24.12.2012 Views

Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1998 ...

Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1998 ...

Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1998 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> <strong>1998</strong>-2007<br />

Titles marked *** are not (or no longer) in the Library<br />

Titels met *** gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.<br />

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik die sleutelwoord/e in.<br />

To search within the document click on Edit/Find and enter your search.<br />

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> 1908-1917<br />

Een Eigenaardig lichtverschijnsel bij perpalpebrale belichting.<br />

S.l. : s.n., 1910?<br />

Het Zichtbaar worden der netvliesvaten op een flikkerende draaiende schijf.<br />

S.l. : s.n., 1910?<br />

Uit de Nederlandsche lyriek <strong>van</strong> de drie laatste eeuwen / door J. Kamp en T.H. le Roux.<br />

Potchefstroom : Het Westen, 1912.<br />

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> 1918-1927<br />

Jefta : <strong>of</strong>, Offerbel<strong>of</strong>te / T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.<br />

Pretoria : De Bussy, 1922.<br />

The History <strong>of</strong> Native policy in South Africa from 1830 to the present day / by Edgar H. Brookes.<br />

Cape Town : Nasionale Pers, 1924.<br />

Lucifer / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.<br />

Pretoria : De Bussy, 1925.<br />

Letterkundige leesboek by die onderwys in Afrikaanse literatuur / saamgestel deur A.K. Bot en<br />

M.S.B. Kritzinger.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1926.<br />

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> 1928-1937<br />

Banking and currency development in South Africa (1652-1927) : with an appendix on the rise<br />

<strong>of</strong> savings banking in South Africa / by E.H.D. Arndt.<br />

Cape Town : Juta, 1928.<br />

Plateatlas by die Afrikaanse letterkunde / deur M.S.B. Kritzinger.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1931.<br />

Gijsbrecht <strong>van</strong> Amstel : de ondergang <strong>van</strong> zijn stad en zijn ballingschap / uitgegee met inleiding<br />

en aantekeninge deur T.H. le Roux en M.S.B. Kritzinger en J.J. Groeneweg.<br />

2de druk. Pretoria : De Bussy, 1932.<br />

Oor skrywers en boeke / deur M.S.B. Kritzinger ...<br />

Pretoria, J.L. <strong>van</strong> Schaik, bepk., 1932.


Vakwoordeboek= Scientific and technical dictionary / deur D.F. du Toit Malherbe.<br />

Pretoria : De Bussy, 1932.<br />

Nieu-hebreeuse kortverhale / versamel en vertaal deur B. Gemser.<br />

Pretoria : De Bussy Kaapstad : Dussea, 1933.<br />

De leeuwendalers / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux, J.J. Groeneweg<br />

en M.S.B. Kritzinger.<br />

Pretoria : De Bussy, 1934.<br />

Die fantasie <strong>van</strong> blanke en naturelle skoolgaande kinders, met inagneming <strong>van</strong> die werking <strong>van</strong><br />

die hele geestesstruktuur : 'n vergelykende studie / deur B.F. Nel.<br />

Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1935.<br />

Proposed model code <strong>of</strong> building by-laws for the smaller towns in South Africa/ prepared for<br />

Public <strong>works</strong>, Union <strong>of</strong> South AFrica, by Pr<strong>of</strong>essor H. Bell-John.<br />

Pretoria: s.n., 1935.<br />

Adam in ballingschap : aller treurspelen treurspel / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur<br />

T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.<br />

3e dr. Pretoria : De Bussy, 1936.<br />

Gebroeders / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux, J.J. Groeneweg en<br />

M.S.B. Kritzinger.<br />

3de druk. Pretoria : De Bussy, 1936.<br />

Sex physiology <strong>of</strong> sheep / by Lucien L. Roux.<br />

Pretoria : Union <strong>of</strong> South Africa, Dept. <strong>of</strong> Agriculture, 1936.<br />

Tien uitgesoekte kortverhale / byeengebring deur M. S. B. Kritzinger.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1936.<br />

Kultuur <strong>van</strong> 'n waterland : rede uitgespreek by geleentheid <strong>van</strong> die oorneem <strong>van</strong> die leerstoel in<br />

Nederlandse kultuurhistorie deur die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria op 2 Junie 1937 / deur M.<br />

Bokhorst.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1937<br />

Josef in Dotan / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.<br />

Pretoria : De Bussy, 1937.<br />

Het Pascha / door Joost <strong>van</strong> den Vondel uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le<br />

Roux, J.J. Groeneweg en M.S.B. Kritzinger.<br />

Pretoria : De Bussy, 1937.<br />

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> 1938-1947<br />

Afrikaanse spreekwoorde, gesegdes, ens. : met 'n kort verklaring <strong>van</strong> die betekenis en die<br />

Engelse ekwivalent / deur M.S.B. Kritzinger, A.M.M. de Villiers en E.J. Pienaar.<br />

8e hers. en aangevulde dr. Pretoria : Van Schaik, 1938.<br />

Food poisoning caused by substances other than bacteria and their products / by Douw G.<br />

Steyn.<br />

Cape Town : Cape Times Ltd., 1938.


Voortrekker-gedenkboek <strong>van</strong> die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria / onder redaksie <strong>van</strong> I.D. Bosman ... et<br />

al..<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Publikasies-Komitee, 1938.<br />

Ons jeug en sy nasionale vorming / deur Dr. B.F. Nel.<br />

Bloemfontein : Nasionale Pers, 1939<br />

Esmoreit / uitgegee deur T. H. le Roux.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1941.<br />

Lucifer / uitg. met inl. en aant. deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.<br />

3de dr. Pretoria : De Bussy, 1942.<br />

Jan <strong>van</strong> Riebeeck, 1618-1677 / deur A.N. Pelzer.<br />

Pretoria : Unie-Boekhandel, 1944.<br />

Merkwaardige figure <strong>van</strong> die oudheid / deur H. Muller.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1945.<br />

Jefta, <strong>of</strong>, Offerbel<strong>of</strong>te / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J.<br />

Groeneweg.<br />

5de dr. Pretoria : De Bussy, 1947.<br />

Latynse grammatika en leesboek. Derde en vierde jaargange / Henri Louis Gonin.<br />

Johannesburg : Voortrekkerpers, 1947.<br />

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> 1948-1957<br />

Evolution <strong>of</strong> the forebrain : the fundamental anatomy <strong>of</strong> the telencephalon, with special<br />

reference to that <strong>of</strong> Testudo geometrica / G.W.H. Schepers.<br />

Cape Town : Maskew Miller, 1948.<br />

Moeilikhede in verband met die psigologiese waardering <strong>van</strong> die geestesstand <strong>van</strong> die<br />

serebraalverlamde kind / deur B.F. Nel.<br />

Groningen : Wolters, 195-?<br />

Sterkfontein ape-man Plesianthropus / by Robert Broom, J.T. Robinson, G.W.H. Schepers.<br />

Pretoria : Transvaal Museum, 1950.<br />

Algemene weefselleer / deur P. von Mihalik met medewerking <strong>van</strong> M. von Mihalik.<br />

Johannesburg : Dagbreek, 1951.<br />

'n Handleiding in beroepsvoorligting / deur A.J. Groenewald.<br />

Johannesburg : Impala Opvoedkundige Diens, 1952.<br />

Residivisme : 'n vergelykende kriminologiese ondersoek / deur H.J. Venter.<br />

Kaapstad : HAUM, 1952?<br />

Die Voltooide deelwoord sonder ge- by werkwoorde op -eer / deur T.H. le Roux.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1952.<br />

Erich Mayer album / Erich Mayer with an introduction by H.M. <strong>van</strong> der Westhuysen<br />

Cape Town : H.A.U.M-J.H. de Bussy, 1953.


Papers delivered at the First Clinical Conference (1953) <strong>of</strong> the Clinical Society <strong>of</strong> the University<br />

<strong>of</strong> Pretoria; Referate gelewer tydens die Eerste Kliniese Konferensie (1953) <strong>van</strong> die Kliniese<br />

Vereniging <strong>van</strong> die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria.<br />

1953<br />

Woord en wonder : inleidende studie oor die tegniek <strong>van</strong> die poesie / A. P. Grové.<br />

Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1953<br />

On a class <strong>of</strong> test statistics for the two-sample problem / by D.J. Stoker.<br />

1955<br />

Feesbundel aangebied aan doktor Barend Frederik Nel : hoogleraar in die pedagogiek aan die<br />

Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, by geleentheid <strong>van</strong> sy vyftigste verjaardag op 16 Desember 1955 /<br />

P.J.J. du Plessis ... et al., redakteurs.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1955.<br />

Kreatiewe analise <strong>van</strong> taalgebruik : prinsipes <strong>van</strong> stilistiek op linguistiese grondslag / W A.<br />

Hellinga.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1955.<br />

Gids by die voorbereiding <strong>van</strong> wetenskaplike geskrifte / deur P.C. Coetzee.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1956.<br />

Kenau / Theun de Vries.<br />

3de dr. Amsterdam : Querido, 1956.<br />

'n Sielkundige ontleding <strong>van</strong> kindertaal tot en met die derde lewensjaar / deur P.J.J. du Plessis.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Werkgemeenskap ter Bevordering <strong>van</strong> die Pedagogiek as<br />

Wetenskap, 1956.<br />

Beskouings oor die poesie : 'n bundel opgedra aan G. Dekker / T.T. Cloete ... et al..<br />

Pretoria : Van Schaik, 1957.<br />

A critical survey <strong>of</strong> South African poetry in English / by G.M. Miller and Howard Sergeant.<br />

Cape Town : A.A. Balkema, 1957.<br />

Ekonomie : 'n inleidende studie / deur C.G.W. Schumann, D.G. Franzen, Gerhard de Kock.<br />

Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1957.<br />

Factors influencing the regionalisation <strong>of</strong> livestock production in South Africa : a basis for<br />

determining animal husbandry policies / by F.N. Bonsma and D.M. Joubert.<br />

Pretoria : Government Printer, 1957.<br />

Pedagogiek as wetenskap : en sy sosiaal-pedagogiese taak teenoor onderwysvernuwing / deur<br />

P.J.J. du Plessis.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1957.<br />

Portugese ontdekkers om die Kaap : die Europese aanraking met suidelike Afrika, 1415-1600 /<br />

deur W.J. de Kock.<br />

Kaapstad : Balkema, 1957.<br />

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> 1958-1967<br />

Die goeie jaar / Henriette Grové.<br />

Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1958.


Grepe uit die Afrikaanse bakteriologie / deur G.C. <strong>van</strong> Drimmelen. Deel I<br />

Pretoria : Wallach, 1958.<br />

The interaction between environment and heredity / by J.C. Bonsma and G.N. Louw.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1958.<br />

Livestock philosophy / by J.C. Bonsma.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 1958.<br />

Oordeel en vooroordeel : letterkundige opstelle en kritiek / deur A.P. Grové.<br />

Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1958.<br />

Die patriargale familie : 'n kultuursosiologiese studie / deur G. Gronjé en J.D. Venter.<br />

Kaapstad : H.A.U.M., 1958.<br />

Akademiese prestasietoetse en hulle betekenis by die vakkeuse <strong>van</strong> universiteitsbeginners /<br />

deur M.C.H. Sonnekus.<br />

Kaapstad : H.A.U.M., 1959.<br />

Aspekte <strong>van</strong> prysbeheersingspolitiek in Suid-Afrika na 1948 / deur H.J.J. Reynders.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1959.<br />

Die Glasdeur : drama in twee tonele / Henriette Grové.<br />

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1959.<br />

Keur uit die Nederlandse poesie : bloemlesing en aantekeninge / A.P. Grové en J.L. Steyn..<br />

Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1959.<br />

Man en vrou in die huwelik / deur G. Cronje.<br />

Kaapstad : HAUM, 1959.<br />

Die moeder / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Kaapstad : Nasionale boekhandel, 1960.<br />

Die problematiek <strong>van</strong> die vormende waarde / B.F. Nel.<br />

Amsterdam : Meulenh<strong>of</strong>f, 1959.<br />

Siener in die suburbs / P G du Plessis.<br />

S.l. Dawie Fourie 196-<br />

Ad Destinatum : gedenkboek <strong>van</strong> die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria / Universiteit <strong>van</strong> Pretoria.<br />

Johannesburg : Voortrekkerpers, 1960.<br />

Die didaktiese grondslae <strong>van</strong> Aardrykskunde in die laerskool volgens die moderne<br />

denkpsigologie / deur F.J.C. Cronje.<br />

Kaapstad : H.A.U.M., 1960.<br />

Die ekonomiese lewe <strong>van</strong> Suid-Afrika / onder redaksie <strong>van</strong> D.G. Franzsen en H.J.J. Reynders.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1960.<br />

Fisika. Deel IV, Optika / saamgestel deur H. Verleger ; geskryf deur J. G. Koen.<br />

Pretoria : Universitas, 1960?<br />

Inleiding tot die algemene volkekunde / uitgegee onder redaksie <strong>van</strong> P.J. Coertze, en in<br />

medewerking met R.D. Coertze... et al..<br />

Johannesburg : Voortrekkerpers, 1960.


Klinik und Behandlung der Raumbeengenden intrakraniellen Prozesse. I / bearbeitet von P.<br />

Brandt ... et al..<br />

Berlin : Springer, 1960.<br />

Morfologiese verdubbeling in Noord-Sotho / deur Pieter Schalk Groenewald.<br />

Pretoria : s.n., 1960.<br />

Praktikum : fisika I / opgestel deur H. Verleger In medewerking met L.A. Prinsloo.<br />

2e uitg. Pretoria : Universitas, 1960?<br />

Praktikum : fisika II en III / H. Verleger in medewerking met D.J. Fourie ... et al..<br />

Pretoria : Universitas, 1960?<br />

The Problem <strong>of</strong> methaemoglobinaemia in man with special reference to poisoning with nitrates<br />

and nitrites in infants and children / by Douw G. Steyn.<br />

Pretoria : Universiteit Van Pretoria, 1960.<br />

Die sin <strong>van</strong> die erediens / deur J.A. Heyns.<br />

Bloemfontein : Sacum, 1960?<br />

Die Houtbeeld / Chris Barnard.<br />

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1961.<br />

Inleiding tot die Suid-Afrikaanse staatsfinansies / onder redaksie <strong>van</strong> D.H. Steyn.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1961.<br />

Meer as 'n dagtaak : die lewe <strong>van</strong> Karl Bremer / deur H.P. Botha.<br />

Kaapstad : Haum, 1961.<br />

The neurosurgical approach to intracranial infections a review <strong>of</strong> personal experiences, 1940-<br />

1960 / F. J. Irsigler.<br />

Berlin : Springer-Verlag, 1961.<br />

Wangedrag <strong>van</strong> dogters / H.H. Strating.<br />

Kaapstad : HAUM, 1961<br />

Anatomie en fisiologie vir verpleegsters / deur W. Gordon Sears vertaal deur T. Muller en C.J.<br />

Labuschagne.<br />

2de Afr. uitgawe Kaapstad : Juta, 1962.<br />

Christina en Kristien / saamgestel deur G.S. Nienaber en A.P. Grové.<br />

Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1962.<br />

Halte 49, en twee monoloe / Henriette Grove.<br />

Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1962.<br />

Memo insake die voorkoming <strong>van</strong> siektes by die mens / deur Douw G. Steyn.<br />

1962<br />

Contemporary pottery in South Africa / F.G.E. Nilant.<br />

Cape Town : Balkema, 1963.<br />

Education for South Africa. Afrikaans; Onderwys vir Suid-Afrika : die 1961 Onderwys-Paneel<br />

eerste verslag.<br />

Johannesburg : Witwatersrand University Press vir die 1961 Onderwys-Paneel, 1963.


Die ekonomiese lewe <strong>van</strong> Suid-Afrika / onder redaksie <strong>van</strong> D.G. Franzsen en H.J.J. Reynders.<br />

2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1963.<br />

'n Modern-pedoterapeutiese benadering <strong>van</strong> spel / deur J.S.M. Faure.<br />

Pretoria : HAUM, 1963.<br />

Olie op die wonde : die barmhartigheidsdiens <strong>van</strong> die Ned. Geref. Kerk / deur H.D.A. du Toit.<br />

Kaapstad : NG Kerk-Uitgewers, 1963.<br />

Skepsels / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Johannesburtg : Afrikaanse Pers Boekhandel, 1963, 1971.<br />

Die statistiese prosedure : teorie en praktyk / deur D.J. Stoker.<br />

Pretoria : UNiversiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1963.<br />

Taalkundige opstelle <strong>van</strong> oud-studente aan Pr<strong>of</strong>. Dr. T H Le Roux ter geleentheid <strong>van</strong> sy<br />

tagtigste verjaarsdag 18 Maart 1963 met biografiese aantekeninge en biografie.<br />

Pretoria : Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1963.<br />

Die Westerse kultuur in Suid-Afrika / onder redaksie <strong>van</strong> G. Cronje.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1963.<br />

Woord en wonder : inleidende studie oor die tegniek <strong>van</strong> die poesie / A. P. Grové.<br />

Kaapstad : Nasou, c1963<br />

Boela <strong>van</strong> die blouwater / Chris Barnard.<br />

Johannesburg : APB, 1964.<br />

Dwaal / Chris Barnard.<br />

Johannesburg : APB, 1964.<br />

Gannavlei / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Johannesburg : Afrikaanse Pers, 1964.<br />

Grondslae <strong>van</strong> die rekeningkunde / Robert N. Anthony geprogrameer deur Matthew Israel<br />

vertaal en verwerk deur C.W.I. Pistorius.<br />

Johannesburg : Voortrekkerpers, 1964.<br />

Die Inligtingsprobleem / deur C.M. Kruger.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1964<br />

Race : the reflections <strong>of</strong> a theolgian / Bonaventure Hinwood.<br />

Rome : Herder, 1964<br />

Afrikaanse essayiste / saamgestel deur Elize Botha.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1965 (1974 printing).<br />

Bekende onrus: Muurspiël : Naelstring / Chris Barnard.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1965.<br />

Ekonomie vir Suid-Afrikaanse skole / P.J. Nieuiwenhuizen in oorlegpleging met J.H. Thuynsma<br />

en W.J. Hefer.<br />

Johannesburg : Afrikaanse Pers, 1965.<br />

Goethe : biblografie i.e. bibliografie <strong>van</strong> die Goethe-versameling in die Merensky-Biblioteek,<br />

Universiteit <strong>van</strong> Pretoria / saamgestel deur die personeel <strong>van</strong> die Merensky Biblioteek.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1965.


Grondslae <strong>van</strong> die psigologie : 'n inleidende analise <strong>van</strong> die verhouding tussen mens en wêreld<br />

/ Barend Frederik Nel.<br />

Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1965.<br />

Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde / onder redaksie <strong>van</strong> E. Lindenberg ; met medewerking<br />

<strong>van</strong> R. Pheiffer, P.G. du Plessis, A.J. Coetzee.<br />

Pretoria : Academica, 1965.<br />

Die jeug - waarheen? / Herman Venter.<br />

2de druk. Kaapstad : H.A.U.M, 1965.<br />

Die onwillige weduwee, <strong>of</strong>, Sybrandus Saliger : 'n kunsmatige klug in drie bedrywe / Henriette<br />

Grové.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 1965.<br />

Oordeel en vooroordeel : letterkundige opstelle en kritiek / A.P. Grové.<br />

Kaapstad : Nasou, 1965<br />

Suid-Afrikaanse skryfsters <strong>van</strong> die sestigerjare / deur Elize Botha.<br />

Johannesburg : SAUK, 1965.<br />

Die swanesang <strong>van</strong> Majoor Sommer / Chris Barnard.<br />

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1965.<br />

Wat is 'n gewone man / D.P.M. Botes.<br />

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1965.<br />

Atleet en afrigter / Hannes Botha, Gert Potgieter.<br />

Johannesburg : Janssonius en Heyns, 1966.<br />

Babavoeding / P.J. Pretorius.<br />

Kaapstad : Nasou, 1966?<br />

Gebonde jare / Margaret Bakkes<br />

s.l. : Human & Rousseau, 1966.<br />

Halfeeu : uitgesoekte verhale uit Die Huisgenoot 1916 tot 1966 / P G du Plessis.<br />

Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1966 (3e dr. 1968).<br />

Hondegaloppie / George Weideman.<br />

Johannesburg : Voortrekker Pers, 1966.<br />

Kultuurbeïnvloeding in die Oudheid / onder redaksie <strong>van</strong> G. Cronje.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1966.<br />

Operative cholangiography / C.A.R. Schulenburg.<br />

London : Butterworths, 1966.<br />

Die Republiek <strong>van</strong> Suid-Afrika : agtergrond, ontstaan en toekoms / onder redaksie <strong>van</strong> F.A. <strong>van</strong><br />

Jaarsveld en G.D. Scholtz.<br />

Johannesburg : Voortrekkerpers, 1966.<br />

WORP : 84 gebundelde verse <strong>van</strong> 10 digters wat aan die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria studeer.<br />

Pretoria : Skrywerskring (Pro Arte), 1966.<br />

Die Aktualiteitsbeginsel in die geologiese navorsing / deur D.J.L. Visser.<br />

Pretoria : s.n., 1967.


Aspekte <strong>van</strong> die Suid-Afrikaanse historiografie / onder redaksie <strong>van</strong> G. Cronje.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1967.<br />

Bloemlesing uit die werke <strong>van</strong> E. Douwes-Dekker (Multatuli) / uigegee met inleiding en<br />

aantekeninge deur Tj. Buning.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1967.<br />

Duister kuns / Erik Holm.<br />

S.l. : s.n., 1967?<br />

Duitse letterkunde as studievak aan die universiteit / deur J.A.E. Leue.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1967.<br />

Die ekonomiese politiek <strong>van</strong> Suid-Afrika / onder redaksie <strong>van</strong> J.A. Lombard.<br />

Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1967.<br />

Hoogtepunte / Du Plessis, P. G.<br />

Nasboek, 1967.<br />

Klein grys telegramme <strong>van</strong> die wêreld / D.P.M. Botes.<br />

Johannesburg : APB, 1967.<br />

Man in die middel / Chris Barnard.<br />

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekwinkel, 1967.<br />

***Die Margaret Bakkes-omnibus /Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1967.<br />

Moses by die brandende braambos / deur A H Van Zyl.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1967.<br />

Nederlandse verhale <strong>van</strong> ons eie tyd / saamgestel deur A.P. Grové, Wilfried de Pauw, J.L. Steyn.<br />

1e uitg. Pretoria : Academica, 1967.<br />

Praktiese harmonieleer <strong>van</strong> die diatoniek / Arthur Wegelin.<br />

2de dr. Kaapstad : Nasou, 1967.<br />

The South African fossil ape-men : the Australopithecinae / by R. Broom and G.W.H. Schepers :<br />

with a preface by J.C. Smuts.<br />

Pretoria : Transvaal Museum, 1967.<br />

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> 1968-1977<br />

Die Afrikaner in die beroepslewe <strong>van</strong> die stad / S. <strong>van</strong> Wyk<br />

Pretoria : Academica, 1968.<br />

Beknopte geschiedenis der Nederlandse letteren. Afrikaans.;Beknopte geskiedenis <strong>van</strong> die<br />

Nederlandse letterkunde / E. Rijpma Afrikaanse vertaling deur A.P. Grové." / hersien deur J.H.<br />

Rijpma.<br />

4de druk Pretoria : Academica, 1968.<br />

Current veterinary therapy : small animal practice / dited by R.W. Kirk<br />

3rd ed. Philadelphia : Saunders, 1968.


Didaktiese orientasie / F. <strong>van</strong> der Stoep, O.A. <strong>van</strong> der Stoep.<br />

Pretoria : Academica, 1968.<br />

Digters uit die Lae Lande : bloemlesing uit die moderne Nederlandse en Vlaamse poesie /<br />

saamgestel en <strong>van</strong> inleidings en aantekeninge voorsien deur A.P. Grové en Tj. Buning.<br />

Pietermaritzburg : Natalse Universiteitspers, 1968.<br />

Op die voorpunt : 'n bundel Nederlandse kort-kortverhale / saamgestel deur Tj. Buning en S.<br />

Strydom.<br />

Johannesburg : Afrikaanse Pers-boekhandel, 1968.<br />

Prolegomena <strong>van</strong> 'n prinsipiële pedagogiek / deur C.K. Oberholzer.<br />

Kaapstad : HAUM, 1968.<br />

Skrik kom huis toe / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1868, 1983.<br />

Die Verband tussen die kunste / onder redaksie <strong>van</strong> G. Cronjé<br />

Pretoria : Van Schaik, 1968.<br />

Verslag <strong>van</strong> die jeugondersoek wat deur die Departement Sosiologie <strong>van</strong> die Universiteit <strong>van</strong><br />

Pretoria vir die Nasionale Jeugraad onderneem is / Navorsingsdirekteur: J.E. Pieterse Adviseur:<br />

G. Cronjé.<br />

Johannesburg, Voortrekkerpers, 1968<br />

As die son kliplangs spring / George Weideman.<br />

Johannesburg : Voortrekkerpers, 1969.<br />

A Check list <strong>of</strong> the vascular plants <strong>of</strong> the Kruger National Park / deur H.P. <strong>van</strong> der Schijff.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1969.<br />

Die Felsbilder Südafrikas : Deutung un Bedeutung / Erik Holm.<br />

Tübingen : Wasmuth, c1969.<br />

Jac <strong>van</strong> Looy : 'n keur uit sy prosa / saamgestel deur Tj. Buning en S. Strydom.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1969.<br />

Kaas / Willem Elsschot met aantekeninge deur A.P. Grové.<br />

Pretoria : Academica, 1969.<br />

Kommunisme, teorie en praktyk : enkele aspekte / onder redaksie <strong>van</strong> G. Cronje.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1969.<br />

Die Koopman <strong>van</strong> Venesie / deur William Shakespeare vertaal deur Anna S. Pohl.<br />

Johannesburg : SAUK, 1969.<br />

Die Kuns en die gemeenskap / Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.<br />

Pretoria : Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1969.<br />

Die Nag <strong>van</strong> Legio / P.G. du Plessis.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1969.<br />

Ons kuns / J.H. Pierneef ... et al.<br />

Pretoria : Uitgegee deur die tydskrif Lantern in medewerking met die S.A. Uitsaaikorporasie, 1969.<br />

Pa maak vir my ‘n vlieër Pa / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1969.


Proceedings Second World Conference on Animal Production, University <strong>of</strong> Maryland, College<br />

Park, Maryland, USA, July 1968.<br />

Urbana, Ill. : American Dairy Science Association, 1969.<br />

Die Romeins-Hollandse reg in oënskou / deur D.F. Mostert.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1969.<br />

Verse <strong>van</strong> 'n landloper / Louis Eksteen.<br />

Johannesburg : Voortrekkerpers, 1969.<br />

Verse <strong>van</strong> 'n landloper / Louis Eksteen.<br />

Johannesburg : Voortrekkerpers, 1969.<br />

Alledaagse kindergeneeskundige probleme / P.J. Pretorius.<br />

Kaapstad : Nasou, 1970<br />

Digters op die toring : ‘n keuse uit die werk <strong>van</strong> die Twintigers / Pirow Bekker.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1970.<br />

Dogter <strong>van</strong> Jefta / Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1970.<br />

Enkele aksiologies-ontologiese momente in die voor-volwassenheidsbelewing : 'n studie in die<br />

wysgerige antropologie / W.A. Landman.<br />

Pretoria : NG Kerkboekh., 1970.<br />

Die epos / onder redaksie <strong>van</strong> G. Cronje.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1970.<br />

Further evidence <strong>of</strong> the structure <strong>of</strong> the Sterkfontein ape-man Plesianthropus / by Robert<br />

Broom and J.T. Robinson.<br />

Amsterdam : Swets en Zeitlinger, 1970.<br />

Godsdiens in die wording <strong>van</strong> die kind / deur F.J. Potgieter.<br />

Pretoria : Academica, 1970.<br />

Die kring voltooid / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1970.<br />

Maat <strong>van</strong> die onbekende / Wessel Pretorius.<br />

Kaapstad: Tafelberg, 1970.<br />

Psychologia pedagogica sursum! : afskeidsbundel aangebied aan Barend Frederik Nel by<br />

geleentheid <strong>van</strong> sy aftrede as hoogleraar in die Psigologiese Pedagogiek en dekaan <strong>van</strong> die<br />

Fakulteit <strong>van</strong> Opvoedkunde, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, Desember 1970 / onder redaksie <strong>van</strong><br />

M.C.H. Sonnekus (ho<strong>of</strong>redakteur) ... et al.<br />

Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1970.<br />

Sport in perspektief / deur J L Botha.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1970.<br />

‘n Stasie in die niet / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1970.<br />

Suid-Afrika na buite : referate gelewer by die jaarvergadering <strong>van</strong> die Suid-Afrikaanse Akademie<br />

vir Wetenskap en Kuns in Julie 1969 in Pretoria.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1970.


Taalstudie vir die middelbare skool : 6 : opgestel volgens die leergang <strong>van</strong> die Transvaalse<br />

Onderwysdepartement, soos aangepas by die kernleergang / C.P. <strong>van</strong> der Walt, C.P. <strong>van</strong> Aardt,<br />

L.C. Eksteen.<br />

1ste uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970.<br />

Taalstudie vir die middelbare skool, standerd VII : opgestel volgens die leergang <strong>van</strong> die<br />

Transvaalse Onderwysdepartement soos aangepas by die kernleergang / C.P. <strong>van</strong> der Walt,<br />

C.P. Van Aardt, L.C. Eksteen.<br />

1e uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970?<br />

Taalstudie vir die middelbare skool : standerd VIII : opgestel volgens die leergang <strong>van</strong> die<br />

Transvaalse Onderwysdepartement soos aangepas by die Kernleergang / C.P. <strong>van</strong> der Walt,<br />

C.P. <strong>van</strong> Aardt, L.C. Eksteen.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970.<br />

Die titel in die poësie / Pirow Bekker.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1970.<br />

To-morrow and to-morrow and to-morrow : a play / Chris Barnard.<br />

Johannesburg : DALRO, 1970.<br />

Vyf godsdienste <strong>van</strong> die wêreld / deur H. D. A. du Toit.<br />

Pretoria : N. G. Kerkboekhandel, 1970.<br />

Algemene plantkunde : 'n handleiding vir eerstejaaruniversiteitstudente / onder redaksie <strong>van</strong><br />

H.P. <strong>van</strong> der Schijff.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1971.<br />

Denkwyses in die opvoedkunde / W.A. Landman, C.J.G. Killian, S.G. Roos.<br />

Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1971.<br />

Drumpel / saamgestel en <strong>van</strong> aantekeninge voorsien deur A. J. Coetzee en John Miles.<br />

Johannesburg : McGraw-Hill, c1971.<br />

Fokus op ekonomiese kernvrae/Focus on key economic issues.<br />

1971-<br />

Digby Vergenoeg / Lina Spies.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1971.<br />

Dr. Hans Merensky : mens en voorbeeld / P.R. Skawran.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1971.<br />

Elementere mediese bi<strong>of</strong>isika / deur G. G. Jaros en B. J. Meyer.<br />

Durban : Butterworths, 1971.<br />

Die familie-, erf- en opvolgingsreg <strong>van</strong> die Bafokeng <strong>van</strong> Rustenburg : met verwysing na<br />

prosesregtelike aspekte / deur R.D. Coertze.<br />

Pretoria : Sabra, 1971.<br />

Finansiele bestuur : 'n inleidende studie / onder redaksie <strong>van</strong> H.J.J. Reynders.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1971.<br />

Het Fregatschip Johanna Maria / Arthur <strong>van</strong> Schendel met inleiding en aantekeninge deur A.P.<br />

Grové.<br />

Pretoria : Academica, 1971.


Hier staan ons... : gel<strong>of</strong>tefeesbundel / samesteller: A.P. <strong>van</strong> der Colf.<br />

Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1971.<br />

Kamer 99 / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Doornfontein : Perskor, 1971.<br />

Meganikaprobleme : uitgewerkte voorbeelde en oefeninge / W.F. Beezhold.<br />

3de hersiene druk. Pretoria : Transvaler-Boekhandel, 1971.<br />

Die mens in nood / E.A.K. Hugo.<br />

Pretoria : Academica, 1971.<br />

Munisipale regering en administrasie in Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1971.<br />

Onkruide en hul beheer met klem op chemiese beheer in Suid-Afrika / deur P.C. Nel.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1971.<br />

Pro munere grates : studies opgedra aan H.L. Gonin / redakteur, D.M. Kriel.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Dept. Latyn, 1971.<br />

Fisika. Deel IV, Optika / saamgestel deur H. Verleger ; geskryf deur J. G. Koen.<br />

Pretoria : Universitas, 1960?<br />

Winterreis / Henriette Grové. Kaapstad : Tafelberg, 1971.<br />

Boele <strong>van</strong> het blauwe water / Chris Barnard ; vert. uit het Zuid-Afrikaans door Dieuwke<br />

Winsemius ; met illustraties <strong>van</strong> H.G.M. Behrens.<br />

Nijkerk : G.F. Callenbach, 1972.<br />

Chriskras / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1972.<br />

Digters <strong>van</strong> dertig / D.J. Opperman.<br />

Kaapstad : Nasou Kaapstad : Nasou, 1973.<br />

Dr Robert Broom, F.R.S. : paleontologist and physician/1866-1951 : a biography, appreciation<br />

and bibliography / by G.H. Findlay.<br />

Cape Town : Balkema, 1972.<br />

Fisika / H. Verleger, L.A. Prinsloo.<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1972<br />

Foma 1963-1971 / P H Roodt.<br />

1ste dr. Kaapstad : Tafelberg, 1972.<br />

Geneeskundige woordeboek : Engels-Afrikaans / H.W. Snyman.<br />

Durban : Butterworths, 1972.<br />

Die geskiedenis <strong>van</strong> die ontwikkeling <strong>van</strong> verpleging in Suid-Afrika 1652-1960 : 'n sosiohistoriese<br />

oorsig / Charlotte Searle.<br />

Afr. uitg. Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1972, 1965.<br />

Gesprekke met skrywers 2 / Pirow Bekker<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1972.


Grondslae <strong>van</strong> die pedoterapie : 'n ondersoek na die aard en die moontlikhede <strong>van</strong> 'n<br />

fenomenologiese pedoterapie / J. W. M. Pretorius.<br />

Johannesburg : McGraw-Hill, 1972.<br />

Een Hollands drama / Arthur <strong>van</strong> Schendel met inleiding en aantekeninge deur A.P. Grové.<br />

Pretoria : Academica, 1972.<br />

Engel op die st<strong>of</strong>pad / Chris Pelser.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1972.<br />

Inleiding tot die publieke administrasie / J.J.N. Cloete.<br />

2de en hersiene uitgawe. Pretoria : Van Schaik, 1972.<br />

Januarie-suite / Antjie Krog.<br />

Kaapstad : human & Rousseau, 1972.<br />

Die kontrak in die Suid-Afrikaanse internasionale privaatreg / deur J.C.W. <strong>van</strong> Rooyen.<br />

Kaapstad : Juta, 1972.<br />

Maatskaplike groepwerk : 'n teoretiese uiteensetting.<br />

Johannesburg : McGraw-Hill, 1972.<br />

Principles <strong>of</strong> gynaecology. Afrikaans; Grondslag <strong>van</strong> ginekologie / deur Sir T.N.A. Jeffcoate<br />

vertaal en verwerk deur F.G. Geldenhuys.<br />

1ste uitg. Durban : Butterworths, 1972.<br />

Visum vir die vreemde / Pieter Smit<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1977.<br />

Voëlvlug : keur uit die Afrikaanse poësie / saamgestel en <strong>van</strong> inleiding, aantekeninge en<br />

kommentaar voorsien deur A.P. Grové en S. Strydom..<br />

Pretoria : Van Schaik, 1972.<br />

Aspekte <strong>van</strong> gemeenskapsgesondheidsorg in Suid-Afrika.<br />

3de uitgawe. Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1973.<br />

Domus / Marlise Joubert,<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1973<br />

Gebeure en ontwikkelinge in Afrika / P. J. Coertze.<br />

Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1973.<br />

Handleiding by die studie <strong>van</strong> die letterkunde / A.P. Grové, Elize Botha.<br />

Kaapstad : Nasou, 1973.<br />

Klipkus / Marlise Joubert.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1973.<br />

Leerst<strong>of</strong>reduksie in die wiskundeles / W.L. Oosthuizen.<br />

Johannesburg : McGraw-Hill, 1973.<br />

Nog kooperasie-stories / P G du Plessis.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1973.<br />

Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.7 / deur Floris Albertus <strong>van</strong> Jaarsveld en andere.<br />

Johannesburg : Perskor 1973.


Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.8 / deur Floris Albertus <strong>van</strong> Jaarsveld.<br />

Johannesburg : Perskor 1973.<br />

Okker bestel twee toebroodjies / John Miles.<br />

Kaapstad : Buren, 1973.<br />

Plaston: DNS-kind : fantasie rondom 'n onmoontlikheid / P. G. du Plessis.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1973.<br />

Psalms <strong>van</strong> David : himnes, liefdesbriewe, elegieë / David Petrus Matthijs Botes.<br />

Johannesburg : Perskor, 1973.<br />

S. i.e.San Bonaventura 1274-1974 / Bonaventure Hinwood.<br />

Grottaferrata : Colegio S Bonaventura, 1973.<br />

Sentrale, provinsiale en munisipale instellings <strong>van</strong> Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.<br />

4de hersiene uitg. Pretoria : Van Schaik, 1973.<br />

Sosiale demografie : 'n handboek vir studente in voorgraadse bevolkingsosiologie / deur N.J.<br />

Rhoodie en C.F. Swart.<br />

2de bygewerkte en hersiene uitgawe. Pretoria : Academica, 1973.<br />

Splinterspel / Eleanor Baker.<br />

Johannesburg : Perskor, 1973.<br />

Suid-Afrika binne Afrika-verband / onder redaksie <strong>van</strong> P.J. Coertze.<br />

1e uitg. Kaapstad : HAUM, 1973.<br />

Woord en wonder : inleiding tot die lees <strong>van</strong> die poësie / A.P. Grové.<br />

Goodwood : Nasou, 1973.<br />

Aspekte <strong>van</strong> die geskiedenis <strong>van</strong> Afrika / deur A.P.J. <strong>van</strong> Rensburg.<br />

Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1974.<br />

Catalogue <strong>of</strong> types in the national collection <strong>of</strong> insects (N. C. I.) / Erik Holm<br />

Pretoria : Department <strong>of</strong> Agricultural Technical Services, 1974<br />

D.J. Opperman, dolosgooier <strong>van</strong> die woord / saamgestel deur A.P. Grové by geleentheid <strong>van</strong> die<br />

digter se sestigste verjaardag op 29 September 1974.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1974.<br />

Die Dokument agter die gedig / deur A.P. Grové.<br />

Pretoria : Academica, 1974.<br />

Extension research in the Republic <strong>of</strong> South Africa : summaries <strong>of</strong> research projects completed<br />

in the Department <strong>of</strong> Agrarian Extension <strong>of</strong> the University <strong>of</strong> Pretoria, 1959-1972 / compiled by<br />

P.J. Burger and G.H. Duvel.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Dept. <strong>of</strong> Agrarian Extension, 1974.<br />

Geskiedkundige verkenninge / F.A. <strong>van</strong> Jaarsveld.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1974.<br />

Die Hout- en linosneë <strong>van</strong> J.H. Pierneef / F.E.G. Nilant.<br />

Kaapstad : Balkema, 1974.<br />

Inflasie : hoe tem ons openbare vyand nommer een / Anton Rupert.<br />

South Africa : s.n., 1974.


