyܲï˛ñ ˆï˛üö•z §,çö¢#° ≤Ã!ï˛û˛yÓ˚yÄ ïÑ˛yˆÏòÓ˚ ܲ!Óï˛y Óy àyö Óy

åÈ!Ó Ó˚yçyÓ˚ ܲyˆÏåÈ !öˆÏÓòö ܲˆÏÓ˚ ˆÓyô ܲÓ˚ˆÏï˛ö ˛õÓ˚ü §ˆÏhsˇy£Ï–

Ó˚yçy á%!¢ •ˆÏ° !ü°ï˛ ˛õ%Ó˚flÒyÓ˚–

~áö àîï˛ˆÏsfÓ˚ !òˆÏö Ó˚yçy Ó°ˆÏï˛ ˆÜ˛í˛z ˆö•zñ xyˆÏåÈö ˆòˆÏ¢Ó˚

≤Ãôyöüsf# Óy Ó˚yˆÏçƒÓ˚ ü%áƒüsf#– ܲ°yܲyÓ˚Ó˚yÄ xyˆÏåÈö §Ó≈e– !ܲv

≤Ãôyöüsf# Óy ü%áƒüsf#Ó˚ ˛õˆÏ«˛ §Ω˛Ó öÎ˚ §Ó ܲ°yܲyˆÏÓ˚Ó˚ §,!T˛ !öˆÏçÓ˚

ˆã˛yˆÏá ˆòáy Óy ˆ¢yöy– àîï˛ˆÏsf çöàî•z •ˆÏ°ö Ó˚yçyÓ˚ ≤Ã!ï˛û%˛–

ïÑ˛yÓ˚y ˆ§•z §,!T˛Ó˚ ˆ◊yï˛y Óy ò¢≈ܲ–

ˆ◊yï˛yˆÏòÓ˚ çöƒ ˆï˛y xyÓ˚ òÓ˚ÓyÓ˚ ÌyˆÏܲ öyñ xyˆÏåÈ ˆò¢Óƒy˛õ#

öyöy üM˛– ˆ§áyˆÏö ܲ°yܲyÓ˚Ó˚y ïÑ˛yˆÏòÓ˚ ˆ◊¤˛ §,!T˛ !öˆÏÎ˚ xyˆÏ§ö

ò¢≈ܲ Óy ˆ◊yï˛yˆÏòÓ˚ xyö® !òˆÏï˛– §Ó˚ܲyˆÏÓ˚Ó˚ ≤Ã!ï˛!ö!ô !•ˆÏ§ˆÏÓ

ÌyˆÏܲö xy!ôܲy!Ó˚ܲÓ˚y– ïÑ˛yÓ˚y•z ܲ°yܲyÓ˚ˆÏòÓ˚ ܲÌy ¢%ˆÏö ÓƒÓfiÌy ܲˆÏÓ˚

ˆòö ïÑ˛yˆÏòÓ˚ §,!T˛ ÎyˆÏï˛ ˆòáˆÏï˛ Óy ¢%öˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö §üé˛òyÓ˚ çöàî–

~ï˛ ˆàÔÓ˚ã˛!wܲy ܲÓ˚ˆÏï˛ •° !öˆÏçˆÏܲ ~•z ˆ°áyÎ˚ ˛õ!Ó˚!ã˛ï˛

ܲÓ˚yÓ˚ x!û˛≤ÃyˆÏÎ˚– üye àï˛Ü˛y°•z !åÈ°yü ˆòˆÏ¢yߨÎ˚ˆÏöÓ˚ !ܲå%È «%˛o

Èòy!Î˚ˆÏcñ •ë˛yÍ•z ü•yܲÓ˚î ˆÌˆÏܲ ˆú˛yö x@ˇÃç xy!ôܲy!Ó˚ܲ û˛yflÒÓ˚

°yˆÏÎ˚ˆÏܲÓ˚ñ ˆï˛yüyˆÏܲ ~áö•z ~ܲÓyÓ˚ ü•yܲÓ˚ˆÏî xy§ˆÏï˛ •ˆÏÓ– á%Ó

çÓ˚%!Ó˚–

û˛yflÒÓ˚ °yˆÏÎ˚ܲ xyˆÏåÈö ü%áƒüsf#Ó˚ §!ã˛Óy°ˆÏÎ˚ñ ˆ§áyö ˆÌˆÏܲ

çÓ˚%!Ó˚ ˆú˛yö üyˆÏö !ã˛hsˇyÓ˚ !Ó£ÏÎ˚– °y°Óy!í˛¸Ó˚ §ü#• ܲÓ˚yÓ˚ üˆÏï˛y

ˆàê˛ ˆ˛õ!Ó˚ˆÏÎ˚ñ Ó˚yçܲ#Î˚ !§Ö!í˛¸ ˆû˛ˆÏä ÈSˆòyï˛°y ӈϰ xyÓ˚ !°ú˛ˆÏê˛

í˛z!ë˛!öñ ˛õyÈÙÈày!í˛¸ xyˆÏåÈ Ü˛# ܲÓ˚ˆÏï˛ÊV x®Ó˚ü•ˆÏ°Ó˚ à!°â%Ñ!ç ê˛˛õˆÏܲ

û˛yflÒÓ˚òyÓ˚ âˆÏÓ˚ í˛zÑ!ܲ !ò•z û˛Î˚ÈÙÈû˛Î˚ ˆã˛yˆÏáñ !ï˛!ö •yï˛ ˆöˆÏí˛¸ í˛yܲˆÏï˛•z

!û˛ï˛ˆÏÓ˚ !àˆÏÎ˚ ˆã˛Î˚yˆÏÓ˚ ˆê˛ˆÏö Ó!§– Ó°ˆÏ°öñ ü%áƒüsf# ˆï˛yüyÓ˚ ˆáÑyç

ܲÓ˚ˆÏåÈö–

¢%ˆÏö•z ˆï˛y à°y ¢%!ܲˆÏÎ˚ xyü!§– öï%˛ö ü%áƒüsf# Ó%ÂôˆÏòÓ û˛Ryã˛yÎ≈

òy!Î˚cû˛yÓ˚ @ˇÃ•î ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö ~ üyˆÏ§Ó˚•z ~ܲ ï˛y!Ó˚ˆÏá– ˛õÎ˚°y öˆÏû˛¡∫Ó˚ñ

ò% •yçyÓ˚– ïÑ˛yÓ˚ ܲÑyˆÏô ≤Ãã%˛Ó˚ òy!Î˚c– ~ܲ¢ï˛ ÓƒhflÏï˛yÓ˚ üˆÏôƒ •ë˛yÍ

~•z xôˆÏüÓ˚ ˆáÑyç ܲÓ˚ˆÏåÈö ï˛y á%Ó û˛yˆÏ°y ܲÌy öÎ˚–

Ó°°yüñ ܲ# ܲy[˛Ê xy!ü ˆï˛y ܲyÓ˚Ä §yˆÏï˛ ˆö•z ˛õÑyˆÏã˛ ˆö•zñ

˛õM˛yˆÏÎ˚ï˛ !Óû˛yˆÏà ü%á !öã%˛ ܲˆÏÓ˚ ܲyç ܲ!Ó˚ñ ˆÜ˛yöÄ ï˛ˆÏÜ≈˛ !Óï˛ˆÏÜ≈˛

Îy•z öyñ ˆÜ˛í˛z ï˛Ü≈˛ ܲÓ˚ˆÏ° •Ñy ܲˆÏÓ˚ ¢%!öñ !ܲå%È Ó°ˆÏ° ï˛yÓ˚ ܲ# üyˆÏö

•ˆÏÓ ˆû˛ˆÏÓ ã%˛˛õ ܲˆÏÓ˚ Ìy!ܲ– ï˛y ܲ# x˛õÓ˚yô ܲˆÏÓ˚!åÈ⁄

ÈÙÙÙÈ ï%˛!ü ܲ# §Ó !°áåÈ xyçܲy°ñ ü%áƒüsf# ˆï˛yüyÓ˚ ˆ°áy ˛õˆÏí˛¸ö–

ܲ# §Ó≈öy¢Ê xyüyÓ˚ ~ܲê˛y•z ˆòy£Ï– ˛§Ó˚ܲy!Ó˚ ã˛yܲ!Ó˚ ܲÓ˚ˆÏï˛

!àˆÏÎ˚ Îy §Ó xq$ï˛ x!û˛K˛ï˛y §M˛Î˚ ܲ!Ó˚ ï˛y ˆÜ˛yöÄ à“ Óy

í˛z˛õöƒyˆÏ§ à%шÏç !ò•z– xï˛~Ó û˛yÓˆÏï˛ ˆã˛T˛y ܲ!Ó˚ àï˛ Ü˛ˆÏÎ˚ܲ üyˆÏ§Ó˚

üˆÏôƒ ~üö ˆÜ˛yöÄ à“ Óy í˛z˛õöƒy§ !°ˆÏá!åÈ !ܲ öy ÎyˆÏï˛ ü%áƒüsf#

Ü%˛!˛õï˛ •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö–

üˆÏöÓ˚ à•ö xï˛° á%шÏç •Î˚Ó˚yö •ˆÏÎ˚ Ó!°ñ ܲ# ˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈö⁄

ÈÙÙÙÈ xyüyˆÏܲ !ܲ xï˛ §Ó ӈϰˆÏåÈöÊ Ó°ˆÏ°öñ ï˛˛õö ӈϮy˛õyôƒyÎ˚

ˆÜ˛yÌyÎ˚ xyˆÏåÈ á%шÏç ÓyÓ˚ ܲÓ˚%ö– ܲy°ã˛yˆÏÓ˚ !òˆÏÎ˚ !òö–

û˛yflÒÓ˚òyÓ˚ ܲÌyÓ˚ °ƒyçyü%ˆÏí˛¸y !ܲå%È•z í˛zÂôyÓ˚ ܲÓ˚ˆÏï˛ öy ˆ˛õˆÏÓ˚

Ú•ÑyÈÙÈܲÓ˚y ˆüyˆÏôyÛÓ˚ üˆÏï˛y ï˛y!ܲˆÏÎ˚ Ìy!ܲ–

ÈÙÙÙÈ ï%˛!ü !öÿ˛Î˚•z çyˆÏöy ü%áƒüsf# xˆÏöܲà%ˆÏ°y !Óû˛yˆÏàÓ˚ òy!Î˚ˆÏc–

ï˛yÓ˚ üˆÏôƒ xyˆÏåÈ ï˛Ìƒ Ä §Çfl,Ò!ï˛ !Óû˛yà– ÄáyˆÏö Ú!í˛ˆÏÓ˚QÓ˚ xú˛

ܲy°ã˛yÓ˚Û ˆ˛õyˆÏfiê˛ ˆï˛yüyˆÏܲ ã˛y•zˆÏåÈö–

ü%áƒüsf# !öˆÏç xyüyˆÏܲ ã˛y•zˆÏåÈö ¢%ˆÏö xyüyÓ˚ x!ÓŸªy§ƒ °yˆÏà–

13

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

14

ï˛Ó% xyüï˛y xyüï˛y ܲˆÏÓ˚ Ó°°yüñ ˛õM˛yˆÏÎ˚ï˛ Ä @ˇÃyˆÏüyߨÎ˚ö !Óû˛yˆÏà

xy!ü !ܲv áy§y xy!åÈ– ÄáyˆÏö ≤Ãôyö §!ã˛Ó ≤çyòÓ˚Oö Ó˚yÎ˚– Ó§

!•ˆÏ§ˆÏÓ ú˛yfiê≈˛ Üœ˛y§– ÎÑyÓ˚y xyüyÓ˚ §•Ü˛ü≈# xy!ôܲy!Ó˚ܲÈÙÙÙÈ!ò°#˛õ

ã˛Ü˛Óï≈˛#ñ !ò°#˛õ ˆây£Ïñ ¢¢yAܲ üy•z!ï˛ñ §Óy•z ~ï˛ û˛yˆÏ°y ˆÎñ x!ú˛ˆÏ§

ܲyç ܲÓ˚!åÈ ÓˆÏ° üˆÏö •Î˚ öyñ §yÓ˚y«˛î ˆÎö ܲ!ú˛ •yí˛zˆÏ§Ó˚

xyÓ•yÄÎ˚y– ï˛y åÈyí˛¸y Ä•z !Óû˛yˆÏàÓ˚ §•yÎ˚ܲÓ˚y ~ï˛ê˛y•z û˛yˆÏ°y ˆÎñ

àï˛ ã˛yÓ˚ ÓåȈÏÓ˚ ï˛yÓ˚yÄ ~áö xyüyÓ˚ Órô%Ó˚ üˆÏï˛y– x!ú˛!§Î˚y°

é˛yˆÏü°y Ó°ˆÏï˛ !ܲå%È ˆö•z– Äáyö ˆÌˆÏܲ Ó˚y•zê˛yˆÏ§≈ ~ˆÏ§ ~•z

!û˛í˛¸û˛yRyÎ˚ ã˛yܲ!Ó˚ê˛y !ܲ á%Ó í˛z˛õyˆÏòÎ˚ •ˆÏÓÊ

û˛yflÒÓ˚ °yˆÏÎ˚ܲ ˆÓ¢ Ü%˛!˛õï˛ •ˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°öñ ü%áƒüsf# !öˆÏç

ˆï˛yüyÓ˚ öyü ӈϰˆÏåÈöñ xyÓ˚ ï%˛!ü !ܲöy ˆÓˆÏàyí˛¸ÓÑy•z ܲÓ˚åÈÊ ÄáyˆÏö

~áö ܲy°#Ü,˛£÷Ï à%• xyˆÏåÈöñ !ï˛!ö xyÓ˚ ÌyܲˆÏï˛ ã˛y•ẑ ÏåÈö öy– ü%áƒüsf#

ã˛y•zˆÏåÈö ˆÜ˛yöÄ ˆ°áܲ Óy ܲ!Ó ˆÎö Ä•z ˆ˛õyˆÏfiê˛ ÌyˆÏܲ– ˆÎ §Ó

í˛Ó!°í˛z!Ó!§~§Ó˚y ˆ°áy!°!á ܲˆÏÓ˚öñ Ä•z ˆ˛õyˆÏfiê˛ ÓÓ˚yÓÓ˚ ï˛yˆÏòÓ˚•z

ëÑ˛y•z •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– ≤ÃÌü §Çfl,Ò!ï˛ x!ôܲï≈˛y !åȈϰö ܲ!Ó §ˆÏhsˇy£Ï ã˛Ü ˛Óï˛#≈ñ

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ܲ!Ó xyö® ˆây£Ï •yçÓ˚yñ ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ܲ!Ó Ü˛y!°Ü,˛£÷Ï à%•–

~ÓyÓ˚ ü%áƒüsf# ˆï˛yüyˆÏܲ ã˛yö Ä•z ˆ˛õyˆÏfiê˛– ÎyÄñ ~áö•z !≤Ã!˛õy°

ˆ§ˆÏÜ ˛ê˛y!Ó˚Ó˚ §ˆÏAà ˆòáy ܲˆÏÓ˚y–

!ü!T˛ ôüܲ ˆáˆÏÎ˚ ï˛!í˛¸â!í˛¸ !àˆÏÎ˚ ˆòáy ܲÓ˚ˆÏï˛ •° ï˛Ìƒ Ä

§Çfl,Ò!ï˛ !Óû˛yˆÏàÓ˚ §!ã˛ˆÏÓÓ˚ §ˆÏAà– xÓ˚%î û˛Ryã˛yˆÏÎ≈Ó˚ §ˆÏAà xyˆÏà

ܲáöÄ Ü˛yç ܲ!Ó˚!ö– ˆÓ¢ ò%шÏò xyü°yÈÙÈxyü°y ˆã˛•yÓẙ– ˆòáy ܲÓ˚ˆÏï˛

!ܲå%È Ü˛ÌyÓyï≈˛yÓ˚ ˛õÓ˚!òö•z •yˆÏï˛ ˆ˛õ°yü §Ó˚ܲy!Ó˚ xyˆÏò¢– ï˛yˆÏï˛ Îy

ˆ°áy ï˛yÓ˚ ˆüyjy xÌ≈ñ Úàû˛ö≈Ó˚ •zç !≤’çí˛ ê%˛ xƒy˛õˆÏÎ˚rê˛ !ü xƒyç

Ú...!í˛ˆÏÓ˚QÓ˚ xú˛ ܲy°ã˛yÓ˚Û í˛z•zÌ •z!ü!í˛ˆÏÎ˚ê˛ ~ˆÏú˛Q–Û

Ó˚yçƒ˛õy°ˆÏܲ §yôyÓ˚îï˛ §ÇÓyò˛õˆÏeÓ˚ ˛õ,¤˛yÎ˚ ˆòáy ÎyÎ˚ ˆÓ!¢ñ

ˆã˛yˆÏá ˆòáy ÎyÎ˚ á%Ó Ü˛ü– xy!ü üye ò%ÈÙÈ!ï˛öÓyÓ˚ ˆòˆÏá!åÈ˛ ܲyˆÏçÓ˚

áy!ï˛ˆÏÓ˚– !ܲv xyüyÓ˚ ã˛yÜ%˛!Ó˚ ç#ÓˆÏö !ï˛!ö ܲï˛ÓyÓ˚ á%!¢ •ˆÏÎ˚ òyÓyÓ˚

ˆÓyˆÏí˛¸Ó˚ üˆÏï˛y ˆâÑ!ê˛ ôˆÏÓ˚ ~ܲÓyÓ˚ ~ÈÙÈòƈÏÓ˚ ~ܲÓyÓ˚ ÄÈÙÈòƈÏÓ˚ Ó!§ˆÏÎ˚

!òˆÏÎ˚ˆÏåÈöñ ï˛yÓ˚ ú˛ˆÏ° ç#ÓˆÏöÓ˚ à!ï˛˛õÌ ÓòˆÏ° !àˆÏÎ˚ˆÏåÈ ÓyÓ˚ÓyÓ˚–

~ÓyÓ˚Ä ˛õM˛yˆÏÎ˚ï˛ Ä @ˇÃyˆÏüyߨÎ˚ö òÆÓ˚ ˆÌˆÏܲ ï%˛ˆÏ° ~ˆÏö Ó!§ˆÏÎ˚

!òˆÏ°ö ü•yܲÓ˚ˆÏîÓ˚ ~ܲ!ê˛ á%˛õ!Ó˚Ó˚ üˆÏôƒ–

ã˛yÓ˚ï˛°yÓ˚ á%˛õ!Ó˚âˆÏÓ˚ ¢%Ó˚% •° xyüyÓ˚ öï%˛ö òy!Î˚cû˛yÓ˚– ˛õÎ˚°y

!í˛ˆÏ§¡∫Ó˚ñ ò%Û•yçyÓ˚– çyö°yÓ˚ ˛õyˆÏ¢•z ӈϰ §yÓ˚y ò%˛õ%Ó˚ ˆÓ˚yj%ˆÏÓ˚

û˛Ó˚˛õ%Ó˚ ˆã˛¡∫yÓ˚ñ ¢#ˆÏï˛Ó˚ !òö ӈϰ ӈϧÈÙÈÌyܲyê˛y xyÓ˚yü≤Ãò– ï˛ˆÏÓ

@ˇÃ#ˆÏ‹ø ܲ# •ˆÏÓ Ü˛# çy!öÊ

~áöܲyÓ˚ Ó˚yçyˆÏòÓ˚ ˆï˛y xy°yòy ˆÜ˛yöÄ òÓ˚ÓyÓ˚ ˆö•zñ ü%áƒüsf#

ӈϧö ˆòyï˛°yÓ˚ ~ܲ!ê˛ x!ï˛§%Ó˚!«˛ï˛ ˆã˛¡∫yˆÏÓ˚ñ §ÇÓ˚!«˛ï˛ ~°yܲyÎ˚–

ܲ°yܲyÓ˚ˆÏòÓ˚ ˛õˆÏ«˛ ïÑ˛yÓ˚ §ˆÏAà ˆòáy ܲÓẙ ܲyÓ˚Ä ˛õˆÏ«˛ §üÎ˚§yˆÏ˛õ«˛ñ

ܲyÓ˚Ä ˛õˆÏ«˛ x§Ω˛Ó– xy˛õyï˛ï˛ ïÑ˛yÓ˚ ≤Ã!ï˛û)˛ §Çfl,Ò!ï˛ x!ôܲï≈˛y

öyˆÏüÓ˚ xy!ôܲy!Ó˚ܲ– !ï˛!ö ܲ!Ó Óy ˆ°áܲ •ˆÏ° ܲ°yܲyÓ˚ˆÏòÓ˚

xyˆÏÓòöÈÙÈ!öˆÏÓòö o%ï˛ xö%ôyÓö ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓö ~ê˛y•z ü%áƒüsf#Ó˚

ôyÓ˚îy– °y°Óy!í˛¸Ó˚ x§ÇÓ˚!«˛ï˛ ~°yܲyÓ˚ §yüyöƒ Óyôy ˆ˛õ!Ó˚ˆÏÎ˚

ܲ°yܲyÓ˚Ó˚y ˆ˛õÑÔˆÏåÈyˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓö ã˛yÓ˚ï˛°yÓ˚ ~•z âÓ˚!ê˛ˆÏï˛–

ÓẙçyÓ˚ òÓ˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ~ܲ ˆÜ˛yˆÏî ӈϧ xyüyˆÏܲ ~û˛yˆÏÓ•z ˆÎyàyˆÏÎyà

ˆÓ˚ˆÏá ã˛°ˆÏï˛ •ˆÏÓ Ó˚yˆÏçƒÓ˚ ܲ°yܲyÓ˚ˆÏòÓ˚ §ˆÏAà ÎyˆÏï˛ §Ó˚ܲy!Ó˚

˛õ!Ó˚ܲyë˛yˆÏüy ïÑ˛yÓ˚y ÎÌyˆÏÎyàƒ ÓƒÓ•yÓ˚ ܲˆÏÓ˚ ≤Ãò!¢≈ï˛ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö

!öˆÏçˆÏòÓ˚ ≤Ã!ï˛û˛y–

öï%˛ö ˛õˆÏò˛ ˆÎyà !òˆÏÎ˚ û˛yÓ!åÈ°yüñ ܲ# xyÿ˛Î≈ñ §yÓ˚y«˛î

§y!•ï˛ƒã˛ã≈˛yÎ˚ !öˆÏÎ˚y!çï˛ Ìy!ܲñ xÓ§ˆÏÓ˚ àyö ¢%!öñ §üÎ˚ ˆ˛õˆÏ° ˆò!á

öyê˛Ü˛ÈÙÈ!§ˆÏöüyñ §%ˆÏÎyà ˆ˛õˆÏ° ܲyˆÏ°û˛ˆÏo ÎyeyÄñ ~áö ˆÎÈÙÈã˛yܲ!Ó˚ˆÏï˛

Ó•y° •°yü ï˛yÓ˚ í˛z˛õç#Óƒ !Ó£ÏÎ˚ §y!•ï˛ƒñ §Çà#ï˛ñ öyê˛Ü˛ñ !ã˛eܲ°yñ

Îyeyñ ˆ°yܲ§Çfl,Ò!ï˛ •zï˛ƒy!ò •zï˛ƒy!ò– xy•y ã˛yܲ!Ó˚Ó˚ ܲ# ü!•üyÊ

xyˆÏà•z ӈϰ!åÈ Ü˛áöÄ x!û˛°y£Ï !åÈ° öy Ó˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛ÇˆÏ§

x!û˛!£Ï=˛ •ÄÎ˚yÓ˚– §yüyöƒ !ܲå%È ˆ°áyˆÏ°!áÓ˚ §%ÓyˆÏò ~•z


Ú•yçyÓ˚á%˛õ!Ó˚Ó˚ xRy!°Ü˛yÛÎ˚ ü•yüyöƒ Óẙçƒ˛õyˆÏ°Ó˚ ~ܲ ˆÓyˆÏí˛¸Ó˚ ã˛yˆÏ°

xy!ü !ܲ!M˛Í •ï˛ã˛!Ü˛ï˛–

ï˛ˆÏÓ á%˛õ!Ó˚Ó˚ !û˛ï˛Ó˚ !öˆÏçˆÏܲ §yÓƒhflÏ Ü˛ˆÏÓ˚ üˆÏö •°ñ ç#ÓˆÏö

~•z x!û˛K˛ï˛yê˛yÓ˚Ä ≤ÈÏÎ˚yçö !åÈ°– •yçyÓ˚ á%˛õ!Ó˚Ó˚ ~•z

û%˛°û%˛°y•zÎ˚yÓ˚ !û˛ï˛Ó˚ !ö!•ï˛ xyˆÏåÈ Ü˛ï˛ öy Ó˚•§ƒñ Ü˛ï˛ ˆÓ˚yüyM˛ñ

Ü˛ï˛ •z!ï˛•y§–

ܲáöÄ ~ܲà°y !Ó‹øÎ˚ !öˆÏÎ˚ ˆû˛ˆÏÓ!åÈ Ü˛ˆÏÓ Ü˛yÓ˚ ü!hflÏ‹Ò≤ç)ï˛

•ˆÏÎ˚!åÈ° ~•z xRy!°Ü˛yÓ˚ ˛õ!Ó˚ܲ“öyñ ˆÜ˛ö•zÈÙÈÓy ˆ°áܲˆÏòÓ˚ öyüy!Aܲï˛

•ˆÏÎ˚!åÈ°Ê

~ï˛Ü˛y° û˛yçy üͧƒ í˛z°!ê˛ˆÏÎ˚ ˆò!á!öñ ~áö ˛õyܲy˛õy!ܲû˛yˆÏÓ

xy§#ö •ˆÏï˛ í˛z°ˆÏê˛yˆÏï˛ Ìy!ܲ •z!ï˛•yˆÏ§Ó˚ ˛õ,¤˛y– ˆÜ˛í˛z ˆï˛y ü%ã˛!ܲ

ˆ•ˆÏ§ !çK˛y§y ܲÓ˚ˆÏï˛•z ˛õyˆÏÓ˚ö ï%˛!ü Ó˚y•zê˛yˆÏ§≈ ã˛yܲ!Ó˚ ܲˆÏÓ˚yñ !ܲv

çyˆÏöy öy Ó˚y•zê˛y°≈ !Ó!”˛Ç§ ˆÜ˛ö ӈϰ–

!Ó¢y° Óy!í˛¸!ê˛Ó˚Ä ~ÈÙÈü%ˆÏí˛¸y ÄÈÙÈü%ˆÏí˛¸y â%ˆÏÓ˚ xy§ˆÏï˛•z ܲˆÏÎ˚ܲ

â^ˇê˛y– °y°Óy!í˛¸Ó˚ x®Ó˚ü•ˆÏ° ò%!ê˛ flõT˛ !Óû˛yçö– §ÇÓ˚!«˛ï˛ Ä

x§ÇÓ˚!«˛ï˛– §ÇÓ˚!«˛ï˛ ~°yܲyÎ˚ ӈϧö ÎÑyˆÏòÓ˚ ç#Óö Ä Ü˛ü≈ܲy[˛

x!ï˛òy!ü– xyüyÓ˚ xy§ö x§ÇÓ˚!«˛ï˛ ~°yܲyÎ˚ñ xÌ≈yÍ xyüyÓ˚ ç#Óö

ܲüòy!ü–

ï˛ˆÏÓ ã˛yÜ%˛!Ó˚Ó˚ xyÓ˚Ω˛Ü˛yˆÏ° °y°Óy!í˛¸ ˆÌˆÏܲ xyüyˆÏܲ ~ܲ!ê˛

xˆÏ¢yܲhflÏΩ˛ÈÙÈüyÜ≈˛y °y°Ü˛yí≈˛ ˆòÄÎẙ •ˆÏÎ˚!åÈ°– ú%˛ê˛Ó° üyˆÏë˛ °y°Ü˛yí≈˛

ˆòáyˆÏ° üyë˛ ˆÌˆÏܲ Ó!•‹,Òï˛ •ˆÏï˛ •Î˚ñ °y°Óy!í˛¸Ó˚ ˆàˆÏê˛ °y°Ü˛yí≈˛

ˆòáyˆÏ° í˛z!ò≈ÈÙÈ˛õÓ˚y ˛õ%!°¢Óy!•ö# §§¡øyˆÏö §ÇÓ˚!«˛ï˛ ~°yܲyˆÏï˛

ì%˛Ü˛ˆÏï˛ ˆòÎ˚– ò%ˆÏê˛y °y°Ü˛yˆÏí≈˛Ó˚ ˛õyÌ≈ܲƒ ~ê˛y•z–

ˆ§•z °y°Ü˛yí≈˛ ˆò!áˆÏÎ˚ x§ÇÓ˚!«˛ï˛ ~°yܲy ˆÌˆÏܲ §ÇÓ˚!«˛ï˛

~°yܲyÓ˚ °¡∫y x!°ˆÏ® ˛õòã˛yÓ˚îy ܲˆÏÓ˚ á%ÑçˆÏï˛ Ìy!ܲ °y°Óy!í˛¸Ó˚

•z!ï˛•y§– !Óáƒyï˛ x!°®ÈÙÈÎ%ˆÏÂôÓ˚ ܲy!•!ö ˆï˛y §Ó≈çö!Ó!òï˛–

•z!ï˛•yˆÏ§Ó˚ ˛õ,¤˛y í˛z°ˆÏê˛ !˛õ!åȈÏÎ˚ Îy•z ï˛yÓ˚Ä Ó•% xyˆÏàÈÙÙÙÈ˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy

ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚ •z!ï˛•y§ Ó°ˆÏåÈ •zLjÏÓ˚çÈÙȧÓ˚ܲyÓ˚ ˆò¢ã˛y°yˆÏöyÓ˚ çöƒ §,!T˛

ܲˆÏÓ˚!åȈϰö Ó˚y•zê˛yÓ˚ öyˆÏü !ܲå%È ˛õò– ˛õÓ˚Óï≈˛#ܲyˆÏ° ï˛yˆÏòÓ˚•z Ó°y

•° ˆÜ˛Ó˚y!ö– ï˛ˆÏÓ Ó˚y•zê˛yÓ˚Ó˚y ˆÜ˛í˛z ˆû˛ˆÏï˛y Óyäy!° !åȈϰö öyñ

ïÑ˛yÓ˚y !ӈϰï˛àï˛ §yˆÏ•Ó– Ó˚y•zê˛yÓ˚Ó˚y çy•yˆÏç ã˛ˆÏí˛¸ ~ ˆòˆÏ¢ ~ˆÏ§

í˛zë˛ˆÏï˛ö ~•z xRy!°Ü˛yˆÏï˛•z– ~ܲÈÙÈ~ܲçö Ó˚y•zê˛yÓ˚ ÓˆÏí˛¸y ~ܲê˛y ܲˆÏÓ˚

âÓ˚ òᰠܲˆÏÓ˚ ÌyܲˆÏï˛ö Ó˚yçyÓ˚ •yˆÏ°– !ܲv ï˛yˆÏòÓ˚ §%ˆÏáÓ˚ !òö

Ó˚•z° öy– •zLjÏÓ˚ç §Ó˚ܲyˆÏÓ˚Ó˚ ܲyç Óyí˛¸ˆÏåÈ– Ü ˛ˆÏü Óyí˛¸ˆÏï˛ ¢%Ó˚%

ܲÓ˚° Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ §Çáƒyñ çy•yç ˆÓyé˛y•z ܲˆÏÓ˚ °y°ü%ˆÏáy Î%ÓܲÓ˚y

!û˛í˛¸ ܲÓ˚ˆÏï˛ ¢%Ó˚% ܲÓ˚° Ó˚y•zê˛yˆÏÓ˚Ó˚ ã˛yܲ!Ó˚Ó˚ çöƒ– •zfiê˛ •z!u˛Î˚y

ˆÜ˛y¡õy!öÓ˚Ä òÓ˚ܲyÓ˚ •ˆÏÎ˚ ˛õí˛¸!åÈ° ï˛yˆÏòÓ˚– ï˛áö Ó˚y•zê˛y§≈

!Ó!”˛ÇˆÏ§Ó˚ âˆÏÓ˚ ë˛y§yë˛y!§ Ó˚y•zê˛yÓ˚–

•z!ï˛•yˆÏ§Ó˚ ˛õ,¤˛y í˛z°ˆÏê˛ Îy Ó%!é˛ ï˛áö Ó˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç§ Ó°ˆÏï˛

ˆÓyé˛yï˛ °y°ü%ˆÏáyˆÏòÓ˚ ˆü§Ê ˆÎüö ~áö àÑyÈÙȈòˆÏ¢ ˆÎÈÙȈû˛ˆÏï˛y

Óyäy!°ˆÏòÓ˚ Óy!í˛¸ñ ïÑ˛yÓ˚y ˆ§yüÓyÓ˚ ܲ°Ü˛yï˛y ~ˆÏ§ §yÓ˚y §Æy•

!¢Î˚y°ò• Óy ܲˆÏ°ç !fiê˛Δê˛ ~°yܲyÓ˚ ˆüˆÏ§ ܲy!ê˛ˆÏÎ˚ í˛z•zܲÈÙÈ~ˆÏu˛

!ú˛ˆÏÓ˚ Îyö àÑyˆÏÎ˚Ó˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛ñ ˆï˛üö•z Î%ÓܲÈÙȧyˆÏ•ÓÓ˚y °u˛ö ˆÌˆÏܲ

çy•yˆÏç ã˛ˆÏí˛¸ ܲ°Ü˛yï˛y ~ˆÏ§ ~•z ˆüˆÏ§ ˆÌˆÏܲ ã˛yܲ!Ó˚Ê

û˛yÓy ÎyÎ˚ñ ˆÎÈÙÈÓ˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç§ ~áö ë˛y§yë˛y!§ òƈÏÓ˚Ó˚ ˛õÓ˚

òƈÏÓ˚ñ ˆ§áyˆÏö !àç!àç ܲÓ˚ˆÏåÈ Ü˛ü≈#ñ ˆ§•z xRy!°Ü˛y ˜ï˛!Ó˚ •ˆÏÎ˚!åÈ°

§yˆÏ•ÓÈÙÈˆÜ˛Ó˚y!öˆÏòÓ˚ ˆü§ÈÙÈÓy!í˛¸ !•ˆÏ§ˆÏÓÊ

xy!ü xï˛ ÓˆÏí˛¸y Óy!í˛¸ê˛yÓ˚ !û˛ï˛ˆÏÓ˚ ã˛E˛Ó˚ ܲyê˛!åÈñ !ã˛ö!åÈ ˆÜ˛yÌyÎ˚

ˆÜ˛yö òÆÓ˚ñ ~ܲ•z §ˆÏAà ˆû˛ˆÏÓ ã˛ˆÏ°!åÈ ~ܲòy ï˛yÓ˚ ˆÜ˛yÌyÎ˚ !åÈ°

°y°ü%ˆÏáy §yˆÏ•ÓˆÏòÓ˚ ˆÓí˛Ó˚%üñ ˆÜ˛yÌyÎ˚ fl¨yöâÓ˚ñ ˆÜ˛yÌyÎ˚ Ó˚§%•záyöyñ

ˆÜ˛yÌyÎ˚ áyÄÎ˚yÓ˚ âÓ˚Ê

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

í˛z°ˆÏê˛ Îy!FåÈ xyÓ˚Ä ˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy !òˆÏöÓ˚ ˛õyï˛y–

§yˆÏ•ÓÈÙÈˆÜ˛Ó˚y!öˆÏòÓ˚ ˆü§Óy!í˛¸Ó˚ ¢%Ó˚% ˆ§•z ˆçyÓ ã˛yö≈ˆÏܲÓ˚ xyü°

ˆÌˆÏܲ– !ï˛!ö ~ˆÏòˆÏ¢ ˛õy !òˆÏÎ˚!åȈϰö ˆ£ÏyˆÏ°yˆÏ¢y öÓù•zˆÏÎ˚Ó˚ ã˛!ÓùˆÏ¢

xyàfiê˛– ïÑ˛yÓ˚ §ˆÏAà çy•yˆÏç !åÈ° ܲˆÏÎ˚ܲçö §Aà# ÎyˆÏòÓ˚ !öˆÏÎ˚

¢%Ó˚% ܲˆÏÓ˚!åȈϰö ~ˆÏòˆÏ¢Ó˚ ÓƒÓ§yÈÙÈÓy!î烖 üy!ê˛Ó˚ ˆòÄÎ˚y° xyÓ˚

áˆÏí˛¸Ó˚ ã˛y° !òˆÏÎ˚ ¢%Ó˚% ~áyöܲyÓ˚ ˆÜ˛Ó˚y!öˆÏòÓ˚ ≤ÃÌü xyhflÏyöy– ˆ§

~ܲê˛y ˆåÈyˆÏê˛yˆÏüyˆÏê˛y Óy!í˛¸–

Ü ˛ˆÏü ܲyˆÏçÓ˚ Ó•Ó˚ Óyí˛¸°ñ òÓ˚ܲyÓ˚ •° xyÓ˚Ä ˆ°yܲçöñ ï˛yˆÏòÓ˚

ÌyܲyÓ˚ çöƒ ≤ÈÏÎ˚yçö xyÓ˚Ä ÓˆÏí˛¸y Óy!í˛¸– xï˛~Ó ˜ï˛!Ó˚ •° xyÓ˚

~ܲê˛y ÓˆÏí˛¸y Óy!í˛¸– üy!ê˛Ó˚ ˆòÄÎ˚y° xyÓ˚ áˆÏí˛¸Ó˚ ã˛y°– ï˛yÓ˚ xÓfiÌyö

°y°!ò!âÓ˚ !Ó˛õÓ˚#ˆÏï˛ ~•z Óy!í˛¸ˆÏï˛ !åÈ° öy– ~áö ˆÎÈÙÈxRy!°Ü˛y

òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚ xy!åÈñ ˆ§•z Óẙ•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç§ÈÙÈ~Ó˚ §yüyöƒ ˛õ!ÿ˛ü!òˆÏܲ xÌ≈yÍ

àAàyÓ˚ !òˆÏܲ ˜ï˛!Ó˚ •° ܲyë˛ Ä üy!ê˛ !òˆÏÎ˚ ~ܲ!ê˛ Ó,•Í Ü%˛!ë˛Óy!í˛¸–

ˆ§•z Óy!í˛¸Ó˚ ç!üÓ˚ xyÎ˚ï˛ö !åÈ° ò¢ ~ܲÓ˚– ~•z Ü%˛!ë˛Óy!í˛¸Ó˚ üy!°Ü˛

!åȈϰö •zLjÏÓ˚ç Ó!îܲ ÓyÓ˚ĈÏÎ˚° §yˆÏ•Ó– !ï˛!ö !åȈϰö ÄÎ˚yˆÏÓ˚ö

ˆ•!fiê˛ÇˆÏ§Ó˚ !ӈϢ£Ï Órô%– ~áö ˆÎáyˆÏö !ç!˛õÄ xyÓ˚ ˆú˛Î˚yÓ˚!°

ˆ≤’§ñ !ë˛Ü˛ ï˛yÓ˚ üyé˛yüy!é˛ ˜ï˛!Ó˚ •° ˆÜ˛Ó˚y!öˆÏòÓ˚ ˆü§Óy!í˛¸ê˛y– ˆ§•z

Óy!í˛¸Ó˚ í˛z_Ó˚ÈÙÈ˛õ)Ó≈ ˆÜ˛yˆÏî §ˆÏï˛ˆÏÓ˚yˆÏ¢y ~ܲ!e¢ §yˆÏ° !ö!ü≈ï˛ •Î˚

ˆ§rê˛ xƒyö‰§ ã˛yã≈˛– ï˛yÓ˚ üye åÈÈÙÈÓåÈÓ˚ ˛õˆÏÓ˚ñ §ˆÏï˛ˆÏÓẙˆÏ¢y §Ñy•z!ï˛!Ó˚ˆÏ¢Ó˚

!Óáƒyï˛ é˛ˆÏí˛¸ û)˛!ü§yÍ •Î˚ ~•z ã˛yˆÏã≈˛Ó˚ ã)˛í˛¸y–

xyÓ˚ ˆü§Óy!í˛¸ê˛y û˛yäy ˛õí˛¸° §ˆÏï˛ˆÏÓ˚yˆÏ¢y åÈyØyߨÎ˚

!§Óẙçí˛ẑ ÏjÔ°yÓ˚ ˜§öƒˆÏòÓ˚ •yˆÏï˛– ïÑ˛yˆÏܲ ï˛áö ôyÓẙÓy!•Ü˛û˛yˆÏÓ Î%Âô

ܲÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏFåÈ °í≈˛ Üœ˛y•zˆÏû˛Ó˚ ˜§öƒˆÏòÓ˚ §ˆÏAà– ~•z ~°yܲyÎ˚ Îï˛

Óy!í˛¸âÓ˚ !åÈ° §Ó ˆû˛ˆÏä !ï˛!ö çyÎ˚àyê˛y §üï˛° ܲˆÏÓ˚ !öˆÏ°ö

ˆày°yà%!° ã˛y°yˆÏï˛ §%!ÓˆÏô •ˆÏÓ ÓˆÏ°–

û˛yäy ˛õí˛¸° ˆ§•z ÚÓ˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç§ÛÊ ï˛áöܲyÓ˚ üˆÏï˛y û˛yäy

˛õí˛¸ˆÏ°Ä !§Ó˚yçí˛zˆÏjÔ°yÓ˚ ˛õÓ˚yçˆÏÎ˚Ó˚ ˛õÓ˚ xyÓyÓ˚ öï%˛ö ܲˆÏÓ˚ ˆÎüö

ˆú˛yê≈˛ ˆüÓ˚yüï˛ Ü˛Ó˚y •°ñ ˆï˛üö•z ܲü≈#ˆÏòÓ˚ Ó§ÓyˆÏ§Ó˚ çöƒ xyÓ˚Ä

üçÓ%ï˛ Ü˛ˆÏÓ˚ ÓÑyôy •° Úˆ°áܲˆÏòÓ˚ xRy!°Ü˛yÛ– xyë˛yˆÏÓ˚yˆÏ¢y ã%˛Î˚yߨ

§yˆÏ° •zfiê˛ •z!u˛Î˚y ˆÜ˛y¡õy!ö ï˛yÓ˚ ≤ÃÌü ˆ°ú˛ˆÏê˛öƒyrê˛ àû˛ö≈Ó˚

•ƒy!°ˆÏí˛Ó˚ !öÎ%!=˛Ó˚ üôƒ !òˆÏÎ˚ ¢%Ó˚% •ˆÏÎ˚!åÈ° ≤ÃÌü •zLjÏÓ˚ç ≤ây§ö–

ïÑ˛yÓ˚ ≤Ãôyö ܲü≈ˆÏܲˆÏwÓ˚ ˛õ_ö •ˆÏÎ˚!åÈ° ~•z Óẙ•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç§ !öü≈yˆÏîÓ˚

üyôƒˆÏü–

â%Ó˚!åÈ ~ܲÈÙÈ~ܲ!ê˛ òƈÏÓ˚ñ xyÓ˚ á%Ñç!åÈ •z!ï˛•yˆÏ§Ó˚ xyÓ˚Ä xyÓ˚Ä

˛õ,¤˛y–

~•z °y°Óy!í˛¸ ˜ï˛!Ó˚ ¢%Ó˚% •° ÄÎ˚yˆÏÓ˚ö ˆ•!fiê˛ÇˆÏ§Ó˚ §üÎ˚–

§ˆÏï˛ˆÏÓ˚yˆÏ¢y !åÈÎ˚y_ˆÏÓ˚ ÄÎ˚yˆÏÓ˚ö ˆ•!fiê˛Ç§ Ó°ˆÏ°ö ܲ°Ü˛yï˛yÓ˚

ܲyˆÏ°QÓ˚ ÓyÓ˚ĈÏÎ˚° §yˆÏ•ÓˆÏܲñ Óẙ•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ §Çáƒy ܲüÓô≈üyöñ ~ܲê˛y

ÓˆÏí˛¸y ܲˆÏÓ˚ Óy!í˛¸ ˜ï˛!Ó˚ ܲÓ˚ˆÏï˛– ~Ó˚ üˆÏôƒ !ܲå%È ò%ÈÙÈö¡∫!Ó˚ Óƒy˛õyÓ˚

ܲÓ˚y •°– ˆ•!fiê˛Ç§ §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ §ˆÏAà á%Ó ˆòy!hflÏ !åÈ° ÓyÓ˚ĈÏÎ˚°

§yˆÏ•ˆÏÓÓ˚– ïÑ˛yÓ˚ ˛õÓ˚yüˆÏ¢≈ °y°!ò!âÓ˚ í˛z_Ó˚!òˆÏܲ xÓƒÓ•,ï˛ ˛õˆÏí˛¸

!åÈ° ˆ£ÏyˆÏ°y !Óây §ˆÏï˛ˆÏÓẙ ܲyë˛y xyê˛ åÈê˛yܲ ç!ü– ÓyÓ˚ĈÏÎ˚° §yˆÏ•Ó

ˆÎˆÏ•ï%˛ !öˆÏç ܲyˆÏ°QÓ˚ñ ˆ§•z ç!ü !ï˛!ö ˆÓöyˆÏü !ܲöˆÏ°ö ~ܲ

°yÎ˚ö §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ öyˆÏü– ê˛üy§ °yÎ˚ö !åȈϰö ~ܲçö öy!ü fiÌ˛õ!ï˛ñ

ïÑ˛yÓ˚ öyˆÏü ç!üê˛y ˆÓ˚!ç!fiê˛Δ ܲˆÏÓ˚ ïÑ˛yˆÏܲ •%Ü%˛ü ˆòÄÎ˚y •° ÓˆÏí˛¸y

xyܲyˆÏÓ˚ ~ܲê˛y Óy!í˛¸ ܲÓ˚ˆÏï˛–

°yÎ˚ö §yˆÏ•Ó ˛õÓ˚ ˛õÓ˚ !ï˛öáyöy !ï˛öï˛°y Óy!í˛¸ ˜ï˛!Ó˚ ܲÓ˚ˆÏ°ö

ã˛yÓ˚ ÓåÈÓ˚ §üˆÏÎ˚Ó˚ üˆÏôƒ– ï˛áö ~ܲÈÙÈ~ܲê˛y Óy!í˛¸ ˜ï˛!Ó˚ •ˆÏFåÈñ xyÓ˚

Óẙ•zê˛yÓ˚Óẙ òá° !öˆÏFåÈ ï˛yÓ˚ âÓ˚à%ˆÏ°y– §ˆÏï˛ˆÏÓẙˆÏ¢y xy!¢ˆÏï˛ !ï˛öáyöy

Óy!í˛¸ ˆ¢£Ï •ˆÏï˛ ˆ§•z xRy!°Ü˛y •° Ó˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç§ÈÙÈ~Ó˚ xyòï˛

ˆã˛•yÓ˚y– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ˆÎÓ˚ܲü ã%˛!=˛ •ˆÏÎ˚!åÈ° °yÎ˚ö §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ §ˆÏAàñ

15

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

Óy!í˛¸Ó˚ !öü≈yîܲyç ˆÎ•z ˆ¢£Ï •°ñ ˆ§•z Óy!í˛¸ •hflÏyhsˇ!Ó˚ï˛ •°

ÓyÓ˚ĈÏÎ˚° §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ öyˆÏü–

!ܲv ò%Ûö¡∫!Ó˚ê˛y ôÓ˚y ˛õˆÏí˛¸ ˆà° ܲyÓ˚Ä Ü˛yÓ˚Ä ˆã˛yˆÏá– ÄÎ˚yˆÏÓ˚ö

ˆ•!fiê˛ÇˆÏ§Ó˚ Óẙçc ï˛òyÓ˚!ܲ ܲÓẙÓ˚ çöƒ •zfiê˛ •z!u˛Îẙ ˆÜ˛y¡õy!ö ~ܲê˛y

ܲyí˛z!° ܲˆÏÓ˚ !òˆÏÎ˚!åȈϰöñ ï˛yÓ˚ §ò§ƒˆÏòÓ˚ üˆÏôƒ !åȈϰö §ƒyÓ˚

!ú˛!°˛õ ú ˛y!§ñ ˆçöyˆÏÓ˚° çö ˆÜœ˛û˛y!Ó˚Çñ ܲˆÏö≈° çö üö§öñ Ä

ÓyÓ˚ĈÏÎ˚° §yˆÏ•Ó– öyöy ܲyÓ˚ˆÏî ~ܲüye ÓyÓ˚ĈÏÎ˚° §yˆÏ•Ó åÈyí˛¸y

Óy!ܲ !ï˛ö §ò§ƒ ÄÎ˚yˆÏÓ˚ö ˆ•!fiê˛ÇˆÏ§Ó˚ ܲyˆÏçÓ˚ §üyˆÏ°yã˛öy Ä

!ÓÓ˚%Âôyã˛Ó˚î ܲÓ˚ˆÏï˛ö ≤ÃÓ°û˛yˆÏÓ– ÓyÓ˚ĈÏÎ˚° §yˆÏ•Ó ˆ•!fiê˛ÇˆÏ§Ó˚

§˛õˆÏ«˛ ÌyܲyÎ˚ ïÑ˛yÓ˚ xö%Ü)˛ˆÏ° •hflÏyhsˇÓ˚ ܲÓ˚y •° Ó˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç§–

ïÑ˛yÓ˚ ܲyåÈ ˆÌˆÏܲ Óy!í˛¸!ê˛ û˛yí˛¸y !öˆÏÎ˚!åÈ° ˆÜ˛y¡õy!ö– ~•z •hflÏyhsˇˆÏÓ˚Ó˚

!Ó£ÏÎ˚!ê˛ ï˛áö §,!T˛ ܲˆÏÓ˚!åÈ° ≤ÃÓ° !Óï˛ˆÏÜ≈˛Ó˚– ܲyí˛z!ˆÏ°Ó˚ §ò§ƒ

!ú˛!°˛õ ú ˛y!§ ïÑ˛yÓ˚ í˛yˆÏÎ˚!Ó˚ˆÏï˛ !°ˆÏá ˆÓ˚ˆÏá ˆàˆÏåÈö ˆÜ˛y¡õy!ö ~•z

Óy!í˛¸!ê˛ ÓyÓ˚ĈÏÎ˚° §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ ܲyåÈ ˆÌˆÏܲ Óy!£Ï≈ܲ !ï˛ö °«˛ ˛õˆÏöˆÏÓ˚y

•yçyÓ˚ §yï˛ˆÏ¢y Ü%˛!í˛¸ ê˛yܲyÎ˚ û˛yí˛¸y !öˆÏÎ˚!åÈ° Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ Ó˚yáyÓ˚

çöƒ–

ˆÜ˛y¡õy!öÓ˚ ˆ°yˆÏܲÓ˚y•z ~ Óy!í˛¸!ê˛ˆÏܲ Ó°ï˛ñ ÚÜœ˛y!Ó˚ܲy° Ó˚y•zê˛y§≈

!Ó!”˛Ç§Û– ܲy°Ü ˛ˆÏü ÚÓ˚y•zê˛y§≈Û öyü!ê˛•z •z!ï˛•yˆÏ§Ó˚ ˛õ,¤˛yÎ˚ çyÎ˚ày

ˆ˛õˆÏÎ˚ ÎyÎ˚–

~ï˛ ÓˆÏí˛¸y xRy!°Ü˛yñ ï˛Ó% ëÑ˛y•z öy•z ëÑ˛y•z öy•z ˆåÈyˆÏê˛y ~ Óy!í˛¸–

ˆ§áyˆÏöÄ Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ fiÌyö §ÇÜ%˛°yö öy •ÄÎ˚yÎ˚ °yÎ˚ö

§yˆÏ•ÓˆÏܲ xyÓyÓ˚ xö%ˆÏÓ˚yô ܲÓ˚y •° öï%˛ö Óy!í˛¸Ó˚ !˛õåȈÏö xyÓ˚Ä

~ܲ!ê˛ Óy!í˛¸ ˜ï˛!Ó˚ ܲÓ˚ˆÏï˛– Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ §Çáƒy ˆÎˆÏ•ï%˛ ˆÓˆÏí˛¸•z

ã˛ˆÏ°ˆÏåÈñ °yÎ˚ö §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ í˛z˛õÓ˚ !öˆÏò≈¢ ˆòÄÎẙ •° Óy!í˛¸!ê˛ ~üöû˛yˆÏÓ

˜ï˛!Ó˚ ܲÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ ÎyˆÏï˛ ï˛yÓ˚ üˆÏôƒ Ó§Óy§ ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ ΈÏÌT˛

§ÇáƒÜ˛ Ó˚y•zê˛yÓ˚– ˜ï˛!Ó˚ ܲÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ xyÓ˚Ä ˆåÈyˆÏê˛yÈÙȈåÈyˆÏê˛y á%˛õ!Ó˚–

á%˛õ!Ó˚à%ˆÏ°yÓ˚ !û˛ï˛Ó˚ ë˛y§yë˛y!§ ܲˆÏÓ˚ ÌyܲˆÏï˛ •ˆÏÓ Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚–

Ó˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç§ÈÙÈ~Ó˚ í˛z_Ó˚!òˆÏܲÓ˚ úÑ˛yܲy ç!ü!ê˛ˆÏï˛ ¢%Ó˚% •°

öï%˛ö !öü≈yî– öï%˛ö Óy!í˛¸à%!° ~üöû˛yˆÏÓ àyˆÏÎ˚ ày °y!àˆÏÎ˚ ˜ï˛!Ó˚

ܲÓ˚y •° ˆÎö Ó˚y!¢ÈÙÈÓ˚y!¢ ˆÜ˛Ó˚y!öÓ˚ çyÎ˚ày •Î˚ ï˛yÓ˚ !û˛ï˛Ó˚–

°y°ü%ˆÏáy Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ á%Ó Ü˛ü çyÎ˚àyÓ˚ üˆÏôƒ Óy§ ܲÓ˚ˆÏï˛ •ï˛

~•z xq$ï˛ àë˛ˆÏöÓ˚ Óy!í˛¸!ê˛ˆÏï˛ Îy ˛õÓ˚Óï≈˛#ܲyˆÏ° ÓƒÓ•,ï˛ •ˆÏÓ fiê˛Ü˛

~:ˆÏã˛O !•ˆÏ§ˆÏÓ–

°y°Óy!í˛¸Ó˚ !˛õåÈö ˆÌˆÏܲ §yÓ˚y«˛î •Ñy•z •Ñy•z ܲˆÏÓ˚ !ܲΩ)˛ï˛ ôÓ˚ˆÏöÓ˚

¢∑ ˆû˛ˆÏ§ xyˆÏ§ §yÓ˚y !òö– ï˛yÓ˚y ܲ# ӈϰñ ˆÜ˛ö ˆãÑ˛ã˛yÎ˚ ï˛y ~ܲ

x˛õyÓ˚ Ó˚•§ƒ– ï˛yÓ˚ Ó˚•§ƒ xÑyã˛ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚ !˛õåÈö !òˆÏܲ !àˆÏÎ˚

ˆòáˆÏï˛ Ìy!ܲ ˆ§•z Óy!í˛¸ê˛yÓ˚ àë˛ö– ~áöܲyÓ˚ fiê˛Ü˛ ~:ˆÏã˛O ˆòáˆÏ°•z

ˆÓyé˛y ÎyÎ˚ ˆÜ˛ö ~Ó˚ܲü á%˛õ!Ó˚Ó˚ üˆÏï˛y ܲˆÏÓ˚ ˜ï˛!Ó˚ •ˆÏÎ˚!åÈ° Óy!í˛¸ê˛y–

§y!Ó˚ÓÂô SÓy ˆÓ˚OV ~•z Óy!í˛¸à%!°ˆÏï˛ ÎyÄÎ˚yÓ˚ çöƒ Ó˚y•zê˛y§≈

!Ó!”˛Ç§ÈÙÈ~Ó˚ !˛õåȈÏö ~ܲ!ê˛ Ó˚yhflÏy ˜ï˛!Ó˚ •ˆÏÎ˚!åÈ°ñ ˆ§•z Ó˚yhflÏyÓ˚ öyü

°yÎ˚ö §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ öyü xö%§yˆÏÓ˚ Ó˚yáy •° °yÎ˚öÛ§ ˆÓ˚O–

°yÎ˚öÛ§ ˆÓ˚ˆÏOÓ˚ ~•z Óy!í˛¸Ó˚ ~Ü˛ï˛°yÎ˚ ~ܲòy Óy§ ܲÓ˚ˆÏï˛ö

°í≈˛ Üœ˛y•zû˛– !ï˛!ö í˛zˆÏë˛ ÎyÄÎ˚yÓ˚ ˛õÓ˚ ~ˆÏ§!åȈϰö ÄÎ˚yˆÏÓ˚ö

ˆ•!fiê˛ÇˆÏ§Ó˚ ܲyí˛z!ˆÏ°Ó˚ ˆ§•z !Óï˛!Ü≈˛ï˛ §ò§ƒ §ƒyÓ˚ !ú˛!°˛õ ú ˛y!§–

!åÈ° xyÓ˚Ä !ï˛ö!ê˛ Óy!í˛¸ñ ï˛yÓ˚ üˆÏôƒ ~ܲ!ê˛ •z!ï˛•y§ ܲ°!Aܲï˛

í˛zÑ!üãÑ˛yò Óy xy!üÓ˚ ãÑ˛yˆÏòÓ˚– xöƒ ò%!ê˛ ˆÜ˛y°‰§ §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ Ä çö ö:

§yˆÏ•ˆÏÓÓ˚–

Ó˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç§ÈÙÈ~Ó˚ ˆ§•z á%˛õ!Ó˚ÈÙÈ~°yܲyÓ˚ Ó˚y•zê˛yÓ˚Ó˚y ˆòˆÏ¢

!ú˛ˆÏÓ˚ ÎyÄÎ˚yÎ˚ ï˛y xyÓ˚ §Ó˚ܲy!Ó˚ ܲyˆÏç °yà° öy– xï˛~Ó fiê˛Ü˛

~:ˆÏã˛O–

•z!ï˛üˆÏôƒ °y°!ò!âÓ˚ ˛õyˆÏí˛¸ xyˆÏà•z ˜ï˛!Ó˚ ܲÓ˚y ˆÎÈÙÈÓ˚y•zê˛y§≈

16

!Ó!”˛Ç§ñ ≤ÈÏÎ˚yçö •° ï˛yÓ˚ öÓ Ó˚)˛õyÎ˚î–

ܲƒyˆÏ≤Wzö çç≈ !°u˛ˆÏ§ !åȈϰö •zfiê˛ •z!u˛Î˚y ˆÜ˛y¡õy!öÓ˚ ~ܲçö

öyüܲÓ˚y fiÌ˛õ!ï˛– ïÑ˛yˆÏܲ xyˆÏò¢ ˆòÄÎ˚y •° Ó˚y•zê˛y§≈ˆÏܲ §%®Ó˚ ܲˆÏÓ˚

àí˛¸ˆÏï˛– xyë˛yˆÏÓ˚yˆÏ¢y ~Ü%˛¢ §yˆÏ°Ó˚ §ˆÏï˛ˆÏÓ˚y•z çyö%Î˚y!Ó˚ ¢%Ó˚% •°

öï%˛ö !öü≈yîܲyç– xyˆÏà ~Ó˚ ü•°à%ˆÏ°y !åÈ° ~ܲ•z Ó˚ܲü ˆòáˆÏï˛–

¢%Ó˚% •° öÓܲˆÏ°ÓˆÏÓ˚ ˆ§Ô®Î≈yÎ˚ö– °¡∫y àí˛¸ˆÏöÓ˚ñ !ï˛öï˛°yñ ≤Ã!ï˛!ê˛

ü•ˆÏ° ~ܲ•z ôÓ˚ˆÏöÓ˚ §yï˛yߨ!ê˛ Ü˛ˆÏÓ˚ çyöy°y xyÓ˚ §yüï˛!°Ü˛ åÈyò–

§yˆÏÓ!ܲ åÈÑyˆÏò !ö!ü≈ï˛ ~•z xRy!°Ü˛yÓ˚ àí˛¸ö !åÈ° ~ˆÏܲÓyÓ˚•z

§yòyüyë˛y– ã˛yÓ˚!ê˛ hflÏΩ˛ xyˆÏÎẙ!öܲñ ÓyÓẙ®yÎ˚ xˆÏöܲà%ˆÏ°y hflÏΩ˛– !•!ܲÓ˚

ˆàˆÏçˆÏê˛ ˆ°áy xyˆÏåÈ §Ó– í˛z•z!°Î˚yü !•!ܲ !°ˆÏá ˆàˆÏåÈöñ Ó˚y•zê˛y§≈

!Ó!”˛Ç§ ܲ°Ü˛yï˛yÓ˚ ≤ÃÌü !ï˛öï˛°y xRy!°Ü˛y– ˆ§Ôô!ê˛ !åÈ°

ÄÎ˚ƒyÓ˚•yí˛zˆÏ§Ó˚ üˆÏï˛y ˆòáˆÏï˛– xyë˛yˆÏÓ˚yˆÏ¢y ~Ü%˛¢ §y° ˛õÎ≈hsˇ

~ܲê%˛ÈÙÈ~ܲê%˛ ܲˆÏÓ˚ Óò° âê˛ˆÏï˛ °yà° ~•z xRy!°Ü˛yÓ˚– fiÌ˛õ!ï˛ˆÏòÓ˚

ò«˛ï˛yÎ˚ Ó,!Âô ˆ˛õ° öy®!öܲ ˆ§Ô®Î≈– §yüˆÏöÓ˚ !òˆÏܲ xÌ≈yÍ ò!«˛ˆÏî

ܲˆÏÎ˚ܲ!ê˛ §%®Ó˚ Óƒy°Ü˛!ö !ö!ü≈ï˛ •°– Ó!e¢ ú%˛ê˛ í˛zÑã%˛ hflψÏΩ˛Ó˚ §Çáƒy

•° ò¢– Ó˚y•zê˛y§≈ §ÇflÒyÓ˚ ܲÓ˚ˆÏï˛ áÓ˚ã •ˆÏÎ˚!åÈ° ˆã˛yˆÏjy •yçyÓ˚

~ܲˆÏ¢y ˆï˛ï˛y!Õ‘¢ ê˛yܲy– !•!® xyÓ˚ ú˛yÓ˚!§ û˛y£Ïy !¢«˛yÓ˚ âˆÏÓ˚Ó˚

çöƒ áÓ˚ã˛˛ ~àyˆÏÓ˚yˆÏ¢y §_Ó˚ ê˛yܲy– xyÓ˚ ~ܲˆÏ¢y xyê˛ ú%˛ê˛ °¡∫y

ÓyÓ˚y®y xyÓ˚ hflψÏΩ˛Ó˚ çöƒ áÓ˚ã˛ §yï˛ •yçyÓ˚ åȈϢy §yï˛ ê˛yܲy–

§ÇflÒyˆÏÓ˚Ó˚ ˛õÓ˚ ~•z xRy!°Ü˛y ¢%ô% xyÓ˚ Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ ˆü§ Ìyܲ°

öy–

ˆüˆÏ§Ó˚ ˆÓyí≈˛yÓ˚ ܲüˆÏï˛ Ü˛üˆÏï˛ üye Ó!e¢çö– ˆÜ˛ööy °y°ü%ˆÏáy

Ó˚y•zê˛yÓ˚Ó˚y ~ÈÙȈòˆÏ¢Ó˚ ç°•yÄÎ˚y §•zˆÏï˛ öy ˆ˛õˆÏÓ˚ ã˛ˆÏ° ˆÎˆÏï˛ ¢%Ó˚%

ܲÓ˚ˆÏ°ö ~ˆÏܲ ~ˆÏܲ– Ó!e¢çˆÏöÓ˚ çöƒ ÓÓ˚yj ܲÓ˚y •° ˆ£ÏyˆÏ°y!ê˛

âÓ˚–

Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ §Çáƒy ܲˆÏü ˆàˆÏ°Ä âÓ˚à%ˆÏ°y áy!° ˛õˆÏí˛¸ Ó˚•z°

öy– ï˛áö ~•z xRy!°Ü˛yÎ˚ í˛zˆÏë˛ ~° ˆú˛yê≈˛ í˛z•z!°Î˚yü ܲˆÏ°ç– ˆ§•z

ܲˆÏ°ˆÏç ˛õí˛¸y¢%ˆÏöy ܲÓ˚ˆÏï˛ö Ó˚y•zê˛yÓ˚Ó˚y– Üœ˛y§ Ó§ï˛ ~Ü˛ï˛°yÎ˚–

ˆòyï˛°yÎ˚ ˛õÓ˚#«˛yÓ˚ çöƒ •°âÓ˚– !ï˛öï˛°yÎ˚ ã˛yÓ˚ˆÏê˛ âÓ˚ !öˆÏÎ˚ ~ܲê˛y

°y•zˆÏÓ !Ó˚– ã˛yÓ˚ˆÏê˛ ˆ°Ü˛ã˛yÓ˚ !̈ÏÎ˚ê˛yÓ˚– ܲˆÏ°ç ˆ§ˆÏÜ ˛ê˛y!Ó˚Ó˚ âÓ˚–

!•!® Ä ú˛Ó˚y!§ ˆ¢áyÓ˚ çöƒ ò%ˆÏê˛y xy°yòy !Óû˛yàñ ï˛yˆÏòÓ˚ çöƒ

xy°yòy xy°yòy âÓ˚–

xyë˛yˆÏÓ˚yˆÏ¢y !ï˛!Ó˚ˆÏ¢ ܲˆÏ°ç í˛zˆÏë˛ ÎyÎ˚– °í≈˛ ˆÓ!rê˛ˆÏܲÓ˚ §üÎ˚

û˛yê˛y ˛õí˛¸° •zÇ°ƒyu˛ ˆÌˆÏܲ Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ xy§yÓ˚– Ó˚y•zê˛yÓ˚ !Ó•ˆÏö

Ó˚y•zê˛y§≈ áy!° ˛õˆÏí˛¸ Ó˚•z° Ó•%ܲy°– Óyôƒ •ˆÏÎ˚ §Ó˚ܲyÓ˚ ~•z Óy!í˛¸

û˛yí˛¸y !òˆÏÎ˚!åȈϰö !ܲå%È ÓƒÓ§yÎ˚#ˆÏܲ–

~!òˆÏܲ Ó˚y•zê˛yÓ˚ åÈyí˛¸y §Ó˚ܲy!Ó˚ ܲyç xã˛°ñ ï˛y•z §yˆÏ•ÓÓ˚y !ë˛Ü˛

ܲÓ˚ˆÏ°ö ~ ˆòˆÏ¢Ó˚ ˆåȈϰˆÏòÓ˚ Ó˚y•zê˛yÓ˚ ÓyöyˆÏï˛ •ˆÏÓ– !ܲv ï˛yÓ˚y

ˆï˛y •zLjÏÓ˚!ç çyˆÏö öy– ï˛áö üyï,˛û˛y£ÏyÓ˚ §ˆÏAà !mï˛#Î˚ û˛y£Ïy !•ˆÏ§ˆÏÓ

•Î˚ §Çfl,Òï˛ ˛õí˛¸ˆÏï˛ •ï˛ñ ö•zˆÏ° xyÓ˚!Ó– xyÓ˚ x!ú˛§ÈÙÈܲyåÈy!Ó˚ˆÏï˛

ÓƒÓ•yˆÏÓ˚Ó˚ çöƒ !åÈ° ú˛yÓ˚!§– ú˛yÓ˚!§ !åÈ° Ó˚yçû˛y£Ïy– ï˛y•z ˆày°

Óyô° ܲ#û˛yˆÏÓ ~ ˆòˆÏ¢Ó˚ §hsˇyö§hsˇ!ï˛ˆÏòÓ˚ •zLjÏÓ˚!ç ˆ¢áyˆÏöy •ˆÏÓ–

1835 §yˆÏ° °í≈˛ ˆüܲˆÏ° öyˆÏü ~ܲ §yˆÏ•Ó ïÑ˛yÓ˚ ˆ§•z !Óáƒyï˛

Ú!ü!öê˛Û~ ˆçyÓ˚yˆÏ°y §ÄÎ˚y° ܲˆÏÓ˚ ˆÓyé˛yˆÏ°ö ˆÜ˛ö ~ ˆòˆÏ¢Ó˚

üyö%£ÏˆÏòÓ˚ •zLjÏÓ˚!ç ˆ¢áyê˛y çÓ˚%!Ó˚– ˆüܲˆÏ° §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ ôyÓ˚îy •ˆÏÎ˚!åÈ°

•zLjÏÓ˚!ç !¢«˛yÓ˚ ú˛ˆÏ° ~üö ~ܲ ˆ◊!îÓ˚ üyö%£Ï àˆÏí˛¸ ï%˛°ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓö

ÎyÓ˚y û˛yˆÏ°y •zLjÏÓ˚!ç çyöˆÏÓñ û˛yˆÏ°y ˆÜ˛Ó˚y!ö •ˆÏÓñ ~ܲ•z §ˆÏAà

•zLjÏÓ˚ç §Ó˚ܲyˆÏÓ˚Ó˚ Ó¢ÇÓò •ˆÏÓ– ˆ§ §üÎ˚ Ó˚yüˆÏüy•ö Ó˚yÎ˚Ä öy!ܲ

í˛zÍܲZ˛y ≤Ãܲy¢ ܲˆÏÓ˚!åȈϰö ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚ §Çfl,Òï˛ Ü˛ˆÏ°ç ≤Ã!ï˛!¤˛ï˛

•ˆÏFåÈ ˆçˆÏö– !ï˛!öÄ üï˛ ≤Ãܲy¢ ܲˆÏÓ˚!åȈϰö •zLjÏÓ˚!ç ˆ¢áyÓ˚

§˛õˆÏ«˛– Îy•z ˆ•yܲñ ˆüܲˆÏ° ˛§yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ ≤ÃhflÏyÓ à,•#ï˛ •ÄÎ˚yÓ˚ !ï˛ö


ÓåȈÏÓ˚Ó˚ üˆÏôƒ•z ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚ •zLjÏÓ˚!ç ˆ¢áyÓ˚ çöƒ ˆáy°y •ˆÏÎ˚ ˆà°

ã˛!Õ‘¢!ê˛ fl%Ò°– fl%Ò° Ó%ܲ xú˛ ˆ§y§y•z!ê˛ !Ó!° ܲˆÏÓ˚!åÈ° !ï˛!Ó˚¢

•yçyˆÏÓ˚Ó˚Ä ˆÓ!¢ •zLjÏÓ˚!çÓ˚ ≤ÃÌü ˛õy벖 §yÓ˚y ˆòˆÏ¢ •zLjÏÓ˚!ç ˆ¢áyÓ˚

ܲ# ô%üÊ ˆ§ÈÙÈÓåȈÏÓ˚•z ã˛yˆÏÓ˚Ó˚ ò¢ˆÏܲ §Ó˚ܲyÓ˚ xyÓyÓ˚ çy!öˆÏÎ˚ !òˆÏ°ö

§Ó˚ܲy!Ó˚ x!ú˛ˆÏ§Ó˚ û˛y£Ïy •ˆÏÓ •zLjÏÓ˚!çñ ú˛yÓ˚!§ öÎ˚– ˛õÑyˆÏã˛Ó˚ ò¢ˆÏܲ

§Ó˚ܲyÓ˚ xyÓyÓ˚ çy!öˆÏÎ˚ !òˆÏ°ö ÎyÓ˚y •zLjÏÓ˚!ç û˛yˆÏ°y çyˆÏö ï˛yˆÏòÓ˚•z

x@ˇÃy!ôܲyÓ˚ ˆòÄÎ˚y •ˆÏÓ §Ó˚ܲy!Ó˚ ã˛yܲ!Ó˚ˆÏï˛– ˆüܲˆÏ° §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ ܲ#

ò)Ó˚ò!¢≈ï˛y !åÈ° ï˛y !öÿ˛Î˚ xyüÓ˚y ~áöÄ ˆê˛Ó˚ ˛õy!FåÈ •yˆÏí˛¸ •yˆÏí˛¸–

˛õÓ˚Óï≈˛#ܲyˆÏ° ܲˆÏ°çÈÙÈ!ÓŸª!Óòƒy°Î˚à%!°ˆÏܲ ˆÎ ÓƒAà ܲˆÏÓ˚ ܲáöÄ

ÚˆÜ˛Ó˚y!ö ˜ï˛!Ó˚Ó˚ xyáí˛¸yÛñ ܲáöÄ Ú•zLjÏÓ˚çˆÏòÓ˚ ˆày°yü ˜ï˛!Ó˚Ó˚

ܲyÓ˚áyöyÛ ÓˆÏ° xyÄÎ˚yç ˆï˛y°y •ˆÏÎ˚!åÈ° ï˛y ˆï˛y xyÓ˚ !üˆÏ̃ •Î˚!ö–

xy§ˆÏ° Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ ÓòˆÏ° ~•z öï%˛ö ÚˆÜ˛Ó˚y!öÛ ˛õò!ê˛ ˜ï˛!Ó˚ ܲˆÏÓ˚

§yˆÏ•ÓÓ˚y Ó%é˛ˆÏï˛ ˆ˛õˆÏÓ˚!åȈϰö ~ˆÏï˛ ï˛yˆÏòÓ˚ ܲyˆÏçÓ˚ §%!ÓˆÏô•z •ˆÏÓ–

!ܲv ˆ§•z öÓƒ Óyäy!° Ó˚y•zê˛yÓ˚ SˆÜ˛Ó˚y!öVÈÙȈòÓ˚ ˆï˛y xyÓ˚ Ó˚y•zê˛y§≈

!Ó!”˛ˆÏä ëÑ˛y•z •ˆÏÓ öyñ ï˛yÓ˚y ÌyܲˆÏÓ ï˛yˆÏòÓ˚ ˜˛õï,˛Ü˛ !û˛ˆÏê˛Î˚– ï˛y•z

Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ öyü ÓòˆÏ° xyÓ˚ ~ܲê˛y öï%˛ö ˆû˛yܲyÓ%°y!Ó˚Ó˚ çß√ •°

~ ˆòˆÏ¢ñ ï˛yÓ˚ öyü Üœ˛yÜ≈˛– ÓyÇ°yÎ˚ ˆÜ˛Ó˚y!ö–

~•z •° ~áyöܲyÓ˚ ˆÜ˛Ó˚y!ö ˜ï˛!Ó˚Ó˚ •z!ï˛•y§–

ˆüܲˆÏ°Ó˚ ˆ§•z ˙!ï˛•y!§Ü˛ !§Âôyhsˇ ܲyÎ≈ܲÓ˚# ܲÓ˚ˆÏï˛ ˆò!Ó˚ •!FåÈ°ñ

Ó•% ÓåÈÓ˚ xÓƒÓ•,ï˛ ˛õˆÏí˛¸ Ó˚•z° Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ ~•z xRy!°Ü˛y– ï˛áö

!Ó !ê˛¢ ¢y§ö §%ò,ì˛¸ ܲÓ˚yÓ˚ çöƒ ≤ÈÏÎ˚yçö •ˆÏÎ˚ ˛õˆÏí˛¸ ~ܲ!ê˛ ˆÜ˛w#Î˚

≤ây§!öܲ §!ã˛Óy°Î˚– ï˛áöܲyÓ˚ àû˛ö≈Ó˚ ˆçöyˆÏÓ˚° §ƒyÓ˚ çç≈

ܲƒy¡õˆÏÓ° !§Âôyhsˇ !öˆÏ°ö Ó˚y•zê˛yˆÏ§≈Ó˚ xRy!°Ü˛y!ê˛ xyÓyÓ˚ àˆÏí˛¸

ï%˛°ˆÏï˛ •ˆÏÓ öÓ Ü˛ˆÏ°ÓˆÏÓ˚– xyë˛yˆÏÓ˚yˆÏ¢y ~ܲy_ˆÏÓ˚ ¢%Ó˚% •° ˆ§•z

§ÇflÒyˆÏÓ˚Ó˚ ܲyç– Ü˛ƒy¡õˆÏÓ° §yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ ˛õˆÏÓ˚ ~ˆÏ°ö §ƒyÓ˚ xƒy§‰ˆÏ°

•ẑ Ïí˛ö– ïÑ˛yÓ˚ ÓẙçcܲyˆÏ° ~•z û˛Óö!ê˛Ó˚ ˛õ!Ó˚!ôñ xyÎ˚ï˛öñ í˛zFã˛ï˛y˘ÈÙÙÙȧÓ

!ܲå%ÈÓ˚•z ˛õ!Ó˚Óï≈˛ö âê˛yˆÏöy •Î˚– xyë˛yˆÏÓ˚yˆÏ¢y §yï˛y_Ó˚ ˆÌˆÏܲ

xyë˛yˆÏÓ˚yˆÏ¢y !ÓÓ˚y!¢ ˛õÎ≈hsˇ ÓyÇ°yÓ˚ ˆ°ú˛ˆÏê˛öƒyrê˛ àû˛ö≈Ó˚ !åȈϰö

xƒy§ˆÏ° •zˆÏí˛ö– !ï˛!ö fløÓ˚î#Î˚ •ˆÏÎ˚ xyˆÏåÈö ~ÈÙȈòˆÏ¢Ó˚ !ã˛!ܲͧy Ä

!¢«˛yÓ˚ §¡±§yÓ˚ˆÏîÓ˚ çöƒ– ïÑ˛yÓ˚•z í˛zˆÏòƒyˆÏà ˆ≤Ã!§ˆÏí˛! ܲˆÏ°ˆÏçÓ˚

åÈyeˆÏòÓ˚ çöƒ !ö!ü≈ï˛ •Î˚ ≤ÃÌü xyÓy§ö !•®% ˆ•yˆÏfiê˛°ñ ˆ§•z

xyÓy§ˆÏö ~ܲܲyˆÏ° §ƒyÓ˚ Îò%öyÌ §Ó˚ܲyÓ˚ñ û˛yÓ˚ˆÏï˛Ó˚ ≤ÃÌü

Ó˚yT˛…˛õ!ï˛ í˛. Ó˚yˆÏçw≤çyˆÏòÓ˚ üˆÏï˛y Óƒ!=˛cÓ˚y Óy§ ܲˆÏÓ˚!åȈϰö åÈye

!•ˆÏ§ˆÏÓ–

Ó˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç§ ï˛áö ÓƒÓ§yÎ˚#ˆÏòÓ˚ Ü˛ÓˆÏ°– xƒy§ˆÏ° •zˆÏí˛ö

ÓƒÓ§yÎ˚#ˆÏòÓ˚ •yï˛ ˆÌˆÏܲ !Ó!”˛Ç!ê˛ ˛õ%öÓ˚%ÂôyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ fiÌ˛õ!ï˛ üy!ê≈˛ö

§yˆÏ•ˆÏÓÓ˚ •yˆÏï˛ òy!Î˚c !òˆÏ°ö §ÇflÒyˆÏÓ˚Ó˚–

˛õÓ˚Óï˛#≈ܲyˆÏ° òy!Î˚c ˛õyö í˛z•z!°Î˚yü

ˆú ˛í˛y!Ó˚ܲ í˛z!í˛Çê˛ö– xyë˛yˆÏÓ˚yˆÏ¢y

|öxy!¢ ˆÌˆÏܲ |!ö¢ˆÏ¢y §yˆÏ°Ó˚

üôƒÓï≈˛# §üˆÏÎ˚ Óẙ•zê˛y§≈ !Ó!”˛ÇˆÏÎ˚Ó˚ ˛õ!ÿ˛ü

í˛z_Ó˚yÇ¢ñ ˛õ)Ó≈ í˛z_Ó˚yÇ¢ Ä ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚

í˛z_Ó˚yLjϢ xˆÏöܲà%!° öï%˛ö öï%˛ö ÓœÜ˛

˜ï˛!Ó˚ ܲˆÏÓ˚ !Ó!û˛ß¨ §Ó˚ܲy!Ó˚ òƈÏÓ˚Ó˚ ˛õ_ö

âê˛yˆÏöy •Î˚–

≤Ãôyö xRy!°Ü˛y!ê˛Ó˚ §üˆÏܲyˆÏî !ö!ü≈ï˛

•° xyÓ˚Ä ˛õÑyã˛!ê˛ Óy!í˛¸– xyë˛yˆÏÓ˚yˆÏ¢y

xy!¢ˆÏï˛ ˆ˛õyí˛¸yüy!ê˛ Ó˚ˆÏäÓ˚ ≤Èϰ˛õ !òˆÏï˛

Óy!í˛¸Ó˚ ˆã˛•yÓ˚y•z ˆà° ÓòˆÏ°– ï˛áö

xRy!°Ü˛y!ê˛Ó˚ ˆã˛•yÓ˚y ˆÜ˛y!Ó˚rÌ#Î˚ ôÑyˆÏã˛Ó˚–

ˆ§Ô®Î≈ Ó,!Âô ܲÓ˚ˆÏï˛ §yüˆÏö !öü≈yî ܲÓ˚y

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

•° Ü,˛!eü hflψÏΩ˛Ó˚ ˆ◊!î– hflÏΩ˛à%!°Ó˚ í˛z˛õÓ˚ !eˆÏܲyî# ã)˛í˛¸y–

xRy!°Ü˛y!ê˛Ó˚ àí˛¸ˆÏöÓ˚ üˆÏôƒ ú%˛ˆÏê˛ í˛zˆÏë˛!åÈ° !û˛ˆÏQyÓ˚#Î˚ Ó˚yç¢!=˛

xyÓ˚ òΩ˛– ú˛Ó˚y!§ ˆÓ˚ˆÏö¢Ñy xyüˆÏ°Ó˚ fiÌy˛õï˛ƒ˜Ï¢°#ˆÏï˛ !ö!ü≈ï˛ à!Ìܲ

ˆã˛•yÓ˚yÓ˚ ~•z !Ó¢y° xRy!°Ü˛yÓ˚ üˆÏôƒ åÈy˛õ xyˆÏåÈ öyöy fiÌy˛õˆÏï˛ƒÓ˚–

ˆáyòy•z ܲÓ˚y xyˆÏåÈ öyöy ü)!ï≈˛– §!Iï˛ Ü˛Ó˚y •Î˚ !§Ç• Ä Ü˛°§

!òˆÏÎ˚– !§Ç• •° !öÓ˚y˛õ_yÓ˚ ≤Ãï˛#ܲ xyÓ˚ ܲ°§ §ü,!Âô Ä §¡õˆÏòÓ˚–

öƒyÎ˚!Óã˛yˆÏÓ˚Ó˚ ≤Ãï˛#ܲ !•ˆÏ§ˆÏÓ ôÓ˚yã)˛í˛¸y ˛õ!Ó˚!•ï˛ ˛!Óã˛yÓ˚ܲ– Ü,˛!£Ïñ

Óy!îçƒ Ä !ÓK˛yö û˛yÓöy ܲyç ܲˆÏÓ˚!åÈ° §ü@ˇÃ !öü≈yîܲyˆÏçÓ˚ üˆÏôƒ–

≤Ã!ï˛!ê˛ ü)!ï≈˛ !ö!ü≈ï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ° !@ˇÃܲ ˆòÓˆÏòÓ#Ó˚ xyòˆÏ°– åÈyˆÏòÓ˚ !ë˛Ü˛

§yüˆÏöÓ˚ !òˆÏܲ í˛zˆÏ_y!°ï˛ çyï˛#Î˚ ˛õï˛yܲy– ï˛yÓ˚ §Ç°@¿ •ˆÏÎ˚ xyˆÏåÈ

!•ˆÏ§ˆÏÓÓ˚ áyï˛y˛õˆÏe ü@¿ Ü,˛£Ïܲ Ä ÓƒÓ§yÎ˚#Ó˚ ò%!ê˛ ≤Ãï˛#ܲ# ü)!ï≈˛–

üyé˛áyˆÏö ≤ÃK˛yÓ˚ ˆòÓ# !@ˇÃ§ ˆò¢#Î˚ ˆ°yܲˆÏòÓ˚ í˛z˛õy§ƒ !üöyû≈˛yÓ˚ ü)!ï≈˛–

!@ˇÃܲ Ä ˆÓ˚yüyöˆÏòÓ˚ ܲyˆÏåÈ !üöyû≈˛y ˛õ!Ó˚à!îï˛ •ö öƒyÎ˚ Ä §ï˛ï˛yÓ˚

≤Ãï˛#ܲ !•ˆÏ§ˆÏÓ–

§ÇflÒyˆÏÓ˚Ó˚ ˛õÓ˚ §ühflÏ ˛§Ó˚ܲy!Ó˚ x!ú˛§ !öˆÏÎ˚ ~ˆÏ°ö ~•z

xRy!°Ü˛yÓ˚ üˆÏôƒ– ï˛yÓ˚ ≤Ã!ï˛ ô)!°Ü˛îyÎ˚ ï˛áö í˛z˛õˆÏã˛ í˛zë˛ˆÏåÈ !Ó!°!ï˛

!§!û˛!°Î˚yöˆÏòÓ˚ ˛õÎ≈yÆ x•ÇܲyÓ˚–

~ÈÙȈòˆÏ¢ xy§yÓ˚ ò%ÈÙÈã˛yÓ˚ ÓåȈÏÓ˚Ó˚ üˆÏôƒ•z Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ •y° ~üö

!ú˛ˆÏÓ˚ ˆÎï˛ ˆÎ ï˛yˆÏòÓ˚ ˆòáˆÏ° xyÓ˚ ˆã˛öy ˆÎï˛ öy– xˆÏöˆÏܲ•z

ܲÈÙÈÓåȈÏÓ˚ !ò!Óƒ °ƒyçˆÏüyê˛y •ˆÏÎ˚ !ú˛ˆÏÓ˚ ˆÎï˛ !öˆÏçÓ˚ ˆòˆÏ¢– ï˛yˆÏòÓ˚

~•z ÓˆÏí˛¸yˆÏ°yܲ •ÄÎ˚yÓ˚ áÓÓ˚ê˛y åÈ!í˛¸ˆÏÎ˚ !àˆÏÎ˚!åÈ° ˆàyê˛y •zÇ°ƒyˆÏu˛–

ï˛y•z ÓˆÏí˛¸y ÓˆÏí˛¸y §yˆÏ•ÓˆÏòÓ˚ ܲ!ã˛ Ü˛!ã˛ ˆåȈϰÓ˚yÄ §yüyöƒ ˆÓï˛ˆÏöÓ˚

Óẙ•zê˛yÓ˚ •ˆÏï˛ çy•yˆÏç ã˛y˛õï˛– ï˛yÓẙ çyöï˛ Ü˛ÈÙÈÓåÈÓ˚ Óẙ•zê˛yÓ˚ ÌyܲˆÏ°•z

°yˆÏ° °y°–

°yˆÏ° °y° •zrê˛yÓ˚ˆÏ°y!˛õÇ Ü˛ˆÏÓ˚– üyˆÏö ~ܲ ôÓ˚ˆÏöÓ˚ !ã˛!ê˛Ç–

ˆÜ˛y¡õy!öˆÏܲ úÑ˛y!ܲ !òˆÏÎ˚ !öˆÏçÓ˚y•z ~ܲ ~ܲê˛y ÓƒÓ§y ¢%Ó˚% ܲˆÏÓ˚

!òï˛– ˆÜ˛y¡õy!öÓ˚ üy°ˆÏܲ ˛ü)°ôö ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏ° ÓƒyÓ§yê˛y çÑy!ܲˆÏÎ˚

ܲÓ˚y ÎyÎ˚– ï˛yˆÏï˛ Ü˛ï˛ §%!ÓˆÏô ӈϰyÊ ï˛áö â%£ÏÄ !åÈ°ñ xyÓyÓ˚

•zrê˛yˆÏ°y!˛õÇÄ ã˛°ï˛–

xyüyˆÏòÓ˚ ˆòˆÏ¢Ó˚ â%£Ï˛õˆÏÓ≈Ó˚ !¢«˛Ü˛ !åȈϰö •zLjÏÓ˚çÓ˚y•z–

!Ó¢y° xRy!°Ü˛yÓ˚ öyöy ܲ!Ó˚ˆÏí˛yÓ˚ â%ˆÏÓ˚ñ K˛yöyç≈ö ܲˆÏÓ˚ !ú˛ˆÏÓ˚

~°yü xyüyÓ˚ á%˛õ!Ó˚ âˆÏÓ˚–

ï˛áöÄ ˆï˛y çyöï˛yü öy ˙!ï˛ˆÏ•ƒÓ˚ ≤Ãï˛#ܲ Ó˚y•zê˛y§≈ !Ó!”˛Ç

xyÓyÓ˚Ä Ó˚y•zê˛yÓ˚!Ó•#ö •ˆÏÎ˚ ˛õÎ≈Ó!§ï˛ •ˆÏÓ ~ܲ Ü,˛£÷Ï à•ùˆÏÓ˚–

ˆÜ˛ çyˆÏö xyÓyÓ˚ ˆÜ˛yöÄ !òö °y°ü%ˆÏáy §yˆÏ•ÓˆÏòÓ˚ ˆú˛ˆÏ°

ÎyÄÎ˚y ˆü§Óy!í˛¸ˆÏï˛ àˆÏí˛¸ í˛zë˛ˆÏÓ Óyäy!° Ó˚y•zê˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ ˆü§Óy!í˛¸Ê

17

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

§Ó≈çö#ö §Ç°y˛õ ı x!°!áï˛ xy!ò˛õÓ≈

˛ã˛®ö ˆ§ö

§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

18

ܲˆÏÓ˚yöyÓ˚ û˛Î˚yï≈˛ ˛õ!Ó˚ˆÏӈϢ ܲ!ÓÓ˚ ü,ï%˛ƒÓ˚ S21 ~!≤ðñ 2021V üy§

åȈÏÎ˚ܲ xyˆÏà ò#â≈ xò¢≈ˆÏöÓ˚ ˜Ü˛!ú˛Î˚Í ≤Ã›ï˛ Ü˛ˆÏÓ˚ §y•§# xy!ü ܲ!Ó

¢C ˆâyˆÏ£ÏÓ˚ Óy!í˛¸ !àˆÏÎ˚!åÈ°yü– Ó§yÓ˚ âˆÏÓ˚ ï˛áöÄ ¢Còy xyˆÏ§ö!ö–

xyüyÓ˚ í˛z°ˆÏê˛y !òˆÏܲ xyÓ˚ ~ܲ §y•§# ˆ≤ÃÔì˛¸ñ xyüyÓ˚ xˆÏã˛öyñ ÈÙÙÙÈܲ!Ó

à%î@ˇÃy•#– •Î˚ˆÏï˛y xyüyÎ˚ ˆã˛ˆÏöö– ã˛üˆÏܲ !àˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°öñ xy˛õöyÓ˚Ä

ˆï˛y ÓÎ˚§ xˆÏöܲ •°ñ öï%˛ö öyê˛ˆÏܲ ¢C ˆâyˆÏ£ÏÓ˚ ~•z ܲÛê˛y °y•zö

Ó˚yá%ö öyÊ ÈÙÙÙÈxy•yÊ Ü˛# xyÿ˛Î≈ ܲy!ÓƒÜ˛ §Ç°y˛õıÈÙÙÙÈ...ã%˛˛õ ܲˆÏÓ˚yñ

‡¢∑•#ö •Ä–‡...ˆflÀyˆÏï˛Ó˚ !û˛ï˛ˆÏÓ˚ â%!î≈ñ â%!î≈Ó˚ !û˛ï˛ˆÏÓ˚ hflÏkô‡xyÎ˚%‡

ˆ°á xyÎ˚% ˆ°á xyÎ˚%‡ ã%˛˛õ ܲˆÏÓ˚y ¢∑•#ö •ÄÛ...21 ~!≤ÈϰÓ˚ 121

!òö ˛õÓ˚ xyüyÓ˚ ˛õÓ˚üyÎ˚%Ó˚ í˛z˛õy!hsˇÜ˛ ~•z x!öÓyÎ≈ Óyã˛y°ï˛y...

ÈÙÙÙÈ ÎÓ!öܲyÓ˚ x!öÓyÎ≈ §¡õyˆÏï˛Ó˚ xò)ˆÏÓ˚ òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚ xyˆÏåÈ ˛õÓ˚üyÎ˚%–

xyÓ•§Çà#ï˛ xflõT˛ ˆÌˆÏܲ flõT˛ •ˆÏÎ˚ í˛zˆÏë˛ˆÏåÈ– ~•z ï˛yüy!ò •ˆÏÎ˚

ÎyÄÎ˚y ç#Óö xyÓ˚ ï˛yÓ˚ §•flÀ á%ã˛ˆÏÓ˚y !§!ܲ xyô%!° çí˛¸yˆÏöy ˛õÓ˚üyÎ˚%Ó˚

!ÓÓî≈ åÈyÎẙÎ˚ !Ó°ˆÏÎ˚Ó˚ ¢∑•#ö xyï≈˛öyò üyé˛ÓẙˆÏï˛ â%ü û˛yäyÎ˚– ˆÜ˛yˆÏöy

!fiÌÓ˚ ò,¢ƒ öÎ˚ñ ˆ¢£Ï ˛õÎ≈hsˇ ӈϰ!åÈ •Î˚ˆÏï˛y ܲüñ !°ˆÏá!åÈ ï˛yÓ˚ ˆÌˆÏܲÄ

ˆÓ!¢– ˆ§ §ˆÏÓÓ˚ x!û˛âyï˛ Ü˛# •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ û˛yÓˆÏï˛ û˛yÓˆÏï˛•z §Ç°y˛õ

!öˆÏÎ˚ ~•z xyd!çK˛y§yÊ öyê˛Ü˛ Î!ò ˆòáy !ܲÇÓy ˛õí˛¸y xÌÓy ܲ“öyÎ˚

xÑyܲy ò,ˆÏ¢ƒÓ˚ x!û˛öÎ˚ˆÏÎyàƒ ≤Ã!ï˛FåÈ!Ó •ˆÏÎ˚ ÌyˆÏܲ ï˛ˆÏÓ ≤Ã!ï˛!ê˛

üyö%£Ï•z ç#ÓˆÏöÓ˚ ˆÜ˛yˆÏöy öy ˆÜ˛yˆÏöy ˛õˆÏÓ≈ ~ܲçö á[˛Ü˛y°#ö

öyê˛Ü˛Ü˛yÓ˚ñ ܲyàçܲ°ˆÏü ï˛yÓ˚ §y«˛yÍÈÙÈ≤Ãüyî öy Ìyܲñ §yï˛Ó˚äy ˜¢¢Ó

ˆÌˆÏܲ üyö%£Ï xçyˆÏhsˇ•z ˆÎ ܲï˛ÓyÓ˚ öyê˛Ü˛ Óy öyê˛ƒyÇ¢ Ó˚ã˛öy ܲˆÏÓ˚

ˆú˛ˆÏ°ÈÙÙÙÈܲáöÄ ~ܲyˆÏhsˇñ ܲáöÄ xˆÏöˆÏܲÓ˚ üˆÏôƒñ ܲáöÄ â%üû˛yäy

Ó˚yˆÏï˛ñ ܲáöÄÈÙÈÓy x°§ ò%˛õ%ˆÏÓ˚ÈÙÙÙÈ ~üöܲ# ܲyç ܲÓ˚ˆÏï˛ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ñ

ã˛°ˆÏï˛ ã˛°ˆÏï˛ñ â%Ó˚ˆÏï˛ â%Ó˚ˆÏï˛ ï˛yÓ˚•z ã˛«%˛‹øyö ÓyhflψÏÓÓ˚ §yüˆÏö ã˛!ܲï˛

˜ã˛ï˛ˆÏöƒ !öÉ¢ˆÏ∑ ˆ°áy •ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚ Ü˛ï˛ §Ó˚Ó §Ç°y˛õ xyÓ˚ fl∫ܲ!“ï˛

ò,¢ƒñ ÎyÓ˚ Ü%˛¢#°ÓÓ˚y í˛zˆÏë˛ xyˆÏ§ âê˛üyö Óï≈˛üyö ˆÌˆÏܲñ ˆÜ˛yˆÏöy à“

Óy í˛z˛õöƒy§ ˆÌˆÏܲñ !ܲÇÓy ˛õ!Ó˚!ã˛ï˛ ˆÜ˛yˆÏöy xï˛#ˆÏï˛Ó˚ xyáƒyö ˆÌˆÏܲ–

Ä•z§Ó §Óyܲ ò,¢ƒ Îáö ï˛yÓ˚ xÓˆÏã˛ï˛ˆÏö §,!çï˛ •ˆÏFåÈñ ï˛áö ˆ§

!öˆÏç !ܲv ò,¢ƒï˛ !öÓ≈yܲñ ÓˆÏí˛¸yˆÏçyÓ˚ !Óí˛¸!Óí˛¸ ܲˆÏÓ˚ xflõT˛û˛yˆÏÓ

ܲÌy ӈϰ ã˛ˆÏ° ˆ§ñ ï˛Ó% §Óyܲñ ܲyÓ˚î ≤Ã!ï˛!ê˛ ¢∑ ˆ§ ï˛yÓ˚ üˆÏï˛y

ܲˆÏÓ˚ í˛zFã˛yÓ˚î ܲˆÏÓ˚... ¢%öˆÏï˛Ä ˛õyÎ˚ ˆ§ ö#Ó˚Ó í˛zFã˛yÓ˚î– ï˛yÓ˚˛õÓ˚

§rôƒyÓ˚ xyܲyˆÏ¢ âˆÏÓ˚ˆÏú˛Ó˚y í˛zí˛¸hsˇ ˛õy!áÓ˚ üˆÏï˛y ˆ§•z§Ó ò,¢ƒ o%ï˛

!ü!°ˆÏÎ˚Ä ÎyÎ˚– ˆåÈyˆÏê˛yˆÏÓ°yÎ˚ fl%Ò° ܲˆÏ°ˆÏç xÌÓy ç#ÓˆÏöÓ˚ ò%˛õ%Ó˚

ˆÌˆÏܲ !ÓˆÏܲˆÏ° xyÓ˚ !ÓˆÏܲ° à!í˛¸ˆÏÎ˚ §rôƒyÎ˚ ܲï˛ÓyÓ˚ ~üö xçflÀ

ò,¢ƒ ˆ§ ˜ï˛!Ó˚ ܲˆÏÓ˚– xö%˛õ!fiÌï˛ ¢e%ñ Ü%˛ã%˛ˆÏê˛ ≤Ã!ï˛ˆÏÓ¢#ñ !≤ÃÎ˚ï˛ü

Órô%ñ é˛àí˛¸yˆÏê˛ §•˛õyë˛#ñ ܲyÓ˚ˆÏî xܲyÓ˚ˆÏî ˆÓ˚ˆÏà ÎyÄÎ˚y !¢«˛Ü˛ !ܲÇÓy

û˛yˆÏ°y°yày ˆüˆÏÎ˚!ê˛ˆÏܲ §yüˆÏö Ó!§ˆÏÎ˚ ˆ§•z öyê˛ˆÏܲÓ˚ §,çöÈÙÈ°#°y

ã˛ˆÏ° ܲï˛ÓyÓ˚Ê ˆ§•z§Ó x!°!áï˛ !Ó!ã˛e §Óyܲ ò,¢ƒ Îy xˆÏöƒÓ˚

ܲyˆÏåÈ ≤ÃyÎ˚¢•z x◊%ï˛ñ ˆ§•z§Ó fl∫!≤¿° §Ç°y˛õ âö Îy!üö#Ó˚ üyˆÏé˛

Ü˛ï˛ öyÈÙȈ°áy öyê˛Ü˛ ˜ï˛!Ó˚ ܲˆÏÓ˚– ˆ§ §Ó öyê˛ˆÏܲÓ˚ ˆÓ!¢Ó˚ û˛yà•z

x§¡õ)î≈ ܲáöÄÈÙÈÓy §¡õ)î≈ üˆÏö üˆÏö–

xöƒ ü•Í öyê˛Ü˛Ü˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ ܲÌy §!ë˛Ü˛ Ó°ˆÏï˛ ˛õy!Ó˚ öyñ ~•z

xû˛yçˆÏöÓ˚ x!°!áï˛ öyê˛Ü˛ ˆ°áyÓ˚ ¢%Ó˚%Ä §%ò)Ó˚ ˆåȈϰˆÏÓ°yÎ˚ñ ˆÎüö

•Î˚ xyÓ˚ ܲ#Ê §Ç°y˛õ ˆ°áyÓ˚ xyÓ˚Ω˛ áy!öܲê˛y ~üö•z §yôyÓ˚îû˛yˆÏÓñ

ܲyàˆÏçܲ°ˆÏü ˆ§ §Ó•z ÎÌyÓ˚#!ï˛ x!°!áï˛– xflõT˛ ˜¢¢ˆÏÓÓ˚ flø,!ï˛

•yï˛ˆÏí˛¸ ˆòáy ÎyˆÏFåÈ ≤ÃyÎ˚ §Ó•z !åÈ° §Ó˚Ó §Ç°y˛õñ í˛z͈ϧ !åÈ°

≤Ã!ï˛ˆÏÓ¢ xyÓ˚ ã˛Ó˚yã˛Ó˚ñ ˛õÓ˚Óï≈˛#ܲyˆÏ° ˆÜ˛yˆÏöy ˛õ!ë˛ï˛ Óy ◊%ï˛ à“

!ܲÇÓy xô≈◊%ï˛ Ü˛y!•!ö– ÓyÓy !åȈϰö §Ó˚ܲy!Ó˚ •y§˛õyï˛yˆÏ°Ó˚ ~ܲüye

!ã˛!ܲͧܲ– •y§˛õyï˛yˆÏ°Ó˚ ~ܲ öyˆÏ§≈Ó˚ !ܲˆÏ¢yÓ˚# ܲöƒy ö#°y!òÓ˚ xú%˛Óẙö

ܲÌy xyÓ˚ §Ó§üˆÏÎ˚Ó˚ •y!§ü%áê˛y xyüyÓ˚ á%Ó û˛yˆÏ°y °yàï˛ñ xyÓ˚ ˆ§•z

§%ÓyˆÏò•z ˆ§ xyüyÓ˚ IJõÓ˚ á%Ó áÓÓ˚òy!Ó˚ ܲÓ˚ï˛– ˆÎ üyö%£Ïê˛y üyˆÏ§

ò%ÈÙÈ~ܲÓyÓ˚ ĈÏòÓ˚ ˆÜ˛yÎ˚yê≈˛yˆÏÓ˚ xy§ï˛ ˆ§ !ܲv xyüyÓ˚ á%Ó ~ܲê˛y

˛õåȈϮÓ˚ ˆ°yܲ !åÈ° öy– üyˆÏÎ˚Ó˚ ÓyÓ˚î !åÈ°ñ ï˛y•z Ä•z ò%ÈÙÈã˛yÓ˚!òö

ö#°y!òÓ˚ âˆÏÓ˚ ˆÎï˛yü öy– ~üö•z ~ܲ!òö ö#°y!ò xyüyÎ˚ ˆí˛ˆÏܲ !öˆÏÎ˚

Ó°°ñ Úï%˛•z xy!§§ öy ˆÜ˛ö⁄Û xy!ü ˆ§!òö •ë˛yÍ•z §ÇˆÏܲyã˛ ˆû˛ˆÏä

ӈϰ ˆú˛ˆÏ°!åÈ°yüñ Úö#°y!ò ˆï˛yÓ˚ ÓyÓy ~ˆÏ° ˆï˛y xy!ü Îy•z öyñ

ÎyÓÄ öy–Û ö#°y!ò •ë˛yÍ ˆÓ˚ˆÏà !àˆÏÎ˚ xyüyÎ˚ ~ܲ ã˛í˛¸ ˆüˆÏÓ˚ Ó°°ñ

ÚÄ xyüyÓ˚ ÓyÓyñ ˆï˛yˆÏܲ ˆÜ˛ ӈϰˆÏåÈ⁄Û xÓyܲ •ˆÏÎ˚ ˆòá°yüñ ö#°y!òÓ˚

ˆã˛yˆÏá ç°– ˆ§•z !ÓˆÏܲˆÏ° xyüyˆÏòÓ˚ fl∫Ó˚!ã˛ï˛ §Ç°y˛õ flø,!ï˛ˆÏï˛ ˆÜ˛üö

ܲˆÏÓ˚ çy!ö öy xˆÏöܲê˛y•z ˆÓшÏã˛ xyˆÏåÈ– ˛õ°y!¢Ó˚ •y§˛õyï˛yˆÏ°Ó˚ ˆÓ¢

!ܲå%Èê˛y ò)ˆÏÓ˚ ˆ§•z ≤ÃyÎ˚ !öç≈ö ˆÓ˚° ܲy°û˛yê≈˛ñ ÎyÓ˚ ö#ˆÏã˛ ˆåÈyˆÏRy ~ܲ

öÎ˚yöç%!°ñ ï˛yÓ˚ ˛ò%Û˛õyˆÏ¢Ó˚ !ÓhflÏ#î≈ §Ó%ç– ˆÎáyˆÏö xy!ü ≤ÃyÎ˚•z ã˛ˆÏ°

ˆÎï˛yü ˆüˆÏë˛y˛õÌ xyÓ˚ xy° ˆû˛ˆÏäñ ˆÎáyˆÏö xyüyÓ˚ ò%•z Órô%Ó˚ §ˆÏAàñ

fl%҈ϰÓ˚ ˆ¢£Ï ˛õÓ˚#«˛yÓ˚ ˛õÓ˚ ô)ü˛õyˆÏöÓ˚ x!û˛K˛ï˛yñ ˆÎáyˆÏö xy!ü

˜¢¢ˆÏÓÓ˚ 8ÈÙÈ9 ÓåÈÓ˚ ≤ÃyÎ˚•z ~ܲy ~ܲy ã˛ˆÏ° ˆÎï˛yü– §yÓ˚y!òˆÏöÓ˚

ã˛yÓ˚ÈÙÈ˛õÑyã˛ê˛y ˆê˛Δö åÈyí˛¸y Ä•z ܲy°û˛yˆÏê≈˛ xyÓ˚ ˆÜ˛yˆÏöy ¢∑ çyàï˛ öy–

ˆ§•z ܲy°û˛yˆÏê≈˛ ˛õy ò%!°ˆÏÎ˚ ӈϧ ã˛Ó˚yã˛Ó˚ˆÏܲ §y«˛# ˆÓ˚ˆÏá Üœ˛y§ !§ˆÏ:Ó˚

~ܲ •yú˛˛õƒyrê˛ Óy°Ü˛ ˆ§•z !ÓˆÏܲˆÏ° !ã˛ÍܲyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ í˛zˆÏë˛!åÈ°ñ Úö#°y!ò

xy!ü ˆï˛yˆÏܲ !ÓˆÏÎ˚ ܲÓ˚Ó–Û ï˛yÓ˚˛õÓ˚ xyÓ˚Ä Ü˛ï˛ §Ç°y˛õÊ xò)ˆÏÓ˚

òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚ ÜÑ˛yò!åÈ° í˛yàÓ˚ ˆã˛yˆÏáÓ˚ ~ܲ fl∫≤¿û˛yäy !ܲˆÏ¢yÓ˚#ñ ï˛yÓ˚ öyã˛ˆÏï˛

Ìyܲy ò%•z é%˛°hsˇ !Óö%!öÓ˚ üˆÏôƒ xò,¢ƒñ ï˛Ó% ˆ¢£ÏÓ˚yˆÏï˛Ó˚ fl∫ˆÏ≤¿Ó˚ üˆÏï˛y

§%à!rô ˆï˛ˆÏ°Ó˚ Ó˚•§ƒüÎ˚ í˛yܲ–... xyÓ˚ ~ܲ öyê˛Ü˛Ó˚ã˛öy çˆÏü í˛zë˛ï˛

xyüyˆÏòÓ˚ •y§˛õyï˛yˆÏ° ˆÜ˛yÎ˚yê≈˛yˆÏÓ˚Ó˚ Óy•zˆÏÓ˚Ó˚ âˆÏÓ˚ ≤Ã!ï˛ §rôƒyÎ˚

≤Ãy•zˆÏû˛ê˛ !ê˛í˛z¢ˆÏö xy§y §%°ï˛yö üyfiê˛yÓ˚ˆÏܲ !âˆÏÓ˚– üyò%Ó˚ !Ó!åȈÏÎ˚

¢%Ó˚% •ï˛ ˛õí˛¸yˆÏöyÓ˚ xy§Ó˚– ~ܲü%á ˛õyܲy òy!í˛¸ !òˆÏÎ˚ §%°ï˛yö !ü~èy

≤ÃÌü !òˆÏܲ xyüyÎ˚ ï˛yÓ˚ ˆÜ˛yˆÏ° Ó!§ˆÏÎ˚ ˛õí˛¸yˆÏï˛öñ ˛õˆÏÓ˚ ò%ÈÙÈÓåÈÓ˚

ˆåÈyê˛!òÓ˚ §ˆÏAà üyò%ˆÏÓ˚ ӈϧ•z ï˛yÓ˚ ܲyˆÏåÈ ˛õˆÏí˛¸!åÈ– ~ü!öˆÏï˛ á%Ó

•y!§á%!¢ñ !ܲv ˛õí˛¸y !ë˛Ü˛üˆÏï˛y öy !òˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏ° á%Ó ˆÓ˚ˆÏà !àˆÏÎ˚

üyÓ˚ôÓ˚Ä Ü˛Ó˚ˆÏï˛ö– ïÑ˛yˆÏܲ !öˆÏÎ˚ Îáö xyüyÓ˚ ˆüy• xyÓ˚ û˛yˆÏ°yÓy§yÓ˚

òá° !öˆÏÎ˚ !öï˛ û˛Î˚ñ ï˛áö á%Ó Ó˚yà •ï˛ñ xyÓyÓ˚ ~ܲ ày° ˆ•ˆÏ§

üyˆÏé˛ üyˆÏé˛ Îy Ó°ˆÏï˛ ÌyܲˆÏï˛öñ ï˛y ˆû˛ˆÏÓ xyç ˆã˛yˆÏá ç° xyˆÏ§–

!ܲå%ȈÏï˛•z ú%˛ê˛hsˇ ú%˛°ê˛y àyåÈ ˆÌˆÏܲ ˛õí˛¸ˆÏåÈ öy ˆòˆÏá ~ܲÓyÓ˚ ˆåÈyR


xy!ü ~ܲê˛y ˆåÈyR àyåȈÏܲ Óƒyê˛ •yˆÏï˛ üyÓ˚!åÈ°yüñ ÈÙÙÙȈϧ•z §üÎ˚

§%°ï˛yö üyfiê˛yÓ˚ xyüyÓ˚ •yï˛ ˆÌˆÏܲ Óƒyê˛ê˛y ˆÜ˛ˆÏí˛¸ !öˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°öñ

ÚàyåÈê˛y ˆÎ ÜÑ˛yòˆÏåÈ Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åȧ öy⁄Û ˛õˆÏÓ˚ ~ܲ §Ü˛yˆÏ° xyüyÓ˚

ë˛y¡øy Së˛yÜ%˛üyV Ä•z àyåÈê˛yÓ˚ ö#ˆÏã˛ ç° !òˆÏÎ˚ Îáö ã˛ˆÏ° ÎyˆÏFåÈñ

ˆòá°yü ê%˛Ü˛ ܲˆÏÓ˚ í˛z˛õÓ˚ ˆÌˆÏܲ ˆÜ˛ï˛Ü˛# ú%˛°ê˛y ˛õí˛¸°– ˛õí˛¸yˆÏï˛ ~ˆÏ°

§%°ï˛yö üyfiê˛yÓ˚ˆÏܲ ≤ß¿ ܲÓ˚°yü ڈΠˆ§!òö ÜÑ˛yò!åÈ°ñ ˆÜ˛ö xyç

ˆ§•z àyåÈê˛y ë˛y¡øyˆÏܲ ú%˛°ê˛y !òˆÏÎ˚ !ò° üyfiê˛yÓ˚ü¢y•z⁄Û ÈÙÙÙȧ%°ï˛yö

üyfiê˛yÓ˚ xyüyÎ˚ ˆÜ˛yˆÏ° !öˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°ö ÚàyˆÏåÈÓ˚ àyˆÏÎ˚ •yï˛ !òˆÏ° àyåÈ

