22.11.2021 Views

DUDICA

Koherentan i uredan prostor zahtijeva sveobuhvatno planiranje. Stoga, Dudica - Stolarija Rusan ponuda uključuje kompletno opremanje i opremu osnovnih škola i vrtića. Naš siguran i funkcionalan namještaj , edukativna pomagala i materijali, igračke, sportska oprema i oprema za rehabilitaciju usmjereni su prema sposobnostima djece, njihovim obrazovnim potrebama, njihovim roditeljskim očekivanjima i nastavnim programima. Dudica proizvodi su dostupni širom svijeta. To je moguće zahvaljujući našem visoko kvalificiranom osoblju i najsuvremenijim sustavima proizvodnje i skladišta. Kvaliteta proizvoda potvrđena je brojnim certifikatima, a stalna suradnja sa stručnjacima omogućuje brzu prilagodbu potrebama naših klijenata i trenutnim obrazovnim trendovima.

Koherentan i uredan prostor zahtijeva sveobuhvatno planiranje. Stoga, Dudica - Stolarija Rusan ponuda uključuje kompletno opremanje i opremu osnovnih škola i vrtića. Naš siguran i funkcionalan namještaj , edukativna pomagala i materijali, igračke, sportska oprema i oprema za rehabilitaciju usmjereni su prema sposobnostima djece, njihovim obrazovnim potrebama, njihovim roditeljskim očekivanjima i nastavnim programima.

Dudica proizvodi su dostupni širom svijeta. To je moguće zahvaljujući našem visoko kvalificiranom osoblju i najsuvremenijim sustavima proizvodnje i skladišta. Kvaliteta proizvoda potvrđena je brojnim certifikatima, a stalna suradnja sa stručnjacima omogućuje brzu prilagodbu potrebama naših klijenata i trenutnim obrazovnim trendovima.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DIDAKTIKA,OPREMA INAMJEŠTAJ


SADRŽAJ

4 -Ranirazvoj(0-3 godine)

5 -Edukativneigračke

13 -Mekaneigračke

14 -Prvekocke

16 -Guralice– njihalice

18 -Motoričkielementiodspužve

22 -Ogradiceimodularneigraonice

26 -Konstruktoriikocke

27 -Konstruktori

29 -Magnetnikonstruktori

30 -Setovikocki

35 -Didaktika

36 -Umetaljke,puzzleislagalice

46 -Logičkeigreimozgalice

51 -Društveneigre

52 -3D mozaici,bojeioblici

54 -Matematičkeigre

64 -Magnetnilabirintizidneigre

68 -Istraživačkikutak

69 -PlanetZemljaiekologija

70 -Montessori

78 -Senzomotoričkirazvoj

79 -Vizualnapercepcija

83 -Percepcijamirisa

84 -Taktilnapercepcija

87 -Finamotorika

88 -Socioemocionalnirazvoj

93 -Igrenaotvorenom

94 -Igrepijeskom ivodom

98 -Tricikliivozila

100 -Sportskaoprema

101 -Opremazadvorane

103 -Strunjačeimotoričkielementi

112 -Likovniiglazbenikutak

113 -Glazbenisetovi

114 -Likovnimaterijalipribor

129 -Imitativneigre

130 -Kutićkuhinje

147 -Kutićtrgovine

153 -Kutićlutaka

158 -Kazališteilutke

161 -Kutićlutakaikazalište

165 -Autići,vlakoviiživotinje

171 -Malimajstor

172 -Namještajioprema

177 -Ormariipolice

240 -Garderobe

259 -Ležaljkeiposteljina

263 -Stoloviistolice

268 -Garniturezasjedenje

274 -Igraonice

276 -Ogledalaidekoracije

283 -Pokrivkazaradijator

285 -Tepisi

89 -Komunikacijaigovornirazvoj

90 -Zdravlje,tijeloiosjećaji


Pričaonama

Ovojepričaonama .

Kakojenastala„DUDICA“?

Počelismodavne1997.godine,temeljeninapoduzetničkoj

tradicijičijajeosnovnadjelatnostizradaiopremanje

interijeranamještajem premanajrazličitijim zahtjevimai

potrebamakupaca.

Postupnosmoproizvodiliigračkeinamještajzamnoge

trgovineuHrvatskoj.Takosmopomnoistraživalitržištei

uvidjelidakodnasnepostojidovoljnoedukativnihi

kvalitetnihigračakatefunkcionalnogikvalitetnog

namještajaproizvedenoguHrvatskoj.

Igračkeinamještajističusesvojom dugotrajnošćui

kvalitetom stvorenom zageneracije.Danas,uznašeinozemne

partnere,samostalnoproizvodimouHrvatskojpodbrendom

Dudica.

RASTEMO .

Nekaddavnokrenulismosjednim strojem ivlasnikom i

zaposlenikom uistojosobi.Nijebilolako.Danjuseradilou

radioni,anoćususeradilepripreme,nacrti,ponude…

Odposladoposla,odjednogzadovoljnogkupcapremanovom

potencijalnom,polako,alisigurnoizraslismouvelikipogon

kojitrenutnoraspolažesoko1000m2poslovnogprostora

lociranoguGornjojStubici.Odpočetakadodanas

utkanojemnogotruda,voljeikreativnosti,štojerezultiralo

kvalitetnim ioriginalnim proizvodimatezadovoljstvom naših

klijenata.Uzznanjeposjedujemoimodernestrojevetevisoku

tehnologijuizradenamještajaiigračaka,atonam omogućava

praćenjezahtjevnihsvjetskihtrendova.

ZNAMO…

Svakisvojradnastojimoučinitinovim,drugačijim,posebnim,

unikatnim,prirodnim,funkcionalnim,asvetopoželjamakupaca.

Glavninam jeciljistaknutiljepotuigračakainamještajate

napravitiupravoonakavproizvodkakavjekupacizamislio–

kvalitetan,prilagođenprostoruiambijentuukojem senalazi,

prirodan,funkcionalan.

GRADIMO .

Uvlastitojproizvodnjiizrađujemoigračke,namještaji

vanjskiprostor(igrališta).

Mogućnostizradejepremanarudžbiipomjeri.Pritom se

koristikvalitetanmaterijaltenovisistem okovakojipomažu

dasvakicentimetarprostorabudemaksimalnoiskorišteni

dostupan,aistovremenojednostavanzaupotrebu.

Akoželiteopremitibilokojidiodječjegprostora,doma,

vikendiceiliVašegaradnogprostora,apritom imateidejukako

bitotrebaloizgledati,imateslikuiznekogčasopisailiskicu

Vašegarhitekta,iliakonistesigurniusvojezamisliiliuopće

nemateideje–pozovitenasizajednoćemoVašprostoručiniti

ugodnim mjestom zaigru,život,rad.

DUDICA,igračkezasvegeneracije.

DUDICA,proizvedenouHrvatskoj.

www.dudica.com

1


DRAGINAŠI!

Svelikim zadovoljstvom iveseljem predstavljamoVam naš1.katalogvisokokvalitenognamještajas

kojim stevećupoznatiprekonašihdistributera,asadagamožetedobitiizravnoodnaskao

proizvođača.Uvijeknam jebilaželjaudovoljitispecifičnim potrebama,zahtjevimaimogućnostima

našihbrojnihkupacaiiznimnonam jezadovoljstvodautomevećduginizgodinauspijevamo.

Također,sveovegodinenastojimopratitiželjeipotrebedjeceteim

omogućitiotvaranjenovihsvjetova.

Osim klasičnihdidaktičkihigračakanužnihzakvalitetanrastirazvoj,ukatalogumožetepronaći

mnoštvorazličitihinovihedukativnihigara,kaoinamještajkojiseproizvodiunašem proizvodnom

pogonuod1997.godine.Uznavedeno,dajemomogućnostprojektiranja3D nacrtaizkojegmožete

dobitistvarnipreglednamještajaididaktičkihigarapremaVašem prostorukojiopremamo.

Našajemisijapodićisvijestobrojnostipozitivnihučinaka

didaktičkeopremenarastirazvojnajmanjih.

Našajevizijapostatiprviizborzahrvatskeiinozemnedistributerezainteresiranezakvalitetne,

edukativneiekološkeproizvodenamijenjenesvim uzrastima,aponajvišenašim najmanjimaza

jošsretnijeiljepšeodrastanje.

Kreativnim opremanjem iosmišljavanjem prostorazaigru,edukaciju,ustanovuilidom,suradnjom

nastojimodoprinositikvalitetnom isretnom odrastanjudjece.

Uživajteunadolazećim stranicamainašoje-trgoviniteotvoritedjecinovikutgledanja.

VašaDUDICA

DUDICA

StolarijaRusan

Karivaroš35a

49245 GornjaStubica

Hrvatska

E-trgovina:www.dudica.com

E-mail:info@dudica.com

Mob.:+385 (0)99 57 88 370

Mob.:+385 (0)98 930 7227

Mob.:+385 (0)98 806 476

Tel.:+385 (0)49 289 112

Fax.:+385 (0)49 289 112

Poštujućisvezakonskeodredbeibrinućiosigurnostidjece,ovajprogram igračaka,namještaja,kutićaiopreme

prošaojesvaispitivanjavezanauzizdržljivosttedobiovisoke

ocjeneočemusvjedočebrojnicertifikati.

Svimaterijalikojisekoriste,paielementiodspužve,ispunjavaju

22

najvišezahtjeveupogledutrajnostiizaštiteokoliša.


Oplemenjeniiveral

MDF

Bukva Breza

Bagrem

Hrast

10

GODINA

JAMSTVA

Masivnalameliranaploča

BUKVA -Blagoparena

Dužinsko-širinskispojeneploče

Prisklapanjusvihvrstanamještaja

spojevelijepimoi“tiplamo”

(bezkorištenjavijaka).Bezvidljivihspojeva.

Takavnačinspajanjaelemenatagarantira

kvalitetuidugotrajnost.10 godinajamstva.

Završnafinaobrada,zaštita

ekološkim vodenim lakom premaEU standardima.

www.dudica.com

3


RANIRAZVOJ

(0-3 GODINE)

•Edukativneigračke

•Mekaneigračke

•Prvekocke

•Guralice–njihalice

•Elementiodspužve

•Ogradiceimodularneigraonice

4


Edukativneigračke

Drvenakornjačasčekićem

Drvenakornjačasklipovimaubojizaudaranje

čekićem.Drvenakornjačasčekićem,pogodno

zarazvojmotoričkih sposobnostiikoncentracije

najmanjedjece.Igračkakojadodatnopotiče

znatiželjudjeteta.

Dob:2+

Dimenzija:

19x10,9x25,6cm

SKU:82135

Kockaukocki

Klasičnaedukativnaigraslaganja

kocakapoveličini,jednanadrugu.

Setsadržisedam posudica

različitihveličinaiboja.

Dob:3+

Dimenzija:

9x9x38cm

SKU:83211

Drveneslagalice

"Toranj"

Drvenaslagalicaizrađenaje

od6drvenihuzorakazaslaganje

urazličitim bojamatedrvenom

daskom zapodlogu.DrveniToranj

potičeprepoznavanjeboja

teokulomotornukoordinaciju.

Dob:1+

Dimenzija:7x9x23cm

Didaktičkaaktivnakolica-slonić

Stabilnaguralicakojaomogućavasigurnokretanjedjece.

Potičedijetenaprvekorake,aliinainteraktivnu

igru.Brojnitaktilni,zvučniipokretnielementi

načinjenisuoddrvetatečineovuguralicuidealnim

pomagalom uranom razvojudjeteta.Drvene

igračkesuizdržljive,abojanavodenojbazi

nesadržištetnesastojke.

Dob:10m+

Dimenzija:32x31x52cm

SKU:70416

Lorem Ipsum

SKU:81037

RANIRAZVOJ(0-3 GODINE)

www.dudica.com

5


6

Drvenamatematičkanizalicas

oblicimauboji

Umetnioblikepobojiibrojevima!Ovaigračkapotiče

razvojnemotorikeikoordinacije.Različiteboje

pretvarajudidaktičkeigračkeuigrespretnosti.

Drveneigračkesuizdržljive,abojanavodenoj

bazinesadržištetnesastojke.

bazinesadržištetnesastojke.

Dob:1+

Dimenzija:24x7x13cm

SKU:81036

Didaktičkidrvenilabirint

Didaktičkidrvenilabirint

idealanjezapoticanje

razvojanemotorike

iokulomotorne

koordinacijedjece.

Dob:1+

Dob:1+

Dimenzija:

21x20x36cm

SKU:84202

Drvenastazasčetiriautićauboji

Drvenastazasčetiriautićaubojizautrkivanje.Svrha

sejednostavnopuštajuautomobiliipromatrakako

seprevrćujedanprekodrugoga.

Dob:18m+

Dimenzija:

32x9,5x28cm

32x9,5x28cm

SKU:84070

Povuci-potegnifigurusa

ksifolofonom

Povucī potegniglazbenupatkukoja

povlačenjem počinjeautomatski

sviratinaksilofonu.Tadase

stvarajutonoviveselog

zvukakojisvakom djetetu

zvukakojisvakom djetetu

izmameosmijehnalice.

Dob:18m+

Dimenzija:

9,5x20x11cm

SKU:80040

Kućicazaizgradnju"Viola"

Drvenakućaslagalicastriumetaljke.Oblicisenižute

senizanjem stvarakreativnakuća.

Dob:3+

Dimenzija:

22x22x5cm

SKU:84151

SKU:84151

Didaktičkadrvenakocka

saživotinjama

Didaktičkadrvenakockasaživotinjama.Djecarazvijajusvoje

motoričkesposobnostiivizualnupercepcijupronalaženjem

prikladnerupezaumetanjekockicauboji.Djecauče

prepoznatiosnovneoblike,boje

iživotinje.Igralabirintza

iživotinje.Igralabirintza

pomicanjeperliživotinja

sjednenadrugustranu

potičerazvojnemotorike

ruku.Potičeznatiželjui

koncentracijudjece.

Dob:2+

Dimenzija:

Dimenzija:

15,6x15,6x29cm

SKU:84213


Edukativneigračke

Didaktičkadrvenakockasasatom

Didaktičkadrvenakockasasatom 5u1.Djecarazvijaju

svojemotoričkesposobnostiivizualnupercepciju

pronalaženjem prikladnerupezaumetanjekockica

uboji.Djecaučeprepoznatiosnovneoblikeiboje.

Igralabirintzapomicanjeperlisjednenadrugu

stranupotičerazvojnemotorikeruku.

Potičeznatiželjuikoncentracijudjece.

Dob:2+

Dimenzija:

15,3x15,3x30cm

Drvenivlakić-farma

Laganavožnjavlakom ivagonimasživotinjama.

Drvenivlakićslokomotivom idvavagona,

jednim konjem ikravom.

Dob:1+

Dimenzija:8,5x6,7x35cm

SKU:82143

SKU:84211

Šarenadrvenapremetaljka

Didaktičkadrvenapremetaljkaodperlirazličitihveličinaioblika.

Potičerazvojnemotorikeiokulomotornekoordinacije.

Didaktičkakocka-slonić

Didaktičkakockā slonićokupiratćedijetezabavnim

aktivnostimaiučenjem.Imapetrazličitihigarasasvakestrane.

Dob:1m+

Dimenzija:

15x14x16cm

SKU:84201

Dob:18m+

Dimenzija:

27,2x19x27,9cm

SKU:84212

Pametnadidaktičkadrvenakocka

Didaktičkadrvenakocka5u1.Potičeserazvojmotoričkih

sposobnostiiokulomotornekoordinacijepronalaženjem

prikladnerupezaumetanjekockicaubojitepoznavanje

sata.Djecaučeprepoznavatiosnovneoblikeiboje.Igra

labirintzapomicanjeperlisjedne

nadrugustranudobrajepomoć

uvježbanjunemotorikeruku.

Potičeznatiželju,dječjupažnjui

koncentraciju.

Dob:3+

Dimenzija:

23x22x34cm

SKU:84189

RANIRAZVOJ(0-3 GODINE)

www.dudica.com

7


8

Drvenastazazakuglice-40 dijelova

Drvenastazazakugliceod40dijelovazaizgradnjurazličitih

mostova,tunelaistazakojimakuglicamoraproći.Setje

mogućeproširitidrugim setom stazazakuglice.Potiče

serazvojdječjepreciznostiiravnoteže.

Dob:3+

Dimenzija:

Dimenzija:

37x26,5x6cm

SKU:82071

Drvenivlakićsdvavagona

19-dijelnivlakićubojamasdvavagonazaigranje.Potičerazvoj

motoričkihvještinadjece,predmatematičkihvještina,

vizualnepercepcijetelogičkogzaključivanja.

Dob:18m+

Dimenzija:

34x11x7cm

34x11x7cm

SKU:84089

DidaktičkadrvenaigraJenga

Didaktičkidrvenitoranjzadjecuu

petrazličitihboja.Ciljigreje

izvućiblokoveiztornja,adase

toranjnesruši.Potičese

razvojstrpljenjaimotoričkih

sposobnosti.

sposobnosti.

Dob:3+

Dimenzija:

7x7x25,7cm

SKU:84205

Drvenakućicasčekićem

Drvenakućicasčekićem ikuglicamazabavnajeigračkaza

maludjecu.Kucanjeiudaranjeukućicupotičegrubu

motorikuikordinacijudjeteta.Paketuključuje

kućicu,čekićičetirilopte.

Dob:3+

Dimenzija:

Dimenzija:

14x18,2x13cm

SKU:84199

Drveneumetaljkes

geometrijskim oblicima

Ranirazvojzarazumijevanjeoblika.Gradivještine

razlikovanjaoblika,bojaiveličine,potičedjecimaštu.

Savršenaveličina

zarukenajmanjih.

Dob:18m+

Dob:18m+

Dimenzija:

15.5x15x6,5cm

SKU:72438

Šarenidrvenistolićsčekićem

Prvaigračkazamalepomagačeuradionici.Udaranječekićem

potičerazvojgrubemotorikeikordinacijepokreta.

Dob:3+

Dimenzija:22x9x12cm

SKU:82134


Edukativneigračke

Didaktičkakućica"Sovica"

Drvenadidaktičkakućicazasortiranjeoblika.Nakrovukuće

nalazeseruperazličitihoblikazaumetanjeodgovarajućeg

drvenogkomada.Ciljjenapunitikućudrvenim oblicima,

akrovićsemožepodićikakobisedrvenidijeloviizvadili

zanovuigru.

Didaktičkaigra"Sretnafarma"

Drvenafarmasdrvenim guramaživotinjazazabavu.Set

uključujepločuzaigranje,staju,ogradu,drvoidruge

drvenegurezafarmu.Ovajkompletpomoćićedjeci

upoznatiraznedomaćeživotinje,njihovaimena,boje

izvukovekojeproizvode.Setsadrži49komada.

Dob:3+

Dimenzija:

20x14x15,7cm

SKU:72439

Dob:3+

Dimenzija:

50x31x36cm

SKU:82222

Didaktičkakocka"Supersedmica"

Didaktičkadrvenakockasa7različitihigarasasvakestrane

kocke.Zaokupiratćesvakodijete

zabavnim aktivnostima.

Ovakockapotaknutće

dijetedaprepozna

bojeinaučirazlikovati

vrijeme.

Dob:3+

Dimenzija:

23x22x34cm

SKU:84186

Višefunkcionalnaigra"Educirajse"

Višenamjenskakreativnaigras90komadića.Poticanjerazvoja

dječjekreativnosti.Dijeteučiprepoznatibrojeve,oblikeiboje.

Igrajeidealnazapoticanjerazvojakoordinacijetezatreningi

jačanjelogičkograzmišljanja.Igrapecanja,slaganjebrojeva

ilislaganjeprstenajedannadrugi.Igrajerazvijenatakoda

potaknezanimanjemališanazaučenjeipretvoriučenjeu

zabavu.Svidijelovisulakohvatljiviiidealnizanajmanje.

Dob:3+

Dimenzija:

20x7x45,6cm

SKU:88212

Drvenastazazakuglice-66 dijelova

Drvenastazazakugliceod66dijelovazaizgradnjurazličitih

mostova,tunelaistazakojimakuglicamoraproći.Setje

mogućeproširitidrugim setom stazazakuglice.Potičese

razvojdječjepreciznostiiravnoteže.

Dob:3+

Dimenzija:

50,5x31,5x4,5cm

SKU:82067

RANIRAZVOJ(0-3 GODINE)

www.dudica.com

9


Slagalicazaumetanjeoblika-vrt

Drvenaslagalicā vrtsazadatkom dadijetepronađepravo

udubljenjezacvijeće,gljiveidrugerazličiteoblikevrta.

Sastojiseod18dijelova.

Dob:3+

Dimenzija:

16x6x16cm

AutićiFanCars

Živahniautomobilizanajmlađe.Idealnizaigrunaotvorenom

iuzatvorenom.Setod22autića,od9do13cm.

Dob:1+

Dimenzija:38x9x23cm

SKU:6936

SKU:84154

Autoservisiparkiralište

Uvijeksretniipopravljeniautićiuđuiizađuizovegaraže.

Vrataselakootvaraju,aautomobililakoparkiraju

nakrovu.Setod4komada.

Dob:1+

Dimenzija:59x29x37cm

SKU:7520

PremetaljkaLabirint

Premetaljkasdrvenim oblicimaikuglicama

kojeputujulabirintom.

Dob:2+

Dimenzija:

30x25x35cm

SKU:NS0501

PremetaljkaVeseliautobus

Premetaljkasdrvenim oblicimaikuglicamakoje

putujudrvenim autobusom.

Dob:2+

Dimenzija:39x17x24cm

SKU:NS0292

Drvenaslikovnica"Životinje"

Drvenaslikovnicazaučenjemalihživotinjas8motiva.

Dob:1+

Dimenzija:12,5x2x11cm

SKU:84148

10


www.dudica.com

Edukativneigračke

RANIRAZVOJ(0-3 GODINE)

Velikamotoričkakocka

Kockajeizrađenaoddrveta.Sastojiseod5različitihstranica

kojepotičuvišedjecenaistovremenuzabavuiigru.

Nizmogućnostiigranjapotičeosjećajspretnosti,prostorne

percepcije,motoričkesposobnostiilogičkograzmišljanja.

Velikakockaimapunozabavnihelemenata.

Dob:2+

Dob:2+

Dimenzija:

29,5x29,5x58cm

SKU:CI0740

Umetaljkas4 oblika

Drvenaumetaljkasrupamaodjedandočetirikojetreba

pravilnonizatinastalak.Razlikujusepobrojurupatepo

bojisvakogelementakojitrebananizati.

Dob:2+

Dimenzija:

48x9,5cm x7cm

48x9,5cm x7cm

SKU:NS0153

Umetaljka-valjci

Razvrstavanjeislaganjevaljakapoveličiniiboji.

Dob:2+

Dimenzija:

23x18cm

SKU:NS0312

Umetaljka-bojeiveličine

Početnorazvrstavanjegeometrijskihelemenatapoboji,oblikui

veličinikolikostalakimautoraipočemuserazlikujutena

kolikosenačinamožesložitioblik.

Dob:1,5+

Dimenzija:

17,5x17,5cm

17,5x17,5cm

SKU:NS0375

Didaktičkaguralica

Višenamjenskaguralicakombiniraigranjeiučenje.Potiče

kreativnostinemotoričkesposobnosti.Zupčanici,

ksilofon,premetaljka,satirotirajućekockeodličnisu

edukativnidodacikojistimulirajunumotoriku.

Gumom obloženikotačiomogućavajunesmetano

kretanjebezbuke.

kretanjebezbuke.

Dob:1+

Dimenzija:

34x34x47cm

SKU:CI3302

11


StolpremetaljkaFarma

Stolsprekrasnom premetaljkom ukojojsedjecastarije

jasličkeskupinemoguzabavljatifarmom,životinjamai

traktorom tepostajumalifarmeriuzapetljanojžici.

Dob:2+

Dimenzija:60x80cm

SKU:VG0670

Zidnoogledalosprečkom

Sigurnosnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvir

sprečkom kojapomažemalenim bebamadanaprave

svojeprvekorake.

Materijalizradejevisokokvalitetanbukovmasivipremaz

zaštitautrislojasvisokokvalitetnim ekološkim lakom.

Dob:1+

Dimenzija:125x78cm

SKU:385-1351

Zidnoogledalosprečkom

Sigurnosnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvirs

prečkom kojapomažemalenim bebamadanapraveprve

korake.Promatrajućisebeotkrivajuvlastitiidentitet.Ogledalo

dolazisdrvenim rukohvatom.Držanjem uzrukohvatdjeca

semoguprošetatiuzogledalo.Ogledalomožestajati

vodoravnoiokomitonazidu.

Materijalizradejevisokokvalitetanbukovmasivipremaz

zaštitautrislojasvisokokvalitetnim ekološkim lakom.

Dob:1+

Dimenzija:127x69cm

SKU:E522574

12


Mekaneigračke

KrpenalutkaGITA

Velikakrpenalutkakojapomažeurazvojunemotorike.

Odjećalutkeimarazličitenačinekopčanja.Odjećalutkeje

napravljenauvišeslojeva.Tijelolutkejemekano.

Prvekocke

Plišanekockesrazličitim uzorcimaiteksturamasasvake

strane.Kadasetim kockamadijeteigra,kockedaju

zabavaniugodanzvuk.

Dob:3+

Dimenzija-visina:75cm

SKU:NS2054

Dob:0+

Dimenzija:8x8x8cm

SKU:CI5077

KrpenalutkaBaby

Velikakrpenalutkakojapomažeurazvoju

nemotorike.Odjećalutkeimarazličite

načinekopčanja.Odjećalutkeje

napravljenauvišeslojeva.

Tijelolutkejemekano.

Dob:3+

Dimenzija-visina:44cm

SKU:NS2067

KrpenalutkaLOLO

Velikakrpenalutkakojapomažeurazvoju

nemotorike.Odjećalutkeimarazličite

načinekopčanja.Odjećalutkeje

napravljenauvišeslojeva.

Tijelolutkejemekano.

Dob:3+

Dimenzija-visina:75cm

SKU:NS2065

RANIRAZVOJ(0-3 GODINE)

www.dudica.com

13


14

Kocke

Ovekockepomažudjecidanaučeosnovne3Dgeometrijske

likovekaoštosukocke,prizme,pravokutnici,piramideteda

moguizgraditikonstrukcijeizsvojemašte.Napravljenesuod

tvrdeplastikeijednostavnosesastavljajuirastavljaju.

Dob:2+

6boja

6boja

72kom

SKU:NS4098

Konstruktor

Konstruktors85elemenataprepundijelovaodkojihsemogu

slagatimaliroboti,vozila,dizalice,automobili.

Zapravosveštomožezamislitidječjamašta.

Dob:2+

SKU:NS4112

Kanticaumetaljkasašarenim

drvenim kockama-50 dijelova

Popularnekockekojećezabavitiinajmanje,apogodnesu

zasvakodnevnoučenjeraznihvještina.Kanticaslužiza

spremanjekockicaiopremljenajeručkom zalakonošenje.

Setjedizajniranbezoštrihrubovaiprikladanjezamaludjecu.

Izrađenisuodvisokokvalitetnogdrva.Setsadrži50dijelova.

Izrađenisuodvisokokvalitetnogdrva.Setsadrži50dijelova.

Igračkapotičerazvojrazvojlogičkograzmišljanjate

razvojnemotorike.

Dob:1+

Dimenzija:

35x2,3x25cm

SKU:84204

Duplekocke

Velikiplastičnioblici,prikladnizanajmlađudjecuidjecus

posebnim potrebama.Zbogsvojegosmerokutnogoblika

mogusestvaratineobičniobliciusvim smjerovima.

Dob:2+

Dimenzija:

15x6x6cm

15x6x6cm

48komada

6boja

SKU:E522122

Mekanekocke-voće

Šestmekanihkockismotivimavoća.

Dob:6m+

Dimenzija:

15x15cm

6kom

SKU:NS2116

SKU:NS2116


Prvekocke

KockeZOO

Šarenedrvenekockeoslikanemalim životinjama,

brojevimaislovima.

Dob:1+

Dimenzija:

25x20x25cm

100kom

SKU:CI3556

Kockeodspužveubojidrva

Setkockiodpjenastogmaterijalauimitacijidrvakoji

omogućavadjecisigurnoigranjevećodnajranije

dobibezstrahadaćeseozlijediti.Osim maštovitog

slaganja,kockedajudjeciprilikudaseupoznajus

različitim geometrijskim oblicimainjihovim

mogućnostimagradnje.

Dob:2+

40kom

SKU:MW2940

KockeodspužveubojiEVA

Setkockiodpjenastogmaterijalauosnovnim bojamakoji

omogućavadjecisigurnoigranjevećodnajranijedobibez

strahadaćeseozlijediti.Osim maštovitogslaganja,kocke

dajuprilikudjecidaseupoznajusrazličitim geometrijskim

oblicimainjihovim mogućnostimagradnje.

Dob:2+

40kom

SKU:MW1940

Basickocke

Basickockesadržekockesvihveličinaiboja.

Nesadržipodlogenilikove.

Dob:18m+

Visina:4,8cm

120kom

SKU:NS4007

Prvekocke

Plišanekockesrazličitim uzorcimaiteksturamasasvakestrane.

Kadasetim kockamadijeteigra,kockedajujedanzabavani

ugodanzvuk.

Dob:0+

Dimenzija:8x8x8cm

SKU:CI5077

RANIRAZVOJ(0-3 GODINE)

www.dudica.com

15


Triciklmotor

Izdržljiv,čvrstiopremljendvamastražnjim kotačimaza

dodatnustabilnostdjeteta.Pomažeprirazvoju

ravnotežeinojmotorici.

Zaunutarnjuivanjskuupotrebu.

Spripremom zaprikolicu.

Dob:3+

Dimenzija:

59x40x39cm

SKU:3320

Skutersgumenim kotačima

Kulskuterzadječakeizadjevojčice.Izdržljiv,čvrstiopremljen

dvamastražnjim kotačimazadodatnustabilnost.Pomažuujačanju

djetetovestabilnosti,nojmotoriciisamopouzdanju.

Zaunutarnjuivanjskuupotrebu.Spripremom zaprikolicu.

Dob:3+

Dimenzija:

59x40x39cm

SKU:3331

Prikolica

Čvrstaprikolicakojasemožepričvrstitinatricikle.

Pružadodatnefunkcijekojesadamože

koristitikaoprijevoznosredstvo.

Dob:3+

Dimenzija:

59x29x37cm

SKU:3336

NjihalicaKrokodil

Stabilnaklackalicazatriosobe.Dijetesemožesamostalno

klackatikadasjedinasredini.Klackalicajepredviđena

za3x50kg.Pomažeurazvojuravnotežeitjelesnom razvoju.

NjihalicaPas

Stabilnaklackalicazatriosobe.Dijetesemožesamostalno

klackatikadasjedinasredini.Klackalicajepredviđena

za3x50kg.Pomažeurazvojuravnotežeitjelesnom razvoju.

Dob:1+

Dimenzija:

101x42x40cm

SKU:6721

Dob:1+

Dimenzija:

101x42x40cm

SKU:6722

16


Guralice-njihalice

NjihalicaPolicija

Malaielegantnapolicijskaklackalicazajačanjedjetetova

osjećajazaravnotežu.Klackalicajepredviđenazado50kg.

Možeseprenositi.Zavanjskuiunutarnjuupotrebu.

Dob:1+

Dimenzija:

71x37x37cm

Njihalicakonj

Drvenanjihalicakonjaizrađenaoddrveta.

Dob:18m+

Dimenzija:

72,5X53X31cm

SKU:VG5616

SKU:6734

Didaktičkaaktivnakolica-slonić

Stabilnaguralicakojaomogućavasigurnokretanjedjece.

Potičedijetenaprvekorake,aliinainteraktivnuigru.

Brojnitaktilni,zvučniipokretnielementinačinjenisuod

drvetatečineovuguralicuidealnim pomagalom uranom

razvojudjeteta.Drveneigračkesuizdržljive,abojana

vodenojbazinesadržištetnesastojke.

Dob:10m+

Dimenzija:

32x31x52cm

SKU:70416

Didaktičkaguralica

Višenamjenskaguralicakombiniraigranjeiučenje.Potiče

kreativnostinemotoričkesposobnosti.Zupčanici,ksilofon,

premetaljka,satirotirajućekockeodličnisuedukativni

dodacikojistimulirajunumotoriku.Gumom obloženi

kotačiomogućavajunesmetanokretanjebezbuke.

Dob:1+

Dimenzija:34x34x47cm

SKU:CI3302

RANIRAZVOJ(0-3 GODINE)

www.dudica.com

17


Geometrijskielementi4 kom

MOTORIČKIELEMENTI

Znanstvenojedokazanodajeprvagodina

djetetovaživotaiznimnoznačajnazanjegov

psihozičkiimotoričkirazvoj,kaoinjegovo

budućezdravlje.Vrlojevažnopoticajno

okruženjekojeobogaćujedječjuigruinjihov

procesučenjatepotičenaotkrivanjevlastitih

mogućnostiistrategijaučenja,kaoimeđusobnu

interakcijudjece.

Korištenjem različitihpoticajazamotoričkirazvoj

djeteta,omogućavaseistraživanjenjegovihosjetila

tepospješujezdravljeisigurnimotoričkirazvoj.

Proizvedenouskladuseuropskim

standardimakvalitete.

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom odtrajne

PVCtkanine.Setodkruga,trokuta,pravokutnikaikvadrata.

Dimenzija:

4cm debljine

trokut- 36x36x31cm

kvadrat- 30x30cm

pravokutnik- 30x42cm

kruḡ 30cm

SKU:NS0567

Geometrijskielementiodspužve,

Set1

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom od

trajnePVCtkanine.Setod10elemenatarazličitih

geometrijskihoblikakojiomogućavajuizgradnju

dvoracaizmašte.Koristeseusvrhurehabilitacije

priraznim motoričkim vježbama.

Geometrijskielementiodspužve,

Set2

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom odtrajne

PVCtkanine.Setod11elemenatarazličitihgeometrijskih

oblikakojiomogućavajuizgradnjudvoracaizmašte.

Koristeseusvrhurehabilitacije

priraznim motoričkim vježbama.

Dimenzija:120x75x30cm

SKU:NS1994

Dimenzija:150x90x30cm

SKU:NS1995

Geometrijskielementiodspužve,

Set3

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom od

trajnePVCtkanine.Setod10elemenatarazličitih

geometrijskihoblikakojiomogućavajuizgradnju

dvoracaizmašte.Koristeseusvrhurehabilitacije

priraznim motoričkim vježbama.

Geometrijskielementiodspužve,

Set4

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom odtrajne

PVCtkanine.Setod8elemenatarazličitihgeometrijskih

oblika,kojiomogućavajuizgradnjudvoracaizmašte.

Koristeseusvrhurehabilitacijepriraznim

motoričkim vježbama.

Dimenzija:120x90x30cm

SKU:NS1996

Dimenzija:120x90x30cm

SKU:NS1997

18


Elementiodspužve

SjedalicaZmija

SjedalicaZmija,9elemenata.

Dimenzija:

maks.dužina170cm

SKU:NS2148

SetKrešolino

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom

odtrajnePVCtkanine.11elemenatazasvladavanje

uspinjanja,spuštanjateprovlačenja.Elementise

mogurasporeditiuraznim kombinacijama.

Dimenzija:

250x250x150cm

SKU:NS0125

Cvijet

Taktilnicvijet

Dimenzija:Ø140cm,10cm debljina

SKU:NS1907

RANIRAZVOJ(0-3 GODINE)

www.dudica.com

19


VelikiSetKrešolino

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom

odtrajnePVCtkanine.19elemenataza

svladavanjeprepreka.Elementise

mogurasporeditiuraznim kombinacijama.

Dimenzija:

284x284x60cm

100cm najvišatočka

SKU:NS0128

Stazazaspuštanjeiprovlačenje

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom

odtrajnePVCtkanine.Elementizasvladavanje

uspinjanja,spuštanjaiprovlačenja.Elementi

semogurasporeditiuraznim kombinacijama.

Dimenzija:

Dvijestrunjače

Dvijestrunjačē 60x87,5x3cm

Malagredā 60x25x15cm

Velikagredā 60x25x30cm

Most- 60x60x30cm

Kosinā 60x68x30cm

SKU:NS2198

Početniset

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom od

trajnePVCtkanine.Svladavanjepreprekazanajmlađe.

Elementisemogurasporeditiuraznim kombinacijama.

Dimenzija:

140cm širina;20cm visina

Setod9elemenata

SKU:NS2117

20


Elementiodspužve

KutićDan-noć

Mekanikutićzasigurnuigru.

Dimenzija:

podnastrunjačā 115x115x10cm

zidnestrunjačē 115x115x5cm

SKU:NS2149

Prostirkacvijetiogledalo

Prostirkaspetjastučićauoblikucvijeta,

ausrediniplexiogledalo.

Dob:6m+

Dimenzija:

Ø145cm,10cm debljina

SKU:NS2111

SetMoni

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom od

trajnePVCtkanine.10elemenatazasvladavanje

prepreka.Elementisemogurasporediti

uraznim kombinacijama.

Zaminimalnočetirimetrakvadratna.

SKU:NS0224

RANIRAZVOJ(0-3 GODINE)

www.dudica.com

21


Malibrod

Malimanipulativnibrodsmnogo

senzornihimotoričkihelemenata.

Dimenzija:393x176x243cm

SKU:NS9190

KutakOtokibrod

Otokibrodsadržirazneaktivnosti,tobogan,

labirint,pomičnosidro,kotačnaokretanje,

ljestve,mrežuzapenjanje,

stepeniceidrugo.

Dimenzija:550x340x240cm

SKU:NS9180

22


Ogradiceimodularneigraonice

Kutakzaaktivnosti-Metro

Miniigralište,kaozabavnaigraonicazamaludjecu,

nezahtijevapunoprostora.Idealnozačekaonice,

igraoniceimaleprostorije.Sastojiseoddviju

razinazaigru,igresazupčanicima,

labirinta,stepenicaitobogana.

Dimenzija:121x121x127cm

SKU:NS9072

KutakVRT

Kutakzaigrū imitacijadvorišta.

Skrovištesmadracem i

manipulativnim zidom.

Djecakoristezidza

penjanje,potom

manipulativnizidte

toboganzaspuštanje.

Idealannačinzauprizoriti

dvorišteiznadiispodzemlje

uzatvorenom prostoru.

Dimenzija:

236x252x198,8cm

SKU:NS9161

RANIRAZVOJ(0-3 GODINE)

www.dudica.com

23


Setplatnenihparavana

Platneniparavanzanizanje.

Plavi,narančastiizelenipodvakomadatejedanžuti.

Platnojeperivona30°C.

Dimenzija:90x70cm - 7kom

SKU:NS9500

Platneniparavanjednobojni

Platneniparavan- jednobojni.

Platnojeperivona30°C.

Dimenzija:90x70cm - 1kom

SKU:NS0091

Platneniparavancvijeće

Platneniparavanstricvijetarazličiteveličine.

Platnojeperivona30°C.

Platneniparavantulipan

Platneniparavanstulipanom.

Platnojeperivona30°C.

Dimenzija:90x70cm

SKU:NS0903

Dimenzija:90x70cm

SKU:NS0905

Tunel

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom

odtrajnePVCtkanine.

Dimenzija:80x60x60cm

SKU:NS2184

Preklopnastrunjača

Udobnapreklopnastrunjačazanajmlađe.

Dimenzija:180x60x5cm

SKU:PS2160

24


Ogradiceimodularneigraonice

Ogradica-Konj

PARAVANI

Dimenzija:81x63x22cm

Organizacijaprostoraujaslicamapravijeizazov.

Fokusjeusmjerennasigurnost,funkcionalnost,

aktivnostiiestetiku.Djecasemorajuslobodno

kretatiiimatidovoljnoprostora.Morajubiti

zaštićenaodozljeđivanja.Ogradicesustoga

idealanizborzatajzadatak.Sadržerazličite

vrsteaktivnosti:okretneoblikeodplexiglasa,

ogledalo,labirintipremetaljku.Moguse

savršenokombiniratiuskladusvašim

prostorom tesepopotrebimoguksirati

nazid.Pomažuurazvojunemotorike,

vizualnepercepcijeikoordinacijepokreta.

Materijal:breza.

SKU:NS0088

Ogradica-Ogledala

Dimenzija:81x63x22cm

Ogradica-Vrata

Dimenzija:81x63x22cm

SKU:NS0086

SKU:NS0090

Ogradica-Labirint

Dimenzija:81x63x22cm

SKU:NS0087

Ogradica-Premetaljka

Dimenzija:81x63x22cm

SKU:NS0089

RANIRAZVOJ(0-3 GODINE)

www.dudica.com

25


KONSTRUKTORII

KOCKE

•Konstruktori

•Magnetnikonstruktori

•Setovikocki

26


Konstruktori

Drvenastazazakuglice-40 dijelova

Drvenastazazakugliceod40dijelova,zaizgradnjurazličitih

mostova,tunelaistazakojimakuglicamoraproći.

Setjemogućeproširitidrugim setom stazazakuglice.

Potičeserazvojdječjepreciznostiiravnoteže.

Drvenastazazakuglice-66 dijelova

Drvenastazazakugliceod66dijelova,zaizgradnjurazličitih

mostova,tunelaistazakojimakuglicamoraproći.

Setjemogućeproširitidrugim setom stazazakuglice.

Potičeserazvojdječjepreciznostiiravnoteže.

Dob:3+

Dimenzija:

37x26,5x6cm

SKU:82071

Dob:3+

Dimenzija:

50,5x31,5x4,5cm

SKU:82067

Policijskisetdrvenihkocakanabaterije

Drvenipolicijskiautomobilnabaterijekojiseslažeublokove

policijskestanice.Zabavnaigračkazapoticanje

razvojanemotorike.Igračkapomažerazvitisvijest

oigranjuulogaipovećavaintereszazanimanjem policajca.

Dob:1+

Dimenzija:

4x4,7x27cm

SKU:84093

Vatrogasnisetdrvenih

kockinabaterije

Vatrogasnisetkockinabaterijekojiseslažeublokove

vatrogasnestanice.Zabavnaigračkazapoticanjerazvoja

nemotoriketepoticanjemašte.Igračkapomažerazviti

svijestoigranjuulogaipovećavainteres

zazanimanjem vatrogasca.

Dob:1+

Dimenzija:

24x4,7x27cm

SKU:84094

Dizalicasdodacima

Velikažutadizalicazamalegraditelje.Paketuključujedizalicui

trinaestdodataka.Tosuprometniznakovi,automobil,kolica,

čunjići,barijere,kockeitransportnapaleta.

Dob:3+

Dimenzija:

31x42x25cm

SKU:84087

Neopuzzle

Neopuzzlesadržešareneprozirnemagnetneoblikekoji

omogućavajustvaranjebrojnihkreativnih2Di3Dmodela.

Jednostavnim ibrzim spajanjem stvarazanimljive

građevinetedajeuputemladim graditeljima

kakokorakpokorakizgraditiraznemodele

teihistodobnopodučavaosnovama

znanostigrađevinarstvaiinženjeringa.

Dob:2+

Dimenzija:

malielementi:6x7cm

velikielementi:15x15cm

32elementa

SKU:NS4301

www.dudica.com

KONSTRUKTORIIKOCKE

27


Konstruktor

Konstruktors85elemenataprepundijelovaodkojihse

moguslagatimaliroboti,vozila,dizalice,automobili.

Zapravosveštomožezamislitidječjamašta.

Dob:2+

SKU:NS4112

Kocke

Ovekockepomažudjecidanaučeosnovna3Dgeometrijska

tijelakaoštosukocke,prizmeipiramideteda

moguizgraditikonstrukcijeizsvojemašte.Napravljenesuod

tvrdeplastikeijednostavnosesastavljajuirastavljaju.

Dob:2+

6boja

72kom

SKU:NS4098

Kocke-88 kom

Kockesplastičnom kutijom zaizgradnjuraznihoblika.

Omogućavajudjecikreativnuigru.Sigurno zauporabu,

netoksično.

Dob:3+

Dimenzija:37x23x25cm

SKU:ST8813

Šarenikonstruktor

Odovogsetamogusegraditiiizgraditirazni

oblicikojipružajupotpuniužitak.

Dob:3+

Dimenzija:4x3,5cm

SKU:NS4011

Duplekocke

Velikiplastičniobliciprikladnizanajmlađudjecuidjecus

posebnim potrebama.Zbogsvojegosmerokutnogoblika

mogusestvaratineobičniobliciusvim smjerovima.

Dob:2+

Dimenzija:

15x6x6cm

48komada

6boja

Basickocke

Basickockesadržekockesvihveličinaiboja.

Nesadržipodlogenilikove.

Dob:18m+

Visina:4,8cm

120kom

SKU:NS4007

SKU:E522122

28


Magnetnikonstruktori

Magnetnikonstruktor

Magnetnikonstruktorkojim djecamogunapraviti

neograničenbrojoblika.Sastojiseodmagnetnihštapićai

metalnihkuglica.Ovajkonstruktorizrazitojedobarkakobi

djecamoglaeksperimentiratisazahtjevnijim građevinskim

formama.Možesegraditiusvim smjerovimatesesusreću

iučerazlikovatidvasuprotnamagnetnapola

injihovaprivlačnost.

Dob:2+

244kom

SKU:VO0786

Transformer

Dizajniranjetakodapodupireintelektualnirazvojvrtićkei

školskedjece.Potičedjecunastvaranjenovihidejateje

njihovakreativnostusmjerenanastvaranjenovih3Doblika.

Setsadrži32elementa.

Dob:2+

Dimenzija:

malielementi:6x7cm

velikielementi:11,2x12,7cm

baza:7x7cm

kotači:5,8cm

SKU:NS4303

Neopuzzle

Neopuzzlesadržešarene,prozirnemagnetneoblikekoji

omogućavajustvaranjebrojnihkreativnih2Di3Dmodela.

Jednostavnim ibrzim spajanjem stvarazanimljive

građevinetedajeuputemladim graditeljima

kakokorakpokorakizgraditiraznemodele

teihistodobnopodučavaosnovama

znanostigrađevinarstvaiinženjeringa.

Dob:2+

Dimenzija:

malielementi:6x7cm

velikielementi:15x15cm

32elementa

SKU:NS4301

KONSTRUKTORIIKOCKE

www.dudica.com

29


GrađevnimaterijalMINI

Geometrijskiobliciizrađenisuodkvalitetnog,vrhunski

obrađenogmasivnogdrva.Razvijajumaštui

koncentracijutejeneizostavnaigračka

većnizgeneracija.Namijenjenajeindividualnojigri,

grupnojigriiliigripozadatcima.