Die Felsbilder Südafrikas : Deutung un Bedeutung / Erik Holm.<br />

Tübingen : Wasmuth, c1969.<br />

Getuie vir die naaktes / Welma Odendaal.<br />

Johannesburg : Perskor, 1974.<br />

'n Inleiding tot die studie <strong>van</strong> geskiedenis : nege voorlesings vir voorgraadse studente / F.A.<br />

<strong>van</strong> Jaarsveld.<br />

Kaapstad : Nasou, 1974?<br />

Kernelemente in voorligting : inleiding tot teorie en praktyk / N.F. Alberts.<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1974.<br />

Kursus oor Perlmutter en Postal se relasionele grammatika / opgestel deur R.P. Botha te<br />

Stellenbosch in September 1974 redaksiekomitee, M.C.J. <strong>van</strong> Rensburg, A. Wilkes, A. de Beer.<br />

1974<br />

Die kwatryn /Pirow Bekker.<br />

Pretoria : Academica, 1974.<br />

Man and environment. Volume 2 / edited by Robert H. McCabe and R.F. Mines.<br />

Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1974.<br />

Monograph <strong>of</strong> the genus Acmaeodera Eschscholtz (Coleoptera : Buprestidea) <strong>of</strong> Africa south <strong>of</strong><br />

the Sahara / Erik Holm.<br />

Pretoria : s.n., 1974.<br />

Nuwe biologie 5: nuwe sillabus / G.P. <strong>van</strong> Dyk ... et al.<br />

1e uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1974.<br />

Nuwe biologie 7 : nuwe sillabus / G.P. <strong>van</strong> Dyk ... et al.<br />

Johannesburg : Perskor, 1974.<br />

Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.6 / deur Floris Albertus <strong>van</strong> Jaarsveld, Nic Dreyer and B.J.<br />

<strong>van</strong> der Merwe.<br />

Johannesburg : Perskor, 1974<br />

Nuwe wêreld / Wessel Pretorius.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1974.<br />

Die Opleiding <strong>van</strong> die mediese student in huisartskunde aan die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria / deur<br />

Howard P. Botha.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1974.<br />

TGG : 'n eerste oorsig : Taalseminaar 1973 / M.C.J. <strong>van</strong> Rensburg, E.B. <strong>van</strong> Wyk, J.C. Steyn.<br />

Johannesburg : McGraw-Hill, 1974.<br />

Voorligtingsielkunde : inleiding tot teorie en praktyk / N.F. Alberts.<br />

Pretoria : J.L. <strong>van</strong> Schaik, 1974<br />

Woorde vir 'n windharp / Wessel Pretorius.<br />

Johannesburg : Perskor, 1974.<br />

Elementere handleiding vir wiskundige wetenskappe / Lotz Strauss.<br />

Johannesburg : McGraw-Hill, 1975, 1976.


Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking <strong>van</strong> L.C. Eksteen. Tweede reeks.<br />

Aflewering 11 en 12<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1975.<br />

Antigone. Afrikaans. 1975.; Antigone / Sophokles in Afrikaanse verse vertolk deur Theo<br />

Wassenaar met inleiding deur J.P. Louw.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1975.<br />

Die Behandeling <strong>van</strong> akute vergiftiging / De K. Sommers.<br />

Durban : Butterworths, 1975.<br />

Beminde Antarktika / deur Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Human & Rouseau, 1975.<br />

Die diep soet afgeronde stem <strong>van</strong> my dooies : gedigte, 1970-1974 / Phil du Plessis.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1975.<br />

Fundamenteel-pedagogiese essensies : hulle verskyning, verwerkliking en inhoudgewing - met<br />

kernvrae / deur W.A. Landman en M.E.J. Van Zyl en S.G. Roos.<br />

Durban : Butterworths, 1975.<br />

Gods woord in mensetaal / deur A.H. <strong>van</strong> Zyl. deel 1, Die ontstaan en boodskap <strong>van</strong> die eerste<br />

vyf boeke <strong>van</strong> die Bybel<br />

2de hers. en uitgebreide uitg. Durban : Butterworths, 1975.<br />

Hou terug die winter / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1975.<br />

Iemand om voor nag te sê / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1975.<br />

In en om die letterkunde / onder redaksie <strong>van</strong> A.P. Grové.<br />

1ste uitg. Kaapstad : HAUM, 1975.<br />

Inleiding tot 'n uitleg <strong>van</strong> Protestantwees en die betekenis daar<strong>van</strong> by die opvoederlike<br />

inhoudgewing / deur W.A. Landman en M.E.J. <strong>van</strong> Zyl.<br />

Pretoria : Werkgemeenskap ter Bevordering <strong>van</strong> die Pedagogiek. Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit<br />

<strong>van</strong> Pretoria, 1975.<br />

Inligtingsbestuur /cdeur C. W. I. Pistorius.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1975.<br />

Karoosange / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1975.<br />

Kindersiektes / P.J. Pretorius.<br />

1ste uitg. Elsiesrivier, Kaap : Nasou, 1975?<br />

***Mannin / Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1975.<br />

Nuwe geillustreerde geskiedenis st. 10 / F.A. <strong>van</strong> Jaarsveld, A.P.J. <strong>van</strong> Rensburg, P.H. Kapp.<br />

2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1975.<br />

Onderwyser les en kind : 'n psigopedagogiese perspektief / M.C.H. Sonnekus.<br />

Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1975.


Op die pad na Acapulco / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1975.<br />

Personeeladministrasie / J.J.N. Cloete.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1975.<br />

Redevoering en debattering / Charles Malan.<br />

Bloemfontein : De Villiers, 1975.<br />

Spektrum, <strong>van</strong> die Nederlandse Letterkunde. / Charles Malan<br />

De Villiers, 1975.<br />

Taalstudie vir die middelbare skool 9 / Louis Cornelius Eksteen.<br />

Nuwe volledige, bygewerkte tweede uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1975.<br />

Taalstudie vir die middelbare skool 10 / Louis Cornelius Eksteen.<br />

Nuwe volledig bygewerkte tweede uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1975.<br />

Toe hulle die vierkleur op Rooigrond gehys het : drama in drie afleweringe /<br />

Henriette Grové.<br />

Doornfontein : Perskor, 1975.<br />

Die Toekoms <strong>van</strong> die mynboubedryf in Suid-Afrika / deur F.Q.P. Leiding.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1975.<br />

Toekomstige betrekkinge / Pirow Bekker.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1975.<br />

Waar jou skat is / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1975.<br />

Affirmative action and American universities / Allan C. Ornstein.<br />

Pretoria : Institute for the Study <strong>of</strong> Plural Societies, 1976.<br />

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking <strong>van</strong> L.C. Eksteen. Tweede reeks.<br />

Aflewering 13 en 14<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1976.<br />

Beskrywende statistiek vir die sosiale wetenskappe / G. K. Huysamen.<br />

Pretoria : Academica, 1976.<br />

Carnot, adieu! / deur J.P. Botha.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1976.<br />

Chriskras : ‘n tweede keur / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1976.<br />

Die fisiologiese basis <strong>van</strong> geneeskunde / Bernard J. Meyer.<br />

1e uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief Kaapstad : Hollands Afrikaansche Uitgevers, 1976.<br />

Gedenkbundel H.J.J.M. <strong>van</strong> der Merwe / onder redaksie <strong>van</strong> W.J. de Klerk en F.A. Ponelis.<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.<br />

Inleiding tot die publieke administrasie / J.J.N. Cloete.<br />

3de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.


Keerkring / Welma Odendaal.<br />

Johannesburg : Perskor, 1977.<br />

Kerkhistoriese Werkgemeenskap <strong>van</strong> Suid-Afrika : (Suid-)Afrika en die kerkgeskiedenis :<br />

referate gelewer by die Jaarvergadering 1975 te Kwa-Dlangezwa, Universiteit <strong>van</strong> Zoeloeland.<br />

Stellenbosch : s.n., 1976.<br />

***Klein land <strong>van</strong> die liefde / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1976.<br />

Manie <strong>van</strong> der Schijff Botanic Garden garden route : description <strong>of</strong> species / L.A. Coetzer ... et<br />

al.<br />

Pretoria : Faculty <strong>of</strong> Biological and Agricultural Sciences, University <strong>of</strong> Pretoria, 1976.<br />

Munisipale regering en administrasie in Suid-Afrika / Jacobus Johannes Nicolaas Cloete.<br />

2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.<br />

Die nagloper : Twee tekste vir trlrvisie / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Kaapstad : human & Rousseau, 1976.<br />

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk / P.B.Van der Watt. Deel 1, 1652-1824<br />

Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1976.<br />

Ouer en kind : 'n handleiding oor opvoeding en opvoedingsprobleme / M.C.H. Sonnekus.<br />

Johannesburg : Perskor, 1976.<br />

Die problematiese opvoedingsituasie : 'n ortopedagogiek leerboek / J.W.M. Pretorius.<br />

Johannesburg : McGraw-Hill, 1976.<br />

Probleme by die onderrig <strong>van</strong> geskiedenis / F.A. <strong>van</strong> Jaarsveld.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1976.<br />

The problems <strong>of</strong> the national minorities in the Soviet Union / Edward J. Rozek.<br />

Pretoria : Institute for the Study <strong>of</strong> Plural Societies, 1976.<br />

Ruimtelike ordening : 'n ekonomies geografiese perspektief / J.N. Steyn, W.S. Barnard.<br />

1 ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.<br />

So ver en verder / Marlise Joubert.<br />

Johannesburg : Perskor, 1976.<br />

Van naby gesien : ‘n keur uit die kortkuns <strong>van</strong> M. E. R. / deur Elize Botha.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1976.<br />

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking <strong>van</strong> L.C. Eksteen. Tweede reeks.<br />

Aflewering 15 en 16<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1977.<br />

Afro-ditto / Cheis Pelser.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, c1986.<br />

Chemical signals in vertebrates / edited by Dietland Muller-Schwarze and Maxwell M. Mozell.<br />

New York : Plenum Press, 1977.<br />

Danda op Oudeur / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1977.


Die dood <strong>van</strong> 'n droster / Chris Pelser.<br />

Johannesburg : Perskor, 1977, 1980.<br />

Elementary medical biochemistry / by J. M. M. Brown and G. G. Járos.<br />

Durban : Butterworths, 1977.<br />

Fundamentele pedagogiek en onderwyspraktyk : metodologie, fundamentele pedagogiek en<br />

leesstruktuur / W.A. Landman.<br />

Durban : Butterworths, 1977.<br />

The goal beyond / Chris Pelser.<br />

Pretoria : Symbol Books, 1977 (1986 printing)<br />

Hoera hoera die ysman (1970-1976) / George Weideman.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1977<br />

In the night season / Chris Barnard.<br />

Cape Town : Tafelberg, 1977.<br />

Inleiding tot die vakdidaktieke / F. v. d. Stoep, C.J. <strong>van</strong> Dyk.<br />

Johannesburg : Perskor, 1977.<br />

‘n Man met vakansie / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1977.<br />

Niemand se dag nie / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

1ste uitg. Johannesburg: 1977, 1982<br />

Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.9 / F.A. <strong>van</strong> Jaarsveld, Theo <strong>van</strong> Wijk.<br />

2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1977, 1974.<br />

Oedipus Rex. Afrikaans; Koning Oidipus / Sophokles in Afrikaanse verse vertolk deur Theo<br />

Wassenaar met inleiding en aantekeninge <strong>van</strong> Rena Pretorius.<br />

2e uitgawe. Johannesburg : Perskor 1977, 1974.<br />

Op soek na die Johanna / P.J. Haasbroek ; illustrasies deur René El<strong>of</strong>f<br />

1ste uitg. Pretoria : de Jager-HAUM, 1977.<br />

The role <strong>of</strong> regional-ecological disparities in Lybian pluralism / E. Si<strong>van</strong>.<br />

Pretoria, Republic <strong>of</strong> South Africa : Institute for Plural Societies, University <strong>of</strong> Pretoria, 1977<br />

Die Son struikel / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

4de hers. uitg. d.i. 2de sagtebanduitg.. Johannesburg : Perskor 1977, 1983.<br />

South African public administration : selected readings= Suid Afrikaanse publieke<br />

administrasie : uitgesoekte leesstukke.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1977.<br />

Sosiale stratifikasie en kleurlingskap / Nic J. Rhoodie.<br />

New York : McGraw-Hill, 1977.<br />

Sterwensbegeleiding / Fredrika M.J. de Villiers.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1977.<br />

Teorie en metodiek vir geskiedenisonderrig / deur F.A. <strong>van</strong> Jaarsveld en J.I. Rademeyer.<br />

2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1977.


Vangs / Pirow Bekker.<br />

Johannesburg : Perskor, 1977<br />

***‘n Ver plek vir Zilla / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1977.<br />

Verstedeliking in die tuislande : 'n nuwe dimensie in die verstedelikingsproses <strong>van</strong> die Swart<br />

bevolking <strong>van</strong> Suid-Afrika? / P. Smit en J. J. Booysen.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1977.<br />

Woord en diens : die amp <strong>van</strong> die predikant, die amp <strong>van</strong> die ouderling, die amp <strong>van</strong> die diaken<br />

as diens <strong>van</strong> die Woord / B. J. Engelbrecht.<br />

2de uitg. Pretoria : HAUM, 1977.<br />

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> 1978-1987<br />

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking <strong>van</strong> L.C. Eksteen. Tweede reeks.<br />

Aflewering 17 en 18<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1978.<br />

Die Afrikaanse woord : kort stukke oor die woordeskat uit die radiorubriek Weeklikse<br />

Woordeboek / Louis Eksteen.<br />

Pretoria : Academica, 1978.<br />

As pa eendag huis toe kom / Chris Pelser.<br />

1ste dr. Pretoria : J P <strong>van</strong> der Walt, 1978.<br />

Definisies deur bloed / Pirow Bekker.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1978.<br />

Dagsoom / A P Grové.<br />

Kaapstad : Tafelberg Uitgewers, 1978.<br />

Dogmatiek / J.A. Heyns.<br />

Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1978<br />

Donderdag <strong>of</strong> Woensdag / John Miles.<br />

Emmarentia : Taurus, c1978.<br />

Drama-opleiding in die sewentigerjare : Kongrespublikasie = Drama training in the seventies /<br />

redakteur, L. B. Odendaal.<br />

Durban : Butterworth, 1978.<br />

Die Duiwel is los : die ontstaan en aard <strong>van</strong> die moderne Satanisme / P.J. Haasbroek.<br />

Pretoria : HAUM, 1978.<br />

Halfeeu : uitgesoekte verhale uit die Huisgenoot 1916 tot 1966 / P G du Pleesis.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1978.<br />

Kleinwild / Hans du Plessis.<br />

Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, c1978.<br />

Misterie <strong>van</strong> die alchemis : 'n inleiding tot Etienne Leroux se negedelige romansiklus / Malan,<br />

Charles.<br />

Pretoria : Academica, 1978.


Nagspel / Chris Barnard.<br />

Johannesburg : SAUK, 1978.<br />

Nagspel : ‘n videodrama / Chris Barnard.<br />

Kaapstad :Tafelberg, 1978.<br />

National security : a modern approach : papers presented at the Symposium on National<br />

Security held at Pretoria, 31 March-1 April 1977 / edited by Michael H.H. Louw.<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 1978.<br />

Omsingelde Afrikanerdom : opstelle oor die toestand <strong>van</strong> ons tyd / F. A. <strong>van</strong> Jaarsveld.<br />

1e uitg. Pretoria : HAUM, 1978.<br />

Poisonous South-African snakes and snakebite / by C.J.Reitz.<br />

Pretoria : Department <strong>of</strong> Health, 1978.<br />

Praktiese handleiding in beskrywende statistiek / deur D.J. Stoker en H.S. Schoeman.<br />

2de hersiene uitgawe. Pretoria : Die outeurs, 1978.<br />

Provincial and municipal government and administration Provinsiale en munisipale regering en<br />

administrasie : selected readings : uitgesoekte leesstukke / J. J. N. Cloete ... et a.<br />

1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1978.<br />

Die sentrum / Pirow Bekker.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1978.<br />

Stormvoël <strong>van</strong> die noorde : Stephanus Schoeman in Transvaal / O.J.O. Ferreira.<br />

1. uitg. Pretoria : Makro-Boeke, 1978.<br />

Toekomsplan Suid-Afrika : 'n basis vir dialoog / P. Roelf Botha.<br />

Johannesburg : Perskor, 1978.<br />

Towards a new order in South Africa / J.A. Lombard.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 1978.<br />

Verslag oor verpleegonderwys in die Republiek <strong>van</strong> Suid-Afrika en die selfregerende gebiede /<br />

Frieda Paton.<br />

Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1978.<br />

Woord in die môre / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Johannesburg : Perskor, 1978.<br />

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking <strong>van</strong> L.C. Eksteen. Tweede reeks.<br />

Aflewering 19 en 20<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1979.<br />

Die Afrikaner-Broederbond : eerste 50 jaar / A.N. Pelzer.<br />

Kaapstad : Tafelberg in opdrag <strong>van</strong> die Uitvoerende Raad <strong>van</strong> die Afrikaner-Broederbond, 1979.<br />

Analise 1 : differensiaal- en integraalrekening / J.C. Engelbrecht ... et al.<br />

Pretoria : Mathematicae-Uitgewers, 1979.<br />

Anatomy <strong>of</strong> the dog.; Miller's anatomy <strong>of</strong> the dog. / Howard E. E<strong>van</strong>s, George C. Christensen.<br />

2d ed. Philadelphia : Saunders, 1979.


Behoeftebepaling en doelformulering in die opvoeding, onderwys en opleiding / deur F J<br />

Potgieter.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1979.<br />

Evalueringspraktyk vir onderwysgebruik / deur C. Hannah.<br />

Pretoria : Academica, 1979.<br />

Die fisiologiese basis <strong>van</strong> geneeskunde / Bernard J. Meyer.<br />

2de hersiene uitgawe. Pretoria : HAUM, 1979.<br />

Fundamentele pedagogiek, leerwyses en vakonderrig / W.A. Landman, S.G. Roos, N.J. Mentz.<br />

Durban : Butterworths, 1979.<br />

Geestelike weerbaarheid teen ideologiese terrorisme / S.G. Roos.<br />

Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1979.<br />

Die huisarts : 'n Suid-Afrikaanse siektegids / Howard Botha Cora Reitz illustrasies, Sonja<br />

Korving.<br />

Johannesburg : Perskor, 1979.<br />

In een kraal : ‘n keuse uit die prosa <strong>van</strong> Hennie Aucamp / saamgestel en ingelei deur Elize<br />

Botha.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1979.<br />

John Murray 1826-1882 : die eerste Stellenbosse pr<strong>of</strong>essor / P.B. <strong>van</strong> der Watt.<br />

Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1979.<br />

Komas uit 'n bamboesstok deur D.J. Opperman / behandel deur A.P. Grové.<br />

Pretoria : Academica, 1979.<br />

Kort lewe <strong>van</strong> ‘n reisiger / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1979.<br />

Die Kultuurontplooiing <strong>van</strong> die Afrikaner / P.G. Nel, redakteur.<br />

1e uitg. Pretoria : HAUM, 1979.<br />

Kwart voor dagbreek : ‘n verhoogspel in drie bedrywe / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

2de uitg. Doornfontein : Perskor, 1979.<br />

Laatnagvrese & ander verse / Wessel Pretorius.<br />

1ste uitg.Kaapstad : Tafelberg, 1979<br />

Die maritiem-strategiese betekenis <strong>van</strong> die Simonstad-vlootbasis / Anton du Plessis.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Instituut vir Strategiese Studies, 1979.<br />

Meganika en golwe : 'n inleidende fisikakursus waarin infinitesimaalrekene en vektoranalise<br />

gebruik word en wat ho<strong>of</strong>saaklik bedoel is vir universiteitstudente in die eerste studiejaar / Lotz<br />

Strauss.<br />

Pretoria : Die outeur, 1979.<br />

Melkproduksiesimposium, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 2 Februarie 1979 / Departement<br />

Diereproduksie, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria.<br />

Pretoria : Dept. Diereproduksie, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1979.<br />

'n Missionere bediening : op weg na strukture vir 'n jong kerk / J.J. Kritzinger.<br />

Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1979.


Plato to the present day / edited by W.D. Maxwell-Mahon.<br />

1st ed. Johannesburg : Perskor, 1979.<br />

Die Politieke stelsel <strong>van</strong> Suid-Afrika / redakteurs, C. F. Nieuwoudt, G. C. Olivier, M. Hough.<br />

Pretoria : Academica, 1979.<br />

Praktiese menslike mikro-anatomie / D. P. Knobel.<br />

Kaapstad : Juta, 1979.<br />

Die psigiese lewe <strong>van</strong> die kind-in-opvoeding : 'n handleiding in die psigopedagogiek / M.C.H.<br />

Sonnekus en G.V. Ferreira.<br />

Stellenbosch : Universiteits-Uitgewers en Boekhandelaars, 1979.<br />

Sensore en tensore : intreerede gelewer <strong>of</strong> 22 Julie 1978 by die aanvaarding <strong>van</strong> die<br />

pr<strong>of</strong>essoraat in die Departement Opmeetkunde en Stads- en Streeksbeplanning / deur N. Maree.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1979.<br />

Sing vir ons Matilda : verhale oor die begin en die einde / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1979.<br />

The strategic significance <strong>of</strong> Tanzania / by Michael R Sinclair.<br />

Pretoria : s.n., 1979.<br />

Uur <strong>van</strong> die aap / Chris Pelser.<br />

[Johannesburg?] : Perskor, 1979.<br />

Waarheid en werklikheid in die kritiese teorie <strong>van</strong> Herbert Marcuse / M. J. Schoeman.<br />

Pretoria : J.L. <strong>van</strong> Schaik, 1979.<br />

***Wat is WAT? : 'n inleidende ondersoek na WAT-verskuiwing in Afrikaans / Hans du Plessis.<br />

Johannesburg : Randse Afrikaanse Universiteit, 1979.<br />

Breeding tick-repellent cattle / by Jan Bonsma.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 198?.<br />

Middeleeuse wysbegeerte / deur A.J. Antonites.<br />

S.l. : s.n., 198-? ((Pretoria-Wes : Gutenberg Boekdrukkers))<br />

Ad<strong>van</strong>ced first aid : textbook <strong>of</strong> the South African First Aid League / O. B. W. Greeff.<br />

Johannesburg : Suid-Afrikaanse Noodhulpliga, 1980.<br />

Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig / T.T. Cloete (red.) ; A.P. Grové, J.P. Smuts, Elize Botha.<br />

Goodwood : Nasou, c1980.<br />

Bolder / Pirow Bekker.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1980.<br />

Burgerlike beskerming / H.P. Potgieter.<br />

Pretoria : Instituut vir Strategiese Studies, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1980.<br />

D.F. Malherbe : ‘n fotomuseum / Toerien, T en Botha, Elize.<br />

Bleomfontein : NALN, 1980?<br />

Die dood <strong>van</strong> ’n droster / Chris Pelser.<br />

Johannesburg : Perskor, c1980.


Gevallewerk : 'n integrerende benadering / I.J.J. Van Rooyen, M.J. Combrink.<br />

Pretoria : Academica, 1980.<br />

Gevorderde noodhulp / Oppel B. W. Greeff.<br />

Randburg : Suid-Afrikaanse Noodhulpliga, 1980.<br />

Die Hart <strong>van</strong> Meeubaai / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1980.<br />

Historiese wordingskunde / F.J. Potgieter.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1980<br />

Hitlers slaap ook / Pirow Bekker.<br />

Pretoria : Academica, 1980.<br />

Inleidende fisika : 'n inleidende fisikakursus waarin infinitesimaalrekene en vaktoranalise<br />

gebruik word en wat ho<strong>of</strong>saaklik bedoel is vir universiteitstudente in die eerste en tweede<br />

studiejare / Lotz Strauss.<br />

1ste uitg. Pretoria : Die Outeur : Versprei deur Van Schaik, 1980.<br />

Inleiding tot die opvoedkundige navorsingspraktyk / W.A. Landman ... et al.<br />

Durban : Butterworth, 1980.<br />

Koöperasie-stories op Donderdag / P G du Plessis.<br />

Johannesburg : Perskor, 1980.<br />

Kunsbesit <strong>van</strong> Oud-Tukkies / Bond <strong>van</strong> Oud-Tukkies.<br />

S.l. : s.n., 1980.<br />

Kya Rosa, 'n l<strong>of</strong>waardige projek.<br />

Pretoria : Buro vir Openbare Betrekkinge, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, a. 1980<br />

Lyksang : gedigte 1974-80 / Phil du Plessis.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1980.<br />

Manna kommering : veldtogte om 'n stem liederlik verdraai deur inmenginge en onthoudinge /<br />

Pirow Bekker.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1980.<br />

Marriage and family in a changing society / edited by James M. Henslin.<br />

New York : Free Press London : Collier Macmillan, 1980<br />

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk / P.B. <strong>van</strong> der Watt. Deel 3, 1824-1905<br />

Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1980.<br />

Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle / Elize Botha.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1980.<br />

Die Ortopedagogiek as praktykgerigte pedagogiekperspektief / deur P A <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1980.<br />

Die pad na Maputzi / P.J. Haasbroek.<br />

Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1980.<br />

Proceedings <strong>of</strong> the 2nd Algebra Symposium held at the University <strong>of</strong> Pretoria in August 1980 /<br />

editor, M.J. Schoeman.<br />

S.l. : s.n., 1980.


Ruimte-ark-kolonie / W. Pretorius.<br />

Johannesburg : Perskor, 1980.<br />

Slagboom / P. <strong>van</strong> der Merwe.<br />

Johannesburg : Perskor, 1980.<br />

Southern Africa, now and in the future / P W Hoek.<br />

Pretoria : HAUM, 1980.<br />

The strategic significance <strong>of</strong> the Horn <strong>of</strong> Africa / M.R. Sinclair.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Institute for Strategic Studies, 1980.<br />

Terug <strong>van</strong> weggewees / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1980.<br />

Waar een mens saam is / Jeanette Ferreira.<br />

Johannesburg : Perskor, 1980.<br />

Wat op die middag verwoes / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1980.<br />

Westerse historiografie en geskiedenisfilos<strong>of</strong>ie / F.A. <strong>van</strong> Jaarsveld.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM, 1980.<br />

Die Wetenskapsbegrip by die Neo-Calvinistiese wysbegeerte / A. J. Antonites.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1980?<br />

Aan God die dank : geskiedenis <strong>van</strong> die sending <strong>van</strong> die Ned. Geref. Kerk / D Crafford.<br />

Pretoria : NG Kerkboekh. Transvaal, 1981-1982.<br />

Afrikanerkultuur / Petrus Gerhardus Nel ... et al.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1981.<br />

Alledaagse kindergeneeskundige probleme / P.J. Pretorius.<br />

2de uitg., 2de druk. Goodwood : Nasou, 1981.<br />

***Angsland : ‘n proses : gedigte / deur Hein Willemse.<br />

Kaapstad : BLAC, 1981.<br />

Anton <strong>van</strong> Wouw, 1862-1945, en die <strong>van</strong> Wouwhuis / Universiteit <strong>van</strong> Pretoria.<br />

Durban : Butterworth, 1981.<br />

ASA : Afrikaanse sinoniemwoordeboek met antonieme / Louis Eksteen.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1981.<br />

By die sponde <strong>van</strong> die dood / Flip <strong>van</strong> der Watt.<br />

Pretoria : Retief, 1981.<br />

Ekonomie : 'n inleidende studie / N.H. Stapelberg en F.G. Steyn.<br />

3e uitg. Pretoria : N.H.S., 1981.<br />

Die finansiële struktuur <strong>van</strong> Suid-Afrika / N. H. Stapelberg.<br />

Pretoria : N.H.S. Uitgewers, 1981.<br />

Inleiding tot die anorganiese en fisiese chemie / J.J. Cruywagen... et al.<br />

Durban : Butterworth, 1981.


Internasionale ooreenkomste en instellings : geselekteerde dokumente en kommentare / C.F.<br />

Nieuwoudt en M. Hough.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Instituut vir Strategiese Studies, 1981<br />

Kind en skool : 'n fundamenteel-pedagogiese perspektief / W.A. Landman redakteur<br />

medewerkers: J. P. Botha ... et al.<br />

Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1981.<br />

Kindersiektes.<br />

2nd ed. Goodwood : Nasou, 1981.<br />

Kwartet / Henriette Grové.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1981.<br />

Nasionale veiligheid en strategie met spesifieke verwysing na die RSA / M. Hough (redakteur).<br />

Pretoria : Instituut vir Strategiese Studies Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1981<br />

National security in the RSA : the strategic importance <strong>of</strong> South and southern Africa : the<br />

Pretoria view / M. Hough.<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 1981.<br />

Otters in bronslaai / Antjie Krog.<br />

Mayfair Johannesburg : Brailledienste, 1981.<br />

Psigometrika / G.J. Smit.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1981<br />

***Rode granaat / Marlise Joubert ; vert. uit het Afrikaans door Ena Jansen.<br />

Baarn : In den Toren / Anthos, co., 1981.<br />

SENSAL, Sentrum vir S.A. Letterkundenavorsing, RGN : aard, beleid en doelstellings / Charles<br />

Malan.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1981.<br />

Trap sag terwyl jy hardloop / Pirow Bekker.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1981.<br />

Die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria.<br />

Pretoria : Buro vir Openbare Betrekkinge, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1981?<br />

***Ver vlug na môre / Helene de Kock.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1981.<br />

Vrede, vryheid en voorspoed : 'n uitdaging vir munisipale owerhede / J S H Gildenhuys.<br />

1e uitgawe. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1981.<br />

Wie is jy Elizabeth? / Erika Murray-Theron.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1981<br />

Die Wysbegeerte <strong>van</strong> die Grieke / P.S. Dreyer.<br />

2de uitg. Kaapstad : Hollandsch Afrikaansche Uitgevers Maatschappij, 1981.<br />

Die Afrikaners se groot trek na die stede : en ander opstelle / F.A. <strong>van</strong> Jaarsveld.<br />

1e uitg. Johannesburg : Perskor, 1982.<br />

Basiese beginsels in fisiese, analitiese en anorganiese chemie / J.F. <strong>van</strong> Staden, W.D. Basson.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1982.


Die behandeling <strong>van</strong> akute vergiftiging / De K. Sommers.<br />

2de uitg. Durban : Butterworth, 1982.<br />

Beleggingsbestuur / redakteurs: L.M. Brümmer en W. F. Rademeyer skrywers: J.K. Bosch ... et<br />

al.<br />

Pretoria : J.L. <strong>van</strong> Schaik, 1982.<br />

Bemarkingsbestuur : beginsels en besluite / S. Marx en H.J. Dekker.<br />

Pretoria : HAUM, 1982.<br />

Born to witness : a concise history <strong>of</strong> the churches born out <strong>of</strong> the mission work <strong>of</strong> the Dutch<br />

Reformed Church (Nederduitse Gereformeerde Kerk) <strong>of</strong> South Africa / J.M. Cronjé.<br />

1st ed. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1982.<br />

Contemporary maritime strategy / M Hough (editor).<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Institute for Strategic Studies, 1982.<br />

Fundamentele pedagogiek en lesgee / W. A. Landman ... et al.<br />

Durban : Butterworth, 1982.<br />

Geneeskundiges en verpleegkundiges as publieke administrateurs / Yvonne Andrews.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM, 1982.<br />

Inhuldigingsrede <strong>van</strong> Onderkanselier en Rektor / D. M. Joubert.<br />

S.l. : s.n., 1982.<br />

Inleiding tot die analitiese chemie / J.G. Leipoldt ... et al.<br />

Durban : Butterworth, 1982.<br />

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al.<br />

Durban : Butterworth, 1982.<br />

An Introductory reader in fundamental pedagogics for the student and the teacher / edited by<br />

W. A. Landman.<br />

Cape Town : Juta, 1982.<br />

Jonkmanskas / Koos Prinsloo.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1982.<br />

Jou hart en lewe / A. J. Brink.<br />

Pretoria : Femina, 1982.<br />

Kommunikasie in die klaskamer : sosialisering en kommunikasie in die lessituasie / J.W.M.<br />

Pretorius.<br />

1e uitg. Pretoria : Van Schaik, 1982.<br />

Little lost slipper / Henriette Grové ; illustrations, Serena Read ; translated by Marguerite<br />

Sabbagha.<br />

Pretoria : Daan Retief, 1982<br />

Medical practitioners and nursing pr<strong>of</strong>essionals as public administrators / Yvonne Andrews.<br />

1st ed. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1982.<br />

Miere / Erik Holm.<br />

Pretoria : De Jager-HAUM, 1982


Morphology, nutritional status, and physical performance, 1894-1968 / Paul J. Smit.<br />

Pretoria : Sport Research and Training Institute, University <strong>of</strong> Pretoria Hatfield : Available from Van<br />

Schaik's Bookstore, 1982.<br />

N.P. <strong>van</strong> Wyk Louw en die Afrikaanse prosa / Elize Botha.<br />

Johannesburg : Randse Afrikaanse Universiteit, c1982.<br />

Die oog <strong>van</strong> die son / Charles Malan.<br />

Pretoria : Academica, 1982.<br />

Die oortreder as persoonlikheid : die konsep bio-psigo-sosiokriminologiese kousaliteit / G.<br />

Cronjé.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Suid-Afrika, 1982.<br />

Personeeladministrasie / J.J.N. Cloete.<br />

2de uitg. Pretoria : Van Schaik, 1982.<br />

Physiological and ergological responses <strong>of</strong> apnoeic and scuba divers / P. J. Smit.<br />

Pretoria : Sport Research and Training Institute University <strong>of</strong> Pretoria, 1982.<br />

Piet-my-vrou en Nagspel / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1982.<br />

The political dimension <strong>of</strong> the settlement phase during a revolutionary war.<br />

Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 1982<br />

Proefbuisbaba : toekomsskok <strong>of</strong> nuwe burger?Die / H J C Pieterse (red) ... et al.<br />

Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1982.<br />

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al.<br />

Durban : Butterworth, 1982.<br />

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al.<br />

Durban : Butterworth, 1982.<br />

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al.<br />

Durban : Butterworth, 1982.<br />

Liesbeth slaap uit / Henriette Grové.<br />

Pretoria : Academica, 1982.<br />

***Die Margaret Bakkes-tweeluik /Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1982.<br />

***Skemerspel / Helene de Kock.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1982.<br />

Skuilhoek / Louis Eksteen.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Perskor 1977, 1982.<br />

Sport in perspektief / deur J.L. Botha.<br />

2de uitgawe. Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1982.<br />

Sprinkane / W.M. de Villiers.<br />

1ste uitg. Pretoria : De Jager-HAUM, 1982.


To benefit the maimed : the story <strong>of</strong> orthopaedics and the care <strong>of</strong> the crippled child in South<br />

Africa / G. F. Dommisse.<br />

Johannesburg : South African Orthopaedic Association, 1982.<br />

Tukkie-sport : 1930-1980 / onder redaksie <strong>van</strong> A.N. Pelzer.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Sportburo, 1982.<br />

Die uitdaging <strong>van</strong> elektriese ingenieurswese in Suid-Afrika / N. Wessels.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1982.<br />

Van mens tot mens : kerklike kommunikasie in teorie en praktyk / onder redaksie <strong>van</strong> J.M.<br />

Cronje en J.A. <strong>van</strong> Wyk.<br />

Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1982.<br />

Verby die vlakte / Pieter Haasbroek.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1982.<br />

Wie is jy Elizabeth? / Erika Murray-Theron.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1981<br />

Wiskunde vir natuurwetenskaplikes / Lotz Strauss.<br />

1e uitg. Johannesburg : McGraw-Hill, 1982.<br />

Aankoopbestuur : beginsels in perspektief / D.C. <strong>van</strong> Rooyen, W.M.J. Hugo.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1983.<br />

Afrikaans : objek en metode : referate oor die taal- en letterkunde : Vakkongres oor Afrikaans,<br />

Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 8 & 9 September 1982 / onder redaksie <strong>van</strong> Louis Eksteen en Rena<br />

Pretorius.<br />

1e uitgawe. Pretoria : <strong>van</strong> Schaik, 1983.<br />

Bestuurstrategie en produkbesluite / S. Marx.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Juta, 1983.<br />

‘n Bietjie luisterkuier / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Pretoria : Folio, 1983.<br />

Clinical dysarthria / edited by William R. Berry.<br />

San Diego, Calif : College-Hill Press, 1983.<br />

Conventional harmony / Caroline <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Pretoria : HAUM, 1983.<br />

Danda / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1983.<br />

Didactics : geography in the secondary school / A.K. Müller.<br />

1e uitg. Pretoria : De Jager-HAUM, 1983.<br />

***Digby Grootgewaag / Helene de Kock.<br />

Kaapstad : Tafelberg c1983.<br />

Elke sprinkaan spring : insekgedrag menslik betrag / Erik Holm.<br />

Johannesburg : Perskor, 1983.<br />

Family medicine for students and teachers : a brief perspective.<br />

Pretoria : Academica, 1983.