Ó%ˆÏé˛ ˆöÎ˚ ܲyÓ˚ •yï˛– üy!°Ó˚ öy ú%˛° ˆã˛yˆÏÓ˚Ó˚ÊÛ ÓˆÏí˛¸y •ˆÏÎ˚ ~•z òyÓ˚%î

§Ç°y˛õ xyüyÓ˚ ~ܲ öyê˛ˆÏܲ °y!àˆÏÎ˚!åÈ– §%°ï˛yö ˛üyfiê˛yÓ˚ˆÏܲ !öˆÏÎ˚

xyÓ˚Ä Ü˛ï˛ x!°!áï˛ Ü˛“ÈÙȧǰy˛õ xyüyÓ˚ •zfl%Ò°ˆÏÓ°yÎ˚Ê

á%Ó•z xflõT˛û˛yˆÏÓ üˆÏö xyˆÏåÈ ~üö ~ܲ §Óyܲ§Ç°y˛õ– §Ω˛Óï˛

ˆÎ §rôƒyÎ˚ xy§ˆÏï˛ ˆò!Ó˚ •!FåÈ° ïÑ˛yÓ˚ñ xy!ü ~ܲå%ȈÏê˛ ïÑ˛yÓ˚ xy§yÓ˚

Ó˚yhflÏy ˆòˆÏá !öˆÏÎ˚ ~ˆÏ§ xyüyÓ˚ ò%ÛÓåȈÏÓ˚Ó˚ ÓˆÏí˛¸y ˆåÈyê˛!òÓ˚ í˛z°ˆÏê˛y!òˆÏܲ

§%°ï˛yö !ü~èy •ˆÏÎ˚ ӈϧ!åÈ°yü– ï˛yÓ˚ Ó§yñ ܲÌyÓ°yñ •y!§ñ ˆÓ˚ˆÏà

ÎyÄÎ˚y ≤ÃyÎ˚ •%Ó•% öܲ° ܲˆÏÓ˚ •y§ˆÏï˛ Ìyܲy Óy!°Ü˛y ˆ◊yï˛yˆÏܲ SüyˆÏö

ˆåÈyê˛!òˆÏܲV Îy ¢%!öˆÏÎ˚!åÈ°yü ï˛y ܲáˆÏöy•z §%°ï˛yö üyfiê˛yˆÏÓ˚Ó˚ ܲyåÈ

ˆÌˆÏܲ öܲ° ܲÓẙ ܲÌy öÎ˚ñ ï˛y ~ܲyhsˇ•z xyüyÓ˚•z ܲ“ÓẙˆÏçƒÓ˚ §%°ï˛yö

üyfiê˛yˆÏÓ˚Ó˚ ܲÌyñ ˆ§ §Ç°y˛õê˛y xyüyÓ˚ Ó˚ã˛öy– §Ω˛Óï˛ ˆåÈyê˛!òˆÏܲ

~Ó˚ܲü !ܲå%È ÓˆÏ°!åÈ°yü §%°ï˛yö üyfiê˛yÓ˚ •ˆÏÎ˚ñ Úxyç ö°ˆÏã˛ÔÓyFã˛yÓ˚

!ܲÇÓy ˜ï˛°y=˛ ÓÑy¢ ˆÓˆÏÎ˚ ¢yü%ˆÏܲÓ˚ Äë˛yöyüyÓ˚ xAܲ Ìyܲ– xyç

xyüyÓ˚ ~ï˛ âö °¡∫y òy!í˛¸ ܲ# ܲˆÏÓ˚ •° ˆï˛yüyˆÏòÓ˚ ˆ§•z à“ ˆ¢yöyÓ

xyÓ˚ ˆ¢ˆÏ£Ï ò%ÈÙÈò%ˆÏê˛y xAܲ ò%•zû˛yˆÏÓ ˆòÓ–Û ˆåÈyê˛!òˆÏÜ ˆò!áˆÏÎ˚ Ó°ï˛yüñ

Úï%˛!ü à%ˆÏî Ó°ˆÏÓ ~•z òy!í˛¸Ó˚ ܲê˛y ã%˛° ˛õyܲy xyÓ˚ ܲê˛y ÜÑ˛yã˛yÛñ xyÓ˚

xò,¢ƒ xy!üÓ˚ !òˆÏܲ í˛ẑ Ïj¢ ܲˆÏÓ˚ Ó°ï˛yüñ Úï%˛!ü ˆüˆÏ˛õ Ó°ˆÏÓ §ÓˆÏã˛ˆÏÎ˚

°¡∫y òy!í˛¸Ó˚ ˜òâ≈ƒ Ü˛ï˛–Û Îï˛ò)Ó˚ üˆÏö ˛õˆÏí˛¸ ˆåÈyê˛!òÄ ï˛yÓ˚ !öçfl∫

ܲ“öyÎ˚ Ä•z §Ç°yˆÏ˛õÓ˚ í˛z_Ó˚ !òï˛ñ Úܲ# ܲˆÏÓ˚ à%öÓ §ƒyÓ˚ñ xy˛õöyÓ˚

àyˆÏ° ˆï˛y ˆÜ˛yˆÏöy òy!í˛¸ ˆö•zñ xy˛õ!ö ˆê˛Ó˚ ˛õyö!öñ â%ˆÏüÓ˚ üˆÏôƒ

•zò%ˆÏÓ˚ xy˛õöyÓ˚ §Ó òy!í˛¸ ˆáˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ §ƒyÓ˚–Û ï˛yÓ˚˛õÓ˚ Úfiê˛ƒyu˛ xy˛õ

xö !ò üyò%Ó˚Ûñ xyÓ˚ ï˛yÓ˚ í˛z_ˆÏÓ˚ñ Ú!§ê˛ í˛yí˛zö xö !˛õåȈÏöÓ˚ â%ˆÏê˛Ó˚

ÓhflÏy §ƒyÓ˚Û •zï˛ƒyܲyÓ˚ ˆÎÔÌ §Ç°y˛õ ã˛°ï˛ xˆÏöܲ«˛î– ~ܲê%˛ í˛z˛õˆÏÓ˚Ó˚

Üœ˛yˆÏ§ í˛ẑ Ïë˛ñ ˛õí˛¸y !öˆÏÎ˚•z §Ç°y˛õ Ó˚ã˛öyÈÙÙÙÈ ç#ÓˆÏö ˛õí˛¸y ≤ÃÌü í˛z˛õöƒy§

!åÈ° xyü xÑy!ê˛Ó˚ ˆûÑ˛˛õ%ñ Îy ˛õˆÏÌÓ˚ ˛õÑyã˛y!°ÈÙÈÓ˚ §Ç!«˛Æ åÈye§ÇflÒÓ˚î–

ï˛áö xy!ü öÓü ˆ◊!îñ xhsˇï˛ ò¢ÈÙÈ˛õˆÏöˆÏÓ˚y ÓyÓ˚ ˛õí˛¸y Ä•z !≤ÃÎ˚

í˛z˛õöƒy§!ê˛ˆÏܲ §yüˆÏö ܲü˛õˆÏ«˛ ˛õÑyã˛ÈÙÈåÈÎ˚ ÓyÓ˚ öyê˛ƒò,¢ƒ Ó˚ã˛öy ܲˆÏÓ˚!åÈ

˛õ°y!¢Ó˚ Ä•z ܲy°û˛yˆÏê≈˛ ӈϧ– ÓÎ˚§ ˆÎ Ü˛ï˛ Ü˛# ˆÜ˛ˆÏí˛¸ ˆöÎ˚Ê Ä•z

Ó•z ˛õí˛¸ˆÏï˛ !àˆÏÎ˚ ~áö xyÓ˚ ˆã˛yˆÏá ~ܲê%˛Ä ç° xyˆÏ§ öyñ ¢%ô%

ˆê˛ΔˆÏöÓ˚ çyö°y !òˆÏÎ˚ ˆòáy å%Èê˛hsˇ @ˇÃyü xyÓ˚ !Ó°#Î˚üyö üyˆÏë˛Ó˚ !˛õåȈÏö

ˆòÔí˛¸ˆÏöy !òàˆÏhsˇÓ˚ üˆÏï˛y ˆ§•z ˜¢¢ÓÈÙÈ˜Ü˛ˆÏ¢yÓ˚ñ àyåÈàyåÈy!°Ó˚ úÑ˛yܲ

!òˆÏÎ˚ í˛zÑ!ܲ ˆòÎ˚– xyÓ˚ ˆòÔˆÏí˛¸ xò,¢ƒ •Î˚–

Ú˛õÓ˚!òö é˛í˛¸ Ó,!T˛ Ìy!üÎ˚y ˆà°– xyܲyˆÏ¢Ó˚ ˆüâ ܲy!ê˛ˆÏï˛ ¢%Ó˚%

ܲ!Ó˚°– ...x˛õ% ï˛y•yÓ˚ !ò!òÓ˚ üyÌyÓ˚ ܲyˆÏåÈ Ó!§Î˚y ç°˛õ!ê˛ !òˆÏï˛!åÈ°–

!ò!òˆÏܲ ò%ÈÙÈ~ܲÓyÓ˚ í˛y!ܲ° Ä !ò!ò ¢%ö!åȧ– ˆÜ˛üö xy!åȧ Ä !ò!ò⁄

ò%à≈yÓ˚ ˆÜ˛üö xyFåÈߨ û˛yÓ– ˆë˛Ñyê˛ öy!í˛¸ˆÏï˛ˆÏåÈÈÙÙÙÈ Ü˛# ˆÎö xy˛õöüˆÏö

Ó!°ˆÏï˛ˆÏåÈñ ˆâyÓ˚ ˆâyÓ˚– x˛õ% ü%ˆÏáÓ˚ ܲyˆÏåÈ Ü˛yö °•zÎẙ !àÎẙ ò%ÈÙÈ~ܲÓyÓ˚

ˆã˛T˛y ܲ!Ó˚Î˚yÄ !ܲå%È Ó%!é˛ˆÏï˛ ˛õy!Ó˚° öy– ˜ÓܲyˆÏ°Ó˚ !òˆÏܲ çμÓ˚ åÈy!í˛¸Î˚y

ˆà°– ò%à≈y xyÓyÓ˚ ˆã˛yá ˆü!°Î˚y ã˛y!•ˆÏï˛ ˛õy!Ó˚° ~ï˛«˛î ˛õˆÏÓ˚–

û˛y!Ó˚ ò%Ó≈° ••zÎ˚y ˛õ!í˛¸Î˚yˆÏåÈñ !ãÑ˛ !ãÖ˛ ܲ!Ó˚Î˚y ܲÌy Ó!°ˆÏï˛ˆÏåÈñ û˛yˆÏ°y

ܲ!Ó˚Î˚y öy ¢%!öˆÏ° ˆÓyé˛y ÎyÎ˚ öy !ܲ Ó!°ˆÏï˛ˆÏåÈñ üy à,•Ü˛yˆÏÎ≈ í˛z!ë˛Î˚y

ˆàˆÏ° x˛õ% !ò!òÓ˚ ܲyˆÏåÈ Ó!§Î˚y Ó˚!•°– ò%à≈y ˆã˛yá ï%˛!°Î˚y ï˛y•yÓ˚

!òˆÏܲ ã˛y!•Î˚y Ó!°°ÈÙÙÙȈӰy Ü˛ï˛ ˆÓ˚⁄

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

x˛õ% Ó!°°ÈÙÙÙȈӰy ~áöÄ xˆÏöܲ xyˆÏåÈÈÙÙÙȈÓẙj%Ó˚ í˛ẑ Ïë˛ˆÏåÈ xyç

ˆòˆÏá!åȧ !ò!ò⁄ ~áöÄ xyüyˆÏòÓ˚ öyÓ˚ˆÏܲ° àyˆÏåÈÓ˚ üyÌyÎ˚ ˆÓ˚yj%Ó˚

Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ... áy!öܲê˛y ˛õˆÏÓ˚ ò%à≈y Ó!°°ÈÙÙÙȈ¢yö x˛õ%ñ ~ܲê˛y ܲÌy ˆ¢yöÈÙÙÙÈ

Ú!ܲˆÏÓ˚ !ò!ò⁄ ˛õˆÏÓ˚ ˆ§ !ò!òÓ˚ ü%ˆÏáÓ˚ xyÓ˚Ä Ü˛yˆÏåÈ ü%á °•zÎ˚y

ˆà°– xyüyÎ˚ ~ܲ!òö ï%˛•z ˆÓ˚°ày!í˛¸ ˆòáy!Ó⁄Û Sxyü xy!ê˛Ó˚ ˆûÑ˛˛õ%V

~ ôÓ˚ˆÏöÓ˚ í˛z˛õöƒy§ Óy ܲy!•!öÓ˚ xhsˇÓ˚ˆÏAà ˆï˛y öyê˛Ü˛ §yçyˆÏöy•z

ÌyˆÏܲñ Ó!•Ó˚ˆÏAà ≤ÃyÎ˚¢•z ~ ôÓ˚ˆÏöÓ˚ §Ç°y˛õ Ó%ˆÏܲÓ˚ ˆû˛ï˛ˆÏÓ˚

!̈ÏÎ˚ê˛yÓ˚ˆÏܲ ≤ÈÏÓ˚y!ã˛ï˛ ܲˆÏÓ˚– ˆåÈyê˛!òˆÏܲ §yüˆÏö Ó!§ˆÏÎ˚ ò%ÈÙÈ~ܲÓyÓ˚

ˆÎ ~üö ò,ˆÏ¢ƒÓ˚ §Ç°y˛õà%ˆÏ°y •%Ó•% ò%ÛçˆÏö !üˆÏ° x!û˛öÎ˚ ܲˆÏÓ˚

Ó!°!ö ï˛y öÎ˚ñÈÙÙÙÈ!ܲv í˛z˛õöƒyˆÏ§Ó˚ à“ åÈy!í˛¸ˆÏÎ˚ ~ܲ xyÿ˛Î≈ öï%˛ö

öyê˛ƒò,¢ƒ Ó˚ã˛öyÄ ˆï˛y ܲˆÏÓ˚!åÈ°yü ~ܲyˆÏhsˇ– ï˛áöÄ §ï˛ƒ!çÍ Ó˚yˆÏÎ˚Ó˚

Ú˛õˆÏÌÓ˚ ˛õÑyã˛y°#Û ˜ï˛!Ó˚ •Î˚!ö– xö%û˛ˆÏÓÓ˚ Îy !ܲå%È ï˛yÓ˚ í˛z͈ϧ ¢%ô%üye

!Óû)˛!ï˛û)˛£Ïî @ˇÃ!rÌï˛– !ܲv ˆ°áyÓ˚ çyò%ˆÏï˛ ö#Ó˚Ó x«˛Ó˚à%ˆÏ°y §•§y

§ç#Ó •ˆÏÎ˚ í˛zë˛ï˛– ã˛!Ó˚eà%ˆÏ°y ˆâyÓ˚ï˛Ó˚ Óï≈˛üyˆÏö §¢Ó˚#ˆÏÓ˚ •y!çÓ˚–

ˆÎˆÏ•ï%˛ ò%à≈yÓ˚ ü,ï%˛ƒˆÏܲ ܲáˆÏöy•z ˆüˆÏö !öˆÏï˛ ˛õy!Ó˚!öñ ˛õí˛¸ˆÏï˛ !àˆÏÎ˚

ÜÑ˛yòï˛yü xyÓ˚ Ó˚yà •ï˛ !Óû)˛!ï˛û)˛£ÏˆÏîÓ˚ í˛z˛õÓ˚– ~ܲ!òö ˆû˛ˆÏÓ !ö°yü

Ä à“ xy!ü !°áˆÏ° ~û˛yˆÏÓ üƒyˆÏ°!Ó˚Î˚yÎ˚ ÜÑ˛y˛õˆÏï˛ ÜÑ˛y˛õˆÏï˛ ~üö

ˆåÈyˆÏê˛y ÓÎ˚ˆÏ§ ò%à≈yˆÏܲ üÓ˚ˆÏï˛ !òï˛yü öy– ˆ§•z ܲy°û˛yˆÏê≈˛Ó˚ ~ܲyˆÏhsˇ

ï˛y•z í˛z˛õöƒy§ˆÏܲ åÈy!í˛¸ˆÏÎ˚ xyüyÓ˚ §Ó˚Ó ò,¢ƒÓ˚ã˛öy– ˛õˆÏÌÓ˚ ˛õÑyã˛y!°

ˆ¢£Ï •Î˚ !ö!ÿ˛!®˛õ%Ó˚ ˆåȈÏí˛¸ ÎyÄÎ˚y x˛õ%Ó˚ x˛õ!Ó˚!ã˛ˆÏï˛Ó˚ !òˆÏܲ öï%˛ö

ç#ÓˆÏöÓ˚ Îyey !òˆÏÎ˚– xöƒ ~ܲ ˆã˛yˆÏjy ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ~•z !ܲˆÏ¢yˆÏÓ˚Ó˚

§,çˆÏö ˆ§•z öï%˛ö çyÎ˚àyÎ˚ öï%˛ö ç#ÓˆÏö x˛õ% •ë˛yÍ•z ˆòáy ˛õyÎ˚

ò%à≈yÓ˚– üƒyˆÏ°!Ó˚Î˚yÎ˚ xyÜ ˛yhsˇ ò%à≈yˆÏܲ á%Ó áyÓ˚y˛õ xÓfiÌyÎ˚ !ã˛!ܲͧyÓ˚

çöƒ ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚ !öˆÏÎ˚ ~ˆÏ§!åÈ° •!Ó˚•ˆÏÓ˚Ó˚ ~ܲ !Ó_¢y°# Îçüyö–

ò%à≈y ˆ§áyˆÏö•z û˛yˆÏ°y •ˆÏÎ˚ ĈÏë˛ñ ~ÓÇ §hsˇyö•#ö ˆ§•z ÎçüyˆÏöÓ˚

§Ç§yˆÏÓ˚ ˆÌˆÏܲ ÎyÎ˚– çyöy°y !òˆÏÎ˚ x˛õ%ˆÏܲ •ë˛yÍ ˆòáˆÏï˛ ˆ˛õˆÏÎ˚

í˛yˆÏܲ ò%à≈y– xÓyܲ á%!¢ˆÏï˛ x˛õ% •y§ˆÏï˛ •y§ˆÏï˛ !ò!òÓ˚ !òˆÏܲ ~!àˆÏÎ˚

ÎyÎ˚– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ Ü˛ï˛ ò%ÉáÈÙȈÓòöy ˆü¢yˆÏöyñ üyöÈÙÈx!û˛üyö ˆü¢yˆÏöy

§Ó˚Ó §Ç°y˛õ– ˆ§•z !öɧAà ܲy°û˛yˆÏê≈˛Ó˚ ˆÓ˚°°y•zöÈÙÈ˛õyï˛y üˆÏM˛

xy!ü x˛õ%ñ xyÓ˚ ö#ˆÏã˛ xyˆÏ°yÓ˚ ˛õyˆÏ¢ ÓyüöyÜ,˛!ï˛ ˆáç%Ó˚ àyåÈê˛yÓ˚

˛õyï˛yÓ˚ úÑ˛yˆÏܲ úÑ˛yˆÏܲ ò#â≈!òˆÏöÓ˚ xˆÏã˛öy ò%à≈yñ xyüyÓ˚ ¢•%ˆÏÓ˚ !ò!ò–

Óƒ§ñ ï˛yÓ˚ !òˆÏܲ ï˛y!ܲˆÏÎ˚ ï˛y!ܲˆÏÎ˚ §Ó˚Ó §Ç°y˛õ ã˛ˆÏ° xˆÏöܲ«˛î–

ò%ˆÏê˛y ã˛í˛¸y•zñ ~ܲê˛y àAàyú˛!í˛¸Ç !ܲÇÓy •Î˚ˆÏï˛y Óyí˛z[%˛ˆÏ° ~ܲê˛y ¢#î≈

Ü%˛Ü%˛Ó˚ xyüyÓ˚ ˆ§•z§Ó ˆüÔ!°Ü˛ §Ç°yˆÏ˛õÓ˚ «˛îܲy°#ö ˆ◊yï˛y– ~áö

üˆÏö •Î˚ñ ܲ# •y§ƒÜ˛Ó˚ !åÈ° ħÓñ ˆÜ˛yˆÏöy üyˆÏö•z •Î˚ öy– xyÓyÓ˚

ܲáöÄ üˆÏö •Î˚ñ •Î˚ˆÏï˛y §Óê˛y•z •y§ƒÜ˛Ó˚ !ܲÇÓy xÌ≈•#ö öÎ˚–

˛õÓ˚Óï≈˛#ܲyˆÏ° öyê˛ˆÏܲ §Ç°y˛õ Ó˚ã˛öyÓ˚ ܲ£Ï≈îû)˛!üˆÏï˛ ˜Ü˛ˆÏ¢yˆÏÓ˚Ó˚ ≤ÃÌü

°yä° ã˛y°yˆÏöyÓ˚ xüö ˆåȈϰüyö%!£Ïñ ú˛—%ôyÓ˚yÓ˚ üˆÏï˛y !ܲ •,òˆÏÎ˚Ó˚

àû˛#Ó˚ Îy˛õˆÏö xflõT˛û˛yˆÏÓ ˆÌˆÏܲ ÎyÎ˚!ö⁄ §Ç°y˛õ Ó˚ã˛öyÓ˚ §ˆÏã˛ï˛ö

ˆã˛T˛yÓ˚ ˆ˛õåȈÏö Ä xÓˆÏã˛ï˛ö ≤ÃÎ˚yˆÏ§Ó˚ !ܲ ˆÜ˛yˆÏöy ü)°ƒ•z ÌyˆÏܲ öy⁄

!öï˛yhsˇ xû˛yçˆÏöÓ˚ ~•z xyd˜ÏçÓ!öܲ ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y ܲy!•!öà%ˆÏ°y

ˆ¢yöyˆÏöyÓ˚ flõô≈yˆÏܲ «˛üy ܲÓ˚ˆÏÓö– xyüyÓ˚ üˆÏö •Î˚ ˆÎöñ ~•z

ܲÌyà%ˆÏ°y Ó°yñ á%Ó çÓ˚%!Ó˚– ~ÓyÓ˚ §Ó˚y§!Ó˚ ~•z ˆ≤Ã!«˛ˆÏï˛•z §Ó˚Ó

§Ç°yˆÏ˛õÓ˚ !ӣψÏÎ˚ §yüyöƒ xyÓ˚Ä !ܲå%È Ü˛Ìy ˆ§ˆÏÓ˚ ˆöÄÎ˚y ˆÎˆÏï˛

˛õyˆÏÓ˚– ≤Ã̈Ïü•z Ó°y û˛yˆÏ°y ܲ#û˛yˆÏÓ ˆò!á §Ç°y˛õˆÏܲ– xyˆÏà ˆÎ

x!û˛K˛ï˛yÓ˚ ܲÌyà%ˆÏ°y ï%˛ˆÏ°!åÈ ï˛yÓ˚ §)ˆÏe üˆÏö •Î˚ ~•z ~ܲê˛y üye

ç#Óöñ §#!üï˛ ˛õÓ˚üyÎ˚%Ó˚ ˆâÓ˚yˆÏê˛yˆÏ˛õ ï˛yÓ˚ !ÓhflÏyÓ˚ xyÓ˚ !Ó°Î˚–

§y!•ˆÏï˛ƒÓ˚ §Ó ¢yáyÓ˚ üˆÏï˛y•z öyê˛ˆÏܲÓ˚Ä Ó˚§ò Ä•z ˆâÓ˚yˆÏê˛y˛õê%˛Ü%˛

!âˆÏÓ˚•zñ ܲáöÄÈÙÈÓy ˆâÓ˚yˆÏê˛y˛õ û˛yäy ò%ɧy•ˆÏ§Ó˚ x°-# ˆöÔˆÏܲyÎ˚

ï˛yÓ˚ §,çöÈÙÈÎsfîyÓ˚ åÈê˛ú˛ˆÏê˛ òÑyí˛¸ê˛yöy– •Î˚ˆÏï˛y ~ ܲyÓ˚ˆÏî•z Úöyê˛ƒÜ˛°yÓ˚

ˆÜ˛ˆÏw ÌyˆÏܲ ˆÎ üyö%£Ïñ ˆ§ ܲáˆÏöy•z !Óü)ï≈˛ öÎ˚ñ Ó˚=˛üyLjϧÓ˚

19

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

üyö%£ÏÛÈÙÙÙÈ~üö•z í˛z˛õ°!kô ¢Ω%˛ !üˆÏeÓ˚ñ xyÓ˚ ï˛ÑyÓ˚ ˆ§•z í˛z˛õ°!kôÓ˚

§ˆÏAà ç!í˛¸ˆÏÎ˚ !åÈ° xyÓ˚Ä ò%ÛˆÏê˛y ¢∑ ÚÓ•%hflÏ!Ó˚Ü˛Û xyÓ˚ ÚÓ•%˛õy!Ÿª≈Ü˛Û–

Îï˛ ˆåÈyˆÏê˛y•z ˆ•yܲ ç#Óö ˆï˛y ï˛y•zÈÙÈ•z– xyÓ˚ ˆÎˆÏ•ï%˛ öyê˛ƒÜ˛°yÓ˚

üˆÏï˛y•z §y!•ˆÏï˛ƒÓ˚ §Ó ¢yáy≤âyáyÓ˚ §yüˆÏöÈÙÈ!˛õåȈÏö ÌyˆÏܲ ~•z ç#Óö

xyÓ˚ xöhsˇ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ x§#ü ã˛Ó˚yã˛Ó˚ñ ÓÓ˚yÓÓ˚•z öyê˛ƒ§Ç°yˆÏ˛õÓ˚ xöƒï˛ü

í˛zͧ •ˆÏÎ˚ í˛zˆÏë˛ˆÏåÈ •z!ï˛•y§ xyÓ˚ ˛õ%Ó˚yî åÈyí˛¸yÄ à“ñ í˛z˛õöƒy§ñ

xyáƒyöñ ܲ!Óï˛yÄ– ܲáöÄ Ä•z§Ó Ó˚ã˛öyÓ˚ xÇ¢ !ӈϢˆÏ£ÏÓ˚ §Ó˚Ó

˛õyë˛ ¢%öˆÏï˛ ¢%öˆÏï˛ üˆÏö •ˆÏï˛•z ˛õyˆÏÓ˚ Îy ¢%ö!åÈ ï˛y •%Ó•% ˆÜ˛yˆÏöy

öyê˛ˆÏܲÓ˚ §Ó˚Ó §Ç°y˛õ– xöƒ!òˆÏܲ ˆÜ˛yˆÏöy ˆòáy Óy ˛õí˛¸yÈÙÈöyê˛ˆÏܲÓ˚

˛õ!Ó˚!ã˛ï˛ §Ç°yˆÏ˛õÓ˚ §ˆÏAà ≤ÃyÎ˚¢•z !ü° á%шÏç ˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚ ˆ§•z §Ó

§y!•ï˛ƒy◊Î˚# §Ç°yˆÏ˛õÓ˚– ç#Óö xyÓ˚ üyö%£ÏˆÏܲ ˆòáyÓ˚ !û˛ß¨ ~ܲ ò¢≈ö•z

•Î˚ˆÏï˛y ~üö ~ܲydï˛yÓ˚ çß√ ˆòÎ˚– çy!öñ ~üö xçflÀ í˛zòy•Ó˚î

ˆï˛y üyöö#Î˚ ˛õyë˛Ü˛ü[˛°#Ó˚ xˆÏöˆÏܲ•z xÓ°#°yÎ˚ ~áö•z !òˆÏï˛

˛õyˆÏÓ˚ö–

öyê˛ˆÏܲÓ˚ §Ç°yˆÏ˛õ ܲ!Óï˛yÄ ˆÎ ܲï˛ÓyÓ˚ Ü˛ï˛ û˛yˆÏÓ ì%˛ˆÏܲ ˛õˆÏí˛¸–

ôÓ˚%ö ~áöܲyÓ˚ üˆÏï˛y•z ~ܲ û˛Î˚AܲÓ˚ !ò¢y•#ö §üÎ˚ñ !Ó˛õߨ üyö%£Ïñ

!öɧAàñ ~ܲ ¢#î≈ Ó,Âô ï˛yÓ˚ ç#î≈ âˆÏÓ˚ ӈϧ ӈϧ•z §•çÈÙȧÓ˚°

Óöû)˛!üÓ˚ üyö%£ÏˆÏòÓ˚ §y•§ !òˆÏÎ˚ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈö– ~•z xyӈϕ ˆû˛yê˛ ~ˆÏ§

ˆàˆÏåÈñ ÈÙÙÙȈáÑyç ˛õyÎ˚!ö Óöû)˛!üÓ˚ !Ó•ù° üyö%£Ï xyÓ˚ ã˛Ó˚yã˛Ó˚˛– •ë˛yÍ

û˛yäy ˛õˆÏÌÓ˚ ô%ˆÏ°y í˛z!í˛¸ˆÏÎ˚ ˛õÓ˚˛õÓ˚ §àç≈ö ˆû˛yê˛ «%˛ôyï≈˛ xˆÏã˛öy

˛õyˆÏê˛yÎ˚yÓ˚ˆÏòÓ˚ xyàüöñ ÈÙÙÙÈ≤Ã!ï˛◊%!ï˛ Ä §•y§ƒ •%ü!ܲ–

ÄÓ˚y ӈϰ ÎyÎ˚– xyôyÓ˚ ˆâyã˛yˆÏÓ ÄÓ˚y öy xyüÓ˚y•z– ÄÓ˚y ã˛ˆÏ°

ÎyÎ˚ §àç≈ö ˛õÓ˚yÜ ˛ˆÏü– û˛Î˚yï≈˛ üyö%£ÏˆÏòÓ˚ §yüˆÏö ~ÓyÓ˚ Ó,ˆÏÂôÓ˚

!Ó°y˛õ...Úx§%fiÌ x§%á# ˆò¢– ˆã˛yˆÏÓ˚ ≤ÕÓ˚# ï˛yí˛¸yÎ˚–Û ÓˆÏ° öy !òˆÏ°

ܲçö•zÈÙÈÓy Ó%é˛ˆÏÓ Ó°%öñ ~!ê˛ öyê˛ˆÏܲÓ˚ ˆüÔ!°Ü˛ §Ç°y˛õ öÎ˚ñ ܲ!Ó

!òˆÏö¢ òyˆÏ§Ó˚ ܲ!Óï˛yÓ˚ xÇ¢– !ܲÇÓy ôÓ˚%öñ Îáö ~ܲ §•ç §Ó˚°

!ܲv üô%Ó˚ Óƒy!=˛cüÎ˚ ã˛!Ó˚e ï˛yÓ˚ !•ˆÏ§!Ó ˆ≤Ã!üܲy !ܲÇÓy ˆ°yˆÏû˛Ó˚

ˆê˛y˛õ §yüˆÏö ôˆÏÓ˚ Ó˚yáy ~ܲçö Ó%!Âôüyö !•˜Ïï˛£Ï#Ó˚ û˛Í≈§öyÓ˚ §yüˆÏö

ܲÓ˚%î ˆ•ˆÏ§ ӈϰ˘ÈÙÙÙÈ

Ú~ ç#Óö ˆÜ˛ˆÏê˛ ˆà° ˆÓyܲyˆÏ§yܲy •ˆÏÎ˚

ã˛y°yܲ ÓyÓ%Ó˚y !ú˛ˆÏÓ˚Ä ˆòˆÏá öyñ çyˆÏö öy ˆÎ

Ü˛ï˛ ˆ°yܲ xyˆÏåÈ ÎyÓ˚y â%â%Ä ˆòˆÏá!öñ úÑ˛yòÄ öÎ˚–Û

xÌÓy ˆÜ˛yˆÏöy öyê˛ˆÏܲ ˆòáy ˆà°ñ öyà!Ó˚ܲ òΩ˛ !öˆÏÎ˚ áƒy!ï˛üyö

ˆ°áܲ ˆàˆÏåÈ ò)ˆÏÓ˚ @ˇÃyˆÏü– ~ܲ §%≤Ãyã˛#ö ˆòí˛zˆÏ°Ó˚ •z!ï˛•y§ Óy

ˆ°yܲ◊%!ï˛ á%шÏí˛¸ öï%˛ö !§!Ó˚Î˚yˆÏ°Ó˚ à“ !°áˆÏï˛ ã˛yö !ï˛!ö– @ˇÃyˆÏüÓ˚

~ܲ ¢#î≈ x!ï˛Ó,Âô Ä•z ç#î≈ ˛õÑyã˛ˆÏ¢y ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ˆòí˛z° xyàˆÏ° ÌyˆÏܲö

!òöÓ˚yï˛– •z!ï˛•y§ Ä•z ˆòí˛zˆÏ°Ó˚ !ӣψÏÎ˚ ö#Ó˚Ó– í˛zͧy•# ˆ°áˆÏܲÓ˚

§Ç°y˛õÈÙÙÙÈÚxy˛õ!ö ~áyˆÏö ~ܲy ˛õˆÏí˛¸ xyˆÏåÈö ˆÜ˛ö⁄ !òöÓ˚yï˛ !ܲ

ˆáÑyˆÏçö ~áyˆÏö⁄ ÈÙÙÙÈ~ ≤Èϟ¿Ó˚ ˆÜ˛yˆÏöy çÓyÓ ˆö•zñ ܲyÓ˚î Ó,Âô xyç

Óyܲ¢!=˛•#ö– §•Ü˛yÓ˚#ˆÏܲ ˆí˛ˆÏܲ ˆ°áܲ ӈϰ ĈÏë˛öñ Úã˛ˆÏ°y ˆ•ñ §Ó

ˆÓyé˛y ˆà°– Îy !°áÓ ˆòˆÏá !öÄ xyÓ˚ ~ܲê˛y ˆüàyÄ §%˛õyÓ˚!•ê˛–Û

xy§ˆÏ° ~•z Ó,ˆÏÂôÓ˚ ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ ˛˛õÑyã˛˛õ%Ó˚%£Ï ôˆÏÓ˚ Ä•z ˆòí˛zˆÏ° à%Æôö

á%шÏç ˆÓí˛¸yˆÏFåÈ– ˆÜ˛yˆÏöy ˛õ%Ñ!ÌÓ˚ §)ˆÏe ~Ó˚y à%ÆôˆÏöÓ˚ áÓÓ˚ ˆ˛õˆÏÎ˚ˆÏåÈ–

ˆ°áܲ !ú˛ˆÏÓ˚ ˆàˆÏ°ö ày!í˛¸Ó˚ ô%ˆÏ°y í˛z!í˛¸ˆÏÎ˚– í˛zòy§ ò,!T˛ˆÏï˛ ï˛y!ܲˆÏÎ˚

•yˆÏ§ö Ó,Âô– !˛õåȈÏö ~ˆÏ§ òÑyí˛¸yÎ˚ @ˇÃyˆÏüÓ˚ ≤ÃÓ#î ~ܲ xÓ§Ó˚≤ÃyÆ

üyfiê˛yÓ˚ü¢y•zñ !ï˛!ö ò#â≈Ÿªy§ ˆú˛ˆÏ° ӈϰ ĈÏë˛öñ

ڈΠˆ°ˆÏá ˆ§ !ܲå%È•z ˆÓyˆÏé˛ öyñ

ˆÎ ˆÓyˆÏé˛ ˆ§ !ܲå%È•z ˆ°ˆÏá öy–Û

Ó˚•§ƒˆÏâÓ˚y öyê˛ˆÏܲÓ˚ ~ܲ!ê˛ fløÓ˚î#Î˚ §Ç°y˛õ •ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ï˛ !öÿ˛Î˚•z

¢C ˆâyˆÏ£ÏÓ˚ ~üö ~ܲy!ôܲ ܲ!Óï˛yÓ˚ xÇ¢– xÌÓy ôÓ˚%öñ •ë˛yÍ

Ó,!T˛ öyü° ¢•ˆÏÓ˚ xyÓ˚ x!fiÌÓ˚ ã˛˛õ° ˆ≤Ã!üܲÈÙȈ≤Ã!üܲy xy◊Î˚ !ö°

ˆÜ˛yˆÏöy ˆ¢ˆÏí˛Ó˚ ï˛°yÎ˚– ˆüˆÏÎ˚!ê˛ ÓyÓ˚ÓyÓ˚ Ó,!T˛ˆÏï˛ !û˛çˆÏï˛ ã˛yÎ˚ñ

ˆÜ˛ï˛yò%Ó˚hflÏ ˛õƒyrê˛¢yê≈˛˛õÓ˚y ˆåȈϰ!ê˛ ï˛yÓ˚ •yï˛ ˆê˛ˆÏö ôˆÏÓ˚– ˆüˆÏÎ˚!ê˛

x!fiÌÓ˚ •ˆÏÎ˚ ܲ!Ó x!üï˛yû˛ òy¢à%ˆÏÆÓ˚ ܲ!Óï˛y ôyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ ~ܲ xyÿ˛Î≈

§Ç°y˛õ í˛zFã˛yÓ˚î ܲˆÏÓ˚ÈÙÙÙÈ

ÚÓ,!T˛ ˛õí˛¸ˆÏåÈñ ã˛ˆÏ°y Ó˚yhflÏyÎ˚ öy!ü–

ˆï˛yüyÓ˚ ¢yê≈˛ !ܲ Ó,!T˛Ó˚ ˆã˛ˆÏÎ˚ òy!ü⁄Û

ÈÙÙÙÈ ~üö §Ó §Ç°yˆÏ˛õÓ˚ àòƒÓ˚)˛õ !ܲ Ó,!T˛Ó˚ ˆã˛ˆÏÎ˚ òy!ü •ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ï˛⁄

§Çâ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚

!û˛ï˛ˆÏÓ˚Ó˚ ܲÌy

§ï˛ƒ!çÍ ÓˆÏ®ƒy˛õyôƒyÎ˚

ü)°ƒ ı 200.00

ë˛yÜ%˛Ó˚Óy!í˛¸Ó˚ ˆ•ˆÏüwöyÌ

˛õyÌ≈!çÍ àˆÏAày˛õyôƒyÎ˚

ü)°ƒ ı 300.00

~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

15 ¢ƒyüyã˛Ó˚î ˆò !fiê˛Δê˛ñ ܲ°Ü˛yï˛yÈÙÈ73

20


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚

≤ÈÏòy£ÏÜ%˛üyÓ˚ Óyàã˛#

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

!ÓŸªáƒyï˛ !ã˛hsˇy!Óò ܲy°≈ üyÜ≈˛ˆÏ§Ó˚ xÓòyöˆÏܲ fløÓ˚î#Î˚ ܲˆÏÓ˚ Ó˚yáˆÏï˛

°u˛ˆÏöÓ˚ 37~ ÈÜœ˛yˆÏÜ≈˛öĈÏÎ˚° !@ˇÃˆÏöÓ˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛ àˆÏí˛¸ í˛zˆÏë˛ˆÏåÈ ÚüyÜ≈˛§

ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚Û– 1933 §yˆÏ° ~Ó˚ ≤Ã!ï˛¤˛y •ˆÏÎ˚!åÈ°– ~•z

fiÌyˆÏöÓ˚ §ˆÏAà ˆÜ˛Ó° üyÜ≈˛§ÈÙÈ~ˆÏAఈϧÓ˚ öÎ˚ñ ç!í˛¸ˆÏÎ˚ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ

ˆ°!öˆÏöÓ˚Ä flø,!ï˛– Ó˚y!¢Î˚yÓ˚ ˜Ó≤’!Óܲ ܲü≈ܲyˆÏ[˛Ó˚ §ˆÏAàÄ ˛õˆÏÓ˚yˆÏ«˛

Î%=˛ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ ~•z Óy!í˛¸– ~•z Óy!í˛¸ˆÏï˛ ÓˆÏ§•z ˆ°!öö Ú•z§‰Ü ˛yÛ ˛õ!eܲyÓ˚

ˆòáyˆÏ¢yöy ܲˆÏÓ˚!åȈϰö– ï˛y•z ӈϰ ~ܲ!òö ~áyˆÏö•z àˆÏí˛¸ í˛zë˛ˆÏÓ

üyÜ≈˛§#Î˚ §y!•ˆÏï˛ƒÓ˚ xöƒï˛ü ˆ◊¤˛ @ˇÃrÌyàyÓ˚ÈÙÙÙȈ§§üÎ˚ ~ܲÌy !åÈ°

fløÓ˚ˆÏîÓ˚Ä xï˛#ï˛–

1933 §yˆÏ°ñ ܲy°≈ üyÜ≈˛ˆÏ§Ó˚ ü,ï%˛ƒÓ˚ ˛õM˛y¢ï˛ü Óy!£Ï≈ܲ# ˛õy!°ï˛

•Î˚ §yÓ˚y !ӈϟª– ~•z §üˆÏÎ˚•z ˆê˛Δí˛ •zí˛z!öÎ˚ö §Çàë˛öñ ˆ°ÓyÓ˚ ˛õy!ê≈˛

Ä Ü˛!üí˛z!öfiê˛ ˛õy!ê≈˛ §• §üyçï˛y!sfܲ ~ÓÇ ◊ü àˆÏÓ£Ïîy !Óû˛yà

~ÓÇ üy!Ü≈˛ö °ˆÏÓ˚ ˛õyÓ!°¢y§≈ !°!üˆÏê˛ˆÏí˛Ó˚ ≤Ã!ï˛!ö!ôˆÏòÓ˚ !öˆÏÎ˚

~ܲ!ê˛ §û˛y xy•)ï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ° °u˛ö ¢•ˆÏÓ˚– üy!ê≈˛ö °ˆÏÓ˚ !åÈ° ˆ@ˇÃê˛

!Ó ˆÏê˛ˆÏöÓ˚ ܲ!üí˛z!öfiê˛ ˛õy!ê≈˛Ó˚ !öçfl∫ ≤Ãܲy¢öy°Î˚– ˆ§•z §üÎ˚ܲyÓ˚

üyÜ≈˛§#Î˚ Ä ≤Ãà!ï˛¢#° §y!•ˆÏï˛ƒÓ˚ òy˛õ%ˆÏê˛ ≤Ãܲy¢Ü˛– ˛õˆÏÓ˚ 1936

§yˆÏ° ~•z ≤Ãܲy¢öy §ÇfiÌy í˛z•z¢yˆÏê≈˛Ó˚ §ˆÏAà !üˆÏ¢ ÎyÎ˚ ~ÓÇ Ú°ˆÏÓ˚

xƒyu˛ í˛z•z¢yê≈˛Û öyˆÏü öï%˛ö ≤Ãܲy¢öy §ÇfiÌyÓ˚ xyd≤Ãܲy¢ âˆÏê˛–

í˛z•z¢yê≈˛ !åÈ° ˆ§•z §üÎ˚ܲyÓ˚ í˛zòyÓ˚Óyò# Ä ú˛ƒy!§Óyò !ÓˆÏÓ˚yô# ~ܲ!ê˛

öy!ü ≤Ãܲy¢öy §ÇfiÌy– •zí˛zˆÏÓ˚y˛õ ü•yˆÏòˆÏ¢ ˛õˆÏÓ˚ ~!¢Î˚y Ä

xyˆÏü!Ó˚ܲyˆÏï˛Ä üyÜ≈˛§#Î˚ §y!•ˆÏï˛ƒÓ˚ ≤Ãã˛yÓ˚ܲ Ä ≤Ãܲy¢Ü˛ !•§yˆÏÓ

åÈ!í˛¸ˆÏÎ˚ ˛õˆÏí˛¸ Ú°ˆÏÓ˚ xƒyu˛ í˛z•z¢yˆÏê≈˛ÛÓ˚ öyü– ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚ ܲ!üí˛z!öfiê˛

˛õy!ê≈˛Ó˚ ≤Ãܲy¢öy ˆÜ˛w Úöƒy¢öy° Ó%ܲ ~ˆÏç!ÛÄ ~•z ≤Ãܲy¢öy §ÇfiÌyÓ˚

ܲyˆÏåÈ }î#–

ˆ§!òö °u˛ˆÏöÓ˚ Ó%ˆÏܲ ~Ó˚y §Ü˛ˆÏ° ~ܲ§yˆÏÌ •ˆÏÎ˚!åȈϰö ܲy°≈

üyÜ≈˛§ fløÓ˚ˆÏî ~ܲ!ê˛ fiÌyÎ˚# ≤Ã!ï˛¤˛yö àí˛¸y Óy !ӈϢ£Ï ܲü≈§)!ã˛ @ˇÃ•ˆÏîÓ˚

í˛zˆÏj¢ƒ !öˆÏÎ˚– ˆ§•z ÓåÈÓ˚ çyü≈y!öˆÏï˛ öyÍ!§Ó˚y Ó•zˆÏÎ˚Ó˚ Ó•´%ƒÍ§ˆÏÓ

ˆüˆÏï˛ í˛zˆÏë˛!åÈ°– 1933 §yˆÏ°Ó˚ 10 ˆü Óy!°≈ˆÏöÓ˚ xˆÏ˛õÓ˚y û˛Óö

21


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ã˛cˆÏÓ˚ Ä xöƒ 21!ê˛ ¢•ˆÏÓ˚ !ÓŸªòƒy°ˆÏÎ˚Ó˚ !ܲå%È xôƒy˛õˆÏܲÓ˚

ˆÎyà§yçˆÏ¢ ˆ˛õyí˛¸yˆÏöy •ˆÏÎ˚!åÈ° !û˛ß¨üï˛yÓ°¡∫# Ä •z•%!ò ˆ°áܲˆÏòÓ˚

x§Çრӕz– ˆ°!°•yö !¢áyÎ˚ ˛õ%ˆÏí˛¸!åÈ° x@ˇÃî# çyü≈yö §y!•!ï˛ƒÜ˛

ˆÓê≈˛Œê˛ ˆÓ ¢ê˛ñ ú ˛yöͧ ܲyú˛Ü˛yñ ê˛üy§ üyö ≤Ãü%ˆÏáÓ˚ ˆ°áy Ó•z§ü)•–

~•z xyÜ ˛üî ˆÜ˛Ó° §y!•ˆÏï˛ƒ•z §#üyÓÂô Ó˚•z° öyñ öyÍ!§ §Çfl,Ò!ï˛Ó˚

ܲyˆÏ°y •yï˛ !Óhfl,Ïï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ° ã˛°!Fã˛eñ öyê˛Ü˛ñ §Çà#ï˛ñ !ã˛eܲ°y Ä

fiÌy˛õˆÏï˛ƒÓ˚ ˆ«˛ˆÏeÄ– ˛õ%!í˛¸ˆÏÎ˚ ˆòÄÎ˚y •ˆÏÎ˚!åÈ° ܲy°≈ üyÜ≈˛ˆÏ§Ó˚Ä Ó•z–

çyü≈yöˆÏòÓ˚ xˆÏöˆÏܲ•z ˆ§!òö Ó•z ˆ˛õyí˛¸yˆÏöy Ä ˆ§Ó˚ˆÏܲ ü%á Ó%ˆÏç

ˆüˆÏö !öˆÏÎ˚!åȈϰö– ÎyˆÏòÓ˚ üˆÏôƒ Ó%!Âôç#Ó#ñ xôƒy˛õܲ Ä åÈyeÓ˚yÄ

!åȈϰö– fl∫yàï˛ çy!öˆÏÎ˚!åȈϰö ~•z ˆÓòöyÓ• âê˛öyˆÏܲ– ˆ§•z

ˆ≤ë˛y˛õˆÏê˛ §ÓˆÏã˛ˆÏÎ˚ í˛z˛õÎ%=˛ flø,!ï˛hflÏΩ˛ !•§yˆÏÓ ~ܲ!ê˛ üyÜ≈˛§#Î˚

@ˇÃrÌyàyÓ˚ fiÌy˛õˆÏöÓ˚ !§Âôyhsˇ à,•#ï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ° §Ó≈§¡ø!ï˛Ü ˛ˆÏü– !ӈϟªÓ˚

≤Ãà!ï˛¢#° üyö%£Ä ~•z í˛zˆÏòƒyàˆÏܲ fl∫yàï˛ çy!öˆÏÎ˚!åȈϰö– Ó˚y!¢Î˚yÓ˚

Óy•zˆÏÓ˚ !ӈϟªÓ˚ !Ó!û˛ß¨ ˆòˆÏ¢ üyÜ≈˛§Óyò ã˛ã≈˛yÓ˚ !Óܲy¢ Ä !ÓhflÏyÓ˚ ܲÓ˚y•z

!åÈ° ~Ó˚ °«˛ƒ– ˆ§•z !§Âôyhsˇ xö%ÎyÎ˚# 1933 §yˆÏ°•z üyÜ≈˛§

ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚Ó˚ §)ã˛öy •Î˚– ˆ§•z §ˆÏAà ◊üç#Ó# üyö%ˆÏ£ÏÓ˚

˛õí˛¸yÓ˚ çöƒ ~ܲ!ê˛ ÄÎ˚yÜ≈˛y§≈ fl%Ò°Ä á%ˆÏ° ˆòÄÎ˚y •Î˚–

37~ÈÙÈÜœ˛yˆÏܲ≈öĈÏÎ˚° !@ˇÃˆÏö•z ≤Ã!ï˛!¤˛ï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ° @ˇÃrÌyàyÓ˚ Ä fl%Ò°!ê˛–

§rôƒyÎ˚ xö%!¤˛ï˛ •ï˛ !Ó!û˛ß¨ Üœ˛y§– ã˛ã≈˛y •ï˛ üyÜ≈˛§Óyò §•ñ !ÓK˛yöñ

•z!ï˛•y§ ~ÓÇ Ó˚yç˜Ïö!ï˛Ü˛ xÌ≈ö#!ï˛ §• !Ó!û˛ß¨ !ӣψÏÎ˚Ó˚– üyÜ≈˛§

ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚Ó˚ §Ç!ÓôyˆÏö Ó°y •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ ~•z °y•zˆÏÓ !Ó˚

üyܲ≈§ÓyˆÏòÓ˚ §Ü˛° !òܲ §• §üyçï˛ˆÏsfÓ˚ •z!ï˛•y§ñ ˆê˛Δí˛ •zí˛z!öÎ˚ö

~ÓÇ ◊!üܲ ˆ◊!îÓ˚ xyˆÏ®y°ˆÏöÓ˚ §yˆÏÌ §¡õ!Ü≈˛ï˛ Ó•zñ §yü!Î˚ܲ#ñ

˛õy[%˛!°!˛õñ !¢“ܲü≈ñ •zˆÏ°Ü˛ê˛Δ!öܲ §yü@ˇÃ# §Ç@ˇÃ• ܲÓ˚ˆÏÓ ~ÓÇ ï˛yÓ˚

Ó˚«˛îyˆÏÓ«˛ˆÏîÓ˚ üyôƒˆÏü !¢«˛y Ä K˛yˆÏöÓ˚ í˛zߨ!ï˛§yôˆÏö §òy §ˆÏã˛T˛

ÌyܲˆÏÓ–

~ܲê˛y §üˆÏÎ˚ 37~ Üœ˛yˆÏÜ≈˛öĈÏÎ˚° !@ˇÃˆÏöÓ˚ Óy!í˛¸ê˛y Úˆ˛õ!ê˛ΔÎ˚!ê˛Ü˛

Üœ˛yÓÛÈÙÈ~Ó˚ üˆÏï˛y Ó•% !Ó≤’Ó# §ÇˆÏâÓ˚ xyhflÏyöy !åÈ°– Üœ˛yˆÏÜ≈˛öĈÏÎ˚°

~°yܲy åÈyí˛¸yÄ Ó•% !Ó≤’Ó# ˆâyÓ˚yˆÏú˛Ó˚y ܲÓ˚ˆÏï˛ö °u˛ˆÏöÓ˚ öyöy

fiÌyˆÏö– ˆ°!ööÄ ÓyÓ˚ܲˆÏÎ˚ܲ ~ˆÏ§!åȈϰö– ܲáöÄ !Ó≤’Ó#ˆÏòÓ˚ !öˆÏÎ˚

§û˛y ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈöñ ܲáöÄ •z§‰Ü ˛yÓ˚ ˆÜ˛yö §ÇáƒyÎ˚ ܲ# ˆÓˆÏÓ˚yˆÏÓ !fiÌÓ˚

ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈöñ ܲáöÄ !Ó!ê˛¢ !üí˛z!çÎ˚yˆÏü ӈϧ â^ˇê˛yÓ˚ ˛õÓ˚ â^ˇê˛y Ó•z

˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈö– ˛õˆÏÓ˚ !ï˛!ö !öˆÏç•z ~ܲ!ê˛ §û˛yÎ˚ ӈϰ!åȈϰö Ú°u˛ˆÏö

Ìyܲyܲy°#ö xy!ü §Ó≈òy ÓƒÓ•yÓ˚ ܲÓ˚ï%˛ü !Ó!ê˛¢ !üí˛z!çÎ˚yü–

˜Ó!¢T˛ƒ˛õ)î≈ ~•z @ˇÃrÌyàyÓ˚ ˆÌˆÏܲ xˆÏöܲ !ܲå%È ˆ¢áyÓ˚ xyˆÏåÈ– ~Ó˚

ˆÓ˚ú˛yˆÏÓ˚ !Óû˛yà ~ܲ ܲÌyÎ˚ x§yôyÓ˚î– x!ï˛ x“ §üˆÏÎ˚Ó˚ üˆÏôƒ

xˆÏöܲ §ü§ƒyÓ˚ §üyôyö •ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚...–Û ÄáyˆÏö ӈϧ•z !°ˆÏá!åȈϰö

Úê%˛ òƒ Ó˚%Óẙ° ˛õ%ÄÓ˚Û ¢#£Ï≈ܲ x§yüyöƒ ~ܲ!ê˛ ˛õ%!hflÏܲy– ˛õˆÏÓ˚ ܲ°Ü˛yï˛yÓ˚

öƒy¢öy° Ó%ܲ ~ˆÏç! ˆÌˆÏܲ ˆ§•z Ó•zˆÏÎ˚Ó˚ ÓyÇ°y xö%Óyò ≤Ãܲy!¢ï˛

•ˆÏÎ˚!åÈ° Ú@ˇÃyˆÏüÓ˚ à!Ó˚ÓˆÏòÓ˚ ≤Ã!ï˛Û öyü !òˆÏÎ˚– ~Ó˚ üôƒ !òˆÏÎ˚•z

ܲ°Ü˛yï˛yÓ˚ ˛õyë˛ˆÏܲÓ˚ §ˆÏAà ˆ°!öˆÏöÓ˚ ˛õ!Ó˚ã˛Î˚ ¢%ô% !ö!Óí˛¸ •ˆÏÎ˚!åÈ°

ï˛y öÎ˚ñ !Ó!ê˛¢ °y•zˆÏÓ !Ó˚Ó˚ §ˆÏAàÄ ˛õˆÏÓ˚yˆÏ«˛ ~ܲ!ê˛ §ÇÎ%!=˛ âˆÏê˛

!àˆÏÎ˚!åÈ° ÓyÇ°yÓ˚ x@ˇÃî# ˛õyë˛ˆÏܲÓ˚– 1902 §yˆÏ°Ó˚ ~!≤ð ˆÌˆÏܲ

1903ÈÙÈ~Ó˚ ˆü ˛õÎ≈hsˇ Üœ˛yˆÏÜ≈˛öĈÏÎ˚ˆÏ°Ó˚ ˆ≤Èϧ•z ˆÓ!¢Ó˚û˛yà §üÎ˚

˛Ü˛yê˛ˆÏï˛ö ˆ°!öö– ˆ§•z §üˆÏÎ˚ !ï˛!ö Ú•z§‰Ü ˛yÛ §ÇÓyò˛õˆÏeÓ˚ 17!ê˛

§Çáƒy §¡õyòöy Ä ≤Ãܲy¢ ܲˆÏÓ˚!åȈϰö– ˆàyí˛¸yÓ˚ !òˆÏܲ ~•z ˆ≤ç

ˆÌˆÏܲ•z üyÜ≈˛§ ~ˆÏAఈϧÓ˚ ˆÓ¢ !ܲå%È Ó˚ã˛öyÓ˚ •zLjÏÓ˚!ç §ÇflÒÓ˚î

≤Ãܲy!¢ï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ°–

ܲy°≈ üyÜ≈˛ˆÏ§Ó˚ ü,ï%˛ƒ •ˆÏÎ˚!åÈ° 1883 §yˆÏ° °u˛ˆÏö– §üy!ôfiÌ

•ˆÏÎ˚!åȈϰö °u˛ˆÏöÓ˚ üy!ê˛ˆÏï˛– !ï˛!ö ~üö•z ~ܲ üyö%£Ï !åȈϰö ü,ï%˛ƒÓ˚

xyˆÏà ÎÑyÓ˚ ˆÜ˛yˆÏöy ˆò¢ !åÈ° öy– x§Ω˛Ó Ó•z û˛yˆÏ°yÓy§ˆÏï˛ö–

22

K˛yö!ÓK˛yˆÏöÓ˚ ~üö ˆÜ˛yöÄ ¢yáy !åÈ° öy ˆÎ ˛!ӣψÏÎ˚Ó˚ Ó•z !ï˛!ö

˛õˆÏí˛¸ö!ö– !ӈϟªÓ˚ xöƒï˛ü ˆ◊¤˛ @ˇÃrÌyàyÓ˚ !Ó !ê˛¢ !üí˛z!çÎ˚yˆÏüÓ˚

~ܲ!ö¤˛ ˛õyë˛Ü˛ !åȈϰö– ˆ§•z üyÜ≈˛§ ò,ì˛¸ï˛yÓ˚ §ˆÏAà ӈϰ ˆàˆÏåÈö

Ó•zˆÏÎ˚Ó˚ òy§c ܲÓ˚ˆÏï˛ xyˆÏ§ö!ö !ï˛!ö– ‘They are my slaves

[books and papers] and they must serve me as I please.’

ï˛ÑyÓ˚ ܲÌyÎ˚ ÄÓ˚y•z xyüyÓ˚ òy§ñ xyüyÓ˚ •zFåÈyüˆÏï˛y xyüyÓ˚ ˆ§Óy ܲˆÏÓ˚

ÎyˆÏÓ ÄÓ˚y– ˆ§•z üyö%£Ï!ê˛ ˆ¢£Ï!òˆÏܲ 15 üy§ ò%Ó˚yˆÏÓ˚yàƒ Óƒy!ôˆÏï˛

û%˛ˆÏà 1883 §yˆÏ°Ó˚ 14 üyã≈˛ °u˛ˆÏö ü,ï%˛ƒü%ˆÏá ˛õ!ï˛ï˛ •ö– xÓ¢ƒ

ü,ï%˛ƒ ˛õÓ˚Óï≈˛#ܲyˆÏ° ïÑ˛yÓ˚ ≤Ã!ï˛ ˆ¢yܲ çyöyˆÏöyÓ˚ çöƒ çˆÏí˛¸y •ˆÏÎ˚!åȈϰö

•yˆÏï˛ˆÏàyöy ܲˆÏÎ˚ܲ çö üyö%£Ï– ~ˆÏAà°§ ˆ§áyˆÏö ~ܲê˛y û˛y£Ïî

!òˆÏÎ˚!åȈϰö– ÓåÈÓ˚ ܲˆÏÎ˚ܲ ÓyˆÏò ˆ§•z ~ˆÏAఈϧÓ˚Ä ü,ï%˛ƒ •Î˚–

üyÜ≈˛§Óyò ã˛ã≈˛yÎ˚ ï˛áö û˛yê˛yÓ˚ ê˛yö– ˆÜ˛yÌyÄ üyÜ≈˛§ÓyòˆÏܲ §ÇˆÏ¢yôö

ܲÓ˚yÓ˚ ˆã˛T˛y •ˆÏFåÈ– ˆÜ˛yÌyÄÈÙÈÓy Ó°y •ˆÏFåÈ üyÜ≈˛§Óyò ü,ï˛– !ÓK˛yˆÏöÓ˚

öÓ öÓ xy!Ó‹ÒyˆÏÓ˚Ó˚ §ˆÏAà §ˆÏAà ï˛yÓ˚ òy¢≈!öܲ ÓƒyáƒyÓ˚ xû˛yÓ•z

!åÈ° ï˛yÓ˚ ܲyÓ˚î– Ó˚y!¢Î˚yˆÏï˛Ä ï˛áö ¢%Ó˚% •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ üyÜ≈˛§ÓyòˆÏܲ

ô%ˆÏÎ˚ ü%ˆÏåÈ ï˛yÓ˚ !Ó≤’Ó# ˆã˛•yÓẙ §yú˛ ܲˆÏÓ˚ ï˛yˆÏܲ Úû˛ofiÌÛ Ü˛ˆÏÓ˚ ˆï˛y°yÓ˚

xyˆÏÎẙçö– ~•z ˆ≤ë˛y˛õˆÏê˛ Ü˛yí˛zê˛!flÒ Óy ê˛Δê˛!flÒ öÎ˚ ˆ°!ööˆÏܲ•z ~!àˆÏÎ˚

~ˆÏ§ !ÓK˛yˆÏöÓ˚ öï%˛ö öï%˛ö xy!Ó‹ÒyˆÏÓ˚Ó˚ òy¢≈!öܲ Óƒyáƒy ï%˛ˆÏ° ôÓ˚ˆÏï˛

•ˆÏÎ˚!åÈ°– ~Ó˚ çöƒ !ï˛!ö ò¢≈ö Ä !ÓK˛yˆÏöÓ˚ í˛z˛õÓ˚ xçflÀ Ó•z ˛õyë˛

ܲˆÏÓ˚!åȈϰö– ˛õˆÏÓ˚ !ӈϢ£Ïï˛ Ó˚y!¢Î˚yˆÏï˛ Ó°ˆÏ¢!û˛Ü˛ ˛õy!ê≈˛Ó˚ «˛üï˛y

òá° Ä öï%˛ö ~ܲ §üyçï˛y!sfܲ ˆòˆÏ¢Ó˚ xû%˛ƒòˆÏÎ˚Ó˚ ˛õÓ˚ §ü@ˇÃ !ӈϟª

öï%˛ö ܲˆÏÓ˚ ܲy°≈ üyÜ≈˛§ˆÏܲ !öˆÏÎ˚ ã˛ã≈˛y ¢%Ó˚% •Î˚– °u˛ˆÏö ˆ§•z ã˛ã≈˛yÎ˚

üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚ öï%˛ö xôƒyˆÏÎ˚Ó˚ §)ã˛öy ܲˆÏÓ˚–

üyܲ≈§ ˆüˆÏüy!Ó˚Îẙ° °y•ẑ ÏÓ !Ó˚ û˛Óö!ê˛Ó˚ ˆòyï˛°yÎ˚ í˛zë˛ˆÏ°•z öçˆÏÓ˚

˛õí˛¸ˆÏÓ ˛õyë˛Ü˛ˆÏ«˛Ó˚ ˆòÄÎẙˆÏ° ~ܲ!ê˛ !ÓÓẙê˛ ˆú˛ˆÏflÒy fiê˛y•ẑ Ï°Ó˚ ü%ƒÓẙ°–

1934 §yˆÏ° ~•z ü%ƒÓ˚y°!ê˛ ˜ï˛!Ó˚ ܲˆÏÓ˚!åȈϰö ˆü!:ܲyö !¢“#

!òˆÏÎ˚ˆÏày !Ó˚ˆÏû˛Ó˚yÓ˚ åÈye !û˛§Ü˛yí˛zrê˛ ˆ•!fiê˛Ç§– ˛õ%Ñ!çÓyò# ÓƒÓfiÌyÓ˚

˛õ!Ó˚ÓˆÏï≈˛ öï%˛ö §üyç àë˛ö ܲÓ˚ˆÏï˛ ˆÎÔÌû˛yˆÏÓ ◊ü !òˆÏFåÈö

û˛!ӣσˆÏï˛Ó˚ ◊!üܲÈÙÙÙÈ ¢#£Ï≈fiÌyö#Î˚ !ã˛hsˇy!ÓòˆÏòÓ˚ ˆÜ˛w ܲˆÏÓ˚ !Ó !ê˛¢

◊!üܲˆÏ◊!î ~!àˆÏÎ˚ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈñ •z!ï˛•yˆÏ§Ó˚ ˆ§•z âê˛öyÓ!° !¢“ §%£ÏüyÎ˚

ˆÎö ç#Óhsˇ •ˆÏÎ˚ í˛ẑ Ïë˛ˆÏåÈ Ä•z ü%ƒÓẙˆÏ°– üyÜ≈˛§#Î˚ Ó•z˛õeñ ˛õ%Ö!Ìñ ò!°°ñ

ˆ˛õyfiê˛yÓ˚ Ä ö!̈Ïï˛ §ü,Âô ~•z @ˇÃrÌàyÓ˚– !ӈϟªÓ˚ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ܲyˆÏåÈÄ

üyÜ≈˛§Óyòñ ܲ!üí˛z!öçü •zï˛ƒy!ò !ӣψÏÎ˚Ó˚ xöƒï˛ü @ˇÃrÌyàyÓ˚ ~•z

üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚– ˆÜ˛Ó° üyÜ≈˛!§fiê˛ Óy ܲ!üí˛z!öfiê˛Ó˚y

öÎ˚ñ •z!ï˛•y§ Ä §üy秈Ïã˛ï˛ö ˆÎÈÙÈˆÜ˛yöÄ üyö%£Ï ~•z @ˇÃrÌyàyÓ˚

ÓƒÓ•yÓ˚ ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö ≤ÈÏÎ˚yçö üˆÏï˛y– ˆÎ û˛ÓˆÏö @ˇÃrÌyàyÓ˚!ê˛

≤Ã!ï˛!¤˛ï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ ˆ§!ê˛ ~ܲ§üˆÏÎ˚ !åÈ° òyï˛Óƒ !Óòƒy°Î˚– ò!Ó˚o !¢¢%Óẙ

~áyˆÏö ˛õí˛¸ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ï˛– ˛õˆÏÓ˚ ~!ê˛ °u˛ö ˛õƒy!ê˛ΔÎ˚!ê˛Ü˛ ˆ§y§y•z!ê˛Ó˚

ܲü≈ˆÏܲˆÏw ˛õ!Ó˚îï˛ •Î˚– ~ˆÏܲ ˆÜ˛w ܲˆÏÓ˚ !Ó≤’Ó#ˆÏòÓ˚Ä xyöyˆÏàyöy

¢%Ó˚% •Î˚– xyÓ˚Ä ˛õˆÏÓ˚ ~áyˆÏö ˆ§y¢ƒy° ˆí˛ˆÏüyˆÏÜ ˛!ê˛Ü˛ ˆú˛í˛yˆÏÓ˚¢ˆÏöÓ˚

x!ú˛ˆÏ§ Úê%˛ˆÏÎ˚!rê˛ˆÏÎ˚Ì ˆ§M$˛!Ó˚ ˆ≤Ã§Û ˜ï˛!Ó˚ •Î˚– xyˆÏà•z í˛zˆÏÕ‘á ܲÓ˚y

•ˆÏÎ˚ˆÏåÈñ Üœ˛yˆÏÜ≈˛öĈÏÎ˚° xM˛ˆÏ° ~•z ˆ≤ç ˆÌˆÏܲ•z üyÜ≈˛§ÈÙÈ~ˆÏAఈϧÓ˚

Ó˚ã˛öyÓ˚ ܲˆÏÎ˚ܲ!ê˛ •zLjÏÓ˚!ç §ÇflÒÓ˚î ≤Ãܲy!¢ï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ°– 1922 §y°

˛õÎ≈hsˇ ˆ≤ç!ê˛ ~áyˆÏö•z !åÈ°– ˆ°!öö Îáö Úê%˛ òƒ Ó˚%Ó˚y° ˛õ%ÄÓ˚Û

!°áÓyÓ˚ ≤Û!ï˛Ó˚ çöƒ !Ó !ê˛¢ !üí˛z!çÎ˚yˆÏü ~ˆÏ§!åȈϰö ˆ§•z §üˆÏÎ˚

37~È Üœ˛yˆÏÜ≈˛öĈÏÎ˚° !@ˇÃˆÏöÓ˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛•z !ï˛!ö !åȈϰö– Ä•z Óy!í˛¸ˆÏï˛

ӈϧ !ï˛!ö àˆÏÓ£Ïîyü)°Ü˛ ܲyˆÏç Óƒy˛õ,ï˛ !åȈϰö– ~áyöܲyÓ˚ ˆ≤ç!ê˛Ó˚

§y•y΃ !öˆÏÎ˚ !ï˛!ö •z§‰Ü ˛yÓ˚ §¡õyòöy Ä ü%oˆÏîÓ˚ ܲyçÄ Ü˛ˆÏÓ˚!åȈϰö

~ÓÇ Ó˚y!¢Î˚yÎ˚ ï˛y ˆày˛õˆÏö ˛õyë˛yˆÏöy •ï˛–

≤Ã!ï˛¤˛yÓ˚ ˛õÓ˚ ˆÌˆÏܲ•z üyÜ≈˛§Óyò xôƒÎ˚ˆÏö xy@ˇÃ•# !ӈϟªÓ˚

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆÓÔ!Âôܲ xyÓy§fïϰ ˛õ!Ó˚îï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y°


°y•ẑ ÏÓ !Ó˚!ê˛– ˆ§áyˆÏö §üyçï˛sf Ä üyÜ≈˛§ÓyˆÏòÓ˚ !Ó!ã˛e §Ç@ˇÃ• ˆòáˆÏ°

!Ó!fløï˛ •ˆÏï˛ •Î˚– ã˛y!•òyÓ˚ !òܲ ˆÌˆÏܲ §ÓyÓ˚ í˛z˛õˆÏÓ˚ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ ˆÓyô•Î˚

Úˆí˛•z!° ÄÎ˚yÜ≈˛yÓ˚Û Ä xöƒyöƒ !ܲå%È ü•yü)°ƒÓyö §Ç@ˇÃ•– Ü˛ï˛ üyö%£Ï

ˆÎ Ä•z§Ó ˛õ!eܲyÓ˚ ê˛yˆÏö ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ öyöy ≤Ãyhsˇ ˆÌˆÏܲ àˆÏÓ£ÏîyÓ˚

çöƒ å%ȈÏê˛ xy§ˆÏåÈö ï˛yÓ˚ ˆ¢£Ï ˆö•z– Úˆí˛•z!° ÄÎẙÜ≈˛yÓ˚Û ˆ@ˇÃê˛ !ÓˆÏê˛ˆÏöÓ˚

ܲ!üí˛z!öfiê˛ ˛õy!ê≈˛Ó˚ ü%á˛õe !•§yˆÏÓ ≤Ãܲy!¢ï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ°– 1930

§yˆÏ°Ó˚ 1 çyö%Î˚y!Ó˚ í˛z•z!°Î˚yü Ó˚yˆÏfiê Ó˚ §¡õyòöyÎ˚ ≤Ãܲy!¢ï˛ ≤ÃÌü

§ÇáƒyÓ˚ ≤ÃÌü ܲ°ˆÏü•z åÈy˛õy •ˆÏÎ˚!åÈ° û˛yÓ˚ˆÏï˛Ó˚ ˜Ó≤’!Óܲ

xyˆÏ®y°ˆÏöÓ˚ áÓÓ˚– !ӈϟªÓ˚ ܲ!üí˛z!öfiê˛ ˛õy!ê≈˛Ó˚ ܲyˆÏåÈÄ ~•z ˛õ!eܲyÓ˚

à%Ó˚%c ܲü !åÈ° öy– ˆ§•z ˛õ!eܲy ~áö ÚüyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y°

°y•zˆÏÓ !Ó˚ÛˆÏï˛ ÓˆÏ§ ˆÎ ˆÜ˛í˛z •yˆÏï˛ !öˆÏÎ˚ ˆòáˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö– ~Ó˚ܲü

Ó•% üyÜ≈˛§Óyò# Ä §üyçï˛y!sfܲ ˛õ!eܲy Ä §yü!Î˚ܲ˛õˆÏeÓ˚ !Ó¢y°

Ä xyܲ£Ï≈î#Î˚ §Ç@ˇÃ• Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ ~•z @ˇÃrÌyàyˆÏÓ˚– ~åÈyí˛¸yÄ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ üyÜ≈˛§

ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚Ó˚ !öçfl∫ ≤Ãܲy¢öy Ú!ÌÄ!Ó˚ xƒyu˛ fiê˛Δyà°Û

˛õ!eܲyÓ˚ §Ó ܲÎ˚!ê˛ §Çáƒy–

ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ˛õÓ˚ ÓåÈÓ˚ §Ç@ˇÃˆÏ•Ó˚ ˛õ!Ó˚üyî Óyí˛¸ˆÏåÈ– !Ó!û˛ß¨ §üˆÏÎ˚

Ó•% !Ó!¢T˛ Óƒ!=˛ ïÑ˛yˆÏòÓ˚ Óƒ!=˛àï˛ §Ç@ˇÃ• ï%˛ˆÏ° !òˆÏÎ˚ˆÏåÈö ~•z

@ˇÃrÌyàyˆÏÓ˚– 1975 §yˆÏ° xyhsˇç≈y!ï˛Ü˛ !Ó ˆÏàí˛ xƒyˆÏ§y!§ˆÏÎ˚¢ö

ܲï,≈˛˛õ«˛ ïÑ˛yˆÏòÓ˚ §Ç@ˇÃˆÏ• Ìyܲy xü)°ƒ @ˇÃŗ¡õò òyöfl∫Ó˚)˛õ ï%˛ˆÏ°

ˆòö üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚ ܲï,≈˛˛õˆÏ«˛Ó˚ •yˆÏï˛– ÓåÈÓ˚ ò%ˆÏÎ˚ܲ

˛õˆÏÓ˚•z xyˆÏ§ !Ó!¢T˛ •zLjÏÓ˚ç üyÜ≈˛§Óyò# •z!ï˛•y§!Óò ˆçü§

Üœ%˛àüƒyˆÏöÓ˚ !Ó¢y° §Ç@ˇÃ•– !ï˛!ö Îáö ˆÜ˛ü!Ó ˆÏç ˛õí˛¸yˆÏ¢yöy

ܲÓ˚!åȈϰö ˆ§•z §üÎ˚ àˆÏí˛¸ í˛zˆÏë˛!åÈ° üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚–

˛õˆÏÓ˚ 1967 ˆÌˆÏܲ 1977 §y° ˛õÎ≈hsˇ !ï˛!ö üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y°

°y•ẑ ÏÓ !Ó˚ ܲ!ü!ê˛Ó˚ §ò§ƒ !åȈϰö– Ó•zñ ˛õ%!hflÏܲy ~ÓÇ «˛îfiÌyÎ˚# ò!°°

Ä ö!ÌÓ˚ !ÓÓ˚yê˛ §Ç@ˇÃ• !åÈ° ïÑ˛yÓ˚– ï˛ÑyÓ˚ ü,ï%˛ƒÓ˚ ˛õÓ˚ñ ˆ§•z !Ó˛õ%°

§Ç@ˇÃ• üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚ˆÏï˛ ã˛ˆÏ° xyˆÏ§– 2009 §yˆÏ°

ˆÎyà •Î˚ !≤Ãrê˛ •zí˛z!öÎ˚öà%!°Ó˚ ö!Ì˛õe– !Ó!¢T˛ !ÓK˛yö# Óyö≈y°

!åȈϰö ¢y!hsˇÓ˚ ≤Ãã˛yÓ˚ܲ– 1971 §yˆÏ° !ï˛!ö ˛≤ÃÎ˚yï˛ •ö– !ï˛!ö

üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Îẙ° °y•ẑ ÏÓ !Ó˚Ó˚ §û˛y˛õ!ï˛ •ˆÏÎ˚!åȈϰö 1950 §yˆÏ°–

ˆ§•z ˆÌˆÏܲ ç#ÓˆÏöÓ˚ ˆ¢£Ï !òö ˛õÎ≈hsˇ ˆ§•z ˛õˆÏò xy§#ö !åȈϰöñ

ïÑ˛yÓ˚ Óƒ!=˛àï˛ §Ç@ˇÃ• !åÈ° xÓyܲ ܲÓ˚yñ Îy Ú!˛õ§ °y•zˆÏÓ !Ó˚Û !•§yˆÏÓ

˛õ!Ó˚!ã˛ï˛ !åÈ°– Î%Âô Ä ¢y!hsˇÓ˚ ≤Èϟ¿ x§yüyöƒ §¡õˆÏò û˛Ó˚˛õ%Ó˚ !åÈ°

ˆ§•z §Ç@ˇÃ•– 1979 §yˆÏ° ˆ§•z Ú!˛õ§ °y•zˆÏÓ !Ó˚ÛÓ˚ ÎyÓï˛#Î˚ §Ç@ˇÃ•

ã˛ˆÏ° xyˆÏ§ üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚ˆÏï˛ñ ˆÎ §Ç@ˇÃ• ˛õy¢y˛õy!¢

Ó˚yáˆÏ° ï˛yÓ˚ ˜òâ≈ƒ 35 !üê˛yÓ˚ åÈy!í˛¸ˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ– ~åÈyí˛¸yÄ çy!ï˛§ÇˆÏâÓ˚

ܲ!ü!ê˛ ~ÓÇ xyhsˇç≈y!ï˛Ü˛ §ˆÏ¡ø°öà%!°Ó˚ ≤Ã!ï˛ˆÏÓòö åÈyí˛¸yÄ !Ó¢

¢ï˛ˆÏܲÓ˚ ¢y!hsˇÓ˚ çöƒ ≤Ãã˛yÓ˚y!û˛ÎyˆÏöÓ˚ §yü!Î˚ܲ˛õeà%!°Ä ~áyˆÏö

Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– ~û˛yˆÏÓ 37È~ Üœ˛yˆÏÜ≈˛öĈÏÎ˚° !@ˇÃˆÏöÓ˚ Óy!í˛¸!ê˛ !ӈϟªÓ˚ xöƒï˛ü

ˆ§Ó˚y üyÜ≈˛§#Î˚ @ˇÃrÌyàyˆÏÓ˚ ˛õ!Ó˚îï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ–

üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚ ˆÜ˛yöÄ §yôyÓ˚î ~ܲ!ê˛ @ˇÃrÌyàyÓ˚

öÎ˚– Ó•z ˆ˛õyí˛¸yˆÏöy §Çfl,Ò!ï˛Ó˚ !ÓÓ˚%ˆÏÂô §ÓˆÏã˛ˆÏÎ˚ ˆçyÓ˚yˆÏ°y ≤Ã!ï˛Óyò

!•§yˆÏÓ 1933 §yˆÏ° àˆÏí˛¸ í˛zˆÏë˛!åÈ° ~•z @ˇÃrÌyàyÓ˚– xyç ~!ê˛

xï˛ƒyô%!öܲ @ˇÃrÌyàyÓ˚à%!°Ó˚ xöƒï˛ü– ï˛ˆÏÓ ≤ÃyÎ˚ öÓù•z ÓåÈÓ˚

~ܲy!òÜ ˛ˆÏü ~•z ôÓ˚ˆÏöÓ˚ @ˇÃrÌyàyÓ˚ ˛õ!Ó˚ã˛y°öy ܲÓ˚y §•ç ܲÌy öÎ˚–

@ˇÃrÌyàyÓ˚ Îáö ≤Ã!ï˛!¤˛ï˛ •ˆÏÎ˚!åÈ° Úܲ!üí˛z!öfiê˛ ˛õy!ê≈˛ xÓ ˆ@ˇÃê˛ !Ó ˆÏê˛öÛ

§ÇˆÏ«˛ˆÏ˛õ Ú!§!˛õ!ç!ÓÛÓ˚ ï˛áö Ó˚üÓ˚üy xÓfiÌy– ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚

Ú!§!˛õ!ç!ÓÛÄ í˛zˆÏë˛ ÎyÎ˚ ~ܲ!òö– !Ó ˆÏê˛ˆÏö ≤ÃÜ,˛ï˛ xˆÏÌ≈ xyÓ˚ ˆÜ˛yöÄ

ܲ!üí˛z!öfiê˛ ˛õy!ê≈˛ ˆö•z– Îy xyˆÏåÈ ï˛y ܲˆÏÎ˚ܲ!ê˛ ˆày¤˛#Ó˚ ˛õ«˛ ˆÌˆÏܲ

ÚxyüÓ˚y•z xy§° ܲ!üí˛z!öfiê˛ ˛õy!ê≈˛ÛÈÙÙÙÈ ~•z òy!ÓˆÏï˛ !ã˛°!ã˛ÍܲyÓ˚– ˆÎ

ˆòˆÏ¢Ó˚ Ü˛ÓˆÏÓ˚ üyÜ≈˛§ ¢%ˆÏÎ˚ xyˆÏåÈöñ ˆÎ ˆòˆÏ¢Ó˚ üy!ê˛ ˆÌˆÏܲ•z ïÑ˛yÓ˚

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ܲy°çÎ˚# ܲ¡∫%ܲZ˛ !ӈϟªÓ˚ §Ó≈e ôù!öï˛ÈÙÈ≤Ã!ï˛ôù!öï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ ˆ§•z

ˆòˆÏ¢•z xyç !§!˛õ!ç!Ó áyöáyö •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ– §yˆÏÓܲ ˆ§y!û˛ˆÏÎ˚ï˛Ä

ˆû˛ˆÏä ˆàˆÏåÈ– Ó•% çyÎ˚àyÎ˚ ܲ!üí˛z!öfiê˛ ˛õy!ê≈˛ ï˛yÓ˚ öyü ˛õy°ˆÏê˛

ˆú˛ˆÏ°ˆÏåÈ– ï˛ˆÏÓ ≤Ãã˛!°ï˛ ÓƒÓfiÌy ˆû˛ˆÏä öï%˛ö §üyç öy àí˛¸ˆÏï˛

˛õyÓ˚ˆÏ° ◊üç#Ó# üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆÎ ü%!=˛ ˆö•z ˆ§•z §ï˛ƒ ˛õy°ˆÏê˛ ÎyÎ˚!ö–

ˆ°!öö Ó°ˆÏï˛ö ˆã˛ï˛öy åÈyí˛¸y !Ó≤’Ó •Î˚ öy– xÓ¢ƒ xˆÏöˆÏܲ üˆÏö

ܲˆÏÓ˚ö ˆã˛ï˛öy Óƒ!=˛Ó˚ xû˛ƒhsˇˆÏÓ˚ xy˛õöy xy˛õ!ö•z çß√ !öˆÏï˛ ÌyˆÏܲ–

xy°yòy ܲˆÏÓ˚ ï˛yÓ˚ !ÓܲyˆÏ¢Ó˚ òÓ˚ܲyÓ˚ •Î˚ öy– ~•z ôyÓ˚îy ˛õ!Ó˚ï˛ƒy烖

ˆã˛ï˛öy xyˆÏ§ Óy•ẑ ÏÓ˚ ˆÌˆÏܲñ ≤Ã!ï˛!òöܲyÓ˚ âê˛öyÓ!°ñ ≤Ãï˛ƒ«˛ x!û˛K˛ï˛y

Ä °í˛¸y•z §Ç@ˇÃyˆÏüÓ˚ üôƒ !òˆÏÎ˚– xyÓ˚ xyˆÏ§ ˛õë˛ö ˛õyë˛ö Ä xôƒÎ˚ˆÏöÓ˚

üôƒ !òˆÏÎ˚– ~•z ò%!ê˛ ôyÓ˚yˆÏܲ ~ܲ§ˆÏAà !ü!°ˆÏÎ˚ ã˛°y•z xy§° ܲyç–

ˆ§ ܲyÓ˚ˆÏî §üyˆÏçÓ˚ xû˛ƒhsˇˆÏÓ˚ Ó•z ˛õyˆÏë˛Ó˚ ܲÌy í˛zë˛ˆÏ° çöyܲˆÏÎ˚ܲ

í˛zͧy•# @ˇÃrÌܲ#ˆÏê˛Ó˚ ˛õyë˛flõ,•yÓ˚ ܲÌy ˆÓyé˛yÎ˚ öyñ §yü!@ˇÃܲû˛yˆÏÓ

§üyˆÏçÓ˚ §Ü˛° xLjϢÓ˚ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˛õyë˛yû˛ƒyˆÏ§Ó˚ ܲÌy•z ˆÓyé˛yÎ˚– ~Ó˚

çöƒ•z @ˇÃrÌyàyˆÏÓ˚Ó˚ à%Ó˚%c x§#ü– ~áyˆÏö•z §Ç@ˇÃyˆÏüÓ˚ çöƒ Ó•z ˛õí˛¸yÓ˚

à%Ó˚%c– Ó•% xyˆÏà ˆày!Ü≈˛ ˆÜ˛ö ˆÎ ӈϰ ˆàˆÏåÈö Ó•z ˛õí˛¸yê˛yÄ ~ܲê˛y

§Ç@ˇÃyüñ ˆ§•z ܲÌyê˛y ~áö •yˆÏí˛¸•yˆÏí˛¸ Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏåÈö xˆÏöˆÏܲ•z–

~áö öï%˛öû˛yˆÏÓ Ó•z ˛õí˛¸yÓ˚ xyˆÏ®y°ö àˆÏí˛¸ ˆï˛y°yÓ˚ ˆã˛T˛y •ˆÏFåÈ–

•zˆÏï˛yüˆÏôƒ ˆÜ˛yÌyÄ ˆÜ˛yÌyÄ xyÄÎ˚yç í˛zë˛ˆÏåÈ ÚÓƒyܲ ê%˛ Ó%ܲ§Û– ~!ê˛

ˆÜ˛Ó° ~ܲ!ê˛ ˆfl‘yàyö üye öÎ˚ñ §Ç@ˇÃyüÄ– ˆ§•z §Ç@ˇÃyˆÏü xyÓ˚Ä

~ܲê%˛ §!Ü ˛Î˚ û)˛!üܲy !öˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ üyÜ≈˛§ ˆüˆÏüy!Ó˚Î˚y° °y•zˆÏÓ !Ó˚–

òy§#§üy û˛yÎ≈ƒy

üô%!üï˛y ã˛Ü ˛Óï≈˛#

ü)°ƒ ı 150.00

~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

15 ¢ƒyüyã˛Ó˚î ˆò !fiê˛Δê˛ñ ܲ°Ü˛yï˛yÈÙÈ73

23

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

í˛z_Ó˚òyö

ˆ§Ôüƒ òy¢à%Æ

§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

È~ܲ!ê˛ ˛õÓ˚#«˛yÓ˚ ≤ß¿˛õˆÏeÓ˚ IJõˆÏÓ˚ ˆ°áy

!åÈ°ÈÙÙÙÈ ÚÄ•z ≤ß¿˛õˆÏeÓ˚ !Óû˛yà ò%!ê˛ÈÈÙÙÙÈ

ܲÈÙÈ!Óû˛yà Ä áÈÙÈ!Óû˛yà– Ü˛ÈÙÈ!Óû˛yˆÏàÓ˚ §Óܲ!ê˛

≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚ ˆòÄÎ˚y Óyôï˛ƒü)°Ü˛ öÎ˚– ï˛ˆÏÓ

!öÓ≈y!ã˛ï˛ ≤ß¿Ó˚ í˛z_Ó˚ ÎÌy§Ω˛Ó !öˆÏçÓ˚

û˛y£ÏyÎ˚ •ÄÎ˚y xyÓ!¢ƒÜ˛– !ö!ò≈T˛ §üˆÏÎ˚ â^ˇê˛y

˛õí˛¸yÓ˚ ˛õÓ˚ ܲÈÙÈ!Óû˛yˆÏàÓ˚ í˛z_Ó˚˛õe !öˆÏÎ˚

ˆöÄÎ˚y •ˆÏÓ– áÈÙÈ!Óû˛yˆÏàÓ˚ ≤ß¿à%!°Ó˚ ˆ«˛ˆÏe

xyˆÏ¢˛õyˆÏ¢Ó˚ Órô%ˆÏòÓ˚ áyï˛y ˆòáy

xyÓ!¢ƒÜ˛ÈÙÙÙÈܲyÓ˚î ~•z ≤ß¿à%!°Ó˚ ˆÜ˛yöÄ

§!ë˛Ü˛ í˛z_Ó˚ ˆö•z– ï˛y•z ~ˆÏ«˛ˆÏe üˆÏöÓ˚ üˆÏï˛y

Órô%Ó˚ÈÙÙÙÈ üˆÏöÓ˚ üˆÏï˛y í˛z_Ó˚!ê˛ !öˆÏçÓ˚ áyï˛yÎ˚

xö%ܲÓ˚î ܲÓ˚y ÓyN˛ö#Î˚– Óyöyö û%˛°ñ áyÓ˚y˛õ

•yˆÏï˛Ó˚ ˆ°áy Óy x˛õ!Ó˚˛õy!ê˛ï˛yÓ˚ çˆÏöƒ

ˆÜ˛yöÄ ö¡∫Ó˚ ܲyê˛y •ˆÏÓ öy–Û

˛õÓ≈ÈÙÈ1– áÈÙÈ!Óû˛yà

à“ öy ӈϰ ~ê˛yˆÏܲ öyê˛Ü˛ Ó°y•z û˛yˆÏ°y–

~•z öyê˛ˆÏܲÓ˚ üˆÏM˛ ~áö â^ˇê˛y ÓyçˆÏåÈ–

ܲÈÙÈ!Óû˛yˆÏàÓ˚ ˛õÓ˚#«˛y ~•z üye ˆ¢£Ï •°–

öyê˛ˆÏܲÓ˚ ÚáÈÙÈ!Óû˛yˆÏàÓ˚Û ˆ≤ë˛y˛õê˛ÈÙÙÙÈ˛õyÜ≈˛

!fiê˛ΔˆÏê˛Ó˚ ~ܲ !Óáƒyï˛ í˛yÎ˚àöy!fiê˛Ü˛ ˆ§rê˛yÓ˚–

§üÎ˚ê˛y §ˆÏrôˆÏÓ°y– !òˆÏöÓ˚ ~•z §üÎ˚ê˛y•z

¢•ˆÏÓ˚Ó˚ ~ܲê˛y !û˛ˆÏí˛¸Ó˚ í˛zÍܲZ˛yÓ˚ ÚˆÓ˚çyŒê˛

xyí˛zê˛Û •ˆÏÎ˚ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈ !òˆÏöÓ˚ ˛õÓ˚ !òö–

ÚˆÓ˚çyˆÏŒê˛Ó˚Û §Çáƒyï˛ˆÏ_¥ ˆÜ˛í˛z ˆÜ˛í˛z ÚÓ˚ˆÏÎ˚Û

ÎyÎ˚ ç#ÓˆÏöÓ˚ ܲÈÙÈ!Óû˛yˆÏà•zÈÙÙÙÈ xyÓ˚ ˆÜ˛í˛z

ˆÜ˛í˛z Ú~!àˆÏÎ˚Û ÎyÎ˚ áÈÙÈ!Óû˛yˆÏàÓ˚ !òˆÏܲ–

Ä•z í˛zÍܲZ˛yÓ˚ !û˛ˆÏí˛¸•z ӈϧ xyˆÏåÈö ~•z

öyê˛ˆÏܲÓ˚ ≤Ãôyö ã˛!Ó˚eÈÙÙÙÈ◊# xü° xy•zã˛– àï˛

xyô â^ˇê˛yÎ˚ û˛oˆÏ°yܲ ˆ§ˆÏܲu˛ ˆÓẙ ~Ó˚ ï,˛ï˛#Î˚

ˆã˛Î˚yÓ˚ ˆÌˆÏܲ ~ܲÓyˆÏÓ˚Ó˚ çˆÏöƒÄ ĈÏë˛ö!ö–

§yˆÏí˛¸ ÓyˆÏÓ˚y !ü!öê˛ ôˆÏÓ˚ ~ܲê˛y üƒyày!çˆÏö

ÚˆÜ˛üö •ˆÏFåÈ !Ó ˆÏàˆÏí˛Ó˚ üˆÏM˛Ó˚ öܲ¢y⁄

ˆÜ˛yÌyÎ˚ Ó§ˆÏÓö ü%áƒüsf#⁄Û !ӣψÏÎ˚ ~ܲ!ê˛

xy!ê≈˛ˆÏܲ° ˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈö– ˛õˆÏÜ˛ê˛ ˆÌˆÏܲ ˆüyÓy•z°

ÓyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ !ï˛ö!ê˛ ˆú˛yö ôˆÏÓ˚ˆÏåÈö xyÓ˚

ˆú˛§Ó%ˆÏܲ áyö ã˛yˆÏÓ˚ܲ °y•zܲñ ˆàyê˛y ˛õÑyˆÏã˛Ü˛

fløy•z!° xyÓ˚ !ï˛ö!ê˛ Ü˛ˆÏürê˛ §Ó˚ÓÓ˚y•

ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö– ≤ß¿ xy˛õ!ö ܲÓ˚ˆÏÓö•zÈÙÙÙÈ ˆÜ˛ ~•z

xü° xy•zã˛⁄ ܲ# ܲˆÏÓ˚ö⁄ ˆÜ˛üö ˆòáˆÏï˛⁄

24

åÈ!Ó ı ◊#üï˛# ê%˛ê%˛ §Ó˚ܲyÓ˚

ܲ# ˆáˆÏï˛ û˛yˆÏ°yÓyˆÏ§ö⁄ ày!í˛¸ xyˆÏåÈ öy

ˆö•z⁄ ÓƒyAܲ ÓƒyˆÏ° ܲï˛⁄ ˆÜ ˛!í˛ê˛ ܲyí≈˛

xyˆÏåÈ öy ˆö•z⁄ !ÓˆÏÎ˚ ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö öy ܲˆÏÓ˚ö!ö⁄

§Íã˛!Ó˚e öy â%£ÏˆÏáyÓ˚ ˆÓ•züyö⁄ xyüyÎ˚ üy˛õ

ܲÓ˚ˆÏÓöÈÙÙÙÈí˛z_Ó˚ ÌyܲˆÏ°ÄÈÙÙÙȈΈϕï%˛ xü°

xy•zã˛ ˆÜ˛yöÄ !ú˛Õ√fiê˛yÓ˚ Óy ˆÜ˛í˛zˆÏܲê˛y ööñ

ï˛y•z ~§ˆÏÓÓ˚ í˛z_Ó˚ xy˛õöyˆÏܲ !òˆÏÎ˚ °yû˛

ˆö•z– xy˛õ!ö ¢%öˆÏ°ÄÈÙÙÙÈ üˆÏö ÓẙáˆÏÓö öyÈÙÙÙÈ

û%˛ˆÏ° ÎyˆÏÓö â^ˇê˛y áyˆÏöˆÏܲÓ˚ üˆÏôƒ•z–

§üyˆÏçÓ˚ ~ܲê˛y ÓˆÏí˛¸y ˆ◊!îÓ˚ ܲyˆÏåÈ ÄöyÓ˚

˛õ!Ó˚ã˛Î˚ •° ˆÎ ÄöyÓ˚ xyôyÓ˚ ܲyí≈˛ xyˆÏåÈñ

í˛z!ö xyÎ˚ܲÓ˚ ˆòö ~ÓÇ Ü˛ˆÏÎ˚ܲ ÓåÈÓ˚

xhsˇÓ˚yˆÏ° !öˆÏçÓ˚ Óyü •ˆÏhflÏÓ˚ ï˛ç≈ö#ˆÏï˛

ܲy!°üy ˆ°˛õö ܲˆÏÓ˚ö– xyÓ˚ Óy!ܲê˛y ã)˛í˛¸yhsˇ

§yòyüyê˛y ~ÓÇ §ˆÏÓ≈y˛õ!Ó˚ÈÙÙÙÈ x≤Ãy§!Aàܲ–

ï˛ˆÏÓ ôˆÏÓ˚ !öö Îáö !ï˛!ö ÚˆüyÓy•z°

Ó˚yáˆÏåÈöÛ Óy Úüƒyà!çˆÏö !Ó ˆÏàí˛ ˛õí˛¸ˆÏåÈöÛ

Óy ÚÄ•z ˛õyÜ≈˛ !fiê˛ΔˆÏê˛Ó˚ !Óáƒyï˛ í˛yÎ˚àöy!fiê˛Ü˛

ˆ§rê˛yÓ˚ ˆÌˆÏܲ ˆê˛fiê˛ Ü˛Ó˚yˆÏFåÈöÛ ï˛áö !ï˛!ö

§yü!çܲ û˛yˆÏÓ Ú!¢!«˛ï˛˛Û ~ÓÇ ˛õM˛y¢ÈÙ

È˛õM˛yߨÓ˚ ˆòyÓ˚ˆÏàyí˛¸yÓ˚ ~ܲ Ó•%ˆÏܲy¢# ≤Ãyî#...È–

◊# xü° xy•zã˛ öyüܲ û˛oˆÏ°yܲ ~•z

üye ˆüyÓy•z°ê˛y !öˆÏçÓ˚ Ó%ܲ˛õˆÏܲˆÏê˛ ì%˛!ܲˆÏÎ˚

ˆÓ˚ˆÏá •yï˛ ï%˛ˆÏ° Úxy!üÛ ÓˆÏ° ܲyí˛zrê˛yˆÏÓ˚Ó˚

!òˆÏܲ ~!àˆÏÎ˚ ˆàˆÏ°ö– !mï˛#Î˚ÓyÓ˚ xü°ÓyÓ%Ó˚

öyü ˆí˛ˆÏܲ í˛zˆÏë˛ˆÏåÈö ܲyí˛zrê˛yˆÏÓ˚Ó˚ ¢#ï˛°

ã˛yí˛z!öÓ˚ ~ܲ Ó˚üî#ÈÙÙÙÈÎyÓ˚ •yˆÏï˛ ï˛áö

xü°ÓyÓ%Ó˚ ˆÓ˚çyŒê˛˛ Ì%!í˛¸ ÚáÈÙÈ!Óû˛yˆÏàÓ˚Û

≤ß¿˛õe ~ܲ 鲰ܲ Ä•z Ú≤ß¿˛õe!ê˛Ó˚ !òˆÏܲ

ï˛y!ܲˆÏÎ˚ Ó˚üî#Ó˚ ˆ§•z xyˆÏüyâ ≤ß¿ÈÙÙÙÈ ÚÓy!í˛¸Ó˚

ˆÜ˛í˛z xyˆÏåÈ xy˛õöyÓ˚ §yˆÏÌ⁄Û !ë˛Ü˛ ~•zÓ˚ܲü

•yï˛ ï%˛ˆÏ° §yÓ˚òy˛õ!Õ‘ !Óòƒy!öˆÏܲï˛ö fl%҈ϰ

§ƒyÓ˚ˆÏòÓ˚ ≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚ !òˆÏï˛ö ◊#üyö xü°

xy•zã˛– üôƒ ˆüôyÓ˚ åÈye •ˆÏ°Ä ç#ÓˆÏö

ܲáöÄ ˆú˛° ܲˆÏÓ˚ö!ö í˛z!ö– xyçÄ Ü˛Ó˚ˆÏ°ö

öy– Ú§§¡øyˆÏöÛ áÈÙÈ!Óû˛yˆÏàÓ˚ !òˆÏܲ ~!àˆÏÎ˚

ˆàˆÏåÈö ◊# xü° xy•zã˛– ˆÓ˚çyŒê˛ Ó°ˆÏåÈÈÙÙÙÈ

‘We suggest Non-Small cell Lung

Cancer (NSCLC) with high probability

Adenocarcinoma or Large

Cell lung carcinoma (LCLC)’–

à°yÓ˚ ܲyåÈê˛y ï˛áö ¢%ܲˆÏöy– Ó%ˆÏܲÓ˚

üˆÏôƒáyˆÏö ~ܲê˛y ã˛yˆÏ˛õÓ˚ xö%û)˛!ï˛– ܲ°Ü˛yï˛y

¢•Ó˚ ï˛áö xˆÏã˛öy– ü%áƒüsf#Ó˚ !Ó ˆÏàí˛ ï˛áö

ü)°ƒ•#ö– ˆú˛§Ó%ˆÏܲÓ˚ fløy•z!°à%ˆÏ°y ï˛áö

üyÌyÎ˚ xyà%ö çμ°ˆÏåÈ– §yüˆÏöÓ˚ ˛õ%ˆÏçyÓ˚ å%È!ê˛Ó˚

ˆÓí˛¸yˆÏï˛ ÎyÄÎ˚y ï˛áö !öÓ˚Ì≈ܲ– Ú~Ó˚˛ ˛õÓ˚

ܲ#⁄Û ÚxyüyÓ˚ §yˆÏÌ•z •ˆÏï˛ •°⁄Û Ú~ÓyÓ˚

ˆÜ˛yö í˛y=˛yÓ˚⁄Û ÚˆÜ˛yö Ä£Ï%ô⁄Û ÚˆÜ˛yö

•zˆÏOܲ¢yö⁄Û ÚˆÜ˛yö •y§˛õyï˛y°⁄Û ÚxyÓ˚

ܲï˛!òö §üÎ˚⁄Û Ú~ê˛y•z !ܲ ˆ¢£ÏÓyˆÏÓ˚Ó˚ üˆÏï˛y

˛õyÜ≈˛ !fiê˛ΔˆÏê˛ xy§y⁄Û Úxy!ü öy ÌyܲˆÏ° ˆåȈϰñ

Óí˛zñ ÓyÓyÈÙÈüy ~Ó˚ !ܲ •ˆÏÓ⁄Û ÈÙÙÙÈüyÌyÓ˚ üˆÏôƒ

ï˛áö ≤Èϟ¿Ó˚ é˛í˛¸ í˛zˆÏë˛ˆÏåÈ– í˛z_Ó˚ ˆòˆÏÓö

ˆÜ˛í˛z⁄ ã˛yÓ˚˛õyˆÏ¢ ~ܲÓyÓ˚ üyÌy ï%˛ˆÏ° ï˛y!ܲˆÏÎ˚

ˆ§Ó˚ܲü ܲyí˛zˆÏܲ ˆï˛y ˆ˛õˆÏ°ö öy xü°ÓyÓ%–

ˆú˛yö ܲˆÏÓ˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛ áÓÓ˚ê˛y ˆòˆÏÓö⁄ ˆú˛yöê˛y

•yˆÏï˛ !öˆÏÎ˚Ä ˛õˆÏܲˆÏê˛ xyÓyÓ˚ ì%˛!ܲˆÏÎ˚

Ó˚yáˆÏ°ö !ï˛!ö– û˛yÓˆÏï˛ û˛yÓˆÏï˛ Ü˛áö ˆÎ

Ä•z ˆ§rê˛yÓ˚ ˆÌˆÏܲ ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ~ˆÏ§ˆÏåÈöñ ˆ§ê˛y

ˆáÎ˚y° ܲˆÏÓ˚ö!ö !ï˛!ö–

˛õyÜ≈˛ !fiê˛ΔˆÏê˛Ó˚ Ó˚yhflÏyÎ˚ ï˛áö •yçyˆÏÓ˚y

ày!í˛¸Ó˚ ÓƒhflÏï˛y...– öy•... xy˛õyï˛ï˛ Óy§ Óy

ê˛ƒy!:ˆÏï˛ í˛zë˛ˆÏï˛ üö ã˛y•ẑ ÏåÈ öy ÄöyÓ˚...xyˆÏ°y

xÑyôy!Ó˚Ó˚ ú%˛ê˛˛õyˆÏÌ•z í˛zˆÏë˛ ~ˆÏ°ö xü°ÓyÓ%–


ˆú˛yöê˛y xyÓ˚ ~ܲÓyÓ˚ •yˆÏï˛ !öˆÏ°ö...

ˆú˛§Ó%ˆÏܲ xyê˛!ê˛ ˆöy!ê˛!ú˛ˆÏܲ¢ö–

àï˛Ü˛y° Ó˚yˆÏï˛ ~ܲ!ê˛ Ü˛!Óï˛y ˆ˛õyfiê˛˛

ܲˆÏÓ˚!åȈϰö !ï˛!ö– xyç §Ü˛y° ˆÌˆÏܲ °y•zܲ

xyÓ˚ ܲˆÏüˆÏrê˛ û˛ˆÏÓ˚ ˆàˆÏåÈ ÄöyÓ˚

xƒyܲyí˛zrê˛...– ˆú˛§Ó%ܲ ˆ•yü ˆ˛õˆÏçÓ˚

Úfiê˛ƒyê˛y§ xy˛õˆÏí˛ˆÏê˛Û ˆã˛yá xyê˛ˆÏܲ ˆà°

ÄöyÓ˚...–

ˆú˛§Ó%ܲ Ó°ˆÏåÈ...Ú~áyˆÏö !ܲå%È !°á%öÛ–

ܲ# !°áˆÏÓö xü°ÓyÓ%⁄ Ä•z ≤ß¿à%ˆÏ°y⁄

•ë˛yÍ üˆÏö ˛õí˛¸° xû˛#ܲ §yühsˇÓ˚ ܲÌy–

xû˛#ܲ ÄöyÓ˚ xöƒï˛ü ܲyˆÏåÈÓ˚ üyö%£ÏÈÙÙÙÈ!≤ÃÎ˚

Órô%– üy§ åȈÏÎ˚ܲ xyˆÏà Îáö xû˛#ˆÏܲÓ˚

ܲƒyyÓ˚ ôÓ˚y ˛õí˛¸yÓ˚ áÓÓ˚ê˛y xü°ÓyÓ%

ˆ˛õˆÏÎ˚!åȈϰöÈÙÙÙÈï˛áö !öˆÏç•z Ó%ˆÏé˛ í˛zë˛ˆÏï˛

˛õyˆÏÓ˚ö!ö ˆÎ ܲ# Ó°ˆÏÓö– xû˛#ˆÏܲÓ˚ •yçyˆÏÓẙ

≤Èϟ¿Ó˚ ˆÜ˛yöÄ í˛z_Ó˚ ïÑ˛yÓ˚ ܲyˆÏåÈ !åÈ° öy–

xû˛#ˆÏܲÓ˚ üˆÏï˛y xyç ˆÎ ÄöyÓ˚Ä

fiê˛ƒyê˛y§ê˛y•z •y!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆà°ÈÙÙÙÈ xy˛õˆÏí˛ê˛˛ ~áö

~ܲê˛y•zÈÙÙÙÈ ‘I am dying’ xyÓ˚ §ˆÏAà ò%ˆÏê˛y

û˛Î˚ ˛õyÄÎ˚y ü%ˆÏáÓ˚ •zˆÏüy!ç–

öyê˛ˆÏܲÓ˚ xy˛õyï˛ ÎÓ!öܲy ˛õï˛ö

~áyˆÏö•z– àˆÏ“Ó˚ Óy!ܲê˛y ~ܲ xöƒ ç#ÓˆÏöÓ˚

ü%§y!Óòy– ï˛ˆÏÓ ˆ§ê˛yÓ˚ ܲï˛ê˛y ܲy“!öܲ Óy

ÓyhflÏÓy!Î˚ï˛ÈÙÙÙÈ ˆ§ê˛y !Óã˛yÓ˚ ܲÓ˚yÓ˚ òy!Î˚c

˛õyë˛ˆÏܲÓ˚–

˛õÓ≈ÈÙÈ2– ܲyöy üy!åÈ...