29elemenata

Drvenekockeuboji-50 kom

Setdrvenihkockicaubojiraznihveličinaiboja,

noobrađenihibezoštrihrubova.

Dob:2+

SKU:SI2864

SKU:TY0029

Policazagrađenje

Policazagrađenjenakotačima,dvostrukefunkcijeza

spremanjegrađevnogmaterijala,opremljenas12pari

drvenihvodilica.Predviđenazaplastičnekutije:6dubokih

i6plitkihkutija.Gornjaplohapolicezagrađenjepresvučena

jeprotukliznom podlogom s6cm visinekojičine

plohuzagrađenom.Bezoštrihrubova.Ruboviobrađeni

ABStrakom 2mm iradijusruba2mm.

Elementjesastavljenbezvidljivihvijaka.

Materijalizrade:oplemenjeniiveral18mm.

Paletadekoramaterijalairubnihtrakanaizbor.

Dimenzije:100x86x42cm

SKU:385-1180

Drveniblokoviuboji

Setod120drvenihpločicazagrađenje

izrađenihodvisokokvalitetnogdrvaučetiri

osnovnebojeiprirodnojboji.

Dolazesplatnenom vrećicom začuvanje.

Dob:2+

Dimenzija:

blok:22,5x3,4x1,6cm

100kom bojadrva

20kom obojenih

SKU:NS0374

30


www.dudica.com

Setovikocki

KONSTRUKTORIIKOCKE

Građevnimaterijal100

Geometrijskiobliciizrađeniodvisokokvalitetnogivrhunski

obrađenogdrva,sazaobljenim rubovima.Potičerazvoj

mašteikoncentracije.Neizostavnajeigračkavećnizgeneracija.

Namijenjenajeigrigrađenjaindividualno,grupnoilipo

zadatcima.Mogusesložitiičuvatiupraktičnojdrvenoj

kutijinakotačima.

kutijinakotačima.

Dob:2+

Dimenzija:

10mostića:12x1,8x6cm

10valjaka:12x6cm

17kocki:6x6cm

17kvadara:12x6cm

25pravokutnika:20x6x1,8cm

25pravokutnika:20x6x1,8cm

SKU:385-100

3piramide:12x6cm

3stošca:12x6cm

5polikrugova:6x3cm

10trokuta:6x3cm

31

Kutijasgrađevnim materijalom

Velikedrvenekutijesgeometrijskim oblicimaizrađenim od

kvalitetnog,vrhunskiobrađenogdrva.Potičurazvoj,

koncentracijuimaštu.Namijenjenajeigrigrađenjaindividualno,grupnoilipozadatcima.

Slažuičuvajuseudrvenojkutiji.

Dob:2+

Dob:2+

Dimenzija:

16kocaka:10x10cm

16blokovazagrađenje:20x10x5cm

8kocakarazrezanihnapola:9,5x9,5x10cm

8kocakarazrezanihnačetvrtine:6,7x6,7x10cm

12pločica:10x10x5cm

12stubova:20x5x5cm

12stubova:20x5x5cm

8dijagonalnoprepolovljenihblokova:20x10x5cm

SKU:236300

Velikidrveniblokovizagrađenje

Setod156drvenihblokova.Postojimogućnost

pospremanjaičuvanjaudrvenojkutiji.

Dob:2+

Dimenzija:

36kocaka:10x10x10cm

36blokovazagrađenje:20x10x5cm

36blokovazagrađenje:20x10x5cm

24dijagonalnoprepolovljene

kocke:9,5x9,5x10cm

24kockerazrezanena

četvrtine:6,7x6,7x10cm

24pločice:10x10x5cm

12stubova:20x5x5cm

SKU:236600

SKU:236600

Kutijazagrađevnimaterijal

Drvenakutijaodbukovogmasiva.Služizaspremanje

ipremještanjesvihdijelovasetagrađevnogmaterijala.

Kutijajenakotačima.Obostranoprihvatljivazalakše

premještanjeuprostorpremapotrebi.

Dimenzija:42x42x32cm

SKU:385-1364

SKU:385-1364


KutijazamaterijalAnica

Kutijazapohranuraznihdječjihstvariimaterijala,praktična

ijednostavna.Slakoćom seuklapausvakistilsvojim

modernim ijednostavnim dizajnom.Mališanićesveseljem

unjustavljatiiposprematisvojeomiljeneigračke,akakoje

kutijanakotačima,imajumogućnostbezmukepovestijes

jednogmjestanadrugo.

Materijalizrade:oplemenjeniiveral18mm.

Kutijabezoštrihrubova.Ruboviobrađeni

ABStrakom 2mm iradijusruba2mm.

Kutijajesastavljenabezvidljivihvijaka.

Paletadekoramaterijalairubnihtrakanaizbor.

Dimenzija:40x39x32cm

SKU:385-1365

IgraToranj

Slaganjetornjauzpomoćlistića.Zadatakjeizgradititoranj

sasvim elementimaprikazanim naslici.

Potičekoncentracijukoddjece.

Dob:2+

Dimenzija:

11,5x11,5x16cm

SKU:EO1111

Građevnimaterijalučetiriboje

Geometrijskiobliciizrađenisuučetiriboje:plava,zelena,

crvenaižuta.Razvijajumaštuikoncentracijuineizostavna

suigračkavećnizgeneracija.Namijenjenajeindividualnojigri,

grupnojigriilipoigripozadatcima.

Dob:3+

17elemenata

SKU:TY0406

KutijaIvica

Kutijakojom semožeprenijeti

raznimaterijal.Mališaniće

unjusradošćupospremiti

svojepredmete.

MaterijalMDF.Bojapoizboru.

Dimenzija:25x38x15cm

SKU:385-1308

KutijaIvicaspleksiglasprozorom

Kutijakojom semožeprenijeti

raznimaterijal.Mališaniće

unjusradošćupospremiti

svojepredmete,slagatikutijejednu

nadrugu,akrozotvorod

pleksiglasavidjetištoseunjimanalazi.

MaterijalMDF.Bojapoizboru.

Dimenzija:25x38x15cm

SKU:385-1309

32


Setovikocki

Kanticaumetaljkasašarenim

drvenim kockama-50 dijelova

Popularnekocke,kojećezabavitiinajmanje,pogodnesuza

svakodnevnoučenjeraznihvještina.Kanticaslužiza

spremanjekockicaiopremljenajeručkom zalakonošenje.

Setjedizajniranbezoštrihrubovaiprikladanjezamaludjecu.

Izrađenjeodvisokokvalitetnogdrva.Setsadrži50dijelova.

Igračkapotičerazvojlogičkograzmišljanjainemotorike.

Geometrijskatijelaodspužve

Setod12geometrijskihtijelaodspužveutriboje.

Dob:3+

SKU:MW0922

Dob:1+

Dimenzija:

35x2,3x25cm

SKU:84204

KockeZOO

Šarenedrvenekockeoslikanemalim životinjama,

brojevimaislovima.

Drvenekockeuboji-100 kom

Setdrvenihkockicaubojiraznihveličinaiboja,

noobrađenihibezoštrihrubova.

Dob:1+

Dimenzija:25x20x25cm

100kom

Dob:1+

SKU:SI2868

SKU:CI3556

PolicazagrađenjeMINI

Policazagrađenjenakotačima,dvostrukefunkcijeza

spremanjegrađevnogmaterijala,opremljenas8pari

drvenihvodilica.Predviđenazaplastičnekutije:4duboke

i4plitkekutije.Gornjaplohapolicezagrađenjepresvučena

jeprotukliznom podlogom s6cm visinekojičine

plohuzagrađenom.Bezoštrihrubova.Ruboviobrađeni

ABStrakom 2mm iradijusruba2mm.

Elementjesastavljenbezvidljivihvijaka.

Materijalizrade:oplemenjeniiveral18mm.

Paletadekoramaterijalairubnihtrakanaizbor.

Dimenzije:68x86x42cm

SKU:385-1179

KONSTRUKTORIIKOCKE

www.dudica.com

33


DrvenekockeNatur

Setdrvenihkocakaraznihveličinaioblikabez

oštrihrubova,uplatnenojvrećici.

Dob:2+

Dimenzija:3x3x3cm

SKU:E522480

Željezničkivlakipruga

Velikaiopsežnaželjezničkapostavasizdržljivim drvenim

prugamaiselom sastanovnicima.Vlakovisumeđusobno

povezanimagnetima.Sadrži116komadauplastičnojkutiji

zaodlaganje.

Dob:3+

SKU:E522996

KutijazaigračkeLOVRO

KutijazaigračkeLovro,praktičnaijednostavna.

Djecaćesveseljem unjustavljatiiposprematisvoje

omiljeneigračke,akakojekutijanakotačima,imaju

mogućnostbezmukepovestijesjednogmjestanadrugo.

Materijalizrade:oplemenjeniiveral18mm.

Kutijabezoštrihrubova.Ruboviobrađeni

ABStrakom 2mm iradijusruba2mm.

Kutijajesastavljenabezvidljivihvijaka.

Paletadekoramaterijalairubnihtrakanaizbor.

Dimenzija:

50x50x30cm

50x50x50cm

40x40x30cm

40x40x40cm

SKU:385-1006

Konstruktorzagradnjudvorca

Konstruktorod309elemenatazagrađenjedvorca.

Plastičniblokoviimajurazličiteoblikeutriboje.

kutija1:128kom

kutija2:181kom

SKU:E523111

34


DIDAKTIKA

•Umetaljke,puzzleislagalice

•Društveneigre

•Logičkeigreimozgalice

•3Dmozaici,bojeioblici

•Matematičkeigre

•Magnetnilabirintizidneigre

www.dudica.com 35


Slagalicebojaukutiji

Drvenakutijasašestslagalica,svakaslagalicaodšestdijelova

idvijedrvenekockice.Bojadobivenanakockiodređuje

kojidioslagalicetrebastaviti.Tkoćeprvisložitislagalicu?

Dob:3+

Dimenzija:33,5x22,5x7cm

SKU:E522040

Slagalica-Obliciuredovima

Drvenaslagalicaukojojdjecamorajuslagatišestrazličitih

geometrijskihoblikatepotom razvrstatipreostalekartice

premazadanom obliku.Predviđenozaindividualnu

igruiliuparu.

Dob:4+

Dimenzija:

40x40cm

SKU:E522908

Poredajpoveličini

Zapoticanjedječjevizualnepercepcijeikonceptualnog

znanja.Dijeteuzimapločusazadatkom nakojumora

ispravnoporedatitrimalepripadajućekartice.Igra

obuhvaća:punō prazno,širokō usko,malō veliko,

visokō niskotenjihovesuperlativepoputnajveći,

najširi.

Dob:4+

Dimenzija:33,5x22,5x7cm

drvenakutija

10karticaszadatcima

30malihkartica

SKU:E523121

Drvenaumetaljka-Povrće

Drvenaumetaljkanapločioddesetrazličitih

drvenihoblikapovrćazaumetanje.

Drvenaumetaljka-Voće

Drvenaumetaljkanapločioddesetrazličitih

drvenihoblikavoćazaumetanje.

Dob:3+

Dimenzija:

34x34cm

SKU:

E523331

Dob:3+

Dimenzija:

34x34cm

SKU:

E523341

36


www.dudica.com

Umetaljke,puzzleislagalice

DIDAKTIKA

Drvenaumetaljka-Farma

Drvenaumetaljkanapločioddesetrazličitih

drvenihoblikazaumetanje.

Dob:3+

Dimenzija:

28x28cm

SKU:

SKU:

E523332

Razvojnepuzzle-Koka

Drveneslojeviteslagalicekojeprikazujurazvojkoke

tijekom četiriživotnefaze.Kakoseživotinjarazvija,

takosemijenjajuslagaliceinjihovbrojkomada.

Dob:4+

Dimenzija:

24x24x2cm

24x24x2cm

SKU:E522012

Razvojnepuzzle-Kornjača

Drveneslojeviteslagalicekojeprikazujurazvojkornjače

tijekom četiriživotnefaze.Kakoseživotinjarazvija,takose

mijenjajuslagaliceinjihovbrojkomada.

Dob:4+

Dimenzija:

24x24x2cm

24x24x2cm

SKU:

E522221

Razvojnepuzzle-Žaba

Drveneslojeviteslagalicekojeprikazujurazvojžabetijekom

četiriživotnefaze.Kakoseživotinjarazvija,takose

mijenjajuslagaliceinjihovbrojkomada.

Dob:4+

Dimenzija:

24x24x2cm

24x24x2cm

31kom

SKU:E522013

Razvojnepuzzle-Leptir

Drveneslojeviteslagalicekojeprikazujurazvojlepiratijekom

četiriživotnefaze.Kakoseživotinjarazvija,takose

mijenjajuslagaliceinjihovbrojkomada.

Dob:4+

Dimenzija:

24x24x2cm

24x24x2cm

31kom

SKU:E522014

37


Puzzle-Životinje,setod8 slagalica

Setodosam veselihslagalicazadjecuunajranijojdobi.

Svakaslagalicasastojiseod6do12dijelova

kojiseslažuudrveniokvir.

Dob:4+

Dimenzija:24x24cm

SKU:E522633

Otkrivaljkakućiceživotinja

Drvenaumetaljkā otkrivaljkakojapodizanjem

slikeotkrivajošjednuslikuispod.

Dob:3+

Dimenzija:

28x28cm

SKU:

E522405

Slojevitepuzzle-Godišnjadoba

Slojevitedrvenepuzzlekojepričajupričuodječakui

stablutijekom četirigodišnjadoba.Obasepromijenes

izmjenom godišnjegdoba,anadjecijedakroz

slagalicuotkrijupojedinisegment.Svakisloj

slagalicesastojiseod7dijelova.

Dob:3+

Dimenzija:34x22cm

SKU:

E523227

Drvenaumetaljka-Kućniljubimci

Drvenaumetaljkanapločioddesetrazličitih

drvenihoblikakućnihljubimacazaumetanje.

Drvenaumetaljka-Alat

Drvenaumetaljkanapločioddvanaestrazličitih

drvenihoblikaalatazaumetanje.

Dob:3+

Dimenzija:

34x34cm

SKU:

E523342

Dob:3+

Dimenzija:

34x34cm

SKU:

E523333

38


Umetaljke,puzzleislagalice

Puzzleodijevanje-Dječak

Slojevitepuzzleprikazujuoblačenjedječakautrifaze.

Svakaodjevnafazasastojiseodsedam različitihslojeva

kojisemogumeđusobnozamijeniti.

Dob:4+

Dimenzija:

34x22cm

SKU:E522019

Puzzleodijevanje-Djevojčica

Slojevitepuzzleprikazujuoblačenjedjevojčiceutrifaze.

Svakaodjevnafazasastojiseodsedam različitihslojeva

kojisemogumeđusobnozamijeniti.

Dob:4+

Dimenzija:

34x22cm

SKU:E522020

Puzzle-Prijevoznasredstva

Desetdrvenihslagalicauokviru.Svakaprikazujeprijevozno

sredstvo,bilotomorem,kopnom ilizrakom.

Petslagalicajeod8dijelova,apetod6dijelova.

Drveneslagalice"Obucimedvjediće"

Slagalicezaodijevanjemedvjedićaod36dijelova.Sretnoj

obiteljimedvjedakojučinetata,mamainjihovsintrebalobi

dodijelitirazličiteodjevnepredmete.Igrapotičedječjumaštu.

Dob:3+

Dimenzija:

30x21x6cm

drvenakutija

10slagalica

SKU:E522350

Dob:3+

Dimenzija:19x4x14cm

SKU:

88023

Lorem Ipsum

DIDAKTIKA

www.dudica.com

39


Puzzle-Zdravlje

Setdrvenihslagalicaudrvenom okviru.Setobuhvaća

temuzdravlja:liječnik,zubar,veterinaribolnica.

Dob:4+

Dimenzija:34x34cm

SKU:E522557

Puzzle-4 godišnjadoba

Setdrvenihslagalicauokviru.Istescenekućesvrtom i

jezerom prikazanesutijekom četirigodišnjadobakakobi

djecanajednostavannačinuvidjelarazlikemeđunjima.

Svakaslagalicasastojiseodrazličitogbrojadijelovapa

sustoganamijenjenerazličitim dobnim skupinama.

Dob:4+

Dimenzija:40x40cm

zimā 64dijela

jesen- 49dijelova

ljetō 36dijelova

proljećē 16dijelova

SKU:E522116

HigijenapuzzleSET

Setdrvenihslagalicanatemuosobnehigijeneodkojih

sesvakarastavljana16ili25dijelova.

Dob:4+

Dimenzija:34x34cm

pranjeruku

kupanje

kosa

zubi

SKU:E522594

40


Umetaljke,puzzleislagalice

Puzzle-Iznadiispod

Setdrvenihslagalicanatemuštosedogađaiznadiispod

zemljeivode?Kompletsesastojiod28ili35slagalica.

Sadržišumu,džunglu,vrtimore.

Dob:4+

Dimenzija:40x28cm

SKU:

E523377

Ekstremnevremenskeprilike

Setodčetiridrveneslagalice,svakaudrvenom

okviru,natemuekstremnihvremenskihprilika.

Dob:4+

Dimenzija:40x40cm

SKU:900000061

Puzzle-Dječjeaktivnosti

Setodčetiridrveneslagalice,svakaudrvenom okviru,

natemudječjihaktivnosti.

Dob:4+

Dimenzija:40x28cm

SKU:E522627

DIDAKTIKA

www.dudica.com

41


Kutijazaspremanje-puzzle24 cm

Kutijazaspremanje8puzzliveličine24x24cm.

Kutijazaspremanje-puzzle34 cm

Kutijazaspremanje8puzzliveličine34x34cm.

Dimenzija:27,5x21,5x29cm

SKU:E522017

Dimenzija:38x24x26cm

SKU:E522054

Kutijazaspremanje-puzzle40 cm

Kutijazaspremanje13puzzliveličine40x40cm.

Dimenzija:

80x49x13cm

SKU:E522427

Dvostranamagnetnaploča"Šarena"

Dvostranavisećamagnetnapločasaslovima.Jednastrana

magnetna,adrugazapisanjekredom.Magnetnepločesu

zabavne,postojeraznioblicislovaibrojkitesemožeslagati

kakotisesviđa.Potičerazvojpredčitalačkihipredmatematičkih

vještinadjece.Veličinabrojevaislovaje3,5cm.

Dob:2+

Dimenzija:42x30x10cm

SKU:83651

Višefunkcionalnaigra"Educirajse"

Višenamjenskakreativnaigras90komadića.Potiče

razvojdječjekreativnosti.Dijeteučiprepoznatibrojeve,

oblikeiboje.Igrajeidealnazapoticanjerazvoja

koordinacijetezatreningijačanjelogičkograzmišljanja.

Igrapecanja,slaganjebrojevailislaganjeprstenajedan

nadrugi.Igrajerazvijenatakodapotaknezanimanje

mališanazaučenjeipretvoriučenjeuzabavu.

Svisudijelovilakohvatljiviiidealnizanajmanje.

Dob:3+

Dimenzija:20x7x45,6cm

SKU:88212

42


Umetaljke,puzzleislagalice

Puzzle-voće

Setsesastojiod9različitihvrstavoćasodgovarajućim

predlošcimakojislužekaopomoćprislaganju.

Odličnasuedukativnaigračka.

Dob:4+

Dimenzija:

32x2x21cm

Puzzle-proljeće

Drvenaslagalicasprikazom proljeća

kakobidjecanajednostavannačinnaučilagodišnjedoba.

Dob:3+

Dimenzija:30,5x1x22,5cm

SKU:VG5126

SKU:CI3652

Puzzle-zima

Drvenaslagalicasprikazom zimekakobidjecanajednostavan

načinnaučilagodišnjedoba.

Dob:3+

Dimenzija:30,5x1x22,5cm

SKU:VG5129

Puzzle-jesen

Drvenaslagalicasprikazom jesenikakobidjecanajednostavan

načinnaučilagodišnjedoba.

Puzzle-ljeto

Drvenaslagalicasprikazom ljetakakobidjecanajednostavan

načinnaučilagodišnjedoba.

Dob:3+

Dimenzija:30,5x1x22,5cm

Dob:3+

Dimenzija:30,5x1x22,5cm

SKU:VG5128

SKU:VG5127

DIDAKTIKA

www.dudica.com

43


Puzzle-3 geometrijskaoblika

Drvenaslagalicas3geometrijskaoblikauzkojedjeca

učeprepoznatibojeioblikeiispravnoihspojiti.

Svakaseslagalicasastojioddvadijela.

Dob:3+

Dimenzija:30x30cm

SKU:NS0152

Ljudskotijelo

Zabavannačinučenjaorazličitim dijelovimaljudskogtijelai

otkrivanjakakvismoiznutraiizvana.Djecaučeonašoj

strukturikostijuinajvažnijim organima.Sadržitrivelike

puzzle.Izrađenoodperivog,eksibilnogiotpornogmaterijala.

Dob:3+

Dimenzija:49,5x25,3cm

SKU:30245

Setpuzzle10 emocija

Pakiranjesadrži10slagalicaemocijai

10karticaodčvrstogkartona.

Dob:2+

Dimenzija:

10slagalica15,6x15,6cm

10karticaemocija5,8x5,8cm

Drvenepuzzle-radnje

Kompletod4drvenepuzzlesčetirimarazličitim radnjama.

Dob:2+

Dimenzija:

17,5x17cm

SKU:55044

SKU:20544

Taktilnimemory-priroda

Taktilnamemoryigravelikogformatasrazličitim

teksturamakojaprikazujestvarneslikenašegokruženja.

Dob:3+

Dimenzija:

setod17parovataktilnihkartica9x9cm

SKU:20411

44


Umetaljke,puzzleislagalice

Puzzle-Sačuvajmoplanet

Setod4drveneslagalicekojeprikazujuvažnost

održivograzvojazazaštituplanetaZemlje.

Dob:4+

Dimenzija:29,5x22cm

dvijeslagalice24kom

dvijeslagalice35kom

SKU:52270

Staništaživotinja

IgraStaništaživotinjaukojojdjecaučeotomegdjekoja

životinjaživi:nafarmi,udžungli,upustinjiiliumoru.

Razvojem pažnjeikoncentracijeovaigraotkrivačudasvemira.

Dob:3+

Dimenzija:

5glavnihkarticastaništa-7,5cm

30karticaživotinja-7,5x7,5cm

jednakockica3,5cm

SKU:20562

Kooperativnimemori-Farma

Grupnaigraukojojigračisurađuju

kakobiživotinjestiglenafarmuprijedolaskavuka.

Dob:3+

Dimenzija:

igračaploča32x23cm

igračekartice4,8x4,8cm

kocka3,5cm

SKU:20815

DIDAKTIKA

www.dudica.com

45


Figuroform

Igrakojadajebezbrojnačinagledanjanakrugikakoje

onstvoren.Djecakrozigruotkrivajupojam razlomka,

kaoirazlomljeneoblikepoputpolukruga.

Dob:4+

Dimenzija:

42x33x9cm

drvenakutija

4obostranapredloškasazadatcima

8obostranihkarticasazadatcima32x16cm

312plastičnihoblikazaslaganjeu6boja

SKU:E522949

Figurogram

Ukutijispoklopcem nalazise48plastičnihgeometrijskih

oblika,ogledaloiuputezaigru.Premakarticisazadatkom

trebasložitiistioblik,aliuzogledalo.Razvijaserazumijevanje

zrcalnihslikaisimetrije.

Dob:4+

Dimenzija:

35x19x8cm

drvenakutija

48plastičnihoblika

18plastičnihkarticasazadatcima

plastičnosigurnosnoogledalo

SKU:E522231

KockeVerti

Setod160drvenihblokovaučetiriboje,

plastičnekartice,drvenidržač.

Dob:4+

Dimenzija:

42x33x9cm

160drvenihblokovau4boje

12obostranihkarticasazadatcima

4drvenadržača

SKU:1365001

46


Logičkeigreimozgalice

IgraŽivotinjedoku

UzbudljivaigraustiluSudokuigre.Tijekom igredjeca

morajupunorazmišljatiikombiniratikakobiispravno

riješilazadatak.Također,igrazahtijevakoncentraciju

ianalitičkesposobnosti.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija33x32,5x2,8cm

8pločicauzoraka

65karticasaslikama

8kontrolnihkartica

SKU:E523352

Igra-Smjestiživotinje

Gdjepripadajuinsekti?Uzmitekarticuzadodjelu

odgovarajućepozicije.Postaviteinsektna

njegovomjesto.Saznajtegdjekojaživotinjapripada.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija21x21x4,5cm

2obostranooslikaneplastičnepločezaigru

18ilustriranihplastičnihžetončića⌀4cm

18plastičnihkarticasobostranim tiskom

SKU:900000011

Magnetnaigragrafomotorikaukutiji

Setsadržidvijeplastičnepločeskuglicama.Magnetnekuglice

slažusepomoćumagnetneolovkepremazadatku.Prstom

iliravnom stranom olovkeuklonitekuglicesvrhapločei

počniteispočetka,premanovom zadatku.

Eksperimentiranjeiizradavlastitogzadatka.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija33x18x6cm

2crvenepločezadizajn

4magnetneolovke

6kartica

SKU:E523388

DIDAKTIKA

www.dudica.com

47


Uzrokiposljedica

Odličnaigrazarazvojlogičkograzmišljanja,govornog

razvojairadugrupi.Sastojiseod8tematskihkartica:

kuhinja,vrt,jabuke,kiša,ptice,psi,životinjskafarma,

uradisam.Svakapločasastojiseodsličicai8pripadajućih

kartica.Igračimorajupravilnospojitikarticesasvakom

pločom iodreditištosedogodiprije,aštoposlije.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija34x20x6cm

8plastičnihploča

64plastičnekartice

SKU:E522340

IgraResulta

Potrebnojepronaćitrikarticekojesu

povezanenasljedećinačin:izvorni

oblik- poluproizvod- gotovproizvod.

Npr.stablotrešnjē trešnjakaoplod- džem odtrešnje.

Ovaigrapotičelogičkorazmišljanjetejeodličnaza

govornirazvojitimskirad.Karticeprikazuju

16raznovrsnihtema.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija34x20x6cm

48kartica

SKU:E522428

Setzanimanja

Drvenisetsastojiseod6pločakojeprikazujurazličita

zanimanjai60karticasasličicama.Ciljigrejepravilno

poredati10sličicauzsvakuploču.Potrebnojenizati

predmetekojiseodnosenapojedinozanimanje.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija34x20x6cm

6karticazanimanja

60pločica

SKU:E522325

48


Logičkeigreimozgalice

Igra-Umnemape

Igraumnemapedjecuprvenstvenoučisortiranjumotiva,

razvojugovorairječnika.Karticesazadatcima

sokruglim pločamačinementalnemape.Potrebnoje

sortiratimotivekarticanaodgovarajućeploče,pričemu

svakapločapredstavljaodređenukategorijumotiva.

Kojojkategorijipripadavoće,akojojvrt?Igradaje

mogućnostkreiranjaumnihmapapomoćuvlastitihpojmova.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija33,5x22,5x7cm

10okruglihdrvenihelemenata

6plastičnihkartica

70obostranihkartica

SKU:900000054

Pročitajiprepoznaj

Igrapružamnogomogućnostizazabavu.Dvaigračabiraju

osnovnipredložakipripadajućekartice.Djecasjedejedno

nasuprotdrugome.Prviigračdajeuputedrugom igraču

kojiizvlačī provlačikarticuubojiispodispravnesličice.

Prviigračodmahuočavajeliodgovortočan.Kartice

pokrivajumnogotemapoputopisivanjadogađaja,

prostornogpoložaja,bojaibrojeva.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija44x28x8cm

drvenidržač36x9,5x3cm

8instrukcijskihkartica

48kartica

SKU:E523122

Štonedostaje?Combino

Ciljigrejepronaćikarticukojajesrodnasodređenim crtežom

naploči.Nacrtežusenalaziklobuktegatrebastavitinacrtež

sastabljikom kakobidodalikompletnugljivu.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija33,5x22,5x7cm

6plastičnihkarticasazadatcima

48prozirnihkartica

SKU:E522036

DIDAKTIKA

www.dudica.com

49


50

Opozicija

Društvenaigraukojojigračtrebaspojitiparovekojisu

međusobnopotpunosuprotni.Toseraditakoda

seuzimakarticaispajajuparovi.Usetuje25kartica.

Jednajecrvenaiigrugubionajkodkojegje

crvenaostalazadnja.

Dob:4+

Dob:4+

Dimenzija:

24slikovnekartice

crvenakartica

SKU:E522326

Sigurnostuprometu

Obrazovnisetkojidjecitumačikakoseponašatiuprometu.

Bacikockuipotražikarticekojeodgovarajuznakukojivam

kockicaprikazuje.Objasniteštosvakaodnjihpredstavlja.

Dob:3+

šestprometnihznakova

21karticasilustracijamaprometnihsituacija

21karticasilustracijamaprometnihsituacija

kockasaznakovima

interaktivniCD

listićizaispisibojenje

SKU:20575

Slagalicebojaukutiji

Drvenakutijasašestslagalica,svakaslagalicaodšest

dijelovaidvijedrvenekockice.Bojadobivenana

kockiodređujekojidioslagalicetrebastaviti.

Tkoćeprvisložitislagalicu?

Dob:3+

Dimenzija:33,5x22,5x7cm

Dimenzija:33,5x22,5x7cm

SKU:E522040

Umetaljka5 oblika

Igrasortiranjaosnovnihoblikaiboja.Velikedrveneručke

omogućavajujednostavandohvat.Mogusekoristitii

kaopredlošcizacrtanje.

Dob:2+

Dimenzija:45x8,5cm

SKU:CI3950

SKU:CI3950

Detalj

Pronađidetaljjeigraukojojseučiistovremenopromatrati

položaj,oblikibojunakarticisuzorkom.

Pripremanjedjecezačitanje.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija

drvenakutija

27x30x3cm

4ploče

48kartica

12okvira

SKU:307100


www.dudica.com

Društveneigre

DIDAKTIKA

Memory-životinje

Igramemorysegzotičnim idivljim životinjama.Potičedjecuna

prepoznavanjeiimenovanjeovihčudesnihživotinja.

Memoryjeigrakojaseuvijekmožeproširivatielementimaza

razvojjezika,govorairazumijevanjamatematičkihpojmova.

Dob:3+

Dimenzija:

Dimenzija:

drvenakutija

34x20x6cm

48plastičnihkartica

SKU:E522049

Didaktičkaigra"Pecanje"

Omiljenaigračkazaribolov.Omogućujehvatanjeribai

ostalihmorskihživotinjapoputlignjiikornjačaizmorskog

svijetapomoćumagnetnešipkekojajeizvrsnazavježbanje

nemotorikeikoordinacijepokreta.Sadrži17komada.

Dob:1+

Dimenzija:

Dimenzija:

18,6x5,5x12,8cm

SKU:82795

Memoryotkrivanja

Ovojeizrazitozanimljivmemoryukojem jepotrebno

spojitidvaodgovarajućapojmakaomemorypar.

Zadataktrebaumetnutiuprorezsprednjestranei

ondapodizaticrvenepoklopcedoknepronađetepar.

Dob:3+

Dimenzija:

Dimenzija:

drvenapločazaigru32x32x6cm

8karticazaumetanje

16crvenihdiskova

SKU:

E522981

Kreativnidomino

Dominoigrazapovezivanjebojanakreativannačinte

stvaranjeprekrasnihgura.Razvojkreativnosti,

inspiriranoWaldorfmetodom.

Dob:3+

Dimenzija:

35kartica9x9cm

35kartica9x9cm

SKU:20529

DidaktičkadrvenaigraJenga

Didaktičkidrvenitoranjzadjecuu

petrazličitihboja.Ciljigrejeizvući

blokoveiztornja,adasetoranjne

sruši.Potičeserazvojstrpljenja

imotoričkihsposobnosti.

Dob:3+

Dob:3+

Dimenzija:

7x7x25,7cm

SKU:84205

51


Elementzanizanje

Zabavannačinučenjaoblika,bojaiuzorakas2Dpredloškom

i3Doblicima.Igraslužimotoričkim vježbama,razvoju

koncentracijeikoordinacijepokretadjeceod3godine.

Dob:3+

Dimenzija:

dvijebaze:7x7cm,visina25cm

10predložaka27x5,5cm

36elemenata

SKU:NS0539

Umetaljka-valjci

Razvrstavanjeislaganjevaljakapoveličiniiboji.

Dob:2+

Dimenzija:23x18cm

SKU:NS0312

Umetaljka-bojeiveličine

Početnorazvrstavanjegeometrijskihelemenatapoboji,obliku

iveličini,kolikostalakimautoraipočemuserazlikujutena

kolikosenačinamožesložitioblik.

Dob:1,5+

Dimenzija:

17,5x17,5cm

SKU:NS0375

Geometrijskioblici

Šarenigeometrijskioblicikoristesezaigreistraživanja

nasvjetlećem stolu,promatranjeprodorasvjetlosti,

sjene,miješanjeboja.Mogubitiipredlošcizacrtanje.

Dob:4+

Dimenzija:pakiranje17x13x4,5cm

SKU:IV7859

52


3D mozaici,bojeioblici

Elementzanizanjeskutijom

Zabavannačinučenjaoblika,bojaiuzorakasosnovnim

oblicima.Igraslužimotoričkim vježbama,razvoju

koncentracijeikoordinacijepokretadjeceod3godine.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija:28x11,5x7cm

5umetaljki

5boja

SKU:NS0541

Građevnimaterijalučetiriboje

Geometrijskiobliciizrađenisuučetiriboje:plava,zelena,

crvenaižuta.Razvijajumaštuikoncentracijuineizostavna

suigračkavećnizgeneracija.Namijenjenisuindividualnojigri,

grupnojigriiliigripozadatcima.

Umetaljkatrioblika

Igrasortiranjatriosnovnaoblika:trokut,krug,kvadratudvije

veličineišestboja.Drveneručkenaoblicimapružaju

jednostavnodohvaćanje.Mogusekoristitii

kaopredlošcizacrtanje.

Dob:3+

17elemenata

SKU:TY0406

Dob:1+

Dimenzija:20x28cm

SKU:E523130

Elementzanizanjespredloškom

Zabavannačinučenjaoblika,bojaiuzorakas2Dpredloškom

i3Doblicima.Igraslužimotoričkim vježbama,razvoju

koncentracijeikoordinacijepokretadjeceod3godine.

Djecanasumiceilipremazadatcimaspredlošcimanižu

elementenastalak.

Dob:4+

Dimenzija:

22x17x6,5cm

SKU:EO1204

DIDAKTIKA

www.dudica.com

53


54

Peutra-elementizanizanje

Setsvelikim geometrijskim elementimazanizanjeu4

bojeitrioblika.Djecapremazadanim predlošcimanižu

elementeilinasumicestavljajuelementenapredložak.

Setsadržidvastalkasaštapićima,48drvenihelemenata

i10karticasazadatcima.Pakiranisuudrvenukutiju.

Dob:2+

Dob:2+

Dimenzija:

drvenakutija34x40x8cm

2drvenapostolja

48drvenihblokovau3oblikai4boje

10igraćihkartica

SKU:E522935

Kutijazamozaik

Djecabirajuodređenusliku,ubacejeuokviristvaraju

umetanjem klinovanovi3Dobjekt.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija40x34x9cm

15mm,400kom

15mm,400kom

10kartica

SKU:E523096

Zakucajsliku-geometrijskioblici

Dvijepločiceodplutatedvanaestplastičnihkarticas

predlošcimaukutijispoklopcem.Zakucavanjem ovih

likovaizrađujuserazniobliciimaštoviteslike.Može

senatjecatitkoćeprijezakucatislikupremazadanojkartici.

Dob:5+

Dimenzija:

Dimenzija:

drvenakutija40x34x8cm

12kartica

144oblika

2plastičnačekića

SKU:E522355

Igragrađenjasazrcalima

Setsadrži40drvenihelemenataucrvenojižutojboji

namijenjenihgrađenju2Di3Dkonstrukcija.20plastičnih

karticasazadatcima,četiripraznekartice,dvostrukoakrilno

ogledalotekutijaspoklopcem.

Dob:4+

Dimenzija:

Dimenzija:

drvenakutija35x19x8cm

24karticesazadatcima

40drvenihblokova

SKU:E522234


www.dudica.com

Matematičkeigre

DIDAKTIKA

Slagalicabrojevi-nogeiruke

Slagalicasdesetprstićairukuzaumetanje.

Svakiprstoznačenjebrojem od10do1.

Dob:3+

Dimenzija:

36,5x36,5cm

SKU:

SKU:

E522969

Brojevi1-10 ukutiji

Ukutijispoklopcem nalazise10pločicasbrojevimai10

drvenihpločicastočkicama.Slagalicibrojatrebapridružiti

pripadajućupločicustočkicama.Učenjebrojeva.

Dob:3+

Dimenzija:

drvenakutija

drvenakutija

24x12,5x7cm

20drvenihdijelova

SKU:

353000

Ploča-količina

Ovaokruglaslagalicaimatriredadijelovazaslaganje.

Dijelovestočkicamaibrojevimatrebapridružiti

odgovarajućim dijelovimaskoličinamaitako

složiticijeluslagalicu.

Dob:3+

Dimenzija:

Dimenzija:

33,5x33,5cm

SKU:

E522053

Didaktičkidrvenisat

Drveninumeričkisatzaumetanjespodlogom sata.Svakibroj

imasvojoblikisvojemjesto.Učenjeprvihbrojevaioblika.

Višenamjenskaigračkazasvestranoučenjerazličitihvještina.

Odličandizajnifunkcionalnostdajumogućnostučenja

osnovnihoblikaiboja.

Dob:4+

Dob:4+

Dimenzija:

22,5x24,5x3cm

SKU:84053

Igrasvijcimaimaticama

Udrvenojkutijispoklopcem nalazise65plastičnihvijakai

matica.Sadrži8karticaspredlošcimaiuputezaigru.

Uzorkejepotrebnoslagatipremapredlošku.Vijciimaju

različiteveličineioblike.Mogućejeslagatiisteirazličite

vijkeimaticeiakosurazličitihveličina.

Dob:3+

Dob:3+

Dimenzija:

drvenakutija40x38x8cm

8kartica

64plastičnageometrijskaoblika

SKU:E522046

55


Drvenavaga

Drvenavagasplastičnim posudama.Vagajepotrebnau

svakojtrgovini.Odličanjepoticajzausvajanjeprvih

matematičkihpojmovamjerenjem težine.

Utegejepotrebnonaručitiodvojeno.(E522832)

Uteziplastični

Osam komadaplastičnihuteganadvadrvenastalka.

SKU:E522832

Dob:3+

Dimenzija:40x15cm

SKU:E522185

Brojenjenaprste

Brojenjenaprstenajprirodnijijenačinučenjaizbrajanja.

Svadjecapočinjuzbrajatikoristećiprstiće.Brojenjenaprste

koristisesekaostandardubrojenju,zbrajanjuterazvojui

razumijevanjukonceptabrojeva.Nakonnekogvremena

djecamoguzbrajatiirazumijevatibrojevebezkorištenja

svojihprstića.Setsesastojiodjednogpararukučijiseprstići

mogumicatitj.savijati.Rukesulaganeimogusestavitina

svakupodlogu,ovisnoopotrebi.

Dob:4+

Dimenzija:33x8,5x26cm

SKU:E523001

Figuroform

Igrakojadajebezbrojnačinagledanjanakrugikakojeon

stvoren.Djecakrozigruotkrivajupojam razlomka,kaoi

razlomljeneoblikepoputpolukruga.

Dob:4+

Dimenzija:

42x33x9cm

drvenakutija

4obostranapredloškasazadatcima

8obostranihkarticasazadatcima32x16cm

312plastičnihoblikazaslaganjeu6boja

SKU:E522949

56


www.dudica.com

Matematičkeigre

DIDAKTIKA

Matematika-Telo

Igrom Telodjecaučekakostvoritijednakekoličineodrazličitih

objekata.Igrasesastojiodpetplastičnihpločaodkojihsesvaka

odnosinadvabrojatakodasumadvajubrojevadajebrojeve

od1do10.Dijetemorasakupitiraznepredmetekojise

odnosenajedanbroj.

Dob:4+

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija44x22x7,5cm

5plastičnihploča

30kartica

55žetona

55čavlića

55pijuna

55pijuna

SKU:E522496

Dijagram 1-5

Drvenapločazaučenjebrojeva.Uzsvakibrojvežusečetiri

asocijacijekojetrebapravilnopovezati.Odličnozagrupni

rad,aliiindividualni.Brojevisutiskaninaplastičnekartice

zapostavljanjeudrveniokvir.

Dob:4+

Dimenzija:

Dimenzija:

34x34cm

SKU:E522176

Dijagram 11-20

Setdvijudrvenihpločazaučenjebrojeva.Uzsvakibrojvežu

sečetiriasocijacijekojetrebapravilnopovezati.Odličnoza

grupnirad,aliiindividualni.Brojevisutiskaninaplastične

karticezapostavljanjeudrveniokvir.

Dob:4+

Dimenzija:

Dimenzija:

34x34cm

SKU:E523195

Dijagram 6-10

Drvenapločazaučenjebrojeva.Uzsvakibrojvežusečetiri

asocijacijekojetrebapravilnopovezati.Odličnozagrupnirad,

aliiindividualni.Brojevisutiskaninaplastičnekarticeza

postavljanjeudrveniokvir.

Dob:4+

Dimenzija:

Dimenzija:

34x34cm

SKU:E522177

57


58

Bubamaresbrojevimaitočkicama

Drvenapločazaučenjebrojeva.Bubamarepomažu

usvajanjuvještinebrojenjaod1do12.Svakabubamara

nalijevojstraniimatočkice,anadesnojstranitreba

dodatibrojkukojaodgovarabrojutočkica.

Dob:4+

Dimenzija:

Dimenzija:

40x40cm

SKU:E22102

DidaktičkadrvenaigraJenga

Didaktičkidrvenitoranjzadjecuupet

različitihboja.Ciljigrejeizvućiblokove

iztornja,adasetoranjnesruši.Potičese

razvojstrpljenjaimotoričkihsposobnosti.

Dob:3+

Dimenzija:

Dimenzija:

7x7x25,7cm

SKU:84205

Pronađiiprebroji

Drvenakutijasašesttematskihpredložakaišest

pripadajućihkarticasazadatcima.Temaskipredložak

trebapostavitinastalak,uzetikarticusazadatkom i

izbrojitikolikosimbolaizzadatkaimanapredlošku.

Točnostrješenjanalazisenapoleđinipredloška.

Djecamoguimenovatipredmetekojebroje.

Djecamoguimenovatipredmetekojebroje.

Dob:3+

Dimenzija:

drvenakutija36x22,4x7cm

drvenistalak

6tematskipredložaka

6pripadajućihkartica

100perlica

100perlica

SKU:E522884

Magnetnaploča-pronađiizbroji

Magnetnapločaukojutrebapostavitioslikanukarticui

karticuzadatkanadrvenupločusigrama.Potom djeca

morajupronaćizadanelikovenakarticiteihusporediti

idodatiistukoličinuobojenihkuglicamagnetnom olovkom.

Dob:4+

Dimenzija:29x36cm

Dimenzija:29x36cm

10karticaszadatcima

magnetnaolovka

SKU:E523369


Matematičkeigre

Pronađiiprebrojido20

Drvenakutijastematskim predloškom uzšestpripadajućih

karticasazadatcima.Tematskipredložaktrebapostavitina

stalak,uzetikarticusazadatkom iizbrojitikolikosimbolaiz

zadatkaimanapredlošku.Točnostrješenjanalazisena

poleđinipredloška.Djecamoguimenovatipredmetekojebroje.

Dob:3+

Dimenzija:

drvenakutija36x22,4x7cm

drvenistalak

6tematskihpredložaka

6pripadajućihkartica

120perlica

SKU:E523240

Panorama

Klasiciranjeslikeskarticeukategoriju.Usporedba

horizontalnogivertikalnogstupcakojiodgovara

slicinakartici.Učenjerazlikeizmeđuprogresijeslike:

bliže,najbliže,daleko,najdalje,viši,najniži,najviši.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija34x34x7cm

6karticasmatricom

96karticasaslikama

SKU:E522033

Malo-srednje-veliko

Uzpomoćveselihlikovadjecaučerazlikovativeličine:

najmanjeg,malog,većeginajvećegtesetijekom

igresusrećustim pojmovima.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija33,5x22,5x7cm

36gurica

18kartica

9karticazaigru

4stalka

SKU:305000

DIDAKTIKA

www.dudica.com

59


Matematičkaigralinijeatletike

Jednostavnaigrakojapovezujejednostavnorazumijevanje

međublokovimaveličineipoložajabrojanabrojevnojcrti.

Ovaigrapotičedjecunabrojenjeveličinaicrta.

Žutiicrvenielementidajubrojčanuvrijednostcrte.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija33,5x22,5x7cm

2plastičnepozadinskekartice

2drvenastalkazakarticeikocke

20crvenihi20žutihkockica

32karticesbrojevima

SKU:900000116

Matematičkaigra-Poštanski

sandučić

Dostavislovainaučibrojeve.Potrebnojesmjestitikućicuna

stalakipoložitipismauzodgovarajućukućupremaboji.

Zatim trebapostavitibrojiznadkućeidodatibrojpisama

premabrojunakartici.Igrasemožerazvijatidalje

stvaranjem nizovabrojeva,dodavanjem brojevakojinedostaju

iliisporučivanjem pošte.Poticanjebrojenja

do10teupoznavanjeprvihmatematičkihvještina.