Fisiologie <strong>van</strong> die mens 'n algemene oorsig / Bernard J. Meyer, Hester S. Meij, Zacharia M. Smit.<br />

Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1983.<br />

Die fisiologiese basis <strong>van</strong> geneeskunde / Bernard J. Meyer.<br />

3de hersiene uitg. Pretoria : HAUM, 1983.<br />

Genetiese en statistiese woordeboek vir veekunde / D.R. Osterh<strong>of</strong>f, L.C. Eksteen.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1983.<br />

Gevallestudies vir Suid-Afrikaanse studente / onder redaksie <strong>van</strong> F.W. Marx.<br />

Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1983.<br />

Ginekologie en obstetrie : self-evaluasie en hersiening / J. Knobel.<br />

1ste uitg., eerste druk. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1983.<br />

Hier sit die manne ... / P G du Plessis.<br />

Johannesburg : Perskor 1983.<br />

***Die horlosie se wysters val af / Fransi Phillips.<br />

Pretoria : Kabelkarnimfe, 1983.<br />

Die Kampeerder / Pirow Bekker.<br />

Pretoria : De Jager-HAUM, 1983.<br />

Die kêrel <strong>van</strong> die Pêrel, <strong>of</strong>, Anatomie <strong>van</strong> 'n leuenaar : drie vertellings waarin die liefde ter<br />

sprake kom / Henriette Grové.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1983.<br />

***The Kruger National Park / Johann Botha.<br />

1 st ed. Cape Town : Struik, 1983 3 rd ed.1993.<br />

Leroux, Etienne Bronnegids : Etienne Leroux : 'n gids tot navorsing oor Etienne Leroux se<br />

werke / saamgestel deur SENSAL (Sentrum vir Suid-Afrikaanse Letterkundenavorsing, RGN) en<br />

die Etienne Leroux-projek (Departement Afrikaans en Nederlands, UOVS) ; redakteurs, Charles<br />

Malan en H.P. <strong>van</strong> Coller ; medewerkers, Rina Jacobs en Hermien Smith<br />

Pretoria : Vir die RGN gepubliseer deur Academica, c1983 1987.<br />

Letterkunde en leser / Charles Malan.<br />

Durban : Vir die RGN gepubliseer deur Butterworths, c1983.<br />

More answers to your questions / Bonaventure Hinwood.<br />

Cape Town : Human en Rousseau, 1983.<br />

Navorsingsmetodes in die gedragswetenskappe / G.J. Smit.<br />

1st ed. Pretoria : HAUM Opvoedkundige Uitgewers, 1983.<br />

Navorsingsmetodologie vir onderwysstudente / W.A. Landman ... et al.<br />

Durban : Butterworth, 1983.<br />

Objek en metode in die geesteswetenskappe / onder redaksie <strong>van</strong> P.S. Dreyer.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1983.<br />

Ons eie insekte / E. Holm en W.M. de Villiers.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1983.<br />

Ontleding <strong>van</strong> SA letterkundenavorsing aan die begin <strong>van</strong> die jare tagtig / Charles Malan.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1983.


Orthopaedic selections : reports from the Cripples Research Association <strong>of</strong> South Africa 1971-<br />

1982. editor G F Dommisse. Volume 2<br />

Pretoria : Cripples Research Association <strong>of</strong> South Africa, 1983.<br />

Ouer en kind : beroepskeuse, diensplig, studiemetodes / onder redaksie <strong>van</strong> C.J. Joubert met<br />

bydraes deur C.J. Joubert ... et al.<br />

Pretoria : Erroll Marx, 1983.<br />

Public administration in contemporary society : a South African perspective / S.X. Hanekom, C.<br />

Thornhill.<br />

Johannesburg : Macmillan South Africa, 1983.<br />

Samehang en sin : opstelle oor die Afrikaanse poësie, aangebied aan pr<strong>of</strong> A P Grové by<br />

geleentheid <strong>van</strong> sy vyf-en-sestigste verjaardag op 10 Junie 1983 onder redaksie <strong>van</strong> Elize<br />

Botha en Réna Pretorius.<br />

Kaapstad : Tafelberg c1983.<br />

Siener in die suburbs : 'n spel in drie bedrywe / P.G. du Plessis.<br />

1ste sagtebanduitg. Kaapstad : Tafelberg, 1983.<br />

Die smal baan : aspekte en figure uit die ontwikkelingsgang <strong>van</strong> die Afrikaanse letterkunde /<br />

F.I.J. <strong>van</strong> Rensburg.<br />

2e om- en bygewerkte uitg., 1ste sagtebanduitg. Kaapstad : Tafelberg, 1983.<br />

So glo ons / P.S. Dreyer, J.H. Koekemoer, D.J.C. <strong>van</strong> Wyk.<br />

S.l. : Kital, 1983.<br />

Die somer is ‘n dag oud / Johann Lodewyk Marais.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1983,<br />

The strategic significance <strong>of</strong> Zambia / H.P. Potgieter.<br />

Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 1983<br />

Surgical synopsis.<br />

1st ed., first impression. Pretoria : HAUM : Kagiso, 1983.<br />

Taalverskeidenheid : 'n blik op die spektrum <strong>van</strong> taalvariasie in Afrikaans / redakteurs, G.N.<br />

Claassen, M.C.J. <strong>van</strong> Rensburg.<br />

1e uitg. Pretoria : Academica, 1983.<br />

Terrorisme in Suid-Afrika : enkele strafregtelike beskouings / M.F. Ackermann.<br />

Pretoria, Suid-Afrika : Instituut vir Strategiese Studies, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1983.<br />

Third world rheumatology.<br />

Edinburgh : Churchill Livingstone, 1983.<br />

Tuin <strong>van</strong> klip en vuur / George Weideman.<br />

Kaapstad : Tafelberg, c1983.<br />

University <strong>of</strong> Pretoria : a special report.<br />

Johannesburg : Financial Mail, 1983.<br />

Verslag <strong>van</strong> die Wetenskapkomitee <strong>van</strong> die Presidentsraad oor Demografiese Tendense in Suid-<br />

Afrika.<br />

Pretoria : Staatsdrukker Govt. Printer, 1983.<br />

Wit vis / Jan <strong>van</strong> Tonder.


Johannesburg : Perskor, c1983.<br />

Witsalpeter : 'n ridderroman / Pirow Bekker.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1983.<br />

Aandenking vir ‘n vry man / Jan <strong>van</strong> Tonder.<br />

Pretoria : HAUM Literêr, 1984.<br />

‘n Beeld <strong>van</strong> Afrikaanse woorde : kort stukke oor die woordeskat uit die radiorubriek Weeklikse<br />

Woordeboek / Louis Eksteen.<br />

Pretoria : Academica, 1984.<br />

Biology through observation 7 / G.P. <strong>van</strong> Dyk, N. Grobbelaar, H.P. <strong>van</strong> der Schijff.<br />

Johannesburg : Perskor, 1984.<br />

Bouerswerktuie : verklarende en geïllustreerde lys, Afrikaans, Engels en Fanakalo / H.W.<br />

Wegelin.<br />

Pretoria : Dept. Argitektuur, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1984.<br />

Business economics / edited by F.W. Marx and P.J. <strong>van</strong> Aswegen<br />

2nd ed. Pretoria : HAUM Educational, 1984.<br />

Dairy science handbook, volume 16 / edited by Frank H. Baker and Mason E. Miller.<br />

Boulder, Colo. : Westview Press, 1984.<br />

Deterrence and deterrence interaction / N. Marais.<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies. University <strong>of</strong> Pretoria, 1984.<br />

Didactics / F <strong>van</strong> der Stoep, W J Louw.<br />

Pretoria : Academica, 1984.<br />

Didactics : English as a second language in secondary schools / M.J. Kühn, S.M. Meiring.<br />

1st ed. Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1984.<br />

Duiwel-in-die-bos : verhale 1963-1968 / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1984.<br />

E.M. Hamman-gedenkbundel / redakteur, D.J. Joubert.<br />

Pretoria : Fakulteit Regsgeleerdheid Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1984.<br />

Fisiologie : hersiening en selfevaluering. Deel 1 / B.J. Meyer in medewerking met A.C. Meyer en<br />

L.E. <strong>van</strong> Heerden.<br />

Pretoria : HAUM, 1984.<br />

Fundamenteel-pedagogiese begripsverklaringe : 'n inleidende oriëntering / deur C.J.J. <strong>van</strong><br />

Rensburg, W.A. Landman.<br />

3de verb. uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1984.<br />

Genetiese dienste vir aangebore en erflike afwykings / Johann Op't H<strong>of</strong> voorwoord, Charlotte<br />

Searle.<br />

Pretoria : Eng Enterprises, 1984.<br />

Gewete <strong>van</strong> glas / Hans du Plessis.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1984.<br />

Grondtrekke <strong>van</strong> die siviele prosesreg in die landdroshowe / C.F. Eckard.<br />

1ste uitgawe. Kaapstad : Juta, 1984.


Handleiding vir sportduikers / Dirk <strong>van</strong> Driel.<br />

Pretoria : Instituut vir Sportnavorsing, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1984<br />

Huldigingsbundel Paul <strong>van</strong> Warmelo : aangebied aan pr<strong>of</strong>essor Paul <strong>van</strong> Warmelo by<br />

geleentheid <strong>van</strong> sy sewentigste verjaardag op 19 November 1984 / onder redaksie <strong>van</strong> Johann<br />

<strong>van</strong> der Westhuizen ... et al.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Suid-Afrika, 1984.<br />

Infant feeding and nutrition.<br />

4th ed. Cape Town : Nasou, 1984.<br />

Jaarringe : twaalf kortverhale / Henriette Grové.<br />

1ste sagtebanduitg. Kaapstad : Tafelberg, 1984.<br />

Job : een praktische bijbelverklaring / A. <strong>van</strong> Selms.<br />

Kampen : Kok, 1984.<br />

Kritieke veldagteruitgang in die Suidoos Transvaalse Hoëveld : ‘n evaluasie <strong>van</strong> die situasie en<br />

‘n strategie vir optimale veldbenutting en veeproduksie / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Pretoria : Departement <strong>van</strong> Landbou, Transvaalstreek, 1984.<br />

Die Langste nag en ander verhale / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1984.<br />

Neurologie handleiding.<br />

Pretoria : Die outeur, 1984.<br />

Neuronal communications : proceedings <strong>of</strong> a Symposium on Neuronal Communications<br />

presented by the South African Medical Research Council 11-13 April 1983.<br />

Cape Town : Balkema, 1984.<br />

Non-formal education / F. Van der Stoep.<br />

Pretoria : Codex, 1984.<br />

Nuttige insekte / C.H. Scholtz.<br />

1ste uitgawe. Pretoria : De Jager-HAUM, 1984.<br />

Om laaste te kan lag : verhaalbundel / saamgestel en <strong>van</strong> aantekeninge voorsien deur Pirow<br />

Bekker.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1984.<br />

Opvoeding en opvoedingsprobleme tussen ouer en kind / redakteur, M.C.H. Sonnekus met<br />

bydraes deur W.A. Landman ... et al.<br />

1e uitgawe. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1984.<br />

Ortopediese chirurgie <strong>van</strong> die hond en die kat / D G Steyn.<br />

Durban : Butterworths, 1984.<br />

Die peerboom en ander verhale / Pirow Bekker.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1984.<br />

Program design : basic principles / R J <strong>van</strong> den Heever, D E Wolvaardt, S H von Solms.<br />

1st ed, 2nd (rev.) impression. Pretoria : HAUM Educational, 1984.<br />

Revolutionary warfare and counter-insurgency / Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong><br />

Pretoria M. Hough (editor).<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Institute for Strategic Studies, 1984.


Sea power and South Africa : lessons <strong>of</strong> the Falklands and Arab-Israeli conflicts / R.K.<br />

Campbell.<br />

Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 1984.<br />

***Spel en spieël : besprekings <strong>van</strong> die moderne Afrikaanse teater en trater / redakteur Charles<br />

Malan.<br />

Johannesburg : Perskor, 1984.<br />

South African company law through the cases : a collection <strong>of</strong> leading South African and<br />

English cases on company law, with explanatory notes and comments / by H.R. Hahlo.<br />

4th ed. Cape Town : Juta, 1984.<br />

Spel en spieël : besprekings <strong>van</strong> die moderne Afrikaanse drama en teater / redakteur Charles<br />

Malan.<br />

Johannesburg : Perskor, 1984.<br />

Statistiekwoordeboek, Afrikaans-Engels= Statistical dictionary, English-Afrikaans.<br />

Hersiene en uitgebreide uitg. Pretoria : Staatsdrukker Govt. Printer, 1984.<br />

***Storm Sevenster / Wessel Pretorius.<br />

Johannesburg : Perskor, 1984.<br />

The strategic significance <strong>of</strong> Angola / B.J. Olivier.<br />

Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 1984.<br />

Tradisionele harmonie / Caroline <strong>van</strong> Niekerk vertaal deur Pierre Malan.;Conventional harmony.<br />

Afrikaans<br />

Pretoria : HAUM, 1984.<br />

Uit die beek 1985 / opgestel deur A.H. <strong>van</strong> Zyl.<br />

Kaapstad : N G Kerk Uitgewers, 1984.<br />

Vroue met nardusparfuum : die aandeel <strong>van</strong> die vrou in die sendingwerk <strong>van</strong> die Nederduitse<br />

Gereformeerde Kerk.<br />

Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1984.<br />

Algemene plantkunde : 'n handleiding vir eerstejaaruniversiteitstudente / onder redaksie <strong>van</strong><br />

H.P. <strong>van</strong> der Schijff.<br />

5de uitg. Pretoria : Van Schaik, 1985.<br />

ATKV-Prosaskryf / Margeret Bakkes.<br />

Potchefstroom : Departement Sentrale Publikasies (PU vir CHO), 1985<br />

August Carl Schulenburg : krygsge<strong>van</strong>gene, medikus, boer / C.A.R. Schulenburg.<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1985.<br />

Balang ka Lethabo puku ya bobedi : Noord-Sotho leesboek : Northern Sotho reader / C.N.<br />

Phatudi, G.P. Mojapelo, B. du P Goslin.<br />

1st ed. Johannesburg : Educum, 1985.<br />

Beroepsoriëntering / C.J. Joubert (redakteur), C.D. Jacobs en J.L. Grobler.<br />

1ste uitg., 2de druk. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1985.<br />

Breyten die simbool daar / Jeanette Ferreira.<br />

Kaapstad : Saayman & Weber, c1985.


Current selected South and Southern African treaties, agreements and declarations / M. Hough,<br />

W. Booyse, M. <strong>van</strong> der Merwe.<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies. University <strong>of</strong> Pretoria, 1985.<br />

Dedicata Adrianus <strong>van</strong> Selms.<br />

Pretoria : NHW-Pers, 1985.<br />

Dossier <strong>van</strong> ‘n gyseling / Eleanor Baker.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1985.<br />

Fundamental pedogogics : science, content and practice / P. L. De Jager...et.al.<br />

1st ed. Halfway House N.G. Kerkboekhandel 1985.<br />

Fundamentele pedagogiek en kurrikulumstudie / W.A. Landman.<br />

Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1985.<br />

Gids by die literatuurstudie / Elize Botha en Charles Malan.<br />

Pretoria : HAUM : Daan Retief, c1985.<br />

Grensgeval / Hans du Plessis.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1985.<br />

Die haas<strong>van</strong>ger / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

1ste uitg., 1ste druk. Kaapstad : Tafelberg, 1985.<br />

Hartskrif / Joan Hambidge.<br />

Kaapstad : Human en Roussaeu : World International, 1985.<br />

Hoogtepunte in die Afrikaanse verhaalkuns / byeengebring deur A.P. Grové.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1985<br />

Insects <strong>of</strong> Southern Africa / Erik Holm.<br />

Durban : Butterworths, c1985 (1986 printing).<br />

Die jaar nul / P. J. Haasbroek.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM-Literêr, c1986.<br />

Karel Kousop / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

1ste uitg. Tafelberg : 1985.<br />

Die Keiser - 'n analise : 'n inleiding tot Bartho Smit se drama / Charles Malan.<br />

Johannesburg : Perskor, 1981.<br />

1 ste uitg. Pretoria : Daan Retief Uitgewers, 1985<br />

Kya Rosa : 'n droom word waar.<br />

Pretoria : Buro vir Openbare Betrekkinge en Ontwikkeling, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1985<br />

Learning : a psychopedagogic perspective / editor, M.C.H. Sonnekus with contributions by G.D.<br />

Yonge, G.V. Ferreira.<br />

Stellenbosch : University Publishers and Booksellers, 1985.<br />

Mankepank en ander monsters / Antjie Krog ; met illustrasies <strong>van</strong> Hannetjie de Clercq.<br />

Cape Town : maskew Miller Longman, 1985.<br />

Menswees in die kollig / S.I. du Toit, redakteur.<br />

1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1985.<br />

Nogtans sal ek jubel : 30 essays en vertellings / Audrey Blignault ; saamgestel deur Elize Botha.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1985.


Ontmoeting by dwaaldrif : radiodrama /Henriette Grové.<br />

Doornfontein : Perskor, 1985.<br />

Die personeelfunksie / Yvonne Andrews.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1985.<br />

Personnel administration / J.J.N. Cloete.<br />

1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1985.<br />

Physiology for nurses / Bernard J. Meyer<br />

Pretoria : Abacus, 1985.<br />

Plaston: DNS-kind : fantasie rondom 'n onmoontlikheid / P G du Plessis.<br />

Doornfontein : Perskor, 1985.<br />

Psychological strategies / M. Hough ... et al.<br />

Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 1985<br />

Sewe en sewentig stories oor ‘n clown / Fransi Phillips.<br />

Pretoria : HAUM-Literêr, 1985.<br />

Sitate om 'n rewolusie / Jeannette Ferreira<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1985.<br />

So onder deur die maan / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1985.<br />

Taalverskeidenheid en taalpatologie / onder redaksie <strong>van</strong> I S Hay en I C Uys.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1985.<br />

The theology <strong>of</strong> the book <strong>of</strong> Joel / Willem S. Prinsloo.<br />

Berlin : De Gruyter, 1985.<br />

Update in intensive care & emergency medicine : proceedings <strong>of</strong> the 5th International<br />

Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, Belgium, March 26-29, 1985 /<br />

edited by J.L. Vincent.<br />

Berlin : Springer, 1985.<br />

Vereeniging, vereniging / P.G. du Plessis.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1985.<br />

Die verlore skoentjie / Henriette Grové.<br />

Pretoria : Daan Retief, 1985.<br />

Verstedeliking in Suid-Afrika.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1985.<br />

Voordat berge gebore word / Pirow Bekker.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1985.<br />

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns : Afdeling Geneeskunde<br />

kwarteeuverslag, 1959-1984 / R.C. Franz.<br />

Pretoria? : Die Akademie?, 1985?<br />

Festchrift 1985 : Pr<strong>of</strong>. Dr. H.W. Snyman.<br />

Pretoria : Fakulteit Geneeskunde, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1985


Kalliope / saamgestel met kommentaar, struktuuranalise en interpretasie deur J.H. Barkhuizen,<br />

W.J. Henderson, C.A. <strong>van</strong> Rooy.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Suid-Afrika, 1986-1988.<br />

Active business economics : std 9 : hg/sg (new syllabus)/ H.J. Dekker.<br />

De Jager-Haum, 1986.<br />

Afro-ditto / Cheis Pelser.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, c1986.<br />

Amerika, vriend <strong>of</strong> vyand-- / Afrikanervolkswag.<br />

1ste uitg., 1ste dr. Pretoria : Afrikanervolkswag, 1986.<br />

Bitterlemoene / Joan Hambidge.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau : World International, 1986.<br />

Blokken Knorrende beesten Bint / F. Bordewijk met inleiding en woordverklaringe deur F. H. H.<br />

Pols.<br />

Pretoria : Academica, 1986.<br />

The camel / Malie Smuts, A.J. Bezuidenhout David Mazierski illustrator.<br />

Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1986.<br />

Contemporary air strategy / M. Hough, M. <strong>van</strong> der Merwe, (eds).<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Institute for Strategic Studies, 1986.<br />

Digters en digkuns : 'n bloemlesing vir die hoerskool / uitgesoek en <strong>van</strong> aantekeninge voorsien<br />

deur P.J. Nienaber, P.H. Roodt en N.J. Snyman.<br />

4de uitg. Johannesburg : Perskor, 1986.<br />

Ek sing waar ek staan / Phil du Plessis.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1986.<br />

Elephants <strong>of</strong> Africa / paintings and drawings by Paul Bosman ; text by Anthony Hall-Martin.<br />

Cape Town : Struik, 1986<br />

Dr. Anton Rupert pro munere grates : lesings as ere-pr<strong>of</strong>essor in die Departement<br />

Bedryfsekonomie, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria / redakteur, S. Marx.<br />

1ste uitg. Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1986.<br />

Dumelang / Benjamin du P. Goslin.<br />

Kaapstad : Maskew Miller Longman, 1986.<br />

Economics : an introductory study / by N.H. Stapelberg and F.G. Steyn translated by H.<br />

Symington.<br />

Pretoria : NHS Publishers, 1986.<br />

Eenheid en konflik : eerste beslissinge in die geskiedenis <strong>van</strong> die Christendom : 'n bundel<br />

opstelle / geredigeer en uitgegee deur Cilliers Breytenbach met die medewerking <strong>van</strong> Andrie du<br />

Toit.<br />

1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1986.<br />

Farmakologie / De K. Sommers.<br />

3de uitg. Durban : Butterworth, 1986.<br />

Feesbundel P.S. Dreyer<br />

S.l. : s.n., 1986.


Gedenkalbum 1886-1986 <strong>van</strong> die Nederduitsch Hervormde Kerk <strong>van</strong> Afrika in woord en beeld.<br />

Pretoria : NHW-Pers, 1986.<br />

Goudaar : gedigte oor Johannesburg / saamgestel deur Fanie Olivier.<br />

Johannesburg : Perskor, 1986.<br />

Heidelberger Katechismus.; Die Heidelbergse kategismus in vier teksuitgawes, met inleiding en<br />

teksvergelyking / deur J.P. Oberhozer.<br />

1 ste uitg. Pretoria : Kital, 1986.<br />

Inleiding tot die publieke administrasie / J.J.N. Cloete.<br />

6de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1986.<br />

Insekte / Erik Holm.<br />

Kaapstad : Struik, 1986.<br />

Die jaar nul / P. J. Haasbroek.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1986.<br />

Kalliope. I : Griekse jambiese en elegiese poësie <strong>van</strong> Archilochos tot Theognis / saamgestel<br />

met kommentaar deur J.H. Barkhuizen, W.J. Henderson, C.A. <strong>van</strong> Rooy.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Suid-Afrika, 1986.<br />

Key aspects <strong>of</strong> public administration / edited by S.X. Hanekom, R.W. Rowland, E.G. Bain.<br />

1st ed. Braamfontein, Johannesburg : Macmillan South Africa Publishers, 1986.<br />

Kleinbegin in die prosa : 'n versameling Afrikaanse kortverhale<br />

Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1986.<br />

Kliniese farmasie / Greeff, Robertson & Kriel.<br />

Pretoria : Aptekerskollege, 1986.<br />

Die derde oorlog teen Mapog / Hans Pienaar.<br />

Mowbray [South Africa] : IDASA, 1991.<br />

Meer as net 'n storie.<br />

1ste uitg. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1986.<br />

Noord-Sotho in aksie : spreektaal vir standerd 6 / Benjamin du P. Goslin.<br />

Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1986.<br />

Onderwysbestuur : grondslae en riglyne / P.C. <strong>van</strong> der Westhuizen medewerkers, C.J.J. Basson<br />

... et al.<br />

1ste uitg., eerste druk. Pretoria : HAUM Opvoedkundige Uitgewery, 1986.<br />

Die Opvoedkundige-sielkundige : 'n handleiding in die opvoedkundige-sielkunde / P.A. <strong>van</strong><br />

Niekerk, redakteur.<br />

1ste dr. Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1986.<br />

Ontruiming / Marlise Joubert.<br />

Pretoria : HAUM-Literêr, 1986.<br />

My ouma in kaneel /Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad: Human en Rousseau, 1986.


Practical English : a guided first course in English language / D.K. Swemmer, A.D. Adey coauthors,<br />

M.A. Button ... et al.<br />

1st ed. Pretoria : Acacia, 1986<br />

Die Predikant as ampsdraer en mens / A.J. Smuts (red).<br />

Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1986.<br />

Principles <strong>of</strong> educative teaching. Afrikaans.;Grondbeginsels <strong>van</strong> opvoedende onderwys / G.A.J.<br />

Griessel, G.J.J. Louw en C.A. Swart.<br />

1 ste uitg. Pretoria : Acacia, 1986<br />

Pr<strong>of</strong>essional practice : a South African nursing perspective / Charlotte Searle.<br />

Rev. ed. Durban : Butterworths, 1986.<br />

Die psigiese lewe <strong>van</strong> die kind-in-opvoeding : 'n handleiding in die psigopedagogiek.<br />

Hers. uitg. Stellenbosch : Universiteits-Uitgewers, 1986.<br />

Rekeningkunde standpunte en riglyne : vrae en oplossings / deur H.R.B. Oppermann, S.F.<br />

Booysen kontrolering M. Koen ... et al.<br />

Universitere Publikasies, 1986.<br />

Shaping your personal life pattern : human modelling / A.L. Coetzee.<br />

Pretoria : A.L. Coetzee, 1986.<br />

Sielkundige aspekte <strong>van</strong> fisieke aktiwiteit, spel en sport / Justus Potgieter, Ben Steyn.<br />

Stellenbosch : Universiteits-Uitgewers en Boekhandelaars, 1986.<br />

A South African perspective on the New Testament.<br />

Leiden : E.J. Brill 982, 1986.<br />

Spreektaal Zoeloe vir beginners / B. du P. Goslin.<br />

1ste uitg. Pietermaritzburg : Shuter & Shooter, 1986.<br />

Stanley Bekker en die boikot / John Miles.<br />

Cape Town : Maskew Miller Longman, 1986.<br />

Swot om te presteer : riglyne vir studiesukses / C.D. Jacobs.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1986.<br />

Taal en beroep / onder redaksie <strong>van</strong> Réna Pretorius.<br />

Pretoria : Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1986<br />

Teoretiese grondslae <strong>van</strong> die politieke ekonomie / J.A. Lombard, J.A. du Pisanie, F.G. Steyn.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Macmillan Suid-Afrika, 1986.<br />

Die Trojaanse perd : onderhoude oor die noodtoestand in die Kaap , 1985 / Hans Pienaar en<br />

Hein Willemse in gesprek met 'n UDF-leier, 'n Prog-politikus, politieke organiseerders, ouers<br />

<strong>van</strong> beseerde kinders, studenteleiers, onderwysers en 'n Swart Bewussynsfiguur.<br />

Emmarentia Johannesburg Taurus, c1986.<br />

University <strong>of</strong> Pretoria : proud past, exciting future.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Bureau <strong>of</strong> Public Relations and Development, 1986.<br />

Zoo and wild animal medicine / Murray E. Fowler.<br />

2nd ed. Philadelphia : Saunders, 1986.


Accounting statements and guidelines : questions and solutions / H.R.B. Oppermann, S.F.<br />

Booysen and F. <strong>van</strong> Wyk.<br />

2nd ed. Uni-publications, 1987.<br />

Achiever's handbook : a workbook : improve your marks with reading, thinking and writing<br />

skills / Andrew P. du Toit, Margaret Orr.<br />

1st ed. Johannesburg : Southern Book Cape Town : Human & Rousseau, 1987.<br />

Ad Destinatum II 1960-1982 : 'n geskiedenis <strong>van</strong> die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria / in opdrag <strong>van</strong> die<br />

Universiteitsraad saamgestel deur F.J. du T. Spies en D.H. Heydenrych.<br />

1ste uitg. Pretoria : Die Universiteit, 1987.<br />

Afrikaans en sy moontlikhede in SWA/Namibië = The feasibility <strong>of</strong> Afrikaans in SWA/Namibia /<br />

H.G.W. du Plessis.<br />

Windhoek : Akademie : Academy, 1987.<br />

Die Anatomie <strong>van</strong> melancholie / Joan Hambidge.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human en Rousseau, 1987.<br />

Are we killing God's earth? / University <strong>of</strong> Pretoria, Institute for Theological Research.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> South Africa : 1987.<br />

***Bedbear and Leander / Johann de waal ; Eglish translation by Lesley Whitwell.<br />

Cape Town : Human & Rousseau, 1987.<br />

Die beplanning <strong>van</strong> onderrig in die Suid-Afrikaanse letterkunde / Martjie Bosman.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1987.<br />

Best stories / edited by Betty Hugo, Chrsitopher Brightman.<br />

Pretoria : Academica, 1987.<br />

A bibliography <strong>of</strong> South African criminal law (general principles) / by André Rabie.<br />

Kenwyn : Juta, 1987.<br />

Boesmankuns / Erik Holm.<br />

Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1987.<br />

C.H. Rautenbach jubileum : ter herdenking <strong>van</strong> sy vyf en tagtigste geboortedag / redakteur, A.G.<br />

<strong>van</strong> Aarde redaksie, B.J. Engelbrecht, ... et al.<br />

Pretoria : N. H. W. Pers, 1987.<br />

Censorship in South Africa : being a commentary on the application <strong>of</strong> the Publications Act /<br />

J.C.W. <strong>van</strong> Rooyen.<br />

Cape Town : Juta, 1987.<br />

Departement Skoolvoorligting : bestuursmodel en riglyne vir 1987 /C.D. Jacobs<br />

Petoria : Die Dept., 1987.<br />

Dialogue with God. Afrikaans.; Tweegesprek met God : predikers, digters en wysgere / J.J.<br />

Burden, W.S. Prinsloo, redakteurs J.A. Burger ... et al. medewerkers.<br />

1 ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.<br />

Education for the black disabled. Afrikaans.; Onderwys vir swart gestremdes.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1987.<br />

English in action : second language std. 9 (HG, SG, and LG) / M.J. Kühn ... et al.<br />

Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1987.


Eskarp.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.<br />

Ethos <strong>of</strong> nursing and midwifery.<br />

Durban : Butterworths, 1987.<br />

Gesin in krisis / redakteur W.J. Louw J.G.H. de Necker...et al.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1987.<br />

Die Groot Trek : gedenkdagboek 1838-1988 / P.G. Nel, eindredakteur.<br />

Pretoria : De Jager-HAUM, 1987.<br />

Handleiding vir algemene skoolvoorligting / onder redaksie <strong>van</strong> J.P. Liebetrau met bydraes deur<br />

C.J. Joubert ... et al.<br />

Johannesburg : Perskor, 1987.<br />

Die hemel help ons / Koos Prinsloo.<br />

Cape Town : Maskew Miller Longman, 1987.<br />

Het olifante elmboë? / P G du Plessis.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.<br />

Inhuldigingsrede <strong>van</strong> kanselier / A E Rupert.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1987.<br />

Inleiding tot groepstate / B.P. Botha bygestaan deur M. Koen, F. <strong>van</strong> Wyk.<br />

4de uitg. Johannesburg : Lex Patria, 1987.<br />

Intreeredes <strong>van</strong> die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria 1981-1985.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1987.<br />

Is Sagie / Jan <strong>van</strong> Tonder.<br />

1ste uitg. Pretoria :HAUM Literêr, 1987.<br />

Katarak / Wessel Pretorius.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1987.<br />

Kom ons volg sy spore : die lewe <strong>van</strong> Jesus / P P A Kotze.<br />

Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1987.<br />

Korporatiewe identiteitsgids / Universiteit <strong>van</strong> Pretoria.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1987?<br />

Korporatiewe reg / redakteurs H.S.Celliers, M.L. Benade outeurs D.H.Botha, M.J. Oosthuizen,<br />

E.M. de la Rey.<br />

Durban : Butterworth, 1987.<br />

Krone <strong>van</strong> narsing / Rosa Smit<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1987.<br />

Law <strong>of</strong> mortgage and pledge in South Africa.; Wille's Law <strong>of</strong> mortgage and pledge in South<br />

Africa. / by T.J. Scott and Susan Scott.<br />

3rd ed. Cape Town : Juta, 1987.<br />

Liberation theology and the Bible / Pieter de Villiers ... et al.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> South Africa : 1987, 1987.


Like a roaring lion- : essays on the Bible, the church and demonic powers / editor, Pieter G.R.<br />

de Villiers.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> South Africa C.B. Powell Bible Centre, 1987.<br />

Maatskappy-finansiële state / Hendrik Stephanus Cilliers.<br />

6de uitg. Durban : Butterworths, 1987.<br />

Measuring and modelling localised corrosion : using the scanning reference electrode<br />

technique and a finite difference method to study gal<strong>van</strong>ic corrosion / by P.C. Pistorius.<br />

Pretoria : s.n., 1987.<br />

Modern trends in industrialization with reference to South Africa / editors, I. Nic A. <strong>van</strong> der Walt,<br />

J. Louis <strong>van</strong> Pletsen.<br />

1st ed. Johannesburg : Rand Afrikaans University, 1987.<br />

***My broer se hoeder / Margaret Bakkes.<br />

Pretoria : Daan Retief, c1987.<br />

***National symbols in the RSA Nasionale simbole in die RSA. / Charles Malan.<br />

Pretoria : HSRC, 1987.<br />

Die navorsingsprogram vir geesteswetenskaplike navorsing / W.A. Landman ... et al.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1987.<br />

Die Nederlandse gelo<strong>of</strong>sbelydenis : ontstaan, skrifgebruik en gebruik : 'n projek <strong>van</strong> die<br />

Instituut vir Teologiese Navorsing / uitgevoer deur H.L. Bosman ... et al.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Suid-Afrika, 1987.<br />

Neoplasms <strong>of</strong> the liver / Kunio Okuda, Kamal G. Ishak (eds.).<br />

New York : Springer-Verlag, 1987.<br />

Onderwysstelselkunde / M J Bondesio, S J Berkhout.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Dept. Onderwysbestuur Historiese en Vergelykende Pedagogiek,<br />

1987.<br />

Opleiding in die bedryfsekonomie : verlede, hede en toekoms : intreerede gelewer op 4 Junie<br />

1987 / deur Siegfried Marx.<br />

Pretoria : {S.n., 1987).<br />

Opleiding in skeppende skryfwerk in Suid-Afrika : ‘n sisteembeskrywing / Johann Lodewyk<br />

Marais.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1987.<br />

Palimpses / Johann Lodewyk Marais.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1987.<br />

Palinodes / Joan Hambidge.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1987.<br />

Pascal precisely / Judy Bishop.<br />

Wokingham : Addison-Wesley, 1987.<br />

Prosakroniek / Elize Botha.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.<br />

Race and literature / Ras en literatuur / Charles Malan.<br />

Pinetown : Owen Burgess, c1987.


Rasionalisering en samewerking ten opsigte <strong>van</strong> versamelingsbou en dokumentlewering deur<br />

universiteitsbiblioteke : amptelike dokumentasie - 1986-1987 / Komitee <strong>van</strong> Universiteitsho<strong>of</strong>de,<br />

Interuniversitere Biblioteekkommitee ondersoekspan, E.D. Gerryts, H. de Bruin.<br />

Pretoria : s.n., 1987.<br />

Ruminant urogenital surgery / C.F.B H<strong>of</strong>meyr.<br />

1st ed. Ames : Iowa University Press, 1987.<br />

'n Seder val in Waterklo<strong>of</strong> / P G du Plessis.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1987.<br />

***Slaapvraat en Leander / Johann de Waal ; illustrasies deur Nelda Vermaak.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1987.<br />

Small animal endocrinology / edited by Frederick H. Drazner.<br />

New York : Churchill Livingstone, 1987.<br />

So onder deur die maan : Chriskras 3 / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1987.<br />

South Africa and the south Atlantic ocean : a maritime-strategic analysis / A. du Plessis.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Institute for Strategic Studies, 1987.<br />

Suid-Afrikaanse staatsreg / D.A. Basson.<br />

1ste uitgawe. Kaapstad : Juta, 1987.<br />

Tweegesprek met God : predikers, digters en wysgere / redakteurs: J J Burden, W S Prinsloo J<br />

A Burger ... et al.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1987.<br />

Uit hierdie grys verblyf /George Weideman.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1987.<br />

Uit 'n ander wêreld.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1987.<br />

United States/South African relations / edited by P.H. Kapp, G.C. Olivier.<br />

1st ed. Cape Town : Tafelberg : 1992, 1987.<br />

Van stamvader Adriaan tot Ernst Jacobus <strong>van</strong> Jaarsveld, 1702-1986 : 'n stukkie<br />

familiegeskiedenis <strong>van</strong> onder / F.A. <strong>van</strong> Jaarsveld.<br />

Pretoria : F.A. <strong>van</strong> Jaarsveld (Rodericksweg 476, Lynnwood, Pretoria) , 1987.<br />

Vanweë die onbewuste / H P Van Coller en Charles Malan.<br />

Pretoria : HAUM-Literêr, c1987.<br />

Vertellers <strong>van</strong> die Ou Testament / HL Bosman, (red), JA Loader, (red) FE Deist, PJ <strong>van</strong> Dyk.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1987.<br />

Voetpad na Vergelegen / Chris Barnard.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.<br />

Die Westerse politieke tradisie / onder redaksie <strong>van</strong> A.M. Faure ... et al.<br />

2de, hers. uitg. Pretoria : Academica, 1987.<br />

Wetenskapbeelde in die geesteswetenskappe / J.J. Snyman, P.G.W. du Plessis (reds.)<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1987.