Ä•z §ˆÏrôˆÏÓ°yÓ˚ ˛õÓ˚ ê˛yöy ˆï˛!e¢ !òö ˆÜ˛ˆÏê˛

ˆàˆÏåÈ– xü%ܲ í˛y=˛yÓ˚ÈÙÙÙÈñ ï˛ü%ܲ í˛y=˛yÓ˚ÈÙÙÙÈñ

¢•ˆÏÓ˚ ˆ§Óẙ í˛y=˛yÓ˚ÈÙÙÙÈñ •y§˛õyï˛y°ñ Ä£Ï%ôÈÙÙÙÈñ

•zˆÏO܉˛§yöÈÙÙÙñ ˆÜ˛ˆÏüyˆÏÌÓ˚y!˛õÈÙÙÙÈ Ü˛ï˛ !ܲå%È•z

ˆï˛y •ˆÏÎ˚ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈ– ¢Ó˚#Ó˚ §%fiÌ •ˆÏFåÈ !ܲ⁄

çyöy ˆö•zÈÙÙÙÈ– xyÓ˚ üö⁄ öy•ÈÙÙÙÈë˛yRy •zÎ˚y!Ü≈˛

Ó˚!§Ü˛ï˛y ~áö xü°ÓyÓ%Ó˚ ܲyˆÏåÈ ˆÎö à!•≈ï˛

x˛õÓ˚yô– öy ÄöyÓ˚ !öˆÏçÓ˚ •y§ˆÏï˛ •zˆÏFåÈ

ܲˆÏÓ˚... öy xöƒˆÏܲ •y§ˆÏï˛ ˆòáˆÏ° û˛yˆÏ°y

°yˆÏàÊ â%ü ˆÌˆÏܲ Äë˛y ˆÌˆÏܲ â%ˆÏüyˆÏï˛ ÎyÄÎẙ

xÓ!ôÈÙÙÙÈã˛°ˆÏåÈ ~ܲ !òöàï˛ !Óí˛¸¡∫öyÈÙÙÙÈ

ܲyˆÏÓ˚yÓ˚ ˆã˛yˆÏá ܲÓ˚%îyñ ܲyˆÏÓ˚yÓ˚ ˆã˛yˆÏá

x§•yÎ˚ï˛yñ ܲyˆÏÓ˚yÓ˚ ˆã˛yˆÏáÓ˚ ¢#ï˛° ã˛yí˛z!öñ

ˆÜ˛yÌyÄ x˛õÓ˚yôˆÏÓyô– xyFåÈyÈÙÙÙÈ û%˛°ê˛y •°

ˆÜ˛yÌyÎ˚ ÄöyÓ˚⁄ !§àyˆÏÓ˚ê˛⁄ öy!ܲ ò)!£Ïï˛

Óyï˛y§ÈÙÙÙÈ⁄ öy!ܲ Ä•z ܲy!§≈ˆÏöyˆÏçö öy!ܲ

ܲ#§Ó ӈϰÈÙÙÙÈ– xû˛#ˆÏܲÓ˚ ˆÌˆÏܲ !§àyˆÏÓ˚ê˛Ä

ˆï˛y í˛z!ö xˆÏöܲ ܲü ˆáˆÏï˛öÊ ~ܲ ≤ß¿

ˆÌˆÏܲ xyÓ˚ ~ܲ ≤ß¿ÈÙÙÙȈ§áyö ˆÌˆÏܲ xyÓ˚

~ܲÈÙÙÙÈ– ˆÜ˛yöÄ í˛z_Ó˚ öy ˆ˛õˆÏÎ˚ !öˆÏçˆÏܲ

Óy !öˆÏçÓ˚ xˆÏòáy û˛yàƒˆÏܲ ˆòy£ÏyˆÏÓẙ˛õ ܲˆÏÓ˚•z

!òö ܲyê˛ˆÏåÈ xü°ÓyÓ%Ó˚–

xöƒ!òˆÏܲ˛ ~ܲ ÓˆÏí˛¸y ≤ß¿ÈÙÙÙÈê˛yܲy– Úê˛yܲyÛ

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

öyüܲ Ó›!ê˛ !òˆÏÎ˚ Î!ò ˆ§•z üƒy!çܲ §Ü˛y°!ê˛

ˆÜ˛öy ÎyÎ˚...ÊÊ ˆÎáyˆÏö xyÓyÓ˚ ~ܲ!ê˛ öï%˛ö

ˆÓ˚çyˆÏŒê˛ xü°ÓyÓ%ˆÏܲ !ú˛!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆòÄÎ˚y •ˆÏÓ

ܲƒyyÓ˚ ü%=˛ ç#ÓˆÏö– ˆ§•z §Ü˛y°ê˛y ˆÓyôܲ!Ó˚

ܲˆÏÎ˚ܲ °yá Óy ܲˆÏÎ˚ܲ ˆÜ˛y!ê˛ ê˛yܲy ò)ˆÏÓ˚–

!ܲv ˆ§ ˆï˛y xyÓ˚ÈÙÙÙÈ– ï˛y•z ~áö ò%Éá ܲÓ˚yÓ˚

!òö– Ä!òˆÏܲ !Ó ˆÏàˆÏí˛ ü%áƒüsf#Ó˚ §û˛y

òyÓ˚%îû˛yˆÏÓ §ú˛°– ˆú˛§Ó%ˆÏܲ •y!§ü%á

ˆ§°!ú˛Ó˚ §Çáƒy ˆÓˆÏí˛¸•z ã˛ˆÏ°ˆÏåÈ– !ÓK˛yöÄ

~!àˆÏÎ˚ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈ– ˆòˆÏ¢Ó˚ í˛zߨÎ˚ö •ˆÏFåÈ– !ܲv

xü°ÓyÓ% û˛yˆÏ°y ˆö•z–

!ܲv xü°ÓyÓ% û˛yˆÏ°y•z !åȈϰö– xhsˇï˛

í˛z!ö ï˛y•z û˛yÓˆÏï˛ö– xyÓ˚ ˛õÑyã˛ê˛y xyôyÓ˚ ܲyí≈˛

ˆ•y”˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ üˆÏï˛y•z ç#ÓˆÏöÓ˚ !Ó!û˛ß¨

x!öÿ˛Î˚ï˛y ~ÓÇ xflõT˛ï˛yÓ˚ §yüˆÏöÈÙÙÙÈ

ˆã˛T˛y ܲÓ˚ˆÏï˛ö ˆÜ˛yöÄ ~ܲ xy˛õyï˛

xÓ°¡∫ˆÏöÓ˚ xyôyˆÏÓ˚ÈÙÙÙÈ!öˆÏçÓ˚ üöˆÏܲ ~ܲ

!ö!ÿ˛hsˇï˛yÓ˚ ˆüyí˛¸ˆÏܲ °%!ܲˆÏÎ˚ Ó˚yáˆÏï˛– ~•z

°%ˆÏܲyã%˛!Ó˚ !ï˛!ö ˆá°ˆÏï˛öÈÙÙÙÈ≤ÈÏï˛ƒÜ˛!òöÈÙÙÙ

È≤ÈÏï˛ƒÜ˛ ü%•)ˆÏï˛≈– ï˛y•z Ó˚yhflÏyÎ˚ ày!í˛¸ ã˛y˛õy

˛õí˛¸yÓ˚ x!öÿ˛Î˚ï˛yˆÏܲ ï%˛!í˛¸ ˆüˆÏÓ˚ í˛z!í˛¸ˆÏÎ˚

Óy!í˛¸ ˆÌˆÏܲ ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈöñ ã˛yܲ!Ó˚ ˛õyÄÎ˚yÓ˚

xflõT˛ï˛yˆÏܲ üyÌyÎ˚ ˆÓ˚ˆÏáÄ !öˆÏçÓ˚

˛õí˛¸y¢%ˆÏöyê˛y ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈöñ Óy•zˆÏÓ˚Ó˚ áyÓyˆÏÓ˚

ˆû˛çy° ÌyܲyÓ˚ ã˛y xyˆÏåÈ ˆçˆÏöÄ üyˆÏé˛

üˆÏôƒ•z ã˛˛õñ ˛Ü˛yê˛ˆÏ°ê˛ñ ~à ˆÓ˚y°ñ üyÎ˚

!Ó!Ó˚Î˚y!ö xÓ!ô í˛z!í˛¸ˆÏÎ˚ˆÏåÈö xyÓ˚ ~üö!ܲ

ü,ï%˛ƒÓ˚ x!öÓyÎ≈˛ §Ω˛yÓöyˆÏܲ çyfiê˛ ˛õy_y öy

!òˆÏÎ˚ ˆÓ˚yç Ó˚yˆÏe â%ˆÏüyˆÏï˛ ˆàˆÏåÈö !öˆÏçÓ˚

çy˛õy!ö xƒy°yü≈ Üœ˛Ü˛!ê˛ˆÏܲ §%•zã˛ xö ܲˆÏÓ˚•z–

òÑyí˛¸yöÈÙÙÙȈ¢£Ï •Î˚!ö– xü°ÓyÓ% x!ú˛ˆÏ§

≤ÈÏüy¢ö ˛õyÄÎ˚yÓ˚ çˆÏöƒ x“ !ÓhflÏÓ˚ ˆï˛°

!òˆÏÎ˚ˆÏåÈöñ ˆÓ˚y!•ï˛ ¢ü≈yÓ˚ ܲû˛yÓ˚ í»˛y•zˆÏû˛Ó˚

ê˛y•z!üÇ xyÓ˚ ˆ≤’§ˆÏürê˛ !öˆÏÎ˚ ˆåȈϰÓ˚ §yˆÏÌ

ï˛Ü≈˛ ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈöñ üAà° xyÓ˚ Ó,•flõ!ï˛ˆÏܲ ÓyˆÏà

xyöyÓ˚ çˆÏöƒ ò%!ê˛ xyÇ!ê˛ ôyÓ˚î ܲˆÏÎ˚ˆÏåÈöñ

Ó˚yçö#!ï˛Ó˚ ÓyçyˆÏÓ˚ ï,˛îü)° öy

!§!˛õ~üÈÙÙÙȈ§•z !öˆÏÎ˚ ã˛yˆÏÎ˚Ó˚ ܲyˆÏ˛õ é˛í˛¸

ï%˛ˆÏ°ˆÏåÈöñ û˛!ӣσˆÏï˛Ó˚ çˆÏöƒ §üé˛òyˆÏÓ˚Ó˚

üˆÏï˛y ê˛yܲy ç!üˆÏÎ˚ˆÏåÈöñ ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ üyö!ã˛ˆÏe

˛õM˛y¢ ÓåÈÓ˚ ˛õÓ˚ ˆ@’yÓy° ÄÎ˚yÓ˚!üÇÈÙÈ~Ó˚

˛õ!Ó˚îyü !öˆÏÎ˚ ˛õe˛õ!eܲyÎ˚ ܲ!Óï˛y !°ˆÏáˆÏåÈö

xyÓ˚ öy!§≈Ç ˆ•yˆÏü !í˛!ç!ê˛Ç xyÄÎ˚yˆÏÓ˚

òÖy!í˛¸ˆÏÎ˚ üÓ˚îy˛õߨ ˆÓ˚yà#Ó˚ Óy!í˛¸Ó˚ ˆ°yܲÈÙÈ

çöˆÏòÓ˚ Ú§Ó !ë˛Ü˛Û •ˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ ÓˆÏ° xyŸªhflÏÄ

ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö– ~•zÓ˚ܲü ~ܲ xÓ°¡∫ö ˆÌˆÏܲ

xyÓ˚ ~ܲ xÓ°¡∫ˆÏö °%ˆÏܲyã%˛!Ó˚ ˆá°ˆÏï˛

ˆá°ˆÏï˛•z ~•z Ó˚ܲü xˆÏöܲ x!ö!ÿ˛ï˛

!Ó£ÏÎ˚Ó›Ó˚ Úí˛z_Ó˚òyöÛ §ú˛°û˛yˆÏÓ•z ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö

◊# xü° xy•zã˛– !ܲv ~ˆÏ•ö §ú˛° üyö%ˆÏ£ÏÓ˚

üöê˛y àï˛ ˆï˛!e¢ !òö ôˆÏÓ˚ xˆÏöܲÓyÓ˚•z

ˆ§•z °%ˆÏܲyã%˛!Ó˚ê˛y ˆá°yÓ˚ ˆã˛T˛y

ܲˆÏÓ˚Ä...È!ܲå%ȈÏï˛•z ˛õyÓ˚ˆÏåÈö öy...È– §yüˆÏöê˛y

ˆÎ ï˛yÓ˚ ÓˆÏí˛¸y•z xrôܲyÓ˚...È¢%ô% üˆÏö •ˆÏFåÈ

ˆÜ˛í˛z ˆÎö ï˛yÓ˚ ˆã˛yá ò%ˆÏê˛yˆÏܲ ˆÓшÏô !òˆÏÎ˚

ˆàˆÏåÈ– xyÓ˚ °%ˆÏܲyã%˛!Ó˚Ó˚ !öÎ˚ˆÏüÈÙÙÙÈ Ü˛# ܲˆÏÓ˚

Úܲyöy üy!åÈ ˆûÑ˛y ˆûÑ˛yÛ ˆá°ˆÏï˛ •Î˚ üˆÏö •Î˚

ˆ§•z í˛z_Ó˚ê˛y•z ˆÎ xü°ÓyÓ%Ó˚ çyöy •Î˚!ö

ˆÜ˛yöÄ!òö– xyÓ˚ ï˛y•z xü°ÓyÓ% û˛yˆÏ°y

ÌyܲˆÏÓö ܲ# ܲˆÏÓ˚...–

~áö Ä•z ò%ˆÏê˛y û˛Î˚ ˛õyÄÎ˚y ü%ˆÏáÓ˚

•zˆÏüy!ç Ì%!í˛¸ •zˆÏüy!ê˛Ü˛ö...§yÓ˚y!òö ï˛yí˛¸y

ܲˆÏÓ˚ ˆÓí˛¸yˆÏFåÈ xü°ÓyÓ%ˆÏܲ– åÈyˆÏòÓ˚

~ܲˆÏܲyˆÏî òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚ !öˆÏçÓ˚ ˆú˛yˆÏö Ä•z ò%!ê˛

•zˆÏüy!ê˛Ü˛ˆÏöÓ˚ !òˆÏܲ•z ~ܲ ò,ˆÏT˛

ï˛y!ܲˆÏÎ˚!åȈϰö xü°ÓyÓ%– ~üö §üˆÏÎ˚•z

~ˆÏ°y ˆú˛yöê˛y...– IJõyˆÏ¢Ó˚ ܲZ˛fl∫Ó˚ ~ܲ

ü!•°yÓ˚...– xü°ÓyÓ% ≤Ã̈Ïü ˆû˛ˆÏÓ!åȈϰö

Ä•z ˆÜ˛yöÄ ˆ°yö ˆòÄÎẙÓ˚ §ÇfiÌy Óy ˆÜ˛yöÄ

!ã˛ü!ö ˆÜ˛y¡õy!öÓ˚ ˆú˛yö– !ܲv Óƒy˛õyÓ˚ê˛y

!åÈ° ~ܲê%˛ xöƒÓ˚ܲüÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ xy˛õ!ö !ܲ xü° xy•zã˛ Ü˛Ìy

Ó°ˆÏåÈö⁄

ÈÙÙÙÈ Ó°!åÈ–

ÈÙÙÙÈ xy˛õöyÓ˚ ÓyÓyÓ˚ öyü !ܲ §ü#Ó˚ Ü%˛üyÓ˚

xy•zã˛⁄

ÈÙÙÙÈ •Ñƒy...– üyˆÏö... xy˛õöyˆÏܲ ˆï˛y !ë˛Ü˛...Ê

ÈÙÙÙÈ ˆòá%ö xy˛õ!ö xyüyÎ˚ !ã˛öˆÏÓö öy–

xy!ü Úí˛z_Ó˚òyöÛ öyüܲ ~ܲ!ê˛ §ÇfiÌy ˆÌˆÏܲ

ܲÌy Ó°!åÈ–

ÈÙÙÙÈ Ü˛# §ÇfiÌy⁄

ÈÙÙÙÈ í˛z_Ó˚òyö– üyˆÏö... xyüyˆÏòÓ˚ §ÇfiÌyÓ˚

ܲyç •ˆÏFåÈ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚ ˆòÄÎ˚y–

xy˛õöyÓ˚ ç#ÓˆÏöÓ˚ ~üö !ܲå%È ≤ß¿ ÎyÓ˚ í˛z_Ó˚

xy˛õöyÓ˚ ܲyˆÏåÈ ˆö•z...– ˆÜ˛yöÄ Ó•ẑ Ïï˛ ˆö•z...

à%àˆÏ° ˆö•z...– ˆ§•zÓ˚ܲü !ܲå%È ≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚

xyüÓ˚y !òˆÏÎ˚ Ìy!ܲ–

ܲˆÏÎ˚ܲ ˆ§ˆÏܲu˛ !ÓÓ˚!ï˛Ó˚ ˛õÓ˚ xü°ÓyÓ%

û˛yӈϰö ˆÜ˛í˛z Ó%!é˛ ü¢Ü˛Ó˚y ܲÓ˚ˆÏåÈ–

ÈÙÙÙÈ ˆòá%ö xyüyÓ˚ ¢Ó˚#Ó˚ û˛yˆÏ°y ˆö•z–

xy˛õöyÓ˚ ~•z Ó˚!§Ü˛ï˛y xyüyÓ˚ û˛yˆÏ°y °yàˆÏåÈ

öy...–

ÈÙÙÙÈ ˆòá%ö ~•z §ÇfiÌy ˆÜ˛Ó° ܲƒyyÓ˚

û%˛=˛ˆÏû˛yà#ˆÏòÓ˚ çˆÏöƒ– xyüÓ˚y ˛Ü˛ƒyyÓ˚ˆÏܲ

ÚˆÓ˚yàÛ Ó!° öy– xy˛õöyÓ˚ ܲƒyyÓ˚ ôÓ˚y

˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈ ˆï˛y–Ê Cell lung carcinoma–

àï˛ ˆï˛!e¢ !òö xyˆÏà– xyÓ˚ àï˛ Ó%ôÓyÓ˚

ˆÎ Óœyí˛ ˆê˛fiê˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ ï˛yˆÏï˛ !•ˆÏüyˆÏ@’y!Óö

~ˆÏ§ˆÏåÈ 9.8– xy˛õöyÓ˚ ˛õƒyöܲyˆÏí≈˛Ó˚ ˆ¢£Ï

ã˛yÓ˚!ê˛ !í˛!çê˛ •° 462G xyÓ˚ àï˛ ÓåÈÓ˚

xy˛õ!ö •zöܲyü ê˛ƒy: !òˆÏÎ˚ˆÏåÈö 8543 ê˛yܲy–

xy˛õöyÓ˚ §Ó ˆí˛ê˛y•z xyüyˆÏòÓ˚ ܲyˆÏåÈ xyˆÏåÈ–

25

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

26

ˆ§•z ˆí˛ê˛yˆÏÓ§ ˆÌˆÏܲ•z xy˛õöyˆÏܲ ˆú˛yö ܲÓẙ

•ˆÏFåÈ ~•z §ÇfiÌyÎ˚ ˆÎyàòyö ܲÓ˚yÓ˚ çˆÏöƒ–

~áö ~ܲê˛y xú˛yÓ˚ ã˛°ˆÏåÈ... xy˛õ!ö Î!ò...–

û˛oü!•°yÓ˚ ˆ¢ˆÏ£ÏÓ˚ ܲÌyà%ˆÏ°y xü°ÓyÓ%

~ܲ≤ÃܲyÓ˚ ¢%öˆÏï˛ ˆ˛õˆÏ°ö öy– ˆÜ˛yöÄÓ˚ܲˆÏü

ˆàyäyˆÏï˛ ˆàyäyˆÏï˛ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ xyüyÓ˚ §¡∫ˆÏrô ~ï˛ !ܲå%È xy˛õ!ö

çyöˆÏ°ö ˆÜ˛yˆÏaˆÏܲ⁄ üyˆÏö xy!ü ˆï˛yÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ ˆòá%ö xyüyˆÏòÓ˚ !öçfl∫ ˆöê˛ÄÎ˚yÜ≈˛

xyˆÏåÈ– ÎyÓ˚y áÓÓ˚ §Ç@ˇÃ• ܲˆÏÓ˚– xyÓ˚ ~

˛õ,!ÌÓ#ˆÏï˛ ˆÎ xy˛õöyÓ˚ ˆÜ˛yöÄ ˆí˛ê˛y•z xyÓ˚

§%Ó˚!«˛ï˛ öÎ˚ÈÙÙÙÈ

ˆú˛yöê˛y ˆÜ˛ˆÏê˛ !òˆÏ°ö xü°ÓyÓ%– ~•z

•zÎ˚y!Ü≈˛ xyÓ˚ !öˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏåÈö öy í˛z!öÈ...–

˛õÓ≈ÈÙÈ3– !üÌ!‹;Î˚y

≤ÃyÎ˚ xyôâ^ˇê˛y •ˆÏÎ˚ ˆà° xü°ÓyÓ% ӈϧ

xyˆÏåÈö– Úí˛z_Ó˚òyˆÏöÓ˚Û x!ú˛§ âÓ˚– çyÎ˚àyê˛y

ÓƒyÓ˚yܲ˛õ%Ó˚ÈÙÈÓyÓ˚y§yï˛ ˆÓ˚yˆÏí˛– xÓ¢ƒ ˆüö

ˆÓẙí˛ ˆÌˆÏܲ ≤ÃyÎ˚ !ü!öê˛ Ü%˛!í˛¸ û˛ƒyö !Ó˚ܲ¢yÎ˚–

Ä•z ˆú˛yöê˛y xy§yÓ˚ ˛õÓ˚ ò% !òö ˆÜ˛ˆÏê˛ ˆàˆÏåÈ–

~•z ò%!òˆÏö ˆû˛ˆÏÓˆÏåÈö xˆÏöܲ– ï˛ˆÏÓ Óy!í˛¸ˆÏï˛

!ܲå%È çyöyö!ö– ˆ¢ˆÏ£Ï xû˛#ܲˆÏܲ ˆú˛yö ܲˆÏÓ˚

Óƒy˛õyÓ˚ê˛y çyöyö– öy•... xû˛#ܲ ~•z Ó˚ܲü

ˆÜ˛yöÄ ˆú˛yö ˛õyÎ˚!ö– ï˛ˆÏÓ Ú~ܲÓyÓ˚ ˆòˆÏá

xyÎ˚Û ˆàyˆÏåÈÓ˚ ˆÜ˛yöÄ ühsˇÓƒÄ ˆ§ ܲˆÏÓ˚!ö–

!ܲv xü°ÓyÓ% ˆú˛yˆÏöÓ˚ Óƒy˛õyÓ˚ê˛y ˆé˛ˆÏí˛¸

ˆú˛°ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö!ö ¢%ô% Ä•z ~ܲê˛y ܲÌyÓ˚

çˆÏöƒÈÙÙÙÈ ÚxyüÓẙ ܲƒyyÓ˚ˆÏܲ ÚˆÓẙàÛ Ó!° öyÛ–

xˆÏöܲ ˆû˛ˆÏÓ ˆ¢£ÏˆÏü¢ ÎyÄÎẙ üö!fiÌÓ˚ ܲˆÏÓ˚

!ú˛Ó˚!ï˛ ˆú˛yö...xyÓ˚ ú˛°fl∫Ó˚)˛õ xyç ~•z

x!ú˛§ âˆÏÓ˚ xyàüö–

xyÓ˚Ä !ü!öê˛ ˛õˆÏöˆÏÓ˚y ˛õÓ˚ ~ܲ ÓåÈÓ˚

!eˆÏ¢ˆÏܲÓ˚ ï˛Ó˚%î# ~ˆÏ§ xü°ÓyÓ%Ó˚ §yüˆÏöÓ˚

ˆã˛Î˚yÓ˚ê˛yÎ˚ Ó§ˆÏ°ö– ˆã˛yˆÏáÓ˚ §yö@’y§ Óy

ˆüˆÏÎ˚!ê˛Ó˚ ˆÓ¢û)˛£Ïy ˆòˆÏá !§ˆÏöüyÓ˚ öy!Î˚ܲy

Ó°ˆÏ°Ä xï%˛ƒ!=˛ •ˆÏÓ öy– ˆê˛!ӈϰÓ˚ IJõÓ˚

§yö@’y§!ê˛ á%ˆÏ° ˆÓ˚ˆÏá ï˛Ó˚%î#Ó˚ ≤ÃÌü ≤ß¿...

ÈÙÙÙÈ xy˛õ!ö !üÉ xü° xy•zã˛⁄

ÈÙÙÙÈ Ú•ÑƒyÛñ xü°ÓyÓ%Ó˚ §Ç!«˛Æ í˛z_Ó˚–

ÈÙÙÙÈ xy˛õ!ö !ܲ xyçˆÏܲ xƒyí˛!ü¢ö...⁄

ÈÙÙÙÈ •Ñƒy...üyˆÏö ˆ§ê˛yÓ˚ çˆÏöƒ•z ˆï˛y...–

!ܲv xy!ü ˆï˛y xy˛õöyˆÏòÓ˚ §¡∫ˆÏrô !ӈϢ£Ï

!ܲå%È•z çy!ö öy– xy§ˆÏ° ˆú˛yˆÏö ˆï˛y !ë˛Ü˛...–

ܲˆÏÎ˚ܲ ˆ§ˆÏܲu˛ ˆû˛ˆÏÓ ï˛Ó˚%î# í˛z_Ó˚

!òˆÏ°ö...

ÈÙÙÙÈ Ü˛# çyöˆÏï˛ ã˛yö Ó°%ö–

ÈÙÙÙÈ üyˆÏöÈÙÙÙȈú˛yˆÏö xyüyˆÏܲ Ó°y •ˆÏÎ˚!åÈ°

~áyˆÏö xyüyÓ˚ ≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚ ˆòÄÎ˚y •ˆÏÓ–

ˆ§ê˛yÓ˚ ≤Èϧ§ê˛y !ë˛Ü˛ ܲ#⁄ üyˆÏö xy˛õöyÓ˚y

!ܲ ˆÜ˛yöÄ §y•z!ܲÎ˚y!ê˛Δfiê˛ Óy !ú˛öy!Î˚y°

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

xƒy!§fiê˛ƒyrê˛ ~Ó˚ §yˆÏÌ ˆÎyàyˆÏÎyà ܲÓ˚yö⁄

xyÓ˚ üyˆÏö Ä•z ˆÎ xƒyí˛!ü¢ö !ú˛ ~Ó˚ ܲÌy

ӈϰ!åȈϰö ˆ§!ê˛ Ü˛ï˛⁄ xy!ü ˆã˛Ü˛ Ó•z §ˆÏAà

~ˆÏö!åÈ– xy¢yܲ!Ó˚ xy˛õöyˆÏòÓ˚ ˆ˛õˆÏürê˛ê˛y

ˆã˛ˆÏܲ....

ÈÙÙÙÈ ˆòá%ö ~áyˆÏö ˆÜ˛yöÄ !ã˛!ܲͧy •Î˚

öy– ï˛y•z ~áyˆÏö ˆÜ˛yöÄ í˛y=˛yÓ˚ ˆö•z– ÎÑyÓ˚y

xyˆÏåÈö ïÑ˛yÓ˚y !Ó!û˛ß¨ ˆ˛õ¢yÓ˚ üyö%£Ï– ïÑ˛yÓ˚y

xy˛õöyÓ˚ §yˆÏÌ Ü˛Ìy Ó°ˆÏÓöÈÙÙÙÈxy˛õöyÓ˚

≤ß¿à%ˆÏ°y çyöˆÏÓö– xy˛õ!ö xy˛õöyÓ˚ ≤ß¿

ܲÓ˚ˆÏÓö– xyàyü# ~ܲüyˆÏ§ ã˛yÓ˚ˆÏê˛ ˆÓ˚yÓÓyÓ˚

ïÑ˛yÓ˚y xy˛õöyÓ˚ §yˆÏÌ Ó§ˆÏÓö– Î!ò §Ω˛Ó

•Î˚ ïÑ˛yÓ˚y í˛z_Ó˚ ˆòˆÏÓö– xyÓ˚ •Ñƒy...~•z

ˆÜ˛yˆÏ§≈Ó˚ çˆÏöƒ xƒyí˛û˛y ˆÜ˛yöÄ !ú˛ ˆöÄÎẙ

•Î˚ öy– ~ܲ üy§ ÓyˆÏò xy˛õöyÓ˚ ≤ÃyÆ

í˛z_ˆÏÓ˚Ó˚ IJõÓ˚ !û˛!_ ܲˆÏÓ˚ ˆÜ˛y§≈ !ú˛ ôyÎ≈

ܲÓ˚y •Î˚– ï˛ˆÏÓ ≤Ã̈Ïü xy˛õöyˆÏܲ˛ ~ܲ!ê˛ ú˛ü≈

!ú˛°y˛õ ܲÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ...– ˆüˆÏÎ˚!ê˛ ~ܲ!ê˛ Ü˛yàç

Óy!í˛¸ˆÏÎ˚ !ò° xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ–

•yˆÏï˛ ú˛ü≈!ê˛ !öˆÏÎ˚ ~ܲÓyÓ˚ ˆã˛yá

ˆÓy°yˆÏ°ö xü°ÓyÓ%– ç#ÓˆÏö xˆÏöܲ ú˛ü≈•z

!ú˛°y˛õ ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö !ï˛!ö– !ܲv ~•z ú˛ü≈!ê˛

ˆÓ¢ xöƒ !ܲå%È çyöˆÏï˛ ã˛yÎ˚...– ˆÎüöÈÙÙÙÈ1–

xy˛õöyÓ˚ üˆÏï˛ xyÓ˚ !ë˛Ü˛ ܲï˛!òö ÓÑyã˛ˆÏ°

xy˛õöyÓ˚ ü,ï%˛ƒ !öˆÏÎ˚ ˆÜ˛yöÄ xy˛õˆÏ¢y¢

ÌyܲˆÏÓ öy⁄ 2– ü,ï%˛ƒˆÏï˛ !ë˛Ü˛ !ܲ ܲyÓ˚ˆÏî

û˛Î˚ xy˛õöyÓ˚ÈÙÙÙÈ!≤ÃÎ˚çöˆÏòÓ˚ ˆåȈÏí˛¸ ÌyܲyÓ˚

û˛Î˚⁄ öy!ܲ !≤ÃÎ˚çöˆÏòÓ˚ ܲ# •ˆÏÓ ˆ§•z ˆû˛ˆÏÓ

xy¢Aܲy⁄ öy!ܲ ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ §%á fl∫yFåÈÈ®ƒ ˆÌˆÏܲ

Ó!M˛ï˛ •ÄÎ˚yÓ˚ û˛Î˚⁄ 3– ܲƒyyÓ˚ §¡∫ˆÏrô

xy˛õ!ö ܲ# çyˆÏöö⁄ 4– !ë˛Ü˛ ˆÜ˛yÌyÎ˚ û%˛°

•° xy˛õöyÓ˚ ˆÎ xy˛õöyÓ˚•z ܲƒyyÓ˚ •ˆÏï˛

•°⁄ ~•z Ó˚ܲü xyÓ˚Ä Ü˛ˆÏÎ˚ܲ!ê˛ ≤ß¿–

xü°ÓyÓ%Ó˚ ˆ°áyÓ˚ •yï˛ ÓÓ˚yÓÓ˚•z

û˛yˆÏ°y– !ӈϢ£Ï ܲˆÏÓ˚ ܲ!Óï˛y– ˆ§•z ܲˆÏ°ˆÏç

˛õí˛¸yÓ˚ §üÎ˚ ˆÌˆÏܲ ~ܲ!ê˛ í˛y•z!Ó˚ˆÏï˛ ≤ÃyÎ˚

|ö!e¢!ê˛ Ü˛!Óï˛y !°ˆÏáˆÏåÈö í˛z!ö– ï˛yÓ˚ üˆÏôƒ

ܲˆÏÎ˚ܲê˛y !Ó!û˛ß¨ ˛õe˛õ!eܲyˆÏï˛Ä ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ–

!ܲv xyç ~•z ≤ß¿à%!°Ó˚ í˛z_ˆÏÓ˚ ~ܲ!ê˛ ¢∑Ä

!°áˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏ°ö öy– ≤ÃyÎ˚ !ü!öê˛ ˛õˆÏöˆÏÓ˚y

ӈϧ ˆÌˆÏܲ ú˛ü≈!ê˛ Ä•z ï˛Ó˚%î#!ê˛ˆÏܲ ˆú˛Ó˚ï˛

!òˆÏÎ˚ ôÓ˚y à°yÎ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈxyüyÎ˚ üy˛õ

ܲÓ˚ˆÏÓö– ~•z ú˛ü≈ !ú˛°y˛õ ܲÓ˚ˆÏï˛ xy!ü ˛õyÓ˚Ó

öy– ~•z í˛z_Ó˚à%ˆÏ°y•z ˆï˛y...–

ÚˆÓ¢– öy •Î˚ !°áˆÏ°ö öy– ~ê˛y ˆï˛y

xyÓ˚ ˛õÓ˚#«˛y öÎ˚– ï˛°yÎ˚ §•z ܲˆÏÓ˚ !òö–

xyÓ˚ !ܲå%È °yàˆÏÓ öy– xy˛õöyÓ˚ §Ó ˆí˛ê˛y•z

xyˆÏåÈ xyüyˆÏòÓ˚ ܲyˆÏåÈ– xyÓ˚ •yˆÏï˛ §üÎ˚

!öˆÏÎ˚ ~ˆÏ§ˆÏåÈö ˆï˛yÈÙÙÙÈ⁄ xyçˆÏܲ•z xy˛õöyÓ˚

≤ÃÌü !üÌ!‹;Î˚y– ÈÙÙÙÈ!öö ~áyöê˛yÎ˚ §•z ܲˆÏÓ˚

!òö– xü°ÓyÓ%Ó˚ §yüˆÏö ~ܲê˛y ˆÓ˚!çfiê˛yÓ˚

!òˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°ö ˆ§•z ï˛Ó˚%î#–

ÚxуyÈÙÙÙÈ– ܲ# Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ !üÌ!‹;Î˚y⁄

Ä...•Ñƒy...xyFåÈy–Û ~ܲê%˛ ˆÎö ˆ•Ñyã˛ê˛ ˆáˆÏ°ö

xü°ÓyÓ%–

!üÌ!‹;Î˚y ¢∑!ê˛Ó˚ üyˆÏö ~ܲ!ê˛

ܲ!Óï˛yˆÏï˛•z ˛õˆÏí˛¸!åȈϰö xü°ÓyÓ%– xÌ≈ •°

ò%çö üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ xyã˛Ó˚îàï˛ ˛õyÓ˚flõ!Ó˚ܲ

≤Ãû˛yˆÏÓÓ˚ ≤Ã!ï˛!Ü ˛Î˚y fl∫Ó˚)˛õ– •zLjÏÓ˚!çˆÏï˛ ~•z

¢ˆÏ∑Ó˚ ܲyåÈyܲy!åÈ üyˆÏö •° Interaction–

Ä•z ˆüˆÏÎ˚!ê˛Ó˚ ü%ˆÏá ¢∑!ê˛ ¢%ˆÏö ~•z

˛õ!Ó˚!fiÌ!ï˛ˆÏï˛Ä ~ܲê˛y û˛yˆÏ°y °yà°

xü°ÓyÓ%Ó˚...– öy•...§!ï˛ƒ•z ‘Looks can

be deceptive’–

ˆÓ˚!çfiê˛yˆÏÓ˚ §•z ܲÓ˚yÓ˚ §üÎ˚ xü°ÓyÓ%

ˆòáˆÏ°ö ˆÎ ïÑ˛yÓ˚ ö¡∫Ó˚ §ˆÏï˛ˆÏÓ˚y– xÌ≈yÍ

ˆ£ÏyˆÏ°y çö ï˛yÓ˚ xyˆÏà ~ˆÏ§ˆÏåÈö ~áyˆÏö–

~ܲê%˛ û˛Ó˚§y !ܲ ï˛y•ˆÏ° ܲÓ˚y•z ÎyÎ˚⁄

˛õÓ≈ÈÙÈ4– ≤ÃFåÈߨ !Óo)˛õ

≤ÃyÎ˚ !ü!öê˛ ˛õˆÏöˆÏÓ˚y •ˆÏÎ˚ ˆà°...˛õyˆÏ¢Ó˚

~ܲ!ê˛ âˆÏÓ˚ xü°ÓyÓ%ˆÏܲ Ó§ˆÏï ˆòÄÎ˚y

•ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– x!ú˛§âÓ˚ ˆÌˆÏܲ ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆåÈyˆÏRy

~ܲ!ê˛ ÓyàyˆÏöÓ˚ ˛õy¢ !òˆÏÎ˚ ˆüyÓ˚yˆÏüÓ˚ Ó˚yhflÏy

ôˆÏÓ˚ ÓÑy!òˆÏܲ ~!àˆÏÎ˚ !mï˛#Î˚ âÓ˚– âˆÏÓ˚Ó˚ ~ܲ

ˆÜ˛yîyÎ˚ ~ܲ!ê˛ Ü˛ƒyÓ˚üˆÏÓyí≈˛ Ó˚yáy... IJõˆÏÓ˚

â%Ñ!ê˛ åÈí˛¸yö– ~ܲ!ê˛ ˆåÈyR ˆê˛!Ó° xyÓ˚ ò%!ê˛

ˆã˛Î˚yÓ˚– xyÓ˚ xöƒ !òˆÏܲÓ˚ ˆòÄÎ˚yˆÏ° ò%!ê˛

xy°üy!Ó˚ˆÏï˛ ë˛y§y Ó•z– xyÓ˚Ä ò¢ !ü!öê˛

˛õˆÏÓ˚ ˆÎ üyö%£Ï!ê˛ âˆÏÓ˚ ì%˛Ü˛ˆÏ°ö !ï˛!ö !öï˛yhsˇ•z

åÈyˆÏ˛õy£Ïy– ü%ˆÏá ë˛y§y ˛õyö– ܲÌyÓyï≈˛yÎ˚

ˆÓyé˛y•z ÎyÎ˚ ï˛yÓ˚ üyï,˛û˛y£Ïy ÓyÇ°y öÎ˚–

ÈÙÙÙÈ ˆöyüˆÏhflÏ ÓyÓ%– xy˛õ!ö ӈϧö... ÓyÓ%

xy§ˆÏåÈ...–

xü°ÓyÓ% ӈϧ•z !åȈϰö...ï˛y•z ~ܲê%˛

xÓyܲ•z •ˆÏ°ö– Î!òÄ ≤Ãï%˛ƒ_ˆÏÓ˚ ~ܲê˛y


öü‹ÒyÓ˚ ܲÓ˚ˆÏ°ö– û˛oˆÏ°yܲ í˛z°ˆÏê˛y!òˆÏܲÓ˚

ˆã˛Î˚yˆÏÓ˚ öy ӈϧ üy!ê˛ˆÏï˛•z ӈϧ ˛õí˛¸ˆÏ°ö–

xü°ÓyÓ% !ܲå%È ~ܲê˛y Ó°ˆÏï˛ !àˆÏÎ˚Ä xyÓ˚

Ó°ˆÏ°ö öy– ~ܲê%˛ !ÓÓ˚!=˛ °yà!åÈ° ïÑ˛yÓ˚–

~•z Ó˚ܲü û˛yˆÏÓ ˆí˛ˆÏܲ ~ˆÏö ~•z ôÓ˚ˆÏöÓ˚

•zÎ˚y!Ü≈˛Ó˚ ˆÜ˛yöÄ üyˆÏö •Î˚Ê xyçܲy° ˆï˛y

Ü˛ï˛ ú ˛í˛ !ܲå%È•z öy •ˆÏFåÈ... ~áyˆÏöÄ !ܲ ˆ§•z

Ó˚ܲü•z !ܲå%È...⁄ ï˛ˆÏÓ !ܲ•z Óy ˆöˆÏÓ ~Ó˚y⁄

ê˛yܲy ˛õÎ˚§y ˆï˛y ˆÓ!¢ !ܲå%È xyˆÏöö!ö §yˆÏÌ⁄

ÈÙÙÙÈ!öˆÏçˆÏܲ xyŸªhflÏ Ü˛Ó˚ˆÏ°ö– xü°ÓyÓ%

öy•... ~•z û˛yˆÏÓ ã˛ˆÏ° xy§yê˛y ˆÓyô•Î˚ !ë˛Ü˛

•Î˚!ö ïÑ˛yÓ˚– Óy!í˛¸Ó˚ ܲyí˛zˆÏܲ §ˆÏAà xyöˆÏ°

üˆÏö •Î˚ û˛yˆÏ°y •ˆÏï˛y– ï˛ˆÏÓ ˆÜ˛•z•z Óy

xy§ˆÏÓ⁄ !à!ߨÓ˚ ¢Ó˚#Ó˚ê˛yÄ ˆÎ xyçܲy°

!ӈϢ£Ï û˛yˆÏ°y ÎyˆÏFåÈ öy– ˆüˆÏÎ˚ê˛yÓ˚ ˆÓ˚yÓÓyÓ˚

ܲˆÏÓ˚ §Ü˛yˆÏ° öyˆÏã˛Ó˚ Üœ˛y§ ÌyˆÏܲ xyÓ˚

ˆåȈϰê˛yÓ˚ ˆï˛y xyàyü#ܲy° ˆÌˆÏܲ ˛õÓ˚#«˛y

¢%Ó˚% •ˆÏFåÈ–

xü°ÓyÓ% í˛zë˛ˆÏï˛ Îy!FåȈϰö...~üö §üÎ˚

â%ˆÏÓ˚ ì%˛Ü˛ˆÏ°ö ~ܲ ˆ§ÔüƒÜ˛y!hsˇ ˛õ%Ó˚%£Ï– üyÌyÎ˚

ÜÑ˛yã˛y ˛õyܲy ã%˛° xyÓ˚ ˆã˛yˆÏá !Ó˚üˆÏ°§ ã˛¢üy–

ÓÎ˚§ üˆÏö •Î˚ xü°ÓyÓ%Ó˚ ˆÌˆÏܲ ܲü•z •ˆÏÓ–

xü°ÓyÓ%Ó˚ ≤Ã!ï˛ ~ܲê˛y öüflÒyÓ˚ ë%˛ˆÏܲ !òˆÏÎ˚

û˛oˆÏ°yܲ Ä•z üy!ê˛ˆÏï˛ Ó§y üyö%£Ï!ê˛Ó˚ !òˆÏܲ

~ܲê%˛ !ÓÓ˚!=˛ §•Ü˛yˆÏÓ˚•z Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

Úxy•ÈÙÙÙÈ!ü◊y!çÈÙÙÙÈxy˛õ!ö ~áyˆÏö– xyÓ˚

xy˛õöyˆÏܲ ˛õê˛Ü%˛ Ä!òˆÏܲ áÑ%çˆÏåÈ– xyÓ˚

xy˛õöyˆÏܲ ܲï˛ÓyÓ˚ ӈϰ!åÈ...ˆã˛Î˚yˆÏÓ˚ Ó§ˆÏï˛–

!ܲv xy˛õ!ö ˆ§•z...–Û

!ü◊y!ç ˆÜ˛yöÄ í˛z_Ó˚ öy !òˆÏÎ˚ ~ܲÓyÓ˚

IJõˆÏÓ˚Ó˚ !òˆÏܲ ˆã˛ˆÏÎ˚ Ä•zû˛yˆÏÓ•z ӈϧ

Ó˚•zˆÏ°ö–

Ä•z ˆ§ÔüƒÜ˛y!hsˇ û˛oˆÏ°yܲ ~ÓyÓ˚

xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ !ú˛ˆÏÓ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈöüflÒyÓ˚–

xyüyÓ˚ öyü ˆòÓÓ˚yç Óü≈î– xy˛õ!ö•z ˆï˛y

xü°ÓyÓ%⁄

xü°ÓyÓ% üyÌy öy!í˛¸ˆÏÎ˚ öüflÒyÓ˚

çyöyˆÏ°ö–

ÈÙÙÙÈ ~•z §ÇfiÌy!ê˛Ó˚ xˆÏöܲà%!° ôyÓ˚ˆÏܲÓ˚

üˆÏôƒ xy!ü ~ܲçö– xy˛õöyˆÏܲ ~ï˛«˛î

Ó!§ˆÏÎ˚ Ó˚yáyÓ˚ çyöy üy˛õ ܲÓ˚ˆÏÓö– xy§ˆÏ°

xyüÓ˚y ~•z §ÇfiÌy ¢Ó˚% ܲˆÏÓ˚!åÈ ~•z üy§

xyˆÏê˛Ü˛ •°– ~áöÄ !ë˛Ü˛ ˛õ%ˆÏÓ˚y˛õ%!Ó˚ à%!åȈÏÎ˚

í˛zë˛ˆÏï˛ ˛õy!Ó˚!ö...– Ó%é˛ˆÏï˛•z ˛õyÓ˚ˆÏåÈö...–

xü°ÓyÓ%Ó˚ ˆÌˆÏܲ ˆÜ˛yöÄ í˛z_Ó˚ öy

ˆ˛õˆÏÎ˚ !üÉ Óü≈î•z Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ xy˛õöyÓ˚ üyÌyÎ˚ ˆÎ ~áö xyܲy¢

ˆû˛ˆÏAà ˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈ ˆ§ê˛y xy!ü Ó%!鲖 xy˛õöyÓ˚

üyÌyÎ˚ ~áö xˆÏöܲ ≤ß¿– ~•z ˆÓ˚yà ܲ#û˛yˆÏÓ

•° xy˛õöyÓ˚⁄ xˆÏöˆÏܲÓ˚•z ˆï˛y

•Î˚!öÈÙÙÙÈï˛y•ˆÏ° ~ê˛y xy˛õöyÓ˚•z •° ˆÜ˛ö⁄

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ܲ˛õyˆÏ°Ó˚ ˆòy£Ï öy!ܲ xy˛õöyÓ˚ !öˆÏçÓ˚ ˆí˛ˆÏܲ

xyöy⁄ ê˛yܲyÓ˚ ˆçyàyö ˆÜ˛yˆÏaˆÏܲ •ˆÏÓ⁄ xyÓ˚

§Ó ˆÌˆÏܲ ÓˆÏí˛¸y ≤ß¿... ܲï˛!òö ÓÑyã˛ˆÏÓö⁄

xy˛õöyˆÏܲ ˆôÑyÎ˚y¢yÎ˚ Ó˚yáÓ öy... ~•z

≤ß¿à%!°Ó˚ ~ܲ!ê˛Ó˚Ä í˛z_Ó˚ xyüyˆÏòÓ˚ ܲyˆÏåÈ

ˆö•z– xy˛õ!ö •Î˚ï˛ û˛yÓˆÏåÈöÈÙÙÙÈ Ú≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚

Î!ò öy•z ÌyˆÏܲ ï˛y•ˆÏ° ӈϧ ˆÌˆÏܲ ܲ# °yû˛⁄Û

•Î˚ï˛ !ë˛Ü˛•z û˛yÓˆÏåÈöÈÙÙÙÈ~ê˛yÄ çy!öˆÏÎ˚ Ó˚y!á

xy˛õöyˆÏܲ ˆÎ xyüyÓ˚ ~•z Ó=˛Óƒ ¢%ˆÏö ~Ó˚

xyˆÏà ò%çö ï˛Í«˛îyÍ !ÓòyÎ˚ !öˆÏÎ˚ˆÏåÈö ~ÓÇ

xyÓ˚Ä ã˛yÓ˚çö ≤ÃÌü !òˆÏöÓ˚ ˛õÓ˚ xyÓ˚

xyˆÏ§ö!ö– xy˛õ!öÄ ã˛y•zˆÏ° öy•z xy§ˆÏï˛

˛õyˆÏÓ˚ö... ˆÜ˛yöÄ Óyôƒï˛yü)°Ü˛ Óƒy˛õyÓ˚

~áyˆÏö ˆö•z–

ÈÙÙÙÈ •%üÈÙÙÙÈxy˛õöyˆÏòÓ˚ ≤Èϧ§ê˛y Î!ò

çyöˆÏï˛...– ~ܲê˛y xy¢yÓ˚ xyˆÏ°y

ˆ˛õˆÏÎ˚!åȈϰö xü°ÓyÓ%– !ܲv !üÉ Óü≈ˆÏîÓ˚

ܲÌyÎ˚ !ï˛!ö xyÓyÓ˚ ã%˛˛õˆÏ§ ˆàˆÏ°ö–

ÈÙÙÙÈ ˆòá%öÈÙÙÙÈ~ê˛y ˆÜ˛yöÄ !ã˛!ܲͧy ˆÜ˛w

öÎ˚ñ !Ó˚•ƒyÓ ˆ§rê˛yÓ˚Ä öÎ˚ Óy ܲyfiê˛üyÓ˚

ˆÜ˛Î˚yÓ˚ §y!û≈˛§Ä ˛öÎ˚ÈÙÙÙÈï˛y•z xyüyˆÏòÓ˚

ˆÜ˛yöÄ ≤Èϧ§Ä ˆö•z– ôˆÏÓ˚ !ööÈÙÙÙÈxyüÓ˚y

~áyˆÏö xy˛õöyˆÏܲ xyU˛y üyÓ˚ˆÏï˛ ˆí˛ˆÏܲ

~ˆÏö!åÈ– ~ܲüyˆÏ§Ó˚ ã˛yÓ˚!ê˛ ˆÓ˚yÓÓyÓ˚ â^ˇê˛y

ã˛yˆÏÓ˚ܲ ܲˆÏÓ˚ §üÎ˚ ã˛y•z!åÈ xy˛õöyÓ˚ ܲyˆÏåÈ–

í˛ẑ Ïj¢ƒ ~ܲê˛y•zÈÙÙÙȈΠ≤ß¿à%ˆÏ°yÓ˚ í˛z_Ó˚ á%шÏç

á%шÏçÈÙÙÙÈxy˛õ!ö Óy xy˛õöyÓ˚ üˆÏï˛y üyö%£Ïçö

~ܲê˛y xrôܲyÓ˚ âˆÏÓ˚ ì%˛ˆÏܲ ˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈöÈÙÙÙÈxyüÓẙ

ˆ§•z ≤ß¿à%!°ˆÏܲ•z ≤ß¿ ܲÓ˚ˆÏï˛ ã˛y•zÈÙÙÙÈ– !ܲå%Èê˛y

xyU˛y ˆüˆÏÓ˚•z– xyFåÈyÈÙÙÙÈ í˛z_Ó˚•z !ܲ ˆÜ˛Ó°

û%˛° •Î˚ÈÙÙÙÈ≤Èϟ¿•z ˆï˛y û%˛° ÌyܲˆÏï˛ ˛˛õyˆÏÓ˚⁄

öÎ˚ !ܲ⁄ÈÙÙÙÈ

xü°ÓyÓ% ~ܲê)˛ ˆòy°yã˛° !öˆÏÎ˚•z í˛z_Ó˚

!òˆÏ°öÈÙÙÙÈÓ%鲰yü– !ܲv xy˛õöyˆÏòÓ˚

ˆ˛õˆÏürê˛ê˛yÈÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ ˆ§ê˛y ˆÜ˛yˆÏ§≈Ó˚ ˆ¢ˆÏ£Ï ~ÓÇ ˆ§ê˛y

!í˛ˆÏ˛õu˛ ܲÓ˚ˆÏåÈ xy˛õöyÓ˚ !ú˛í˛ÓƒyˆÏܲÓ˚ IJõÓ˚–

ˆ§ê˛y !öˆÏÎ˚ xy˛õ!ö xy˛õyï˛ï˛ û˛yÓˆÏÓö öy–

xy˛õ!ö üö á%ˆÏ° xyU˛y üyÓ˚%öÈÙÙÙÈ–

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ ~ï˛à%ˆÏ°y ܲÌyÓ˚ üˆÏôƒ

ˆ¢ˆÏ£ÏÓ˚ ~•z Úüö á%ˆÏ° xyU˛y üyÓ˚%öÛ Ü˛Ìy!ê˛•z

§Ó ˆÌˆÏܲ üˆÏö ôÓ˚° xü°ÓyÓ%Ó˚– §!ï˛ƒ•z

üö á%ˆÏ° xyÓ˚ xyU˛y üyÓ˚y •Î˚ öy Ó•%!òö–

xyÓ˚ ~•z ܲƒyyÓ˚ ˛õˆÏÓ≈Ó˚ ˛õÓ˚ ˆï˛y xyˆÏÓ˚y•z

öÎ˚– xöƒ ܲyˆÏÓ˚yÓ˚ ܲÌy ˆï˛y ˆåȈÏí˛¸•z

!ò°yüÈÙÙÙÈàï˛ ˆï˛!e¢ !òˆÏö xü°ÓyÓ% !öˆÏçÓ˚

flf#ñ ˆåȈϰñ ˆüˆÏÎ˚ÈÙÙÙÈܲyˆÏÓ˚yÓ˚ §yˆÏÌ•z üö á%ˆÏ°

ܲÌy Ó°ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö!ö– ӈϧ ˛õí˛¸ˆÏ°ö

xü°ÓyÓ%– ~ܲê˛y ܲÌy•z ¢%ô% Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ Ó°!åÈÈÙÙÙÈ ~ܲê%˛ ç° ˛õyÄÎ˚y ÎyˆÏÓ⁄

ˆÎ !ü◊y!ç ~ï˛«˛î üy!ê˛ˆÏï˛ ÓˆÏ§

!öˆÏçÓ˚ Ó%ˆÏí˛¸y xyAà%°!ê˛ á%Ñê˛!åȈϰöÈÙÙÙÈ

xü°ÓyÓ%Ó˚ ܲÌy!ê˛ ˆ¢yöy üye•z ~ܲ é˛ê˛Ü˛yÎ˚

í˛zˆÏë˛ ˛õˆÏí˛¸ !ü!öê˛ áyˆÏöˆÏܲÓ˚ üˆÏôƒ ~ܲ @’y§

ç° !öˆÏÎ˚ ~ˆÏ°ö– xü°ÓyÓ% ~ܲ ã%˛ü%ˆÏܲ

ç°ê%˛Ü%˛ ˆ¢£Ï ܲÓ˚yÓ˚ ˛õˆÏÓ˚•z ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%

Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ~•z ˆÎ ~öyˆÏܲ ˆòáˆÏåÈöÈÙÙÙÈ ~ÑÓ˚

öyü ô)ç≈!ê˛ ≤çyò !ü◊y– xy!ò Óy!í˛¸

ˆÓöyÓ˚ˆÏ§– xyç xy˛õ!ö ~öyÓ˚ §yˆÏÌ•z Ó§%ö–

ÈÙÙÙÈ ~öyÓ˚ §yˆÏÌ⁄ xü°ÓyÓ% ˆÎö ~ܲê%˛

!ÓÓ˚=˛–

ÈÙÙÙÈ ˆÜ˛ö⁄ xy˛õöyÓ˚ ≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚ •z!ö

!òˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓö öy ӈϰ üˆÏö •ˆÏFåÈ⁄

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ à°yÎ˚ ˆÎö ~ܲê%˛ !Óo)ˆÏ˛õÓ˚

§%Ó˚–

ÈÙÙÙÈ öyÈÙÙÙÈüyˆÏöÈÙÈ– xü°ÓyÓ% ~ÓyÓ˚ ~ܲê%˛

!ÓÓ ï˛ •ˆÏ°ö–

ÈÙÙÙÈ !ã˛hsˇy ˆö•zÈÙÙÙÈ xy!üÄ ÌyܲӖ

xy˛õöyÓ˚y à“ ¢%Ó˚% ܲÓ˚%öÈÙÙÙÈxy!ü xyôâ^ˇê˛yÓ˚

üˆÏôƒ•z xy§!åÈ–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ !ü◊y!çÓ˚ !òˆÏܲ ï˛y!ܲˆÏÎ˚

Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ô)ç≈!ê˛ÈÙÙÙÈï%˛!ü ˆï˛yüyÓ˚ ܲÌy ~•z

ÓyÓ%ˆÏܲ Ó°ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚y– ÓyÓ% û˛yˆÏ°y ˆ°yܲ–

ˆï˛yüyÓ˚ ܲÌy ¢%öˆÏÓö–

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚yÓ˚ ˛õÓ˚Ä

!ü◊y!ç Ä•z û˛yˆÏÓ•z ӈϧ Ó˚•zˆÏ°ö !ü!öê˛

˛õÑyˆÏã˛Ü˛– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ xy§ˆÏï˛˛ Ó°ˆÏï˛ ¢%Ó˚%

ܲÓ˚ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ•yüyÓ˚ á%Ó !Ó˛õò xyˆÏåÈ ÓyÓ%– á%Ó

!Ó˛õò xyˆÏåÈÈÙÙÙÈ– •yüyÓ˚ ˆåȈϰ á%Ó !ÓüyÓ˚

ÓyÓ%– Ó•%ï˛ !ÓüyÓ˚ÈÙÙÙÈ– ~ܲ •Æy •ˆÏÎ˚ ˆà°

ˆåȈϰÓ˚ Ó%áyÓ˚ ܲüˆÏåÈ öy ÓyÓ%– xy˛õ!ö •yüyˆÏܲ

§y•y΃ ܲÓ˚ˆÏÓö ÓyÓ%–

üyÌyü%[˛%˛ !ܲå%È•z Ó%é˛!åȈϰö öy

xü°ÓyÓ%– ~ xyÓyÓ˚ !ܲ í˛zê˛ˆÏܲy é˛yˆÏü°yÎ˚

˛õí˛¸ˆÏ°ö !ï˛!ö– ~ ˆ°yܲ !ܲ §!ï˛ƒ ܲÌy

Ó°ˆÏåÈñ öy x!û˛öÎ˚ ܲÓ˚ˆÏåÈÈÙÙÙÈ !ܲå%È•z ˆï˛y

ˆÓyé˛y ÎyˆÏFåÈ öy– ܲ# Ó°ˆÏÓö !ܲå%È Ó%é˛ˆÏï˛

öy ˆ˛õˆÏÓ˚ ˆòÓÓẙçÓyÓ%Ó˚ ˆáÑyˆÏç ˆã˛ÎẙÓ˚ ˆÌˆÏܲ

í˛zë˛ˆÏï˛ Îy!FåȈϰöÈÙÙÙÈ–

!ü◊y!ç •%ü!í˛¸ ˆáˆÏÎ˚ xü°ÓyÓ%Ó˚ ˛õyˆÏÎ˚Ó˚

IJõÓ˚ ˛õí˛¸ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ•yüyˆÏܲ ÓÑyã˛yö ÓyÓ%–

ˆÜ˛yöÄüˆÏï˛ !öˆÏçÓ˚ ˛õy ò%ˆÏê˛yˆÏܲ åÈy!í˛¸ˆÏÎ˚

xyÓyÓ˚ ˆã˛Î˚yˆÏÓ˚•z ӈϧ ˛õí˛¸ˆÏ°ö xü°ÓyÓ%–

!ü◊y!ç ӈϰ•z Îy!FåȈϰöÈÙÙÙÈ

•yüyÓ˚ ˆåȈϰê˛y üˆÏÓ˚ ÎyˆÏÓ ÓyÓ%– ò¢

•yçyÓ˚ ê˛yܲy °yàˆÏÓ ÓyÓ%– •yüyÓ˚ úœ˛ƒyˆÏê˛Ó˚

§Óy•zˆÏܲ ӈϰ!åÈ ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ– ˆÜ˛y•z ˆö!• !òÎ˚y–

ˆÜ˛y•z ˆö!• !òÎ˚y– •y!ü úœ˛ƒyˆÏê˛Ó˚ §ÓyÓ˚ ܲyç

ܲˆÏÓ˚ !ò•z ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ ÓyçyÓ˚ÈÙÙÙÈ•zˆÏ°Ü˛!ê˛Δܲ

!Ó°ÈÙÙÙÈ– ˆ§ÓyÓ˚ ò%ï˛°yÓ˚ úœ˛ƒyˆÏê˛Ó˚ ÓyÓ%

•§!˛õê˛yˆÏ° û˛!ï≈˛ •ˆÏÎ˚!åÈ°ÈÙÙÙÈ !òˆÏö úœ˛ƒyˆÏê˛Ó˚

27

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

ܲyç ܲˆÏÓ˚ Ó˚yˆÏï˛ •§!˛õê˛yˆÏ° !í˛í˛z!ê˛ Ü˛Ó˚ï˛yü

ÓyÓ%– ˆ§ ÓyÓ%Ä !òˆÏ°y öy– S•ë˛yÍ ˆã˛yáà%ˆÏ°y

ˆÎö çμˆÏ° í˛z벰 !ü◊y!çÓ˚V §ÓyÓ˚ ܲyˆÏåÈ

ê˛yܲy xyˆÏåÈ ÓyÓ%ÈÙÙÙÈˆÜ˛í˛z !òˆÏFåÈ öy ÓyÓ%– ~ܲ

~ܲ ÓyˆÏÓ˚ ~Ó˚y ò% !ï˛ö •yçyÓ˚ ê˛yܲy áÓ˚ã˛y

ܲˆÏÓ˚ áyÓyÓ˚ xyöyÎ˚ÈÙÙÙÈ !ܲv xyüyÓ˚ ˆåȈϰê˛yÓ˚

çˆÏöƒ ê˛yܲy ˆòÎ˚ öy ÓyÓ%–

çμˆÏ° í˛zˆÏ법z xyÓyÓ˚ !ܲÓ˚ܲü !öˆÏû˛

ˆàˆÏ°ö !ü◊y!ç–

xü°ÓyÓ%Ó˚ ˆÎö ˆÜ˛yÌyÄ !àˆÏÎ˚ ~ܲê%˛

üyÎ˚y •°– xyÓ˚ Îy•z ˆ•yܲ ˆ°yܲê˛y

!üˆÏ̃ Ó°ˆÏåÈ ÓˆÏ° üˆÏö •° öy ï˛yÓ˚–

Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ˆï˛yüyÓ˚ ˆåȈϰ ˆÜ˛yÌyÎ˚

ÌyˆÏܲ⁄

ÚÓöyÓ˚§ ÓyÓ%– ÓöyÓ˚ˆÏ§Ó˚ ܲyˆÏåÈ

•yüyÓ˚ àÑyÄÈÙÙÙÈ ˆÓˆÏ°y!Ó˚– ÓyˆÏÓ˚y ÓFåÈÓ˚

•ˆÏÎ˚ ˆà° ÓyÓ% xy!ü ܲÕÒy_yÎ˚

ˆÜ˛Î˚yÓ˚ˆÏê˛Ü˛yˆÏÓ˚Ó˚ ܲyç ܲÓ˚!åñÈ •yüyÓ˚

˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ í˛záyˆÏö•z ÌyˆÏܲ– xy˛õ!ö

•yüˆÏܲy ê˛yܲy !òˆÏÓö ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ⁄Û

xü°ÓyÓ%Ó˚ !ÓÓ˚!=˛•z xyÓyÓ˚ ˆÎö

!ú˛ˆÏÓ˚ ~°– Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ˆï˛yüyÓ˚ ê˛yܲyÓ˚

òÓ˚ܲyÓ˚– ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%ˆÏܲ ӈϰåÈ⁄

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ öyü ¢%ˆÏö ~ܲê%˛

xÓyܲ ˆã˛yˆÏá•z xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ

ï˛y!ܲˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°ö !ü◊y!çÈÙÙÙÈ

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ˆï˛y •yüyÓ˚ úœ˛ƒyˆÏê˛ ÌyˆÏܲ

öy ÓyÓ%– xy˛õ!ö •yüyÓ˚ ˆÜ˛yÌy

!Ó§xÎ˚y§ ܲÓ˚ˆÏåÈö öy ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ•zˆÏÎ˚

ܲyàçˆÏë˛y ˆò!áˆÏÎ˚ ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ–

˛õˆÏÜ˛ê˛ ˆÌˆÏܲ ~ܲê˛y ≤’y!fiê˛Ü˛ çí˛¸yˆÏöy

ˆüyí˛¸Ü˛ ÓyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ ˆ§áyö ˆÌˆÏܲ ~ܲê%˛ ˆÓ¢

˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy ܲyàç xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ ~!àˆÏÎ˚

!òˆÏ°ö !ü◊y!ç–

üyÌyü%[%˛ !ܲå%È öy Ó%é˛ˆÏ°Ä Ü˛yàçê˛y

xü°ÓyÓ%ˆÏܲ !öˆÏï˛•z •°– ܲyàçê˛y ˆÓ¢

˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy– xü°ÓyÓ% ˆòáˆÏ°öÈÙÙÙÈí˛y=˛yˆÏÓ˚Ó˚

ˆ≤ç!Ü ˛˛õ¢ö– !•!ç!Ó!ç •yˆÏï˛Ó˚ ˆ°áyÎ˚

xˆÏöܲ !ܲå%È•z ˆ°áy...È– xü°ÓyÓ%

ܲyàçê˛yˆÏï˛ ˆã˛yá ˆÓy°y!FåȈϰöÈÙÙÙÈ ~üö

§üÎ˚ ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% !ú˛ˆÏÓ˚ ~ˆÏ°ö– !ü◊y!çÓ˚

!òˆÏܲ ï˛y!ܲˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ÓyÓ%ˆÏܲy §ÓÜ%˛åÈ

ӈϰåÈ⁄

§¡ø!ï˛§)ã˛Ü˛ û˛yˆÏÓ âyí˛¸ ˆöˆÏí˛¸ ڕуyÛ

Ó°ˆÏ°ö !ü◊y!ç–

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% !ü◊y!çˆÏܲ•z Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

ˆÓ¢– ÓyÓ% û˛yˆÏ°y ˆ°yܲ– !öÿ˛Î˚•z ê˛yܲy

ˆòˆÏÓö ˆï˛yüyˆÏܲ– ï%˛!ü ~ܲê˛y ܲyç ܲÓ˚ÈÙÙÙÈ

~ܲê%˛ xy!˛õ§ âˆÏÓ˚ ÎyÄ ˆï˛yÈÙÙÙÈ ˛õê˛Ü%˛

ˆï˛yüyˆÏܲ á%ÑçˆÏåÈ– xy!ü ~ܲê%˛ ÓyÓ%ˆÏܲ

Ó!°ÈÙÙÙÈÎyˆÏï˛ ÓyÓ% ˆï˛yüyÎ˚ ê˛yܲy ˆòöÈÙÙÙÈ– !ë˛Ü˛

28

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

xyˆÏåÈ⁄

xyÓyÓ˚ §¡ø!ï˛§)ã˛Ü˛ û˛yˆÏÓ âyí˛¸ ˆöˆÏí˛¸

ڕуyÛ ÓˆÏ° !ü◊y!ç ô#Ó˚ ˛õyˆÏÎ˚ âÓ˚ ˆÌˆÏܲ

ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆàˆÏ°ö– !ü◊y!ç ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆÎˆÏï˛•z

xü°ÓyÓ% ӈϰ í˛zë˛ˆÏ°öÈÙÙÙÈ !ܲ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ ÄöyÓ˚

ˆåȈϰÓ˚⁄

xÓyܲ ܲˆÏÓ˚ ˆòÓÓẙçÓyÓ% Ó°ˆÏ°öñ Úçy!ö

öy–Û

ÈÙÙÙÈ çyˆÏöö öy⁄ ˆÜ˛öÈÙÙÙÈ xy˛õöyˆÏܲ

ӈϰö!ö í˛z!ö⁄

ÈÙÙÙÈ •ÑƒyÈÈÙÙÙÈÓ°ˆÏåÈö– Ä•z ˆ≤ç!Ü ˛˛õ¢öê˛yÄ

ˆò!áˆÏÎ˚ˆÏåÈö– ï˛ˆÏÓ xy!ü !ܲå%È Ó%!é˛!ö–

xü°ÓyÓ% •yˆÏï˛Ó˚ ˆ≤ç!Ü ˛˛õ¢öê˛yÎ˚ xyÓ˚

~ܲÓyÓ˚ ˆã˛yá ˆú˛ˆÏ° Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ Ú¢%ô% !ú˛ÓyÓ˚

¢∑ê˛y Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åÈÈÙÙÙÈ Óy!ܲ !ܲå%È ˆï˛yÈÙÙÙÈ–

xü°ÓyÓ%Ó˚ ܲÌy ˆ¢£Ï öy •ˆÏï˛•z

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ӈϰ í˛zë˛ˆÏ°öñ Ú!ú˛ÓyÓ˚

ˆòáˆÏ°öÈÙÙÙÈ xyÓ˚ ˆí˛ê˛ê˛y ˆáÎ˚y° ܲÓ˚ˆÏ°ö

öy⁄Û

ÈÙÙÙÈ Úˆí˛ê˛⁄Û xyÓ˚ ~ܲÓyÓ˚ ܲyàçê˛yÎ˚ ˆã˛yá

ˆú˛ˆÏ° ˆòˆÏá ˆÓ¢ û˛yˆÏ°y•z ã˛üܲyˆÏ°ö

xü°ÓyÓ%– ˆ≤ç!Ü ˛˛õ¢ˆÏöÓ˚ ˆí˛ê˛ 23 ˆ¢

ç%°y•zñ 2015ñ xÌ≈yÍ xyç ˆÌˆÏܲ ≤ÃyÎ˚ ÓåÈÓ˚

ã˛yÓ˚ xyˆÏà– í˛z!ö ӈϰ í˛zë˛ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ~!ܲÈÙÙÙÈ

~ï˛ ≤ÃyÎ˚ ÓåÈÓ˚ ã˛yˆÏÓ˚ˆÏܲÓ˚ ˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy– !ܲv

ˆÜ˛öÈÙÙÙÈ⁄

Úû˛oˆÏ°yˆÏܲÓ˚ !ܲ üyÌy áyÓ˚y˛õ⁄ öy!ܲ

í˛z!ö !üˆÏ̃ Ó°ˆÏåÈö⁄Û

ÈÙÙÙÈ ò%ˆÏê˛yÓ˚ ~ܲê˛yÄ öy– á%Ó §ÇˆÏ«˛ˆÏ˛õ

ӈϰ ~ܲê%˛ ÌyüˆÏ°ö ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%– ï˛yÓ˚ ò,!T˛

òÓ˚çyÓ˚ !òˆÏܲ–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ˆÎê˛y Ó°ˆÏ°ö ˆ§ê˛yÓ˚ çˆÏöƒ

xü°ÓyÓ% ~ܲòü•z ≤Ã›ï˛ !åȈϰö

öyÈÙÙÙÈÓ°ˆÏ°öñ ÚÎy xy˛õ!ö ~áö

¢%öˆÏ°öÈÙÙÙÈxy!ü ~•z ܲy!•!ö àï˛ ~àyˆÏÓ˚y

üy§ ôˆÏÓ˚ ˆÓ˚yç ¢%ö!åÈ–Û

ÈÙÙÙÈ üyˆÏö⁄ xü°ÓyÓ% §yüˆÏöÓ˚ !òˆÏܲ

~ܲê%˛ é%Ñ˛ˆÏܲ ˛õˆÏí˛¸ !çˆÏK˛§ ܲÓ˚ˆÏ°ö–

ÈÙÙÙÈ üyˆÏö xy!üÄ Ó%!é˛!ö– ~•zê%˛Ü%˛ Ó°ˆÏï˛

˛õy!Ó˚ í˛z!ö ˛õyà° öö– xyüyˆÏòÓ˚ ~áyˆÏö í˛z!ö

ÓyàyˆÏöÓ˚ ܲyçܲü≈ ˆòˆÏáö– ~ÓÇ û˛yˆÏ°y

û˛yˆÏÓ•z ˆòˆÏáö– §ü§ƒy

~ܲê˛y•zÈÙÙÙÈöï%˛ö ܲyí˛zˆÏܲ ˆòáˆÏ°

í˛z!ö Ä•z à“ñ Ä•z

ˆ≤ç!Ü ˛˛õ¢öÈÙÙÙÈ!öˆÏÎ˚ ӈϧ ˛õˆÏí˛¸ö–

ÄöyÓ˚ §yˆÏÌ xyüyÓ˚ xy°y˛õ •Î˚

ÓåÈÓ˚ áyˆÏöܲ xyˆÏà– xyüyˆÏòÓ˚

~áyˆÏö•z xyÓ˚ ~ܲçö xyˆÏåÈ–

öyüÈÙÙÙÈ˛õê˛Ü%˛– ÄÓ˚•z üyÓ˚ú˛Í–

!ü◊y!ç ˆÜ˛Î˚yÓ˚ˆÏê˛Ü˛yÓ˚ !åȈϰö

ì˛yÜ%˛!Ó˚Î˚yÓ˚ ~ܲ!ê˛ úœ˛ƒyˆÏê˛– ˛õê˛Ü%˛Ó˚

ˆÌˆÏܲ•z ¢%ˆÏö!åÈ– Ä•z ê˛yܲy í˛z!ö

ˆçyàyí˛¸ ܲˆÏÓ˚ ˆòˆÏ¢ ˛õyë˛yˆÏï˛

˛õyˆÏÓ˚ö!ö ~ÓÇ ú˛ˆÏ° á%Ó §Ω˛Óï˛

ÄöyÓ˚ ˆåȈϰ üyÓ˚y ÎyÎ˚–

xü°ÓyÓ% !ӈϢ£Ï !ܲå%È öy

Ó%é˛ˆÏ°Ä ¢%ö!åȈϰö– ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%

~ܲê%˛ ˆÌˆÏü xyÓyÓ˚ Ó°y ¢%Ó˚%

ܲÓ˚ˆÏ°ö–

ÈÙÙÙÈï˛yÓ˚˛õÓ˚ ˆÌˆÏܲ•z ÄöyÓ˚

ܲyˆÏç üö ӈϧ

öyÈÙÙÙÈˆÜ˛Î˚yÓ˚ˆÏê˛Ü˛yˆÏÓ˚Ó˚ ã˛yܲ!Ó˚!ê˛Ä ÎyÎ˚– ï˛ˆÏÓ

ˆòˆÏ¢ ˆú˛Ó˚ï˛ Îyö!öÈÙÙÙÈ Ü˛°Ü˛yï˛yˆÏï˛•z ÄöyÓ˚

~ܲ ˆòˆÏ¢yÎ˚y!° û˛y•zˆÏÎ˚Ó˚ ܲyˆÏåÈ ÌyܲˆÏï˛ö–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ í˛z!ö ÓyˆÏ§Ó˚ ܲu˛yQyˆÏÓ˚Ó˚ ܲyç ˆöö–

xyÓ˚ ˆ§ê˛yÓ˚ üy§ !ï˛ˆÏöˆÏܲÓ˚ üˆÏôƒ•z âˆÏê˛

ò%â≈ê˛öyê˛y–

ÈÙÙÙÈ ò%â≈ê˛öy⁄

ÈÙÙÙÈ 2016 ˆï˛ ˆÜ˛yöÄ Ü˛°Ü˛yï˛yÎ˚

ˆÜ˛yöÄ û˛ÎẙÓ• Óy§ ò%â≈ê˛öyÓ˚ ܲÌy üˆÏö ˛õˆÏí˛¸

xy˛õöyÓ˚⁄ §ühflÏ Îye# §ˆÏüï˛ Óy§ áyˆÏ°Ó˚

çˆÏ°ÈÙÙÙÈ–

ÈÙÙÙÈ •ÑƒyÈÙȕуyÈÙÙÙÈxˆÏöܲ üyö%£Ï üyÓ˚y

ˆà!åÈ°ÈÙÙÙÈ–

ÈÙÙÙÈ •%üÈÙÙÙÈ!ü◊y!ç !åȈϰö Ä•z ÓyˆÏ§Ó˚

ܲu˛yQÓ˚– ˆòy£Ï !åÈ° í»˛y•zû˛yˆÏÓ˚Ó˚– xöƒ ÓyˆÏ§Ó˚

§yˆÏÌ ˆÓ˚£ÏyˆÏÓ˚!£ÏÈÙÙÙÈ– ô)ç≈!ê˛ˆÏܲ ˛õyÓ!°Ü˛ ≤Ãã˛[˛

üyÓ˚ˆÏôyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ ~ÓÇ ˆ¢ˆÏ£Ï ˛õ%!°ˆÏ¢Ó˚ •yˆÏï˛

ï%˛ˆÏ° ˆòÎ˚– !ܲv ˆ§ ï˛áö üyö!§Ü˛û˛yˆÏÓ

!Ó˛õÎ≈hflÏ– Ä•z üyÓ˚ˆÏôyÓ˚ Óy •Î˚ˆÏï˛y ˆã˛yˆÏáÓ˚

§yüˆÏö xï˛à%ˆÏ°y üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ü,ï%˛ƒ !ü!åÈ°ÈÙÙÙÈ

ˆ§ !öˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚!ö– üyö!§Ü˛ !ÓܲyÓ˚@ˇÃhflÏ ÓˆÏ°


•Î˚ï˛ ˛õ%!°¢Ä ĈÏܲ ˆåȈÏí˛¸ ˆòÎ˚ !ܲå%È üyˆÏ§Ó˚

˛õÓ˚– çyˆÏöö !ܲÈÙÙÙÈÄöyÓ˚ ˆÜ˛yöÄ Óï≈˛üyö

Óy û˛!ӣσˆÏï˛Ó˚ flø,!ï˛ ˆö•z– xyàyü#ܲy°

xy˛õöyÓ˚ §yˆÏÌ ˆòáy •ˆÏ° í˛z!ö xyÓyÓ˚

xy˛õöyˆÏܲ ~ܲ•z ܲÌy Ó°ˆÏÓö–

xÓyܲ ˆã˛yˆÏá ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ

ï˛yܲyˆÏ°ö xü°ÓyÓ%–

ÈÙÙÙÈ ÄöyÓ˚ flø,!ï˛ xyê˛ˆÏܲ xyˆÏåÈ Ä•z ˆ§•z

ˆåȈϰÓ˚ x§%ˆÏáÓ˚ §üÎ˚ܲyˆÏ°•z– ÓyÓy !•ˆÏ§ˆÏÓ

x§%ˆÏáÓ˚ çˆÏöƒ ï˛y•z ≤ÈÏï˛ƒÜ˛!òöÈÙÙÙÈ ê˛yܲy

ˆçyàyí˛¸ ܲÓ˚ˆÏï˛ xˆÏã˛öy ˆ°yˆÏܲÓ˚ ˛õy ôˆÏÓ˚

ˆÓí˛¸yö– í˛y=˛y!Ó˚ û˛y£ÏyÎ˚ Post-Traumatic

Stress Disorder Óy •Î˚ï˛ Dissociative

amnesia– ï˛ˆÏÓ !ü◊y!çÓ˚ ܲyˆÏåÈ ~§ˆÏÓÓ˚

ˆÜ˛yöÄ xÌ≈•z ˆö•z–

ÈÙÙÙÈ ˆÜ˛öÈÙÙÙÈ ~•z ˆÓ˚yˆÏàÓ˚ !ã˛!ܲͧy ˆö•z⁄

ÈÙÙÙÈ çy!ö öy– xyÓ˚ ¢%ô% !ã˛!ܲͧy ˆÜ˛öÈÙÙÙÈ

~•z ˆÓ˚yˆÏàÓ˚ ˆÜ˛yöÄ Óï≈˛üyöÄ ˆö•zÈÙÙÙÈ

û˛!ӣσï˛Ä ˆö•z–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ à°yÓ˚ fl∫Ó˚ê˛yˆÏܲ ~ܲê%˛ áyˆÏò

öy!üˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ xy˛õöyÓ˚ ܲƒyyÓ˚ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ

ˆï˛y xü°ÓyÓ%Ê xy˛õöyÓ˚ û˛!ӣσˆÏï˛Ó˚ !òö

ܲˆÏü ~° ˆû˛ˆÏÓ xy˛õ!ö üyö!§Ü˛ ܲˆÏT˛

û%˛àˆÏåÈö– !öˆÏçÓ˚ û˛yàƒˆÏܲ ò%£ÏˆÏåÈöÈÙÙÙÈ– ï˛ˆÏÓ

ˆçˆÏö Ó˚yá%öÈÙÙÙÈÚܲƒyyÓ˚ ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ §Óã˛y•zˆÏï˛

ò%û≈˛yàƒçöܲ ˆÓ˚yà öÎ˚ xü°ÓyÓ%– ï˛ˆÏÓ

~•z Stress Disorder Óy Dissociative

amnesiaÈÙÈÓ˚ üˆÏï˛y ˆÓ˚yˆÏàÓ˚ ˆÜ˛yöÄ

!ã˛!ܲͧy•z ˆÎ ˆö•z– xy®yç ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õy!Ó˚

Ä•z ˆ≤ç!Ü ˛˛õ¢ö ˆ°áyÓ˚ üy§áyˆÏöˆÏܲÓ˚

üˆÏôƒ•z ü,ï%˛ƒ •Î˚ !ü◊y!çÓ˚ ˆåȈϰÓ˚˚– ≤ß¿

çyˆÏà öy !ܲ ÈÙÙÙÈ~ê˛y•z !ܲ ˆÓшÏã˛ Ìyܲy⁄ ~

ˆï˛y ~ܲ ≤ÃFåÈߨ !Óo)˛õ– xy˛õ!ö ˛õyÓ˚ˆÏÓö⁄

ÈÙÙÙÈˆÜ˛Ó° xy˛õöyÓ˚ •yˆÏï˛Ó˚ Ä•z ~ܲê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y

ܲyàçê˛yˆÏܲ !öˆÏÎ˚ ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ˛õÓ˚ ÓåÈÓ˚ ˆÓшÏã˛

ÌyܲˆÏï˛⁄

!ü◊y!çÓ˚ ˆåȈϰÓ˚ ˆ≤ç!Ü ˛˛õ¢öê˛y •yˆÏï˛

!öˆÏÎ˚ ã%˛˛õ ܲˆÏÓ˚•z ӈϧ !åȈϰö xü°ÓyÓ%– ~

≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚ í˛z!ö !Ó°«˛î çyˆÏöö– ï˛ˆÏÓ

ÚˆòˆÏÓö öyÛ !ܲå%ȈÏï˛•zÈÙÙÙÈ–

˛õÓ≈ÈÙÈ5– ê˛Øy

!mï˛#Î˚ !òˆÏöÓ˚ í˛z_Ó˚òyˆÏö xü°ÓyÓ% ì%˛ˆÏܲ•z

ˆÎ ã˛üܲê˛y ˆ˛õˆÏ°ö ˆ§ê˛yÓ˚ çˆÏöƒ !ï˛!ö

~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚•z ≤Ã›ï˛ !åȈϰö öy– §òÓ˚ òÓ˚çyÓ˚

ü%ˆÏá ã˛yÓ˚!ê˛ ˆÓ°%ö é%˛°ˆÏï˛ ˆòˆÏá!åȈϰö– xyÓ˚

x!ú˛§âˆÏÓ˚ ì%˛ˆÏܲ ˆòáˆÏ°öÈÙÙÙÈ xyÓ˚Ä

ܲˆÏÎ˚ܲ!ê˛ÈÙÙÙÈ ˆòÎ˚yˆÏ°ñ çyö°yÎ˚– !ܲå%È•z Ó%ˆÏé˛

í˛zë˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åȈϰö öy xü°ÓyÓ%–

x!ú˛§âˆÏÓ˚Ó˚ ˆüˆÏÎ˚!ê˛Ó˚ ˆã˛Î˚yÓ˚Ä úÑ˛yܲy–

§yüˆÏöÓ˚ ˆÓ!M˛ˆÏï˛ ˆÜ˛Ó° ~ܲ xˆÏã˛öy

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

û˛oˆÏ°yܲ ӈϧ– ܲ# ܲÓ˚ˆÏÓöÈÙÙÙÈˆÜ˛yö!òˆÏܲ

ÎyˆÏÓö– !ë˛Ü˛ Ó%é˛ˆÏï˛ öy ˆ˛õˆÏÓ˚ x!ú˛§âˆÏÓ˚Ó˚

ˆÓM˛ê˛yˆÏï˛•z Ó§ˆÏ°ö xü°ÓyÓ%–

ôܲ°ê˛y ˆÎö ~áö ~ܲê%˛ ˆÓ!¢•z •ˆÏFåÈ–

û˛ƒyö !Ó˚ܲ¢yÎ˚ ã˛í˛¸yÓ˚ xû˛ƒy§ ˆï˛y ˆö•z– xyÓ˚

!ӈϢ£Ï ܲˆÏÓ˚ Ä•z ˆüö Ó˚yhflÏy ˆÌˆÏܲ áyöy

áˆÏ® û˛Ó˚y ˛õˆÏÌ Ä•z !ü!öê˛ Ü%˛!í˛¸Ó˚ û˛ƒyö

!Ó˚ܲ¢yÓ˚ çy!ö≈Ó˚ ôܲ°ê˛y ˆÓ¢ ˆÓ!¢•z– ~ܲê%˛

ç° ˆ˛õˆÏ° û˛yˆÏ°y •ˆÏï˛y– ï˛ˆÏÓ Ü˛yí˛zˆÏܲ•z

ˆÎ ˆã˛yˆÏá ˛õí˛¸ˆÏåÈ öy– !ü!öê˛ ˛õÑyˆÏã˛Ü˛ ˛õÓ˚

Ä•z ˛õyˆÏ¢Ó˚ û˛oˆÏ°yÜ˛Ä í˛zˆÏë˛ Óy•zˆÏÓ˚ ã˛ˆÏ°

ˆàˆÏ°ö– xyÓ˚Ä ≤ÃyÎ˚ !ü!öê˛ §yˆÏï˛Ü˛ ӈϧ

ÌyܲyÓ˚ ˛õÓ˚ ܲyÓ˚îê˛y ˆÓyé˛y ˆà°– ˛õyˆÏ¢Ó˚

âÓ˚ ˆÌˆÏܲ §üˆÏÓï˛ Ü˛ˆÏZ˛Ó˚ àyö ¢%ˆÏö Ó%é˛ˆÏ°ö

ܲyˆÏÓ˚yÓ˚ ~ܲê˛y çß√!òö ˛õy°ö •ˆÏFåÈ ~ÓÇ

§Óy•z üˆÏö •Î˚ ˆ§áyˆÏö•z xyˆÏåÈ– xyÓ˚Ä

!ܲå%È«˛î ˛õÓ˚ ~ܲ!ê˛ ˆåÈyܲÓ˚y ˆàyˆÏåÈÓ˚ ˆåȈϰ

x!ú˛§ âˆÏÓ˚ •%í˛¸ü%!í˛¸ˆÏÎ˚ ì%˛ˆÏܲ xü°ÓyÓ%ˆÏܲ

ˆòˆÏá ã˛üˆÏܲ í˛zˆÏë˛ Ó°°ÈÙÙÙÈ

Ú~•zÈÙÙÙÈ xy˛õ!ö ~áyˆÏö ӈϧ ˆÜ˛ö–

˛õyˆÏ¢Ó˚ âˆÏÓ˚ xy§%ö– §Óy•z ÄáyˆÏö•zÈÙÙÙÈÛ

ˆåȈϰ!ê˛Ó˚ üyÌyÎ˚ xyÓyÓ˚ ˆí˛yÓ˚yܲyê˛y

ê%˛!˛õ– à°yÎ˚ •zÎẙÓ˚˛õí˛ é%˛°ˆÏåÈ– xü°ÓyÓ% •yï˛

ˆöˆÏí˛¸ Ó%!é˛ˆÏÎ˚ !òˆÏ°ö !ï˛!ö ~áyˆÏö•z ˆÓ¢

xyˆÏåÈö– ˛õyˆÏ¢Ó˚ âˆÏÓ˚ ÎyÄÎ˚yÓ˚ •zˆÏFåÈ ï˛yÓ˚

ˆö•z–

ˆåȈϰ!ê˛ ˆÎüö é˛ˆÏí˛¸Ó˚ à!ï˛ˆÏï˛ ~ˆÏ§!åÈ°ñ

ˆï˛üö•z é˛ˆÏí˛¸Ó˚ à!ï˛ˆÏï˛ ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆà°– xÓ¢ƒ

~ܲê%˛«˛î ÓyˆÏò ~ܲê˛y ܲyàˆÏçÓ˚ ˆ≤’ê˛ •yˆÏï˛

ˆú˛Ó˚ï˛ ~°– ܲyàˆÏçÓ˚ ˆ≤’ˆÏê˛ ~ܲê˛y ˆày°y!˛õ

ˆÜ˛ˆÏܲÓ˚ ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y xyÓ˚ ˛õyˆÏ¢ ~ܲ!ê˛

ÌyÓ˚ˆÏüyܲˆÏ°Ó˚ Óy!ê˛ˆÏï˛ ˛õyˆÏÎ˚§– Ó°°ÈÙÙÙÈ

!ööÈÙÙÙÈ– xyç xyüyˆÏòÓ˚ !ï˛!ï˛ˆÏÓ˚Ó˚ çß√!òö–

~ܲê%˛ xˆÏ§yÎ˚y!hflÏ •!FåÈ° xü°ÓyÓ%Ó˚–

!ï˛!ï˛Ó˚ öyˆÏü !ï˛!ö ܲyí˛zˆÏܲ•z ˆã˛ˆÏöö öy–

~ܲ≤ÃܲyÓ˚ x!öFåÈy §ˆÏ_¥Ä !öˆÏ°ö ˆ≤’ê˛ê˛y–

˛õyˆÏ¢Ó˚ âÓ˚ ˆÌˆÏܲ xyÓ˚Ä Ü˛ˆÏÎ˚ܲçö

ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ~ˆÏ§!åȈϰöÈÙÙÙÈ ÎyˆÏòÓ˚ˆÏÜ˛Ä xü°ÓyÓ%

ˆã˛ˆÏöö öy– ï˛yÓ˚ ˆã˛yá á%Ñç!åÈ°

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%ˆÏܲ– ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ~ˆÏ°ö xyÓ˚Ä

!ü!öê˛ ˛õÑyˆÏã˛Ü˛ ˛õÓ˚ÈÙÙÙÈ ~ܲçˆÏöÓ˚ §yˆÏÌ Ü˛Ìy

Ó°ˆÏï˛ Ó°ˆÏï˛– xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ ˆã˛yá

˛õí˛¸ˆÏï˛•z ~ܲ ày° ˆ•ˆÏ§ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ à%í˛

ü!ö≈Ç– Ü˛ï˛«˛î⁄

ÈÙÙÙÈ ~•z ˆï˛yÈÙÙÙÈ

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ xü°ÓyÓ%Ó˚ •yˆÏï˛Ó˚ ˆ≤’ˆÏê˛Ó˚ !òˆÏܲ

ˆã˛yá ˛õí˛¸ˆÏï˛•zÈÙÙÙÈ Ó°ˆÏ°öñ Ú~ ÓyÓyÈÙÙÙÈ

xy˛õ!ö áyö!ö ~áöÄ– xyüyˆÏòÓ˚ !ï˛!ï˛ˆÏÓ˚Ó˚

çß√!òö !åÈ° àï˛ Ó%ôÓyÓ˚– ï˛y•z xyüÓ˚y

xyçˆÏܲ ~ܲê%˛...–Û

x!öFåÈy §ˆÏ_¥Ä ~ܲê%˛ •y§ˆÏ°ö xü°ÓyÓ%

– ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% Óy•zˆÏÓ˚Ó˚ ˛õyˆÏö ï˛y!ܲˆÏÎ˚ ~ܲê˛y

•Ñyܲ !òˆÏ°öÈÙÙÙÈ ˛õê˛Ü%˛ÈÙÙÙÈ öy!ú˛§y xyÓ˚ xï˛§#

ˆÜ˛yÌyÎ˚ ~ܲê%˛ ˆòá ˆï˛y– xyÓ˚ ï%˛•z ~«%˛!ö

¢%ˆÏö Îy–

ˆ§•z ˆí˛yÓ˚yܲyê˛y ê%˛!˛õ ˛õí˛¸y ˆåȈϰ!ê˛ âˆÏÓ˚

xy§ˆÏï˛•z ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% §yüˆÏöÓ˚ ˆê˛!ӈϰÓ˚

IJõÓ˚ ˆÌˆÏܲ ~ܲ!ê˛ Ü˛yàç ï˛yÓ˚ •yˆÏï˛ !òˆÏÎ˚

Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ xyàyü#ܲy° çüy ܲˆÏÓ˚ !ò§–

û%˛!°§ öy– xyÓ˚ ~ܲ @’y§ ç° !òˆÏÎ˚

Îy§ÈÙÙÙÈÄöyˆÏܲ–

ˆåȈϰ!ê˛ ã˛ˆÏ° ÎyÄÎ˚yÓ˚ ˛õÓ˚ÈÙÙÙȈ≤’ê˛ •yˆÏï˛

ӈϧ Ìyܲy xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ !ú˛ˆÏÓ˚

Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈxyÓ˚ Ó°ˆÏÓö öyÈÙÙÙȧyüˆÏöÓ˚

Ó˚yhflÏyê˛y §yÓ˚y•z ܲÓ˚yÓ˚ çˆÏöƒ

!üí˛z!ö!§˛õƒy!°!ê˛ˆÏï˛ ~ܲê˛y òÓ˚áyhflÏ !ò!FåÈ–

xyˆÏàÄ ò%ÓyÓ˚ !òˆÏÎ˚!åÈÈÙÙÙÈܲyç •Î˚!ö– Îy

xÓfiÌy Ó˚yhflÏyê˛yÓ˚ÈÙÙÙÈ ˆÜ˛yö!òö öy xyÓyÓ˚

~ܲê˛y ò%â≈ê˛öy âˆÏê˛ ÎyÎ˚ÈÙÙÙÈ–

•ë˛yÍ ˆ˛õåÈö ˆÌˆÏܲ ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚

í˛zˆÏjˆÏ¢ƒ ~ܲ ˆçyÓ˚yˆÏ°y ܲZ˛fl∫Ó˚ÈÙÙÙÈ Ó˚yhflÏy⁄

~!ê˛ˆÏܲ xyÓ˚ Îy•z Ó° ˆòÓÓẙçÈÙÙÙÈ ÓẙhflÏy ˆÓy°

öy–ÈÙÙÙÈ ~ •° ü•y≤ÃfiÌyˆÏöÓ˚ ˛õÌ– xyÓ˚

~áyˆÏö Accident öy •ÄÎ˚yê˛y•z ~ܲê˛y

Accident– ï%˛!ü !ã˛!ë˛ !òFåÈ òyÄÈÙÙÙÈï˛ˆÏÓ

ˆçˆÏö Ó˚yˆÏáyÈÙÙÙÈ~•z Ó˚yhflÏy §yÓ˚y•z öy •ˆÏ°

xy!ü xyÓ˚ xy§!åÈ öy– ÈÙÙÙÈ•yí˛¸ˆÏàyí˛¸ ˆû˛ˆÏAà

Óy!í˛¸ˆÏï˛ ¢%ˆÏÎ˚ ÌyܲyÓ˚ üˆÏï˛y ܲT˛Ü˛Ó˚ Óƒy˛õyÓ˚

xyÓ˚ !ܲå%È •Î˚ öyÈÙÙÙÈ–

ܲÌy!ê˛ !Î!ö ӈϰˆÏåÈö ï˛yˆÏܲ xü°ÓyÓ%

ˆã˛ˆÏöö öy– û˛oˆÏ°yˆÏܲÓ˚ ˆã˛•yÓ˚y ˆÜ˛yöÄ ~ܲ

çÑyòˆÏÓ˚° ˆ•í˛üyfiê˛yˆÏÓ˚Ó˚ üˆÏï˛y– òy!í˛¸ ˆàÑyú˛

ܲyüyˆÏöy ~ܲ ≤ÃÓ#î üyö%£ÏÈÙÙÙÈ– üyÌyÎ˚ ≤âhflÏ

ê˛yܲ xyÓ˚ ˛õÓ˚ˆÏö xyôüÎ˚°y ˛õyçyüy xyÓ˚

~ܲ!ê˛ ¢y!hsˇ!öˆÏܲï˛!ö ˛õyOy!Ó–

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ~ܲÓyÓ˚ âyí˛¸ â%!Ó˚ˆÏÎ˚

û˛oˆÏ°yܲˆÏܲ ˆòˆÏá ~ܲê%˛ ü%ã˛!ܲ •y§ˆÏ°ö–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ û˛oˆÏ°yˆÏܲÓ˚ ˆ¢ˆÏ£ÏÓ˚ ܲÌyà%ˆÏ°y ~ܲ

≤ÃܲyÓ˚ í˛zˆÏ˛õ«˛y ܲˆÏÓ˚•z xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ

ï˛y!ܲˆÏÎ˚ ӈϰ í˛zë˛ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ˛õ!Ó˚ã˛Î˚ ܲ!Ó˚ˆÏÎ˚

!ò•z– •z!ö •ˆÏ°öÈÙÙÙÈ◊# §%!ÓöÎ˚ ã˛Ü ˛Óï≈˛#–

xyˆÏü!Ó˚ܲyÓ˚ ~ܲ !Óáƒyï˛ !ÓŸª!Óòƒy°ˆÏÎ˚Ó˚

≤ÈÏú˛§Ó˚ !åȈϰöÈÙÙÙÈ– ï˛ˆÏÓ ~áö !Ó˚ê˛yÎ˚yí≈˛ÈÙÙÙÈ

xyÓ˚ ~•z í˛z_Ó˚òyˆÏöÓ˚ §Ó ˆÌˆÏܲ ≤ÃÓ#îÈÙÙÙÈ

Ì%!í˛¸ öÓ#ö ôyÓ˚ܲ– ~ÑÓ˚ §yˆÏÌ•z xyç xy˛õöyÓ˚

xyU˛y üyÓ˚yÓ˚ ܲÌy–

xü°ÓyÓ% ܲÌyê˛y ¢%öˆÏ°ö !ܲ öy ˆÜ˛

çyˆÏöÈÙÙÙÈ Ü˛yÓ˚î ï˛ÑyÓ˚ ˆã˛yá ï˛áö xyÓ˚

~ܲçˆÏöÓ˚ !òˆÏܲÈÙÙÙÈ!Î!ö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ !˛õå%È

!˛õå%È ì%˛ˆÏܲ ~ˆÏ§ˆÏåÈö ~•z âˆÏÓ˚– ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚

˛õyˆÏÎ˚ ܲˆÏÎ˚ܲ ˆ§ˆÏܲu˛ ܲy!ê˛ˆÏÎ˚ !ï˛!ö xy˛õyï˛ï˛

â%Ó˚â%Ó˚ ܲÓ˚ˆÏåÈö xü°ÓyÓ%Ó˚ ˛õyˆÏÎ˚– xü°ÓyÓ%

29

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

Ü%˛Ü%˛Ó˚ ˆ≤Ã!üܲ Óy !Ó¢yÓ˚ò !ܲå%È•z ööÈÙÙÙÈÓÓ˚Ç

~•z ≤Ãyî#!ê˛Ó˚ ˆÌˆÏܲ !ï˛!ö ò)ˆÏÓ˚ ÌyܲˆÏï˛•z

˛õåÈ® ܲˆÏÓ˚ö ˆÓ!¢– ï˛y•z fl∫û˛yÓï˛•z !ï˛!ö

ˆâyÓ˚ xˆÏ§yÎ˚y!hflψÏï˛–

ÚxyˆÏü!Ó˚ܲy öyüê˛y xy˛õöyˆÏܲ !ܲ ~Ü ˛ê˛Δy

û˛Ó˚§y ˆçyày° öy!ܲ⁄Û •ë˛yÍ•z xü°ÓyÓ%Ó˚

!òˆÏܲ !ú˛ˆÏÓ˚ Ó°ˆÏ°ö ◊# §%!ÓöÎ˚ ã˛Ü ˛Óï≈˛#–

~ܲê%˛ ã˛üˆÏܲ í˛zˆÏë˛ xü°ÓyÓ% ܲ# Ó°ˆÏÓö

ˆû˛ˆÏÓ ˛õy!FåȈϰö öy–

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% !ܲå%È ~ܲê˛y Ó°ˆÏï˛

Îy!FåȈϰö– •yï˛ ï%˛ˆÏ° ï˛yˆÏܲ Ìy!üˆÏÎ˚

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%•z Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ xy!ü

!¢«˛Ü˛ÈÙÙÙÈ~ê˛y•z xyüyÓ˚ ˛õ!Ó˚ã˛Î˚– ˆ§ê˛y

!ÓŸª!Óòƒy°ˆÏÎ˚Ó˚ÈÙÙÙÈ öy ˛õyë˛¢y°yÓ˚ÈÙÙÙÈ Óy

xyˆÏü!Ó˚ܲyÓ˚ öy xyÓ˚y!ܲhflÏyˆÏöÓ˚ÈÙÙÙȈ§ê˛y

xyüyÓ˚ ܲyˆÏåÈ ÓˆÏí˛¸y ܲÌy öÎ˚– ï˛ˆÏÓ ˛õyÓ!°Ü˛

~ê˛y áyÎ˚ÈÙÙÙÈ– çyˆÏöö ˆï˛y⁄ üyÌyü%[%˛ !ܲå%È

öy Ó%ˆÏé˛ÄÈÙÙÙÈ áyÎ˚– !ܲ Ó° ˆòÓÓ˚yç⁄ ü%ã˛!ܲ

•y!§Ó˚ ã˛yí˛z!öˆÏï˛ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ï˛áö

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ !ú˛ˆÏÓ˚ x“ ˆã˛yá

!ê˛˛õˆÏ°ö–

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ܲ# Ó°ˆÏÓö ˆû˛ˆÏÓ

˛õy!FåȈϰö öy– ˆ¢£ÏܲyˆÏ° Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙȈ§ xyÓ˚

Ó°ˆÏï˛ÈÙÙÙÈ– •ÑƒyÈÙÙÙÈ üyˆÏö ˆÓ!¢Ó˚ û˛yà•z ˆï˛y...–

ï˛ˆÏÓ çyˆÏöö ˆï˛y xü°ÓyÓ%...È •z!ö •ˆÏ°ö

ˆ§•zÈÙÙÙÈOnce a teacher always a

teacher...– xy!ü ÄöyÓ˚ åÈye ö•z ÓˆÏê˛ñ ï˛ˆÏÓ

ÄöyÓ˚ ˆÌˆÏܲ xˆÏöܲ !ܲå%È !¢ˆÏá!åÈÈ...–

xü°ÓyÓ% !ܲå%È í˛z_Ó˚ ˆòÄÎ˚yÓ˚ xyˆÏà•z

ã˛üˆÏܲ !òˆÏÎ˚ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ~ÓyÓ˚ ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚

!òˆÏܲ !ú˛ˆÏÓ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ê˛Øy xyç ~ܲê%˛

!í˛ˆÏ≤çí˛ÈÙÙÙÈ ˆ§ê˛y °«˛ ܲˆÏÓ˚åÈ !ܲ⁄

ê˛Øy ˆÎ Ä•z Ü%˛Ü%˛Ó˚!ê˛Ó˚ öyü ˆ§ê˛y

xü°ÓyÓ% Ó%ˆÏé˛!åȈϰö ~ܲê%˛ ˛õˆÏÓ˚– º) ÜÑ%˛ã˛ˆÏܲ

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ xуy...!í˛ˆÏ≤çí˛⁄

üyˆÏöÈÙÙÙÈ Ü˛•z xy!ü ˆï˛y !ܲå%È...–

í˛z_Ó˚ ¢%ˆÏö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ˆÎ á%Ó ~ܲê˛y

á%!¢ •ö!ö ˆ§ê˛y ïÑ˛yÓ˚ ܲÌyˆÏï˛•z ˆÓyé˛y

ˆà°ÈÙÙÙÈ xÈ...È ˆÓyé˛!ö⁄ ï˛y !í˛ˆÏ≤âö !ܲ ¢%ô%

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚•z •Î˚ öy!ܲ⁄

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%ñ xü°ÓyÓ% ò%çˆÏö•z ã%˛˛õ–

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%•z !öhflÏkôï˛y û˛yäˆÏ°ö– ~ܲê˛y

!Ó!FåÈ!Ó˚ •y!§ !òˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ xy!üÄ

Ó%é˛ï˛yü öy– àï˛ ò%ÈÙÈ•Æy xyˆÏà ~ܲê˛y Ó•z

˛õí˛¸!åÈ°%üÈÙÙÙÈ ‘Depression As a Systemic

lllness’– ˆ§áyö ˆÌˆÏܲ•z ~áö

xyüyÓ˚ ˛õí˛¸yÓ˚ !Ó£ÏÎ˚ÈÙÙÙÈxƒyö!•ˆÏí˛y!öÎ˚y–

çyˆÏöyñ Ü%˛Ü%˛Ó˚ åÈyí˛¸yÄ !¢¡õy!Oñ ˆÓí˛¸y°ñ

˛õy!áñ ~üö!ܲ •zÑò%ˆÏÓ˚Ó˚Ä !í˛ˆÏ≤âö •Î˚ ~ÓÇ

á%Ó xyÿ˛Î≈çöܲ í˛z˛õyˆÏÎ˚ ï˛yÓ˚y ˆ§ê˛yˆÏܲ

ܲyê˛yˆÏöyÓ˚ ˆã˛T˛yÄ Ü˛ˆÏÓ˚– xy§ˆÏ° üyö%£Ï •Î˚ï˛

30

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

~áö Ó%é˛ˆÏåÈ ˆÎÈÙÙÙÈ~•z Úxƒy!öˆÏü° üˆÏí˛°

åÈyí˛¸yÛ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ üˆÏöÓ˚ ~•z !í˛ˆÏ≤âˆÏöÓ˚ üˆÏï˛y

x!ï˛ áï˛Ó˚öyܲ !ç!ö§!ê˛Ó˚ öyày° ˛õyÄÎ˚y

x§Ω˛Ó–

xü°ÓyÓ% ï˛yIÓ– ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% xyˆÏhflÏ

xyˆÏhflÏ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈï˛y ¢%ˆÏö!åÈ ÓˆÏê˛– ï˛ˆÏÓ

!ӈϢ£Ï !ܲå%È•z çy!ö öy– ï˛y !ܲå%È ˛õyÄÎ˚y

ˆà° Úxƒy!öˆÏü° üˆÏí˛ˆÏ°Û...È⁄

ü%•)ˆÏï≈˛•z !öˆÏçÓ˚ •yï˛ ò%ˆÏê˛yˆÏܲ üyÌyÓ˚

˛õyˆÏ¢ ï%˛ˆÏ° Ó°ˆÏ°ö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ Úçy!ö

öy– !ܲå%È•z çy!ö öy– ï˛ˆÏÓ ~ܲê˛y xy!ê≈˛ˆÏܲˆÏ°

~ܲ xq$ï˛ ï˛Ìƒ ˆ˛õ°yü çyˆÏöyÈÙÙÙȈ§ê˛y

!öˆÏÎ˚•z û˛yÓ!åÈ– Ó°ˆÏåÈÈÙÙÙÈ ~ܲ•z ≤Ãçy!ï˛Ó˚

à,•˛õy!°ï˛ xyÓ˚ çÇ!° ≤Ãyî#ˆÏòÓ˚ üˆÏôƒÈÙÙÙÈöy!ܲ

à,•˛õy!°ï˛ ≤Ãyî#ˆÏòÓ˚ üˆÏôƒ !í˛ˆÏ≤âö ˆÓ!¢

•Î˚– ÈÙÙÙÈÓ%ˆÏé˛ ˆòˆÏáyÈÙÙÙÈxy˛õyï˛ò,!T˛ˆÏï˛

à,•˛õy!°ï˛ ≤Ãyî#ˆÏòÓ˚ !Ó˚flÒ Ü˛üñ !ö!ÿ˛hsˇï˛y

ˆÓ!¢ÈÙÙÙÈ!ܲv ï˛Ó%Ä ï˛yˆÏòÓ˚ !í˛ˆÏ≤âö ˆÓ!¢–

ï˛y•ˆÏ° !ܲ...–Û

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ܲÌyê˛y ˆ¢£Ï ܲÓ˚ˆÏï˛ !àˆÏÎ˚Ä

ܲÓ˚ˆÏ°ö öyÈÙÙÙÈܲyÓ˚î ê˛Øy •z!ï˛üˆÏôƒ

xü°ÓyÓ%ˆÏܲ ˆåȈÏí˛¸ à%!ê˛ à%!ê˛ Óy•zˆÏÓ˚Ó˚ !òˆÏܲ

˛õy Óy!í˛¸ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– ˆ§•z !òˆÏܲ ï˛y!ܲˆÏÎ˚•z

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ Úöy ˆ• ˆòÓÓ˚yçÈÙÙÙÈ

!ܲå%È ~ܲê˛y •ˆÏÎ˚ˆÏåÈÈÙÙÙÈ ê˛Øy û˛yˆÏ°y ˆö•z–

ˆò!áÈÙÙÙÈ–Û

xü°ÓyÓ% !ܲå%È ~ܲê˛y Ó°ˆÏï˛

Îy!FåȈϰöÈÙÙÙÈ ï˛ˆÏÓ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ ˆ§§Ó ܲÌy

ˆ¢yöyÓ˚ §üÎ˚ ˆÜ˛yÌyÎ˚– í˛z!ö ï˛ï˛«˛ˆÏî •Ñyê˛y

°y!àˆÏÎ˚ˆÏåÈö ê˛ØyÓ˚ ˆ˛õåȈÏö– ˆÎˆÏï˛ ˆÎˆÏï˛

ˆÜ˛Ó° ~ܲê˛y ܲÌy•z ӈϰ!åȈϰöÈÙÙÙÈ

ÚöˆÏ°öà%ˆÏí˛¸Ó˚ ˛õyˆÏÎ˚§ •ˆÏFåÈ ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ xöƒï˛ü

xy!Ó‹ÒyˆÏÓ˚Ó˚ ~ܲ!ê˛– xyÓ˚ ˆ§!ê˛ˆÏܲ ~ï˛«˛î

•yˆÏï˛ ôˆÏÓ˚ ӈϧ Ìyܲyê˛y ~ܲê˛y Ü ˛y•zü–

xˆÏöƒÓ˚ •y•zˆÏ˛õỹy°yüyˆÏ§ áyˆÏüyáy

í˛z§Ü˛y!öÈÙÙÙÈ– ˆò!áÈÙÙÙÈxy!ü xyÓ˚ ~ܲ Óy!ê˛

˛õy•z !ܲ öyÈÙÙÙÈ–Û

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ •z!Aàï˛ ˆÎ xü°ÓyÓ%Ó˚

•yˆÏï˛ ôˆÏÓ˚ Ìyܲy ˆ≤’ê˛!ê˛ !åÈ°ÈÙÙÙÈ ˆ§ê˛y

xü°ÓyÓ% Ó%ˆÏé˛!åȈϰö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ% âÓ˚ ˆÌˆÏܲ

ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚yÓ˚ ˛õyE˛y §yˆÏí˛¸ §yï˛ ˆ§ˆÏܲu˛

˛õÓ˚–

˛õÓ≈ÈÙÈ6– çy˛õy!ö °Z˛ö

àï˛ ˆÓ˚yÓÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆ§•z âÓ˚!ê˛ˆÏï˛•z ≤ÃyÎ˚ ò¢

!ü!öê˛ •° ӈϧ xyˆÏåÈö xü°ÓyÓ%– âˆÏÓ˚Ó˚

~ܲ ˆÜ˛yîyÎ˚ ˆ§•z ܲƒyÓ˚üˆÏÓyí≈˛ xyÓ˚ xöƒ!òˆÏܲ

ˆ§•z Ó•zˆÏÎ˚Ó˚ xy°üy!Ó˚– §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ ˆò!Ó˚

•ˆÏFåÈ ˆòˆÏá xü°ÓyÓ% í˛zˆÏë˛ !àˆÏÎ˚ xy°üy!Ó˚Ó˚

Ó•zà%ˆÏ°yˆÏï˛•z ˆã˛yá ˆÓy°y!FåȈϰö– •ë˛yÍ

ܲyˆÏö ~ˆÏ°y ˆ§•z ˆçyÓ˚y° !öˆÏò≈¢ÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ Ú˛õê˛Ü%˛ÈÙÙÙÈ °y°â%!ê˛Ó˚ âˆÏÓ˚ ò% ܲy˛õ ã˛y

!òˆÏÎ˚ Îy§–Û Ó°ˆÏï˛ Ó°ˆÏï˛ âˆÏÓ˚ ì%˛Ü˛ˆÏ°ö ◊#

§%!ÓöÎ˚ ã˛Ü ˛Óï≈˛#– xyÓ˚ ì%˛ˆÏܲ•z xü°ÓyÓ%Ó˚

!òˆÏܲ ï˛y!ܲˆÏÎ˚ !¢«˛Ü˛ §%°û˛ û˛yˆÏÓ ÓˆÏ°

í˛zë˛ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ Ü˛# Ó•z ˆòáy •ˆÏFåÈ⁄ ˆàyˆÏÎ˚®yÈÙÙÙÈöy!ܲ

!¢Ü˛yÓ˚ ܲy!•!öÈÙÙÙÈ öy!ܲ ˆ≤Ãüܲy!•!ö⁄

ÈÙÙÙÈ üyˆÏöÈÙÙÙÈ Ü˛!Óï˛yÓ˚–

ÈÙÙÙÈ xyxy!Ó˚Óùy§ÈÙÙÙÈ Ü˛!Óï˛y⁄ ÓyÉÈÙÙÙÈ–

ˆÓ¢ ˆï˛yÈÊ ÈÙÙÙÈï˛y !≤ÃÎ˚ ܲ!Ó ˆÜ˛⁄ ≤ß¿

Óƒy˛õyÓ˚ê˛y ˆÎö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ §•çyï˛

xû˛ƒy§–

ÈÈÙÙÙÈ xyˆÏK˛ÙÙÙÈ ˆ≤ÈÏüw !üe xyÓ˚ ¢!=˛

ã˛ˆÏRy˛õyôƒyÎ˚–

ÈÙÙÙÈ ÓyÉ– ˆÓ¢ ˆÓ¢ÈÙÙÙÈ– ï˛y ü¢y•z ˆ°ˆÏáö

ˆê˛ˆÏáö öy!ܲ⁄ xy§ˆÏ° ≤ÃyÎ˚ §Ó

ܲ!Óï˛yˆÏ≤Ãü#Ó˚y•z x“!ÓhflÏÓ˚ ܲ!Ó •ö !ܲöyÈÈÙÙÙÈ

ˆ• ˆ•ÈÙÙÙÈ– ï˛ˆÏÓ xyüyÓ˚ üˆÏï˛y àòƒˆÏ≤Ãü#ˆÏòÓ˚

ˆ«˛ˆÏe ~•z ú˛ü%≈°y ã˛ˆÏ° öy–

ÈÙÙÙÈ Ä•z ~ܲê%˛ xyôê%˛–

ÈÙÙÙÈ ÓyÉ ÓyÉÈÙÙÙÈ xyüyÓ˚ xyÓyÓ˚ ܲ!Óï˛y

Ó›ê˛y !ë˛Ü˛È...È– ˆ• ˆ•– Ä!òˆÏܲ xyüyÓ˚ !ÓˆÏòƒ

Ä•z §%Ü%˛üyÓ˚ Ó˚yˆÏÎ˚ˆÏï˛•z xyê˛ˆÏܲÈÙÙÙÈ

Ó°ˆÏ° §Óy•zñ ~•z ˆåȈϰê˛y ÓÑyã˛ˆÏ° ˛õˆÏÓ˚

ï˛ˆÏÓñ Ó%!Âô ˆçyˆÏÓ˚ ~ §Ç§yˆÏÓ˚ˆÏï˛ ~ܲê˛y !ܲå%È

•ˆÏÓ– ÈÙÙÙÈüˆÏö ˛õˆÏí˛¸⁄

xü°ÓyÓ%Ó˚ üˆÏö xyˆÏåÈ ÎˆÏÌT˛•z !ܲv

xyç Ä•z ÚÓÑyã˛ˆÏ° ˛õˆÏÓ˚ ï˛ˆÏÓÛ ¢∑à%!° ܲyˆÏö

áã˛ Ü˛ˆÏÓ˚ !ÓÖô°– ~ï˛«˛î ~ܲê%˛ xöƒÓ˚ܲü

°yà!åÈ°...È ~•z §Ó ÓÑyã˛yÈÙÈÓÑy!ã˛Ó˚ ¢∑ˆÏï˛

xyÓyÓ˚ ü%£ÏˆÏí˛¸ ˛õí˛¸ˆÏ°ö !ï˛!ö–

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ ï˛#«¯˛ ˆã˛yá– Óƒy˛õyÓ˚ê˛y

xy®yç ܲˆÏÓ˚ ӈϰ í˛zë˛ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ Ü˛# •°⁄ x•ÈÙÙÙÈ– Ó%ˆÏé˛!åÈ– ÓÑyã˛yê˛y•z

ˆï˛y !Óí˛¸¡∫öyÓ˚ ܲyÓ˚î– ï˛y•z öÎ˚ !ܲ⁄ ˆ§


≤ß¿ !öˆÏÎ˚•z ~ˆÏÎ˚ˆÏåÈö öy!ܲ⁄ ˆòá%ö ü¢y•z

xy!ü û˛!Ó£ÏƒÍ ï˛!Ó§ƒï˛ ˆòáˆÏï˛ ˛õy!Ó˚ öy–

ˆ§ ˛õyˆÏÓ˚ xyüyˆÏòÓ˚ çê˛yÈÙÙÙÈ üyˆÏö Ó#ˆÏÓ˚ŸªÓ˚–

ˆ§Ä Üœ˛y§ ˆöˆÏÓ öy!ܲ xy˛õöyÓ˚⁄ ܲÌyê˛y

ӈϰ ~ܲê˛y !ú˛ˆÏã˛° •y!§ !òˆÏ°ö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%–

ÈÙÙÙÈ û˛!Ó£ÏƒÍ ˆòáˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚⁄ xü°ÓyÓ%Ó˚

í˛zˆÏ_!çï˛ ≤ß¿–

ÈÙÙÙÈ ˆÜ˛ çyˆÏö !ܲ ˛õyˆÏÓ˚⁄ xy!ü Ó°ˆÏï˛

˛õyÓ˚Ó öy– xyüyÓ˚ !Ó£ÏÎ˚ê˛y xöƒ– ï˛ˆÏÓ xy˛õ!ö

!ë˛Ü˛ ܲï˛!òö ÓÑyã˛ˆÏï˛ ã˛yö ã˛°%ö ˆï˛y⁄

xy˛õöyÓ˚ ú˛ü≈ê˛y ˆòá!åÈ°yüÈÙÙÙÈ!ܲå%È•z ˆï˛y

ˆ°ˆÏáö!öÈÙÙÙÈ– ܲÌyê˛y ӈϰ ã˛¢üyÓ˚ ú˛Ñyܲ !òˆÏÎ˚

xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ ï˛yܲyˆÏ°ö–

ˆ§•z ˆí˛yÓ˚yܲyê˛y ê%˛!˛õ ˛õÓ˚y ˛õê˛Ü%˛ ò% ܲy˛õ

ã˛y ~ˆÏö ˆê˛!ӈϰ !òˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ– xü°ÓyÓ%

ˆÜ˛yöÄ í˛z_Ó˚ !òˆÏ°ö öy– ã˛yˆÏÎ˚Ó˚ ˆ˛õÎẙ°y!ê˛Ó˚

!òˆÏܲ ï˛y!ܲˆÏÎ˚ Ó˚•zˆÏ°ö–

ÈÙÙÙÈ ˆòá%ö §ü#«˛y Ó°ˆÏåÈ ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ ~•z

≤ÃyˆÏhsˇ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ àí˛¸ xyÎ˚% ≤ÃyÎ˚ 67 ÓåÈÓ˚–

xyÓ˚ xy˛õ!ö ü!•°y •ˆÏ° ˆ§ê˛y xyÓ˚Ä ÓåÈÓ˚

!ï˛ˆÏöܲ Óyí˛¸ï˛– ï˛y xy˛õöyÓ˚ ÓÎ˚§ ܲï˛

~áö⁄ ÈÙÙÙÈí˛zú˛ú˛ú˛ÈÙÙÙÈ xyÓyÓ˚ ≤ß¿– xü°ÓyÓ%

ˆÎö ˆüÔ!áܲ ˛õÓ˚#«˛yÎ˚ ӈϧˆÏåÈö–

ÈÙÙÙÈ xy!ü...ÈüyˆÏö...È ≤ÃyÎ˚ ˛õM˛y¢–

û˛oˆÏ°yˆÏܲÓ˚ !ï˛!Ó˚!«˛ ˆüçyç xyÓ˚ Ä•z

•y!§ˆÏï˛ xü°ÓyÓ%Ó˚ !ÓÓ˚!=˛ê˛y Óyí˛¸!åÈ°–

ÈÙÙÙÈ ~ï˛«˛ˆÏî !öÿ˛Î˚•z !ÓˆÏÎ˚yàê˛yÄ ˆ§ˆÏÓ˚

ˆú˛ˆÏ°ˆÏåÈö ˆÎ Ü˛ï˛ ÓåÈÓ˚ Óy!ܲÈÙÙÙÈ–

ˆÓ¢ÈÙÙÙÈxy˛õöyÓ˚ !ÓˆÏÎ˚yàú˛ˆÏ°Ó˚ ˆÌˆÏܲ ÓåÈÓ˚

òˆÏ¢Ü˛ ܲ!üˆÏÎ˚ !òö– ܲƒyyÓ˚ öy !ܲ§Ó ˆÎö

Óy!ôˆÏÎ˚ˆÏåÈö xy˛õ!ö xyÓyÓ˚ÈÙÙÙÈ– ï˛y ܲï˛

Ìyܲ°⁄

ÈÙÙÙÈ Ü˛# Ó°ˆÏï˛ ã˛y•zˆÏåÈö Ó°%ö ˆï˛y

xy˛õ!öÈÙÙÙÈ⁄ xü°ÓyÓ% à°yê˛y ~ܲê%˛ ˆÎö

ã˛ˆÏí˛¸•z ˆà°– xyÓ˚ §•ƒ ܲÓ˚y ÎyˆÏFåÈ öy

û˛oˆÏ°yܲˆÏܲ–

xü°ÓyÓ%Ó˚ ܲÌy ˆÎö ~ܲÓ˚ܲü ¢%öˆÏï˛

öy ˆ˛õˆÏÎ˚ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ˆÜ˛ˆÏê˛ ˆÜ˛ˆÏê˛ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