Dob:4+

Dimenzija:drvenakutija36,5x14x10,5cm

2drvenapostoljai2drvenaredakuća

16plastičnihkarticazadodjelu

10plastičnihkarticasbrojevimaitočkicama

100plastičnihomotnica

SKU:E522882

Matematičkinizoviukutiji

Setsdrvenom kutijom išestvelikihpločasazadatcimai

150karticasrješenjima.Karticetrebaklasiciratiprema

simbolunapločisazadatkom,zatim ihpostavitina

odgovarajućamjestakombinirajućizadatkeiz

redaistupca,araspoznavajućibrojeveisimbole.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija34x34x7cm

6plastičnihmatričnihkartica

150plastičnihslikovnihkartica

SKU:E522498

60


Matematičkeigre

Igra-Bubamaresbrojevima

Uzovajsimpatičnisetsbubamaramadjecaćenaučitirazlikovati

brojevnekombinacijedo10.Različitjebrojtočkicanasvakom

krilupatrebasložitibubamarudijelećibrojeveod1do10na

obakrila.Ovaigradjecuindirektnopriprema

nazbrajanjeioduzimanje.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija33x32,5x7cm

2okvirauoblikulista

62krila

48okruglihkarticasazadatcima

SKU:307200

Matematičkaigrazbrajanja

ioduzimanja

Ovajmatematičkikompletpreporučujesemalim matematičarima,

predškolcimaiprvašićima.Igrapomažeboljem razumijevanju

zbrajanjaioduzimanja.Upoznavanjepojmovamanje,više,

jednakoirazlikebrojeva.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija33,5x22,5x7cm

216drvenihkružićau6boja

20karticabrojeva1- 10

20karticatočkica1-10

6karticamatematičkihznakova

SKU:E522152

Ranoprogramiranje-životinje

Naučiteosnoveprogramiranjabezupotrebetehnologije.

Vježbanjeprostorneorijentacijeimeđusobnesuradnje.

Učenjeudvijerazine.

Dob:4+

Dimenzija:

drvenakutija33,5x22,5x7cm

2plastičnekarticē razina2

6plastičnihkarticā razina1

6drvenihživotinja

12plastičnihkarticazapomoć- razina2

16plastičnihkarticasasimbolimastrelice

SKU:900000052

DIDAKTIKA

www.dudica.com

61


62

Umetaljka5 oblika

Igrasortiranjaosnovihoblikaiboja.Velikedrveneručke

omogućavajujednostavandohvat.Mogusekoristitii

kaopredlošcizacrtanje.

Dob:2+

Dimenzija:45x8,5cm

SKU:CI3950

SKU:CI3950

Štapićizamatematiku

Štapićizavježbanjekoličinaiučenjebrojeva.Uznjihdjeca

brzousvajajučinjenicudabrojevinisuapstraktni,nego

imajuksnuvrijednostkojasesastojiodnekoliko

elemenata.Uzovuigrudjecaučeodnosebojateće

takonaučitisamostalnoprocjenjivatikoličine.

Štapićiselakohvatajuzahvaljujućidužiniod10cm.

Štapićiselakohvatajuzahvaljujućidužiniod10cm.

Dob:2+

Dimenzija:10cm

1000kom

SKU:TY7210

Magnetniprstenovi

Magnetnioblicivježbajuprstićemaledjece.

Obliciseumećuustalak.

Dob:3+

Dimenzija:2držača10,5cm

8magnetnihdiskova

35žetona13,5x7cm

35žetona13,5x7cm

4stalka

SKU:20590

Igra-Balansnavaga

Ciljigrejepostavljanjeelemenatatakodaobjestrane

buduurazvnoteži.Elementisurazličitihboja.

Samostalnim istraživanjem djecaćeusvojitiosnove

balansiranjainaučitikakoprocijenititežinu.

Dob:3+

Dimenzija:

Dimenzija:

30x7x11,1cm

SKU:CI3537

Mekanakocka

Mekanakockaodpjenastespužve.

Dimenzija:30x30x30cm

SKU:NS1936

Mekanakockabrojevi

Mekanakockaodpjenastespužvesbrojevima.

Dimenzija:30x30x30cm

SKU:NS1935


www.dudica.com

Matematičkeigre

DIDAKTIKA

Uravnoteženavaga

Kompletsadržimjerusvagom,dvijekutije,

dvijeposudice,48žetonaživotinja,100prstenovai20štapića.

Dob:3+

SKU:TY7206

O brojevima

Osnovnisetzarazvojnumeričkogimatematičkog

prikazabrojeva.

Dob:4+

Dimenzija:

62kartice12,4x8,75cm

SKU:30696

SKU:30696

Osmisliiriješimatematičkiproblem

Okrenikazaljkunakoluiosmislimatematičkiproblem.

Pomažedjeciurazumijevanjukakosuproblemistrukturiranii

učenjukakoihriješiti.Stimuliraemocije,kreativnost,vještine

razmišljanjairačunanjatestvarajutemeljezarazvojlogičkogi

matematičkogmišljenja.

Dob:4+

Dob:4+

Dimenzija:

19x10,9x25,6cm

SKU:30697

Bingo-Brojenjeod1 do10

Bingoigrazaučenjebrojenjaod1do10,povezivanjei

pisanjebrojeva.

Dob:3+

Dimenzija:

25bingokartica13,5x19,5cm

22karticesbrojevima13,5x10,8cm

22karticesbrojevima13,5x10,8cm

150žetončića

SKU:20524

Geometrijskatijela

Setsadrži14geometrijskihoblikaodpjenastespužve,dva

kompletaod7komada,25obostranihkarticaspredlošcima,

15drvenihštapićaidvijeplatnenevrećice.Razvijaprostornu

percepcijuipomažedjeciuučenjuorazličitim

geometrijskim oblicima.

Dob:4+

Dob:4+

Dimenzija:

14geometrijskihoblika5cm

SKU:20523

Drveniabakus

Drveniabakuszaučenjezbrajanja.

Dob:3+

Dimenzija:

31x24x14cm

SKU:VG5971

63


MagnetnapločaCVIJEĆE

Kuglicerazličitihbojamorajusepomoćumagnetne

olovkepremjestitiucvjetićisteboje.Odličnaigraza

učenjebojairazvojnemotorikemaledjece.

Dob:3+

Dimenzija:29,5x29,5cm

SKU:E522963

MagnetnapločaBrojevi

Vježbanjemotoričkihvještina,učenjeirazumijevanje

numeričkihoperacija.Uzšestkarticasuputamai

primjerezavježbanje,dijetepomičekugliceuboji

natočnoodređenomjestonapločiuzmagnetnuolovku.

Dob:4+

Dimenzija:

29,5x29,5cm

SKU:E522952

Magnetnilabirint-Brojevi

Magnetnilabirintsbrojevimaodličanjezarazvojkoordinacije

pokreta,logičkograzmišljanjaivizualnopraćenjepredmeta.

Djecazavrijemeigreusavršavajusvojepokretepisanja,

koordinacijeiprostorneorijentacije.Sadrži6karticas

primjerimazavježbu.Premazadanom primjerudijete

trebalabirintom provestikuglicudotočnoodređenog

mjesta.Kakobiuspjelo,napolaputamoratćesvladati

rotorkojim trebaprovestilopticu.

Dob:3+

Dimenzija:37,5x37,5x1,8cm

SKU:E522391

Magnetnaploča-Pronađiizbroji

Magnetnapločaukojutrebapostavitioslikanukarticui

karticuzadatkanadrvenupločusigrama.Potom djeca

morajupronaćizadanelikovenakarticiteihusporeditii

dodatiistukoličinuobojenihkuglicamagnetnom olovkom.

Dob:4+

Dimenzija:29x36cm

10karticasazadatcima

magnetnaolovka

SKU:E523369

64


Magnetnilabirintizidneigre

Magnetnilabirint-1

Odličanlabirintzarazvojkoordinacijepokreta,logičkog

razmišljanjaivizualnogpraćenjapredmeta.Djecaza

vrijemeigreusavršavajusvojepokretepisanja,koncentraciju

iorijentaciju.Dijetetrebapremazadanom primjeruvoditi

lopticulabirintom točnodoodređenogmjesta,

anapolaputamorasvladatirotor.

Dob:3+

Dimenzija:37,5x37,5cm

6kartica

2magnetneolovke

SKU:E522392

Magnetnilabirint-2

Odličanlabirintzarazvojkoordinacijepokreta,logičkog

razmišljanjaivizualnopraćenjepredmeta.Djeca

usavršavajusvojepokretepisanja,koncentracijuiosjećajza

prostor.Dijetetrebapremazadanom primjerulopticuvoditi

labirintom točnodoodređenogmjesta,

anapolaputamorasvladatirotor.

Dob:3+

Dimenzija:37,5x37,5cm

6kartica

2magnetneolovke

SKU:E522394

Magnetnilabirint-3

Magnetnilabirintodličanzarazvojkoordinacijepokreta,

logičkorazmišljanjeivizualnopraćenjepredmeta.

Dob:2+

Dimenzija:29,5x29,5cm

SKU:EO0517

DIDAKTIKA

www.dudica.com

65


Magnetnilabirint-Brojevi

Magnetnilabirintodličanzarazvojkoordinacijepokreta,

logičkorazmišljanjeivizualnopraćenjepredmeta.

Dob:2+

Dimenzija:29,5x29,5cm

SKU:

EO5229

Magnetnaigra-Parkirajauto

Magnetnilabirintodličanzarazvojkoordinacijepokreta,

logičkorazmišljanjeivizualnopraćenjepredmeta.Vozite

autićepocestiiodveziteihnanjihovoparkirnomjesto.

Usetukarticesazadatcima.

Dob:2+

Dimenzija:

35,5x35,5x1,5cm

SKU:EO1407

Četverostranamanipulativna

igra-Dvorac

Manipulativnaigrauoblikudvorcana4zida,cvijeti

zrcalo,labirintkocka,labirinttrokut,labirintpuž.

Dob:2+

Dimenzija:72x72x134cm

SKU:NS1717

Zidnaploča-Slon

Drvenazidnapločasmotivom slona.Sastojiseod

zupčanikaiogledala.

Zidnaploča-Matematika

Drvenazidnapločazaučenjematematike.Učenjebrojevate

osnovnihračunskihoperacija.

Dob:1+

Dimenzija:92x56x4cm

SKU:CI8066

Dob:4+

Dimenzija:60x3,5x40cm

SKU:

VG0675

66


Magnetnilabirintizidneigre

Zidnaploča-Medo

Drvenazidnapločasadržizabavnemanipulativneigrekoje

suodličnezarazvojrukutenemotorike.Sastojiseod

zupčanika,rotirajućeglabirinta,ogledalaidrvenihvijaka.

Dob:1+

Dimenzija:

91x32x6cm

SKU:VG5471

Zidnaploča-Hippo

Drvenazidnapločasadržizabavnemanipulativneigrekojesu

odličnezarazvojrukutenemotorike.Sastojiseodumetaljke

sgeometrijskim oblicima,magnetnoglabirintas

brojevimaimalogabakusa.

Dob:1+

Dimenzija:91x32x4,5cm

Zidnivelikiautobus

Autobusprepletenžičanom premetaljkom.

Dob:2+

Dimenzija:90x70cm

SKU:NS3089

SKU:VG5047

Zidnaploča-Avion

Zidnaploča-Drvo

Drvenazidnapločaslijepim slikamaaviona.Sastojiseod

premetaljke,valjaka,klizača,sataspomoćnim

kazaljkamaizupčanika.

Dob:1+

Dimenzija:180x60x5cm

SKU:VG5014

Drvenazidnapločazamanipulativnuigru,vježba

koordinacijerukutenemotorike.

Dob:2+

Dimenzija:111,8x89cm

SKU:NS3047

DIDAKTIKA

www.dudica.com

67


ISTRAŽIVAČKI

KUTAK

•PlanetZemljaiekologija

•Montessori

68


PlanetZemljaiekologija

Zaštorecikliramo?

Setkarticakojedjecipomažushvatitivažnostrecikliranja.

Karticesuvelikogformataiprikazujuslijedrecikliranja.

Grupiranesuupetrazličitihslijedovaučetirikoraka.

Slijedoviselakoprepoznajubudućidasuokviriuistojboji.

Unekolikokorakadjecashvaćajucijeliprocesrecikliranja.

Dob:3+

Dimenzija:

20kartica11,5x11x5cm

SKU:30643

Setzareciklažu

Odličanekološkisetskojim djecakrozigruučeoodvajanjui

sortiranjuotpadapremaporijekluivrstimaterijalaza

recikliranje.Toznačidatrebaispravnoubaciti

karticeuposebnekontejnerekojiserazlikujupo

vrstamaotpada.Važnojerazgovaratisdjecom onačinima

ivažnostirecikliranja.

Dob:3+

Dimenzija:

5plastičnihkontejnera10x10x5cm

35kartica6,1x6x1cm

naljepnice

kockasbojama

kovčeg

SKU:20552

Puzzle-Sačuvajmoplanet

Setod4drveneslagalicekojeprikazujuvažnost

održivograzvojazazaštituplanetaZemlje.

Dob:4+

Dimenzija:29,5x22cm

dvijeslagalice24kom

dvijeslagalice35kom

SKU:52270

ISTRAŽIVAČKIKUTAK

www.dudica.com

69


70

Djecasuprirodnoznatiželjnaiimaju

potrebuzakretanjem.Učeosjetilima

iiskustvom izokoline.

Senzornipoticajinastalipremaideji

MarijeMontessoridjecipružaju

mogućnostoplemenjivanjaznanjate

potpunuiskorištenostistihupraksi.

potpunuiskorištenostistihupraksi.

Karakterističneboje,oblicii

materijalikoddjecepotiču

znatiželjuiusredotočenostna

točnoodređenisegmentučenjakoji

potičerazvojnjihovesvijestiilogike.

Montessorimetodaučenjadokazana

jeiprepoznatausvim generacijama

jeiprepoznatausvim generacijama

kojeproizlazeiznjezinogobrazovnog

sustava.

OkvirszatvaračMONTESSORI

Drveniokvirsplatnom.OkvirMontesoripomagalojeza

vježbekoordinacijerukeiokaimotoričkevježbešakei

prstiju.Takoder,pomažepriučenjuživotno-praktičnih

aktivnostivezanja,kopčanja,zatvaranjapatentzatvarača…

Dob:2+

SKU:M046600

SKU:M046600

OkvirsgumbimaMONTESSORI

Drveniokvirsplatnom.OkvirMontesoripomagalojeza

vježbekoordinacijerukeiokaimotoričkevježbešakei

prstiju.Takoder,pomažepriučenjuživotno-praktičnih

aktivnostivezanja,kopčanja,zatvaranjapatentzatvarača…

Dob:2+

SKU:M046700

SKU:M046700

OkvirzakopčanjaMONTESSORI

Drveniokvirsplatnom.OkvirMontesoripomagalojeza

vježbekoordinacijerukeiokaimotoričkevježbešakei

prstiju.Takoder,pomažepriučenjuživotno-praktičnih

aktivnostivezanja,kopčanja,zatvaranjapatentzatvarača…

Dob:2+

SKU:M046400

SKU:M046400

Drvenatacna

Drvenatacnazaposluživanje.

Dob:2+

Dimenzija:37x25x4,5cm

SKU:M047600CRO

OkvirsgumbimaMONTESSORI

Drveniokvirsplatnom.OkvirMontesoripomagalojezavježbe

koordinacijerukeiokaimotoričkevježbešakeiprstiju.Također,

pomažepriučenjuživotno-praktičnihaktivnostivezanja,

kopčanja,zatvaranjapatentzatvarača.

Dob:2+

SKU:M046500

SKU:M046500


Montessori

Drvenetacne

Dvijemaledrvenetacne

zaposluživanje.

Dimenzija:23x17x3,5cm

SKU:M047500CRO

Ugradnja3D

Mogućejestavljanjejajaušalicuiponovnovađenje.Stavljanje

lopteušalicujenovoiskustvo.Potrebnojeokrenutišalicu

kakobiizvadilikuglicu.Stavljanjekockeukutijujoš

jeizazovnijejerjezauspjehpotrebnoporedati

kutovekutijeukocku.

SKU:M043500

Kutijascilindrom S

Kutijascilindrom zavježbanjekoordinacijeočijuiruku.

Kutijascilindrom

Kutijascilindrom zavježbanjekoordinacijeočijuiruku.

Dob:1+

Dob:1+

SKU:M042200CRO

SKU:M042100CRO

Kutijaskockom

Kutijaskockom zavježbanjekoordinacijeočijuiruku.

Dob:1+

SKU:M042500CRO

Kutijaskvadrom

Kutijaskvadrom zavježbanjekoordinacijeočijuiruku.

Dob:1+

SKU:M042300CRO

ISTRAŽIVAČKIKUTAK

www.dudica.com

71


Kutijastrokutom

Kutijastrokutom zavježbanjekoordinacijeočijuiruku.

Kutijaslopticom

Kutijaslopticom zavježbanjekoordinacijeočijuiruku.

Dob:1+

SKU:M042400CRO

Dob:1+

SKU:M043200CRO

Kutijaspreklopnim poklopcem

Kutijasdvapretincaipreklopnim poklopcem s4izrezana

geometrijskaoblika.Dijeteubacujeoblikeuispravnerupe

tepreokretanjem poklopcaizbacujeoblike.

SKU:M042700

Pladanjsklinovima

Drvenipladanjsa6klinovazarazvojkoordinacijerukuiočiju.

Također,dijetemoževježbatisortiranjeboja.

SKU:M043100

Stalakskockama

Stalakskockamakojipotičekoordinacijuočijuiruku.

SKU:M045100

Stalaksdiskovima

Stalaksdiskovimakojipotičekoordinacijuočijuiruku.

SKU:M045600

72


Montessori

Slagalica

Slagalica:velikikrug,malikrug,kvadrat,jednakostraničnitrokut.

Slagalica2

Slagalica:velikikrug,malikrug,kvadrat,jednakostraničnitrokut.

SKU:M044100

SKU:M044200

Trobojnakutija

Kutijeutribojezarazvrstavanjepredmeta.

SKU:M046100CRO

Ručnozvono

Osam zvonakojaserazlikujupozvukuiboji

slakohvatljivom ručkom.

SKU:ME085045

Prvakutijasobojenim pločicama

Drvenakutijasa6pločicauokviru,

pojedanparosnovnihboja:crvena,žutaiplava.

SKU:M005100CRO

Drugakutijasobojenim pločicama

Drvenakutijas22pločiceuokvirū pojedanparod

sljedećihboja:crvena,plava,žuta,narančasta,zelena,

ljubičasta,smeđa,ružičasta,siva,crnaibijela.

SKU:M005200CRO

ISTRAŽIVAČKIKUTAK

www.dudica.com

73


Trećakutijasobojenim pločicama

Drvenakutijasa63pločiceuplastičnom okviru,u9boja:

crvena,plava,žuta,narančasta,zelena,ljubičasta,

smeđa,ružičastaisiva(usivojsenalaze

crnaibijela).Svakabojazastupljenajeusedam nijansi.

SKU:M005300

Okvirzazakopčavanje

Drveniokvirsplatnom.OkvirMontesoripomagalojeza

vježbekoordinacijerukeiokaimotoričkevježbešakei

prstiju.Takoder,pomažepriučenjuživotno-praktičnih

aktivnostivezanja,kopčanja,zatvaranjapatentzatvarača…

Dimenzija:29,5x29,5cm

SKU:M000100

Okvirzavezanje

Drveniokvirsplatnom.OkvirMontesoripomagaloje

zavježbekoordinacijerukeiokaimotoričkevježbe

šakeiprstiju.Također,pomažepriučenju

životno-praktičnihaktivnostivezanja,kopčanja,

zatvaranjapatentzatvarača…

Stalakzaokvire

Stalakza12okvira.Samostojećitezauzimaminimalnupovršinu,

dokdijeteimalakpristup.

SKU:M163200CRO

Dimenzija:29,5x29,5cm

SKU:M000300

Okvirzakopčanje

Drveniokvirskožom.OkvirMontesoripomagalojeza

vježbekoordinacijerukeiokaimotoričkevježbešakei

prstiju.Takoder,pomažepriučenjuživotno-praktičnih

aktivnostivezanja,kopčanja,zatvaranjapatentzatvarača…

Okvirzavezanje

Drveniokvirskožom.OkvirMontesoripomagalojezavježbe

koordinacijerukeiokaimotoričkevježbešakeiprstiju.Također,

pomažepriučenjuživotno-praktičnihaktivnostivezanja,

kopčanja,zatvaranjapatentzatvarača…

Dimenzija:29,5x29,5cm

SKU:M000900

Dimenzija:29,5x29,5cm

SKU:M001100

74


Montessori

Daskazapletenje

Ovadaskazapletenjepozivadjecudanajednostavanizabavan

načinnaučeplesti.Nadrvenojpločipričvršćenasu

3konopautrimarazličitim bojama.Vježbanemotorike.

SKU:M040700

Ružičastitoranj

Setkocakakojipripremadijeteza

matematičkepojmoveudecimalnom

sustavu,geometrijiivolumenu.

Ružičastitoranjsastojiseoddeset

drvenihkockicasbridovima

od1cm do10cm.Učenje

Montesoritehnikom.

SKU:M002400CRO

Kutijaskockama

Kutijas273drvenekockeod1x1x1cm.Odnoobrađenog

prirodnogdrva.Koristisezausporedbuiizračunavanje

volumenakockicaRužičastogtornja(M002400CRO).

SKU:M002420CRO

Smeđestepenice

Sadrži10drvenihprizmiunizukojimaseprogresivnopovećava

volumen.Radsasmeđim stepenicamaposrednopriprema

dijetezageometrijskekoncepteravnine,površineivolumena.

UčenjeMontesoritehnikom.

Dimenzija:

od1x1x20cm do10x10x20cm

SKU:M002550CRO

Kutijasprizmama

Kutijas19drvenihprizmi1x1x20cm unojobradiod

prirodnogdrveta.Koristisezausporedbuiizračunavanje

volumenaSmeđihstepenica(M002550CRO).

SKU:M002520CRO

Crveništapovi

Crveništapovirazvijajuvizualnudiskriminacijuduljine,dok

visina,bojaiširinaostajukonstantne.Desetčvrstihdrvenih

šipkikojesepovećavajuuduljinuujednakim jedinicamas

10cm do1m.

SKU:M002600CRO

ISTRAŽIVAČKIKUTAK

www.dudica.com

75


Setdrvenihvaljakazaumetanje1

Setodrazličitihdrvenihblokovasvaljcimazaumetanje.

Ublokusenalazi10različitihrupa.Unjihsepostavljaju

odgovarajućivaljci.Usporedbom djecastječuspoznaju

orazličitim težinama,dimenzijamaizapremninamate

učeprocjenjivatiiuspoređivativeličine.Svladavanje

pojmovadebelo

pojmovadebelō tanko,kratkō dugo,niskō visoko,

plitkō duboko,uskō široko.

Ublokusepovećavapromjerivisina.

SKU:M001900CRO

Setdrvenihvaljakazaumetanje2

Setodrazličitihdrvenihblokovasvaljcimazaumetanje.

Ublokusenalazi10različitihrupa.Unjihsepostavljaju

odgovarajućivaljci.Usporedbom djecastječuspoznaju

orazličitim težinama,dimenzijamaizapremninamate

učeprocjenjivatiiuspoređivativeličine.Svladavanje

pojmovadebelo

pojmovadebelō tanko,kratkō dugo,niskō visoko,

plitkō duboko,uskō široko.

Ublokuvisinevaljakaostajuiste,doksepromjeripovećavaju.

SKU:M002000CRO

Setdrvenihvaljakazaumetanje3

Setodrazličitihdrvenihblokovasvaljcimazaumetanje.

Ublokusenalazi10različitihrupa.Unjihsepostavljaju

odgovarajućivaljci.Usporedbom djecastječuspoznaju

orazličitim težinama,dimenzijamaizapremninamate

učeprocjenjivatiiuspoređivativeličine.Svladavanje

pojmovadebelo

pojmovadebelō tanko,kratkō dugo,niskō visoko,

plitkō duboko,uskō široko.

Ublokuvisinevaljakaopadaju,doksepromjeripovećavaju.

SKU:M002100CRO

Setdrvenihvaljakazaumetanje4

Setodrazličitihdrvenihblokovasvaljcimazaumetanje.

Ublokusenalazi10različitihrupa.Unjihsepostavljaju

odgovarajućivaljci.Usporedbom djecastječuspoznaju

orazličitim težinama,dimenzijamaizapremninamate

učeprocjenjivatiiuspoređivativeličine.Svladavanje

pojmovadebelo

pojmovadebelō tanko,kratkō dugo,niskō visoko,

plitkō duboko,uskō široko.

Ublokupromjerostajekonstantan,avisinasepovećava.

SKU:M002200CRO

Stalakzavaljkezaumetanje

Ovajstalakosiguravadasudrvenisetovi

valjakazaumetanjepostavljeninaposebannačin.

SKU:M190000CRO

76


Montessori

Igra-Taktilnafotografija

Taktilnafotograjazarazvojosjećajadodira,igramemorije,

igrakomunikacije(postavljanjeiodgovaranjenapitanje),

igraopisivanjairaspoznavanjataktilnihmaterijala.

8materijalaizsvakodnevnogživota(koža,drvo,pliš,

metal,gaza,plastika,frotiribrusnipapir),te16slika

taktilnihmaterijala.

Dimenzija:

16karticasteksturom 9x9cm

16karticasaslikom 9x9cm

dvapoveza

Setsenzomotoričkaladicaiploča

Senzornaladicaipločazarazvijanjevještinaprijepisanjai

koordinacijeočijuirukukrozkreativnopisanjeprstima.

Dimenzija:

drvenipladanj30x22,8cm

pločazakredu

3kredeibrisalo

omaster

vrećicapijeska

SKU:20616

SKU:20611

Vretenaukutiji,kurziv

Kompletod45drvenihvretena,udrvenojkutijispregradama

ibrojevimaod0do9.Drvenavretenapotaknutćepovezivanje

količinaisimbolabrojevatetakoolakšati

početnoučenjematematike.

SKU:M003220CRO

Setdrvenihvaljaka

Setodčetirikutijespoklopcimaubojis10valjakarazličitih

veličina.Služezaučenjeuočavanjasličnostiirazlika.Svaka

kutijadiktiradrukčijupromjenuvaljka.

Crvenivaljakostajeistevisine,amijenjasepromjer.

Plavivaljakmijenjavisinu,apromjerostajeisti.

Zelenivaljcipostajudebljismanjivanjem visine.

Žutivaljcipostajutanjismanjenjem visine.

SKU:M002300CRO

Akostezainteresiraniza

katalogikompletanasortiman

Montessorimaterijala,molimo

VasdaskenirateQR kod

ipreuzmitecijelikatalog.

Zajošvišedetaljaiinformacija

obratitenam se

e-mailom ilitelefonom.

ISTRAŽIVAČKIKUTAK

www.dudica.com

77


SENZOMOTORIČKI

RAZVOJ

•Vizualnapercepcija

•Percepcijamirisa

•Taktilnapercepcija

•Finamotorika

78


Vizualnapercepcija

Prozorzacrtanje

Prozorzacrtanjeiponovnostvaranje.Uključuje6omastera

ubojikakobimaštaradilaštobrže.Možesekoristiti

okomitoivodoravno.

Geometrijskioblici

Šarenigeometrijskioblicikoristesezaigreistraživanja

nasvjetlećem stolu,promatranjeprodorasvjetlosti,

sjene,miješanjeboja.Mogubitiipredlošcizacrtanje.

Dob:3+

Dimenzija:ploča:33x28cm

dvanosačazadržanjeploče

6omastera

gumicazačiščenje

Dob:4+

Dimenzija:pakiranje17x13x4,5cm

SKU:

IV7859

SKU:33105

Ledoptičkavlakna

Ledsvjetiljkasoptičkim vlaknimakojanasvojim krajevima

stvarajusvjetlostpoputzvjezdica.Laganoprođiteprstimakroz

njihililaganim puhanjem uvlaknastvoritekretanjezvjezdica.

LEDsvjetla:crvena,plava,zelena.

8načinarada:ksneboje,kombinacijaboja,

kontinuiranapromjenaboja.

Dolazis3x1,5VAAbaterije.

Dimenzija:Vlaknadužine28cm

SKU:20172

Svjetlećipanel-pravokutni

PanelkoristinajsuvremenijuLEDtehnologijukojaosigurava

jasnusvjetlećupozadinu.Odličanjestransparentnim i

svjetlećim oblicimatedajemogućnostistraživanja

raznihuzoraka,oblikaiboja.Elegantnogjeizgledai

zaobljenihrubova.Jednostavnoseodržavai

izrazitolakoprenosi.

Dimenzija:A2,65x47cm

SKU:JN0020

Stolzasvjetlećepanele

Praktičanstoldimenzijamaodgovarasvim svjetlećim panelima.

JN0020.Panelsavršenosjedanagornjuplohustola.Nakon

upotrebesvjetlećipanelmožeseodložitinapolicuispod,asam

stolkoristitizanekunovuaktivnost.StanuidvaPanelaJN0020

kakobipružilimogućnostzajedničkogradavećegbrojadjece,

avećibrojznačivišeidejaimaštovitihrješenja.Stolsadrži

8pretinacazaodlaganjeukojesemogustavitikutijeilineki

drugipredmeti.Kutijesezasebnonaručuju.Bezoštrihrubova.

RuboviobrađeniABStrakom 2mm iradijusruba2mm.

Elementjesastavljenbezvidljivihvijaka.

Materijalizrade:oplemenjeniiveral18mm.

Paletadekoramaterijalairubnihtrakanaizbor.

Dimenzija:98x75x50cm

SENZOMOTORIČKIRAZVOJ

SKU:385-1366

www.dudica.com

79


Svjetlećistup

Svjetlećistupizrađenjeodvisokokvalitetnog

plexiglasa.Možeseuglavitiudrvenopostolje

obloženomaterijalom protivbuke.Svi

elektronskielementimogusesakritiudrvenu

kutijukojujepotrebnootvoritiodvijačem.

Promatranjem kakosemjehurićipenjuprema

vrhustupa,usporednoiliubrzano,uživajteu

čarobnim efektimaraznihbojakojesemogu

mijenjati.Aribicećerazveselitisvepromatrače.

Svjetlećistupmini

Dimenzija:visina36cm,Φ12cm

SKU:1300521

Dimenzija:visina120cm,Φ12cm

RGBpromjenaboje

SKU:50232

Postoljezasvjetlećistup

Postoljezajošvećusigurnostistabilnostsvjetlećihstupova.

Dimenzija:35x35cm

SKU:385-1350

Ogledalošesterokut

Uvijekjezabavnopromatratiseuogledalu,alijošjezabavnijeu

šesterokutnom ogledalu.Montirasenazid.Akrilnoneslomljivo

ogledaloudrvenom okviru.

Dimenzija:120x70cm

SKU:385-1367

Svjetlećakockasbojama

Svjetlećakockaizrađenajeodčvrsteplastikekojausvojoj

unutrašnjostiskrivajakosvjetlotedjelujeopuštajućeu

kojem segodprostorunalazi.Ukockisenalazi16led

dioda,4svjetlećarežim.Koristećidaljinskiupravljač

možeteodabratijednuod16različitihbojailiodabrati

opcijulaganogprelaskaizjednebojeudrugu.Kockaje

vodootpornaipodnositežinudo150kg.Razdoblje

punjenjaoko6sati.Razdobljeradaod5do15h,bilo

naotvorenom iliuzatvorenom.

SKU:75544

80


Vizualnapercepcija

Svijetogledala

Velikoogledaloukojemudjecamoguvidjetisebeizjednesasvim

noveperspektivē sasvihstrana!Proučavanjevlastitogodraza

ovdjepostajepravidoživljajkojinemoguiskusitisjednim

ogledalom.Lijevō desno,gorē dolē svugdjemeima!

Sigurnosnoakrilnoogledalo.

Dimenzija:

136x62x3cm

SKU:385-1355

LampaBubamara

LampaBubamarapomažedjecistvoritiugodnijuokolinu.

S3LEDRGBžaruljeE14.

SKU:V15234

LampaRibica

ZidnalampaRibicapomažedjecistvoritiugodnijuokolinu.

SLEDRGBžaruljom E14.

SKU:V15235

LampaRibice

LampaRibicepomažedjecistvoritiugodnijuokolinu.

S2LEDRGBžaruljeE14.

SKU:V15236

VisilicaBrod

VisilicaBrodpomažedjeci

stvoritiugodnijuokolinu.

SLEDRGBžaruljaE14.

SKU:V19956

Lorem Ipsum

SENZOMOTORIČKIRAZVOJ

www.dudica.com

81


VisilicaHelikopter

VisilicaHelikopterpomažedjeci

stvoritiugodnijuokolinu.

SLEDRGBžaruljeE14.

SKU:V19957

VisilicaLokomotiva

VisilicaLokomotivapomažedjeci

stvoritiugodnijuokolinu.

SLEDRGBžaruljeE14.

SKU:V19958

Ogledalo-piramida

Ogledalouoblikupiramidedjecidajemogućnost

promatranjasasvihstranaiiznovihperspektiva.

Djecauživajuprovlačitiseisjeditiunjemuitomoguraditi

mnogoputa,adaim nedosadi.Akrilnoogledalo.

Dimenzija:120x105x57cm

SKU:RV0006

Zidnoogledalosprečkom

Sigurnosnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvir

sprečkom kojapomažemalenim bebamadanaprave

svojeprvekorake.

Materijalizradejevisokokvalitetanbukovmasivipremaz

zaštitautrislojasvisokokvalitetnim ekološkim lakom.

Dob:1+

Dimenzija:125x78cm

SKU:385-1351

82


Percepcijamirisa

Memory-Aromevoća

Senzornaigrakojarazvijaosjetmirisa.Kakomirišekokos,

marelicailibanana?Povezivanjevoćasaslikesnjegovim

mirisom.12parovakarticakojeprikazujuplodovetese

mogukoristitizaigruMemory.

Dob:3+

Dimenzija:

24kartice7x7cm

12bočicaarome

SKU:20600

Setzaaromaterapiju

Osnovnisetsadržibočicesmirisimaiidealanjezasveonekoji

seprviputsusrećusaromaterapijom.Jednostavanza

korištenjeuzpreporukuzaupotrebusdifuzorom zraka.

Napomena:nijepogodanzaosobekojepateodepilepsije.

Setsadrži:

Kamilicuulavandinu,blend,10ml

AromaraEukaliptusRadiata,eteričnoulje,10ml

AromaraMandarina,eteričnoulje,10ml

AromaraMirta,eteričnoulje,10ml

AromaraRavensara,eteričnoulje,10ml

Knjižicasrecepturamaisavjetimazaprimjenu

UzBSETuelegantnom inježnom pakiranjudolazi

iknjižicasasavjetimazaupotrebueteričnihuljaizkolekcije,

recepturamaismjernicamazaprimjenuaromaterapije.

SKU:95104

Difuzorzraka

Difuzorjenamijenjenraspršivanjuvodeieteričnihuljau

prostoruoblikumikroskopskisitnihkapljica,odnosno

suhemaglice.Raspršenaeteričnauljaiblendovi

oplemenjujuvašprostortepovoljnodjelujuna

imunološkisustaviraspoloženje.

10- 15kapieteričnoguljailiblendadodatiuvodui

uključitidifuzorpremauputama.

Detaljneuputezaupotrebuinačinodržavanja

priloženesuuzdifuzor.

SKU:95403

SENZOMOTORIČKIRAZVOJ

www.dudica.com

83


Igra-Taktilnafotografija

Taktilnafotograjazarazvojosjećajadodira,igramemorije,

igrakomunikacije(postavljanjeiodgovaranjenapitanje),

igraopisivanjairaspoznavanjataktilnihmaterijala.

8materijalaizsvakodnevnogživota(koža,drvo,pliš,

metal,gaza,plastika,frotiribrusnipapir)

te16slikataktilnihmaterijala.

Dimenzija:

16karticasteksturom 9x9cm

16karticasaslikom 9x9cm

dvapoveza

Setsenzomotoričkaladicaiploča

Senzornaladicaipločazarazvijanjevještinaprijepisanjai

koordinacijeočijuirukukrozkreativnopisanjeprstima.

Dimenzija:

drvenipladanj30x22,8cm

pločazakredu

3kredeibrisalo

omaster

vrećicapijeska

SKU:20616

SKU:20611

Taktilnimemory-priroda

Taktilnamemoryigravelikogformatasrazličitim

teksturamakojaprikazujestvarneslikenašegokruženja.

Dob:3+

Dimenzija:

setod17parovataktilnihkartica9x9cm

SKU:20411

Taktilnaigra-linijeibrojevi

Setsadržirazličitekarticestaktilnim linijama,brojevima,

krivuljamapomoćukojihdjecavježbajugrafomotorikui

predčitalačkevještine.Vježbajuprepoznavanje

taktilnihpovršina.Setsadrži23taktilnekartice.

Dob:3+

SKU:20612

Taktilnaigraslovai

interpunkcijskihznakova

Identikacijataktilnihpovršinaučidjecuslovimai

interpunkcijskim znakovima.Uzpomoćovogseta

razvijajuokulomotornukoordinaciju,učevelikai

malaslova,suglasnikeisamoglasniketeinterpunkcijske

znakove.Razvijajupredčitalačkevještineosjetom dodira

iučerazlikovatipojedineznakoveislova.

Dob:3+

Dimenzija:35kartica9x9cm

SKU:20613

84


Taktilnapercepcija

Senzornevrećice

Senzornevrećicematematičkihoblika.

Dob:2+

Dimenzija:

6komadau6bojaioblika

dimenzijaoblikacca-15cm

tamnoplavavrećica-21x25,5cm

Taktilnakutija

Drvenakutijakojasekoristizaraznetaktilneigre.

Predmetsestavuukutiju,gurnurukekrozotvori

opipom seprepoznajepredmetokojem seradi.

Dimenzija:15,5x15,5x15,5cm

SKU:RV1011

SKU:NS2071

IgraTaktilo

Kompletsadržiosam plastičnihkarticasazadacima,65drvenih

oblikaiplatnenuvrećicu.Drveneoblikepotrebnojepridružiti

karticamasazadacima.Igrujemogućezakompliciratistavljajući

drveneoblikeuplatnenuvrećicupadjecamorajuraspoznati

njihovobliksamododirom.

Dob:4+

Dimenzija:44x22x7,5cm

SKU:E522818

Senzornepodloge-krug

Setod10senzornihkrugovasrazličitim teksturama.

Dob:2+

Dimenzija:15x15x1cm

SKU:NS0894

Senzornepodloge(6 kom)

Setod6senzornihpodlogarazličitihtaktilnihstruktura.

Dob:2+

Dimenzija:35,5x2x30,5cm

SKU:NS0488

SENZOMOTORIČKIRAZVOJ

www.dudica.com

85


IgraTaktilnakocka

Taktilnaigrasašestmaterijala.Bacikocku,osjetimaterijal

navrhukockeipronađiistiuvrećici.Naučiteuspoređivati

iimenovatirazličitematerijale.

Dominotaktilni-izbočeni

Dominopločicesadržereljefnegeometrijskeoblikeuraznim

bojamakojesemožeopipom raspoznatiipronaćipar.

Prilagođenodjecisrazvojnim poteškoćama.

Dob:3+

Dimenzija:

platnenavrećica27x13cm

taktilnakocka

4drvenapredloškazaelemente

24taktilnakruga

Dob:3+

Dimenzija:37,5x3,6x23cm

SKU:EN3103

SKU:3004150

Taktilnakutija

Drvenakutijakojasekoristizaraznetaktilneigre.Stavite

predmeteukutiju,gurniterukekrozotvoreiopipom

prepoznajteokojem sepredmeturadi.

Dob:3+

Dimenzija:36x20x35cm

SKU:E522873

Senzornepodloge(16 kom)

Setod16senzornihpodlogarazličitihtaktilnihstruktura.

Dolazeusetuskutijom zapohranu.

Dob:3+

Dimenzija:15x1x11,4cm

SKU:NS0487

Taktilnidomino

Dominopločicesadržetaktilnielementpremaboji.

Dob:3+

Dimenzija:32x22cm

SKU:NS0523

86


www.dudica.com

Finamotorika

SENZOMOTORIČKIRAZVOJ

IgraTaktilo

Kompletsadržiosam plastičnihkarticasazadacima,65drvenih

oblikaiplatnenuvrećicu.Drveneoblikepotrebnojepridružiti

karticamasazadacima.Igrujemogućezakompliciratistavljajući

drveneoblikeuplatnenuvrećicupadjecamorajuraspoznati

njihovobliksamododirom.

Dob:4+

Dob:4+

Dimenzija:

44x22x7,5cm

SKU:E522818

Kockazafinumotoriku

Mekanakockaupoznajedjecusraznim načinimapovezivanja:

uzpomoćzatvarača,vezice,gumbićaidr.Namijenjenajeza

poticanjerazvojanemotoriketedjecisrazvojnim poteškoćama.

Dob:2+

Dimenzija:30x30x30cm

SKU:NS0945

SKU:NS0945

KrpenalutkaGITA

Velikakrpenalutkakojapomažeurazvojunemotorike.

Odjećalutkeimarazličitenačinekopčanja.Odjećalutke

jenapravljenauvišeslojeva.Tijelolutkejemekano.

Dob:3+

Dimenzija:visina:75cm

SKU:NS2054

SKU:NS2054

KrpenalutkaBaby

Velikakrpenalutkakojapomažeurazvojunemotorike.

Odjećalutkeimarazličitenačinekopčanja.Odjećalutke

jenapravljenauvišeslojeva.Tijelolutkejemekano.

Dob:3+

Dimenzija:visina:44cm

SKU:NS2067

SKU:NS2067

KrpenalutkaLOLO

Velikakrpenalutkakojapomažeurazvojunemotorike.

Odjećalutkeimarazličitenačinekopčanja.Odjećalutke

jenapravljenauvišeslojeva.Tijelolutkejemekano.

Dob:3+

Dimenzija:

visina:75cm

visina:75cm

SKU:NS2065

87


SOCIOEMOCIONALNI

RAZVOJ

•Zdravlje,tijeloiosjećaji

•Komunikacijaigovornirazvoj

88


Komunikacijaigovornirazvoj

Memory-Ravnopravnostspolova

IgraMemorykojadjecuučiojednakostimeđuspolovimate

usvajanjuispravnihvrijednosti.Igrapotičerazvijanjepažnje

spajanjem parovazanimanjakojimasejednako

bavemuškarciižene.

Dob:3+

Dimenzija:34kartice,9x9cm sfotograjama

SKU:20407

Edukativnaigra-Škola

Grupnaigrakojaimaciljdovestidjecunazajedničku

igruMemory.Igrapotičenasuradnjuizajedničkirad.

Dob:3+

Dimenzija:34karata9x9cm

SKU:20801

Kooperativnimemori-Farma

Grupnaigraukojojigračimeđusobnosurađujukako

biživotinjestiglenafarmuprijedolaskavuka.

Dob:3+

Dimenzija:

igračaploča32x23cm

igračekartice4,8x4,8cm

kocka3,5cm

SKU:20815

SOCIOEMOCIONALNIRAZVOJ

www.dudica.com

89


Zanimanja

Setkarticanakojimajepotrebnouskladitipredmets

odgovarajućom strukom ilizanimanjem.

Djecasemoguupoznatisdo12poslova.

Dob:3+

Dimenzija:

12karticazanimanja8x15cm

48karticapredmeta7,5x7,5cm

SKU:20560

Igrazvuka

Opišiiusporedizvukovetepronađiparove.Parovisu

ispunjeniraznim materijalimaistvarajuzvukovekad

seprotresu.Poboljšavajuzvučnupercepcijui

vještinekomuniciranja.

Dob:3+

Dimenzija:38x13cm

SKU:E522806

Slijedaktivnostiu3 slike,ukutiji

Trikarticepotrebnojeposložitiulogičanredoslijed.Kartice

potičupričanjepriča,imenovanjepredmeta,vještine

prepoznavanja,povezivanja,uočavanjauzročno-posljedičnih

vezaterazvojpredmatematičkihvještina.Crtežinakarticama

sujednostavniinemajupunopojedinosti

štojedobrozavrlomaludjecu.

Dob:3+

Dimenzija:24x12,5x7cm

27kartica9x9cm

SKU:3904424

90


Zdravlje,tijeloiosjećaji

Igraemocijedjeca

Pomoćuoveigredjecaučekakoprepoznatikojuemociju.

Svakodijetedobivasvojupločus4različiteemocije,naizmjence

bacakockicuiovisnootomeštokockapokazuje,uzimakarticus

izrazom lica.Ciljigreještobržeprekritisvojupločupripadajućim

karticama.Svesukarticedupliciranetakodasepomoćunjih

možeigratiimemory.

Dob:4+

Dimenzija:

34x20x6cm

48kartica

6pločica

SKU:

E523364

Igraemocija

Odaberikarticusazadatkom ipažljivopromatrajrazne

situacije.Kojeemocijeprimjećuješ?Napravipripadajući

izrazlicasvakeradnjeiokrenikarticukakobiprovjerili

točnostodgovora.

Osnovneemocije:tuga,strah,ljutnjaisreća.

Dob:4+

Dimenzija:45x22x8cm

8ploča

28kartica

SKU:

E523334

Igra-Emocije

Igrazaučenjeiprepoznavanjeizrazalicasikonamainjihovo

povezivanjesfotograjamastvarnihizraza.

Dob:3+

Dimenzija:50kartica9x9cm

Bingo-Zvukoviiemocije

Igrapomoćubingosustavaučirazumijevanjutuđihosjećaja

kojisupresudniudjetetovom razvojusamopouzdanja.

Učenjerazlikameđuosnovnim emocijama.Potrebnoje

povezivanjezvukasCD-aiemocijom nakartici.Tkoprvi

sakupisvojekartice,pobjednikjeigre.

SKU:20542

Prepoznajiupravljajemocijama

Razvojemocionalnesvijestizapočinjeigrom zaopisivanje

emocija,postižesevećasamokontrolaiupravljanjeemocijama.

Dob:2+

Dimenzija:35okruglihkarataØ 9cm

SKU:20545

Dob:3+

Dimenzija:

kovčeg24x17x6cm

24kartice16x16cm

60žetona

audioCDMP3

SKU:

20630

Puhanjeloptica

Četirizabavneigrekojevam omogućujuvježbanjesnage

puhanja,kontrolupuhanjaivježbanjeusmjerenogpuhanja.

Potrebnojeprilagoditivrstupuhanjaovisnooigri.

Dob:4+

Dimenzija:

ladicazapuhanje

31x22x5,5cm

8kuglica3cm

SKU:20030

SOCIOEMOCIONALNIRAZVOJ

www.dudica.com

91


Velikižigoviod10 emocija

Setod10velikihmarkeras10osnovnihemocijakoje

usmjeravajunašeponašanje:sreća,samopouzdanje,

divljenje,znatiželja,iznenađenje,bijes,gađenje,tuga,

strahikrivnja.Pomažudjecidaprepoznajuiizraze

svojeosjećajetedarazvijusvojesocijalneiemocionalne

vještine.Možesekoristitisbilokojom tintom.