Die wilde kind / Fransi Phillips.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1987.<br />

Witskrif / Pieter Smit.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1987.<br />

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> 1988-1997<br />

Accounting / M. A. Faul.<br />

3rd ed. Durban : Butterworths, 1988.<br />

Afrikaanswording Universiteit <strong>van</strong> Pretoria / D.M. Joubert, red.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1988.<br />

Aspects <strong>of</strong> floral development.<br />

Berlin : J. Cramer, 1988.<br />

Awards for South African literature / Martjie Bosman.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1988.<br />

Beroepsoriëntering op skool : 'n handleiding vir die opleiding <strong>van</strong> beroepsvoorligters /<br />

redakteur, C.D. Jacobs.<br />

1ste uitg. Pretoria : Serva, 1988.<br />

Beroepsvoorligting vir die hoër - en laerskool : 'n handleiding vir die onderwyser / C.D. Jacobs,<br />

N.H. <strong>van</strong> Jaarsveld, J.W. von Mollendorf.<br />

1ste uitg. Pretoria : Konsensus Uitgewers, 1988.<br />

A Bill <strong>of</strong> Rights for South Africa = 'n Menseregtehandves vir Suid-Afrika : proceedings <strong>of</strong><br />

symposium held at the University <strong>of</strong> Pretoria on 1 and 2 May 1986 = verrigtinge <strong>van</strong> 'n<br />

simposium gehou by die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria op 1 en 2 Mei 1986 / editors, Johann <strong>van</strong> der<br />

Westhuizen, Henning Viljoen = redakteurs, Johann <strong>van</strong> der Westhuizen, Henning Viljoen.<br />

Durban : Butterworths, 1988.<br />

***By Omdraai verby /Margare Bakkes.<br />

Pretoria : Daan Retief c1988.<br />

Clinical imperatives in surgery and orthopaedics / senior editor, G F Dommisse, co-editor, B G<br />

P Lindeque.<br />

Pretoria : HAUM Educational, 1988.<br />

Corporate reporting. Afrikaans.; Korporatiewe verslaggewing.<br />

1ste Afrikaanse uitgawe. Kaapstad : Juta, 1988.<br />

Die dinamika <strong>van</strong> universiteitsfunksionering en -bestuur / Herholdt, W. vd M., Pottas, C. D., Van<br />

Dyk, P. S.<br />

Pretoria : s.n., 1988.<br />

Donker weerlig : literêre opstelle oor die werk <strong>van</strong> André P. Brink / saamgestel deur Jan<br />

Senekal.<br />

1ste uitg. Kenwyn : Jutalit, 1988.<br />

Encyclopedia <strong>of</strong> world literature in the 20th century. Rev. ed.; African literatures in the 20th<br />

century.<br />

Harpenden : Oldcastle Books, 1988.


Esias Bosch / text by Andree Bosch and Johann de Waal photographs by Willie <strong>van</strong> Heerden.<br />

Cape Town : Struik Johannesburg : Thorold's African Books, (distributor), 1988.<br />

Die fisiologiese basis <strong>van</strong> geneeskunde / Bernard J. Meyer.<br />

4de hers. uitg. Pretoria : HAUM, 1988.<br />

The forensic ABC in medical practice : a practical guide / T.G. Schwa r, J.A. Olivier, J.D.<br />

Loubser.<br />

1st ed. Pretoria : HAUM Educational, 1988.<br />

Geneeskundewoordeboek : Afrikaans-Engels, English-Afrikaans / H.W. Snyman.<br />

3de uitg. Durban : Butterworths, 1988.<br />

Gereformeerde ampsbediening / onder redaksie <strong>van</strong> Pieter J. Rossouw.<br />

Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1988.<br />

Geslote baan / Joan Hambidge.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1988.<br />

Die glasdeur : drama in twee tonele / Henriette Grové.<br />

1ste sagtebanduitgawe Johannesburg : Afrikaanse Pers, 1988.<br />

Grensgeval / Anna-Marie Bissch<strong>of</strong>f, Hans du Plessis.<br />

Pretoria : Serva-Uitgewers, 1988.<br />

Guidelines in auditing / edited by H. de Jager ...et. al.<br />

Pretoria : Unipret, 1988.<br />

The International trend towards indicative targeting : case studies on Canada, Ghana, Great<br />

Britain, the People's Republic <strong>of</strong> China, South Africa, the Soviet Union Taiwan and West<br />

Germany / edited by Bodo B. Gemper.<br />

Hamburg : Weltarchiv, 1988.<br />

Joernaal <strong>van</strong> winter / Helene de Kock.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1988.<br />

Kaak-, gesig- en mond-chirurgie vir die algemene praktisyn.<br />

Wetton : Juta, 1988.<br />

Kaokoveld / Anthony Hall-Martin.<br />

1st ed. Johannesburg : Southern Book Publishers, 1988.<br />

Kaokoveld : the last wilderness / Anthony Hall-Martin, Clive Walker, and J. du P. Bothma.<br />

Johannesburg : Southern Book Publishers, 1988.<br />

Klopdisselboom : die beste <strong>van</strong> Chriskras / Chris Barnard.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1988.<br />

Leipoldt en Marais : onwaarskynlike vriende / C.J. Mieny.<br />

1ste uitg. Pretoria : J. Lötter, 1988.<br />

Letterkundige sakwoordeboek vir Afrikaans / saamgestel deur A.P. Grové.<br />

Goodwood : Nasou, 1988.<br />

Mammals. Afrikaans.; Soogdiere / John Skinner geïllustreer deur Penny Meakin in Afrikaans<br />

vertaal deur Elizé Lubbe Afrikaans geredigeer deur Annlerie <strong>van</strong> Rooyen.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Struik, 1988.


Mattewis en Meraai / draaiboek P. G. du Plessis ; redigering Ester Worst ; vervaardiger Albie<br />

Venter ; regisseur Frans Marx ; vervaardig deur Brigadiers<br />

Johannesburg : SAUK, c1988.<br />

Navorsingsmetodologiese grondbegrippe= Basic concepts in research methodology / W.A.<br />

Landman.<br />

1ste uitg. Pretoria : Serva-Uitgewers, 1988.<br />

Microwave transmission line couplers / J.A.G. Malherbe.<br />

Norwood, Mass. : Artech House, 1988.<br />

One horse one rabbit / Henriette Grové.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1988<br />

Ontleding en vertolking <strong>van</strong> finansiële state / M Koen en H A <strong>van</strong> der Laan.<br />

1e uitgawe. Pretoria : Serva, 1988.<br />

Die onvoltooide sendingtaak in Suid-Afrika / J.J. Kritzinger.<br />

ste uitg. Pretoria : Instituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing, Teologiese Fakulteit, Universiteit <strong>van</strong><br />

Pretoria, 1988.<br />

Opvoeding, samelewing, jeug : 'n sosiopedagogiek-leerboek / J.W.M. Pretorius.<br />

2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1988.<br />

The Personnel function / Yvonne Andrews.<br />

Pretoria : HAUM Educational, 1988.<br />

Questions answered / Bonaventure Hinwood.<br />

Cape Town : Catholic Bookshop, 1988<br />

Recreation within the Black townships <strong>of</strong> the PWV region / G D H Wilson, P S Hattingh coworkers<br />

A E du Toit, J E H Grobler.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Dept. <strong>of</strong> Geography, 1988.<br />

Rekeningkunde : 'n inleiding / M.A. Faul, C.W.I. Pistorius, L.M. <strong>van</strong> Vuuren.<br />

3de uitg. Durban : Butterworths, 1988.<br />

Die rentmeesters, F.A. Venter / behandel deur Tom Gouws.<br />

1ste uitg. Pretoria : Academica, 1988.<br />

Riglyne in ouditkunde / H. de Jager (redakteur) ... et. al.<br />

Pretoria : Unipret, 1988.<br />

Rock mechanics in Africa : papers : Royal Swazi Spa, Swaziland, Thursday 3 November to<br />

Friday 4 November 1988 / First Regional Conference for Africa International Society for Rock<br />

Mechanics, South African National Group.<br />

Johannesburg : The Group, 1988?<br />

Selected <strong>of</strong>ficial South African strategic perceptions 1976-1987 / M Hough, M <strong>van</strong> der Merwe.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Institute for Strategic Studies, 1988.<br />

Sonvis / Bonaventure Hinwood.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1988.<br />

South Africa, reform or revolution : papers from a conference <strong>of</strong> the South African PWPA, held<br />

in Sandton, South Africa, April 7-10, 1988 / edited by Eric Wainwright and Brigitte Wakabayashi.<br />

Johannesburg : PWPA, 1988.


Suid-Afrikaanse staatsreg. English.;South African constitutional law / by Dion A Basson and<br />

Henning P Viljoen translation by Christa <strong>van</strong> der Walt.<br />

Cape Town : Juta, 1988.<br />

Susanna, die geliefde / Margaret Bakkes.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1988.<br />

Teks en tendens : verrigtinge <strong>van</strong> die 1986-Ho<strong>of</strong>kongres <strong>van</strong> die Afrikaanse<br />

Letterkundevereniging, 11, 12 en 13 September 1986 / redaksie, Rialette Wiehahn, P.H. Roodt.<br />

Hillcrest : Owen Burgess, 1988.<br />

Tegniese kolleges : kurrikulumontwikkeling vir nie-formele onderwys / W A Landman, J <strong>van</strong> der<br />

Merwe.<br />

Pretoria : Navorsingseenheid: Nie-formele Onderwys, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1988.<br />

Teologiese etiek. Deel 2/2, Sosiale etiek / J.A. Heyns.<br />

1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1988.<br />

Teorie en praktyk : 'n handleiding by die onderrig <strong>van</strong> poësie in die primêre skool / P.J. du Toit,<br />

in samewerking met Thea de Kock ... et al.<br />

Pretoria : Academica, 1988.<br />

Theresa se droom / Fransi Phillips.<br />

1 ed. Kaapstad : Human & Rousseau, 1988.<br />

Die Universiteitsbiblioteek as inligtingsdiens. R.E. Tonsing ... et al. ; subprojekleiers: J.A. Boon,<br />

H. de Bruin projekleiers: J.A. Boon en E.D. Gerryts. Volume 1, Verslag / Rekenaarmatige mikroontsluiting.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1988.<br />

Die Universiteitsbiblioteek as inligtingsdiens. / R. Tonsing ... et al. ;subprojekleiers: J.A. Boon,<br />

H. de Bruin projekleiers: J.A. Boon en E.D. Gerryts. Volume 2, Bylaes / Rekenaarmatige mikroontsluiting.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1988.<br />

Voornagvlug / P.J. Haasbroek.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1988.<br />

Werkboek vir sakereg / redaktrise: Susan Scott outeurs: G.J. Pienaar ... et al.<br />

1ste uitg. Roodepoort : Digma-Publikasies, 1988.<br />

Women in management worldwide / Nancy J. Adler, Dafna N. Izraeli, editors.<br />

Armonk, N.Y : M.E. Sharpe, 1988.<br />

Abraham Kuyper na 150 jaar : referate gelewer by geleentheid <strong>van</strong> die Kuyper-herdenking by<br />

die Universiteit <strong>van</strong> die Oranje-Vrystaat op 19 Mei 1987 / onder redaksie <strong>van</strong> E P J Kleynhans.<br />

Bloemfontein : Pro Christo, 1989.<br />

Active business economics : std 8 / H.J. Dekker, J. du Preez.<br />

2nd ed. De Jager-haum, 1989.<br />

Afrikanerbakens.<br />

1ste uitg. Aucklandpark : Federasie <strong>van</strong> Afrikaanse Kultuurvereniginge, 1989.<br />

Algemene chirurgie / C.J. Mieny.<br />

1ste uitg. Pretoria : Joan Lötter Publikasies, Posbus 17024, Groenklo<strong>of</strong>, Pretoria 0027, 1989.


Alruin / Henning Pieterse.<br />

Pretoria : HAUM-Literêr, 1989.<br />

Belydende volkskerk / S.J. Botha (red.), H.G. <strong>van</strong> der Westhuizen, F.J. <strong>van</strong> Zyl.<br />

1ste uitg. Pretoria : Kital, 1989.<br />

Bemarkingsbestuur / redakteurs: S Marx, A <strong>van</strong> der Walt skrywers: G J de J Cronje ... et al.<br />

Kaapstad : Juta, 1989.<br />

'n Blik op die Middeleeue / C.H.F. Ohlh<strong>of</strong>f, Marian Brink (redakteurs).<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Suid-Afrika, 1989.<br />

Biology, standard 10, HG/SG / J.P. Depenaar, W.J. Fraser, C.P. Loubser.<br />

Pretoria : Kagiso, 1989.<br />

Blankheid en waarheid : blankes=Israel-visie / H.G. <strong>van</strong> der Westhuizen (red.).<br />

1ste uitg. Pretoria : Kital, 1989.<br />

Boedels : beplanning en bereddering / deur W. Abrie & C.R. Graham met M.C. Schoeman ... et<br />

al.<br />

Lynnwoodrif Pta. : ProPlus Uitgewers, 1989.<br />

By die dinge / Johann Lodewyk Marais.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1989.<br />

Challenge : Southern Africa within the African revolutionary context : an overview / edited by Al<br />

J. Venter.<br />

Gibraltar : Ashanti, 1989.<br />

***A Community is as liberated as its women : a critical look at women in South African poetry<br />

/Antjie Krog.<br />

Rondebosch : Institute for a Democratic Alternative for South Africa, 1989.<br />

Diensknegte <strong>van</strong> die Koning : huldigingsbundel ter ere <strong>van</strong> pr<strong>of</strong>. J.J. de Klerk en<br />

pr<strong>of</strong>. E.P.J. Kleynhans / onder redaksie <strong>van</strong> J.A. du Rand, J.S. Kellerman.<br />

Bloemfontein : Pro Christo-Publikasies, 1989.<br />

Differential equations and applications. Volume 2 / proceedings <strong>of</strong> the International Conference<br />

on Theory and Applications <strong>of</strong> Differential Equations Columbus, Ohio 1988 edited by A.R.<br />

Aftabizadeh.<br />

Athens, Ohio : Ohio University Press, 1989.<br />

Donker labirint / Jaon Hambidge.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1989.<br />

Elke dag het 'n naam / Biebie de Villiers ; geïllustreer deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Prisma, 1989.<br />

Essays on the history <strong>of</strong> law / edited by D.P. Visser.<br />

1st ed. Cape Town : Juta, 1989.<br />

Flow injection atomic spectroscopy / edited by José Luis Burguera.<br />

New York : M. Dekker, 1989.<br />

Game ranch management : a practical guide on all aspects <strong>of</strong> purchasing, planning,<br />

development, management and utilisation <strong>of</strong> a modern game ranch in southern Africa / editor,


J. du P. Bothma.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1989.<br />

Gekkeparadys / Joyce Stranger ; vertaal deur D.P.M. Botes.<br />

Pretoria : Daan Retief, 1989.<br />

Geslagsopvoeding vir seuns : riglyne ter voorkoming <strong>van</strong> homoseksualiteit en<br />

kindermolestering / Salome Schulze, Linda <strong>van</strong> Rooyen.<br />

1ste uitg. Hammanskraal : Unibook, 1989.<br />

Gesteelde appels / Joan Hambidge.<br />

Pretoria : HAUM Literer, 1989.<br />

Great tales greater truths.;The birth <strong>of</strong> a nation / William Vosloo.<br />

2nd rev ed. Pretoria : Academica, 1989.<br />

Hoogtepunte in die Afrikaanse verhaalkuns / behandel deur Elize Botha en N J Snyman.<br />

2de hers. Uitg. Pretoria : Academica, 1989.<br />

I qabane labantu : poetry in the emergency / editors Ampie Coetzee en Hein Willemse.<br />

Emmarentia, South Africa : Taurus, 1989.<br />

In die kamer was 'n kas.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1989.<br />

In die tyd <strong>van</strong> die uil.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1989.<br />

Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde / ho<strong>of</strong>redakteur, T.J.R. Botha mederedakteurs, F.A.<br />

Ponelis, J.G.H. Combrinck, F.F. Odendal.<br />

2de uitg. Pretoria : Academica, 1989.<br />

Die Jaar <strong>van</strong> God se genade : gestaltes <strong>van</strong> Woordbediening volgens die kerklike jaar 1938-<br />

1988 / A.C. Barnard (redakteur).<br />

1ste uitg. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1989.<br />

Jesus and his friends / Thea Brink ; illustrated by Piet Grobler.<br />

Cape Town : Prisma, 1989.<br />

Jesus en sy vriende / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Prisma, 1989.<br />

Jesus helps the sick / Thea Brink ; illustrated by Piet Grobler.<br />

Cape Town : Prisma, 1989.<br />

Die kind / Jan <strong>van</strong> Tonder.<br />

1ste uit. Pretoria : HAUM Literêr, 1989.<br />

Koker : kortprosatekste sedert sestig / saamgestel en ingelei deur J.P. Smuts.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1989.<br />

Kriptonemie / Joan Hanbidge.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau : World International, 1989.<br />

Kroniek <strong>van</strong> die sewe blou waens : die kort lewe <strong>van</strong> Gert Maritz / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1989.


Leading issues in South African macroeconomics : selected readings / Philip A. Black, Brian E.<br />

Dollery.<br />

Johannesburg : Southern Book Cape Town : Human & Rousseau, 1989.<br />

Maak jou kind slimmer / Kobus Maree.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1989.<br />

Magmatic sulphides.<br />

London : Institution <strong>of</strong> Mining and Metallurgy, 1989.<br />

Die mammies, die pappies, die hondjies, die katjies.<br />

1ste uitg. Johannebsurg : Taurus, 1989.<br />

Marketing management.<br />

Cape Town : Juta, 1989.<br />

McGregor's the mechanics <strong>of</strong> the Johannesburg Stock Exchange.<br />

Cape Town : Juta, 1989.<br />

Modern education systems / editors, Elise Dekker, O J <strong>van</strong> Schalkwyk.<br />

Durban : Butterworths, 1989.<br />

Moderne onderwysstelsels / E. I. Dekker ... et al.<br />

Durban : Butterworths, 1989.<br />

The morality <strong>of</strong> censorship : papers presented at the Thirteenth Symposium <strong>of</strong> the Institute for<br />

Theological Research (Unisa), held at the University <strong>of</strong> South Africa in Pretoria on 6 and 7<br />

September 1989 / editor, W.S. Vorster.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> South Africa : 1987, 1989.<br />

Namibia : current and future perspectives / M. Hough, M. <strong>van</strong> der Merwe (eds).<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 1989.<br />

Op die wyse <strong>van</strong> die taal : huldigingsbundel ter geleentheid <strong>van</strong> pr<strong>of</strong>. Merwe Scholtz se 65ste<br />

verjaarsdag / redaksie Rouston Gilfillan en Abraham de Vries.<br />

Kaapstad : Vlaeberg Uitgewers, 1989.<br />

Pharmacotherapy / C.P. Venter.<br />

Pretoria : MEDUNSA, 1989.<br />

Predikant en pastorale praktyk / A.J. Smuts.<br />

Pretoria : Academica, 1989.<br />

Projeksie in pedodiagnose / S. J. Du Toit, L. J. Jacobs.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> South Africa, 1989<br />

Psigoanalise en lees / Joan Hambidge<br />

S.l. : J J, 1989.<br />

Report on an international investigation <strong>of</strong> university education in civil engineering / by Fred<br />

Hugo, Alan Kemp, Archie Rohde.<br />

Final edited edition. Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Dept. <strong>of</strong> Civil Engineering, 1989.<br />

Die rotte<strong>van</strong>ger <strong>van</strong> Hamelin / Robert Browning ; Afrikaanse verwerking, Antjie Krog ;<br />

illustrasies deur Cora Coetzee.<br />

Pretoria : Daan Retief, 1989.


Semitiese tale : verlede, hede en toekoms aan die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria / J.H. Potgieter.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1989.<br />

Sentrale, regionale en plaaslike owerheidsinstellings <strong>van</strong> Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.<br />

8ste verbeterde uitg. Pretoria : Van Schaik, 1989.<br />

A Student's guide to valuations / W.A. Joubert, G. <strong>van</strong> N. Viljoen.<br />

2nd rev. ed. Pretoria : Academica, 1989.<br />

‘n Teoretiese agtergrond vir die onderwerp bewaring in argitektuur : 'n aan<strong>van</strong>gstudie /<br />

saamgestel deur Erich Hough en Fanus Lewis.<br />

Pretoria : s.n., 1989.<br />

Thibault as revolutionary architect / R.C. Fisher and D. Holm.<br />

S.l. : s.n., 1989.<br />

Die vertoning moet voortgaan / Pirow Bekker.<br />

Pretoria : Academica, 1989.<br />

Waardasies : 'n handleiding vir studente / W.A. Joubert, G. <strong>van</strong> N. Viljoen.<br />

Pretoria : Academica, 1989.<br />

Werkboek vir persone- en familiereg / C J Davel ... et al.<br />

2de uitg. Pretoria : Digma, 1989.<br />

Wonderwerke <strong>van</strong> Jesus / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Prisma, 1989.<br />

Your heart : the unrefined facts / L.S. de Villiers, W.J. Serfontein.<br />

1st ed. Pretoria : HAUM Educational, 1989.<br />

Acute leukemias II : prognostic factors and treatment strategies / T. Buchner ... et al. eds.<br />

Berlin : Springer, 1990Afrika is blou soos 'n lemoen / P.H. Roodt.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1990.<br />

Afrika is ‘n blou lemoen / P H Roodt.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1990.<br />

Anatomie vir spraakheelkunde / C J Jacobs ... et al.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Fakulteit Geneeskunde Dept. Anatomie, 1990<br />

Antarctic ecosystems : ecological change and conservation / K.R. Kerry, G. Hempel (eds.).<br />

New York : Springer-Verslag, 1990.<br />

Bedryfsekonomie / S. Marx, W.F. Rademeyer (reds.)<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1990.<br />

Bedryfsingenieurswese : geleenthede en uitdagings vir die toekoms / P.S. Kruger.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 1990.<br />

Begin en begryp : werkboek, aan<strong>van</strong>gs- en remediëringslees vlak 1, boek 1 / programontwerp<br />

Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam.<br />

Hannetjie du Plessis.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990.


Begin en begryp : werkboek, aan<strong>van</strong>gs- en remediëringslees Vlak 1, boek 2 / programontwerp<br />

Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam,<br />

Hannatjie du Plessis kunstenaar Hannatjie Visser.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990<br />

Dogs and cats / Johannes Odendaal.<br />

1st ed. Cape Town : Tafelberg : 1992, 1990.<br />

Don de Ridder / Chris Pelser.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1990.<br />

Early Precambrian basic magmatism / edited by R.P. Hall and D.J. Hughes.<br />

Glasgow : Blackie New York : Chapman and Hall, 1990.<br />

Early Precambrian layered intrusions : a review / by C J Hatton and G von Gruenewaldt.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Instituut vir Geologiese Navorsing op die Bosveldkompleks, 1990.<br />

Familie-, erf- en opvolgsreg <strong>van</strong> die Bafokeng <strong>van</strong> Rustenburg. English.; Bafokeng family law<br />

and law <strong>of</strong> succession / R.D. Coertze.<br />

Rev. ed. Pretoria : Sabra, 1990.<br />

Finansiële bestuur / redakteur: I J Lambrechts.<br />

4de uitg. Pretoria : Van Schaik, 1990.<br />

Gebruike en gewoontes in die Bybel / H.F. Stander, J.P. Louw.<br />

Vereeniging : CUM, 1990.<br />

General principles <strong>of</strong> criminal law through the cases / by PJ Visser and JP Vorster, MC Mare.<br />

3rd ed. Durban : Butterworths, 1990.<br />

***The heart <strong>of</strong> Gull Rock / Margaret Bakkes translated by Madeleine <strong>van</strong> Biljon<br />

Pretoria : Daan Retief, 1990.<br />

Het gevaar Ergens aan zee / Vandeloo inleiding en woordverklaringe deur Tom Gouws.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Southern, 1990.<br />

Groen : gedigte oor die omgewing / saamgestel deur Johann Lodewyk Marais.<br />

Pretoria : HAUM-literer, 1990?<br />

Introduction to the uniform geometrical theory <strong>of</strong> diffraction / D.A. McNamara, C.W.I. Pistorius,<br />

J.A.G. Malherbe.<br />

Boston : Artech House, 1990<br />

In gesprek oor die erediens : Teologiese huldigingsbundel aan A.C. Barnard.<br />

1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1990.<br />

Jesus, die Kindervriend / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Prisma, 1990.<br />

J.H. Pierneef : sy lewe en sy werk / P.G. Nel (red.) O.J.O. Ferreira ... et al.<br />

Kaapstad : Perskor, 1990.<br />

Kerk en kerstening / H G <strong>van</strong> der Westhuizen.<br />

Pretoria : Kital, 1990.


Die Komposisionaliteitsbeginsel en die grammatika <strong>van</strong> Afrikaans / deur Adelia Carstens.<br />

Pretoria : s.n., 1990.<br />

Kort-kort : 75 ongebundelde kortkortverhale / Tom Gouws, P.H. Roodt (reds.)<br />

Pretoria : Van der Walt, 1990.<br />

Leespret : handleiding / A.C. Bouwer, J.A.E. du Plessis, A. Dednam.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990<br />

Lewe met woorde : opstelle oor die prosa / samesteller: Henriette Roos.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1990.<br />

Liberty and prosperity : essays on limiting government and freeing enterprise in South Africa /<br />

editors, Frank Vorhies and Richard J. Grant.<br />

Cape Town : Juta, 1990.<br />

Die Maatskappywet in 'n neutedop / deur Heinrich J. <strong>van</strong> Wyk.<br />

Pretoria : Die outeur, 1990.<br />

***Machado : a novel / Johann de Waal.<br />

Johannesburg : Penguin, 1990.<br />

Machadospoor / Johann de Waal.<br />

1. uitgawe. Pretoria : HAUM Literer, 1990.<br />

Medical practitioners and nursing pr<strong>of</strong>essionals as public managers / Yvonne Andrews.<br />

2nd ed., 1st impression 1990/04. Pretoria : HAUM Tertiary, 1990.<br />

Menslike histologie / G P Loots, H L Coetzee.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Dept. Anatomie, 1990?<br />

Menslike ontwikkeling / D.A. Louw in samewerking met A. Botha ... et al.<br />

2de uitg. Pretoria : HAUM Tersier, 1990.<br />

Mosaic / ompiled by Lynda Gilfillan and Blanche Scheffler.<br />

Hodder and Stoughton Educational Randburg, 1990.<br />

Negotiations in the RSA : selected issues and viewpoints / M. Hough, A. du Plessis, M. <strong>van</strong> der<br />

Merwe (eds.).<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies University <strong>of</strong> Pretoria, 1990.<br />

Onder andere : die Afrikaanse letterkunde en kulturele kontekste / redaksie: Charles Malan,<br />

G.A. Jooste<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Suid-Afrika, c1990.<br />

Ontleding en vertolking <strong>van</strong> finansiële state / Marius Koen, H.A. <strong>van</strong> der Laan.<br />

2de uitgawe. Kenwyn : Juta, 1990.<br />

People and violence in South Africa / B. McKendrick, Wilma H<strong>of</strong>fmann.<br />

Oxford : Oxford University Press, 1990.<br />

Praktiese anatomie / Tobie Muller.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Dept. Anatomie, 1990?<br />

Productivity decoding <strong>of</strong> financial signals / Bazil J. <strong>van</strong> Loggerenberg.<br />

Buckingham : Productivity Measurement Associates, 1990-.


Program en problematiek / Elize Botha, Snyman, Henning.<br />

Durban : Butterworths, 1990.<br />

Purchasing and materials management : principles in perspective / W.M.J. Hugo, D.C. <strong>van</strong><br />

Rooyen.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 1990.<br />

Rekenaar as hulpmiddel in leesonderrig / J.A.E.du Plessis and A.C.Bouwer.<br />

Pretoria : HSRC, 1990.<br />

***The road back / Margaret Bakkes translated by Madeleine vna Biljon.<br />

Pretoria : Daan Retief, 1990.<br />

Sintaksis / Hans du Plessis.<br />

Pretoria : Academica, 1990.<br />

Skuiwelinge / Hans du Plessis.<br />

Pretoria : HAUM-Literêr, 1990.<br />

Sociology and society : a humanist pr<strong>of</strong>ile / editor, Cornie Alant authors, Cornie Alant ... et al.<br />

1st ed. Johannesburg : Southern Book Publishers, 1990.<br />

Soetdoring / Margaret Bakkes.<br />

Pretoria : Daan Retief, 1990.<br />

Die Somber muse / Joan Hambidge.<br />

Kaapstad : Juta, 1990.<br />

Taalvarieteite en die wording <strong>van</strong> Afrikaans in Afrika / M.C.J. <strong>van</strong> Rensburg.<br />

Bloemfontein : Patmos, 1990.<br />

Tachycardia /Joan Hambidge.<br />

Kenwyn : Jutalit, 1990.<br />

Traffic flow theory / S.C. <strong>van</strong> As, H.S. Joubert.<br />

3rd ed. Pretoria : SARB Chair in Transportation Engineering, Dept. <strong>of</strong> Civil Engineering, University <strong>of</strong><br />

Pretoria, 1990.<br />

***Uit die skatkis <strong>van</strong> Shakespeare / Charles en Mary Lamb ; vertaal deur Marlise Joubert.<br />

illustrasies Friedel El<strong>of</strong>f.<br />

Pretoria : Daan Retief, 1990.<br />

Verdraaide raaisels / Joan Hambidge.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau : World International, 1990.<br />

The Victimology handbook : research findings, treatment, and public policy / edited by Emilio<br />

C. Viano.<br />

New York : Garland, 1990.<br />

Viool en voorlaaier : kultuurstudie in 'n Rome wat brand / Charles Malan.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990.<br />

'n Vriend in ons poorte : studies opgedra aan Pr<strong>of</strong>. Paul du Plessis / redakteurs: J.H. Coetzee,<br />

S.J. Nortje, H. Viviers.<br />

Johannesburg : Departement Bybelkunde, Randse Afrikaanse Universiteit, 1990.<br />

Vuurvliegie / Helene de Kock.


Kaapstad : Human & Rousseau, 1990.<br />

Werkboek vir erfreg / redaktrise: Susan Scott outeurs: D.S.P. Cronjé ... et al.<br />

Pretoria : Digma, 1990<br />

Werkboek vir kommersiële reg / redakteur J.M. Otto medewerkers A. Boraine ... et al.<br />

2de uitg. Pretoria : Digma, 1990<br />

Workbook for the law <strong>of</strong> delict / authors, J Neethling, JM Potgieter, TJ Scott editor, TJ Scott.<br />

Pretoria : Digma, 1990.<br />

Workbook for the law <strong>of</strong> succession / authors, DSP Cronje ... et al. ; editor, Susan Scott.<br />

Pretoria : Digma, 1990.<br />

Grondbeginsels <strong>van</strong> die bedryfsekonomie.<br />

Hers. uitg.. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1991, 1984.<br />

ABC vir ouers : 'n werkboek oor geslagsvoorligting / Linda <strong>van</strong> Rooyen.<br />

Wellington : Bybelkor, 1991.<br />

Accounting disclosure / by E. Coetzee, S.F. Booysen, H.R.B. Oppermann.<br />

Kenwyn : Juta, 1991.<br />

Afrikaanse woordelys en spelreels / in opdrag <strong>van</strong> die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap<br />

en Kuns saamgestel deur die Taalkommissie.<br />

8ste, verbeterde uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1991.<br />

Alles op die spel / George Weideman.<br />

Durbanville : Klipbok, 1991.<br />

Apartheid city in transition / Mark Swilling, Richard Humphries, Khehla Shubane.<br />

Cape Town : Oxford University Press Durban : Centre for Socio-legal Studies, 1991.<br />

***Arbeit macht frei / P H Roodt.<br />

[s.l.] : [s.n.], 1991.<br />

Aspects <strong>of</strong> Tsonga law / J.B. Hartman.<br />

1st ed. Pretoria : J.B. Hartman (Dept. <strong>of</strong> Anthropology and Archaeology, University <strong>of</strong> Pretoria, Pretoria<br />

0001) , 1991.<br />

Bedryfsekonomie : riglyne vir ondernemingsbestuur / onder redaksie <strong>van</strong> S. Marx, W.F.<br />

Rademeyer en H.J.J. Reynders.<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1991.<br />

***Besoeker / P H Roodt.<br />

[s.l.] : [s.n.], 1991.<br />

Byderwets en gereformeerd : kerkregtelike opstelle opgedra aan P.B. <strong>van</strong> der Watt / P J Strauss<br />

(redakteur).<br />

Bloemfontein : Pro Christo, 1991.<br />

D.M. Joubert : Renaissance-mens / redaksiekomitee: A. Breedt ... et al.<br />

1ste uitg. Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1991.<br />

Daar is spore op die maan / Eleanor Baker.<br />

Pretoria ; HAUM-Literêr, 1991.


Debating a bill <strong>of</strong> rights : keynote addresses from a conference organized by the Liberal<br />

Democratic Association in conjunction with Institute for a Democratic Alternative in South<br />

Africa, Pietermaritzburg, July 1991 / edited by Mike Cowling and Tony Barrett.<br />

Pietermaritzburg : Natal Witness, 1991.<br />

Demografie : die studie <strong>van</strong> menslike bevolkings / W.P. Mostert, J.S. Oosthuizen, B.E. H<strong>of</strong>meyr.<br />

Pretoria : HSRC, 1991.<br />

Die derde oorlog teen Mapog / Hans Pienaar.<br />

Mowbray [South Africa] : IDASA, 1991.<br />

Derdepartyvergoedingsreg : ingevolge die Multilaterale Motorvoertuigongelukkefondswet 93<br />

<strong>van</strong> 1989 / H B Klopper.<br />

Pretoria : Academica, 1991.<br />

Dialogue beyond polemics / Rex <strong>van</strong> Vuuren.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1991.<br />

Die dieper ruimte / Pirow Bekker.<br />

Cape Town : Jutalit, 1991.<br />

Disse flippen stukkende wêreld die, my ou / Hans du Plessis.<br />

Pretoria : HAUM, 1991.<br />

***En dan die duiseling <strong>van</strong> herfs / P H Roodt<br />

[s.l.] : [s.n.], 1991<br />

Estates : planning and administration / principal authors, W. Abrie ... et al. ; specialist writers,<br />

W.J. <strong>van</strong> Dyk, H.F. Venter ; co-worker, Alida Steyn.<br />

2nd ed. Pretoria : ProPlus Publishers, 1991.<br />

Gazankulu en sy mense / J.D. Kriel en J.B. Hartman.<br />

1ste uitg. Pretoria : Kriel & Hartman (Dept. Volkekunde en Argeologie, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria,<br />

Pretoria 0002) , 1991.<br />

Die geel geluid <strong>van</strong> die son / P.H. Roodt.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM Literer, 1991.<br />

Gemeenskapswerk en gemeenskapsontwikkeling : perspektiewe op mensontwikkeling / A.<br />

Lombard in samewerking met M.L. Weyers, J.H. Schoeman.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM Tersier, 1991.<br />

Gesinsterapie : 'n opvoedkundig-sielkundige perspektief / M J Griesel, L J Jacobs.<br />

Pretoria : Academica, 1991<br />

Grondklassifikasie : 'n taksonomiese sisteem vir Suid-Afrika<br />

2de hers. uitg. Pretoria : Navorsingsinstituut vir Grond en Besproeiing, 1991.<br />

Die Groot Afrikaanse koorleiersgids / redakteur Salome Hendrikse.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1991.<br />

Hahlo's South African company law through the cases : a source book / / by J.T. Pretorius ... et<br />

al.<br />

5th ed. Cape Town : Juta, 1991<br />

***Heuning bloei / P H Roodt.<br />

[s.l.] : [s.n.], 1991.


Human development / D.A. Louw in collaboration with A.Botha ... et al.<br />

Pretoria : HAUM Tertiary, 1991<br />

***I want to be left alone / P H Roodt.<br />

[s.l.] : [s.n.], 1991<br />

Inleiding tot finansiele verslagdoening / skrywers: M. Roode, M. Koen, B. Kruger<br />

medeskrywers: G.J. Badenhorst, M.J. Viljoen.<br />

4de uitg. Pretoria : M. Roode, Posbus 37569, Faerie Glen 0043, 1991.<br />

***Jan de Wet se weë / P H Roodt.<br />

[s.l.] : [s.n.], 1991.<br />

Kommandolewe tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1991.<br />

Koöperasie-stories : die omnibus / P.G. du Plessis.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Perskor 1977, 1991.<br />

Later answers / Bonaventure Hinwood.<br />

Pretoria : B. Hinwood, 1991<br />

Leer presteer : 'n werkboek / Andrew P. du Toit, Margaret Orr, Babs Meiring.<br />

1ste uitg. Halfweghuis : Southern Boekuitgewers, 1991.<br />

***Die legende <strong>van</strong> Johanna Appelgryn / P H Roodt.<br />

[s.l.] : [s.n.], 1991.<br />

Marabastad <strong>of</strong> die Asiatiese bazaar : geboue en plekke <strong>van</strong> belang : 'n verslag <strong>van</strong> 'n opname<br />

aan Die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede / Schalk le Roux.<br />

Pretoria : Schalk le Roux Uys Kruger Argitekte, 1991.<br />

Medical management <strong>of</strong> breast cancer / edited by Trevor J. Powles, Ian E. Smith.<br />

London : Martin Dunitz Philadelphia : J.B. Lippincott, 1991.<br />

Ons Joodse bure / redakteur: W.C. <strong>van</strong> Wyk medewerkers: L.C. Bezuidenhout ... et al.<br />

Pretoria : Kital, 1991.<br />

Proclus <strong>van</strong> Konstantinopel : preke uit die kerklike feesjaar / inleiding en tekste met vertaling en<br />

kommentaar, J.H. Barkhuizen.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Dept. Grieks, 1991.<br />

Produksie- en operasionele bestuur : 'n praktiese beskouing / redakteurs P.W.C. de Wit S.A.<br />

Hamersma outeurs J. Arangies ... et al.<br />

1ste uitg. Halfway House : Southern Book Publ., 1991.<br />

Rekeningkunde : praktiese werkboek / skrywer: J.E. Myburgh, medeskrywer: E.M. Koen.<br />

2de uitg. Pretoria : Die outeurs, 1991.<br />

***Saterdagskind / Helene de Kock.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1991.<br />

Skeppingsverhaal / P.C. Haarh<strong>of</strong>f, Frans Claerhout.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1991.<br />

Soen<strong>of</strong>fer / Bonaveture Hinwood.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1991.