ˆçˆÏö Ó˚yá%ö xy˛õ!ö Î!ò çy˛õyˆÏö çß√yˆÏï˛ö

ï˛y•ˆÏ° ܲü ˆÓ!¢ xy˛õöyÓ˚ àí˛¸ xyÎ˚% •ˆÏï˛y

xyÓ˚Ä ˆ£ÏyˆÏ°y ÓåÈÓ˚ ˆÓ!¢ÈÙÙÙÈ– xyÓ˚ Î!ò

xy!ú ˛Ü˛yÎ˚ çß√yˆÏï˛ö ï˛y•ˆÏ° ~ï˛!òˆÏö üˆÏö

•Î˚ xy˛õ!ö fl∫ˆÏà≈– ˆÜ˛ö ˆÎ çß√yˆÏï˛ ˆàˆÏ°ö

~•z ˆ˛õyí˛¸y ˆòˆÏ¢ÈÙÙÙÈ–

û˛oï˛yê˛y xyÓ˚ ôˆÏÓ˚ Ó˚yáˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏ°ö öy

xü°ÓyÓ%– ˆÓ¢ ˆçyˆÏÓ˚Ó˚ §ˆÏAà•z Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

xy˛õ!ö !ܲ xyüyÓ˚ §yˆÏÌ Ó˚!§Ü˛ï˛y ܲÓ˚ˆÏåÈö⁄

~ܲçö ܲƒyyÓ˚ ˆ˛õˆÏ§ˆÏrê˛Ó˚ üyö!§Ü˛ xÓfiÌy

!öˆÏÎ˚ üçy ܲÓ˚ˆÏï˛ !ÓˆÏÓˆÏܲ ÓÑyôˆÏåÈ öy

xy˛õöyÓ˚⁄ xy˛õöyÓ˚ ˆï˛y xyÓ˚ÈÙÙÙÈ– Îy•z

ˆ•yܲÈÙÙÙÈ– xy!ü í˛zë˛!åÈ– üy˛õ ܲÓ˚ˆÏÓöÈÙÙÙÈ

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

xy˛õöyÓ˚ üˆÏï˛y üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ §yˆÏÌ xyÓ˚ ˆÜ˛yöÄ

ܲÌy Ó°yÓ˚ xyüyÓ˚ •ẑ ÏFåÈ ˆö•z– ˆÓ¢ ˆçyˆÏÓ˚Ó˚

§yˆÏÌ Ü˛Ìyà%ˆÏ°y ӈϰ xü°ÓyÓ% ˆã˛ÎẙÓ˚ ˆÌˆÏܲ

í˛zë˛ˆÏï˛ Îy!FåȈϰö–

ÈÙÙÙÈ ˆÎáyˆÏö ӈϧ xyˆÏåÈöÈÙÙÙÈ ˆ§áyˆÏö•z

ӈϧ ÌyÜ%˛ö– xyüyÓ˚ Üœ˛yˆÏ§ÈÙÙÙÈxyüyÓ˚ xö%ü!ï˛

åÈyí˛¸y ˆÜ˛í˛z ˆÓˆÏÓ˚yˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ öy– ò˛õ ܲˆÏÓ˚

çμˆÏ° í˛zˆÏë˛ òÑyˆÏï˛ òÑyï˛ !ã˛ˆÏ˛õ ˛õy°ê˛y Ó°ˆÏ°ö

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%–

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ Ä•z ÓÓ˚ú˛ ¢#ï˛° ܲZ˛fl∫ˆÏÓ˚•z

ˆ•yܲ Óy ÄöyÓ˚ ò,Æ í˛z˛õ!fiÌ!ï˛Ó˚ çöƒ•z

ˆ•yܲÈÙÙÙÈ•Ü˛ã˛!ܲˆÏÎ˚ xü°ÓyÓ% ô˛õ ܲˆÏÓ˚ ӈϧ

˛õí˛¸ˆÏ°ö–

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% !ë˛Ü˛ ~ܲ•z Ó˚ܲü û˛yˆÏÓ òÑyˆÏï˛

òÑyï˛ !ã˛ˆÏ˛õ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ~•z xy˛õöyˆÏòÓ˚ üˆÏï˛y

üyö%£Ïà%ˆÏ°y•z ~ܲ ~ܲê˛y û˛y•zÓ˚y§– öy

!öˆÏçÓ˚y û˛yˆÏ°y ÌyܲˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚öÈÙÙÙÈ öy xöƒ

ܲyí˛zˆÏܲ û˛yˆÏ°y Ó˚yáˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö– ˆÓyé˛y•z

ÎyˆÏFåÈÈÙÙÙÈ àï˛ Ü˛ˆÏÎ˚ܲ üy§ ܲ# ˛õ!Ó˚üyˆÏî ˆ§•z

û˛y•zÓ˚y§ åÈ!í˛¸ˆÏÎ˚ˆÏåÈö xy˛õ!ö– ˆÎáyˆÏö•z

ÎyˆÏFåÈöÈÙÙÙÈ ÎyÓ˚ §yˆÏÌ•z ܲÌy Ó°ˆÏåÈöÈÙÙÙÈ

ˆöˆÏà!ê˛û˛ ~öy!ç≈ åÈí˛¸yˆÏFåÈö– xy˛õöyÓ˚ ˆÌˆÏܲ

xyÓ˚Ä ã˛yÓ˚çöÈÙÙÙÈ ã˛yÓ˚çö ˆÌˆÏܲ

ˆ£ÏyˆÏ°yçöÈÙÙÙÈ ~ê˛y•z ã˛°ˆÏÓ öy!ܲ⁄ xyÓ˚ ˆÜ˛yö

üyö!§Ü˛ xÓfiÌyÓ˚ ܲÌy Ó°ˆÏåÈö xy˛õ!öÈÙÙÙÈ⁄

ܲ# xy¢y ܲˆÏÓ˚öÈÙÙÙÈ xy˛õöyÓ˚ ܲƒyyÓ˚ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ

Óy ç#Óö ˆÌˆÏܲ ò¢ ÓåÈÓ˚ ܲˆÏü ˆà° ӈϰ

xy˛õöyÓ˚ ã˛yÓ˚˛õyˆÏ¢Ó˚ §Óy•z xy˛õöyÓ˚ §yˆÏÌ

à°y ôˆÏÓ˚ ÜÑ˛yòˆÏÓ⁄ xyüyÓ˚ «˛üï˛y ÌyܲˆÏ°

xy˛õöyˆÏòÓ˚ üˆÏï˛y ˆöˆÏà!ê˛û˛ ~öy!ç≈Ó˚ §Ó

ܲê˛y üyö%£ÏˆÏܲ xy!ü •yçˆÏï˛ ˛õ%ˆÏÓ˚ Ó˚yáï˛yü–

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% •Ñy˛õy!FåȈϰö ~ܲê˛yöy ܲÌyà%ˆÏ°y

ӈϰ–

Ó•% ÓåÈÓ˚ xü°ÓyÓ%Ó˚ §yˆÏÌ ~û˛yˆÏÓ ˆÜ˛í˛z

ܲÌy ӈϰ!ö– xü°ÓyÓ% ~ê%˛Ü%˛ Ó%é˛ˆÏ°ö ˆÎ

ï˛yÓ˚ ܲyˆÏö x§Çრ!˛õö ˆú˛yê˛yÓ˚ Îsfîy •ˆÏFåÈ–

ˆçyˆÏÓ˚ ˆçyˆÏÓ˚ !öÉŸªy§ ˆú˛°ˆÏï˛ ¢%ô% ~ܲê˛y

ܲÌy•z Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ xy˛õ!ö...È !ܲ Ó°ˆÏåÈö⁄

xy!ü fl∫yÌ≈˛õÓ˚⁄ÈÙÙÙÈ–

ܲÌyê˛y xyÓ˚ ˆ¢£Ï ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏ°ö öy

!ï˛!ö– à°yÓ˚ ܲyˆÏåÈ xyÓyÓ˚ ˆ§•z !ܲ ~ܲê˛y

ò°y ˛õy!ܲˆÏÎ˚ í˛zë˛ˆÏåÈ–

ÈÙÙÙÈ fl∫yÌ≈˛õÓ˚ ¢∑ê˛yÓ˚ üyˆÏö ˆÓyˆÏé˛ö ӈϰ

ˆï˛y üˆÏö •Î˚ öy– Î!ò Ó%é˛ˆÏï˛ö ï˛y•ˆÏ°

!öˆÏçÓ˚ ç#ÓˆÏöÓ˚ §ü§ƒy !öˆÏç•z ò)Ó˚ ܲÓ˚ˆÏï˛

˛õyÓ˚ˆÏï˛ö– !öˆÏç û˛yˆÏ°y ܲˆÏÓ˚ ÓÑyã˛ˆÏï˛ö xyÓ˚

xy˛õöyÓ˚ xyˆÏ¢˛õyˆÏ¢Ó˚ üyö%£ÏˆÏòÓ˚ ˆ§ê˛y ܲÓẙÓ˚

í˛zͧy• !òˆÏï˛ö– xy˛õöyÓ˚y !˛õÓ˚y!üˆÏí˛Ó˚

à%ÆÜ˛ÓˆÏÓ˚•z ˛õˆÏí˛¸ ÌyÜ%˛öÈÙÙÙÈxyܲy¢ ˆòáyÓ˚

ˆã˛T˛y ܲÓ˚ˆÏÓö ˆÜ˛ö⁄

xöƒ ˆÜ˛yöÄ §üÎ˚ •ˆÏ° ܲ# ܲÓ˚ˆÏï˛ö

çy!ö öyÈÙÙÙÈ•Î˚ï˛ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ ܲÌyÓ˚ üˆÏôƒ

!ܲå%È ~ܲê˛y !åÈ°ÈÙÙÙÈ ÎyÓ˚ çˆÏöƒ ≤Ãï%˛ƒ_ˆÏÓ˚ !ܲå%È

Ó°ˆÏï˛ ˆã˛ˆÏÎ˚Ä Ó°ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏ°ö öy

xü°ÓyÓ%– §%!ÓöÎ˚ÓyÓ% û%˛° ӈϰö!ö– ˆ§•z

˛õyÜ≈˛ !fiê˛ΔˆÏê˛Ó˚ §ˆÏrôˆÏÓ°yÓ˚ ˛õÓ˚ ˆÌˆÏܲ !ï˛!ö

ܲyÎ≈ï˛ !öˆÏçÓ˚ ã˛yÓ˚˛õyˆÏ¢Ó˚ üyö%£ÏˆÏܲ xyöˆÏ®

ˆòáˆÏï˛ ˛˛õåÈ® ܲÓ˚ˆÏåÈö öy– Óy•zˆÏÓ˚Ó˚ ˆ°yܲ

ˆï˛y ÓˆÏê˛•zÈÙÙÙÈ ˆ§ !°ˆÏfiê˛ Óyò ˛õˆÏí˛¸!ö ÄöyÓ˚

flf#ñ ˆåȈϰˆÏüˆÏÎ˚Ó˚yÄ– §Æy• ò%ˆÏÎ˚ܲ xyˆÏà

ÄöyÓ˚ ˆüˆÏÎ˚Ó˚ çß√!òö !åÈ°– ≤Ãã%˛Ó˚ ô%üôyü

öy •ˆÏ°Ä ~•z !òöê˛y §Ó§üÎ˚ Óy!í˛¸Ó˚ §Óy•z

!üˆÏ° ΈÏÌT˛ xyö® ܲˆÏÓ˚•z ܲyê˛yˆÏöy •ˆÏï˛y–

Órô%ÓyrôÓ xyd#Î˚Ó˚yÄ xy§ï˛– !ܲv ~•zÓyÓ˚

ˆï˛üö !ܲå%È•z •Î˚!ö– xyÓ˚ xü°ÓyÓ%Ä ˆçyÓ˚

ܲˆÏÓ˚ !ܲå%È Ü˛Ó˚yÓ˚ ˆã˛T˛y ܲˆÏÓ˚ö!ö– í˛z°ˆÏê˛

çß√!òˆÏöÓ˚ §Ü˛yˆÏ° ˆüˆÏÎ˚Ó˚ ≤Ãîyü !öˆÏï˛ !àˆÏÎ˚

!öˆÏç•z ˆÜÑ˛ˆÏò ˆú˛ˆÏ°!åȈϰö– §!¡∫Í !ú˛Ó˚°

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ ܲÌyˆÏï˛•zÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ xy˛õöyÓ˚ ܲƒyyÓ˚ ôÓ˚y ˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈ ˆï˛y⁄

xyÓ˚ ï˛yˆÏï˛ xy˛õ!ö üÓ˚ˆÏü üˆÏÓ˚ xyˆÏåÈö–

§Ü˛y° ˆÌˆÏܲ Ó˚yï˛ xÓ!ô ÚxyüyÓ˚•z ˆÜ˛ö

•°ÈÙÙÙÈ– xyüyÓ˚•z ˆÜ˛ö •°ÈÙÙÙÈ–Û xyí˛zˆÏí˛¸

ÎyˆÏFåÈö⁄ !ܲ ï˛y•z ˆï˛y⁄ üyò%!°ñ ï˛y!Óçñ

ܲÓã˛ñ xyÇ!ê˛ÈÙÙÙÈ!ܲå%ȈÏï˛•z !ܲå%È •° öy

ï˛y•ˆÏ°⁄ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ à°yÎ˚ {£ÏÍ !Óo)˛õ–

!öˆÏçÓ˚ í˛yö •yˆÏï˛Ó˚ ò%ˆÏê˛y xyÇ!ê˛Ó˚ !òˆÏܲ

~ܲÓyÓ˚ ï˛y!ܲˆÏÎ˚ xü°ÓyÓ% í˛z_Ó˚ ܲÓ˚ˆÏ°ö

öy–

ÈÙÙÙÈ ˆòá%ö xy!ü ÓyˆÏÎ˚yˆÏܲ!ü!fiê˛ΔÓ˚ ˆ°yܲ–

≤ÃyÎ˚ !ï˛!Ó˚¢ ÓåÈÓ˚ ôˆÏÓ˚ åÈye ˛õ!í˛¸ˆÏÎ˚!åÈñ

àˆÏÓ£Ïîy ܲˆÏÓ˚!åÈ– ã˛yÓ˚˛õyˆÏ¢ ˆò!á ܲï˛

üyö%£Ïçö ܲƒyyˆÏÓ˚Ó˚ çˆÏöƒ !öˆÏçˆÏܲ ò%£ÏˆÏåÈñ

û˛yàƒˆÏܲ ò%£ÏˆÏåÈñ Ü˛ï˛ Ü˛# ܲÓ˚ˆÏåÈÈÙÙÙÈ !ܲv

ܲƒyyÓ˚ ˆÜ˛yö xyçÓ !ã˛!í˛¸Î˚yÓ˚ öyü⁄ Óy

ܲƒyyÓ˚ ˆÜ˛ö •Î˚⁄ÈÙÙÙÈ ˆ§ê˛y•z ˆÓ!¢Ó˚ û˛yà

üyö%£Ï çyˆÏö öyÈÙÙÙÈ Óy çyöyÓ˚ ˆã˛T˛yÄ Ü˛ˆÏÓ˚

öy–

ÈÙÙÙÈ ˆÜ˛ö⁄ Ä•z ܲy!§≈ˆÏöyˆÏçöÈÙÙÙÈ– ħˆÏÓÓ˚

çˆÏöƒ•z ˆï˛y ܲƒyyÓ˚ •Î˚– !§àyˆÏÓ˚ê˛ñ

xy!çöyˆÏüyˆÏê˛yñ !Ó£Ïy=˛ ˆÜ˛!üܲƒy°ÈÙÙÙÈ–

ÈÙÙÙÈ ~•z •° xyÓ˚ ~ܲ ü%¢!ܲ°– üyö%£Ï

~áö §Ó çyˆÏö– ò%ˆÏÎ˚ ò%ˆÏÎ˚ ã˛yÓ˚ÈÙÙÙÈ xyÓ˚ ã˛yˆÏÓ˚

ã˛yˆÏÓ˚ ã˛í˛¸ã˛!í˛¸– çyˆÏöÈÙÙÙȧyˆÏí˛¸ Óy•z¢ÈÙÙÙÈ xyÓ˚

ˆÓyˆÏé˛ xyÓ˚Ä !ï˛öà%î ܲü– xyˆÏÓ˚ ü¢y•z ~ï˛

˛õ!Ó˚‹ÒyÓ˚ û˛yˆÏÓ Î!ò üyö%£Ï ܲƒyyÓ˚ Ó%é˛ï˛ÈÙÙÙÈ

ï˛y•ˆÏ° !ܲ §!ï˛ƒ•z ˆ§!ê˛ˆÏܲ xyê˛Ü˛yˆÏöyÓ˚

í˛z˛õyÎ˚ ˆÓÓ˚ˆÏï˛y öy⁄ !§àyˆÏÓ˚ê˛ñ

xy!çöyˆÏüyˆÏê˛yñ !Ó£Ïy=˛ ˆÜ˛!üܲƒy°ÈÙÙÙÈ Óy ~•z

§yÇây!ï˛Ü˛ Ó˚ܲü ÓyÎ˚%ò)£ÏîÈÙÙÙÈ ~§Ó Órô ܲˆÏÓ˚

!òˆÏ°•z ˆï˛y ܲƒyyÓ˚ •ˆÏÓ öy– ܲ# ӈϰö⁄

ÈÙÙÙÈ !ܲvÈÙÙÙȈ§ê˛y ˆï˛y xyÓ˚ÈÙÙÙÈ–

31

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

ÈÙÙÙÈ òÑyí˛¸yö òÑyí˛¸yö– xy˛õöyˆÏܲ ܲˆÏÎ˚ܲê˛y

ï˛Ìƒ !ò•z– xyFåÈyÈÙÙÙÈ Ú!öØöÛ Ó°ˆÏï˛ xy˛õ!ö

!ܲ ˆÓyˆÏé˛ö⁄

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ˆÎö xyÓyÓ˚ xyˆÏàÓ˚ ú˛ˆÏü≈ÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ Ü˛#È...È Ó°ˆÏ°öÈ...È!öÈ...ÈüyˆÏö...È!öØ...È⁄

xyÓyÓ˚ •Ü˛ã˛!ܲˆÏÎ˚ ˆàˆÏ°ö xü°ÓyÓ%–

û˛oˆÏ°yܲ ~ˆÏï˛y ï˛yí˛¸yï˛y!í˛¸ ≤çAà ˛õy°ˆÏê˛

ˆú˛ˆÏ°ö ˆÎ ˆ§ê˛yÓ˚ §yˆÏÌ ˆá•z Óẙáy ü%¢!ܲ°–

ÈÙÙÙÈ xyˆÏÓ˚ ÓyÓyÈÙÙÙÈ!öØöÈÙÙÙÈüyˆÏö

çy˛õyöÈÙÙÙÈ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ §)ˆÏÎ≈yòˆÏÎ˚Ó˚ ˆò¢ÈÙÙÙÈï˛yÓ˚

ܲÌy•z Ó°!åÈ– §%!ÓöÎ˚ÓyÓ% xyÓyÓ˚ !ÓÓ˚=˛–

ÈÙÙÙÈ çy˛õyöÈÙÙÙÈ– •Ñƒy •ÑƒyÈÙÙÙÈ üy...ÈüyˆÏö

˛õ,!ÌÓ#Ó˚ xöƒï˛ü ˆ§Ó˚y ~ܲ!ê˛ ˆò¢– í˛zߨï˛

ˆê˛Ü˛ˆÏöy°!çÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ !ë˛Ü˛– ï˛ˆÏÓ çyˆÏöö !ܲÈÙÙÙÈçy˛õyˆÏö

üyö%£ÏˆÏòÓ˚ àí˛¸ xyÎ˚% ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ xöƒï˛ü

ˆ§ÓẙÈÙÙÙÈ≤ÃyÎ˚ !ï˛Óẙ!¢ ÓåÈÓ˚– ü!•°yˆÏòÓ˚ ˆ«˛ˆÏe

ˆ§ê˛y ≤ÃyÎ˚ §yï˛y!¢ ÓåÈÓ˚–

~ܲê%˛Ä xÓyܲ öy •ˆÏÎ˚ xü°ÓyÓ%

Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ˆ§ ˆï˛y •ˆÏÓ•z– !¢!«˛ï˛ ˆò¢–

í˛zß¨ï˛ ˆê˛Ü˛ˆÏöy°!çÈÙÙÙÈ– ï˛y•z ü,ï%˛ƒÓ˚ •yÓ˚ ܲü–

ܲƒyyÓ˚Ä Ü˛ü–

ÈÙÙÙÈ •y •y •y– ≤Ãã˛[˛ ˆçyˆÏÓ˚ ˆ•ˆÏ§ í˛zˆÏë˛

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% Ó°ˆÏ°öÈÈÈÙÙÙÈ ¢%Ó˚% •° ˆ§•z Úò%ˆÏÎ˚

ò%ˆÏÎ˚ ã˛yÓ˚ÈÙÙÙÈ xyÓ˚ ã˛yˆÏÓ˚ ã˛yˆÏÓ˚ ã˛í˛¸ã˛!í˛¸Û–

ÈÙÙÙÈ ˛üy...üyˆÏö⁄

ÈÙÙÙÈ ~ï˛ ï˛yí˛¸y ˆÜ˛öÈÙÙÙÈ í˛z˛õ§Ç•yˆÏÓ˚

ˆ˛õÑÔåȈÏï˛⁄ òÑyí˛¸yöÈÙÙÙÈ xyÓ˚Ä ~ܲê˛y ï˛Ìƒ

!ò•zÈÙÙÙÈçö§ÇáƒyÓ˚ xyôyˆÏÓ˚ ܲƒyyÓ˚ xyÜ ˛yhsˇ

üyö%£ÏˆÏòÓ˚ §ÇáƒyÓ˚ ¢ï˛Ü˛Ó˚y !•ˆÏ§ˆÏÓ

çy˛õyöÈÙÙÙÈ xyüyˆÏòÓ˚ ˆòˆÏ¢Ó˚ ˆÌˆÏܲ ˛õÑyã˛à%î

~!àˆÏÎ˚ ~ÓÇ ˆàyê˛y ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ üˆÏôƒÄ ï˛yÓ˚

fiÌyö ˆÓ¢ IJõˆÏÓ˚–

ÈÙÙÙÈ ÚxуyÈÙÙÙÈ Ó°ˆÏåÈö !ܲ⁄ ~ê˛y §!ï˛ƒ⁄Û

xü°ÓyÓ%Ó˚ ܲÌy ≤ÃyÎ˚ xyê˛ˆÏܲ ˆà°–

üyÌyÓ˚ IJõÓ˚ ò%Û•yï˛ ï%˛ˆÏ° !ܲå%Èê˛y Ú•ƒyu˛§

xy˛õÛ û˛!AàˆÏï˛ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ% Ó°ˆÏ°öÈÈÙÙÙ

ÈÚ•z!ê˛ê%˛ê˛ xú˛ ˆ•°Ì ˆü!ê˛ΔˆÏ§§ xƒyu˛

~û˛y°%Î˚y¢öÛ öyüܲ §ÇfiÌyÓ˚ ˆí˛ê˛y– ~•z

§Çáƒyï˛ˆÏ_¥Ó˚ §ï˛ƒï˛yÓ˚ òyÎ˚ ïÑ˛yˆÏòÓ˚•z–

xyüyÓ˚ öÎ˚–

ÈÙÙÙÈ !ܲvÈÙÙÙÈÊÊÊ

ÈÙÙÙÈ Ü˛# •°⁄ åÈܲ !ü°° öy ˆï˛y⁄ ≤ÃyÎ˚

~ܲ•z ˆí˛ê˛y ˛õyÄÎ˚y ÎyˆÏFåÈ Ü˛yöyí˛yñ

xyˆÏü!Ó˚ܲy Óy xˆÏfiê˛Δ!°Î˚yÓ˚ ˆ«˛ˆÏeÄ–

xy˛õöyÓ˚ û˛y£ÏyÎ˚ ~•z ˆò¢à%!°Ä ˆ§•z !¢!«˛ï˛

ˆò¢– í˛zß¨ï˛ ˆê˛Ü˛ˆÏöy°!çÈÙÙÙÈ–

ÈÙÙÙÈ öy...üyˆÏö ܲ# ܲˆÏÓ˚⁄È... ò%ˆÏê˛y ˆï˛y

˛õ%ˆÏÓ˚y˛õ%!Ó˚ÈÙÙÙÈ–

xü°ÓyÓ%Ó˚ ü%ˆÏáÓ˚ ܲÌy ~ܲÓ˚ܲü ˆÜ˛ˆÏí˛¸

!öˆÏÎ˚•z §%!ÓöÎ˚ÓyÓ% Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈí˛z°ˆÏê˛yÈÈÙÙÙÈ⁄

32

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ï˛y•z Ó°ˆÏï˛ ã˛y•zˆÏåÈö ˆï˛y⁄ òÑyí˛¸yöÈÙÙÙÈ òÑyí˛¸yö–

Óƒy˛õyÓ˚ê˛y ~ï˛ê˛y §•ç öÎ˚ xü°ÓyÓ%– ï˛ˆÏÓ

çy˛õyˆÏöÓ˚ í˛zòy•Ó˚î xyüyˆÏòÓ˚ ˆã˛yˆÏá xyAà%°

!òˆÏÎ˚ ˆÎê˛y ˆòáyÎ˚ ˆ§ê˛y •° ˆÎ ܲƒyyÓ˚

üyˆÏö•z xyÎ˚% ܲˆÏü ܲˆÏü ÎyÄÎ˚y öÎ˚– ~ê˛y

üyöˆÏÓö xy¢y ܲ!Ó˚ÈÙÙÙÈ⁄

È•%... !ë˛Ü˛È...È ï˛ˆÏÓ ~ܲê˛y ≤ß¿ ܲÓ˚ˆÏï˛

˛õy!Ó˚⁄

ÈÙÙÙÈ ÎyܲÈ...ÈxӈϢˆÏ£ÏÈÙÙÙÈ– ܲˆÏÓ˚ ˆú˛°%ö...È–

ÈÙÙÙÈ Ó°!åÈÈÙÙÙÈ çy˛õyö ~ˆÏï˛y í˛zß¨ï˛ ˆò¢ÈÙÙÙÈ

~ˆÏï˛y í˛zß¨ï˛ §Ó!ܲå%ÈÈÙÙÙÈ ï˛yÄ ~áyˆÏö ܲƒyyÓ˚

~ˆÏï˛y ˆÓ!¢ÈÙÙÙÈ ˆÜ˛ö⁄ ܲƒyyÓ˚ˆÏܲ xyê˛Ü˛yˆÏï˛

˛õyˆÏÓ˚ öy ~Ó˚y⁄

˘ÈÙÙÙÈ •%üÈÙÙÙÈ– ܲ!ë˛ö ≤ß¿ÈÙÙÙÈ– ï˛ˆÏÓ í˛z_Ó˚ê˛y

á%Ó §•ç– ܲƒyyÓ˚ˆÏܲ ˆï˛y xyê˛Ü˛yˆÏöy ÎyÎ˚

öy xü°ÓyÓ%– ܲƒyyÓ˚ ˆÎ •ˆÏÓ•zÈÙÙÙÈ–

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ à°yÓ˚ fl∫Ó˚ ~áö üyáˆÏöÓ˚

üˆÏï˛y ˆüy°yˆÏÎ˚ü–

ÈÙÙÙÈ üyˆÏö⁄ ~•z !§àyˆÏÓ˚ê˛ñ ܲy!§≈ˆÏöyˆÏçöñ

˛õ!°í˛z¢ö ~§Ó öy ÌyܲˆÏ°Ä •ˆÏÓ⁄

ÈÙÙÙÈ ÎyˆÏòÓ˚ ܲÌy Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ~ê˛y !ë˛Ü˛

ˆÎ ~ˆÏòÓ˚ ≤Ãû˛yˆÏÓ Ü˛ƒyyÓ˚ •ÄÎ˚yÓ˚ §Ω˛yÓöy

ÓyˆÏí˛¸– !ܲv ~Ó˚y öy ÌyܲˆÏ°ÄÈÙÙÙÈܲƒyyÓ˚

•ˆÏÓ•z– ˆÌˆÏü ˆÌˆÏü Ó°ˆÏ°ö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%–

ÈÙÙÙÈ !ܲ•z•z•z⁄ xü°ÓyÓ% ~ܲ•z §yˆÏÌ

!Ó!fløï˛ xyÓ˚ í˛zˆÏ_!çï˛–

ÈÙÙÙÈ ˆòá%öÈÙÙÙÈܲƒyyÓ˚ ˆÜ˛yöÄ ˆÓẙà öÎ˚ÈÙÙÙÈ

ˆÎ •ˆÏï˛Ä ˛õyˆÏÓ˚ñ xyÓyÓ˚ öyÄ •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚–

ܲƒyyÓ˚ •°ÈÙÙÙÈ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ xÌ≈yÍ ˆöã˛yˆÏÓ˚Ó˚

~ܲ≤ÃܲyÓ˚ ç%Î˚y ˆá°y– xyÿ˛Î≈ Ó˚ܲü ¢yhsˇ

fl∫ˆÏÓ˚•z í˛z_Ó˚ !òˆÏ°ö ◊# §%!ÓöÎ˚ ã˛Ü ˛Óï≈˛#–

ÈÙÙÙÈ ç%Î˚y⁄

ÈÙÙÙÈ ÓÓ í˛z•zöÓyÓ˚ˆÏàÓ˚ öyü ¢%ˆÏöˆÏåÈö⁄

üƒyˆÏ§ã%˛fiê˛y§ •z!ê˛!ê˛í˛zê˛ xú˛ ˆê˛Ü˛ˆÏöy°!çˆÏï˛

àï˛ ˛õM˛y¢ ÓåÈÓ˚ ôˆÏÓ˚ ܲƒyyÓ˚ !öˆÏÎ˚

àˆÏÓ£ÏîyÓ˚ï˛ ~ܲ ˜ÓK˛y!öܲ– !Î!ö xܲ˛õˆÏê˛

Ó°ˆÏåÈöÈÙÙÙÈ ‘If you live long enough,

you will get cancer’– xyÓ˚ xyˆÏàÓ˚

!òˆÏöÓ˚ ˆ°yˆÏܲÓ˚y ˆï˛y ~ü!öˆÏï˛•z Ä•z

üƒyˆÏ°!Ó˚Î˚yñ Î-yñ í˛yÎ˚y!Ó˚Î˚yñ ܲˆÏ°Ó˚y ˆÓ˚yˆÏà

û%˛ˆÏà xˆÏöܲ xyˆÏà•z üyÓ˚y ˆÎï˛– Live

Longer xyÓ˚ •ˆÏï˛y ˆÜ˛yÌyÎ˚ ï˛yˆÏòÓ˚⁄ xyÓ˚

~áö Ä•z ˆÓẙàà%!°ˆÏܲ Ä£Ï%ôñ xy!rê˛ÓyˆÏÎẙ!ê˛Ü˛

•zï˛ƒy!òÓ˚ üyôƒˆÏü xˆÏöܲê˛y•z xyê˛ˆÏܲ ˆòÄÎ˚y

ˆàˆÏåÈ– ï˛y•z üyö%£Ï ~áö Live Longer xyÓ˚

having cancer– çy˛õyˆÏö ~•z xyê˛Ü˛yˆÏöyÓ˚

Óƒy˛õyÓ˚ê˛y xyÓ˚Ä ˆÓ!¢ÈÙÙÙÈï˛y•z ï˛yÓ˚y Live

more Longer xyÓ˚ having more

cancer–ÈÙÙÙÈ Ó%é˛ˆÏ°ö⁄

xü°ÓyÓ% x“ âyí˛¸ öyí˛¸ˆÏ°öÈÙÙÙÈÎyÓ˚

í˛z_Ó˚ ÚöyÛ–

ã˛¢üyÓ˚ úÑ˛yܲ !òˆÏÎ˚ ~ܲÓyÓ˚ xü°ÓyÓ%Ó˚

ü%ˆÏáÓ˚ !òˆÏܲ ï˛y!ܲˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈÚxÈÙÙÙÈ

ˆÓyˆÏé˛ö!ö–Û ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ã˛yˆÏÎ˚Ó˚ ܲyˆÏ˛õ ~ܲê˛y

ÓˆÏí˛¸y ã%˛ü%ܲ !òˆÏÎ˚ Ó°y ¢%Ó˚% ܲÓ˚ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ˆÓ¢

Ó%!é˛ˆÏÎ˚ !ò!FåÈ– ï˛ˆÏÓ í˛z•zöÓyÓ˚ˆÏàÓ˚ ܲÌy!ê˛Ó˚

xÌ≈ Ó%é˛ˆÏï˛ ˆàˆÏ° ~ܲê%˛ Ä•z xy˛õöyÓ˚ ˆ≤Ãüñ

û˛yˆÏ°yÓy§yñ ê˛yܲyñ ˆüy• ~•z §Ó !ܲå%È«˛ˆÏîÓ˚

çˆÏöƒ §!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆÓ˚ˆÏá û˛yÓ%ö ≤ÃÜ,˛!ï˛ (Nature)

~Ó˚ ܲÌyÈÙÙÙÈ ÎyÓ˚ ܲ°ƒyˆÏî xy˛õ!ö ~ˆÏÎ˚ˆÏã˛ö

~•z ˛õ,!ÌÓ#ˆÏï˛– ~ÓÇ á%Ó ˛õ!Ó˚‹ÒyÓ˚ û˛y£ÏyÎ˚

Ó°ˆÏï˛ ˆàˆÏ° xy˛õöyÓ˚ ≤Ã!ï˛ ˆÜ˛öÈÙÙÙÈ ˆàyê˛y

ç#ÓçàˆÏï˛Ó˚ ܲyˆÏÓ˚yÓ˚ ≤Ã!ï˛•z Ä•z ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚

ˆÜ˛yöÄ ˆ≤Ãüñ û˛yˆÏ°yÓy§y Óy ˆüy• •zï˛ƒy!ò

!ܲå%È•z ˆö•z– xy˛õ!ö xy˛õöyÓ˚ ˆüˆÏÎ˚Ó˚ !ÓˆÏÎ˚

öy !òˆÏÎ˚ üyÓẙ ˆàˆÏ°öñ öy!ܲ xy˛õöyÓ˚ §yˆÏôÓ˚

•z!°¢ üyåÈê˛y öy ˆáˆÏï˛ ˆ˛õˆÏÎ˚ üyÓ˚y ˆàˆÏ°öñ

öy!ܲ xy˛õöyÓ˚ ܲ!Óï˛yÓ˚ ≤ÃÌü °y•zö !°ˆÏá•z

xE˛y ˆàˆÏ°öÈÙÙÙÈ !ܲFå%È ÎyÎ˚ xyˆÏ§ öy

≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚– ï˛yÓ˚ !öÎ˚ü xy˛õöyÓ˚ ˆ«˛ˆÏeÄ ÎyÈÙÙÙÈ

˛õ,!ÌÓ#Ó˚ §Óã˛y•zˆÏï˛ ôö# Óƒ!=˛!ê˛Ó˚ çˆÏöƒÄ

ï˛y•zÈÙÙÙÈ ~ÓÇ Ä•z öò≈üyÓ˚ ôyˆÏÓ˚ ¢%ˆÏÎ˚ Ìyܲy

ˆÜ˛ˆÏßÿ!ê˛Ó˚ çˆÏöƒÄ ï˛y•z•z– ¢%öˆÏ° á%!¢ •ˆÏÓö

•Î˚ˆÏï˛y ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ ܲyˆÏåÈ Úò°Óy!çÛ ã˛ˆÏ° öy–

ˆÜ˛y!ê˛ ˆÜ˛y!ê˛ ê˛yܲyÓ˚ !Ó!öüˆÏÎ˚Ä ~•z !öÎ˚ˆÏüÓ˚

ˆÜ˛yöÄ ˆ•Ó˚ˆÏú˛Ó˚ •ˆÏÓ öy–

ÈÙÙÙÈ üyˆÏö⁄ !ÓK˛yö !ܲ ï˛y•ˆÏ° ú˛y°ï%˛⁄

~•z ˆÎ ~ï˛ ~ï˛ Ä£Ï%ô ˆÓˆÏÓ˚yˆÏFåÈÈÙÙÙÈ!ã˛!ܲͧy

!ÓK˛yˆÏöÓ˚ ~ï í˛zߨ!ï˛ÈÙÙÙÈ~ï˛ ˆÓ˚yàˆÏܲ xyüÓ˚y

≤Ã!ï˛ˆÏÓ˚yô ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åÈÈÙÙÙȈ§à%ˆÏ°y !ܲ

!öÓ˚Ì≈ܲ⁄ ~ܲê%˛ ˆçyÓ˚ à°yˆÏï˛•z Ó°ˆÏ°ö

xü°ÓyÓ%–

ÈÙÙÙÈ öy ˆüyˆÏê˛•z ú˛y°ï%˛ öÎ˚– ï˛ˆÏÓ Úܲï˛ê˛y

ˆçˆÏö!åÈÛÈÙÈÓ˚ ˆÌˆÏÜ˛Ä ÓˆÏí˛¸y •° Ü˛ï˛ !ܲå%È

~áöÄ xyüyˆÏòÓ˚ xôÓ˚y– ≤ÃÜ,˛ï˛ !ÓK˛yˆÏöÓ˚

û˛y£ÏyÎ˚ Ó°ˆÏï˛ ˆàˆÏ°ÈÙÙÙÈ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ •yçyˆÏÓ˚y

áyüˆÏáÎ˚y!° ˆÜ˛Ô¢ˆÏ°Ó˚ ܲyˆÏåÈ Úüyö%ˆÏ£ÏÓ˚

!ÓK˛yˆÏö x@ˇÃà!ï˛ÛÈÙÙÙÈÄ•z áˆÏí˛¸Ó˚ àyòyÎ˚ å%ÈÑã˛

ˆáÑyçyÓ˚ üˆÏï˛y•z– ܲˆÏÎ˚ܲˆÏ¢y ˆÜ˛y!ê˛


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ÓƒyܲˆÏê˛!Ó˚Î˚y Óy û˛y•zÓ˚yˆÏ§Ó˚ üˆÏôƒ §yüyöƒ

ܲˆÏÎ˚ܲ!ê˛ˆÏܲ xyê˛Ü˛yˆÏöyÓ˚ ˛õÌ xyüÓ˚y

ˆçˆÏö!åÈ– ˜çÓ çàˆÏï˛Ó˚ ܲˆÏÎ˚ܲ °«˛ !ê˛Δ!°Î˚ö

!Ó!Ü ˛Î˚yÓ˚ üˆÏôƒ ܲˆÏÎ˚ܲ •yçyÓ˚ !Ó!Ü ˛Î˚yÓ˚ ܲÌy

xyüÓ˚y •Î˚ˆÏï˛y ˆçˆÏö!åÈ– ~ܲÌyÄ xfl∫#ܲyÓ˚

ܲÓ˚yÓ˚ í˛z˛õyÎ˚ ˆö•z ˆÎ ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ ~•z ˆÎ

áyüˆÏáÎ˚y!°˛õöyÓ˚ Îï˛ê%˛Ü%˛ xyç xyüÓ˚y

ˆçˆÏö!åÈ ˆ§ê˛y !ÓK˛yˆÏöÓ˚•z xÓòyö– ï˛ˆÏÓ

ˆ§ê˛y ˆüÔ!°Ü˛ (fundamental) !ÓK˛yö–

ÈÙÙÙÈ ˆ§ ˆï˛y xÓ¢ƒ•z–

ÈÙÙÙÈ ï˛y•z ӈϰ !ÓK˛yöˆÏܲ Óy ï˛Ìyܲ!Ìï˛

í˛y=˛yÓ˚ˆÏòÓ˚ Úû˛àÓyöÛ ôˆÏÓ˚ ˆöÄÎ˚yÓ˚ ˆÜ˛yöÄ

ܲyÓ˚î ˆö•z– xyÓ˚ ≤ÃÜ,˛ï˛ !ÓK˛yö Óy

˜ÓK˛y!öܲÓ˚y ܲáöÄ•z !ÓK˛yöˆÏܲ Úû˛àÓyöÛ

òy!Ó Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ÓˆÏ° öy– ¢%ö%öÈÙÙÙÈ ˛õ,!ÌÓ# ˆï˛y

xyÓ˚ ˜ÓK˛y!öˆÏܲÓ˚y ¢y§ö ܲˆÏÓ˚ö öyÈÙÙÙȈ§!ê˛

ܲˆÏÓ˚ ˛õ%Ñ!çÓyò# ÓƒÓ§y!Î˚ܲ üyö%£Ïçö–

~ܲܲyˆÏ° ï˛yÓ˚y ôü≈ !öˆÏÎ˚ ÓƒyÓ§y ܲÓ˚ˆÏï˛ö

Óy ܲÓ˚ˆÏåÈö...xyÓ˚ ~áö ï˛yÓ˚y !ÓK˛yˆÏöÓ˚ Ä•z

Ú§%ã˛y@ˇÃ ˆü!òö#Û fl∫Ó˚)˛õ x@ˇÃà!ï˛Ó˚ xyí˛¸yˆÏ°

ÓƒyÓ§y ã˛y°yˆÏFåÈö– ~ ÎyÓÍܲyˆÏ°Ó˚ ˛õ,!ÌÓ#ˆÏï˛

!ÓK˛yöˆÏܲ Úû˛àÓyöÛ öy ÓyöyˆÏ° §yôyÓ˚î

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ܲyˆÏåÈ ïÑ˛yˆÏòÓ˚ ÓƒyÓ§y ã˛°ˆÏÓ Ü˛#

ܲˆÏÓ˚⁄ ï˛y•z ܲƒyyÓ˚ ~áö xyÓ˚ ¢%ô% ˆÓ˚yà

öÎ˚ÈÙÙÙÈ~!ê˛ ~áö ü%öyú˛yòyÎ˚# ~ܲ !¢“ Óy

Ó°y û˛yˆÏ°y ~Ó˚ öyˆÏü û˛Î˚ ˆò!áˆÏÎ˚ §yôyÓ˚î

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆÌˆÏܲ ê˛yܲy •yï˛yˆÏöyÓ˚ •y!ï˛Î˚yÓ˚–

xyÓ˚ ˆ§áyˆÏö•z ≤ÈÏú˛§Ó˚ ÓÓ í˛z•zöÓyÓ˚ˆÏàÓ˚

í˛z!=˛!ê˛ ˜ö!ï˛Ü˛ û˛yˆÏÓ xÌ≈Ó• ܲˆÏÓ˚

ˆÎÈÙÙÙÈܲƒyyÓ˚ •ˆÏÓ•zÈÙÙÙÈ– àyˆÏåÈÓ˚ ú%˛° ˆÌˆÏܲ

ˆÎüö ú˛° •ˆÏÓñ ˆ§•z ú˛ˆÏ°Ó˚ Ó#ç ˆÌˆÏܲ

öï%˛ö àyåÈ •ˆÏÓñ xyܲyˆÏ¢Ó˚ ˆü⠈̈Ïܲ Ó,!T˛

•ˆÏÓñ ~: ˆÜ ˛yˆÏüyˆÏçyˆÏüÓ˚ §yˆÏÌ ÄÎ˚y•z

ˆÜ ˛yˆÏüyˆÏçyˆÏüÓ˚ öï%˛ö º)î ˜ï˛!Ó˚ •ˆÏÓÈÙÙÙȈ§•z

≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ xyÓ˚ ~ܲ !öÎ˚ˆÏü ܲƒyyÓ˚Ä •ˆÏÓ–

~ܲ §yˆÏÌ xˆÏöܲà%ˆÏ°y ܲÌy ӈϰ

•Ñy˛õy!FåȈϰö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%–

ÈÙÙÙÈ üy˛õ ܲÓ˚ˆÏÓöÈÙÙÙÈ !ܲv xy˛õ!ö ï˛áö

ˆÌˆÏܲ ӈϰ ÎyˆÏFåÈö ܲƒyyÓ˚ •ˆÏÓ•z... ܲƒyyÓ˚

•ˆÏÓ•zÈÙÙÙÈ– xy!ü ˆÎ !ܲå%È•z Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åÈ

öy– Ó°%ö öy ܲƒyyÓ˚ ˆÜ˛ö •Î˚⁄

ÈÙÙÙÈ xy˛õ!ö Î!ò Ä•z Úò¢Ó˚ˆÏÌÓ˚ ܲÎ˚

ˆåȈϰ⁄Û ˆàyˆÏåÈÓ˚ ܲRÓ˚˛õrÌ# í˛z_Ó˚ ã˛yöÈÙÙÙÈ

ï˛y•ˆÏ° §!ë˛Ü˛ í˛z_Ó˚!ê˛ •°ÈÙÙÙÈÚçyöy ˆö•z–Û

ï˛ˆÏÓ xy˛õ!ö Î!ò xy˛õyï˛ í˛z_Ó˚ ã˛yö ï˛y•ˆÏ°

xy!ü ÓÓ í˛z•zöÓyÓ˚ˆÏàÓ˚ §)e ôˆÏÓ˚•z ܲˆÏÎ˚ܲ!ê˛

ܲÌy Ó°ˆÏï˛ ˛õy!Ó˚ÈÙÙÙÈ– ¢%öˆÏÓö⁄

ÈÙÙÙÈ Ó°%ö– ˆ§yçy •ˆÏÎ˚ Ó§ˆÏ°ö

xü°ÓyÓ%–

ÈÙÙÙÈ ≤ÃÜ,˛!ï˛ ~ܲ xyçÓ ˆáÎ˚yˆÏ°Ó˚ Ó›–

xy˛õö ˆáÎ˚yˆÏ°•z ˆ§ ˜Ó!ã˛eƒÜ˛Ó˚ˆÏîÓ˚ ˆá°yÎ˚

ˆüˆÏï˛ˆÏåÈ– xyFåÈyÈÙÙÙÈ xy˛õ!ö Óy xy˛õöyÓ˚

˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ÈÙÙÙÈ Ü˛# ܲˆÏÓ˚ ÓˆÏí˛¸y •ˆÏ°ö Ó°%ö ˆï˛y⁄

ã˛¢üyÓ˚ úÑ˛yܲ !òˆÏÎ˚ !¢«˛Ü˛ §%°û˛ û˛!AàˆÏï˛

xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ ï˛yܲyˆÏ°ö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%–

ÈÙÙÙÈ xyüyÓ˚ ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ÈÙÙÙÈ üyˆÏö⁄ {£ÏÍ

ã˛üܲyˆÏ°ö xü°ÓyÓ%–

ÈÙÙÙÈ •y •y •y– ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ Ó°ˆÏï˛ xy!ü !ܲv

xy˛õöyÓ˚ xy•zã˛ ú˛ƒy!ü!° Ó!°!ö– xy˛õöyÓ˚

˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ xˆÏöܲ ÓˆÏí˛¸y– Ä•z ˆÎ ˆòÄÎ˚yˆÏ°

!ê˛Ü˛!ê˛!ܲ!ê˛ ˆòáˆÏåÈö ˆ§Ä xy˛õöyÓ˚

ò%ɧ¡õˆÏÜ≈˛Ó˚ÈÙÙÙȈ• ˆ•– xy˛õöyˆÏòÓ˚ ÓˆÏí˛¸y

•ÄÎ˚yê˛y !ܲv ܲüˆÏÓ!¢ ~ܲ•z û˛yˆÏÓÈÙÙÙÈ üyˆÏö

Ä•z ÚˆÜ˛yˆÏ¢Ó˚ !Óû˛yçö–Û xy˛õ!öñ xy!üñ Ä•z

!ê˛Ü˛!ê˛!ܲÈÙÙÙȧÓy•z ܲ#⁄ ~ܲ é%˛!í˛¸ ˆÜ˛y¢ÈÙÙÙÈ

!ܲ ï˛y•z ˆï˛y⁄ xyFåÈyÈÙÙÙÈ ˆÜ˛y¢ Óƒy˛õyÓ˚ê˛y üˆÏö

xyˆÏåÈ ˆï˛y⁄ xyÓyÓ˚ ˆ§•z ã˛¢üyÓ˚ úÑ˛yܲ !òˆÏÎ˚

xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ ï˛yܲyˆÏ°ö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%–

ÈÙÙÙÈ ˆÜ˛y¢⁄ •Ñƒy •ÑƒyÈÙÙÙÈ– ˛õˆÏí˛¸!åÈ°yü

ˆï˛yÈÙÙÙȈåÈyˆÏê˛yˆÏÓ°yÎ˚ÈÙÙÙÈÊ !ܲvÈÙÙÙÈ Ü˛#

Ó°ˆÏ°ö⁄ ˜Ó!ã˛eƒÜ˛Ó˚îÈÙÙÙÈ⁄ xü°ÓyÓ%Ó˚ üˆÏö

˛õí˛¸° ï˛yÓ˚ fl%҈ϰÓ˚ ç#Óö!ÓK˛yˆÏöÓ˚ !¢«˛Ü˛

xy!¢§ ˆüÔ!°ˆÏܲÓ˚ ܲÌy– ˆÜ˛yˆÏ¢Ó˚ åÈ!Ó xÑyܲy

ˆ§•z Óœƒyܲ ˆÓyí≈˛ê˛yÓ˚ ܲÌy– xyç xˆÏöܲ!òö

˛õÓ˚ üˆÏö •° ˆ§•z Üœ˛y§Ó˚%üê˛yˆÏï˛•z !ï˛!ö ӈϧ

xyˆÏåÈö– xyÓ˚ §yüˆÏö òy˛õˆÏê˛Ó˚ §yˆÏÌ é˛ˆÏí˛¸Ó˚

à!ï˛ˆÏï˛ ˆÎö ˛õ!í˛¸ˆÏÎ˚ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈö xy!¢§ÓyÓ%–

ÈÙÙÙÈ xÈÙÙÙȘÓ!ã˛eƒÜ˛Ó˚îÈÙÙÙÈÓ%é˛ˆÏ°ö öy⁄

í˛zˆÏë˛ ˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%– âˆÏÓ˚Ó˚

ˆÜ˛yîyÎ˚ ˛õyï˛y ܲƒyÓ˚üˆÏÓyí≈˛ê˛yÓ˚ §yüˆÏö òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚

§Ó â%Ñ!ê˛à%ˆÏ°y §!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆú˛°ˆÏ°ö ~ܲ

!öˆÏüˆÏ£Ï– ÄöyÓ˚ •yˆÏï˛ ˆÜ˛Ó° ~ܲ!ê˛ §yòy

â%Ñ!ê˛– xü°ÓyÓ%ˆÏܲ Ä•z â%Ñ!ê˛!ê˛ !òˆÏÎ˚

Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ~•z !öö xy˛õöyÓ˚ ≤ÃÈÙÙÙÈ!˛õï˛yü•–

~ÓyÓ˚ Ä!ê˛ˆÏܲ ˆÓyˆÏí˛≈Ó˚ IJõˆÏÓ˚ ˆú˛ˆÏ° !òö–

ç#Óö˛õ%ˆÏÓ˚Ó˚ ˛õ!̈ÏܲÓ˚ à“ ~áyö ˆÌˆÏܲ•z

¢%Ó˚%– ~ܲ ˆòy£Ï# ç#ÓÈÙÙÙÈ ~•z ôÓ˚%ö ܲˆÏÎ˚ܲ

!ü!°Î˚ö ÓåÈÓ˚ xyˆÏà– xyÓ˚ ˆÓyí≈˛!ê˛ •° !àˆÏÎ˚

xy˛õöyÓ˚ xyüyÓ˚ x!ï˛ !≤ÃÎ˚ ˛õ,!ÌÓ#–

ܲ#ÈÙÙÙÈ!öˆÏçˆÏܲ Ú•zŸªÓ˚ {ŸªÓ˚Û !ú˛!°Ç •ˆÏFåÈ

öy!ܲ⁄ ˆ• ˆ•...

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ ܲÌy üˆÏï˛y ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚

üˆÏôƒáyˆÏö xyˆÏhflÏ Ü˛ˆÏÓ˚ â%Ñ!ê˛!ê˛ Ó˚yáˆÏ°ö

xü°ÓyÓ%– !ܲv ܲƒyÓ˚üˆÏÓyˆÏí≈˛Ó˚ §yˆÏÌ

ܲƒyyˆÏÓ˚Ó˚ ܲ# §¡õÜ≈˛ ˆÜ˛yöû˛yˆÏÓ•z ï˛y Ó%ˆÏé˛

í˛zë˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åȈϰö öy !ï˛!ö– Ä!òˆÏܲ

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ӈϰ í˛zˆÏë˛ˆÏåÈöÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ !ööÈÙÙÙÈ~ˆÏܲ ÓˆÏí˛¸y ܲˆÏÓ˚ ï%˛°%ö ˆï˛y

ˆò!áÈÙÙÙÈ– ~ܲ!ê˛ ˆÌˆÏܲ ò%!ê˛ÈÙÙÙÈ ò%!ê˛ ˆÌˆÏܲ

ã˛yÓ˚!ê˛ÈÙÙÙÈ ~•zû˛yˆÏÓ– ~ܲê%˛ ˆû˛ˆÏÓ Ü˛Ó˚ˆÏÓö

!ܲv– Ä!òˆÏܲ !ܲå%È ˆÜ˛ÔˆÏê˛yˆÏï˛ xyÓ˚Ä â%Ñ!ê˛

˛õyˆÏÓö xy˛õ!ö– xy!ü ~ܲ!ê˛ ò¢ !ü!öˆÏê˛Ó˚

ˆÓ ܲ !ö!FåÈÈÙÙÙÈ ~ܲê˛yöy ˆÓ!¢«˛î xy!ü âˆÏÓ˚

ӈϧ ÌyܲˆÏï˛ ˛õy!Ó˚ öy–

ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ §yüˆÏö ú˛ƒy°ˆÏú˛!°ˆÏÎ˚ ˆã˛ˆÏÎ˚

Ó˚•ẑ Ï°ö ◊# xü° xy•zã˛ÈÙÙÙÈ xyÓ˚ ü%ã˛!ܲ ˆ•ˆÏ§

âÓ˚ ˆÌˆÏܲ ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆàˆÏ°ö ◊# xy!¢§

ˆüÔ!°Ü˛ÈÙÙÙÈÌ%!í˛¸ÈÙÈ ◊# §%!ÓöÎ˚ ã˛Ü ˛Óï≈˛#–

˛õÓ≈ÈÙÈ7 ı ˆï˛yüyÎ˚ öï%˛ö ܲˆÏÓ˚•z ˛õyÓ ÓˆÏ°È...

xü°ÓyÓ% ~ܲܲyˆÏ° û˛yˆÏ°y ú%˛ê˛Ó°

ˆá°ˆÏï˛ö– ܲƒyÓ˚üÄ ˆáˆÏ°ˆÏåÈöÈÙÙÙÈï˛ˆÏÓ Ä•z

öyüüye•z– ܲ!fløöܲyˆÏ° û˛yˆÏÓö!ö

ܲƒyÓ˚üˆÏÓyˆÏí≈˛Ó˚ §yüˆÏö ˆÜ˛yˆÏöy!òö ~•z Ó˚ܲü

˛õ!Ó˚!fiÌ!ï˛ˆÏï˛ ˛õí˛¸ˆÏÓö– ˆÜ˛ÔˆÏê˛y á%ˆÏ° xyÓ˚Ä

ï˛yIÓ ÓˆÏö ˆàˆÏ°ö !ï˛!ö– ˆ§áyˆÏö §yòy

Óy ܲyˆÏ°y âÖ%!ê˛ åÈyí˛¸yÄ !Ó!û˛ß¨ Ó˚ˆÏäÓ˚ â%Ñ!ê˛

xyˆÏåÈ xˆÏöܲà%ˆÏ°y ܲˆÏÓ˚ÈÙÙÙȧÓ%çñ ö#°ñ

ˆày°y!˛õñ •°%òñ ܲü°yÈÙÙÙÈxyÓ˚Ä Ü˛ï˛ Ü˛#–

ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ IJõˆÏÓ˚Ó˚ §yòy â%Ñ!ê˛!ê˛Ó˚ !òˆÏܲ ~ܲÓyÓ˚

ï˛y!ܲˆÏÎ˚ ˆÜ˛ÔˆÏê˛yÓ˚ â%Ñ!ê˛à%ˆÏ°yˆÏܲ ÓyÓ˚ ܲˆÏÓ˚

ˆê˛!ӈϰ §yçyˆÏ°ö– ~ܲê%˛ ˆû˛ˆÏÓ xyÓ˚Ä

ܲˆÏÎ˚ܲê˛y §yòy â%Ñ!ê˛ ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ IJõÓ˚ åÈ!í˛¸ˆÏÎ˚

!òˆÏ°ö–

ò¢ !ü!öê˛ öÎ˚ÈÙÙÙȧ%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ~ˆÏ°ö ≤ÃyÎ˚

xyô â^ˇê˛y ˛õˆÏÓ˚ÈÙÙÙÈï˛ˆÏÓ í˛z!ö ~ܲy ööÈÙÙÙÈÄöyÓ˚

§yˆÏÌ ~ܲ!ê˛ ú%˛ê˛ú%˛ˆÏê˛ ˆåÈyˆÏRy ˆüˆÏÎ˚– •y°Ü˛y

ö#° Ó˚ˆÏäÓ˚ ~ܲ!ê˛ ú ˛Ü˛ñ üyÌyÎ˚ ú%˛°Ü˛yê˛y

Óƒyu˛– xyÓ˚ ˆÜ˛yˆÏ° ~ܲ!ê˛ ˆ§yöy!° ã%˛ˆÏ°Ó˚

˛õ%ï%˛°–

ÈÙÙÙÈ xy°y˛õ ܲ!Ó˚ˆÏÎ˚ !ò•zÈÙÙÙÈ ÄÓ˚ öyü

!ï˛!ï˛Ó˚ÈÙÙÙÈ– xyç ÄÓ˚•z çß√!òö !åÈ°–

Sï˛yÓ˚˛õÓ˚ ≤çAà ˛õy°ˆÏê˛ ˆú˛ˆÏ°V ÈÙÙÙÈxy˛õ!ö

ܲˆÏÓ˚ ˆú˛ˆÏ°ˆÏåÈö⁄ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ˆã˛Î˚yˆÏÓ˚ öy

ӈϧ ˆ§yçy ܲƒyÓ˚üˆÏÓyˆÏí˛≈Ó˚ §yüˆÏöÈÙÙÙÈ §ˆÏAà

!ï˛!ï˛Ó˚– ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ IJõÓ˚ §yòy â%Ñ!ê˛à%ˆÏ°yÓ˚

!òˆÏܲ ï˛y!ܲˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

~ ˆ•– ~ ˆÎ ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚ Úx≤ÃÜ,˛!ï˛fiÌ

≤ÃÜ,˛!ï˛Û– •Î˚!öÈÙÙÙÈ ü¢y•zÈÙÙÙÈ •Î˚!ö– ò%!ê˛

§yÇây!ï˛Ü˛ û%˛° •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ–

Úû%˛°⁄Û ã˛üܲyˆÏ°ö xü°ÓyÓ%–

ڕуyÈÙÙÙÈû%˛°– !ï˛!ï˛Ó˚ÈÙÙÙÈï%˛!ü §Ó ܲê˛y

â%Ñ!ê˛à%ˆÏ°yˆÏܲ ~ܲ çyÎ˚àyÎ˚ ܲˆÏÓ˚ òyÄ ˆï˛y–Û

˛õ%ï%˛° •yˆÏï˛ !ï˛!ï˛Ó˚ ˆÎö xˆÏ˛õ«˛y

ܲÓ˚!åÈ° §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ ܲÌyê˛yÓ˚ çˆÏöƒ– ˆ§

§Óܲê˛y â%Ñ!ê˛ˆÏܲ ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ ˆ§rê˛yˆÏÓ˚ ~ܲ §yˆÏÌ

§y!çˆÏÎ˚ ˆú˛°° !öˆÏüˆÏ£Ï•z– ˆÓyé˛y•z ÎyˆÏFåÈ

ˆÎ ~•z ܲyç ˆ§ xyˆÏàÄ Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏåÈ–

ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ üyˆÏé˛ ~áö §yòy â%Ñ!ê˛ !òˆÏÎ˚

ÓyöyˆÏöy ~ܲ!ê˛ Úܲ°yàyåÈÛ–

~ÓyÓ˚ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%È Ó°ˆÏ°öÙÙÙÈ ˆòá%ö

≤ÃÌü ܲyç ˆÜ˛yˆÏ¢Ó˚ !Óû˛yçöÈÙÙÙȈΠxÓfiÌyê˛y

xy˛õ!ö ~áö ˆòáˆÏåÈö ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ IJõÓ˚– üyˆÏö

33

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

~ܲ!ê˛ ˆÌˆÏܲ ò%!ê˛ÈÙÙÙÈò%!ê˛ ˆÌˆÏܲ ã˛yÓ˚!ê˛...–

ã˛yÓ˚!ê˛ ˆÌˆÏܲ ˆ£ÏyˆÏ°y!ê˛ÈÙÙÙÈxyÓ˚ ï˛yÓ˚ ˆ˛õåȈÏö

◊# x!§ï˛ÓÓ˚î ˆ§öà%Æ–

xü°ÓyÓ% üyÌy öyí˛¸ˆÏï˛ Îy!FåȈϰö !ܲv

ˆ¢ˆÏ£ÏÓ˚ ܲÌyà%ˆÏ°y ¢%ˆÏö ˆ•Ñyã˛ê˛ ˆáˆÏÎ˚

û˛ƒyÓyã˛yܲy ü%ˆÏá ï˛y!ܲˆÏÎ˚ Ó˚•zˆÏ°ö–

Ú•y •y– Ó%é˛ˆÏ°ö öy– xÓ¢ƒ xy˛õöyÓ˚

ˆÓyé˛yÓ˚ ܲÌyÄ öÎ˚– ◊# x!§ï˛ÓÓ˚î

ˆ§öà%ÆÈÙÙÙÈüyˆÏö xyüyÓ˚ @ˇÃyˆÏüÓ˚ fl%҈ϰÓ˚

ˆ•í˛üyfiê˛yÓ˚– §yÇây!ï˛Ü˛ ˆ°yܲ– û˛oˆÏ°yܲˆÏܲ

Ó˚yàˆÏï˛ ˆò!á!ö ܲáöÄñ !ܲv ïÑ˛yÓ˚ ܲÌy

xüyöƒ ܲˆÏÓ˚ ~ §y!ôƒ ˆàyê˛y fl%҈ϰÓ˚ ܲyˆÏÓ˚yÓ˚

!åÈ° öyÈÙÙÙÈ ~üö•z !åÈ° ïÑ˛yÓ˚ !í˛!§!≤’ö– ܲÌyÎ˚

ܲÌyÎ˚ Ó°ˆÏï˛öÈÙÙÙÈ ‘The whole point is

to discipline the mind’– fl∫yü#ç#Ó˚ ~•z

í˛z!=˛!ê˛Ó˚ §yˆÏÌ §yˆÏÌ Ä•z Ú!í˛!§!≤’öÛ öyüܲ

¢∑!ê˛Ä üyÌyÎ˚ ì%˛!ܲˆÏÎ˚ !òˆÏÎ˚!åȈϰö ◊#

x!§ï˛ÓÓ˚î ˆ§öà%Æ– ÓˆÏí˛¸y •ÄÎ˚yÓ˚ ˛õˆÏÌ

Ó%ˆÏé˛!åÈ ~•z ¢∑!ê˛Ó˚ à%Ó˚%c– ˆÜ˛yˆÏ¢Ó˚ !Óû˛yçöñ

Ì%!í˛¸ ÓˆÏí˛¸y •ÄÎẙÓ˚ ˆ«˛ˆÏeÄ ˆ§•z !í˛!§!≤’ˆÏöÓ˚

à“–Û

xü°ÓyÓ% ú˛ƒy°ú˛ƒy° ܲˆÏÓ˚•z ˆã˛ˆÏÎ˚

Ó˚•zˆÏ°ö– ï˛ï˛«˛ˆÏî xÓ¢ƒ !ï˛!ï˛Ó˚ xy˛õö

ˆáÎ˚yˆÏ°•z ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ IJõÓ˚ Óy!öˆÏÎ˚ ˆú˛ˆÏ°ˆÏåÈ

xyÓ˚Ä Ü˛ˆÏÎ˚ܲ!ê˛ Úܲ°yàyåÈÛ– ˆ§•z !òˆÏܲ

ï˛y!ܲˆÏÎ˚ ܲˆÏÎ˚ܲ ˆ§ˆÏܲˆÏu˛Ó˚ çˆÏöƒ ˆá•z

•y!Ó˚ˆÏÎ˚ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ% xy˛õö üˆÏö•z Ú!í˛!§!≤’öÛñ

Ú!í˛!§!≤’öÛ ÓˆÏ° !Óí˛¸!Óí˛¸ ܲÓ˚ˆÏï˛ °yàˆÏ°ö–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ !ú˛ˆÏÓ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

xyüyˆÏòÓ˚ ܲˆÏÎ˚ܲ !ê˛Δ!°Î˚ö ˆÜ˛yˆÏ¢Ó˚ üˆÏôƒ

ˆÎüö ≤ÃܲyÓ˚ˆÏû˛ò xyˆÏåÈ xü!ö Ó˚ܲüˆÏú˛Ó˚

xyˆÏåÈ ï˛yˆÏòÓ˚ ˆÜ˛y£Ï !Óû˛yçö ˛õÂô!ï˛ˆÏï˛Ä–

~ ~ܲ !öÎ˚!sfï˛ ˆüܲy!öçü (controlled

mechanism)– ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ ˆ§Óẙ ˆê˛Ü˛ˆÏöy°!ç–

~ܲ x§yôyÓ˚î !í˛!§!≤’öy!Ó˚ ˆüܲy!öçü– ~ܲ

öÎ˚ÈÙÙÙÈ ~ܲy!ôܲ x!§ï˛ÓÓ˚î ˆ§öà%ˆÏÆÓ˚

!öˆÏò≈ˆÏ¢ ˆÜ˛yÌyÄ ˆÓ!¢ñ ˆÜ˛yÌyÄ Ü˛üñ

ˆÜ˛yÌyÄ ï˛yí˛¸yï˛y!í˛¸ñ ˆÜ˛yÌyÄ ô#ˆÏÓ˚ÈÙÙÙÈ•ˆÏÎ˚

ã˛ˆÏ°ˆÏåÈ ˆÜ˛yˆÏ£ÏÓ˚ !Óû˛yçö– Ó%é˛ˆÏ°ö !ܲå%È⁄

xü°ÓyÓ%Ó˚ ˆã˛yá ~áö ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ !òˆÏܲ–

!ï˛!ï˛Ó˚ xy˛õö üˆÏö•z ˆá°ˆÏåÈ â%Ñ!ê˛à%ˆÏ°yˆÏܲ

!öˆÏÎ˚– ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ IJõÓ˚ ~áö !Ó!û˛ß¨ §y•zˆÏçÓ˚

ܲ°yàyåÈ–

ܲˆÏÎ˚ܲ ˆ§ˆÏܲˆÏu˛Ó˚ !ÓÓ˚!ï˛Ó˚ ˛õÓ˚

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈÎ!ò Ó%ˆÏé˛ ÌyˆÏܲö ï˛y

•ˆÏ° Ó°%ö ˆï˛y Î!ò ~•z Ú!öÎ˚sfî ˛õÂô!ï˛Û

ˆú˛° ܲˆÏÓ˚ÈÙÙÙÈ ï˛y•ˆÏ° !ܲ •ˆÏÓ⁄

Ûܲ# xyÓyÓ˚ •ˆÏÓÈÙÙÙÈܲ°yàyåÈà%ˆÏ°yÓ˚ §y•zç

•zˆÏFåÈüï˛ Óyí˛¸ˆÏï˛ÈÙÙÙÈ–Û

Ú~ܲòü– ˆòá%öÈÙÙÙÈ~•z ˆÜ˛y¢Ï !Óû˛yçˆÏöÓ˚

ܲyÎ≈≤Ãîy°# ã˛°ˆÏåÈ !Óàï˛ Ü˛ˆÏÎ˚ܲ ˆÜ˛y!ê˛ ÓåÈÓ˚

34

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ôˆÏÓ˚ÈÙÙÙÈ≤Ãï˛ƒ•ÈÙÙÙÈ≤Ã!ï˛!öÎ˚ï˛– ~•z ܲyÎ≈≤Ãîy°#Ó˚

çˆÏöƒ•z ~ܲˆÏܲy£Ï# ç#ÓçàͲ Ó˚)˛õyhsˇ!Ó˚ï˛

•ˆÏÎ˚ˆÏåÈ Ó•%ˆÏܲy¢Ï# ç#ˆÏÓÈÙÙÙȈåÈyˆÏRy ~ܲ!ê˛ Ó#ç

ˆÌˆÏܲ ˜ï˛!Ó˚ •ˆÏFåÈ !Ó¢y° Óê˛Ó,«˛ÈÙÙÙÈxy˛õöyÓ˚

ˆÜ˛yˆÏ°Ó˚ !¢¢% ܲˆÏÎ˚ܲ ÓåȈÏÓ˚•z xy˛õöyÓ˚ ÜÑ˛yˆÏô

ÜÑ˛yô !ü!°ˆÏÎ˚ ~!àˆÏÎ˚ ã˛°ˆÏåÈ– xy˛õ!ö Ó°ˆÏÓö

~ê˛y•z ˆï˛y ÚÓˆÏí˛¸y •ÄÎẙÛÈÙÙÙÈ ï˛y ~ˆÏï˛ x§%!ÓˆÏô

ˆÜ˛yÌyÎ˚⁄ §!ï˛ƒ Ó°ˆÏï˛ ˆÜ˛yöÄ x§%!ÓˆÏô

ˆö•zÈÙÙÙÈ!ò!Óƒ áyö òyö xyÓ˚ ÓˆÏí˛¸y ˆ•yöÈÙÙÙÈ–

ï˛ˆÏÓ ü%¢!ܲ° ÓyˆÏô ï˛áö•zÈÙÙÙÈÎáö Ä•z

!öÎ˚sfî ˛õÂô!ï˛ ˆú˛° ܲˆÏÓ˚– xÌ≈yÍ ˆ§•z

!í˛!§!≤’ˆÏöÓ˚ úÑ˛y!ܲÓy!ç Óy Úx!öÎ˚!sfï˛ ˆÜ˛y¢

!Óû˛yçö–ÛÈÙÙÙÈ ~•z ˛õ!Ó˚!fiÌ!ï˛Ó˚ öyü•z !ܲv

ÚܲƒyyÓ˚ÛÈÙÙÙÈ– x!§ï˛ÓÓ˚îÓyÓ% !Ó˚ê˛yÎ˚yÓ˚ ܲÓ˚yÓ˚

˛õÓ˚ xyüyˆÏòÓ˚ fl%҈ϰÓ˚ xÓfiÌyÄ !ܲå%Èê˛y

ˆ§•zÓ˚ܲü•z •ˆÏÎ˚!åÈ°–

ÚüˆÏö •ˆÏFåÈ Ó%ˆÏé˛!åÈ–Û Óyôƒ åÈyˆÏeÓ˚ üˆÏï˛y

üyÌy ˆöˆÏí˛¸ Ó°ˆÏ°ö xü°ÓyÓ%–

Úöy !ܲå%È•z ˆÓyˆÏé˛ö!ö– xyˆÏà ¢%ö%ö–

2001 §yˆÏ° §ƒyÓ˚ ˛õ° öy§≈ˆÏܲ ˆÜ˛yˆÏ¢Ó˚

xû˛ƒhsˇˆÏÓ˚Ó˚ ~•z Ú!öÎ˚sfî ˛õÂô!ï˛Û

xö%§rôyˆÏöÓ˚ çˆÏöƒ ˆöyˆÏÓ° ≤Ãy•zç ˆòÄÎ˚y

•Î˚– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ˆÌˆÏܲ ï˛yüyü ò%!öÎ˚yÓ˚ ï˛yÓí˛¸

ï˛yÓí˛¸ !ÓK˛yö# ˆ°ˆÏà ˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈö Ä•z •y•z!°

§y§!˛õ§y§ Ú!öÎ˚sfî ˛õÂô!ï˛ÛˆÏܲ !öÎ˚sfî

ܲÓ˚ˆÏï˛– !ܲå%È xy˛õyï˛ §yú˛°ƒ ~ˆÏ°Ä Ú!ò!Õ‘

Ó•%Í ò)Ó˚Û– ÓÓ˚Ç !ò!Õ‘ ˆÜ˛yö!òö ˆ˛õÔÑåÈyˆÏöy

ÎyˆÏÓ ÓˆÏ° üˆÏö ܲˆÏÓ˚ö öy ~ܲ ÓˆÏí˛¸y xLjϢÓ˚

!ÓK˛yö# ü•°– ܲyÓ˚î ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ §yˆÏÌ ~шÏê˛

Äë˛y Úü%¢!ܲ° !• ˆö!•ÛÈÙÙÙÈ öyü%ü!ܲö •ÑƒyÎ˚–

ˆÜ˛ö çyˆÏööÈÙÙÙÈܲyÓ˚î ç#Óöã˛ˆÏÜ ˛Ó˚

!çÎ˚öܲy!ë˛ˆÏï˛•z ˆÎ °%!ܲˆÏÎ˚ xyˆÏåÈ ï˛yÓ˚

Úˆ¢ˆÏ£ÏÓ˚ ܲ!Óï˛yÛ–

ÚüyˆÏö⁄Û

Úˆ§ê˛y Ó%é˛ˆÏï˛ ˆàˆÏ° xy˛õöyˆÏܲ xyˆÏà

xy˛õöyÓ˚ !mï˛#Î˚ û%˛°ê˛y Ó%é˛ˆÏï˛ •ˆÏÓ– xyFåÈyÈÙÙÙÈ

xy˛õ!ö ˆÜ˛Ó° §yòy â%Ñ!ê˛à%ˆÏ°y•z ÓƒÓ•yÓ˚

ܲÓ˚ˆÏ°ö ˆÜ˛ö⁄ xöƒ Ó˚ˆÏäÓ˚Ä ˆï˛y â%Ñ!ê˛ !åÈ°–Û

ÚüyˆÏöÈÙÙÙÈˆÜ˛yˆÏ¢Ó˚ !Óû˛yçö •ˆÏFåÈ ˆï˛y–

ˆï˛y §yòy ˆÌˆÏܲ ˆï˛y §yòy•z •ˆÏÓ öy !ܲ⁄Û

Ú§yô%– xy˛õöyÓ˚ Î%!=˛ xܲyê˛ƒ– !ܲv

Óƒy˛õyÓ˚ê˛y ˆÎ xï˛ê˛y §•ç öÎ˚ xü°ÓyÓ%–

ôÓ˚%ö xy!ü xy˛õöyÓ˚ ˆã˛yá ˆÓшÏô !òˆÏÎ˚ â%Ñ!ê˛

åÈí˛¸yˆÏöyÓ˚ ܲyçê˛y ܲÓ˚ˆÏï˛ Ó°ï˛yü– Óy ôÓ˚%ö

~•z ܲyçê˛y ܲÓ˚ï˛ ˆÜ˛yöÄ ÓåÈÓ˚ ò%ˆÏÎ˚ˆÏܲÓ˚

!¢¢%ÈÙÙÙÈï˛y•ˆÏ° Ä•z §yòyÓ˚ â%Ñ!ê˛Ó˚ §yˆÏÌ !ܲå%È

ܲyˆÏ°y â%Ñ!ê˛Ä ˆÓyˆÏí≈˛ xy§ï˛ öy !ܲ⁄Û

Ú¢%ô% ܲyˆÏ°y ˆÜ˛öÈÙÙÙȈΠˆÜ˛yöÄ Ó˚ˆÏäÓ˚

â%Ñ!ê˛•z ˆÎ ï˛áö xy§ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ï˛– ˆÜ˛yöÄ

!öÎ˚ü•z ˆï˛y ÌyÜ˛ï˛ öy ï˛áöÈÙÙÙÈ˛õ%ˆÏÓ˚y

Óƒy˛õyÓ˚ê˛y•z ˆï˛y ï˛áö ~ˆÏ°yˆÏüˆÏ°y Óy

~ˆÏ°y˛õyÌy!í˛¸ÈÙÙÙÈ–Û

Ú~ܲòü˛ !ë˛Ü˛ ӈϰˆÏåÈö– !ܲv ˆ§ê˛y•z ˆÎ

•Î˚ xü°ÓyÓ%– !ï˛!ï˛Ó˚...–Û

xü°ÓyÓ% ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ ܲyˆÏåÈ !àˆÏÎ˚ ˆòˆÏáö

!ï˛!ï˛Ó˚ ï˛ï˛«˛ˆÏî ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ IJõˆÏÓ˚Ó˚ ï˛yÓ˚

xyˆÏàÓ˚ ܲÓ˚y §yòy â%Ñ!ê˛Ó˚ ˆåÈyˆÏê˛y ˆåÈyˆÏê˛y

ܲ°yàyåÈà%ˆÏ°yÓ˚ ˆÌˆÏܲ ~ܲ!ê˛ Óy ò%!ê˛ §yòy

â%Ñ!ê˛ ï%˛ˆÏ° !öˆÏÎ˚ ˆÜ˛yÌyÄ ˆÜ˛yÌyÄ §Ó%çñ

ˆÜ˛yÌyÄ ö#°ñ ˆÜ˛yÌyÄ Ü˛yˆÏ°y â%Ñ!ê˛ Ó!§ˆÏÎ˚

!òˆÏÎ˚ˆÏåÈ– ï˛ˆÏÓ ˆÜ˛yˆÏ°Ó˚ ˛õ%ï%˛°!ê˛ˆÏܲ ˆ§

•yï˛åÈyí˛¸y ܲˆÏÓ˚!öÈÙÙÙȈ§!ê˛ !ò!Óƒ ï˛yÓ˚ ˆÜ˛yˆÏ°•z

Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ–

ÚÓ%é˛ˆÏ°ö öy ˆï˛y⁄ ˆÓ¢ÈÙÙÙÈï˛y•ˆÏ° xyÓ˚

~ܲê%˛ ï˛!°ˆÏÎ˚ ˆòáy Îyܲ Óƒy˛õyÓ˚ê˛y– ˆÜ˛yˆÏ¢Ó˚

!û˛ï˛ˆÏÓ˚ ÌyˆÏܲ !çö Óy !í˛~ö~ÈÙÙÙÈ ~ܲܲÌyÎ˚

ç#Óö˜Ï¢°#Ó˚ Úày•zí˛Ó%Ü˛Û Óy ÚˆáˆÏÓ˚yÓ˚ áyï˛yÛ–

~•z ˆáˆÏÓ˚yÓ˚ áyï˛yÓ˚ ≤ÈÏï˛ƒÜ˛ ˛õyï˛yÎ˚ ˆ°áy

xyˆÏåÈ ç#Óö˜Ï¢°#Ó˚ §¡õ)î≈ !öˆÏò≈¢yÓ°#–

ˆÜ˛y¢ !Óû˛yçˆÏöÓ˚ §üÎ˚ ÎyÓ˚ x«˛Ó˚ x«˛Ó˚

≤Ã!ï˛!°!˛õ •ÄÎ˚yÓ˚ ܲÌyÈÙÙÙÈ !ܲv ï˛y •Î˚ öy–

xy˛õö ˆáÎẙˆÏ° ≤ÈÏï˛ƒÜ˛ !çˆÏöÓ˚ ≤Ã!ï˛!°!˛õˆÏï˛

!ܲå%È ˛õ!Ó˚Óï≈˛ö (Mutation) Ìyܲyê˛y•z

≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ ô %Ó §ï˛ƒ– ˆ§•z §%ÓyˆÏò §yòy â%Ñ!ê˛

ܲáöÄ •Î˚ ܲyˆÏ°yñ ܲáöÄ °y°ñ ܲáöÄ

xy§üy!ö ö#°ÈÙÙÙÈ– Îy á%!¢– ˛õ%ˆÏÓ˚yê˛y•z

~ˆÏ°y˛õyÌy!í˛¸ÈÙÙÙÈ–Û

ÚüyˆÏöÈÙÙÙÈˆÜ˛y¢ !Óû˛yçˆÏö §üÎ˚ û%˛°ÈÙÙÙÈ⁄Û

ÚxyüyˆÏòÓ˚ §yˆÏ˛õˆÏ«˛ •Î˚ï˛ ˆ§!ê˛ !çöàï˛

Úe%!ê˛Û Óy Úû%˛°ÛÈÙÙÙÈ !ܲv ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ !öÎ˚ˆÏü ˆ§!ê˛

~ܲ xyÓ!¢ƒÜ˛ ܲï≈˛ÓƒÈÙÙÙÈ~ܲ ˜Ó!ã˛eƒ˛õ)î≈

ç#ÓyôyÓ˚ ˜ï˛!Ó˚ ܲÓ˚yÓ˚ ˆ«˛ˆÏe– ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚ ~•z

x!öÎ˚ü•z ˆÎ ï˛yÓ˚ §Óã˛y•zˆÏï˛ ÓˆÏí˛¸y !öÎ˚ü–


~•z ˛õˆÏÌ•z ˆÜ˛y!ê˛ ÓåÈÓ˚ xyˆÏàÓ˚ Ä•z ~ܲ!ê˛

~ܲˆÏܲy¢# ç#Ó ˆÌˆÏܲ xyç ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ §Ç§yˆÏÓ˚

≤ÃyÎ˚ 9000000 ≤Ãçy!ï˛Ó˚ Óy§– xyÓ˚Ä Ü˛ï˛

ˆÜ˛y!ê˛ xyˆÏåÈ ˆÜ˛ çyˆÏöÈÙÙÙÈÎy ~áöÄ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚

xçyöy– §ˆÏAà ôÓ˚%ö xyÓ˚Ä Ü˛ˆÏÎ˚ܲˆÏ¢y ˆÜ˛y!ê˛

≤Ãçy!ï˛ˆÏܲÈÙÙÙÈÎyÓ˚y í˛yÓ˚í˛z•zˆÏöÓ˚ üï˛Óyò

xö%ÎyÎ˚# °í˛¸y•zˆÏÎ˚ !ê˛ˆÏܲ ÌyܲˆÏï˛ öy ˆ˛õˆÏÓ˚

!ÓòyÎ˚ !öˆÏÎ˚ˆÏåÈ– Ó°y•z Óy•%°ƒ ˆÎ ≤ÃÜ,˛!ï˛Ó˚

~•z öï%˛ö ˆÌˆÏܲ öï%˛öï˛Ó˚ ˛õˆÏÌÓ˚ Îyey

xÓƒy•ï˛ÈÙÙÙÈ– ~•z ˛õ!Ó˚Óï≈˛ˆÏöÓ˚ ï˛y!àˆÏò•z

xyüyˆÏòÓ˚ !çö ≤Ã!ï˛!öÎ˚ï˛ ˛õy°ê˛yˆÏFåÈ– ˆû˛ˆÏÓ

ˆòá%ö ~•z Úû%˛°Û öy •ˆÏ° xy˛õöyÓ˚ xyÓ˚

ܲ!Óï˛y ˆ°áy •ˆÏï˛y öyÈÙÙÙÈxy˛õ!ö Ä•z §yòy

â%Ñ!ê˛ÈÙÙÙÈüyˆÏö ~ܲ!ê˛ xÓ°y ~ܲˆÏܲy¢# ç#Ó

•ˆÏÎ˚•z ÌyܲˆÏï˛ö ~áöÄÈÙÙÙÈ–Û

ÚÓ%鲰yü–Û S~•z ≤ÃÌü xü°ÓyÓ%Ó˚

ˆëÑ˛yˆÏê˛Ó˚ ˆÜ˛yîyÎ˚ •y!§ÈÙÙÙÈ ï˛y ≤ÃyÎ˚ ˆï˛!e¢

!òö ˛õÓ˚V

Úï˛ˆÏÓ §Ó û%˛°ÈÙÈ•z ˆÎ «˛!ï˛Ü˛yÓ˚ܲ ï˛y !ܲv

öÎ˚– !ܲv §,!T˛ !öˆÏç•z ˆÎáyˆÏö

°yàyüåÈyí˛¸yÈÙÙÙȈ§áyˆÏö Úxƒy!:ˆÏí˛rê˛y°Û

˛õ!Ó˚Óï˛≈ö •ÄÎ˚yê˛y ˆï˛y ˆflÀú˛ §üˆÏÎ˚Ó˚

xˆÏ˛õ«˛y– ~•z ~ˆÏ°y˛õyÌy!í˛¸ ܲü≈ܲyˆÏ[˛

ˆÜ˛yöÄ öy ˆÜ˛yöÄ !òö ˆï˛y Ä•z !öÎ˚sfî

˛õÂô!ï˛!ê˛Ó˚ !çöà%!°Ä ˛õy°ê˛yˆÏï˛ ¢%Ó˚% ܲÓ˚ˆÏÓ–

ˆÓ¢ÈÙÙÙÈòÑyí˛¸yöÈÙÙÙÈ–Û

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% !ï˛!ï˛ˆÏÓ˚Ó˚ •yˆÏï˛ ~ܲ!ê˛ °y°

â%Ñ!ê˛ !òˆÏÎ˚ Ú•y•z ú˛y•zû˛Û ܲˆÏÓ˚ à%˛õ#ÈÙÈÓyâyÓ˚

üˆÏï˛y ܲˆÏÓ˚ ӈϰ í˛zë˛ˆÏ°öÈÙÙÙÈÚˆÎüö á%!¢

ˆï˛üö–Û

ܲÌy üˆÏï˛y !ï˛!ï˛Ó˚ Ä•z °y° â%Ñ!ê˛!ê˛ˆÏܲ

~ܲ!ê˛ ˆåÈyˆÏê˛y ܲ°yàyˆÏåÈÓ˚ IJõÓ˚ ˆÓ˚ˆÏá ~°–

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ~ܲÓyÓ˚ ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ !òˆÏܲ Ó°ˆÏ°öñ

Ú§yÈÙÈÓy¢ÛÈÙÙÙÈxyÓ˚ ï˛yÓ˚˛õÓ˚ xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ

!ú˛ˆÏÓ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈÚôˆÏÓ˚ !öö xyüyˆÏòÓ˚

!ï˛!ï˛Ó˚•z ˆ§•z xy˛õyï˛ áyüˆÏáÎ˚y!° Ä

!¢¢%§%°û˛ ܲü≈ܲï≈˛y ÎyˆÏܲ {ŸªÓ˚ Ó°y •ˆÏÎ˚

ÌyˆÏܲÈÙÙÙÈ xyÓ˚ °y° â%Ñ!ê˛!ê˛ÈÙÙÙÈ–Û

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%ˆÏܲ •yï˛ ï%˛ˆÏ° Ìy!üˆÏÎ˚

xü°ÓyÓ% ӈϰ í˛zë˛ˆÏ°ö ÚòÑyí˛¸yö– Óy!ܲê˛y

xy!ü Ó°!åÈ– ~ê˛y•z Ó%鲰yüÈÙÙÙȈΠ°y°

â%Ñ!ê˛ê˛y•z xy˛õöyÓ˚ ˆ§•z «˛!ï˛Ü˛yÓ˚ܲ

!üí˛zˆÏê˛¢ö–Û xyÓ˚ !ï˛!ï˛Ó˚ ˆ§!ê˛ˆÏܲ öy Ó%ˆÏ鲕z

ˆÓ˚ˆÏáˆÏåÈ Ä•z Ú!öÎ˚sfî ˛õÂô!ï˛Ó˚Û çyÎ˚àyÎ˚–

xÌ≈yÍ !öÎ˚sfî ˛õÂô!ï˛Ó˚ !çˆÏö ~áö ˆÌˆÏܲ˛

xƒy!:ˆÏí˛rê˛y° !üí˛ẑ Ïê˛¢ö ¢%Ó˚%ÈÙÙÙÈüyˆÏö !öÎ˚sfî

§ÇfiÌyÓ˚ ܲyç °[˛û˛[˛ÈÙÙÙÈüyˆÏö ܲƒyyÓ˚–Û

ÚÓyÉ– S§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% í˛zFå¥!§ï˛V ï˛ˆÏÓ

Óƒy˛õyÓ˚ê˛y ˆüyˆÏê˛•z ~ï˛ §•ç öÎ˚ÈÙÙÙÈ xy!ü

•Î˚ï˛ ~ܲê%˛ ˆÓ!¢ §•ç ܲˆÏÓ˚•z Ó°°yü– ï˛ˆÏÓ

ç#ÓˆÏöÓ˚ ≤ÈÏï˛ƒÜ˛!ê˛ !òˆÏöÓ˚ §yˆÏÌ §yˆÏÌ ˆ§•z

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

xƒyܲ!§ˆÏí˛rê˛ •ÄÎ˚yÓ˚ §Ω˛yÓöy ˆÎ ˆÓˆÏí˛¸•z

ã˛ˆÏ°ˆÏåÈ ˆ§ê˛y xyÓ˚ öy Ó°ˆÏ°Ä xy¢y ܲ!Ó˚

ã˛°ˆÏÓ– ˛õ%ˆÏÓ˚y Óƒy˛õyÓ˚ê˛y•z ˆÎáyˆÏö Úã˛y

ú˛ƒyQÓ˚Û ˆ§áyˆÏö !ܲ xyÓ˚ ˆÜ˛yöÄ

û˛!ӣσÍÓyî# ã˛ˆÏ°⁄ÈÙÙÙÈ Ü˛ˆÏÓ⁄ ܲáö⁄ Ó°ˆÏï˛

Óy ˛õyÓ˚ˆÏ°Ä ~ê˛y !ö!ÿ˛ï˛ ˆÎ xƒyܲ!§ˆÏí˛rê˛

•ˆÏÓ•z–Û

Ú•ˆÏÓ•z⁄Û Ü˛Ìyê˛y xü°ÓyÓ% ~ܲê%˛

ˆçyˆÏÓ˚Ó˚ §yˆÏÌ•z ӈϰ í˛zë˛ˆÏ°ö–

ڕуyÈÙÙÙÈ•ˆÏÓ•z– ÎÌyÌ≈•z ӈϰˆÏåÈö

í˛z•zöÓyÓ˚à §yˆÏ•ÓÈÙÙÙÈIf you live long

enough, you will get cancer.’– ܲyˆÏÓẙÓ˚

ˆ«˛ˆÏe ˆ§ê˛y 61ñ ܲyˆÏÓ˚yÓ˚ ˆ«˛ˆÏe ˆ§ê˛y 30

Óy ˆÜ˛yÌyÄ xyÓ˚Ä Ü˛ü– ˆ§•z Ó˚!Ó ë˛yÜ%˛ˆÏÓ˚Ó˚

~ܲê˛y àyö xyˆÏåÈ öyÈÙÙÙÈ Úˆï˛yüyÎ˚ öï%˛ö ܲˆÏÓ˚•z

˛õyÓ ÓˆÏ° •yÓ˚y•z «˛ˆÏî «˛îÛÈÙÙÙÈ

Ú!ï˛!Ó˚ˆÏ¢Ó˚ ܲü⁄ ܲ# Ó°ˆÏåÈö⁄ ~ï˛

ܲˆÏüÄ⁄Û

Úfiê˛ƒy!ê˛!fiê˛: Î!òÄ Ó°ˆÏåÈ Ü˛üÈÙÙÙÈï˛ˆÏÓ

˛õyàˆÏ°Ó˚ •RˆÏàyˆÏ° !ܲ xyÓ˚ Î%!=˛ ˆáÑyçy

ã˛ˆÏ°⁄ÈÙÙÙÈ!ï˛!ï˛Ó˚ÈÙÙÙÈ–Û

åÈуyÍ Ü˛ˆÏÓ˚ í˛z벰 xü°ÓyÓ%Ó˚ Ó%ܲê˛y– ܲ#

Ó°ˆÏï˛ ã˛y•zˆÏåÈö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%⁄ ~ܲê%˛ xq$ï˛

¢#ï˛° ã˛yí˛z!ö !òˆÏÎ˚ xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ ï˛y!ܲˆÏÎ˚

ӈϰ í˛zë˛ˆÏ°ö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ !öö xy°y˛õ

ܲÓ˚%öÈÙÙÙÈ !ü§ ï,˛îyOöy Ó§% ÄÓ˚ˆÏú˛ xyüyˆÏòÓ˚

!ï˛!ï˛Ó˚ Acute lymphoblastic

leukemia...!í˛ˆÏê˛Ü˛ˆÏê˛í˛ xƒyê˛ òƒ ~ç xú˛

ˆ§ˆÏû˛ö •zÎẙÓ˚§ ˆú˛yÓ˚ üyŗ Ìy!ê≈˛ö ˆí˛•zç–

!ÓŸªy§ öy •ˆÏ° x!ú˛§âˆÏÓ˚ !àˆÏÎ˚ ÄÓ˚

!Ó˚ˆÏ˛õyê≈˛à%ˆÏ°y ˆòˆÏá !öö–

öy•ÈÙÙÙȧ%!ÓöÎ˚ÓyÓ%ˆÏܲ xyÓ˚ ˆÜ˛yöÄ ≤ß¿

ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö!ö ◊# xü° xy•zã˛– ï˛yÓ˚

üyÌyÎ˚ ï˛áö §!ï˛ƒ•z ˛õyàˆÏ°Ó˚ •RˆÏày°

ã˛°ˆÏåÈ–

˛õÓ≈ÈÙÈ8– í˛z_Ó˚ÈÙÈòyö

àï˛ ~ܲ §Æy• xü°ÓyÓ%Ó˚ ¢Ó˚#Ó˚ê˛y ~ܲê%˛

ˆÓ!¢•z ˆÓàÓ˚Óy•z ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈ– Ó,•flõ!ï˛ÓyÓ˚ ˆï˛y

Óẙ!eˆÏÓ°y ~üö xÓfiÌy •Î˚ ˆÎ ÄöyˆÏܲ Óyôƒ

•ˆÏÎ˚ ܲyˆÏåÈÓ˚ ~ܲ!ê˛ öy!§≈Ç ˆ•yˆÏü !öˆÏÎ˚ ˆÎˆÏï˛

•Î˚– !ï˛ö!òö ˆ§áyˆÏö ˆÌˆÏܲÈÙÙÙÈxyç å%È!ê˛

ˆ˛õˆÏÎ˚ !ï˛!ö Óy!í˛¸ˆÏï˛– ˆ§!òö í˛z_Ó˚òyö ˆÌˆÏܲ

ˆú˛Ó˚yÓ˚ ˛õÓ˚ ˆÌˆÏܲ xyç xÓ!ô !ï˛!ï˛ˆÏÓ˚Ó˚

ü%áê˛y !ܲå%ȈÏï˛•z û%˛°ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åȈϰö öy

xü°ÓyÓ%– öy!§≈Ç ˆ•yˆÏüÓ˚ ˆÓˆÏí˛ ¢%ˆÏÎ˚Ä ˆ§•z

~ܲ•z ܲÌy ˆû˛ˆÏÓˆÏåÈö– !ï˛!ï˛ˆÏÓ˚Ó˚ çöƒ Óy

•Î˚ï˛ Ä•z §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ Üœ˛yˆÏ§Ó˚

çöƒ•zÈÙÙÙÈ~ܲ!òö xyöüˆÏö•z à%àˆÏ° §yã≈˛

!òˆÏÎ˚!åȈϰö xü°ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ ‘What is Life’–

ˆ§ˆÏܲˆÏu˛Ó˚ üˆÏôƒ à%à° í˛z_Ó˚ !òˆÏÎ˚!åÈ°ÈÙÙÙÈ

‘13340000000 pages found’–

öy•ÈÙÙÙȧy•§ ܲˆÏÓ˚ xyÓ˚ ~ˆÏàyˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö!ö

xü°ÓyÓ%– ï˛ˆÏÓ ~•z ܲ!òˆÏöÓ˚ üˆÏôƒÜ˛yÓ˚

í˛ẑ ÏÕ‘áˆÏÎyàƒ û˛yˆÏÓ Ó°yÓ˚ ~ܲê˛y•z ܲÌy xyˆÏåÈ

ˆÎ öy!§≈Ç ˆ•yü ˆÌˆÏܲ !ú˛ˆÏÓ˚ !ï˛!ö xˆÏöܲ

!òö ÓyˆÏò á%ˆÏ°!åȈϰö ïÑ˛yÓ˚ ܲ!Óï˛yÓ˚

í˛y•z!Ó˚!ê˛ˆÏܲ– ~ܲê˛y öï%˛ö ܲ!Óï˛y !°áˆÏï˛

¢%Ó˚% ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈöÈÙÙÙÈöyü !òˆÏÎ˚ˆÏåÈöÈÙÙÙÈÚÓ˚yï˛˛õ!Ó˚Ó˚

ˆüˆÏÎ˚Û–

Ä•z §ÆyˆÏ•Ó˚ ˆÓ˚yÓÓyÓ˚ xyÓ˚ ˆÓˆÏÓ˚yˆÏï˛

˛õyˆÏÓ˚ö!ö xü°ÓyÓ%– ˆú˛yö ܲˆÏÓ˚ ¢Ó˚#Ó˚

áyÓ˚yˆÏ˛õÓ˚ áÓÓ˚ê˛y çy!öˆÏÎ˚ !òˆÏÎ˚!åȈϰö

í˛z_Ó˚òyˆÏö– ˛õˆÏÓ˚Ó˚ Ó%ôÓyÓ˚ ˆÌˆÏܲ ܲyˆÏç

ÎyÄÎ˚y ¢%Ó˚% ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö– ï˛ˆÏÓ Úí˛z_Ó˚òyöÛ !öˆÏÎ˚

ˆÜ˛yöÄ Ü˛Ìy !ï˛!ö ~áöÄ Ü˛yí˛zˆÏܲ•z

çyöyö!ö– öy•ÈÙÙÙÈ Óy!í˛¸ˆÏï˛Ä öÎ˚– xyç

xyÓyÓ˚ ˆ§•z ˆÓ˚yÓÓyÓ˚– ~ܲy ˆÓÓ˚ˆÏöy !öˆÏÎ˚

˛õy!Ó˚Óy!Ó˚ܲ Óyôy!öˆÏ£ÏôˆÏܲ ˛õy¢ ܲy!ê˛ˆÏÎ˚ xyç

!ï˛!ö xyÓyÓ˚ í˛z_Ó˚òyˆÏö– ˆÜ˛ö çy!ö öyÈÙÙÙÈ

ï˛ˆÏÓ !ï˛!ï˛Ó˚ˆÏܲ ˆòáˆÏï˛ á%Ó •zˆÏFåÈ Ü˛Ó˚ˆÏåÈ

ÄöyÓ˚–

í˛z_Ó˚òyˆÏöÓ˚ x!ú˛§âˆÏÓ˚ ï˛áö ò% !ï˛öçö

xˆÏã˛öy üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ §yˆÏÌ Ü˛ˆÏÌy˛õܲÌö ã˛°ˆÏåÈ

Ä•z ˆüˆÏÎ˚!ê˛Ó˚ Söyüê˛y ˆçˆÏöˆÏåÈö xü°ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ

öy!ú˛§yV– Îï˛ê%˛Ü%˛ Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏ°ö ˆÎ ï˛yÓ˚y

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ §yˆÏÌ ˆòáy ܲÓ˚ˆÏï˛ ã˛yÎ˚–

˛õyˆÏ¢Ó˚ ˆÓˆÏM˛•z Ó§ˆÏ°ö xü°ÓyÓ%–

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ~ˆÏ°ö !ü!öê˛ ˛õˆÏöˆÏÓ˚yÓ˚

üˆÏôƒ•zÈÙÙÙÈï˛ˆÏÓ §ˆÏAà xyÓ˚Ä ~ܲçö–

xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ öçÓ˚ ˛õí˛¸ˆÏï˛•z x“ •y!§

!òˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈÚxy˛õ!ö Ä•z âÓ˚ê˛yÎ˚ !àˆÏÎ˚

Ó§%ö– xy!ü xy§!åÈÈÙÙÙÈ–Û

!ï˛!ï˛Ó˚ xyç xyˆÏ§!öÈÙÙÙÈx!ú˛§ âˆÏÓ˚•z

ˆçˆÏöˆÏåÈö ˆ§ ܲÌy– ˆà° ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆ§•z ¢)öƒ

âˆÏÓ˚ ì%˛ˆÏܲ•z ˆÜ˛ö çy!ö öy Ó%ܲê˛y ~ܲê%˛ ˆÜÑ˛ˆÏ˛õ

ˆà° ïÑ˛yÓ˚ÈÙÙÙÈ– öy•ÈÙÙÙÈâˆÏÓ˚ !ï˛!ï˛Ó˚ Óy

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ˆÜ˛í˛z•z xyç ˆö•z– ï˛ˆÏÓ

ܲƒÓ˚yüˆÏÓyí≈˛!ê˛ xyˆÏåÈ– ˆÜ˛ Óy ܲyÓ˚y ˆÎö

ˆÓyˆÏí≈˛Ó˚ §ühflÏ â%Ñ!ê˛ §%®Ó˚ ܲˆÏÓ˚ ˛õyˆÏ¢ §y!çˆÏÎ˚

ˆÓ˚ˆÏáˆÏåÈ– ï˛ˆÏÓ ˆ§•z ˆÓẙÓÓyˆÏÓ˚Ó˚ â%Ñ!ê˛à%ˆÏ°yˆÏܲ

ˆÎö ˆÓyˆÏí˛≈Ó˚ IJõÓ˚ ˛õ!Ó˚‹ÒyÓ˚ ˆòáˆÏï˛ ˆ˛õˆÏ°ö

!ï˛!ö– !ӈϢ£Ï ܲˆÏÓ˚ °y° â%Ñ!ê˛ê˛yˆÏܲ xyÓ˚

!ï˛!ï˛Ó˚ˆÏܲ– à°yÓ˚ ܲyˆÏåÈ ~ܲê˛y ò°y ˛õyܲyˆÏöy

xö%û)˛!ï˛ ˆê˛Ó˚ ˆ˛õˆÏ°ö !ï˛!öÈÙÙÙÈ ï˛ˆÏÓ ~ê˛yÄ

Ó%é˛ˆÏ°ö ˆÎ ˆ§ê˛y ï˛yÓ˚ !öˆÏçÓ˚ ܲÌy ˆû˛ˆÏÓ

•ˆÏFåÈ öy–

ˆòÓÓẙçÓyÓ% ~ˆÏ°ö xyÓ˚Ä !ܲå%È«˛î ˛õÓ˚–

~ܲçö ~ˆÏ§ ã˛y !òˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ– ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%

âˆÏÓ˚ ì%˛ˆÏܲ•z !çˆÏàƒ§ ܲÓ˚ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

Ú¢%ö°yü xy˛õöyÓ˚ ¢Ó˚#Ó˚ áyÓ˚y˛õ

•ˆÏÎ˚!åÈ°– ~áö ˆÜ˛üö xyˆÏåÈö⁄Û

35

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

36

ã˛yˆÏÎ˚Ó˚ ˆ˛õÎ˚y°yê˛y öy!üˆÏÎ˚ ˆÓ˚ˆÏá

xü°ÓyÓ% Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈû˛yˆÏ°y– ï˛yÈÙÙÙÈ!ï˛!ï˛Ó˚

xyˆÏ§!ö xyçˆÏܲ⁄

Úöy– !ï˛!ï˛Ó˚ ˆÓí˛¸yˆÏï˛ ˆàˆÏåÈ ï˛yÓ˚ ÓyÓy

üyˆÏÎ˚Ó˚ §yˆÏÌ– xy˛õ!ö !ï˛!ï˛ˆÏÓ˚Ó˚ Óƒy˛õyÓ˚ê˛y

¢%ˆÏöˆÏåÈö Ó%!é˛...–Û

ڕуyÈÙÙÙȧ%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ ܲyåÈ ˆÌˆÏܲ–Û

Ú!ï˛!ï˛Ó˚ ~áyˆÏö ˆÓ˚yç xyˆÏ§ öy– xy!ü•z

!öˆÏÎ˚ xy!§ ĈÏܲ üyˆÏé˛ üyˆÏ鲖 ÄÓ˚ ÓyÓy üy

ò%çˆÏö•z xyüyÓ˚ fl%҈ϰÓ˚ Órô%– xyÓ˚ ~áyˆÏö

!ï˛!ï˛ˆÏÓ˚Ó˚ §Ó ˆÌˆÏܲ !≤ÃÎ˚ Órô% ˆÜ˛ çyˆÏöö⁄Û

ü%ã˛!ܲ ˆ•ˆÏ§ ¢%ôˆÏ°ö ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%–

ÚˆÜ˛ÈÈÙÙÙÈ!ü◊y!ç⁄Û

ÚxyˆÏK˛ ˛öyÈÙÙÙÈ Ú§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Û– ܲ# xÓyܲ

•ˆÏFåöÈ ˆï˛y⁄ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ üˆÏï˛y Ü˛í˛¸y

ˆüçyˆÏçÓ˚ üyö%£ÏÄ !ï˛!ï˛ˆÏÓ˚Ó˚ §yˆÏÌ Ü˛ƒyÓ˚ü

ˆáˆÏ°öñ •yçyˆÏÓ˚y ≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚ ˆòö x§Ω˛Ó

˜ôÎ≈ ôˆÏÓ˚– àï˛üyˆÏ§ ˆï˛y ~ܲ!òö ˆò!á ò%çˆÏö

ÓyàyˆÏö ˆòy˛õy!ê˛Ó˚ ã˛yÓ˚y °yàyˆÏFåÈö–

çyüyÎ˚ÈÙÈ•yˆÏï˛ üy!ê˛ Ü˛yòy ˆüˆÏá ˆ§ !ܲ

xÓfiÌy– ï˛y xy˛õöyÓ˚ ˆÜ˛üö °yà°

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%ˆÏܲ⁄Û SˆòÓÓ˚yçÓyÓ% •y!§!ê˛ ôˆÏÓ˚•z

ˆÓ˚ˆÏáˆÏåÈö–V

Úû˛yˆÏ°y– ˆÓyé˛y•z ÎyÎ˚ í˛z!ö ~ܲçö òyÓ˚%î

!¢«˛Ü˛ !åȈϰö–Û

Ú!åȈϰö !ܲ Ó°ˆÏåÈö⁄ ~áöÄ xyˆÏåÈö–

!ú˛ üAà° xyÓ˚ ¢%Ü ˛ÓyÓ˚ í˛z!ö !öÎ˚ü ܲˆÏÓ˚

Üœ˛y§ !öˆÏï˛ Îyö ܲ°Ü˛yï˛y !ÓŸª!Óòƒy°ˆÏÎ˚–

ày!í˛¸ !ܲöˆÏÓö öy– Óy§ ê˛ΔyˆÏü ܲˆÏÓ˚•z

Îyï˛yÎ˚yï˛–Û

Úï˛y•z öy!ܲ⁄ ~•z ÓÎ˚ˆÏ§Ä⁄Û

Ú§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ ÓÎ˚§⁄ û%˛ˆÏ°Ä ~ܲÌy

ÄöyˆÏܲ ˆÜ˛yˆÏöy!òö Ó°ˆÏï˛ ÎyˆÏÓö öy–

Ó°ˆÏ°•z ˆáÑ!ܲˆÏÎ˚ í˛z_Ó˚ ˆòˆÏÓöÈÙÙÙÈ‘Age is

a case of mind over matter. If you

don’t mind, it doesn’t matter.’ Ó%é%˛ö

ܲy[˛– àï˛Ü˛y° !ÓˆÏܲˆÏ° xyüyˆÏܲ ˆú˛yö ܲˆÏÓ˚

Ó°ˆÏ°ö ÚˆòÓÓ˚yçÈÙÙÙÈܲy° xy!ü xy§!åÈ öy–

åÈye åÈye#ˆÏòÓ˚ ÓyÎ˚öy ˆú˛°ˆÏï˛ ˛õyÓ˚°yü öy

û˛y•zÈÙÙÙÈï˛yˆÏòÓ˚ §ˆÏAà Îy!FåÈ ~:ܲyÓ˚§ˆÏö–

ˆ§yüÓyÓ˚ !ú˛Ó˚Ó–Û xy˛õöyÓ˚ ܲÌyÄ !çˆÏK˛§

ܲÓ˚ˆÏ°ö– Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙȈåȈϰ û˛yˆÏ°y– ï˛ˆÏÓ

˛õí˛¸y¢%ˆÏöyê˛y xyÓ˚ ~ܲê%˛ ܲÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ– !ܲ

Ó°Ó Ó°%ö ~•z üyö%£ÏˆÏܲ⁄Û

xü°ÓyÓ% ܲÌyê˛y ¢%ˆÏö x“ ~ܲê%˛

•y§ˆÏ°ö– ü%ˆÏá !ܲå%È Ó°ˆÏ°ö öy–

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ~ܲê%˛ ˆ§yçy •ˆÏÎ˚ ӈϧ

!çˆÏàƒ§ ܲÓ˚ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ï˛y Ó°%ö xy˛õ!öÈÙÙÙÈ

í˛z_Ó˚òyˆÏö xy˛õ!ö !ܲ ˆÜ˛yöÄ í˛z_Ó˚ ˆ˛õˆÏ°ö⁄

≤ß¿ê˛yÓ˚ çˆÏöƒ xü°ÓyÓ% ˜ï˛!Ó˚ !åȈϰö

öy– ~ܲê%˛ ˆû˛ˆÏÓ !öˆÏÎ˚ ô#Ó˚ à°yÎ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ˆòá%ö !ÓK˛yö xy!ü á%Ó ˆÓ!¢ Ó%!é˛ öy– ï˛ˆÏÓ

àï˛ ò%•z ˆÓ˚yÓÓyˆÏÓ˚ Îy ¢%ö°yüÈÙÙÙÈܲüˆÏÓ!¢

ˆ§•z ˆåÈyˆÏê˛yˆÏÓ°yÓ˚ ˛õí˛¸y ܲ!Óï˛y!ê˛•zÈÙÙÙ

ç!ß√ˆÏ° ü!Ó˚ˆÏï˛ •ˆÏÓÈÙÙÙÈxüÓ˚ ˆÜ˛ ˆÜ˛yÌy

Ó˚ˆÏÓ⁄ !ܲv §!ï˛ƒ•z xy!ü Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åÈ

öyÈÙÙÙÈï˛y •ˆÏ° !ܲ !öˆÏÎ˚ ÓÑyã˛Ó⁄ •Î˚ï˛ §!ï˛ƒ•z

xyüyÓ˚ ˛õí˛¸y¢%ˆÏöyê˛y ÓU˛ ܲü– xyÓ˚ ˆ§ê˛y

ˆû˛ˆÏÓ•zÈÙÙÙÈ–

Ú˛õí˛¸y¢%ˆÏöy⁄ •ÑƒyÈÙÙÙÈ ˆ§ê˛y ˆï˛y xÓ¢ƒ•z

òÓ˚ܲyÓ˚– xˆÏöܲ Ó•z xyˆÏåÈ– ç#Óö §¡õˆÏÜ≈˛ñ

ç#ÓˆÏöÓ˚ ü)°ƒˆÏÓyô §¡õˆÏÜ≈˛– ˛õí˛¸ˆÏï˛•z

˛õyˆÏÓ˚ö– xy!üÄ ˛õˆÏí˛¸!åÈ– ï˛ˆÏÓ !ܲ

çyˆÏööÈÙÙÙÈÄ•z Ó•zà%!°Ó˚ ܲÌyà%ˆÏ°y ¢%öˆÏï˛

û˛yˆÏ°y °yàˆÏ°Ä ˆÜ˛ö çy!ö öy ˆ§à%ˆÏ°y

Úí˛z˛õˆÏò¢Û •ˆÏÎ˚•z ˆÌˆÏܲ ÎyÎ˚ xyÓ˚ Ä•z !ӈϢ£Ï

üyö%£Ïà%ˆÏ°y ÌyˆÏܲö ˆflÀú˛ ÚåÈ!ÓÛ •ˆÏÎ˚•zÈÙÙÙÈ–

!öˆÏçÓ˚ ç#ÓˆÏö Äà%ˆÏ°yˆÏܲ ˆ˛õˆÏí˛¸ ˆú˛ˆÏ°

ïÑ˛yˆÏòÓ˚ ˆ§•z í˛z˛õ°!kôà%ˆÏ°y xyüÓ˚y xyÓ˚

ܲyˆÏç °yàyˆÏï˛ ˛õyÓ˚°yü ܲ•zÈÙÙÙÈ⁄ §!ï˛ƒ

Ó°ˆÏï˛ÈÙÙÙÈxy!ü ˛õy!Ó˚!ö–Û

ܲˆÏÎ˚ܲ ˆ§ˆÏܲu˛ !ÓÓ˚!ï˛Ó˚ ˛õÓ˚ xyÓyÓ˚

Ó°ˆÏï˛ ¢%Ó˚% ܲÓ˚ˆÏ°ö ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%ñ ÚxyFåÈyÈÙÙÙÈ