Dob:3+

Dimenzija:

10žigovaØ4cm

visina3,5cm

SKU:20546

Pogoditkosam!

Recitkosi,alineriječimanegomimikom!Bacitekockui

odaberiteodgovarajućukartuuboji,alinemojteje

nikomepokazati.Okrenitepješčanisatiuminutipokušajte

imitiratiživotinjuilipredmet,aktivnostilizanimanjekoje

izvučenakarticaprikazuje.Pobjednikjeonajkojiihnajvišeskupi.

Dob:3+

Dimenzija:40kartica9x7,9cm

jednakockica

jedanpješčanisat

SKU:20543

Bingo-Životinjeipriroda

Igrazaučenje25zvukovaživotinjaiprirode.Povezivanje

zvukovasastvarnim slikamaiotkrivanjenjihovihimena.

Bingo-Kućaigrad

Igrazaučenje25zvukovakućeigrada.Povezivanje

zvukovasastvarnim slikamaiotkrivanjenjihovihimena.

Dob:3+

Dimenzija:

25kartica13,5x19,5cm

150plastičnihžetončića

MP3Zvuk

SKU:20620

Dob:3+

Dimenzija:

25kartica13,5x19,5cm

150plastičnihžetončića

MP3Zvuk

SKU:20621

Bingo-Aktivnostiglazbeni

instrument

Igrazaučenje25zvukovaaktivnostiiinstrumenta.

Povezivanjezvukovasastvarnim slikamai

otkrivanjenjihovihimena.

Dob:3+

Dimenzija:

25kartica13,5x19,5cm

150plastičnihžetončića

MP3Zvuk

SKU:20622

Piramidazdraveprehrane

IgraPiramidazdraveprehranesastojiseodbacanjakockicetese,

ovisnoobojikojasepojavi,popunjavapiramidusodgovarajućim

karticamahranenatemeljutogakolikoihčestotrebamojesti:

zelenā često,žutā ponekad,crvenā povremeno.

Dob:3+

Dimenzija:66x45cm

kockica3,5cm

54komadahrane

SKU:

20554

92


IGRENA

OTVORENOM

•Igrepijeskom ivodom

•Tricikliivozila

www.dudica.com 93


Lopaticazapijesak

Lopaticapotrebnazaigranjeupješčanikuili

kopanjekanalanaplaži.

Dob:2+

Dimenzija:24cm

SKU:1120

Grabljicezapijesak

Malepraktičnegrabljepogodnezapijesak,vrtiliplažu.

Dob:2+

Dimenzija:21cm

SKU:1165

Kantica1l

Kantica1litra.

Kantica2.5l

Kanticaodkvalitetnetvrdeplastike.

Dob:2+

Dimenzija:13cm

SKU:1310

Dob:2+

Dimenzija:16cm

SKU:1335

Kantica18cm

Kvalitetnatvrdaplastika.

Dob:2+

Dimenzija:18cm

SKU:1340

Kompletzapijesak

PraktičnakanticasdvaFunCarsautomobila,sitom,lopaticom i

grabljama.Setod6komada.

Dob:2+

Dimenzija:

22,5x30x21,5cm

SKU:1430

94


Igrepijeskom ivodom

Kanticazazalijevanje

Kanticazazalijevanjeod1l,savršenazanajmlađe.

Dob:2+

Dimenzija:17cm

SKU:1750

Modlicezapijesak

Velikisetskalupimazapijesakurazličitim oblicimaibojama.

Savršensetzapijesakiplažu.Pomažeurazvojudjetetovemašte.

Setod48komada.

Dob:2+

Dimenzija:

18x4,5x11cm

SKU:6966

Setzapijesakivodu"Lav"

Setodkvalitetnetvrdeplastikekojučinelopatica,

grabljice,sito,kanticatemodlicasmotivom zvijezdaidupina.

Dob:1+

Dimenzija:16cm

SKU:83200

Setzapijesaki

vodusmlinom

Setodkvalitetnetvrdeplastike

nakojijedodanmlinzavodu.

Setsadržilopaticu,grabljice,

sito,kanticu,mlinzavodute

modlicesmotivom

jagodeiananasa.

Dob:1+

Dimenzija:16cm

SKU:83202

Tačkes2 kotača

Izuzetnostabilnakolicasdvagumenakotača.

Nosivostdo50kg,zaunutarnjuivanjskuupotrebu.

Dob:2+

Dimenzija:72x36x33cm

SKU:1821

Kamionkiper

Igranjepijeskom uvijekjezabavno.Igraautićimatakođer.

Kadatodvojespojite,dobijetesatezabave.Plastičnikiper

nakotačimakojiostavljatragoveupijesku

poputpravogkamiona.

Dob:1+

Dimenzija:30x20x20cm

SKU:83210

IGRENA OTVORENOM

www.dudica.com

95


Traktorsprikolicom

Savršenitraktorsprikolicom zamalepoljoprivrednikekoji

trebajuprenijetiteretodmjestaAdomjestaB.

Kamionkiper28cm

Igranjepijeskom uvijekjezabavno.Kamionkiperidealanjeza

prijevozvodeipijeska,zaunutarnjuivanjskuigru.

Dob:2+

Dimenzija:41x15x16,5cm

SKU:2135

Dob:2+

Dimenzija:28x14,5x13cm

SKU:2225

Traktorsutovarivačem

Čvrst,izdržljivisnažantraktorsprednjim pomičnim

utovarivačem pogodnim zaigruupijesku.Pomaže

ujačanjukoordinacijerukuiočiju.

Dob:2+

Dimenzija:30x15x16,5cm

SKU:2129

Kamionkip

Kamionsmehanizmom zazaključavanje

teretaukipusgumenim kotačima.

Dob:2+

Dimenzija:29,5x17x15cm

SKU:2269

Bager

Čvrstibagersprednjim utovarivačem/kopačem kojisemože

koristitizautovariistovarpijeska.Pomažeujačanju

koordinacijeruku.

Dob:2+

Dimenzija:43x21x22,5cm

SKU:2130

Kamionkiper

Igranjepijeskom uvijekjezabavno.Kamionkiperidealanje

zaprijevozvodeipijeska,zaunutarnjuivanjskuigru.

Dob:2+

Dimenzija:21x10,5x9cm

SKU:2215

96


www.dudica.com

Igrepijeskom ivodom

IGRENA OTVORENOM

Setzapijesakivrt

Fantastičansetzaistraživanjevrtaipijeska.Prirodajepuna

senzorazaučenjegdjesemožepromatratikakoklicaraste

inastajecvijet.Setsesastojiod18dijelovauljupkim,

šarenim bojama.

Dob:2+

Dimenzija:

Dimenzija:

39x42x29,5cm

SKU:7040

Velikikamion

Divovskikamionkojimožeprevozitido50kg.Velikitovarni

prostorstvaradodatnemogućnostizaigruupijesku

ilinatravnjaku.

Dob:2+

Dimenzija:69x27,5x26,5cm

SKU:2260

SKU:2260

Autoservisiparkiralište

Uvijeksretniipopravljeniautićiuđuiizađuizovegaraže.Vrata

selakootvaraju,aautomobililakoparkirajunakrovu.

Setod4komada.

Dob:1+

Dimenzija:59x29x37cm

SKU:7520

SKU:7520

NjihalicaKrokodil

Stabilnaklackalicazatriosobe.Dijetesemožesamostalno

klackatikadasjedinasredini.Klackalicajepredviđenaza

3x50kg.Pomažeurazvojuravnotežeitjelesnograzvoja.

Dob:1+

Dimenzija:101x42x40cm

SKU:6721

SKU:6721

AutićiFanCars

Živahniautomobilizanajmlađe.Idealnizaigrunaotvorenom

izatvorenom.Setod22autića,od9do13cm.

Dob:1+

Dimenzija:38x9x23cm

SKU:6936

NjihalicaPas

Stabilnaklackalicazatriosobe.Dijetesemožesamostalno

klackatikadasjedinasredini.Klackalicajepredviđenaza

3x50kg.Pomažeurazvojuravnotežeitjelesnograzvoja.

Dob:1+

Dimenzija:101x42x40cm

SKU:6722

SKU:6722

97


Metalni,plavibiciklzaravnotežu

Plavimetalnibiciklzaprvedječjevožnje.Dijeteostvaruje

najzabavnijetrenutke,abiciklpružazabavuistovremeno

potičućirazvojravnoteže.Izvrsnajepripremazaprvu

klasičnuvožnjubiciklom.Sjedalicajepodesivapovisini.

Dob:2+

Dimenzija:59x73x53cm

visinasjedalice35- 45cm

SKU:82712

Metalni,crvenibiciklzaravnotežu

Crvenimetalnibiciklzaprvedječjevožnje.Dijeteostvaruje

najzabavnijetrenutke,abiciklpružazabavuistovremeno

potičućirazvojravnoteže.Izvrsnajepripremazaprvu

klasičnuvožnjubiciklom.Sjedalicajepodesivapovisini.

Dob:2+

Dimenzija:59x73x53cm

visinasjedalice35- 45cm

SKU:82711

Triciklsprikolicom

Triciklzaodrasludjecusprikolicom zaprijevoz

različitihpredmeta.

Dob:2+

Dimenzija:

veličinatricikla110x54x63cm

prikolica34x15x45cm

SKU:YC6605

98


Tricikliivozila

Tricikl

Triciklzasigurnuvožnju.Sastavanjeineizbježandiosvakog

igrališta.Potičerazvojmotoričkihsposobnosti.

Dob:2+

Dimenzija:88x54x63cm

SKU:YC6508

Skutersgumenim kotačima

Kulskuterzadječakeizadjevojčice.Izdržljiv,čvrstiopremljens

dvastražnjakotačazadodatnustabilnost.Pomažeujačanju

djetetovestabilnosti,nojmotoriciisamopouzdanju.

Zaunutarnjuivanjskuupotrebu.Spripremom zaprikolicu.

Dob:3+

Dimenzija:

59x40x39cm

SKU:3331

Triciklmotor

Izdržljiv,čvrstiopremljensdvastražnjakotačaza

dodatnustabilnostdjeteta.Pomažeprirazvoju

ravnotežeinojmotorici.

Zaunutarnjuivanjskuupotrebu.

Spripremom zaprikolicu.

Dob:3+

Dimenzija:

59x40x39cm

SKU:3320

Prikolica

Čvrstaprikolicakojasemožepričvrstitinatricikle.

Pružadodatnefunkcijekojesadamože

koristitikaoprijevoznosredstvo.

Dob:3+

Dimenzija:

59x29x37cm

SKU:3336

IGRENA OTVORENOM

www.dudica.com

99


SPORTSKA

OPREMA

•Opremazadvorane

•Strunjačeimotoričkielementi

100


Opremazadvorane

Ljuljačka"Paukovamreža"

Ljuljačkaomogućujedjeci

jednostavanpristupza

sjedenje,ležanjeilisamoza

opuštanje.Maksimalnatežina

naljuljačkiiznosi100kg.

Dob:3+

Dimenzija:60x60x160cm

SKU:82726

Sportskiset

Setod6obruča,6čunjića,10štapovai24spojnice

Dimenzija:

Øobruč50cm

duljinaštapova70cm

6obruča,6čunjića

10štapova,24spojnice

SKU:FI2222

Markerzatjelesni

Setmarkerazatjelesninapravljenodmekaneplastike.

VrećiceOblici

Raznobojnevrećicerazličitihoblika.

Dob:3+

Dimenzija:Ø19x5cm

50komadau5različitihboja

Dimenzija:10x10cm

SKU:NS0132

SKU:FI0005

Ringo

Setprstenovaodtvrdeplastike.

Dimenzija:Ø16cm

10komada

SKU:JG2190

PenjalicaAnica

Drvenapenjalicauoblikupolukruga.

Dimenzija:98x44x50cm

SKU:NS0947

SPORTSKA OPREMA

www.dudica.com

101


Tunelsašatorom

Omiljenaigraprovlačenjazadjecuizaskrivanjepodšatorom.

Tunel

Omiljenaigraprovlačenjazadjecu.

Dimenzija:

tunelØ48cm,dužina180cm

šator112x112x94cm

SKU:DW8903

Dimenzija:

dužina150cm

Ø45cm

SKU:ES2172

Miniigralište

Miniigralištestoboganom,košem isetom zakuglanje.

Žaba2u1

Višefunkcionalnaspravastoboganom zaspuštanjeiljuljačkom.

Dob:2+

Dimenzija:160x97x105cm

SKU:NS4107

Dob:3+

Dimenzija:83x48x50cm

SKU:NS4207

102


Strunjačeimotoričkielementi

Strunjača6 cm

Strunjačazaedukativnezičkevježbe.

Strunjača10 cm

Strunjačazaedukativnezičkevježbe.

Boja:zelena

Dimenzija:200x120x6cm

SKU:NS2159

Boja:plava

Dimenzija:200x120x10cm

SKU:NS2186

Strunjača20 cm

Strunjačazaedukativnezičkevježbe.

Boja:ljubičasta

Dimenzija:200x120x20cm

SKU:NS2187

Preklopnastrunjača

Udobnapreklopnastrunjačazanajmlađe.

Boja:plava,crvena,roza

Dimenzija:180x60x5cm

SKU:PS2160

Mekanepodloge

Šarenemekanepodlogezaedukativnezičkevježbe.

Setod12podlogauraznim bojama.

Dimenzija:

Ø32cm,debljina3cm

SKU:NS0221

SPORTSKA OPREMA

www.dudica.com

103


StrunjačaJesen

Udobnastrunjačazanajmlađe.

StrunjačaZima

Udobnastrunjačazanajmlađe.

Dimenzija:100x100x5cm

SKU:NS0113

Dimenzija:100x100x5cm

SKU:NS0114

StrunjačaProljeće

Udobnastrunjačazanajmlađe.

StrunjačaLjeto

Udobnastrunjačazanajmlađe.

Dimenzija:100x100x5cm

SKU:NS0111

Dimenzija:100x100x5cm

SKU:NS0112

MekanepodlogePrometniznakovi

Setod10podloga.

Dimenzija:Ø32cm,debljina-3cm

SKU:NS2130

Semafor

Elementodpjenastespužve,presvučennavlakom odtrajne

PVCtkanine.Idealanzaučenjeprometnihpravila.Bojena

elementusemoguraspoređivatiuraznim kombinacijama.

Dimenzija:20x20x60cm

SKU:NS2135

104


Strunjačeimotoričkielementi

Istraživanjapokazujudajeprvagodinadjetetova

životaznačajnazanjegovpsihofizičkirazvoj,

motoričkirazvojteopćenitostanjebudućeg

zdravlja.Zanjegovoptimalanrazvojpotrebnoje

poticajnookruženjezaigruiučenjekoje

omogućujeotkrivanjevlastitihmogućnosti,

uinterakcijisdrugom djecom.Korištenjem

raznovrsnihmotoričkihelemenataomogućavase

djetetovoistraživanjevlastitihosjetila

tezdravisiguranmotoričkirazvoj.

ValjakØ30cm,30cm

SKU:NS0456

ValjakØ 10 cm,60cm

SKU:NS0228

ValjakØ 30 cm,90 cm

SKU:NS0455

ValjakØ 15 cm,60 cm

SKU:NS0229

ValjakØ 60 cm,60 cm

SKU:NS0105

ValjakØ 30 cm,120 cm

SKU:NS0101

Kocka30 x30 cm

Dimenzija:30x30x30cm

SKU:NS0458

Kvadar20 x20 cm

Dimenzija:60x20x20cm

SKU:NS0231

Kvadar60 x30 cm

Dimenzija:60x30x30cm

SKU:NS0971

Kvadar120 X 30 cm

Dimenzija:120x30x30cm

SKU:NS0102

Šesterokut100 cm

Dimenzija:100x40x40cm

SKU:NS2202

Matica-tunel

Dimenzija:Ø60cm,

Ø30cm rupa,debljina30cm

SKU:NS2153

Valjak-tunel

Dimenzija:60x30x30cm

SKU:NS0106

Most

Dimenzija:120x60x30cm

SKU:NS0103

SPORTSKA OPREMA

www.dudica.com

105


Polukrug-most

Dimenzija:120x60x30cm

SKU:NS0109

Kosina-mala

Dimenzija:60x60x30cm

SKU:NS0969

Kosina-velika

Dimenzija:90x60x60cm

SKU:NS0108

Stepenice

Dimenzija:90x60x60cm

SKU:NS0110

Tunel

Dimenzija:80x60x60cm

SKU:NS2184

Polukrugzaravnotežu

Dimenzija:120x50x13,5cm

SKU:NS2185

106


Strunjačeimotoričkielementi

SetVita

Dimenzija:

NS014260x60x30cm - 2kom

NS0101Ø30,dužina120cm

SKU:NS1130

MotoričkisetMarica

Dimenzija:

Uelement- NS0970- 60x30x30cm

Oelement- NS0968- Ø120cm,rupaØ60cm

Strunjača-NS0107- 10cm

SKU:

NS1150

MotoričkisetSanja

Dimenzija:

Uelement- NS0100- 60x60x30cm - 2kom

kvadar- NS0102- 120x30x30cm

stepenicē NS0110- 90x60x60cm

kosinā NS0108- 90x60x60cm

strunjačā strunjača NS0170- debljina7cm

SKU:NS1140

Tuneliduga

Dimenzija:

100x60x70cm

80x60x60cm

60x60x50cm

40x60x40cm

SKU:NS2182

Početniset

Dimenzija:

140cm širina

20cm visina

Setod9elemenata

SKU:NS2117

Početniset

Dimenzija:

dvijestrunjačē 60x87,5x3cm

malagredā 60x25x15cm

velikagredā 60x25x30cm

most- 60x60x30cm

kosinā kosina 60x68x30cm

SKU:NS2198

SPORTSKA OPREMA

www.dudica.com

107


Set Krešolino

Dimenzija:250x250x150cm

SKU:NS0125

VelikiSetKrešolino

Dimenzija:

284x284x60cm,100cm najvišatočka

SKU:NS0128

SetMoni

Zaminimalno4m2.

SKU:NS0224

Geometrijskielementi4 kom

Dimenzija:

4cm debljine

trokut- 36x36x31cm

kvadrat- 30x30cm

pravokutnik- 30x42cm

kruḡ krug 30cm

SKU:NS0567

KutićDan-noć

Dimenzija:

podnastrunjača115x115x10cm

zidnestrunjače115x115x5cm

SKU:NS2149

Kišobranzaravnotežu

Dimenzija:

kapaØ120

valjakØ30,visina120cm

SKU:NS0150

108


Strunjačeimotoričkielementi

Velikigeometrijskielementiodspužve

30elemenata.

Dimenzija:

20x20x20cm

120x40x40cm

SKU:NS0435

Geometrijskielementiodspužve,

Set1

Dimenzija:120x75x30cm

Geometrijskielementiodspužve,

Set2

Dimenzija:150x90x30cm

SKU:NS1994

SKU:NS1995

Geometrijskielementiodspužve,

Set3

Dimenzija:120x90x30cm

SKU:NS1996

Geometrijskielementiodspužve,

Set4

Dimenzija:120x90x30cm

SKU:NS1997

SPORTSKA OPREMA

www.dudica.com

109


Prozirneloptice

Prozirnelopticezabazen.

Lopticeuboji

Lopticeubojizabazen.

Dob:2+

Dimenzija:Ø6,5cm

500komada

SKU:NS0012

Dob:2+

Dimenzija:Ø6,5cm

500komada

SKU:NS2012

BazenCvijet

BazenCvijetod7elemenata.

Dimenzija:

bazen- 100x30cm

svijetloplavaspužvā 10cm

ljubičastaspužvā 15cm

zelenaspužvā zelenaspužva 15cm

narančastaspužvā 20cm

crvenaspužvā 20cm

plavaspužvā 25cm

SKU:NS2207

Bazenstoboganom istepenicama

Četvrtastibazenslopticama,stepenicestoboganom.

Dimenzija:

lopticeØ6,5cm,4000kom

bazen200x200cm

duljinatobogana125cm,visina87,5cm

SKU:NS0146

110


Strunjačeimotoričkielementi

BazenOcean

BazenOceansastojiseod3straniceipodneprostirke.

Elementodpjenastespužvepresvučennavlakom od

trajnePVCtkanine.Dolazisasetom plastičnihlopticā 1000kom.

Dimenzija:

155x30x 55cm

SKU:NS2168

BazenKrug

BazenKrugsastojiseod3elementa.

Uključeno1000plastičnihlopticapromjera6,5cm.

Dimenzija:

Ø150x40cm

debljinastijenke15cm

SKU:NS2100

Četvrtastibazen

Četvrtastibazensplastičnim lopticama.

Dimenzija:

lopticē Ø6,5cm,4000komada

bazen- 200x200x60cm

obujam - 2,6m3

SKU:NS2000

SPORTSKA OPREMA

www.dudica.com

111


LIKOVNIIGLAZBENI

KUTAK

•Glazbenisetovi

•Likovnimaterijalipapir

112


Glazbenisetovi

Četverodijelnimuzičkiset

Idealanzaglazbenuigruipoticanjeglazbenog

izražavanjadjece.Materijalvisokekvalitete.

Sadržiautu,ksilofon,kastanjeteizvečke.

Dob:3+

Dimenzija:

36,3x6x30cm

SKU:86587

Klavese

Pardrvenihštapića,dužina17,5cm,Ø 17cm

SKU:385-GI711

Ručnozvono

Osam zvonakojaserazlikujupozvukuiboji,

slakohvatljivom ručkom.

SKU:ME085045

Klaveseset

Muzičkisetzaminiorkestarpomažeurazvojune

motorikeirazvojuosjećajazaritam.

Pakiranjesadrži4instrumenta.

Dob:3+

Dimenzija:

23x19,4x4cm

SKU:86590

LIKOVNIIGLAZBENIKUTAK

www.dudica.com

113


BijelipapirA3

250kom

SKU:TM0002

PapirubojiA4

20kom

SKU:TM2031

BijelipapirA4

250kom /500kom

SKU:TM0001

KolažpapirA4

30kom

SKU:TM2030

BlokspapirimaA4

30kom

SKU:TM0028

PapirubojiA4 -120 g

7boja+bijela

180listova

SKU:E120602

Papirzaslikanje-bijeli

Papir32,5x50cm,90g

500kom

SKU:E092012

Papirzaslikanje-bijeli

Papir25x32,5cm,90g

500kom

SKU:E092014

Papirzaslikanje-bijeliPremium A3

120g,500kom

PapirkrugubojiØ 12 cm

Ø12cm,480listova

SKU:E084015

PapirkrugubojiØ 16 cm

Ø16cm,480listova

SKU:E084016

PapirkrugØ 20 cm

Ø20cm,480listova

SKU:E084020

SKU:E120041

Papiruboji-16 cm

Papir16x16cm,140g,12boja,240listova

SKU:E084004

Papirubojikocka10 cm

10x10cm,480listova

SKU:E084011

Papirubojikocka12 cm

12x12cm,480listova

SKU:E084012

Papirubojikocka16 cm

16x16cm,480listova

SKU:E084013

Papirubojikocka20 cm

20x20cm,480listova

114

SKU:E084014


Likovnimaterijaliipribor

Kreppapir-10 boja

Ekstrakvalitetankreppapiru10različitihboja,75% rastezljivost.

Dimenzija:50x250cm - 10kom

10boja

SKU:E083115

Set6lekonomičnetempere

Ekonomičneikvalitetnetempereušestrazličitihboja:smeđa,

zelena,žuta,crvena,plava,bijela.Pakiranesuuboceod

1litre.Brzosesušeidobroprijanjajunagotovosve

upijajućepovršine.

SKU:NS0802

Set3lekonomičnetempere

Ekonomičneikvalitetnetempereušestrazličitihboja:

smeđa,zelena,žuta,crvena,plava,bijela.Pakiranesuu

boceod0,5litre.Brzosesušeidobroprijanjajuna

gotovosveupijajućepovršine.

Bojazaprste

Posebnodizajniransetza“slikanjeprstima”.

Setod10posudicas10boja.

SKU:E522790

SKU:NS0800

Paletazatempere

Paletazatempere.Sadrži6posudicaØ5.5mm koje

spječavajuproljevanjeimeđusobnomiješanje.

SKU:E040134

Kreativnespužvice

Setod4spužvice,svakasajedinstvenom strukturom.

Mogusekoristitinapapiruizidu.Sadrži:spužvastetrake,

grubuzgužvanuspužvu,mekanumrežuistisnutu

mekanuspužvu.

SKU:E530400

LIKOVNIIGLAZBENIKUTAK

www.dudica.com

115


116

Tempere1 l

SKU:E062601

Temperabijela

SKU:E062603

Temperažuta

SKU:E062605

Temperazlatnožuta

SKU:E062610

Temperanarančasta

SKU:E062611

Temperacrvena

SKU:E062612

SKU:E062612

Temperatamnocrvena

SKU:E062615

Temperazelena

SKU:E062616

Temperatamnozelena

SKU:E062620

Temperaplava

SKU:E062621

Temperatamnoplava

SKU:E062628

Temperasvijetlosmeđa

SKU:E062629

Temperatamnosmeđa

SKU:E062645

SKU:E062645

Temperacrna

SKU:E062650

Temperaljubičasta

SKU:E062651

Temperaružičasta

SKU:E062652

Temperaroza

SKU:E062030

Temperazlatna

SKU:E062031

Temperasrebrna

SKU:E062033

Temperabrončana

KISTZA AKVAREL

SKU:E040070

Kistzaakvarel3mm

SKU:E040071

Kistzaakvarel4mm

SKU:E040072

Kistzaakvarel5mm

SKU:E040073

Kistzaakvarel6mm

SKU:E040074

Kistzaakvarel7mm

SKU:E040075

SKU:E040075

Kistzaakvarel8mm

SKU:E040076

Kistzaakvarel9mm

SKU:E040077

Kistzaakvarel10mm

SKU:E040078

Kistzaakvarel11mm

SKU:E040079

Kistzaakvarel12mm

SKU:E040080

Kistzaakvarel14mm

SKU:E040081

Kistzaakvarel15mm

KISTZA TEMPERU

SKU:E040145

Kistzatemperu4mm

SKU:E040146

Kistzatemperu6mm

SKU:E040147

Kistzatemperu8mm

SKU:E040148

Kistzatemperu10mm

SKU:E040149

Kistzatemperu12mm

SKU:E040150

SKU:E040150

Kistzatemperu14mm

SKU:E040151

Kistzatemperu16mm

SKU:E040152

Kistzatemperu18mm


Likovnimaterijaliipribor

KISTZA TEMPERU OKRUGLI

SKU:E040180

SKU:E040181

SKU:E040182

SKU:E040183

SKU:E040184

SKU:E040185

SKU:E040186

SKU:E040187

Kistzatemperū okrugli4mm

Kistzatemperū okrugli6mm

Kistzatemperū okrugli8mm

Kistzatemperū okrugli10mm

Kistzatemperū okrugli12mm

Kistzatemperū okrugli14mm

Kistzatemperū okrugli16mm

Kistzatemperū okrugli18mm

SETKISTZA TEMPERU

SKU:NS1036

Kistzatemperuveličine4mm - 8kom

SKU:NS1078

Kistzatemperuveličine12mm - 8kom

SKU:NS1037

Kistzatemperuveličine8mm - 8kom

SKU:NS1040

Kistzatemperuveličine5mm - 8kom

SKU:NS1041

Kistzatemperuveličine9mm - 8kom

SKU:NS1042

Kistzatemperuveličine15mm - 8kom

SKU:NS1043 Kistzatemperuveličine20mm - 8kom

SKU:NS1035 KistMIX- 24kom

Dječjapregačadugihrukava

Setodtripregačedugihrukavautriboje:plava,zelenaižuta.

Dimenzija:42x45cm

3kom

SKU:NS8133

Dječjapregačabezrukava

Setodtripregačebezrukavautriboje:plava,zelenaižuta.

3kom

SKU:NS8801

LIKOVNIIGLAZBENIKUTAK

www.dudica.com

117


KutićzapresvlačenjeKRUNA

Savršenagarderobazanajmanje,kakobiseprijeiposlije

slikanjamoglipresvućiiodložitisvojepregače.Ladicana

kotačimaiprečkazaodjećudajumnogoprostoraza

odlaganjeraznihdodatakaistvari.

Nabočnojstraninalazisemalistolićsakrilnim ogledalom.

Visinasjedalice31cm.

Dimenzija:110x40x140cm

SKU:385 -1279

Zidnapolicazalikovni

Metalnazidnapolicazasušenje25likovnihradova.

Dimenzija:50x40x62cm

SKU:MT5460

Minimetalnapolicazalikovneradove

Metalnazidnapolicazasušenje

17likovnihradova.

Dimenzija:43x33x65cm

SKU:MT5455

Metalnapolicazalikovneradove

Metalnapolicas25policazasušenjelikovnihradova.

Istovremenosemožesušiti25listovaA3dimenzijeili

50listovaA4dimenzije.Stabilanimobilannakotačima.

Dimenzija:46x34x97cm

SKU:E523019

118


Likovnimaterijaliipribor

Drvenebojice-set

60 kom

Kartonskakutijasa60drvenihbojica.

Drvenebojice-set

300 kom

Kartonskakutijas300drvenihbojica.

Dimenzija:Ø0,8mm

dužina:17,5cm,12bojax5

SKU:NS1069

Dimenzija:Ø0,8mm

dužina:17,5cm,12bojax25

SKU:NS1064

Drvenebojice-set

60 kom

Kartonskakutijasa60drvenihbojica.

Drvenebojice-set

300 kom

Kartonskakutijas300drvenihbojica.

Dimenzija:Ø10mm

dužina:17,5cm,12bojax5

SKU:NS1062

Dimenzija:Ø10mm

dužina:17,5cm,12bojax25

SKU:NS1068

Drvenebojiceukutiji-288 kom

Kartonskakutijas288drvenihbojicatrokutastogoblika.

12bojax24kom

SKU:E061267

Šiljiloelektričnos3 rupe

Velikoelektričnošiljilozaolovkeibojicerazličitihdebljina.

Samosezaustavljakadnašiljiolovku,asavotpadbacau

spremnik.

SKU:E035063

Plastelin12 kom

Plastelinnauljnojbaziu4boje:crvena,zelena,žutaiplava.

Dolaziuprozirnojkanticispoklopcem.1,4kg

SKU:E030120

Plastelin

Plastelinupapirnatojkutijis15različitihboje.

2bojax5,2,4kg

SKU:TM2011

LIKOVNIIGLAZBENIKUTAK

www.dudica.com

119


Setzamodeliranje

Setsadržipetvrstanožića.

Zaoblikovanjeglinamolaiplastelina.

SKU:E046131

Valjcisuzorcima

Setod4rolerarazličitihtekstura.

SKU:E530404

Ljepilo

Ljepilonabazivode.Primjenjujesenapapiru,

kartonu,drvu,lcu,tekstilu,koži.

Lakoperivo,netoksično.

Podložnaplastika

Sprječavadaseradnistolzaprljaioštetiodljepila,bojeilirezanja.

Dimenzija:19x33cm

SKU:E016001

Ljepilo115ml

SKU:E009149

SKU:E016005

Ljepilo1l

SKU:E016006

Setljepilaskutijom

Set30komadaljepilaod115ml

kojidolazisplastičnom kutijom za

spremanje.Ljepilonabazivode.

Primjenjujesenapapiru,kartonu,

drvu,lcu,tekstilu,koži.

Lakoperivo,netoksično.

Kistzaljepilo

Kistzananošenjeljepilaod10cm.

SKU:E082014

Voštanepasteleukutiji-144 kom

Kartonskakutijasa144voštanepastele(12bojax12kom)

Dimenzija:Ø14mm,dužina116mm

SKU:E010002

120


Likovnimaterijaliipribor

Jastukzapečat

Perivatintazapečat

SKU:E132030

Jastukzapečat- CRVENI

SKU:E523164

Perivatintazapečat- Plava

SKU:E132031

Jastukzapečat- PLAVI

SKU:E523165

Perivatintazapečat- Crvena

SKU:E132033

Jastukzapečat- CRNI

SKU:E523166

Perivatintazapečat- Crna

SKU:AP2285

Četiribojezapečate

Zaobljeneškare

Škaresazaobljenom oštricom.

Dimenzija:14cm,5kom

SKU:SN0505

Terapeutskeškare

Olakšavajuradisvladavanjetehnikerezanja

kodmaledjecetedjecesrazvojnim poteškoćama.

Dužina:17,5cm

SKU:E076036

Dekorativneškare

Dimenzija:16cm,3kom

SKU:SN7200

Ergonomskeškarezadešnjake

Škaresgumiranom ergonomskom drškom.

Oštricavisokekvalitete.Zadešnjake.

SKU:E076105

Ergonomskeškarezaljevake

Škaresgumiranom ergonomskom drškom.

Oštricavisokekvalitete.Zaljevake.

SKU:E076106

ŠkarePanda

Oveškareopremljenesusustavom za

samostalnootvaranještoolakšavarezanje.

Dobroprijanjaje,pogodnezamaleruke,

zaobljenivrh.Dužina:13cm

SKU:E076101

Magnetnatraka

Fleksibilnamagnetnatrakaidealnazapretvoritimaluguricu

umagnetnu.Sjednestranenalazisemagnet,asdrugeje

samoljepljivatraka.Režeseikidanaželjenudužinuilioblik.

98kom

SKU:1236000

LIKOVNIIGLAZBENIKUTAK

www.dudica.com

121


Olovka12 kom

Visokokvalitetneolovkezapisanje.

Upaketuje12komadaHB.

SKU:E061065

Selotejp

Kutijaod10komadaprozirnogselotejpa.

SKU:E075004

Gumenagumica

Visokokvalitetnatrajnagumica.

Neuzrokujemrlje.

Izrađenaodkvalitetnogmaterijala.

Kutijaod60gumica.

Stalakzaselotejp

Stalakzaselotejpod10do19mm i33m.

SKU:E075005

Dimenzija:30x20x7mm

SKU:E015003

Kemijskaolovka

Stalakzaolovkeibojice

SKU:E045041

Kemijskaolovkā plava

Drvenistalakzaspremanje12olovkiilibojica.

SKU:E045042

Kemijskaolovkā crvena

SKU:E009125CRO

SKU:E045026

Kemijskaolovkā PLAVA

SKU:E045027

Kemijskaolovkā CRVENA

SKU:E045028

Kemijskaolovkā CRNA

SKU:E045029

Kemijskaolovkā ZELENA

Stalakzaolovkeibojice

Drvenistalakzaspremanjeolovkiibojica.

SKU:E009175CRO

Flomasteridebeli-120kom

Okrugliomasteridebljine6,2mm u10različitihbojai

plastičnojprozirnojkutiji.Neprljaju,perivi.

SKU:E080039

122


Likovnimaterijaliipribor

Kredazapločnik

Debelakredaujakim bojama.Možeselakouklonitivodom.

Oblikpravokutnikaolakšavarukovanjekredama.Kartonska

kutijaod7kredaubijeloj,žutoj,narančastoj,

crvenoj,zelenoj,plavojismeđojboji.

Korektor

Korektorubočiciod20ml.

Dolazisčetkicom ibrzosesuši.

SKU:E086037

SKU:E025020

Ljepljivijastučići

Ljepljivijastučićiizvrstansualatzatrajnoiliprivremeno

pričvršćivanjepapiraiplakatanasvevrstepovršina,

anajprikladnijisuzastakloiostale

prozirnepovršine.Setuključuje

90ljepljivihjastučićaubijelojboji.

SKU:E081070

Ljepilo0,5 kg

Ljepilozapapir,karton,drvo,lc,

tekstil,kožu,itd.

SKU:NS0809

Flomasterizaploču

Ovim markerom možesepisatiporazličitim površinama

kaoštosuploče,prozirnastakla,ogledalatemetalnei

keramičkeploče.Lakosebrišu.

SKU:E165020 Markerzapločū crni

SKU:E165021

Markerzapločū plavi

Ljepilo1 kg

Ljepilozapapir,karton,drvo,lc,

tekstil,kožu,itd.

SKU:NS0808

Kredauboji

Kredaujakim bojama.Možeselakouklonitivodom.

Oblikpravokutnikaolakšavarukovanjekredama.

Kartonskakutijaod100kredaubijeloj,žutoj,

narančastoj,crvenoj,zelenoj,plavojismeđojboji.

SKU:E025291

SKU:E165022

SKU:E165023

SKU:E080024

Kredabezprašine

Markerzapločū zeleni

Markerzapločū crveni

Flomasterī divovski

Pakiranjeod12kredazapločubezprašine,uraznim bojama.

Sprječavaprašinutijekom pisanjaibrisanja.

SKU:E035016

LIKOVNIIGLAZBENIKUTAK

www.dudica.com

123


Višenamjenskislikarskistalak

Višenamjenskistalakzaslikanje.Stalaksemoželako

prilagoditivisinidjeteta.Sastojiseod26dijelova.

Možesekoristitikakostalakzaslikanjeimagnetnaploča

ilikaoradnistol.Odličnozapisanjeprvihslovaibrojeva.

Kreda,spužvaiomasteruključeni.

Dob:3+

Dimenzija:89x55,5x17x5cm,

max.visina118cm

SKU:83654

Dvostranamagnetnaploča

"Malafarma"

Kreativnaigraudrvenojkutijinatemufarme.Poklopac

kutijemožesekoristitisobjestrane.Pakiranjesadrži

magnetnedijelovepomoćukojihdjecamogusastavljati

različiteslikenamagnetnom stolu.Sjednestraneje

magnetnapločapokojojsemožepisatiibrisati

omasterom,astražnjastranajezapisanjeibrisanje

kredom.Flomastersgumicom ikredasuuključeni.

Dob:3+

Dimenzija:31x23,5x3,5cm

Dvostranamagnetnaploča"Šarena"

Dvostranavisećamagnetnapločasaslovima.Jednajestrana

magnetna,adrugazapisanjekredom.Magnetnepločesu

zabavne,postojeraznioblicislovaibrojkitesemožeslagati

kakotisesviđa.Potičerazvojpredčitalačkihipredmatematičkih

vještinadjece.Veličinabrojevaislovaje3,5cm.

Dob:2+

Dimenzija:42x30x10cm

SKU:83651

SKU:88117

Prozorzacrtanje

Prozorzacrtanjeiponovnostvaranje.Uključuje6omastera

ubojikakobimaštaradilaštobrže.

Možesekoristitiokomitoivodoravno.

Dob:3+

Dimenzija:

ploča:33x28cm

dvanosačazadržanjeploče

6omastera

gumicazačišćenje

SKU:33105

124


www.dudica.com

Likovnimaterijaliipribor

LIKOVNIIGLAZBENIKUTAK

Stalakzalikovnimaterijal

Stalaksa6policai7pretinaca.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

75x40x85cm

75x50x85cm

SKU:

385-1178

385-1178

Policazalikovnis8 pretinaca

i8 kutija

Policazalikovnis8pretinaca,2policei8kutija.

Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

85x45x85cm

SKU:

SKU:

385-1177

125

Policazalikovni

Gornjapolicasadrži4pretinca.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

85x40x77cm

SKU:

385-1176

Univerzalnapolica

Obostranapolicazapotrošnimaterijal,kreativnipribor,papiri

sitneigračke.Sobjestranenalazesedvijedužeidvije

kraćepolice.Gornjapolicaimatripretinca.

Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

100x40x85cm

100x40x85cm

SKU:

385-1160

Policauboji

Obostranapolicasfrontamauboji,s9policasasvakestrane.

Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

85x45x85cm

SKU:

385-1159

385-1159

Dvostranapolica

Dvostranapolicazaraznenamjene.

Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

85x40x77cm

85x50x77cm

SKU:

SKU:

385-1174


Kolicaspregradama

Pregradeubojimogusemaknutipasedobivaju

praktičnakolicazaraznenamjene.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

85x40x54,2cm

70x52x60cm

SKU:385-1169

Univerzalnapolica

Univerzalnaotvorenapolicaukojusemoguumetnuti

raznidodatcizajošvećuiskorištenost.

Univerzalnapolicasleđima

Univerzalnapolicasleđimaukojusemoguumetnuti

raznidodatcizajošvećuiskorištenost.

Dimenzija:

85x40x54,2cm

89x41,5x61,4cm

SKU:385-1168

Dimenzija:

85x40x54,2cm

89x41,5x61,4cm

SKU:385-1167

Dodatakhorizontalnoogledaloza

univerzalnupolicu

Dodatakakrilnoogledalozauniverzalnupolicu.Možese

koristitisamostalnoilikaododatakkojiseumetneu

univerzalnupolicu.Oplemenjeniiveral.

Dodataktripretincaza

univerzalnupolicu

Dodataktripretincazauniverzalnupolicu.Možese

koristitisamostalnoilikaododatakkojiseumetneu

univerzalnupolicu.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

81x40x12cm

SKU:385-1272

Dimenzija:

81x40x12cm

SKU:385-1273

126


Likovnimaterijaliipribor

Dodatakvertikalnoogledaloza

univerzalnupolicu

Dodatakakrilnoogledalozauniverzalnupolicu.Možese

koristitisamostalnoilikaododatakkojiseumetneu

univerzalnupolicu.Oplemenjeniiveral.

Dodatakpetpretinacaza

univerzalnupolicu

Dodatakpetpretinacazauniverzalnupolicu.Možese

koristitisamostalnoilikaododatakkojiseumetneu

univerzalnupolicu.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

81x40x12cm

SKU:385-1274

Dimenzija:

81x40x20cm

SKU:385-1275

Policanakotačima-kružić

Policakružićstripolice,bočnestranicestrokutom ikrugom.

Mogućnostpolicaubojipoizboru.Finoobrađenbukovmasiv,

bezoštrihrubova,ruboviradijusa9mm.Završnaobradaučetiri

slojaekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:

85x40x77cm

SKU:

385-1153

Policazalikovnipribor

Ormarspraktičnim širokim policamanakojesemože

pohranitiradovesvihformatadomaxA2.Policazalikovni

s9pretinaca,7polica.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

85x60x85cm

SKU:

385-1368

Ormarsa7 polica

Ormarspraktičnim širokim policamanakojesemože

pohranitiradovesvihformata.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

85x40x77cm

85x50x77cm

85x60x77cm

SKU:

385-1038

LIKOVNIIGLAZBENIKUTAK

www.dudica.com

127


128

Magnetnaploča

Magnetnapločaudrvenom okviruzamontažunazid.

Mogućejenaručitiiudimenzijamapoželji.

Dimenzija:

200x100cm

180x100cm

180x100cm

150x100cm

120x100cm

120x90cm

120x80cm

100x100cm

100x80cm

100x50cm

100x50cm

SKU:385-1352

Školskaploča

Školskapločaudrvenom okviruzamontažunazid.Dostupne

bojeploča:bijela,crna,siva,ljubičasta,svijetlozelena,crvena,

plava,tamnozelena.

Mogućejenaručitiiudimenzijamapoželji.

Dimenzija:

200x100cm

200x100cm

180x100cm

150x100cm

120x100cm

120x90cm

120x80cm

100x100cm

100x80cm

100x80cm

100x50cm

SKU:385-1353

Pločapluto

Zidnepločeizrađeneodprirodnogplutaudrvenom okviru

zamontažunazid.Debljinapluta10mm.

Mogućejenaručitiiudimenzijamapoželji.

Dimenzija:

150x100cm

120x100cm

120x100cm

120x90cm

120x80cm

100x100cm

100x80cm

100x50cm

SKU:385-1354


IMITATIVNEIGRE

•Kutićkuhinje

•Kutićlutaka

•Autići,vlakoviiživotinje

•Kutićtrgovine

•Kazališteilutke

•Malimajstor

www.dudica.com 129


Posudasasitom

Zakuhanjeukusnehranepomoćuovogseta.

Setsadržilonce,tavu,cijediloiposuđe.Usetu7komada.

Dob:2+

Dimenzija:38x29x29cm

SKU:4206

Osnovnikuhinjskiset

Kompletzačetiriosobe,zamaštovitokuhanje.Usetu42komada.

Dob:2+

Dimenzija:39x42x29,5cm

SKU:4223

Kuhinjskikomplet

Kuhinjskikompletza4osobekojiomogućavakuhanje,

posluživanjeipranjeposuđa.Pomažeujačanjudjetetovih

socijalnihvještinakrozigrusostalom djecom iodraslima.

Usetu59komada.

Lonciitave

Savršenisetzakuhanje,omogućujemnoštvudjeceigranje.

Pomažeujačanjusocijalnihvještinakrozigrusdrugom

djecom.Svidijelovimogusepratiuperilicisuđa.

Setod16komada.

Dob:2+

Dimenzija:

40x23x30cm

SKU:4256

Dob:2+

Dimenzija:38x9x23cm

SKU:

6935

Setpriborazajelo

Dodatakzasvakukuhinju,priborzajelo.Usetu17komada.

Dob:2+

Dimenzija:38x9x23cm

SKU:4230

Setzadoručak

Kompletnisetsazdravom hranom usvijetlim bojama.Pomaže

jačanjumašteirazvojunemotorike.Setod10komada.

Dob:2+

Dimenzija:18x26,5x18cm

SKU:4761

130


Kutićkuhinje

Setzakolače

Naučitepećivrhunskekolačeodtijesta,glineilimodelirajte

pijesak.Setzapečenjepozivadjecunaigruiučenjeu

zatvorenom iotvorenom prostoru.Pomažeurazvoju

djetetovemašteinemotorike.Usetu12komada.

Slatkišiikolači

Mmmmm!Slasticesutakoprimamljive.SetSlatkiši,

kolačiisladoledstimuliranumotorikudjece,potiče

maštuiostvarujeinterakcijusdrugom djecom.

Setod56komada.

Dob:2+

Dimenzija:39x19,5x29cm

SKU:4220

Dob:2+

SKU:7053

Setzavečeru

Velikisetzakuhinjukojiomogućavavelikom brojudjece

istovremenuigru.Pomažeujačanjusocijalnihvještinau

zajedničkojinterakciji.Svidijelovimogusepratiuperilici.

Setod82komada.

Velikikompletposuđa

Velikisetzakuhinjukojiomogućavavelikom brojudjece

istovremenuigru.Pomažeujačanjusocijalnihvještinau

zajedničkojinterakciji.Svidijelovimogusepratiuperilici.

Setod78komada.

Dob:2+

Dimenzija:38x9x29cm

SKU:6952

Dob:2+

Dimenzija:

31x15,5x29,5cm

SKU:6945

Voćeipovrće

Platazadoručak

Lijepsetsvoćem ipovrćem zamaštovituigru.Možesekoristiti

samostalnoiliuzrazneimitativneigre.Setod10komada.