Soil classification : a taxonomic system for South Africa / by the Soil Classification Working<br />

Group.<br />

2nd rev. ed. Pretoria : Dept. <strong>of</strong> Agricultural Development, 1991.<br />

South Africa in the nineties / editors, D.J. <strong>van</strong> Vuuren ... et al.<br />

Pretoria : HSRC, 1991<br />

Soveel nagte plotseling / Chris Pelser.<br />

1ste uitg. Somerset-Wes : Queillerie, 1991.<br />

Die stadsklerk / redakteur, A. Viljoen medewerkers, P.S. Botes ... et al.<br />

1ste uitg. Halfweghuis : Southern Book, 1991.<br />

Die Stand <strong>van</strong> verpleging : 'n eeufees publikasie / redakteurs: Leana R. Uys, Heilie H.M. Uys,<br />

Wilma J. Kotzé<br />

Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1991<br />

State <strong>of</strong> the art <strong>of</strong> nursing : a centenary publication / edited by Leana R. Uys, Heilie H.M. Uys,<br />

Wilma J. Kotze.<br />

Pretoria : South African Nursing Association, 1991.<br />

The stone country / Alex La Guma.<br />

Cape Town : David Philip : 1993, 1991.<br />

The strategic significance <strong>of</strong> Walvis Bay and the Penguin Islands : case-history, value<br />

assessment and future implications / A. Du Plessis.<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria = Instituut vir Strategiese Studies,<br />

Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1991.<br />

Die Strewe na voortreflikheid : die eeufees <strong>van</strong> staatsregistrasie vir verpleegkundiges en<br />

vroedvroue in Suid-Afrika 1891-1991 / Charlotte Searle vertaal deur Rika Opper.<br />

Durban : Butterworths, 1991<br />

Suksesvolle onderrig : riglyne vir dosente, onderwysers en opleiers / S.P.T. Malan en P.H. du<br />

Toit (redakteurs).<br />

Hatfield, Pretoria : Academica, 1991.<br />

Text and interpretation : new approaches in the criticism <strong>of</strong> the New Testament / edited by P.J.<br />

Hartin and J.H. Petzer.<br />

Leiden : Brill Princeton : University Library, 1991.<br />

Towards excellence : the centenary <strong>of</strong> state registration for nurses and midwives in South<br />

Africa, 1891-1991 / Charlotte Searle.<br />

Durban : Butterworths, 1991.<br />

Turbo Pascal precisely / Judy Bishop.<br />

Wokingham : Addison-Wesley Pub. Co., 1991.<br />

Verlate plekke / Welma Odendaal.<br />

1ste uitg. Plumstead : Chameleon Press, South Africa, 1991.<br />

Die verlore simbool / Joan Hambidge.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1991.<br />

Vreemde tuiste (grootdruk) / Margaret Bakkes.<br />

Pretoria: Daan Retief, c 1991.


***Wanneer ‘n deur toe gaan, hou jy aan met stap / P H Roodt<br />

[s.l.] : [S.n.], 1991.<br />

***Wat ontbreek kan nie vertel word nie / P H Roodt.<br />

[ s.l. ] : [s.n.], 1991.<br />

Afrikaans nà apartheid / redakteur V.N. Webb.<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1992.<br />

Afrikanergeskiedskrywing : verlede, hede en toekoms / F.A. <strong>van</strong> Jaarsveld.<br />

Johannesburg : Lex Patria, 1992.<br />

Agricultural restructuring in Southern Africa : papers presented at an international symposium<br />

held at Swakopmund, Namibia, 24-27 July, 1990 / edited by Csaba Csaki ... et al.<br />

Windhoek Namibia : International Association <strong>of</strong> Agricultural Economists, 1992.<br />

Akkulturasie : teorie en praktyk / H. Els.<br />

2de uitg. Brooklyn : H. Els (Posbus 11461, Brooklyn 0011) , 1992.<br />

Animal welfare : proceedings <strong>of</strong> the Animal Welfare Sessions, XXIV World Veterinary Congress,<br />

Rio de Janeiro, 1991 / edited by J.H. Seamer and F.W. Quimby.<br />

London : World Veterinary Association, Animal Welfare Committee, 1992.<br />

Aspects <strong>of</strong> community health / edited by, Charlotte Searle, Hilla I.L.Brink, Wilhelmina C.<br />

Grobbelaar.<br />

7th ed. Cape Town : King Edward VII Trust, 1992.<br />

Community work and community development : perspectives on social development / A.<br />

Lombard in collaboration with M.L. Weyers, J.H. Schoeman.<br />

1st ed. Pretoria : HAUM Tertiary, 1992.<br />

Conservation and utilization <strong>of</strong> the Nile crocodile in South Africa : handbook on crocodile<br />

farming / edited by G.A. Smith and J. Marais.<br />

Pretoria : The Crocodilian Study Group <strong>of</strong> Southern Africa, 1992.<br />

Corporate law / H.S. Cilliers ... et al.<br />

2nd ed. Durban : Butterworths, 1992.<br />

Developing and measuring competence / edited by Danny Saunders and Phil Race.<br />

London : Kogan Page, 1992.<br />

Dictata ad ius hodiernum Jacobi Voordae : secundum librum quod appelatur differentiae iuris<br />

Romani et Belgici / ediderunt Ph J Thomas, Paul <strong>van</strong> Warmelo.<br />

Pretorienses : Universitatem Pretoriensem, 1992.<br />

Dogmatiek as konfessionele en akademiese dissipline : terugblik en vooruitskouing / C.J.<br />

Wethmar.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1992<br />

Drietalige regswoordeboek= Trilingual legal dictionary : Engels-Afrikaans, Latyn-Afrikaans-<br />

Engels, Afrikaans-Engels : English-Afrikaans, Latin-Afrikaans-English, Afrikaans-English / V.G.<br />

Hiemstra en H.L. Gonin.<br />

3de uitg. Johannesburg : Juta, 1992.


Effektiewe navorsing : navorsingshandleiding vir tersiere opleidingsinrigtings :<br />

geesteswetenskaplike komponent / C D Jacobs, J B Haasbroek, S W Theron.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1992.<br />

En nou, Afrikaans? / Hans du Plessis.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1992.<br />

From diversity to healing : papers from the 5th Biennial International Conference <strong>of</strong> the South<br />

African Institute <strong>of</strong> Marital and Family Therapy : July 1990 / edited by Jean Mason, Julian<br />

Rubenstein and Suzanne Shuda.<br />

Durban : South African Institute <strong>of</strong> Mental and Family Therapy, 1992.<br />

General surgery / C J Mieny.<br />

Pretoria : Academica, 1992.<br />

God roep jou : oordenkings oor Romeine 12-16 / Julian Müller.<br />

Kaapstad : Lux Verbi, 1992.<br />

Herfsverhale / Fransi Phillips.<br />

1ste uitg. Somerset-Wes, Suid-Afrika : Queillerie, 1992.<br />

Hiermaals / Lina Spies.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1992.<br />

Human resources management / P.D. Gerber, P.S. Nel, P.S. <strong>van</strong> Dyk.<br />

2nd ed. Halfway House South Africa : Southern Book, 1992.<br />

Inhuldigingsrede Pr<strong>of</strong> Philippus Smit : Negende Rektor <strong>van</strong> die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : 27<br />

April 1992, Aula.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1992.<br />

Inleiding tot die dogmatiek aan die hand <strong>van</strong> die Nederlandse Gelo<strong>of</strong>sbelydenis / J.A. Heyns.<br />

1ste uitg. Halfway House : NG Kerkboekhandel 1988, 1992.<br />

Inleiding tot enkele rekeningkundige onderwerpe / M.J. du Preez ... et al.<br />

5de uitg. Pretoria : Die Skrywers, 1992<br />

Inleiding tot finansiele verslagdoening / skrywers: M. Roode, M. Koen, B. Kruger<br />

medeskrywers: J.G.I. Oberholster, M.J. Viljoen.<br />

5de uitg. Pretoria : M. Roode (Posbus 37569, Faerie Glen 0043) , 1992.<br />

J P Oberholzer-huldigingsbundel by geleentheid <strong>van</strong> aanvaarding <strong>van</strong> emeritaat : Hervormde<br />

teologie : verlede, hede en toekoms / S.J. Botha, J.H. Koekemoer, redaksie<br />

Pretoria : Tydskrifafdeling <strong>van</strong> die Nederduitsch Hervormde Kerk <strong>van</strong> Afrika, 1992.<br />

Jaarringe / Henriette Grové.<br />

Cape Town : Tafelberg : 1992, c1978<br />

Jerusalemgangers / Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1992.<br />

Die Kommunikatiewe benadering tot tweedetaalonderrig : Afrikaans op senior primere vlak / H.<br />

Kroes, koordineerder.<br />

Johannesburg : Lexicon, 1992.<br />

A land tax for the new South Africa? : The proceedings <strong>of</strong> a conference on 20 March 1992<br />

presented by the Centre for Human Rights, University <strong>of</strong> Pretoria / edited by RCD Franzsen and


CH Heyns.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Centre for Human Rights, 1992.<br />

Leading issues in South African microeconomics : selected readings / Philip A. Black, Brian E.<br />

Dollery.<br />

1st ed. Halfway House : Southern Book, 1992.<br />

Lekkerluisterleesstories / R. Snyman, A. Kloppers.<br />

1st ed. Hatfield Academica 1992.<br />

Los my uit paloekas /George Weideman.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1992.<br />

***Meeting the other : a guide for tge development <strong>of</strong> intercultural awareness = Ontmoeting met<br />

die ander : ‘bgids <strong>van</strong> interkulturele bewustheid / Charles<br />

Malan.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council (South Africa), c1992<br />

Northern Sotho for first-years / by E.B. <strong>van</strong> Wyk ... et al. ; translated by C.M. Greaves.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1992.<br />

Onderwysvernuwingstrategie : vrae en antwoorde.<br />

Pretoria : Dept. <strong>van</strong> Nasionale Opvoeding, 1992.<br />

Ontleding en vertolking <strong>van</strong> finansiële state / M Koen en H A <strong>van</strong> der Laan.<br />

3de uitg. Kaapstad : Juta, 1992.<br />

Openbaringe en Johannes / Phil du Plessis met tekeninge deur Braam Kruger.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Carrefour Press, 1992.<br />

The postmarks <strong>of</strong> South Africa : including postmarks <strong>of</strong> former South African states and<br />

colonies, also Basutoland, Bechuanaland, and Swaziland, including commemorative<br />

postmarks, but excluding machine postmarks / by Ralph F. Putzel.<br />

Tokai, South Africa : Ralph F. Putzel, 1992-<br />

A practical guide on implementing suggestion systems / Andrew E. Marx.<br />

Kenwyn : Juta, 1992.<br />

Praktiese osteologie / J. Duminy.<br />

Pretoria : Departement Anatomie Fakulteit Geneeskunde Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1992<br />

Proceedings <strong>of</strong> the Third South African Workshop on Pattern Recognition, 26 November 1992,<br />

Pretoria University / Liesbeth Botha, Pieter Vermeulen, editors.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 1992?<br />

Production and operations management : a practical approach / editors P.W.C. de Wit, S.A.<br />

Hamersma authors J. Arangies ... et al.<br />

1st ed. Halfway House : Southern : International Thomson Pub., 1992.<br />

Pr<strong>of</strong>essional practice : a South African nursing perspective / Charlotte Searle and Silvia Pera.<br />

2nd ed. Durban : Butterworths, 1992.<br />

Proterozoic crustal evolution / edited by K.C. Condie.<br />

New York : Elsevier New York, NY, USA : Sole distributors for the USA and Canada, Elsevier Science<br />

Pub. Co, 1992.


Psychological counselling in the South African context / edited by Johann Uys.<br />

Cape Town : Maskew Miller Longman 385 p., 1992.<br />

Publieke administrasie en bestuur : 'n handleiding in sentrale, regionale, en munisipale<br />

administrasie en bestuur / P S Botes ... et. al.<br />

Pretoria : HAUM Tersier, 1992.<br />

Readings in sport psychology / Justus R. Potgieter, editor.<br />

Stellenbosch : Institute for Sport and Movement Studies University <strong>of</strong> Stellenbosch, 1992.<br />

The school : financial management tools / F. Berkhout, Sarie J. Berkhout.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1992.<br />

Seed analysis / edited by H.-F. Linskens and J.F. Jackson.<br />

Berlin : Springer, 1992<br />

Selected <strong>of</strong>ficial South African strategic perceptions, 1989-1992 / A. Du Plessis, M. Hough.<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies University <strong>of</strong> Pretoria, 1992.<br />

Die Skool : finansiële bestuurstegnieke / F. Berkhout, Sarie J. Berkhout.<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1992.<br />

Slagplaas / Koos Prinsloo.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1992.<br />

Spies op sy stukke / Jan Spies ; byeengebring deur P.G. du Plessis ; geillustreer deur Fred<br />

Mouton.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1992.<br />

Standaarde vir 'n nuwe onderwysbestel= Standards for a new education dispensation : referate<br />

gelewer by die twee-en-dertigste Kongres <strong>van</strong> die Opvoedkundevereniging <strong>van</strong> Suid-Afrika<br />

gehou op 15-17 Januarie 1992 by die Universiteit <strong>van</strong> die Oranje Vrystaat : papers read at the<br />

thirty-second Congress <strong>of</strong> the Education Association <strong>of</strong> South Africa held on 15-17 January<br />

1992 at the University <strong>of</strong> the Orange Free State / editor, M. Dreckmeyr.<br />

Pretoria : EASA, 1992.<br />

Tandem / Lieb Sauermann, Johann de Jager.<br />

1ste uitg. Pretoria : Tandem, 1992<br />

Die Toubrug / Erika Murray-Theron.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1992.<br />

A Tribute to J.R.R. Tolkien, 3 January 1892-2 September 1973 : centenary / edited by Rosemary<br />

Gray.<br />

1st ed. Pretoria : University <strong>of</strong> South Africa : 1987, 1992.<br />

Venster op sport : Christelike perspektiewe / Bennie <strong>van</strong> der Walt ... et al.<br />

Potchefstroom : Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1992.<br />

Verweerde aardbol / Johann Lodewyk Marais.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1992.<br />

Voëls <strong>van</strong> anderste vere : gedigte vir kinders / Antjie Krog ; English translation by Michael Cope<br />

; inguqulelo yesiXhosa nguSandike Dikeni. Birds <strong>of</strong> different feather Iintaka zolunye usiba.<br />

Kaapstad : Buchu Books, 1992.


Waardasies : 'n handleiding vir studente / W. A. Joubert, G. <strong>van</strong> N. Viljoen.<br />

2de hers. uitg. Pretoria : Academica, 1992.<br />

Wealth or poverty? : critical choices for South Africa / edited by Robert Schrire.<br />

Cape Town : Oxford University Press : NECC, 1992.<br />

World <strong>of</strong> words : user's manual / Cecilia Bouwer.<br />

Pretoria : HSRC, 1992<br />

The ABC <strong>of</strong> financial management : an introduction to financial management and analysis / by<br />

F.C.H. Lovemore and L.M. Brummer.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1993.<br />

Accounting statements and guidelines / edited by H R B Oppermann ... et al.<br />

5th ed. Kenwyn : Juta, 1993.<br />

Agricultural policy reforms and regional market integration in Malawi, Zambia, and Zimbabwe /<br />

edited by Alberto Valdez and Kay Muir-Leresche.<br />

Washington : International Food Policy Research Institute, 1993.<br />

'n Baie lang brief aan Rolf / Fransi Phillips.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM Literer, 1993.<br />

Basic principles <strong>of</strong> consumer credit law / by N.J. Grové and L. Jacobs.<br />

Cape Town : Juta, 1993.<br />

Basic principles <strong>of</strong> the South African business law / editor, C J Nagel contributors, A Boraine ...<br />

et al.<br />

Johannesburg : Lex Patria, 1993.<br />

Basiese beginsels <strong>van</strong> die Suid-Afrikaanse besigheidsreg / redakteur C J Nagel medewerkers A<br />

Boraine ... et al.<br />

Johannesburg : Lex Patria, 1993.<br />

Begin en begryp : werkboek, aan<strong>van</strong>gs- en remediëringslees Vlak 1. boek 3 / programontwerp<br />

Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam,<br />

Hannetjie du Plessis kunstenaar Hannetjie Visser.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1993.<br />

Belastingwerkboek 1993 / E M Stack ... et al..<br />

Pretoria : Digma, 1993<br />

Bemarkingsbestuur / redakteurs S. Marx, A. <strong>van</strong> der Walt skrywers G.J. de J. Cronje ... et al..<br />

2de uitg. Kaapstad : Juta, 1993<br />

Beslote korporasies : 'n volledige gids / HS Cilliers ... et al.<br />

2de uitg. Durban : Butterworths, 1993.<br />

Biology teaching : an information and study manual for students and teachers / I.S. <strong>van</strong><br />

Aswegen ... et al.<br />

1st ed. Pretoria : Acacia, 1993.<br />

The black child in crisis : a socio-educational perspective. Volume 1 / editor, J. le Roux.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1993.<br />

Boedels : beplanning en bereddering / ho<strong>of</strong>skrywers: W Abrie ...et.al..<br />

3de uitg. Pretoria : ProPlus, 1993.


Bushveld trees, lifeblood <strong>of</strong> the Transvaal Lowveld / Malcolm Funston text by Peter Borchert<br />

and Braam <strong>van</strong> Wyk.<br />

Cape Town : Fernwood, 1993.<br />

The capture and care manual : capture, care, accomodation and transportation <strong>of</strong> wild African<br />

animals / edited by Andrew A. McKenzie.<br />

Pretoria : Wildlife Decision Support Services, 1993.<br />

Cereal science and technology : impact on a changing Africa / editors, J.R.N. Taylor, P.G.<br />

Randall, J.H. Viljoen.<br />

ICC International Symposium (1993 :Pretoria, RSA)<br />

Classroom practice : an orientation / W.J. Louw, editor.<br />

Pretoria : Academica, 1993.<br />

Close corporations : a comprehensive guide / H.S. Cilliers ... et al.<br />

2nd ed. Durban : Butterworths, 1993.<br />

Conference papers : air power in developing countries with consideration <strong>of</strong> the RSA in a<br />

regional role / M Hough, A du Plessis (eds).<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Institute for Strategic Studies, 1993.<br />

Critical issues in modern education / editors, Elise I. Dekker, Eleanor M. Lemmer.<br />

Durban : Butterworths, 1993<br />

Didactics for the undergraduate student / W.J. Fraser, C.P. Loubser, M.P. <strong>van</strong> Rooy.<br />

2nd ed. Durban : Butterworth, 1993.<br />

Dis 'n fees! : ek en die erediens / Julian Müller ; illustrasies: Hannes Burger.<br />

1ste uitg. Halfway House : Orion, 1993.<br />

Een liggaam, baie lede : die kerk se ekumeniese roeping wêreldwyd en in Suid-Afrika / onder<br />

redaksie <strong>van</strong> Dionne Crafford en Gustav Gous.<br />

1ste uitg. Pretoria : Verba Vitae, 1993.<br />

Egodokumente : persoonlike ervaringe uit die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 / onder redaksie<br />

<strong>van</strong> Andre Wessels, A.W.G. Raath, F.J. Jacobs.<br />

Bloemfontein : Oorlogsmuseum, 1993.<br />

Farmakologie / De K. Sommers.<br />

5de uitgawe. Durban : Butterworth, 1993.<br />

A future for geography in education : proceedings <strong>of</strong> symposium held at the Department <strong>of</strong><br />

Geography, University <strong>of</strong> Pretoria on 11 August 1993 / U.J. Fairhurst, P.S. Hattingh, eds.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Dept. <strong>of</strong> Geography, 1993.<br />

Gender issues in Africa : women and change / U J Fairhurst, ed.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Dept. <strong>of</strong> Geography, 1993.<br />

Geniet die oorlog, die vrede gaan erger wees / P.H. Roodt.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1993.<br />

Geography and gender : a record <strong>of</strong> shared experieces / U J Fairhurst, ed.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Dept. <strong>of</strong> Geography, 1993.<br />

Geslagsopvoeding : 'n handleiding vir die opvoeder / deur Linda <strong>van</strong> Rooyen, Nelia Louw.<br />

Pretoria : Academica, 1993.


Group statements / H.S.Cilliers ... et al.<br />

4th ed. Durban : Butterworths, 1993.<br />

Holisme in bestuursopleiding / D.C. <strong>van</strong> Rooyen.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1993<br />

IntEnt92 : internationalizing entrepreneurship education and training : proceedings <strong>of</strong> the<br />

IntEnt92 conference, Dortmund, June 23-26 / edited by Heinz Klandt, Detlef Muller-Boling.<br />

Koln-Dortmund : Forderkreis Grundungs-Forschung, 1993<br />

Introductory notes on South African human rights law / Johann <strong>van</strong> der Westhuizen.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Centre for Human Rights, 1993.<br />

Kennis klop kanker / Albert Stegmann Alberts.<br />

Pretoria : HAUM Tersier, 1993.<br />

Die kêrel <strong>van</strong> die Pêrel. <strong>of</strong>, Anatomie <strong>van</strong> 'n leuenaar : drie vertellings waarin die liefde ter<br />

sprake kom / Henriette Grové.<br />

Kaapstad : Tafelberg, c1983.<br />

Knowledge beats cancer / A.S. Alberts.<br />

Pretoria : HAUM Tertiary : 1993.<br />

Kortgolf : 25 kortkortverhale / samestellers, Tom Gouws en P.H. Roodt.<br />

Pretoria : Van der Walt, 1993.<br />

Lag byvoorbeeld / Pirow Bekker.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1993.<br />

Language, law and equality : proceedings <strong>of</strong> the Third International Conference <strong>of</strong> the<br />

International Academy <strong>of</strong> Language Law (IALL) held in South Africa, April 1992 / Karel Prinsloo<br />

... et al., editors.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> South Africa, 1993.<br />

Lem / P.J. Haasbroek.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1993.<br />

L'histoire de la connaissance du comportement animal : actes du colloque international,<br />

Universite de Liege, 11-14 mars 1992 editor, Liliane Bodson.<br />

Liege : Université de Liege, 1993.<br />

Livestock production systems : principles and practice / edited by C. Maree and N.H. Casey.<br />

Pretoria. : Agri-Development Foundation, 1993.<br />

Museums en omgewingsopvoeding= Museums and environmental education / redakteur,<br />

Manus Moolman / editor, Manus Moolman.<br />

Pretoria : Nasionale Kultuurhistoriese Museum, 1993.<br />

Neklis : jollies en smarties soos uit- en ingeryg / deur P.G. du Plessis.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1993.<br />

On civil disobedience and civil government in South Africa / by Christ<strong>of</strong> Heyns edited by Tshidi<br />

Mayimele.<br />

Pretoria : Centre for Human Rights, University <strong>of</strong> Pretoria, 1993.<br />

Ouditkunde : vrae en antwoorde. 3 / redakteur: J D Gloeck medeskrywers: H de Jager ... et al..<br />

Pretoria : Unipret, 1993.


Perspectives in education (Johannesburg, South Africa)<br />

Pretoria, South Africa : Faculty <strong>of</strong> Education, University <strong>of</strong> Pretoria, 1993<br />

Plekke en geboue <strong>van</strong> Pretoria : 'n oorsig <strong>van</strong> hulle argitektoniese en stedelike belang. Schalk<br />

le Roux, redakteur en Nico Botes. Volume drie, Die Suidwestelike kwadrant<br />

Pretoria : Stadsraad <strong>van</strong> Pretoria, 1993.<br />

***Present national symbols <strong>of</strong> the Republic <strong>of</strong> South Africa : HSRC investigation into national<br />

symbols report : draft report / project leader: Charles Malan.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1993<br />

Proefwedstryd vir Wikus / Kobus Maree.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1993.<br />

Pr<strong>of</strong>essionele praktyk : 'n Suid-Afrikaanse verpleegperspektief / Charlotte Searle en Silvia Pera.<br />

2de uitg. Durban : Butterworths, 1993.<br />

The Psalms are yours / Roland E. Murphy.<br />

New York : Paulist Press, 1993.<br />

Psalms en l<strong>of</strong>gesange / in Afrikaans oorgesit Bonaventure Hinwood.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1993<br />

Public policy in South Africa in the year 2000 / P.H. Spies, editor.<br />

Bellville : Institute for Futures Research, University <strong>of</strong> Stellenbosch, 1993.<br />

Rasuur / Pirow Bekker.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1993.<br />

Religious freedom in South Africa : a collection <strong>of</strong> papers presented at the seventeenth<br />

symposium <strong>of</strong> the Institute for Theological Research (Unisa) held at the University <strong>of</strong> South<br />

Africa in Pretoria on 1 and 2 September 1993 / editor, J. Kilian.<br />

Pretoria : The University, 1993.<br />

Report on the development <strong>of</strong> tribal authorities in Gazankulu / J.B. Hartman ... et al.<br />

1st ed. Pretoria : J.B. Hartman (Dept. <strong>of</strong> Anthropology and Archaeology, University <strong>of</strong> Pretoria, Pretoria<br />

0002) , 1993.<br />

Rut : Bybelstudie / P.M. Venter, sketse deur Retha de Wet<br />

1ste uitg. Pretoria : Kital, 1993.<br />

School management : the task and role <strong>of</strong> the teacher / D C Badenhorst ... et al.<br />

Rev. ed. Pretoria : De Jager-HAUM, 1993.<br />

Seuntjies, dogtertjies en dingetjies : 'n gids vir ouers oor geslagsopvoeding aan hulle baba en<br />

kleuter / deur Linda <strong>van</strong> Rooyen.<br />

Wellington : Bybelkor, 1993.<br />

Skryf 'n storie : praktiese wenke en opdragte vir die voornemende skrywer / Hans du Plessis ;<br />

illustrasies: Frans Esterhuyse.<br />

Pretoria : Van der Walt, 1993.<br />

Simbolisme in die Afrikaanse digterlike tradisie / D.H. Steenberg red..<br />

Potchefstroom : Dept. Sentrale Publikasies (PU vir CHO), 1993.<br />

***The snow-angel / Fransi Phillips.<br />

Randburg: Fountain Press, 1993.


Somersetstraat 73, Graaff-Reinet, 1816-1993 / J T Kemp.<br />

Pretoria : HAUM, 1993<br />

South African industrial relations : theory and practice / P.S. Nel, P.H. <strong>van</strong> Rooyen.<br />

2nd rev. ed. Pretoria : Van Schaik, 1993.<br />

Stamregister <strong>van</strong> die familie Bodenstein / P.J. Coertze: samesteller.<br />

Pretoria : P.J. Coertze, 1993.<br />

A Story <strong>of</strong> two ways : thirty years <strong>of</strong> Old Testament scholarship in South Africa / J H le Roux.<br />

Pretoria : Verba Vitae, 1993.<br />

Strategic information technology management : perspectives on organizational growth and<br />

competitive ad<strong>van</strong>tage / edited by Rajiv D. Banker, Robert J. Kauffman, Mo Adam Mahmood.<br />

Harrisburg, Pa. : Idea Group, 1993.<br />

Towards a South African student volunteers organisation / edited by Christ<strong>of</strong> Heyns, Louisa<br />

Mokwena, Paseka Ncholo.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Centre for Human Rights, 1993.<br />

Van Shaka tot die Inkatha Vryheidsparty : ho<strong>of</strong>momente uit die geskiedenis <strong>van</strong> die Zulu (1816-<br />

1991) / H. Els.<br />

1. oplaag. Brooklyn, South Africa : H. Els, 1993.<br />

Visuele kuns en tegnologie / Elsie Botha-Ebbers.<br />

1ste uitg. Faerie Glen : Edukit, 1993.<br />

Werkboek vir personereg / Outeurs C J Davel, G J Pienaar.<br />

Pretoria : Digma, 1993.<br />

Wetenskap uit die natuur 7 / N.J.S. Basson ... et al.<br />

Kenwyn : Juta, 1993.<br />

Windows on the world <strong>of</strong> Jesus : time travel to Ancient Judea / Bruce J. Malina.<br />

Louisville : Westminster, 1993.<br />

World <strong>of</strong> words. Book 4a / contributing authors Barbara Hönck, Lynette Strydom editor Cecilia<br />

Bouwer artist Avril Olivier.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, Learning and Instructional Products, 1993.<br />

World <strong>of</strong> words. Book 4b / contributing authors Barbara Hönck, Lynette Strydom ; editor,<br />

Cecilia Bouwer ; artist Avril Olivier.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, Learning and Instructional Products, 1993.<br />

World <strong>of</strong> words. Book 5a / editor Cecilia Bouwer author Barbara Hönck artist Avril Olivier.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1993<br />

World <strong>of</strong> words. Book 5b / editor, Cecilia Bouwer ; author, Barbara Hönck ; artist, Avril Olivier.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1993.<br />

Zoo and wild animal medicine : current therapy. 3 / editor, Murray E. Fowler.<br />

3rd ed. Philadelphia : Saunders, 1993.<br />

Ad<strong>van</strong>ced first aid manual / Willie S. Conradie and Oppel B.W. Greeff<br />

Irene : Medpharm Publications, 1994


Albert, Lizzie en die tasrekenaar / Piet Grobler.<br />

Kenwyn : Juta, 1994.<br />

Altered state? : writing and South Africa / edited by Elleke Boehmer, Laura Chrisman, Kenneth<br />

Parker.<br />

Sydney : Dangaroo Press, 1994.<br />

Aspects <strong>of</strong> supervision : a guide for the contemporary public manager / Paul Botes.<br />

1st ed. Halfway House : Southern Book Publishers, 1994.<br />

Basic mathematics for economic and management sciences / F.L. Vivier, A. Swanepoel, N.G.N.<br />

Swart.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1994.<br />

Begin en begryp : werkboek, aan<strong>van</strong>gs- en remediëringslees Vlak 1 boek 4 / programontwerp<br />

Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam,<br />

Hannetjie du Plessis kunstenaar Hannetjie Visser.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994.<br />

Begin en begryp : werkboek, aan<strong>van</strong>gs- en remediëringslees Vlak 2, boek 3 / programontwerp<br />

Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam,<br />

Hannetjie du Plessis kunstenaar Hannetjie Visser.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994<br />

Begin en begryp : werkboek : remedieringsmodule, aan<strong>van</strong>gs- en remediëringslees /<br />

programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie<br />

Dednam, Hannetjie du Plessis kunstenaar Gabriel Dednam.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994.<br />

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster, W A Joubert, M Koen.<br />

5de uitg. Cape Town : Juta, 1994.<br />

Beyond the two cultures : university education in a technological era : the new South Africa<br />

and Germany / Walther Ch. Zimmerli.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Public Relations, 1994.<br />

The Black child in crisis : a socio-educational perspective Johann le Roux editor. Volume 2<br />

1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1994.<br />

***Bly by my <strong>van</strong>nag / Jeanette Ferreira.<br />

Midrand : Perskor, 1994.<br />

Boontjie kry sy loontjie / Piet Grobler.<br />

Kenwyn : Juta, 1994.<br />

***Brood en klip / Margaret Bakkes.<br />

Pretoria : Makro Boeke, 1994.<br />

Competitive frontiers : women managers in a global economy / edited by Nancy J. Adler and<br />

Dafna N. Izraeli.<br />

Cambridge, MA : Blackwell, 1994.<br />

Demografie : die studie <strong>van</strong> menslike bevolkings / W P Mostert, J S Oosthuizen, B E H<strong>of</strong>meyr.<br />

Hers. uitg. Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994.


Discrimination and the law in South Africa / edited by Christ<strong>of</strong>f Heyns, Johann <strong>van</strong> der<br />

Westhuizen, Tshidi Mayimele-Hashatse.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Centre for Human Rights, 1994.<br />

Dit is volbring! : die Johannese hantering en interpretasie <strong>van</strong> die kruisdood <strong>van</strong> Jesus in<br />

teologies-eksegetiese perspektief / J G <strong>van</strong> der Watt.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1994.<br />

Die donker melk <strong>van</strong> daeraad : oudstories en nuwe stories / George Weideman.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1994.<br />

Drama / Chris Barnard.<br />

Johannesburg : SAUK, 1994?.<br />

Die erodeerbaarheid <strong>van</strong> verskillende rotsformasies onder varierende vloeitoestande : Verslag<br />

aan die Waternavorsingskommissie / deur A <strong>van</strong> Schalkwyk, J M Jordaan en N Dooge<br />

Departement Geologie, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, Departement <strong>van</strong> Waterwese en Bosbou,<br />

Departement Siviele Ingenieurswese, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, Raad vir Geowetenskap.<br />

Pretoria : Water Research Commission, 1994.<br />

Gevallestudies in ouditkunde : kontroles en oudit in 'n rekenaaromgewing / J.G. <strong>van</strong> der Merwe.<br />

2de uitg. Menlopark : J.G. <strong>van</strong> der Merwe (Posbus 36213, Menlopark 0102) , 1994.<br />

Gevorderde noodhulp handleiding / Willie S. Conradie and Oppel B.W. Greeff<br />

Irene : Medpharm Publications, 1994.<br />

Green reporting in the Republic <strong>of</strong> South Africa / editors: Jacques Steyn, Quintus Vorster<br />

2nd ed. Pretoria : School <strong>of</strong> Accounting Sciences, University <strong>of</strong> Pretoria, 1994.<br />

The hand book : a practical approach to common hand problems / edited by Ulrich Mennen.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 1994.<br />

Handbook <strong>of</strong> marine mammals. Volume 5, The first book <strong>of</strong> dolphins / edited by Sam H.<br />

Ridgway and Richard Harrison. Volume 5, The first book <strong>of</strong> dolphins<br />

London : Academic Press, 1994.<br />

Die Heilige Gees : ontdek die grootsheid <strong>van</strong> die Heilige Gees se teenwoordigheid in die lewens<br />

<strong>van</strong> gelowiges / Stephan Joubert.<br />

Vereeniging : CUM Boeke, 1994.<br />

Herder <strong>van</strong> Angola / H G <strong>van</strong> der Westhuizen.<br />

Pretoria : Kital, 1994.<br />

Kapitaalinvesteringsbesluite: Beginsels en toepassings / G. du Toit, E. Neuland, E. Oost.<br />

Delhi : Integra, 1994.<br />

Katalogus <strong>van</strong> die F Z <strong>van</strong> der Merwe-versameling <strong>van</strong> Suid-Afrikaanse musiek in die Merensky-<br />

Biblioteek <strong>van</strong> die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : soos opgeteken tot 31 Augustus 1994 / deur G C<br />

Olivier & B G Liebenberg.<br />

Pretoria : s.n., 1994.<br />

Kom kyk my monsters / Annatjie Hanekom ; illustrasies deur Piet Grobler.<br />

Kenwyn : Juta, 1994.<br />

Koms <strong>van</strong> die hyreën / Dolf va n Niekerk.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1994.


Kry wiskunde klein / Kobus Maree.<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1994.<br />

Ligvoets : vyftig humoristiese verhale / 'n keur deur P.G. du Plessis en Marga St<strong>of</strong>fer.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1994.<br />

The magnificent seven and the other great tuskers <strong>of</strong> the Kruger National Park / Paul Bosman,<br />

Anthony Hall-Martin.<br />

Cape Town : Human en Rousseau, 1994.<br />

Man <strong>van</strong> kaliber / Helene de Kock.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1994.<br />

Mathematics for physical science / Lötz Strauss.<br />

1st ed. Pretoria : The author, 1994.<br />

Matteus <strong>van</strong>dag / Stephan Joubert.<br />

Halfway House : Orion, 1994.<br />

Mikro-organismes : lewensvorme met makro impak / T. E. Cloete.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1994.<br />

Model building specifications and standards guide for architect / H.W. Wegelin.<br />

3rd ed. Pretoria : Wegelin, 1994.<br />

Mushrooms <strong>of</strong> Southern Africa : field guide / G.C.A. <strong>van</strong> der Westhuizen, Albert Eicker.<br />

Cape Town : Struik, 1994.<br />

National oral health survey South Africa 1988/89 / compiled by P J <strong>van</strong> Wyk.<br />

Pretoria : Dept. <strong>of</strong> Health, 1994.<br />

Neurologie handleiding / outeur, C.H. <strong>van</strong> der Meyden illustrasies, W. <strong>van</strong> der Meyden.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Fakulteit Geneeskunde, 1994.<br />

Nutrient removal from wastewaters / edited by Nigel J. Horan, Paul Lowe, Ed I. Stentiford.<br />

Lancaster : Technomic, 1994.<br />

On being witnesses / J.J. Kritzinger, Willem Saayman.<br />

1st ed. Halfway House : Orion, 1994.<br />

Die optog <strong>van</strong> die aftjoppers / George Weideman.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1994.<br />

Plantproduksie en grondkunde : wetenskap om die son te oes / P.S. Hammes.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1994.<br />

Proclaim the gospel / C J A Vos.<br />

S.l. : Etoile, 1994.<br />

Public administration in post-apartheid South Africa : papers presented at the 3rd Winelands<br />

Conference held at the University <strong>of</strong> Stellenbosch, 1991 / edited by JJ Muller, A <strong>van</strong> Rooyen.<br />

Bellville : School <strong>of</strong> Public Management, University <strong>of</strong> Stellenbosch, 1994.<br />

Regional and local taxation in a future South Africa / edited by R.C.D. Franzsen.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Centre for Human Rights, 1994.