ˆû˛ˆÏÓ ˆòˆÏáˆÏåÈö !ܲ ˆÎÈÙÙÙÈ¢%Ó˚% ˆÌˆÏܲ•z ˆï˛y

xyüÓ˚y çy!ö ˆÎ ü,ï%˛ƒ x!öÓyÎ≈ÈÙÙÙÈ!ܲv

ï˛yÓ˚˛õˆÏÓ˚Ä ≤ÈÏï˛ƒÜ˛ !òö â%ü ˆÌˆÏܲ

í˛zˆÏë˛!åÈÈÙÙÙÈܲyç ܲˆÏÓ˚!åÈÙÙÙÈ°í˛¸y•z

ܲˆÏÓ˚!åÈÈÙÙÙÈxyö® ܲˆÏÓ˚!åÈÈÙÙÙÈ§Ó ˆÌˆÏܲ ÓˆÏí˛¸y

ܲÌy •°ÈÙÙÙȈ•ˆÏ§!åÈ– ï˛áö ˆï˛y Ú§yüˆÏö üyÓ˚y

ÎyÓÛ ˆû˛ˆÏÓ ~ܲê%˛Ä ü%£ÏˆÏí˛¸ ˛õ!í˛¸!ö xyüÓ˚y–

ï˛y•ˆÏ° xyç •ë˛yÍ Ü˛ˆÏÓ˚ ~ܲê˛y ܲyàˆÏç

ÚܲƒyyÓ˚Û öyˆÏüÓ˚ ¢∑!ê˛ˆÏܲ ˆòˆÏá ~ï˛ ˆû˛ˆÏAà

˛õí˛¸!åÈ ˆÜ˛ö⁄Û

xü°ÓyÓ% ã%˛˛õ–

Úí˛z_Ó˚ ~ܲê˛y•z– xyüyˆÏòÓ˚ üö– ÈÙÙÙÈï˛y

~•z ܲê˛y ÓåȈÏÓ˚ ܲ# ~üö âˆÏê˛ ˆà° Ó°%ö

ˆï˛y xyüyˆÏòÓ˚ üˆÏöÓ˚ÈÙÙÙÈ⁄Û

Úܲ# xyÓyÓ˚⁄ ÓÎ˚§ ˆÓˆÏí˛¸ˆÏåÈ– òy!Î˚c

ˆÓˆÏí˛¸ˆÏåÈñ ܲï≈˛Óƒ ˆÓˆÏí˛¸ˆÏåÈÈÙÙÙÈ– ï˛y•z û˛yÓöyÄ

ˆÓˆÏí˛¸ˆÏåÈÈÙÙÙÈ–Û

Ú¢%ô% !ܲ ï˛y•z⁄Û ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ ˆã˛yˆÏáÓ˚

ˆÜ˛yîyÎ˚ ~ܲê˛y !é˛!°Ü˛–

ÚöÎ˚ !ܲ⁄Û

ÚxyFåÈyÈÙÙÙÈÓyò !òö– ~ܲê˛y ܲÌy Ó°%ö

ˆï˛yÈÙÙÙÈxy˛õöyÓ˚ û˛yÓöy xy˛õ!ö•z û˛yˆÏÓö

ˆï˛y⁄Û

ÚüyˆÏö⁄ xyüyÓ˚ û˛yÓöy xy!ü•z ˆï˛y

û˛y!ÓÈÙÙÙÈ xyÓ˚ ˆÜ˛ û˛yÓˆÏÓ⁄ Sï˛yÓ˚˛õÓ˚ ~ܲê%˛

ˆÌˆÏüV Ä xyFåÈy Ó%ˆÏé˛!åÈÈÙÙÙÈxy˛õ!ö ܲ# Ó°ˆÏï˛

ã˛y•zˆÏåÈö– ~•z Óƒy˛õyÓ˚ê˛y xˆÏöܲ!òö xyˆÏà•z

Ó%!é˛ˆÏÎ˚ !òˆÏÎ˚!åȈϰö xyüyÓ˚ xyÓ˚ ~ܲ

üyfiê˛yÓ˚ü¢y•z– öyü ◊#§%ôöƒ !üe–

ӈϰ!åȈϰöÈÙÙÙÈÚ!öˆÏçÓ˚ ˆ°yˆÏû˛ !öˆÏç ˆ°yû˛#

•ÄÈÙÙÙÈ !öˆÏçÓ˚ û˛ˆÏÎ˚ !öˆÏç û˛Î˚ ˛õyÄÈÙÙÙÈ !ܲv

ˆòˆÏáyÈÙÙÙÈ ~•z ò%ˆÏê˛y !ç!ö§ ˆÎö xöƒ ˆÜ˛í˛z

ˆï˛yüyˆÏܲ !òˆÏÎ˚ ܲ!Ó˚ˆÏÎ˚ !öˆÏï˛ öy ˛õyˆÏÓ˚–Û

≤Ã̈Ïü Ó%!é˛!öÈÙÙÙÈ˛õˆÏÓ˚ xyˆÏhflÏ xyˆÏhflÏ Ü˛Ìyê˛yÓ˚

üyˆÏö Ó%ˆÏé˛!åÈ– ï˛y•z xyüyÓ˚ û˛yÓöyê˛y xy!ü•z

û˛y!Ó ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%ÈÙÙÙÈ Óy xhsˇï˛ û˛yÓyÓ˚ ˆã˛T˛y

ܲ!Ó˚– ˛õ%ˆÏÓ˚yê˛y ˆÎ ˛õy!Ó˚ ï˛y öÎ˚ÈÙÙÙÈï˛ˆÏÓ ˆã˛T˛y

ܲ!Ó˚ ã˛yÓ˚˛õyˆÏ¢Ó˚ Úˆ°yû˛ ˆòáyˆÏöyÛ Óy Úû˛Î˚

ˆòáyˆÏöyÓ˚Û ˆá°y ˆÌˆÏܲ !öˆÏçˆÏܲ §!Ó˚ˆÏÎ˚

Ó˚yáˆÏï˛ÈÙÙÙÈ–Û

ÚòyÓ˚%î ӈϰˆÏåÈö xy˛õöyÓ˚ üyfiê˛yÓ˚ü¢y•z–

ÄöyˆÏܲ ¢ï˛ˆÏܲy!ê˛ ≤Ãîyü– xy˛õ!ö

û˛yàƒÓyöÈÙÙÙȈΠ~•zÓ˚ܲü ~ܲçö üyö%£ÏˆÏܲ

xy˛õ!ö xy˛õöyÓ˚ ç#ÓˆÏöÓ˚ ¢%Ó˚%Ó˚ !òˆÏܲ

ˆ˛õˆÏÎ˚ˆÏåÈö– xy!ü ˛õy•z!öÈÙÙÙÈ– xy!ü ~•z

ܲÌyê˛yÓ˚ üyˆÏö Ó%ˆÏé˛!åÈ xˆÏöܲ ˛õˆÏÓ˚ÈÙÙÙÈxˆÏöܲ

ü)°ƒ ˆã˛yܲyˆÏöyÓ˚ ˛õÓ˚–Û

ܲÌyê˛y ӈϰ ˆÜ˛üö ˆÎö ˆá•z •y!Ó˚ˆÏÎ˚

ˆú˛°ˆÏ°ö ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%– !ü!öê˛ áyˆÏöܲ ã%˛˛õ

ÌyܲyÓ˚ ˛õÓ˚ xyÓyÓ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ~ܲê˛y ܲÌy

Ó°ˆÏÓö⁄ ˆÎ í˛z˛õ°!kôê˛y ≤ÃyÎ˚ x!ôܲyÇ¢

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ÌyˆÏܲ öy ˆ§ê˛y xy˛õ!ö xy˛õöyÓ˚

üyfiê˛yÓ˚ü¢y•ẑ ÏÎ˚Ó˚ ˆÌˆÏܲ xˆÏöܲ xyˆÏà•z ˆ˛õˆÏÎ˚

!öˆÏçÓ˚ ç#ÓˆÏö ܲyˆÏç °y!àˆÏÎ˚ˆÏåÈö– xyüyÓ˚

üˆÏï˛ xy˛õ!ö xˆÏô≈ܲ Î%Âô çÎ˚ ܲˆÏÓ˚•z

ˆú˛ˆÏ°ˆÏåÈö– !ܲv ï˛yÓ˚˛õˆÏÓ˚Ä Ü˛ƒyyÓ˚

Óƒy˛õyÓ˚ê˛y xy˛õöyˆÏܲ ~ï˛ê˛y öy!í˛¸ˆÏÎ˚ !òˆÏÎ˚ˆÏåÈ

ˆÜ˛ö⁄ ˆ§ê˛y !ܲ ü,ï%˛ƒ û˛Î˚ öy!ܲ xöƒ !ܲå%È⁄

ܲ# !öˆÏÎ˚ û˛yÓˆÏåÈö Ó°%ö ˆï˛y xy˛õ!ö⁄

!ü!öê˛ áyˆÏöܲ ã%˛˛õ ˆÌˆÏܲ xü°ÓyÓ% Îáö

ü%á á%°ˆÏ°ö ï˛áö ï˛yÓ˚ à°y ôˆÏÓ˚ ˆàˆÏåÈ–

á%Ó ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙ xy!ü çy!ö öy–

!ÓŸªy§ ܲÓ˚%ö xy!ü çy!ö öy– xy!ü !ܲå%ȈÏï˛•z

Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åÈ öy ˆÎ xy!ü ܲ# !öˆÏÎ˚ û˛yÓ!åÈ–

ܲƒyyÓ˚ ¢∑ê˛yÓ˚ üˆÏôƒ ˆÎ xyï˛Aܲ Óy û˛Î˚

xyˆÏåÈ ˆ§ê˛y•z •Î˚ï˛ @ˇÃy§ ܲÓ˚ˆÏåÈ xyüyˆÏܲ–

!ܲv xy!ü ÓÑyã˛ˆÏï˛ ã˛y•z ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%ÈÙÙÙÈ– !ܲv

~•z xyï˛Aܲ Óy û˛Î˚ xyüyˆÏܲ ÓÑyã˛ˆÏï˛ !òˆÏFåÈ

öy– ˆÓ˚yç §Ü˛y° ˆÌˆÏܲ Ó˚yï˛ xÓ!ô xy!ü

~•z ˆã˛yÓ˚yÓy!°ˆÏï˛ ì%˛ˆÏܲ Îy!FåÈ– xyÓ˚ xyüyÓ˚

§yˆÏÌ xyüyÓ˚ ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ÈÙÙÙÈ– xy!ü ˆÎ ïÑ˛yˆÏòÓ˚

ç#Óöê˛yÄ ˆÜ˛ˆÏí˛¸ !ö!FåÈÈÙÙÙÈ– xy!ü

çy!öÈÙÙÙÈ~û˛yˆÏÓ ÓÑyã˛y ÎyÎ˚ öy– !ܲvÈÙÙÙÈ– !ÓŸªy§

ܲÓ˚%öÈÙÙÙÈxy!ü ~ê%˛Ü%˛ Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åÈ ˆÎ ˆÜ˛yÌyÄ

xyüyÓ˚ ~ܲê˛y û%˛° •ˆÏFåÈÈÙÙÙÈ!ܲv ܲ# û%˛°

•ˆÏFåÈÈÙÙÙȈ§ê˛y Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åÈ öy xy!ü– §!ï˛ƒ

Ó°!åÈÈÙÙÙÈ !ü◊y!çÓ˚ ç#Óöܲy!•!ö Óy

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ !ÓK˛yö Óy !ï˛!ï˛ˆÏÓ˚Ó˚ÈÙÙÙÈ xyüyˆÏܲ

xˆÏöܲ û˛y!ÓˆÏÎ˚ˆÏåÈÈÙÙÙÈ!ܲv !ÓŸªy§

ܲÓ˚%öÈÙÙÙÈxyüyˆÏܲ ˆ§•z ≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚ !òˆÏï˛


˛õyˆÏÓ˚!öÈÙÙÙÈ ˆÎê˛y á%ÑçˆÏï˛ xy!ü ~áyˆÏö

~ˆÏ§!åÈ°yü– xy!ü ÓÑyã˛ˆÏï˛ ã˛y•z

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%ÈÙÙÙÈ– òÎ˚y ܲˆÏÓ˚ ӈϰ !òö xyüyÓ˚

ˆÜ˛yÌyÎ˚ û%˛°ÈÙÙÙÈ xy!ü ~û˛yˆÏÓ xyÓ˚ÈÙÙÙÈ–

ܲÌyê˛y ˆ¢£Ï ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏ°ö öy

xü°ÓyÓ%– à°yÓ˚ ܲyˆÏåÈ xyÓyÓ˚ !ܲ ~ܲê˛y

ˆÎö ò°y ˛õy!ܲˆÏÎ˚ í˛zë˛ˆÏåÈÈÙÙÙÈ–

!ü!öê˛ ò%ˆÏÎ˚ܲ âˆÏÓ˚ xyÓ˚ ˆÜ˛yöÄ Ü˛Ìy

•Î˚!ö– ò%çˆÏö•z ˆÎö ܲÌy •y!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆú˛ˆÏ°ˆÏåÈö–

!ü!öê˛ ò%ˆÏÎ˚ܲ ˛õÓ˚ ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ~ܲ

@’y§ ç° ~ˆÏö xü°ÓyÓ%ˆÏܲ Ó°ˆÏ°öñÈ ÚˆáˆÏÎ˚

!ööÛ– xü°ÓyÓ% ç°ê˛y ˆ¢£Ï ܲÓ˚yÓ˚ ˛õÓ˚

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ xy˛õ!ö ~•z ≤ß¿ê˛y

ܲˆÏÎ˚ܲ ÓåÈÓ˚ xyˆÏà xyüyˆÏܲ ܲÓ˚ˆÏ° xy!ü !ܲ

Ó°ï˛yü çy!ö öyÈÙÙÙÈ ï˛ˆÏÓ ~áö Ó°!åÈÈÙÙÙÈí˛z_Ó˚

xyˆÏåÈ–Û ‘You’re only as happy as you

choose to be’– ÈÙÙÙȈӢ !ܲå%È Ó•z xyˆÏåÈÈÙÙÙÈ

ˆ§áyˆÏö•z xy˛õ!ö í˛z_Ó˚ ˛õyˆÏÓö–

xü°ÓyÓ% ˆÜ˛Ó° üyÌyê˛y ï%˛ˆÏ°

ã˛y•zˆÏ°öÈÙÙÙÈ– xfl≥%˛ˆÏê˛ Ó°ˆÏ°ö ÈÚÓ•zÛ⁄

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ~ܲê˛y ò#â≈Ÿªy§ ˆú˛ˆÏ°

Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙȕуyÈÈÙÙÙÈÓ•z– xyFåÈyÈÙÙÙÈ

ܲöú%˛!§Î˚yˆÏ§Ó˚ ~ܲê˛y í˛z!=˛ xyˆÏåÈÈÙÙÙÈ

çyˆÏööÈÙÙÙÈ We have two lives, and the

second begins when we realize we

only have one– ~•z ò%•z ç#ÓˆÏöÓ˚ §!rô«˛ˆÏî

≤ÈÏï˛ƒÜ˛ üyö%£ÏˆÏܲ•z •Î˚ï˛ ~ܲÓyÓ˚ òÑyí˛¸yˆÏï˛

•Î˚ÈÙÙÙÈܲáöÄ ˆ§•z ܲyÓ˚îê˛yÓ˚ öyü ÚܲƒyyÓ˚Ûñ

ܲáöÄ Óy xöƒ !ܲå%È– xyÓ˚ ï˛áö•z òÓ˚ܲyÓ˚

˛õˆÏí˛¸ Ä•z Ó•zà%ˆÏ°yÓ˚ÈÙÙÙÈ–

ÈÙÙÙÈ Ó•z⁄ ˆÜ˛yö Ó•z⁄ ˆÜ˛yÌyÎ˚ ˛õyÓ

ˆ§à%ˆÏ°y⁄

ÈÙÙÙÈ xy˛õ!ö ˆÜ˛yÌyÎ˚˛ ˛õyˆÏÓö Óy xyˆÏòÔ

˛õyˆÏÓö !ܲ öyÈÙÙÙÈ ˆ§ xy!ü çy!ö öy–ÈÙÙÙÈ ï˛ˆÏÓ

xy!ü !ܲû˛yˆÏÓ ˆ˛õˆÏÎ˚!åÈ ˆ§ê%˛Ü%˛ Ó°ˆÏï˛ ˛õy!Ó˚–

xü!°ö ˆã˛yˆÏá ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ

ï˛yܲyˆÏ°ö xü°ÓyÓ%– ˆÜ˛üö ˆÎö xˆÏã˛öy

ˆë˛Ü˛ˆÏåÈ û˛oˆÏ°yܲˆÏܲÈÙÙÙÈ– û˛oˆÏ°yˆÏܲÓ˚ à°yÓ˚

xyÄÎ˚yçê˛yÄ !ܲ Ó˚ܲü çy!öÈÙÙÙÈxöƒÓ˚ܲü

ˆ¢yöyˆÏ°y–

ÈÙÙÙÈ ˆòá%ö xyç xy˛õ!ö ˆÎ ≤ß¿ê˛y

xyüyˆÏܲ ܲÓ˚ˆÏ°öÈÙÙÙÈ ≤ÃyÎ˚ ÓåÈÓ˚ !ï˛ˆÏöܲ xyˆÏà

ˆ§•z ~ܲ•z ≤Èϟ¿Ó˚ §yüˆÏö xy!ü ˛õˆÏí˛¸!åÈ°yü–

xy!ü ï˛áö ˆ˛õ¢yÎ˚ í˛y=˛yÓ˚– ܲ°Ü˛yï˛yÓ˚

!Óáƒyï˛ ˆÓ§Ó˚ܲy!Ó˚ •y§˛õyï˛yˆÏ°Ó˚ ÓƒhflÏ

xˆÏAܲy°!çfiê˛– ≤Ãã%˛Ó˚ ˆ˛õˆÏ§rê˛ñ x˛õyˆÏÓ˚¢ö

~ÓÇ xÓ¢ƒ•z ≤Ãã%˛Ó˚ ˆÓẙçàyÓ˚– fl∫#ܲyÓ˚ ܲÓ˚ˆÏï˛

ˆòy£Ï ˆö•zÈÙÙÙÈ ~•z Ú°y•zˆÏöÛ û˛yˆÏ°y ê˛yܲy xyˆÏåÈ

ӈϰ•z ˆÜ˛!Ó˚Î˚yÓ˚ àˆÏí˛¸!åÈ°yü ~•z

°y•zˆÏö•zÈÙÙÙÈ~ÓÇ §ú˛° û˛yˆÏÓ•z àˆÏí˛¸!åÈ°yü–

ˆÓ¢ !ܲå%È ˆÓ˚yà#ˆÏܲ ˆÎüö §%fiÌ

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ܲˆÏÓ˚!åÈÈÙÙÙȈï˛üö•z •y§˛õyï˛yˆÏ°Ó˚ ˆòÄÎ˚y

ê˛yˆÏà≈ê˛ !ú˛° xy˛õ ܲÓ˚ˆÏï˛ !àˆÏÎ˚ ˆÓ¢ xˆÏöܲ

ˆÓ˚yà#ˆÏܲ Úû˛Î˚Û ˛õy•zˆÏÎ˚ ü%öyú˛y °%ˆÏê˛!åÈ

•y§˛õyï˛y° Óy !öˆÏçÓ˚ çˆÏöƒ– üçyÓ˚ ܲÌy

ܲ# çyˆÏööÈÙÙÙÈ!ã˛!ܲͧy xy!ü ܲˆÏÓ˚!åÈ ~ܲ•z–

•zˆÏFåÈ Ü˛ˆÏÓ˚ û%˛° !ê˛Δê˛ˆÏürê˛ Ü˛!Ó˚!ö ˆÜ˛yˆÏöy!òö–

!ܲå%È ˆ«˛ˆÏe ˆÓ˚yà#Ó˚ ¢Ó˚#Ó˚ xyüyÓ˚ !ã˛!ܲͧyÎ˚

ˆÓ˚§˛õ ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈÈÙÙÙȈÓẙà# §%fiÌ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈÈÙÙÙÈxyÓ˚

xy!ü û˛yˆÏ°y í˛y=˛yÓ˚ •ˆÏÎ˚!åÈ– xyÓ˚ !ܲå%È ˆ«˛ˆÏe

ˆÎáyˆÏö ˆÓ˚yà#Ó˚ ¢Ó˚#Ó˚ ˆÓ˚§˛õ

ܲˆÏÓ˚!öÈÙÙÙȈ§áyˆÏö•z ÓƒyÓ§yÓ˚ ¢%Ó˚%– üyˆÏö

ˆÓ˚yà#Ó˚ ~•z Úx«˛üï˛yÓ˚Û Ü˛Ìy ¢%öˆÏï˛ ï˛yÓ˚

Óy!í˛¸Ó˚ ˆ°yܲçöÄ öyÓẙç xyÓ˚ ˆ§•z §%ˆÏÎyˆÏà

•y§˛õyï˛y° ˆÜ˛y¡õy!öÓ˚ ÓƒyÓ§y ~ÓÇ ï˛yÓ˚

xöƒï˛ü ܲy[˛y!Ó˚ !åÈ°yü xy!ü– §y°ê˛y ï˛áö

2005–

ÈÙÙÙÈ xy˛õ!ö í˛y=˛yÓ˚⁄ xˆÏAܲy°!çfiê˛⁄

ˆ§ê˛y ~ï˛«˛îÈÙÙÙÈ–

ÈÙÙÙÈ Sxü°ÓyÓ%Ó˚ ܲÌy §¡õ)î≈ x@ˇÃy•ƒ

ܲˆÏÓ˚V ≤ÃyÎ˚ öÎ˚ ÓåÈÓ˚ ôˆÏÓ˚ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈ ˆ§ ܲy!•!ö–

á%Ó ˆã˛öy à“ÈÙÙÙÈ˛õ%ˆÏÓ˚yê˛y•z §Çáƒy ï˛ˆÏ_¥Ó˚

ˆá°yÈÙÙÙÈ Ü˛áöÄ ˆ§ê˛y !•ˆÏüyˆÏ@’y!Óöñ ܲáöÄ

!ܲˆÏÎ˚!ê˛!ööñ ܲáöÄ ˛õê˛y!¢Îẙüñ ܲáöÄ ˆ§ê˛y

!û˛!ç!ê˛Ç xyÄÎ˚yˆÏÓ˚Ó˚ §üÎ˚ñ ܲáöÄ Ä£Ï%ˆÏôÓ˚

!Ó°ñ ܲáöÄ ˆ§ê˛y Óy!í˛¸Ó˚ ˆ°yˆÏܲÓ˚

•y§˛õyï˛yˆÏ° ܲyê˛yˆÏöy §üÎ˚– xyç

í˛zë˛ˆÏåÈÈÙÙÙÈܲy° öyüˆÏåÈ– xy˛õöyÓ˚ ÓyˆÏçˆÏê˛Ó˚

§yˆÏÌ ˆÜ˛Ó° ~•z àˆÏ“Ó˚ ¢∑§Çáƒy ~ܲê%˛

ÓyˆÏí˛¸ÈÙÙÙÈ~•z xyÓ˚ ܲ#– !ܲv ˛õ!Ó˚î!ï˛ ˆ§•z

ܲü ˆÓ!¢ ~ܲ•z– ï˛ˆÏÓ Ü˛ƒyyˆÏÓ˚Ó˚ ~•z ˆã˛öy

àˆÏ“Ó˚ Óy•zˆÏÓ˚ ˆÎ xyÓ˚ ~ܲ!ê˛ xˆÏã˛öy à“

xyˆÏåÈ xy!ü çyöï˛yü öy– çyöˆÏ°Ä

•Î˚ï˛ÈÙÙÙÈÓ%é˛ˆÏï˛ ã˛y•zï˛yü öy– Ó%鲰yü xˆÏöܲ

˛õˆÏÓ˚– ˆÎ!òö ç#Óö xyüyˆÏܲ òÑyí˛¸ ܲÓ˚y°

xyüyÓ˚ ˆ§ˆÏܲu˛ •z!öLjϧÓ˚ §yüˆÏö–

ÈÙÙÙÈ üyˆÏö⁄ üyˆÏö xy˛õöyÓ˚Ä !ܲ ܲƒyÈÙÙÙÈ–

ÈÙÙÙÈ ~ܲê%˛ ˆ•ˆÏ§ ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

öy öyÈÙÙÙÈxï˛ û˛yàƒ xyüyÓ˚ ˆÜ˛yÌyÎ˚⁄ xyÓ˚

ï˛yåÈyí˛¸y ܲƒyyÓ˚•z !ܲ ~ܲüye ܲyÓ˚î öy!ܲ

Ä•z ˆ§ˆÏܲu˛ •z!öǧ ¢%Ó˚% ܲÓ˚yÓ˚ÈÙÙÙÈ⁄

ÈÙÙÙÈ üyˆÏö⁄

ÈÙÙÙÈ üyˆÏö xyÓ˚ !ܲå%È•z öy– ~•z ˆÎ xy˛õ!ö

~ܲê%˛ xyˆÏà í˛yö •yˆÏï˛ çˆÏ°Ó˚ @’y§!ê˛

ôˆÏÓ˚!åȈϰö xy!ü ˆ§!ê˛ ˛õyÓ˚Ó öy xyÓ˚

ˆÜ˛yˆÏöy!òö– ˆÓ˚yà!ê˛Ó˚ öyü üyˆÏÎ˚yê˛Δ!ú˛Ü˛

°ƒyê˛yÓ˚y° ˆfl҈ϰÓ˚!§§– fl¨yÎ˚%ï˛ˆÏsfÓ˚ ~ܲ

!ÓÓ˚° ˆÓ˚yà– ~ܲ!òö §Ü˛yˆÏ° í»˛y•zû˛ ܲÓ˚ˆÏï˛

!àˆÏÎ˚ Ó%鲰yü !fiê˛Î˚y!Ó˚Ç ôÓ˚ˆÏï˛ §ü§ƒy •ˆÏFåÈ–

˛õy_y !ò•z!ö– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ~ܲ!òö ˆ≤ç!Ü ˛˛õ¢ö

ˆ°áyÓ˚ §üÎ˚ •yï˛ ˆÌˆÏܲ ˆ˛õö ˛õˆÏí˛¸ ˆà°–

Ä•z ˆ¢£Ï!òöÈÙÙÙÈí˛yö•yˆÏï˛ xyÓ˚ ˆ˛õö ôÓ˚ˆÏï˛

˛õy!Ó˚!ö ˆÜ˛yöÄ!òö– §y°ê˛y ï˛áö 2014–

§•ç û˛y£ÏyÎ˚ Ó°ˆÏï˛ ˆàˆÏ°ÈÙÙÙÈxyüyÓ˚ ˆÓ ˆÏöÓ˚

!öí˛zˆÏÓ˚yöà%ˆÏ°y ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚ ܲÌy Ó°y Órô

ܲÓ˚ˆÏåÈ ¢Ó˚#ˆÏÓ˚Ó˚ xöƒyöƒ ˆ˛õ!¢à%!°Ó˚ §yˆÏÌ–

xy˛õyï˛ï˛ xyüyÓ˚ í˛yö •yï˛ê˛y xˆÏܲˆÏçyÈÙÙÙÈ~Ó˚

˛õÓ˚ •Î˚ï˛ xyÓ˚ ~ܲ!ê˛ •yï˛ Óy ˛õyÈÙÙÙÈ Óy •Î˚ï˛

ú%˛§ú%˛ˆÏ§Ó˚ ˆ˛õ!¢ÙÙÙÈ– !öˆÏç í˛y=˛yÓ˚ ӈϰ

û˛yˆÏ°y ܲˆÏÓ˚•z çy!ö ~•z ˆÓ˚yˆÏàÓ˚ ˛õ!Ó˚î!ï˛–

xyÓ˚ ~ê˛yÄ çy!ö ~•z ˆÓ˚yˆÏàÓ˚ ˆÜ˛yöÄ

!ã˛!ܲͧy•z ˆö•z–

È!ܲ⁄ SܲÌy ≤ÃyÎ˚ xyê˛ˆÏܲ ˆà°

xü°ÓyÓ%Ó˚– ˆáÎ˚y° •° ˆÎ ~ܲê%˛ xyˆÏà

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ïÑ˛yˆÏܲ çˆÏ°Ó˚ @’y§ê˛y ~!àˆÏÎ˚

!òˆÏÎ˚!åȈϰöÈÙÙÙÈ ˆ§ê˛y ïÑ˛yÓ˚ÈÙÙÙÈÓÑy •yˆÏï˛•z– V

ÈÙÙÙÈ ˛õ%ˆÏÓ˚y ˛õ,!ÌÓ#ê˛y ÓòˆÏ° ˆà° xyüyÓ˚–

!öˆÏç í˛y=˛yÓ˚ •ˆÏÎ˚Ä ˆüˆÏö !öˆÏï˛ ˛õy!Ó˚!ö

Óƒy˛õyÓ˚ê˛yˆÏܲ– xy˛õöyÓ˚ üˆÏï˛y xyüyÓ˚Ä üˆÏö

ï˛áö •yçyˆÏÓ˚y ≤ß¿– í˛z_Ó˚ ˆö•z ˆÜ˛yÌyÄ–

!í˛ˆÏ≤âˆÏö ã˛ˆÏ° ˆà!åÈ°yü xy!ü– xyÓ˚

ˆ§•z§ˆÏAà ≤ÃyÎ˚ xyüyÓ˚ ˆàyê˛y ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ÄÈÙÙÙÈ

!ӈϢ£Ï ܲˆÏÓ˚ xyüyÓ˚ flf#– xyüyÓ˚ ¢Ó˚#ˆÏÓ˚Ó˚

!ã˛!ܲͧy ˆï˛y ã˛°!åÈ°ÈÙÙÙÈ– !ܲv ~•z xÓfiÌyÎ˚

üˆÏöÓ˚ !ã˛!ܲͧy ˆÜ˛yÌyÎ˚ ˛õyÓ⁄ !öˆÏçÓ˚ üˆÏöÓ˚

IJõˆÏÓ˚•z ˆï˛y ܲˆÏrê˛Δy° ˆö•zÈÙÙÙÈ flf# Óy xöƒ

ܲyí˛zˆÏܲ ˆÓyé˛yÓ Ü˛# ܲˆÏÓ˚⁄ xy˛õöyÓ˚ Ä•z

≤ß¿ê˛y•z ï˛áö üyÌyÎ˚ â%Ó˚ˆÏåÈÈÙÙÙÈÚ!ܲˆÏ§Ó˚ çˆÏöƒ

ÓÑyã˛Ó xy!ü⁄Û ÈÙÙÙÈxyüyÓ˚ Ä•z xÓfiÌyÎ˚

üyö!§Ü˛ ã˛yˆÏ˛õ•z •Î˚ï˛ xyüyÓ˚ flf# •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏ°ö

xƒy!ܲí˛zê˛ í˛yÎ˚!Ó!ê˛ˆÏ§Ó˚ Ó˚%à#– xyÓ˚ §Ó ˆÌˆÏܲ

ÓˆÏí˛¸y ˛õ!Ó˚•y§ ܲ# •° çyˆÏööÈÙÙÙÈ xyç xy!ü

!ò!Óù ˆÓшÏã˛ xy!åÈÈÙÙÙÈ xyÓ˚ àï˛ ˆòí˛¸ ÓåÈÓ˚

xyˆÏà xyüyÓ˚ flf# ã˛ˆÏ° ˆàˆÏ°ö Ä•z

í˛yÎ˚!Ó!ê˛ˆÏ§•z– ܲ# Ó°ˆÏ°ö ~ê˛yˆÏܲ⁄ í˛y=˛yÓ˚

!•ˆÏ§ˆÏÓ xyüyÓ˚ ≤Ã!ï˛Órôܲï˛y⁄ öy!ܲ xyüyÓ˚

˛õyˆÏ˛õÓ˚ !•§yÓ⁄ öy!ܲ xyüyÓ˚ û˛Î˚ ˛õyÄÎ˚y

üˆÏöÓ˚ í˛z_Ó˚•#ö ≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_Ó˚ öy ˛õyÄÎ˚yÓ˚

ˆá§yÓ˚ï˛⁄

ÈÙÙÙÈ ˆ§áyö ˆÌˆÏܲ•z !ܲ xy˛õöyÓ˚ ˆ§ˆÏܲu˛

•z!öLjϧÓ˚ ¢%Ó˚%ÈÙÙÙÈ⁄ S!ܲÓ˚ܲü fl∫àˆÏï˛y!=˛Ó˚

üˆÏï˛y•z ӈϰ í˛zë˛ˆÏ°ö xü°ÓyÓ%V

ÈÙÙÙÈ •ÑƒyÈÙÙÙÈ !ë˛Ü˛ ӈϰˆÏåÈöÈÙÙÙÈ~ÓÇ

ï˛yÓ˚˛õˆÏÓ˚•z ˆ§•z Ó•zà%ˆÏ°yÈÙÙÙÈ ï˛ˆÏÓ xˆÏöܲ

ü)°ƒ ˆã˛yܲyˆÏöyÓ˚ ˛õÓ˚– xy˛õ!ö xˆÏöܲ §y•§#

ˆ°yܲ ü¢y•zÈÙÙÙÈ ˆÎ ~ܲê˛y í˛zê˛ˆÏܲy ˆú˛yˆÏöÓ˚

í˛yˆÏܲ §yí˛¸y !òˆÏÎ˚ í˛z_Ó˚ á%ÑçˆÏï˛ ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚

˛õˆÏí˛¸ˆÏåÈö– xy!ü ˛õy!Ó˚!öÈÙÙÙÈ≤ÃyÎ˚ ˆòí˛¸ ÓåÈÓ˚

!åÈ°yü ~•z xrôܲyˆÏÓ˚– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ˆ˛õ°yü

xyüyÓ˚ ≤ÃÌü Ó•zÈÙÙÙÈÓ•zˆÏÎ˚Ó˚ öyüÈÙÙÙÈÚ◊# §ç°

ã˛ˆÏRy˛õyôƒyÎ˚Û– ~öyˆÏܲ Ó°ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö xyüyÓ˚

ç#ÓˆÏöÓ˚ !mï˛#Î˚ •z!öLjϧÓ˚ xy˛õöyÓ˚ ˆ§•z

üyfiê˛yÓ˚ü¢y•zÈÙÙÙÈ◊# §%ôöƒ ˆ§ö– §ç°

37

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

38

ã˛ˆÏRy˛õyôƒyÎ˚ xyüyÓ˚•z ˆ˛õˆÏ¢rê˛ !åȈϰö

~ܲܲyˆÏ°– ܲƒyyÓ˚– ï˛áö û˛oˆÏ°yܲ !öˆÏçÓ˚

!mï˛#Î˚ ç#ÓöˆÏܲ ~ˆÏ°y˛õyÌy!í˛¸ û˛yˆÏÓ á%шÏç

ã˛ˆÏ°ˆÏåÈöÈÙÙÙÈxyÓ˚ xy!ü ï˛áö §¡õ)î≈û˛yˆÏÓ

!ò¢y•yÓ˚y– Sӈϰ ~ܲê%˛ ÌyüˆÏ°ö

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%–V

ÈÙÙÙÈ xyÓ˚ ˆ§áyö ˆÌˆÏܲ•z !ܲÈÙÙÙÈ~•z

Úí˛z_Ó˚òyöÛ⁄

ÈÙÙÙÈ SܲˆÏÎ˚ܲ ˆ§ˆÏܲu˛ !ÓÓ˚!ï˛Ó˚ ˛õÓ˚V •Ñƒy

Ó°ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚öÈÙÙÙÈ– ~ܲê˛y í˛z!=˛ ˛õˆÏí˛¸!åÈ°yüÈÙÙÙÈ

‘Life is 10% what happens to you

and 90% how you react to it’–

§ç°ÓyÓ%Ó˚ üyôƒˆÏü•z xyüyÓ˚ •yˆÏï˛ ~°

xyÓ˚Ä Ü˛ˆÏÎ˚ܲ!ê˛ Ó•zÈÙÙÙÈÚ§%!ÓöÎ˚ ã˛Ü ˛Óï≈˛#Ûñ

Úˆ§Ô!üe òy§Û xyÓ˚ Úxï˛§# ˆ§öÛ– ˆ§•z

ܲöú%˛!§Î˚yˆÏ§Ó˚ û˛y£ÏyÎ˚ xyüÓ˚y §Óy•z ï˛áö

xyüyˆÏòÓ˚ !mï˛#Î˚ ç#ÓˆÏöÓ˚ ˛õˆÏÌ xyÓ˚

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ û˛y£ÏyÎ˚ xyüÓ˚y •°yüÈÙÙÙȈ§•z

Ú°y° â%Ñ!ê˛Ó˚ ò°Û–

ÈÙÙÙÈ °y° â%Ñ!ê˛Ó˚ ò°⁄ÈÙÙÙÈüyˆÏö⁄

ÈÙÙÙÈ S~ܲê%˛ ü%ã˛!ܲ ˆ•ˆÏ§V üyˆÏö xyÓ˚ !ܲå%È•z

öy xü°ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ üyˆÏöÈÙÙÙÈ xyüÓ˚y §Óy•z

xy˛õöyÓ˚ òˆÏ°– ç#ÓˆÏöÓ˚ !Ó!û˛ß¨ Ó˚ܲˆÏüÓ˚

áyüˆÏáÎ˚y!° ≤Ã!Ü ˛Î˚yÎ˚ xyüÓ˚y §Óy•z ~áö

xyüyˆÏòÓ˚ ˆ§ˆÏܲu˛ •z!öLjϧ– ܲyˆÏÓẙÓ˚ ܲƒyyÓ˚ñ

ܲyˆÏÓ˚yÓ˚ xöƒ!ܲå%È–

ÈÙÙÙÈ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%ÈÙÈÄ⁄ Sã˛üˆÏܲ í˛zë˛ˆÏ°ö

xü°ÓyÓ%V

ÈÙÙÙÈ •ÑƒyÈÙÙÙȧ%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ä– ≤ÈÏfiê˛ê˛ ܲƒyyÓ˚–

ˆÓ¢ ܲˆÏÎ˚ܲ ÓåÈÓ˚ •°– ˆáÎ˚y° ܲˆÏÓ˚ö!ö

•Î˚ï˛ÈÙÙÙÈí˛z!ö ܲÌy Ó°ˆÏï˛ Ó°ˆÏï˛ •Ñy!˛õˆÏÎ˚

ĈÏë˛ö üyˆÏé˛ üyˆÏ鲖 §Óy•z ӈϰ í˛z!ö òyÓ˚%î

!ÓK˛yö ˛õí˛¸yö– xy!ü Ó!° ÄöyÓ˚ !öˆÏçÓ˚

ç#Óö•z ˆï˛y xyüyˆÏòÓ˚ ܲyˆÏåÈ ~ܲ ühflÏ !¢«˛yÓ˚

!Ó£ÏÎ˚Ó›– ܲï˛ê˛y ¢yÓ˚#!Ó˚ܲ Îsfîy !öˆÏÎ˚ í˛z!ö

ã˛°ˆÏåÈö ˆ§ê˛y xy!ü çy!ö– ÄöyˆÏܲ !Ó◊yü

!öˆÏï˛ Ó°ˆÏ° í˛z!ö ˆ«˛ˆÏ˛õ ĈÏë˛ö– ӈϰö ÈÙÙÙÈ

ˆÓшÏã˛ ÌyܲyÓ˚ çˆÏöƒ ˆÎüö x!:ˆÏçö

òÓ˚ܲyÓ˚ÈÙÙÙÈ ˆï˛üö üyö%£ÏÄ òÓ˚ܲyÓ˚– xöƒ

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ç#ÓˆÏöÓ˚ üˆÏôƒ•z ˆÎ xyüyÓ˚

!çÎ˚öܲy!벖Û

ÈÙÙÙÈ !ܲv ܲ# ܲˆÏÓ˚ ˛õyˆÏÓ˚ö⁄

ÈÙÙÙÈ çy!ö öy– •Î˚ï˛ Úüyö%£ÏÈÙÈÓ•zÛ ˛õí˛¸yÓ˚

ˆö¢y Óy •Î˚ï˛ xöƒ !ܲå%È– ï˛ˆÏÓ ~шÏòÓ˚ˆÏܲ

ˆòˆÏá !¢ˆÏá!åÈ ˆÎ Óƒy˛õyÓ˚ê˛y x§Ω˛Ó öÎ˚–

xyÓ˚ xy!üÄ !öˆÏç ˆ§•z ˆã˛T˛y•z ܲÓ˚!åÈ–

Ó°ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö ~•z §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%ñ §ç°ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ

~•z üyö%£Ïà%ˆÏ°yÓ˚ ~•z Úüyö%£ÏÈÙÈÓ•zÛ ˛õí˛¸yÓ˚

í˛zß√yòöy !öˆÏÎ˚•z ~•z í˛z_Ó˚òyö– Ó°ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ö

~ê˛y•z xyüyˆÏòÓ˚ ˆÓшÏã˛ ÌyܲyÓ˚ Úˆ¢£Ï í˛z˛õyÎ˚Û–

ï˛yÓ˚˛õˆÏÓ˚ xyˆÏ§ Óy!ܲÓ˚yÈÙÙÙÈöy!ú˛§yñ ˛õê˛Ü%˛ñ

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ˆ§Ô!üeòyñ ü•!§ö xyÓ˚ Ó#ˆÏÓ˚ŸªÓ˚ÈÙÙÙÈ– !ï˛!ï˛Ó˚

xyÓ˚ !ü◊y!çÓ˚ ܲÌy xyÓ˚ öy•z Óy Ó°°yü–

~•z •° xyüyˆÏòÓ˚ °y°ÈÙÈâ%Ñ!ê˛Ó˚ ò°– S~ܲê˛yöy

ܲÌy ӈϰ ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ~ܲê%˛ ÌyüˆÏ°öV–

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ ܲÌyà%ˆÏ°y xü°ÓyÓ%Ó˚

ܲyˆÏö ï˛#ˆÏÓ˚Ó˚ üˆÏï˛y !ÓÖô!åÈ°– ~•z fl∫yÌ≈˛õÓ˚

˛õ,!ÌÓ#ˆÏï˛ ~•z Ó˚ܲüê˛y ˆÎ âê˛ˆÏï˛

˛õyˆÏÓ˚ÈÙÙÙȈ§ê˛yˆÏï˛ ˆÓyô•Î˚ xü°ÓyÓ%Ó˚ üö §yÎ˚

!ò!FåÈ° öy– ~ܲê˛y xq$ï˛ m®μ !öˆÏÎ˚•z âˆÏÓ˚Ó˚

ˆÜ˛yˆÏî Ó˚yáy Ä•z ܲƒyÓ˚üˆÏÓyí≈˛ê˛yÓ˚ !òˆÏܲ ˆã˛yá

ã˛ˆÏ° ˆà° xü°ÓyÓ%Ó˚– üˆÏö •° âˆÏÓ˚Ó˚ üˆÏôƒ

ˆÎö òy!˛õˆÏÎ˚ ˆÓí˛¸yˆÏFåÈö §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ~!òܲ

ˆÌˆÏܲ Ä!òܲ– ˆ§•z ã˛¢üyÓ˚ úÑ˛yܲ !òˆÏÎ˚

ã˛yí˛z!öÈÙÙÙȈ§•z !Ó!FåÈ!Ó˚ •y!§– §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚

ܲÌy ˆÎö flõT˛ ¢%öˆÏï˛ ˆ˛õˆÏ°ö !ï˛!öÈÙÙÙÈ

ÚÓ°ˆÏ° §Óy•zñ ~•z ˆåȈϰê˛y ÓÑyã˛ˆÏ° ˛õˆÏÓ˚ ï˛ˆÏÓñ

Ó%!Âô ˆçyˆÏÓ˚ ~ §Ç§yˆÏÓ˚ˆÏï˛ ~ܲê˛y !ܲå%È •ˆÏÓ–Û

°y°â%Ñ!ê˛Ó˚ òˆÏ°Ó˚ ÓÎ˚flÒï˛ü üyö%£Ï!ê˛Ó˚ ~ï˛

≤Ãyî¢!=˛ xyˆÏ§ ˆÜ˛yˆÏaˆÏܲ⁄ ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚

ܲÌyˆÏï˛•z §!¡∫Í !ú˛Ó˚° ïÑ˛yÓ˚ÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ ~•z âˆÏÓ˚ ӈϧ•z Ü˛ï˛ üyö%£Ï

ˆòá°yüÈÙÙÙÈ– ˆÓ!¢Ó˚ û˛yà•z çyöˆÏï˛ ã˛yöÈÙÙÙÈ

ˆÜ˛yöÄ üƒy!çܲ !òˆÏÎ˚ ïÑ˛yˆÏòÓ˚ ü,ï%˛ƒÓ˚ !òöˆÏܲ

!˛õ!åȈÏÎ˚ ˆòÄÎ˚y ÎyˆÏÓ !ܲöy⁄ ~ܲçöˆÏܲ xyÓ˚

ÌyܲˆÏï˛ öy ˆ˛õˆÏÓ˚ !çˆÏK˛§ ܲˆÏÓ˚Ä

ˆú˛ˆÏ°!åÈ°yüÈÙÙÙÈÚôÓ˚%ö Î!ò !˛õ!åȈÏÎ˚Ä !ò•zÈÙÙÙÈ

ï˛y•ˆÏ° ܲ# ܲÓ˚ˆÏÓö⁄ xyÓyÓ˚ ˆ§•z ü,ï%˛ƒÓ˚

xˆÏ˛õ«˛y⁄Û ô%Ó˚ ü¢y•zÈÙÙÙÈxyòˆÏ˛õ ÓÑyã˛ˆÏï˛ ˆÜ˛í˛z

ã˛yÎ˚ öyÈÙÙÙÈ §Óy•z ã˛yÎ˚ ü,ï%˛ƒˆÏܲ !˛õåȈÏö ˆë˛°ˆÏï˛–

~ܲê˛y ܲÌy•z xy˛õöyˆÏܲ Ó°ÓÈÙÙÙÈÎ!òÄ Ä•z§Ó

K˛yö Óy í˛z˛õˆÏò¢ xyüÓ˚y ~•z í˛z_Ó˚òyˆÏö !ò•z

öyÈÙÙÙÈxy˛õ!ö ˆÎˆÏ•ï%˛ ÓÑyã˛ˆÏï˛ ã˛yÄÎ˚yÓ˚ ܲÌy

Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈï˛y•z Ó°!åÈÈÙÙÙÈ ÓÑyã˛ˆÏï˛ ã˛y•ẑ Ï° ÓÑyã˛yÓ˚

ܲyÓ˚î !ë˛Ü˛ ܲÓ˚%ö–

Ó°yÓ˚ üˆÏï˛y xyÓ˚ !ܲå%È !åÈ° öy

xü°ÓyÓ%Ó˚– fiÌ!ÓˆÏÓ˚Ó˚ üˆÏï˛y xyÓ˚Ä ˆÓ¢

!ܲå%È«˛î ˆã˛Î˚yˆÏÓ˚ ӈϧ!åȈϰö !ï˛!ö–

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ% ˆã˛Î˚yÓ˚ ˆÌˆÏܲ í˛zˆÏë˛ Ä•z Ó•zˆÏÎ˚Ó˚

xy°üy!Ó˚ê˛yÓ˚ §yüˆÏö ~ܲê%˛ òÑyí˛¸yˆÏ°ö–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ !ú˛ˆÏÓ˚ ~ˆÏ§ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ

Ó%é˛ˆÏ°ö xü°ÓyÓ%ÈÙÙÙÈ xy˛õöyÓ˚ üï˛•z §Ó

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚•z ~ܲ ~ܲê˛y ܲˆÏÓ˚ à“ xyˆÏåÈ–

xy˛õyï˛û˛yˆÏÓ x!ü° üˆÏö •ˆÏ°ÄÈÙÙÙÈ •ˆÏÓ˚ òˆÏÓ˚

ˆ§•z ~ܲ•z û˛Î˚ ˛õyÄÎ˚y xyÓ˚ û˛Î˚ ˛õyÄÎ˚yˆÏöyÓ˚

à“– ï˛y•z xy˛õöyÓ˚ üˆÏï˛y•zÈÙÙÙÈxyüyˆÏòÓ˚Ä

ˆ§•z ~ܲ•z û˛Î˚ÈÙÙÙÈ ~ܲ•z ≤ß¿– xyÓ˚ ï˛y•z

~ܲê%˛ xöƒ û˛yˆÏÓ û˛yӈϰÈÙÙÙÈ ~•z í˛z_Ó˚òyˆÏö

xyüÓẙ §Óy•z ~ܲ ~ܲ!ê˛ xyhflÏ fl∫yÌ≈˛õÓ˚ ≤Ãyî#–

Ä•z Úˆ§ˆÏܲu˛ •z!öÇ§Û Óyò !òˆÏ° ~ê˛y•z §Ó

ˆÌˆÏܲ ÓˆÏí˛¸y !ü° xyüyˆÏòÓ˚ §ÓyÓ˚ üˆÏôƒÈÙÙÙÈ–

xˆÏöܲê˛y ˆ§•zÈÙÙÙÈ Úöyöy û˛y£Ïy öyöy üï˛ÈÙÙÙÈöyöy

˛õ!Ó˚ôyöÈÙÙÙÈ!Ó!ÓˆÏôÓ˚ üyˆÏé˛ ˆòá !ü°ö ü•yöÛ–

•y •y •yÈÙÙÙÈ–

ÈÙÙÙÈ fl∫yÌ≈˛õÓ˚⁄ Sˆàyäy!öÓ˚ fl∫ˆÏÓ˚ Ó°ˆÏ°ö

xü°ÓyÓ%V

ÈÙÙÙÈ !Ó°«˛îÈÙÙÙÈ¢%ô% fl∫yÌ≈˛õÓ˚

öÎ˚ÈÙÙÙÈ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚ §yÓ˚Ì˛õÓ˚§‰ÈÙÙÙÈ– ~áyˆÏö

≤ÈÏï˛ƒˆÏܲ•z xyüÓ˚y ~ˆÏ§!åÈ !öˆÏçÓ˚ ï˛y!àˆÏò–

á%Ó û˛yˆÏ°y ܲˆÏÓ˚•z çy!öÈÙÙÙÈ~áyˆÏö ܲyí˛zˆÏܲ

§%fiÌ Ü˛Ó˚yÓ˚ ˆÜ˛yöÄ «˛üï˛y•z xyüyˆÏòÓ˚

ˆö•zÈÙÙÙÈxyÓ˚ ï˛y•z ˆ§ê˛yÓ˚ òyÎ˚Ä xyüyˆÏòÓ˚

ˆö•z– fl∫yÌ≈˛õÓ˚ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ üˆÏï˛y•zÈÙÙÙÈ~ˆÏܲ

xˆÏöƒÓ˚ ç#Óö ˆÌˆÏܲ•z !üÌ!‹;Î˚yÓ˚

üyôƒˆÏüÈÙÙÙÈôˆÏÓ˚ !öö xyüyˆÏòÓ˚•z üˆÏöÓ˚ ≤Èϟ¿Ó˚

í˛z_Ó˚ á%шÏç ˆÓí˛¸y•z xyüÓ˚y– ï˛y•z í˛z_Ó˚òyˆÏö

~ˆÏ§ xy˛õ!ö ˆ¢£Ï ˛õÎ≈hsˇ ˆÜ˛yöÄ Úí˛z_Ó˚Û

˛õyˆÏÓö !ܲ öy çy!ö öy...ï˛ˆÏÓ xyüÓẙ xy˛õöyÓ˚

ˆÌˆÏܲ xˆÏöܲ !ܲå%È•zÈÙÙÙÈ– ˆ• ˆ•ÈÙÙÙÈ–

xyÓ˚Ä !ܲå%È Ü˛Ìy ӈϰ!åȈϰö

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%ÈÙÙÙÈï˛ˆÏÓ ˆ§à%ˆÏ°y xyÓ˚ !ܲå%È•z

üyÌyÎ˚ ˆì˛yˆÏܲ!ö xü°ÓyÓ%Ó˚– ï˛yÓ˚ üyÌyÎ˚

ï˛áö â%Ó˚ˆÏåÈÈÙÙÙȧ%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ •y!§ñ !ï˛!ï˛ˆÏÓ˚Ó˚

üyÌyÓ˚ Ó˚!äö Óƒyu˛ñ !ü◊y!çÓ˚ Óy§ñ öy!ú˛§yÓ˚

§yö@’y§ñ ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ ã˛yí˛z!öñ ˛õyÜ≈˛ !fiê˛ΔˆÏê˛Ó˚

ú%˛ê˛˛õyÌÈÙÙÙÈ xyÓ˚Ä Ü˛ï˛ Ü˛#– !öˆÏçÓ˚ ˛õyOy!ÓÓ˚

˛õˆÏܲˆÏê˛ Ó˚yáy !ï˛!ï˛ˆÏÓ˚Ó˚ çˆÏöƒ xyöy ò%!ê˛

ã˛ˆÏܲyˆÏ°ˆÏê˛Ó˚ ܲÌyÄ ˆ§!òö ˆÓüy°%ü û%˛ˆÏ°

!àˆÏÎ˚!åȈϰö !ï˛!ö–

˛õÓ≈ÈÙÈ9– xöƒ ç#ÓˆÏöÓ˚ ü%§y!Óòy

˛õˆÏÓ˚Ó˚ ˆÓ˚yÓÓyÓ˚ xyÓ˚ ~ܲÓyÓ˚ í˛z_Ó˚òyˆÏö

!àˆÏÎ˚!åȈϰö xü°ÓyÓ%– ≤ÃyÎ˚ â^ˇê˛y ˛õÑyˆÏã˛Ü˛

!åȈϰö– ܲÌy •ˆÏÎ˚!åÈ° xˆÏöˆÏܲÓ˚ §yˆÏÌ•z–

ܲÌy ≤çˆÏAà ˆçˆÏö!åȈϰö ~•z í˛z_Ó˚òyˆÏöÓ˚

í˛zˆÏòƒyàê˛y ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ xyÓ˚ §ç°ÓyÓ%Ó˚–

Óy!ܲÓ˚y ˛õˆÏÓ˚ ~ˆÏܲ ~ˆÏܲ ~ˆÏ§ˆÏåÈöÈÙÙÙÈ–

§%!ÓöÎ˚ÓyÓ% ≤ÈÏú˛§Ó˚ñ §ç°ÓyÓ% !Ó˚ê˛yÎ˚yí≈˛

xy!ü≈ x!ú˛§yÓ˚ñ ˆ§Ô!üeÓyÓ%Ä í˛y=˛yÓ˚ñ

öy!ú˛§y ܲ!¡õí˛zê˛yÓ˚ §yˆÏÎ˚ˆÏ !ÓˆÏê˛Ü˛ ˛õí˛¸ˆÏåÈñ

ü•!§ˆÏöÓ˚ •zˆÏ°!Q…ܲƒy° à%í˛ˆÏ§Ó˚ ÓƒyÓ§yñ

Ó#ˆÏÓ˚ŸªÓ˚ !Ó˚ܲ¢y ã˛y°yöñ ˛õê˛Ü%˛ ç!üÓ˚ òy°y!°

ܲˆÏÓ˚ xyÓ˚ xï˛§# fl%Ò° !¢!«˛Ü˛y– !ï˛!ï˛Ó˚

ˆòÓÓẙçÓyÓ%Ó˚ Órô%Ó˚ ˆüˆÏÎ˚ xyÓ˚ !ü◊y!çˆÏܲÄ

ˆòÓÓ˚yçÓyÓ%•z ~ˆÏöˆÏåÈö– í˛z_Ó˚òyˆÏöÓ˚

•z!ï˛•y§ ÓˆÏí˛¸y•z §Ç!«˛Æ– ~áyˆÏö §Óy•z

xyˆÏ§ö !öˆÏçÓ˚ fl∫yˆÏÌ≈ÈÙÙÙÈ ï˛y•z ê˛yܲy ˛õÎ˚§yÓ˚

ˆá°y ~áyˆÏö ˆö•z– í˛z_Ó˚òyˆÏöÓ˚ Óy!í˛¸!ê˛

§ç°ÓyÓ%Ó˚ ˜˛õï,˛Ü˛ §¡õ!_– xyÓ˚ üy!§Ü˛

áÓ˚ã˛ ~ÑÓ˚y !öˆÏçˆÏòÓ˚ üˆÏôƒ û˛yà ܲˆÏÓ˚ ˆöö–

xyÓ˚ ~ܲçö !åȈϰö ~•z í˛z_Ó˚òyˆÏöÈÙÙÙÈ◊#

˛õ!Ó˚ˆÏï˛y£Ï Ó˚yÎ˚– û˛oˆÏ°yܲ öy!ܲ ~ܲ§üÎ˚

xyÓ˚ !í˛ Óü≈ˆÏöÓ˚ !ê˛ˆÏü˛ !àê˛yÓ˚ ÓyçyˆÏï˛ö–


üy§ åȈÏÎ˚ܲ •° üyÓ˚y ˆàˆÏåÈö– ï˛ˆÏÓ

û˛oˆÏ°yˆÏܲÓ˚ !àê˛yÓ˚!ê˛ Ó˚yáy xyˆÏåÈ ~•z

í˛z_Ó˚òyˆÏö•zÈÙÙÙȈÎ!ê˛ xy˛õyï˛ï˛ ˛õê˛Ü%˛Ó˚

!ç¡øyÎ˚– ÓyçyˆÏï˛ öy ˛õyÓ˚ˆÏ°Ä ˆ§•z Îsf!ê˛ˆÏܲ

!öˆÏÎ˚ !Ó!û˛ß¨ §üˆÏÎ˚ !Ó!û˛ß¨ ˆ˛õyˆÏç ˆ§°!ú˛

ï%˛°ˆÏï˛ ˆòáy ˆàˆÏåÈ ï˛yˆÏܲ–

ˆ§•z ˆÌˆÏܲ ã˛°ˆÏåÈ ~•z í˛z_Ó˚òyö– ≤ÈÏï˛ƒÜ˛

ˆÓ˚yÓÓyÓ˚– üyˆÏé˛ üyˆÏé˛ ~áyˆÏö xü°ÓyÓ%Ó˚

üˆÏï˛y ܲˆÏÎ˚ܲçö xyˆÏ§ö üˆÏöÓ˚ üˆÏôƒ ~ܲà%FåÈ

xrôܲyÓ˚ !öˆÏÎ˚– ˆÜ˛í˛z ≤ÃÌü !òˆÏöÓ˚ ˛õÓ˚ÈÙÙÙÈ

xyÓyÓ˚ ˆÜ˛í˛z !mï˛#Î˚ !òˆÏöÓ˚ ˛õÓ˚ xyÓ˚ xyˆÏ§ö

öy– ~ˆÏòÓ˚ üˆÏôƒ•z ܲˆÏÎ˚ܲçö ˆï˛y ÎyÄÎ˚yÓ˚

§üÎ˚ ΈÏÌT˛˛ !ÓÓ˚!=˛Ó˚ ˛õÓ˚ ~ê˛yÄ ÓˆÏ°

ˆàˆÏåÈöÈÙÙÙÈÚ2019 §yˆÏ° ~ ¢%ô% Óܲ Óܲ ܲˆÏÓ˚

xy˛õöyÓ˚y !ܲ ܲƒyyÓ˚ §yÓ˚yˆÏÓö ˆû˛ˆÏÓˆÏåÈö⁄

~ܲçö xyô ˛õyà° Ü˛u˛yQˆÏÓ˚Ó˚ ç#Óö ܲy!•!ö

¢%ˆÏö !ܲ xyüyÓ˚ ¢Ó˚#ˆÏÓ˚Ó˚ Îsfîy ܲˆÏü ÎyˆÏÓ⁄Û

xyÓyÓ˚ ˆÜ˛í˛z ˆÜ˛í˛z xü°ÓyÓ%Ó˚ üˆÏï˛y•z ã˛yÓ˚ˆÏê˛

!òö•z xyˆÏ§ö ÓˆÏê˛ ï˛ˆÏÓ ~•z ã˛yÓ˚ˆÏê˛ !òˆÏö

ïÑ˛yˆÏòÓ˚ üˆÏöÓ˚ xrôܲyÓ˚ ܲï˛ê˛y ò)Ó˚ •Î˚ÈÙÙÙȈ§ê˛y

çyöyÓ˚ ˆÜ˛yöÄ í˛z˛õyÎ˚ ˆö•z– ܲyÓ˚îÈÙÙÙÈ~•z

í˛z_Ó˚òyˆÏö !ú˛í˛ÓƒyˆÏܲÓ˚ áyï˛y ÌyܲˆÏ°Ä

xˆÏöˆÏܲ•z ˆ§ê˛yˆÏï˛ !ܲå%È !°áˆÏï˛ xˆÏ§yÎ˚y!hflÏ

ˆÓyô ܲˆÏÓ˚ö– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ xyÓyÓ˚ ˆí˛ê˛yˆÏÓ§ ˆÌˆÏܲ

ˆú˛yö ÎyÎ˚ ˆÜ˛yöÄ xˆÏã˛öy ~ܲ à%FåÈ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚

ܲyˆÏåÈ– ˆã˛öy ≤Èϟ¿Ó˚ xçyöy í˛z_Ó˚ ˆòÄÎ˚yÓ˚

•yï˛åÈy!ö ˆò!áˆÏÎ˚ ˆí˛ˆÏܲ xyöy •Î˚ ˆ§•z §Ó

°y°â%Ñ!ê˛Ó˚ üyö%£ÏˆÏòÓ˚–

!ú˛ˆÏÓ˚ xy!§ xü°ÓyÓ%Ó˚ ܲÌyÎ˚–

í˛z_Ó˚òyˆÏöÓ˚ Ä•z !ú˛í˛ÓƒyˆÏܲÓ˚ áyï˛yÎ˚

xü°ÓyÓ% ܲ# !°ˆÏá!åȈϰö Óy xyˆÏòÔ !ܲå%È

!°ˆÏá!åȈϰö !ܲöy ˆ§ ܲÌy çyöy ÎyÎ˚!ö–

û˛oˆÏ°yˆÏܲÓ˚ í˛z_Ó˚òyö ã˛ƒy≤WzyˆÏÓ˚Ó˚ ˛õÓ˚ ≤ÃyÎ˚

ˆòí˛¸ ÓåÈÓ˚ ˆÜ˛ˆÏê˛ ˆàˆÏåÈ– àï˛ ¢!öÓyÓ˚ ˆÌˆÏܲ

xü°ÓyÓ% •y§˛õyï˛yˆÏ° û˛!ï≈˛– í˛y=˛yÓ˚

˛õyÌ≈§yÓ˚!Ì Ó§% ~ˆÏ§ˆÏåÈö Ó˚yí˛zu˛ !û˛!çˆÏê˛–

àï˛ ò% !òö ˛õÓ˚ xyç xü°ÓyÓ%Ó˚ ¢Ó˚#Ó˚ ~ܲê%˛

û˛yˆÏ°y– í˛y=˛yˆÏÓ˚Ó˚ ≤Èϟ¿Ó˚ í˛z_ˆÏÓ˚ Ó°ˆÏ°öñ

Úxyç xˆÏöܲê˛y û˛yˆÏ°y ˆÓyô ܲÓ˚!åÈ–Û

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ~ܲê%˛ í˛y=˛yÓ˚˛õyˆÏö ~ܲê˛y !fløï˛

•y!§ !òˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°öñ Úxy˛õ!ö û˛yˆÏ°y xyˆÏåÈö

ˆï˛y⁄Û

ã˛üˆÏܲ í˛zˆÏë˛ xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ ~ܲê˛y

ÚxÓyܲ ˛õ,!ÌÓ#Û ò,!T˛ ˆ•ˆÏö í˛yÉ Ó§% ˆåÈyˆÏRy

ܲˆÏÓ˚ Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈû˛yˆÏ°y–

xü°ÓyÓ%Ó˚ !Ó˚ˆÏ˛õyê≈˛à%ˆÏ°yÓ˚ !òˆÏܲ ~ܲÓyÓ˚

ˆã˛yá Ó%!°ˆÏÎ˚ öy§≈ˆÏܲ !ܲå%È Ü˛Ìy ӈϰ xyÓyÓ˚

xü°ÓyÓ%Ó˚ !òˆÏܲ !ú˛Ó˚ˆÏ°ö í˛É Ó§%–

Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈ!ã˛hsˇy ܲÓ˚ˆÏÓö öy– Ó,•flõ!ï˛ÓyˆÏÓ˚Ó˚

üˆÏôƒ xy˛õöyÓ˚ å%È!ê˛–

≤Ãï%˛ƒ_ˆÏÓ˚ ˆÜ˛Ó° ~ܲê˛y •y°Ü˛y •y!§

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

åÈyí˛¸y xyÓ˚ !ܲå%È•z ˆòö!ö ˆÓí˛ öÇ 4!ÓÈÙÈ~Ó˚

ˆÓ˚yà# ◊# xü° xy•zã˛–

Ó°y•z Óy•%°ƒ ˆÎ Ä•z ã˛ï%˛Ì≈ ˆÓ˚yÓÓyˆÏÓ˚Ó˚

˛õÓ˚!òö ˆÌˆÏܲ•z ˆÎ xü°ÓyÓ%Ó˚ ç#ÓˆÏöÓ˚ §Ó

xrôܲyÓ˚ ò)Ó˚ •ˆÏÎ˚ !àˆÏÎ˚!åÈ° ÈÙÙÙÈ~üöê˛y

ˆüyˆÏê˛Ä •Î˚!ö– ˆÎ ≤ß¿à%!° !öˆÏÎ˚ !ï˛!ö

í˛z_Ó˚òyˆÏö !àˆÏÎ˚!åȈϰö ˆ§•z ≤ß¿à%!°Ó˚

~ܲ!ê˛Ó˚ í˛z_Ó˚Ä !ï˛!ö ˛õyö!öÈÙÙÙÈí˛z°ˆÏê˛

ˆ˛õˆÏÎ˚!åȈϰö xyÓ˚Ä Ü˛ˆÏÎ˚ܲ!ê˛ ≤ß¿–

xyˆÏ¢˛õyˆÏ¢Ó˚ üyö%£ÏÈÙÈÓ•z ˆÌˆÏܲ ê%˛ˆÏܲ ˆöÄÎ˚y

ˆ§•z ≤ß¿à%!°•z ïÑ˛yˆÏܲ û˛y!ÓˆÏÎ˚!åÈ° ≤ÃyÎ˚ üy§

åȈÏÎ˚ܲ– üˆÏôƒ §%!ÓöÎ˚ÓyÓ%Ó˚ ˆ§•z çy˛õyö !öˆÏÎ˚

û˛yÓˆÏï˛ ÓˆÏ§ ˆ˛õˆÏÎ˚!åȈϰö ~ܲ öï%˛ö

¢∑ÈÙÙÙÈÚ•z!ܲày•zÛ– xyÓ˚ ˆ§áyö ˆÌˆÏܲ xyÓ˚Ä

ã˛yÓ˚!ê˛ ¢∑ÈÈÙÙÙÈxyˆÏÓà (passion), í˛zˆÏj¢ƒ

(mission), xyhsˇÓ˚ ˆ≤ÃÓ˚îy (vocation) xyÓ˚

ç#!Óܲy (profession)– xyÓ˚ ˆ§áyö ˆÌˆÏܲ

ˆ§•zÈÈÙÙÙÈò%ˆÏÎ˚ ò%ˆÏÎ˚ ã˛yÓ˚ Óy !ӈϢ£Ï ܲˆÏÓ˚ ã˛yˆÏÓ˚

ã˛yˆÏÓ˚ ã˛í˛¸ã˛!í˛¸– ï˛y•z í˛É Ó§%Ó˚ ü%ˆÏá Ú!ã˛hsˇy

ܲÓ˚ˆÏÓö öyÛ ¢%ˆÏö ~ܲê%˛ üçy•z ˆ˛õˆÏ°ö

xü°ÓyÓ%– !ã˛hsˇy ˆÎ ï˛yÓ˚ üyÌyÎ˚ ~áö

xˆÏöܲà%ˆÏ°y–

≤ÃÌü !ã˛hsˇy xyàyü# ~!≤Èϰ xü°ÓyÓ%

ïÑ˛yÓ˚ ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ §ˆÏüï˛ ÎyˆÏFåÈö ˆüây°Î˚ÈÙÙÙȈ§•z

§Çܲyhsˇ !ê˛!Ü˛ê˛ xyÓ˚ ˆ•yˆÏê˛° Ó%!ܲÇà%ˆÏ°y ˆ§ˆÏÓ˚

ˆú˛°y– !mï˛#Î˚ !ã˛hsˇyÈÙÙÙÈàï˛ üyˆÏ§ åÈyˆÏòÓ˚ ê˛ˆÏÓ

°yàyö ܲˆÏÎ˚ܲê˛y ˆày°yˆÏ˛õÓ˚ ã˛yÓ˚yÓ˚ çˆÏöƒ

û˛yˆÏ°y !ܲå%È §yˆÏÓ˚Ó˚ ÓƒÓfiÌy ܲÓ˚yÈÙÙÙÈxyÓ˚

ï,˛ï˛#Î˚ !ã˛hsˇy ~•z ˆÓẙÓÓyˆÏÓ˚ í˛z_Ó˚òyˆÏö ÎyÄÎẙ–

≤ÃyÎ˚ àï˛ ~ܲ ÓåȈÏÓ˚Ó˚ xˆÏû˛ƒ§ÈÙÙÙÈ– àï˛Ü˛y°

§ˆÏrôˆÏÓ°y xï˛§# xyÓ˚ ˛õê˛Ü%˛ ~•z öy!§≈LjϕyˆÏü

~ˆÏ§!åÈ° ˆòáy ܲÓ˚ˆÏï˛– ӈϰˆÏåÈÈÙÙÙÈ §yüˆÏöÓ˚

ˆÓ˚yÓÓyÓ˚ xyÓ˚Ä ò%çö öï%˛ö Úüyö%£ÏÈÙÈÓ•zˆÏÎ˚Ó˚Û

xy§yÓ˚ ܲÌy– àï˛ Ü˛ˆÏÎ˚ܲ üy§ ôˆÏÓ˚ÈÙÙÙ

ȈòÓÓ˚yçÓyÓ%Ó˚ xÓï≈˛üyˆÏö xü°ÓyÓ%•z ~áö

í˛z_Ó˚òyˆÏöÓ˚ ~ܲ xöƒï˛ü ôyÓ˚ܲ–

ÓåÈÓ˚áyˆÏöܲ xyˆÏà ~ܲê˛y !§Âôyhsˇ

!öˆÏÎ˚!åȈϰö xü°ÓyÓ%– @ˇÃy§yFåyòˆÏöÓ˚

ÓƒÓfiÌy˛õöyñ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ≤Ã!ï˛

xAà#ܲyÓ˚ÓÂôï˛yñ !öç ¢Ó˚#ˆÏÓ˚Ó˚ !ã˛!ܲͧy Óy

ç#ÓˆÏöÓ˚ Óy!ܲ xyö%£Ïy!Aàܲ òyÎ˚ÓÂôï˛y Óy

¢áÈÙÙÙÈ~§ÓÓ˚ çˆÏöƒ ÌyÜ%˛Ü˛ §ÆyˆÏ•Ó˚ åÈ!ê˛

!òöÈÙÙÙȈ§yü ˆÌˆÏܲ ¢!ö– xyÓ˚ ~áyˆÏö ˆÜ˛yöÄ

Äû˛yÓ˚ê˛y•zü í˛z!ö ܲÓ˚ˆÏÓö öy– xyÓ˚ ˆÓẙÓÓyÓ˚ê˛y

ÄöyÓ˚ !öˆÏçÓ˚ÈÙÙÙÈxÌ≈yÍ ÚáÈÙÈ!Óû˛yˆÏàÓ˚Û ˆ§•z

í˛z_Ó˚òyˆÏöÓ˚ !òöÈÙÙÙÈ!öˆÏçÓ˚ áyï˛yÎ˚ÈÙÙÙÈ!öˆÏçÓ˚

ˆã˛öy à![˛Ó˚ Óy•zˆÏÓ˚Ó˚ ˆÜ˛yöÄ öï%˛ö

Úüyö%£ÏÈÙÈÓ•zÛ ˆÌˆÏܲ í˛z_Ó˚ ê%˛ˆÏܲ ˆöÄÎ˚yÓ˚ !òö–

¢Ó˚#ˆÏÓ˚Ó˚ !ã˛!ܲͧy í˛y=˛yÓ˚ ܲÓ˚ˆÏåÈ Ü˛Ó˚%ܲÈÙÙÙÈ–

!ܲv üˆÏöÓ˚ !ã˛!ܲͧyÓ˚ û˛yÓ˚ xü°ÓyÓ% !öˆÏçÓ˚

•yˆÏï˛•z !öˆÏÎ˚ˆÏåÈö– xyÓ˚ ï˛y•z Úí˛z_Ó˚Û á%шÏç

ˆÓí˛¸yö !˛õÓ˚y!üˆÏí˛Ó˚ à%ÆÜ˛ÓˆÏÓ˚ ˛õˆÏí˛¸ Ìyܲy

Ä•z üyö%£Ïà%!°Ó˚ üˆÏôƒÈÙÙÙÈï˛yˆÏòÓ˚ Úöï%˛ö

ç#ÓˆÏöÓ˚Ûñ Úöï%˛ö xrôܲyˆÏÓ˚Ó˚Û ˆ§•z ˆã˛öy

≤ß¿à%!°Ó˚ üyôƒˆÏü– xü°ÓyÓ%Ó˚ ~•z

í˛z_Ó˚òyˆÏöÓ˚ ≤Ã!Ü ˛Î˚yˆÏܲ ˆÜ˛í˛z ӈϰ

Ú˛õyà°y!üÛÈÙÙÙÈxyÓyÓ˚ ˆÜ˛í˛z ӈϰ Úü•Í

ܲyçÛÈÙÙÙÈ!ܲv xü°ÓyÓ%•z çyˆÏööÈÙÙÙÈí˛z!ö

~ˆÏ«˛ˆÏe û˛#£Ïî û˛yˆÏÓ•z fl∫yÌ≈˛õÓ˚– xyÓ˚ !öˆÏçÓ˚

fl∫yÌ≈ xyˆÏåÈ ÓˆÏ°•z !ú˛ ˆÓẙÓÓyˆÏÓ˚ û˛ƒyö!Ó˚ܲ¢yÎ˚

ò%°%!ö ˆáˆÏï˛ ˆáˆÏï˛ ˛õy!í˛¸ ˆòö Ä•z

Úü•y≤ÃfiÌyˆÏöÓ˚ ˛õˆÏÌ–Û ¢%öˆÏï˛ áyÓ˚y˛õ

°yàˆÏ°ÄÈÙÙÙÈ Ä•z áÈÙÈ!Óû˛yˆÏàÓ˚ !ܲå%È Úí˛zÓ≈Ó˚

ü!hflψϋÒÓ˚Û üyö%£Ï•z ï˛yˆÏܲ ˆÓшÏã˛ ÌyܲyÓ˚ Ó˚§ò

ç%!àˆÏÎ˚ ÎyˆÏFåÈ ï˛yˆÏòÓ˚ xçyˆÏhsˇ•z– ï˛ˆÏÓ ~•z

!˛õÓ˚y!üˆÏí˛Ó˚ à%ÆÜ˛ÓˆÏÓ˚ ˛õˆÏí˛¸ Ìyܲy üyö%£ÏˆÏòÓ˚

üˆÏôƒ üyˆÏé˛ üyˆÏé˛ Úxyܲy¢ ˆòáyÓ˚ •zFåÈyÛ çyˆÏà

xyÓ˚ÈÙÙÙÈ ï˛áö•z xy°y˛õ •Î˚ ˆÜ˛yöÄ öï%˛ö

Ú§%!ÓöÎ˚Ûñ Úxï˛§#Ûñ ÚˆòÓÓ˚yçÛ Óy Úxü°

xy•zã˛ˆÏòÓ˚Û §yˆÏÌÈÙÙÙÈ–

xû˛#ܲˆÏÜ˛Ä !öˆÏÎ˚ ~ˆÏ§!åȈϰö !ܲå%È!òö

xyˆÏà ~•z í˛z_Ó˚òyˆÏö– xû˛#ܲ !mï˛#Î˚ !òˆÏöÓ˚

˛õÓ˚ xyÓ˚ xyˆÏ§!ö– Îy•z ˆ•yܲÈÙÙÙÈü,ï%˛ƒÈÙÈ

§¡õ!Ü≈˛ï˛ ˆÜ˛yˆÏöy!ܲå%È•z xyÓ˚ xü°ÓyÓ%Ó˚

ܲyˆÏåÈ˛ ≤ß¿ öÎ˚ÈÙÙÙÈܲyÓ˚î !ï˛!ö ~áö í˛z_Ó˚òyˆÏö

ÓƒhflÏÈÙÙÙÈ≤Ãã˛[˛ ÓƒhflÏ– §üÎ˚ ïÑ˛yÓ˚ ܲyˆÏåÈ ~áö

û˛#£Ïî òyü#– ü,ï%˛ƒ !öˆÏÎ˚ ˆû˛ˆÏÓ §üÎ˚ öT˛

ܲÓ˚yÓ˚ üˆÏï˛y §üÎ˚ ˆÎ ïÑ˛yÓ˚ ܲyˆÏåÈ xyÓ˚

~ܲòü•z ˆö•z–

í˛É Ó§% ã˛ˆÏ° ÎyÄÎ˚yÓ˚ ˛õÓ˚ §y•zí˛

ˆê˛!Ó° ˆÌˆÏܲ ܲ!Óï˛yÓ˚ í˛y•z!Ó˚ê˛y ÓyÓ˚

ܲÓ˚ˆÏ°ö xü°ÓyÓ%– ܲ!Óï˛yÓ˚ §Çáƒy ~áö

ˆï˛£Ï!R– í˛y•z!Ó˚Ó˚ ≤ÃÌü ˛õyï˛yˆÏï˛•z í˛z!ö

!°ˆÏá ˆÓ˚ˆÏáˆÏåÈö ÄöyÓ˚ !≤ÃÎ˚ ܲ!Ó ˆ≤ÈÏüw

!üˆÏeÓ˚ ܲˆÏÎ˚ܲ!ê˛ °y•zöÈÙÙÙÈÄöyÓ˚ ç#ÓˆÏöÓ˚

ü%§y!ÓòyÈÙÙÙÈ

Ú~ܲ!ê˛ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ üˆÏôƒ xy!ü

~ܲ xyܲy¢ xrôܲyÓ˚ ˆòˆÏá!åÈ°yü–

ܲï˛çˆÏöÓ˚ §ˆÏAà•z ˆï˛y !ü!¢ñ

û˛yˆÏ°yÓy!§ñ â,îy ܲ!Ó˚ñ Ìy!ܲ í˛zòy§#ö–

ï˛yÓ˚y §Ó ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y xyˆÏ°y

í˛zIμ° !ܲ !hflÏ!üï˛–

ï˛yˆÏòÓ˚ ˆã˛öy ÎyÎ˚ñ ˛õí˛¸y ÎyÎ˚

üyˆÏöÄ ˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚ åÈyí˛¸yåÈyí˛¸y–

ï˛yˆÏòÓ˚ §ˆÏAà ˛õ!Ó˚ã˛Î˚ !òˆÏÎ˚•z

ç#ÓˆÏöÓ˚ ≤ÃyO° ˛õ%Ñ!Ì ≤Ã!ï˛!òö ˆ°áy–

!ܲv üö !öˆÏçÓ˚ xˆÏàyã˛ˆÏÓ˚

ˆáÑyˆÏç ˆ§•z xöy!ò xyÿ˛Î≈ xrôܲyÓ˚

§Ó x!û˛ôyö ˆÎáyˆÏö xã˛°ñ §Ó öyüï˛y

!öÓ˚Ì≈ܲ–Û

39

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


ã)˛î≈ ˛õòyÓ°#

!˛õöyˆÏܲ¢ §Ó˚ܲyÓ˚

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ˆÜ˛yˆÏöy ~ܲ ܲ!ÓÓ˚ çöƒ ˆ¢yܲàyÌy

xyö® ˆây£Ï •yçÓ˚y

ܲ!Óï˛yà%FåÈ

§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

40

1

xöƒüöflÒ !òö ˆçˆÏà xyˆÏåÈ Ó,!T˛ˆÏû˛çy ˆ¢ú˛y!°Ó˚ ˆëÑ˛yˆÏê˛

!öÎ˚ˆÏüÓ˚ Ó¢≈yÈÙÈàÑyÌy !òÓ§ Ó˚çö# ˛õyÓ˚ •ˆÏÎ˚

x˛õ)Ó≈ °y§ƒü%oy ˆû˛ò ܲˆÏÓ˚

~•z !òö

§ç° §üy!ô ˆ°áy...~ܲy û˛y§üyö...

2

ˆçƒyÍfl¨yÓ˚ !û˛ï˛ˆÏÓ˚ xy!ü á%шÏí˛¸ ˆòáÓ ~ܲ!òö

ˆï˛yüyÓ˚ ܲÓÓ˚

Ó›üÎ˚ ˆï˛yüyÓ˚ ܲˆÏÓ˚y!ê˛ ˆû˛ˆÏä ˆòˆÏá ˆöÓ

Ü˛Û •z!M˛ üö#£Ïy !åÈ° ï˛yˆÏï˛

~ܲòy ˆ§ Ó§hsˇ ≤Ãû˛yˆÏÓ⁄Û

3

ܲ#û˛yˆÏÓ ≤Ãüyî •Î˚ xöhsˇ !eû%˛ç

üyˆÏö

ˆ≤Ãü â,îy Ó¢ƒï˛yÓ˚ xyˆÏfl¨Î˚ !ï˛ö Óy•% !üˆÏ°

çμ°hsˇ ò%!ê˛ §üˆÏܲyî⁄

çμ°hsˇ ò%!ê˛ §üˆÏܲyî⁄

˛õ!Ó˚Ü ˛üy

≤Ãï%˛ƒ£Ï≤ç)ö ˆây£Ï

~ï˛ê˛y ˛õÌ x!ï˛Ü ˛ü ܲÓ˚ˆÏï˛ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ xy§yñ

˛õÌ≤ÃyˆÏhsˇ ˛Ü˛ï˛ xy¢y xyܲyA«˛y ˛õ)î≈ x˛õ)î≈ •ˆÏÎ˚

§y!Ó˚ÓÂô •ˆÏÎ˚ Ü%˛!ö≈¢ çyöyˆÏFåÈ xyüyˆÏòÓ˚

˛õ!Ó˚ï,˛Æ xy¢y ≤Ãï˛ƒy¢yÓ˚ Óy•zˆÏÓ˚ ≤Ãy!Æà%ˆÏ°yÄ

çüyÓ˚ âˆÏÓ˚ ôÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ...

ï%˛°öy ܲˆÏÓ˚ ˆòáˆÏ° •Î˚ï˛ ≤Ãy!ÆÓ˚ ˛õ!Ó˚üyî

x≤Ãy!ƈÏï˛ åÈy!í˛¸ˆÏÎ˚ ˆÎˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ÈÙÙÙÈ

~û˛yˆÏÓ•z xyüyˆÏòÓ˚ üyö%£ÏçˆÏß√Ó˚ ˛õ!Ó˚Ü ˛üy

˛õyÄÎ˚y öy ˛õyÄÎ˚yÓ˚ ˆã˛ÔˆÏܲy âÓ˚ ˛õyÓ˚ •ˆÏÎ˚

ˆ¢£Ï ˛õÎ≈hsˇ xˆÏöܲyLjϢ•z çÎ˚# •ÄÎ˚yÓ˚

ˆ◊¤˛ !¢ˆÏÓ˚y˛õyÈÙÙÙÈ

§%á ò%Éá Îsfîy !öˆÏÎ˚Ä xyüyˆÏòÓ˚

xÓƒy•ï˛ çÎ˚ÎyeyÈÙÙÙÈí˛zFå¥È!§ï˛ ˆÓшÏã˛ Ìyܲy

~ܲ xyÓ•§Çà#ˆÏï˛Ó˚ Ó°ˆÏÎ˚ xyüyˆÏòÓ˚ ã˛üÍܲyÓ˚ !Ó◊yüñ

!òàhsˇ ˛õyÓ˚ •ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚y ÎsfîyÓ˚ ܲyˆÏ°y !òöà%ˆÏ°y

û%˛!°ˆÏÎ˚ ˆòÎ˚ñ ~ï˛ê˛y ˛õÌ x!ï˛Ü ˛ü ܲˆÏÓ˚Ä

Üœ˛y!hsˇ Ä ÓƒÌ≈ï˛y åÈyí˛¸y xydyÓ˚ ˆû˛°yÎ˚ ˆû˛ˆÏ§ ÎyÎ˚

xyˆÏ°y Ä ç#Óöï,˛£÷Ïyñ !ã˛Ó˚Ó•üyö ˆ§•z í˛z_y° öò#–

!öɧ•yÎ˚ !öɧ¡∫ˆÏ°Ó˚ !òˆÏܲ !åȈϰ ï%˛!ü ܲ!Ó

~ï˛!òö ˆï˛yüyÓ˚ §yüÌ≈ƒ üˆÏï˛y Îy !ܲå%È !°ˆÏáåÈ

§Ó•z xyç °%Æ •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈñ ˆÎˆÏ•ï%˛ ï%˛!üÄ

ˆö•z xyÓ˚–

~áö xy!ü ˆï˛y !öÉfl∫ ≤ÃyÎ˚ !öɧ¡∫°

xyÓ˚ ˆï˛y !ܲå%È•z ˆö•z xyüyˆÏܲ ˆòÓyÓ˚

ܲyÓ˚î ï%˛!üÄ xyÓ˚ ˆö•z...ܲ!Ó...

ˆü !òö 22

xü° ã˛Ü ˛Óï˛#≈

~ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆü !òöñ ã˛ˆÏ°y x!Óöy¢

öï%˛öû˛yˆÏÓ Îy˛õö ܲ!Ó˚

§)ˆÏÎ≈yòˆÏÎ˚Ó˚ xyˆÏà•z ˆçˆÏà í˛z!ë˛ xyüÓ˚y

çˆÏ°Ó˚ ôyˆÏÓ˚ !àˆÏÎ˚ òÑyí˛¸y•z

Ó!°ñ xyüÓ˚y !ú˛ˆÏÓ˚ ~°yü ˆï˛yüyÓ˚ ˆflÀyˆÏï˛Ó˚ üˆÏôƒ

!ÓhflÏ#î≈ üyˆÏë˛ ã˛ˆÏ° Îy•z

•Ñyê˛ˆÏï˛ •Ñyê˛ˆÏï˛ üyë˛ˆÏܲ Ó!°

xyüÓ˚y !ú˛ˆÏÓ˚ ~°yü ˆï˛yüyÓ˚ çy@ˇÃï˛ àˆÏrôÓ˚ ܲyˆÏåÈ

ˆ§•z §Ó Ó˚yhflÏyà%ˆÏ°yÎ˚ •Ñyê˛ˆÏï˛ Ìy!ܲ

•Ñyê˛ˆÏï˛ •Ñyê˛ˆÏï˛ Ó˚yhflÏyˆÏܲ Ó!° xyüyˆÏòÓ˚ !ã˛öˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏåÈy ˆï˛y

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ §)ˆÏÎ≈yòˆÏÎ˚Ó˚ üˆÏôƒ xyüyˆÏòÓ˚ §yÓ˚y ¢Ó˚#ˆÏÓ˚

åÈ!í˛¸ˆÏÎ˚ ˛˛õí˛¸ˆÏÓ °y° fl∫≤¿

ˆ§•z fl∫ˆÏ≤¿Ó˚ !û˛ï˛ˆÏÓ˚ ì%˛ˆÏܲ ˛õí˛¸ˆÏÓy xyüÓ˚y

~ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆü !òˆÏö

ï˛yÓ˚˛õˆÏÓ˚ §)Î≈yhflÏ xy§ˆÏÓ

xyüÓ˚y Ó˚=˛ˆÏày°yˆÏ˛õÓ˚ !åÈߨ ˛õy˛õ!í˛¸Ó˚ üˆÏï˛y

~ˆÏ°yˆÏüˆÏ°y •ˆÏï˛ •ˆÏï˛

àyì˛¸ x◊%ˆÏï˛ !û˛ˆÏç í˛zë˛ˆÏÓy

ˆ§Ä ~ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆü !òˆÏö

ï˛Ó% üy!ê˛Ó˚ à•ö ˆÌˆÏܲ xyÓyÓ˚ ï%˛ˆÏ° xyöˆÏÓy

˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy fl∫≤¿à%ˆÏ°y

çˆÏ°Ó˚ àû˛#Ó˚ï˛y ˆÌˆÏܲ xyÓyÓ˚ ï%˛ˆÏ° xyöˆÏÓy ˆflÀyï˛

xÓ˚îƒ òy!˛õˆÏÎ˚ çy!àˆÏÎ˚ ï%˛°ˆÏÓy ü•y çyàÓ˚î

üÓ˚%û)˛!üÓ˚ àû˛#Ó˚ ˆÌˆÏܲ í˛z!ë˛ˆÏÎ˚ xyöˆÏÓy xÓò!üï˛ ï,˛£÷Ïy

˛õy•yí˛¸ ÜÑ˛y!˛õˆÏÎ˚ í˛z£÷Ïï˛y ~ˆÏö ˆòˆÏÓy §ühflÏ ¢#ï˛°ï˛yÎ˚

ï˛áö•z xyüyˆÏòÓ˚ ˆã˛yˆÏáÓ˚ §yüˆÏö ü•y¢)öƒï˛y ˆÌˆÏܲ

ˆöˆÏü xy§ˆÏÓ xyˆÏ°yÓ˚ hflÏΩ˛

ï˛yÓ˚ •yˆÏï˛ xyàyü#Ó˚ öÓçyï˛Ü˛

xyüÓ˚y û˛yˆÏ°yˆÏӈϧ xyÓyÓ˚ ï˛yÓ˚ öyü ˆòˆÏÓy

ˆü !òö


ï˛Ó% ~ÈÙÈç#Óö

xöhsˇ òy¢

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

xy!òí˛z !òˆÏÎ˚ˆÏày

¢ƒyü° ˆ§ö

!ï˛öܲy° ˆàˆÏåÈ ~ܲ ܲy° !öˆÏÎ˚ xy!åÈ

ü,ï%˛ƒˆÏï˛yÓ˚î §¡ø%ˆÏá §üyàï˛

ˆ≤ÃÎ˚§#Ó˚ üˆÏï˛y ò%•yï˛ ï%˛ˆÏ° ˆ§ í˛yˆÏܲ

~ÓyÓ˚ xyüyˆÏܲ •ˆÏï˛ •ˆÏÓ §ÇÎï˛

xˆÏã˛öy çàï˛ ˆí˛ˆÏܲ !öˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ ò)ˆÏÓ˚

ˆò!áˆÏÎ˚ˆÏåÈ ~•z ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ Ó˚Ç Ó˚§

§yˆÏÌ Îsfîy ï˛yÄ ˆï˛y ˆ˛õˆÏÎ˚!åÈ Ü˛ï˛

xrôܲyˆÏÓ˚Ó˚ çàˆÏï˛ ˆöˆÏüˆÏåÈ ô§

xyˆÏ°Î˚yÓ˚ xyˆÏ°y ˆüy•üÎ˚ §Ç§yˆÏÓ˚

ˆÓшÏã˛ ˆÌˆÏܲ §%á ˆ˛õˆÏÎ˚!åÈ !ܲ ˆÜ˛yö!òö

xçyöy ¢˛õÌ Ü˛yߨyÓ˚ §yˆÏÌ !üˆÏ¢

ˆ¢yô •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ ˆ§ §Ó !òˆÏöÓ˚ }î

≤Ã!ï˛!òö ï˛y•z x!ï˛ ¢AܲyÎ˚ Ìy!ܲ

ç#Óö!¢“ xyÓ˚ !ܲ !¢«˛y ˆòˆÏÓ

≤Ã!ï˛flõô≈yÎ˚ Ó˚ˆÏÎ˚!åÈ !öÓ˚hsˇÓ˚

§üÎ˚ ≤ÃÜ,˛!ï˛ Î!ò !ܲå%È ˆòÎ˚ ˆû˛ˆÏÓ

ˆflÀyˆÏï˛Ó˚ üï˛ö ˆû˛ˆÏ§ ˆàˆÏåÈ û˛yˆÏ°yÓy§y

ï˛Ó% ~ ç#Óö Óy!í˛¸ˆÏÎ˚ˆÏåÈ ≤Ãï˛ƒy¢y

ˆòy•y•z

ˆòÓyÓ˚!ï˛ !üe

Ä•z öyˆÏü ~ܲê˛y•z fløÓ˚î#Î˚

¢∑ÓrôÈÙÙÙÈ Úˆ°ú˛!ê˛Û

ÓÑyÈÙÈ~ ˆüyí˛¸ñ •Ñƒy ÓÑyÈÙÈ˛õyˆÏÎ˚Ó˚ Îyò%ܲÓ˚

ã˛ˆÏ° ˆàˆÏ° ï%˛!í˛¸ ˆüˆÏÓ˚ çàÍÈÙȧǧyÓ˚ñ

xyÿ˛Î≈ó !ö!¢ˆÏâyÓ˚ ò%!ò≈ˆÏö

á%шÏç !öˆÏÎ˚ ˆ˛õˆÏ° ˛õÓ˚ü Órô% !ú˛ˆÏò°ˆÏܲ

ˆáyòy•z ܲˆÏÓ˚ ◊Âôyû˛ˆÏÓ˚ ˆÓ˚ˆÏá !òˆÏ° ÓÑyÈÙÈ˛õyˆÏÎ˚–

xy!òí˛z !òˆÏÎ˚ˆÏày

˛õyˆÏÎ˚ÈÙÈ˛õyˆÏÎ˚ üsfü%?ô ˆày°Ü˛ öy!ã˛ˆÏÎ˚

ï%˛!ü xyç#Óö Ó˚ˆÏÎ˚ ˆàˆÏ°

ÓÑyܲyÈÙÈ˛õˆÏÌ ÓÑyÈÙÈ~Ó˚ ˆflÀyˆÏï˛–

¢∑

Ó˚Ì#wöyÌ ˆû˛Ô!üܲ

S1V

ܲ# ܲ!Ó˚ ~ÈÙȈû˛çyÈÙܲyë˛ ¢∑à%ˆÏ°y !öˆÏÎ˚ÈÙÙÙÈ

ˆã˛yáÈÙÈçμy°y!öÎ˚y ˆôÑyÎ˚y

à°à° ĈÏí˛¸

•Ñy!í˛¸Ó˚ §ühflÏ ã˛y°

û˛ƒyòy üyåÈ

çˆÏ°Ó˚ àû˛#ˆÏÓ˚ !fiÌÓ˚ ˛õˆÏí˛¸–

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

ˆû˛yˆÏÓ˚Ó˚ ¢%ܲï˛yÓ˚y xyÓ˚ §rôƒyï˛yÓ˚yˆÏܲ ˆÜ˛í˛z ܲáöÄ ~ܲ§ˆÏAà ˆòˆÏá!ö

!ܲv ò%çˆÏö•z çy!ö xyüÓ˚y ~ܲ–

ˆüÔö ˛õ%Ü%˛ˆÏÓ˚Ó˚ ˛õy!áÓ˚ åÈyÎ˚y!ê˛

!öˆÏçˆÏܲ•z û˛yˆÏÓ í˛y•%ñ

ˆáÑyˆÏçñ §yÓ˚y!òö ˆáÑyˆÏç–

xy!ü xyÓ˚ ï%˛!ü ܲyí˛zˆÏܲ•z á%Ñ!ç öyñ

xyܲy¢ñ Óyï˛y§ñ §ü%oˆÏܲ xyüÓ˚y ˆÓ!¢ û˛yˆÏ°yÓy!§ ӈϰ•z ˜ôÎ≈ ôˆÏÓ˚ xy!åÈ–

çy!öñ ï%˛!ü xyüyˆÏܲ ˛õyˆÏÓ•z ˛õyˆÏÓ

ï%˛!üÄ !fiÌÓ˚ !öÿ˛Î˚–

xy!ü à!ï˛Ó˚ çˆÏöƒ •ˆÏöƒ •ˆÏÎ˚ â%ˆÏÓ˚!åÈ ~ܲ§üÎ˚

xüyÓ§ƒy ˛õ)!î≈üyÓ˚ ï˛ú˛yÍ á%ÑçˆÏï˛ !àˆÏÎ˚

xöƒ xyܲyˆÏ¢ ˆã˛ˆÏÎ˚ ˆÌˆÏܲ!åÈ â^ˇê˛yÓ˚ ˛õÓ˚ â^ˇê˛y–

°yí˛z˛õyï˛yÓ˚ üˆÏï˛y í˛zˆÏê˛Ó˚ ü%á ˆòˆÏá

!ã˛ÍܲyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ í˛z벰 ~ܲê˛y §yï˛ ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ÓyFã˛yñ

xy!üÄ !åÈ°yü Ä•zÓ˚ܲü–

¢%ô% ˆï˛yüyˆÏܲ ˆ˛õˆÏÎ˚ xy!ü xöƒÓ˚ܲüÈÙÙÙÈ

§ˆÏï˛ƒÓ˚ ç°åÈ!Óñ §ˆÏï˛ƒÓ˚ ≤Ã!ï˛!Ó¡∫–

ˆòy•y•zñ xyüyˆÏܲ §Óy•z ˆï˛yüÓ˚y û%˛° Ó%!é˛Ä öy–

S2V

ˆÜ˛yÌyÎ˚ ¢∑ ï%˛°ˆÏÓ ôù!öÈÙÈ≤Ã!ï˛ôù!ö

ˆï˛˛õyhsˇˆÏÓ˚ òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚ !ã˛ÍܲyÓ˚

¢)öƒ !àˆÏ° áyÎ˚

¢∑ ˆÎ ôù!öï˛ •ˆÏÓ

xyˆÏåÈ ˆÜ˛yö ˛õyÌ%ˆÏÓ˚ ˛õy•yí˛¸Ê

S3V

!ܲå%ȈÏï˛•z ¢∑ xyç •ˆÏFåÈ öy

ܲÌyÓ˚ ≤Ã!ï˛üy

áí˛¸ñ ò!í˛¸ ˆÓшÏô ˆÜ˛yö ܲë˛yü ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈyÊ

ܲyˆÏܲ ¢∑ ˆòyˆÏüˆÏê˛ Ü˛Ó˚ˆÏÓ ˆÎ

xyôyÈÙÈáуyã˛í˛¸y

û˛yÓöyÎ˚ Ÿªy§

ܲ# Ó°ˆÏï˛ ã˛yÄ Óy ܲÓ˚ˆÏÓ ˆÎ ï%˛!ü

xyˆÏåÈ Ü˛# ï˛y !öˆÏçÓ˚•z !ÓŸªy§Ê

xÎbÈÙÈÓƒÓ•yˆÏÓ˚ ¢∑ ˆû˛çyÈÙÈܲy벖

41


˛õ!Ó˚ÎyÎ˚#

§%!üï˛ ö®#

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ö#° ˆüyüÓy!ï˛

ü,îy° Ó§%ˆÏã˛Ôô%Ó˚#

§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

42

~ÈÙÈû˛Ó˚y Ó%ˆÏܲ ◊yÓˆÏîÓ˚ í˛zåÈ° ˆüâ

xyˆÏ°y!í˛¸ï˛ñ x◊yhsˇ ˆüâû˛yÓ˚ ˆÎö

!öˆÏÎ˚ xyˆÏ§ ÓƒÌy û˛Ó˚y •,òˆÏÎ˚Ó˚

!§=˛ xö%û˛Ó–

!Ó£ÏyˆÏòÓ˚ xçflÀ ò%Î˚yˆÏÓ˚ ÄÓ˚yñ xöy!◊ï˛–

xhsˇ•#ö ˆày˛õö «%˛ôyÓ˚ ¢Ó˚#Ó˚

xyçÄ ˆ•ÑˆÏê˛ ã˛ˆÏ°ñ â%üyܲ#î≈ ü,ï%˛ƒÓ˚Óó

ÓƒyÆ ö#Ó˚Óï˛y–

öàˆÏÓ˚ÈÙÈ≤ÃyhsˇˆÏÓ˚ «˛üy•#ö xû˛y!Óï˛ ˆ¢yܲyö°–

xˆÏߨÓ˚ ï˛#Ó xy§=˛ üyÎ˚y ≤Ã!ï˛•ï˛ñ

˛õyÎ˚!ö ˆ§ ˆày°yû˛Ó˚y ¢ˆÏ§ƒÓ˚

xÜ%˛Z˛ í˛zFå¥Èy§–

üÓ˚y àyˆÏä ç°Ó˚y!¢ °%Æñ §üy!ôï˛

ˆÎö ˆÜ˛yˆÏöy í˛zß√%=˛ Ÿ¬¢yˆÏöÓ˚ ˛õÌ

~ÈÙȈ•ö !Ó£ÏyˆÏò Ó˚yçy xòüƒ í˛zÕ‘yˆÏ§ ˆáÑyˆÏç

Ó˚yˆÏüÓ˚ ܲAܲy°–

ï%˛!ü ÎyÄ !öˆÏÎ˚ ~•z ºT˛ Ó˚yüyã˛yÓ˚ñ !Ó£Ïy=˛ Ó§ö–

í˛zFã˛!Ü˛ï˛ â%üÓ˚Ó !«˛Æ ≤Ãï˛#!«˛ï˛ñ ˆüâû˛yÓ˚

âö ◊yÓîÈÙÈ!Ó£ÏyˆÏò fl≥˛#ï˛ñ §%Æ í˛zçyˆÏö Ìyܲ

ˆï˛yüyÓ˚•z !Óöy¢–

ò%!ê˛ ˛õyï˛y

S§%ˆÏáÓ˚ ã%˛ü%ˆÏܲ ã˛yˆÏÎ˚Ó˚ ç#ÓˆÏö í˛zÑ!ܲV

xÓ˚%î Ü%˛üyÓ˚ ü%ˆÏáy˛õyôƒyÎ˚

ò%!ê˛ ˛õyï˛y ~ܲ!ê˛ Ü%Ñ˛!í˛¸

ˆö•zˆÏܲy ï˛yÓ˚ ˆÜ˛yˆÏöy ç%!í˛¸–

§Ü˛y° ˆÓ°yÎ˚ â%ü û˛yäyˆÏï˛

~ܲܲy˛õ ô)üy!Î˚ï˛ ò%ô !ü!◊ï˛

ï˛Ó˚° ˛õyö#Î˚ §yÓ˚y!òöˆÏܲ ܲˆÏÓ˚ !öÎ˚!sfï˛...

§üˆÏÎ˚Ó˚ xyÓï≈˛ˆÏö Î%à ˆÌˆÏܲ Î%àyhsˇˆÏÓ˚

¢ï˛y∑#Ó˚ ˛õÓ˚ ¢ï˛y∑# ˆê˛!ӈϰ Ó§yÎ˚

xyÓy°Ó,ÂôÓ!öï˛yˆÏܲ çˆÏí˛¸y ܲˆÏÓ˚ í˛z£÷Ï !öüsfˆÏî

ò%Ó≈°ˆÏܲ §ˆÏï˛ç ܲˆÏÓ˚ §ˆÏï˛çˆÏܲ !öˆÏÎ˚ ÎyÎ˚ ï˛#Ó í˛z£÷Ïï˛yÎ˚

~ܲ ˆ˛õÎ˚y°y ã˛y ¢!=˛ ˆòÎ˚ ˆòˆÏ•Ó˚ çí˛¸ï˛yÓ˚–

ã˛yˆÏÎ˚Ó˚ fl∫yˆÏò çàÍ üyˆÏï˛ÈÙÙÙÈ

ˆû˛y°yÎ˚ §ÓyÓ˚ üö

˛õy•y!í˛¸ ì˛y°%Ó˚ ú˛§° ï%˛!ü

xü,ï˛üÎ˚ ôö–

ˆï˛yüyˆÏòÓ˚ å%ÈшÏí˛¸ ˆòÄÎ˚y

â,îy xyÓ˚ x˛õüyö

ú%˛° •ˆÏÎ˚ ˆòy° áyÎ˚ xyüyÓ˚ ÓyàyˆÏö

ˆï˛yüyˆÏòÓ˚ xӈϕ°y xyÜ ˛üî

x¢y°#ö xyöy!í˛¸ xy‚yˆÏò

ˆöˆÏã˛ ÄˆÏë˛ xyüyÓ˚ ÓyÓ˚y®y

û%˛° !ë˛Ü˛yöyÎ˚ ˆ≤Ãü

ˆây°yçˆÏ° üyåÈ ôÛˆÏÓ˚

ã˛ˆÏ° ÎyÎ˚ ò)ˆÏÓ˚Ó˚ ÓyçyˆÏÓ˚

§ï˛Ü≈˛ ã˛ï%˛Ó˚ ˆëÑ˛yˆÏê˛

ˆ°yû˛ xyÓ˚ {£Ï≈y öÎ˚

é%˛ˆÏ° ÌyˆÏܲ x!öFå%Èܲ ö#° ˆüyüÓy!ï˛

¢%ô%

ç%Ñ•z Ä ã˛yˆÏü!° å%ÈшÏÎ˚

!ܲå%È §ï˛ƒ ¢%ˆÏÎ˚ ÌyˆÏܲ xöhsˇ !¢Ü˛ˆÏí˛¸

ˆï˛yüyˆÏòÓ˚ å%ÈшÏí˛¸ ˆòÄÎ˚y

â,îy xyÓ˚ x˛õüyö

ú%˛° •ˆÏÎ˚ ˆòy° áyÎ˚ xyüyÓ˚ ÓyàyˆÏö

ˆï˛yüyˆÏòÓ˚ xӈϕ°y xyÜ ˛üî

x¢y°#ö xyöy!í˛¸ xy‚yˆÏò

}Âô •Î˚ xyüyÓ˚ ÓyÓ˚y®y

û%˛° !ë˛Ü˛yöyÓ˚ ˆ≤Ãü

ˆây°yçˆÏ° üyåÈ ôˆÏÓ˚

ã˛ˆÏ° ÎyÎ˚ ò)ˆÏÓ˚Ó˚ ÓyçyˆÏÓ˚

ç%Ñ•z Óy ã˛yˆÏü!° å%ÈшÏÎ˚

!ܲå%È §ï˛ƒ ¢%ˆÏÎ˚ ÌyˆÏܲ xöhsˇ !¢Ü˛ˆÏí˛¸

í˛yܲ

¢ƒyü°Ü˛y!hsˇ òy¢

xï˛ Ó˚yˆÏe xy!ü ˆÜ˛yˆÏöy ܲ!Óï˛y !°!á!ö

ˆ¢Î˚y° ˆí˛ˆÏܲ!åÈñ xyÓ˚ ˆí˛ˆÏܲ!åÈ Ü%˛Ü%˛Ó˚

àû˛#Ó˚ !öoy ˆú˛ˆÏ° ôí˛¸ú˛í˛¸ í˛zˆÏë˛ òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚åÈ

Úܲ•z ˆã˛yÓ˚⁄ í˛yܲyï˛ ˆÜ˛yÌyÎ˚⁄

ˆÜ˛yö‰!òˆÏܲ ˛õy°y° °%ˆÏë˛Ó˚yÊÛ

xy!ü ܲ# í˛z_Ó˚ ˆòÓñ •yÄÎ˚yˆÏÜ˛Ä ü%á ˆû˛!äˆÏÎ˚!åÈ–

ˆ§•z Ó˚yˆÏe˛ xy!ü ˆÜ˛yˆÏöy ܲ!Óï˛y !°!á!ö

˛õyï˛y ç%ˆÏí˛¸ !°ˆÏá!åÈ ˆ¢Î˚y°ñ xyÓ˚ !°ˆÏá!åÈ Ü%˛Ü%˛Ó˚

ˆÜ˛ ˆÎö ây˛õ!ê˛ ˆüˆÏÓ˚ xy°üy!Ó˚Ó˚ ˆ˛õåȈÏö òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚ÈÙÙÙÈ

ò%!ê˛ ˆòˆÏ• !öܲ£Ï xrôܲyÓ˚ñ

!ÓåÈyöyÎ˚ Ó˚y!e á%Ó ò)Ó˚Ê


!¢ˆÏÓÓ˚ àyçö

Ó˚Ì#ö ܲÓ˚

~•z §üÎ˚ ÓyÇ°y û˛y£Ïy

~ƒy•z ã%˛˛õ–

ˆ§ ~ܲ §üÎ˚ xˆÏöܲ

xˆÏöܲ ˆçƒyÍfl¨y ˆ•ˆÏ§!åÈ°

xˆÏöܲ xˆÏöܲ §)Î≈ xyˆÏ°y

ˆçμˆÏ°!åÈ°

ï˛áö çÓ˚ï˛# ˆëÑ˛yˆÏê˛Ó˚ üˆÏï˛y

!ï˛!üÓ˚ !Ó°y§# ˆÜÑ˛yã˛Ü˛yˆÏöy

ç°åÈyÎ˚yÎ˚ Îy˛õöû˛#!ï˛

hflÏöÓï˛# Ó˚üö#Ó˚y öyã˛ˆÏåÈ

ü%oyˆÏüyˆÏ•

ˆÓï˛y° ÓÑy!¢ ÓÑy¢ÓyàyˆÏö

xˆÏüÓ˚%ò[˛#Ó˚y xyˆÏåÈ Ó˚ˆÏ§

ӈϢ ˆçƒyÍfl¨yí˛yäyÎ˚

û˛çö˛ ˛õ)çˆÏö

Ó˚yüôö% ˆÓ°yÎ˚ §Óy•z

Îáö Ü%˛ˆÏí˛¸yˆÏï˛ ÎyÎ˚

˛õyÓ˚y!öÓ˚ ܲ!í˛¸

ˆã˛ÔÓ˚yhflÏyÎ˚ Ú!¢ˆÏÓÓ˚ àyçöÛ

ày•zˆÏï˛ ÎyÎ˚

ˆ§ ˆÜ˛yö xˆÏÓyô ܲ!Ó–

ò%!áÓ˚yü

¢ÇܲÓ˚ ã˛Ü ˛Óï˛#≈

ˆfiê˛ˆÏçÓ˚ í˛z˛õÓ˚ òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚ ï%˛!ü ~ܲê˛y §yçyˆÏöy åÈ!Ó ˆòáˆÏï˛ ˆ˛õˆÏ°

xÌã˛ ˆû˛yÓ˚ˆÏÓ°y çyö°y á%ˆÏ° !ܲå%È•z ˆòáˆÏï˛ ˛õyÄ!öÈÙÙÙÈ

¢%ô% ~ܲê˛y ˛õyöˆÏܲÔ!í˛¸ çˆÏ° í%˛ˆÏÓ ˆû˛ˆÏ§ í˛z벰 öy

ï˛áöÄ òÓ˚çyÈÙÈçyö°y â%!üˆÏÎ˚ xyˆÏåÈ Ü˛yòy •ˆÏÎ˚

ï˛áöÄ ò)ˆÏÓ˚Ó˚ ˆÜ˛yˆÏöy ö#° çˆÏ° ây•z !òˆÏFåÈ xy‚yò# í˛°!ú˛ö

ï%˛!ü !ÓåÈyöy ˆåȈÏí˛¸ !Ó˚•y§≈y° ˆåȈÏí˛¸

ãÑ˛yˆÏòÓ˚ í˛zˆÏë˛yˆÏö •Ñyê˛yÓ˚ üï˛ö

~ܲê˛y í˛zˆÏí˛¸yçy•yˆÏçÓ˚ ܲyˆÏåÈ ˆ˛õÔшÏåÈ ˆàåÈ

ˆï˛yüyÓ˚ í˛zayö !ö!ÿ˛ï˛ ܲˆÏÓ˚ !ò° å%ÈшÏï˛ öyÈÙÈ˛õyÓ˚y ï˛yÓ˚yà%!°

ï%˛!ü ˆfiê˛ˆÏçÓ˚ IJõÓ˚ ï˛áöÄ

~ܲ !Óºyhsˇ Ó˚yçyÓ˚ üˆÏï˛y ܲFåÈˆÏ˛õÓ˚ !˛õˆÏë˛ ÓˆÏ§ ˆòá!åȈϰ §Ó!ܲå%È

ˆï˛yüyÓ˚ ã˛yÓ˚!òˆÏܲ âö !Ó£Ï]ï˛yÓ˚ xyà%ö

ˆï˛yüyÓ˚ ˆã˛yˆÏáÓ˚ §yüˆÏö ~ܲ !Ó¢y° •Ñy ~!àˆÏÎ˚ ~ˆÏ§

!àˆÏ° ˆáˆÏï˛ ã˛y•zˆÏåÈ ˆï˛yüyˆÏܲ

~ܲ Ó˚•§ƒ•#ö ü,ï%˛ƒÓ˚ ü%ˆÏáyü%!á òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚

ï%˛!ü ~ܲ âyˆÏ§ÈÙÈì˛yܲy ò%!áÓ˚yü •ˆÏÎ˚ ˆÓшÏã˛ ÌyܲˆÏï˛ ã˛y•zˆÏåÈy–

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

üyö%£Ï üyö%£ÏˆÏܲ•z ã˛yÎ˚

Ü,˛£÷Ïy Ó§%

üyö%£Ï üyö%£ÏˆÏܲ•z ã˛yÎ˚ñ ~Ó˚ ˆã˛ˆÏÎ˚ Óí˛¸ §ï˛ƒ ˆö•z ˆï˛y ç#ÓˆÏö–

~•z ˆÎ Ó!®ò¢yÈÙÙÙȈê˛!°ˆÏú˛yˆÏö ܲÌy Ó!°ñ

!ܲå%È û˛yˆÏ°y°yày !òˆÏÎ˚ ÎyÎ˚ IJõyˆÏÓ˚Ó˚ üyö%£Ï–

~•z ˆÎ §Aà#ï˛≤ÃÓyˆÏ• û˛y!§ñ ˆ§Ä ˆï˛y üyö%ˆÏ£ÏÓ˚•z òyöñ

ܲ!Óï˛yÎ˚ ܲ!Óï˛yÎ˚ ˛≤ÃyˆÏîÓ˚ àû˛#Ó˚ ܲÌy Ó!°ñ

ˆ§ÈÙÈÄ ˆï˛y üyö%ˆÏ£ÏÓ˚•z ܲyˆÏåÈ ˆ˛õÔÑåȈÏï˛ ã˛yÎ˚ñ

¢%ô% ˆ°áyÓ˚ áyï˛yÎ˚ Ó!® •ˆÏÎ˚ ÌyܲˆÏï˛ ã˛yÎ˚ öy–

üyö%£Ï ¢%ô% üyö%£ÏˆÏܲ•z ã˛y•z–

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆòÄÎ˚y fl∫#Ü,˛!ï˛ñ §¡øyö

≤ÃyˆÏîÓ˚ ˆû˛ï˛ˆÏÓ˚ Ó˚y!áñ ≤ÃyˆÏîÓ˚ àû˛#ˆÏÓ˚ ≤Ãò#˛õ!ê˛ çμˆÏ°ñ

ˆ§•z ≤Ãò#ˆÏ˛õÓ˚ xyˆÏ°yÓ˚ ï˛°yÎ˚ Ó!§ñ

ç#ÓöˆÏܲ ÓÓ˚î#Î˚ñ üˆÏöyüÎ˚ üˆÏö •Î˚ á%Óñ

xˆÏöƒÓ˚ ܲ!Óï˛y ˛õ!í˛¸ñ à“ í˛z˛õöƒy§ ˛õ!í˛¸ñ

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ àrô ˛õy•zñ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚•z ü%á◊# û˛yˆÏ§ñ

üˆÏöÓ˚ à•öñ àû˛#Ó˚ñ à)ì˛¸ñ ˆày˛õö ˛õÓ˚ˆÏï˛ ˛õÓ˚ˆÏï˛

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ÓƒÌy ˆÓòöyÓ˚ ܲÌy ˆçˆÏöñ

ˆã˛yá û˛ˆÏÓ˚ xyˆÏ§ çˆÏ°ñ üüï˛yÎ˚ ܲÓ˚%îyÎ˚Ê

ÓˆÏöÓ˚ Óyâ ˆï˛y ö•z ˆày xy!ü ˆÎñ

~ܲy ~ܲy xÓ˚îƒà%•yÎ˚ Ó!® ˆÌˆÏܲ ÎyÓÊ

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ çöƒ•z §ühflÏ x!û˛âyï˛ xyüyÓ˚ñ

§ühflÏ xy◊Î˚ñ §Ü˛° xyŸªy§ñ

§Óê%˛Ü%˛ xyÜ%˛!ï˛ xyÜ%˛°ï˛y üyö%£ÏˆÏܲ ˆã˛ˆÏÎ˚•zÊ

üyö%£Ï üyö%£ÏˆÏܲ åÈyí˛¸y ˆÓшÏã˛ˆÏåÈ Ü˛áˆÏöy⁄

ò%!ê˛ Ü˛!Óï˛y

§ˆÏhsˇy£Ï ü%ˆÏáy˛õyôƒyÎ˚

~ܲ

~•z ˆï˛y ~ܲê˛y xyܲy¢ ˆüâÈÙȈüâ

~•z ˆï˛y xÑyܲy x“fl∫“ ãÑ˛yò

~!òܲÈÙÈÄ!òܲ ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y û˛yAày ܲÌy

ò%Î˚yˆÏÓ˚ ˛õÌ !ܲû˛yˆÏÓ çí˛¸§ˆÏí˛¸y

xyüÓ˚y ï˛Ó% !ò!Óƒ §yòyÈÙÈܲyˆÏ°yÎ˚

!ܲ ~ܲ ã˛ï%˛Ó˚ï˛y...