Dob:2+

SKU:4742

Lijepamalaplatazadoručakimaštovituigru.Setod10komada.

Dob:2+

SKU:4752

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

131


Setzadoručakivečeru

Velikisetzadoručakivečerukojiomogućavavelikom

brojudjeceistovremenuigru.Pomažeujačanjusocijalnih

vještinauzzajedničkuinterakciju.Svidijelovimoguse

pratiuperilici.Setod78komada.

Dob:3+

Dimenzija:38x9x23cm

Toster

Doručaknikadnijebioslađi!Poslužitesvojim prijateljima

ukusniprepečenikruhiztostera!

Dimenzija:20x13x5cm

SKU:E523114

SKU:6940

Aparatzakavu

Drveniaparatzakavusulošcima.Napravitekavuzasebe

isvojeprijatelje.

Priborzajeloukutiji

Drvenakutijastriodjeljkasasetom od24komadapriborazajelo.

Sastojiseodnoževa,vilica,žlicaimalihžlica.

Dimenzija:21cm

SKU:E523113

Dimenzija:20x16x5cm

SKU:E522147

Povrće12 kom

12komadarazličitogpovrćanapravljenogodtvrdeplastike,

uprirodnojveličini.

SKU:E522372

Minisetvoća

Setminivoćaod24komada.Savršenozaigru.

SKU:E522371

132


Kutićkuhinje

Voće24 kom

Setvoćaod24komada.Napravljenoodtvrdeplastike,

uprirodnojveličini.

SKU:E522366

Mesniproizvodi12 kom

Raznevrstemesa.

SKU:E522370

Riba12 kom

Setraznihribaodtvrdeplastike.

Jaja12 kom

Set12kuhanihiprženihjaja.

SKU:E522376

SKU:E522382

Keksiikolači12 kom

Kruh6 kom

Setod12keksaikolača.

SKU:E522406

Kriškeraznihvrstakruhauprirodnojveličiniodplastike.

SKU:E522407

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

133


134

Mikser

Raditikolačejednakojezabavnokaoijesti!Dodamosve

sastojke,malopromiješamoiubrzosmogotovi.

Dob:3+

Dimenzija:21x19,5x11cm

SKU:VG5026

Aparatzakavu

Napravišalicukavezasebeilisvojeomiljenodruštvo.

Ispijtekavusasvojim bližnjima.

Dob:3+

Dimenzija:21x19,5x11cm

SKU:VG5025

Kuhalo

Idealansetzamaleprostoreukojenemožestaticijela

kuhinja.Ovomalokuhalokompletnojeopremljeno

zasvepotrebemalihkuhara.Mogusprematisveobroke

kojezamisle.Dovoljnojesamookrenutikuhaloi

započetiigru.Usetjeuključendrvenipribor:žlicai

kuhača,lonacspoklopcem,tavespoklopcem idvije

kuhača,lonacspoklopcem,tavespoklopcem idvije

drveneposudicezasolipapar.

Dob:3+

Dimenzija:31x30x9,5cm

SKU:VG5024

Setmetalnogposuđazamalekuhare

Setmetalnogposuđaod8dijelovasavršenjezamale

kuhare.Sastojiseoddvaloncaidvapoklopca,lonca

sdrškom,cjediljkeiplaveicrvenekrpice.

Dob:3+

Dimenzija:30x30x10cm

SKU:83392

SKU:83392

Drveniset-voće

Lijepidrvenisetvoćakojesemožerezatinapolovice.Dijelovi

semeđusobnomoguspajatiijednostavnoserazdvajaju

drvenim nožem.Voćesenalazinapladnju.

Dob:2+

Dimenzija:19x10,9x25,6cm

SKU:VG0978

SKU:VG0978

Rođendanskatortazaigru

Drvenatortakaoprimamljivaslasticazadijete.Onouči

pripremitipravutortupomoćuovogadrvenogseta.Dijete

slažekolačekoristećidrvenesastojkezahranu:voće,glazuru,

kiiceodkremeičokolade,džem imed.

Dob:3+

Dimenzija:23x15x7cm

Dimenzija:23x15x7cm

SKU:83413


Kutićkuhinje

Drvenapizzazaigru

Drvenapizzazaigruukojojdijetemožeraditinacijelom

procesustvaranjapizze.Odpečenjairezanjapizzepasve

doposluživanjagostiju.Visokokvalitetnadrvenaigračkau

kojujeuključenpladanjzapizzu,preljev,rezačidodatciza

pizzuodukupno31komada.

Dob:3+

Dimenzija:

20,5x3,5x20,5cm

Setsuđaspregradamazaslaganje

Kompletkuhinjskogpribora.Šarenisetplastičnogposuđa

uključujelonacspoklopcem,tave,lopatice,šalice,tanjuriće

ipriborzajelo.Posebnopogodanzamaludjecu.

Dob:3+

Dimenzija:

36x26x10cm

SKU:83209

SKU:83412

Setplastičnogposuđazavečeru

Setplastičnogposuđazavečeru.Usetjeuključenserviszačaj,

priborzajelozačetiriosobe,lonac,tanjuriitava.

Dob:1+

Dimenzija:25x11x10cm

SKU:83207

Setšarenogposuđazamalekuhare

Setmetalnogposuđaod11dijelovasavršenjezamalekuhare.

Sastojiseodtriloncaitripoklopca,loncasdrškom,

krpiceitrilopatice.

Dob:3+

Dimenzija:33,5x7,5x23,5cm

SKU:83390

Kuhinjskisetikamion

shranom -2 u1

Kuhinjskisetskuhinjom ikamionom zahranu.Kuhinjaje

opremljenasvim dodatcima.Lijepaizabavnaigrau

svakom pogledukojapotičedječjuzabavuizajedničkuigru.

IzrađenaodMDF-a.12kom.

Dob:3+

Dimenzija:

79,4x30,8x90,2cm

SKU:83728

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

135


Kuhinja-plava

Ovaslatkakuhinjanamijenjenajeigrimališanaudobiod

jednedočetirigodine.Kakodjecaodnajranijedobi

voleoponašatiodrasleupripremanjujela,takoje

nastalaovaumanjenaverzijakuhinjskogelementa.

Napravljenujednom komadutesadržipećnicu,

radnuploču,kuhaloipolicezaodlaganje.

Dimenzija:104x37x56cm

SKU:NS0290

Perilicarubljaistolzaglačanje

Akojerubljeprljavo,samojepotrebnoodabrati

odgovarajućiprogram kakobipranjepočelo.

Kadajepranjegotovo,potrebnojeizvaditirubljei

ispeglatiodjećunastoluzaglačanje,apotom je

pospremitinapolice.

Dimenzija:104x37x56cm

SKU:NS0288

Sudoper-plavi

Moderanislatkoobrađendrvenisudopersormarićem

kojislužizaodlaganjeposuđailikaohladnjak.Svojim

dizajnom savršenoseuklapausvakiprostorisamostalno.

Dimenzija:104x37x56cm

SKU:NS0287

136


Kutićkuhinje

Štednjak

Drveništednjakodvisokokvalitetnog

brezinogdrveta,štednjakipećnica.

Hladnjak

Drvenihladnjaksdvijepleksiglaspolice.Opremljeno

stalkom zajaja,stalkom zamaslacistalkom zaboce.

Dimenzija:43x40x42cm

SKU:E522690

Dimenzija:43x40x62cm

SKU:E522691

Perilicarublja

Drvenaperilicarubljasmetalnim bubnjem i

ladicom zadeterdžent.Vratasuodpleksiglasa.

Dimenzija:43x40x62cm

SKU:E522692

Sudoper

Drvenisudoperspolicom iladicom.

Dimenzija:73,5x37,5x61,5cm

SKU:E522693

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

137


Kuhinja

Centarkuhinjaukojojćesepronaćisveštojepotrebno

zakreativnuigrumalihkuhara.Sastojiseodpećnicei

ormarićazaodlaganjeposuđa.Izrađenaodkvalitetnog

brezinogdrveta.Zaštićenaekološkim lakom.

Dimenzija:73x37x95cm

SKU:E009417

Kuhinjanakotačima

Kuhinjanakotačima,potpunoopremljenasvelikim

mogućnostimazaodlaganjekuhinjskogposuđa.Kuhinja

imaindukcijskupločuzakuhanje,slavinu,sudoper,pećnicui

posuđezakuhanje.Zavrijemeokretanjaindukcijskaploča

ispuštazvukove,štoječinizanimljivijom.Priborzakuhanje

obješenjenakuketakodadjecatijekom kuhanjamogulakoi

brzouzetionoštoim treba.Krozprozorkuharmoževidjeti

gosteiposlužitiim ukusnuhranunapolicu.Gornjidio

kuhinjeimakliznavrataštoomogućavadjecidasama

odlučeštoželepokazati,aštone.Pećnicaimaširokuručku

kojaomogućavavješanjeručnikailikrpe.Kuhinjaje

opremljenaladicom iormarićem zaodlaganje.Kotači

olakšavajupomicanjekuhinjebilogdjepoprostoru.

Dimenzija:74x37,5x1090cm

SKU:900000123

Kuhinja3 u1

Kutićkuhinjekojiimasvepotrebnozaigruunovojmodernoj

kuhinji.Sastojiseodštednjaka,pećnice,sudopera,hladnjaka

iperilicerublja.Sudoperimametalnuposudicu,asvavrata

akrilnastakla.IzrađenajeodoplemenjenogiveralaiMDF-a.

Dimenzija:100x35x76cm

SKU:385-1321

138


Kutićkuhinje

KuhinjatrodijelnaANA

Trodijelnakuhinjaodbukovogmasivajestnajprodavanijakuhinja.

Zbogsvojeiznimnekvaliteteičvrstoćetrajegeneracijama.

Sadržipećnicu,štednjak,sudoper,mikrovalnupećnicu,

ormarićipolicesladicama.Zaštićenaučetirisloja

visokokvalitetnim ekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:

110x40x105cm

SKU:385-1324

KuhinjadvodijelnaGITA

Dvodijelnakuhinjaodbukovogmasivajestnajprodavanija

kuhinja.Zbogsvojeiznimnekvaliteteičvrstoćetraje

generacijama.Sadržipećnicu,štednjak,sudoperipolices

ladicama.Zaštićenaučetirislojavisokokvalitetnim ekološkim

lakom nabazivode.

Dimenzija:

85x40x105cm

SKU:385-1328

GarniturazasjedenjeIvan

Garniturazasjedenjeodbukovogmasiva,zaštićenaučetirisloja

visokokvalitetnim ekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:

stol- 56x56x56cm

foteljā 40x44x47cm

trosjed- 75x44x47cm

SKU:385-1338

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

139


ImitativnicentarLUN

Izvrstancentarzavišestrukuigruukuhinji,trgovini,kazalištu.

Svojim modernim dizajnom obogatitćesvakiprostor,adjeci

pružitizadovoljstvozbogvelikemogućnostizabave.

Sastojiseodperilice,pećnice,sudopera,kuhala,

univerzalnogpulta,prozorčićasazastorom tepolice.

Perilicaisudoperuvlačeseuelementštojeodlično

rješenjezaograničeneprostore.

Dimenzija:100x63x101cm

SKU:385-1332

KuhinjatrodijelnaIVA+

Trodijelnakuhinjaredizajnodbukovogmasiva.

Zbogsvojeiznimnekvaliteteičvrstoćetrajatće

generacijama.Sadržipećnicu,indukciju,sudoper,

mikrovalnupećnicuihladnjak.Zaštićenaučetiri

slojavisokokvalitetnim ekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:

110x40x105cm

SKU:385-1325

140


Kutićkuhinje

KuhinjadvodijelnaSanja+

Dvodijelnakuhinjaodbukovogmasivanajprodavanijajekuhinja.

Zbogsvojeiznimnekvaliteteičvrstoćetrajegeneracijama.

Sadržipećnicu,štednjak,sudoperipolicesladicama.

Zaštićenaučetirislojavisokokvalitetnim ekološkim lakom

nabazivode.

Dimenzija:

85x40x105cm

SKU:385-1329

Mojprvisudoper

Predivnoobrađendrvenisudopersmalim vratimaimalom

ladicom tezavjesom zaskrivanjestvarinapolici.

Svojim dizajnom odličnoseuklapausvakiprostor.

Bukovmasiv,zaštićenučetirislojavisokokvalitetnim

ekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:60x40x105cm

SKU:385-1362

Mojprvištednjak

Predivnoobrađendrveništednjaksadrži4ringaza

kuhanjeipećnicusvratimaodpleksiglasa.

Svojim dizajnom odličnoseuklapausvakiprostor.

Bukovmasiv,zaštićenučetirislojavisokokvalitetnim

ekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:50x40x105cm

SKU:385-1359

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

141


KuhinjatrodijelnaMILA+

Trodijelnakuhinjaredizajnodbukovogmasiva.

Zbogsvojeiznimnekvaliteteičvrstoćetraje

generacijama.Sadržipećnicu,indukciju,sudoper,

mikrovalnupećnicuihladnjak.Zaštićenaučetiri

slojavisokokvalitetnim ekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:

110x40x105cm

SKU:385-1326

Stolicakružić

Stolicaodbukovogmasiva.Sjedalicajeobloženapjenom

gustoće25kg/m3,apjenajepresvučena

visokokvalitetnom tkaninom uboji.

Dimenzija:Ø29cm,visina30cm

Stolicasrce

Stolicaodbukovogmasivasasrcem usredini.

Dimenzija:29x30x28cm

SKU:385-1334

SKU:385-1341

Stolkružić

Stolodbukovogmasiva.

Klupasrce

Klupaodbukovogmasivasasrcem usredini.

Dimenzija:Ø64cm,visina50cm

SKU:385-1340

Dimenzija:74x30x48cm

SKU:385-1337

142


Kutićkuhinje

StolMarica

Stolodbukovogmasiva.

Dimenzija:74x50x47cm

SKU:385-1333

GarniturazasjedenjeKrešolino

Garniturazasjedenjeodbukovogmasivas

motivom srcausredini.

Dimenzija:stol74x50x47cm

4stolice29x30x28cm

SKU:385-1335

GarniturazasjedenjeLOVRO

Garniturazasjedenjeodbukovogmasivas

motivom srcausredini.

Dimenzija:stol74x50x47cm

2stolice29x30x28cm

2klupe74x30x48cm

SKU:385-1336

GarniturazasjedenjeKružić

Garniturazasjedenjeodbukovogmasiva.Sjedalicesuobložene

pjenom gustoće25kg/m3,apjenajepresvučena

visokokvalitetnom tkaninom uboji.

Dimenzija:stolØ64cm,visina50cm

4stoliceØ29cm,visina30cm

SKU:385-1339

Mojaprvakuhinja

Moderna,predivnoobrađenakuhinjaodbukovogmasiva.

Zbogsvojeiznimnekvaliteteičvrstoćetraje

generacijama.Sadržipećnicu,indukciju,sudoper,

mikrovalnupećnicu,hladnjakinapu.Zaštićenaučetiri

slojavisokokvalitetnim ekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:

60x40x105cm

SKU:385-1363

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

143


ŠtednjakMaja

Predivnoobrađenštednjakodbukovogmasiva.

Zbogsvojeiznimnekvaliteteičvrstoćetraje

generacijama.Sadrži4ringazakuhanje,pećnicus

policom ivratimaodpleksiglasatenapu.Zaštićenučetiri

slojavisokokvalitetnim ekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:

50x40x105cm

SKU:385-1360

Napa

Predivnoobrađenanapaodbukovogmasiva.

Zbogsvojeiznimnekvaliteteičvrstoćetraje

generacijama.Savršenoseuklapausvakukuhinju.

Zaštićenaučetirislojavisokokvalitetnim ekološkim

lakom nabazivode.

Dimenzija:35x20x10cm

MikrovalnaVita

Mikrovalnapećnicaodoplemenjenog

iveralasvratimaodpleksiglasa.

Dimenzija:38,5x34,5x23,5cm

SKU:385-1319

SKU:385-1361

ŠtednjakVita

Štednjakodoplemenjenogiveralasvratimaodpleksiglasa.

Ormarićsladicom Vita

Ormarićodoplemenjenogiveralasdvamavratimailadicom.

Dimenzija:38,5x34,5x53cm

SKU:385-1313

Dimenzija:38,5x34,5x53cm

SKU:385-1316

144


Kutićkuhinje

SudoperVita

Sudoperodoplemenjenogiveralasdrvenom slavinom,

inokslavorom idvamavratima.

Dimenzija:38,5x34,5x53cm

SKU:385-1317

Ormarićsdvojim vratimaVita

Ormarićodoplemenjenogiveralasdvamavratima.

Dimenzija:38,5x34,5x53cm

SKU:385-1315

OrmarićVita

Ormarićodoplemenjenogiveralasjednim vratima.

Dimenzija:38,5x34,5x53cm

SKU:385-1314

PerilicarubljaVita

Perilicarubljaodoplemenjenogiveralasjednim vratima

odpleksiglasailadicom zaprašak.

Dimenzija:38,5x34,5x53cm

SKU:385-1318

KuhinjaVita

Kutićkuhinjesastojiseod5drvenihelemenata:štednjaks

pećnicom,ormarićsasudoperom,perilica,hladnjaki

mikrovalnapećnica.Svielementiimaju

metalneručkicesastranezalako

ijednostavnootvaranjeirukovanje.

Vratasusmagnetnim zatvaranjem.

Oplemenjeniiveralpoizboru.

Dimenzija:štednjak,sudoper,

perilica,hladnjak-38,5x34,5x53cm

mikrovalnā 38,5x34,5x23,5cm

Ukupno:

145x34,5x76,5cm

SKU:385-1320

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

145


KuhinjaAnca

Praktičanormarićskuhinjom.Ormarićsesastojiod

štednjakaisudoperatedvijupolicazaodlaganje

kuhinjskihpotrepština.Oplemenjeniiveralpoizboru.

Dimenzija:85x40x54,2cm

SKU:385-1270

KuhinjaMia+

Trodijelnakuhinjaredizajnodoplemenjenogiverala.

Sadržipećnicu,indukciju,sudoper,mikrovalnu,

hladnjakiormarić.

Dimenzija:

110x40x105cm

SKU:385-1327

KuhinjaJana+

Dvodijelnakuhinjaredizajnodoplemenjenogiverala.

Sadržipećnicu,indukciju,sudoper,ladicuzabocei

mikrovalnu.

Dimenzija:

85x40x105cm

SKU:385-1330

146


Kutićtrgovine

Drvenavaga

Drvenavagasplastičnim posudama.Vagajepotrebnau

svakojtrgovini.Odličanjepoticajzausvajanjeprvih

matematičkihpojmovamjerenjem težine.Utegeje

potrebnonaručitiodvojeno.(E522832)

Dob:3+

Dimenzija:40x15cm

Uteziplastični

Osam komadaplastičnihuteganadvadrvenastalka.

Dob:3+

Dimenzija:utegod4do7cm

SKU:E522832

SKU:E522185

Pokretnatržnica

Tržnicajeodličnomjestozakreativnuimaštovituigru.Djeca

sevoleigratikupovanjaitrgovanja,odnosnooponašati

svakodnevnesituacije.Stabilnainakotačimazalako

pomicanje.Drvenatendakojaštitinamirniceodsuncailikiše.

Dimenzija:109x50x135cm

SKU:NS9075

Slatkišiikolači

Voćeipovrće

Mmmmm!Slasticesutakoprimamljive.SetSlatkiši,kolačii

sladoledstimuliranumotorikudjece,potičemaštui

ostvarujeinterakcijusdrugom djecom.Setod56komada.

Dob:2+

SKU:7053

Lijepsetsvoćem ipovrćem zamaštovituigru.Možese

koristitisamostalnoiliuzrazneimitativneigre.

Setod10komada.

Dob:2+

SKU:4742

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

147


TrgovinaMaristendom

TrgovinaMarijednostavnogiprekrasnogdizajnaizrađena

odbukovogmasivatrajegeneracijama.Sadržimnogo

detaljakojiječinepravom:pult,policas

pregradom zagajbice,mnoštvomalihpolica,platnena

vrećica,4maleladicei10gajbica.

Dimenzija:95x108x123cm

SKU:385-1356

Voće24 kom

Setvoćaod24komada.Napravljenoodtvrdeplastike,

uprirodnojveličini.

SKU:E522366

Mesniproizvodi12 kom

Raznevrstemesa.

SKU:E522370

Keksiikolači12 kom

Setod12keksaikolača.

SKU:E522406

Riba12 kom

Setraznihribaodtvrdeplastike.

SKU:E522376

148


Kutićtrgovine

Jaja12 kom

Set12kuhanihiprženihjaja.

SKU:E522382

Kruh6 kom

Kriškeraznihvrstakruhauprirodnojveličiniodplastike.

SKU:E522407

Povrće12 kom

12komadarazličitogpovrćanapravljenogodtvrdeplastike,

uprirodnojveličini.

SKU:E522372

Minisetvoća

Setminivoćaod24komada.Savršenozaigru.

SKU:E522371

TrgovinaIdea

TrgovinaIdeajednostavnogiprekrasnogdizajnaizrađena

odbukovogmasivatrajegeneracijama.Sadržipult,policus

pregradom zagajbice,mnoštvomalihpolica,4maleladicei

3gajbice.

Dimenzija:95x108x123cm

SKU:385-1357

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

149


Sladoledi12 kom

Setraznihsladoleda:vanilija,čokoladaijagoda.

SKU:E522396

Drvenagajbica

Dimenzija:20x11x11cm

SKU:385-1342

KutićtrgovineIva

Preslatkatrgovinaodbukovogmasivatraje

generacijama.KutićtrgovineIvajedanjeodnajpopularnijih

igračakauvrtićkim skupinama.

Trgovinas10gajbicaitendom.

Dimenzija:80x45x155cm

SKU:385-1343

Trostranatrgovina

Trostranadrvenatrgovinaspultom zausluživanjekupaca

tepločom zapisanjekredom.Jednostavnaistabilna

konstrukcija,idealnazadjecusvihuzrasta.

Dimenzija:100x50x120cm

SKU:E006706

150


Kutićtrgovine

Pokretnatržnica

Tržnicazakreativnuimaštovituigru.Ovakavsetnesamodaje

zabavan,većjeikoristan.Tržnicaimaidvakotačazalakše

micanjeuprostoru.Idealnazaušteduprostora.

Dimenzija:75,5x32x107cm

SKU:900000124

ImitativnicentarAna

Fantastičancentarzavišestrukuigru.Pomoćuovogsetau

samonekolikominutaprostorpostaje:tržnica,frizerskisalon,

banka,putničkaagencija,kiosk,čakikuhinja.

Idealnorješenjezaograničeniprostor.

Dimenzija:120x55x130cm

SKU:E522192

Policezatrgovinu

Drvenablagajna

Drvenapolicazatrgovinunakojojsemoguizložitisvi

proizvodizakupovinu.

Dimenzija:90x30x90cm

SKU:E006707

Drvenablagajnasladicom ukojusespremajunovčanice.

Sadržitipke,ladicuzanovacičitačkreditnihkartica.

Dimenzija:24x24x13cm

SKU:E523006

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

151


Telefonskiset

Kompletoddvadrvenatelefonas

gumbimaidrvenim držačem.

Dob:2+

Dimenzija:

telefon:11x5,5cm - 2kom

držač:16x5x5cm

Fotoaparat

Fotoaparatstipkom ilećom kamere.

Dob:2+

Dimenzija:13x10cm

SKU:E522173

SKU:E522365

Kolicazakupovinu

Drvenakolicasvelikom košarom ipolicom.

Pružamogućnostprevažanjaizuzetnomnogonamirnica.

Kotačisuobloženigumom.

Dob:2+

Dimenzija:36x23x60cm

SKU:E009203

Kolicazakupovinu

Štoćemodanaskupiti?Napopisujepunotogapanam trebaju

kolicaukojaćemosvelijepostaviti.

Dob:1+

Dimenzija:48x41x30cm

SKU:VG0672

Tržnica

Ovatrgovinajednostavnim,aliprekrasnim dizajnom većje

nizgodinajednaodnajpopularnijihigračakau

vrtićkim skupinama.Izrađenajeodvisokokvalitetnogdrva.

Dob:2+

Dimenzija:80x80x120cm

SKU:NS0465

152


Kutićlutaka

Toaletniormarić3 u1

Praktičniormarićzakutićlutaka.Sadržikrevetić,pultza

prematanje,ormarićipolicuzaodlaganjepotrepština.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:100x35x76cm

SKU:385-1311

KrevetzalutkuMare

Drvenikrevetićzalutku.

Kolicazalutku

Kolicazalutkusastabilnom gumom obloženim kotačima.

Dimenzija:50x23x30cm

SKU:NS0495

Dimenzija:32,5x6,5x44,5cm

SKU:CI2812

Pultzaprematanjelutaka

Prekrasandrveniormarićzaprematanjelutaka,sdvijeladice,

prostorom zaodlaganjepelenatemalim garderobnim

ormarom zaodjećusvratima.Sadsedjecastvarnomogu

posvetitisvojim bebamaimijenjatiim pelenepoput

njihovihmama.Pultdolazis2kotačazalakšepomicanje.

DodatakE523024:Jastukzaprematanje.

Dimenzija:73x37x78cm

SKU:900000122

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

153


Ormarzalutkinugarderobu

Ormarzalutkinugarderobuodbukovogmasiva

trajegeneracijama.Sadržitripoliceiprečku

zaodlaganjeodjeće.

Dimenzija:

58x30x79cm

SKU:385-1344

Jastukzaprematanje

Ergonomskioblikovanjastukodspužve,idealanza

prematanjelutkica.Navlakajastukaperivana30°.

Daskazaglačanje

Sklopivadaskazaglačanje,stabilnainapravljenaodčvrstog

drveta.Podesivau3položaja.DodatakE009116:Glačalo.

Dimenzija:50x30cm

SKU:E523024

Dimenzija:80x22x62cm

SKU:E009115

KolicaEDU

Drvenakolicaodčvrstogikvalitetnogdrvasaširokim i

stabilnim gumenim kotačima.

Dimenzija:50x26x49cm

SKU:E522495

Glačalo

Drvenoglačalo.DodatakE009116:Daskazaglačanje.

Dimenzija:14x10cm

SKU:E009116

154


Kutićlutaka

Stalakzačiščenje

Zaštodječjaigranebibila

korisna?Stalakzaodlaganje

metli,posudicezaprašinu

ičetke.

SKU:E522472

Metla

Sobnametla.

Dimenzija:visina70cm

SKU:E522062

Četkaplastična

Ručnačetkaodplastikeudječjojveličini.

Možesekoristitiiuzatvorenom inaotvorenom.

SKU:E512052

Četkadrvena

Drvenačetkaudječjojveličini.

SKU:E522064

Sušilozarublje

Krevetićzalutku

Drvenosušilozarubljesasklopivim nogamaisigurnosnom

prečkom protivnepredviđenogzatvaranjasušila.

Dimenzija:54x32x67cm

SKU:E522478

Drvenikrevetićzalutke.DodatakE106065:Jastukipokrivač.

Dimenzija:62x28cm

SKU:E522475

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

155


Jastukipokrivač,crveni

Zajošboljisanlutkeukrevetu.Kombiniranijastuki

prekrivačzakrevetićzalutkeE522475.

SKU:E106065

Kolicazalutke

Najprodavanijakolicazalutku!Dobitnikbrojnihnagradazbog

svojeiznimnekvaliteteičvrstoće,aunjimasevozečakidjeca.

Napravljenasuodvisokokvalitetnogdrveta,splatnenim

sjedalom igumenim kotačima.

Dimenzija:visina51cm

SKU:E522459

Drvenikrevetićzalutku

Drvenikrevetsposteljinom,izrađenodbukovogmasiva.

KrevetićzalutkuLo

Drvenikrevetsposteljinom,izrađenodbukovogmasiva.

Dimenzija:58x30x33cm

SKU:385-1346

Dimenzija:58x30x15cm

SKU:385-1347

OrmarzalutkinugarderobuLILA

Višenamjenskiormarzakutićlutaka,sadržidvijepoliceijednu

prečkuzavješalice.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:63x30x99cm

SKU:385-1345

156


Kutićlutaka

Lutka

Lutkamekanogtijelakojadolazispidžamom ikapom.

Lutkicapotičeempatijuipomažedjecidaseizrazedokistražuju

ulogeodraslihiučeseodgovornosti.

KrpenalutkaBaby

Velikakrpenalutkakojapomažeurazvojunemotorike.

Odjećalutkeimarazličitenačinekopčanja.Odjećalutke

napravljenajeuvišeslojeva.Tijelolutkejemekano.

Dimenzija:42cm

SKU:TU0005

Dob:3+

Dimenzija:visina:44cm

SKU:NS2067

KrpenalutkaLOLO

Velikakrpenalutkakojapomažeurazvojunemotorike.

Odjećalutkeimarazličitenačinekopčanja.Odjeća

lutkenapravljenajeuvišeslojeva.Tijelolutkejemekano.

KrpenalutkaGITA

Velikakrpenalutkakojapomažeurazvojunemotorike.

Odjećalutkeimarazličitenačinekopčanja.Odjećalutke

napravljenajeuvišeslojeva.Tijelolutkejemekano.

Dob:3+

Dimenzija:visina:75cm

SKU:NS2065

Dob:3+

Dimenzija:visina:75cm

SKU:NS2054

Kućicazalutke

Prekrasnadrvenakućicazalutke.Dizajniranajepremaklasičnoj

kućisnamještajem,uključujućikuhinju,dnevniboravak,

kupaonicu,spavaćesobe,balkonivelikostubište.Svakasoba

posjedujevlastitidizajn.Mogućnostigranjavišedjece

razvijajućisocijalnevještineipotičućimaštuikreativnost.

Dob:3+

Dimenzija:visina:90x20x60cm

SKU:83554

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

157


Stalakzaodjeću

Savršenagarderobazapresvlačenje.Izrazitokompaktan

drvenistalakzaodjećusašipkom zavješanjeodjećei

nelomljivim ogledalom odpleksiglasa.Mjestoza

odlaganjeizapleksiglasa.Idealnozapospremanje

cipelailidrugihdodatakazaodjeću.

Dob:2+

Dimenzija:75x42x119,5cm

SKU:900000121

Višenamjenskikutić,trgovina,

banka,pošta,kazalište

Praktičnikutićzaimitativneigrekojimožebitibilokoji

imitativnicentar.Kutićpružaraznovrsnemogućnosti.

Dimenzija:

100x50x130cm

SKU:NS0263

KutićzapreoblačenjeKRUNA

Savršenagarderobazamaleglumce.Obožavajusepresvlačiti

iuvlačitiurazneuloge.Ladicenakotačimaiprečkaza

odjećudajupunoprostorazakostimeiraznedodatke.

Nabočnojstraninalazisemalistolićs

akrilnim ogledalom isjedalicom.

Visinasjedalice31cm.

Dimenzija:110x40x140cm

SKU:385-1279

158


Kazališteilutke

Ginjollutkeobitelji

Igrom djecaučeorazlikamameđuspolovima,odnosima

uobitelji,kakosetrebaodnositipremastarijima

teučeosuživotusdrugima.

Dob:3+

Dimenzija:25cm

Lutke-obitelj

Igrom djecaučeorazlikamameđuspolovima,odnosima

uobitelji,kakosetrebaodnositipremastarijima

teučeosuživotusdrugima.

SKU:NS2023

SKU:OS7247

LutkeBajke1

Uplatnenojtorbispatentzatvaračem nalazise14ginjollutka.

Dimenzija:

zatvorenetorbe64x47cm

otvorenetorbe95x64cm

SKU:NS1966

LutkeBajke2

Uplatnenojtorbispatentzatvaračem nalazise14ginjol

lutakaljudiiživotinja:mama,tata,sin,kći,baka,djeca,

svinja,lav,konj,žirafa,janje,

kralj,kraljica,vještica.

Dimenzija:

zatvorenetorbe64x47cm

otvorenetorbe95x64cm

SKU:NS2036

Setzanimanja

Lutkeemocija

Četrnaestzanimanjaskojimasedjeca

čestosusrećuusvakodnevnim životu.

Dimenzija:25cm

SKU:NS2062

Setodšestlutakaemocija.

Dimenzija:25cm

SKU:NS2034

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

159


Lutkeemocije

Kompletodšestlutakadimenzije26cm.

Četirisulutkeobostrane.

Dob:3+

SKU:64001

Crvenkapica/Tripraščića

OdaberitesvojlutkarskisetslikovimaCrvenkapiceiTripraščića.

Dob:3+

SKU:65001

Životinje

Odaberitesvojlutkarskisetslikovimaživotinja.

Pinokio/Ružnopače

OdaberitesvojlutkarskisetslikovimaPinokijaiRužnogpačeta.

Dob:3+

SKU:65002

Dob:3+

SKU:65003

Veterinarskikofer

Veterinarskikoferjesetzaspašavanježivotinja.Pomaganje

vlastitim drvenim životinjamadodatnopotičedječjumaštu.

Koferzamaleveterinareuključuje13dijelova.

Dob:18mj+

SKU:83529

Doktorskiset

Prekrasandoktorskikofersigračkamazaigranjeuloga

mladihliječnika.Kofersadržimnogedodatkeuključujući

pločicuzaimeliječnika.

Dob:3+

SKU:83201

160


Kutićlutakaikazalište

Medicinskisetudrvenom koferu

Odličanmedicinskisetudrvenom koferusigračkamaza

igranjeulogamladihliječnika.

Drvenikofersadržimnogedodatke.

Dimenzija:31x26x7cm

SKU:83531

Temezamalostolnokazalište

Plastičnepločestemamakojepotičunarazgovori

omogućavajubogaćenjerječnika.Tematikaseodnosina

godišnjadoba,praznikeiputovanja.Temujednostavno

trebaubacitiumalostolnokazališteE522182.

Dimenzija:46x33x3cm

SKU:E522224

Višenamjenskikutić

Praktičankutićmožebititrgovinaspolicama,lutkarskokazalište

ilimalačitaonica.Sadržizastore,policezaknjigeili

namirniceutrgovini.

Dimenzija:115x80x165cm

SKU:385-1276

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

161


Paravan-Džepovi

Paravan- džepovizaspremanjesitnihpredmeta.

Možesamostalnostajati.

Paravan-Oblaci

Paravan- oblacizaspremanjesitnihpredmeta.

Možesamostalnostajati.

Dimenzija:90x167cm

SKU:NS1951

Dimenzija:90x167cm

SKU:NS1953

Paravan-Baloni

Paravan- baloni,svakiimarupuzaspremanjesitnih

predmeta.Možesamostalnostajati.

Paravan-Brod

Paravan- brodsadržidžepoverazličitihveličina,bojai

brojagumbova.Možesamostalnostajati.

Dimenzija:90x167cm

SKU:NS1952

Dimenzija:90x167cm

SKU:NS1954

Paravan-Kazalište

Paravan- kazalištezaspremanjesitnihpredmeta.

Možesamostalnostajati.

Univerzalnapolica

Univerzalnaotvorenapolicaukojusemoguumetnuti

raznidodatcizajošvećuiskorištenost.

Dimenzija:90x167cm

SKU:NS1955

Dimenzija:

85x40x54,2cm

89x41,5x61,4cm

SKU:385-1168

162


Kutićlutakaikazalište

Paravan

Požurite!Predstavasamoštonijepočela!

Fantastičanparavan,funkcionalan

navišenačina.Sadržiplatnenizastor.

Dimenzija:81x30x85cm

SKU:385-1277

KutićfrizeraPetra

Kutićfrizerasastojiseodjedneladiceijednihvratateogledala

ugornjem dijelu.Oplemenjeniiveralpoizboru.

Dimenzija:69x32x80cm

SKU:385-1310

KutićfrizeraPrinceza

Malenikutakzauljepšavanjezasvakumaluprincezu.

Sastojiseodladice,dvijepolicezakozmetikuiakrilnog

ogledala,potpunosigurnog.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:65x41x96cm

SKU:385-1278

Kutićfrizera

Kutakzauljepšavanjezasvemališane.

Sastojiseodladice,tripolicezakozmetikuiakrilnog

ogledalausredini,potpunosigurnog.

Odbukovogmasiva.Zbogsvojeiznimnekvalitetei

čvrstoćetrajegeneracijama.Zaštićenučetiri

slojavisokokvalitetnim ekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:50x30x110cm

SKU:385-1358

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

163


KutićfrizeraBambi

Svakadjevojčicasigurnoćeradopočešljatisvojukosu

gledajućiseusigurnosnoogledaloovogkutićaza

uljepšavanje.Kutićzauljepšavanjesogledalom ubojipo

izboru.Odbukovogmasiva.Zbogsvojeiznimnekvalitetei

čvrstoćetrajegeneracijama.Zaštićenučetiri

slojavisokokvalitetnim ekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:63x38x100cm

SKU:385-1349

KutićfrizeraNAT

Djevojčicećeradopočešljatisvojukosugledajućiseu

ogledaloovogkutićazauljepšavanje.Kutićzauljepšavanje

sbojom poizboru.Sastojiseoddvijemalepolicete

dvijepolicezakozmetikuiakrilnogogledala,

potpunosigurnog.Oplemenjeniiveralibukovmasiv.

Dimenzija:75x33x90cm

SKU:385-1331

KutićfrizeraMonika

Svakadjevojčicasigurnoćeradouljepšatisvojuprijateljicu

iliprijateljaispredovogkutićazauljepšavanje.

Kutićzauljepšavanjesokvirom ogledalaubojipo

izboru.Sastojiseodčetiripolicezakozmetiku,

akrilnogogledalaistolice.Odbukovogmasiva.

Zbogsvojeiznimnekvaliteteičvrstoćetraje

generacijama.Zaštićenučetirislojavisokokvalitetnim

ekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:50x30x105cm

SKU:385-1348

164


Autići,vlakoviiživotinje

Traktorsutovarivačem

Čvrst,izdržljivisnažantraktorsprednjim pomičnim

utovarivačem pogodnim zaigruupijesku.

Pomažeujačanjukoordinacijerukuiočiju.

Bager

Čvrstibagersprednjim utovarivačem /kopačem kojise

možekoristitizautovariistovarpijeska.

Pomažeujačanjukoordinacijeruku.

Dob:2+

Dimenzija:30x15x16,5cm

Dob:2+

Dimenzija:43x21x22,5cm

SKU:2129

SKU:

2130

Traktorsprikolicom

Savršenitraktorsprikolicom zamalepoljoprivrednike

kojitrebajuprenijetiteretodmjestaAdomjestaB.

Kamionkiper

Igranjespijeskom uvijekjezabavno.Kamionkiper

idealanjezaprijevozvodeipijeska,zaunutarnjuivanjskuigru.

Dob:2+

Dimenzija:41x15x16,5cm

Dob:2+

Dimenzija:21x10,5x9cm

SKU:2135

SKU:2215

Kamionkiper28 cm

Kamionkip

Igranjespijeskom uvijekjezabavno.Kamionkiperidealan

jezaprijevozvodeipijeska,zaunutarnjuivanjskuigru.

Dob:2+

Dimenzija:28x14,5x13cm

SKU:2225

Kamionsmehanizmonzazaključavanjetereta

ukipusgumenim kotačima.

Dob:2+

Dimenzija:29,5x17x15cm

SKU:2269

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

165


AutićiFanCars

Autoservisiparkiralište

Živahniautomobilizanajmlađe.Idealnizaigru

naotvorenom iuzatvorenom.Setod22autića,od9do13cm. Vrataselakootvaraju,aautomobililakoparkirajunakrovu.

Dob:1+

Dimenzija:38x9x23cm

SKU:6936

Uvijeksretniipopravljeniautićiuđuiizađuizovegaraže.

Setod4komada.

Dob:1+

Dimenzija:59x29x37cm

SKU:7520

Drvenikamionzatransport

s4 autića

Drvenikamionzatransportsautomobilimanadvoetažnoj

prikolici.Prikolicasemoženagnutitakodaautomobili

moguulazitiuprikolicuiizlazitiiznje.Prikolicasemože

odvojitiodkabinekamiona.Paketuključujedrvenikamion

sprikolicom ičetiriautomobila.

Dob:3+

Dimenzija:11,2x9,2x37,7cm

SKU:84095

Vatrogasnapostaja

Vatrogasnadrvenapostaja.Velikavatrogasnapostajas

punododatakapotičeokulomotornukoordinaciju,

senzornupercepcijuimaštu.Ovastanicapotičedjecuna

zajedničkuigruidonosipunozabave.

Budiipotičeopćiintereszazanimanjevatrogasca.

Dob:3+

Dimenzija:45x30,7x38,2cm

SKU:84083

Policijskisetdrvenih

kocakanabaterije

Drvenipolicijskiautomobilnabaterijekojiseslažeublokove

policijskestanice.Zabavnaigračkazapoticanjerazvoja

nemotorike.Igračkapomažerazvitisvijestoigranjuulogai

povećavaintereszazanimanjem policajca.

Dob:1+

Dimenzija:4x4,7x27cm

SKU:84093

Velikidrvenikamionza

prijevoztrkaćihautića

Drvenikamionzatransportsportskihautomobilana

dvoetažnojprikolici.Prikolicasemoženagnutitakoda

automobilimoguulazitiprikolicuiizlazitiiznje.Prikolicase

možeodvojitiodkabinekamiona.Paketuključuje

drvenikaminsprikolicom ičetirisportskaautomobila.

Dob:3+

Dimenzija:37x8x13cm

SKU:84075

166


Autići,vlakoviiživotinje

Drvenagaražasliftom i

četiridrvenaautića

Parkingjejedanodnajtežihmanevaraautomobilom,pogotovo

akovozačmoraparkiratiugaražisvišeetaža.Uvježbajte

parkiranjesnekolikošarenihautomobilailiftom za

podizanjeautomobilanaetaže.Parkiralištesadrži

čvrstupodloguistabilnukonstrukciju.

Sadržijednoparkiralište,četiriautomobila,

jedanliftijednubenzinskupostaju.

Dob:3+

Dimenzija:34,5X47,5X37cm

SKU:84077

Setdrvenihtračnica"Policija"

-80 dijelova

Drvenatračnicaod80dijelovasastojiseodlokomotivesdva

vagona,zgrade,mostova,policijskepostajeidrveća.

Igračkapotičedječjukreativnost,okulomotornukoordinacijui

numotoriku.Potrebnesu3AAbaterije.

Setdrvenihtračnica"Veseljko"

-70 dijelova

Drvenatračnicaod70dijelovasastojiseodlokomotivena

baterijesvagonima,zgrade,mosta,drvećaiprometnih

znakova.Igračkapotičedječjukreativnost,okulomotornu

koordinacijuinumotoriku.Potrebnesu3AAbaterije.

Dob:3+

Dimenzija:74x33x62cm

Dob:3+

Dimenzija:38x27x7cm

SKU:82207

SKU:82208

Vatrogasnisetdrvenihkocaka

nabaterije

Setdrvenihtračnica"Mini"

-21 dijelova

Vatrogasnisetkockinabaterijekojiseslažeublokove

vatrogasnestanice.Zabavnaigračkazapoticanjerazvoja

nemotoriketepoticanjemašte.Igračkapomažerazviti

svijestoigranjuulogaipovećavainteresza

zanimanjem vatrogasca.

Dob:1+

Dimenzija:24x4,7x27cm

SKU:84094

Drvenatračnicaod21dijelasastojiseodlokomotivesdva

vagona,kućaidrveća.Igračkapotičedječjukreativnost,

okulomotornukoordinacijuinumotoriku.

Dob:3+

Dimenzija:46,5x26x6cm

SKU:82274

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

167


Drveniauto

Drveniautomobilopremljenpokretnim dijelovimaukoji

suuključenimekanikotači,pričvršćeničičaktrakom.

Pomoćnivolaniručicamjenjača.Mogućnostotvaranja

haube,prtljažnikaivađenjesjedala.Djecaćesezahvaljujući

ovom voziluosjećatikaopravimalivozači!

Dimenzija:178x107x72cm

SKU:NS1838

Raketa

Lansirajteseudruguorbitu

ovom prekrasnom drvenom

četverostranom raketom.

Oslikanajebrojnim detaljima

tesadržimnoštvoelemenata

kojićeoboritisnogu

svedječakeidjevojčice.

Simulatorvožnje

Drveniistabilnisimulatorvožnjespomičnim mjenjačem.

Zasvudjecukojavolesjeditizavolanom automobilai

glumitidavoze.

Dimenzija:37x37x39cm

SKU:E009415

Dob:3+

Dimenzija:48x48x74cm

SKU:CI4121

Velikagaraža

Drvenagaražasmnogomogućnostizaigru:parkiralište,

benzinskapumpa,dizaloautomobilaiservis

radionicauprizemlju.

Dimenzija:77x50x47cm

SKU:E523005

Željezničkivlakipruga

Velikaiopsežnaželjezničkapostajasizdržljivim drvenim

prugamaiselom sastanovnicima.Vlakovisumeđusobno

povezanimagnetima.Sadrži116komadauplastičnoj

kutijizaodlaganje.

Dob:3+

SKU:E522996

168


Autići,vlakoviiživotinje

Dodatakgrad

Dodatakzauniverzalnupolicu,alimožesekoristitiizasebno,

kaododatakukojisemožeumetnutimaligradscestom.

Odličnomjestozazabavunakojem sesveigračkemogukoristiti.

Dimenzija:81x40x32cm

SKU:385-1370

Univerzalnapolica

Univerzalnaotvorenapolicaukojusemoguumetnuti

raznidodatcizajošvećuiskorištenost.

Dimenzija:

85x40x54,2cm

89x41,5x61,4cm

SKU:385-1168

Tepihgrad

Napravimjesta!Tvojećedijeteprovestisatenaovim cestama

vježbajućiparkiranje,vožnjuvlakailipodizanjehelikoptera.

Savršenozakombiniranjesautićimaiguricama.

Dimenzija:75x133cm

SKU:385-1500

KutijaIvicaspleksiglasprozorom

Kutijakojom semožeprenijeti

raznimaterijal.Mališaniće

njom sradošćuprenositi

svojepredmete,slagatijednu

nadrugu,akrozotvorod

pleksiglasavidjetištosenalaziukutiji.

MaterijalMDF.Bojapoizboru.

Dimenzija:25x38x15cm

SKU:385-1309

Stolzaigru

Praktičnistolnakotačimaujednojeprostorzaigruipolicaza

spremanje.Nanjegovstolsavršenopristajepodlogaprometa

kojaukombinacijisaželjeznicom,autićimaikockamamami

djecunaigru.Nabočnim stranicamanalazesepodvijepolice,a

sdrugesustraneotvorinamijenjeniplastičnim kutijama.