The Rele<strong>van</strong>ce <strong>of</strong> theology for the 1990s / edited by: J. Mouton, B.C. Lategan.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1994.<br />

Rights and constitutionalism : the new South African legal order / ed. By Dawid <strong>van</strong> Wyk…et al.<br />

Kenwyn : Juta, 1994.<br />

School readiness : a complete programme / M.W. De Witt, L. Rossouw, S.S. Le Roux.<br />

Pretoria : Acacia, 1994.<br />

Siklus / Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1994.<br />

Skoolgereedheid : 'n volledige program / M.W. De Witt, L. Rossouw, S.S. le Roux.<br />

Pretoria : Acacia, 1994.<br />

Skuiwelinge / Hans du Plessis.<br />

1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1994.<br />

Social theory / edited by N. Romm, M. Sarakinsky ... et al., contributers: Derik Gelderblom ...et<br />

al.<br />

1st ed. Johannesburg : Lexicon, 1994.<br />

Solution <strong>of</strong> continuous nonlinear PDEs through order completion / Michael B.<br />

Oberguggenberger, Elemer E. Rosinger.<br />

Amsterdam : Elsevier, 1994.<br />

Sounding wings : stories from South Africa / editors: Rosemary Gray and Stephen Finn.<br />

Cape Town : Maskew Miller Longman, 1994.<br />

Temas in die psigopedagogiek 1 / redakteur: G.V. Ferreira J.W.M. Pretorius, C.J. Gerda Bender.<br />

1ste uitg. Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en Boekhandelaars, 1994.<br />

Tieners gereed vir die lewe! / L. <strong>van</strong> Niekerk, D. <strong>van</strong> der Spuy.<br />

1st ed. Pretoria : J.P. <strong>van</strong> der Walt 1994.<br />

Veelluik : opstelle oor die letterkunde / Elsa Nolte.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1994.<br />

Veterinêre patologie : 'n perspektief / N.P.J. Kriek.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1994.<br />

Wildlife ranching : a celebration <strong>of</strong> diversity : proceedings <strong>of</strong> the 3rd International Wildlife<br />

Ranching Symposium, October 1992, Pretoria, South Africa / compiled and edited by Wouter<br />

<strong>van</strong> Hoven, Hym Ebedes and Andrew Conroy.<br />

Pretoria : SA Game Organization, 1994.<br />

Fisiologie doyenne <strong>van</strong> geneeskunde / D.H. <strong>van</strong> Papendorp.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1994.<br />

Adamastor, gees <strong>van</strong> die Stormkaap / deur O.J.O. Ferreira ; met 'n Afrikaanse verwerking <strong>van</strong><br />

die Adamastor-gedeelte uit Os Lusíadas <strong>van</strong> Luis de Camões deur D.P.M. Botes.<br />

Pretoria : O.J.O. Ferreira (Posbus 11972, Hatfield 0028), 1995.<br />

Babette / Jeanette Ferreira.<br />

Johannesburg : Perskor, 1995.


Bakgat, en wat dan <strong>van</strong> my? / Hans du Plessis.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.<br />

Die blye tyding : homiletiek uit 'n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief / C.J.A. Vos.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1995.<br />

Butterworths forms and precedents. managing editor, Sarah Pugsley. Volume 11, Consolidated<br />

index and cumulative table <strong>of</strong> cases<br />

Durban : Butterworths, 1995.<br />

Buyer behaviour : strategic marketing applications / editor, Flip du Plessis.<br />

1st ed. Halfway House : Southern Book Publishers, 1995.<br />

The central government structure : an analysis <strong>of</strong> the Constitution <strong>of</strong> 1993 for study in public<br />

administration / by P.S. Botes.<br />

Pretoria : Kagiso, 1995.<br />

Conference papers : the future application <strong>of</strong> air power with specific reference to Southern<br />

Africa / M Hough, A du Plessis (eds).<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1995.<br />

The constitution and a new public administration / Gerrit <strong>van</strong> der Waldt, Rita Helmbold<br />

consulting editor Erwin Schwella.<br />

Cape Town : Juta, 1995.<br />

Discrimination through language in Africa? : perspectives on the Namibian experience / edited<br />

by Martin Putz.<br />

Berlin : De Gruyter, 1995.<br />

Farm management : financing, investment and human resources management / M.J. <strong>van</strong><br />

Reenen, A. de K. Marais, P.S. Nel.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1995.<br />

Gedigte 1989-1995 / Antjie Krog.<br />

Groenklo<strong>of</strong> : HOND, 1995<br />

Gesondheidsbestuur waar mense werk / deur A.M. Coetzee<br />

Johannesburg : Lex Patria, 1995.<br />

Higher education and training in agricultural sciences for the private sector : experiences from<br />

the SADC countries / edited by G.C. Mrema and J.J. Woodend.<br />

Gaborone : Southern African Centre for Cooperation in Agricultural Research and Training, 1995.<br />

In gesprek met uiteenlopende werklikhede : Bybelkunde as 'n eiesoortige teologiese dissipline<br />

binne 'n veranderende Suid-Afrikaanse konteks / S.J. Joubert.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1995<br />

Inleiding tot die ekonomiese beskrywing en teorie / Redakteur, G L de Wet skrywers, S.M.<br />

Brink...et al.<br />

Pretoria : BEPA, 1995.<br />

Insects in a changing environment : 17th Symposium <strong>of</strong> the Royal Entomological Society, 7-10<br />

September 1993 at Rothamsted Experimental Station, Harpenden / edited by Richard<br />

Harrington, Nigel E. Stork.<br />

London : Academic Press, 1995.<br />

Interne verhuising / Joan Hambidge.


Johannesburg : Perskor, 1995.<br />

Introduction to economic description and theory / author i.e. editor, G.L. de Wet authors, S.M.<br />

Brink...et al. ; translation from Afrikaans, M.L. Truu.<br />

Pretoria : BEPA, 1995.<br />

Introductory physics / Lotz Strauss.<br />

2nd rev. ed. Pretoria : L. Strauss, 1995.<br />

J.C. Bekker : Festschrift / onder redaksie <strong>van</strong> P.D. de Kock, J.M.T. Labuschagne redaksionele<br />

advieskomitee, D.W. Morkel ... et al.<br />

Pretoria : Vista University, 1995.<br />

Kara en die blafdemper / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1995.<br />

Law <strong>of</strong> persons : students' textbook / C J Davel and R A Jordaan.<br />

Cape Town : Juta, 1995.<br />

Lefase ema ke fologe / Sonty Monakhisi.<br />

Kaapstad : NASOU, 1995.<br />

'n Man <strong>van</strong> woorde : feesbundel vir Louis Eksteen / Nerina Bosman (redakteur).<br />

Pretoria : Van Schaik, 1995.<br />

Managing the health <strong>of</strong> people at work / by A.M. Coetzee.<br />

Doornfontein : Lex Patria, 1995.<br />

Manual <strong>of</strong> practical gynecological oncology / edited by, Basil Bloch, Katrien Dehaeck and<br />

Robbert Soeters.<br />

London : Chapman and Hall Medical, 1995.<br />

Menslikehulpbronbestuur / P D Gerber, P S Nel, P S <strong>van</strong> Dyk.<br />

3de uitg. Halfweghuis : Southern, 1995.<br />

MIMS disease review : peer reviews on the diagnosis, management and treatment <strong>of</strong> over 130<br />

common diseases / editorial board E.J.J. <strong>van</strong> der Horst ... et al.<br />

Pretoria : MIMS, 1995.<br />

Moenie 'n mielie kielie nie en ander pittige uitinge / Philip de Vos ; illustrasies deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1995.<br />

Om beter te kan sien : 'n gids tot visuele geletterdheid / T. Gouws, M. Snyman.<br />

2de uitg. Pretoria : Van der Walt, 1995.<br />

Die onsterflikes / Jeanette Ferreira.<br />

Kaapstad : Human & Rouseau, 1995.<br />

Ontheemdes : vertellings <strong>van</strong> ander mense, ander plekke en ander tye /Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.<br />

Ontleding en vertolking <strong>van</strong> finansiële state / M Koen, J G I Oberholster, H A <strong>van</strong> der Laan.<br />

4de uitg. Kenwyn : Juta, 1995.<br />

Ostrich bibliography : 1994 update / compiled by Erica <strong>van</strong> der Westhuizen.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Academic Information Service, Veterinary Science Library , 1995.


Postmodernisme / Joan Hambidge<br />

Pretoria : Van der Walt, 1995.<br />

Practical guide to reading, thinking and writing skills / Pieter du Toit, Marie Heese, Margaret Orr.<br />

Cape Town : Oxford University Press, 1995.<br />

The practice <strong>of</strong> thoracic anesthesia / edited by Edmond Cohen.<br />

Philadelphia : Lippincott, 1995.<br />

Proceedings <strong>of</strong> a Symposium on Canine Babesiosis / edited by B.D. Lewis and L.S. Jacobson.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Faculty <strong>of</strong> Veterinary Science, 1995.<br />

Pr<strong>of</strong>essional practice : a Southern African nursing perspective / Charlotte Searle and Silvia A.<br />

Pera.<br />

3rd ed. Durban : Butterworths, 1995.<br />

Property investment / C.E. Cloete.<br />

1st ed. Florida : Technikon RSA, 1995-1996<br />

The public sector manager / C Thornhill, S X Hanekom.<br />

Durban : Butterworths, 1995<br />

Die reise <strong>van</strong> Olga Dolsjikowa en ander omswerwinge / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.<br />

Relaas <strong>van</strong> ‘n moord / Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, c1995.<br />

Research issues in communication pathology.<br />

Pretoria : Univ. <strong>of</strong> Pretoria, Dept. <strong>of</strong> Communication Pathology, 1995.<br />

Schools and the constitution / J.L. Beckmann ... et al.<br />

1st ed. Pretoria : Via Afrika, 1995.<br />

Serving small-scale farmers : an evaluation <strong>of</strong> the DBSA's farmer support programmes / edited<br />

by Richard Singini and Johan <strong>van</strong> Rooyen.<br />

Halfway House : Development Bank <strong>of</strong> Southern Africa, 1995<br />

! Sit oom Paul / Johann de Waal.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.<br />

Skink nog 'n uur in my glas : nagelate verse / Koos du Plessis.<br />

Pretoria : Queillerie, 1995.<br />

Skink nog 'n uur in my glas : nagelate verse / Koos du Plessis.<br />

Pretoria : Queillerie, 1995.<br />

Skole en die grondwet / J.L. Beckmann ... et al.<br />

1ste uitg. Pretoria : Via Afrika, 1995.<br />

Sorghum and millets : chemistry and technology / edited by David A.V. Dendy.<br />

St. Paul : American Association <strong>of</strong> Cereal Chemists, 1995.<br />

***The soul <strong>of</strong> the antelope / Fransi Phillips.<br />

Pretoria : Via Afrika, 1995.


South Africa's interim constitution : text and notes / by Dion A Basson.<br />

Rev ed. Kenwyn : Juta, 1995.<br />

Die Staat : filos<strong>of</strong>iese en institusionele grondslae / Francois Ackron, Mone Dye.<br />

1ste uitg. Pretoria : AMB, 1995.<br />

Topics in obstetrics and gynaecology / edited by, Julian Bassin.<br />

Johannesburg : Julmar Communications, 1995.<br />

University <strong>of</strong> Pretoria Commission <strong>of</strong> Inquiry into the events related to the strike by workers on<br />

the Campus <strong>of</strong> the University <strong>of</strong> Pretoria (Krugel Commission: UP): Report.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 1995.<br />

University <strong>of</strong> Pretoria : Kommissie <strong>van</strong> ondersoek na die staking <strong>van</strong> werkers op die<br />

Universiteit <strong>van</strong> Pretoria (Krugel -kommissie: UP) : Verslag.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1995.<br />

Variasietaalkunde / Hans du Plessis.<br />

Pretoria : Kagiso, 1995.<br />

Vlegsel / Erika Murray-Theron.<br />

Pretoria : Queillerie, 1995.<br />

Vensters wat die Woord laat oopgaan / Bruce Malina, Stephan Joubert, Jan <strong>van</strong> der<br />

Watt.<br />

Halfway House : Orion, 1995.<br />

***Volmaakte versnit / Helene de Kock / Helene de Kock.<br />

Parklands : Jaclin. 1995.<br />

Word Christus uitverkoop? : Christendom en ander godsdienste / Piet Meiring.<br />

Wellington : Bybelkor, 1995.<br />

Why are you so nervous? : an anatomy <strong>of</strong> stage-fright / by Alan Solomon.<br />

Johannesburg : Taliesin, 1995?.<br />

Workbook for commercial law / editor: J M Otto contributors: A Boraine ... et al. ; translated by J<br />

H de V Dijkman.<br />

Durban : Butterworths, 1995.<br />

Ad Destinatum III : 1983-1992 : 'n geskiedenis <strong>van</strong> die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria / onder redaksie<br />

<strong>van</strong> J.S. Bergh ... et al.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1996.<br />

Africa : selected documents on political, security, humanitarian and economic issues / M.<br />

Hough, A. du Plessis (eds).<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria. Institute for Strategic Studies, 1996.<br />

Agricultural land reform in South Africa : policies, markets and mechanisms / general editors,<br />

Johan <strong>van</strong> Zyl, Johann Kirsten, Hans P. Binswanger.<br />

Kaapstad : Oxford University Press, 1996.<br />

Anderkant die reenboog / Attie <strong>van</strong> Niekerk.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1996.


Bemarkingsbestuur / redakteurs: A. <strong>van</strong> der Walt ... et al.<br />

3de uitg. Kenwyn : Juta, 1996.<br />

A black man called Sekoto / N. Chabani Manganyi.<br />

Johannesburg : Witwatersrand University Press, 1996.<br />

Catharina / Jeanette Ferreira.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, c1996.<br />

Central banking in the European monetary union / address by Hans Tietmeyer.<br />

Pretoria : Dept. <strong>of</strong> Marketing Service, University <strong>of</strong> Pretoria, 1996.<br />

Citizen participation in local government / editor, Koos Bekker.<br />

1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1996.<br />

Computers and information systems / Sarah E. Hutchinson, Stacey C. Sawyer.<br />

5th ed. Chicago : Irwin, 1996.<br />

Contemporary management issues / editor: P G du Plessis.<br />

Stellenbosch : S.l., 1996<br />

Deliktereg / J. Neethling, J.M. Potgieter, P.J. Visser.<br />

3de uitg. Durban : Butterworths, 1996.<br />

Die deng <strong>van</strong> Gauteng : en ander ordentlike limericke / Philip de Vos ; illustrasies deur Piet<br />

Grobler.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1996.<br />

Dieremaniere : soos hond- en kateienaars dit ervaar / Johannes Odendaal.<br />

Pretoria : Van der Walt, 1996.<br />

Ditsem, Dawid! / Hans du Plessis.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human en Rousseau, 1996.<br />

Doeltreffende geesteswetenskaplike navorsing : navorsingsbestuur vir navorsers, studieleiers<br />

en M- en D-kandidate / Johan G. Garbers (red.)<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1996.<br />

Dubbelster / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1996.<br />

Eeu : honderd jaar <strong>van</strong> Afrikaanse kortverhale / saamgestel deur Abraham H. de Vries.<br />

5de hers. uitg. Kaapstad : Human en Rousseau, 1996.<br />

Effective research in the human sciences : research management for researchers, supervisors<br />

and master's and doctoral candidates / editor, Johan G. Garbers.<br />

1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1996.<br />

Erfreg studentehandboek / M J de Waal, M C Schoeman, N J Wiechers.<br />

2de uitg. Kenwyn : Juta en Kie, 1996.<br />

Exploitation <strong>of</strong> mammal populations / edited by Victoria J. Taylor and Nigel Dunstone.<br />

London : Chapman and Hall, 1996.<br />

Finansiële verslagdoening / M Roode...et al.<br />

6de uitg. Pretoria : V R, 1996.


Fisiologie <strong>van</strong> die mens : biochemiese, fisiese en fisiologiese begrippe / Bernard J Meyer,<br />

Hester S Meij in samewerking met Somarie V Grey, Aletta C Meyer.<br />

4de uitg. Pretoria : Kagiso Tertiary, 1996.<br />

Focus on South Africa / edited by Vivian de Klerk.<br />

Amsterdam : Benjamins, 1996.<br />

Game ranch management / edited by J du P Bothma.<br />

3rd completely rev. and exp. ed. Pretoria : Van Schaik, 1996.<br />

Global information technology and socio-economic development / edited by Mayuri Odedra-<br />

Straub.<br />

Nashua : Ivy League Publishing, 1996<br />

God gee ons seks om te geniet : ontdek die fisieke, emosionele en godsdienstige aspekte <strong>van</strong><br />

seks / Renier Holtzhausen en Hennie Stander.<br />

Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1996.<br />

Honours in augmentative and alternative communication : module 707 : legal issues in<br />

disability / Tania Buys and Erna Alant.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Faculty <strong>of</strong> Arts, Department <strong>of</strong> Communication Pathology, 1996.<br />

Insects <strong>of</strong> Southern Africa / Erik Holm.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 1996.<br />

Law <strong>of</strong> succession : students handbook / M J De Waal, M C Schoeman, N J Wiechers.<br />

2nd ed. Cape Town : Juta, 1996.<br />

Leesboek: vroeg-christelike prediking / J H Barkhuizen.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria Dept. Antieke Tale, 1996.<br />

Losvoor : ‘n versameling <strong>van</strong> Afrikaanse poësie / saamgestel deur Antjie Krog ; illustrasies<br />

deur Maria Snyman.<br />

Pietermaritzburg : Shuter e& Shooter ; Johannesburg : Thorold’s Africana Books (distributer), 1996.<br />

Macroeconomics / M.L. Truu, E. Contogiannis.<br />

2nd ed. Cape Town : Maskew Miller, 1996.<br />

Die mikstuur <strong>van</strong> mooies / Pirow Bekker.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1996.<br />

Neethling's law <strong>of</strong> personality / J Neethling, J M Potgieter, P J Visser.<br />

Durban : Butterworths, 1996.<br />

Nicholas se bel<strong>of</strong>te / Fransi Phillips.<br />

Halfway House : Orion, 1996.<br />

Nuwe horisonne vir metallurgiese ingenieurswese / R J Dippenaar.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1996<br />

Oranje Meraai / Marlise Joubert.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1996.<br />

Other worlds, other lives : children's literature experiences : proceedings <strong>of</strong> the International<br />

Conference on Children's Literature, 4-6 April 1995..<br />

1st ed Unisa Press 1996


Ouma Hester en die Zeppelin / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1996.<br />

Ouma Hester en die getaway-kar / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1996.<br />

Pan se pretboek / Charles Malan.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1996.<br />

The Peace dividend / edited by Nils P.Gleditsch ... et al.<br />

Amsterdam : North-Holland, 1996.<br />

Personeregbronnebundel = Law <strong>of</strong> persons source book / deur R.A. Jordaan en C.J. Davel.<br />

2nd ed. Kenwyn : Juta, 1996.<br />

Perspectives on learning difficulties : international concerns and South African realities / Petra<br />

Engelbrecht, Susan Kriegler, Mariette Booysen (editors).<br />

Pretoria : Van Schaik, 1996.<br />

Politieke verandering in Suid-Afrika / redakteurs, D.J. Kriek, P. Labuschagne.<br />

Pretoria : RGN, 1996.<br />

Primer for energy conscious design / Dieter Holm & Reinhold Viljoen.<br />

Pretoria : Department Minerals and Energy, 1996.<br />

Proceedings <strong>of</strong> a Symposium on the Sable Antelope as a Game Ranch Animal : Onderstepoort,<br />

24-25 September 1992 / re-edited by B. L. Penzhorn.<br />

Onderstepoort : SAVA Wildlife Group, 1996.<br />

Proceedings <strong>of</strong> the Thirteenth Conference <strong>of</strong> the International Organization <strong>of</strong> Citrus Virologists<br />

/ edited by J.V. daGraca, P. Moreno, R.K. Yokomi.<br />

Riverside, Calif. : International Organization <strong>of</strong> Citrus Virologists, University <strong>of</strong> California, 1996.<br />

Pr<strong>of</strong> Philippus Smit : Visekanselier en Rektor Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : keurbundel <strong>van</strong> lesings<br />

en toesprake 1992-1996.<br />

Pretoria : S.n., 1996.<br />

Pr<strong>of</strong>essor Wilhelmus Antonius Willemse, 13-5-1904 tot 6-3-1945 : Gedenkbundel / Departement<br />

Sielkunde.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 1996.<br />

***The promise / Fransi Phillips written by hand, designed and illustrated by Diana<br />

Greyvensteyn.<br />

Halfway House : Orion, 1996.<br />

Public administration and management : a guide to central, regional and municipal<br />

administration and management / P.S. Botes ... et al.<br />

2nd ed. Pretoria : Kagiso, 1996.<br />

Rampe in die ruigte : fabels vir almal / Hennie Aucamp ; tekeninge deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Queillerie, 1996<br />

Rekeningkundige standaarde / onder redaksie <strong>van</strong> H.R.B. Oppermann ... et al. ; Beukes, ed.<br />

6de uitg. Kenwyn : Juta, 1996.


Rekeningkundige standpunte en riglyne : bylae by vyfde uitgawe / onder redaksie <strong>van</strong> H.R.B.<br />

Oppermann ... et al.<br />

Kenwyn : Juta, 1996.<br />

Research on human viruses in diffuse effluents and related water environments : report to the<br />

Water Research Commission / by W O K Grabow, M B Taylor, M Wolfaardt.<br />

Pretoria : CSIR, 1996.<br />

Rhinocephants on the ro<strong>of</strong> / Marita <strong>van</strong> der Vyver ; illustrations by Piet Grobler.<br />

Cape Town : Human & Rousseau, 1996.<br />

The rock art <strong>of</strong> the Golden Gate and Clarens Districts : an enthusiast's guide / Bert Woodhouse.<br />

1st ed. Rivonia : W. Waterman Publications, 1996.<br />

Shuters new Sepedi dictionary : English-Sepedi (Northern Sotho), Sepedi (Northern Sotho)-<br />

English / D.J. Prinsloo, B.P. Sathekge.<br />

1st ed. Pietermaritzburg : Shuter & Shooter, 1996.<br />

South Africa : designing new political institutions / edited by Murray Faure and Jan-Erik Lane.<br />

London : Sage, 1996.<br />

South Africa's defence and security into the 21st century / edited by William Gutteridge.<br />

Aldershot : Dartmouth, 1996<br />

Southern Cross : civil law and common law in South Africa / Reinhard Zimmermann and Daniel<br />

Visser editors<br />

Cape Town : Juta, 1996.<br />

Swart koring / Joan Hambidge.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 1996<br />

Tiendes <strong>van</strong> silwer / Helene de Kock.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1996.<br />

Using it well : user's manual / Cecilia Bouwer, Mo Puttergill.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1996.<br />

Verbeelde werklikheid / Eleanor Baker.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1996.<br />

Verklarende vakwoordeboek vir Antropologie en Argeologie / deur P.J. Coertze en R.D. Coertze.<br />

Pretoria : R.D. Coertze, 1996.<br />

Die volheid daar<strong>van</strong> : homiletiek uit 'n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief / C J A Vos.<br />

Pretoria : RGN-Uitgewers, 1996.<br />

***Vrou <strong>van</strong> formaat /Helene de Kock.<br />

Parklands : Jaclin, 1996 : Kaapstad : Tafelberg, 1999<br />

Wen met suksesvolle kommunikasie in jou beroep / S. <strong>van</strong> Deventer.<br />

Pietermaritzburg : Interpak, 1996.<br />

Who goes there? : perspectives on clandestine migration and illegal aliens in southern Africa /<br />

Anthony Minnaar and Mike Hough with contributions from Chris de Kock ... et al.<br />

Pretoria : HSRC, 1996.


An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic <strong>of</strong> South<br />

Africa / Marius Koen, Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt.<br />

Pretoria : School <strong>of</strong> Accountancy, University <strong>of</strong> Pretoria, 1997.<br />

Community workers training manual : for the handling <strong>of</strong> children in a violence contaminated<br />

environment / Vera Roos, Willie Schoeman.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Dept. <strong>of</strong> Psychology, 1996?.<br />

AARP Toepassings : MFS in konteks / H. S. Cilliers... et al.<br />

Durban Butterworths, 1997.<br />

***Account <strong>of</strong> murder / Antjie Krog.<br />

Sandton : Heinemann, 1997.<br />

Accounting for attorneys / Susanna Maria du Plooy, Una Gilliland, Jacques Pierre <strong>van</strong> Rooyen.<br />

Durban : Butterworths, 1997.<br />

Afrikaans in Afrika / Christo <strong>van</strong> Rensburg (red.) Achmat Davids ... et al.<br />

1ste uitg. Pretoria : J.L. Van Schaik Akademies, 1997.<br />

Appropriate English in democratic South Africa : a seminar / compiler: Vic Webb<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 1997.<br />

Belastingwerkboek <strong>1998</strong> / E M Stack ... et al.<br />

6de uitg. Durban : Butterworths, 1997.<br />

Die beleggingsbesluit / redakteur P.G. du Plessis medewerkers J.J. Doppegieter ... et al.<br />

4de. uitg. Pretoria : Van Schaik Akademies, 1997.<br />

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster... et al.<br />

8ste uitg. Kenwyn : Juta, 1997.<br />

The Biology <strong>of</strong> rarity : causes and consequences <strong>of</strong> rare-common differences / edited by<br />

William E. Kunin and Kevin J. Gaston.<br />

1st ed. London : Chapman & Hall New York : Van Nostrand Reinhold, 1997.<br />

Blikkie sonder boom / Erika Murray-Theron<br />

1ste uitg. Kaapstad : Murray-Theron, 1997.<br />

Capital investment decisions : principles and applications / G S du Toit, E W Neuland, E J Oost.<br />

Pretoria : UNISA, 1997.<br />

Cats <strong>of</strong> Africa / text by Anthony Hall-Martin, paintings and drawings by Paul Bosman.<br />

Vlaeberg : Fernwood Press, 1997.<br />

A Century <strong>of</strong> geological endeavour in South Africa, 1895-1995 / edited by C.R. Anhaeusser.<br />

1st ed. Johannesburg : Geological Society <strong>of</strong> South Africa, 1997.<br />

Clinical management <strong>of</strong> sensorimotor speech disorders / edited by Malcolm R. McNeil.<br />

New York : Thieme, 1997.<br />

The complete book <strong>of</strong> Southern African mammals / Gus Mills and Lex Hes.<br />

Cape Town : Struik Winchester, 1997.<br />

Concise physiology : an up-to-date and complete review <strong>of</strong> human physiology / H.S. Meij, D.H.<br />

<strong>van</strong> Papendorp.<br />

1st ed. Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.


Contemporary international organisations and treaties : selected documents / M Hough, A du<br />

Plessis (eds).<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1997.<br />

Critical issues in public management and administration in South Africa / Nico L. Roux<br />

(coordinator) Petrus A. Brynard, Paul S. Botes, David J. Fourie.<br />

1st ed. Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.<br />

The ecology <strong>of</strong> natural resource management : the quest for sustainable living : a text for South<br />

African students / M.L. Hugo, A.T. Viljoen, L.M. Meeuwis.<br />

1st ed. Pretoria : Kagiso, 1997.<br />

The ecology <strong>of</strong> rehabilitating coastal dunes at Richards Bay / compiled by Rudi <strong>van</strong> Aarde &<br />

Anne-Marie Smit.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Biological and Agricultural Sciences, 1997.<br />

Employee reporting in South Africa / Charl de Villiers, Quintus Vorster.<br />

3rd ed. Pretoria : Dept. <strong>of</strong> Accounting, University <strong>of</strong> Pretoria, 1997<br />

Entrepreneurship and new venture management / Isa <strong>van</strong> Aardt, Carel <strong>van</strong> Aardt.<br />

Johannesburg : International Thomson Publishing (Southern Africa), 1997.<br />

Ewebeeld / Joan Hambidge.<br />

Midrant : Perskor, 1997.<br />

Fundamental accounting / David Flynn ... et al.<br />

3rd ed. Cape Town : Juta, 1997.<br />

GAAP applications / HS Cilliers ... et al.<br />

Durban : Butterworths, 1997.<br />

Gesinsterapie / C.H.J. <strong>van</strong> der Westhuizen.<br />

Pretoria : S.n., 1997.<br />

Groot vyf : spoor <strong>van</strong> 'n dekade / Johann Botha.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1997.<br />

Group statements / H.S.Cilliers ... et al.<br />

5th ed. Durban : Butterworths, 1997.<br />

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Afrikaans; Immanuel Kant : fundering vir die metafisika<br />

<strong>van</strong> die sedelikheid / 'n vertaling <strong>van</strong> Grundlegung zur Metaphysik der Sitten en <strong>van</strong><br />

kommentaar voorsien deur P. S. Dreyer.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Van Schaik, 1997.<br />

Gynaecological self-education programme (GEP) / editorial board, B.G. Lindeque ...et al.<br />

s.l. : University <strong>of</strong> Pretoria, 1997.<br />

Hoe lieflik is U woning / C.J.A. Vos en H.J.C. Pieterse.<br />

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1997.<br />

Human physiology : chemical, physical and physiological principles / Bernard J. Meyer, Hester<br />

S. Meij, in collaboration with Aletta C. Meyer.<br />

2nd ed. Cape Town : Juta, 1997.


Hy sal sy engel voor jou uitstuur : 'n ontdekkingstog deur die Bybel op soek na engele /<br />

Stephan Joubert, Jan <strong>van</strong> der Watt.<br />

Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1997.<br />

Inkundlanye : a collection <strong>of</strong> one act stage, radio and TV plays / M.M. Masondo.<br />

1st ed. Hatfield, Pretoria : Academica, 1997.<br />

'n Inleidende studie oor die gebruik <strong>van</strong> voortbringende funksies vir datagerigte groepering <strong>van</strong><br />

stelsels <strong>van</strong> waarskynlikheidsverdelings : opsomming <strong>van</strong> voordragte gelewer / deur H.S.<br />

Steyn.<br />

Pretoria : Statomet, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1997.<br />

Introduction to research in public administration and related academic disciplines / P.A.<br />

Brynard, S.X. Hanekom.<br />

Pretoria : Van Schaik Academic, 1997.<br />

The Investment decision / editor P.G. du Plessis ; contributors J.J. Doppegieter ... et al.<br />

4th ed. (2nd. English ed.). Pretoria : Van Schaik Academic, 1997.<br />

Kobus Maree se nuwe droomboek : verklaar jou drome.<br />

Pretoria : Van der Walt, 1997.<br />

Koors / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1997.<br />

The law <strong>of</strong> children and young persons in South Africa / J.A. Robinson, managing editor.<br />

Durban : Butterworths, 1997.<br />

Law <strong>of</strong> criminal procedure and evidence casebook : student edition / AM Sorgdrager ... et al.<br />

2nd ed. Durban : Butterworths, 1997.<br />

Lexikos 7 / redakteur : JCMD du Plessis ; resensieredakteur : E Botha.<br />

1ste uitg. Stellenbosch : Buro <strong>van</strong> die WAT Universiteit <strong>van</strong> Stellenbosch, 1997.<br />

The mammal guide <strong>of</strong> Southern Africa / Burger Cillié.<br />

Pretoria : Briza, 1997.<br />

Menslike histologie / H.L. Coetzee, G.P. Loots, J.H. Meiring.<br />

Pretoria : Van Schaik, 1997.<br />

Multicultural education : what every teacher should know / Johann le Roux.<br />

Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.<br />

Multikulturele onderwys : wat elke onderwyser moet weet / Johann le Roux.<br />

Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.<br />

Nuwe stemme 1 / saamgestel deur Anastasia de Vries en George Weideman.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg c1997.<br />

Nuwe stemme 1 : gedigte / saamgestel deur A de Vries en George Weideman.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, c 1997.<br />

Die onderskepper <strong>of</strong> Die dorp wat op ‘n posseël pas / George Weideman.<br />

1ste uitg.Kaapstad : Queillerie, 1997.<br />

Ons klein silwerige planeet : Afrikaanse, Nedelandse en Vlaamse gedigte oor die omgewing /<br />

saamgestel en ingelei deur Johann Lodewyk Marais en Ad Zuiderent.<br />

Pretoria : Van Schaik, Akademies, 1997.


Production and operations management : a South African perspective / S A Adendorff...et al.<br />

2nd ed. Johannesburg : International Thomson Publishing, 1997.<br />

Rainbow birds / Piet Grobler.<br />

Cape Town : Kagiso, 1997<br />

Die reis na Paternoster : 'n verslag <strong>van</strong> die tweede Swart Afrikaanse Skrywersimposium gehou<br />

op Paternoster <strong>van</strong>af 29 September tot 1 Oktober, 1995 / geredigeer deur Hein Willemse ...et al.<br />

Bellville : Universiteit <strong>van</strong> Wes-Kaapland, 1997.<br />

Rekeningkunde vir prokureurs / Susanna Maria du Plooy, Una Gilliland, Jacques Pierre <strong>van</strong><br />

Rooyen.<br />

Durban : Butterworths, 1997.<br />

Report on the rationalisation <strong>of</strong> public administration in the Republic <strong>of</strong> South Africa, 1994-1996<br />

/ Public Service Commission.<br />

Pretoria : Govt. Printer : Directorate <strong>of</strong> Communication, Dept. <strong>of</strong> Labour, 1997 (Cape Town : Cape and<br />

Transvaal Printers)<br />

Sannie Langtand / Alex D'Angelo ; illustrasies deur Piet Grobler ; vertaal deur Linda Rode.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1997.<br />

Sexuality education in the classroom / Linda <strong>van</strong> Rooyen ... et al.<br />

Pretoria : Kagiso, 1997.<br />

Die soogdiergids <strong>van</strong> Suider-Afrika / Burger Cillié.<br />

1ste uitg. Pretoria : Briza, 1997.<br />

South African industrial relations : theory and practice / P S Nel (editor). 3rd rev. ed. Pretoria :<br />

Van Schaik, c1997,1999.<br />

Stamvader Ignatius Ferreira en sy naverwante / O.J.O. Ferreira.<br />

S.l. : s.n., 1997.<br />

‘n Staning onder die sterre / George Weideman.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg,1997.<br />

Swart Afrikaanse skrywers : verslag <strong>van</strong> ‘n simposium gehou by die Universiteit <strong>van</strong> Wes-<br />

Kaapland, Bellville op 26-27 April 1985 / redakteurs Julian F Smith, Alwyn <strong>van</strong> Gensen, Hein<br />

Willemse.<br />

Bellville : Universiteit <strong>van</strong> Wes-Kaapland, 1997.<br />

Tax workbook, <strong>1998</strong> / E.M. Stack ... et al.<br />

6th ed. Durban : Butterworths, 1997.<br />

Te jonk om oud te voel : wat God en die dokters oor die menopouse vir jou wil sê : vir elke vrou<br />

<strong>of</strong> sy twintig, dertig <strong>of</strong> bo veertig is / Renier Holtzhausen, Hennie Stander.<br />

Vanderbijlpark : Carpe Diem, 1997.<br />

Training management : a multi-disciplinary approach to Human Resources Development in<br />

Southern Africa / P. S. <strong>van</strong> Dyk ... et al.<br />

2nd ed. Halfway House : International Thomson Publishing, 1997.<br />

Tussen die riewe / P.G. du Plessis.<br />

1ste uitg. Pretoria : Benedic Boeke, 1997.


Water purification <strong>works</strong> design / F A <strong>van</strong> Duuren (editor).<br />

Pretoria : Water Research Commission, 1997.<br />

We all draw / Reviva Schermbrucker, Piet Grobler ; illustrations by Piet Grobler ; translated by<br />

Emma Booyens.<br />

Kenwyn : Juta, 1997.<br />

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> <strong>1998</strong>-2007<br />

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic <strong>of</strong> South<br />

Africa / Marius Koen, Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt.<br />

2nd ed. Pretoria : School <strong>of</strong> Accountancy, University <strong>of</strong> Pretoria, <strong>1998</strong>.<br />

Agricultural policy reform in South Africa / project coordinators, Johan <strong>van</strong> Rooyen ...<br />

Cape Town : Francolin Publishers, <strong>1998</strong>.<br />

The archaeological sites <strong>of</strong> Greefswald : stratigraphy and chronology <strong>of</strong> the sites and a history<br />

<strong>of</strong> investigations / A. Meyer.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, <strong>1998</strong>.<br />

Architecture <strong>of</strong> the Transvaal / Roger C. Fisher, Schalk le Roux, Estelle Mare editors.<br />

1st ed. Pretoria : University <strong>of</strong> South Africa, <strong>1998</strong>.<br />

Basic Conditions <strong>of</strong> Employment Act 1997.; Wet op Basiese Diensvoorwaardes : Wet 75 <strong>van</strong><br />

1997 / saamgestel deur Lex Patria Uitgewers=Basic conditions <strong>of</strong> employment act : wet 75 <strong>van</strong><br />

1997 / compiled by Lex Partia publishers.<br />

Durban : Lex Patria, <strong>1998</strong>.<br />

Beginnersgids vir regstudente / Duard Kleyn, Frans Viljoen.<br />

2de uitg. Kaapstad : Juta, <strong>1998</strong>.<br />

Ben, Babi en die geel helikopter / George Weideman.<br />

Kaapstad : Kagiso, c<strong>1998</strong>.<br />

Beskrywende rekeningkunde / Q. Vorster... et al.<br />

9de uitg. Kenwyn : Juta, <strong>1998</strong>.<br />

Boereoorlogstories : 34 verhale oor die oorlog <strong>van</strong> 1899-1902 / samesteller en redakteur<br />

Jeanette Ferreira.<br />

Pretoria : Van Schaik, <strong>1998</strong>.<br />

Brand<strong>of</strong>fer : vertellings uit die Tweede Vryheidsoorlog / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, <strong>1998</strong>.<br />

Business Management / edited by S Marx ... et al.<br />

2nd ed. Pretoria : J.L. <strong>van</strong> Schaik, <strong>1998</strong>.<br />

Carnival <strong>of</strong> the animals / verse, Philip de Vos (inspired by the music <strong>of</strong> Camille Saint-Saëns) ;<br />

illustrations, Piet Grobler.<br />

Cape Town South Africa : Human & Rousseau ; Johannesburg : Thorold's Africana Books distributor,<br />

<strong>1998</strong>.<br />

Carnivore ecology in arid lands / Jacobus du P. Bothma.<br />

Berlin : Springer, <strong>1998</strong>.