ò%•z

ˆ°áy !åÈ° ˜òÓy«˛ˆÏÓ˚ÈÙÙÙÈ

öò#Ó˚ ˛õyˆÏí˛¸Ó˚ §rôƒy ã˛ˆÏ° ÎyˆÏFåÈ

xyÓ˚ !ú˛Ó˚ˆÏÓ öy–

x≤Ãï˛ƒy!¢ï˛ ˛õˆÏÌ ÎyÓ˚y ÎyˆÏFåÈ ~ܲÈÈÙÈ˛õyñ ò%ÈÙÈ˛õy

ï˛yÓ˚y §rôƒyû˛y£Ïy ¢%ö° §ü)• üü≈ˆÏÓ˚

ˆÜ˛í˛z ˆÎö ˆòá° ï˛yˆÏï˛

!ܲ §Ó˚° ˆì˛í˛z ˆì˛í˛z x!öˆÏÜ˛ï˛ Ó˚yhflÏyÓ˚ å%È!ê˛–

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

43


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

üyˆÏrê˛y Ä ü%=˛üy°y

xüÓ˚ !üe

§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

44

ˆÓ˚í˛ ÄÎ˚y•zö ˜ï˛!Ó˚ •Î˚ ܲyˆÏ°y xyä%ˆÏÓ˚Ó˚ Ó˚§

ˆÌˆÏܲ– x˛õ)Ó≈Ê

ï%˛!ü ˆáˆÏÎ˚åÈ !ÓÓ˚yüòy⁄

•%Ñ– !ÓÓ˚yü §y•y ܲƒyˆÏüÓ˚y ï˛yܲ ܲÓ˚ˆÏï˛

ܲÓ˚ˆÏï˛ Ó°°– ˆ°ˆÏÓ˚ ˆÜ˛ˆÏw ü%=˛yüy°yÓ˚

ü%á– Ó˚yçܲöƒyÓ˚ ü%ááy!öˆÏï˛ ~üö ~ܲ üyÎ˚y

xyˆÏåÈñ •y!§ xyˆÏåÈñ !ÓÓ˚yü ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°y ï˛y

ˆÓã˛ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ öyöy ˆÜ˛y¡õy!öˆÏï˛– !ÓK˛y˛õö–

§Ó ã%˛!=˛•z ü%=˛yÓ˚ §ˆÏAà •Î˚ñ !ܲv åÈ!Ó ~•z

ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°yÓ˚– ~ܲê˛y öï%˛ö ˆò!¢ ÄÎ˚y•zö

öyüˆÏåÈ ÓyçyˆÏÓ˚– ï˛yÓ˚ !ÓK˛y˛õö ¢%Ó˚% ܲÓ˚ˆÏÓ

ˆÜ˛y¡õy!ö– ܲÓ˚ˆÏåÈ ~ܲ !Óáƒyï˛ ˛õ!Ó˚ã˛y°Ü˛–

öï%˛ö åÈ!Ó xyÓ˚ˆÏΩ˛Ó˚ xyˆÏà ~•z ܲyç!ê˛ Ü˛Ó˚ˆÏï˛

ã˛yÎ˚– !ÓK˛y˛õö !ã˛e ܲˆÏÓ˚ö !ï˛!öñ ¢ê≈˛ !ú˛Õ√ñ

í˛Ü%˛ˆÏürê˛y!Ó˚ xyÓ˚ !ú˛ã˛yÓ˚ !ú˛Õ√...§Ó•z ܲˆÏÓ˚ö–

åÈ!Ó ı ≤ÃÓ#Ó˚ xyã˛yÎ≈

~ܲ §)ˆÏe !ÓÓ˚yü §y•yÓ˚ ܲyˆÏåÈ Ü˛ˆÏÎ˚ܲê˛y ü%á

ˆã˛ˆÏÎ˚ˆÏåÈö !ï˛!ö– Èü%=˛y ò#â≈yAà#– ˛õÑyã˛ ú%˛ê˛

ã˛yˆÏÓ˚Ó˚ í˛z˛õˆÏÓ˚– xyû˛ƒyˆÏÓ˚ç Óyäy!° ܲöƒyˆÏòÓ˚

ˆã˛ˆÏÎ˚ ˆÓ!¢– !ܲv àyˆÏÎ˚ ˆüò çüˆÏåÈ– àí˛¸ö•z

xüö– !ܲå%È•z ܲÓ˚yÓ˚ ˆö•z– Ä çyˆÏö !çü

ܲˆÏÓ˚ !ú˛ê˛ Ó˚yáˆÏï˛ •ˆÏÓ !öˆÏçˆÏܲ– !ú˛ê˛

ÌyܲˆÏ°•z •ˆÏ°y– xyÓ˚ §yüyöƒ ˆüò ܲüˆÏ°

ü%=˛y ˛õyÓ˚ˆÏÓ– ~áöÄ ˛õyÓ˚ˆÏÓ Ü˛ˆÏÎ˚ܲ ÓåÈÓ˚–

ܲü ÓÎ˚ˆÏ§•z ˆã˛yˆÏá ã˛¢üy í˛zˆÏë˛ˆÏåÈ– ã˛¢üyÎ˚

ÓÎ˚§ ˆÓˆÏí˛¸ ÎyÎ˚ñ ü%=˛yÓ˚Ä ˆÓˆÏí˛¸ˆÏåÈ– xÓ¢ƒ

ã˛¢üy ˆï˛y åÈ!ÓˆÏï˛ ÌyˆÏܲ öy– x˛õ)Ó≈ ˆã˛yá–

ˆã˛yˆÏá•z ˆ§ çÎ˚ ܲˆÏÓ˚ ˆöÎ˚– ˆÜ˛yö ò,!T˛Ó˚

ˆÜ˛yö ˆüˆÏ§ç ï˛y ü%=˛y çyˆÏö– !ÓÓ˚yüˆÏܲ

ˆ¢áyˆÏï˛ •Î˚ öy !ܲˆÏ§ !ÓfløÎ˚ñ !ܲˆÏ§ ü%?ôï˛yñ

ˆÜ˛yö ò,!T˛ˆÏï˛ ˆ≤ÈÏüÓ˚ í˛zqy§ñ ˆÜ˛yö ò,!T˛

!öˆÏü≈y•– ü%=˛y çyˆÏö– x!û˛ˆÏöe# •ˆÏï˛ ã˛yÎ˚–

!ܲv §%ˆÏÎyà ܲˆÏÓ˚ !öˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏåÈ öy– !ÓÓ˚yü

çyˆÏö ˛õyÓ˚ˆÏÓ– §üÎ˚ ~ܲ!òö xy§ˆÏÓ– ü%=˛y

ӈϰñ •ˆÏFåÈ öy ˆày ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°yñ •ˆÏFåÈ

öyñ ˆÜ˛ö ˆÎ •ˆÏFåÈ öyñ Ó°ˆÏï˛ ˛õyÓ˚Ó öy–

xˆÏöܲ!òö ÓyˆÏò ~ˆÏ§ˆÏåÈ ü%=˛y– !ÓÓ˚yü

ˆí˛ˆÏܲ!åÈ°– û˛yˆÏ°y ˛õ!Ó˚ã˛y°Ü˛– ˆ°ˆÏà ˆàˆÏ°

ü%=˛yÓ˚ òyü Óyí˛¸ˆÏÓ– !ÓK˛y˛õˆÏöÓ˚ öyÓ˚#

!̈ÏÎ˚ê˛yˆÏÓ˚Ä §%ˆÏÎyà ˛õyˆÏÓ– !§ˆÏöüyñ

!§!Ó˚Î˚yˆÏ°Ä– ü%=˛yÓ˚ °«˛ƒ•z ˆüày !§!Ó˚Î˚y°–

!§ˆÏöüy– ˆüày !§!Ó˚Î˚yˆÏ° ˆ°yˆÏܲ ˆã˛ˆÏö

ˆÓ!¢– ~ܲ!ê˛ ò%!ê˛ˆÏï˛ x≤Ãôyö ã˛!Ó˚e ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈ–

ˆ§ ã˛yÎ˚ ≤Ãôyö ã˛!Ó˚e– â%Ó˚ˆÏåÈñ á%Ó â%Ó˚ˆÏåÈñ–

fiê%˛!í˛Ä ˛õyí˛¸yÎ˚ ˆâyÓẙÓ˚ ˆ¢£Ï ˆö•z– ӈϧ ӈϧ

!ú˛ˆÏÓ˚ xyˆÏ§– x!í˛¢ö ˆöÎ˚ñˆåÈyˆÏê˛y ã˛!Ó˚ˆÏe


§%ˆÏÎyà •Î˚– !ÓÓẙü ~ܲ!òö ӈϰ!åÈ°ñ ˆ§!òö

~ܲê˛y áÓÓ˚ ˆòá°yüñ ˆüày !§!Ó˚Î˚yˆÏ°Ó˚–

ܲ# áÓÓ˚ ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°y⁄

~ܲ ˛õ!Ó˚ã˛y°Ü˛ ܲ# ӈϰˆÏåÈ öï%˛ö

xƒyܲˆÏê˛Δ§ˆÏܲ–

ÄÎ˚yö öy•zê˛ ˆÓí˛ ˆ¢Î˚yÓ˚⁄

•%Ñ– !ÓÓ˚yü ܲƒyˆÏüÓ˚y ˆÌˆÏܲ ˆã˛yá §!Ó˚ˆÏÎ˚

!ö°– Ìyܲ ܲƒyˆÏüÓ˚y– xˆÏöܲ!òö ÓyˆÏò ~ˆÏ°ñ

à“ Ü˛Ó˚ˆÏÓ xyç– xyç ˆï˛y ˆú˛yˆÏê˛y¢%ƒê˛ •ˆÏÓ

öy–

ˆÓ˚y° öy ˆ˛õˆÏ° xˆÏöˆÏܲ ~üö ӈϰ

ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°y–

§!ï˛ƒ öy⁄

§!ï˛ƒ !ܲ §!ï˛ƒ öy ˆÜ˛ Ó°ˆÏÓ ÓˆÏ°y–

ˆï˛yüyÓ˚ ܲ# üˆÏö •Î˚⁄

!ܲå%È•z üˆÏö •Î˚ öy !ÓÓ˚yüòyñ üˆÏö ܲˆÏÓ˚

°yû˛ ܲ#ñ xyüyˆÏܲ ܲyç ˆ˛õˆÏï˛ •ˆÏÓñ üˆÏí˛!°Ç

ˆï˛y ÓˆÏí˛¸yˆÏçyÓ˚ 28ÈÙÈ30 xÓ!ôñ ~áö •y•z

ê˛y•züñ ˆÎû˛yˆÏÓ ˆ•yܲ xyüyˆÏܲ xyüyÓ˚

ˆÜ˛!Ó˚Î˚yÓ˚ ܲÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏÓñ çy!ö öy ܲ#û˛yˆÏÓ–

~áö ï˛yÓ˚ §yüˆÏö ӈϧ xyˆÏåÈ 25 ≤’y§–

üˆÏö •Î˚ 20ÈÙÈ21– ü%=˛yÓ˚ ü%ˆÏáÓ˚ !û˛ï˛ˆÏÓ˚

!ÓÓ˚yü §y•y ˆÜ˛yˆÏöy ~ܲ x!û˛ˆÏöe#Ó˚ åÈyÎ˚y

ˆòáˆÏï˛ ˛õyÎ˚– Ó˚yç◊#– ܲˆÏÎ˚ܲ!ê˛ åÈ!Ó Ü˛ˆÏÓ˚

xyˆÏü!Ó˚ܲy ã˛ˆÏ° !àˆÏÎ˚!åÈ°– xyÓ˚ ˆú˛ˆÏÓ˚!ö

!§ˆÏöüyÎ˚– Ó ·ã˛yÓ˚#– ¢y!¡ø ܲy˛õ%Ó˚ Ä Óẙç◊#–

ˆ§•z ˆÎ xöyÌ !¢¢%ˆÏòÓ˚ §Aà# Ó ·ã˛yÓ˚# ¢y!¡ø

ܲy˛õ%Ó˚ !öˆÏÎ˚ ~° «%˛ôyï≈˛ Ó˚yç◊#ˆÏܲ–

xyd•ï˛ƒy ܲÓ˚ˆÏï˛ !àˆÏÎ˚!åÈ° ˆ§ §ü%ˆÏo– ˆ§•z

Ó˚ܲüñ !ë˛Ü˛ ˆ§•z Ó˚ܲü– ˆÎüö ˆÜ˛yü°ñ

˛õ!Óeñ ˆï˛üö xyܲ£Ï≈î#Î˚ñ !Ó£ÏyòüÎ˚#ñ ˆÎÔö

xyˆÏÓòˆÏö û˛Ó˚y ˆ§•z Ó˚yç◊#– x§Ω˛Ó û˛yˆÏ°y

öyã˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ï˛– ˛õyà° ¢y!¡ø ܲy˛õ%ˆÏÓ˚Ó˚ §ˆÏAà

˛õyà!°ö# •ˆÏÎ˚ x!û˛öÎ˚ ܲˆÏÓ˚!åÈ°– ~ܲê˛y àyö

!åÈ° ã˛yE˛y ˆü ã˛yE˛yñ ã˛yˆÏE˛ ˆ§ ày!í˛¸ñ ày!í˛¸

ˆ§ !öܲ!°ñ xy˛õˆÏö §ÄÎ˚y!Ó˚...– xöyÌ

!¢¢%Ó˚y xyÓ˚ ˆ§•z ò%çˆÏöÓ˚ ܲÌy üˆÏö ˛õˆÏí˛¸

ï˛!öüyˆÏܲ ˆòáˆÏ°– §!ï˛ƒ•z !ܲ ü%=˛y Ó˚yç◊#Ó˚

üˆÏï˛y⁄ !ë˛Ü˛ üˆÏö ˆö•z– •zí˛z !ê˛í˛zˆÏÓ ˆòˆÏá

ˆ§ ӈϰ!åÈ° ~ܲòü öy– ~ܲòü öy–

Èöy ˆÜ˛ö⁄

xy!ü Ä•z Ó˚ܲü•z öy–

ï˛y •ˆÏÓ ˆÜ˛öñ ï%˛!ü ˆï˛yüyÓ˚ üˆÏï˛y–

ü%=˛yüy°y ӈϰ!åÈ°ñ ˆú˛yˆÏê˛yÈÙÈxyˆÏAܲ°

xyüyÓ˚ ˛õåÈ® ü•%Î˚y Ó˚yÎ˚ˆÏã˛Ôô%Ó˚#–

xyà%ˆÏö ˛õ%ˆÏí˛¸ üyÓ˚y !àˆÏÎ˚!åÈ°– ï˛y !ܲ

çyˆÏö ü%=˛y⁄ ï˛yÓ˚ çˆÏß√Ó˚ xyˆÏàÓ˚ âê˛öy–

ü•%Î˚y ˆÜ˛ö Ó˚yç◊#Ä ˆï˛y xˆÏöܲ xyˆÏàÓ˚–

xˆÏöܲ xˆÏöܲ– ~áö ˆ§ ˆÓшÏã˛ xyˆÏåÈ öy

ˆö•zñ ï˛y çyˆÏö öy !ÓÓ˚yü §y•y– ¢y!¡ø ܲy˛õ%Ó˚

ˆö•z– ܲy˛õ%Ó˚ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆ§•z ≤ÃçˆÏß√Ó˚ ˆÜ˛í˛z

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ˆö•zñ Óẙç ܲy˛õ%Ó˚ñ ¢¢# ܲy˛õ%Ó˚ñ ¢y!¡ø ܲy˛õ%Ó˚–

~шÏòÓ˚ ÓyÓy !åȈϰö ˛õ,!Ì¥Ó˚yç ܲy˛õ%Ó˚– ܲy˛õ%Ó˚

˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ ¢yáyÎ˚ ≤âyáy xˆÏöܲ– ≤ÃyÎ˚ §Ü˛ˆÏ°•z

!§ˆÏöüyÎ˚ ç!í˛¸ˆÏÎ˚ xyˆÏåÈ– ˛õ%eñ ˛õ%eÓô)...–

ü•%Î˚y Ó˚yÎ˚ˆÏã˛Ôô%Ó˚#Ó˚ !§ˆÏöüy ˆòˆÏáˆÏåÈ ï˛!öüy

•zí˛z!ê˛í˛ẑ ÏÓ– ü•%ÎẙÓ˚ ܲÌy Ó°ˆÏ° !ÓÓẙü §y•yÓ˚

üˆÏö ˛õí˛¸° Ó˚by ˆây£ÏyˆÏ°Ó˚ ܲÌy– ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚

xyê˛ˆÏ˛õÔˆÏÓ˚ ˆüˆÏÎ˚– ˛õyˆÏ¢Ó˚ úœ˛ƒyˆÏê˛Ó˚ ˆüˆÏÎ˚–

Ó˚by ˆây£ÏyˆÏ°Ó˚ öyü !ܲ ü%=˛y ¢%ˆÏöˆÏåÈ⁄ ü%=˛y

ˆ•ˆÏ§ Ó°°ñ öy ˆày ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°y–

ˆú˛yˆÏê˛yÄÎẙ°y Ó°°ñ ˆ§ Ó˚by ˆây£ÏyˆÏ°Ó˚

!fiê˛° ˆú˛yˆÏê˛y ï%˛ˆÏ°!åÈ° ~ܲÓyÓ˚– åÈ!ÓÓ˚ öyü!ê˛

û%˛ˆÏ° ˆàˆÏåÈ– Ó˚by ˆây£ÏyˆÏ°Ó˚ ܲÌy ˆ§!òö

xyã˛üܲy üˆÏö ˛õí˛¸ˆÏï˛ •zí˛z !ê˛í˛zˆÏÓ á%шÏç!åÈ°–

~áö !ï˛!ö ≤ÃyÎ˚ Ó,Âôy– í˛z_üÜ%˛üyˆÏÓ˚Ó˚ §ˆÏAà

x!û˛öˆÏÎ˚Ó˚ flø,!ï˛Ó˚ éÑ˛y!˛õ á%ˆÏ° ôˆÏÓ˚!åȈϰö–

§%!≤ÃÎ˚y ˆã˛Ôô%Ó˚#Ó˚ ܲÌy ӈϰ!åȈϰö– ˆ§•z

xyê˛ˆÏ˛õÔˆÏÓ˚ û˛yÓ!ê˛ xyˆÏåÈ ÓˆÏê˛ñ !ܲv ~Ä

ˆÓ!¢ üˆÏö •ˆÏÎ˚!åÈ° ÓˆÏí˛¸y ˆÓ!¢ xyê˛ˆÏ˛õÔˆÏÓ˚–

ˆ§ ˆï˛y §Ü˛ˆÏ°•z ï˛y •ˆÏÎ˚ Îyö ÓÎ˚§Ü˛yˆÏ°–

˛ü%=˛yÓ˚ ü%ˆÏáÓ˚ !òˆÏܲ ï˛y!ܲˆÏÎ˚ !ÓÓ˚yü §y•yÓ˚

üˆÏö ~° ≤ÃÓ#îy x!û˛ˆÏöe#Ó˚ ܲÌy– xyç

ˆÌˆÏܲ !ï˛!Ó˚¢ñ ã˛!Õ‘¢ ÓåÈÓ˚ ÓyˆÏò ü%=˛yÓ˚

ˆã˛•yÓ˚y!ê˛ !ÓÓ˚yü ˆÎö ˆòáˆÏï˛ ˛õyÎ˚– û˛yÓ˚#

¢Ó˚#Ó˚ñ û˛yÓ˚# ü%áñ ˆày°ày° ~ܲ âˆÏÓ˚yÎ˚y

ü!•°y– ü•%Î˚yÓ˚ ï˛y •Î˚!ö– ü•%Î˚y üˆÏÓ˚ ˆàˆÏåÈ

ï˛yÓ˚ Ó˚)˛õ !öˆÏÎ˚•z– ü%=˛y ˆû˛ˆÏÓˆÏåÈ Ä•z

!ã˛Ó˚ܲyˆÏ°Ó˚ Ó˚)˛õ !öˆÏÎ˚•z ç#Óö ܲyê˛yˆÏÓ–

üô%Óy°y üyÓ˚y !àˆÏÎ˚!åÈ° Ó˚)˛õ !öˆÏÎ˚– ü%=˛yÓ˚

˛õåÈ® üô%Óy°yÄ– ~ܲ!òö ӈϰ!åÈ°

üô%Óy°yÓ˚ ܲÌy– xyç Ó°ˆÏåÈ ü•%Î˚yÓ˚ ܲÌy–

ü%=˛yüy°y Ÿªy§ !öˆÏï˛ !öˆÏï˛ Üœ˛y!hsˇÓ˚ fl∫Ó˚

ç!í˛¸ˆÏÎ˚ Ó°°ñ ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°y xy!ü !ܲ

˛õyÓ˚Ó⁄

ܲ# ˛õyÓ˚!Ó⁄

ü•%Î˚y Óy üô%Óy°yÓ˚ üˆÏï˛y⁄ ü%=˛yüy°y ˛õy

åÈ!í˛¸ˆÏÎ˚ !òˆÏÎ˚ˆÏåÈ Ü˛yÓ˚ˆÏ˛õˆÏê˛Ó˚ í˛z˛õÓ˚– ö#°

Ó˚ÇÈÙÈ~Ó˚ Ü%˛!ï≈˛ Ä ˆì˛y°y ˛õyÎ˚çyüyñ ~ܲ•z

Ó˚LjÏÎ˚Ó˚– ܲyˆÏö ö#° !Ó®%– öyˆÏܲ ö#° öÌ–

ܲ˛õyˆÏ° ö#° !ê˛˛õ– ö#° !ÓÓˆÏö ã%˛ˆÏ°Ó˚ ˆàyåÈ

ÓÑyôy– §Ó Ó˚Ç !ü!°ˆÏÎ˚ ˛õÓẙ– ü%=˛yüy°yÓ˚ !òˆÏܲ

ï˛y!ܲˆÏÎ˚ !åÈ° !ÓÓ˚yü– ü%=˛yüy°y ˆ•ˆÏ§

!çˆÏK˛§ ܲˆÏÓ˚ñ ܲ# ˆòáåÈ ˆày ˆú˛yˆÏê˛yÄÎẙ°y⁄

!ÓÓ˚yü Ó°°ñ ˆòá!åÈ ˆÜ˛yö xƒyˆÏAàˆÏ°

ˆÜ˛üö ï%˛•z–

•z§§ñ òƒyˆÏáy!ö ˆÎöñ ˆï˛yüyÓ˚ ˆã˛yá !ܲ

ܲƒyˆÏüÓ˚y⁄

ï˛y•z•z–

ü%=˛y Ó°°ñ Úöyñ ˆï˛yüyÓ˚ ˆã˛yˆÏá ˛õ%Ó˚%£Ï

üyö%£Ï–Û

á%Ó §y•§ ~•z ˆüˆÏÎ˚Ó˚– ~ܲ!òö

ˆú˛yˆÏê˛y¢%ƒê˛ •ˆÏ°y ~ܲê%˛ ˆáy°yˆÏü°yñ !çˆÏÓ˚

¢ê≈˛§ xyÓ˚ !Ÿ’û˛ˆÏ°§ !ê˛ ¢yê≈˛ñ í˛zÂôï˛ åÈ!ÓÈÙÙÙÈ

!çˆÏK˛§ ܲˆÏÓ˚!åÈ°ñ xyFåÈy xyüyÓ˚ Î!ò !ÓˆÏÎ˚

•ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚ñ ï%˛!ü á%!¢ •ˆÏÓ ˆú˛yˆÏê˛yòyòy⁄

xá%!¢ •Ó ˆÜ˛ö⁄ ¢yhsˇ à°yÎ˚ ӈϰ!åÈ°

!ÓÓ˚yü–

xyüyÓ˚ ˆï˛y xyÓ˚ üˆÏí˛!°Ç •ˆÏÓ öy–

•%Ñ– !ÓÓ˚yü xfl≥%˛ê˛ í˛z_Ó˚ !òˆÏÎ˚!åÈ°–

!• !• ܲˆÏÓ˚ ˆ•ˆÏ§!åÈ° ˆüˆÏÎ˚ñ ï%˛!ü xyÓ˚

xyüyˆÏܲ ˆòáˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ öy– xy!ü •Î˚ˆÏï˛y

•zí˛z.~§ !ܲÇÓy •zí˛z.ˆÜ˛ ã˛ˆÏ° ÎyÓ– ï%˛!ü üö

áyÓẙ˛õ ܲˆÏÓ˚ ӈϧ ÌyܲˆÏÓ– •zí˛z xyÓ˚ òƒ xö!°

˛õyÓ˚§ö •% ܲƒyö !§ üyÎ˚ !Óí˛z!ê˛ •zö §yã˛ xy

ˆÜœ˛yçí˛ ˆí˛yÓ˚ Ó˚%ü–

!ÓÓ˚yˆÏüÓ˚ ܲyö àÓ˚ü •ˆÏÎ˚ !àˆÏÎ˚!åÈ°ñ ܲ#

ˆ§yçy ܲÌy•z öy Ó°ˆÏï˛ çyˆÏö ü%=˛yüy°yñ

~ܲê%˛ §üÎ˚ !öˆÏÎ˚ ӈϰ!åÈ°ñ Ó°ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åÈ

öy !ܲå%È•z–

ܲ# ã%˛˛õ ܲˆÏÓ˚ xyåÈ ˆÜ˛ö⁄ ܲƒyˆÏüÓẙÓ˚ ˆ°

xy!ü !ã˛!ö ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°yñ ˆï˛yüyÓ˚ ˆã˛yáÄ

ˆ°–

Ó%ܲ ôܲ ܲˆÏÓ˚ ĈÏë˛ !ÓÓ˚yˆÏüÓ˚– ˆ§ ~áö

üôƒ ˛õM˛y¢– ï˛yÓ˚ üyÌy û˛Ó˚y ã%˛°– °¡∫yÎ˚ ˆ§

≤ÃyÎ˚ åÈÛú%˛ê˛– ¢#î≈ܲyÎ˚– ï˛ˆÏÓ ≤âhflÏ Ó%ܲ ï˛yÓ˚–

ˆã˛yˆÏá ã˛¢üy ˆö•z– ˛õí˛¸yÓ˚ §üÎ˚ °yˆÏà– ~•z

ˆüˆÏÎ˚ ~ˆÏ§!åÈ° ï˛yÓ˚ ë˛yÜ%˛Ó˚òyÓ˚ §ˆÏAà– Ó,Âô

ï˛áö §_Ó˚– §ˆÏÓ xyˆÏë˛ˆÏÓ˚y– §ˆÏÓ Ü˛ˆÏ°ˆÏçÓ˚

≤ÃÌü Ó£Ï≈– åÈ!Ó òÓ˚ܲyÓ˚ !åÈ° ü%=˛yÓ˚•z–

˛õy¢ˆÏ˛õyê≈˛ §y•zç– ˆòˆÏá xÓyܲ •ˆÏÎ˚!åÈ°

!ÓÓ˚yü– ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚ ≤Ãfl≥%˛!ê˛ï˛ ú%˛°– !ÓÓ˚yü

~•zê%˛Ü%˛ û˛yÓˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚– ܲ!Ó •ˆÏ° xˆÏöܲ

Ó˚ܲü í˛z˛õüy !òˆÏï˛ ˛õyÓ˚ï˛– ï˛yÓ˚ ˆ§ «˛üï˛y

ˆö•z– ~ܲçö í˛z°%é%˛°% ã%˛ˆÏ°Ó˚ ÓåÈÓ˚ ã˛!Õ‘ˆÏ¢Ó˚

üyö%£Ï ~ˆÏ§!åÈ° ˆ§•z §üÎ˚ñ çyöï˛ xôƒy˛õܲñ

Ú≤ÈÏú˛§Ó˚Û– K˛yö#– ïÑ˛yˆÏܲ !çˆÏK˛§ ܲˆÏÓ˚!åÈ°

!ÓÓ˚yüñ xyFåÈy §ƒyÓ˚ñ !ú˛ˆÏüˆÏ°Ó˚ !Óí˛z!ê˛ Ü˛#

Ó˚ܲü Ó°y ÎyÎ˚ñ §%®Ó˚# ˆüˆÏÎ˚⁄

ˆ°yܲ!ê˛ xÓyܲ •ˆÏÎ˚ ï˛yˆÏܲ ˆòˆÏá!åÈ°ñ

ˆÜ˛ö Ó°%ö ˆï˛y⁄

!ÓÓ˚yü ӈϰ!åÈ° Ü˛ï˛ ˆüˆÏÎ˚ˆÏòÓ˚ åÈ!Óñ

û˛yˆÏ°y ܲƒy˛õ¢ö Î!ò !°ˆÏá !í˛§ˆÏ≤’ ܲ!Ó˚ñ

fiê%˛!í˛ˆÏÎ˚yÓ˚ öyü •ˆÏÓ–

ˆ°yܲê˛y ӈϰ!åÈ°ñ ܲ# Ó°° ï˛y Ó%é˛ˆÏï˛

˛õyˆÏÓ˚!ö !ÓÓ˚yü– §Çfl,Òï˛– ï˛áö ˆ°yܲê˛y

ӈϰ!åÈ° áyï˛y !òö–

áyï˛yÎ˚ !°ˆÏá !òˆÏÎ˚!åÈ° Îyñ ï˛y ~áöÄ

!ÓÓ˚yˆÏüÓ˚ ܲyˆÏåÈ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ...

!•Ó˚ܲ ò¢öy ï˛ß∫#ñ ˛õapple˛ !Ó¡∫yôÓ˚y

¢ƒyüyñ xyÓ˚ §%ò!hsˇö# !ö¡¨öy!û˛

«˛#îüôƒyñ

ã˛!Ü˛ï˛ •!Ó˚î# ≤ÃyÎ˚ ã˛M˛° öÎ˚öy

45

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

!ö!Óí˛¸ !öï˛¡∫û˛ˆÏÓ˚ ürÌÓ˚ àüöy

hflÏöû˛ˆÏÓ˚ xyˆÏåÈ ˆò• ˆhflÏyܲö¡Ày •ˆÏÎ˚

xyÓ˚Ä !ÓÓÓ˚î !òˆÏÎ˚!åÈ° ˆ°yܲ!ê˛–

ü•yܲ!Ó Ü˛y!°òyˆÏ§Ó˚ ˆüâò)ï˛ü ܲyˆÏÓƒÓ˚

ˆŸ’yܲñ ÓyÇ°y ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈ ˆ§ öy!ܲ– !ܲv Ä•z

ˆŸ’yܲ !°ˆÏá åÈ!Ó !í˛§ˆÏ≤’ ܲÓ˚ˆÏ° fiê%˛!í˛Ä í˛ẑ Ïë˛

ˆÎï˛– ¢%ô% ~ܲ!ê˛ °y•zö !öˆÏÎ˚!åÈ° ˆ§– ÓˆÏí˛¸y

û˛yˆÏ°y ˆ°ˆÏà!åÈ°ñ Úã˛!Ü˛ï˛ •!Ó˚î# ≤ÃyÎ˚ ã˛M˛°

öÎ˚öy–Û ~•z ˆüˆÏÎ˚Ó˚ ü%ˆÏáÓ˚ åÈ!Ó ï˛yÓ˚ ˆ¢y

ˆÜ˛ˆÏ§ çμ°çμ° Ü˛Ó˚ˆÏåÈ– ~áöÄ xyˆÏåÈ– ï˛yÓ˚

ë˛yÜ%˛Ó˚òyˆÏܲ ӈϰ!åÈ°ñ ~üö §%®Ó˚ ü%áñ åÈ!Ó

ï%˛°Ó...–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ü%=˛yÓ˚ ÓyÓy ~° ~ܲ!òö §ˆÏAà–

ˆüˆÏÎ˚Ó˚ Ó˚)˛õ xyˆÏåÈ ˆüˆÏÎ˚ !ܲ üˆÏí˛!°Ç ܲÓ˚ˆÏÓ⁄

ÓyÓy üyö%£Ï!ê˛ •Ñy ܲˆÏÓ˚!åÈ°– ïÑ˛yÓ˚Ä ˛õƒy¢ö

åÈ!Ó ˆï˛y°y– ï˛ˆÏÓ ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚ xƒyˆÏüã˛yÓ˚–

Ó°ˆÏ°öñ xyüyˆÏÜ˛Ä ˆú˛yˆÏê˛y ˆï˛y°y !¢!áˆÏÎ˚

ˆòˆÏÓö–

ˆ¢áyˆÏï˛ •Î˚ öy!ܲñ ï%˛°ˆÏï˛ ï%˛°ˆÏï˛ •ˆÏÓ–

ˆ§•z ï˛˛õö Ü%˛[%˛ åÈ!Ó ï%˛°ï˛ xyÓ˚ ï˛yÓ˚

ܲyˆÏåÈ !öˆÏÎ˚ xy§ï˛– ~ܲÓyÓ˚ í˛zí˛¸hsˇ ˛õy!áÓ˚

åÈ!Ó ï%˛°°– ~ܲÓyÓ˚ àAàyÓ˚ âyˆÏê˛Ó˚ åÈ!Ó–

çˆÏ° éÑ˛y!˛õˆÏÎ˚ˆÏåÈ ò%Ó˚hsˇ Óy°Ü˛– í˛zí˛ḩsˇ Óy°Ü˛–

!ÓÓ˚yü ӈϰ!åÈ°ñ !¢ˆÏá ˆàˆÏåÈö xy˛õ!ö–

xy§ˆÏ° ˆ¢ˆÏá!ö öï%˛ö ܲˆÏÓ˚ñ çyöï˛– ï˛˛õö

Ü%˛[%)˛ ӈϰ!åÈ°ñ ˆòá%öñ ÄÓ˚ á%Ó •ẑ ÏFåÈ x!û˛öÎ˚

ܲÓ˚ˆÏÓ– !ÓÓ˚yü Ó°°ñ ï%˛•z !ܲ ˆ≤Ãü ܲÓ˚!åȧ⁄

•ë˛yÍ ~ ܲÌy⁄

xyÓ˚ xy!§§ öyñ üyé˛áyˆÏö ˆï˛yˆÏܲ

ˆú˛yˆÏöÄ ˛õy•z!ö–

ÓƒhflÏ !åÈ°yüñ ˆï˛yüyÓ˚ ܲ° ˆòˆÏá!åÈ°yüñ

!ܲv...–

üˆÏí˛!°Ç ܲÓ˚ˆÏï˛ ÓyÓ˚î ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈ ˆ§⁄

xy!ü ܲyˆÏÓ˚y ˆ≤ÈÏü ˛õí˛¸ˆÏï˛ ˛õy!Ó˚ öy

ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°yñ ~ܲçö •ˆÏÎ˚!åÈ° åÈÈÙÈüy§ñ

!ܲv ï˛yÓ˚ çöƒ üö í˛zï˛°y •Î˚ öy– ˆÜ˛ö

çy!ö öyñ §yï˛!òö òˆÏ° xyˆÏ§!öñ xy!ü ~ܲ!ê˛

ˆú˛yöÄ Ü˛!Ó˚!ö–

ˆÜ˛öñ ܲ!Ó˚§!ö ˆÜ˛ö⁄

ˆ§ ˆÎ xy§ˆÏåÈ öyñ ï˛y xyüyÓ˚ üˆÏö•z

xyˆÏ§!öñ ï˛áö á%Ó !Ó•y§≈y° ã˛°!åÈ°ñ ï˛yÓ˚

•zöúœ˛ˆÏÎ˚Oy •ˆÏÎ˚!åÈ°–

~ˆÏܲ ˆ≤Ãü ӈϰ öy– !ÓÓ˚yü Ó°°–

ӈϰ xyˆÏAܲ°ñ ï˛yˆÏܲ ˆòáy üye ï˛yˆÏܲ

üˆÏö ˛õˆÏí˛¸ ˆà°ñ xyˆÏÓà í˛z벰ñ üˆÏö •ˆÏ°y

û%˛ˆÏ° !åÈ°yü ܲ# ܲˆÏÓ˚ x!ö®ƒˆÏܲ⁄

ˆú˛yˆÏê˛y¢%ƒê˛ ܲÓ˚!Ó ˆï˛yñ ˛õyë˛yˆÏï˛ •ˆÏÓ

ˆ§•z ˛õ!Ó˚ã˛y°Ü˛ˆÏܲ–

ïÑ˛yÓ˚ §ˆÏAà ˆòáy ܲÓ˚ˆÏ°•z ˆï˛y •Î˚–

Ó°° §%!Æ–

46

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

öyñ !ï˛!ö ܲˆÏÎ˚ܲçöˆÏܲ !öÓ≈yã˛ö ܲˆÏÓ˚

í˛yܲˆÏÓö–

ˆÜ˛üö ˆú˛yˆÏê˛yñ ~ܲÓ˚y¢ àÎ˚öy ˛õˆÏÓ˚ñ

üyÌyÎ˚ ܲy˛õí˛¸ Óí˛z⁄ !çˆÏK˛§ ܲÓ˚° §%!Æ–

öyñ xyê˛ˆÏ˛õÔˆÏÓ˚ !ܲv §%®Ó˚ñ ÄÎ˚y•zö •Î˚ñ

xyÓyÓ˚ •Î˚ öy–

ˆ§ xyÓyÓ˚ ˆÜ˛üöñ ~•z ˆï˛y xy!ü

xyê˛ˆÏ˛õÔˆÏÓ˚ •ˆÏÎ˚•z ~ˆÏ§!åÈñ ü•%Î˚y ü•%Î˚y

°yàˆÏåÈ öy⁄

ï%˛•z xyç ö#° ü%=˛y˛õÓ˚#ñ ܲ# §%®Ó˚ ˆÎ

•ˆÏÎ˚!åȧÊ

ܲ# ˆÎ ӈϰy ï%˛!ü ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°yÊ ü%á

ˆâyÓ˚yÎ˚ ü%=˛yüy°y– !ÓÓ˚yü §y•yÓ˚ ܲƒyˆÏüÓ˚y

ˆã˛yá– ¢yê˛yÓ˚ üyÓ˚°– 鲰ܲ–

ü%á ï%˛°° ˆüˆÏÎ˚ñ •y§°ñ ܲ# åÈ!Ó

ï%˛°ˆÏ°⁄

~ü!öñ §y•zí˛ ˆÌˆÏܲñ fl∫yû˛y!Óܲ–

ü%=˛y Ó°°ñ !ܲå%È ˆï˛y •ˆÏFåÈ öy

ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°y–

•ˆÏÓñ xˆÏ˛õ«˛y ܲÓ˚ˆÏï˛ •Î˚–

ã%˛˛õ ܲˆÏÓ˚ ÌyˆÏܲ ü%=˛yñ ï˛yÓ˚˛õÓ˚ Ó°°ñ

ܲï˛!òöñ üˆÏí˛!°ÇÈÙÈ~Ó˚ í˛yÜ˛Ä ˆï˛y ˆï˛üö

•Î˚ öyñ xy!ü xyÓ˚ ܲÓ˚Ó öy– !ÓÓ˚yü §y•y

û˛yÓ!åÈ° Ü˛ï˛ åÈ!Ó ï%˛ˆÏ°ˆÏåÈ ~•z ˆüˆÏÎ˚Ó˚– ~Ó˚

åÈ!Ó !òˆÏÎ˚ !ÓK˛y˛õö •ˆÏÎ˚!åÈ°– ã˛¢üy

ˆÜ˛y¡õy!ö– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ •° !̈ÏÎ˚ê˛yÓ˚ xyÓ˚

!§ˆÏöüyÓ˚ xyܲyA«˛y– §yô ˛õ)Ó˚î •ˆÏFåÈ öy

ˆ§áyˆÏö– ¢y!í˛¸Ó˚ !ÓK˛y˛õˆÏö í˛yܲ ˆ˛õˆÏÎ˚!åÈ°–

ܲˆÏÓ˚!åÈ°– ~ܲÓyÓ˚ üye– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ xyÓ˚Ä

ˆ˛õˆÏÎ˚!åÈ°– !ܲv !˛õ!åȈÏÎ˚ ~ˆÏ§ˆÏåÈ– §y•§#

åÈ!Ó– §y•§# åÈ!Ó ï%˛ˆÏ°ˆÏåÈ !ÓÓ˚yü– xyÓyÓ˚

ü%ˆÏåÈ ˆú˛ˆÏ°ˆÏåÈ ÄˆÏܲ !òˆÏÎ˚– ÄÓ˚ !öˆÏçÓ˚ ܲyˆÏåÈ

xyˆÏåÈ •Î˚ˆÏï˛yñ !ܲÇÓy ü%ˆÏåÈ !òˆÏÎ˚ˆÏåÈ– !ÓÓ˚yü

Ó°°ñ ܲÌy Ó°!åȧ öy ˆÎ⁄

•ˆÏÓ öy–

ܲ# •ˆÏÓ öy⁄

•ˆÏÓ öy ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°yñ xyüyˆÏܲ ˆÜ˛í˛z

ˆöˆÏÓ öy– !Óü£Ï≈ à°yÎ˚ Ó°° ü%=˛yüy°y–

ˆöˆÏÓñ ˆöˆÏÓñ xyç•z ï%˛ˆÏ° !ö•z åÈ!Óñ

˛õˆÏÓ˚ ܲˆÏÓ xy§!Óñ çy!ö öy–

!ÓÓ˚yü §y•y û˛yÓ!åÈ° û˛yˆÏàƒ •Î˚ xˆÏöܲ

!ܲå%È– ~üö ü%áñ ~üö ã˛M˛° •!Ó˚î#Ó˚ üˆÏï˛y

ˆã˛yáñ ˛õapple˛ !Ó¡∫yôˆÏÓ˚y¤˛ñ hflÏöû˛yˆÏÓ˚

ˆhflÏyܲö¡Ày... !ï˛!ö Îy !°ˆÏá !òˆÏÎ˚

!àˆÏÎ˚!åȈϰöñ §Ó !üˆÏ° ÎyÎ˚– !ÓÓ˚yü ˆÎüö

ӈϰˆÏåÈ ˆï˛üö åÈ!Ó ï%˛ˆÏ°ˆÏåÈ– ï%˛ˆÏ° !öˆÏçˆÏܲ

ˆòˆÏá ӈϰˆÏåÈ ü%ˆÏåÈ !òñ ܲƒyˆÏüÓ˚y òyÄ–

ï˛y•ˆÏ° ˆÎ ï%˛°!°⁄

ˆòá!åÈ Ä•z §Ó ˆ≤’ÈÙÈÓÎ˚ üƒyày!çˆÏö xy!ü

üyöyÓ !ܲ öyñ xyüyˆÏòÓ˚ ~áyˆÏö Ä§Ó •Î˚

öyñ xy!ü ܲ# ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚Ó çy!ö öy–

!ÓÓẙü §y•yÓ˚ ܲÌyÎ˚ ~•z ˆüˆÏÎ˚ ˆ§ˆÏçˆÏåÈñ

§yç á%ˆÏ°ˆÏåÈ– ˆ˛õy¢yܲ ˛õˆÏÓ˚ˆÏåÈñ xyÓyÓ˚

xöyÓ,ï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– !ÓÓ˚yü §y•y !ܲ ã˛M˛° •Î˚

!ö⁄ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– ü%=˛y ~ܲ!òö xyã˛üܲy

ӈϰ!åÈ°ñ xy!ü çy!ö–

ܲ# çy!ö§⁄

ï%˛!ü xyüyˆÏܲ û˛yˆÏ°yˆÏӈϧåÈ– ˆ§ ܲÌyê˛y

ˆÎö û˛y!§ˆÏÎ˚ !òˆÏÎ˚!åÈ° Óyï˛yˆÏ§–

öy– !ÓÓ˚yü ≤Ãï˛ƒyáƒyö ܲÓ˚ˆÏï˛ ˆã˛ˆÏÎ˚!åÈ°–

!ܲv ü=˛y ï˛yÓ˚ xfl∫#ܲyÓ˚ üyˆÏö•z!ö– ӈϰ!åÈ°ñ

ï%˛!ü û˛#Ó˚% üyö%£Ïñ û˛yÓåÈ ˆï˛yüyÓ˚ ˆ˛õ¢y öT˛

•ˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓñ ï%˛!ü á%Ó û˛yˆÏ°y ˆàyñ û˛yˆÏ°y üyö%£Ï–

!ÓÓ˚yü ӈϰ!åÈ°ñ ï%˛•z ˆï˛y xyüyÓ˚

§hsˇyˆÏöÓ˚ üˆÏï˛y–

!üˆÏ̃ ӈϰy öy ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°yñ ï%˛!ü

xyüyˆÏܲ ˆí˛ˆÏܲåÈ ˆÜ˛ö⁄ ü%=˛yüy°y âyí˛¸ ï%˛ˆÏ°

!çˆÏK˛§ ܲÓ˚°–

˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy ܲÌyÓ˚ §ˆÏAà öï%˛ö ܲÌy !üˆÏ¢

ˆà°ñ !ÓÓ˚yü Ó°°ñ Ó°°yü ˆï˛y–

öyñ ˛õ!Ó˚ã˛y°ˆÏܲÓ˚ ܲyˆÏåÈ ˛õyë˛yˆÏöyÓ˚ üˆÏï˛y

åÈ!Ó !ܲ ˆï˛yüyÓ˚ fiê˛ˆÏܲ ˆö•zñ ܲ!¡õí˛zê˛yˆÏÓ˚⁄

ö#°öÎ˚ö öÎ˚ñ {£ÏÍ Óyòy!ü ~•z ˆüˆÏÎ˚Ó˚ ˆã˛yˆÏá

ü!î– xyÓ˚ ˆ§•z Óyòy!ü ˆã˛yˆÏá•z Îï˛ ê˛yö

!ÓÓ˚yü §y•yÓ˚– !ÓÓ˚yü ˆû˛ˆÏÓ!åÈ° xˆÏöܲ ò)Ó˚

ÎyˆÏÓ ü%=˛üy°y– !ܲv ˛õyÓ˚ˆÏåÈ öy– !ÓÓ˚yü

~ܲ!ê˛ üƒy!çˆÏܲÓ˚ çöƒ xˆÏ˛õ«˛y ܲÓ˚ˆÏåÈ–

üƒy!çܲ •ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚– xyã˛üܲy ÓˆÏí˛¸y ~ܲê˛y

§%ˆÏÎyà ~ˆÏ§ ÎyˆÏÓ– ~ˆÏ§ ÎyˆÏÓ•z–

ï%˛!ü ˆí˛ˆÏܲåÈ ˆÜ˛ö⁄ !çˆÏK˛§ ܲÓ˚° ü%=˛y–

ï%˛•z ~!° ˆÜ˛ö⁄ !ÓÓ˚yü ˛õy°ê˛y !çˆÏK˛§

ܲÓ˚°–

Óy•‰ í˛yܲˆÏ° xy§Ó öy⁄

xˆÏöܲ!òö ˆï˛yÓ˚ åÈ!Ó ï%˛!°!öñ ï˛y•z–

ï˛y•ˆÏ° !§ˆÏöüyÓ˚ ˛õ!Ó˚ã˛y°Ü˛ !üˆÏ̃⁄

!üˆÏ̃ öyñ §!ï˛ƒ•z ÄÎ˚y•zˆÏöÓ˚ çöƒ

¢ê≈˛!ú˛Õ√˛ñ ܲÌy •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ xy!ü ï˛yÓ˚ !ú˛ã˛yÓ˚

!ú˛ˆÏÕ√Ó˚ !fiê˛° ï%˛°Óñ xˆÏöܲ!òö ÓyˆÏò §%ˆÏÎyà

~ˆÏ§ˆÏåÈñ ˆï˛yÓ˚ !fiê˛° ˛õyë˛yÓñ ˆ§ xyüyÓ˚ !fiê˛°

ˆú˛yˆÏê˛y@ˇÃy!ú˛ ˆã˛ˆÏÎ˚ˆÏåÈñ òƒyá ~ˆÏܲ ~ˆÏܲ ò%•z

•ˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ– !ÓÓ˚yü Ó°°–

ï˛yÓ˚ üyˆÏö xyüyÓ˚ çöƒ öÎ˚⁄ ≤ÃyÎ˚

!•§!•§ ܲˆÏÓ˚ í˛z벰 ü%=˛y–

xyüyÓ˚ ܲyˆÏåÈ Ü˛ï˛ !fiê˛° xyˆÏåÈñ ï˛y

ˆÌˆÏܲ•z !òˆÏï˛ ˛õyÓ˚ï˛yüñ ˆï˛yÓ˚ê˛y ˆòÓ ˆÜ˛ö

ï˛y•ˆÏ°⁄

í˛zú˛ñ ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°yñ ï%˛!ü !ܲ öy xyüyÓ˚

ܲyˆÏåÈ °%ˆÏܲyFåÈÊ

!ÓÓ˚yü §y•y ˆòá° ü%=˛yüy°yÓ˚ öy§yÓ˚rô

fl≥%˛!Ó˚ï˛ •ˆÏÎ˚ í˛ẑ Ïë˛ˆÏåÈ– ˆã˛yˆÏáÓ˚ ü!îˆÏï˛ xyà%ˆÏö


û˛yÓ ~ˆÏ§ ˆàˆÏåÈ– ˆ§ û˛yÓ° ~•z ü%•)ˆÏï≈˛Ó˚

åÈ!Ó!ê˛ Î!ò...– ܲƒyˆÏüÓ˚y ï˛yܲ ܲÓ˚ˆÏï˛•z ò%•yˆÏï˛

ü%á ì˛yܲ°– ˆ§•z åÈ!Ó•z ï%˛ˆÏ° !ö° !ÓÓ˚yü–

ï˛áö ü%=˛üy°y Ó°°ñ !í˛!°ê˛ òƒyê˛ !˛õܲã˛yÓ˚

åÈ!ÓÄÎ˚y°yñ xy•z ˆ§ !í˛!°ê˛...–

!ÓÓ˚yü ˆòá° åÈ!Ó!ê˛– á%Ó û˛yˆÏ°y

í˛zˆÏë˛ˆÏåÈ– òyÓ˚%î– åÈ!Ó!ê˛ ï˛yÓ˚ çöƒ û˛yˆÏ°yñ

xyÓyÓ˚ ü%ˆÏ=˛yÓ˚ çöƒÄ– xq$ï˛ x!û˛Óƒ!=˛–

ü•%Î˚yÈÙÙÙÈ ü•%Î˚yÓ˚ ܲÌy üˆÏö ˛õˆÏí˛¸ ˆà°

!ÓÓẙˆÏüÓ˚– ˆ§ Ó°°ñ ü•%Îẙ ÓẙÎ˚ˆÏã˛Ôô%Ó˚#ñ ˆï˛yÓ˚

!≤ÃÎ˚ x!û˛ˆÏöe#ñ ï˛yÓ˚ üˆÏï˛y–

ü%=˛yüy°y Ó°°ñ öy üô%Óy°y–

~•z ˆòˆÏá Îy–

ï%˛!ü ~ˆÏ§yñ ˆòáyÄ– ï˛yˆÏܲ ˆÎö xyˆÏò¢

ܲÓ˚° ü%=˛yüy°y– ˆëÑ˛yê˛ ˆã˛ˆÏ˛õ •y§ˆÏåÈ– Óyòy!ü

ˆã˛yˆÏáÓ˚ ü!î â%Ó˚ˆÏåÈ– !ÓÓ˚yü ~!àˆÏÎ˚ ˆà°

ܲƒyˆÏüÓ˚y !öˆÏÎ˚ñ é%Ñ˛ˆÏܲ ˛õí˛¸° ü%=˛yÓ˚ !òˆÏܲ–

ˆ§ ӈϧ•z xyˆÏåÈ– ~ü!ö ˆüçyç ~•z ˆüˆÏÎ˚Ó˚–

ˆòˆÏá âyí˛¸ ÓÑy!ܲˆÏÎ˚ üyÌy ï%˛ˆÏ°ñ •ÑyˆÏ§Ó˚

üˆÏï˛y ˆòá° ï˛yˆÏܲ– •y§°ñ Ó°°ñ û˛yˆÏ°y

•ˆÏÎ˚ˆÏåÈñ ü•%Î˚yÓ˚ üˆÏï˛yñ üy•z ˆú˛Óy!Ó˚ê˛

xƒyܲˆÏê˛Δ§–

ï%˛•z xyÓyÓ˚ xy§!Ó Ü˛ˆÏÓ⁄

!Ó˚•y§≈y° •ˆÏFåÈñ xˆÏöܲ ܲyçñ öï%˛ö

öyê˛Ü˛ öyüˆÏÓ–

ï˛y•ˆÏ° xyçñ xyç•z ܲˆÏÓ˚ Îy–

•ˆÏÓ ÓˆÏ° ~ˆÏ§!åÈñ xˆÏöܲ §üÎ˚ !öˆÏÎ˚

~ˆÏ§!åÈ–

•ˆÏÓñ §yˆÏ°yÎ˚yÓ˚ ܲy!üç ÓòˆÏ° ˆöñ

xyê˛ˆÏ˛õÔˆÏÓ˚ ¢y!í˛¸ xyˆÏåÈ...ñ °Ü˛yÓ˚ ˆòˆÏá ˆö–

•% çy!ö– Ó°° ü%=˛yüy°y–

xyˆÏåÈñ xy!ü ܲy!ã˛ˆÏÎ˚ ˆÓ˚ˆÏá !òˆÏÎ˚!åÈ°yüñ

àï˛Ü˛y° °Ü˛yÓ˚ ˆòˆÏá!åÈñ çy!ö ï%˛•z ~ܲ!òˆÏöÓ˚

ÓòˆÏ° ò%%!òö xy§!Ó öy–

•y§° ü%=˛yüy°yñ ï%˛!ü §Ó ˆçˆÏö ӈϧ

xyåÈñ •Ñƒyñ çyˆÏöy•z ˆï˛yñ •zˆÏÎ˚§ çyˆÏöyñ •zí˛z

Ä”˛ üƒyöñ ˆï˛yüyˆÏܲ öy...ñ !ܲv ï%˛!ü xyüyÓ˚

°Ü˛yÓ˚ á%ˆÏ°åÈñ ˆÜ˛ö á%°ˆÏ°⁄

ܲÌyÎ˚ !¢•!Ó˚ï˛ •Î˚ !ÓÓ˚yü §y•yñ ày

åÈüåÈü ܲˆÏÓ˚ñ ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚ ӈϰñ ˆï˛yÓ˚

°Ü˛yÓ˚ öy á%°ˆÏ° xy!ü ¢y!í˛¸ ܲyã˛ˆÏï˛ !òï˛yü

ܲ# ܲˆÏÓ˚⁄ ï%˛•z ˆ§•z ˛õ%ˆÏçyÓ˚ xyˆÏà ~ˆÏ§!åÈ!°ñ

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ~•z– üyé˛áyˆÏö °¡∫y ¢#ï˛ ˆà°–

ï%˛•z ˆú˛yö•z ôÓ˚yÓ˚ §üÎ˚ ˛õy§!ö–

¢#ˆÏï˛ ˆ¢y ÌyˆÏܲ ˆÓ!¢ñ xyÓ˚ ~ܲÓyÓ˚

í%˛Î˚yÓ˚§ñ ~ܲÓyÓ˚ !§!ܲü ˆà°yüñ ˆÓ˚í˛

ÄÎ˚y•zö xy!ü ˆáˆÏÎ˚!åÈñ öy•z§ñ ¢#ˆÏï˛Ó˚ §üÎ˚

í˛z_y˛õ ˆòÎ˚ åÈ!ÓÄÎ˚y°yñ !ܲv ÄÎ˚y•zˆÏöÓ˚

!ÓK˛y˛õö xyê˛ˆÏ˛õÔˆÏÓ˚ •ˆÏÓ ˆÜ˛ö⁄

çy!ö öyñ ˆï˛yÓ˚ !ú˛ˆÏÕ√Ó˚ ܲÌy ˆû˛ˆÏÓ!åÈ

xy!üñ •ˆÏÓ !ܲ öy çy!ö öy–

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

•ˆÏÓ öy–

!ܲv ˆã˛T˛y ܲÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ⁄

•Ñƒyñ ˆòá ˛õyÓ˚ !ܲ öy–

!û˛ï˛ˆÏÓ˚ ì%˛ˆÏܲ ˆà° ü%=˛yüy°y– ˆ˛õy¢yܲ

Óò° ܲÓ˚ˆÏÓ– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ §üÎ˚ ˆà°– ü•%Î˚y

Ó˚yÎ˚ˆÏã˛Ôô%Ó˚# •ˆÏÎ˚ xy§ˆÏÓ ü%=˛yüy°y– §ühflÏ

úœ˛ƒyê˛ Ü%˛!Ü˛Ç àƒyˆÏ§ û˛ˆÏÓ˚ !àˆÏÎ˚!åÈ°– ü•%Î˚y

xܲyˆÏ° é˛ˆÏÓ˚ ˆà°– üô%Óy°yÓ˚ •,ò!˛õˆÏ[˛ !åÈo

!åÈ°ñ xܲyˆÏ° é˛ˆÏÓ˚ ˆà°– xˆÏ˛õ«˛y ܲÓ˚ˆÏåÈ

!ÓÓ˚yü– ˆüˆÏÎ˚ê˛y xq$ï˛ñ ӈϰ!åÈ°ñ ˆï˛yüyÎ˚

öyñ ~ܲ!òö xy!ü... ~ܲ!òö ˆ•yÎ˚yê˛§ xyˆÏ˛õ

!°ˆÏá!åÈ°ñ xy•z ˆÓ˚§ˆÏ˛õQ •zí˛z ˆú˛yˆÏê˛yÄÎẙ°yñ

!ܲ§ •zí˛z ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°yñ ï%˛!ü xˆÏöܲ!òö

ˆÓшÏã˛ ˆÌˆÏܲyñ xˆÏöܲ!òöñ xy!ü Ó%!í˛¸ •ˆÏÎ˚

ˆàˆÏ°Ä ï%˛!ü åÈ!Ó ï%˛ˆÏ° ˆòˆÏÓ–

˛õyà° öy!ܲ ï%˛•z–

•zˆÏÎ˚§ ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°y– à%í˛ öy•zê˛– xy!ü

~áö ˛õí˛¸Óñ Ó˚yˆÏï˛ xy!ü Ó•z ˛õ!í˛¸ñ üyˆÏrê˛yÓ˚

öyü ¢%ˆÏöåÈ ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°y⁄

öyñ ˆÜ˛ üyˆÏrê˛y⁄

§yòï˛ ˆ•yˆÏ§ö üyˆÏrê˛yñ í˛zò%≈ ˆ°áܲñ

˛õy!ܲhflÏyˆÏö !àˆÏÎ˚ ˆ°áyÓ˚ çöƒ ˆç°

ˆáˆÏê˛!åȈϰöñ ü%¡∫•zˆÏÎ˚ ÌyܲˆÏï˛ö–

çy!ö öyñ xy!ü ü%¡∫•ẑ ÏÎ˚Ó˚ Óẙô% ܲü≈ܲyÓ˚ˆÏܲ

ˆòˆÏá!åÈ°yüñ xyÓ˚ ܲ# ˆÎö !ü!flfñ ÓˆÏí˛¸y

!§ˆÏöüyˆÏê˛y@ˇÃyú˛yÓ˚ñ üˆÏö ˆö•zñ ˆû˛ˆÏÓ!åÈ°yü

!üë%˛ˆÏöÓ˚ üˆÏï˛y ˆÓyˆÏ¡∫ üyˆÏö ü%¡∫•z ã˛ˆÏ° ÎyÓñ

§y•§ •Î˚!ö–

¢y!í˛¸ öÎ˚ñ xq$ï˛ ~ܲ ܲyˆÏ°y ¢yˆÏ°yÎ˚yÓ˚

˛õˆÏÓ˚ ~° ü%=˛üy°y– ˆÜ˛yÌyÎ˚ ˆ˛õ°⁄ °Ü˛yˆÏÓ˚

ˆï˛y !åÈ° öy– !åÈ° ¢y!í˛¸ Óœyí˛zç ¢yÎ˚y

~ܲˆÏ§ê˛– xyÓ˚ °y° •°%ò !§ÕÒ– ܲyˆÏ°y

¢yˆÏ°yÎ˚yÓ˚ ˆÜ˛yÌy ˆÌˆÏܲ ~°⁄ ܲyˆÏ°y

¢yˆÏ°yÎ˚yˆÏÓ˚Ó˚ ~ܲê˛y à“ ¢%ˆÏö!åÈ° !ÓÓ˚yü–

ӈϰ!åÈ° ~•z ü%=˛y– ˆÜ˛ö ӈϰ!åÈ° üˆÏö ˆö•z–

üˆÏö §¡õ)î≈ ܲyˆÏ°yÎ˚ ï˛yÓ˚ xy˛õ!_ !åÈ°ñ !ܲv

ü%=˛y ӈϰ!åÈ°ñ xyüyÓ˚ !ܲå%È•z •ˆÏÓ öy

ˆú˛yˆÏê˛yÄÎ˚y°yñ xy!ü ˆ§•z ˆüˆÏÎ˚ê˛y •Ó

åÈ!ÓÄÎ˚y°y– ˆ§ ~ܲ û˛Î˚yöܲ ܲˆÏT˛Ó˚ à“–

fl∫yô#öï˛yÓ˚ §üˆÏÎ˚Ó˚ à“– ü%=˛üy°y ~ˆÏ§

Ó°°ñ ˆï˛yˆÏ°y åÈ!Óñ Óœƒyܲ ¢yˆÏ°yÎ˚yÓ˚ñ ܲy!°

¢yˆÏ°yÎ˚yÓ˚–

ܲyˆÏ°y ¢yˆÏ°yÎ˚yÓ˚ ~ÓÇ üyÌyyÎ˚ Äí˛¸öy

çí˛¸yˆÏöy ü%=˛yüy°y– ~•z åÈ!Ó ï%˛°ˆÏÓ ˆÜ˛ö

ü%=˛yüy°yÓ˚– ˆ¢yˆÏܲÓ˚ ˆ˛õy¢yܲ– §Ó ܲyˆÏ°y–

ü%§°üyöñ !á fiê˛yö ˆüˆÏÎ˚ˆÏòÓ˚ ˆ¢yܲ– ï%˛•z

~•zê˛y ˛õÓ˚!Ó ˆÜ˛ö ˆÓ˚– ~•z åÈ!Ó !ܲ ÄÎẙ•ẑ ÏöÓ˚

!ÓK˛y˛õˆÏö ÎyÎ˚⁄ ï%˛ü%° ˆày°üy° xyÓ˚Ω˛ •ˆÏÎ˚

ÎyˆÏÓ–

ü%=˛yüy°y Ó°°ñ åÈ!Ó ï%˛ˆÏ° òyÄñ xy!ü

~ˆÏ§!åÈ Ä•z çöƒñ xyüyÓ˚ òÓ˚ܲyˆÏÓ˚ ~ˆÏ§!åÈñ

xyüÓ˚y xyüyˆÏòÓ˚ !ÓK˛y˛õö ܲÓ˚Óñ ˆúœ˛ˆÏ:

¢•Ó˚ û˛!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆòÓñ ÚxyüyˆÏܲ xyüyÓ˚ ˆò¢

òyÄ...Û !ò§ •zç òƒ ˆüyˆÏürê˛...– •yï˛ Óy!í˛¸ˆÏÎ˚

xyˆÏåÈ ü%=˛yüy°y– üyÌyÎ˚ ܲyˆÏ°y Äí˛¸öy– Ä

~ˆÏ§ˆÏåÈ Ä•z åÈ!Ó !òˆÏÎ˚ ¢•Ó˚ !âÓ˚ˆÏÓ ÓˆÏ°–

xyç !ü!åȈϰ ÎyˆÏÓ– !ü!åȈϰ– ˆüˆÏÎ˚Óẙ !ü!åÈ°

ܲÓ˚ˆÏÓ– §hsˇyö ˆÜ˛yˆÏ° üy ÌyܲˆÏÓñ ˛õ%e#Ó˚

•yï˛ ôˆÏÓ˚ öy!öñ òy!òñ §Ü˛ˆÏ° ܲyˆÏ°y

¢yˆÏ°yÎ˚yÓ˚ ˛õˆÏÓ˚– ˆú˛yˆÏê˛yÄÎẙ°y xy!ü !̈ÏÎ˚ê˛yÓ˚

ܲ!Ó˚ñ üˆÏí˛!°Ç ܲ!Ó˚ñ üˆÏö ˆÓ˚ˆÏáyñ xyÎẙü xƒyö

xy!ê≈˛fiê˛ñ !¢“#Ó˚ òyÎ˚ ˆö•z⁄ ~•zê˛y •ˆÏÓ Ü˛y!°

ÄÎ˚y•zˆÏöÓ˚ !ÓK˛y˛õöñ xyüyÓ˚ §hsˇyöˆÏܲ ˆò¢

òyÄñ Ä !üÉ !ÓÓ˚yü §y•yñ ¢%öåÈÊ

˜üüö!§Ç•ÈÙÈà#!ï˛Ü˛y

Óyäy!°Ó˚ àyö ÓˆÏAàÓ˚ xyáƒyö

§¡õyòܲÈÙȧ®#˛õÜ%˛üyÓ˚ ü[˛°

ü)°ƒ ≠ 400‰

Ú˜üüö!§Ç•ÈÙÈà#!ï˛Ü˛yÛ x!Óû˛y!çï˛

Óyäy!°Ó˚ §yÇfl,Ò!ï˛Ü˛ §¡õò– Óyäy!°Ó˚

ôü≈ !öÓ˚ˆÏ˛õ«˛ §yÇfl,Ò!ï˛Ü˛ ˆã˛ï˛öyÓ˚

˛õ!Ó˚ã˛Î˚ ÓyÇ°y §y!•ˆÏï˛ƒ !ӈϢ£Ï ˆö•z–

~ܲòy ˛õyÿ˛yï˛ƒ üyö§ˆÏÜ˛Ä Óyäy!°Ó˚

~•z à#!ï˛Ü˛yã˛ã≈˛y àû˛#Ó˚û˛yˆÏÓ xyˆÏ°y!í˛¸ï˛

ܲˆÏÓ˚!åÈ°– à#!ï˛Ü˛yà%!° ܲ#û˛yˆÏÓ

≤Ãyàyô%!öܲ §üÎ˚ ˛õˆÏÓ≈ Óyäy!°Ó˚

ü)°ƒˆÏÓyˆÏôÓ˚ ôyÓ˚ܲ •ˆÏÎ˚ í˛zˆÏë˛!åÈ°ÈÙÙÙÈ

í˛z_Ó˚yô%!öܲ §üˆÏÎ˚Ó˚ ˛õ!Ó˚§ˆÏÓ˚ ï˛yÓ˚

§%!ã˛hsˇö §yüy!çܲÈÙȧyÇfl,Ò!ï˛Ü˛ÈÙÈ ï˛y!_¥Ü˛

˛õyë˛ í˛z˛õfiÌy˛õö @ˇÃrÌ!ê˛Ó˚ Óƒ!ï˛Ü ˛ü#

xö%§rôyö ˆ«˛e–

~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

15 ¢ƒyüyã˛Ó˚î ˆò !fiê˛Δê˛

ܲ°Ü˛yï˛yÈÙÈ73

47

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

ˆÜ˛yö Î%ˆÏÂô üÓ˚ˆÏã˛ ˛õˆÏí˛¸ öy

˛üyöÓ ã˛Ü ˛Óï≈˛#

åÈ!Ó ı ˆ§Ô!üe ã˛Ü ˛Óï≈˛#

!çˆÏ°!Óâyê˛ ˆÌˆÏܲ !û˛í˛¸û˛yRyÓ˚ üˆÏôƒ ˛õyˆÏ¢Ó˚

xyüÓyàyˆÏö ì%˛ˆÏܲ ˆòÈÙȈòÔí˛¸– ˛õ%!°!¢

xÓƒÓfiÌyÓ˚ üyˆÏé˛ é%Ñ˛!ܲ !öˆÏÎ˚ ˛õy°yˆÏöy ÎyˆÏܲ

ӈϰ– ˆ§Ä ˆÎ §Ω˛Ó •° ï˛yÓ˚ ܲyÓ˚î ÄÓ˚y

!åÈ° ÓyˆÏ§Ó˚ åÈyˆÏò– xyÓ˚ û˛yö% ˆ¢ˆÏáÓ˚ Ó%!Âô–

ö•zˆÏ° ~ï˛«˛ˆÏî !çˆÏ°!ÓâyˆÏê˛Ó˚ í˛yö!òˆÏܲ

!Ó¢y° xfiÌyÎ˚# åÈyí˛z!öÓ˚ ˛õÓ˚˛õÓ˚ áy˛õí˛¸y âÓ˚

xyÓ˚ ï˛yÓ˚ܲyê˛yÓ˚ ˆÓí˛¸y ˆòÄÎ˚y ühflÏ

ˆÜ˛yÎ˚yˆÏÓ˚ö!ê˛ö ˆ§rê˛yˆÏÓ˚ áy!Ó ˆáˆÏï˛ •ˆÏï˛y–

Óá!ï˛ÎẙÓ˚˛õ%Ó˚ ˆÌˆÏܲ !çˆÏ°!Óâyê˛ öÎ˚ öÎ˚

ܲˆÏÓ˚ xyí˛¸y•zˆÏ¢y !ܲˆÏ°y!üê˛yÓ˚ Ó˚yhflÏy– ÄÓ˚y

xyê˛çö ܲy!¢üˆÏáyˆÏ°Ó˚ ˛õ!Ó˚ÎyÎ˚# ◊!üܲ–

!öü≈yîÈÙÈ!¢ˆÏ“Ó˚ §ˆÏAà Î%=˛–

û˛yö% xyˆÏà•z ӈϰ!åÈ°ñ áÓÓ˚òyÓ˚ñ !û˛ï˛ˆÏÓ˚

ˆÜ˛í˛z ì%˛Ü˛Óy öy– åÈyˆÏò Ó§Óy– Ó%鲰y– áÓÓ˚

˛õy•z!åÈ !çˆÏ°!ÓâyˆÏê˛Ó˚ ˆã˛Ü˛ˆÏ˛õyˆÏfiê˛Ó˚ ˛õyˆÏ¢

48

ÚˆáyÎ˚yí˛¸~ö!ê˛öyÛ öy ܲ# çy!ö ~ܲ à%!T˛Ó˚

üyÌy ••zˆÏåÈñ ˆ••záyˆÏö ÓyˆÏ§Ó˚ •>°ˆÏÓ˚

•y®y•ẑ ÏÓyÈÙÙÙÈ ˆã˛yˆÏjy!òö ˛õˆÏÓ˚ í˛y=˛yˆÏÓ˚ ˆò•záy

åÈyí˛¸yö !òÓÈÙÙÙÈ

û˛yö% ˆ¢ˆÏáÓ˚ áÓÓ˚ xºyhsˇ–

ÓyˆÏ§Ó˚ ˆû˛ï˛Ó˚ !åÈ° ë˛y§y– ã˛yü%•zàOñ

ÓyÓ˚ˆÏ§y°yÓ˚ ◊!üܲ– ¢%ô% ˆï˛y üyö%£Ï öÎ˚

ˆÓyí˛¸yÈÙȈé˛y°yÈÙÈÓy:Ó˚ §üy•yˆÏÓ˚ ã˛°üyö

§Ç§yÓ˚– §ˆÏAà Óí˛zñ åÈyöyˆÏ˛õyöy– åÈyˆÏòÄ

ï˛˜ÏÌÓã˛˛– ï˛ˆÏÓ û˛yö%Ó˚ Ó%!ÂôˆÏï˛ ÄÓ˚y ≤Ã̈Ïü•z

åÈyˆÏò ˆã˛ˆÏ˛õ ӈϧ!åÈ°–

ôö%ܲ ˆ•ˆÏ§ ӈϰ!åÈ°ñ Îyܲñ ˛õyˆÏòÓ˚ àrô

˛õyü%öy– ˆáy°y •yÄÎ˚yÎ˚ !ò!Óƒ Îyü%–

§Ü˛y° xyê˛ê˛yÎ˚ Óy§ ~ˆÏ§ !çˆÏ°!Óâyê˛

ˆã˛Ü˛ˆÏ˛õyˆÏfiê˛ Ìyüy üye ~ܲàyòy í˛z!ò≈˛õÓ˚y

ˆ§˛õy•z !âˆÏÓ˚ ˆú˛ˆÏ° Óy§ê˛yˆÏܲ– ï˛áö

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ öyüyÓ˚ ï˛yí˛¸y– §ÓyÓ˚ öçÓ˚ ÓyˆÏ§Ó˚

§yüˆÏöÓ˚ xyÓ˚ ˆ˛õåȈÏöÓ˚ !òˆÏܲ– Óy: ˆï˛yÓ˚Aà

§%ê˛ˆÏܲ¢ å%ÈшÏí˛¸ å%ÈшÏí˛¸ ˆú˛°!åÈ° ï˛Í˛õÓ˚ !§˛õy•zÓẙñ

xyÓ˚ ï˛y §Ç@ˇÃ• ܲÓ˚ˆÏï˛•z Îye#Óẙ ì%˛ˆÏܲ ˛õí˛¸!åÈ°

çy°ÈÙȈâÓ˚y ühflÏ ˆÜ˛yÎ˚yˆÏÓ˚ö!ê˛ö ˆ§rê˛yˆÏÓ˚–

¢%ô% ܲy!¢üˆÏáyˆÏ°Ó˚ xyê˛ ˛õ!Ó˚ÎyÎ˚# ˛õy!á

åÈyò ˆÌˆÏܲ ˆöˆÏü•z ˛õ!í˛¸ü!í˛¸ å%Èê˛ °y!àˆÏÎ˚!åÈ°

ÓÑyÈÙÈ˛õyˆÏ¢Ó˚ xyüÓyàyˆÏöÓ˚ !òˆÏܲ– û˛y!àƒ§ û˛yö%

xyˆÏà ˆÌˆÏܲ•z §çyà ܲˆÏÓ˚ ˆÓ˚ˆÏá!åÈ°

ï˛yˆÏòÓ˚–

ç#Óö ˆÌˆÏܲ ˆÜ˛ˆÏê˛ Óyò •ˆÏï˛ ã˛°y

ˆã˛yˆÏjyê˛y !òöˆÏܲ ÓÑyã˛yˆÏï˛ ˆ§ ~ܲ ˛õ!Ó˚ey•#

ˆòÔí˛¸– §ˆÏAà û˛yö%Ó˚ Ó˚%á% ܲÜ≈˛¢ fl∫Ó˚ñ xy!ü

öy ܲÄö ï˛Ü‰˛ ÌyüÓy öyñ àyˆÏåÈ àyˆÏåÈ ç%ê˛Óy!rô

xyrôyˆÏÓ˚Ó˚ ü•ẑ Ïôƒ å%È•z˛õyÈÙÈå%È•z˛õy ˆòÔí˛¸yÄñ !çû˛

!ÓÓ˚y•z Îyܲñ Ìy•zˆÏüy öy...


ôÓ˚ü ˆÓ®y ˛õê˛y üyàyÓ˚yü §Óy•z å%Èê˛ˆÏï˛

å%Èê˛ˆÏï˛ Îáö !Ó˛õò§#üy ˛õyÓ˚ñ ~•zÓyˆÏÓ˚ ~ܲê%˛

!çˆÏÓ˚ö–

xyê˛çˆÏöÓ˚ ò°ê˛y •Ñy˛õy!FåÈ° í˛y°Ü%˛_yÓ˚

üˆÏï˛y !çû˛ ÓyÓ˚ ܲˆÏÓ˚– û˛yö% ӈϰñ ˛õy!ö xyˆÏåÈ

!ö⁄

~•z çAàˆÏ°Ó˚ ˛õˆÏÌ Ü˛ï˛«˛î •Ñyê˛ˆÏï˛ •ˆÏÓñ

Ü˛ï˛ ˆçyí˛¸ öy°y !¢Ü˛ˆÏí˛¸ÈÙÈ!¢Ü˛ˆÏí˛¸ Ü˛ï˛ ç!ê˛°

@ˇÃ!rÌ ˆ˛õ!Ó˚ˆÏÎ˚ !ï˛!Ó˚¢ üy•z° ˛õyÓ˚ •ˆÏÎ˚ ï˛ˆÏÓ

ܲy!¢üˆÏáy°yÎ˚ ˆ˛õÑÔåȈÏöyñ ~•z çÓ˚%!Ó˚ §üˆÏÎ˚

ˆÜ˛í˛z•z !öˆÏçÓ˚ çˆÏ°Ó˚ ˆÓyï˛° !öɈϢ£Ï

ܲÓ˚ˆÏï˛ ã˛yÎ˚ öy–

¢%ô% ÓÑyܲy üu˛°ñ §ˆÏÓ !ӈϢ ˛õy !òˆÏÎ˚ˆÏåÈñ

ˆ•ˆÏ§ !˛õˆÏë˛Ó˚ çyüyܲy˛õí˛¸ ã˛yòÓ˚ÈÙÈë˛y§y ì˛yí˛z¢

Óƒyà á%ˆÏ° ~ܲê˛y û˛Óẙ çˆÏ°Ó˚ ˆÓyï˛° ~!àˆÏÎ˚

ˆòÎ˚ÈÙÙÙÈöyÄ §ò≈yÓ˚...

û˛yö% §ò≈yÓ˚•z ÓˆÏê˛– §yï˛çö ˆ°ÓyˆÏÓ˚Ó˚

~ܲçö !ü!flf– ÄÓ˚ û˛Ó˚§yˆÏï˛•z öy @ˇÃyü ˆåȈÏí˛¸

§%ò)Ó˚ Óá!ï˛Î˚yÓ˚˛õ%ˆÏÓ˚ ܲyç ܲÓ˚ˆÏï˛ ÎyÄÎ˚y–

û˛yö%Ó˚ òy˛õˆÏê˛•z !ë˛Ü˛yòyÓ˚ àï˛ ~ܲüyˆÏ§Ó˚ ê˛yܲy

!ü!ê˛ˆÏÎ˚ !òˆÏÎ˚ˆÏåÈ Ü˛y!¢üˆÏáyˆÏ°Ó˚ §Óy•zˆÏܲñ

ÓyˆÏ§ Äë˛yÓ˚ xyˆÏà•z–

!ܲv ï˛yˆÏï˛•z Óy ܲ#Ê çˆÏ°Ó˚ ˆÓ°yÎ˚

xÑy!ê˛¢%!ê˛– ~ܲüye ÓÑyܲyÈÙÈ•z ˆÓyï˛° ÓyÓ˚

ܲÓ˚ˆÏï˛ ˆò!Ó˚ ܲˆÏÓ˚!ö–

ì˛Ü˛ì˛Ü˛ ܲˆÏÓ˚ xyôˆÏÓyï˛° ç° ˆ¢£Ï ܲˆÏÓ˚

û˛yö% ӈϰñ ÎyÉ !ï˛T˛yÓ˚ ˆã˛yˆÏê˛ xyôy˛õy!ö

áyÄÎ˚y ú˛ƒy°°yü– !ë˛Ü˛ xyˆÏåÈñ ò¢ üy•z°

ˆàˆÏ° !í˛üöy öy°y ˛õyü%ñ ï˛Ó˚ ˆÓyï˛° û˛•zÓ˚y

!òü%...

ç° ˆáˆÏÎ˚ û˛yö% !˛õåȈÏöÓ˚ !òˆÏܲ ï˛yܲyÎ˚–

ühflÏ xyüÓyàyˆÏöÓ˚ xˆÏô≈ܲê˛y ã˛ˆÏ° ~ˆÏ§ˆÏåÈ–

§Ω˛Óï˛ xyÓ˚ û˛Î˚ ˆö•z– !§˛õy•zÓ˚y ~ï˛ ò)ˆÏÓ˚

!öÿ˛Î˚•z ï˛yˆÏòÓ˚ ôyÄÎ˚y ܲÓ˚ˆÏï˛ xy§ˆÏÓ öy–

!ܲv xöƒ ~ܲê˛y û˛Î˚ xyˆÏåÈ– ~•z

çAà°˛õˆÏÌÓ˚ !ï˛!Ó˚¢ üy•z° Ó˚yhflÏy– !í˛üöy

öy°y xÓ!ô ˆã˛öy ˛õÌñ !ܲv ï˛yÓ˚˛õÓ˚⁄ í%˛Ç!Ó˚

!ê˛°y çAà°ñ ˆÜ˛yö ˛õÌ ˆÓ˚áy ˆö•zñ

!Ó•yÓ˚ÈÙÈé˛yí˛¸áˆÏ[˛Ó˚ Óí≈˛yÓ˚ °y•zö ôˆÏÓ˚ ~ï˛

üy°˛õe ÜÑ˛yˆÏô Ó˚yˆÏï˛Ó˚ xrôܲyˆÏÓ˚ ˛õÌã˛°y

§•ç ܲÌy öÎ˚–

ˆÎáyˆÏö ÜÑ˛yˆÏôÓ˚ ˆé˛y°y öyüyˆÏöy •Î˚ñ

ç°˛õyö •Î˚ñ ˆ§áyˆÏö•z !Ó◊yˆÏüÓ˚ «˛î !ã˛!•´ï˛

•ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚ xçyˆÏhsˇ–

üyàyÓ˚yü ӈϰñ ~R$ ˆÜ˛yüÓ˚!§ôy ܲ!Ó˚

û˛yö%ñ í˛zÉ Ü˛y° §yÓ˚yÓ˚yï˛ çyàyñ §Ü˛yˆÏ° Óy§

!̈Ïܲ ˆöˆÏü•z Ü%˛Ü%˛ˆÏÓ˚Ó˚ ˛õyÓẙ å%˛ê˛... ò¢ !ü!öê˛

!çÓ˚y•z– ~ܲê˛y ã%˛ê˛y áy•z–

ú˛ˆÏ° ÎyÓ˚ ÎyÓ˚ !˛õˆÏë˛Ó˚ ˆÓyé˛y ˜ôÈÙÈô˛õy§ñ

üy!ê˛ˆÏï˛– üyàyÓ˚yü ã%˛ê˛y ôÓ˚yˆÏï˛ ÎyˆÏÓ ï˛áö•z

û˛yö% ӈϰ ĈÏë˛ñ ~ܲ ܲyü ܲÓ˚ñ Ó˚%!ê˛ Ü˛y!ë˛

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ü%!í˛¸ !ã˛Óẙ ÎyÓ˚ Îy xyˆÏåÈñ áy•zÎẙ ˆöÄ– !Ó◊yü

••zÓñ ˛õƒyê˛Ä û˛Ó˚Ó– ï˛yÓ˚˛õˆÏÓ˚ ööÈÙÈ•z§‰ê˛˛õ

•Ñyê˛y– ~ƒyˆÏE˛ˆÏÓ˚ !í˛üöy öy°yÎ˚ !àÎ˚y Ìyü%ü–

ˆÓy鲰y⁄ Ä•z !òˆÏܲÓ˚ ˛õÌ xyüyÓ˚ û˛yˆÏ°y

!ã˛öy öy•z...

ˆ¢ˆÏ£ÏÓ˚ ܲÌyê˛yÎ˚ §Óy•z ã˛üˆÏܲ ĈÏ벖

ôÓ˚ü ÓˆÏí˛¸y ÓˆÏí˛¸y ˆã˛yˆÏá ӈϰñ ï˛ˆÏÓ ˆï˛y

!Ó˛õò– Î!ò û%˛° Ó˚yhflÏyÎ˚ û˛%° !òˆÏܲ ã˛!° Îy•zñ

ˆï˛áö ܲ# •ˆÏÓ⁄

˛õê˛y Ó˚%!ê˛Ó˚ !û˛ï˛Ó˚ xy°%û˛yçy ë%˛ˆÏ§

ˆÓ˚yˆÏ°Ó˚ üˆÏï˛y Óyöy!FåÈ°ñ ˆ§ û%˛Ó˚% Ü%Ñ˛ã˛ˆÏܲ

éÑ˛yé˛ í˛zàˆÏÓ˚ ˆòÎ˚ñ í%˛ÓyˆÏ° §jyÓ˚– ï%˛!ü §jyÓ˚

•ˆÏÎ˚Ä Ó˚yhflÏyÓ˚ •!ò¢ çyö öy⁄ Î!ò Ó˚yï˛û˛Ó˚

û%˛°û%˛°y•zÎ˚yÎ˚ ˛õyܲ áy•z ˆï˛áö ܲ# •ˆÏÓ

¢%!ö⁄

ôÓ˚ü xyÓ˚ ˛õê˛yÓ˚ ≤ß¿ ~ܲ•zñ xÌ≈yÍ

ˆÓyé˛y•z ÎyÎ˚ òˆÏ°Ó˚ §Óy•z ~ ܲÌyÎ˚ §!ӈϢ£Ï

í˛zÍܲZ˛yÎ˚ ˆì˛ˆÏܲ xyˆÏåÈ– ~ï˛ Ü˛T˛ ܲˆÏÓ˚

ˆÜ˛yÎẙˆÏÓ˚öê˛y•zö ˆ§rê˛yÓ˚ úÑ˛y!ܲ !òˆÏÎ˚ çAàˆÏ°Ó˚

˛õˆÏÌ Ü˛y!¢üˆÏáy° ˆ˛õÔÑåÈyˆÏï˛ !àˆÏÎ˚ öyÈÙÈ

ˆ˛õÑÔåÈyˆÏöyÓ˚ òyÎ˚ ˆÜ˛ ˆöˆÏÓ⁄

üyàyÓ˚yü âyí˛¸ öyˆÏí˛¸ñ ÓˆÏê˛•z ï˛– çAàˆÏ°

çyˆÏöyÎ˚yÓ˚ xyˆÏåÈ– §y˛õˆÏáy˛õ Ó˚•zˆÏåÈ– ¢yˆÏ°y

!ܲ ˆÎ !Ó˛õˆÏò §yü•y•z ˆà°yü ˆÜ˛ çyˆÏöñ

öy §jyÓ˚ñ Ó˚yhflÏy öy !ã˛ˆÏö §jy!Ó˚ ܲÓ˚ˆÏï˛

ÎyÄÎ˚y ï%˛üyÓ˚ !ë˛Ü˛ •Î˚ öy•z...

~ÓyˆÏÓ˚ ˆÓ˚ˆÏà ĈÏë˛ û˛yö% ˆ¢áñ §jyÓ˚

!ܲ xyÕ‘y öy û˛àÓyö ˆÎ §Ó!ܲå%È çyöˆÏÓy⁄

~•z ˛õˆÏÌ !ܲ xyˆÏà ˆÜ˛yˆÏöy!òö xy•z!åÈ⁄ ï˛Óẙ

ˆ˛õy°y˛õyˆÏöÓ˚ üˆÏï˛y ܲÌy ܲ•z§ öy– Ó˚yhflÏy•z

Ó˚yhflÏy !ã˛öy•z !òÓ–

ÈÙÙÙÈ xyÓ˚ Î!ò û%˛° •Î˚⁄

~ÓyˆÏÓ˚ û˛yö% ˆú˛ˆÏê˛ ˛õˆÏí˛¸ñ ï˛y•zˆÏ° ˛õ%ê˛!ܲ

üyÓ˚y•zÓy–

ܲÌyê˛y ӈϰ•z û˛yö% ˆ¢ˆÏáÓ˚ üˆÏö •Î˚

xy˛õÍܲyˆÏ° ï˛yÓ˚ xhsˇï˛ ~û˛yˆÏÓ ˆÓ˚ˆÏà Äë˛y

!ë˛Ü˛ öÎ˚Ê ˆ§ §ò≈yÓ˚ ӈϰ ܲÌyÊ ÎyÓ˚ û˛Ó˚§yÎ˚

~ܲê˛y ò° ã˛ˆÏ° ï˛yˆÏܲ üyÌy ë˛yu˛y ˆÓ˚ˆÏá

ܲÌy Ó°ˆÏï˛ •Î˚–

ò%Û~ܲ !ü!öê˛ ã%˛˛õ ˆÌˆÏܲ ˆú˛Ó˚ ӈϰ û˛yö%ñ

¢%öñ Îy ܲ•z– ~ܲê˛y ã%˛öy˛õÿÏÓ˚Ó˚ ˛õy•yí˛¸

˛õí˛¸Ó üy•zˆÏ鲖 ˆ••zí˛y ˛õyÓ˚ ••zˆÏ° ˛˛õ)ˆÏÓ

àÓ˚%•zöy°yÓ˚ ç° ˆòáy Îy•zÓ...

~•z xÓ!ô ¢%ˆÏö•z §Óy•z xyŸªhflÏ– ĈÏòÓ˚

í˛zˆÏmà !Ì!ï˛ˆÏÎ˚ xyˆÏ§– ܲyÓ˚î àÓ˚%•zöy°y

ˆ˛õ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˛õˆÏöˆÏÓ˚y !ü!öê˛ •Ñyê˛ˆÏ°•z

ܲy!¢üˆÏáy°y–

xyÓ˚ ܲy!çÎ˚yÓ˚ ¢∑ ˆö•z– ~áö Ó˚%!ê˛

!ã˛ˆÏÓyˆÏöyÓ˚ ¢∑– àï˛Ü˛yˆÏ°Ó˚ Óy!§ ï˛Ó˚ܲyÎ˚

Ó˚%!ê˛ !åÈÖˆÏí˛¸ ˆà°yÓ˚ Ü˛ï‰˛Ü˛ï‰˛ ôù!ö– ˆÜ˛í˛z

¢%ܲˆÏöyñ ë˛yu˛y ¢=˛ •ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚y !°!R òÑyˆÏï˛

!åÈÖí˛¸ˆÏåÈ ˆÎû˛yˆÏÓ üyǧ ˆåÈшÏí˛¸ Óy■ܲˆÏü ܲˆÏü

§ÓyÓ˚ Óƒyà ˆÌˆÏܲ•z ÓyÓ˚ •° çˆÏ°Ó˚ ˆÓyï˛°–

âyí˛¸ ï%˛ˆÏ° û˛yö% ˆ¢á ~ܲÓyÓ˚ ˆòˆÏá– ï˛yÓ˚

üöê˛y !Ó£Ï] •ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚– !çˆÏ°!Óâyê˛ ˆÌˆÏܲ

ˆòÔˆÏí˛¸ ˛õy!°ˆÏÎ˚ çAàˆÏ° ˆì˛yܲyÓ˚ ˛õÓ˚ ˆ§ Îáö

ï,˛£÷ÏyÎ˚ ç° ˆã˛ˆÏÎ˚!åÈ°ñ §Aà#Ó˚y ˆÜ˛í˛z ï˛y

ˆòÎ˚!ö– ¢%ô% Ä•z ÓÑyܲy åÈyí˛¸y–

Îyܲñ ~§Ó ï%˛FåÈ âê˛öy– ~§Ó üˆÏö

Ó˚yáˆÏï˛ ˆö•z– ~ܲê˛y ÓˆÏí˛¸y âê˛öyÓ˚ ¢Ó˚#ˆÏÓ˚

~üö ï%˛FåÈ xˆÏöܲ ây§ üy!ê˛ ˆ°ˆÏà ÌyˆÏܲ–

~ÓyˆÏÓ˚Ä ÓÑyܲy ~ܲê˛y ˆåÈyˆÏê˛y çˆÏ°Ó˚

ˆÓyï˛° ÓyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ ӈϰñ öyÄñ xyÓ˚ ˛öy•z

!ܲhs%˛...

~ܲ ˆì˛˘Ñyܲ ˆáˆÏÎ˚•z ˆÓyï˛°ê˛y ÓÑyܲyÓ˚ •yˆÏï˛

!òˆÏÎ˚ û˛yö% ӈϰ ĈÏë˛ñ ï%˛•z åȃyüí˛¸y xáˆÏöy

ÓyFã˛y•z Ó˚•zÎ˚y ˆà!°ñ !öˆÏç ˛õy!ö öy áy•zÎ˚y

ˆÜ˛í˛z xöƒ ˆ°yܲˆÏÓ˚ òƒyÎ˚⁄

ˆÜ˛í˛z çÓyÓ ˆòÎ˚ öy– ¢%ô% àyˆÏåÈÓ˚ ˛õyï˛yÎ˚

Óyï˛yˆÏ§Ó˚ §Ó˚§Ó˚ ¢∑ ÓyˆÏç–

!ü!öê˛ òˆÏ¢Ü˛ ˛õˆÏÓ˚•z §ò≈yÓ˚ âyí˛¸ ï%˛ˆÏ°

§Óy•zˆÏܲ ˆòˆÏá ӈϰñ öyÄñ ~•zÓyˆÏÓ˚ •àˆÏ°

ˆï˛yÎ˚yÓ˚ •Äñ ~ܲ !ü!öê˛Ä ˆò!Ó˚ ܲÓ˚Óy öyñ

ˆú˛Ó˚ !í˛üöyÈÙÈöy°yÎ˚ !àÎ˚y ~ܲê%˛ ˆÓ˚fiê˛ !öü%...

àyˆÏåÈÓ˚ °¡∫y åÈyÎ˚yÎ˚ áÓ%≈ˆÏê˛ !ܲå%ÈÈ üyö%£Ïñ

!˛õˆÏë˛ ˆÓyé˛yñ ÎyÓ˚ ˆÎüöñ ã˛°ˆÏï˛ ÌyˆÏܲ...

xyˆÏà xyˆÏà °y!ë˛Ó˚ §ˆÏAà ˛õ%Ñê˛!°ÓÑyôy û˛yö%

ˆ¢á– °y!ë˛ê˛y !öˆÏÎ˚ˆÏåÈ ÜÑ˛yˆÏô– IJõÓ˚˛õyˆÏö

˛õ%Ñê˛!°– !˛õˆÏë˛ xyÓ˚ ~ܲê˛y Óƒyà– ˆåȈϰÓ˚y

ˆÎüö !˛õˆÏë˛ ˆé˛y°yˆÏöy fl%҈ϰÓ˚ Óƒyà ˆöÎ˚ñ

ˆï˛ü!ö–

üye !ï˛ö!òö xyˆÏà•z Óá!ï˛Î˚yÓ˚˛õ%Ó˚

ÓyçyÓ˚ ˆÌˆÏܲ !ï˛öˆÏ¢y ê˛yܲyÎ˚ !ܲˆÏöˆÏåÈ û˛yö%–

§ÓyÓ˚ ˆ˛õåȈÏö ôö%ܲ xyÓ˚ ÓÑyܲy– üyˆÏé˛

üyàyÓ˚yü ôÓ˚ü ˛õê˛y ˆÓ®y xyÓ˚ ˆû˛y®y–

ˆÓyé˛y û˛yˆÏÓ˚ §Óy•z Üœ˛yhsˇ •ˆÏ°Ä ˆÎˆÏ•ï%˛

~ܲ ܲòü ã˛°y üyˆÏö•z ~ܲ ܲòü Óy!í˛¸Ó˚ ˛õÌ

ܲˆÏü ÎyÄÎ˚yÈÙÙÙÈ ú˛ˆÏ° ò°ê˛y ܲ°Ü˛° ܲÌy

ܲ•z!åÈ°–

üyàyÓ˚yü ˆüyÓy•z° ˆú˛yö ÓyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ á%Ó

ˆã˛T˛y ܲÓ˚!åÈ° ÎyˆÏï˛ Óy!í˛¸ˆÏï˛ ˆú˛yö ܲˆÏÓ˚

ï˛yÓ˚ âˆÏÓ˚ ˆú˛Ó˚yÓ˚ §%§ÇÓyòê˛y çyöyˆÏöy ÎyÎ˚–

§yï˛ÈÙÈxyê˛ÓyÓ˚ !ö‹≥˛° ˆã˛T˛yÓ˚ ˛õˆÏÓ˚ ˆ§ !ÓÓ˚=˛

•ˆÏÎ˚ ӈϰñ ê˛yÄÎẙÓ˚ ôÓ˚ˆÏåÈ öy•z ˆÎñ Îy ˆã˛yòöy

çyÎ˚àyñ çAà° xyÓ˚ çAà°ñ •zˆÏë˛ˆÏö

ˆüyÓy•z° ã˛°ˆÏÓܲ öy ˆ•...

˛õê˛y §ˆÏAà §ˆÏAà ï˛yÓ˚ ˆüyÓy•z° ÓyÓ˚

ܲˆÏÓ˚ñ xöÌ≈ܲ ˆã˛T˛y ܲˆÏÓ˚ çÓyÓ ˆòÎ˚ñ xyüyÓ˚

ã˛yç≈ ú%˛Ó˚y•z ˆà•zˆÏåÈ üyày...•zÓyˆÏÓ˚ ܲ# ܲ!Ó˚⁄

!Ó!í˛¸ ê˛yöˆÏï˛ ê˛yöˆÏï˛ •Ñyê˛!åÈ° ˆû˛y®yñ

ˆ§ ~ܲê˛y !Ó!FåÈ!Ó˚ ày!° !òˆÏÎ˚ ӈϰ ĈÏë˛ñ

49

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

¢yˆÏ°y •%ê˛ Ü˛!Ó˚ °Ü˛í˛yí˛zö ܲÓ˚ˆÏ°Ü˛ñ !•§%

ܲÓ˚yÓ˚Ä §üÎ˚ !òˆÏ°Ü˛ öyñ üyö%£ÏˆÏܲ ˆÜ˛üö

ï%˛!Ü≈˛öyã˛ö öyã˛y•zˆÏåÈ ˆòá •zÓyˆÏÓ˚Ê

§ÓyÓ˚ §yüˆÏö ˆÌˆÏܲ û˛yö% ˆ¢ˆÏáÓ˚ fl∫Ó˚

ˆû˛ˆÏ§ xyˆÏ§ñ ˛õy ã˛y°yˆÏÎ˚ •ÑyˆÏê˛y ˆÓ˚ û˛y•z

!ï˛!Ó˚¢ üy•z° Ó˚yhflÏy– §Ó à“ Ó˚yhflÏyÎ˚ áÓ˚ã˛y

ܲ•zˆÏÓ˚y öyñ âˆÏÓ˚Ó˚ °y•zày !ܲå%È à“ ˛õˆÏܲˆÏê˛

çüy•zÎ˚y Ó˚yáÈÙÙÙÈ ˛õy ã˛y°yˆÏÎ˚ •yˆÏê˛y ˆÓ˚ û˛y•z...

ˆÌˆÏü ÎyÎ˚ ܲÌy– ÄÓẙ o%ï˛à!ï˛ˆÏï˛ •Ñyê˛ˆÏï˛

ÌyˆÏܲ– ˛õyˆÏÎ˚Ó˚ ï˛°yÎ˚ ¢%ܲˆÏöy ˛õyï˛y üÓẙ í˛y°

áã˛üã˛ ¢ˆÏ∑ üy!í˛¸ˆÏÎ˚ ã˛°ˆÏåÈ §Óy•z– çAà°

ܲˆÏü•z âö •ˆÏFåÈ– àyåÈ xyÓ˚ ˆé˛y˛õñ ˆòˆÏá¢%ˆÏö

§yÓôyˆÏö ã˛°y– xyˆÏ°y Ü ˛ü¢ ܲˆÏü xyˆÏ§–

~ܲê˛yöy xˆÏöܲ«˛î ã˛°yÓ˚ ˛õÓ˚ û˛yö% ܲyö

áyí˛¸y ܲˆÏÓ˚ òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚ ˛õˆÏí˛¸ñ ӈϰñ ˛õy!öÓ˚ ¢∑

˛õy•zï˛y!åÈñ üˆÏö •Î˚ !í˛ü‰öy öy°y xy•zÎ˚y

˛õí˛¸°yüñ ã˛° û˛y•zñ ã˛yày•zÎ˚y ˛õyÄ ˆú˛°...

ÓyhflÏ!Óܲñ xöƒÓ˚y çˆÏ°Ó˚ ¢∑ öy

ˆ˛õˆÏ°Äñ û˛yö% ˆ¢ˆÏáÓ˚ ˛õyÄÎ˚y•z ï˛yˆÏòÓ˚

˛õyÄÎ˚y– §ò≈yÓ˚ Îáö ˆ˛õˆÏÎ˚ˆÏåÈñ xöƒÓ˚yÄ

ˆ˛õˆÏÎ˚ˆÏåÈ– §ÓyÓ˚ ã˛°ö xyÓ˚Ä o%ï˛ •Î˚˛–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ~ܲ§üÎ˚ !í˛üöyÈÙÈöy°yÓ˚ ܲ°Ü˛°

¢∑ê˛y flõT˛ ܲyˆÏö xyˆÏ§– ü%ˆÏá •y!§ ˆú˛yˆÏê˛

§ÓyÓ˚–

çAàˆÏ°Ó˚ üˆÏôƒ !òˆÏÎ˚ ˆåÈyˆÏê˛y ~ܲê˛y

˛õy•y!í˛¸ öy°y ܲ°Ü˛° ¢ˆÏ∑ ÓˆÏÎ˚ ÎyˆÏFåÈ–

˛õyˆÏ¢•z ˆÎ ÎyÓ˚ !˛õˆÏë˛Ó˚ ˆÓyé˛yñ •yˆÏï˛Ó˚ °y!ë˛

öy!üˆÏÎ˚ ӈϧ ˛õˆÏí˛¸– ˆÜ˛í˛z §ê˛yö ¢%ˆÏÎ˚ ˛õˆÏí˛¸–

ò%Û˛õy §yüˆÏö åÈ!í˛¸ˆÏÎ˚ üyÌyÓ˚ !öˆÏã˛ ~ܲê˛y

ü%áÓÑyôy ÓhflÏyÎ˚ üyÌy ˆÓ˚ˆÏá ôö%ܲ ӈϰ ĈÏë˛ñ

Ä•...üˆÏö •Î˚ ~•záyˆÏö•z â%üy•zÎ˚y ˛õ!í˛¸

üyü%...xyÓ˚ ˛õyÄ ã˛ˆÏ° öy...– §¡õˆÏÜ≈˛ û˛yö%

xyÓ˚ ôö%ܲ üyüyÈÙÈû˛yˆÏ@¿– ú˛ˆÏ° ~ܲüye ôö%ܲ•z

Ú§ò≈yÓ˚Û ÓˆÏ° öy–

û˛yö% ü,ò% ôüܲ ˆòÎ˚ñ ~áöÄ ˆü°y ˛õÌ

Óy!ܲ– ~ï˛ xˆÏ“ ܲƒy°y•zÎ˚y ˆàˆÏ° ã˛°Ó öy–

ˆÎ ÎyÓ˚ ˆÓyï˛ˆÏ° ˛õy!ö û˛•zÓ˚y °Ä– •yï˛ ü%á

ô%•zÎ˚y ˛õƒyê˛ û˛•zÓ˚y ˛õy!ö áy•zÎ˚y ò¢ !ü!öê˛

!çÓ˚yÄ– •ƒyˆÏ§Ï •Ñyê˛y ¢%Ó˚%– ~ƒyˆÏE˛ˆÏÓ˚

ã%˛öy˛õy•yˆÏí˛¸ !àÎ˚y Ìyü%üñ ˆÓy鲰y...⁄

ï˛áö §rôƒy •Î˚ •Î˚– üyàyÓ˚yü üy•yˆÏï˛y

•yï˛ÈÙÈü%á ô%ˆÏÎ˚ àyüåÈy !û˛!çˆÏÎ˚ âyí˛¸ à°y ü%ˆÏåÈ

!öˆÏÎ˚ ӈϰñ ¢yˆÏ°y Ó˚yhflÏy ˆÎö xyÓ˚ ú%˛Ó˚y•zˆÏåÈ

öy•zñ Ü˛ï˛ üy•z° •Ñyê˛°yü ˆ• §ò≈yÓ˚⁄

~ܲê%˛ ˆû˛ˆÏÓ û˛yö% çÓyÓ ˆòÎ˚ñ Ü˛ï˛ xyÓ˚

••zÓñ ÓyˆÏÓ˚yÈÙÈˆï˛ˆÏÓ˚y üy•z° xy•z!åÈñ x•öÄ

ˆü°y ˛õÌ Óy!ܲ... xyrôy•zÓ˚y ˛õˆÏÌ ã˛°ˆÏï˛

••zÓ– àÓ˚%•zöy°y ˆ˛õÑÔåÈy•zˆÏï˛ Ó˚y•zï˛ ú%˛Ó˚y•zÎ˚y

Îy•zÓ...

ï˛áö•z •yˆÏï˛Ó˚ Ó˚!¢ˆÏï˛ ÓÑyôy ühflÏ ~ܲê˛y

áy!§ !öˆÏÎ˚ ~ܲ ÓÎ˚flÒ xy!òÓy§#ˆÏܲ öy°y

50

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

˛õyÓ˚ •ˆÏï˛ ˆòˆÏá•z å%ȈÏê˛ xyˆÏ§ û˛yö%ÈÙÙÙÈ ~•z

ˆÎ...ܲö ˆò!áñ ã%˛öy˛õy•yˆÏí˛¸Ó˚ Ó˚yhflÏyê˛y ˆÜ˛yö

!òܲ !òÎ˚y Îyü%⁄

ÈÙÙÙÈ ã%˛öy˛õy•yí˛¸ Îy!Ó ï%˛Ó˚y⁄ ~•z ÓÑyÈÙÈ•y!ï˛

Ó˚yhflÏy ô!Ó˚ !§ôy •Ñyê˛ˆÏï˛ •ˆÏÓܲ–

ÈÙÙÙÈ ÓyÄ •y!ï˛⁄ ˆÓ¢ ˆÓy鲰yü–

ï˛yÓ˚˛õˆÏÓ˚ àÓ˚%•zöy°y⁄

ÈÙÙÙÈ ÓÑyÈÙÈ•y!ï˛ Ó˚yhflÏyˆÏê˛y åÈyí˛¸!Óܲ öy– áy!°

ì˛yˆÏ°Ó˚ Ó˚yhflÏyˆÏï˛•z ã˛°!Ó– ï˛yˆÏ°•z àÓ˚%•zöy°y

ˆ˛õÔÑåÈy!Ó– ï%˛Ó˚y Ü%˛ö ˆë˛ˆÏö Îy!Ó⁄

ÈÙÙÙÈ xyüÓẙ Îyü% ܲy!¢üˆÏáy°– !ë˛Ü˛y ܲyˆÏç

ˆà!åÈ°yüñ x•ö âˆÏÓ˚ !ú˛Ó˚ï˛y!åÈ...

ÈÙÙÙÈ ÓˆÏê˛Ê Ó˚yï˛ !Óï˛y•z ÎyˆÏÓܲ... öy°y

˛õyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ ˆ°yܲê˛y áy!§Ó˚ Ó˚!¢ ê˛yöˆÏï˛ ê˛yöˆÏï˛

í˛y•zˆÏöÓ˚ ã˛í˛¸y•zˆÏÎ˚ í˛zë˛ˆÏï˛ ÌyˆÏܲ–

¢%ˆÏÎ˚ ¢%ˆÏÎ˚ ôÓ˚ü ˆû˛y®y !Ó!í˛¸ áy!FåÈ°–

ôüˆÏܲ ĈÏë˛ û˛yö%ñ ˆö Äë˛ñ ÎyÓ˚ ÎyÓ˚ ê˛ã≈˛

•yˆÏï˛ °ñ xy!ü xyˆÏà xyˆÏà Îyü%ñ !˛õˆÏåÈ !˛õˆÏåÈ

xyÎ˚ §Ó...