Podlogaikutijenaručujusezasebno.

Oplemenjeniiveralpoizboru.

Dimenzija:

138x80x49cm

SKU:385-1369

IMITATIVNEIGRE

www.dudica.com

169


Didaktičkaigra"Sretnafarma"

Drvenafarmasdrvenim guramaživotinjazazabavu.Set

uključujepločuzaigranje,staju,ogradu,drvoidruge

drvenegurezafarmu.Ovajkompletpomoćićedjeci

upoznatiraznedomaćeživotinje,njihovaimena,bojei

zvukovekojeproizvode.Setsadrži49komada.

Dob:3+

Dimenzija:50x31x36cm

SKU:82222

DivlježivotinjeDŽUNGLA

Setodvelikihsedam životinja:slon,tigar,

lav,zebra,klokan,žirafaileopard.

Dimenzija:

slon:16x10x8,7cm

tigar:15,5x3,8x6,5cm

lav:14x6x6cm

zebra:11x4x9cm

žirafa:13,7x3,7x13,7cm

leopard:14x3x5,5cm

SKU:MJ0001

Divlježivotinje

Setodosam velikihdivljihšumskihživotinja.

Psiimačke

Setodsedam velikihmačakaipasa.

Dob:3+

Dimenzija:od4do12cm

SKU:MJ0002

Dob:3+

Dimenzija:od4do12cm

SKU:MJ0009

Životinje-bebe

Setodosam životinjabebaod1,5cm do7cm.

Dob:3+

Dimenzija:od4do12cm

SKU:MJ0006

ŽivotinjeFARMA

Setodsedam domaćihživotinjakojesenajčešćeuzgajanafarmi.

Dob:3+

Dimenzija:od4do12cm

SKU:MJ0003

170


www.dudica.com

Malimajstor

IMITATIVNEIGRE

MalimajstorKIKI

Setdolazis86drvenih

elemenataizrađenihod

drveta:alat,pila,vijak,

odvijač,kutnikitd.

Dob:3+

Dimenzija:50x35x95cm

Dimenzija:50x35x95cm

SKU:CI5108

MajstorKrešo

Maligraditeljsvelikim idejama

učitćeustolarskojradionici

kojasadržisavpotrebanalat

zaigru.Stolsesastojiodbrojnih

rupaiutoraukojedjecamogu

slagatialateipričvrstitivijke,

slagatialateipričvrstitivijke,

zupčanikeiletvice,akasnije

svelijepo

pospremitinapolicu.

Dob:3+

Dimenzija:

40x29x56cm

SKU:CI0980

SKU:CI0980

Kamionsalatima

Kamionsalatom potičerazvojmotoričkihsposobnosti

djetetaikoordinacijuruku.Poticanjeranograzvoja

djeteta.Razvojdječjekreativnostiimašte.

Dob:3+

Dimenzija:

31,5x21,5x15,5cm

31,5x21,5x15,5cm

SKU:84090

Drvenakutijasalatom

Drvenakutijasosnovnom opremom zaradnaterenu.

Sadržičekić,odvijač,maticeivijke.Dolaziu20dijelova.

Dob:3+

Dimenzija:30x14x16,5cm

SKU:82146

Maticeivijci

64komadaplastičnihmaticaivijakaučetiriboje.

Dob:3+

SKU:E136010

Alatzamalogmajstora

Setdrvenogalatauprenosivojkutijizaradna

terenuod16komada.

Dob:3+

Dimenzija:24x13x14cm

SKU:CI3511

171


172


NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

173


DrvojenajvažnijasirovinazaDUDICU.Kadabi

sedozvolilanekontroliranaeksploatacijašuma,

dugoročnobismougrozilivlastitu

egzistenciju.Baškaopriroda,imisvoje

proceseorganiziramouciklusimakojiomogućavaju

očuvanjeresursa.U LijepojNašojdrvoje

simbolugodnihizdravihživotnihprostora.Kao

svestranaobnovljivasirovinadrvoje

odgovornagorućaglobalnapitanjadanašnjice.

DUDICA sezalažezaodrživostdrvakaoresursa.

DUDICA prepoznajeposebnasvojstvadrva:ugodnu

iprirodnutoplinukojom zrači.Također,svjesnismo

svevećevažnostikvalitetezrakauprostorijama

usvjetlučinjenicedasuprostorisveizoliraniji

tesmanjevanjskogzraka.Upravo

zbogtogaintenzivnoispitujemokvalitetunaših

proizvodateneovisnim institutimadodatno

povjeravamomjerenjeemisija.U daljnjem razvoju

našihmaterijalaipovršinanajvažnijenam jedau

prostorijamastvorimougodnoizdravoozračje.

Pritomenemamonaumuisključivokemijskisastav

proizvoda,većmnogoviše.Primjerice,našnamještaj

pomažeustvaranjuugodnogokruženjai

smanjivanjustresa.

Štoodrživostznačiza

proizvodnjuoplemenjeneiverice?

ZaDUDICU taborbapočinjefazom vađenja

sirovina.Nastavljasetijekom proizvodnje,

obradeikorištenjaproizvoda,azavršavana

krajuživotnogciklusaproizvodapitanjem koliko

seuspješnoproizvodmožereciklirati.Svakaod

tihfazanosisvojeizazove– onoštonazivamo

pitanjem održivostimaterijala.

Onikojiupravljajuodrživostimaterijalom

zadovoljavajusadašnjepotrebetakodasve

budućegeneracijemoguzauvijekzadovoljavati

svojepotrebe.

Preuzimamoodgovornost

Odgovornostza

proizvode

Odgovornaproizvodnja

Odgovornostprema

zaposlenicimaidruštvu

Odnabavkesirovinai

proizvodnjenamještaja

dopitanjarecikliranja

nakonfazekorištenja

Odfazeproizvodnje

dozdrastvenesigurnosti

Odpoštovanjailjudskog

ophođenjaunutartima

dodijalogasjavnošću

174


Specijaliziranismoizaizradunamještajapomjeri.

Pratimosvjetsketrendoveizradenamještajate

osluškujemosvepotrebeiželjenaručitelja.

Procesnarudžbe

Inicijalnirazgovor

Dogovoritesastanaksnašim savjetnikom uprostorukojiželiteopremitinašim namještajem.

Izmjeraprostora

KakobismonapravilinacrtVašegnamještajapomjeriilipotrebiiznašekolekcije,potrebnaje

preciznaizmjeraprostoratetrebauzetiuobziripoložajelektričnihutičnica,dovodavodei

svegaštobimogloutjecatinaizradunovognamještaja.

Izrada3D nacrta

Nakonučinjenihizmjera,premanjimaizrađujemo3Dnacrtizkojegmožetedobitirealan

preglednamještajakojiželite,autoulazeieventualnepromjenei

dodatcipremaVašim željama.

Izradaelemenataimontaža

Podogovorenom nacrturadimotočneizračuneiizrađujemosvakielementVašeganovog

namještajapomjeri.NakontogaslijedidostavaimontažauVašem prostoru.

Svakiproizvodiznašeponudedolazisastavljenbašna

mjestokoježelite,aneispredulaza.

MDF-BIRAJZELENO,

SMANJIPLASTIKU

Postojanostboje.

Otpornostnavlagu,ali

nijevodonepropusna.

Neotrovnost.Koristesesamoorganskabojila.Izvrsna

postojanostboje.E0klasikacijapometodiisparavanja.

ULEFcerticirano:Emisijaformaldehidaunutargranica

poeuropskim iameričkim standardima.

Vatrootpornost.KlasavatrotpornostiBS2D0.

Nazahtjev.

Kontrolakvaliteteiproizvodnjapremanajvišem EU

standardu.Certiciranakontrolaproizvodnje.

Certiciransustavupravljanjakvalitetom.

FSCcertikatzastandardniproizvod.

Oplemenjeniiveral

MDF

Bukva Breza

Bagrem

Hrast

10

GODINA

JAMSTVA

Masivnalameliranaploča

BUKVA -Blagoparena

Dužinsko-širinskispojeneploče

Prisklapanjusvihvrstanamještaja

spojevelijepimoi“tiplamo”

(bezkorištenjavijaka).Bezvidljivihspojeva.

Takavnačinspajanjaelemenatagarantira

kvalitetuidugotrajnost.10 godinajamstva.

Završnafinaobrada,zaštita

ekološkim vodenim lakom premaEU standardima.

NAMJEŠTAJ

www.dudica.com

175


NAMJEŠTAJ

IOPREMA

•Ormariipolice

•Garderobe

•Ležaljke,stoloviistolice

•Garniturazasjedenje

•Igraonice

•Ogledalaidekori

•Tepisi

176


Ormariipolice

Ormarotvorenis3 police

Ormarobostranootvorenis3police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1008

Ormarotvorenis5 polica

Ormarobostranootvorenis5polica.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarotvorenis5 polica

Ormarobostranootvorenis5polica.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Lorem Ipsum

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1009

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1009-1

Ormarotvorenis4 police

Ormarobostranootvorenis4police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1010

Ormarotvorenis4 police

Ormarobostranootvorenis4police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1010-1

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

177


Ormarotvorenis9 polica

Ormarobostranootvorenis9polica.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarotvorenisa6 polica

Ormarobostranootvorenisa6polica.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1011

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1012

Ormarotvorenis2 police

Ormarobostranootvorenis2police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarotvorenis4 police

Ormarobostranootvorenis4police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1013

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1014

Ormarotvorenis3 police

Ormarobostranootvorenis3police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1015

Ormarotvorenisa6 polica

Ormarobostranootvorenisa6policai3pretincanapodu.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1016

178


Ormariipolice

Ormarotvorenis10 polica

Ormarobostranootvorenis10polica.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1017

Ormarotvorenisa6 polica

Ormarobostranootvorenisa6polica.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1018

KutijaIvica

Kutijakojom semoguprenijetiraznimaterijali.Mališaniće

unjojsradošćuprenositisvojepredmete.Idealnoseuklapa

usvakiormar.MaterijalMDFibukvanatur.Bojapoizboru.

Dimenzija:25x38x15cm

SKU:385-1308

KutijaIvicaspleksiglasprozorom

Kutijakojom semožeprenijetiraznimaterijal.Mališaniće

unjojsradošćuprenositisvojepredmete,slagatijednu

nadrugu,akrozotvorodpleksiglasavidjetištosenalaziukutiji.

Idealnoseuklapausvakiormar.MaterijalMDFibukvanatur.

Bojapoizboru.

Dimenzija:25x38x15cm

SKU:385-1309

Ormars3 police

Ormars3police.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1020

Ormars9 polica

Ormars9polica.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1021

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

179


Ormars4 police

Ormars4police.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormars6 police

Ormars6police.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1023

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1024

Ormars3 police

Ormars3policeileđima,bezpodnožja.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormars4 police

Ormars4policeileđima,bezpodnožja.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1025

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1026

Ormarsa6 polica

Ormarsa6policaileđima,bezpodnožja.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1027

Ormars5 polica

Ormars5policaileđima.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1028

180


Ormariipolice

Ormars5 polica

Ormars5polica.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1029

Ormars2 police

Ormars2policeileđima,bezpodnožja.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1030

Ormarsa6 polica

Ormarsa6polica.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarsa6 polica

Ormarsa6polica.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1031

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1032

Ormars4 police

Ormars4police.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x54,2cm

SKU:385-1033

Ormars2 police

Ormars2police.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x54,2cm

SKU:385-1034

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

181


Ormarspolicom

Ormarspolicom ileđima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x31,5cm

SKU:385-1035

Ormarspolicom

Ormarspolicom.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x31,5cm

SKU:385-1036

Ormars2 police

Ormars2police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x31,5cm

SKU:385-1037

Ormars2 police

Ormars2policeileđima.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1040

Ormars4 police

Ormars4policeileđima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1041

Ormarsa6 polica

Ormarsa6polica.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1039

182


Ormariipolice

Ormarsa6 polica

Ormarsa6policaileđima.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1022

Ormars4 police

Ormars4police.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1042

Ormars2 police

Ormars2police.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormars4 police

Ormars4policeileđima.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1043

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1044

Ormars4 police

Ormars4police.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1045

Ormars8 polica

Ormars8policaileđima.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1046

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

183


Ormars4 ladicei4 police

Ormarotvorenis4ladicei4policezapohranu.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormars2 ladicei6 polica

Ormarotvorenis2ladicei6policazapohranu.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1048

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1047

Ormars2 ladice,3 kutijeipolicom

Ormarotvorenis2ladice,3kutijesprozorčićem,policom za

pohranuileđima.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormars2 ladice,3 kutijei2 police

Ormarotvorenis2ladice,3kutijesprozorčićem,2policeza

pohranuileđima.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1051

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1049

Ormars2 ladice,3 kutije

i2 otvorenepolice

Ormarotvorenis2ladice,3kutijesprozorčićem i2police

zapohranu.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1050

184


Ormariipolice

Ormars9 drvenihkutijai3 kutije

nametalnim vodilicama

Ormarotvorenis3kutijenametalnim vodilicama,

9kutijazapohranuileđima.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1052

Ormars9 drvenihkutijai3 kutijes

prozorčićem nametalnim vodilicama

Ormarotvorenis3ladicenametalnim vodilicamas

prozorčićem,9kutijazapohranuileđima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1052-1

Ormars12 drvenihkutija

nametalnim vodilicama

Ormarsesastojiod3pretincaukojimasupostavljenevodilice

za12drvenihkutija.Kutijeseizvlačeteslužezapohranustvari.

Ormars12 drvenihkutija

Ormarsesastojiod12pretinacaukojimaje12drvenihkutija.

Svakakutijaimasvojpretinac.Služezapohranustvari.

Kutijesemoguprenositiikoristitisamostalno.

Dimenzija:85x40x77cm

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1053

SKU:385-1054

Ormars2 ladicei3 kutije

Ormars2ladicenaizvlačenjei3kutijespleksiglasprozorčićem

zaprenošenje.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x42,9cm

SKU:385-1055

Ormarspolicom i3 kutije

Ormarspolicom i3kutijespleksiglasprozorčićem zaprenošenje.

Kutijesemoguslagatipoželji.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x42,9cm

SKU:385-1056

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

185


Ormarsa6 kutija

Ormarsa6kutijaspleksiglasprozorčićem zaprenošenje.

Kutijesemoguslagatipoželji.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormars4 ladice

Ormars4velikeladicepregrađenepolicamatakodajesvaka

ladicaodvojenainemapreglednostizdrugeladice.

Mogućnostugradnjebravica.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x42,9cm

SKU:385-1057

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1058

Ormars2 ladiceipolicom

Ormarspolicom i2velikeladicepregrađenepolicamatako

dajesvakaladicaodvojenainemapreglednost

izdrugeladice.Mogućnostugradnjebravica.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

Ormars8 ladica

Ormars8ladica.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1061

SKU:385-1059

Ormars4 policei4 ladice

Ormars4ladicei4police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormars4 ladicei4 otvorenepolice

Ormars4obostranootvorenepolicei4ladice.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1062

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1063

186


Ormariipolice

Ormars4 ladice

Ormars4ladice.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:43,4x40x77cm

SKU:385-1064

Ormars2 ladicei2 police

Ormars2ladicei2police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:43,4x40x77cm

SKU:385-1065

Ormars4 ladice

Ormars4velikeladice.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1060

Ormars2 ladiceipolicom

Ormars2ladiceipolicom.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:43,4x40x77cm

SKU:385-1066

Ormars2 ladicei2 police

Ormars2ladicei2police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:43,4x40x77cm

SKU:385-1067

Ormarićs4 police

Ormarićs4police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:43,4x40x77cm

SKU:385-1068

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

187


Ormarićs2 police

Ormarićs2police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarić

Ormarićsjednim pretincem.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:43,4x40x42,9cm

SKU:385-1069

Dimenzija:43,4x40x42,9cm

SKU:385-1070

Ormarićspleksiglasleđima

Ormarićsjednim pretincem ipleksiglasleđimapoizboru.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarsjednim pretincem

Ormarsjednim pretincem ileđima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:43,4x40x42,9cm

SKU:385-1071

Dimenzija:85x40x42,9cm

SKU:385-1072

Ormarotvorenisjednim pretincem

Ormarotvorenisjednim pretincem.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarzatvorenisdvamavratima

Ormarzatvorenisdvamavratima,bravicom itrimapolicama.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x42,9cm

SKU:385-1073

Dimenzija:85x40x77cm,85x40x100cm,85x40x150cm

SKU:385-1074

188


Ormariipolice

Ormarzatvorenisdvamavratima

Ormarzatvorenisdvamavratima,bravicom itrimapolicama.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarzatvorenisvratima

Ormarzatvorenisvratimaitrimapolicama.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

Dimenzija:43,4x40x77cm

SKU:385-1075

SKU:385-1076

Ormarspolicamai8 drvenihkutija

Ormarspolicamai8drvenihkutijaobostranoprihvatljivih,

imajumogućnostprenošenjaivraćanjanamjestouormaru.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1077

Ormarkombinirani

Ormarkombiniranisdvaotvorenapretincaidvamavratima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1080

Ormarzatvorenis4 vrata

Ormarzatvorenis4pretincai4vrata.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1079

Miniormarićzatvoreni

Ormarićvišenamjenskiizatvoreni.Idealanzaslaganjeu

različitim kombinacijama.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:43,4x40x42,9cm

SKU:385-1078

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

189


Ormarkombinirani

Ormarkombiniranisdvaotvorenapretincaidvamavratima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarkombiniranivrata-ladice

Ormarkombiniranisvratimai4ladicenaizvlačenje.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1081

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1082

Ormarkombiniranivrata-police

Ormarkombiniranisvratimai4police.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarkombiniranivrata-ladice

Ormarkombiniranisvratima,2ladicenaizvlačenjei

jednim pretincem.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1084

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1083

Ormar1 za4 plitkei

2 dubokekutije

Ormarzadvaredakutija.Kutijesenaručujuzasebno.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:68x45x44,1cm - zaplastičneidrvenekutije

68x40x44,1cm - zadrvenekutije

SKU:385-1085

Ormar2 za8 plitkihi4 dubokekutije

Ormarzadvaredakutija.Kutijesenaručujuzasebno.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:68x45x77cm - zaplastičneidrvenekutije

68x40x77cm - zadrvenekutije

SKU:385-1086

190


Ormariipolice

Ormar3 za16 plitkihi

4 dubokekutije

Ormarzatriredakutija.Kutijesenaručujuzasebno.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:100x45x77cm - zaplastičneidrvenekutije

100x40x77cm - zadrvenekutije

SKU:385-1087

Ormar4 za4 plitkei2 dubokekutije

Ormarzakutije.Kutijesenaručujuzasebno.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:35x45x77cm - zaplastičneidrvenekutije

35x40x77cm - zadrvenekutije

SKU:385-1088

Ormar5 za8 plitkihkutija

Ormarzakutije.Kutijesenaručujuzasebno.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormar6 za16 plitkihkutija

Ormarzakutije.Kutijesenaručujuzasebno.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:35x45x77cm - zaplastičneidrvenekutije

35x40x77cm - zadrvenekutije

Dimenzija:68x45x77cm - zaplastičneidrvenekutije

68x40x77cm - zadrvenekutije

SKU:385-1089

SKU:385-1090

Ormar7 za16 plitkihkutijai

sdvijepolice

Ormarzakutijeisdvijepolice.Kutijesenaručujuzasebno.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x45x77cm - zaplastičneidrvenekutije

85x40x77cm - zadrvenekutije

SKU:385-1091

Ormar8 za4 duboke,8 plitkihkutija

isdvijepolice

Ormarzakutijeisdvijepolice.Kutijesenaručujuzasebno.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x45x77cm - zaplastičneidrvenekutije

85x40x77cm - zadrvenekutije

SKU:385-1092

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

191


Ormarsa6 policai3 ladice

Ormarsa6policaitriladicenaizvačenje.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormars4 policeidvijekutije

Ormars4policeidvijekutijenakotačima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1093

SKU:385-1094

Ormarsa6 policaitrikutije

Ormarsa6policaitrikutijenakotačima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormars4 policeidvijeladice

Ormars4policeidvijeladicenaizvlačenje.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1095

SKU:385-1096

Ormars4 policeidvijeladice

Ormars4policeidvijeladicenaizvlačenje.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

Ormar9 za6 plitkih,2 dubokei2

kutijenakotačima

Ormarzakutijeisdvijepolice.Kutijesenaručujuzasebno.

Dvijekutijenakotačimauključeneucijenu.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Lorem Ipsum

SKU:385-1097

Dimenzija:85x45x77cm - zaplastičneidrvenekutije

85x40x77cm - zadrvenekutije

SKU:385-1098

192


Ormariipolice

Ormar10 za4 dubokekutije

is3 police

Ormarzakutijeistripolice.Kutijesenaručujuzasebno.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x45x77cm - zaplastičneidrvenekutije

85x40x77cm - zadrvenekutije

SKU:385-1099

Plastičnakutijavisina15 cm

Dimenzija:31x15x42cm

SKU:NS2330 Siva

SKU:NS2300 Narančasta

SKU:NS2301 Zelena

SKU:NS2331 Bijela

Plastičnakutijavisina7 cm

Dimenzija:31x7x42cm

SKU:NS2304 Narančasta

SKU:NS2305 Zelena

SKU:NS2334 Siva

SKU:NS2335 Bijela

MDFKutije-BIRAJZELENO,

SMANJIPLASTIKU

Postojanostboje.

Otpornostnavlagu,ali

nijevodonepropusna.

Neotrovnost,koristesesamoorganskabojila.Izvrsna

postojanostboje.E0klasikacijapometodiisparavanja.

ULEFcerticirano:Emisijaformaldehidaunutargranica

poeuropskim iameričkim standardima.

Vatrootpornost.KlasavatrotpornostiBS2D0

Kontrolakvaliteteiproizvodnjapremanajvišem EU

standardu.Certiciranakontrolaproizvodnje.

Certiciransustavupravljanjakvalitetom.

FSCcertikatzastandardniproizvod.

Kutijadrvenavisina15 cm

Dimenzija:31x15x42cm

SKU:

385-1401-P

385-1402-B

385-1403-C

385-1404-Ž

385-1405-N

385-1406-Z

Dimenzija:31x15x37cm

SKU:

385-1407-P

385-1408-B

385-1409-C

385-1410-Ž

385-1411-N

385-1412-Z

Plava

Bijela

Crvena

Žuta

Narančasta

Zelena

Plava

Bijela

Crvena

Žuta

Narančasta

Zelena

Kutijadrvenavisina7 cm

Dimenzija:31x7x42cm

SKU:

385-1413-P Plava

385-1414-B Bijela

385-1415-C Crvena

385-1416-Ž Žuta

385-1417-N Narančasta

385-1418-Z Zelena

Dimenzija:31x7x37cm

SKU:

385-1419-P

385-1420-B

385-1421-C

385-1422-Ž

385-1423-N

385-1424-Z

Plava

Bijela

Crvena

Žuta

Narančasta

Zelena

www.dudica.com

NAMJEŠTAJIOPREMA

193


194

KutniormarXL

Kutniormarsadrži4otvorenepolice.Samostalnostojiu

kutovimaprostorijailikaozavršnielementnekogsetau

prostoru.Lijeposekombinirasostalom kolekcijom

namještaja.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:40x40x100cm

SKU:385-1004

SKU:385-1004

KutniormarL

Kutniormarsadrži3otvorenepolice.Samostalnostojiu

kutovimaprostorijailikaozavršnielementnekogsetau

prostoru.Lijeposekombinirasostalom kolekcijom

namještaja.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:40x40x77cm

SKU:385-1004-1

SKU:385-1004-1

KutniormarM

Kutniormarsadrži2otvorenepolice.Samostalnostojiu

kutovimaprostorijailikaozavršnielementnekogsetau

prostoru.Lijeposekombinirasostalom kolekcijom

namještaja.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:40x40x54,2cm

SKU:385-1004-2

SKU:385-1004-2

Unutarnjikutniormar-L

Unutarnjikutniormarsastojiseod3prostraneotvorene

police.Omogućavaiskorištavanjesvihdijelovaprostora.

Možestajatisamostalnoilikaodioseta.Idealanza

pregrađivanjeprostora.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:40x80x77cm

SKU:385-1005-1

SKU:385-1005-1

Unutarnjikutniormar-M

Unutarnjikutniormarsastojiseod2prostraneotvorene

police.Omogućavaiskorištavanjesvihdijelovaprostora.

Možestajatisamostalnoilikaodioseta.Idealanza

pregrađivanjeprostora.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:40x80x54,2cm

SKU:385-1005-2

SKU:385-1005-2

KutniormarS

Kutniormarsadržipolicu.Samostalnostojiu

kutovimaprostorijailikaozavršnielementnekogsetau

prostoru.Lijeposekombinirasostalom kolekcijom

namještaja.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:40x40x31,5cm

SKU:385-1004-3

SKU:385-1004-3


Ormariipolice

Unutarnjikutniormar-S

Unutarnjikutniormarsastojiseodprostraneotvorenepolice.

Omogućavaiskorištavanjesvihdijelovaprostora.

Možestajatisamostalnoilikaodioseta.Idealanza

pregrađivanjeprostora.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:40x80x31,5cm

SKU:385-1005-3

ZaobljeniormarXL

Zaobljeniormarsastojiseod4otvorenezaobljenepolice.

Idealanzapregrađivanjeprostorasamostalnoilikaodioseta.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:70x40x100cm

SKU:385-1007

ZaobljeniormarL

Zaobljeniormarsastojiseod3otvorenezaobljenepolice.

Idealanzapregrađivanjeprostorasamostalnoilikaodioseta.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

ZaobljeniormarM

Zaobljeniormarsastojiseod2otvorenezaobljenepolice.

Idealanzapregrađivanjeprostorasamostalnoilikaodioseta.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:70x40x77cm

Dimenzija:70x40x54,2cm

SKU:385-1006-1

SKU:385-1006-2

ZaobljeniormarS

Zaobljeniormarsastojiseodzaobljenepolice.

Idealanzapregrađivanjeprostorasamostalnoilikaodioseta.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:70x40x31,5cm

SKU:385-1006-3

OrmarčetvrtkrugaL

Ormarčetvrtkrugasastojiseodtripolice.

Idealanzapregrađivanjeprostorasamostalnoilikaodioseta.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:139x40x77cm

SKU:385-1100-1

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

195


196

OrmarčetvrtkrugaM

Ormarčetvrtkrugasastojiseoddvijepolice.

Idealanzapregrađivanjeprostorasamostalnoilikaodioseta.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:139x40x54,2cm

SKU:385-1100-2

KutnielementL

Kutnielementsadrži3otvorenepolice.Samostalnostojiu

kutovimaprostorijailikaozavršnielementnekogsetau

prostoru.Lijeposekombinirasostalom kolekcijom

namještaja.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:40x40x77cm

SKU:385-1103-1

SKU:385-1103-1

KutnielementM

Kutnielementsadrži2otvorenepolice.Samostalnostojiu

kutovimaprostorijailikaozavršnielementnekogsetau

prostoru.Lijeposekombinirasostalom kolekcijom

namještaja.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:40x40x54,2cm

SKU:385-1103-2

SKU:385-1103-2

OrmarčetvrtkrugaS

Ormarčetvrtkrugasastojiseodjednepolice.

Idealanzapregrađivanjeprostorasamostalnoilikaodioseta.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:139x40x31,5cm

SKU:385-1100-3

KutnielementS

Kutniormarsadržipolicu.Samostalnostojiu

kutovimaprostorijailikaozavršnielementnekogsetau

prostoru.Lijeposekombinirasostalom kolekcijom

namještaja.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:40x40x31,5cm

SKU:385-1103-3

SKU:385-1103-3

KutijazaigračkeLOVRO

KutijazaigračkeLovro,praktičnaijednostavna.Djecaćes

veseljem unjustavljatiiposprematisvojeomiljeneigračke,a

kakojekutijanakotačima,imajumogućnostbezmukepovesti

ihsjednogmjestanadrugo.Materijalizrade:oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

50x50x30cm

50x50x30cm

50x50x50cm

40x40x30cm

40x40x40cm

SKU:385-1006


Ormariipolice

Ormarotvorenispolicamai

pleksiglasleđimauboji

Ormarspolicamaipleksiglasleđimaubojī crvenojiplavoj.

Idealanzasamostalnodržanjeuprostoru.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:110x40x77cm

SKU:385-1107

Pleksiglasstepenište-lijevo

Pleksiglasstepeništesastojiseod6policaposloženihu

oblikustepeništapremalijevo.Izrađenjeodoplemenjenog

iverala.

Dimenzija:110x40x100cm

SKU:385-1108

Pleksiglasstepenište-desno

Pleksiglasstepeništesastojiseod6policaposloženihu

oblikustepeništapremadesno.Izrađenjeodoplemenjenog

iverala.

Dimenzija:

110x40x100cm

SKU:

385-1109

Ormarićspleksiglasleđima

Ormarićsjednim pretincem ipleksiglasleđimapoizboru.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:43,4x40x42,9cm

SKU:385-1071

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

197


Ormarotvorenispolicama

Ormarspolicamaibezleđa.Idealanzasamostalnodržanje

uprostoru.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:110x40x77cm

SKU:385-1107-1

Ormarstepenište

Ormarstepeništesastojiseod6policaposloženihu

oblikustepeništa.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:110x40x100cm

SKU:385-1108-1

Ormarkombiniranivratailadices

pleksiglasotvorima

Ormarsesastojiod3ladiceivrataspleksiglasotvorima.

Idealanzaspremanjeijednostavnosnalaženjezbog

pleksiglasotvorakojiomogućavapreglednost.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1111

Ormarkombinirani,vrata,ladices

pleksiglasotvorima

Ormarsesastojiodvratai3ladicespleksiglasotvorima.

Idealanzaspremanjeijednostavnosnalaženjezbog

pleksiglasotvorakojiomogućavajupreglednost.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1110

198


Ormariipolice

Ormars2 ladice,3 kutijei2 police

Ormarotvorenis2ladice,3kutijesprozorčićem,2policeza

pohranuileđima.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1114

Ormars8 ladica

Ormars8ladicapregrađenihpolicamatakodajesvaka

ladicaodvojenainemapreglednostizdrugeladice.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1115

Ormars8 ladica

Ormars8ladica.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormars4 ladice

Ormars4ladice.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1116

SKU:385-1117

Ormars4 ladice

Ormars4ladice.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1118

Ormars4 ladicei4 police

Ormars4ladicei4police.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1119

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

199


Ormarzatvorenisdvamavratima

Ormarzatvorenisdvamavratima,bravicom itrimapolicama.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x100cm

85x40x77cm

SKU:385-1120

Ormarzatvoreni,vitrina

Ormarzatvorenisdvamastaklenim vratima,

bravicom ičetirimapolicama.

Možesemontiratiinazidsamostalno.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x100cm

SKU:385-1121

Ormarzatvorenisdvamavratima

Ormarzatvorenisdvamavratima,bravicom itrimapolicama.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Stolstripolice

Stolstripoliceizaobljenim rubovima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x100cm

85x40x77cm

SKU:385-1120-1

Dimenzija:120x60x75cm

SKU:385-1141

Stolsladicom idvijepolice

Stolsladicom idvijepolice,zaobljenihrubova.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Stolspolicom idvijeladice

Stolsdvijeladiceipolicom,zaobljenihrubova.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:120x60x75cm

SKU:385-1142

Dimenzija:120x60x75cm

SKU:385-1143

200


Ormariipolice

Stolstriladice

Stolstriladice,zaobljenihrubova.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Stolsladicom iormarićem

Stolsladicom iormarićem kojiimajednupolicu.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:120x60x75cm

SKU:385-1144

Dimenzija:120x60x75cm

SKU:385-1145

Stolicazaodgajatelja

Stolicazaodgajateljaodpunogdrva,sjedištaunaturboji,

anogeodpunogdrvacrneboje.Nosivost120kg.

Dimenzija:45x55x79,50cm

SKU:EM639231

Stolicazaodgajateljatapicirana

Stolicazaodgajateljanametalnom okviruuvišebojate

tapicirana.Tkaninadostupnaucrnoj,plavojicrvenojboji.

Nosivost100kg.

Dimenzija:50x55x80cm

SKU:EM606233

Policanakotačima-kružić

Policakružićstripoliceibočnim stranicamastrokutom ikrugom.

Mogućnostpolicaubojipoizboru.Finoobrađenbukovmasiv,

bezoštrihrubova.Ruboviradijusa9mm.Završnaobradaučetiri

slojaekološkim lakom nabazivode.

Dimenzija:

85x40x77cm

SKU:

385-1153

Ormarsdvamavratima

Ormarsdvamavratimaspregradom usredini.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Lorem Ipsum

Dimenzija:85x40x42,9cm

SKU:385-1154

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

201


Dekorativnepolice,zasve

ormareizkolekcije.Savršenose

mogukombiniratisormarima

širine85 cm.Policesemaknu

iubaciseormar.Dekorativne

policeizrađenesuod

oplemenjenogiverala18 mm

poizboru,dekoracijeodMDF

10 mm tekonstrukcijeod

visokokvalitetnogmasivnog

drva.Svedekoracijeiboje

mogućejekombiniratii

prilagoditisvakom prostoru

isvim potrebama.

PolicaCvijet

Policasdekorativnim motivom

cvjetova.Sadržičetiri

policezaspremanje

raznogmaterijala.

Dimenzija:

93x40x180cm

SKU:385-1162

PolicaVal

Policasdekorativnim motivom

vala.Sadržičetiri

policezaspremanje

raznogmaterijala.

Dimenzija:

93x40x180cm

SKU:385-1163

PolicaKrović

Policasdekorativnim motivom

krovića.Sadržičetiri

policezaspremanje

raznogmaterijala.

Dimenzija:

93x40x180cm

SKU:385-1164

PolicaDvorac

Policasdekorativnim motivom

dvorca.Sadržičetiri

policezaspremanje

raznogmaterijala.

Dimenzija:

93x40x180cm

SKU:385-1165

PolicaOblak

Policasdekorativnim

motivom oblaka.

Sadržičetiripoliceza

spremanjeraznog

materijala.

Dimenzija:

93x40x180cm

SKU:385-1166

202


Ormariipolice

OrmarićipolicaCvijet

Policasdekorativnim

cvjetovima.Sadržidvije

policeišestdrvenih

kutijaspleksiglas

prozorčićimakojisu

praktičnizaspremanje

raznogmaterijala.

Prozorčićiomogućavaju

dasebezotvaranjavidi

sadržajkutiještoolakšava

pronalaženjepotrebnog

materijala.

Dimenzija:

93x40x180cm

Kutnielementzaopuštanje

Savršenomjestoza

djecukojatražekutak

zaopuštanje.Također,

osvjetljenjeuraznim

bojamamožese

koristitikaomjesto

zasenzornustimulaciju.

OpremljenoLEDRGB

rasvjetom imadracem.

Dimenzija:

80x80x125cm

80x80x140cm

*Kraćastranica40cm

SKU:385-1170

SKU:385-1161

DudicasetLOGAN

Kutnisetzatvorenihiotvorenihormarazapospremanjerazne

opreme.Sastojiseod5elemenata.Oplemenjeniiveral.

• 385-1061Ormars8ladica

• 385-1044Ormars4police

• 385-1005-1Unutarnjikutniormar- L

• 385-1074Ormarzatvorenisdvamavratima

• 385-1103-1Kutnielement- L

Dimenzija:dužina250+205cm,dubina40,visina77cm

SKU:385-S2101

DudicasetTREND

Moderanipraktičansetsastojiseod6elemenata.

Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:dužina383,4cm,dubina40,visina77/112,9cm

SKU:385-S2102

• 385-1074Ormarzatvorenisdvamavratima,2komada

• 385-1072Ormarsjednim pretincem

• 385-1051Ormars2ladice,3kutijeipolicom

• 385-1076Ormarzatvorenisvratima

• 385-1054Ormars12drvenihkutija

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

203


DudicasetŠkatuljica

DudicasetKlasik

Moderanipraktičansetsastojiseod2elementate6kutija Izvrstansetsdobrom kombinacijom otvorenō zatvoreno.

spleksiglasprozorčićem zapohranuraznog,sitnog,kreativnog

materijalaidrugog.Prozorčićiomogućavajudasebezotvaranja

vidisadržajukutijištoolakšavapronalaženje.Oplemenjeni

iveral.

Oplemenjeniiveral.

•385-1125Ormarkombinirani

•385-1061Ormars8ladica

Dimenzija:

dužina170cm,

•385-1056Ormarspolicom i3drvenekutije,2komada

dubina40cm,visina170cm

Dimenzija:dužina170cm,dubina40cm,visina42,9cm

SKU:385-S2105

SKU:385-S2103

DudicasetKrivulja

Praktičansetsastojiseod5elemenataspolicama.

Idealanzapostavljanjeusredinuprostora.Oplemenjeniiveral.

•385-1006-1ZaobljeniormarL,2kom

•385-1508Ormarsdvijepolice

•385-1006-2ZaobljeniormarM,2kom

Dimenzija:

dužina405cm,

dubina40,

visina77/54,2/42,9cm

SKU:385-S2104

DudicasetKockica

Praktičansetsastojiseod4zatvorenaelementa.

Idealanzasavršenuorganizacijuprostora.Oplemenjeniiveral.

•385-1371Ormarsdvijeladiceivratima

•385-1372Ormarzatvorenisdvamavratimaidvijeladice

•385-1078Miniormarićzatvoreni,2komada

Dimenzija:

dužina128,4cm,

dubina40cm,

visina112,9cm /77cm

SKU:385-S2113

204


Ormariipolice

Dudicasetzarelaksaciju

Praktičansetsastojiseod5elemenata.

Idealanzarelaksacijuiodmor.Oplemenjeniiveral.

•385-1154Ormarsdvamavratima

•385-1163PolicaVal

•385-1373Kutakzaodmor,2komada

•385-1168Univerzalnapolica

Dimenzija:

dužina348cm,

dubina40,

visina77/180/54,2cm

SKU:385-S2106

DudicasetKrović

Praktičansetsastojiseod5elemenata.

Oplemenjeniiveral.

•385-1164PolicaKrović

•385-1163PolicaVal

•385-1055-1Ormarsdvijepolice,2komada

•385-1077Ormarspolicamai8drvenihkutija

Dimenzija:

dužina271cm,

dubina40cm,

visina180cm /77cm

SKU:385-S2107

DudicasetDvorac

Dimenzija:

dužina423cm,

dubina40,

visina77/180/54,2cm

SKU:385-S2108

Praktičansetsastojiseod5elemenata.

Oplemenjeniiveral.

•385-1165PolicaDvorac

•385-1374Ormarstripoliceitriladice

•385-1006-2ZaobljeniormarM,2komada

•385-1168Univerzalnapolica

•385-1094Ormars4policei2kutije

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

205


DudicasetLivada

Praktičansetsastojiseod4elemenata.

Oplemenjeniiveral.

•385-1161OrmarićipolicaCvijet

•385-1074Ormarzatvorenisdvamavratima

•385-1166PolicaOblak

•385-1055-1Ormarsdvijepolice

Dimenzija:

dužina271cm,

dubina40cm,

visina180cm /77cm

SKU:385-S2109

DudicasetCvijet

Praktičansetsastojiseod4elemenata.

Oplemenjeniiveral.

•385-1044Ormars4police

•385-1056Ormarspolicom i3kutije

•385-1162PolicaCvijet

•385-1055-1Ormarsdvijepolice

Dimenzija:

dužina271cm,

dubina40cm,

visina180cm /77cm /42,9cm

SKU:385-S2110

DudicasetOblak

Dimenzija:

dužina423cm,

dubina40,

visina42,9/180/54,2cm

SKU:385-S2111

Praktičansetsastojiseod5elemenata.

Oplemenjeniiveral.

•385-1375Ormars6pretinacai6kutija

•385-1006-2ZaobljeniormarM,2komada

•385-1507Ulazoblak

•385-1055-1Ormarsdvijepolice

206


Ormariipolice

Ormarsdvijepolice

Ormarsdvijepolice.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x42,9cm

SKU:385-1055-1

Ormarsdvijeladiceivratima

Praktičniormarićzaodlaganjepotrepštinau

dvijeladiceiormarić.Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:43,4x40x77cm

SKU:385-1371

Ormarzatvoreni

sdvamavratimaidvjemaladicama

Ormarzatvorenisdvamavratimaidvjemaladicama.

Mogućnostugradnjebravice.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Kutakzaodmor

Stražnjastranaormaraizrađenajeodpleksiglasauboji.

Prednjastranajeotvorena,auunutrašnjostisenalazimadrac

odspužvenakojem sedjecamoguodmoriti.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1372

SKU:385-1373

Ormarstripoliceitriladice

Ormarstripoliceitridrveneladice.

Mogućnostugradnjebravice.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1374

Ormarsa6 pretinacai6 kutija

Ormarsa6pretinacaukojimajesmješteno6drvenihkutija.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x42,9cm

SKU:385-1057

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

207


Univerzalnapolicasleđima

Univerzalnapolicasleđimaukojusemoguumetnuti

raznidodatcizajošvećuiskorištenost.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

Univerzalnapolica

Univerzalnaotvorenapolicaukojusemoguumetnuti

raznidodatcizajošvećuiskorištenost.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x54,2cm

89x41,5x61,4cm

SKU:385-1167

Dimenzija:85x40x54,2cm

89x41,5x61,4cm

SKU:385-1168

Kolicaspregradama

Pregradeubojimogusemaknutipasedobivaju

praktičnakolicazaraznenamjene.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

KuhinjaAnca

Praktičanormarićskuhinjom.Ormarićsesastojiod

štednjakaisudoperatedvijupolicazaodlaganje

kuhinjskihpotrepština.Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x54,2cm

52x70x60cm

SKU:385-1169

Dimenzija:85x40x54,2cm

SKU:385-1270

Dodatak-minikuhinja

Dodataksminikuhinjom sadržisudoperištednjak.Možese

ugraditinasvakiormarićdužine85cm idobitikuhinja

gdjejepotrebna.Oplemenjeniiveral.

Dodatak-horizontalnoogledalo

Dodataksakrilnim ogledalom zauniverzalnupolicu.Možese

koristitisamostalnoilikaododatakkojiseumetneu

policu.Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:81x40x12cm

SKU:385-1271

Dimenzija:81x40x12cm

SKU:385-1272

208


Ormariipolice

Dodatak-tripretinca

Dodatakstripretincazapolicu.Možese

koristitisamostalnoilikaododatakkojiseumetneu

policu.Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dodatak-vertikalnoogledalo

Dodataksakrilnim ogledalom zapolicu.Možese

koristitisamostalnoilikaododatakkojiseumetneu

policu.Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:81x40x12cm

SKU:385-1273

Dimenzija:81x40x50cm

SKU:385-1274

Dodatak-petpretinca

Dodatakspetpretinacazapolicu.Možese

koristitisamostalnoilikaododatakkojiseumetneu

policu.Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:81x40x20cm

SKU:385-1275

Dodatak-Paravan

Dodatak- paravanzapredstave.Požurite!Predstavasamošto

nijepočela!Fantastičanparavan,funkcionalannavišenačinate

sadržiplatnenizastor.Možesekoristitisamostalnoilikao

dodatakkojiseumetneuuniverzalnupolicu.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:81x30x85cm

SKU:385-1277

Dodatakzakreativnuigru

Dodataksplastičnom posudom ukojusemogustavitipijesakili

vodazaštokreativnijuigru.Odličnomjestogdje

zabavenenedostaje.Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:81x40x20cm

SKU:385-1376

Dodatak-Grad

Dodatakzapolicuukojusemožeumetnutimali

gradscestom.Odličnomjestozazabavunakojem sesve

igračkemogukoristiti.Izrađenodoplemenjenogiverala,

MDF-aibrezinogmasiva.

Dimenzija:81x40x32cm

SKU:385-1370

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

209


Višenamjenskikutić

Praktičankutićmožebiti

trgovinaspolicama,

lutkarskokazališteilimala

čitaonica.Sadržizastore,

policezaknjigeili

namirniceutrgovini.

Izrađenod

oplemenjenogiverala.

Ormarsa6 drvenihladicanavodilicama

Ormars3ladicespleksiglasprozorčićem i3ladicebezprozorčića,

navodilicama,naizvlačenje.Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x42,9cm

SKU:385-1322

Dimenzija:115x80x165cm

SKU:385-1276

KutićzapreoblačenjeKRUNA

Savršenagarderobazamaleglumce.Obožavajusepresvlačiti

iuvlačitiurazneuloge.Ladicenakotačimaiprečkaza

odjećudajupunoprostorazakostimeiraznedodatke.

Nabočnojstraninalazisemalistolićs

akrilnim ogledalom isjedalicom.

Visinasjedalice31cm.

Ormarsdvijeladicei

spužvom zasjedenje

Ormarsdvijeladiceispužvom zasjedenje.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x47,9cm

SKU:385-1377

Dimenzija:110x40x140cm

SKU:385-1279

Ormarsdvijepolicei6 kutija

Ormarsdvijeotvorenepolicei6drvenihkutija.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1323

Kutijazagrađevnimaterijal

Drvenakutijaodbukovogmasiva.Služizaspremanje

ipremještanjesvihdijelovasetagrađevnogmaterijala.

Kutijajenakotačima.Obostranoprihvatljivazalakše

premještanjeuprostorpremapotrebi.

Dimenzija:42x42x32cm

SKU:385-1364

210


Ormariipolice

KutijazamaterijalAnica

Kutijazapohranuraznihdječjihstvariimaterijala,praktična

ijednostavna.Slakoćom seuklapausvakistilsvojim

modernim ijednostavnim dizajnom.Mališanićesveseljem

unjustavljatiiposprematisvojeomiljeneigračke,akakoje

kutijanakotačima,imajumogućnostbezmukepovestiihs

jednogmjestanadrugo.

Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Policazalikovnipribor

Ormarspraktičnim širokim policamanakojesemogu

pohranitiradovisvihformatadomaxA2.Policazalikovni

s9pretinacai7polica.Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x60x77cm

SKU:385-1368

Dimenzija:40x39x32cm

SKU:385-1365

Stolzasvjetlećepanele

Praktičanstoldimenzijamaodgovarasvim svjetlećim panelima.

JN0020.Panelsavršenosjedanagornjuplohustola.Nakon

upotrebesvjetlećipanelmožeseodložitinapolicuispod,asam

stolkoristitizanekunovuaktivnost.Bezoštrihrubova.