The challenge to be rele<strong>van</strong>t in the 21st century : book <strong>of</strong> abstracts : IATUL <strong>1998</strong> Conference, 1-<br />

5 June <strong>1998</strong>, University <strong>of</strong> Pretoria, South Africa.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, <strong>1998</strong>.<br />

Conference papers : air power in Southern Africa : a collective asset / M Hough, A du Plessis<br />

(eds).<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Institute for Strategic Studies, <strong>1998</strong>.<br />

Dana se jaar duisend / George Weideman.<br />

Kaapstad : Tafelberg, <strong>1998</strong>.<br />

Demography : textbook for the South African student / W.P. Mostert ... et al.<br />

Pretoria : HSRC Publishers, <strong>1998</strong>.<br />

Development paradigms : from paternalism to managing diversity / Hannes de Beer.<br />

Randburg : Knowledge Resources, <strong>1998</strong>.<br />

***Account <strong>of</strong> murder / Antjie Krog.<br />

Sandton : Heinemann, 1997.<br />

Edoardo Villa Museum : catalogue = katalogus / Fritz-Uwe Günther.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, <strong>1998</strong>.<br />

Encounters : an anthology <strong>of</strong> South African short stories / selected and introduced by David<br />

Medalie.<br />

Johannesburg : Witwatersrand University Press, <strong>1998</strong>.<br />

Entrepreneurship / Ailke Botha and Leon Botha.<br />

2nd ed. Rooihuiskraal S.A. Institute for Potential Development <strong>1998</strong>.<br />

Evaluation <strong>of</strong> the application <strong>of</strong> bacteriophages as indicators <strong>of</strong> water quality / W O K Grabow ...<br />

et al.<br />

Pretoria : Water Research Commission, <strong>1998</strong>.<br />

Fundamentals <strong>of</strong> 2-D function graphing : a practical workbook for precalculus and introductory<br />

calculus / Willem Greybe, Tobia Steyn, Alan Carr.<br />

Cape Town : Oxford University Press, <strong>1998</strong>.<br />

Human resources management / H.T. Graham, R. Bennett.<br />

9th ed. London : Macdonald and E<strong>van</strong>s, <strong>1998</strong>.<br />

Human resources management / P D Gerber, P S Nel, P S <strong>van</strong> Dyk.<br />

4th ed. Johannesburg : International Thomson Publishing, <strong>1998</strong>.<br />

Human rights and democracy in southern Africa : papers presented at the conference :<br />

cultivating co-operation amongst human rights institutions in the UNITWIN Network in southern<br />

Africa / University <strong>of</strong> Namibia edited by Karin Fischer-Buder.<br />

Windhoek, Namibia : New Namibia Books, <strong>1998</strong>.<br />

Inheemse reg / deur N J J Olivier ... et al., vertaal en bygewerk deur N J J Olivier en W H Olivier.<br />

Durban : Butterworths, <strong>1998</strong>.<br />

Introduction to family law / by P.J. Visser, J.M. Potgieter.<br />

2nd ed. Kenwyn : Juta, <strong>1998</strong>.<br />

Jaarverslag 1997 / Department Kommunikasiepatologie redakteur, H.E.C. Tesner.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Dept. <strong>of</strong> Communication Pathology, <strong>1998</strong>.


Die Judaskus / Joan Hambidge.<br />

Midrant : Perskor, <strong>1998</strong><br />

Koos Prinsloo : die skrywer en sy geskryfdes / Riana Scheepers.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, <strong>1998</strong>.<br />

The Little Karoo / Die Klein Karoo / Jan <strong>van</strong> Tonder, Lanz von Horsten.<br />

Cape Town : Human & Rousseau, c<strong>1998</strong>.<br />

The married man's guide to adultery : a study <strong>of</strong> adulterations / P G du Plessis.<br />

Cape Town : Tafelberg, <strong>1998</strong>.<br />

Maize technology development and transfer : a GIS application for research planning in Kenya /<br />

edited by R.M. Hassan.<br />

Wallingford CAB International <strong>1998</strong><br />

‘n Man soos Charles / Jeanette Ferreira.<br />

Johannesburg : Perskor, <strong>1998</strong>.<br />

Man <strong>van</strong> kaliber / Helene de Kock.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1994.<br />

Menslikehulpbronbestuur / P D Gerber, P S Nel, P S <strong>van</strong> Dyk.<br />

4de uitg. Johannesburg : International Thomson Publishing, <strong>1998</strong>.<br />

Die Mezzanine-klub / Erika Murray-Theron.<br />

Kaapstad : Queillerie, <strong>1998</strong>.<br />

Moderne statistiek vir die praktyk / A.G.W. Steyn ... et al.<br />

6de uitg. Pretoria : Van Schaik <strong>1998</strong>.<br />

Música para maestros. English; All for music; music for all / Ana Lucia Frega edited by Caroline<br />

<strong>van</strong> Niekerk translated from Spanish by Marita Wentzel.<br />

Pretoria : Centre for Music Education, Dept. <strong>of</strong> Music, University <strong>of</strong> Pretoria, <strong>1998</strong>.<br />

Net jy, Marlene / Magda Schmidt.<br />

Midrand : Perskor, <strong>1998</strong>.<br />

Nova et vetera : patristic studies in honor <strong>of</strong> Thomas Patrick Halton / edited by John<br />

Petroccione.<br />

Washington, D.C. : Catholic University <strong>of</strong> America Press, <strong>1998</strong>.<br />

Omdat ons alles is / H.J. Pieterse.<br />

Kaapstad : Tafelberg, <strong>1998</strong>.<br />

Ondernemingsbestuur / onder redaksie <strong>van</strong> S. Marx, D.C. <strong>van</strong> Rooyen, J.K. Bosch, H.J.J.<br />

Reynders.<br />

2de uitg. Pretoria : J.L. <strong>van</strong> Schaik, <strong>1998</strong>.<br />

Paljas : die storie <strong>van</strong> Klara Viljee : die filmdraaiboeke / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, <strong>1998</strong>.<br />

Parametric lie group actions on global generalised solutions <strong>of</strong> nonlinear PDEs, including a<br />

solution to Hilbert's fifth problem / by Elemér E. Rosinger.<br />

Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, <strong>1998</strong>.


Pella le 'n kruistog ver / George Weideman.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, <strong>1998</strong>.<br />

Personereg studentehandboek / deur C J Davel en R A Jordaan.<br />

2de uitg. Kaapstad : Juta, <strong>1998</strong>.<br />

Perspektief en pr<strong>of</strong>iel : 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis / H.P. <strong>van</strong> Coller, redakteur<br />

1ste uitg Pretoria : <strong>van</strong> Schaik, <strong>1998</strong><br />

Preacher and audience : studies in early Christian and Byzantine homiletics / edited by Mary B.<br />

Cunningham and Pauline Allen.<br />

Leiden Boston : Brill, <strong>1998</strong>.<br />

Principles <strong>of</strong> labour law / S.R. <strong>van</strong> Jaarsveld, B.P.S. <strong>van</strong> Eck<br />

Durban : Butterworths, <strong>1998</strong><br />

Productivity, efficiency and land markets in South African agriculture / by Johan <strong>van</strong> Zyl and<br />

Colin Thirtle (editors).<br />

Pretoria : HSRC Printers, <strong>1998</strong>.<br />

Psychology for teaching and learning : what teachers need to know / editors Nicky Kruger,<br />

Harvey Adams.<br />

Sandton, South Africa : Heinemann, <strong>1998</strong>.<br />

Reënboog oor die vlakte : die verhaal <strong>van</strong> Lane Flynt, soos vertel aan / Cris Pelser.<br />

Pretoria : Benedic Boeke, <strong>1998</strong>.<br />

Regionalism in the new South Africa / edited by Meshack Khosa and Yvonne Muthien.<br />

Aldershot, Hants, England Brookfield, Vt., USA : Ashgate, <strong>1998</strong>.<br />

Rekeningkundige standaarde / onder redaksie <strong>van</strong> H R B Oppermann ... et al.<br />

8st uitg. Kaapstad : Juta, <strong>1998</strong><br />

Research and training strategies for goat production systems in South Africa : proceedings <strong>of</strong> a<br />

<strong>works</strong>hop held on 22-26 November <strong>1998</strong> at Kings Lodge, Hogsback, Eastern Cape, South Africa<br />

/ edited by E.C. Webb and P.B. Cronje.<br />

Pretoria : s.n., <strong>1998</strong>.<br />

Sê jou sê in Zulu : kursus vir Afrikaanssprekers / Arnett Wilkes, Nicholias Nkosi, Rachelle<br />

Gauton.<br />

Pretoria : Kagiso, <strong>1998</strong>.<br />

Sersant Spochter se ongelo<strong>of</strong>like leuenverklikker / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet<br />

Grobler.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, <strong>1998</strong>.<br />

Sintaksis op die voorgrond : vir die dertigjarige herdenking <strong>van</strong> Fritz Ponelis se Grondtrekke<br />

<strong>van</strong> die Afrikaanse sintaksis / Rufus Gouws en Ilse Feinauer, samestellers.<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik Akademies, <strong>1998</strong>.<br />

Skaduwee <strong>van</strong> die son / Lina Spies.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, <strong>1998</strong>.<br />

Sosiopedagogiek 2000 / J.W.M. Pretorius (redakteur), J. le Roux<br />

Pretoria : Van Schaik, <strong>1998</strong>.


De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid <strong>van</strong> de rechtspersoon en zijn<br />

bestuurders / redactie: Michael Faure, Kid Schwarz.<br />

Antwerpen : Intersentia,<strong>1998</strong>.<br />

Successful labour relations : guidelines for practice / Piet S. Nel, Barney Erasmus, Ben<br />

Swanepoel.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik Academic, <strong>1998</strong>.<br />

Die swart sluier / Joan Hambidge.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, <strong>1998</strong>.<br />

Taalreis met Taxi ... / redakteurs, Daan Wybenga en G.A. Jooste medewerkers Anton Basson ...<br />

et al.<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, <strong>1998</strong>.<br />

University <strong>of</strong> Pretoria research and creative work. Volume 1 Review.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria , <strong>1998</strong>.<br />

Vakdidaktiek : aardrykskunde in die sekondêre skool / A.K.Möller.<br />

1ste uitg. Pretoria : De Jager, <strong>1998</strong>-?<br />

Violence in South Africa : a variety <strong>of</strong> perspectives / editors, Elirea Bornman, René <strong>van</strong> Eeden,<br />

Marie Wentzel.<br />

Pretoria : HSRC Publishers, <strong>1998</strong>.<br />

20 ste eeu Hervormde teologie / Redakteur: DJC <strong>van</strong> Wyk.<br />

Pretoria : Sentik, Ned Herv Kerk, 1999.<br />

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic <strong>of</strong> South<br />

Africa / Marius Koen, Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt.<br />

3rd ed. Pretoria : School <strong>of</strong> Accountancy, University <strong>of</strong> Pretoria, 1999.<br />

African renaissance : the new struggle / edited by Malegapuru William Makgoba.<br />

Cape Town : Mafube : Tafelberg, 1999.<br />

Analysis and interpretation <strong>of</strong> financial statements / Marius Koen, Johan Oberholster.<br />

2nd ed. Kenwyn : Juta, 1999.<br />

Animal production : focus on the industry : proceedings <strong>of</strong> the 37th National Congress <strong>of</strong> the<br />

South African Society <strong>of</strong> Animal Science, 27-29 July 1999 at ARC-Central <strong>of</strong>fice and the<br />

University <strong>of</strong> Pretoria= Diereproduksie fokus op die industrie handelinge <strong>van</strong> die 37ste<br />

Nasionale Kongres <strong>van</strong> die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Veekunde, 27-29 Julie 1999 te LNR-<br />

Sentralekantoor en Universiteit <strong>van</strong> Pretoria.<br />

Pretoria : South African Society <strong>of</strong> Animal Science, 1999.<br />

Applied veterinary helminthology module / University <strong>of</strong> Pretoria.<br />

1999<br />

Bacteriology and mycology module, 21 June 1999-22 July 1999 : report / University <strong>of</strong> Pretoria,<br />

Faculty <strong>of</strong> Veterinary Science, Dept. <strong>of</strong> Veterinary Tropical Diseases.<br />

1999<br />

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster, M Koen, C Koornh<strong>of</strong>.<br />

10th ed. Durban : Butterworths, 1999.


Boberg's law <strong>of</strong> persons and the family / by Belinda <strong>van</strong> Heerden, Alfred Cockrell, Raylene<br />

Keightley (general editors), and Jacqueline Heaton ... et al.<br />

2nd ed. Cape Town: Juta, 1999.<br />

Boendoe / Chris Barnard.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 1999.<br />

Die Bybellennium eenvolumekommentaar : die Bybel uitgele vir eietydse toepassing / onder<br />

redaksie <strong>van</strong> Will Vosloo, Fika J <strong>van</strong> Rensburg.<br />

Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1999.<br />

CDMA techniques for third generation mobile systems / edited by Francis Swarts ... et al.<br />

Boston : Kluwer Academic Publishers, 1999.<br />

Charlotta / Jeanette Ferreira.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.<br />

Children's rights in a transitional society : proceedings <strong>of</strong> a conference hosted by the Centre<br />

for Child Law in Pretoria, 30 October <strong>1998</strong> / edited by C J Davel.<br />

Pretoria : Protea, 1999.<br />

A compilation <strong>of</strong> essential documents on economic, social and cultural rights / editor: Gina<br />

Bekker.<br />

Pretoria : Centre for Human Rights, University <strong>of</strong> Pretoria, 1999.<br />

Conference papers : the grim reaper : organised crime in the 1990s, implications for South and<br />

Southern Africa / M Hough, A du Plessis (eds).<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1999.<br />

Country <strong>of</strong> my skull / Antjie Krog.<br />

London : Vintage, 1999.<br />

Dealing with reservoir sedimentation - dredging / G. R. Basson, A. Rooseboom.<br />

Pretoria : CSIR, 1999.<br />

Design <strong>of</strong> structural steelwork in Southern Africa to SABS 0162 / technical editor and co-author,<br />

J. Mahachi.<br />

South Africa : CSIR, 1999.<br />

Domein <strong>van</strong> glas / Henk <strong>van</strong> Woerden ; uit Nederlands vertaal deur Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Queillerie, c1999.<br />

Engel op die drumpel : ‘n jong vrou se stryd met die bande <strong>van</strong> bloed / Helene de Kock.<br />

Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1999.<br />

Enkele rekeningkundige onderwerpe / M Roode, K Leith.<br />

2nd ed. Pretoria : Die skrywers, 1999.<br />

Environment and society : the Thohoyandou environs, Northern Province, South Africa / editors<br />

Joan Fairhurst ... et al.<br />

Pretoria : Dept. <strong>of</strong> Geography, University <strong>of</strong> Pretoria, 1999.<br />

Evolution <strong>of</strong> biological diversity / edited by Anne E. Magurran and Robert M. May.<br />

Oxford : Oxford University Press, 1999.<br />

Facing the future : youth empowerment for life and career pathing : a guide for careers<br />

practitioners, intern psychologists, counsellors, teachers, lecturers and facilitators / Francine


Malan.<br />

Pretoria : Collegium, 1999.<br />

Facts on audit firms in the Republic <strong>of</strong> South Africa : a research report by the School <strong>of</strong><br />

Accountancy, University <strong>of</strong> Pretoria / J. Dieter Gloeck ... et al.<br />

7th ed. Pretoria : School <strong>of</strong> Accountancy, University <strong>of</strong> Pretoria, 1999.<br />

Festschrift fur Erwin Deutsch zum 70. Geburtstag / herausgegeben von Hans-Jurgen Ahrens ...<br />

et al.<br />

Koln : Heymanns, 1999.<br />

Finansiële verslagdoening / skrywers M Roode, M Koen, K.B. Leith.<br />

7de uitg. Pretoria : Die Outeurs , 1999.<br />

Finansiering en die boer : 'n finansiele bestuursgids vir boere.<br />

3e uitg. Johannesburg : Standard Bank, 1999.<br />

Foreign ministries : change and adaption / edited by Brian Hocking foreword by Jacques<br />

Bilodeau.<br />

Basingstoke : Macmillan, 1999.<br />

From poverty to property : Themba Sono's five steps to real transformation / Themba Sono<br />

edited by Libby Husemeyer<br />

Sandton, South Africa : FMF Books, 1999.<br />

Geskiedenisatlas <strong>van</strong> Suid-Afrika : die vier noordelike provinsies / J.S. Bergh (red.).<br />

1st ed. Pretoria : J.L. <strong>van</strong> Schaik, 1999.<br />

Die Griekwapsalms en annerlike goeterse yt die Woord yt / Hans du Plessis.<br />

Potchefstroom (47 Molen St., Potchefstroom 2531) : H. du Plessis, 1999.<br />

The Hall handbook <strong>of</strong> the Anglo-Boer War, 1899-1902 / by Darrell Hall edited by Fransjohan<br />

Pretorius and Gilbert Torlage.<br />

Pietermaritzburg : University <strong>of</strong> Natal Press, 1999.<br />

Horoscope 2000 / Petra du Preez ; with illustrations by Piet Grobler.<br />

Rivonia : Zebra, 1999.<br />

...In die wereld... : vyf bydraes tot kontekstuele prediking / onder redaksie <strong>van</strong> Christo<br />

Lombaard.<br />

Johannesburg : Lewende Woorde : Randse Afrikaanse Universiteit : Dept. Griekse & Latynse Studies,<br />

1999.<br />

Inleiding tot sporttoerisme / Gert J.L. Scholtz.<br />

2de hers. druk Sunnyside (47 Maple Ave., Clydesdale 0132) : Leisure Research & Training<br />

Laboratories, 1999<br />

Innovation in diplomatic practice / edited by Jan Melissen.<br />

Basingstoke : Macmillan, 1999.<br />

International financial stability : how can it be restored and maintained? / by Andrew Crockett.<br />

Pretoria : s.n., 1999.<br />

The International survey <strong>of</strong> family law : 1997 / edited by Andrew Bainham.<br />

The Hague : Martinus Nijh<strong>of</strong>f, 1999.


Kat se blad : stuitige strokies / Philip de Vos en Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau Kaapstad : Human & Rousseau, 1999<br />

Kommunikasiepatalogie : die pad in Afrika : intreerede gelewer op 8 Oktober <strong>1998</strong> / deur<br />

Susanna René Hugo.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1999<br />

Koeries se rivier / George Weideman.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Kagiso, c1999.<br />

Kompendium <strong>van</strong> arbeidsreg / S.R. <strong>van</strong> Jaarsveld, B.P.S. <strong>van</strong> Eck, C. Kruger.<br />

3de uitg. Durban : Butterworths, 1999.<br />

Larger carnivores <strong>of</strong> the African Sa<strong>van</strong>nas / J. du P. Bothma and Clive Walker.<br />

1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1999.<br />

The law <strong>of</strong> South Africa : first reissue. WA Joubert, founding editor JA Faris, planning editor<br />

editorial panel to this volume, LTC Harms, K <strong>van</strong> Dijkhorst, JA Faris. Volume 17<br />

Durban : Butterworths, 1999.<br />

Liefde loop ver : Liefdesverhale deur mans / samesteller en redakteur Jeanette<br />

Ferreira.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.<br />

Marine pollution pathogenic micro-organisms in shellfish / W O K Grabow, A <strong>van</strong> der Veen, J. C<br />

de Villiers.<br />

Pretoria : CSIR, 1999.<br />

The medical student's gynaecologic self-education programme (GEP) / editorial board B.G.<br />

Lindeque ... et al.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 1999.<br />

Module in applied veterinary immunology and serology : report, 1-25 November 1999 /<br />

University <strong>of</strong> Pretoria, Faculty <strong>of</strong> Veterinary Science, Dept. <strong>of</strong> Veterinary Tropical Diseases.<br />

1999<br />

Music therapy : intimate notes / Mercedes Pavlicevic.<br />

London : Jessica Kingsley Publishers, 1999.<br />

The nursing unit manager : a comprehensive guide / Marita Naudé, Salomé M. Meyer, Susan E.<br />

<strong>van</strong> Niekerk.<br />

Sandton : Heinemann, 1999.<br />

Die Nuwe Testament vir kinders : in 'n taal wat hulle verstaan / Stephan Joubert, Jan <strong>van</strong> der<br />

Watt, Hennie Stander illustrasies: Tobie <strong>van</strong> der Westhuizen<br />

Vanderbijlpark : Carpe Diem, 1999.<br />

Op pad na die nuwe millennium 1999 tot 2001 : versorging <strong>van</strong> studente as die belangrikste<br />

kliente <strong>van</strong> die Universiteit <strong>van</strong> Pretoria : Projek 2 : voorsorg, insorg en nasorg <strong>van</strong> studente.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 1999.<br />

The ostrich : biology, production and health / edited by D.C. Deeming.<br />

Wallingford, Oxon, UK New York, NY, USA : CABI Pub., 1999.<br />

Participatory zoning techniques as support to rural development planning and management :<br />

principles and procedures, a user's guide / Laurent Lhopitallier, Sylvain Perret, Patrick Caron.


Pretoria : Department <strong>of</strong> Agricultural Economics, Extension and Rural Development, University <strong>of</strong><br />

Pretoria, 1999.<br />

Pastoor Scholls trek sy toga uit en ander stories / Karel Benjamin ; illustrasies deur Piet<br />

Grobler.<br />

Roggebaai : Kwela Boeke, 1999.<br />

The personal voice in biblical interpretation / edited by Ingrid Rosa Kitzberger.<br />

London New York : Routledge, 1999.<br />

Pocket-guide to Southern African birds / Burger Cillié, Ulrich Oberprieler.<br />

1st ed. Pretoria : <strong>van</strong> Schaik, 1999.<br />

Proceedings <strong>of</strong> a symposium on canine babesiosis and ehrichiosis / edited by Remo Lobetti.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Faculty <strong>of</strong> Veterinary Science, 1999.<br />

Promoting a human rights culture in education : responsibilities and opportunities in a<br />

transforming society / edited by Jan de Gro<strong>of</strong>, Willy Legotlo, Rassie Malherbe and Johan<br />

Potgieter.<br />

Ghent, Belgium : Mys & Breesch, 1999.<br />

Protecting Sub-Saharan Africa : the military challenge / editors: L. du Plessis, M. Hough.<br />

Pretoria : HSRC, 1999.<br />

Die raaisel <strong>van</strong> die spuitnaalde /George Weideman.<br />

1 ste uitg. Kaapstad : Kagiso, c 1999.<br />

Reflective public administration : views from the South / edited by JS Wessels, JC Pauw.<br />

Cape Town: Oxford University Press 1999.<br />

Report on the course in African epizootic diseases, 4 to 8 October 1999 / University <strong>of</strong> Pretoria,<br />

Faculty <strong>of</strong> Veterinary Science, Dept. <strong>of</strong> Veterinary Tropical Diseases.<br />

1999.<br />

Report on the module in applied veterinary virology part two in the Veterinary Laboratory<br />

Diagnostic series, 16 August-3 September 1999 / University <strong>of</strong> Pretoria, Faculty <strong>of</strong> Veterinary<br />

Science, Dept. <strong>of</strong> Veterinary Tropical Diseases.<br />

1999.<br />

***Die Riemland tweeluik / Helene de Kock.<br />

1 ste uitg.Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.<br />

Saam aan tafel : verduidelik aan jou kind die betekenis <strong>van</strong> die brood en die wyn en vier saam<br />

fees by die nagmaal / Cas Vos.<br />

Kaapstad : Lux Verbi, 1999.<br />

Die seep kraak in die gastekamer / Wessel Pretorius.<br />

1 ste uitg.Pretoria : Bent, 1999.<br />

Short course in tick identification : report, 29 November-3 December 1999 / University <strong>of</strong><br />

Pretoria, Faculty <strong>of</strong> Veterinary Science, Dept. <strong>of</strong> Veterinary Tropical Diseases, 1999.<br />

Die skadubel<strong>of</strong>te en ander liefdesverhale / Helene de Kock.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.<br />

South African diplomacy and security complex theory / Marie Muller.<br />

Leicester : University <strong>of</strong> Leicester, Centre for the Study <strong>of</strong> Diplomacy, 1999.


South African industrial relations : theory and practice / P S Nel (editor).<br />

3rd rev. ed. Pretoria : Van Schaik, 1999.<br />

Specific contracts in court / D.J. Lotz, C.J. Nagel.<br />

Durban : Butterworths, 1999.<br />

Die storie <strong>van</strong> die lieweheersbesie / George Weideman.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Kagiso, c1999.<br />

Die stukke wat ons sny : twintig nuwe Afrikaanse verhale / saamgestel deur<br />

Hein Willemse.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Kwela Boeke, 1999.<br />

Training management in South Africa / B.J. Erasmus, P.S. <strong>van</strong> Dyk.<br />

2nd ed. Halfway House : International Thomson Publishing (Southern Africa), 1999.<br />

Typological techniques applied to rural households and farming systems : principles,<br />

procedures and case studies : a user's guide for rural development operator's and managers /<br />

Sylvain Perret.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 1999.<br />

Understanding human and social sciences: grade 7.<br />

1st ed. Cape Town : Maskew Miller Longman, 1999.<br />

Verdere rekeningkundige onderwerpe / K. B. Leith, J. G. I. Oberholster, M. Roode.<br />

3rd ed. Pretoria : V & R drukkery, 1999.<br />

Vonkfiksie : die wenners <strong>van</strong> De Kat en Human & Rousseau se kort-kortverhaalwedstryd / Hein<br />

Willemse, samest.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 1999<br />

Vuurtong / Cas Vos.<br />

Pretoria : Benedic, 1999.<br />

The web builder's complete reference manual / Jacques Steyn.<br />

S.l. : Jacques Steyn, 1999.<br />

Werkboek vir personereg / C J Davel, G H Fick, J A Robinson.<br />

2de uitg. Durban : Butterworths, 1999.<br />

2000<br />

Water demand management programme for Southern Africa. Phase II, Analytical paper : WDM<br />

as a concept and a policy : towards the development <strong>of</strong> a set <strong>of</strong> guidelines for Southern Africa /<br />

by Anthony Turton. 2000?<br />

Die 2000 bestuursrekeningkunde 300 werkboek / edited by Maxi Steyn, Gregory Plant, Freddy<br />

de Hart.<br />

Pretoria : School <strong>of</strong> Accountancy, University <strong>of</strong> Pretoria, 2000.<br />

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic <strong>of</strong> South<br />

Africa / Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt, Johan G.I. Oberholster.<br />

4th ed. Pretoria : School <strong>of</strong> Accountancy, University <strong>of</strong> Pretoria, 2000.


Activity systems and livelihoods in Eastern Cape Province rural areas (Transkei) : household<br />

typologies as socio-economic contributions to a landscape project / Sylvain Perret .. et al.<br />

Pretoria : Department <strong>of</strong> Agricultural Economics, Extension and Rural Development, 2000.<br />

African mole-rats : ecology and eusociality / by Nigel C. Bennett and Chris G. Faulkes.<br />

Cambridge : Cambridge University Press, 2000.<br />

African voices : an introduction to the languages and linguistics <strong>of</strong> Africa / edited by Vic Webb,<br />

Kembo-Sure.<br />

Cape Town, South Africa Oxford : Oxford University Press, 2000.<br />

Algemene beginsels <strong>van</strong> die sakereg / deur L Neil <strong>van</strong> Schalkwyk en P De W <strong>van</strong> Spuy,<br />

bygestaan deur A Boraine.<br />

4de uitg. S.l. : s.n., 2000.<br />

Beware <strong>of</strong> the canary / Philip de Vos ; illustrations by Piet Grobler.<br />

Cape Town : Human & Rousseau, 2000<br />

Bible. N.T. Afrikaans. 2000 Juvenile literature.; Die radikale jeugboodskap / Jan <strong>van</strong> der Watt en<br />

Stephan Joubert.<br />

Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.<br />

The Boer War : direction, experience, and image / edited by John Gooch.<br />

London Portland, OR : Frank Cass, 2000.<br />

Die burg <strong>van</strong> hertog Bloubaard / Henning Pieterse.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 2000.<br />

Case book on the Law <strong>of</strong> Delict = Vonnisbundel oor die deliktereg / by/deur J Neethling, J M<br />

Potgieter, T J Scott.<br />

3rd ed. Kenwyn : Juta, 2000.<br />

Celebration <strong>of</strong> the 21st. birthday : Department <strong>of</strong> Education Management, 17 September 1999 :<br />

Conference papers / edited by Hermine Henneke.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2000.<br />

The choice is yours : diet-plan, family-plan, exercise-plan / Bernard J. Meyer, Aleta C. Meyer.<br />

Pretoria : Meyer, 2000.<br />

Die Christen, die Bybel en die toekoms : dit is wat ek glo / Jan <strong>van</strong> der Watt.<br />

Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000<br />

Christen, hoe moet ek dan leef? : 7 riglyne om effektief Christen te wees / medewerkers: Isak<br />

Burger ... et al., Jan <strong>van</strong> der Watt & Stephan Joubert, redakteurs.<br />

Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.<br />

Commercial law / by C.J. Nagel ...et al.<br />

2nd ed. Durban : Butterworths, 2000.<br />

Computer data and program.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Faculty <strong>of</strong> Dentistry, 2000.<br />

Conservation policy Mahlamba Ndlophu / Roger Fisher, Nico Botes, architects in association /<br />

Public Works liaison, Leonie Marais Project principle, Roger C. Fisher research assistant,<br />

Nicholas Clarke edited and compiled by Nico Botes.<br />

S.l. : s.n., 2000.


Contributions towards an African Renaissance / edited by Hussein Solomon and Marie Muller.<br />

Umhlanga Rocks (Private Bag X018, Umhlanga Rocks 4320) : ACCORD, 2000.<br />

Corporate law / H S Cilliers ... et al.<br />

3rd ed. Durban : Butterworths, 2000.<br />

Demokratiese bestuur : 'n verkenning <strong>van</strong> sleutelbegrippe en die implikasies daar<strong>van</strong> vir die<br />

bestuur <strong>van</strong> 'n akademiese universiteitsdepartement / intreerede gelewer op 23 Maart 2000 deur<br />

Johannes Lodewyk Beckmann.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 2000.<br />

Dink soos Jesus : die kreatiewe oplos <strong>van</strong> probleme en die skep <strong>van</strong> geleenthede in die 21 ste<br />

eeu / Kobus Neethling, Hennie Stander, Rache Rutherford.<br />

Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2000.<br />

Diseases and pathogens <strong>of</strong> eucalypts / P.J. Keane ... et al., editors.<br />

Collingwood, Vic. : CSIRO, 2000.<br />

Down to my last skin / Antjie Krog.<br />

Johannesburg : Random House, 2000.<br />

Elke oggend <strong>van</strong> die wêreld / Pascal Quignard ; vertaal deur Johann Rossouw.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.<br />

Elke oggend <strong>van</strong> die wêreld / Pascal Quignard ; vertaal deur Johann Rossouw.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.<br />

Ermelo, Mpumalanga : preliminary survey for a conservation policy / prepared for the Ermelo<br />

Transitional Council by the Mpumalanga Office <strong>of</strong> the South African Heritage Resource Agency<br />

and the Department <strong>of</strong> Architecture, Landscape Architecture and Interior Design, University <strong>of</strong><br />

Pretoria.<br />

Pretoria? : Dept. <strong>of</strong> Architecture, Landscape Architecture and Interior Design, University <strong>of</strong> Pretoria?<br />

2000.<br />

Gelo<strong>of</strong> in Suid-Afrika : 'n kultuurhistoriese beskouing, Suid-Afrikaanse Vereniging vir<br />

Kultuurgeskiedenis Agtiende Jaarlikse Kongres, Pretoria, 12 & 13 Oktober 2000: / redakteur,<br />

Schalk le Roux assitent-redakteur, Nico Botes = Religion in South Africa : a cultural historical<br />

overview, South African Society for Cultural History Eighteenth Annual Congress, Pretoria, 12<br />

& 13 October 2000 / editor, Schalk le Roux assistant editor, Nico Botes.<br />

Pretoria : South African Society for Cultural History, 2000.<br />

Generaal Ben Viljoen, 1868-1917 / J.W. Meijer.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.<br />

The Geography <strong>of</strong> South Africa in a changing world / edited by Roddy Fox and Kate Rowntree.<br />

Cape Town : Oxford University Press, 2000.<br />

Greyton urban design study / Department <strong>of</strong> Architecture and Landscape Architecture,<br />

University <strong>of</strong> Pretoria, Pretoria.<br />

Pretoria : Dept. <strong>of</strong> Architecture and Landscape Architecture University <strong>of</strong> Pretoria, 2000.<br />

Help! Ek cope nie meer nie : hoe haal ek die beste uit die lewe? / Jan <strong>van</strong> der Watt & André <strong>van</strong><br />

der Watt.<br />

Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.<br />

Human anatomy / J.H. Meiring et al.<br />

Pretoria : Van Schaik, 2000.


Improving public policy / Fanie Cloete, Henry Wissink (editors).<br />

Pretoria : Van Schaik, 2000.<br />

Java gently for engineers and scientists / Judith M. Bishop, Nigel T. Bishop.<br />

Harlow, England : Addison-Wesley, 2000.<br />

Kleur kom nooit alleen nie / Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Kwela Boeke, 2000.<br />

De Kleur <strong>van</strong> je hart / Antjie Krog ; vert. uit het Engels door Robert Dorsman en d <strong>van</strong> Eeden ;<br />

met een voorw. Van Adriaan <strong>van</strong> Dis.<br />

Amsterdam : Mets en Schilt ; ‘s Gravenhage : Novib ; Brussel : II. II. II ; Antwerpen : EPO cop., 2000.<br />

Korporatiewe reg / H S Cilliers ... et al.<br />

3de uitg. Durban : Butterworths, 2000.<br />

Law <strong>of</strong> persons : students' textbook / by C.J. Davel and R.A. Jordaan.<br />

3rd ed. Cape Town : Juta, 2000.<br />

Die l<strong>of</strong> <strong>van</strong> my God solank ek lewe : verklaring <strong>van</strong> 'n aantal psalms deur Willem S. Prinsloo /<br />

redakteurs: Wim Beuken (Leuven) ... et al.<br />

Centurion : Medpharm, 2000.<br />

Lykdigte / Joan Hambidge.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 2000<br />

Magie und Heidentum in der Apostelgeschichte des Lukas. English; Magic and paganism in early<br />

Christianity : the world <strong>of</strong> the Acts <strong>of</strong> the apostles / Hans-Josef Klauck translated by Brian McNeil.<br />

Edinburgh, Scotland : T & T Clark, 2000.<br />

Managing African conflicts : the challenge <strong>of</strong> military intervention / editors: L. du Plessis, M.<br />

Hough.<br />

Pretoria : HSRC, 2000.<br />

More than brothers : Peter Clarke and James Matthews at seventy / compiled and edited by<br />

Hein Willemse.<br />

1st ed. Cape Town : Kwela Books, 2000<br />

Multiculturalism & hybridity in African literatures / edited by Hal Wylie & Bernth Lindfors.<br />

Trenton, NJ : Africa World Press, 2000.<br />

Oorlogsdagboek <strong>van</strong> Veggeneraal de Villebois-Mareuil / vertaal deur Johann Rossouw & D.P.M.<br />

Botes.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.<br />

Paul as benefactor : reciprocity, strategy and theological reflection in Paul's collection /<br />

Stephan Joubert.<br />

Tübingen : Mohr Siebeck, 2000.<br />

Personereg studentehandboek / deur C.J. Davel en R.A. Jordaan.<br />

3rd ed. Cape Town : Juta, 2000.<br />

Photographic guide to trees <strong>of</strong> southern Africa / Braam <strong>van</strong> Wyk, Piet <strong>van</strong> Wyk, Ben-Erik <strong>van</strong><br />

Wyk.<br />

1st ed. Pretoria : Briza, 2000.


Prestressed concrete design and practice / Vernon Marshall, John M. Robberts.<br />

1st ed. Midrand : Concrete Society <strong>of</strong> Southern Africa, Prestressed Concrete Division, 2000.<br />

Pr<strong>of</strong>essional practice : a Southern African nursing perspective / Charlotte Searle.<br />

4th ed. Durban : Heinemann, 2000<br />

Reis-geselskap : die kuns <strong>van</strong> verhalende pastorale gesprekvoering / Julian Müller.<br />

Wellington : Lux Verbi.BM, 2000.<br />

Ruminant physiology : digestion, metabolism, growth, and reproduction / edited by P. Cronjé<br />

associate editors, E.A. Boomker... et al.<br />

Wallingford : CABI, 2000.<br />

Säugetiere Handbuch vom Sudlichen Afrika / Burger Cillié ; Übersetzung von Helga Ilgner, Heidi<br />

Ilgner u.a..<br />

2e Aufl. Pretoria : Briza, 2000.<br />

Selected <strong>of</strong>ficial South African strategic and security perceptions, 1992-2000 / M. Hough, A.du<br />

Plessis (eds).<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 2000.<br />

Simbole : veilig <strong>of</strong> gevaarlik? : 'n gids tot Christelike simbole en tekens / Hennie Stander<br />

illustrasies deur Rassie Erasmus.<br />

Kaapstad : Struik Christelike Boeke, 2000.<br />

Socio-economic rights in South Africa : a resource book / edited by Sandra Liebenberg &<br />

Karrisha Pillay.<br />

Bellville : Socio-Economic Rights Project, Community Law Centre, University <strong>of</strong> the Western Cape,<br />

2000<br />

Sommers se farmakologie / De K. Sommers.<br />

7de uitgawe Pretoria : Sommers, 2000.<br />

South African agriculture at the crossroads : an empirical analysis <strong>of</strong> efficiency, technology<br />

and productivity / edited by Colin Thirtle, Johan <strong>van</strong> Zyl, and Nick Vink.<br />

New York : St. Martin's Press, 2000.<br />

Student case book on business entities / by J T Pretorius ... et al.<br />

2nd ed. Cape Town : Juta, 2000.<br />

Suid-Afrikaanse musiekwoordeboek / saamgestel deur 'n Hersieningskommissie <strong>van</strong> die Suid-<br />

Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in samewerking met die Nasionale<br />

Terminologiediens ho<strong>of</strong>redakteurs: Reino Ottermann, Maria Smit bygestaan deur Izak Grové ...<br />

et al. = South African music dictionary / compiled by a Revision Commission <strong>of</strong> the Suid-<br />

Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in collaboration with the National Terminology<br />

Services chief editors: Reino Ottermann, Maria Smit assisted by Izak Grové ... et al.<br />

2de, hers. en vermeerde uitg. Kaapstad : Pharos, 2000.<br />

The sustainability challenge for Southern Africa / edited by Jim Whitman.<br />

Basingstoke : Macmillan, 2000.<br />

To the edge / Hein Marais.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2000.<br />

Tukkie-rugby by die millennium / Flip <strong>van</strong> der Watt.<br />

Pretoria : s.n., 2000.