«%˛ôyÎ˚ Üœ˛y!hsˇˆÏï˛ ˛õy ê˛ˆÏ° ĈÏ벖 !˛õˆÏë˛ ˆÓyé˛y–

~ܲ •yˆÏï˛ ê˛ã≈˛– xöƒ •yˆÏï˛ °y!벖 ˆé˛yˆÏ˛õ ˛õy

ˆú˛°yÓ˚ xyˆÏà û˛ˆÏÎ˚ Ó%ܲ åÈüåÈü ܲˆÏÓ˚ ĈÏ벖

~•z üˆÏö •Î˚ !ܲå%È ~ܲê˛y ç!í˛¸ˆÏÎ˚ ôÓ˚° ˛õy–

!ܲå%È ~ܲê˛y ܲyüí˛¸y°–

Îï˛«˛î !öˆÏçˆÏòÓ˚ üˆÏôƒ ܲÌyÓyï≈˛y ã˛ˆÏ°ñ

ï˛ï˛«˛î ï˛Ó% ˛õyˆÏÎ˚Ó˚ ˛õÓ˚ ˛õy ˛õˆÏí˛¸– ܲÌy

Órô •ˆÏ°•z ~ܲê˛y û˛Î˚ ˆçшÏܲ ӈϧÊ

˛õÌ◊ˆÏüÓ˚ Üœ˛y!hsˇñ ˆê˛ö¢ö xyÓ˚ àÓ˚àˆÏÓ˚

ÓẙˆÏà ~ܲê%˛ ˛õˆÏÓ˚•z §yüˆÏö ˆÌˆÏܲ û˛yö% ˆ¢ˆÏáÓ˚

à°y ˆ¢yöy ÎyÎ˚ñ xyüyˆÏày ≤Ãôyöüsf#

~ܲÓyÓ˚Ä !ã˛hsˇy ܲÓ˚° öyñ ~•z ˆÎ °yá °yá

ˆ°yܲ ò)ˆÏÓ˚ ò)ˆÏÓ˚ ܲyçܲyü ܲÓ˚ˆÏï˛ ˆàˆÏåÈ ï˛yÓ˚y

§Ó âˆÏÓ˚ !ú˛Ó˚Ó ˆÜ˛üö ܲ•zÓ˚y⁄ ˆê˛Δö Órô

Óy§ Órô– Óá!ï˛Î˚yÓ˚˛õ%Ó˚ !Ìܲy ˆÎ•z ÓyˆÏ§

xyüÓ˚y xy•z!åÈ !çˆÏ°!Óâyê˛ñ Ä•zê˛y•z !åÈ°

¢ƒy§Ï Óy§ñ xy•zç !Ìܲy xyÓ˚ !ܲå%È•z ã˛°Ó

öy– ~•zÓyˆÏÓ˚ üyí˛¸yÄ ày ˆï˛yüÓ˚y– üy•zöˆÏ£Ï

!ܲ §á ܲ•zÓ˚y !ÓˆÏò¢ !Óû%Ñ˛•zˆÏÎ˚ ܲyçܲyü

ܲÓ˚ˆÏï˛ ÎyÎ˚⁄ ÎyÎ˚ ˛õƒyˆÏê˛Ó˚ òyˆÏÎ˚– ÓyˆÏ§Ó˚

åÈyˆÏò ~ܲçö ܲ•zˆÏï˛ xy!åÈ°ñ xyüyˆÏày

ˆê˛ΔöÈÙÈÓy§ §Ó Órô ܲ•zÓ˚y !òˆÏåÈñ xyÓ˚ üsf#ˆÏày

ˆ˛õy°y˛õyöñ üy•zÎ˚yÈÙÈçyüy•zˆÏÎ˚Ó˚ °y•zàƒy öy!ܲ

ˆ≤’ö ã˛°ï˛yˆÏåÈ...

ܲÌy ˆ¢£Ï ܲˆÏÓ˚•z û˛yö% ~ܲê%˛ òÑyí˛¸yÎ˚ñ

ˆ˛õåȈÏö ï˛yܲyÎ˚– ~ܲê˛y ˆåÈyR xyˆÏ°yÓ˚ üy°y

ì˛yˆÏ°Ó˚ Ó˚yhflÏy ôˆÏÓ˚– xrôܲyˆÏÓ˚ ˆòáyÎ˚ ˆÓ¢–

˛õÓ˚«˛ˆÏî•z ˆ§ !ã˛ÍܲyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ ôö%ˆÏܲÓ˚ í˛ẑ ÏjˆÏ¢

ӈϰ ĈÏë˛ñ x û˛y•zà‰öyñ ï%˛!ü !ë˛Ü˛ xyåÈ !ö⁄

§yí˛¸y ¢∑ ˛õy•zöy ˆÎ...

!˛õ!åȈÏÎ˚ ˛õí˛¸y ôö%ˆÏܲÓ˚ fl∫Ó˚ ˆ¢yöy ˆà°ñ

xy!ü !ë˛Ü˛ xy!åÈ üyü%ñ ÓÑyܲyÓ˚ ˛õyˆÏÎ˚Ó˚ öá

í˛zT˛y áy•zÎ˚y í˛z•zí˛¸y àƒyˆÏåÈñ xy!ü ÄÓ˚ °ˆÏà

xy!åÈñ ô•zÓ˚yÈÙÈô•zÓ˚y xyöï˛y!åÈ...

üyé˛áyö ˆÌˆÏܲ ôÓ˚ü ê%˛í%˛Ó˚ x§!•£÷Ï$ fl∫Ó˚

ˆ¢yöy ˆà°ñ åÈyí˛¸yö ˆò åÈyí˛¸yö ˆò... ˆÎ

¢yˆÏ°y üˆÏÓ˚ üÓ˚%ܲñ xyˆÏà !°ˆÏçÓ˚ !°ˆÏçÓ˚

ÓÑyã˛y...

ÓÑyܲyÓ˚ ܲyÓ˚ˆÏî•z ã˛°yÓ˚ à!ï˛ Ü˛üyÎ˚ û˛yö%ñ

ô#ˆÏÓ˚ ˛õyˆÏÎ˚ •Ñyê˛ˆÏï˛ •Ñyê˛ˆÏï˛ ÓˆÏ°ñ xüö...

ܲ•zˆÏÎ˚y öy ôÓ˚üñ ~áöÄ Ó•% Ó˚yhflÏy Óy!ܲñ

ˆï˛yüyÓ˚ ˛õyˆÏÎ˚Ó˚ öáÄ ˛õÿÏÓ˚ í˛zT˛y áy•zÎ˚y

í˛z•zí˛¸y Îy•zˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ñ û%˛•zˆÏ°y öy... üyö%£Ï

!Ó˛õˆÏò ˛õí˛¸ˆÏ° ï˛yÓ˚ ˛õyˆÏ¢ ˆÎ áyí˛¸y •Î˚ñ

ˆ••z ••zˆÏ°y ày xy§° üyö%£Ï...

ò°ê˛y ã˛°ˆÏï˛ ÌyˆÏܲ– ã˛°ˆÏï˛•z ÌyˆÏܲ–

ê˛ˆÏã≈˛Ó˚ xyˆÏ°y çμˆÏ°ÈÙȈöˆÏû˛– üyˆÏé˛ üyˆÏé˛

ÌyˆÏü– ~ ˆÎö ~ܲ üÓ˚î ˆÌˆÏܲ ç#ÓˆÏöÓ˚

!òˆÏܲ Îyey– üyˆÏé˛ üyˆÏé˛ §Ó xyˆÏ°y òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚

ÎyÎ˚– ˆÓyé˛y ÎyÎ˚ !Ó◊yü !öˆÏFåÈ §Óy•z– ~ܲê%˛

˛õˆÏÓ˚•z xyÓyÓ˚ xyˆÏ°yÓ˚ üy°y ã˛°ˆÏï˛ ÌyˆÏܲ–

~Ó˚•z üyˆÏé˛ üyàyÓẙˆÏüÓ˚ à°y ˆ¢yöy ÎyÎ˚ñ

ˆ••z §ò≈yÓ˚ñ !ë˛Ü˛ Ó˚yhflÏyÎ˚ ˆÎ•z!åÈ ï˛⁄ Ó˚yhflÏy

û%˛° •Î˚ öy•z ï˛⁄ ï˛y ܲáö xy§ˆÏÓܲ ï%˛üyÓ˚

ã%˛öy˛õy•yí˛¸⁄

ÈÙÙÙÈ xy•zˆÏÓy– !ë˛Ü˛ xy•zˆÏÏÓy– ã˛yˆÏ®Ó˚

xyˆÏ°yÎ˚ ˛õyÌÓ˚ Îáö ã˛Ü˛ã˛Ü˛ ܲÓ˚ˆÏÓyñ ï˛áö

Ó%é˛Óy ã%˛öy˛õy•yí˛¸ xy•zˆÏåÈ... ï˛ˆÏÓ §yÓôyöñ

ܲyÓ˚ ü%ˆÏá ΃yö à“ •%ö!åÈ°yü ã%˛öy˛õy•yˆÏí˛¸

•y!ï˛ xyˆÏ§ñ çÇ!° •y!ï˛ñ ã%˛ö ã˛yê˛ˆÏï˛...

û˛yö%Ó˚ ܲÌyê˛y Ü ˛ü¢ !öˆÏhflÏç •ˆÏÎ˚ xy§y

ò°ê˛yÓ˚ ˆâÑ!Ïê˛ ôˆÏÓ˚ ˆÎö öy!í˛¸ˆÏÎ˚ ˆòÎ˚ñ

~ܲ§ˆÏAà xˆÏöܲà%ˆÏ°y fl∫Ó˚ xrôܲyÓ˚ ˆÌˆÏܲ

!åÈߨ!Ó!FåÈߨ û˛yˆÏÓ ˆû˛ˆÏ§ xyˆÏ§ÈÙÙÙÈ •y!ï˛Ê

çÇ!° •y!ï˛⁄

ÈÙÙÙÈ •Éñ à“ •%ö!åÈ°yü– !öˆÏç ï˛ xyÓ˚

ˆò!á öy•z– xy!ü ¢%ô% •y!ï˛ ˆòá!åÈ §yÜ≈˛yˆÏ§–

ˆÜ˛üö •Ñyê%˛ ày•zí˛¸y ¢%Ñí˛¸ ò%°y•zÎ˚y ˆ§°yü

ܲˆÏÓ˚... ܲÌyê˛y ˆ¢£Ï ܲˆÏÓ˚•z û˛yö% ˆ¢á !á !á

ܲˆÏÓ˚ •yˆÏ§–

xy§ˆÏ° ˆ§ §ò≈yÓ˚–

ï˛yˆÏܲ xöà≈° ܲÌy ܲ•zˆÏï˛ •Î˚– ~•z

û˛ˆÏÎ˚Ó˚ Ó˚yhflÏyÎ˚ ï˛yˆÏܲ ܲÌyÎ˚ÈÙÈܲÌyÎ˚ §Aà#ˆÏòÓ˚

çy!àˆÏÎ˚ Ó˚yáˆÏï˛ •Î˚– ò%Ó≈°ˆÏܲ §y•§ !òˆÏï˛

•Î˚– û˛#ï%˛ˆÏܲ xû˛Î˚–

ܲˆÏÎ˚ܲ !ü!öê˛˛ ã%˛˛õã˛y˛õ ˛õÌ •Ñyê˛yÓ˚ ˛õÓ˚

ˆú˛Ó˚ û˛yö% ӈϰ ĈÏë˛ñ •y!ï˛Ó˚ ܲÌy •%•zöƒy

í˛Ó˚y•zÎ˚y ˆà°y öy!ܲ⁄ xyˆÏÓ˚ ÓyÓy ~•zê˛y

Ó%é˛!é˛ñ •y!ï˛Ó˚ !Ìܲy ˛õ!Ó˚ÎyÎ˚# ◊!üܲ xyÓ˚Ä

áï˛Ó˚öyܲ– !ӈϢ£Ï ܲ•zÓ˚y ÎyÓ˚y ò#â≈!òö ˛õˆÏÓ˚

âˆÏÓ˚ !ú˛Ó˚ï˛yˆÏåÈ– §yüˆÏö •y!ï˛ Ìyܲ û˛yÕ‘%ܲ Ìyܲ

à%ï˛y•zÎẙ xyí˛zàƒy•zÎẙ Îyü%ñ ܲ# Ü˛Ä ˆû˛y®y⁄


ˆû˛y®yÓ˚ çÓyÓ ˆû˛ˆÏ§ xy§yÓ˚ xyˆÏà•z

û˛yö% ˆ¢ˆÏáÓ˚ xÓyܲ ò%!ê˛ ˆã˛yá xyê˛ˆÏܲ ÎyÎ˚

ãÑ˛yˆÏòÓ˚ xyˆÏ°yÎ˚ ã˛Ü˛ã˛Ü˛ ܲˆÏÓ˚ Äë˛y !Ó¢y°

xyÜ,˛!ï˛Ó˚ x§Çრ≤ÃhflÏÓ˚áˆÏ[˛Ó˚ !òˆÏܲ–

xyöˆÏ® ˆ§ ˆãÑ˛!ã˛ˆÏÎ˚ ĈÏë˛ñ xyÉ ...xyüÓẙ Ó%!é˛

ã%˛öy˛õy•yí˛¸ xy•zÎ˚y ˛õí˛¸°yü... Ä û˛y•zà‰öyñ

•%öˆÏï˛ ˛õyÄ⁄ çÓyÓ ˆòÄ öy ܲƒyö⁄

ôö%ˆÏܲÓ˚ ÓòˆÏ° ˛õê˛yÓ˚ çÓyÓ ˆû˛ˆÏ§

xyˆÏ§ñ xˆÏöܲ !˛õˆÏåÈ Ó˚•zˆÏåÈ ôö%ܲñ ÓÑyܲyˆÏܲ

ôˆÏÓ˚ÈÙÈôˆÏÓ˚ ˆö xy§ˆÏåÈñ í˛zˆÏÎ˚y ¢yˆÏ°y ܲƒy°y•z

ˆà•zˆÏåÈ §ò≈yÓ˚...

Ü ˛ˆÏü ã%˛öy˛õy•yˆÏí˛¸Ó˚ ˆàyí˛¸yÎ˚ ~ˆÏ§ òÑyí˛¸yÎ˚

û˛yö%– ~ÓyˆÏÓ˚ ÓÑyˆÏÎ˚ ì˛y° ôˆÏÓ˚ ã˛°y ¢%Ó˚%–

xyöˆÏ® ï˛yÓ˚ •,òflõ®ö o%ï˛ï˛Ó˚ •ˆÏÎ˚ í˛zë˛ˆÏï˛

ÌyˆÏܲ– ˆ§ ÓyFã˛y ˆåȈϰÓ˚ üˆÏï˛y •yˆÏï˛Ó˚ ê˛ˆÏã˛≈Ó˚

xyˆÏ°y !òˆÏÎ˚ ˆàyÕ‘y ܲyˆÏê˛– ΈÏÌFåÈ ˆâyÓ˚yÎ˚–

xyÓ˚ ã˛#ÍܲyÓ˚ å%ÈшÏí˛¸ ˆòÎ˚ÈÙÙÙÈ Ü˛# ••z°⁄

ˆï˛yüyˆÏày ˛õyˆÏÎ˚ !ܲ ˛õyÌÓ˚ Óyrôy⁄ cÓẙ ܲ•zÓẙ

xy§– ˆòáñ ˆÜ˛üö ˆ•y®Ó˚ çyÎ˚ày–

ã%˛öy˛õÿÏÓ˚ ã˛yˆÏ®Ó˚ xyˆÏ°y ã˛üܲyÎ˚– ~•záyˆÏö

xyôyâ^ˇê˛y ˆÓ˚fiê˛ !òü%–

ç#ÓˆÏöÓ˚ ~ˆÏ•ö x!û˛K˛ï˛yÎ˚ ܲüˆÏÓ!¢ §Óy•z

ܲyï˛Ó˚– ÎyÓ˚ ܲyï˛Ó˚ï˛y ˆÓ!¢ ˆ§ xˆÏ“ Ó˚yˆÏà–

ÎyÓ˚ ܲüñ ˆ§ §Ó üˆÏö Ó˚yˆÏá– §Óy•z ˆ˛õÑÔˆÏåÈ

ˆàˆÏ°Ä ÓÑyܲy xyÓ˚ ôö%ܲ ï˛áöÄ ˆ˛õåȈÏö–

ĈÏòÓ˚ ê˛ã≈˛ ˆçyöy!ܲÓ˚ üˆÏï˛y ò%Û~ܲÓyÓ˚

çμˆÏ°!åÈ° ÓˆÏê˛ñ !ܲv ~áö xyÓ˚ çμˆÏ° öy–

˛õê˛y !Ó!í˛¸ ô!Ó˚ˆÏÎ˚ ÓˆÏí˛¸y ܲˆÏÓ˚ ê˛yö ˆòÎ˚ñ

ˆ˛õåȈÏöÓ˚ xrôܲyˆÏÓ˚ ˛õyˆÏÎ˚Ó˚ ¢∑ ¢%öˆÏï˛

¢%öˆÏï˛ ÓˆÏ°ñ •%•z ¢yˆÏ°y ü[˛ˆÏ°Ó˚ ˆ˛õyñ ÓÑyܲyñ

í˛zÎ˚yÓ˚ ˆ°ˆÏà•z Îï˛ ˆò!Ó˚– í˛zÉñ ܲáö ˆÎ

âÓ˚ˆÏܲ ˆ˛õÑÔåÈyÓ–

ã%˛öy˛õy•yˆÏí˛¸Ó˚ ~ܲ!òˆÏܲÓ˚ ˆòÎ˚yˆÏ° ˆë˛§

!òˆÏÎ˚ §Óy•z ÓhflÏy ˆé˛y°y Óƒyà §Ó åÈ!í˛¸ˆÏÎ˚

ˆÓ˚ˆÏá ˛õy °¡∫y ܲˆÏÓ˚ ӈϧ– !öˆÏçÓ˚ Óƒyà

•yï˛ˆÏÓ˚ ˆû˛y®y ~ܲê˛y ≤’y!fiê˛ˆÏܲÓ˚ ˛õƒyˆÏܲê˛

ÓyÓ˚ ܲˆÏÓ˚– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ üܲy•zòyöy •yˆÏï˛ !öˆÏÎ˚

Ü%˛ê˛Ü%˛ê˛ ܲˆÏÓ˚ !ã˛ÓyˆÏï˛ ÌyˆÏܲ– ï˛y•z ˆòˆÏá ˛õê˛y

•yï˛ Óyí˛¸yÎ˚ñ ˆò xyüyˆÏܲñ ~ܲy ~ܲy•z áy!Ó

öy!ܲ⁄

¢%ˆÏö•z ˛õyåÈy â£Ïê˛yö !òˆÏÎ˚ ~ܲ •yï˛ §ˆÏÓ˚

ӈϧ ˆû˛y®y– òÑyˆÏï˛ ç!í˛¸ˆÏÎ˚ ÎyÄÎẙ üܲy•zà%Ñ!í˛¸

~ܲ ˆì˛yܲ ç° !àˆÏ° ˆ˛õˆÏê˛ öyüyÎ˚ñ ï˛yÓ˚˛õÓ˚

ӈϰñ ï%˛Ó˚ ܲyˆÏåÈ ˆï˛y Óyòyüû˛yçy xyˆÏåÈñ í˛ẑ Ïê˛y

Óy•zÓ˚ ܲÓ˚... áy!° ˛õˆÏÓ˚Ó˚ ˆ˛õyÇ üy!Ó˚ áyÓyÓ˚

ôy®y...

í˛zò@ˇÃ#Ó •ˆÏÎ˚ û˛yö% xˆÏ˛õ«˛y ܲÓ˚!åÈ° ôö%ܲ

xyÓ˚ ÓÑyܲyÓ˚ çöƒ– ò%•z åÈyÎ˚yü)!ï≈˛ ܲyˆÏåÈ

xy§ˆÏï˛•z ˆ§ í˛zÓ% •ˆÏÎ˚ ê˛ã≈˛ çμyˆÏ°– ÓÑyܲyÓ˚

Ó%ˆÏí˛¸y xyAà%ˆÏ° xyˆÏ°y ˆú˛ˆÏ°•z ã˛üˆÏܲ

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ĈÏë˛ÈÙÙÙÈ~É ˆ•É ˆÓ˚ñ ~ˆÏï˛y ˆò!á ˛õ%Ó˚y öáê˛y•z

í˛záÓ˚y•zÎ˚y àƒyˆÏåÈñ ï˛yÓ˚ ü•zˆÏôƒ ô%°yÓy!° Ó˚=˛

ç•züy ܲy°y ••zÎ˚y xyˆÏåÈ– ˆòñ ܲyÓ˚Ä Ü˛yˆÏåÈ

Î!ò ܲy˛õˆÏí˛¸Ó˚ ê%˛Ü˛Ó˚yê˛yܲ!Ó˚ !ܲå%È ÌyˆÏܲ ˆï˛y

ˆòñ xyAà%°ê˛y åÈyú˛y ܲ•zÓẙ ~ܲê˛y ˛õ!R Óy•zrôy

ˆò•zñ åȃyüÓ˚y •Ñyê˛Ó ˆÜ˛üö ܲ•zÓ˚y⁄

üܲy•zû˛yçyñ Óyòyüñ !ï˛°Ü%˛ê˛ áyÄÎ˚yÓ˚

Óƒ!=˛àï˛ ¢∑à%ˆÏ°y ã%˛öy˛õy•yˆÏí˛¸Ó˚ ãÑ˛yˆÏòÓ˚

xyˆÏ°yˆÏÜ˛Ä ˆÎö ܲy!°üy!°Æ ܲÓ˚!åÈ°–

ܲyÓ˚Ä çÓyÓ !åÈ° öy– xӈϢˆÏ£Ï û˛yö% ï˛yÓ˚

˛õˆÏÜ˛ê˛ ˆÌˆÏܲ ~ܲê˛y ˛õ!Ó˚‹ÒyÓ˚ Ó˚%üy° ÓyÓ˚ ܲˆÏÓ˚

~ܲê˛yˆÏö ˆåÈшÏí˛¸– û˛yˆÏ°y ܲˆÏÓ˚ Ó%ˆÏí˛¸y

xyAà%ˆÏ°Ó˚ üÎ˚°y ˛õ!Ó˚‹ÒyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ ˛õ!R ˆÓшÏô

ӈϰñ âˆÏÓ˚ !àÎ˚y !ӈϰy°˛õ%ˆÏÓ˚Ó˚ ˆ•!ܲˆÏüÓ˚

ܲyˆÏåÈ Îy!Ó xyˆÏà– §%Ñ•z !öˆÏï˛ ••zÓ– ï˛y !Óöy

!Ó˛õò...

ÓÑyܲyÓ˚ ≤Ã!ï˛ ~ˆÏ•ö üyey!ï˛!Ó˚=˛ ˆfl¨•

ôÓ˚ü ê%˛í%˛ˆÏܲ «%˛kô ܲˆÏÓ˚ñ ˆ§ à°yÓ˚ fl∫ˆÏÓ˚

ï˛y!FåÈ°ƒ ˆá!°ˆÏÎ˚ ӈϰñ å%Èê˛ ö%öy ÓˆÏê˛Ü˛ñ üˆÏö

!°ˆÏåÈ ÓÑyܲy •Ñyê˛ˆÏï˛ °yÓ˚ˆÏÓ– ï%˛!ü ĈÏܲ ˆÜ˛yˆÏ°

ã˛y˛õy•z Óy!ܲ ˛õÌê˛y ˆö ÎyÄ §jyÓ˚...

û˛yö% áy!öܲ«˛î ã%˛˛õ ܲˆÏÓ˚ ˆÌˆÏܲ çÓyÓ

ˆòÎ˚ñ ï˛ƒyüö ë˛ƒy°yÎ˚ ˛õí˛¸ˆÏ° ï˛y•z ܲÓ˚%üñ ~ƒy•z

ôö%ܲñ xyüyÓ˚ ö#° Óƒyàê˛yÓ˚ ˛õˆÏܲˆÏê˛

ˆåÈy°yû˛yçy xyˆÏåÈ– ˛õƒyˆÏܲê˛ê˛y Óy•zÓ˚ ܲ•zÓ˚y

ÓÑyܲyˆÏÓ˚ ò%ày ˆòñ xyüyˆÏÓ˚ ò%ày ˆò–

xyôâ^ˇê˛yÓ˚ çyÎ˚àyÎ˚ ~ܲâ^ˇê˛y ˆ˛õ!Ó˚ˆÏÎ˚

ˆà°– ܲyÓ˚Ä Äë˛ÓyÓ˚ öyü ˆö•z– xӈϢˆÏ£Ï

û˛yö% •Ñyܲ ˆòÎ˚ñ §Óy•z !ܲ â%üy•zÎ˚y ˛õí˛¸°y

öy!ܲ⁄ xyˆÏÓ˚ ~•zÓyˆÏÓ˚ xyÓ˚ ã˛í˛¸y•z öy•zñ ¢%ô%

ì˛y°ñ ˆû˛yˆÏÓ˚Ó˚ xyˆÏ°y ú%˛ê˛yÓ˚ xyˆÏà•z

àÓ˚%•zöy°yÓ˚ ˛õyˆÏÓ˚ ˆ˛õÑÔåÈyü%ñ í˛zë˛ §Óñ ~ܲê%˛

àyÈÙÈé˛yí˛¸y òyÄ ˆò!á– âˆÏÓ˚Ó˚ ˆ°yˆÏܲ öy çy!ö

Ü˛ï˛ ò%!ÿ˛hsˇyÎ˚ çy•zàƒy xyˆÏåÈñ í˛zë˛...í˛zë˛...

âˆÏÓ˚Ó˚ ܲÌyÎ˚ ܲyç •°–

ã%˛öy˛õy•yˆÏí˛¸Ó˚ ì˛y° ôˆÏÓ˚ §yÓôyˆÏö

Ü ˛üyàï˛ öyüy– û˛yö% çyˆÏö xyÓ˚ ˛õÌ •yÓẙÓyÓ˚

û˛Î˚ ˆö•z– ~ܲê˛y•z ˛õÌ ~áyˆÏö– üyàyÓ˚yü

ˆû˛y®y ˛õê˛yÓ˚y ü•y í˛zͧyˆÏ• ~!àˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ–

û˛yö% ~áö ˆ˛õåȈÏö– ÓÑyܲyÓ˚ §ˆÏAà– ÄÓ˚ ˛õy

ˆú˛°yÓ˚ üˆÏï˛y xÓfiÌy ˆö•z ˆòˆÏá xӈϢˆÏ£Ï

û˛yö% ӈϰñ ˆ¢yö ôö%ܲñ ~ܲ ܲyü ܲÓ˚ ˆò!áñ

xyüyÓ˚ Óƒyà xyÓ˚ ˆé˛y°y ï%˛•z ܲyˆÏrô ˆöñ

xyÓ˚ xy!ü ܲyˆÏrô ˆö•z ÓÑyܲyˆÏÓ˚ñ xyÓ˚ ˆï˛y

üye ܲˆÏÎ˚ܲüy•z°ñ !ë˛Ü˛ ˆ˛õÑÔåÈy•zÎ˚y Îyü%ñ ˆö

ÓÑyܲyñ !˛õˆÏë˛ Ó•zÎ˚y ò%•z •yˆÏï˛ xyüyÓ˚ ܲyrôy

ã˛y•z˛õƒy ôÓ˚...

ܲÌy ˆ¢£Ï ܲˆÏÓ˚•z û˛yö% ˆÓ˚yày˛õê˛Ü˛y

ÓÑyܲyˆÏܲ !˛õˆÏë˛ Ó!§ˆÏÎ˚ •Ñyê˛ˆÏï˛ ÌyˆÏܲ–

§Ó ܲˆÏT˛Ó˚ ˆ¢ˆÏ£Ï Ó˚y!e §Ü˛y° •Î˚–

ôö%ˆÏܲÓ˚ ˆú˛yˆÏö ܲy!¢üˆÏáyˆÏ°Ó˚ âˆÏÓ˚ âˆÏÓ˚

Ó˚ˆÏê˛ ˆàˆÏåÈ §%ò)Ó˚ Óá!ï˛Î˚yÓ˚˛õ%Ó˚ ˆÌˆÏܲ xyê˛

˛õ!Ó˚ÎyÎ˚# ◊!üˆÏܲÓ˚ ò%à≈ü ˛õÌ ˛õy!í˛¸ !òˆÏÎ˚

âˆÏÓ˚ ˆú˛Ó˚yÓ˚ ܲÌy– ~Ó˚ ˛õˆÏÓ˚Ä !ܲ xyÓ˚

ܲy!åÈüˆÏáyˆÏ°Ó˚ xyÓy°Ó,ÂôÓ!öï˛y âˆÏÓ˚ ã%˛˛õ!ê˛

ܲˆÏÓ˚ ӈϧ ÌyܲˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚⁄

§Óy•z •y!çÓ˚ àÓ˚%•zöy°yÓ˚ Ä•z˛õyˆÏÓ˚–

§Ü˛yˆÏ°Ó˚ ≤ÃÌü xyˆÏ°yÎ˚ üyàyÓẙü ˛õê˛y ˆû˛y®y

§Óy•z– §ÓyÓ˚ !˛õåȈÏö ÓÑyܲyˆÏܲ !˛õˆÏë˛ !öˆÏÎ˚

û˛yö% ˆ¢á– ˆÜ˛í˛z ܲy§Ó˚â^ˇê˛y ÓyçyÎ˚ñ ˆÜ˛í˛z

¢Ñyá– ˆÜ˛í˛z üyòˆÏ°Ó˚ !í˛ü!í˛üy ¢∑ ˆï˛yˆÏ°–

ˆÎö ˆÜ˛yö ~ܲ Î%ÂôçˆÏÎ˚Ó˚ ˆåÈyˆÏê˛yáyˆÏê˛y

í˛zͧӖ àÑyˆÏÎ˚Ó˚ !•®% ü%§°üyö xy!òÓy§#

§ÑyÄï˛y° öü¢%o §Óy•z ˆüˆÏï˛ ÄˆÏë˛ âˆÏÓ˚Ó˚

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ §ú˛° ≤Ãï˛ƒyÓï≈˛ˆÏö–

ÓÑyܲyÓ˚ ˛õy ú%˛ˆÏ° ˆì˛y°– ï˛yˆÏܲ ÜÑ˛yˆÏô !öˆÏÎ˚

û˛yö% ˆ¢á ò!áö ü[˛ˆÏ°Ó˚ í˛zˆÏë˛yˆÏö öyüyˆÏï˛•z

ˆ§ ≤ß¿ ܲˆÏÓ˚ñ xy!Ó˚Óùy§ xyüyÓ˚ !åÈ°yˆÏê˛yˆÏܲ

ܲyˆÏrô ã˛y˛õy•z ˆö xyˆÏ°⁄

ÈÙÙÙÈ !ܲ ܲÓ˚%ü ü[˛°ü¢Î˚ñ üy•zé˛ Ó˚yhflÏyÎ˚

˛õyˆÏÎ˚ ˆã˛yê˛ °yà°ñ •yê˛ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ öyñ xˆÏÓ˚

ˆï˛y xyÓ˚ ˆú˛°y•zÎ˚y xy•zˆÏï˛ ˛õy!Ó˚ öy–

ÈÙÙÙÈ Ä• ˆ•y ï˛ˆÏÓ ˆï˛y ˆï˛yüyÓ˚ á%Ó•z

ܲT˛ •Ñ•zˆÏåÈ ˆ• û˛yö%ñ •zÉ !• !• ܲ# !ò܉˛òy!Ó˚ñ

Óy˛õ!Ó˚ xï˛ °¡∫y ˛õÌÊ

ÈÙÙÙÈ ï˛y ••zˆÏåÈ ~ܲê%˛...

ÈÙÙÙÈ Ü˛y° ˆÓ˚ˆÏï˛ !ê˛!û˛ÈÙÈˆï˛ ˆ˛õyôyöüsf#

Ó°ˆÏ°Ü˛ ò%Û ~ܲ !òˆÏöÓ˚ üˆÏôƒ •z§!˛õ§y°

!ê˛ˆÏÓ˚ö ã˛y°% •ˆÏÓܲñ ˛õ!Ó˚ÎyÎ˚# ◊!üܲˆÏòÓ˚

ˆ°ˆÏàñ !ê˛¢ˆÏöÈÙÈ!ê˛¢ˆÏö !ú˛!Ó˚ˆÏï˛ ˛õƒyˆÏܲˆÏê˛Ó˚

áyÓyÓ˚ñ ˆÓyï˛ˆÏ°Ó˚ ç°ñ üyˆÏ§ÈÙÈüyˆÏ§...

Üœ˛yhsˇôhflÏ û˛yö% ˆ¢á xyÓ˚ §•ƒ ܲÓ˚ˆÏï˛

˛õyˆÏÓ˚ öyÈÙÙÙÈ Ü˛ö !ܲ ü[˛°ü¢yÎ˚ñ à%çÓ˚y!ê˛

ã˛yí˛z° åÈyí˛¸y xy˛õˆÏöÓ˚ üˆÏö •Î˚ áyÄÎ˚y

•çü •Î˚ öy– ˆ˛õy°yí˛yÓ˚ ˛õyˆÏÎ˚ Ä£Ï%ˆÏôÓ˚

•zˆÏ®çyü ܲˆÏÓ˚ö xyˆÏà– ï˛yÓ˚˛õˆÏÓ˚ Îï˛á%!¢

!ê˛!û˛ òƒyˆÏáöñ xyüyˆÏày ˆ§öy ˛õy!ܲhflÏyˆÏö

ì%˛•zܲƒy ˆÜ˛üö áï˛ü ܲ•zÓ˚y xy•zˆÏåÈ ¢e%ˆÏÓ˚–

ˆÜ˛í˛y ¢e% ˆÜ˛í˛y !üe §Ó !ê˛!û˛ !ë˛Ü˛ ܲ•zÓ˚y

!òÓ–

ò!áö ü[˛° !ë˛Ü˛ Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ öy û˛yö%

ˆ¢ˆÏáÓ˚ ˆ¢ˆÏ£ÏÓ˚ ܲÌyê˛y– ˆ§ ˆ•ˆÏ§ ӈϰñ

ï˛ˆÏÓ !•¡øï˛ xyˆÏåÈ ÓˆÏê˛ xyüyˆÏòÓ˚ •zˆÏÎ˚Ó˚...

ÈÙÙÙÈ •Éñ ï˛y xyˆÏåÈ– òƒy¢ ˆÓ•zã˛y !òˆÏ°

üyö%£ÏÄ ˆÓ•zã˛ƒy ÎyÎ˚ Óܲ!Ó˚Ó˚ òˆÏÓ˚ñ á%Ó

!•¡øˆÏï˛Ó˚ ܲyü... !ë˛Ü˛ ܲ•zˆÏåÈö–

û˛yö% ˆ¢á ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ xyˆÏ§– xˆÏ˛õ«˛yÎ˚

Ìyܲy !öˆÏçÓ˚ âˆÏÓ˚Ó˚ üyö%£Ï– xçflÀ •£Ï≈ôù!ö

ï˛yˆÏܲ ˆÜ˛yˆÏöy xyö® ˆòÎ˚ öy– ï˛yÓ˚ ê˛ˆÏ°

Äë˛y ˆò•ê˛y ˆÓ˚yj%ˆÏÓ˚ ˆÎö ã˛Ü˛ã˛ˆÏܲ

ã%˛öy˛õy•yí˛¸– ˆ§áyˆÏö xyˆÏ°y åÈyí˛¸y ˆÜ˛yˆÏöy

Î%ˆÏÂôÓ˚ üÓ˚ˆÏã˛ ôˆÏÓ˚ öy–

51

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

Óê˛°Ó y¢

é˛ˆÏí˛¸ŸªÓ˚ ã˛ˆÏRy˛õyôƒyÎ˚

§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

52

≤Ãyã˛#ˆÏÓ˚Ó˚ ày ôˆÏÓ˚ í˛z•z!˛õÇ

ˆòÄòyÓ˚– ï˛yÓ˚ ˛õyˆÏ¢ °y°ˆÏã˛

é%˛!Ó˚ ú%˛!ê˛ˆÏÎ˚ °¡∫y Óê˛°Ó y¢

ú%˛°à%ˆÏ°y öï˛ ¢yáyÎ˚ ¢yáyÎ˚

é%˛ˆÏ°– öƒy¢öy° ܲƒy!˛õê˛y°

!Ó˚!çĈÏöÓ˚ í˛zÍ!FåÈߨ àÑyÄ

!ê˛°y •y•zĈÏÎ˚ à!í˛¸ˆÏÎ˚ Îü%öyÓ˚

•yÄÎ˚yÎ˚ ú%˛°à%ˆÏ°y ÜÑ˛yˆÏ˛õ–

ˆ§•z •yÄÎ˚yÎ˚ ˆòˆÏ¢Ó˚ •yÄÎ˚y

ˆÓˆÏÎ˚ !ç°y!˛õ û˛yçyÓ˚ àrô

˛õyÎ˚ ܲ“öy– §òƒ öï%˛ö ú ˛Ü˛

˛õˆÏÓ˚ !ã˛Ó˚%!ö ˆê˛ˆÏö ˆê˛ˆÏö ã%˛°

xÑyã˛ˆÏí˛¸ §Ó˚% !Óö%!öˆÏï˛ Ó˚!äö

!ú˛ˆÏï˛– ˆÓyö !ò!òˆÏòÓ˚ §ˆÏAà

ò° û˛yà ܲˆÏÓ˚ ˆü°yï˛°y– ˛õÑy˛õí˛¸

ˆï˛ˆÏ°û˛yçyñ â%à!ö xy°%Ó˚òü •yï˛ÈÙÈã˛y˛õí˛¸y

˛õˆÏÓ˚yê˛y...üÎ˚Ó˚y àÓ˚ü ï˛yÄÎ˚yÎ˚ ò%üò%ü ¢ˆÏ∑

˛õÑyã˛ xyä%ˆÏ° ã˛y˛õí˛¸yï˛Ê ˆ§ åÈ®üÎ˚ ¢∑ !âˆÏÓ˚

xöƒ ÓyFã˛yˆÏòÓ˚ !û˛í˛¸– ˆ§ !û˛í˛¸ ܲy!ê˛ˆÏÎ˚ ã%˛!í˛¸

!ú˛ˆÏï˛ ˆòyܲyˆÏöÓ˚ !òˆÏܲ !ò!òÓ˚ !˛õå%È ˆöÎ˚–

Óyòy ãÑ˛yã˛y ˆü°y üy벖 üyˆÏë˛Ó˚ !ì˛ˆÏ° ç%ˆÏï˛yÎ˚

ˆë˛yE˛Ó˚– ê˛y° ˆáˆÏï˛•z •zfl%҈ϰÓ˚ Órô% •yï˛ê˛y

ôˆÏÓ˚ñ Ú~•z ܲ!“ ˆÜ˛yÌyÎ˚ Îy§⁄Û

Órô%ˆÏܲ ˆòˆÏá §yüˆÏö ï˛yܲyÎ˚– üyö%ˆÏ£ÏÓ˚

!û˛ˆÏí˛¸ xyÓ˚ !ò!òÓ˚ öyày° ˛õyÎ˚ öy...– Úã%˛!í˛¸

ˆòyܲyö ˆÜ˛yÌyÎ˚ ˆÓ˚⁄ Îy!Ó⁄Û

xyÓ˚ ˆÜ˛yˆÏöy ˆòyܲyö öçÓ˚ öy ܲˆÏÓ˚ñ

¢%ô% ˆáÑyˆÏç ã%˛!í˛¸Ó˚ ˆòyܲyö.... ˆü°y ≤ÃyˆÏhsˇ

˛õÓ˚ ˛õÓ˚ ò%ÈÙÈ!ï˛öˆÏê˛ ã%˛!í˛¸ ¢Ñyáyñ ˆáÑy˛õyÓ˚ çy!°

!鲰!ü!° ˛õ%Ñ!ÌÓ˚ üy°y §y!çˆÏÎ˚ ˆòyܲyö–

ï˛yÓ˚˛õyˆÏ¢ ˆ°y•yÓ˚ •yï˛y á%!hsˇ ÓÑ!ê˛ Ü˛yê˛y!Ó˚Ó˚

ˆòyܲyö ˆ˛õˆÏï˛ Óƒy˛õy!Ó˚– Îï˛ !û˛í˛¸ ã%˛!í˛¸ !ú˛ˆÏï˛

ܲ˛õyˆÏ° !ê˛ˆÏ˛õÓ˚ !í˛Óùy ˆü°yˆÏöy ˆòyܲyöê˛yÎ˚–

ÓU˛ ˆÓ˚ˆÏà ˆà!åÈ° ܲ“öyñ Ú!ò!ò ê˛y xyÓyÓ˚

§%ܲyhsˇòyÓ˚ §ˆÏAà ܲÌy ã˛y°yˆÏFåÈ...Ê

ˆ§ˆÏçyˆÏçë%˛ ܲy° xï˛ Óܲyé˛Ü˛y !ò°...Û

ˆã˛yˆÏá ˆã˛yá ˛õí˛¸ˆÏï˛•z !ò!ò å%ȈÏê˛ Ü˛yˆÏåÈ

~°ñ Úï%˛•z !˛õ!åȈÏÎ˚ ˆà!° ˆÜ˛ö...⁄ xyÎ˚ ܲ#

Ó˚ˆÏäÓ˚ ã%˛!í˛¸ !ö!Ó⁄Û

Óƒy˛õy!Ó˚Ó˚ à%ˆÏFåÈÓ˚ ã%˛!í˛¸ !öˆÏÎ˚ ˆçyí˛¸yÎ˚

ˆçyí˛¸yÎ˚ Ü˛ï˛ Ó˚ˆÏäÓ˚ Óy•yˆÏÓ˚ §%ܲyhsˇòyˆÏܲ ã˛y˛õy

ˆòÎ˚– ò%àyåÈy ö#° xyÓ˚ ò%àyåÈy °y° ã%˛!í˛¸ !ò!ò

•yˆÏï˛ ˛õ!Ó˚ˆÏÎ˚ !òˆÏÎ˚!åÈ° ï˛yí˛¸y•%ˆÏí˛¸yÎ˚... ܲ#

üyÎ˚y•#ö û˛yˆÏÓ xyÓ˚ ˆÜ˛yö üyÎ˚yê˛yˆÏö...Ê

ˆòyܲy!öÓ˚ òyü !ü!ê˛ˆÏÎ˚ñ •yï˛ ôˆÏÓ˚ â%!Ó˚ˆÏÎ˚!åÈ°

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˛õy¢ ˆÌˆÏܲ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˛õyˆÏ¢–

é%˛!Ó˚ÈÙÈÓyòyü ˆòyܲyˆÏöÓ˚ §yüˆÏö ӈϰñ Úáy!ÓÛ⁄

ã%˛!í˛¸ §!Ó˚ˆÏÎ˚ ܲÓ!ç !âˆÏÓ˚ !öˆÏçÓ˚ •yˆÏï˛

•yï˛ Ó%ˆÏ°yÎ˚ ܲ“öyñ ÚöyÛ–

ˆü°yï˛°yÎ˚ xyÓ˚Ä ò%~ܲ ˛õyܲ ˆâyˆÏÓ˚–

Ó%ê˛Ó%ê˛ ú%˛ê˛hsˇ !âˆÏÎ˚ áyü%•zˆÏÎ˚Ó˚ üÎ˚òy ˆày°yñ

öyÓ˚ˆÏܲ° üy°yÓ˚ ú%˛ˆÏê˛y ˆÌˆÏܲ ˛õyܲ ˆüˆÏÓ˚

xyí˛¸y•z ˛õуyˆÏã˛ ˆüyê˛y ˛õyí˛z ê˛àÓ!àˆÏÎ˚ û˛y§ˆÏåÈ–

ï˛yˆÏÓ˚Ó˚ ܲy!ë˛ !òˆÏÎ˚ Ä°ê˛yˆÏï˛ ò%!˛õë˛ ˆÓ¢

Ü˛í˛¸y– ˛õyˆÏ¢Ó˚ ÓˆÏí˛¸y Ü˛í˛¸y•ẑ Ïï˛ ˆí˛yÓyˆÏï˛•z !â

xyÓ˚ !ã˛!öÓ˚ Ó˚ˆÏ§ û˛yçy Ä !ü!T˛Ó˚ §%ÓyˆÏ§ ÌüˆÏܲ

òÑyí˛¸yÎ˚ ò%çˆÏö– !ò!ò ӈϰñ Úáy!Ó ˆÓ˚ ܲ“öy⁄Û

ü%ˆÏá ˆú˛yˆÏê˛ öy– ˆã˛yˆÏá ÓyˆÏçñ Óy‹õ

ˆ˛õ£ÏˆÏî ˆ§ í˛z_Ó˚– ¢y°˛õyï˛yÓ˚ ˆë˛yäyÎ˚

!ç!°!˛õ ôÓ˚ˆÏï˛•z •yˆÏï˛ åÈуyܲy– ~ܲê%˛ §ˆÏÎ˚ !öˆÏÎ˚ñ

òyü !òˆÏÎ˚ !ò!ò ӈϰñ Úˆöñ ˆë˛yäy ˆÌˆÏܲ⁄Û

•yï˛ Óy!í˛¸ˆÏÎ˚ xyï˛Aܲñ ÚàÓ˚ü ˆÎ...Û

2

ˆòyܲy!ö ܲ“öyÓ˚ •yˆÏï˛ ~ܲê˛y Óyí˛¸!ï˛

¢y°˛õyï˛y ô!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆòÎ˚– ï˛yÓ˚ í˛z˛õÓ˚ !ç!°!˛õ

åÈ!Ó ı ≤ÃÓ#Ó˚ xyã˛yÎ≈

ˆÓ˚ˆÏá xy§ˆÏï˛˛ xy§ˆÏï˛ Ü˛yüí˛¸ Ó§yÎ˚– !ò!ò

ˆë˛yäyÓ˚ ~ܲê˛y !ç!°!˛õ !öˆÏÎ˚ ˆëÑ˛yê˛ å%ÈшÏÎ˚ òÑyˆÏï˛

°yàyˆÏï˛•z Ó%ˆÏܲ °yˆÏà– ã˛!ܲˆÏï˛ xyöüöyñ Úˆ§

Î!ò...Û

ܲ“öyÓ˚ ˆã˛yˆÏá ü%•)ˆÏï≈˛ xyê˛ˆÏܲ ÎyÎ˚ !ò!ò–

ü%ã˛ü%!ã˛ˆÏÎ˚ !ã˛!ÓˆÏÎ˚ ˆ¢£Ï ܲˆÏÓ˚– ¢y°˛õyï˛yÎ˚

í˛z˛õÓ˚ í˛z˛õÓ˚ ò%ˆÏê˛y !ç!°!˛õ !òˆÏÎ˚ ӈϰñ Úáy

öyÈÙÈñ ܲ# •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ⁄ áy...Û

§ˆÏrô ÓyˆÏí˛¸– !ú˛Ó˚ˆÏï˛ !ú˛Ó˚ˆÏï˛ Ü˛“öyÓ˚

•yï˛ ôˆÏÓ˚ñ ÚâˆÏÓ˚ !àˆÏÎ˚ üyÛˆÏܲñ xyç ˆü°yÎ˚

ܲ#ÈÙÈܲ# ܲÓ˚!°ñ ܲ# Ó°!Ó⁄Û

Úí˛zÑ⁄ ã%˛!í˛¸ !ܲö°yü...!ç!°!˛õ

ˆá°yü...ˆ•!û˛Û

§ˆÏAà §ˆÏAà Óyôy ˆòÎ˚ !ò!òñ ÚÓƒ§– xyÓ˚

öy...Û

...òüܲy •yÄÎ˚yÎ˚ Óê˛°Ó yˆÏ¢Ó˚ í˛y°˛õy°y

ˆòyˆÏ°– ˆòy° ˆá° ˆï˛y ܲˆÏÓܲyÓ˚ Ó,_yhsˇ...Ê

~•z ˆày°yܲyÓ˚ ˆÜ˛w#Î˚ xyÓy§ˆÏöÓ˚ ây§

üy!ê˛ˆÏï˛ ˆòÄÎ˚yÓ˚ Ü,˛£÷Ïã)˛í˛¸yÓ˚ åÈyÎ˚yüÎ˚ï˛yÎ˚

ܲÇ!Ü ˛ˆÏê˛Ó˚ Ìyí≈˛ ˆúœ˛yˆÏÓ˚–

ˆây£Ï çyÎ˚y åÈy˛õyߨÈÙÈå%ÈÑ•zå%ÈÑ•z ܲ“öy ˆòÓ#Ó˚

!öçfl∫ §Ü˛y°– Ó˚!äö !fl‘û˛ˆÏ°§ üƒyܲ!§ˆÏï˛

â%ü ü%ˆÏåÈ ˆëÑ˛yˆÏê˛...ˆã˛yˆÏá ã˛y˛õy •y!§Ó˚ ˆÓ˚áy–

§yòy ¢ê≈˛ˆÏ§Ó˚ í˛z˛õÓ˚ fiê˛Δy•z˛õܲyê˛y !ê˛¢yˆÏê≈˛

£ÏyˆÏê˛yôù≈ ú˛§≈y ˆã˛•yÓ˚yÎ˚ ˆây£ÏÓyÓ%– xû˛ƒy§

üˆÏï˛y ò%çˆÏö•z §Ü˛yˆÏ° ú˛y•zÓyÓ˚ åÈyí˛z!ö


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ˆòÄÎ˚y Óƒy°Ü˛!öˆÏï˛ òÑyí˛¸yÎ˚– ˛õyï˛y öyï˛yÓ˚

úÑ˛yܲ !òˆÏÎ˚ ò)ˆÏÓ˚ !¢Ó §Ñy•z ¢!ö ü!®ˆÏÓ˚Ó˚ ã%˛ˆÏí˛¸y

ˆã˛yˆÏá °yˆÏà– ã%˛ˆÏí˛¸y üyÌyÎ˚ !ï˛ö ˆÜ˛yöy

˛õï˛yܲy ĈÏí˛¸ Îü%öyÓ˚ •yÄÎ˚yÎ˚–

ܲ“öy ˆây£ÏÓyÓ%ˆÏܲ ӈϰñ Ú~•z ~áyˆÏöÄ

ˆï˛y !ç!°!˛õ û˛yçy •Î˚...⁄ ÓU˛ ˆáˆÏï˛

•zˆÏFåÈ... xyöˆÏÓ⁄Û

ÚüyˆÏö⁄ !ë˛Ü˛ Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åÈ öy– ~•z

§üˆÏÎ˚...Û

ÚüˆÏö ˛õí˛¸° !ò!ò ã%˛!í˛¸ !ܲˆÏö !òˆÏÎ˚ñ ܲï˛

!ç!°!˛õ áy•zˆÏÎ˚!åÈ°...Û

Úˆ§ ˆï˛y Ü˛ï˛ Ü˛y°...ˆ¢£Ï ˜ã˛ˆÏe...ˆòˆÏ¢Ó˚

ã˛í˛¸Ü˛ï˛°yÎ˚...Ê ~ê˛y ˆ§ˆÏܲu˛ ˆú˛ç

°Ü˛í˛yí˛zö– ܲyö•y•zÎ˚y !ü!T˛ ˆòyܲyö

á%°%ܲ...– Ü˛ï˛ ~ܲ !ܲˆÏ°y⁄Û

åÈy˛õyߨ ÓåˆÏÓ˚Ó˚ xÑy!ܲÓ%Ñ!ܲ ü%ˆÏá •y!§

ˆú˛yˆÏê˛– Ü˛ï˛ xyˆÏÎ˚yçö ˆÎ ÓåÈÓ˚ •ê˛yˆÏï˛...Ê

ˆ§ ü%ˆÏá áy!öܲ ï˛y!ܲˆÏÎ˚ !Ìï%˛ ˆây£Ïòy– ö¡À

fl∫Ó˚ñ Úˆï˛yüyÓ˚ ˆ§ !ò!òÓ˚ ˆ≤Ã!üܲ !ܲ ˆòˆÏ¢⁄

ܲ# ܲˆÏÓ˚...⁄Û

ÚˆÜ˛ çyˆÏö⁄ ܲy!ܲ ˆç!ë˛Ó˚y àï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ

ܲï˛Ü˛y°...Ê !ò!òÓ˚ ˆåȈϰ ˆüˆÏÎ˚Ó˚y §ˆÏÓ

ÓˆÏí˛¸y...– ܲyÓ˚ ܲyˆÏåÈ çyöÓ⁄Û

3

Óyܲƒ !Ó!öüˆÏÎ˚ ˆã˛Ô!òˆÏܲ §Ü˛y° ܲˆÏü ˜Ü˛ˆÏ¢yÓ˚

x!ï˛Ü ˛ü ܲˆÏÓ˚– ˆây£ÏÓyÓ%Ó˚ flf# ܲ“öyÓ˚ ü%ˆÏáÓ˚

ˆÓ˚áy!ã˛ˆÏe xˆÏöܲ«˛î !ÌÓ˚...Ê

•zí˛z!öû˛yÓ˚!§!ê˛ˆÏï˛ ˆÜÑ˛yÜ˛í˛¸yˆÏöy ã%˛ˆÏ° ˛õÓ˚üyÓ˚

§%fl∫Ó˚ˆÏ°áyüÎ˚ ü%áyÓÎ˚Ó ~ï˛!òö ˛õÓ˚ ˆüâü%ˆÏåÈ

ˆ§yçy òÖy!í˛¸ˆÏÎ˚ ˆòáˆÏï˛ •zFåÈy çyˆÏà...Ê

!˛õåÈö !ú˛ˆÏÓ˚ òÑyí˛¸yˆÏï˛•z ܲüö !§Ö!í˛¸

ÓyÓ˚y®y– ˛õˆÏÜ˛ê˛ ˆ§ˆÏû˛ˆÏöÓ˚ úÑ˛yܲy •yÄÎ˚y–

ˆ§•z •yÄÎ˚y ˆÓˆÏÎ˚ •ë˛yÍ ˆÜ˛yö !ܲˆÏã˛ˆÏöÓ˚

çyöy°y àˆÏ° âö ò%ô ˆú˛yê˛yÓ˚ àrô ˆû˛ˆÏ§

xyˆÏ§– ˆ§ §%ÓyˆÏ§ ܲ“öy ӈϰñ Úܲy°ˆÏܲÓ˚

ò%˛õƒyˆÏÜ˛ê˛ ò%ô xyˆÏåÈ– xyÓ˚ ~ܲ ˛õƒyˆÏÜ˛ê˛ ò%ô

xyÓ˚ ~ܲˆÏ¢y @ˇÃyü ˆày!Ó® ˆû˛yà ã˛yˆÏ°Ó˚

˛õƒyˆÏÜ˛ê˛ ~ˆÏö ˆòˆÏÓ⁄Û

Ú!ã˛!ö ܲyç%⁄Û

ÚxyˆÏåÈ– ÓåÈÓ˚ ˛õÎ˚°y ˆày˛õy°ˆÏܲ ˛õÓ˚üyߨ

ˆû˛yà !òˆÏï˛ üö ã˛y•zˆÏåÈ– ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚ ˛õÎ˚°y

˜Ó¢yá ÓyÓy üy û˛y•z ˆÓyˆÏöÓ˚y !üˆÏ° ˆüˆÏé˛Î˚

ӈϧ xyüyÓ˚ ã˛yê˛!ö ˛õyˆÏÎ˚§...Û

Úˆ§ §üÎ˚...!òöܲy° xyÓ˚ ˆö•z...Û

ˆây£ÏÓyÓ% Ó°ˆÏï˛ Ó°ˆÏï˛ òÑyˆÏï˛ Ó y¢ âˆÏ£Ï–

Úˆ§ ˆò¢Ä !ܲ xyÓ˚ xyˆÏåÈ...Ê §Ó ˆï˛y

˛õyí˛¸yÓ˚ ˆåȈϰÓ˚y ˆÎö...Û í˛z_Ó˚•#öï˛yÓ˚

üöflÒï˛yÎ˚ •yï˛í˛¸yˆÏï˛ •yï˛í˛¸yˆÏï˛ Ü˛“öy

ˆây£Ï !ú ˛ç ˆáyˆÏ°– ˆ˛õˆÏÎ˚•z ˆãÑ˛ã˛yÎ˚ñ Úã˛y°

xyˆÏåÈ ˆày...Û

ˆÓ!§ˆÏö ü%á ô%ˆÏÎ˚ ˆï˛yÎ˚yˆÏ° ü%ˆÏåÈ

ˆây£ÏÓyÓ% ӈϰñ Úã˛y !ܲ ~ˆÏ§ áyÓ⁄Û

!°ú˛ˆÏê˛Ó˚ ˆÜ˛y°y˛õ!§ˆÏÓ° ¢yê˛yÓ˚ ˆê˛ˆÏö

≤ÈÏÓ¢ ܲˆÏÓ˚ Ú!çÛ Óyê˛ö !ê˛˛õˆÏï˛•z áÑyã˛y àí˛¸àí˛¸

ܲˆÏÓ˚ ö#ˆÏã˛ öyˆÏü– ˛õˆÏܲˆÏê˛Ó˚ §ƒy!öçy•zçyÓ˚

Óyü •yˆÏï˛ ˆfl± ܲˆÏÓ˚ ˆöÎ˚– Óyôy•#ö

xÓï˛Ó˚î– xyÓy§ˆÏöÓ˚ ˛õyܲy ÓẙhflÏy– ã˛yÓ˚ ã˛yܲy

í»˛y•zû˛ !öÓ˚y˛õò– ü%ˆÏá üyflÒ í˛yö •yˆÏï˛

!fiê˛Î˚y!Ó˚Ç §yüˆÏ° ˆã˛öy ˛õÌã˛yÓ˚#ˆÏܲ •yï˛

ˆòáyÎ˚–

ˆây£Ïòy !öˆÏç üyflÒí˛ •ˆÏ°Ä ày!í˛¸Ó˚

ã˛y°Ü˛ §yˆÏ•ÓˆÏܲ !ã˛öˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ öy– ¢%ô% ܲyˆÏö

~°ñ Úˆây£ÏòyÛ ú%˛°˛õƒyrê˛ ˛õyˆÏÎ˚ ¢%ƒ...üyÌyÎ˚

ã%˛° ì˛yܲy ܲƒy˛õ– üyòyÓ˚ ˆí˛Îẙ!Ó˚ ò%ˆÏôÓ˚ fiê˛ˆÏ°Ó˚

àyˆÏÎ˚ ˆ°áyñ ڈܜ˛yçí˛Û– fiê˛ˆÏ°Ó˚ í˛y•ẑ Ïö ÓyˆÏü

ˆòˆÏáñ xyÓy!§Ü˛ˆÏòÓ˚ úœ˛ƒyˆÏê˛Ó˚ !òˆÏܲ ï˛yܲyÎ˚–

ï˛yˆÏòÓ˚ ü%á ˆÌˆÏܲ ¢%öˆÏï˛ ˛õyÎ˚ ÚˆÜ˛y!û˛í˛Û

Ú˛õ!ç!ê˛û˛⁄Û

ü%ˆÏá üyflÒ §• üyé˛ÓˆÏÎ˚ˆÏ§Ó˚ û˛oˆÏ°yܲ

ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ӈϰöñ Ú˛õ!ç!ê˛û˛–Û

4

!Ó•ù° !ã˛_– ˆ§ ü!ö≈Ç ÄÎ˚yˆÏܲÓ˚ åÈ® ˆö•z

ˆây£ÏÓyÓ%Ó˚– ÓÓ˚Ç Ó˚yhflÏyÎ˚ öçÓ˚ ܲˆÏÓ˚ ˛õy

ˆú˛ˆÏ° £ÏyˆÏê˛yôù≈ §ã˛° ˆây£Ïòy– ˆôy˛õò%Ó˚hflÏ

ˆây£Ïòy–

!°ú˛ê˛ í˛z˛õˆÏÓ˚ í˛zë˛ˆÏï˛•z ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚

Óyôy•#ö ˆ˛õÑÔåÈyÎ˚ ˆúœ˛yˆÏÓ˚– ¢yê˛yÓ˚ ê˛yöyÓ˚ ôyï˛Ó

¢∑...– ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆÜ˛y°y˛õ!§Ó° Órô ܲÓ˚yÓ˚

xyÄÎ˚yˆÏç ˆï˛y ˆí˛yÓ˚°Ü˛ ˆáyˆÏ° ˆây£ÏçyÎ˚y–

áy!° •yï˛ ˆòˆÏá ӈϰñ Úò%ô⁄Û

Úˆ¢yˆÏöy ܲy°ˆÏܲÓ˚ ò%ôê˛y û˛yˆÏ°y ܲˆÏÓ˚

!fiê˛ü òyÄ... •y•z ˆúœ˛ˆÏü ˆú˛yê˛yˆÏÓ !ܲv...–Û

~áö âˆÏÓ˚Ó˚ Óyï˛yˆÏ§ ò%?ôüÎ˚ àrô ˆì˛í˛z

ˆáˆÏ°– •yï˛ ü%á ˛õyˆÏÎ˚ §yÓyö §yú˛y •ˆÏÎ˚

ˆã˛Î˚yˆÏÓ˚ ӈϧñ Ú~•z xyüyÓ˚ ã˛y⁄Û

Úúœ˛yˆÏ:– ~ܲê%˛ ˆì˛ˆÏ° ˆöˆÏÓ⁄ ò%ôê˛y ã%Ñ˛ˆÏÎ˚

ˆÎˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚...ñ öy •Î˚ Îy!FåÈ⁄Û

ÚÌyܲ– ܲyˆÏ˛õ ˆì˛ˆÏ° !öˆÏÎ˚!åÈ...Û

ˆã˛Î˚yˆÏÓ˚ ӈϧ ˆây£ÏçyÎ˚yñ Úò%ôê˛y

ê˛àÓ!àˆÏÎ˚ ˆú˛yê˛y°yü– ~ܲ ü%ˆÏë˛y

ˆày!Ó®ˆÏû˛yà ˆì˛ˆÏ° !ò•z⁄Û

ÚòyÄÛñ xyÓyÓ˚ ܲyˆÏ˛õ ˆë˛yê˛ ˆåÈÑyÎ˚yÎ˚

ˆây£ÏÓyÓ%– ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚ ã˛yˆÏÎ˚ ã%˛ü%ܲ ˆòÎ˚–

ÚxyÓyÓ˚ ˆï˛y xˆÏöܲ«˛î ú%˛ê˛ˆÏÓ...⁄Û ~üö

≤Ãï˛#!ï˛ˆÏï˛ ÓˆÏ°ñ ÚÓ!§ˆÏÎ˚ !ò•z...–Û ˆí˛Ü˛!ã˛Ó˚

ï˛°yÎ˚ ĈÏû˛ˆÏöÓ˚ xyà%ö– xyà%ˆÏöÓ˚ ˆï˛ç

xy®yç ܲˆÏÓ˚ Ü˛ï˛ Ü˛# û˛yÓˆÏï˛ !àˆÏÎ˚ ã˛y°

ú%˛ˆÏê˛ Ó%ê˛Ó%ê˛ ¢∑– ã˛yˆÏ°Ó˚ §%àrô xyÓ˚ ò%ô

¢Ü≈˛Ó˚y ˛õ!Ó˚˛õyˆÏܲ Ü ˛ˆÏü Ü ˛ˆÏü üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ xߨ

ˆòÓï˛yÓ˚ çˆÏöƒ ˛õÓ˚üyߨ •ˆÏÎ˚ ĈÏ벖 ˆàyê˛y

âˆÏÓ˚ §%Óy§– •yüyà%!í˛¸ ü%oyÎ˚ öyí˛YˆÏày˛õyˆÏ°Ó˚

ü)!ï≈˛Ó˚ §yüˆÏö ~áöÄ àÓ˚ü ˆí˛Ü˛!ã˛ Ó!§ˆÏÎ˚

Ó˚yˆÏá ܲ“öy–

~ܲê˛y ÓˆÏí˛¸y òyÎ˚ §yüˆÏ° ~áö ˆÓ¢

§yü!Î˚ܲ •y°Ü˛y– ˆây£ÏÓyÓ%Ó˚ ܲyåÈyܲy!åÈ

Ó§ˆÏï˛•z üˆÏöyÓ˚ü Óy§– Äí˛¸öyÓ˚ á%шÏê˛ âyí˛¸

à°yÓ˚ â%ü ü%ˆÏåÈ â!ö¤˛ fl∫Ó˚ñ... Úxyç ~üö

xí≈˛yÓ˚ ˆÜ˛ö ˆày⁄Û

Úܲ# xí≈˛yÓ˚⁄Û

Úˆ§ ˆï˛y ܲˆÏÓ˚åÈ...–Û Ó,_yhsˇ ¢%ˆÏö ܲ“öyÓ˚

ü%ˆÏá xyˆÏ°y ܲˆÏü «˛#î– !ܲÎ˚ï˛«˛î ã%˛˛õ ˆÌˆÏܲ

ӈϰñ ÚˆÜ˛ xyÜ ˛yhsˇ⁄Û

Úfiê˛ˆÏ°Ó˚ ˆ§°§üƒyö–Û

ÚˆÜ˛yö ˆ§°§üƒyö⁄Û

Ú¢%ˆÏö ~°yü ˆï˛y ˆüyê˛yüˆÏï˛yñ Óy•zܲ

!öˆÏÎ˚ xyˆÏ§...Û

ܲ“öyÓ˚ üˆÏö •° Ä ˆï˛y öï%˛ö öï%˛ö

ˆüˆÏÎ˚ˆÏܲ !˛õåȈÏö Ó!§ˆÏÎ˚ !öˆÏÎ˚ xyˆÏ§...– •%ê˛

ܲˆÏÓ˚ ӈϰñ Úï%˛!ü !ܲ ÄÓ˚ •yï˛ ˆÌˆÏܲ ܲy°

ò%ˆÏôÓ˚ ˛õƒyˆÏܲê˛à%ˆÏ°y !öˆÏÎ˚!åȈϰ⁄Û

5

ÚÄ•zÈÙÈ•z ˆï˛y !ú ˛ç á%ˆÏ° ò%ô ò•z ܲƒyí˛ˆÏÓ!Ó˚§

!â §Ó ˆòÎ˚ñ òyü ˆöÎ˚⁄Û

Úxy•y...ñ Îy Ó!°ñ ܲy° ÄÓ˚ •yï˛ ˆÌˆÏܲ

~ˆÏö !åȈϰ...⁄Û

Úˆ§ ˆï˛y ÓˆÏê˛⁄Û Ä•zê%˛Ü%˛ ¢%ˆÏö Óy•zˆÏÓ˚

ï˛yܲyˆÏï˛•zñ ˆÓ°y ÓyˆÏÓ˚yê˛yÓ˚ ˆÓ˚yò ˆÎ 鲰ˆÏ§

ˆòÎ˚ ë˛yu˛yüÎ˚ âˆÏÓ˚– •ë˛yÍ ˆüyÓy•zˆÏ° !Ó˚Ç

ˆê˛yö...– ˆ§yÎ˚y•z˛õ ܲÓ˚ˆÏï˛•z §Ó˚ܲy!Ó˚

§ï˛Ü≈˛#ܲÓ˚î...– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ •ƒyˆÏ°y Ó°ˆÏï˛•zñ Ú¢%û˛

ÓyÇ°y öÓÓ£Ï≈...Û Ú...öÓ Ó£Ï≈...Û

ÚÓí˛z!òˆÏܲĖ û˛yÓ!åÈ Ü˛y° ˛õÓ˚¢% ˆû˛yˆÏÓ˚Ó˚

!òˆÏܲ ~ܲê%˛ ÄÎ˚y!Ü˛ÇˆÏÎ˚ ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ xy˛õöyˆÏòÓ˚

Ä!òˆÏܲÓ˚ ܲüˆÏ≤’ˆÏ: úœ˛ƒyê˛ê˛yÓ˚ ~ܲ úÑ˛yˆÏܲ...Û

Ä!òܲ ˆÌˆÏܲ ˆ¢£Ï ܲÓ˚yÓ˚ xyˆÏà•z Ó˚%ˆÏá ˆòÎ˚ñ

Ú~ܲòü öÎ˚– ~ˆÏ§y öy– ...~áyˆÏöÄ

ˆÜ˛y!û˛í˛...ˆÜ˛y!û˛í˛ öy•zö!ê˛ö ...•Î˚ˆÏï˛y

ܲÛ!òö ˛õÓ˚ ~ê˛yÄ ˆÓ˚í˛ !ܲ xˆÏÓ˚O ˆçyö...Û

ˆây£ÏÓyÓ%Ó˚ ܲyˆÏö xy§ˆÏåÈ !§ˆÏAܲÓ˚ ê˛ƒy˛õ á%ˆÏ°

!òˆÏÎ˚ ˆí˛Ü˛!ã˛ áy!° ܲÓ˚yÓ˚ §%à!rôüÎ˚

x˛õ§yÓ˚ˆÏîÓ˚ ç°¢∑...Ê

ÚüyˆÏöÊ ˆÜ˛yÌyÎ˚...⁄Û ç#Óö !Ó•yˆÏÓ˚

xyÓy!§Ü˛– ~§{ˆÏçí˛ÛˆÏÎ˚ !§ñ~§ñ~:˛õyê≈˛

x!öˆÏüˆÏ£ÏÓ˚ ܲZ˛–

ÚxyüyˆÏòÓ˚ !üÕÒfiê˛ˆÏ°...– û˛y•z x!öˆÏü£Ïñ

ˆfiê˛ƒ ˆ•yü...Û

§ˆÏï˛ˆÏÓ˚y xyë˛yˆÏÓ˚yˆÏ¢y !ܲˆÏ°y!üê˛yÓ˚ ò)ˆÏÓ˚

í˛zˆÏë˛yˆÏö í˛y!°ü Ü%Ñ˛!í˛¸ ï%˛°§#ï˛°yÓ˚ •yÄÎ˚y

Ó%ˆÏܲ ˆê˛ˆÏö ~áyˆÏö åÈy!ï˛ü åÈyÎ˚yÎ˚ ӈϰñ

Úˆây£Ïòyñ ~ê˛y ˆï˛yñ ˆí˛!fiê˛ˆÏö¢yö ˆfiê˛ê˛...Û

53

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

xöƒÓ˚ܲü !òö

ü®yÜ ˛yhsˇy ˆ§ö

§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

ˆåÈyˆÏê˛yˆÏÓ°yÎ˚ ~•z !òöê˛y !åÈ°

xöƒÓ˚ܲü– xöƒ!òöà%ˆÏ°yÓ˚ ˆã˛ˆÏÎ˚

xy°yòy àrô ˆ˛õï˛yü ï˛yˆÏï˛–

Ó˚çö#àrôyÓ˚ §%Óy§– ÓyÓy ú%˛°

!ܲˆÏö xyöï˛– •Ñƒyñ ÓyÓy– ÓyçyˆÏÓ˚

â%ˆÏÓ˚ x§Ω˛Ó òÓ˚yò!Ó˚ ܲÓ˚yÓ˚

«˛üï˛y !åÈ° ÓyÓyÓ˚– ú%˛°ê%˛°

ˆÜ˛öy ˆï˛y !Ó°y!§ï˛y– ≤Ãyï˛ƒ!•Ü˛

Ó˚%!ê˛ˆÏö Óy!ï˛Ü˛@ˇÃhflÏ •ÄÎ˚y §ˆÏ_¥Ä

ÓåȈÏÓ˚ Ä•z ~ܲê˛y !òö ÓyÓy

x!ú˛§ ˆÎï˛ öy– é˛í˛¸ç°

çμÓ˚çy!Ó˚ í˛zˆÏ˛õ«˛y ܲˆÏÓ˚Ä ÓyÓy

x!ú˛§ ܲyüy•z ܲÓ˚ï˛ öy– ¢%ô%ñ

~•z ~ܲê˛y !òö !åÈ° xöƒÓ˚ܲü–

üyˆÏܲ ÓyÓyÓ˚ §ˆÏAà

ˆÜ˛yˆÏöy!òö ï˛Ü≈˛ ܲÓ˚ˆÏï˛ ˆò!á!ö–

é˛àí˛¸yéÑ˛y!ê˛ ˆï˛y ò)Ó˚fiÌyö– ~ܲê%˛

ÓˆÏí˛¸y •ˆÏÎ˚ ˆòˆÏá!åÈñ üy

ˆÜ˛yˆÏöy!òö ÓyÓyÓ˚ ܲyˆÏåÈ !ܲå%È

ã˛y•zï˛ öyñ xyÓòyÓ˚ ܲÓ˚ï˛ öy–

•Î˚ˆÏï˛y üy çyöï˛ñ ÓyÓy ˆÎû˛yˆÏÓ

Îy ˆû˛ˆÏÓ §Ç§yÓ˚ ã˛y°yˆÏï˛ ã˛yÎ˚ñ

ˆ§û˛yˆÏÓ•z ã˛°ˆÏï˛ •ˆÏÓ– ï˛yÓ˚

xöƒÌy •ˆÏÓ öy– ¢%ô% ~•z ~ܲê˛y

!òˆÏö üy xyˆÏhflÏ Ü˛ˆÏÓ˚ Ó°ï˛

ÈÙÙÙÈú%˛° xyöˆÏÓ ˆï˛y⁄

ÓyÓyÄ xyˆÏhflÏ Ü˛ˆÏÓ˚ Ó°ï˛

ÈÙÙÙÈüˆÏö xyˆÏåÈ–

ÈÙÙÙÈ Ó˚çö#àrôy⁄

ÈÙÙÙÈ •Ñƒyñ ï˛y•z ˆï˛y xy!ö–

ÈÙÙÙÈ àï˛ÓyÓ˚ ~ܲê˛y üy°y ~ˆÏö!åȈϰñ

ç%Ñ•zˆÏÎ˚Ó˚–

ÈÙÙÙÈ ~ÓyÓ˚Ä ã˛y•z⁄

ÈÙÙÙÈ xyöˆÏÓ ~ܲê˛y⁄ ˆáÑy˛õyÎ˚ çí˛¸yÓ⁄

ÈÙÙÙÈ ˆÓ¢–

ÈÙÙÙÈ ˆÓ!¢ òyü •ˆÏ° ~ˆÏöy öy–

ÈÙÙÙÈ ~•z !òöê˛yÓ˚ ˆÌˆÏܲ ˆÓ!¢ òy!ü xyÓ˚

!ܲå%È•z ˆö•z–

üyÈÙÈÓyÓy ܲÌy Ó°!åÈ° ã%˛!˛õã%˛!˛õ– xy!ü

~ܲ!òö ¢%ˆÏö ˆú˛ˆÏ°!åÈ°yü– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ˆÌˆÏܲ

54

ÓyÓy üy°y xyöï˛– !ÓˆÏܲˆÏ° ày ô%ˆÏÎ˚ ¢y!í˛¸

ÓòˆÏ° xyÓ˚ ~ܲê˛y •z!hflÏ!Ó˚ ܲÓ˚y xyê˛ˆÏ˛õÔˆÏÓ˚

¢y!í˛¸•z ˛õÓ˚ï˛– ˆáÑy˛õyÎ˚ üy°y çí˛¸yˆÏöy üyˆÏܲ

Ó˚y!öÓ˚ üˆÏï˛y °yàï˛– ï˛áöÄ !òöê˛yÓ˚ üyˆÏö

Ó%!é˛!ö–

˛õˆÏÓ˚ ÓˆÏí˛¸y •ˆÏÎ˚ Ó%鲰yü– xyç

üyÈÙÈÓyÓyÓ˚ !ÓÓy•Óy!£Ï≈ܲ#– ~ܲê˛y í˛zͧˆÏÓÓ˚

åÈ!Ó ı ˆ§ÔˆÏüw xyÜ%˛°#

!òö– ~•z !òö!ê˛•z xyüyÓ˚ çˆÏß√Ó˚ •z!ï˛Ü˛Ìy–

§ˆÏrôˆÏÓ°y üyÈÙÈÓyÓyÓ˚ §ˆÏAà ˆÓˆÏÓ˚yï˛yü–

~ܲê˛y ˆòyܲyˆÏö ˆÎï˛yü– üy ˛õåÈ® ܲˆÏÓ˚

~ܲê˛y ê˛ƒy°Ü˛ü ˛õyí˛zí˛yˆÏÓ˚Ó˚ ˆÜ˛ÔˆÏê˛y !ܲöï˛ñ

xyÓ˚ Îï˛ ˆåÈyˆÏê˛y •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ ˆ§Ó˚ܲü ~ܲê˛y

ˆ§ˆÏrê˛Ó˚ !¢!¢–

üy !ܲ xyÓ˚ !ܲöï˛ñ !ܲöï˛ ÓyÓy•z–


ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ~ à!° ˆ§ à!° â%ˆÏÓ˚ Óy!í˛¸–

˜Ó¢yˆÏáÓ˚ àÓ˚ˆÏü Óy!í˛¸ !ú˛ˆÏÓ˚ ÓyÓ˚y®yÎ˚

Ó§ï˛yü– xyüyˆÏܲ §ˆÏAà !öˆÏ°Ä Ó%é˛ˆÏï˛

˛õyÓ˚ï˛yü xyç xyüyˆÏܲ üyÈÙÈÓyÓy àˆÏ“ !öˆÏFåÈ

öy– ã%˛˛õ ܲˆÏÓ˚ Ìyܲï˛yü– üyÈÙÈÓyÓy ˛õÓ˚flõˆÏÓ˚Ó˚

§ˆÏAà ˆÜ˛üö xöƒû˛yˆÏÓ Ü˛Ìy Ó°ï˛–

xöƒÓ˚ܲü– !ܲå%È Ó%é˛ï˛yüñ !ܲå%È Ó%é˛ï˛yü öy–

~ܲÓyÓ˚ ~•z ~ܲê˛y xöƒÓ˚ܲü !òˆÏö

åÈyˆÏï˛ Ó§y •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– xy!ü ≤ÃyÎ˚ â%!üˆÏÎ˚•z

˛õˆÏí˛¸!åÈ– ÓyÓy üyÈÙÈˆÜ˛ í˛yܲ°È ÈÙÙÙÈÓ%!í˛¸Ê

ÈÙÙÙÈ xy•Ê ˆï˛yüyˆÏܲ ӈϰ!åÈ öy xyüyˆÏܲ

Ä•z öyˆÏü í˛yܲˆÏÓ öy⁄ !Ó!FåÈ!Ó˚ öyü ~ܲê˛y–

ÈÙÙÙÈ xyFåÈy– §%ö®yÊ

ÈÙÙÙÈ ÓˆÏ°y–

ÈÙÙÙÈ üˆÏö ˛õˆÏí˛¸⁄

ÈÙÙÙÈ ˛õí˛¸ˆÏÓ öy⁄

ÈÙÙÙÈ Ü˛# üˆÏö ˛õˆÏí˛¸ ӈϰy⁄

üy •y!§ˆÏï˛ à!í˛¸ˆÏÎ˚ ˛õí˛¸°– ˆ§ ˆÎ ܲ#

~ܲê˛y !á°!ᰠܲˆÏÓ˚ •y!§– ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚

§òƒï˛Ó˚%î#Ó˚ üˆÏï˛yÊ

•y§ˆÏï˛ •y§ˆÏï˛•z üy Ó°° ÈÙÙÙÈï%˛!ü !ÓˆÏÎ˚

ܲÓ˚ˆÏï˛ ~ˆÏ° ¢yê≈˛ ˛õyOy!Ó ˛õˆÏÓ˚ñ

ܲ°yÓ˚ÈÙÈx°y–

ÈÙÙÙÈ Ü˛# ܲÓ˚Ó ÓˆÏ°y⁄ ï%˛!ü ~ܲê˛y à!Ó˚Ó

ˆåȈϰˆÏܲ û˛yˆÏ°yˆÏӈϧ!åȈϰ– §%ö®yñ ï%˛!ü

xyçÄ xyüyˆÏܲ û˛yˆÏ°yÓyˆÏ§y ˆï˛y⁄

üy ã˛!ܲˆÏï˛ ~ܲÓyÓ˚ xyüyÓ˚ !òˆÏܲ

ï˛y!ܲˆÏÎ˚ !öˆÏÎ˚ Ó°° ÈÙÙÙÈ!åÈñ ~ ܲ# ܲÌyÊ

ˆüˆÏÎ˚ ÓˆÏí˛¸y •ˆÏFåÈ öy⁄

xy!ü ï˛áö ÓyˆÏÓ˚y !ܲ ˆï˛ˆÏÓ˚y– â%ˆÏüÓ˚

ˆâyˆÏÓ˚Ó˚ üˆÏôƒ•z üyÈÙÈÓyÓyÓ˚ ܲˆÏÌy˛õܲÌö

¢%ˆÏö!åÈñ â%ˆÏüÓ˚ üˆÏôƒ•z ˆû˛ˆÏÓ!åÈ– ܲ# ˆû˛ˆÏÓ!åÈ

ˆÜ˛ çyˆÏö– Ó%鲰yü xyç ~ܲê˛y xöƒÓ˚ܲü

!òö– xyç üyÈÙÈÓyÓy !öˆÏçˆÏòÓ˚ üˆÏôƒ ܲÌy

Ó°ˆÏï˛ ã˛yÎ˚– xy!ü xÓy!N˛ï˛– ~ܲê%˛

x!û˛üyö •ˆÏ°y– •zˆÏFåÈ Ü˛ˆÏÓ˚ à°yê˛y

xyˆÏôyÈÙÈâ%ühsˇ ܲÓ˚°yü– Ó°°yü ÈÙÙÙÈxyüyÓ˚

á%Ó â%ü ˛õyˆÏFåÈ üy– xyüyˆÏܲ !öˆÏã˛ !òˆÏÎ˚

~ˆÏ§y–

xyܲyˆÏ¢ ãÑ˛yò !åÈ°– ˆ§ê˛y ˆÓyô•Î˚

üyÈÙÈÓyÓyÓ˚ •yˆÏï˛Ó˚ öyàyˆÏ° ˆöˆÏü ~°– ÓyÓy

c!Ó˚ˆÏï˛ Ó°° ÈÙÙÙÈÎyÄ ÄˆÏܲ !öˆÏã˛ !òˆÏÎ˚

~ˆÏ§y–

üy ~ܲê%˛ !môy@ˇÃhflÏ fl∫ˆÏÓ˚ Ó°° ÈÙÙÙÈï%˛•z

~ܲy â%ˆÏüyˆÏï˛ ˛õyÓ˚!Ó !öˆÏã˛⁄ û˛Î˚ ܲÓ˚ˆÏÓ öy

ˆï˛y⁄

ÈÙÙÙÈ öyñ xyüyˆÏܲ !öˆÏã˛ !òˆÏÎ˚ ~ˆÏ§y–

ÓyÓy ܲ#Ó˚ܲü ˆÎö x˜ÏôÎ≈ fl∫ˆÏÓ˚ Ó°°

ÈÙÙÙÈxy•yñ ˛õyÓ˚ˆÏÓ öy ˆÜ˛ö⁄ ܲ# ˆÓ˚ ˛õyÓ˚!Ó

ˆï˛y⁄

üy Ó°° ÈÙÙÙÈxyFåÈyñ ã˛° !òˆÏÎ˚ xy!§–

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ÓyÓy Ó°° ÈÙÙÙÈxyüyˆÏòÓ˚ !ܲv öyüˆÏï˛

ˆò!Ó˚ •ˆÏÓñ •Ñƒy⁄ ï˛ï˛«˛ˆÏî ï%˛•z â%!üˆÏÎ˚

˛õí˛¸!Ó–

Ó%鲰yü ÓyÓy xyüyˆÏܲ ˛§Ó˚yÓyÓ˚ ≤ÃÓ°

ˆã˛T˛y ܲÓ˚ˆÏåÈ– ~áö ÓyÓy xyüyˆÏܲ ã˛yÎ˚ öy–

xyÓ˚ üy û˛yÓˆÏåÈ xy!ü !öˆÏã˛ ~ܲy â%ˆÏüyˆÏï˛

˛õyÓ˚Ó !ܲöy– üy ~áöÄ xyüyˆÏܲ ã˛yÎ˚– !ܲv

xy!ü !öˆÏã˛ ˆÎˆÏï˛ ã˛y•z– flõT˛ ܲˆÏÓ˚ !ܲå%È öy

Ó%ˆÏ鲕z ܲ# ~ܲê˛y xy®yç ܲˆÏÓ˚ !öˆÏã˛ ˆöˆÏü

~°yü– û˛yÓ°yüñ üy ܲáö !öˆÏã˛ xy§ˆÏÓ⁄

xy§ˆÏÓ !ܲ⁄ xyç ˆï˛y üy ˆáÑy˛õyÎ˚ ç%Ñ•z

ú%˛ˆÏ°Ó˚ üy°y ˛õˆÏÓ˚ˆÏåÈ– öï%˛ö ˆÜ˛öy ˆ§rê˛

ˆüˆÏáˆÏåÈ– xyç ˆÜ˛üö ~ܲê˛y xöƒÓ˚ܲü

!òö– xyç ~ܲê˛y xöƒÓ˚ܲü Ó˚yï˛– xyç

xyüyˆÏܲ ~ܲy â%ˆÏüyˆÏï˛ •ˆÏÓ–

ˆÓ¢ â%!üˆÏÎ˚Ä ˛õˆÏí˛¸!åÈ°yü– •ë˛yÍ â%üê˛y

ˆû˛ˆÏä ˆà°– xy!ü xyÓ˚ üy ~ܲ âˆÏÓ˚ ~ܲ

áyˆÏê˛ ¢%•z– xyÓ˚ ÓyÓy â%ˆÏüyÎ˚ ˛õyˆÏ¢Ó˚ âˆÏÓ˚–

â%ü ˆû˛ˆÏä ˆòá°yüñ üy ï˛áöÄ xyˆÏ§!ö–

û˛ˆÏÎ˚ û˛ˆÏÎ˚ í˛yܲ°yü ÈÙÙÙÈüyÊ

ˆÜ˛yˆÏöy §yí˛¸y ˆö•z– xyüyÓ˚ ~ÓyÓ˚ ~ܲê%˛

ˆçyˆÏÓ˚ í˛yܲ°yü ÈÙÙÙÈÄ üyÊ

~ÓyÓ˚ üyÈÙÈ~Ó˚ §yí˛¸y ~°– ˛õyˆÏ¢Ó˚ âÓ˚

ˆÌˆÏܲ– üy Ó°° ÈÙÙÙÈüy xy§ˆÏåÈ ÓyÓ!°– ï%˛!ü

ˆ¢yÄ–

üy !öˆÏã˛ ˆöˆÏü ~ˆÏ§ˆÏåÈ– ˆï˛yüyÓ˚ ܲyˆÏåÈ

ÎyˆÏFåÈ ~ܲê%˛ ˛õˆÏÓ˚– â%ˆÏüyÄ– üy xyˆÏåÈ–

xy!ü xyŸªhflÏ •ˆÏÎ˚ â%üçí˛¸yˆÏöy ˆã˛yá Órô

ܲÓ˚°yü– ˛õÓ˚!òö §Ü˛yˆÏ° xyÓyÓ˚ ˆ§•z

üyÈÙÈÓyÓyÓ˚ ã˛y xyÓ˚ xyüyÓ˚ •Ó˚!°:– ï˛yÓ˚˛õÓ˚

ÓyÓyÓ˚ ÓyçyÓ˚ xyÓ˚ üyˆÏÎ˚Ó˚ Ó˚yߨyâÓ˚–

xöƒÓ˚ܲü !òöê˛y ú%˛!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆà°–

ï˛áö xy!ü ~•zê˛y•z Ó%é˛ï˛yüñ ÓåȈÏÓ˚

~ܲê˛y xöƒÓ˚ܲü !òö– ˛õˆÏÓ˚ Îáö ÓˆÏí˛¸y •ˆÏÎ˚

fl%Ò°ÈÙÈܲˆÏ°ˆÏçÓ˚ à![˛ ˆ˛õˆÏÓ˚y°yüñ xyüyÓ˚

í˛zˆÏòƒyˆÏà•z !òöê˛y xyÓ˚Ä xöƒÓ˚ܲü ܲˆÏÓ˚

§yçyˆÏï˛ •zˆÏFåÈ •°ñ §Ü˛yˆÏ° í˛zˆÏë˛ ≤Ã̈Ïü•z

üyÈÙÈÓyÓyˆÏܲ ≤Ãîyü ܲˆÏÓ˚ •ƒy!˛õ xƒy!öû˛y§≈y!Ó˚

!òˆÏÎ˚ ¢%Ó˚%– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ú%˛° xyöy– ÓyÓyÓ˚ !≤ÃÎ˚

Ó˚çö#àrôyÓ˚ à%FåÈñ üyˆÏÎ˚Ó˚ !≤ÃÎ˚ ç%Ñ•z ú%˛ˆÏ°Ó˚

ˆàyˆÏí˛¸ üy°y– ÓyÓyÓ˚ x!ú˛§ å%È!ê˛ñ üyˆÏÎ˚Ó˚

Ó˚yߨyâÓ˚ å%È!ê˛– xy!ü ò%˛õ%ˆÏÓ˚ ú ˛yˆÏÎ˚í˛ Ó˚y•z§

xyÓ˚ !ã˛ˆÏܲö– üy Ó˚yߨyâˆÏÓ˚Ó˚ òÓ˚çyÎ˚ òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚

ӈϰ ÈÙÙÙÈ§Ó ~ܲ •yˆÏï˛ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!Ó

ÓyÓ!°⁄ xy!ü ~ܲê%˛ •yï˛ °yày•z⁄

ÈÙÙÙÈ áÓÓ˚òyÓ˚– xyç ~ܲòü ÓẙßÿâˆÏÓ˚ ˛õy

ˆòˆÏÓ öyñ •yï˛ ˆï˛y °yàyˆÏÓ•z öy– xy!ü Îy

Ó˚ÑyôÓ ï˛y•z ˆáˆÏï˛ •ˆÏÓ–

üy ï˛Ó% òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚ ÌyˆÏܲ– ÓyÓyÄ ~ˆÏ§

í˛zÑ!ܲ !òˆÏÎ˚ ӈϰ ÈÙÙÙÈܲ# Ó˚yߨy ܲÓ˚!åȧ ˆÓ˚

ÓyÓ!°⁄ àˆÏrô xyüyÓ˚ !áˆÏò ˆ˛õˆÏÎ˚ ˆà°–

ÈÙÙÙÈ àˆÏrô !áˆÏò ˆ˛õˆÏ° ã˛°ˆÏÓ⁄ â yˆÏî•z

ˆï˛y xˆÏô≈ܲ áyÄÎẙ •ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚– !áˆÏò ˆ˛õˆÏÎ˚ˆÏåÈ

ˆï˛y !àˆÏÎ˚ ã˛yö ܲˆÏÓ˚ öyÄ– È

ÈÙÙÙÈ Îy!FåÈñ xyÓ˚ ~ܲê%˛ ˆÓ°y ˆ•yܲ–

ÈÙÙÙÈ ï˛y•ˆÏ° ÎyÄ üyˆÏÎ˚Ó˚ §ˆÏAà ˆ≤Ãüy°y˛õ

ܲˆÏÓ˚y– xöƒ !òö ˆï˛y §üÎ˚•z ˛õyÄ öy– xyç

~ܲê˛y xöƒÓ˚ܲü !òö–

üyˆÏÎ˚Ó˚ ú˛§≈y ü%á ~ܲê%˛ °y°ˆÏã˛ •ˆÏÎ˚

ĈÏë˛ñ ÓˆÏ°È ÈÙÙÙȈüˆÏÎ˚ xyüyÓ˚ ~•z ÓˆÏÎ˚ˆÏ§•z

ˆ˛õˆÏܲ é˛yö%– ¢%ô% ÓyˆÏç ܲÌy–

xy!ü !ܲå%È Ó°yÓ˚ xyˆÏà•z ÓyÓy Ó°°

ÈÙÙÙȈ˛õˆÏܲ é˛yö% xyÓ˚ ܲˆÏÓ •ˆÏÓ⁄ ÄÓ˚ !öˆÏçÓ˚•z

!ÓˆÏÎ˚Ó˚ ÓˆÏÎ˚§ •ˆÏÎ˚ ˆà°– ܲ# ˆÓ˚ ÓyÓ!°ñ

xyüyˆÏòÓ˚ ˆòáˆÏï˛ •ˆÏÓñ öy !ë˛Ü˛ ܲÓẙ xyˆÏåÈ⁄

xy!ü !ï˛!ï˛!Ó˚Ó˚=˛ •ˆÏÎ˚ Ó°°yüÈÙÙÙÈ üyñ

ˆòáˆÏï˛ ˛õyFåÈ ÓyˆÏç ܲÌy ˆÜ˛ ӈϰ⁄ ÎyÄ

~áyö ˆÌˆÏܲñ Îy Ó°°yü ܲˆÏÓ˚y– xyüyÓ˚

Ó˚yߨyÓ˚ ü%í˛ áyÓ˚y˛õ ܲˆÏÓ˚ !òÄ öy– ӈϰy ˆï˛y

xyÓ˚ ~ܲ ÓyÓ˚ ã˛y ܲˆÏÓ˚ !ò•z– áyˆÏÓ⁄

ÓyÓy §yöˆÏ® ӈϰ í˛z벰ñ ÈÙÙÙÈ!ò!Ó⁄ ˆò

öy ˆÓ˚Ê

ÈÙÙÙÈ ÎyÄñ !ò!FåÈ–

§yÓ˚y!òö üyÈÙÈÓyÓyˆÏܲ ~ܲy ÌyܲˆÏï˛

ˆòÄÎ˚yÓ˚ ˆã˛T˛y ܲ!Ó˚– üyÈÙÈÓyÓy !ܲv ~áö

xyüyˆÏܲ åÈyˆÏí˛¸•z öy– ò%˛õ%Ó˚ˆÏÓ°y áyÄÎ˚yÓ˚

˛õyˆÏï˛ ~шÏê˛y •yˆÏï˛ ÓˆÏ§ ӈϧ•z à“à%çÓ

xyU˛y •Î˚– üy ӈϰñ ÈÙÙÙÈçy!ö§ ˆï˛y ÓyÓ!°ñ

ˆï˛yÓ˚ ÓyÓyˆÏܲ xy!ü !ÓˆÏÎ˚Ó˚ xyˆÏà ~ܲÓyÓ˚

üye ˆòˆÏá!åÈ– Ó˚yî%!òÓ˚ !ÓˆÏÎ˚ˆÏï˛– ¢%ö°yü

öy!ܲ á%Ó !Ómyö– Ä•z ÓÎ˚ˆÏ§•z û˛yˆÏ°y ã˛yܲ!Ó˚

ܲˆÏÓ˚– ÓyÓyñ ܲ# àΩ˛#Ó˚– !ÓˆÏòƒÓ˚ çy•yç–

xy!ü ܲyˆÏåÈ•z ˆâÑ!£Ï!öÊ ˛õˆÏÓ˚ ¢%ö°yü Ä•z

ˆåȈϰÓ˚ §ˆÏAà•z !ÓˆÏÎ˚– á%Ó âyÓˆÏí˛¸ ˆà!åÈ°yüñ

çy!ö§⁄ xy!ü ˆï˛y ˆ≤’ö @ˇÃƒyç%ˆÏÎ˚ê˛– ܲÌy

Ó°Ó Ü˛# ܲˆÏÓ˚Ê

xy!ü •y•y ܲˆÏÓ˚ ˆ•ˆÏ§ í˛z벰yü ÈÙÙÙÈ ï%˛!ü

!ÓˆÏòƒÓ˚ çy•yˆÏçÓ˚ ˛õyˆÏ¢ ˆû˛ˆÏí˛¸y!öñ !ÓòƒyÓ˚

çy•yç !öˆÏç•z ˆï˛yüyÓ˚ ˛õyˆÏ¢ !û˛ˆÏí˛¸ˆÏåÈ– •yÎ˚

•yÎ˚– •y •y •y– !• !• !•–

üy ÓyÓyÄ ˆ•ˆÏ§ ĈÏ벖 xyç ~ܲê˛y

xöƒÓ˚ܲü !òö–

•zû˛!öÇ ˆ¢yÛÓ˚ !ê˛!Ü˛ê˛ Ü˛yê˛y ÌyˆÏܲ–

ˆÜ˛yöÄ ~ܲê˛y û˛yˆÏ°y ÓyÇ°y !§ˆÏöüy ˆòáˆÏï˛

Îy•z !ï˛öçˆÏö !üˆÏ°– xy!ü ˆï˛y ܲˆÏ°ç

ˆÜ˛ˆÏê˛ !§ˆÏöüy ˆò!áñ üyÈÙÈÓyÓyÓ˚ çöƒ ¢%ô%

~ܲê˛y xöƒÓ˚ܲü !òö– ˆåÈyˆÏê˛yÓ˚y ˆï˛y

üyÈÙÈÓyÓyÓ˚ üyé˛áyˆÏö ӈϧ– xy!ü üyÛˆÏܲ

üyé˛áyˆÏö Ó˚y!á– ˆã˛yá ˆ§yçy !§ˆÏöüyÓ˚

˛õò≈yÎ˚– ~ܲ!òö ¢%ô% ˆã˛yˆÏá ˛õˆÏí˛¸ ˆà!åÈ°

ÓyÓy ÓÑy•yˆÏï˛Ó˚ ü%!ë˛ˆÏï˛ üyˆÏÎ˚Ó˚ í˛yö ôˆÏÓ˚

55

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

ˆÓ˚ˆÏáˆÏåÈ– Ó%ܲ !¢í˛zˆÏÓ˚ í˛zˆÏë˛!åÈ°

û˛yˆÏ°yÈÙÈ°yàyÎ˚– ~•z û˛yˆÏ°yÓy§y ˆÌˆÏܲ

xyüyÓ˚ §,!T˛Ê !§ˆÏöüy ˆòˆÏá ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚

ˆÓ˚fiê%˛ˆÏÓ˚ˆÏrê˛ áyÄÎ˚yòyÄÎ˚y– ~!§Ó˚ xyÓ˚yˆÏü

üyÈÙÈÓyÓyÓ˚ !≤ÃÎ˚ ï˛®%!Ó˚ ˛õò– ï˛yÓ˚˛õÓ˚

Óy!í˛¸–

xöƒÓ˚ܲü !òöê˛y ú%˛!Ó˚ˆÏÎ˚ ÎyˆÏFåÈ

ï˛yí˛¸yï˛y!í˛¸– xy!ü ï˛yˆÏܲ xÑyܲˆÏí˛¸ ÌyܲyÓ˚

ˆã˛T˛y ܲ!Ó˚– öyñ åÈyˆÏò xyÓ˚ Îy•z öy– §yÓ˚y

Óy!í˛¸ xrôܲyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ !ò•z– Ó˚çö#àrôy

xܲyï˛ˆÏÓ˚ §%Ó˚!û˛ åÈí˛¸yÎ˚– !üí˛z!çܲ !§ˆÏfiê˛ˆÏü

ã˛ˆÏ° •y°Ü˛y ܲ!îܲy– ÓU˛ üyÎ˚y ˆû˛ˆÏ§

ˆÓí˛¸yÎ˚ §yÓ˚y Óy!í˛¸ ç%ˆÏí˛¸– üy ӈϰñ ÈÙÙÙÈÎy•zñ

~ܲê%˛ ày ô%ˆÏÎ˚ xy!§– xy!ü Ó!°ñ ÈÙÙÙÈüyÌy

!û˛!çÄ öy üy– ¢%ô% àyˆÏÎ˚ ç° ˆì˛ˆÏ°y–

ˆáÑy˛õyÓ˚ üy°yê˛y Ìyܲ– ï˛yí˛¸yï˛y!í˛¸ ˆÓ!Ó˚Ä–

xy•z§!Ü ˛ü áyÓ–

ÈÙÙÙÈ xyÓyÓ˚ xy•z§!Ü ˛üÊ ˆÜ˛yˆÏaˆÏܲÊ

ÈÙÙÙÈ !ܲˆÏö ˆÓ˚ˆÏá!åÈ !í˛˛õ !ú ˛ˆÏç– !• !•

!•–

ÈÙÙÙÈ ˛õyà!° ˆüˆÏÎ˚ ~ܲê˛y– ~ï˛ ê˛yܲy

ˆÜ˛í˛z áÓ˚ã˛ Ü˛ˆÏÓ˚⁄ !§ˆÏöüy ˆÓ˚fiê%˛ˆÏÓ˚rê˛

xy•z§!Ü ˛ü ÈÙÙÙÈ~ï˛ ê˛yܲy ˆ˛õ!° ˆÜ˛yÌyÎ˚⁄

ÈÙÙÙÈ ˆÜ˛ö ˆï˛yüyÓ˚ ˆüˆÏÎ˚Ó˚ !ܲ ˆÓ˚yçàyÓ˚

ˆö•z⁄ xyüyÓ˚ !ê˛í˛z¢!öÓ˚ ܲ# ≤âǧy

ã˛yÓ˚!òˆÏܲñ ï%˛!ü çyˆÏöy– í˛zú˛ñ ˆò!Ó˚ ˆÜ˛yˆÏÓ˚y

öyñ ÎyÄ ÓyÌÓ˚%ˆÏü ˆì˛yˆÏܲy–

åÈyˆÏò Ó§yÓ˚ ÓòˆÏ° âˆÏÓ˚•z !ï˛öçˆÏö

ܲyåÈyܲy!åÈ Ó!§– ˆåÈyˆÏê˛yˆÏÓ°yÓ˚ ܲÌy üˆÏö

˛õˆÏí˛¸– ï˛áö ~•z !òöê˛yÎ˚ üyÈÙÈÓyÓy xyüyÓ˚

ܲyåÈ ˆÌˆÏܲ ~ܲê%˛ xy°yòy ÌyܲyÓ˚ §üÎ˚

á%Ñçï˛– ~áö xy!ü åÈyí˛¸y üyÈÙÈÓyÓy ~•z

xyhsˇ!Ó˚ܲ í˛zÍ§Ó û˛yÓˆÏï˛•z ˛õyˆÏÓ˚ öy–

xy•z§!Ü ˛ü ˆáˆÏï˛ ˆáˆÏï˛ Ü˛ï˛ à“ •Î˚– xy!ü

ˆçyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ Ó!°ñ ÈÙÙÙÈüyñ !ÓˆÏÎ˚Ó˚ à“ ÓˆÏ°y–

ˆê˛y˛õÓ˚ ˛õˆÏÓ˚ ÓyÓyˆÏܲ ˆÜ˛üö ˆòáˆÏï˛

°yà!åÈ°⁄

ÈÙÙÙÈ ˆ§ xyÓ˚ Ó!°§ öy– ˆê˛y˛õÓ˚ê˛y !åÈ°

§y•zˆÏç ÓˆÏí˛¸y– üyÌyÓ˚ ï%˛°öyÎ˚ ì˛°ì˛ˆÏ°–

ˆòáÓyÓ˚ üˆÏï˛y•z ÓˆÏê˛–

ÓyÓy Ó°° ÈÙÙÙÈï˛yˆÏï˛ Ü˛# ≤Ãüyî •ˆÏ°y

Ó° ˆï˛y ÓyÓ!°⁄

xy!ü c!Ó˚ˆÏï˛ ÓˆÏ° í˛z벰yüñ ÈÈ≤Ãüyî •°

ï%˛!ü üyÌyˆÏüyê˛y öÄ–

ÓyÓy •y •y ܲˆÏÓ˚ ˆ•ˆÏ§ í˛z벰 ÙÙÙÈòƒyˆÏáy

xyüyÓ˚ ˆüˆÏÎ˚Ó˚ Ó%!Âô– ܲyÓ˚ ˆüˆÏÎ˚ ˆòáˆÏï˛

•ˆÏÓ ˆï˛y–

üy ӈϰ í˛z벰 ÈÙÙÙÈÄÊ ï˛y•z Ó%!é˛⁄ Ä

xyüyÓ˚ ˆüˆÏÎ˚ öÎ˚⁄

xy!ü ò%ÛçˆÏöÓ˚ á%ö§%!ê˛ í˛z˛õˆÏû˛yà ܲ!Ó˚–

üyˆÏܲ Ó!° ÈÙÙÙÈӈϰy öy ӈϰy öy üyñ à“

56

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ӈϰy öyÊ

üy ~ܲê%˛ ˆû˛ˆÏÓ !öˆÏÎ˚ Ó°° ÈÙÙÙÈï%˛•z

!çˆÏK˛§ ܲÓ˚!° üyÌyÎ˚ ˆê˛y˛õˆÏÓ˚Ó˚ ܲÌy– xy!ü

!ܲv ≤Ã̈Ïü•z ˆòˆÏá!åÈ°yü ˆï˛yÓ˚ ÓyÓyÓ˚ ÓÑy

˛õyˆÏÎ˚Ó˚ Ó%ˆÏí˛¸y xyä%°– öƒyÜ˛í˛¸y çí˛¸yˆÏöy–

ÈÙÙÙÈ ˆ§ xyÓyÓ˚ ܲ#Ê

ÈÙÙÙÈ !ÓˆÏÎ˚Ó˚ xyˆÏàÓ˚ !òö Ó˚yhflÏyÎ˚ ˆ•Ñyã˛ê˛

ˆáˆÏÎ˚!åÈ°–

ÈÙÙÙÈ Ä üyÊ öƒyÜ˛í˛¸y ÓÑyôy xyÓyÓ˚ ܲ#⁄

ÓƒyˆÏu˛ç öÎ˚⁄

ÓyÓy Ó°° ÈÙÙÙÈò)Ó˚ ò)Ó˚ñ ܲˆÏÓܲyÓ˚ ܲÌyÊ

ï˛áö ~§Ó ÓƒÌy ÎsfîyÎ˚ öƒyÜ˛í˛¸y•z ÓÑyôy

•ˆÏï˛y– ÓƒyˆÏu˛ç ˆÜ˛yÌyÎ˚ ˛õyÓ⁄

ÈÙÙÙÈ ~ܲê˛y Óƒy˛õyÓ˚ °«˛ ܲˆÏÓ˚åÈ ÓyÓyÊ

ÈÙÙÙÈ Ü˛# ˆÓ˚⁄

ÈÙÙÙÈ !ÓˆÏÎ˚Ó˚ xyˆÏà ¢%ô% ˆ•Ñyã˛ê˛ ˆáˆÏÎ˚!åȈϰ–

!ÓˆÏÎ˚Ó˚ ˛õÓ˚ ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚ •%í˛¸ü%!í˛¸ˆÏÎ˚ ˛õˆÏí˛¸

ˆàˆÏ°–

ÈÙÙÙÈ ˆÜ˛yÌyÎ˚⁄

ÈÙÙÙÈ üyˆÏÎ˚Ó˚ ˆ≤ÈÏü–

üy ӈϰ í˛z벰 ÈÙÙÙÈí˛zú˛ ˆüˆÏÎ˚Ó˚ Îï˛ ˛õyܲy

˛õyܲy ܲÌy– xy!ü ¢%ˆÏï˛ ã˛°°yü– ˆï˛yüÓ˚y

Óy˛õ ˆÓ!ê˛ˆÏï˛ Îï˛ ˛õyÓ˚ •zÎ˚y!Ü≈˛ üyˆÏÓ˚y–

üy §!ï˛ƒ•z í˛zˆÏë˛ òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚ ˛õí˛¸°– ÓyÓy

xyüyÓ˚ §yüˆÏö•z üyˆÏÎ˚Ó˚ •yï˛ ôˆÏÓ˚ ˆê˛ˆÏö

Ó!§ˆÏÎ˚ !ò°ñ ˆàˆÏÎ˚ í˛z벰 ÈÙÙÙÈxyÓ˚Ä ~ܲê%˛

ˆÓyˆÏ§y ï%˛!üñ xyÓ˚Ä ~ܲê%˛ ӈϰyÊ

ÓyÓyÓ˚ •Ñƒyã˛Ü˛y ê˛yˆÏö üy xyÓyÓ˚ ӈϧ

˛õí˛¸ˆÏï˛ Óyôƒ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– xy!ü ӈϰ í˛z벰yü

ÈÙÙÙÈÓyÓyñ ï%˛!ü àyö àyÄ– !üí˛z!çܲ !§ˆÏfiê˛üê˛y

Órô ܲˆÏÓ˚ !ò•z– xyç xyüÓ˚y §Óy•z !üˆÏ°

àyö ày•zÓ–

üy Ó°° ÈÙÙÙÈ•%Ñí˛zí˛zí˛zÊ ÓyˆÏÓ˚yê˛y ÓyçˆÏï˛

ã˛°°ñ ~áö ˆï˛yüÓ˚y àyö ày•zˆÏÓ– ˛õyí˛¸yÓ˚

ˆ°yˆÏܲ ˆÎö â%ˆÏüyˆÏÓ öy–

ÈÙÙÙÈ xyˆÏhflÏ xyˆÏhflÏ ày•zÓ– üyñ ~Ó˚ܲü

ˆÜ˛yˆÏÓẙ öy– ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ~ܲê˛y !òö– xyç ~ܲê˛y

xöƒÓ˚ܲü !òö– ÓyÓyñ ày•zˆÏÓ ˆï˛y⁄

ÈÙÙÙÈ ï˛y ày•zˆÏï˛ ˛õy!Ó˚– !ܲv Ó˚yhflÏyÓ˚

Ü%˛Ü%˛Ó˚à%ˆÏ°y Î!ò xyüyÓ˚ §ˆÏAà ày•zˆÏï˛ ¢%Ó˚%

ܲˆÏÓ˚⁄

ÈÙÙÙÈ ò)Ó˚Ê Ü˛# ˆÎ ӈϰy öy– ˆàˆÏÎ˚•z

òƒyˆÏáy– ˆÓà!ï˛Ü˛ ˆòáˆÏ° àyö Ìy!üˆÏÎ˚

ˆòÄÎ˚y •ˆÏÓ–

ÈÙÙÙÈ ï%˛•zÄ ày•z!Ó xyüyÓ˚ §ˆÏAà– ˆï˛yÓ˚

à°y û˛yˆÏ°y–

ÈÙÙÙÈ üyÈÙÈÄ ày•zˆÏÓñ öy üy⁄ ӈϰ xy!ü•z

ˆàˆÏÎ˚ í˛z벰yü ÈÙÙÙÈˆÎ Ü˛Ìy üü xhsˇˆÏÓ˚ xy!öåÈ

ï%˛!ü ê˛y!ö‡çy!ö öy ˆÜ˛yö ühsˇˆÏÓ˚ ï˛y•yˆÏÓ˚

!òÓ Óyî#...