RuboviobrađeniABStrakom od2mm iradijusruba2mm.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:98x75x50cm

SKU:385-1366

Stolzaigru

Praktičnistolnakotačimaujednojeprostorzaigruipolicaza

spremanje.Nanjegovstolsavršenopristajepodlogaprometa

kojaukombinacijisaželjeznicom,autićimaikockamamotivira

djecunaigru.Nabočnim stranicamanalazesepodvije

police,asdrugestraneotvorinamijenjeniplastičnim kutijama.

Podlogaikutijenaručujusedodatno.

Oplemenjeniiveralpoizboru.

Dimenzija:138x80x49cm

SKU:385-1369

Policauboji

Obostranapolicasfrontamaubojites9policasasvakestrane.

Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x77cm

85x40x85cm

85x45x85cm

85x50x77cm

SKU:

385-1159

Univerzalnapolica

Obostranapolicazapotrošnimaterijal,kreativnipribor,papiri

sitneigračke.Sobjestranenalazesedvijedužeidvije

kraćepolice.Gornjapolicaimatripretinca.

Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x70cm

100x40x88cm

SKU:

385-1160

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

211


Stepenicezapultzaprematanje

Drvenestepeniceodbukovogmasivazageneracije.Sjedne

stranenalazesečetirigazišta,asdrugeljestve.

Dimenzija:39x79x79cm

SKU:385-1146-1

PultzaprematanjeViktor

Savršenipraktičanpultzaprematanjejedanjeodnajprodavanijh

proizvodavećgodinama.Ugornjem dijelunalazisejastuk

odspužve,audonjem vrataidvijepolicezaodlaganje.

Bezoštrihrubova.RuboviobrađeniABStrakom od2mm te

radijusagornjegruba50mm.Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

80x80x82,6cm

SKU:385-1151

PultzaprematanjeIva

PultzaprematanjePetar

Praktičanpultzaprematanjesastepenicamanaizvlačenje

tevisokokvalitetnim jastukom odspužve.Kutijesenaručuju

posebno.Kutijesemogukombinirati.Visinaradnepovršine

85cm.Bezoštrihrubova.RuboviobrađeniABStrakom 2mm,

radijusgornjegruba50mm.Izrađenodoplemenjenog

iverala.

Dimenzija:

110,5x80x82,6cm

*stepenicelijevo

ilistepenicedesno

SKU:385-1269

Praktičnipultzaprematanjesastepenicamanaizvlačenje

tevisokokvalitetnim jastukom odspužve.Kutijesenaručuju

posebno.Kutijesemogukombinirati.Visinaradnepovršine

85cm.Bezoštrihrubova.RuboviobrađeniABStrakom 2mm,

radijusgornjegruba50mm.Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

143x80x82,6cm

*stepenicelijevo

ilistepenicedesno

SKU:

385-1148

PultzaprematanjeLuka

PultzaprematanjeLovro

Praktičnipultzaprematanjestriredakutijanaizvlačenje

tevisokokvalitetnim jastukom odspužve.Kutijesenaručuju

posebno.Kutijesemogukombinirati.Visinaradnepovršine

85cm.Bezoštrihrubova.RuboviobrađeniABStrakom 2mm,

radijusgornjegruba50mm.Izrađenodoplemenjenog

iverala.

Dimenzija:

100,8x80x82,6cm

SKU:

385-1150

Praktičnipultzaprematanjesastepenicamanaizvlačenje

tevisokokvalitetnim jastukom odspužve.Udonjem dijelu

nalazise9pretinacazaodlaganje.Visinaradnepovršine

85cm.Bezoštrihrubova.RuboviobrađeniABStrakom 2mm,

radijusgornjegruba50mm.Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

143x80x82,6cm

*stepenicelijevo

ilistepenicedesno

SKU:

385-1149

212


www.dudica.com

Ormariipolice

NAMJEŠTAJIOPREMA

213

Stepenicezapultzaprematanje

Drvenestepeniceodoplemenjenogiverala.Sjedne

stranenalazesečetirigazišta,asdrugeljestve.

Dimenzija:39x80x80cm

SKU:385-1146

Ormarzaprevijanje

Podlogazaprevijanjeiormarsdvamavratimaidvjemaladicama.

Podlogazaprevijanjemožeseselitiinadrugeormare.

Ormarsemožekoristitiisamostalno.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

Ormar

Ormar

85x40x77cm

Podlogazaprevijanje

88,6x43,6x8,6cm

SKU:385-1306

Podlogazaprevijanje

Podlogazaprevijanjeprimjerenasigurnosnom previjanju

djetetanaormaru.Podlogazaprevijanjesavršenoodgovara

svim ormarima.D:40xŠ:85cm.Mekanaiudobnapovršina

zajošvećuudobnostdjeteta.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:88,6x43,6x8,6cm

Dimenzija:88,6x43,6x8,6cm

SKU:385-1307

PolicazapeleneVita

Praktičnazidnapolicas4pretincazapeleneizaštitom od

pleksiglasa.Ujedanpretinacstanecca30pelenakojese

izvlačekrozotvornadnupolice.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:100x25x40cm

SKU:385-1155

SKU:385-1155

PolicazapeleneSonja

Praktičnazidnapolicasa6pretinacazapeleneizaštitom od

pleksiglasa.Ujedanpretinacstanecca20pelenakojese

izvlačekrozotvornadnupolice.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:100x25x40cm

SKU:385-1156

SKU:385-1156


ZidnapolicaX

Zidnapolicaspregradama.

Mogućnostdodavanjadekoracija.

ZidnapolicaJ

Zidnapolicasazaobljenim pregradama.

Mogućnostdodavanjadekoracija.

Dimenzija:100x25x25cm

SKU:385-1157

Dimenzija:100x25x25cm

SKU:385-1158

ZidnapolicaL

Zidnapolica.Mogućnostdodavanjadekoracija.

Dimenzija:100x25x25cm

SKU:385-1158-1

DekoracijazapolicuSuzi

Dekorativnidodatakzapolicu.Vrlopraktičanzapolicejer

djelujesastranekaopotporazaknjige.Zasvepolice.

Odpleksiglasadebljine4mm.

Dimenzija:14x21cm

Boja:žuta,plavaicrvena

SKU:385-1378

DekoracijazapolicuHippo

Dekorativnidodatakzapolicu.Vrlopraktičanzapolicejer

djelujesastranekaopotporazaknjige.Zasvepolice.

Odpleksiglasadebljine4mm.

Dimenzija:14x21cm

Boja:žuta,plavaicrvena

SKU:385-1379

214


Ormariipolice

DekoracijazapolicuMedo

Dekorativnidodatakzapolicu.Vrlopraktičanzapolicejer

djelujesastranekaopotporazaknjige.Zasvepolice.

Odpleksiglasadebljine4mm.

DekoracijazapolicuDudi

Dekorativnidodatakzapolicu.Vrlopraktičanzapolicejer

djelujesastranekaopotporazaknjige.Zasvepolice.

Odpleksiglasadebljine4mm.

Dimenzija:14x21cm

Boja:žuta,plavaicrvena

SKU:385-1380

Dimenzija:14x21cm

Boja:žuta,plavaicrvena

SKU:385-1382

DekoracijazapolicuPuž

Dekorativnidodatakzapolicu.Vrlopraktičanzapolicejer

djelujesastranekaopotporazaknjige.Zasvepolice.

Odpleksiglasadebljine4mm.

Dimenzija:14x21cm

Boja:žuta,plavaicrvena

SKU:385-1381

Dvostranapolica

Dvostranapolicazaknjige.

Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

85x50x77cm

SKU:385-1174

Dvostranapolica-biblioteka

Dvostranapolicasjednom stranom zaraznenamjene,

dokdrugastranasadržipolicezaknjige.

Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

85x50x77cm

SKU:385-1175

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

215


Policazalikovni

Gornjapolicasadrži4pretinca.

Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1176

Policazalikovnis8 pretinaca

i8 kutija

Policazalikovnis8pretinaca,2policei8kutija.

Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x45x85cm

SKU:385-1177

Stalakzalikovnimaterijal

Stalaksa6policai7pretinaca.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:75x40x85cm

75x50x85cm

SKU:385-1178

PolicazagrađenjeMINI

Policazagrađenjenakotačima,dvostrukefunkcijeza

spremanjegrađevnogmaterijala,opremljenas8pari

drvenihvodilica.Predviđenaza4duboke

i4plitkekutije.Gornjaplohapolicezagrađenjepresvučena

jeprotukliznom podlogom sa6cm visinekojačini

plohuzagrađenom.Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:68x86x42cm

SKU:385-1179

ObostranabibliotekaJEŽ

Obostranabibliotekasdekorativnim ježom ijabukom na

bočnojstrani.Sastojiseod8pretinacazaknjige.

Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

75x70x115cm

Policazagrađenje

Policazagrađenjenakotačima,dvostrukefunkcijeza

spremanjegrađevnogmaterijala,opremljenas12pari

drvenihvodilica.Predviđenaza6dubokih

i6plitkihkutija.Gornjaplohapolicezagrađenjepresvučena

jeprotukliznom podlogom sa6cm visinekojačini

plohuzagrađenom.Izrađenaodoplemenjenogiverala.

SKU:385-1383

Dimenzija:100x86x42cm

SKU:385-1180

216


Ormariipolice

Četverostranabiblioteka

Bibliotekasmnoštvopretinacaijednim vratima.

Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

59x59x79cm

SKU:385-1384

Kutijazaknjige

Bibliotekakutijasčetiripretincaicvijetom nabočnojstranici.

Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

51x34x43cm

SKU:385-1385

Bibliotekaisjedalica

Sjajnakombinacijadječjepolicezaknjigeisjedalice.Jednastrana

ima4pretincazaknjige.Drugastranaimasjedištegdjedijete

možečitati.Dolazisjastukom zasjedenje.

Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

97x89x65cm

SKU:385-1386

PolicazaknjigePuž

NasmijanapolicaPužstripretinca

ijednom kutijom zaknjige,igračkeili

drugipribor.Dodatanelementje

labirint.Izrađenaod

oplemenjenogiverala.

Dimenzija:80x40x140cm

SKU:

385-1388

Bibliotekatroredna

Bibliotekaimatripregradeutrirazine,svakasprostorom za

pohranuknjiga.Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:89x30x57cm

SKU:

385-1387

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

217


218

Ormars4 policeivratima

Ormarzatvorenisvratimai4police.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

43,4x40x170cm

43,4x50x170cm

SKU:385-1135

SKU:385-1135

Ormarzatvorenisdvamavratima

Ormarzatvorenis

dvamavratimai

6polica.Izrađeno

odoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x170cm

85x40x170cm

85x50x170cm

85x40x150cm

85x50x150cm

SKU:385-1122

Ormarkombiniranisvitrinom

Ormarkombiniranisdvamavratimaodstaklai

6polica.Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x170cm

85x50x170cm

SKU:385-1123

SKU:385-1123

Ormarkombiniranisvratima

Ormarkombiniranisdvamavratimai6polica.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x170cm

85x50x170cm

SKU:385-1124

SKU:385-1124

Ormarkombiniranisvratima

Ormarkombiniranisdvamavratimai5polica.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x170cm

85x50x170cm

SKU:385-1125

SKU:385-1125

Ormarzaodgajateljasvitrinom

Ormarzaodgajateljasvitrinom.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x170cm

85x50x170cm

SKU:385-1127

SKU:385-1127


Ormariipolice

Ormarzaodgajatelja

Ormarzatvorenisvratimai6polica.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Ormarkombinirani

Ormarkombiniranivratā policā vrata.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x170cm

85x50x170cm

Dimenzija:

85x40x170cm

85x50x170cm

SKU:385-1126

SKU:385-1128

Ormarkombinacija

Ormarkombinacijaotvorenogizatvorenog.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x170cm

85x50x170cm

SKU:385-1130

Ormarsdvamavratimaipolicom

Ormarkombiniranisdvamavratimai

otvorenom policom usredini.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

43,4x40x170cm

43,4x50x170cm

SKU:385-1131

Ormarkombinirani

Ormarkombiniranivratā policē vrata.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x170cm

85x50x170cm

SKU:385-1132

Ormars5 pretinaca

Ormars5pretinacazaodlaganje.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

43,4x40x170cm

43,4x50x170cm

SKU:385-1136

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

219


Ormarkombinirani

Ormarkombiniranivratā dvijepolicē 8ladica.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Ormarkombinirani

Ormarkombiniranivratā dvijepolicē 4ladice.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x170cm

85x50x170cm

SKU:385-1133

Dimenzija:

43,4x40x170cm

43,4x50x170cm

SKU:385-1134

Dudicasetzaodmor

Savršenomjestozadjecukojatražekutak

zaodmorirelaksacijuzahvaljujućiLEDRGB

osvjetljenjuzasenzornustimulaciju.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1377Ormarsdvijeladice

ispužvom zasjedenje,2kom

•385-1372Ormarzatvorenisdvama

vratimaidvjemaladicama

•385-1170Kutnielementza

opuštanje

Dimenzija:dužinaL165cm

+250cm,dubina40,

visina42,9cm,140cm,77cm

SKU:385-S2112

Dudicasetzeleni

Setzatvorenihormarapraktičanjeza

pospremanjeraznedokumentacijete

društvenihigaraiopremekojasekoristi

podnadzorom odrasleosobe.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1126Ormarzaodgajatelja,2komada

•385-1061Ormars8ladica

Dimenzija:dužina255cm,dubina40,

visina77cm,170cm

SKU:385-S2100

220


Ormariipolice

DudicasetJAN

Setkojiosim klasičnihormarića

sadržiivisećeormare.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1040Ormarsdvijepolice,2komada

•385-1059Ormars2ladiceipolicom

•385-1390Ormarsdvapretinca

•385-1391Ormarkombinirani,2komada

Dimenzija:dužina255cm,

dubina40cm,

visina180cm

SKU:385-S2114

DudicasetG Stubica

Praktičnagarniturazaspremanje

dokumentacijeilipakdruštvenih

igara.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1393Ormarsdvijeladice

idvapretinca

•385-1396Ormars4pretincai

3vrata,2kom

•385-1154Ormarsdvama

vratima,3kom

Dimenzija:dužina255cm,

dubina40cm,

visina112,9cm

SKU:385-S2115

DudicasetLipa

Dekorativnaifunkcionalna

garnitura.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1391Ormarkombinirani,2kom

•385-1059Ormars2ladiceipolicom

•385-1154Ormarsdvamavratima

•385-1394Ormarsdvapretinca

ivratima,2kom

Dimenzija:dužina255cm,

dubina40cm,

visina112,9cm

NAMJEŠTAJIOPREMA

SKU:385-S2117

www.dudica.com

221


DudicasetD Stubica

Praktičnagarniturazaspremanje

dokumentacijeilipakdruštvenih

igara.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1393Ormarsdvijeladice

idvapretinca

•385-1396Ormars4pretincai

3vrata,2komada

Dimenzija:dužina255cm,

dubina40cm,

visina77cm

SKU:385-S2116

DudicasetC

Praktičaniotvorenisetidealanza

izdvajanjeuprostoru.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1004-1KutniormarL

•385-1100-1Ormarčetvrt

krugaL,2komada

•385-1100-2OrmarčetvrtkrugaM

•385-1092Ormar8,za4dubokei

8plitkihkutija

*Drvenekutijeuključene.

Dimenzija:dužina545cm,dubina40,

visina77cm,54,2cm

SKU:385-S2118

Dudicaset-Toranjcrveni

PraktičanidekorativansetToranjcrveni.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1005-1UnutarnjikutniormarM

•385-1021Ormars9polica

•385-1098Ormar9,za6plitkihkutija,dvije

dubokeidvijekutijenakotačima

•385-1112Toranjskrovićem

*Drvenekutijeuključene.

Dimenzija:dužinaL205cm /165,dubina40,

visina77cm,170cm

SKU:385-S2119

222


Ormariipolice

DudicasetToranj

PraktičanidekorativansetToranj.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1091Ormar7,zaplitkekutije

•385-1005-1UnutarnjikutniormarL

•385-1004-1KutniormarL

•385-1084Ormarkombiniranivrata

•385-1084Ormarkombiniranivratā police

•385-1004-2KutniormarM (zidni)

•385-1113Toranj

*Drvenekutijeuključene.

Dimenzija:

dužinaL205+208,4cm,

dubina40,visina77cm,170cm

SKU:385-S2120

DudicasetKombinirani

Praktičansetzapospremanjeigračaka,drušvenihigaraiopreme.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1103-1KutniormarL,2komada

•385-1099Ormar10,začetiridubokekutijeitripolice

•385-1058Ormars4ladice

•385-1092Ormar8,za4dubokei8plitkihkutija

*Drvenekutijeuključene.

Dimenzija:dužina335cm,dubina40,visina77cm

SKU:385-S2121

Dudicasetzaopuštanje

DekorativnisetsRGBtehnologijom rasvjetei

ormarimaodpleksiglasa.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1108Plexistepeništē desno

•385-1109Plexistepeništē lijevo

•385-1078Miniormarićzatvoreni,2komada

•385-1170Kutnielementzaopuštanje

Dimenzija:

dužinaL233,4cm +233,4cm,

dubina40cm,

visina42,9/110/140cm

SKU:385-S2122

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

223


Rusanset1

Jednostavnaielegantnakolekcija

namještajazastvaranjefunkcionalnog

uredskogokruženja.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1122Ormarzatvorenis

dvamavratima,2komada

•385-1127Ormarzaodgajatelja

svitrinom,2komada

Dimenzija:

dužina340cm,dubina40,

visina170cm

SKU:385-S2124

Rusanset2

Jednostavnaielegantnakolekcija

namještajazastvaranjefunkcionalnog

uredskogokruženja.Otvorenidio

sa6policazaizložitistvari.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1122Ormarzatvorenis

dvamavratima,2komada

•385-1125Ormarkombinirani

svratima,2komada

Dimenzija:

dužina340cm,dubina40,

visina170cm

SKU:385-S2125

Rusanset3

Jednostavnaielegantnakolekcija

namještajazastvaranjefunkcionalnog

uredskogokruženja.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1125Ormarkombiniranisvratima,2komada

•385-1127Ormarzaodgajateljasvitrinom,

2komada

Dimenzija:dužina340cm,dubina40,

visina170cm

SKU:385-S2126

224


Ormariipolice

Rusanset4

Jednostavnaielegantnakolekcija

namještajazastvaranjefunkcionalnog

uredskogokruženja.Otvorenidio

sa6policazaizložitistvarii6ormarićasvratima.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1125Ormarkombiniranisvratima,2komada

•385-1126Ormarzaodgajatelja,2komada

Dimenzija:dužina340cm,dubina40,

visina170cm

SKU:385-S2127

Rusanset5

Jednostavnaielegantnakolekcija

namještajazastvaranjefunkcionalnog

uredskogokruženja.Otvorenidio

sa6policabezleđa,16ladicaidvaormara

sastaklenim vratimaugornjem dijelu.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1397Ormarkombinirani,2komada

•385-1127Ormarzaodgajateljasvitrinom,

2komada

Dimenzija:dužina340cm,dubina40,

visina170cm

SKU:385-S2128

Rusanset6

Jednostavnaielegantnakolekcija

namještajazastvaranjefunkcionalnog

uredskogokruženja.Otvorenidio

sa6policabezleđa,16ladicaidvaormara

s4pretincaodvojenazasebnim vratima.

Izrađenoodoplemenjenogiverala.

•385-1397Ormarkombinirani,2komada

•385-1126Ormarzaodgajatelja,2komada

Dimenzija:dužina340cm,dubina40,

visina170cm

SKU:385-S2129

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

225


Ormarsdvapretinca

Ormarsdvapretincaileđima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarkombinirani

Ormarsvratimaipolicom.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x42,9cm

SKU:385-1390

Dimenzija:85x40x42,9cm

*vratalijevo

*vratadesno

SKU:385-1391

Ormarsdvijeladiceidvapretinca

Ormarsdvapretincaidvijeladice.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1393

Ormars4 pretincai3 vrata

Ormarsčetiripretincaitrimavratima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

*vratalijevo

*vratadesno

SKU:385-1396

Ormars2 pretincaivratima

Ormarsdvapretincaivratimapoizborulijevoilidesno.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x77cm

*vratalijevo

*vratadesno

SKU:385-1394

Ormarkombinirani

Ormarkombiniranis8ladica

igornjim otvorenim dijelom

bezleđastripolice.

Izrađenjeod

oplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x170cm

SKU:385-1397

226


Ormariipolice

Ormarčetvrtkruga

Ormarčetvrtkrugasastojiseoddvijepolice.

Idealanzapregrađivanjeprostora,samostalnoilikaodioseta.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

OrmarčetvrtkrugaMini

Ormarčetvrtkrugasastojiseoddvapretinca.

Idealanzapregrađivanjeprostora,samostalnoilikaodioseta.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:139x40x77cm

SKU:385-1000-2

Dimenzija:139x40x42,9cm

SKU:385-1002

ZaobljeniormarXL

Zaobljeniormarsastojiseod4otvorenezaobljenepolice.

Idealanzapregrađivanjeprostorasamostalnoilikaodioseta.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:70x40x100cm

Ormarsa6 polica

Ormarsa6policaileđima.Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:85x40x70

SKU:385-1038

SKU:385-1007

Kućicazaopuštanje

Mojakućica,mojaslobodica.Nijelošeponekadseodvojitii

umiruuživatiusanjarenju.Možeseopremitimekom

sjedalicom NS3173.

Izrađenajeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:94x42x170cm

SKU:385-1389

MekanasjedalicaSOFAS

Udobnasjedalicaodspužvezanajmlađe.

Dimenzija:

Sklopljeno:60x40x25cm

Rašireno:90x40x39,5cm

Boja:žuta,roza,plava,bijela,siva,zelena

SKU:NS3173

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

227


Toranjskrovićem

Elementsormarićem,četiripolice

idekorativnim krovićem navrhu.

Oplemenjeniiveral.

Toranj

Elementsormarićem,četiripolice

izaobljenim stranicamanavrhu.

Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:43,4x40x170cm

SKU:385-1112

Dimenzija:43,4x40x170cm

SKU:385-1113

ElementKućica

Elementuoblikukućicemožeseopremitimekom

sjedalicom NS3173.Bojaleđapoizboru.

Mogućnostdodavanjapločeleđazapisanjekredom.

Boje:bijela,crna,siva,ljubičasta,svijetlozelena,crvena,plava,

tamnozelena.Možebitiimagnetna

neovisnooboji.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

ElementKućicasvratima

Elementuoblikukućesdvamavratimaišestpretinaca.

Izrađenodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

84x40x170cm

SKU:385-1395

Dimenzija:

134x42x170cm

SKU:385-1392

VisećaKućica

Očaravajućeprivlačnaoku,podnailizidnapolica

svakeskupine.Izrađenaodoplemenjenogiverala.

VisećaKućicaMini

OčaravajućeprivlačnaokuKućicaMini,podnailizidnapolica

svakeskupine.Izrađenaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

80x25x71cm

SKU:385-1398

Dimenzija:

115x25x60cm

SKU:385-1399

228


Ormariipolice

Ormarsa6 pretinaca

Ormarspraktičnim širokim policamanakojesemogu

pohranitiradovisvihformata.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

85x40x77cm

85x50x77cm

85x60x77cm

Ormars4 police

Ormars4policeidvapodnapretinca.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:85x40x77cm

SKU:385-1019

SKU:

385-1038

Dudicasetsklupom

Praktičansetsastojiseod2elementaiklupe.

Prostirkaodizdržljivepjene.Oplemenjeniiveral.

•385-1372Ormarzatvorenisdvama

vratimaidvjemaladicama

•385-1377Ormarsdvjemaladicamai

spužvom zasjedenje

Dimenzija:

dužina170cm,

dubina40,

visina77/47,9cm

SKU:385-1172

DudicasetRusko

Praktičansetzaurede,sobeilihodnike.

Oplemenjeniiveral.

•385-1073Ormarotvorenis

jednim pretincem,4komada

•385-1074Ormarzatvorenis

dvamavratima,4komada

•385-1103-1KutnielementL

•385-1103-3KutnielementS

Dimenzija:

dužina380cm,

dubina40,

visina119,4cm

NAMJEŠTAJIOPREMA

SKU:385-S2130

www.dudica.com

229


DekorativnapločaAuto

Dekorativnapločapoizborumože

sedodatisvakom ormarukao

dekoracija.Možeseizraditiiu

drugojveličinikaosamostalna

dekoracijazazid.Ovioblici

svakakoćeoživjetisvakusobu.

Dužina:84cm

SKU:NS8106

DekorativnapločaSuncokret

Dužina:84cm

SKU:NS8100

DekorativnapločaTulipan

Dužina:84cm

SKU:NS8102

DekorativnapločaDrvo

Dužina:84cm

SKU:NS8107

DekorativnapločaOgrada

Dužina:84cm

SKU:NS8104

DekorativnapločaMedo

Dužina:84cm

SKU:NS8105

DekorativnapločaMaca

Dužina:84cm

SKU:NS8103

DekorativnapločaSlonić

Dužina:84cm

SKU:NS8108

DekorativnapločaSunce

Dužina:84cm

SKU:NS8109

230


www.dudica.com

Ormariipolice

NAMJEŠTAJIOPREMA

Ručkicesušećernakrajuza

dizajniranjesvakogormara.

U cijeliasortimannamještaja

uključenajebukovaručkicalakirana

visokokvalitetnim bezbojnim lakom

kojasespajabezvidljivogtragana

vratailadicetetakodaje

vratailadicetetakodaje

dugotrajnostukorištenju.

Pružamomogućnostugradnjedrugih

dizajnerskihručkicakojese

takođermožeugraditiprema

željiipotrebinavijaktese

možeubudućnostimijenjati.

RučkicaBukva

SKU:385-1425

RučkicaGumbAl

SKU:F10007653170

RučkaMetalna

SKU:F10007601344

RučkicaRiba

SKU:E3030202

RučkicaSrcecrvena

SKU:E3030230

RučkaLeptirplavi

SKU:E3030214

RučkicaSrceplavo

SKU:E3030231

RučkicaLeptircrveni

SKU:E3030213

RučkaZvijezda

narančasta

SKU:E3030209

RučkaZvijezda

žuta

SKU:E3030210

RučkaMjesec

SKU:E3050563

RučkicaCvijetplavi

SKU:E3030220

RučkicaCvijetžuti

SKU:E3030223

RučkicaCvijetcrveni

SKU:E3030225

231


SetKapetanimore

Setormarićakojisadržerazličiteelemente.

Ormarićispolicama,ormarićisvratima,klupasladicom.

Navrhusvakogelementanalaziseukrasnielementsmotivom

kapetana,brodaimora.Elementimogustajatii

samostalnoiusrediniprostora.Leđanazahtjevmogubiti

pluto,pločazakreduilimagnetnapločazajošbolju

iskoristivost.Materijal:oplemenjenibukoviveraliMDF.

Dimenzija:383,4x40x250cm

SKU:385-1429

PolicaBrod

Ovapolicauoblikubrodasvojim elegantnim izgledom

uljepšatićesvakiprostor.OplemenjeniiveraliMDF.

PolicaKit

Smiješanoblikkitasvojim izgledom privlačipogledeuprostoriji.

OplemenjeniiveraliMDF.

Dimenzija:140x35x115cm

SKU:385-1426

Dimenzija:100x30x50cm

SKU:385-1428

SetGrad

Setormarićakojisadržerazličiteelemente.

Ormarićispolicama,ormarićisvratima,klupasladicom.

Navrhusvakogelementanalaziseukrasnielement.

Također,elementimogustajatisamostalno

iusrediniprostora.Leđanazahtjevmogubitipluto,

pločazakreduilimagnetnapločazajošboljuiskoristivost.

Materijal:oplemenjenibukoviveraliMDF.

Dimenzija:383,4x40x250cm

SKU:385-1427

232


Ormariipolice

PolicaGljiva

Ovapolicasvojim ćeosebujnim izgledom uljepšati

svakiprostor.Zaspremanjeknjigaiigračaka.

OplemenjeniiveraliMDF.

Dimenzija:99x47x150cm

SKU:385-1430

PolicaSova

Svojim simpatičnim izgledom ovajliksove

uveselitćesvakiprostor.OplemenjeniiveraliMDF.

Dimenzija:116x40x120cm

SKU:NS0907

PolicaČarobnjak

Policazatematskeičarobneradove,spremanjeknjiga

iigračaka.OplemenjeniiveraliMDF.

PolicaKruška

Policauoblikukruškes8polica.

OplemenjeniiveraliMDF.

Dimenzija:92x36x120cm

SKU:NS2895

Dimenzija:105x54x160cm

SKU:NS0432

PolicaZeko

PolicaZekokaodekoracijausobizanajmanje.

OplemenjeniiveraliMDF.

Dimenzija:98x36x118cm

SKU:NS2858

PolicaŽaba

PolicaŽabazatematskikutakzaraznepredmete.

OplemenjeniiveraliMDF.

Dimenzija:108x47x120cm

SKU:NS0906

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

233


Ormarsdvamavratima

Ormarsdvamavratimaijednom policom.Vratasmotivom

pticaizeca.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:100x40x76cm

SKU:NS3202

Ormarsvratima

Ormarsvratimaijednom policom.Vratasmotivom ježaijabuke.

Dimenzija:50x40x76cm

SKU:NS3201

Ormarotvorenisdvijekutije

Ormarotvorenisdvijekutijesmotivimažabe.

Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

kutijažaba:50x40x45cm

ormar:100x40x76cm

SKU:NS3211

Pultzaprematanje

Pultzaprematanjespodloškom,jednim vratimasmotivom

cvijeća,jednom policom ičetiripretincazapelene.

Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:67x75x100cm

SKU:NS3207

Ormarkut

Ormarotvorenizakutoveilijednostavnoodvajanjeprostora

usredini.Oplemenjeniiveral.

Kutnielement

Kutnielementzakutoveilizavršetaknakrajuniza.

Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:80x80x76cm

SKU:NS3204

Dimenzija:40x40x76cm

SKU:NS3203

234


Ormariipolice

Ormarsdvamavratimaidekoracijom

Ormarsdvamavratimai

jednom policom.Vratas

motivom idekoracijom na

ormaru.Oplemenjeniiveral.

Ormarsvratimaidekoracijom

Ormarsvratimai

jednom policom.Vratas

motivom idekoracijom na

ormaru.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:

ormar:100x40x140cm

sdekoracijom naormaru:

100x40x194cm

Dimenzija:

ormar:50x40x140cm

sdekoracijom naormaru:

50x40x154cm

SKU:NS3206

SKU:NS3205

Stolzaodgajateljasdekoracijom

Stolzaodgajateljasdekoracijom navratima.

Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:120x50x76cm

SKU:NS3209

Ormars9 pretinacaivratima

Ormars9pretinacaivratima.Oplemenjeniiveral.

Dimenzija:100x40x108cm

SKU:NS3224

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

235


OrmarkombiniraniOvce

Ormarkombiniranisdvijepoliceimotivom ovce.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Ormarskutijom Gljive

Ormarskutijom nakotačima.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:82x38x84cm

SKU:NS2889

Dimenzija:82x38x43cm

SKU:NS2888

Ormarsdvamavratima

Ormarsdvamavratimasmotivom ijednom policom.

Izrađenjeodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:82x38x84cm

SKU:NS2890

Ormarkombinirani

Dvorac

Ormarsčetirimavratimasmotivom

dvorcaijednom policom.

Izrađenjeodoplemenjenog

iverala.

Dimenzija:

ormar:82x38x166cm

cijelavisina:218cm

SKU:NS2891

Ormarskutijom Podmornica

Ormarskutijom nakotačima.

IzrađenjeodoplemenjenogiveralaiMDF-a.

OrmarsvratimaWave

Ormarsdvamavratimasmotivom ijednom policom.

IzrađenjeodoplemenjenogiveralaiMDF-a.

Dimenzija:82x38x43cm

SKU:NS1848

Dimenzija:82x38x84cm

SKU:NS1849

236


Ormariipolice

OrmarmaliKit

Ormarotvorenis4police.

Izrađenjeodoplemenjenog

iveralaiMDF-a.

Ormarplavioblak

Ormarotvorenis5polica.

Izrađenjeodoplemenjenog

iveralaiMDF-a.

Dimenzija:41x38x125cm

Dimenzija:41x38x166cm

SKU:NS1851

SKU:NS1853

OrmarSvjetionik

Ormarkombinirani,zatvorenii

otvorenidiosdvijepolice.

Izrađenjeodoplemenjenog

iveralaiMDF-a.

Dimenzija:82x38x166cm

SKU:NS1852

OrmarKit

Ormarsazatvorenim vratimasmotivimaškoljakaidvijepolice.

IzrađenodoplemenjenogiveralaiMDF-a.

Dimenzija:82x38x84cm

SKU:NS1850

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

237


OrmarMore

Ormarsazatvorenim vratimasmorskim motivimai

dvijepolice.IzrađenodoplemenjenogiveralaiMDF-a.

OrmarVal

Ormarotvorenistripoliceimotivom vala.

IzrađenodoplemenjenogiveralaiMDF-a.

Dimenzija:82x38x84cm

SKU:NS2875

Dimenzija:82x38x84cm

SKU:NS1854

Ormarskutijom Ovca

Ormarskutijom nakotačima.

IzrađenjeodoplemenjenogiveralaiMDF-a.

OrmarKućica

Ormarsazatvorenim vratimasmotivimacvijećaivrhom krovića.

IzrađenjeodoplemenjenogiveralaiMDF-a.

Dimenzija:82x38x43cm

SKU:NS1868

Dimenzija:82x38x84cm

SKU:NS1869

238


Ormariipolice

OrmarKravica

Ormarotvorenistripoliceimotivom kravice.

IzrađenodoplemenjenogiveralaiMDF-a.

OrmarLivada

Ormarzatvorenistripoliceimotivimalivade.

IzrađenodoplemenjenogiveralaiMDF-a.

Dimenzija:82x38x84cm

Dimenzija:82x38x84cm

SKU:NS1874

SKU:NS1870

OrmarOblak

Ormarotvorenisčetiripolicei

motivom oblaka.

Izrađenodoplemenjenog

iveralaiMDF-a.

OrmarSunce

Ormarotvorenispetpolicai

motivom sunca.

Izrađenodoplemenjenog

iveralaiMDF-a.

Dimenzija:41x38x125cm

Dimenzija:41x38x166cm

SKU:NS1871

SKU:NS1873

OrmarNebo

Ormarkombinirani,zatvorenii

otvorenidiosdvijepolice,

smotivom velikogneba

icvijećaispodnjega.

Izrađenodoplemenjenog

iveralaiMDF-a.

Dimenzija:82x38x166cm

SKU:NS1872

Pultzaprematanjeleptir

Praktičanpultzaprematanjesdvamavratimai4ladice,

smotivom leptira.Uključenastrunjačazaprematanje.

IzrađenodoplemenjenogiveralaiMDF-a.

Dimenzija:110x75x70cm

SKU:NS0010

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

239


Garderobnistup

Garderobnistupugornjem dijelu

sadržipolicuiprečkuza

vješanjeodjeće.Donjidio

sadržijednupolicu.Izrađeno

odoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

43,4x50x170cm

SKU:385-1432

Garderobniormar

Velikiormarspregradom u

sredini.Ugornjem dijelu

nalazisepolicaiprečkaza

vješanjeodjeće.Donjidio

sadržijednupolicu.Izrađeno

odoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x50x170cm

SKU:385-1431

Garderobaotvorena

Garderobaotvorenasašipkom zavješanjeilisvješalicama.

Sadržipolicuugornjem dijelu,klupicuipetpretinacaza

odlaganjecipela.Izrađeno

odoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

138x40x170cm

SKU:385-1137

Garderobniormars5 pretinaca

Garderobniormars5pretinaca

kojisemoguzaključavati.Izrađen

odoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

43,4x50x170cm

SKU:385-1136

Garderobniset1

Garderobnisetod3elementa.Izrađen

odoplemenjenogiverala.

•385-1136Garderobniormars5pretinaca

•385-1137Garderobaotvorena

•385-1431Garderobniormar

Dimenzija:

266,4x40/50x170cm

SKU:385-1138

240


Garderobe

Garderobniset2

Garderobnisetod3elementa.Izrađen

odoplemenjenogiverala.

•385-1136Garderobniormars5pretinaca

•385-1137Garderobaotvorena

•385-1432Garderobnistup

Dimenzija:

224,8x40/50x170cm

SKU:385-1139

Garderobniset3

Garderobnisetod3elementa.Izrađen

odoplemenjenogiverala.

•385-1137Garderobaotvorena

•385-1432Garderobnistup,2komada

Dimenzija:

224,8x40/50x170cm

SKU:385-1140

Dudicagarderobniormar

Garderobniormarsokomitom

pregradom usredini,s4police

nadesnojstraniiprečkom za

vješanjetedvijepolicena

drugojstrani.Izrađen

odoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x50x170cm

SKU:385-1433

Ormarkombinacija

Ormarkombinacijaotvorenog

izatvorenog,savršenosluži

umalim prostorima

zagarderobu.Izrađen

odoplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x40x170cm

85x50x170cm

SKU:385-1130

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

241


GarderobaMari,zašesterodjece

GarderobaizkolekcijeMari,otvorena,zašesterodjece.

Dimenzija:100x40x120cm

SKU:385-1186

GarderobaMari+,zašesterodjece

GarderobaizkolekcijeMari,zašesterodjece,svratima.

Dimenzija:100x40x120cm

SKU:385-1185

GarderobaMari,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeMari,otvorena,začetverodjece.

Dimenzija:67,2x40x120cm

SKU:385-1190

GarderobaMari+,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeMari,začetverodjece,svratima.

Dimenzija:67,2x40x120cm

SKU:385-1188

GarderobaMari,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeMari,otvorena,zadvojedjece.

Dimenzija:34,6x40x120cm

SKU:385-1194

GarderobaMari+,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeMari,zadvojedjece,svratima.

Dimenzija:34,6x40x120cm

SKU:385-1193

242


Garderobe

GarderobnaklupicazaobljenaS

Garderobnaklupicakojapristajeusvakiprostor.

Dimenzija:30,8x30x30cm

SKU:385-1213

GarderobnaklupicazaobljenaM

Dimenzija:71,5x30x30cm

SKU:385-1206

GarderobnaklupicazaobljenaL

Dimenzija:96x30x30cm

SKU:385-1200

GarderobaVers,zaosmerodjece

GarderobaizkolekcijeVers,otvorena,zaosmerodjece.

Dimenzija:100x40x150cm

SKU:385-1222

GarderobaVers+,zaosmerodjece

GarderobaizkolekcijeVers,zaosmerodjece,svratima.

Dimenzija:100x40x150cm

SKU:385-1221

GarderobaVers,zašesterodjece

GarderobaizkolekcijeVers,otvorena,zašesterodjece.

Dimenzija:75,4x40x150cm

SKU:385-1223

GarderobaVers+,zašesterodjece

GarderobaizkolekcijeVers,zašesterodjece,svratima.

Dimenzija:75,4x40x150cm

SKU:385-1224

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

243


GarderobaVers,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeVers,otvorena,začetverodjece.

Dimenzija:50,9x40x150cm

SKU:385-1226

GarderobaVers+,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeVers,začetverodjece,svratima.

Dimenzija:50,9x40x150cm

SKU:385-1225

GarderobaVers,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeVers,otvorena,zadvojedjece.

Dimenzija:26,3x40x150cm

SKU:385-1227

GarderobaVers+,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeVers,zadvojedjece,svratima.

Dimenzija:26,3x40x150cm

SKU:385-1228

GarderobnaklupicačetvrtastaS

Garderobnaklupicakojapristajeusvakiprostor.

Dimenzija:30,8x30x30cm

SKU:385-1214

GarderobnaklupicačetvrtastaM

Dimenzija:71,5x30x30cm

SKU:385-1205

GarderobnaklupicačetvrtastaL

Dimenzija:96x30x30cm

244

SKU:385-1201


Garderobe

GarderobaAni,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeAni,otvorena,začetverodjece.

Dimenzija:100x40x120cm

SKU:385-1183

GarderobaAni+,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeAni,začetverodjece,svratima.

Dimenzija:100x40x120cm

SKU:385-1184

GarderobaAni,zatrojedjece

GarderobaizkolekcijeAni,otvorena,zatrojedjece.

Dimenzija:75,4x40x120cm

SKU:385-1189

GarderobaAni+,zatrojedjece

GarderobaizkolekcijeAni,zatrojedjece,svratima.

Dimenzija:75,4x40x120cm

SKU:385-1187

GarderobaAni,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeAni,otvorena,zadvojedjece.

Dimenzija:50,9x40x120cm

SKU:385-1192

GarderobaAni+,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeAni,zadvojedjece,svratima.

Dimenzija:50,9x40x120cm

SKU:385-1191

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

245


GarderobaAni,zajednodijete

GarderobaizkolekcijeAni,otvorena,zajednodijete,s

jednom policom ijednom vješalicom.

Dimenzija:26,3x40x120cm

SKU:385-1195

GarderobaAni+,zajednodijete

GarderobaizkolekcijeAni,zajednodijete,svratima.

Dimenzija:26,3x40x120cm

SKU:385-1196

GarderobaMIA,za8 djeces

četvrtastom klupicom

Garderobaotvorenas8vješalicaiklupicom.

Ruboviradijus2mm.

Dimenzija:

100x45x120cm

SKU:385-1217

GarderobaMIA,za12 djeces

četvrtastom klupicom

Garderobaotvorenas12vješalicaiklupicom.

Ruboviradijus2mm.

Dimenzija:

120x45x120cm

SKU:385-1219

GarderobaDORA,za8 djece

sazaobljenom klupicom

Garderobaotvorenas8vješalica,klupicom,

zaobljenim rubovimaipolicom zacipele.

GarderobaDORA,za12 djece

sazaobljenom klupicom

Garderobaotvorenas12vješalica,klupicom,

zaobljenim rubovimaipolicom zacipele.

Dimenzija:

100x45x120cm

SKU:385-1218

Dimenzija:

120x45x120cm

SKU:385-1220

246


Garderobe

GarderobaLolo,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeLolo,otvorena,začetvero

djece,sklupicom naizvlačenje.

Dimenzija:100x40x120cm

SKU:385-1198

GarderobaLolo+,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeLolo,zatvorena,začetvero

djece,sklupicom naizvlačenje.

Dimenzija:100x40x120cm

SKU:385-1199

GarderobaLolo,zatrojedjece

GarderobaizkolekcijeLolo,zatvorena,zatroje

djece,sklupicom naizvlačenje.

Dimenzija:75,4x40x120cm

SKU:385-1207

GarderobaLolo+,zatrojedjece

GarderobaizkolekcijeLolo,otvorena,zatroje

djece,sklupicom naizvlačenje.

Dimenzija:75,4x40x120cm

SKU:385-1203

GarderobaLolo,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeLolo,otvorena,zadvoje

djece,sklupicom naizvlačenje.

Dimenzija:50,9x40x120cm

SKU:385-1210

GarderobaLolo+,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeLolo,zatvorena,zadvoje

djece,sklupicom naizvlačenje.

Dimenzija:50,9x40x120cm

SKU:385-1209

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

247


GarderobaLexi,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeLexi,otvorena,začetverodjece.

Nazahtjevmogućnostdodavanjapoliceiznadnacijelu

kolekcijuLEXI.

Dimenzija:100x40x150cm

SKU:385-1280

GarderobaLexi+,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeLexi,začetverodjece,svratima.

Dimenzija:100x40x150cm

SKU:385-1281

GarderobaLexi,zatrojedjece

GarderobaizkolekcijeLexi,otvorena,zatrojedjece.

Dimenzija:75,4x40x150cm

SKU:385-1283

GarderobaLexi+,zatrojedjece

GarderobaizkolekcijeLexi,zatrojedjece,svratima.

Dimenzija:75,4x40x150cm

SKU:385-1284

GarderobaLexi,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeLexi,otvorena,zadvojedjece.

Dimenzija:50,9x40x150cm

SKU:385-1280-1

GarderobaLexi+,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeLexi,zadvojedjece,svratima.

Dimenzija:50,9x40x150cm

SKU:385-1280-2

248


Garderobe

GarderobnaklupicaMateo,S

GarderobnaklupicaserijaMateosmetalnom policom zacipele.

Dimenzija:50,9x40x30cm

SKU:385-1512

GarderobnaklupicaMateo,M

Dimenzija:75,4x40x30cm

SKU:385-1285

GarderobnaklupicaMateo,L

Dimenzija:100x40x30cm

SKU:385-1288

GarderobnaklupicaFran,S

GarderobnaklupicaserijaFransdrvenom policom zacipele.

Dimenzija:50,9x40x30cm

SKU:385-1248

GarderobnaklupicaFran,M

Dimenzija:75,4x40x30cm

SKU:385-1239

GarderobnaklupicaFran,L

Dimenzija:100x40x30cm

SKU:385-1243

GarderobnapolicazidnaSonja,S

GarderobnapolicaserijaSonjasmetalnom kukicom zavješanje.

Dimenzija:50,9x30x30cm

SKU:385-1510

GarderobnapolicazidnaSonja,M

Dimenzija:75,4x30x30cm

SKU:385-1240

GarderobnapolicazidnaSonja,L

Dimenzija:100x30x30cm

NAMJEŠTAJIOPREMA

SKU:385-1511

www.dudica.com

249


GarderobnapolicaNika,S

GarderobnapolicaserijaNikasmetalnom kukicom zavješanje

ivratima,idealnazasamostalnopostavljanjenazid.

Dimenzija:50,9x30x30cm

SKU:385-1235

GarderobnapolicaNika,M

Dimenzija:75,4x30x30cm

SKU:385-1241

GarderobnapolicaNika,L

Dimenzija:100x30x30cm

SKU:385-1242

KolekcijeMateosmetalnom

policom zacipele,Fransdrvenom

policom zacipele,Sonjas

otvorenom policom i

Nikasazatvorenom policom

ivratimatemetalnom

rotirajućom kukicom zavješanje.

Mateo,Fran,SonjaiNikaidealno

surješenjekaozidnegarderobe

kojećepristajatisvakom prostoru.

VješalicaPLATINUM

Vješalicametalnazagarderobusdvijekukice.

Možesemontiratinasvepovršine.Svojom čvrstoćom

iizdržljivošćutrajatćegeneracijama.

SKU:385-1435

VješalicaGOOLD

VješalicezagarderobustrirotirajućekukiceodINOXA.

Montiraseispodgornjegelementagarderobe.Svojom čvrstoćom

iizdržljivošćutrajatćegeneracijama.Jamstvo10godina.