ÓyÓy ˆÎyà !ò° ÈÙÙÙÈ!ï˛!üÓ˚ xÓà%Z˛ˆÏö

Óòö ï˛Ó ì˛y!ܲñ ˆÜ˛ ï%˛!ü ˆÜ˛ ï%˛!ü ˆÜ˛ ï%˛!ü

òÑyí˛¸yˆÏ° ~ܲyܲ#–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ àyö xyÓ˚ àyö– ˆÎ ܲÌy

ˆï˛yüyÎ˚ ˆÜ˛yˆÏöy!òöÄ xyÓ˚ •Î˚!ö Ó°y‡öy!•

çy!ö ܲyˆÏÓ˚ Ó!°ÓyˆÏÓ˚ ܲˆÏÓ˚ í˛zï˛°yÈÙÙÙÈüyñ àyö

àyÄñ àyö àyÄñ ÓyÓyÊ ˆï˛yüyˆÏòÓ˚ ò%ÛçˆÏöÓ˚

§!¡ø!°ï˛ àyˆÏö xyüyÓ˚ çß√ñ ~ !ܲ ~ܲ

ü%•)ˆÏï≈˛Ó˚ çˆÏöƒÄ ˆû˛y°y ÎyÎ˚Ê

•ë˛yÍ üy ú%Ñ˛!˛õˆÏÎ˚ í˛z벰– ò%Û•yˆÏï˛ ü%á

ˆì˛ˆÏܲ òüˆÏܲ òüˆÏܲ ܲyߨy– xy!ü ܲ# ~ܲê˛y

xö%û˛Ó ܲˆÏÓ˚ ÓyÓyˆÏܲ Ó°°yüñ ÈÙÙÙÈüyˆÏܲ

~ܲê%˛ òƒyˆÏáy– xy!ü ~ܲê%˛ xy§!åÈ–

ˆúÑ˛y˛õy!öÓ˚ üˆÏôƒ•z üy xyê˛ˆÏܲ xy§y à°yÎ˚

Ó°° ÈÙÙÙÈï%˛•z ˆÜ˛yÌyÎ˚ Îy!Ó ÓyÓ!°– ˆï˛yˆÏܲ

åÈyí˛¸Ó öy– ï%˛•z ܲyˆÏåÈ ˆÓy§– ÓyÓyÄ àyì˛¸

fl∫ˆÏÓ˚ Ó°°ñ ÈÙÙÙȈÓy§ ÓyÓ!°– ˆï˛yÓ˚ üy

ÜÑ˛yòˆÏåÈ ï%˛•z ˆòáˆÏï˛ ˛õy!Fåȧñ xy!üÄ ÜÑ˛yò!åÈ

ˆÓ˚ñ ï%˛•z Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚!åȧ öy⁄

xy!ü ã%˛˛õ ܲˆÏÓ˚ Ó˚•z°yü– í˛zë˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚°yü

öy– üyÈÙÈÓyÓy ò%ÛçˆÏöÓ˚•z ˆÎö xyüyˆÏܲ !ܲå%È

Ó°yÓ˚ xyˆÏåÈ– Èï˛y•z ˆÎˆÏï˛ !òˆÏFåÈ öy– xy!ü

ӈϧ•z Ìyܲ°yü–

üy Ó°° ÈÙÙÙȈï˛yÓ˚ üˆÏö xyˆÏåÈñ ˆï˛yÓ˚

ˆåÈyˆÏê˛yˆÏÓ°yÎ˚ ~•z !òöê˛y xyüÓ˚y ܲ#û˛yˆÏÓ

ܲyê˛yï˛yü⁄

ÈÙÙÙÈ •Ñƒy– ÓyÓy x!ú˛§ ˆÎï˛ öyñ ú%˛°

xyöï˛– ï%˛!ü ú%˛°òy!öˆÏï˛ §y!çˆÏÎ˚ Ó˚yáˆÏï˛–

ˆáÑy˛õyÎ˚ üy°y çí˛¸yˆÏï˛– §ˆÏrôˆÏÓ°yÎ˚ ˛õyí˛¸yÓ˚

x!°à!° !òˆÏÎ˚ •Ñyê˛ï˛yü– ˛õyí˛zí˛yÓ˚ xyÓ˚

ˆ§rê˛ !ܲöï˛yü– !ú˛ˆÏÓ˚ ~ˆÏ§ åÈyˆÏò ӈϧ à“

ܲÓ˚ï˛yü– xyüyÓ˚ â%ü ˆ˛õˆÏÎ˚ ˆàˆÏ° üy

xyüyˆÏܲ !öˆÏã˛ !òˆÏÎ˚ ˆÎï˛– üy Ó°°ÈÙÙÙÈxyüÓẙ

xyüyˆÏòÓ˚ §yôƒüˆÏï˛y !òöê˛yˆÏܲ ˛õy°ö

ܲÓ˚ï˛yü– ï˛yˆÏï˛Ä ܲü §%á# !åÈ°yü öy– !ܲv

ˆÎ!òö !ÓˆÏÎ˚ •ˆÏÎ˚!åÈ°ñ ï˛áöÄñ ï˛yÓ˚ ˛õˆÏÓ˚Ä

!ܲ ˆû˛ˆÏÓ!åÈ°yüñ xyüyˆÏòÓ˚ ç#ÓˆÏö ˆï˛yÓ˚

üˆÏï˛y §hsˇyö xy§ˆÏÓÊ

ÈÙÙÙÈ xy!üÄ û˛y!Ó!ö ˆàyñ ÓyÓy ˆÎyà ˆòÎ˚

ÈÙÙÙÈ!òöê˛y ܲ# §%®Ó˚ ܲyê˛°Ê Ü˛# §%®Ó˚Ê

ÈÙÙÙÈ xyFåÈyñ xyç ˆï˛yüÓ˚y xyüyˆÏܲ !öˆÏÎ˚

˛õí˛¸ˆÏ° ˆÜ˛ö ӈϰy ˆï˛y– ˆï˛yüÓ˚y !öˆÏçˆÏòÓ˚

üˆÏôƒ ܲÌy ӈϰy– flø,!ï˛ !öˆÏÎ˚ öyí˛¸yã˛yí˛¸y

ܲˆÏÓ˚y– ˆ≤Ãü ܲˆÏÓ˚y– xy!ü ˆï˛y ~áö ÓˆÏí˛¸y

•ˆÏÎ˚ ˆà!åÈ– xyüyÓ˚ §yüˆÏö ˆï˛yüÓ˚y ò%ÛˆÏê˛y

ˆ≤ÈÏüÓ˚ ܲÌy Ó°ˆÏ° ÓˆÏá ÎyÓ öy–

~ÓyÓ˚ üyˆÏÎ˚Ó˚ ܲyߨy ˆÜ˛ˆÏê˛ !àˆÏÎ˚ •y!§

ˆÜ˛ˆÏê˛– xyüyˆÏܲ ӈϰñ ÈÙÙÙȈï˛yÓ˚ ÓyÓyˆÏܲ Ó°

öy Ä•z àyöê˛y ày•zˆÏï˛ñ Ä•z ˆÎ Úï%˛!ü Ó˚ˆÏÓ

ö#Ó˚ˆÏÓÛ– öï%˛ö öï%˛ö !ÓˆÏÎ˚Ó˚ ˛õÓ˚ á%Ó ày•zï˛–

ÈÙÙÙÈ ÓyÓy àyÄñ àyÄ öyÊ xyçˆÏܲÓ˚ !òˆÏö

üy ˆã˛ˆÏÎ˚ˆÏåÈ–


ÓyÓyÓ˚ à°yÓ˚ üˆÏôƒ ~ܲê˛y !ü!T˛ á§áˆÏ§

û˛yÓ xyˆÏåÈñ ~ˆÏܲ•z ˆÓyô•Î˚ ӈϰ •y!flÒ

û˛ˆÏÎ˚§– ¢%öˆÏ° ày !¢Ó˚!¢Ó˚ ܲˆÏÓ˚– xyüyˆÏܲ

Ó°° ÈÙÙÙÈܲÌy ˆÎ ˛õ%ˆÏÓ˚yê˛y üˆÏö ˆö•zÊ

ÈÙÙÙÈ ˆöˆÏê˛ ˆÓÓ˚ ܲˆÏÓ˚ !ò!FåÈ– ï%˛!ü ôˆÏÓ˚y–

ÓyÓyÓ˚ àyˆÏö àyˆÏö xrôܲyÓ˚ ï˛áö ~ܲê˛y

öò# •ˆÏÎ˚ åÈ°åÈ° ܲÓ˚ˆÏåÈ–

~§Ó•z ˆÓ¢ !ܲå%È!òö xyˆÏàÓ˚ ܲÌy–

ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ˆï˛y üy ã˛ˆÏ° ˆà°– ܲy!í≈˛Î˚yܲ

xƒyˆÏÓ˚fiê˛– !öˆÏç ˆû˛yˆÏà!öñ ܲyí˛zˆÏܲ

ˆû˛yàyÎ˚!ö– ~ܲ!òö Ó˚yˆÏï˛ â%ˆÏüyˆÏï˛ !àˆÏÎ˚

˛õˆÏÓ˚Ó˚ !òö xyÓ˚ í˛z벰 öy– Ó%ˆÏܲÓ˚ IJõÓ˚

xy°ˆÏï˛y ܲˆÏÓ˚ í˛yö •yï˛ Ó˚yáyñ ÓÑy •yï˛

˛õyˆÏ¢– ≤âyhsˇ ü%á– ˆÜ˛yÌyÎ˚ ˆàˆÏ°ñ üy⁄

xyüyÓ˚ ˆåȈϰüyö%£Ï ÓyÓyˆÏܲ ˆú˛ˆÏ°ñ ˆï˛yüyÓ˚

xyòˆÏÓ˚Ó˚ ˛õyܲy ˆüˆÏÎ˚ˆÏܲ ˆú˛ˆÏ°⁄

Óy!í˛¸ˆÏï˛ !û˛í˛¸ ˆÓ!¢ •Î˚!ö– ܲˆÏÓ˚yöyÓ˚

§üÎ˚– ï˛Ó% ˆÜ˛í˛z ˆÜ˛í˛z ~ˆÏ§!åÈ°– ˛õyí˛¸yÓ˚

≤Ã!ï˛ˆÏÓ¢#ñ !ܲå%È xyd#Î˚fl∫çö– §Óy•z üyÛˆÏܲ

ˆ¢£Ï ˆòáy ˆòáˆÏï˛ ã˛yÎ˚– xy!ü ï˛yˆÏòÓ˚

Ó°°yü ÈÙÙÙÈ̃y!Aܲí˛z ܲy!ܲüyñ ̃y!Aܲí˛z ܲyÜ%˛ñ

̃y!Aܲí˛z !˛õ!§ñ ̃y!Aܲí˛z ˆ§y üyã˛– !ܲv

~ÓyÓ˚ ~ܲê%˛ ÓyÓyˆÏܲ üyˆÏÎ˚Ó˚ ܲyˆÏåÈ ~ܲ°y

ÌyܲˆÏï˛ òyÄ–

ܲÌyê˛y ˆÜ˛í˛z•z ≤ÃyÎ˚ Ó%鲰 öy– xˆÏöˆÏܲ

üöÉ«%˛]Ä •ˆÏ°yñ ~üö!ܲ ~Ä Ó%鲰yü ˆÜ˛í˛z

ˆÜ˛í˛z x˛õüy!öï˛Ä ˆÓyô ܲÓ˚°– ã˛ˆÏ° ˆà°

§Óy•z– ÓyÓy ˆÜ˛üö !òˆÏ¢•yÓ˚y ü%ˆÏá !öˆÏçÓ˚

âˆÏÓ˚ ӈϧ !åÈ°ñ ˆÎö xöyÌ •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ–

xy!ü ܲyˆÏåÈ !àˆÏÎ˚ ÓyÓyÓ˚ ÜÑ˛yô ç!í˛¸ˆÏÎ˚ ôˆÏÓ˚

Ó°°yü ÈÙÙÙÈÎyˆÏÓ⁄ üyˆÏÎ˚Ó˚ ܲyˆÏåÈ⁄

ÓyÓyÓ˚ ü%ˆÏá ܲ# ˆÎ x§•yÎ˚ï˛y üyáyˆÏöy–

xӧߨ fl∫ˆÏÓ˚ Ó°° ÈÙÙÙÈˆÜ˛yÌyÎ˚⁄

ÈÙÙÙÈ üyˆÏÎ˚Ó˚ ܲyˆÏåÈ⁄

ÈÙÙÙÈ §%ö®y ܲ•z⁄ §%ö®yˆÏܲ í˛yܲ– xyüyÓ˚

Ó%!í˛¸ˆÏܲ í˛yܲ–

ÈÙÙÙÈ ã˛ˆÏ°yñ Ä âˆÏÓ˚ ÎyˆÏÓ ~ܲÓyÓ˚⁄

ÈÙÙÙÈ xy!ü §%ö®yÓ˚ ܲyˆÏåÈ ÎyÓ– Ä

xyüyˆÏܲ ~áöÄ ã˛y !ò° öy ˆÎ⁄

xy!ü ≤Ãüyò à%ö°yü– ÓyÓyÓ˚ üyö!§Ü˛

˜Óܲ°ƒ ~ˆÏ§ˆÏåÈ– xyÓyÓ˚ Ó°° ÈÙÙÙÈüyˆÏܲ Ó°

xyüyÎ˚ ã˛y !òˆÏï˛–

ÈÙÙÙÈ xyFåÈyñ ÓyÓy– xy!ü ˆï˛yüyÓ˚ ã˛y

xyö!åÈ– ˆï˛yüyˆÏܲ ˆÜ˛yÌyÄ ˆÎˆÏï˛ •ˆÏÓ öy–

~âˆÏÓ˚ ÌyˆÏܲy– xy!ü xy§!åÈ–

ÓyÓy xyÓyÓ˚ Ó°° ÈÙÙÙȧ%ö®y ܲ•zñ ã˛y

!ò° öy⁄

xyüyÓ˚ ˆã˛yá ˆú˛ˆÏê˛ Ü˛yßÿ xy§ˆÏåÈ– Îï˛ê˛y

öy üy ã˛ˆÏ° ÎyÄÎ˚yÎ˚ñ ï˛yÓ˚ ˆÌˆÏܲ ÓyÓyÓ˚

xÓfiÌyÓ˚ çöƒ ˆÓ!¢– ~ÓyÓ˚ flõT˛ ܲˆÏÓ˚

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

Ó°°yüÈ ÈÙÙÙÈüy üyÓ˚y ˆàˆÏåÈ ÓyÓy– xyüyˆÏòÓ˚

ˆåȈÏí˛¸ ã˛ˆÏ° ˆàˆÏåÈ– xyÓ˚ !ú˛Ó˚ˆÏÓ öyñ

ˆï˛yüyˆÏܲ ã˛y ܲˆÏÓ˚ ˆòˆÏÓ öy– ~ÓyÓ˚ ˆÌˆÏܲ

xy!ü ˆï˛yüyÓ˚ ã˛y ˆòÓ–

ÓyÓyÓ˚ ˆ§•z !öÉfl∫ §Ó≈fl∫yhsˇ ü%á xy!ü

ç#ÓˆÏö û%˛°Ó öy– ÓyÓyÓ˚ §!ï˛ƒ•z ~ܲê%˛

üyö!§Ü˛ §ü§ƒy •ˆÏÎ˚!åÈ°– üyö!§Ü˛

xÓ§yò– ˛õˆÏÓ˚ xÓ¢ƒ ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚ ˆ§ê˛y ˆÜ˛ˆÏê˛

ÎyÎ˚–

ÓåÈÓ˚ ò%Û~ܲ ˛õˆÏÓ˚Ó˚ ܲÌy– ܲˆÏÓ˚yöyÓ˚

≤ÈÏܲy˛õ §yü!Î˚ܲû˛yˆÏÓ ~ܲê%˛ ܲˆÏüˆÏåÈ–

~ܲ!òö xy!ü ˛õí˛¸!åÈ°yüñ ÓyÓy ~ˆÏ§

xyüyÓ˚ ܲyˆÏåÈ Ó§°– Ó°°yüÈ ÈÙÙÙÈܲ#⁄ !ܲå%È

Ó°ˆÏÓ⁄

ÈÙÙÙÈ öy•‰ ï%˛•z ˛õí˛¸–

xy!ü Ó•z ü%ˆÏí˛¸ Ó°°yüñ ÈÙÙÙÈ˛õˆÏÓ˚ ˛õí˛¸Ó–

ӈϰy–

ÓyÓy áy!öܲê˛y ã%˛˛õ ܲˆÏÓ˚ ܲ# ˆÎö ~ܲê˛y

ˆû˛ˆÏÓ !öˆÏÎ˚ Ó°° ÈÙÙÙÈܲy° xyüyˆÏܲ Ó%!í˛¸

í˛yܲ!åÈ°ñ ÄÓ˚ ܲyˆÏåÈ ˆÎˆÏï˛ Ó°!åÈ°– ܲ#

ܲˆÏÓ˚ Îy•z Ó° ˆï˛y⁄ xyüyˆÏܲ â%ˆÏüÓ˚ Ó!í˛¸

~ˆÏö !ò!Ó⁄

xy!ü ã˛üˆÏܲ í˛z벰yüÊ xyd•ï˛ƒyÓ˚ ܲÌy

û˛yÓˆÏåÈÊ ~ܲê%˛ §üÎ˚ !öˆÏÎ˚ Ó°°yü ÈÙÙÙÈï%˛!ü

!öÿ˛Î˚•z fl∫≤¿ ˆòˆÏáåÈ– üy xyÓ˚ ˆö•z–

xyüyˆÏòÓ˚ flø,!ï˛ˆÏï˛ñ •,òˆÏÎ˚ xÓ¢ƒ•z xyˆÏåÈñ

!ܲv §¢Ó˚#ˆÏÓ˚ ˆö•z–

ÈÙÙÙÈ çy!ö– !ܲv ˆÜ˛yÌyÄ ~ܲê˛y xyˆÏåÈ–

ˆÜ˛yÌyÎ˚ ˆÓ˚⁄

xyüyÓ˚ üyÌyÎ˚ ã˛ê˛ ܲˆÏÓ˚ ~ܲê˛y•z í˛z_Ó˚

~°ñ ÈÙÙÙÈxyܲyˆÏ¢Ó˚ ï˛yÓ˚y •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ–

ÈÙÙÙÈ ÄÊ ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ÓyÓy Ó°° ÈÙÙÙÈxyãåÈy

ï%˛•z ˛õí˛¸– xy!ü Îy•z–

xyüyÓ˚ •ë˛yÍ ~ܲê%˛ û˛Î˚ û˛Î˚ °yà°ñ

Ó°°yüÈ ÈÙÙÙÈ~áö xyÓ˚ ˛õí˛¸Ó öy ÓyÓyñ

ˆÓyˆÏ§yñ ã˛y !öˆÏÎ˚ xy!§– xyòy ˆòÓ⁄

ÓyÓy !ܲå%È öy ӈϰ §¡ø!ï˛§)ã˛Ü˛ âyí˛¸

ˆ•°y°– Ó°°yü ÈÙÙÙÈˆÜ˛yÌyÄ ˆÎÄ öy ˆÎö–

xyüyÓ˚ ˛õÑyã˛ !ü!öê˛ °yàˆÏÓ–

ÓyÓy xyÓyÓ˚ âyí˛¸ ˆ•°y°– §¡ø!ï˛§)ã˛Ü˛–

ÓyÓy ӈϧ !åÈ°– ã˛y !öˆÏÎ˚ ~ˆÏ§ àˆÏ“Ó˚

ˆã˛T˛y ܲÓ˚°yü– ˆï˛üö §yí˛¸y ˆ˛õ°yü öy–

•ë˛yÍ ÓyÓy Ó°° ÈÙÙÙȈï˛yÓ˚ üˆÏö ˆö•zñ öy⁄

àï˛ÓyÓ˚Ä üˆÏö !åÈ° öy–

ÈÙÙÙÈ Ü˛# ÓyÓy⁄

ÈÙÙÙÈ 22 ~!≤ð–

xy!ü ã˛üˆÏܲ í˛z벰yü– üyÈÙÈÓyÓyÓ˚

!ÓÓy•Óy!£Ï≈ܲ#– ò%ÛÓåÈÓ˚ •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ– üy ã˛ˆÏ°

ÎyÄÎ˚yÓ˚ ˛õÓ˚ ò%ÛÓåÈÓ˚ •ˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ– xyüyÓ˚

üˆÏö !åÈ°– xy!ü •zˆÏFåÈ Ü˛ˆÏÓ˚•z ˆÜ˛yöÄ

xyˆÏÎ˚yçö ܲ!Ó˚!ö– ~ܲçö Îáö ˆö•zñ

xöƒçˆÏö ~ܲy ܲ# ˛õy°ö ܲÓ˚ˆÏÓ⁄ üy Îáö

ˆö•zñ ÓyÓy ~ܲy ܲ#û˛yˆÏÓ xy°yòy !òö!ê˛

í˛zò‰Îy˛õö ܲÓ˚ˆÏÓ– ܲT˛ •ˆÏÓ öy⁄ ~ ܲÌy

ˆû˛ˆÏÓ•z xyü !˛õ!åȈÏÎ˚ ˆà!åÈ°yü– ÓyÓyÓ˚

ï˛y•ˆÏ° ~ˆÏï˛•z ܲT˛ •ˆÏÎ˚ˆÏåÈÊ

xy!ü xyˆÏhflÏ xyˆÏhflÏ Ó°°yüñ ÈÙÙÙÈüˆÏö

xyˆÏåÈ ÓyÓy– üˆÏö !åÈ°– üy ˆö•zñ ï˛y•z

xyÓ˚ÈÙÙÙÈ

ÈÙÙÙÈ ˆ§ ˆö•zñ !òöê˛y ˆï˛y xyˆÏåÈ–

xy!ü x˛õÓẙô#Ó˚ üˆÏï˛y ü%á !öã%˛ñ !öÓ≈yܲ–

ÓyÓy Ó°° ÈÙÙÙÈï%˛•z ~•z ˆ§!òö üyˆÏÎ˚Ó˚

çß√!òˆÏö üy°y xyö!°ñ üyˆÏÎ˚Ó˚ §yüˆÏö

ç°ÈÙÈ!ü!T˛ !ò!°– !˛õ!òü ô)˛õ çμy°y!°– ˆÜ˛ö

ܲÓ˚!°⁄ ˆ§ ˆï˛y ˆö•z– ÓyÓy ~ÓyÓ˚

ˆåȈϰüyö%ˆÏ£ÏÓ˚ üˆÏï˛y ú%Ñ˛!˛õˆÏÎ˚ ú%Ñ˛!˛õˆÏÎ˚

ÜÑ˛yòˆÏï˛ °yà° ÈÙÙÙȈ§ ˆö•z– §%ö®y ˆö•z–

Ó%!í˛¸ ˆö•z–

xy!ü ÓyÓyÓ˚ ÜÑ˛yô ç!í˛¸ˆÏÎ˚ §ygsˇöy !òˆÏï˛

ã˛y•z°yü ÈÙÙÙÈöy ÓyÓyñ üy xyˆÏåÈ– xyüyˆÏòÓ˚

Ó%ˆÏܲÓ˚ üˆÏôƒ xyˆÏåÈ– üyÛˆÏܲ åÈyí˛¸y 22 ~!≤ð

ܲ!Ó˚!ö– Ó%ˆÏé˛!åÈ ˆï˛yüyÓ˚ ò%Éá •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– «˛üy

ã˛y•z!åÈ ÓyÓy– ~ÓyÓ˚ ܲÓ˚Ó–

22 ~!≤ð ܲÓ˚°yü– ÓyÓyÓ˚ üˆÏï˛y ú%˛°

!ܲˆÏö ~ˆÏö üyˆÏÎ˚Ó˚ åÈ!ÓÓ˚ §yüˆÏö ú%˛°òy!öˆÏï˛

§y!çˆÏÎ˚ Ó˚yá°yü– ç%Ñ•zÈÙÈ~Ó˚ üy°y !ò°yü

üyˆÏÎ˚Ó˚ à°yÎ˚– ÓyÓyˆÏܲ Ó°°yü ÈÙÙÙÈÓyÓyñ

!§ˆÏöüy ˆòáˆÏÓ⁄ Óy•ẑ ÏÓ˚ áyˆÏÓ⁄ ï%˛!ü Îy ã˛yÄ

ܲÓ˚Ó–

ÓyÓy Ó°°ñ ÈÙÙÙÈöy– Ä§Ó !ܲå%È öy– xyç

Ó˚yˆÏï˛ xyˆÏ°y !ö!û˛ˆÏÎ˚ !ï˛öçˆÏö à“ Ü˛Ó˚Ó–

xyüyÓ˚ à°yÎ˚ ܲyߨy ò°y ˛õyܲyˆÏFåÈ–

Ó°°yü ÈÙÙÙÈxyÓ˚ àyö⁄

ÈÙÙÙÈ •Ñƒyñ àyö– àyöÄ •ˆÏÓ–

!òöê˛y ~ˆÏ§ ˆà°– üyˆÏܲ §yçy°yü–

Ó˚yߨyÓ˚ ˆ°yܲ ÌyܲˆÏ°Ä !öˆÏçÓ˚ •yˆÏï˛ Ó˚yߨy

ܲÓ˚°yü– ò%˛õ%ˆÏÓ˚ ÓyÓyÓ˚ §ˆÏAà üyˆÏܲ !öˆÏÎ˚

Ü˛ï˛ Ü˛Ìy– §ˆÏrôˆÏÓ°y Ó°°yü ÈÙÙÙÈã˛ˆÏ°yñ

ˆÓˆÏÓ˚y•z– ˆ§•z xyˆÏàÓ˚ üˆÏï˛y–

~ à!° ˆ§ à!° â%ˆÏÓ˚ ˆ§rê˛ xyÓ˚

˛õyí˛zí˛yˆÏÓ˚Ó˚ ˆòyܲyöê˛yÎ˚ !àˆÏÎ˚ ˆòá°yü ˆ§ê˛y

í˛zˆÏë˛ ˆàˆÏåÈ– !ܲå%Èê˛y •ï˛y¢ •ˆÏÎ˚ Óy!í˛¸

!ú˛Ó˚°yü– xyˆÏ°y ˆöû˛y°yü– Ó°°yü

ÈÙÙÙÈï%˛!ü ày•ẑ ÏÓ⁄ öy ܲ!îܲy⁄ ÓyÓy áy!öܲ«˛î

ã%˛˛õ ܲˆÏÓ˚ ˆÌˆÏܲ •ë˛yÍ ˆàˆÏÎ˚ í˛z벰 ÈÙÙÙÈˆÜ˛

ӈϰ ÎyÄ ÎyÄ xyüyÓ˚ ÎyÄÎ˚y ˆï˛y öÎ˚

ÎyÄÎ˚yÈÙÙÙÈ

ܲ# xöƒÓ˚ܲü ~ܲê˛y !òö– xöƒÓ˚ܲˆÏüÓ˚

ã˛y•zˆÏï˛Ä xöƒÓ˚ܲü–

xyüyÓ˚ §yÓ˚y àyˆÏÎ˚ ܲÑyê˛y !òˆÏÎ˚ í˛z벰–

âˆÏÓ˚Ó˚ Óyï˛y§ û˛ˆÏÓ˚ í˛zˆÏë˛ˆÏåÈ ˆ§•z §hflÏy

ˆ§ˆÏrê˛Ó˚ üöüyï˛yˆÏöy §%àˆÏrô...

57

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

58

§•flÀyÓ˚

!Ó!ò¢y ˆây£Ï ò!hflÏòyÓ˚

ˆ¢£Ï !ÓˆÏܲˆÏ°Ó˚ xyܲyˆÏ¢ Ó˚ˆÏäÓ˚ ˆú˛yÎ˚yÓ˚y

å%ȈÏê˛ˆÏåÈ– ◊yÓˆÏîÓ˚ ò#â≈ Ó£Ï≈yˆÏhsˇ ˆàyô)!°–

òÎ˚yüÎ˚# !òöˆÏ¢ˆÏ£Ï xyܲy¢ ˆòá!åȈϰö–

xyç ïÑ˛yÓ˚ ~ܲ!ê˛ Üœ˛y§ !åÈ°ñ §òƒ ܲyˆÏç ˆÎyà

ˆòÄÎ˚y ï˛Ó˚&î ï˛Ó˚&î#ˆÏòÓ˚ ˆ˛õ¢yÓ˚ §ˆÏAà

˛õ!Ó˚!ã˛ï˛ ܲÓ˚yˆÏöyÓ˚ í˛zˆÏjˆÏ¢ƒ ~•z ˛õyë˛òyö–

xyç !ï˛!ö ˆÜ˛yˆÏöy ï˛òˆÏhsˇñ í˛z˛õÎ%_´

§y«˛ƒ≤Ãüyî öy ˆ˛õˆÏ°ñ !ܲû˛yˆÏÓ !öˆÏçÓ˚

xhsˇÓ˚ydyˆÏܲ Ó%!Âôü_yÓ˚ §yˆÏÌ ÓƒÓ•yÓ˚ ܲÓ˚ˆÏï˛

•Î˚ñ ˆ§ !ӣψÏÎ˚ ӈϰˆÏåÈö– üöhflÏc xyÓ˚ Úàyê˛

!ú˛!°ÇÛ ~ ò%!ê˛ˆÏܲ §!ë˛Ü˛û˛yˆÏÓ ≤ÈÏÎ˚yà ܲÓ˚y

•ˆÏÎ˚ í˛zë˛ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ ≤Ã!ï˛!ê˛ ˛õ%!°¢ x!ú˛§yˆÏÓ˚Ó˚

xöƒï˛ü xyÎ˚%ô–

ܲ!ú˛Ó˚ í˛z£èï˛yñ Ó,!T˛ˆÏôÔï˛ xyܲyˆÏ¢Ó˚

!öü≈° ˆ¢yû˛y xyÓ˚ üˆÏöyüï˛ ˛õyë˛òyˆÏöÓ˚

≤çߨï˛y xyÓ˚ ï,˛!Æ ïÑ˛yÓ˚ xhsˇÓ˚ˆÏܲ û˛ˆÏÓ˚

ï%˛°!åÈ° ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚– xy•yñ ܲ# ü•yâ≈ ~•z

xyö®üÎ˚ á[˛ xÓ§Ó˚!ê˛–

˛õÑyã˛ !ü!öˆÏê˛Ó˚ üˆÏôƒ çÓ˚%!Ó˚ ï˛°Ó– ü%áüsf#

fl∫Î˚Ç §%°ï˛yöàˆÏOÓ˚ Ó˚•§ƒüÎ˚ ˆçyí˛¸y á%ˆÏöÓ˚

ï˛òhsˇ û˛yÓ˚ òÎ˚yüÎ˚# Ó§%ˆÏܲ x˛õ≈î ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö–

Ú!ü!fiê˛!Ó˚Î˚y§ í˛yÓ° üyí≈˛yÓ˚Û öyˆÏü ò#â≈ ≤ÃyÎ˚

åÈÛüy§ ôˆÏÓ˚ áÓˆÏÓ˚Ó˚ ܲyàç xyÓ˚ ˆê˛!°!û˛¢ö

ã˛ƒyˆÏö°à%ˆÏ°y ~•z âê˛öy!ê˛ˆÏܲ §¡±ã˛yÓ˚ ܲÓ˚ˆÏåÈ–

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ üˆÏôƒ ï˛#Ó ≤Ã!ï˛!Ü ˛Î˚y ˜ï˛!Ó˚ •ˆÏFåÈ

Ü ˛üyàï˛– ~ܲyhsˇÓy§# ˆ≤ÃÔì˛¸ ˆ≤ÃÔì˛¸y Óy Ó,Âô

Ó,ÂôyˆÏòÓ˚ !öÓ˚y˛õ_y Ó°ˆÏï˛ ˆÎ !ܲå%È•z ˆö•z

ˆ§ê˛y ÓyˆÏÓ˚ ÓyˆÏÓ˚ öyöy âê˛öyÓ˚ üôƒ !òˆÏÎ˚

˛õ!Ó˚‹ÒyÓ˚ Ó%é˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏåÈ üyö%£Ï–

§ü§ƒy •ˆÏ°yñ âê˛öy!ê˛ âˆÏê˛ˆÏåÈ ≤ÃyÎ˚ åÈüy§

xyˆÏà– !Ó!ôüˆÏï˛ xö%§rôyöÄ ã˛ˆÏ°ˆÏåÈ– ~áö

òÎ˚yüÎ˚#ˆÏܲ ˆÜÑ˛ˆÏã˛ à[)˛£Ï ܲÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ–

§y«˛ƒ≤ÃüyˆÏî xˆÏöܲ !òˆÏöÓ˚ ô)!°ñ Ó•% •yˆÏï˛Ó˚

ˆåÈÑyÎ˚y– ˆ§§Ó §!Ó˚ˆÏÎ˚ §ï˛ƒ í˛zÂôyÓ˚ Óí˛¸ §•ç

ܲyç öÎ˚– ï˛ˆÏÓ •y° åÈyí˛¸ˆÏ° ã˛°ˆÏÓ ˆÜ˛ö⁄

òÎ˚yüÎ˚# ~ÈÙÈÎyÓÍ xö%§rôyö ܲyˆÏçÓ˚ ö!Ì˛õe

ˆã˛ˆÏÎ˚ ˛õyë˛yˆÏ°ö–

ܲ°Ü˛yï˛y ¢•ˆÏÓ˚Ó˚ Ó®Ó˚ §Ç°@¿ ˆåÈyˆÏê˛yñ

!ܲv âöÓ§!ï˛˛õ)î≈ xM˛° §%°ï˛yöàO– öyöy

ôˆÏü≈Ó˚ñ öyöy ÓẙˆÏçƒÓ˚ñ !Ó!û˛ß¨ û˛y£Ïyû˛y£Ï# üyö%£Ï

Óy§ ܲˆÏÓ˚ö §%°ï˛yöàˆÏOñ xˆÏöܲ ≤Ãçß√ ôˆÏÓ˚

ÓyÇ°yÎ˚ Ìyܲy !û˛ß¨ ≤ÈÏòˆÏ¢Ó˚ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ §ÇáƒyÄ

ˆö•yï˛ x“ öÎ˚–

¢!˛õÇü°ñ Óy•y!Ó˚ xyˆÏ°yñ !ÓŸª!Óáƒyï˛

Ó ƒyˆÏu˛Ó˚ §y!Ó˚ §y!Ó˚ Óî≈üÎ˚ !Ó˛õ!î xyÓ˚ x®ˆÏÓ˚

°%!ܲˆÏÎ˚ Ìyܲy xrôܲyÓ˚

åÈyÎẙFåÈߨ à!°ñ ã%˛ö §%Ó˚!ܲ áöö

•yí˛¸!çÓ˚!çˆÏÓ˚ Óy!í˛¸ñ x§#ü

òy!Ó˚oƒ xyÓ˚ x˛õÓ˚yˆÏôÓ˚

§•yÓfiÌyö ~áyˆÏö–

§%°ï˛yöàˆÏO §Óã˛y•zˆÏï˛

!â!O ~°yܲyÎ˚ñ ˛˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy

~ܲ!ê˛ Ó•% û˛yí˛¸y!ê˛Î˚yÓ˚ Óí˛¸

Óy!í˛¸ˆÏï˛ åÈyˆÏòÓ˚ IJõÓ˚ ò%!ê˛ âÓ˚

û˛yí˛¸y !öˆÏÎ˚ ÌyܲˆÏï˛ö !Ó°y°

ˆ¢á xyÓ˚ ú˛!ï˛üy ˆ¢á–

xyê˛yߨ ÓåȈÏÓ˚Ó˚ !Ó°y° xyÓ˚

§yï˛yߨ ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ú˛!ï˛üyˆÏܲ

§yüyöƒ §üˆÏÎ˚Ó˚ ÓƒÓôyˆÏö

!ö˛õ%îû˛yˆÏÓ à°yÓ˚ ö!° ˆÜ˛ˆÏê˛

á%ö ܲÓ˚y •Î˚– x˛õÓ˚yô#Ó˚

öyày° ˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚ ~üö

§yüyöƒï˛ü ˛§)eÄ ˆüˆÏ°!ö– ܲ!ë˛ö ˛õÓ˚#«˛y–

òÎẙüÎ˚# û˛yӈϰöñ ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚ ¢)öƒ ˆÌˆÏܲ ¢%Ó˚%–

ÎyܲˆÏàñ ~!àˆÏÎ˚ ˆòáy Îyܲñ ܲ# ˆüˆÏ°–

ˆû˛yˆÏÓ˚Ó˚ xyˆÏ°y ú%˛!ê˛ÈÙÈú%˛!ê˛ Ü˛ˆÏÓ˚Ä

ˆú˛yˆÏê˛!ö– â%ˆÏüÓ˚ ˆâyˆÏÓ˚ xyFåÈߨ ܲ°Ü˛yï˛yÓ˚

˛õÌà%!° xyo≈– àyˆÏåÈÓ˚ ˛õyï˛y ˆÌˆÏܲ !Ó®% !Ó®%

ç° é˛ˆÏÓ˚ ˛õí˛¸ˆÏåÈ– •y°Ü˛y öÓ˚ü Ü%˛Îẙ¢yÓ˚ üˆÏï˛y

ÓyˆÏ‹õ ˆâÓ˚y ã˛yÓ˚˛õy¢–

Ú§yöÓ˚y•zç !Ó!”˛ÇÛ ~ܲ!ê˛ ˛õ%Ó˚ˆÏöy

!ï˛öï˛°y !ÓÓ˚yê˛ Óy!í˛¸– ã˛yÓ˚ï˛°yÎ˚ åÈyò– ày!í˛¸

ˆÌˆÏܲ ˆöˆÏü òÎ˚yüÎ˚# ˆòáˆÏ°öñ ˜ï˛!Ó˚ •ÓyÓ˚

§ö ˆ°áy Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ |!ö¢ˆÏ¢y ˆã˛Ô!e¢– §yï˛y!¢

ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ¢=˛ˆÏ˛õy=˛ ≤Ãyã˛#ö •züyÓ˚ï˛– ~Ü˛ï˛°yê˛y

˛õ%ˆÏÓ˚y˛õ%!Ó˚ ˆòyܲyöâÓ˚ó ˆfiê˛¢öy!Ó˚ñ °!u»˛ñ

ˆê˛°y!Ó˚Çñ â!í˛¸ñ çyüyܲy˛õí˛¸ñ •zˆÏ°Ü˛ê˛Δ!ö:ñ

!Óí˛z!ê˛ ˛õy°≈yÓ˚ñ ü¢°y– ˆ•y!í≈˛Ç xyÓ˚

§y•zöˆÏÓyˆÏí≈˛ ˆâÑ£ÏyˆÏâÑ!£Ï– ï˛yÓ˚•z üyé˛áyö !òˆÏÎ˚

IJõˆÏÓ˚ Äë˛yÓ˚ !§Ö!í˛¸– û˛#£Ïî áyí˛¸y•zñ ˆây°yˆÏê˛

!Óç°# Óy!ï˛Ó˚ xyˆÏ°yÎ˚ ˆòÄÎ˚yˆÏ°Ó˚ üÎ˚°y

Ó˚äñ Îeï˛e à%ê˛áyñ ˛õyˆÏöÓ˚ !˛õˆÏܲÓ˚ ˆåÈy˛õ

ÓU˛ Ü%˛Í!§ï˛ °yˆÏà– !§Ö!í˛¸üÎ˚ åÈ!í˛¸ˆÏÎ˚ !åÈ!ê˛ˆÏÎ˚

üÓ˚y xyÓ˚ˆÏ¢y°yñ ܲyàˆÏçÓ˚ ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚yñ

!Ófl%Òê˛ÈÙÈ!ã˛˛õˆÏ§Ó˚ ˆüyí˛¸Ü˛– üyé˛áyˆÏö úÑ˛yܲy

ã˛yÓ˚ˆÏã˛ÔˆÏܲy xAàö !âˆÏÓ˚ ê˛yöy ÓyÓ˚y®yñ ï˛yˆÏï˛

§y!Ó˚ §y!Ó˚ §òÓ˚ òÓ˚çy– òÓ˚çyÓ˚ ˆ˛õåȈÏö ˛õ,Ìܲ

ӈϮyÓhflÏ §• ~ܲÈÙÈ~ܲ!ê˛ ò%ÈÙÈܲyüÓ˚y úœ˛ƒyê˛–

~ Óy!í˛¸ Îáö ˜ï˛!Ó˚ñ ï˛áö ê%˛ÈÙÈ!ÓÈÙÈ~•zã˛ÈÙ

åÈ!Ó ı ˆ§ÔˆÏüw xyÜ%˛°#

ÈˆÜ˛ñ !Ì ÈÙÈ!ÓÈÙÈ~•zã˛ÈÙÈˆÜ˛Ó˚ ôyÓ˚îy !åÈ° öy– ~áö

xˆÏöܲ ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚•z Ó•% §ò§ƒ !üˆÏ° Ä•z ò%!ê˛

ôˆÏÓ˚ àyòyày!ò ܲˆÏÓ˚ ÌyˆÏܲ ò%ÈÙÈ!ï˛ö ≤Ãçß√

ôˆÏÓ˚– ˆÓ!¢Ó˚û˛yà•z û˛yí˛¸y!ê˛Îẙñ á%Ó Ü˛ü çˆÏöÓ˚

!öçfl∫– x!ôܲyÇ¢ úœ˛ƒyˆÏê˛Ó˚ üy!°Ü˛ §%°ï˛yö

xy•ˆÏüòñ !ï˛!ö fiÌyö#Î˚ ܲyí˛z!°yÓ˚ñ ¢y§Ü˛

òˆÏ°Ó˚ ~ܲ!ö¤˛ Óy•%Ó!°–

òÎ˚yüÎ˚# ~ܲòˆÏü ã˛yÓ˚ï˛°yÎ˚ í˛zë˛ˆÏ°ö–

!ÓhflÏ#î≈ ã˛yÓ˚ˆÏã˛ÔˆÏܲy åÈyòñ üyé˛áyˆÏö úÑ˛yܲyñ

xAàˆÏöÓ˚ xyܲy¢– ˛õ)Ó≈!òˆÏܲ ˛õy¢y˛õy!¢ ò%!ê˛

âÓ˚ ˛õ,Ìܲ ˛õ,Ìܲ òÓ˚çyñ Óy•ẑ ÏÓ˚Ó˚ !òˆÏܲ ˆáyˆÏ°ñ

~ܲê%˛ ï˛ú˛yˆÏï˛ í˛yö!òˆÏܲ ÓẙßÿâÓ˚ñ xyÓ˚ ÓÑy!òˆÏܲ

fl¨yˆÏöÓ˚ âÓ˚ñ ˆ§ ò%!ê˛ˆÏï˛ ê˛y!°Ó˚ ã˛y°y–

òÎ˚yüÎ˚# ˆòáˆÏ°ö ~•z xyÓy§ñ ÎyˆÏܲ

!ë˛Ü˛ë˛yܲ úœ˛ƒyê˛ Ó°y ÎyÎ˚ öy •Î˚ˆÏï˛yñ Óy!í˛¸Ó˚

ã˛y•zˆÏï˛ xˆÏöܲ ˛õˆÏÓ˚ ˜ï˛!Ó˚ñ ò%!ê˛ âÓ˚•z Óy•zˆÏÓ˚Ó˚

!òˆÏܲ ˆáyˆÏ° ~ÓÇ Órô •Î˚ñ ~!ê˛ ˆÓ¢ x!û˛öÓ

ÓƒÓfiÌy– Ó,!T˛Ó˚ !òˆÏö Ó˚yߨyâÓ˚ Óy ÓyÌÓ˚%ˆÏü

ˆÎˆÏï˛ xy§ˆÏï˛ çˆÏ° !û˛çˆÏï˛ •ˆÏÓñ !Ó!ã˛e

Ó•z ܲ#–

åÈyˆÏò í˛ẑ Ïë˛ ≤Ã̈Ïü ÓẙßÿâÓ˚– ê˛y!°Ó˚ ã˛yˆÏ°Ó˚

ï˛°yÎ˚ §%ò,¢ƒ ú˛°‰§‰ !§!°Ç– âö ܲü°y xyÓ˚

ö#° Ó˚ˆÏäÓ˚ ü!í˛í˛z°yÓ˚ §Iy– xï˛ƒyô%!öܲ

àƒy§ xyˆÏû˛öñ !ã˛ü!öñ xyÓ˚.Ä !ú˛Œê˛yÓ˚ñ

üy•zˆÏÜ ˛yĈÏÎ˚û˛ñ !ü:yÓ˚ÈÙÈ@ˇÃy•zu˛yÓ˚– ~ܲ!eˆÏ¢

çyö%ÎẙÓ˚# ÓẙˆÏï˛ñ ~áyˆÏö•z ÓẙˆÏï˛Ó˚ áyÓyÓ˚ ˜ï˛!Ó˚

ܲÓ˚!åȈϰö ú˛!ï˛üy– ˆ˛õåÈö ˆÌˆÏܲ ü%á ˆã˛ˆÏ˛õ

ôˆÏÓ˚ à°yÎ˚ å%È!Ó˚ Óy ˆÜ˛yˆÏöy ôyÓ˚yˆÏ°y xflf


ã˛y!°ˆÏÎ˚ ˆòÄÎ˚y •ˆÏÎ˚!åÈ°– ï˛Í«˛îyÍ xyˆÏ§

ü,ï%˛ƒ–

ï˛yÄÎẙÓ˚ IJõÓ˚ ˛õˆÏÓẙê˛yñ Ü˛í˛¸y•ẑ Ïï˛ !ã˛ˆÏܲö

ܲ£Ïy ˛õ%ˆÏí˛¸ é˛yüy •ˆÏÎ˚ !àˆÏÎ˚!åÈ°ñ Ó˚ˆÏ=˛ !û˛ˆÏç

!åÈ° Ó˚yߨyâˆÏÓ˚Ó˚ ˆüˆÏ鲖 òÎ˚yüÎ˚# åÈ!Ó Ä

!û˛!í˛Ä ˆòˆÏáˆÏåÈö– ~áöÄ ê˛y!°Ó˚ IJõÓ˚

xyÓåÈy Ó˚ˆÏ=˛Ó˚ òyà– Óy§ö˛õˆÏe åÈÛüyˆÏ§Ó˚

ô%ˆÏ°y– ܲyÓyˆÏí≈˛ öyöyö ü¢°y˛õy!ï˛– òÎ˚yüÎ˚#

xyÿ˛Î≈ •ˆÏ°ö !ÓÓ˚yê˛ ~ܲ ˆÜ˛ÔˆÏê˛y ˆ˛õyˆÏhflÏy

ˆòˆÏá– ~ܲüye Óyäy!° !à!ߨÓ˚ ˆ•ÑˆÏ§° åÈyí˛¸yñ

~ˆÏï˛yáy!ö ˆ˛õyˆÏhflÏy §ã˛Ó˚yã˛Ó˚ xöƒ ≤ÈÏò¢#Î˚

üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ áyòƒ !öü≈yˆÏî ÓƒÓ•,ï˛ •Î˚ öy–

!Ó°y°ÈÙÈú˛!ï˛üy ˆã˛yhflÏ !•!®ˆÏï˛ Ü˛Ìy

Ó°ˆÏï˛ö– ïÑ˛yÓ˚y Óyäy!° !åȈϰö öyñ ~üöê˛y•z

çy!öˆÏÎ˚ˆÏåÈö ≤Ã!ï˛ˆÏÓ¢#Óẙ– Óy§ö˛õeñ ˆÜ˛ÔˆÏê˛yñ

ÓÎ˚yö x!ï˛ §%®Ó˚ xyô%!öܲ Ä ÎˆÏb §yçyˆÏöy–

!ã˛ü!öˆÏï˛ñ Óy ˆÜ˛yö ܲyöyˆÏã˛ ˆÜ˛yˆÏöy

ˆï˛°ÈÙÈܲy!°Ó˚ òyà ˆö•z– Ó˚%!ã˛¢#°ñ ˆ¢Ô!áö Ä

ˆû˛yçö!Ó°y§# üyö%£Ï !åȈϰö ~ÑÓ˚y–

Ó˚yߨyâˆÏÓ˚Ó˚ ˛õÓ˚ ú%˛ê˛ !ï˛ˆÏöܲ úÑ˛yܲyñ

ˆ§áyˆÏö Ó˚yçfiÌyö ˛õyˆÏe àyåÈ °y!àˆÏÎ˚

§yçyˆÏöy Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– Ó,!T˛Ó˚ çˆÏ° àyåÈà%!°

í˛zIμ°ñ §ˆÏï˛çñ ò% ~ܲ!ê˛ˆÏï˛ ú%˛° ôˆÏÓ˚ˆÏåÈ–

≤ÃÌü âÓ˚!ê˛ Ó§ÓyÓ˚ Ä áyÓyÓ˚ çöƒ

ÓƒÓ•,ï˛ •ï˛ ˆÓyé˛y ÎyÎ˚– ˛õ!Ó˚˛õy!ê˛ Ó˚ä ܲÓ˚y

ˆòÄÎẙ°ñ Ó˚ä ˆü°yˆÏöy ˆ§yú˛yˆÏ§ê˛ñ ˆòÄÎẙˆÏ°

ˆê˛!°!û˛¢öñ ~ܲ!òˆÏܲ ˆày° áyÓyÓ˚ ˆê˛!Ó°ñ

ò%!ê˛ ü%ˆÏáyü%!á ˆã˛Î˚yÓ˚–˛ õyˆÏ¢ ò%ÈÙÈ˛õyÕ‘y

ˆÓ˚!ú ˛çyˆÏÓ˚ê˛Ó˚– ˆê˛!ӈϰ ~áˆÏöy °Óîòy!öñ

§ˆÏ§Ó˚ ˆÓyï˛°ñ xyã˛yˆÏÓ˚Ó˚ ÓÎẙü ˆ¢yí˛y ˛õyˆÏFåÈ–

ÓÎ˚yˆÏüÓ˚ ü%á á%ˆÏ° ¢%ÑܲˆÏ°ö òÎ˚yüÎ˚#– ïÑ˛yÓ˚ º)

ÜÑ˛%ã˛ˆÏܲ í˛z벰– ˛õyܲy Ü%˛ˆÏ°Ó˚ !ü!T˛ xyã˛yÓ˚–

û˛yçy ˛õÑyã˛ˆÏú˛yí˛¸ˆÏöÓ˚ §%Óy§ ~áöÄ üyáyüy!á

•ˆÏÎ˚ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– !öˆÏû≈˛çy° Óyäy!° •yˆÏï˛Ó˚ ˆåÈÑyÎẙ

xö%û˛Ó ܲÓ˚y ÎyÎ˚– ï˛ˆÏÓ !ܲ⁄

~•z âˆÏÓ˚•z !ê˛!û˛!ê˛ ã˛y°yˆÏöy !åÈ° !üí˛zê˛

ܲˆÏÓ˚– òÓ˚çyÓ˚ Óy•zˆÏÓ˚ •Ñy§Ü˛° °yàyˆÏöy !åÈ°–

§Ω˛Óï˛ !ê˛!û˛ ˆòáˆÏï˛ ˆòáˆÏï˛ öüyˆÏçÓ˚ §üÎ˚

•ˆÏÎ˚ ÎyÄÎ˚yÎ˚ !Ó°y° ˛õyˆÏ¢Ó˚ âˆÏÓ˚ í˛zˆÏë˛

!àˆÏÎ˚!åȈϰö– ïÑ˛yÓ˚ Ó˚ˆÏ=˛ üyáyüy!á ˆò•

˛õˆÏí˛¸!åÈ° ˆ¢yÓyÓ˚ âˆÏÓ˚Ó˚ üy!ê˛ˆÏï˛ çyÎ˚

öyüyˆÏçÓ˚ IJõÓ˚– ~ܲ•zû˛yˆÏÓ à°yÎ˚ ôyÓ˚yˆÏ°y

xflfyâyï˛ Ü˛Ó˚y •Î˚– ~•z âˆÏÓ˚Ó˚ òÓ˚çy §Ω˛Óï˛

ˆû˛çyˆÏöy !åÈ°– xyï˛ï˛yÎ˚#Ó˚ ˆÜ˛yˆÏöy x§%!ÓˆÏô

•Î˚!ö âˆÏÓ˚ ì%˛Ü˛ˆÏï˛– xܲfløyÍñ ï˛#Ó ñ !ö¤%˛Ó˚

xyâyï˛– ü%•)ˆÏï≈˛ §Ó ˆ¢£Ï–

ú˛!ï˛üyÓ˚ à°yÎ˚ ˆüyê˛y ˆ§yöyÓ˚ ˆã˛•zö

!åÈ°– xyä%ˆÏ° !ï˛ö!ê˛ xyÇ!ê˛– ܲyˆÏö é%˛üˆÏܲyñ

ò%•z •yˆÏï˛ §Ó%ç ÜÑ˛yˆÏã˛Ó˚ ã%˛!í˛¸Ó˚ §yˆÏÌ ˆü¢yˆÏöy

ã˛yÓ˚!ê˛ ˛õyï˛°y ˆ§yöyÓ˚ ã%˛!í˛¸– ˆ§§Ó x«˛ï˛–

°Ü˛yÓ˚ñ ÄÎ˚yˆÏ°ê˛ xyÓ˚ •ƒyu˛Óƒyà !ü!°ˆÏÎ˚

•yçyÓ˚ !ï˛!Ó˚ˆÏ¢Ü˛ ê˛yܲy– ≤Ã!ï˛ üyˆÏ§Ó˚ ˛õÎ˚°y

ï˛y!Ó˚á §Ü˛yˆÏ° §%°ï˛yö xy•ˆÏüˆÏòÓ˚ û˛yí˛¸y

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ˆï˛y°ÓyÓ˚ ˆ°yܲ üö§%Ó˚ xyˆÏ§ñ !Ó°y° àï˛

Ü%˛!í˛¸ ÓåÈÓ˚ ôˆÏÓ˚ ܲƒy¢ ê˛yܲyÎ˚ û˛yí˛¸y ˆòöñ

üö§%Ó˚ •yˆÏï˛ •yˆÏï˛ Ó˚!¢ò ˆòÎ˚– ˆ§•z çöƒ•z

§Ω˛Óï˛ Ü%˛!í˛¸ •yçyÓ˚ ê˛yܲy ~ܲ!ê˛ àyí≈˛yˆÏÓ˚

xyê˛Ü˛yˆÏöy !åÈ°– xy°yòy– Îy flõ¢≈Ä Ü˛ˆÏÓ˚!ö

ˆÜ˛í˛z ~!ê˛ Úüyí≈˛yÓ˚ ú˛Ó˚ ˆà•zöÛ Óy ê˛yܲy ˛õÎ˚§y

àÎ˚öyàÑy!ê˛Ó˚ çöƒ ã%˛!Ó˚ öy– ÄÎ˚yˆÏí»˛yˆÏÓÓ˚

°Ü˛yˆÏÓ˚ ú˛!ï˛üyÓ˚ û˛!Ó˚ ˛õˆÏöˆÏÓ˚y à•öyñ ˆ§Ä

ÎÌyÎÌ– §%ï˛Ó˚yÇ Óƒ!=˛àï˛ ¢e%ï˛yÓ˚ ˆçÓ˚

ӈϰ•z ôÓ˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ á%ö ò%!ê˛ˆÏܲ–

ú˛!ï˛üÈyÈÙÈ!Ó°yˆÏ°Ó˚ ˆ¢yÓyÓ˚ âÓ˚áy!öˆÏï˛

Óy:ÈÙÈáyê˛ñ ~ܲ!ê˛ Óí˛¸ Ä xyÓ˚ ~ܲ!ê˛ ˆåÈyê˛

ÄÎ˚yˆÏí»˛≈yÓ– Óí˛¸!ê˛ˆÏï˛ ú˛!ï˛üyÓ˚ ˆàyê˛y ã˛!Õ‘¢

§y°ÄÎ˚yÓ˚ÈÙÈܲy!üç ˆ§ê˛– ã˛yÓ˚!ê˛ ˆ§yˆÏÎ˚ê˛yÓ˚ñ

xyê˛áy!ö ¢y°ñ xhsˇÓ≈y§ñ !ï˛ö!ê˛ !í˛çy•zöyÓ˚

ˆÓyÓ˚áy– ˆÜ˛yˆÏöy Ó˚yï˛ˆÏ˛õy¢yܲ ˆö•z–

ˆåÈyê˛ ÄÎ˚yˆÏí»˛≈yˆÏÓÓ˚ xˆÏô≈ܲê˛yÎ˚ !Ó°yˆÏ°Ó˚

¢yê≈˛ÈÙÈ˛õƒyrê˛– òyü# Ó ƒyˆÏu˛í˛ ܲy˛õí˛¸– Úöyç

ˆê˛°y§≈Û ˆÌˆÏܲ ˆ§°y•z ܲÓ˚yˆÏöy– ˆòyܲyö!ê˛

§òÓ˚ òÓ˚çyÓ˚ ˛õyˆÏ¢ òÎ˚yüÎ˚# °«˛ ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö–

~ åÈyí˛¸y ˛õyçyüyñ ˛õyOy!Óñ ¢y°ñ ˆ§yˆÏÎ˚ê˛yÓ˚

ˆú˛ç ê%˛!˛õ–

Óy!ܲ xˆÏô≈ˆÏܲ âˆÏÓ˚ ˛õÓ˚ÓyÓ˚ ˆ˛õy¢yܲ

ò%çˆÏöÓ˚ñ ˆï˛yÎ˚yˆÏ°ñ Ó˚%üy°ñ ú˛yfiê≈˛ ~•zí˛ Ó:–

ç%ˆÏï˛yÓ˚ Ó˚ƒyܲ ~•z âˆÏÓ˚•z– ã˛!ê˛ñ ç%ˆÏï˛y

!ü!°ˆÏÎ˚ ò%çˆÏöÓ˚ xyê˛ ˆçyí˛¸y ˛õyò%ܲy–

§Óà%!°•z ≤ÃyÎ˚ öï%˛ö– fiê˛Δƒy˛õ ˆåÈÑí˛¸yñ ܲyòyüyáy

öÎ˚ ~ܲ!ê˛Ä– òÎ˚yüÎ˚#Ó˚ xyÿ˛Î≈ °yà° ~шÏòÓ˚

ˆàÓ˚fiÌy°#– ˆÜ˛yˆÏöy Óy•%°ƒ ˆö•z– ò%çˆÏöÓ˚

çöƒ ò%!ê˛ áyÓyÓ˚ ˆ≤’ê˛ñ ï˛òö%Ó˚)˛õ Óy!ê˛ñ @’y§ñ

ܲy˛õ– ˆÜ˛í˛z !ܲ ܲáˆÏöy xy§ï˛ öy ~шÏòÓ˚

ܲyˆÏåÈ⁄ áyˆÏê˛Ó˚ x®ˆÏÓ˚ û˛ƒyÜ%˛Î˚yü !Üœ˛öyÓ˚ñ

ܲ¡∫°ñ ܲyˆÏ˛õ≈ê˛– ~•z Óy!í˛¸ˆÏï˛ ˆÜ˛yˆÏöy

•yï˛°û˛yäy ܲy˛õñ Ó˚ä çμˆÏ° ÎyÄÎ˚y ˆ˛õy¢yܲ

Óy ˆÓí˛ÈÙÈܲû˛yÓ˚ñ ~ܲê%˛ !˛õÖˆÏç ÎyÄÎ˚y ܲy˛õí˛¸

ˆã˛y˛õí˛¸ ˆö•z– •Ó˚!°: Óy ˆÓyö≈!û˛ê˛yÓ˚ áy!°

ˆÜ˛ÔˆÏê˛yÎ˚ ˆÜ˛yˆÏöy !ç!ö§ Ó˚yáy •Î˚!ö–

§Ó!ܲå%ÈÓ˚ !öçfl∫ ˛õ,Ìܲ ˛õye– ˛õ%ˆÏÓ˚yˆÏöy Îy

!ܲå%È xyˆÏåÈ §Ó §ÎbÓ˚!«˛ï˛ñ í˛zIμ°ñ !öü≈°–

ˆÎ ˆÜ˛yˆÏöy üôƒ!Ó_ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ üˆÏï˛y !åÈ°

öy !Ó°y°ÈÙÈú˛!ï˛üyÓ˚ ˆåÈyR !öÓ˚y°y

ˆÎÔÌç#Óö– ˆÜ˛yˆÏöy ˛à,•Ü˛yˆÏçÓ˚ §y•yÎƒÜ˛yÓ˚#

Óy ܲy!Ó˚ö# !åÈ° öy ~шÏòÓ˚– ÓƒyˆÏAܲÓ˚ ˛õy¢Ó•z

ˆÌˆÏܲ çyöy ˆàˆÏåÈñ ˆüyê˛y xˆÏAܲÓ˚ ê˛yܲy !ú˛:

ܲÓ˚y !åÈ° ò%çöyÓ˚ öyˆÏü– ï˛yÓ˚ ˛§%ˆÏò•z ã˛°ï˛

ç#ÓöÎy˛õö– !ܲv ~ˆÏï˛y ˆüyê˛y ê˛yܲy ˆÜ˛yÌy

ˆÌˆÏܲ ~°⁄ ˛≤Ã!ï˛ˆÏÓ¢# §Ü˛ˆÏ° ò%çöˆÏܲ

Óy!í˛¸ˆÏï˛ ÌyܲˆÏï˛•z ˆòˆÏáˆÏåÈö ÓÓ˚yÓÓ˚– !ӈϢ£Ï

ܲˆÏÓ˚ ܲˆÏÓ˚yöyÓ˚ §üÎ˚ ˆÌˆÏܲ ˆï˛y ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚•z

Óy•ẑ ÏÓ˚ ˆÓˆÏÓẙˆÏï˛ö öy ò%çˆÏöÓ˚ ˆÜ˛í˛z•z– ÓyçyÓ˚

Óy!í˛¸ˆÏï˛ !òˆÏÎ˚ ˆÎï˛–

ú˛!ï˛üy §Ó§üÎ˚ ˆÓyÓ˚áy ˛õˆÏÓ˚

ˆÓˆÏÓ˚yˆÏï˛öñ !Ó°y° ¢yê≈˛ ˛õƒyrê˛– •zˆÏòÓ˚ Óy

!ӈϢ£Ï ˆÜ˛yˆÏöy ôü≈#Î˚ í˛zͧˆÏÓ ü§!çˆÏò

ˆÎˆÏï˛ö öüyç ˛õí˛¸ˆÏï˛ñ ï˛áö °%!Aàñ ˛õyOy!Óñ

ˆú˛çê%˛!˛õ˛–

ÄшÏòÓ˚ ˆüyÓy•zˆÏ° ÓƒyAܲñ àƒy§ñ

ò%ôÄÎ˚y°yñ ú˛°ÄÎ˚y°yñ üyǧÈÙÈüyåÈÈÙÈï˛Ó˚ܲy!Ó˚ñ

ˆ@ˇÃy§y!Ó˚ •zˆÏ°Ü˛!ê˛Δ!¢Î˚yöñ ≤’y¡∫yÓ˚ñ í˛y=˛yÓ˚ñ

ˆÜ˛Ó‰°‰ x˛õyˆÏÓ˚ê˛Ó˚ åÈyí˛¸y ˆÜ˛yˆÏöy xyd#Î˚fl∫çöñ

Órô%ÓyrôˆÏÓÓ˚ ö¡∫Ó˚ ˆö•z– ~ÑÓ˚y fl∫çöÈÙÈÓyrôÓ

Ó!ç≈ï˛ öy!ܲ ï˛ƒ=˛⁄ ܲ# !åÈ° ~шÏòÓ˚ xï˛#ï˛⁄

~•zÓ˚ܲü !ö¤%˛Ó˚ •ï˛ƒyÓ˚ §)e ˆï˛y xï˛#ˆÏï˛•z

°%!ܲˆÏÎ˚ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ ÓˆÏ° üˆÏö •Î˚–

˛õyí˛¸y˛õí˛¸!¢Ó˚ §yˆÏÌ é˛àí˛¸y !ܲÇÓy §qyÓñ

ˆÜ˛yˆÏöyê˛y•z !åÈ° öy ò%çˆÏöÓ˚– ≤ÃÌü!òˆÏܲ

ˆÜ˛yˆÏöy xyö® xö%¤˛yˆÏö xöƒyöƒ ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚

ÄшÏòÓ˚ ˆÜ˛Ü˛ñ !ü!T˛ñ ú˛°ü)° !òˆÏ° ÄÑÓẙ û˛Îẙöܲ

xfl∫!hflÏ ˆÓyô ܲÓ˚ˆÏï˛öñ ~ÓÇ ˆÜ˛yˆÏöy!òö ܲyí˛zˆÏܲ

!ܲFå%È!ê˛ !òˆÏï˛ö öyñ ˆû˛ï˛ˆÏÓ˚ xy§ˆÏï˛Ä

Ó°ˆÏï˛ö öy– ï˛y•z ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚ ÄшÏòÓ˚ §yˆÏÌ

~•z ôÓ˚ˆÏöÓ˚ §yüy!çܲ xyòyöÈÙÈ≤Ãòyö Órô ܲˆÏÓ˚

ˆòö Óy!í˛¸Ó˚ xöƒ Óy!§®yÓ˚y–

ú˛°ÄÎ˚y°yñ üyåÈÈÙÈüyLjϧÓ˚ ˆòyܲy!öˆÏòÓ˚

üˆÏï˛ñ !Ó°y° !åȈϰö ˆ§Ó˚y á!Ó˚jyÓ˚–

§Óã˛y•zˆÏï˛ ÓyåÈy•z ܲÓ˚y !ç!öˆÏ§Ó˚ IJõÓ˚

ÄÑÓ˚ öçÓ˚ !åÈ°ñ òyü Îy•z ˆ•yܲ öy ˆÜ˛ö–

üyåÈÄÎ˚y°y ÓòÓ˚% ~ܲ xq$ï˛ Ü˛Ìy çy!öˆÏÎ˚ˆÏåÈ–

ˆàyê˛y •z!°¢ xy§ï˛ ~шÏòÓ˚ Óy!í˛¸ñ ú˛!ï˛üy

ÓÑ!ê˛ !òˆÏÎ˚ !öˆÏç •z!°¢ ܲyê˛ˆÏï˛ö– ú˛!ï˛üy !ܲ

Óyäy!° !åȈϰö⁄ òÎ˚yüÎ˚# û˛yˆÏÓö– •ˆÏ°•z Óy

!ܲñ ~Ó˚ ˆÌˆÏܲ á%ˆÏöÓ˚ §)e ˛õyÄÎ˚y ÎyˆÏFåÈ öy

xy˛õyï˛ï˛–

~ܲ!ê˛ ú˛y•zˆÏ° ˆàyåÈyöÈÙÈ ú˛!ï˛üyÓ˚

ÎyÓï˛#Î˚ ˆ≤ç!Ü ˛˛õ¢ö– í˛zFã˛ÈÙÈÓ˚=˛ã˛y˛õ xyÓ˚

•çˆÏüÓ˚ ˆày°üy°– ò%ÈÙÈÓåÈÓ˚ xyˆÏà ˛õyí˛¸yÓ˚•z

!ê˛í˛z!°˛õ öy!§≈LjϕyˆÏü í˛y=˛yÓ˚ Ó˚%!Óöy xyáï˛yÓ˚

ú˛!ï˛üyÓ˚ à°ˆÏfiê˛yö x˛õyˆÏÓ˚¢ö ܲˆÏÓ˚ö–

Ó˚%!ÓöyÓ˚ üˆÏï˛ ú˛!ï˛üy !åȈϰö Ó%!Âôüï˛# ~ÓÇ

!¢!«˛ï˛ ˆ˛õˆÏ¢rê˛– §yï˛!òö û˛!ï≈˛ !åȈϰö–

•zLjÏÓ˚!ç ܲyàçñ üƒyày!çö ˛õí˛¸ˆÏï˛öñ

!ã˛!ܲͧyÓ˚ á%Ñ!ê˛öy!ê˛ Ó%!é˛ˆÏÎ˚ Ó°ˆÏ°ñ !Ó°y°

Ó%é˛ˆÏï˛ö öyñ ú˛!ï˛üy Ó%é˛ˆÏï˛ö §•ˆÏç•z–

§Ó§üÎ˚ !•!®•z Ó°ˆÏï˛ö ÄÑÓ˚y !öˆÏçˆÏòÓ˚

üˆÏôƒ–

~ÈÙÈÓy!í˛¸ˆÏï˛ ~ܲ!ê˛ •zLjÏÓ˚!ç áÓˆÏÓ˚Ó˚

ܲyàç xyÓ˚ ò%!ê˛ !•!® üƒyày!çö xy§ï˛–

ܲˆÏÓ˚yöyܲyˆÏ° ˆåÈÑyÎ˚yå%ÈÑ!Î˚Ó˚ û˛ˆÏÎ˚ ï˛y Órô •ˆÏÎ˚

ÎyÎ˚– Î!òÄ Óy!í˛¸ˆÏï˛ ~ܲ ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y ܲyàçÄ

˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚!ö– ˛õí˛¸y •ˆÏ°•z •Î˚ˆÏï˛y ˆú˛ˆÏ°

!òˆÏï˛öñ Óy ˆÓˆÏã˛ !òˆÏï˛öñ ˆÜ˛ çyˆÏö– !ܲ

ܲÓ˚ˆÏï˛ö ò%çˆÏö §yÓ˚y!òö⁄ Ó˚yߨyñ âˆÏÓ˚Ó˚ ܲyçñ

!ê˛!û˛ ˆòáyñ â%ü⁄ ÓyÌÓ˚%ü!ê˛ Óy!ܲ âÓ˚à%!°Ó˚

üˆÏï˛y•z §%§!Iï˛ñ xyô%!öܲ– ~ܲ ˆÜ˛yˆÏî

ÄÎ˚y!¢Ç ˆü!¢ö– ï˛yˆÏܲ òy!ü ¢ƒy¡õ%ñ §yÓyöñ

Ó!í˛ xˆÏÎ˚°–

59

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

60

ˆ˛õyT˛ üˆÏê≈˛ü !Ó˚ˆÏ˛õyê≈˛ Ó°ˆÏåÈ ~ܲ!eˆÏ¢

çyö%Îẙ!Ó˚ Óẙï˛ §yï˛ê˛y ˆÌˆÏܲ ~àyˆÏÓẙê˛yÓ˚ üˆÏôƒ

ò%!ê˛ á%ˆÏöÓ˚ âê˛öy âˆÏê˛ˆÏåÈñ §yüyöƒ §üˆÏÎ˚Ó˚

ÓƒÓôyˆÏö– ò%!ê˛ ˛õ,Ìܲñ !ܲv ~ܲ•z ôÓ˚ˆÏöÓ˚

xflf ÓƒÓ•yÓ˚ ܲÓ˚y •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– Î!òÄ xflf ò%!ê˛

˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚!ö– !Ó°y°ÈÙÈú˛!ï˛üy åÈyí˛¸yñ ܲyˆÏÓ˚y

xyä%ˆÏ°Ó˚ åÈy˛õ ˆüˆÏ°!ö– xyï˛ï˛yÎ˚# Óy

xyï˛ï˛yÎ˚#Ó˚y @’yû˛§ ˛õˆÏÓ˚ xyˆÏ§– ú˛!ï˛üy

xhsˇï˛ ~ܲÓyÓ˚ üy •ˆÏÎ˚ˆÏåÈö– xyÓ˚ !Ó°yˆÏ°Ó˚

§%ß¨ï˛ •Î˚!öñ üˆÏö •Î˚ !ï˛!ö ôü≈yhsˇ!Ó˚ï˛

ü%§°üyö– ï˛ˆÏÓ ü%§°üyö ôˆÏü≈Ó˚ !öÎ˚üܲyö%öñ

!ö¤˛y û˛ˆÏÓ˚ ˛õy°ö ܲÓ˚ˆÏï˛ö ӈϰ•z çy!öˆÏÎ˚ˆÏåÈö

fiÌyö#Î˚ ü§!çˆÏòÓ˚ ˆüÔ°!û˛ §yˆÏ•Ó– ú˛!ï˛üyÓ˚

§hsˇyö ˆÜ˛yÌyÎ˚⁄ ~шÏòÓ˚ âˆÏÓ˚ ˆÜ˛yˆÏöy ˛õ%ˆÏÓẙˆÏöy

xƒy°Óyü ˆö•zñ ˆö•z Î%àˆÏ°Ó˚ ˆÜ˛yˆÏöy

ú˛ˆÏê˛y@ˇÃyú˛– ˆüyÓy•zˆÏ°Ó˚ ûÑ˛yí˛¸yÓ˚Ä ¢)öƒ ~•z

!ӣψÏÎ˚– !Ó!ã˛e xyÓ˚ ܲyˆÏܲ ӈϰ–

ò%çˆÏöÓ˚ ü,ï˛ ˆòˆÏ•Ó˚ åÈ!Ó §ÇÓyò˛õe xyÓ˚

ˆê˛!°!û˛¢ˆÏö ≤Ãܲy¢ ܲÓ˚y •ˆÏÎ˚!åÈ°– ˆÜ˛í˛z

~!àˆÏÎ˚ xyˆÏ§!ö xyd#Î˚ï˛y òy!Ó Ü˛Ó˚– ˛õ%!°¢

!í˛.~ö.~. §ÇÓ˚«˛î ܲˆÏÓ˚ ˆ¢£ÏÜ,˛ï˛ƒ §¡õyòö

ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈ–

ˆày˛õˆÏö ˆÜ˛yˆÏöy §sfy§Óyò# ܲyÎ≈ܲ°y˛õ

ã˛°!åÈ° !ܲ⁄ Óy!í˛¸Ó˚ ˆû˛ï˛Ó˚ ˆÌˆÏܲ⁄ òÎ˚yüÎ˚#

§y•zÓyÓ˚ ˆ§°ˆÏܲ §!Ü ˛Î˚ •ˆÏï˛ !öˆÏò≈¢ !òˆÏ°ö–

Óy!í˛¸ˆÏï˛ Ü˛!¡õí˛zê˛yÓ˚ñ °ƒy˛õê˛˛õ !ܲFå%È!ê˛ ˆö•z–

!ܲÇÓy •Î˚ˆÏï˛y !åÈ°– xyï˛ï˛yÎ˚#Ó˚y !öˆÏÎ˚ ˆàˆÏåÈ

á%ˆÏöÓ˚ ˛õˆÏÓ˚– xyÓ˚Ä ~ܲ!ê˛ ò%!ê˛ ú˛y•z° §ÎˆÏb

Ó˚!«˛ï˛– ~ܲ!ê˛ˆÏï˛ ÄÎ˚y!¢Ç ˆü!¢öñ

üy•ẑ ÏܲyĈÏÎ˚û˛ xyˆÏû˛öñ !ã˛ü!ö •zï˛ƒy!òÓ˚ !Ó°ñ

ÄÎ˚yÓ˚y!rê˛ Ü˛yí≈˛ Ä Óy!£Ï≈ܲ ˆüöˆÏê˛ˆÏöˆÏÓ˚

ܲyàç ˆàyåÈyˆÏöy Ó˚yáyñ ˆ§áyˆÏö °ƒy˛õê˛˛õñ

ܲ!¡õê˛yˆÏÓ˚Ó˚ ˆÜ˛yˆÏöy ܲyàç ˆö•z– Ü%˛!í˛¸

ÓåȈÏÓ˚Ó˚ ≤Ã!ï˛ üyˆÏ§Ó˚ û˛yí˛¸yÓ˚ Ó˚!¢ò xyÓ˚ ~ܲ!ê˛

ú˛y•zˆÏ°– ÓƒyAܲ §ÇÜ ˛yhsˇ ö!Ì˛õeñ !Óò%ƒˆÏï˛Ó˚

!Ó°ñ xyôyÓ˚ñ ˛õƒyöñ ˆû˛yê˛yÓ˚ ܲyí≈˛ Îb ܲˆÏÓ˚

Ó˚yáyñ §ˆÏÓˆÏï˛•z §yöÓ˚y•zç !Ó!”˛ÇÈÙÈ~Ó˚

!ë˛Ü˛yöy– ˜òö!®ö !•§yˆÏÓÓ˚ áyï˛y Ó°ˆÏï˛ !ܲå%È

ˆö•zñ xyÓ˚ ˆö•z ê˛ΔyˆÏû˛° °yˆÏàç– àï˛ Ü%˛!í˛¸

ÓåȈÏÓ˚Ó˚ üˆÏôƒ ò%ÈÙÈã˛yÓ˚!òˆÏöÓ˚ çöƒ Óy!í˛¸Ó˚ Óy•ẑ ÏÓ˚

ˆÓí˛¸yˆÏï˛ ˆàˆÏåÈöñ ~üö ˆÜ˛í˛z üˆÏö•z ܲÓ˚ˆÏï˛

˛õyÓ˚° öy– ܲˆÏÓ˚yöyÓ˚ xyˆÏà üyˆÏé˛üˆÏôƒ â^ˇê˛y

ã˛yÓ˚˛õÑyˆÏã˛Ó˚ çöƒ Î%àˆÏ° ˆÓˆÏÓ˚yˆÏï˛öñ ê˛ƒy!: Óy

Ä°y í˛zÓyˆÏÓ˚– ¢!˛õÇ Óƒyà !öˆÏÎ˚ !ú˛Ó˚ˆÏï˛ö–

òÎ˚yüÎ˚# °Ü˛yˆÏÓ˚Ó˚ !ç!ö§à%!° xyÓ˚

~ܲÓyÓ˚ ˛õÓ˚#«˛y ܲÓ˚ˆÏ°ö– ˆüˆÏÎ˚ˆÏòÓ˚ ê˛yܲy

Ó˚yáyÓ˚ ÓƒyˆÏà •yçyÓ˚ åȈÏÎ˚ܲ ê˛yܲy– à•öyÓ˚

Óy:ˆÏï˛ •yÓ˚ñ ò%°ñ ~ܲˆÏçyí˛¸y ܲAܲöñ ˆåÈyˆÏê˛y

Óê%˛Î˚yˆÏï˛ •,òˆÏÎ˚Ó˚ xyÜ,˛!ï˛ °ˆÏܲê˛ñ ï˛yÓ˚ §yˆÏÌ

~ܲ ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y ܲyàç– ò%ÈÙÈ•yçyÓ˚ |!ö¢ §yˆÏ°Ó˚ñ

Úܲƒy°Ü˛ê˛y ê˛y•zü§Û ܲyàˆÏçÓ˚ ˆ§ˆÏ≤Wz¡∫Ó˚ ò¢

ï˛y!Ó˚ˆÏáÓ˚ ~ܲ!ê˛ ˛õyï˛yÓ˚ ˆÜ˛ˆÏê˛ Ó˚yáy xÇ¢–

òÎ˚yüÎ˚# á%Ñ!ê˛ˆÏÎ˚ ˛õí˛¸ˆÏ°ö– ò¢•z ˆ§ˆÏ≤Wz¡∫Ó˚

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

!ÓŸª xyd•ï˛ƒy !öÓyÓ˚î# !òÓ§– Ä•z !òö ~ܲ!ê˛

!ӈϢ£Ï xö%¤˛yˆÏö °ˆÏ-Ô ˆÜ˛w#Î˚ ܲyÓ˚yàyÓ˚ñ

§üyçˆÏ§!Óܲy •zwyÜ%˛üyÓ˚# ò_yÈÙÈˆÜ˛ !ӈϢ£Ï

˛õ%Ó˚flÒyˆÏÓ˚ û)˛!£Ïï˛ Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏåÈ– •zwyÜ%˛üyÓ˚# ~ܲ!ê˛

ˆfl∫FåÈyˆÏ§Ó# §ÇfiÌyÓ˚ ˛≤Ãôyöñ ˆ§•z §ÇfiÌy

xyd•ï˛ƒy ≤ÃÓîï˛y ~ÓÇ x˛õÓ˚yô ≤ÃÓîï˛yÓ˚

!ÓÓ˚%ˆÏÂô öyöyö ܲyçܲü≈ ܲˆÏÓ˚– ï˛yˆÏòÓ˚ ~ܲ!ê˛

xöyÌy°Î˚Ä xyˆÏåÈ– òÎ˚yüÎ˚#Ó˚ º% Ü%˛!M˛ï˛ •°–

•zwÜ%˛üyÓ˚# ~ÓÇ ÄÑÓ˚ §ÇfiÌy Ú§•flÀyÓ˚Û ˆÓ¢

öyü ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈ– ü)°ï˛ í˛z_Ó˚ û˛yÓ˚ˆÏï˛Ó˚ !Ó!û˛ß¨

fiÌyˆÏö ~ˆÏòÓ˚ ܲyçܲü≈ ã˛ˆÏ°–

ܲ°Ü˛yï˛yÓ˚ §%°ï˛yöàˆÏOñ ~ܲ !Ó!ã˛e

ò¡õ!ï˛Ó˚ ÄÎ˚yˆÏí»˛≈yˆÏÓ˚ °Ü˛yˆÏÓ˚ •zwyÜ%˛üyÓ˚#

§ÇÜ ˛yhsˇ ܲyàˆÏçÓ˚ ܲy!ê˛Ç ~ï˛ §ÎˆÏb Ó˚!«˛ï˛

ˆÜ˛ö⁄ !ӈϢ£Ï ܲˆÏÓ˚ ~•z xyÓy§!ê˛Ó˚ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚

ç#ÓöÎyeyÓ˚ åÈ® ~üö !åÈ° ˆÎ ~ܲ ê%˛Ü˛ˆÏÓ˚y

ÜÑ%˛ˆÏã˛y ܲyàçÄ ~Óẙ ˆÜ˛yÌyÄ ˆú˛ˆÏ° ÓẙˆÏáö!ö–

ˆÜ˛yˆÏöy Óyí˛¸!ï˛ñ x≤ÈÏÎ˚yçö#Î˚ñ á%шÏï˛y !ç!ö§

~ Óy!í˛¸ˆÏï˛ ˆö•z– ï˛ˆÏÓ !ܲ !Ó°y°ÈÙÈú˛!ï˛üyÓ˚

!¢Ü˛í˛¸ åÈÑ%ˆÏÎ˚ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ °ˆÏ-ÔÈÙÈ~Ó˚ üy!ê˛⁄

•zwyÜ%˛üyÓ˚#Ó˚ ÓÎ˚§ ˛§Ñy•z!e¢ñ ˆöê˛ ˆâшÏê˛

ˆòáˆÏ°ö òÎ˚yüÎ˚#– ˆ˛õ¢yÎ˚ xˆÏê˛yˆÏüyÓy•z°

•z!O!öÎ˚yÓ˚ñ !ܲv x!ï˛ x“ÓÎ˚§ ˆÌˆÏܲ

§üyçˆÏ§ÓyÓ˚ §yˆÏÌ Î%=˛ñ ã˛yܲ!Ó˚ÈÙÈÓyܲ!Ó˚

ܲˆÏÓ˚ö!ö– û˛y!Ó˚ ã˛üÍܲyÓ˚ ˆòáˆÏï˛ñ ˆï˛ü!ö

§%®Ó˚ ܲÌy– ܲˆÏÎ˚ܲ!ê˛ !û˛!í˛Ä ˆòáˆÏ°ö

òÎ˚yüÎ˚#ñ •zwyÜ%˛üyÓ˚# ܲÌy Ó°ˆÏåÈöñ

Úˆüy!ê˛ˆÏû˛¢öy° flõ#ã˛Û ÎyˆÏܲ ӈϰ– û˛yˆÏ°y

°yˆÏà ¢%öˆÏï˛–

òÎẙüÎ˚# û˛yӈϰö xrôܲyˆÏÓ˚ ï˛#Ó˚ ã˛y°yˆÏï˛

•ˆÏÓ– §y•zÓyÓ˚ Ü ˛y•zü ¢yáyñ ~ Óy!í˛¸ ˆÌˆÏܲ

ˆày˛õöÈÙȧsfy§Óyò# ܲyÎ≈ܲ°y˛õ •zÈÙÈüyôƒˆÏü

ã˛y°yˆÏöy •ï˛ ~üö ˆÜ˛ˆÏöy •!ò¢ ˛õyÎ˚!ö–

á%ˆÏöÓ˚ !òˆÏöÓ˚ í˛y¡∫ ˆí˛ê˛y Óy ܲï˛à%!° ˆüyÓy•z°

ö¡∫Ó˚ ~•záyˆÏö !Ü ˛Î˚y¢#° !åÈ° ï˛y á!ï˛ˆÏÎ˚

ˆòˆÏáˆÏåÈ– !ܲv Óy!í˛¸Ó˚ ˆ°yܲçö åÈyí˛¸y xöƒ

ܲyˆÏÓ˚y ˆüyÓy•z° xƒyܲ!ê˛û˛ !åÈ°ñ ~ê˛y ≤Ãüyî

•Î˚!ö– xyï˛ï˛yÎ˚# Óy xyï˛ï˛yÎ˚#Ó˚y ˆüyÓy•z°

åÈyí˛¸y•z ~ˆÏ§!åÈ°–

~ܲê˛y !Ó£ÏÎ˚ ˛õ!Ó˚‹ÒyÓ˚ •ï˛ƒyܲyÓ˚# Óy

•ï˛ƒyܲyÓ˚#ò° !Ó°y°ÈÙÈú˛!ï˛üyÓ˚ ç#ÓöÎy˛õö

§¡õˆÏÜ≈˛ á%Ñ!ê˛öy!ê˛ áÓÓ˚ Ó˚yáï˛– §yöÓ˚y•zç

!Ó!”˛ÇÈÙÈ~Ó˚ !ï˛öï˛°y xÓ!ô xà%!hsˇ û˛yí˛¸yˆÏê˛Ó˚

Óy§ñ §Ó §üˆÏÎ˚•z ÓyÓ˚y®y Ä !§Ö!í˛¸ˆÏï˛

üyö%£ÏçˆÏöÓ˚ xyöyˆÏàyöy– ˆÜ˛Ó° åÈyò!ê˛

!öé%˛ü– ˆÜ˛í˛z ܲy˛õí˛¸ ˆü°ˆÏï˛ Óy ˆÓ˚yò

ˆ˛õyÎ˚yˆÏï˛Ä xyˆÏ§ öy– §%°ï˛ö xy•ˆÏüò

!Ó°y°ÈÙÈú˛!ï˛üy åÈyí˛¸y ܲyí˛zˆÏܲ åÈyˆÏò í˛zë˛ˆÏï˛

!òˆÏï˛ö öyñ ܲyÓ˚î ú˛!ï˛üy Ü˛í˛¸y ˛õò≈y ˆüˆÏö

ã˛ˆÏ°ö– ~ Óy!í˛¸ˆÏï˛ §yüyöƒ ã%˛!Ó˚Ó˚ âê˛öyÄ

âˆÏê˛!ö ܲáˆÏöy– §òÓ˚ òÓ˚çyÓ˚ ü%ˆÏá !§!§

!ê˛!û˛– ˆ§áyöܲyÓ˚ ú%˛ˆÏê˛ç ˆòáˆÏ°ö òÎ˚yüÎ˚#–

xçyöy xˆÏã˛öy üyö%£Ï xy§ˆÏåÈö ÎyˆÏFåÈöñ !ܲv

ÓyÓ˚ÓyÓ˚ ~ܲ•z xˆÏã˛öy ˆã˛•yÓ˚y ˆã˛yˆÏá ˛õí˛¸°

öy– ˆòyܲyˆÏöÓ˚ !û˛í˛¸ñ Óy!í˛¸Ó˚ !û˛ï˛ˆÏÓ˚ öyöy

ܲyˆÏç xy§y üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ !û˛í˛¸ñ flõT˛ ˆÓyé˛y ˆà°

öy !ܲå%È•z– á%ˆÏöÓ˚ !òö §ˆÏrôƒ xyê˛ê˛y xÓ!ô

Óy!í˛¸ˆÏï˛ üyö%£Ï ì%˛ˆÏܲˆÏåÈ Ä ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– ˆüˆÏÎ˚Óẙ

≤ÃyÎ˚ §Óy•z ˆÓyÓ˚áyÓ,ï˛y– Ü˛í˛¸y ¢#ˆÏï˛Ó˚ Ó˚yï˛ñ

ï˛y•z ˛õ%Ó˚%ˆÏ£ÏÓẙÄ üyÌy ܲyö ã˛y˛õy !òˆÏÎ˚ˆÏåÈ ¢y°ñ

ê%˛!˛õ üyú˛°yˆÏÓ˚– §yˆÏí˛¸ xyê˛ê˛yÓ˚ ˛õÓ˚ ˆÜ˛í˛z

ã˛°yã˛° ܲˆÏÓ˚!ö– öê˛y ˆÌˆÏܲ !åÈ° ˜ö¢

ܲyÓ˚!ú˛í˛z–

òÎ˚yüÎ˚# !ï˛öçö ˛õ%!°¢ x!ú˛§yÓ˚ §yˆÏÌ

!öˆÏÎ˚ ܲ°Ü˛yï˛y åÈyí˛¸ˆÏ°ö– °ˆÏ-ÔÈÙÈ~Ó˚ ˛õ%!°¢

≤ây§ö òÎẙüÎ˚#Ó˚ ܲyˆÏç §y•y΃ ܲÓ˚ˆÏÓñ ~üö

ܲÌy •ˆÏÎ˚ xyˆÏåÈ– òÎ˚yüÎ˚# §yôyÓ˚î ˆ˛õy¢yˆÏܲ

ˆ•yˆÏê˛ˆÏ° í˛zë˛ˆÏ°öñ ˜mï˛ ¢Îƒy!Ó!¢T˛ ܲ«˛ñ

ïÑ˛yÓ˚ §yˆÏÌ ˆí˛•z!çñ xöƒ âˆÏÓ˚ !Ó¢y° Ä

üy§%ò–

Ú§•flÀyÓ˚Û °ˆÏ-ÔÈÙÈ~Ó˚ !Óáƒyï˛ §ÇfiÌy–

•zwyÜ%˛üyÓ˚# xyòˆÏï˛ °ˆÏ-ÔÈÙÈ~Ó˚ xy!ò Óy!§®y

ööñ í˛z_Ó˚ û˛yÓ˚ˆÏï˛•z ˆÜ˛yÌyÄ ˆÜ˛ˆÏê˛ˆÏåÈ ïÑ˛yÓ˚

Óy°ƒÜ˛y°– ï˛yÓ˚˛õÓ˚ §Ó˚y§!Ó˚ üy!Ü≈˛ö ü%°%ˆÏܲñ

ˆ°áy˛õí˛¸yÓ˚ çöƒ– Ú§•flÀyÓ˚Û xÓ¢ƒ

•zwyÜ%˛üyÓ˚#Ó˚ xyôƒy!dܲ à%Ó˚% xyhsˇç≈y!ï˛Ü˛

áƒy!ï˛§¡õߨ ˜ã˛ï˛öƒyö® fl∫yü#Ó˚ üyö§ ˛õ%e

Ó°ˆÏ°•z ã˛ˆÏ°–

ïÑ˛yÓ˚ •yï˛ ôˆÏÓ˚ §•flÀyˆÏÓ˚Ó˚ Îyey ¢%Ó˚%–

xyç ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚ §•flÀò° ˛õˆÏpÓ˚ üˆÏï˛y

§•flÀyÓ˚ ú%˛ˆÏê˛ í˛zˆÏë˛ˆÏåÈñ •zwyÜ%˛üyÓ˚#Ó˚ Îb xyÓ˚

˛õ!Ó˚◊ˆÏü– ï˛ˆÏÓ ~!ê˛ fl∫yô#ö §ÇfiÌyñ ôü≈à%Ó˚%Ó˚

xy◊ˆÏüÓ˚ xô#ö öÎ˚–

üyˆÏé˛ üyˆÏé˛ òÎ˚yüÎ˚# •ï˛y¢ ˆÓyô

ܲÓ˚!åȈϰö– û%˛° •ˆÏÎ˚ ÎyˆÏFåÈ öy ˆï˛y⁄

~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚•z ܲyܲï˛y°#Î˚ âê˛öyˆÏܲ Ó˚)˛õ ˆòÓyÓ˚

ÓƒÌ≈ ≤ÈÏã˛T˛yÓ˚ üˆÏôƒ ç!í˛¸ˆÏÎ˚ ˛õí˛¸ˆÏåÈö öy ˆï˛y⁄

û˛yÓöy !ã˛hsˇy ܲˆÏÓ˚ òÎ˚yüÎ˚# •zwyÜ%˛üyÓ˚#Ó˚

§yˆÏÌ §y«˛yˆÏï˛Ó˚ •zFåÈy ≤Ãܲy¢ ܲˆÏÓ˚ §üÎ˚ ˆã˛ˆÏÎ˚

˛õyë˛yˆÏ°öñ fl∫öyˆÏü– ˆòáy ܲÓ˚ˆÏï˛ ã˛y•zÓyÓ˚

ܲyÓ˚î!ê˛ í˛z•ƒ Ó˚yáˆÏ°ö–

~ܲ!òö ˛õÓ˚ §üÎ˚ ˛õyÄÎ˚y ˆà°– ˆÓ°y

ò¢ê˛yÎ˚ !öˆÏçÓ˚ xy!˛õˆÏ§ •zwy ˆòáy ܲÓ˚ˆÏÓö–

òÎ˚yüÎ˚# û˛yˆÏ°y ܲˆÏÓ˚ §yçˆÏ°ö– ã˛®ö

Ó˚äy ç!Ó˚˛õyí˛¸ ì˛yܲy•z çyüòy!öñ ï˛yÓ˚ üˆÏôƒ

Ó˚=˛ °y° •yçyÓ˚ Ó%!ê˛– §yüyöƒ ≤çyôö Ä

à•öy– Óy!ê˛ˆÏܲÓ˚ Óƒyàñ !ì˛ˆÏ° ˆáÑy˛õyñ ÓˆÏí˛¸y

!ê˛˛õ–

•zwyÜ%˛üyÓ˚# ≤ÃyÎ˚ åÈÛú%˛ê˛ °¡∫yñ ôÓôˆÏÓ Ó˚ä–

!çüã˛!ã≈˛ï˛ ˆò•– !ê˛Ü˛yˆÏ°y öyܲ– ˆÓ˚¢!üñ

ܲyˆÏ°yñ §Ó˚°ñ ò#â≈ ã%˛°ñ xyÓ˚ àí˛¸ˆÏö ˛õyOy!Ó

åÈy˛õ flõT˛– •zwy ܲˆÏÎ˚ܲ !öˆÏü£Ï x˛õ°ˆÏܲ

òÎ˚yüÎ˚#ˆÏܲ ˆòáˆÏ°ö– ˆã˛yˆÏáÓ˚ û˛y£ÏyÎ˚

!òˆÏ¢•yÓ˚y û˛yÓ ú%˛ˆÏê˛ í˛zˆÏ법z !ü!°ˆÏÎ˚ ˆà°–

ï˛#«÷˛ñ xhsˇˆÏû≈˛ò# ã˛yí˛z!ö–

òÎẙüÎ˚#Ä §ü@ˇÃ §_y !òˆÏÎ˚ •zwyˆÏܲ ç!Ó˚˛õ


ܲÓ˚!åȈϰö– x§yüyöƒy §%®Ó˚#– °y° ú%˛°!Ÿ’û˛

¢yê≈˛ xyÓ˚ ˆú˛ˆÏí˛í˛ !çö§ ˛õÓ˚ˆÏöñ ˛õyˆÏÎ˚ ܲyˆÏ°y

Ó˚äy í˛z_Ó˚ û˛yÓ˚ï˛#Î˚ ã˛üܲüˆÏܲ ˛õyÌÓ˚ Ó§yˆÏöy

ç%!ï˛– à°yÎ˚ °¡∫üyö ò#â≈ ˆã˛•zˆÏö •#ˆÏÓ˚Ó˚

àî˛õ!ï˛– öyܲ Ä Ü˛yˆÏö •#ˆÏÓ˚Ó˚ ˆåÈyR ˆåÈyR

x°ÇܲyÓ˚ é˛Ü˛üܲ ܲÓ˚ˆÏåÈ– •yˆÏï˛ ˆÓ §ˆÏ°ê˛ñ

xyä%ˆÏ° xyÇ!ê˛ñ ˆ§yöyÓ˚ ÓƒyˆÏu˛ ÓÑyôyˆÏöy

•yï˛â!í˛¸– •zwy xï˛ƒhsˇ ˆ¢Ô!áö ~ÓÇ ü)°ƒÓyö

!ç!ö§˛õe ÓƒÓ•yÓ˚ ܲÓ˚yÓ˚ üˆÏï˛y §FåÈÈ°ï˛y

xyˆÏåÈ ïÑ˛yÓ˚– §üyçˆÏ§Óy ܲÓ˚ˆÏ°Ä !öˆÏçÓ˚

≤Ã!ï˛ Îb¢#° !ï˛!ö–

é˛Ü˛é˛ˆÏܲ ˆçö ÄÎ˚y•z ܲˆÏ˛õ≈yˆÏÓ˚ê˛ ò%!öÎ˚yÓ˚

ܲˆÏöƒ ӈϰ üˆÏö •ˆÏÓ ≤ÃÌü ò¢≈ˆÏö–

ܲÓ˚ˆÏçyˆÏí˛¸ ≤Ãîï˛ •zwy–

ÈÙÙÙÈÚÓ§%ö üƒyí˛yü Óy§%– xy!ü !ܲû˛yˆÏÓ

§y•y΃ ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õy!Ó˚ xy˛õöyˆÏܲ⁄

ˆã˛yhflÏ üy!Ü≈˛!ö •zLjÏÓ˚!ç–

òÎ˚yüÎ˚# •y§ˆÏ°öñ x˛õy˛õ!ÓÂôñ ú%˛ˆÏ°Ó˚

üˆÏï˛y §%®Ó˚ •y!§–

ÈÙÙÙÈÚÚxy˛õöyÓ˚ xyÓ˚ xy˛õöyÓ˚

ܲyçܲˆÏü≈Ó˚ ܲÌy ˆçˆÏöñ ܲ°Ü˛yï˛y ˛õ%!°¢

xy˛õöyˆÏܲ ˛õ%Ó˚fl,Òï˛ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ã˛yÎ˚ñ xyàyü#

˛õˆÏöˆÏÓ˚y•z xyàfiê˛ñ fl∫Î˚Ç ü%áƒüsf#Ó˚ •zFåÈyÎ˚

~ܲ!ê˛ ÓˆÏí˛¸y í˛zÍ§Ó xyˆÏÎ˚yçö ܲÓ˚!åÈ

xyüÓ˚y– xy˛õ!ö §¡ø!ï˛ !òˆÏ° xy˛õöyÓ˚

~ÓÇ xy˛õöyÓ˚ §yˆÏÌ ~ܲçö §•ˆÏÎyà#Ó˚

§ühflÏ ÓˆÏ®yÓhflÏ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ í˛zˆÏòƒyà# ••z

xyüÓ˚y–ÛÛ

ò,¢ƒï˛•z xfl∫!hflψÏï˛ ˛õí˛¸ˆÏ°ö •zwyñ

Î!òÄ á%!¢ 鲰üˆÏ° û˛yÓ ú%˛!ê˛ˆÏÎ˚ ˆï˛y°yÓ˚

~ܲ x«˛ü ≤ÈÏã˛T˛yÓ˚ áyü!ï˛ Ó˚•z° öy–

ÈÙÙÙÈÚxyFåÈy⁄ ôöƒÓyòñ ôöƒÓyò– xy!ü

ˆÜ˛yˆÏöy!òö ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚ Îy•z!ö– !ܲv xyüyÓ˚

à%Ó˚%!çÓ˚ xy¢#Ó≈yò öy !öˆÏÎ˚ ˆï˛y ˆÜ˛yÌyÄ

Îy•z öy xy!ü–Û !môyÓ˚ §%Ó˚ •zwyÓ˚ à°yÎ˚ñ

ˆëÑ˛yˆÏê˛Ó˚ °y!°üy ˆú˛Ü˛yˆÏ¢–

ÈÙÙÙÈÚˆÓ¢ ˆï˛y– xy˛õöyÓ˚ à%Ó˚%!ç üyˆÏö fl∫yü#

˜ã˛ï˛öƒyö®ç# ü•yÓ˚yç ˆï˛y⁄Û

ܲ!ú˛ ~°ñ §yˆÏÌ ˆöyöï˛y ܲyç% xyÓ˚ Ü%˛!ܲ–

!ÓÓ˚yê˛ ÚÚ•Ñy!OÛÛÈÙÙÙÈ ˆòÄÎ˚yˆÏ°Ó˚ !ÓÓ˚yê˛

ú˛ˆÏê˛y@ˇÃyú˛ §•y§ƒ ˜ã˛ï˛öƒyö®!çÓ˚ !òˆÏܲ

ï˛y!ܲˆÏÎ˚ ˆçyí˛¸ •yï˛ •ˆÏ°ö •zwy– ú˛ˆÏê˛y@ˇÃyˆÏú˛

ï˛yçy ç%Ñ•zú%˛ˆÏ°Ó˚ üy°y ˛õÓẙˆÏöyñ §ühflÏ âÓ˚áy!ö

§%ÓyˆÏ§ û˛ˆÏÓ˚ í˛zˆÏë˛ˆÏåÈ–

òÎ˚yüÎ˚# §üÎ˚ !öˆÏÎ˚ ܲ!ú˛ˆÏï˛ °¡∫y ã%˛ü%ܲ

!òˆÏ°ö Úxy!ü ˜ã˛ï˛öƒyö®ç#Ó˚ ܲÌy !ܲå%È !ܲå%È

¢%ˆÏö!åÈ– ~ܲÓyÓ˚ ò¢≈ö ˆ˛õˆÏ° ôöƒ •ï˛yü–ÛÛ

•zwy §•§y í˛zß√öyñ ˛õ°ˆÏܲ•z §yüˆÏ° !öˆÏÎ˚

Ó°ˆÏ°öÈÙÙÙÈÚÚˆÓ¢ ˆï˛yñ xyç §rôƒyÎ˚ xy◊ˆÏü

à%Ó˚%!çÓ˚ ≤ÃÓã˛ö §û˛y xyˆÏåÈ– Î!òÄ Ü˛ˆÏÓ˚yöyÓ˚

çöƒ çö§üyàü !ö!£ÏÂôñ û˛yÓ˚ã%˛Î˚y° üyôƒˆÏü

§Ó!ܲå%È ã˛°ˆÏåÈ ~áöñ ï˛Ó% ˆÎ §yüyöƒ

ܲˆÏÎ˚ܲçö ˆ§Ôû˛yàƒÓyö Óy ˆ§Ôû˛yàƒÓï˛# ÄÑÓ˚

í˛zÍ§Ó §Çáƒy 2021

ܲyåÈyܲy!åÈ ˆÎˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ Óy•zˆÏÓ˚ ˆÌˆÏܲñ xy!ü

ï˛yˆÏòÓ˚ ~ܲçö– ˆÜ˛yÌyÎ˚ xyˆÏåÈö xy˛õ!ö

üƒyí˛yü⁄ xy˛õöyˆÏܲ ï%˛ˆÏ° ˆöÓ ï˛y•ˆÏ°–Û

òÎ˚yüÎ˚# Ü,˛ï˛Ü,˛ï˛yˆÏÌ≈Ó˚ •y!§ •y§ˆÏ°ö–

ܲÌy •° §ˆÏrôƒ åÈÛê˛yÎ˚ •zwy ïÑ˛yˆÏܲ ï%˛ˆÏ°

ˆöˆÏÓö–

~Ó˚˛õÓ˚ àhsˇÓƒ ˛õ%!°¢ ˆ•í˛ˆÏܲyÎ˚yê≈˛yÓ˚–

ˆ§áyˆÏö !òöܲÓ˚ ÓyçˆÏ˛õÎ˚# òÎ˚yüÎ˚#Ó˚ ܲyˆÏç

§y•y΃ ܲÓ˚ˆÏÓö ~üöê˛y !ë˛Ü˛ •ˆÏÎ˚ xyˆÏåÈ–

ày!í˛¸ˆÏï˛ í˛ẑ Ïë˛ òÎẙüÎ˚# x°ÇܲyÓ˚à%!° á%ˆÏ°

ˆú˛°ˆÏ°ö– ü%á ü%ˆÏåÈ !öˆÏ°ö !û˛ˆÏç !ê˛§%ƒˆÏï˛–

ˆú˛ˆÏ° !òˆÏ°ö !ê˛˛õñ ¢=˛ ˆôÑy˛õy ÓÑyôˆÏ°ö–

ïÑ˛yÓ˚ ü%á◊# ܲ!ë˛ö xyÓ˚ û˛#£Ïî •ˆÏÎ˚ í˛z벰

ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚–

!òöܲÓ˚ ï˛Ó˚ï˛yçy •y!§á%!¢ öÓ#ö ˛õ%!°¢

x!ú˛§yÓ˚– •zwyÜ%˛üyÓ˚#Ó˚ xï˛#ï˛ xö%§rôyˆÏö

ï˛yÓ˚ áÓ!Ó˚Ó˚y !ܲ!M˛Í §ú˛° •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ–

•zwyˆÏܲ ï˛yÓ˚ Ü%˛!í˛¸ ~Ü%˛¢ ÓåÈÓ˚ ÓÎ˚ˆÏ§

˜ã˛ï˛öƒyö®!çÓ˚ °ˆÏ-Ô xy◊ˆÏü•z ≤ÃÌü ˆòáy

ÎyÎ˚– ï˛áö Ä•z xy◊ˆÏüÓ˚ ≤Ãôyö !åȈϰö

≤Ãyîòyö® xyÓ˚ xy◊ü!ê˛ !åÈ° ~ˆÏܲÓyˆÏÓ˚•z

ˆåÈyˆÏê˛yáyˆÏê˛y– ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚ ˜ã˛ï˛öƒyö®

xy◊ˆÏüÓ˚ !û˛ï˛ üçÓ%ï˛ Ü˛ˆÏÓ˚ ï%˛ˆÏ°ˆÏåÈö àï˛

!Ó¢ ÓåÈÓ˚ ôˆÏÓ˚– ~áö û˛yÓ˚ˆÏï˛Ó˚ öyöy fiÌyˆÏö

xyÓ˚ Ìy•z°ƒyu˛ñ çy˛õyöñ •zÇ°ƒyu˛ñ

xyˆÏü!Ó˚ܲyˆÏï˛Ä xy◊ˆÏüÓ˚ ¢yáyà%!° Ó˚üÓ˚!üˆÏÎ˚

ˆÓˆÏí˛¸ í˛zë˛ˆÏåÈ– ≤Ãyîòyö® üyÓ˚y ÎyÓyÓ˚ ˛õÓ˚

˜ã˛ï˛öƒyö®•z ≤Ãôyö §ß¨ƒy§#– ~шÏòÓ˚ !ܲå%È

Ó•z˛õe ˆçyàyí˛¸ ܲˆÏÓ˚ ˆÓ˚ˆÏáˆÏåÈö !òöܲÓ˚–

ç#ÓöÎy˛õˆÏöÓ˚ öyöy ˛õÌ !ӣψÏÎ˚ xyˆÏ°yã˛öy–

!ܲå%È ôü≈#Î˚ ܲÌy– ˜ò!•Ü˛ xyÓ˚ à,ˆÏ•Ó˚ ¢%!ã˛ï˛y

ÓçyÎ˚ Ó˚yáyÓ˚ IJõÓ˚ á%Ó ˆçyÓ˚ ˆòÄÎ˚y •Î˚

~шÏòÓ˚ xö%¢y§ˆÏö–

!òöܲÓ˚ •y§ˆÏ°ö– Ó°ˆÏ°ö ~шÏòÓ˚

!¢£ÏƒÈÙÈ!¢£ÏƒyÓ˚y ܲï˛à%!° !öÎ˚ü ˆüˆÏö ã˛ˆÏ°ö–

ܲáˆÏöy ã%˛°ñ òy!í˛¸ñ öá Óyí˛¸ˆÏï˛ ˆòö öy–

!ÓÓî≈ñ ˆåÈÑí˛¸yñ ú˛yê˛y çyüyܲy˛õí˛¸ ˛õˆÏÓ˚ö öy–

§Ó ÓƒÓ•yÎ≈ Ó›ˆÏܲ ΈÏb Ó˚yˆÏáöñ x“ !åÈÖˆÏí˛¸

Óy öT˛ •ˆÏ°•z ï˛ƒyà ܲˆÏÓ˚ö– ˛õ%Ó˚%£Ïñ öyÓ˚#

˛§Óy•z ò%ÈÙȈӰy fl¨yö ܲˆÏÓ˚öñ xyÓ˚ !öˆÏçˆÏòÓ˚

ܲyç !öˆÏçÓ˚y•z ܲÓ˚yÓ˚ ˆã˛T˛y ܲˆÏÓ˚ö– ˆö•yï˛

x§%fiÌ Óy ÓÎ˚flÒ üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ܲÌy xy°yòy–

!•§yÓ Óy ê˛yܲy ˛õÎ˚§yÓ˚ !ӣψÏÎ˚ ܲyàˆÏç !ܲå%È

ˆ°ˆÏáö öy– ü%ˆÏá ü%ˆÏá öÎ˚ˆÏï˛y

ܲƒy°Ü%˛ˆÏ°ê˛ˆÏÓ˚ !•§yÓ •Î˚– òÎ˚yüÎ˚#

~•z Ó˚ܲü ç#ÓöÎy˛õö ˆòˆÏáˆÏåÈö

Ó•z!ܲ !ܲv ˆày°üy° •°ñ ~•z xy◊ü

ˆï˛y §Ó ôˆÏü≈Ó˚ üyö%£ÏˆÏܲ ë˛y•z ˆòÎ˚

öy–

•zwy ≤Ã̈Ïü ÓåÈÓ˚ ò%ˆÏÎ˚ܲ xy◊ˆÏü

!åȈϰöñ ï˛áö ˆÌˆÏܲ•z xy◊ˆÏüÓ˚ öyöy

ˆ§Óyü)°Ü˛ ܲyçܲˆÏü≈ ç!í˛¸ˆÏÎ˚ ˛õˆÏí˛¸ö–

˛õˆÏÓ˚ à%Ó˚%!çÓ˚ !öˆÏò≈ˆÏ¢•z ïÑ˛yÓ˚ ˛õ,Ìܲ

§ÇfiÌy Ú§•flÀyÓ˚Û xyd≤Ãܲy¢ ܲˆÏÓ˚ñ

ܲy°Ü ˛ˆÏü ≤Ãã%˛Ó˚ !ÓˆÏò!¢ ê˛yܲy xö%òyö

ˆ˛õˆÏÎ˚ xyç ï˛y ü•#Ó˚%ˆÏ•Ó˚ xyܲyÓ˚

ôyÓ˚î ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈ–

~Ó˚˛õÓ˚ §yüyöƒ °yM˛– §ƒyu%˛•zã˛

xyÓ˚ ú˛°– ˆáˆÏï˛ ˆáˆÏï˛•z áÓ!Ó˚ˆÏòÓ˚

ˆÌˆÏܲ §ÇÓyˆÏòÓ˚ xyàüö–

•y!§ü öyˆÏü ~ܲ áÓ!Ó˚ˆÏܲñ ï˛yÓ˚

°yAà%!ê˛Îẙ •zÎẙÓ˚ •züÓẙö ӈϰˆÏåÈñ xöƒ

ˆÜ˛yÌyÄ öÎ˚ñ ~•z °ˆÏ-Ô ¢•ˆÏÓ˚•z

ˆÜ˛ˆÏê˛ˆÏåÈ •zwyÓ˚ ˆüˆÏÎ˚ˆÏÓ°y– ï˛áö

•zwyÓ˚ öyü !åÈ° •z!®Ó˚yñ ~áyöܲyÓ˚

ˆ§rê˛ xày!fiê˛ö ܲöˆÏû˛rê˛ fl%҈ϰ ˆ§ ˛õí˛¸yˆÏ¢yöy

ܲÓ˚ï˛– ˛õ%ˆÏÓẙöy °ˆÏ-ÔÈÙÈ~Ó˚ á%Ó˚Ó˚üöàˆÏÓ˚ !åÈ°

ï˛yˆÏòÓ˚ !ÓÓ˚yê˛ Óy!í˛¸ñ ò%!ê˛ ày!í˛¸Ó˚ ˆ¢yÓ˚%ü Ä

~ܲ!ê˛ ÄÎ˚yÜ≈˛¢˛õ– •züÓ˚yö á%Ó ˆåÈyê˛ ÓÎ˚ˆÏ§

ï˛yÓ˚ üyˆÏÎ˚Ó˚ §yˆÏÌ Ä Óy!í˛¸ˆÏï˛ ò%ô !òˆÏï˛ ˆÎï˛ñ

ˆåÈyR •z!®Ó˚yÓ˚ §yˆÏÌ Óy!í˛¸Ó˚ ÓyàyˆÏö ê˛yäyˆÏöy

é%˛°yÎ˚ ˆòy° áyÄÎ˚yÓ˚ flø,!ï˛ ~áöÄ ï˛yÓ˚ üˆÏö

xyˆÏåÈ– Óí˛¸ •ˆÏÎ˚Ä •z!®Ó˚yˆÏܲ ˆ§ ˆû˛yˆÏ°!ö–

•zwyÜ%˛üyÓ˚#Ó˚ åÈ!Ó Ü˛yàˆÏç xyÓ˚ !ê˛!û˛ˆÏï˛

≤ÃyÎ˚•z ˆòáyˆÏöy •Î˚ñ ï˛yÓ˚ §ˆÏ®• !åÈ°ñ ~•z

ï˛yÓ˚ ˆåȈϰˆÏÓ°yÓ˚ ˆá°yÓ˚ §yÌ# •z!®Ó˚yñ !ܲv

áy!öܲê˛y §ˆÏ®• ˆÎ !åÈ° öy ï˛y öÎ˚– xyç

òyÓ˚%Ó˚ ˆö¢yÎ˚ ˆ§ •y!§ü ˆÓàˆÏܲ üˆÏöÓ˚ ܲÌy

ӈϰ ˆú˛ˆÏ°ñ ܲyÓ˚î •y!§ü ˆï˛y •zwyÓ˚ xï˛#ï˛

!öˆÏÎ˚ !çK˛y§y ܲˆÏÓ˚ ˆÓí˛¸y!FåÈ° ~ˆÏܲ ĈÏܲ–

•zwy Óy •z!®Ó˚y ï˛yÓ˚ Óy˛õÈÙÈüy xyÓ˚ òyò%Ó˚

§yˆÏÌ ÌyÜ˛ï˛– ~áö ï˛yˆÏòÓ˚ Óy!í˛¸ñ ÓƒÓ§y

§Ó•z xöƒ ˆ°yˆÏܲÓ˚ òáˆÏ°– •züÓ˚yö ò#â≈!òö

°ˆÏ-Ô ˆåȈÏí˛¸ˆÏåÈñ !ò!Õ‘ˆÏï˛ Ó˚yç!üflf#Ó˚ ܲyç

61

§,!T˛Ó˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛


§,!‹TÓ˚ ~Ü%˛¢ ¢ï˛Ü˛

62

ܲˆÏÓ˚ ˆ§ñ °Ü˛í˛yí˛zˆÏö ܲyˆÏç û˛yê˛yÓ˚ ê˛yöñ ï˛y•z

àï˛ öÈÙÈò¢ üy§ ˆ§ ~áyˆÏö Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– •z!®Ó˚yÓ˚

ÓyÓyÈÙÈüy òyò%ñ ˆÜ˛yÌyÎ˚ñ ˆÜ˛ö•z Óy ˆ§ öyü

ÓòˆÏ°ˆÏåÈ ~§Ó •züÓ˚yö çyˆÏö öy–

•y!§ü ˆÓàˆÏܲ ˆüyê˛y ê˛yܲy ˛õ%Ó˚flÒyÓ˚

ˆòÄÎẙ •°– xyàyü#ܲy° ˆ§ •züÓẙöˆÏܲ ˛§yˆÏÌ

!öˆÏÎ˚ xy§ˆÏÓ xyÓyÓ˚–

ˆ§rê˛ xày!fiê˛ö ܲöˆÏû˛rê˛ fl%Ò° ~áö Órô–

ï˛Ó%Ä üyòyÓ˚ §%!˛õ!Ó˚Î˚Ó˚ ˆú˛yˆÏö Ó°ˆÏ°öñ Î!ò

§!ï˛ƒ•z •z!®Ó˚y ܲáˆÏöy ~•z fl%҈ϰ ˛õˆÏí˛¸ ÌyˆÏܲñ

ï˛ˆÏÓ ~ܲ!òˆÏöÓ˚ üˆÏôƒ•z !ï˛!ö ï˛yÓ˚ §ühflÏ ï˛Ìƒ

˛õ%!°¢ˆÏܲ !òˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓö– ~ÓÇ ~•z

xö%§rôyˆÏöÓ˚ !Ó£ÏÎ˚ ˆày˛õö Ó˚yáˆÏÓö !ï˛!ö–

!òöܲÓ˚ñ òÎẙüÎ˚#Ó˚ §yrôƒ x!û˛ÎyˆÏöÓ˚ ܲÌy

ˆ