SKU:385-1434

10

GODINA

JAMSTVA

250


www.dudica.com

Garderobe

NAMJEŠTAJIOPREMA

GarderobaKut

Elegantnaifunkcionalnagarderoba.

Opremljenaklupicom,policama

zacipele,vješalicom zavješanje

odjećetepolicom.

Dimenzija:40x40x150cm

SKU:385-1245

SKU:385-1245

GarderobaKutna

Elegantnaifunkcionalnagarderoba

začetverodjece.

Opremljenaklupicom,

policamazacipele,

rotirajućom vješalicom

zavješanje

zavješanje

odjećetepolicama.

Dimenzija:

75,4x75,4x150cm

SKU:385-1251

ZidnagarderobaEMI

Elegantnaifunkcionalnazidnagarderoba

začetverodjece.

Opremljenaklupicom,

policamazacipele,

rotirajućom vješalicom

zavješanjeodjeće

zavješanjeodjeće

tepolicama.

Dimenzija:

klupica

75,4x75,4x40cm

zidnapolica

75,4x75,4x30cm

SKU:385-1252

SKU:385-1252

GarderobaLana4,samostojeća

Elegantnaifunkcionalnasamostojećagarderoba

začetverodjece.

Opremljenaklupicom,

policamazacipele,

rotirajućom vješalicom

zavješanjeodjeće

zavješanjeodjeće

tepolicama.

Dimenzija:

100x40x150cm

SKU:385-1230

GarderobaLana3,samostojeća

Elegantnaifunkcionalnasamostojećagarderoba

zatrojedjece.

Opremljenaklupicom,

policamazacipele,

rotirajućom vješalicom

zavješanjeodjeće

zavješanjeodjeće

tepolicama.

Dimenzija:

75,4x40x150cm

SKU:385-1232

GarderobaLana2,samostojeća

Elegantnaifunkcionalnasamostojeća

garderobazadvojedjece.

Opremljenaklupicom,

policamazacipele,

rotirajućom vješalicom

zavješanjeodjeće

zavješanjeodjeće

tepolicama.

Dimenzija:

50,9x40x150cm

SKU:385-1234

251


GarderobaDudi,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeDudi,otvorena,začetverodjece.

Dimenzija:100x45x127cm

SKU:385-1256

GarderobaDudi+,začetverodjece

GarderobaizkolekcijeDudi,začetverodjece,svratima.

Dimenzija:100x45x127cm

SKU:385-1255

GarderobaDudi,zatrojedjece

GarderobaizkolekcijeDudi,otvorena,zatrojedjece.

Dimenzija:75,4x45x127cm

SKU:385-1260

GarderobaDudi+,zatrojedjece

GarderobaizkolekcijeDudi,zatrojedjece,svratima.

Dimenzija:75,4x45x127cm

SKU:385-1259

GarderobaDudi,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeDudi,otvorena,zadvojedjece.

Dimenzija:50,9x45x127cm

SKU:385-1261

GarderobaDudi+,zadvojedjece

GarderobaizkolekcijeDudi,zadvojedjece,svratima.

Dimenzija:50,9x45x127cm

SKU:385-1262

252


Garderobe

GarderobaDudi,zajednodijete

GarderobaizkolekcijeDudi,otvorena,zajednodijete.

Dimenzija:26,3x45x127cm

SKU:385-1265

GarderobaDudi+,zajednodijete

GarderobaizkolekcijeDudi,zajednodijete,svratima.

Dimenzija:26,3x45x127cm

SKU:385-1266

GarderobaVITA za8 djece

Garderobaza8djecesklupicom i8vješalica.Ormarićisu

zatvoreni.Vratajemogućekombiniratipremaželjama.

Dimenzija:158x40x120cm

SKU:385-1215

Nacijelukolekcijugarderobas

oznakom +mogućejedodatii

ručkukojaćeomogućitijošljepši

dekorativnidodatak.STR.231.

Svegarderobedizajniranesutako

daručkenisunužnopotrebne.

Svavratauseriji+izrađenasuod

oplemenjenogiveralaubojii

dekorapoizboru.Svakajevrata

mogućeureditiponuđenim

aplikacijamailisemožeizraditi

aplikacijapremaželjiipotrebi

kojaostajetrajna-nijeispisnego

trajnograviranjeupovršinu.

Takobrinemoookolišu,zajoš

ljepšeiboljesutranašihnajmanjih.

www.dudica.com

NAMJEŠTAJIOPREMA

253


Garderobnavrata-Gita

Garderobnavratasazaobljenim rubom.Dostupnou

raznim bojama.Vrataseugrađujunasvegarderobe.

SKU:

385-1436-P Plava

385-1436-B Bijela

385-1436-C Crvena

385-1436-Ž Žuta

385-1436-N Narančasta

385-1436-Z Zelena

385-1436-S Siva

385-1436-LJ Ljubičasta

Garderobnavrata-Cvijet

Garderobnavratascvijetom.Dostupnou

raznim bojama.Vrataseugrađujunasvegarderobe.

SKU:

385-1438-P Plava

385-1438-B Bijela

385-1438-C Crvena

385-1438-Ž Žuta

385-1438-N Narančasta

385-1438-Z Zelena

385-1438-S Siva

385-1438-LJ Ljubičasta

Garderobnavrata-Kružić

Garderobnavrataskružićem.Dostupnou

raznim bojama.Vrataseugrađujunasvegarderobe.

SKU:

385-1439-P Plava

385-1439-B Bijela

385-1439-C Crvena

385-1439-Ž Žuta

385-1439-N Narančasta

385-1439-Z Zelena

385-1439-S Siva

385-1439-LJ Ljubičasta

256


Garderobe

Garderobnavrata-Sanja

Garderobnavratasizrezom premavan.Dostupnou

raznim bojama.Vrataseugrađujunasvegarderobe.

SKU:

385-1440-P Plava

385-1440-B Bijela

385-1440-C Crvena

385-1440-Ž Žuta

385-1440-N Narančasta

385-1440-Z Zelena

385-1440-S Siva

385-1440-LJ Ljubičasta

Garderobnavrata-Duga

Garderobnavratasizrezom “D”.Dostupnou

raznim bojama.Vrataseugrađujunasvegarderobe.

SKU:

385-1441-P Plava

385-1441-B Bijela

385-1441-C Crvena

385-1441-Ž Žuta

385-1441-N Narančasta

385-1441-Z Zelena

385-1441-S Siva

385-1441-LJ Ljubičasta

Garderobnavrata-Priroda

Garderobnavratasizrezom listaigljive.Dostupnou

raznim bojama.Vrataseugrađujunasvegarderobe.

SKU:

385-1442-P Plava

385-1442-B Bijela

385-1442-C Crvena

385-1442-Ž Žuta

385-1442-N Narančasta

385-1442-Z Zelena

385-1442-S Siva

385-1442-LJ Ljubičasta

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

257


258

Garderobnavrata-Rupice

Garderobnavratasrupicama.Dostupnou

raznim bojama.Vrataseugrađujunasvegarderobe.

SKU:

385-1443-P

Plava

385-1443-B

Bijela

385-1443-C

385-1443-C

Crvena

385-1443-Ž

Žuta

385-1443-N

Narančasta

385-1443-Z

Zelena

385-1443-S

Siva

385-1443-LJ Ljubičasta

Garderobnavrata-Minus

Garderobnavratastriizreza.Dostupnou

raznim bojama.Vrataseugrađujunasvegarderobe.

SKU:

385-1444-P

Plava

385-1444-B

Bijela

385-1444-C

385-1444-C

Crvena

385-1444-Ž

Žuta

385-1444-N

Narančasta

385-1444-Z

Zelena

385-1444-S

Siva

385-1444-LJ Ljubičasta

Garderobnavrata-Mjehurići

Garderobnavratastrirupicepoputmjehurića.Dostupnou

raznim bojama.Vrataseugrađujunasvegarderobe.

SKU:

385-1445-P

Plava

385-1445-B

Bijela

385-1445-C

385-1445-C

Crvena

385-1445-Ž

Žuta

385-1445-N

Narančasta

385-1445-Z

Zelena

385-1445-S

Siva

385-1445-LJ Ljubičasta


Ležaljkeiposteljina

Dječjaležaljka133 cm

Visokokvalitetnaplastičnaležaljkasčvrstim nesavitljivim

metalnim okvirom.Podnositežinudo50kg.Izrazitostabilna,

laganazaprenošenje,zaobljenihrubova.Slažesejednanadrugu.

Dimenzija:133x57x15cm

Boje:plava,žuta,zelena,narančastaisiva

SKU:NS0754

Setposteljinaiprekrivač

Visokokvalitetnaposteljinasprekrivačem.

SKU:NS3650+51

Štepprostirkazaležaljku

Dimenzija:67x137cm

SKU:NS1649

Prekrivač

Dimenzija:67x136cm

SKU:NS1648

Jastuk

Dimenzija:38x27cm

SKU:NS1650

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

259


Nosačzaležaljku

Nosačzaležaljkenakotačima.Max15ležaljki.

SKU:NS0758

Ormarzaležaljkeiposteljinu

Ormarzaspremanjeležaljkiiposteljine.Mogućnostdodavanja

dekorativnogzastora

sdječjim motivima

kakobisesakrile

ležaljke.Izrađenood

oplemenjenogiverala.

Dimenzija:

150x63x170cm

SKU:385-1181

Drvenaležaljka130 cm

Kvalitetnadrvenaležaljka,podnositežinudo50kg.

Stabilna,laganazaprenošenje,zaobljenihrubova.

Slažesejednanadrugudomaksimalnih10komada.

Bukovmasiv.

Dimenzija:

130x60x19cm

SKU:385-1446

Ormarzaposteljinu

Ormarzaspremanjeposteljine

s4police.Izrađenood

oplemenjenogiverala.

Dimenzija:

85x50x170cm

SKU:385-1182

Ormarzaposteljinuzvjezdice

Ormarzaspremanjeposteljines4police.Izrađenood

oplemenjenogiveralaivrataMDF.

Dimenzija:

85x50x170cm

SKU:385-1447

DječjikrevetićMEDO

Moderankrevetićsmedvjedićem ilibilokojim motivom poželji.

Podnicakrevetićapodesivajenatrivisine.Madracnijeuključen.

Izrađenoodoplemenjenogiverala,MDFibukovogmasiva.

Dimenzija:65x125x76cm

SKU:385-1448

260


Ležaljkeiposteljina

Dječjaležaljka131cm

Kvalitetnaplastičnaležaljkasčvrstim nesavitljivim metalnim

okvirom.Podnositežinudo50kg.Stabilne,laganeza

prenošenje,zaobljenihrubovaimoguseslagatijednanadrugu.

Dječjejastučnice

5jastučnica,100% pamuk

SKU:40225

Dimenzija:131x55x11cm

SKU:40501DS

10

GODINA

JAMSTVA

Plahtazaležaljku,131cm

Prozračnaplahtazaležaljku,100% pamuk–131cm.

SKU:40215

Dekasgumicama

Dekasgumicom prilagođenakrevetu.

Dimenzija:100x75cm

SKU:40231

Strunjača-madrac

Madracodspužvesnavlakom kojaseskidapomoćuzatvarača.

Pristajeudječjikrevetićmedo.

Dimenzija:60x120cm

SKU:NS0651

Deka-vreća

Deka–vrećasgumicom.

Dimenzija:130x60cm

SKU:40232

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

261


Breza

rubnatraka

2 mm

Bagrem

rubnatraka

2 mm

Hrast

rubnatraka

2 mm

Bukva

rubnatraka

2 mm

Bijela

rubnatraka

2 mm

HLP Bukva

rubnatraka

2 mm

rubnatraka

COOL

2 mm

Narančasta

rubnatraka

2 mm

Zelena

rubnatraka

2 mm

Crvena

rubnatraka

2 mm

Plava

rubnatraka

2 mm

Žuta

rubnatraka

2 mm

Ljubičasta

rubnatraka

2 mm

Bukovmasiv

rubovi

r8 mm

Stolovisuizrađeniodoplemenjenogiverala

18 mm.Stoljemogućeobložitiubukov

HLP laminat.HLP laminatbukveizrazito

jeotporannahabanje,abrazijuivlagu.

SvakistolsHLP frontom ima

jamstvo6 godina.Stolovimogu

bitiizrađeniodoplemenjenogiveralabukve,

hrasta,bagremailijavorateusljedećim

bojama:plava,crvena,narančasta,žuta,

zelenaibijela.

Rubnetrakemogusekombinirati

neovisnoobojiradnefronte.

Nogezastol,osim metalnih,mogubitiod

bukovogmasivaidostupnesuusvim

visinamaibojama.

NORMEICERTIFIKAT

HR-EN1729-1:2007

INTCERT

6

GODINA

JAMSTVA

ŠesterokutnistolStel

Stolšesterokutnismetalnim

nogamakojesemogupodesiti

natrivisine:46,53i59cm.

OkruglistolStel

Okruglistolsmetalnim nogama

kojesemogupodesiti

natrivisine:46,53i59cm.

Dimenzija:Ø120cm

SKU:NS3796

Dimenzija:Ø90cm

SKU:NS3725

KvadratnistolStel

Kvadratnistolsmetalnim nogama

kojesemogupodesitina

trivisine:46,53i59cm.

PravokutnistolStel

Pravokutnistolsmetalnim nogama

kojesemogupodesitina

trivisine:46,53i59cm.

Dimenzija:75x75cm

SKU:NS3724

Dimenzija:123x75cm

SKU:NS3723

262


Stoloviistolice

ŠesterokutnistolDudica

Stolšesterokutnisdrvenim nogama,dostupnousvim visinama

od40do82cm.

KvadratnistolDudica

Kvadratnistolsdrvenim nogama,dostupnousvim visinama

od40do82cm.

Dimenzija:Ø120cm,Ø90cm

SKU:385-1449

Dimenzija:

60x60cm

70x70cm

80x80cm

90x90cm

100x100cm

SKU:385-1450

PravokutnistolDudica

Pravokutnistolsdrvenim nogama,dostupnousvim visinama

od40do82cm.

TrapezstolDudica

Trapezstolsdrvenim nogama,dostupnousvim visinama

od40do82cm.

Dimenzija:

90x50cm

80x60cm

120x60cm

120x80cm

120x75cm

Dimenzija:

120x60cm

90x50cm

SKU:385-1452

SKU:385-1451

OkruglistolDudica

Okruglistolsdrvenim nogama,dostupnousvim visinama

od40do82cm.

Dimenzija:

Ø60cm

Ø70cm

Ø80cm

Ø90cm

Ø100cm

Ø120cm

SKU:385-1453

PolukružnistolDudica

Polukružnistolsdrvenim nogama,dostupnousvim visinama

od40do82cm.

Dimenzija:

60cm x30cm

70cm x35cm

80cm x40cm

100cm x50cm

120cm x60cm

SKU:385-1454

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

263


Okruglistolsrupom Dudica

Okruglistolsdrvenim nogama,dostupnousvim visinama

od40do82cm.

PolukružnistolC Dudica

Polukružnistolsdrvenim nogama,dostupnousvim visinama

od40do82cm.

Dimenzija:

Ø100cm

Ø120cm

SKU:385-1455

Dimenzija:

100cm x50cm

120cm x60cm

SKU:385-1456

StolsdvijerupeDudica

Okruglistolsdrvenim nogama,dostupnousvim visinama

od40do82cm.

StolleptirDudica

StolDudisdrvenim nogama,dostupnousvim visinama

od40do82cm.

Dimenzija:150x100cm

SKU:385-1457

Dimenzija:150x100cm

SKU:385-1458

Drvenenogestola

Četiridrvenenogesmetalnom pločicom odnehrđajućeg

čelika.Izrađeneodbukovogmasiva.Svakajekomponenta

jedinstvenogizgledazbogprirodnogmaterijaladrva.

Patentnisustavspajanjanogeispodstolaosigurava

jednostavnumontažuirastavljanje.Nosivostsamenoge

stolaiznosi300kg.IzkolekcijestolovaDudicastol

odoplemenjenog iverala18mm nosivost

nogeiznosi80kg.

Dimenzija:4x4cm,radijusrubova4mm

Visina:40cm,46cm,53cm,59cm,64cm,71cm,

76cm i82cm.Bojapoizboru.

SKU:385-1460

264


www.dudica.com

Stoloviistolice

NAMJEŠTAJIOPREMA

Pločastolakrug

Dimenzija:

Ø90cm

Ø100cm

Ø120cm

SKU:385-1461

Pločastolapravokutna

Pločastolapravokutna

Dimenzija:

90x50cm

80x60cm

120x60cm

120x80cm

120x75cm

SKU:385-1462

SKU:385-1462

Pločastolakvadrat

Dimenzija:60x60cm

70x70cm,80x80cm

90x90cm,100x100cm

SKU:385-1463

Dostupnousvim bojama

ikombinacijama.

ikombinacijama.

Jednostavnaizmjenai

montažadrvenihnogu.

Stolicazaodgajateljatapicirana

Stolicazaodgajateljanametalnom okviruuvišebojate

tapicirana.Tkaninadostupnaucrnoj,plavojicrvenojboji.

Nosivost100kg.

Dimenzija:50x55x80cm

SKU:EM606233

Stolicazaodgajatelja

Stolicazaodgajateljaodpunogdrva,sjedištaunaturboji,

anogeodpunogdrvacrneboje.Nosivost120kg.

Dimenzija:45x55x79,50cm

SKU:EM639231

Stolzaodgajateljakrug

Stolzaodgajateljaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:103x103x75cm

SKU:385-1267

Stolzaodgajateljakvadrat

Stolzaodgajateljaodoplemenjenogiverala.

Dimenzija:103x103x75cm

SKU:385-1268

265


StoliceLogan

DrvenastolicaLogandostupnaubojamaivisinamapoželji.

Dob:1-15+

Dimenzija:29x29cm

Visinasjedalice:

22cm,26cm,31,5cm,

35,5cm,39cm,43cm

46cm,51cm

Boja:

bukvanatur,crvena,

narančasta,žuta,

plava,zelena,bijela

SKU:385-1459

StolicaTeddysrukonaslonom

DrvenastolicaTeddysergonomskom sjedalicom,

rukonaslonom ivisinom sjedalicepoželji.

SKU:NS7960,sjedalica22 cm

SKU:NS7961,sjedalica26 cm

SKU:NS7962,sjedalica31 cm

StolicaEmmi-hranilica

DrvenastolicaEmmisergonomskom sjedalicom irukonaslonom.

Prednjidiosadržipregradu

izaštitu–namijenjendjecikojanemogu

samostalnosjediti.Visinasjedalicepoželji.

SKU:CH0009,sjedalica22 cm

SKU:CH0010,sjedalica26 cm

Rukonaslonsemože

ugraditinasvedječje

stolice.Dodatakdostupan

prekokonfiguratora

webtrgovine.

StoliceTeddy

DrvenestoliceTeddysergonomskom sjedalicom i

visinom poželji.

SKU:NS7860,sjedalica22 cm

SKU:NS7861,sjedalica26 cm

SKU:NS7862,sjedalica31,5 cm

SKU:NS7863,sjedalica35,5 cm

SKU:NS7864,sjedalica39 cm

266


Stoloviistolice

PlastičnastolicaLeptir

Plastičnestoliceodličnopristajuurazneprostore:vrtiće,

čekaonice,igraonice,dječjeodjele.Mogusekoristitivani

tesulaganezaprenošenje.Ergonomskidizajngarantira

udobnost,arazmaknutenogestabilnost.Robusne,

izrađeneodvodootporneplastike,

steksturom otpornom nagrebanje.

Mogusestavljatijednanadrugu.

Dostupnou4boje.

SKU:YC0001,sjedalica24 cm

SKU:YC1002,sjedalica26 cm

SKU:YC2003,sjedalica30 cm

SKU:YC3004,sjedalica35 cm

SKU:NS4004,sjedalica38 cm

Našom bogatom ponudom stolica

želimoolakšatipronalazak

odgovarajućihstolicazasve

vašepotrebe.Nanašim

rješenjima,zasjedenje

imamjestazasve.

Stolicaspremnaza

zadatak,neovisno

očemujeriječ.

NORMEICERTIFIKAT

EN1729-1:2007

EN1729-2:2007

INTCERT

StolicaKarlek

StoliceKarleksasjedalom inaslonom odlakiranog

bukovogšperauprirodnojboji.Blagozaobljeninaslon

ispravnopodupirekralježnicu,dokzaobljeniprol

sjedaliceeliminirapritisakispodkoljenaprouzročen

sjedenjem.Zadjecuod1do6godina.Nogesumetalne.

Stolicesemogustavljatijednanadrugutetako

nezauzimajupunoprostora.Dostupnou6boja.

SKU:NS0746,sjedalica21 cm

SKU:NS1774,sjedalica26 cm

SKU:NS2775,sjedalica31 cm

SKU:NS3776,sjedalica35 cm

SKU:NS4777,sjedalica38 cm

SKU:NS5778,sjedalica43 cm

SKU:NS6779,sjedalica46 cm

StoliceLili

DrvenestoliceLilisvisinom sjedalicepoželji.

SKU:NS7010,sjedalica21 cm

SKU:NS7011,sjedalica26 cm

SKU:NS7012,sjedalica30 cm

SKU:NS7013,sjedalica34 cm

SKU:NS7014,sjedalica38 cm

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

267


Stolac-stol

Elegantaničvrstnamještaj.Stolac–stolimadvije

visinesjedalaimožesekoristitiikaostol.

Visinasjedala:15i21cm.

Dimenzija:34x34x34cm

SKU:E523098

StolkvadratniEDI

Elegantaničvrststoluoblikukvadrata.Stoljeizrađenod

drvabukvevisokekvaliteteiotpornosti.

Dimenzija:70x70x46cm

SKU:E523100

StolkrugEDI

Elegantaničvrststoluoblikukruga.Stoljeizrađen

oddrvabukvevisokekvaliteteiotpornosti.

StolicaEDI

Stolacsnaslonom irukonaslonom.Visinasjedala28cm.

SKU:E523101

Dimenzija:70x50cm

SKU:E523103

PjenastesjedaliceDuga

Pjenastesjedaliceduginihbojamogusespojiti

ilikoristitiodvojeno.

Dimenzija:ukupno–170x86x30cm

unutarnjaširina–43cm,

dubina–42cm,

visina–30cm,

vanjskaširina–85cm

6kom

SKU:NS1991

268


Garniturezasjedenje

PjenastasjedalicaVal

Pjenastesjedaliceduginihbojamogusespojiti

ilikoristitiodvojeno.

Dimenzija:ukupnadužina–537cm

6komada–100x35x35cm

SKU:NS1984

Rehabilitacijskijastuk

Rehabilitacijskijastukpomažerazvojumotoričkekoordinacije.

Dimenzija:Ø70cm,120x110cm,težina5kg

Dostupneboje:plava,svijetloplava,zelena,žuta,narančasta,

crvena,roza,bojaduge

SKU:NS0585

MekanasjedalicaSOFAS

Udobnasjedalicaodspužvezanajmlađe.

Dimenzija:

Sklopljeno:60x40x25cm

Rašireno:90x40x39,5cm

Boja:žuta,roza,plava,bijela,siva,zelena

Mekanepodloge

Šarenemekanepodlogezaedukativnezičkevježbe.

Setod12podlogauraznim bojama.

Dimenzija:Ø32cm,debljina3cm

SKU:NS0221

SKU:NS3173

Mekanakocka

Mekanakockaodpjenastespužve.

Dimenzija:30x30x30cm

SKU:NS1936

Mekanakockabrojevi

Mekanakockaodpjenastespužvesbrojevima.

Dimenzija:30x30x30cm

SKU:NS1935

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

269


FoteljaH:17 cm

Dimenzija:30x28x32cm

visinasjedala:17cm

boje:plava,crvena,žuta,narančasta,roza,zelena

SKU:NS1521

TrosjedH:17 cm

Dimenzija:60x28x32cm

visinasjedala:17cm

boje:plava,crvena,žuta,narančasta,roza,zelena

SKU:NS1522

KutnagarnituraH:25 cm

Dimenzija:110x110x45cm

visinasjedala:25cm

boje:plava,crvena,žuta,narančasta,roza,zelena

SKU:NS1529

TrosjedH:25 cm

Dimenzija:110x40x45cm

visinasjedala:25cm

boje:plava,crvena,žuta,narančasta,roza,zelena

SKU:NS1507

TabureH:25 cm

Dimenzija:Ø30cm ,visina25cm

visinasjedala:25cm

boje:plava,crvena,žuta,narančasta,roza,zelena

SKU:NS1509

FoteljaH:25 cm

Dimenzija:35x40x45cm

visinasjedala:25cm

boje:plava,crvena,žuta,narančasta,roza,zelena

SKU:NS1508

270


Garniturezasjedenje

Kocka-StolaH:25 cm

Dimenzija:40x40x25cm

visinasjedala:25cm

boje:plava,crvena,žuta,narančasta,roza,zelena

SKU:NS1506

TabureH:32 cm

Dimenzija:Ø32cm,visina32cm

visinasjedala:32cm

boje:plava,crvena,žuta,narančasta,roza,zelena

SKU:NS1501

Sjedalicesuupotpunostiprilagođenedjeci

svihuzrasta.Visinasjedalicaod17 cm,

25 cm i32 cm.Zaobljenirubovikoji

garantirajusigurnostistabilnost.

Materijalispunejepjenastaspužvavelike

gustoće,anavlakaumjetnakožakoja

semožeodržavativlažnom krpom.

Izrađenouskladuseuropskim normama.

NORMEICERTIFIKAT

EN 913:2008

EN 1176-1:2009

EN 1177:2009

NFS54-300:2001

TÜV Rheinland

CERTIFIED

FoteljaH:32 cm

Dimenzija:40x52x60cm

visinasjedala:32cm

boje:plava,crvena,žuta,narančasta,roza,zelena

SKU:NS1504

TrosjedH:32cm

Dimenzija:120x52x60cm

visinasjedala:32cm

boje:plava,crvena,žuta,narančasta,roza,zelena

SKU:NS1502

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

271


SetzasjedenjeZeleni

Elementodpjenastespužve,presvučennavlakom

odtrajnePVCtkanine.

Setsjedalicaplukružna,zelena

Pjenastesjedaliceuzelenojbojikoriste

seuraznim kombinacijama.

Dimenzija:40x40x23cm

SKU:NS3214

Dimenzija:65,5x30x45cm,4kom

dužinamax.300cm

SKU:NS2179

Sjedalicapolukružnasiva

Pjenastesjedaliceusivojbojikoriste

seuraznim kombinacijama.

Setsjedalicapolukružna,citrus

Pjenastesjedaliceutoplim bojama

koristeseuraznim kombinacijama.

Dimenzija:100x30x45cm

SKU:NS2181

Dimenzija:133x30x45cm,4kom

dužinamax.528cm

SKU:NS2180

Taburekocka

Pjenastesjedaliceuoblikunarančastekockemogu

sekoristitiuraznim kombinacijama.

Dimenzija:35x35x30cm

SKU:NS1709

Senzornevrećice

Senzornevrećicegeometrijskihoblika.

Dob:2+

Dimenzija:

6komadau6bojaioblika

dimenzijaoblikacca15cm

tamnoplavavrećica21x25,5cm

SKU:NS2071

272


Garniturezasjedenje

Prostirkacvijetiogledalo

Šarenišator

Prostirkaspetjastučićauoblikucvijeta,ausrediniplexiogledalo. Šarenišatornamijenjenigriu zatvorenom ilinaotvorenom

prostoru.

Dob:6mj+

Jednostavnosesastavljairastavljaradiuštedeprostora.

Dimenzija:Ø145cm,10cm debljina

Dimenzija:150x150x100cm

SKU:NS2111

SKU:82819

Podloškaemocije

Dimenzija:Ø32cm,visina3cm

SKU:NS2897

Setjastučića-kvadrat

Kvadratnijastučićikaopodloge.Imajuširokuprimjenu

upodručjurehabilitacijeivježbanjagimnastike.

Neklizajućapovršina.

Dimenzija:30x30x10cm

SKU:NS1898

GarniturazasjedenjeTočka

Garniturazasjedenje,5dijelova.

Dimenzija:110x110x47cm

SKU:NS1969

SjedalicaZmija

SjedalicaZmija,9elemenata.

Dimenzija:dužina170cm

SKU:NS2148

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

273


Malibrod

Malimanipulativnibrodsmnogo

senzornihimotoričkihelemenata.

Dimenzija:393x176x243cm

SKU:NS9190

KutakOtokibrod

KutakOtokibrodsadržirazneaktivnosti,tobogan,

labirint,pomičnosidro,kotačnaokretanje,

ljestve,mrežuzapenjanje,

stepeniceidrugo.

Dimenzija:550x340x240cm

SKU:NS9180

274


Igraonice

Kutakzaaktivnosti-Metro

Miniigralište,kaozabavnaigraonicazamaludjecu,

nezahtijevapunoprostora.Idealnozačekaonice,

igraoniceimaleprostorije.Sastojiseoddvije

razinezaigru,igresazupčanicima,

labirintstepenicaitobogana.

Dimenzija:121x121x127cm

SKU:NS9072

KutakVRT

Kutakzaigruuimitacijidvorišta.

Skrovištesmadracem i

manipulativnim zidom.

Djecakoristezidza

penjanje,potom

manipulativnizidte

toboganzaspuštanje.

Idealannačinzauprizoriti

dvorišteiznadiispodzemlje

uzatvorenom prostoru.

Dimenzija:

236x252x198.8cm

SKU:NS9161

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

275


Zidnoogledalosprečkom

Sigurnosnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvir

sprečkom kojapomažemalenim bebamadanaprave

svojeprvekorake.

Materijalizradejevisokokvalitetanbukovmasivipremaz

zaštitautrislojavisokokvalitetnim ekološkim lakom.

Dob:1+

Dimenzija:125x78cm

SKU:385-1351

Zidnoogledalosprečkom

Sigurnosnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvirs

prečkom kojapomažemalenim bebamadanapraveprve

korake.Promatrajućisebeotkrivajuvlastitiidentitet.

Ogledalodolazisdrvenim rukohvatom.Držanjem uz

rukohvatdjecasemoguprošetatiuzogledalo.

Ogledalomožestajativodoravnoiokomitonazidu.

Dimenzija:127x69cm

SKU:E522574

Zidnoogledalo

Sigurnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvir

kojisepričvrstinazid.

Dimenzija:60x120cm

SKU:NS3064

Ogledalošesterokut

Uvijekjezabavnopromatratiseuogledalu,alijošjezabavnijeu

šesterokutnom ogledalu.Montirasenazid.Akrilnoneslomljivo

ogledaloudrvenom okviru.

Dimenzija:120x70cm

SKU:385-1367

Svijetogledala

Velikoogledaloukojem djecamoguvidjetisebeizjedne

sasvim noveperspektive–sasvihstrana!Proučavanje

vlastitogodrazaovdjepostajepravidoživljajkojine

moguiskusitijednim ogledalom.Lijevo,desno,gore,

dolje–svugdjemeima!Sigurnosnoakrilnoogledalo.

Ogledalo-piramida

Ogledalouoblikutrokutadjecidajemogućnost

promatranjasvojegaodrazasasvihstranaiiznovihperspektiva.

Djecauživajuprovlačitiseisjeditiunjemuitomoguraditi

mnogoputa,adaim nedosadi.

Akrilnoogledalo.

Dimenzija:136x62x3cm

SKU:385-1355

Dimenzija:120x105x57cm

SKU:RV0006

276


Ogledalaidekoracije

Svedekoracijezaogledalamoguse

ugraditinasvakoogledalo.Svimotivi

izrađenisuodMDF-akojigarantira

dugotrajnost,izdržljivostikvalitetu.

Svedekoracijemogusemontiratii

samostalnonazidkaodekoracijaili

zidnapločazaigru.Dimenzijesu

prikazanezazidneaplikacije,aza

svakuaplikacijunaogledalu,veličina

seprilagodiogledaluzavećueleganciju.

Nazahtjevmožemoizraditi

dekoracijuzaogledalopoželji

iubojikojuizaberete.

Ribeimore

Dekoracijauzogledalos

motivom moraidvijeribe

kojaćeseidealnouklopiti

nasvakoogledalo.

Dimenzija:

riba:20x21,5cm

more60x27cm

SKU:NS3065

Livada

Dekoracijauzogledalosmotivom livadescvijećem isuncem.

SKU:385-1474

Šipkaskliznim elementinaAna

Zidnamotoričkaigrakojasemožestavitiuzogledalo,amožei

stajatisamostalnonazidu.Trenirarukeinoge.

Dijetesigurnohoda.Kliznielementioddrveta.

Dimenzija:dužina130cm

SKU:385-1475

Šipkaskliznim elementinaVal

Zidnamotoričkašipkakojasemožestavitiuzogledalo,

amožeistajatisamostalnonazidu.Trenirarukeinoge.

Dijetesigurnohoda.Kliznielementioddrveta.

Dimenzija:dužina130cm

SKU:385-1486

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

277


Puž

Dekoracijapužasmanipulativnom igrom kojajeodličnaza

koordinacijuruka–okotenumotoriku.

Kaododataknaogledaluilisamostalnonazidu.

Cvijet

Dekoracijacvijetsmanipulativnom igrom kojajeodličnaza

koordinacijuruka–okotenumotoriku.

Kaododataknaogledaluilisamostalnonazidu.

Dimenzija:52x43cm

SKU:385-1464

Dimenzija:39x58cm

SKU:385-1465

Drvo

Dekoracijadrvosmanipulativnom igrom kojajeodličnaza

koordinacijuruka–okotenumotoriku.

Kaododataknaogledaluilisamostalnonazidu.

Vjeverica

Dekoracijavjevericaižirsmanipulativnom igrom kojajeodlična

zakoordinacijuruka–okotenumotoriku.Sogledalom u

repuvjeverice.Kaododataknaogledaluilisamostalnonazidu.

Dimenzija:60x100cm

SKU:385-1466

Dimenzija:89x75cm

SKU:385-1467

Leptir

Dekoracijaleptirsmanipulativnom igrom kojajeodličnaza

koordinacijuruka–okotenumotoriku.

Kaododataknaogledaluilisamostalnonazidu.

Slonić

Dekoracijaslonićsmanipulativnom igrom kojajeodličnaza

koordinacijuruka–okotenumotoriku.

Kaododataknaogledaluilisamostalnonazidu.

Dimenzija:64x45cm

SKU:385-1468

Dimenzija:88x69cm

SKU:385-1469

278


Ogledalaidekoracije

Žirafa

Dekoracijažirafasmanipulativnom igrom kojajeodličnaza

koordinacijuruka–okotenumotoriku.

Kaododataknaogledaluilisamostalnonazidu.

Trava

Dekoracijatravesmanipulativnom igrom kojajeodličnaza

koordinacijuruka–okotenumotoriku.

Kaododataknaogledaluilisamostalnonazidu.

Dimenzija:54x110cm

SKU:385-1470

Dimenzija:80x29cm

SKU:385-1471

Kočija

Dekoracijakočijasmanipulativnom igrom kojajeodličnaza

koordinacijuruka–okotenumotoriku.Sogledalom u

usredini.Kaododataknaogledaluilisamostalnonazidu.

Dimenzija:66x74cm

SKU:385-1472

Kormilo

Dekoracijakormilasmanipulativnom igrom kojajeodličnaza

koordinacijuruka–okotenumotoriku.

Kaododataknaogledaluilisamostalnonazidu.

Dimenzija:49x44cm

SKU:385-1473

Brdo

Dekoracijabrda.Kaododataknaogledaluilisamostalnonazidu.

Dimenzija:80x29cm

SKU:385-1478

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

279


Cvijet

Dekoracijacvijet.Kaododataknaogledalu

ilisamostalnonazidu.

Dimenzija:50x29cm

SKU:385-1479

Ogledalokutnosunce

Ogledalouoblikusuncadjecidajemogućnost

promatranjasvojegaodrazaiznovihperspektiva.

Akrilnoogledalo.

Dimenzija:129x129x128cm

SKU:385-1476

Zrcalnikut

Triogledalakojatvorekut.Djecaovdjemoguotkriti

različiteperspektiveigledatiobjekteuprostornim odnosima

tevidjetivlastitiodrazuviševerzija–pogotovojefascinantno

kadnapravitegrimasu.Sigurnosnoakrilnoogledalo.

Dimenzija:90x90x108cm

visinaplatforme:19,1cm

SKU:385-1477

Ogledalo-piramida

Ogledalouoblikutrokutadjecidajemogućnost

promatranjasvojegaodrazasasvihstranaiiznovih

perspektiva.Djecauživajuprovlačitiseisjeditiunjemui

tomoguraditimnogoputa,adaim nedosadi.

Akrilnoogledalo.

Dimenzija:89x79x40cm

Ogledalocvijet

Dekorativnočvrstoilaganoogledalosmotivom cvijeta.Svase

djecavolegledatiuogledalucvijet.

Dimenzija:3veličine:50cm,65cm i80cm

SKU:385-1488

SKU:385-1487

280


Ogledalaidekoracije

Ogledalooblak

Sigurnosnoakrilnoogledalosmještenojeudrveni

okvirsmotivom oblaka.

Promatrajućisebeotkrivajuvlastitiidentitet.

Ogledalosunce

Sigurnosnoakrilnoogledalosmještenojeudrveni

okvirsmotivom sunca.

Promatrajućisebeotkrivajuvlastitiidentitet.

Dimenzija:59x43cm

SKU:NS1664

Dimenzija:40x40cm

SKU:NS1663

Ogledalocvijeće

Sigurnosnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvirs

motivom cvijeća.Promatrajućisebeotkrivajuvlastitiidentitet.

Dimenzija:cvijet40cm,podnožje30x20cm,4kom

SKU:NS1665

Ogledalodvorac

Dekoracijadvorcasmanipulativnom

igrom kojajeodličnaza

koordinacijuruka–okotenu

motoriku.Sogledalom u

usredini.

Dimenzija:33,6x100cm

SKU:NS3085

Ogledalocvijet

Sigurnosnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvirs

motivom cvijetaimanipulativnom igrom kojajeodličnaza

koordinacijuruka–okotenumotoriku.

Dimenzija:67cm

SKU:NS1028

Sigurnosnoogledalozadržanje

Sigurnosnoakrilnoogledalo

smještenojeudrveniokvirs

dvijeručkezadržanje.

Dimenzija:35x23cm

SKU:NS0568

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

281


Magnetnoogledalo

Percepcijasebe:ogledalapomažudjecirazvitikoncept

sebeidrugih.Svjesnopočinjugledatiogledalaoko1.godine.

Jedinstvenaogledalaizuzetnosudjeciprivlačna.

Njihoviljupkodizajniraniokviripričajusretnepričeili

pozivajudjecunaigru iistraživanjesmalim detaljima

poputmagnetsketrake.Njihovesvijetlebojeioblici

nadahnjujumlađudjecudasepogledajuuogledalo

iotkrijusvojodraz.Ukrašavajusvakizidtakodakaoukras

ovazrcalaotpornanalomljenjestvarajuugodnuatmosferu.

Mališanimoguiznovaiiznovadizajniratiovoogledalo

pomoćumagnetskihelemenata.Magnetskatrakanavrhu

inadnusasigurnosnim ogledalom.

Dimenzija:83,5x120cm

SKU:385-1489

Ogledalosunce

Sigurnosnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvir.

Promatrajućisebeotkrivajuvlastitiidentitet.

ZidnoogledaloOblak

Sigurnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvir

kojisepričvrstinazid.

Dimenzija:40x40cm

SKU:385-1490

Dimenzija:80x120cm

SKU:385-1491

ZidnoogledaloDrvo

Sigurnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvir

kojisepričvrstinazid.

ZidnoogledaloŠuma

Sigurnoakrilnoogledalosmještenojeudrveniokvir

kojisepričvrstinazid.

Dimenzija:80x120cm

SKU:385-1492

Dimenzija:80x120cm

SKU:385-1493

282


Pokrivkazaradijator

Pokrivkazaradijatorbitćeelegantani

praktičandodatakusvakojsobi.

Dizajniranesutakodabisvakom

radijatorudaleprvotnosigurnosnu,a

potom iukrasnufunkcijutestvorile

malododatnogprostorazaodlaganje.

Izrađenesuodvisokokvalitetnog

MDF-ailibukovogmasivatejamče

čvrstoćuiizdržljivost.

Svojim dizajnom odgovarajusvakom

uređaju.

Pokrivkabrodisvjetionik

Dimenzija:140x62cm

SKU:NS1485

Premaodabranom dekorumožemo

izraditimaskuuveličinikojaje

potrebnaupravovama.

Pokrivkacrtica

Dimenzija:140x62cm

SKU:385-1484

Pokrivkakockica

Dimenzija:140x62cm

SKU:385-1483

Pokrivkakružić

Dimenzija:140x62cm

SKU:385-1482

Pokrivkaoval

Dimenzija:140x62cm

SKU:385-1481

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

283


Pokrivkakišnidan

Dimenzija:140x62cm

SKU:385-1480

Pokrivkasretnodijete

Dimenzija:140x62cm

SKU:385-1494

Pokrivkakocka

Dimenzija:140x62cm

SKU:385-1495

Pokrivkazvjezdica

Dimenzija:140x62cm

SKU:385-1496

Pokrivkalabirint

Dimenzija:140x62cm

SKU:385-1497

Pokrivkazebra

Dimenzija:140x62cm

SKU:385-1498

Svakapokrivkaza

radijatornalazise

nametalnoj

konzolikakobise

lakšeskinuladase

radijatormožeočistiti.

284


Tepisi

Tepihselo

Tepihselo,visokokvalitetan,čvrstidugotrajan.

UVotpornost,zavanjskuiunutarnjuupotrebu.

Tepihgrad

Tepihgrad,visokokvalitetan,čvrstidugotrajan.

UVotpornost,zavanjskuiunutarnjuupotrebu.

Dimenzija:75x115cm

SKU:HK0014

Dimenzija:75x75cm

SKU:HK0007

Tepihlabirint

Predivantepihlabirintzarazneigreuveselitćesvakiprostor.

Dimenzija:300x400cm

SKU:HK0005

Tepihigrazmijailjestve

Šarenitepihsdruštvenom

igrom sazmijamai

ljestvamabitćeizvrsna

zabavazasvudjecu.

Dimenzija:200x300cm

SKU:HK0001

Tepihemocija

Tepihemocijaučidjecurazumjetiemocijeirazličita

raspoloženjanizom živopisnihizrazalica.

Dimenzija:Ø2m

SKU:NS1106

Tepihdžungla

Tepihsmotivom džungle.Tepihnapravljenoddvostruke

smrznutepolipropilenskepređe.Ovisutepisimekani,

antialergijski,antistatički,otporninaizbjeljivanjei

habanje,lakosečiste.Sdnom kojeneklizi.

Dimenzija:4x5m

SKU:DL0500

NAMJEŠTAJIOPREMA

www.dudica.com

285


Tepihigraškolice

1,2,3–kolikodalekomožešskočiti?Ovajtepihzaskakanje

nadahnjujeigruipomažedjetetuurazvojuravnotežei

koordinacijepokreta.Izazovnazabavakojaodgovara

malim ivelikim stopalima.

Dimenzija:100x160cm

SKU:385-1499

Tepihpromet

Napravimjesta!Dijetećeprovestisatenaovim cestama

vježbajućiparkiranje,vožnjuvlakailipodizanjehelikoptera.

Savršenozakombiniranjesautićimaiguricama.

Dimenzija:75x133cm

SKU:385-1500

Tepihlistovi

Stvoriugođajdžungleusobi.Ovajtepihsvelikim listovima

različitihzelenihnijansijeizdržljiv,otporannamrljei

jednostavanzaodržavanje,austojeugodanzahodanje

iigru.Štovišemožešpoželjetiodtepiha?

Tepihleptir

Sanzaonekojivolerozuboju.Ovajtepihsukrasnim leptirima

izdržljivje,otporannamrljeijednostavanzanjegu.Također,

stojičvrstonasvom mjestuimekanjezahodanjezbogčega

jesavršenzadječjusobu.

Dimenzija:133x160cm

SKU:385-1501

Dimenzija:133x160cm

SKU:385-1502

Tepihdinosaur

Dinosaurtepihprigušujezvukistvaraosjećajudobnosti,

mekanjezasvastopala.Gumenapodlogadržitepihna

mjestudoksedijetenanjemuigrailiponjemutrči.

Dimenzija:100x133cm

SKU:385-1503

Stalakza3 tepiha

Stalakzatepiheslakim

pristupom djeci.

Dimenzija:55x23x62cm

SKU:385-1504

Stalakza5 tepiha

Stalakzatepiheslakim

pristupom djeci.

Dimenzija:89x23x62cm

286

SKU:385-1505


RECIKLIRANJE

MISLIZELENO!

Skupi.Preradi.Ponovnoupotrijebi.

Kojesumogućnostirecikliranjadrvenihmaterijala?

U proizvodnjidrvenihmaterijalakoristesetrikomponente:

suproizvodipilana,industrijskeobliceirecikliranimaterijal.

Suproizvodiizpilanasuiverje,izresci,piljevinaihoblovina.

Recikliranimaterijalpotječeizotpadnogdrvadobivenog

ododbačenihpredmetapoputnamještaja,paletaili

materijalazapakiranje,kaoiproizvodaizvlastite

proizvodnjekojinisupogodnizaprodaju.Industrijske

oblicesuoštećeneilidobivene

prorjeđivanjem šumainemoguserezati.

Mogućnostirecikliranjastarognamještaja?

Dudicaosiguravadaseprikladnorecikliranodrvo

prerađujeikoristiuproizvodnjiiverice.

Uzto,iunašim pogonimanastajubrojni

suproizvodiiostatci.Dudicaihdajenaprerađivanjeu

novematerijale,aakosevišenemogureciklirati,

koristimoihzaproizvodnjutoplinskeenergije

ilizeleneelektričneenergije.Također,odnaših

kupacapreuzimamoostatkenamještajai

koristimoihkaosirovinuuproizvodnom ciklusu.

© StolarijaRusan

Iakojenaškatalogizrađensnajvećom pažnjom,ipakmožesadržavatipogreškeilinetočnosti.

Svapravapridržana.Zasvenašeodredbeiuvjeteposjetitiewebstranicuwww.dudica.com

287


StolarijaRusan

Karivaroš35a|49245 GornjaStubica|Hrvatska

+385 99 57 88 370 |+385 98 930 7227 | +385 98 806 476

Tel.:+385 49 289 112 |Fax.:+385 49 289 112

info@dudica.com |www.dudica.com