Tuning in to a differenct song : using a music bridge to cross cultural differences / Joyce Scott.<br />

Pretoria : UNISA, Institute for Missiological and Ecumenical Research, 2000.<br />

Viva os Boers! : Boeregeïnterneerdes in Portugal tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 /<br />

O.J.O. Ferreira.<br />

2de, bygewerkte uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.<br />

Water wars : enduring myth or impending reality / edited by Hussein Solomon and Anthony<br />

Turton.<br />

Durban : ACCORD, 2000.<br />

Wees geestelik fiks : 'n oefenprogram vir derde-millennium-Christene / Stephan Joubert.<br />

Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.<br />

***Wenners in die liefdespel / Magda Schmidt.<br />

Pretoria : Treffer- Boekklub, 2000.<br />

With Acknowledgements to Karl Pearson : recollections on a pleasant journey through the<br />

fields <strong>of</strong> statistics / summary and papers delivered by H. S. Steyn.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Faculty <strong>of</strong> Natural and Agricultural Sciences, Department <strong>of</strong> Statistics,<br />

2000.<br />

***Die Wynland omnibus / Helene de Kock.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2000.<br />

Zion City RSA : the story <strong>of</strong> the church in South Africa / Kevin Roy illustrations by Judy Roy.<br />

Cape Town : South African Baptist Historical Society, 2000.<br />

Course catalogue 2001 / Continuing Education at University <strong>of</strong> Pretoria.<br />

Pretoria : Continuing Education at University <strong>of</strong> Pretoria, 2001<br />

Enviro-Info 2001, Republic <strong>of</strong> South Africa electronic resource : information for tourists,<br />

scholars and those interested in the South African environment / editors, Frans Jordaan, Gwen<br />

Breedlove, Susan Langenhoven Department <strong>of</strong> Environmental Affairs and Tourism in<br />

collaboration with the University <strong>of</strong> Pretoria and GISBS.<br />

Pretoria : Dept. <strong>of</strong> Environmental Affairs and Tourism, 2001?<br />

An extension to and further refinement <strong>of</strong> a water quality guideline index system for livestock<br />

watering. Vol. 2, Poultry production systems and water quality for ostrich production / by N.H.<br />

Casey, J.A. Meyer and C.B. Coetzee.<br />

Pretoria : Water Research Council, 2001<br />

Fatherless in Galilee : Jesus as child <strong>of</strong> God / Andries <strong>van</strong> Aarde.<br />

Harrisburg, Pa. : Trinity Press International, 2001.<br />

Principles and practice <strong>of</strong> labour law / S.R. <strong>van</strong> Jaarsveld, J.D. Fourie, M.P. Olivier.<br />

Durban : Butterworths, 2001.<br />

Radiographic anatomy electronic resource / N. Lizamore, Department <strong>of</strong> Anatomy developed by<br />

Telematic Education.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2001.<br />

Strategic framework : a guide to the implementation <strong>of</strong> the IRDP / by Sabina M. Silaula, program<br />

manager Integrated Rural Development Program, Post Graduate School <strong>of</strong> Agriculture and<br />

Rural Development, University <strong>of</strong> Pretoria, Republic <strong>of</strong> South Africa.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Post Graduate School <strong>of</strong> Agriculture and Rural Development,<br />

Integrated Rural Development Program, 2001.


Who cares? : AIDS Review 2001 / Tim Trengove Jones series editor: Mary Crewe.<br />

Pretoria : Centre for the Study <strong>of</strong> Aids, 2001.<br />

Clinical histology = Kliniese histologie electronic resource / authors, H. L. Coetzee ... et al.<br />

artist, Marinda Smith instructional designer, Anne Strehler graphic designer, Marcel H<strong>of</strong>fman.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2001?<br />

Beginnersgids vir regstudente / Duard Kleyn, Frans Viljoen.<br />

3de uitg. Kaapstad : Juta, 2001.<br />

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster ... et al.<br />

12de uitg. Kaapstad : Juta, 2001.<br />

Blomplante <strong>van</strong> die Kalahari-duineveld / Noel <strong>van</strong> Rooyen in samewerking met Hugo<br />

Bezuidenhout & Emmerentia de Kock.<br />

1ste uitg. Pretoria (272 Thatchers Field, Lynnwood 0081) : Ekotrust, 2001<br />

Cindek : Centre for Indigenous Knowledge : annual report, 2001 / University <strong>of</strong> Pretoria, Centre<br />

for Indigenous Knowledge.<br />

Pretoria : Cindek, 2001.<br />

Conservation policy Botshabelo / editors, Schalk le Roux, Roger C. Fisher, Nico Botes.<br />

1st ed. Pretoria : SAHRA, 2001.<br />

Descriptive accounting / Q Vorster ... et al.<br />

6th. ed. Kenwyn : Butterworths, 2001.<br />

Dialogue among civilizations : a paradigm for peace / Mohammad Khatami editors Theo Bekker<br />

and Joelien Pretorius.<br />

Pretoria : Unit for Policy Studies, Centre for International Political Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 2001.<br />

Doing politics in a rough neighbourhood : challenges and opportunities for the South African<br />

political sciences community / M M E Schoeman.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 2001.<br />

Dokter Me Di Syn en die keiser se seun / Roberto Piumini ; illustrasies deur Piet Grobler ;<br />

Afrikaans deur Linda Rode.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.<br />

Flood risk reduction measures : incorporating flood hydrology for southern Africa / W. J. R.<br />

Alexander.<br />

2nd rev., incorporating flood hydrology for southern Africa. Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria Dept. <strong>of</strong> Civil<br />

Engineering, 2001.<br />

Flowering plants <strong>of</strong> the Kalahari dunes / Noel <strong>van</strong> Rooyen in collaboration with Hugo<br />

Bezuidenhout and Emmerentia de Kock.<br />

1st ed. Lynnwood, Pretoria (272 Thatchers Field, Lynnwood 0081) : Ekotrust, 2001<br />

Further accounting topics / Mrs K B Leith...et al.<br />

4th ed. S.l. : s. n., 2001.<br />

Gode <strong>van</strong> papier / Cas Vos.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.<br />

***Goue meisie /Magda Schmidt.<br />

Pretoria : Treffer-Boekklub, 2001


The great escape <strong>of</strong> the Boer Pimpernel, Christiaan De Wet : the making <strong>of</strong> a legend /<br />

Fransjohan Pretorius translated and adapted by Stephan H<strong>of</strong>stätter -assisted by Wilhelm<br />

Snyman.<br />

Pietermaritzburg : University <strong>of</strong> Natal Press, 2001.<br />

***Gruwelike grieselige grilboek / saamgestel deur Maritha Snyman ; geillustreer deur<br />

Nico Meyer.<br />

Pretoria : Fundi, 2001.<br />

***Hoor jy die skoenlappers ? / Helene de Kock.<br />

1ste uitg. Vereeniging : Christelike Uitgewers Maatskappy, 2001.<br />

Human rights law in Africa : <strong>1998</strong> / editor Christ<strong>of</strong> Heyns, series editors Christ<strong>of</strong> Heyns and<br />

Paul Tavernier.<br />

The Hague : Kluwer law Int., 2001.<br />

Die indirekte afdruk en Gegote herstellings electronic resource / M. Dannheimer, J.<br />

Steenekamp.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2001.<br />

Innie skylte <strong>van</strong>nie Jirre : Griekwapsalms en ander gedigte / Hans du Plessis.<br />

Pretoria : LAPA, 2001.<br />

Jy kan skoenlappers sien aankom / Wessel Pretorius met houtsneedrukke deur Annette<br />

Pretorius.<br />

1ste uitg. Pretoria : Bent, 2001.<br />

Kruis en dwars : 37 nuwe stories oor Suid-Afrika / samesteller en redakteur, Jeanette Ferreira.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Van Schaik, 2001.<br />

Law <strong>of</strong> delict / J. Neethling, J.M. Potgieter, P.J. Visser translated and edited by J.C. Knobel.<br />

4th ed. Durban : Butterworths, 2001.<br />

Law <strong>of</strong> delict / J. Neethling, J.M. Potgieter, P.J. Visser translated and edited by J.C. Knobel.<br />

4th ed. Durban : Butterworths, 2001.<br />

Lyfsange / Marlise Joubert.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.<br />

Management education : science <strong>of</strong> panacea? A South African challenge for the new Millenium /<br />

Piet Nel = Bestuursopvoeding : wetenskap <strong>of</strong> kitskuur? 'n Suid-Afrikaanse uitdaging vir die<br />

nuwe millenium.<br />

Pretoria : Dept. <strong>of</strong> Business Management, University <strong>of</strong> Pretoria, 2001.<br />

Navorsingsverslag 2001 Volume 1 / University <strong>of</strong> Pretoria.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 2001.<br />

New Babylon, new Nineveh : everyday life on the Witwatersrand 1886-1914 / Charles <strong>van</strong><br />

Onselen.<br />

Johannesburg : Jonathan Ball, 2001.<br />

Nuwe stemme 2 / saamgestel deur Petra Müller en Nèlleke de Jager.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2001.<br />

Oemkontoe <strong>van</strong> die nasie / P.J. Haasbroek.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.


Om te leef in Afrika : oorlewing, saambestaan en die Suid-Afrikaanse letterkunde / Hein<br />

Willemse.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2001.<br />

Omnibus 2 : <strong>van</strong> liefde en oorlog / Helene de Kock.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.<br />

Ontdek die Voortrekkermonument = Discover the Voortrekker Monument / Jackie Grobler met<br />

kleur foto's deur / with colour photographs by Stephen Keet.<br />

Pretoria : Grourie Entrepreneurs 2001.<br />

‘n Ou Begin / Eleanor Baker.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.<br />

Plain legal language for a new democracy / Frans Viljoen and Annelize Nienaber (eds).<br />

Pretoria, South Africa : Protea Book House, 2001.<br />

Polarisation <strong>of</strong> parties into win power and keep power camps, threatens the collapse <strong>of</strong><br />

the peace process / Jan <strong>van</strong> Eck.<br />

Pretoria : Unit for Policy Studies, Centre for International Political Studies, University <strong>of</strong><br />

Pretoria, 2001.<br />

Principles <strong>of</strong> property maintenance / edited by C.E. Cloete,<br />

2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2001.<br />

Principles <strong>of</strong> property management / edited by C.E. Cloete.<br />

Sandton : South African Property Education Trust, 2001.<br />

Risk management in property / edited by C.E. Cloete.<br />

2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust 2001.<br />

***Rubbish to riches / George Weideman, Alzette Prins.<br />

Cape Town : Maskew Miller Longman, 2001.<br />

Scorched earth / editor: Fransjohan Pretorius.<br />

1st ed. Cape Town : Human & Rousseau, 2001.<br />

Sê Maria / Erika Murray-Theron.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2001.<br />

Selected military issues with specific reference to the Republic <strong>of</strong> South Africa / M. Hough, L.<br />

Du Pessis (eds).<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 2001.<br />

Sewe Sonjas en wat hulle gedoen het / Joan Hambidge.<br />

1ste uitg. Kaapstad : ContentLot.com, 2001.<br />

So wil ons hê dit moes wees! : mites rondom die Anglo-Boereoorlog / Fransjohan Pretorius.<br />

Port Elizabeth : Universiteit <strong>van</strong> Port- Elizabeth, 2001.<br />

***Soos klei onder ‘n seël / Juanita Joubert.<br />

Grootdrukuitg. Pretoria : LAPA, 2001.<br />

Southern African garden birds / Ulrich Oberprieler, Burger Cillié illustrations: Samantha <strong>van</strong><br />

Riet.<br />

Pretoria : LAPA, 2001.


The state <strong>of</strong> research and scholarship in public administration : strategic leadership and<br />

governance parameters impacting on basic and applied research for the 21st century :<br />

pr<strong>of</strong>essorial inaugural address delivered on 29 May 2001 / by Jerry O. Kuye.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2001.<br />

Trits Tertia en die derde tert / Joan Hambidge.<br />

Parrow, South Africa : ContentLot.com, c2001.<br />

Verskroeide aarde / redakteur: Fransjohan Pretorius.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.<br />

Witchcraft, power, and politics : exploring the occult in the South African lowveld / Isak<br />

Niehaus, with Eliazaar Mohlala and Kally Shokane.<br />

Cape Town : David Philip London Sterling, Va. : Pluto Press, 2001.<br />

2002<br />

11 September 2001 : strategic implications <strong>of</strong> the World Trade Centre attack / by Ernst Neuland,<br />

Gerrit Olivier and Dani Venter.<br />

Pretoria : Protea Book House, 2002.<br />

1971-2001 landscape architecture, University <strong>of</strong> Pretoria.<br />

Johannesburg : Brook Pattrick Environmental (Pty.) Ltd., 2002.<br />

The ABC <strong>of</strong> financial management : an introduction to financial management and analysis / F.<br />

C. H. Lovemore and L. M. Brümmer.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2003.<br />

Accounting for stock and flow values <strong>of</strong> woody land resources : methods and results from<br />

South Africa / edited by Rashid M. Hassan contributing authors, Ruth Beukman, ... et al.<br />

Pretoria : Centre for Environmental Economics and Policy in Africa (CEEPA), University <strong>of</strong> Pretoria,<br />

2002.<br />

Ad destinatum IV : 1993-2000 : historical developments and events at the University <strong>of</strong> Pretoria /<br />

Flip <strong>van</strong> der Watt (Editor).<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2002.<br />

Ad destinatum IV : 1993-2000 : historiese ontwikkelinge en gebeure aan die Universiteit <strong>van</strong><br />

Pretoria / Flip <strong>van</strong> der Watt (Redakteur).<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 2002.<br />

Algemene beginsels <strong>van</strong> die sakereg / deur L. Neil <strong>van</strong> Schalkwyk en P. de W. <strong>van</strong> der Spuy<br />

bygestaan deur A. Boraine.<br />

5de uitg. S.l. : s.n., 2002.<br />

Amulets & dreams : war, youth & change in Africa / edited by Omar Badsha photographs by<br />

Guy Tillim & Omar Badsha text by Julia Maxted foreword by Amara Essy.<br />

Pretoria : SAHO, 2002.<br />

Die ander Marta / Eleanor Baker.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2002.<br />

‘n Anderse ABC boek vir aspatatte / Maritha Snyman [illustrasies] Karen Lilje.<br />

Pretoria : LAPA, 2002


Archangels / Guy Willoughby.<br />

Howick, South Africa : Brevitas, 2002.<br />

Aves : gedigte / Johann Lodewyk Marais.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.<br />

Black academics on the move : how Black South African academics account for moving<br />

between institutions or leaving the academic pr<strong>of</strong>ession / Cheryl Potgieter.<br />

Pretoria : CHET, 2002.<br />

Boegoe <strong>van</strong>nie liefde : Griekwahooglied / Hans du Plessis.<br />

1ste uitg. Pretoria : LAPA, 2002.<br />

Computational intelligence : an introduction / Andries P. Engelbrecht.<br />

Chichester, England Hoboken, N.J. : Wiley, 2002.<br />

Cycads with special reference to the southern African species / Nat Grobbelaar.<br />

First English ed. Pretoria : Published by the author, 2002.<br />

Critical perspectives on public administration : issues for consideration / J.O. Kuye ... et al.<br />

Sandown, : Heinemann, 2002.<br />

Designing language teaching : on becoming a reflective pr<strong>of</strong>essional / Albert Weideman.<br />

1st ed. Pretoria : Business Enterprises at University <strong>of</strong> Pretoria, 2002.<br />

E.M. Forster's modernism / David Medalie.<br />

Basingstoke : Palgrave, 2002.<br />

Gender mainstreaming practises. 1: examples from the EU and South Africa / by Britta Thege, I.<br />

Welpe editor, Donna Wyck<strong>of</strong>f-Wheeler<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2002.<br />

Gender research methods and techniques. 1: the internet / Lisa Thompson editor, Donna<br />

Wyck<strong>of</strong>f-Wheeler<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2002.<br />

General principles <strong>of</strong> the law <strong>of</strong> things / by L. Neil <strong>van</strong> Schalkwyk and P. de W. <strong>van</strong> der Spuy<br />

assisted by A. Boraine.<br />

5th ed. S.l. : s.n., 2002.<br />

Gesinne <strong>van</strong> binne : vertel die verlede en droom oor die toekoms <strong>van</strong> jou gesin /Julian Muller.<br />

Bloemfontein : Barnabas, 2002.<br />

'n Gids tot tuinplae en -siektes in Suid-Afrika / A.S. Schoeman.<br />

3e uitg. Kaapstad : Struik, 2002.<br />

The god <strong>of</strong> journalism is dead : objectivity, subjectivity and the press / Christo Lombaard.<br />

Lyttelton Manor, Pretoria : Medpharm Publications, 2002.<br />

A guide to Garden pests and diseases in South Africa / A.S. Schoeman.<br />

3rd ed. Cape Town : Struik, 2002.<br />

Hebreers vir <strong>van</strong>dag : 'n bybelstudie vir dieper delwers / Andrie du Toit.<br />

Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2002.


Human rights law in Africa : 1999 / edited by Christ<strong>of</strong> Heyns, assistant editor Morne <strong>van</strong> der<br />

Linde, series editors Christ<strong>of</strong> Heyns and Paul Tavernier.<br />

The Hague : Kluwer Law International, 2002.<br />

Humanitarian intervention in an evolving world order : the cases <strong>of</strong> Iraq, Somalia, Kosovo, and<br />

East Timor / Sophie Thomashausen.<br />

Pretoria, South Africa : Africa Institute <strong>of</strong> South Africa, 2002.<br />

Hydropolitics in the developing world : a southern African perspective / Anthony Turton and<br />

Roland Henwood (editors).<br />

Pretoria : African Water Issues Research Unit, Centre for International Political Studies (CIPS),<br />

University <strong>of</strong> Pretoria, 2002<br />

Indigenous knowledge and the integration <strong>of</strong> knowledge systems : towards a philosophy <strong>of</strong><br />

articulation / edited by Catherine A. Odora Hoppers.<br />

Cape Town, South Africa : New Africa Books, 2002.<br />

Intersections and constructions <strong>of</strong> gender and HIV/AIDS / editor, Donna Wyck<strong>of</strong>f-Wheeler.<br />

Pretoria : Centre for Gender Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 2002.<br />

Introduction to facilities management / edited by C.E. Cloete.<br />

1st ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.<br />

Introduction to human nutrition / edited on behalf <strong>of</strong> the Nutrition Society by Michael J. Gibney,<br />

Hester Vorster, and Frans J. Kok.<br />

Oxford : Blackwell Science, 2002.<br />

Kleur kom nooit alleen nie / Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Kwela Boeke, 2000<br />

Kleur komt nooit allen / Antjie Krog ; vert. uit het Afrikaans Robert Dorsman.<br />

Amsterdam : Podium, 2002.<br />

Landelik / Martjie Bosman.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.<br />

Language in South Africa : the role <strong>of</strong> language in national transformation, reconstruction and<br />

development / Vic Webb.<br />

Philadelphia, PA : John Benjamins Pub., 2002.<br />

The law <strong>of</strong> intellectual property : introduction, copyright, trade marks, inventions, designs,<br />

plant breeders' rights and law <strong>of</strong> competition / H.B. Klopper and P. de W. <strong>van</strong> der Spuy.<br />

Pretoria : s.n., 2002.<br />

Leadership in education : productive learning cultures / edited by Louis Calitz, Otto L.<br />

Fuglestad, Solvi Lillejord.<br />

South Africa : Heinemann, 2002.<br />

Leaf diseases and disorders <strong>of</strong> banana in South Africa : identification and management guide /<br />

Altus Viljoen.<br />

1st ed. Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Forestry and Agricultural Biotechnology Institute (FABI), 2002.<br />

***Lekker lawwe lagboek omnibus 1: nie vir grootmense / saamgestel deur Maritha<br />

Snyman en al haar kinders ; geillustreer deur Nico Meyer.<br />

Menlopark : Fundi, 2002.


Lifeskills and career counselling / editors, J.G. Maree, L. Ebersöhn<br />

Sandown : Heinemann, 2002.<br />

Maansiek / Gerda Taljaard.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea, 2002.<br />

Mamma Medea : na Apollonios <strong>van</strong> Rhodos en Euripides / Tom Lanoye ; uit Nederlands vertaal<br />

deur Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Queillerie, 2002.<br />

Management <strong>of</strong> commercial and industrial properties / edited by C.E. Cloete.<br />

2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.<br />

Management <strong>of</strong> residential property / edited by C.E. Cloete.<br />

2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.<br />

Managing public money : a system from the south / J.C. Pauw ... et al.<br />

Sandown, South Africa : Heinemann, 2002.<br />

Mergers in higher education : lessons learned in transitional contexts / Jonathan D. Jansen<br />

(editor) with Nyiko Bandi ... et al.<br />

Pretoria : Unisa Press, 2002.<br />

Met woorde soos met kerse / inheemse verse uitgesoek en vertaal deur Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Kwela Boeke, 2002.<br />

Mimi : 'n feesbundel / saamgestel deur Johan <strong>van</strong> Rooyen ter viering <strong>van</strong> Mimi Coertse se<br />

sewentigste verjaardag op 12 Junie 2002.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.<br />

***Moeg gedroom : [versameling fotogedigte] /Hans Pienaar<br />

??? 2002<br />

Moeisame pad na vernuwing : die NG Kerk se pad <strong>van</strong> isolasie en die soeke na 'n nuwe<br />

rele<strong>van</strong>sie / Flip du Toit ... et al.<br />

1ste uitgawe. Bloemfontein : Barnabas, 2002.<br />

Montanha in Zoutpansberg : ‘n Portugese handelsending <strong>van</strong> Inhambane se besoek aan<br />

Schoemansdal,1855-1856 / O J O Ferreira ; met die medewerking <strong>van</strong> C E F Von Reiche.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.<br />

My lied <strong>van</strong> Niet / Fransie Phillips.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.<br />

Net één slukkie, Padda! / Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2002.<br />

No quick fixes : challenges to mission in a changing South Africa / Dons Kritzinger (editor).<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Institute for Missiological and Ecumenical Research Pretoria, 2002.<br />

Our dream deferred : the poor in South Africa / Abebe Zegeye & Julia Maxted.<br />

Pretoria : South African History Online : UNISA Press, 2002<br />

An overview <strong>of</strong> intergovernmental relations in Africa : Southern African Development<br />

Community (SACD) / compiled by C. Thornhill (editor)...et al.<br />

Pretoria : SAFPUM Publishers, 2002.


***Omdat ek ma liefhet : ‘n bundel wat geesdriftig hulde bring aan moeders en skoonmoeders,<br />

hulle wat vir ons die lewe oopmaak / saamgestel deur Helene de Kock.<br />

1ste uitg. Vereeniging : Christelike Uitgewers Maatskappy, 2002.<br />

Overview <strong>of</strong> selected GAAP audit items in South Africa / author, W.J.J. Botha assistant author,<br />

E.R. Venter.<br />

Pretoria : WJJ Botha, 2002.<br />

Please Frog, just one sip! / Piet Grobler ; English translation by Kobus Geldenhuys.<br />

Cape Town : Human & Rousseau, 2002.<br />

Proceedings <strong>of</strong> the First International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and<br />

Thermodynamics (HEFAT2002) : Skukuza, Kruger National Park, South Africa, 8-10 April 2002 /<br />

editor, J.P. Meyer.<br />

Centurion : HEFAT 2002.<br />

Psychiatry : a destigmatised scientific discipline. Fact or delusion? / by Pr<strong>of</strong>essor J.L. Roos.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2002.<br />

Purchasing and supply management / W.M.J. Hugo, J.A Badenhorst-Weiss, D.C. <strong>van</strong> Rooyen.<br />

4th ed. Pretoria : Van Schaik, 2002.<br />

Ro<strong>of</strong>voëls : 'n identifiseringsgids vir Suider-Afrika / Ulrich Oberprieler, Burger Cillié.<br />

1ste uitg. Pretoria : LAPA, 2002.<br />

Ruggespraak / Joan Hambidge.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.<br />

Shopping centre management in South Africa / edited by C E Cloete.<br />

Pretoria : South African Council <strong>of</strong> Shopping Centres, 2002.<br />

South African employment relations : theory and practice / P.S. Nel(editor).<br />

4th ed. Pretoria : Van Schaik Publishers, 2002.<br />

Stillerlewe /Pirow Bekker.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.<br />

Strategic intelligence : selected <strong>of</strong>ficial South African strategic perceptions : 1992-2002 / M<br />

Hough, A. du Plessis(eds.)<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Institute for Strategic Studies, 2002.<br />

Die taal <strong>van</strong> voels en ander gedigte / deur Hans Pienaar.<br />

2de uitg. Johannesburg? : H. Pienaar, 2002.<br />

Thirteen unique buildings in Greyton / J.T. Kemp and J.A. du Pisanie. Limited ed. Pretoria :<br />

University <strong>of</strong> Pretoria, 2002.<br />

Transitions from authoritarianism : the role <strong>of</strong> the bureaucracy / edited by Randall Baker.<br />

Westport, Conn. : Praeger, 2002.<br />

The virtual procedures clinic electronic resource / J.M. Boon ... et al.<br />

London : Primal Pictures Ltd., 2002.<br />

Vlieg / saamgestel deur Marianne <strong>van</strong> Loggerenberg<br />

Pretoria : s.n., 2002?<br />

Wat de sterre zeggen / Antjie Krog ; vertaling uit het Afrikaans Robert Dorsman.


Amsterdam : Podium, 2002<br />

Whose right? : AIDS Review 2002 / Chantal Kisoon, Mary Caesar, Tashia Jithoo series editor:<br />

Mary Crewe.<br />

Pretoria : Centre for the Study <strong>of</strong> Aids, 2002.<br />

2003<br />

Die aarde waarop ek loop : biografiese sketse / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

1ste uitg.Pretoria : LAPA, 2003<br />

Abel se dogters / Helene de Kock.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.<br />

Asia's economic miracle - lessons for Nepad? / Jane Shen and Hussein Solomon.<br />

Pretoria : Africa Institute <strong>of</strong> South Africa, 2003.<br />

Ateljee <strong>van</strong> glas / Marlise Joubert.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis. 2003<br />

Bietjie Grieks vir jou : studiemateriaal vir GRK151 / opgestel deur Gerhard Swart.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.<br />

Die Boek <strong>van</strong> God : die Bybel in verhaalvorm / Walter Wangerin ; uit die Engels vertaal en<br />

verwerk deur George Weideman.<br />

Lux Verbi, 2003.<br />

A change <strong>of</strong> tongue / Antjie Krog.<br />

Johannesburg : Random House, 2003.<br />

Ching Chong Che / Hans Pienaar.<br />

[Pretoria] : Content solutions, [2003].<br />

Combating crime in South Africa : contemporary perspectives / M. Hough, and A. Du Plessis<br />

(eds).<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 2003.<br />

Confronting fragmentation : housing and urban development in a democratising society /<br />

editors: Philip Harrison, Marie Huchzermeyer, Mzwanele Mayekiso.<br />

Cape Town : University <strong>of</strong> Cape Town Press, 2003.<br />

Donker vroue / Lieb Sauermann.<br />

Brumeria : G J H Sauermann, 2003.<br />

En kyk na die omowit engele op die rolbalbaan / Wessel Pretorius.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2003.<br />

Enkeldiep / Cas Vos.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea, 2003.<br />

Entrepreneurship : a South African perspective / Gideon Nieman, Johan Hough, Cecile<br />

Niewenhuizen (editors).<br />

Pretoria : Van Schaik, 2003.


Foto-sakgids tot soogdiere <strong>van</strong> Suider-Afrika / Burger Cillié.<br />

Cape Town : Sunbird, 2003.<br />

Die geel komplot / George Weideman.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 2003.<br />

Groups in music : strategies from music therapy / Mercédès Pavlicevic.<br />

London New York : Jessica Kingsley Publishers, 2003.<br />

Happiness : personhood, community, purpose / Pedro Alexis Tabensky.<br />

Aldershot : Ashgate, 2003.<br />

Die hart se wiskunde / Magda Schmidt.<br />

Pretoria : LAPA, 2003.<br />

***Helen de Kock omnibus 3 / Helene de Kock.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2003<br />

Hie neffens my / Hans du Plessis fotografie deur Heleen Theron.<br />

1ste uitg. Pretoria : LAPA, 2003.<br />

Hoe om die Bybel beter te verstaan : 52 sleutels om God se boodskappe in sy Woord te ontsluit<br />

/ Hennie Stander.<br />

Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2003.<br />

Human histology / H.L. Coetzee, G.P.Loots, J.H. Meiring.<br />

1st ed. Pretoria, South Africa : Van Schaik, 2003.<br />

Intellectual tools : skills for the human sciences / Deon Rossouw (ed.)<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik Publishers, 2003.<br />

Kaalvoet oor die berg : verhale oor die liefde / Erika Murray-Theron.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2003.<br />

Kompendium <strong>van</strong> arbeidsreg / Fanie <strong>van</strong> Jaarsveld, Stefan <strong>van</strong> Eck.<br />

4de uitg. Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.<br />

Kontrei : roman / Kleinboer.<br />

1ste uitg. Johannesburg : Praag, 2003.<br />

Lae wolke oor Mosambiek : ‘n reisboek / Johann Lodewyk Marais.<br />

Wonderboompoort, Pretoria : Skeurklip, c2003.<br />

Liederen <strong>van</strong> de blauwkraanvogel : /Xam-gedichten / Antjie Krog, keuze en bew. uit het Engels ;<br />

vert. uit het Afrikaans Robert Dorsman.<br />

Amsterdam : Podium ; Den Haag : Novib, cop. 2003.<br />

Lovedale, coercive agency : power and resistance in mission education / Graham A. Duncan.<br />

Pietermaritzburg : Cluster, 2003.<br />

***Memoir oor sy tog in die Tanganjika-oorlogsone op die spoor <strong>van</strong> Che Guevara / .<br />

Hans Pienaar.<br />

???? 2003<br />

Missy my mousey / Lida Dykstra ; illustrations by Piet Grobler.<br />

Cape Town : Human & Rousseau, 2003.


Molecular characterisation <strong>of</strong> F-RNA coliphages in South African water sources / final report to<br />

the Water Research Commission by W.O.K. Grabow, M. Uys and C.G. Clay.<br />

Pretoria : Water Research Commission, 2003.<br />

Muisie, my meisie / deur Lida Dijkstra met prente deur Piet Grobler en vertaling deur Philip de<br />

Vos.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.<br />

Musical arts in Africa : theory, practice and education / edited by Anri Herbst, Meki Nzewi and<br />

K<strong>of</strong>i Agawu.<br />

1st. ed. Pretoria : Unisa Press, 2003.<br />

Nie meer Grieks nie : Studiemateriaal vir GRK261 / opgestel deur Gerhard Swart.<br />

Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.<br />

Nog 'n bietjie Grieks vir jou : Studiemateriaal vir GRK152 / opgestel deur Gerhard Swart.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.<br />

Of myths and migration : illegal immigration into South Africa / Hussein Solomon.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> South Africa, 2003.<br />

(Over)extended : AIDS review 2003 / Vanessa Barolsky series editor: Mary Crewe.<br />

Pretoria : Centre for the Study <strong>of</strong> AIDS, 2003.<br />

Penetrating state and business : organised crime in Southern Africa / edited by Peter Gastrow.<br />

Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.<br />

The pocket photoguide to mammals <strong>of</strong> southern Africa / Burger Cillié.<br />

Cape Town : Sunbird, 2003.<br />

Principles <strong>of</strong> surgical patient care / edited by Carel J. Mieny, Ulrich Mennen.<br />

2nd ed. Cape Town : New Africa Books, 2003.<br />

Project management : a multi-disciplinary approach / Herman Steyn ... et al.<br />

Pretoria : FPM Publishing, 2003.<br />

Project management : principles and practices / Herman Steyn.<br />

Pretoria : FPM Publishing, 2003.<br />

Public relations : South African perspectives / editors, R.S. Rensburg, M. Cant.<br />

Sandown, South Africa : Heinemann, 2003.<br />

Rectores magnifici / Flip <strong>van</strong> der Watt.<br />

Pretoria : Protea, 2003.<br />

Relaas <strong>van</strong> een moord / Antjie Krog ; vertaald uit het Afrikaans door Robert Dorsman.<br />

Amsterdam : Podium, cop. 2003.<br />

Silberberg and Schoeman's The law <strong>of</strong> property/ by P.J. Badenhorst ... et al.<br />

4th ed. Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.<br />

Social security : a legal analysis / editors, M.P. Olivier, N. Smit, E.R. Kalula.<br />

Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.<br />

Sowaar nog Grieks vir jou? : studiemateriaal vir GRK153 / opgestel deur Gerhard Swart.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.


Die spree met foete / Philip de Vos & Piet Grobler ; Afrikaanse verwerkings <strong>van</strong> Annie M.G.<br />

Schmidt - verse / vert. uit die Nederlands.<br />

Kaapstad etc. : Human en Rousseau, 2003.<br />

Die taal <strong>van</strong> voëls en ander gedigte / Hans Pienaar.<br />

2de uitg,[Johannesburg] : Hans Pienaar, 2003.<br />

To make them serve... : the 1871 Transvaal Commission on African Labour / edited by J.S.<br />

Bergh and Fred Morton.<br />

1st ed. Pretoria : Protea Book House, 2003.<br />

Toepa toepa towery / J.F. Spies ; met illustrasies deur Piet Grobler.<br />

Pretoria : Protea, 2003.<br />

Transboundary rivers, sovereignty and development : hydropolitical drivers in the Oka<strong>van</strong>go<br />

River basin / Anthony Turton, Peter Ashton & Eugene Cloete (editors).<br />

Pretoria, South Africa : African Water Issues Research Unit, 2003<br />

***‘n Trollie vol regte / Antjie Krog Afrikaanse vertaling : Antjie Krog.<br />

Rondebosch : RAPCAN, 2003?<br />

'Volk', faith and fatherland : the security threat posed by the white right / Martin Schönteich and<br />

Henri Bosh<strong>of</strong>f.<br />

Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.<br />

Vrydag is my dag / Anushka Ravishankar ; illustrasies deur Piet Grobler ; Afrikaanse beryming<br />

deur Philip de Vos.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.<br />

Wat die Bybel sê oor ... : 50 raakvatantwoorde oor kwessies waaroor almal wonder / redakteur :<br />

Hennie Stander.<br />

Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2003.<br />

Watervlerk / Ilse <strong>van</strong> Staden.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2003.<br />

***Woordmeisie / Magda Schmidt.<br />

Pretoria : Treffer-Boekklub, 2003<br />

Zimbabwe's turmoil : problems and prospects / edited by Richard Cornwell.<br />

Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.<br />

2004<br />

The mammal guide <strong>of</strong> southern Africa / Burger Cillié.<br />

2nd ed. Pretoria, South Africa : Briza Publications, 2004, 2007.<br />

Animals <strong>of</strong> Pilanesberg : an identification guide / Burger Cillié Ulrich Oberprieler and Christo<br />

Joubert.<br />

1st ed. Pretoria : Game Parks Publishing, 2004.<br />

Die Apostelgeschichte und die hellenistische Geschichtsschreibung : Festschrift fü Plümacher<br />

zu seinem 65. Geburtstag / herausgegeben von Cilliers Breytenbach und Jens Schröter unter<br />

mitwirkung von David S. Du Toit.<br />

Leiden Boston : Brill, 2004.


Die blou Lotus / Hergé in Afrikaans vertaal deur Johann Rossouw.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004<br />

Die buigsamheid <strong>van</strong> verdriet : ‘n honderd <strong>of</strong> wat gedigte / Joan Hambidge.<br />

Pretoria : Protea Boekhus, 2004.<br />

Business ethics / Deon Rossouw with Leon <strong>van</strong> Vuuren.<br />

3rd ed. Oxford Cape Town : Oxford University Press, 2004.<br />

Business, science, and ethics / R. Edward Freeman and Patricia H. Werhane, editors.<br />

Charlottesville, VA : Society for Business Ethics, 2004.<br />

C# concisely / Judith Bishop, Nigel Horspool.<br />

Harlow, England : Pearson Addison Wesley, 2004.<br />

Conflict in the DRC : a critical assessment <strong>of</strong> the Lusaka Ceasefire Agreement / Hussein<br />

Solomon and Gerrie Swart.<br />

Braamfontein South Africa : South African Institute <strong>of</strong> International Affairs, 2004<br />

Developing business ethics as an academic field / Deon Rossouw.<br />

Johannesburg ; Ben-Africa, 2004.<br />

Duskant die einders / Lina Spies.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.<br />

Eerste gedigte / Antjie Krog.<br />

3de uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.<br />

Executive summary <strong>of</strong> research on assessment <strong>of</strong> the risk <strong>of</strong> infection associated with viruses<br />

in South African drinking water supplies : report to the Water Research Commission / by<br />

W.O.K. Grabow, M.B. Taylor and M.M. Ehlers.<br />

Pretoria : Water Research Commission, 2004.<br />

Generositeit en lewenskuns : grondtrekke <strong>van</strong> 'n post-Nietzsheaanse etiek / Marinus Schoeman.<br />

Pretoria : Fragmente Uitgewers, 2004.<br />

Gerard Sekoto : I am an African : a biography / by N. Chabani Manganyi foreword by Es'kia<br />

Mphahlele.<br />

Johannesburg : Wits University Press, 2004.<br />

Globalisation and African languages : risks and benefits / edited by Katrin Bromber, Birgit<br />

Smieja.<br />

Berlin New York : Mouton de Gruyter, 2004.<br />

Historic overview <strong>of</strong> the Witwatersrand goldfields : a review <strong>of</strong> the discovery, geology,<br />

geophysics, development, mining, production and future <strong>of</strong> the Witwatersrand goldfields as<br />

seen through a geological and financial association spanning 50 years / by J.R.F. Handley.<br />

1st ed. Howick : J.R.F. Handley, 2004.<br />

HIV/AIDS and human rights in SADC / editors, Robin Hamilton and Farhana Zuberi.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2004.<br />

Human rights law in Africa / editor: Christ<strong>of</strong> Heyns assistant editor: Morne <strong>van</strong> der Linde.<br />

Leiden : Martinus Nijh<strong>of</strong>f, 2004.<br />

Infectious diseases <strong>of</strong> livestock / edited by J.A.W. Coetzer & R.C. Tustin.<br />

2nd ed. Cape Town : Oxford University Press, 2004.


Insect physiological ecology : mechanisms and patterns / Steven L. Chown, Sue W. Nicolson.<br />

Oxford : Oxford University Press, 2004.<br />

Johannesburg : the making and shaping <strong>of</strong> the city / Keith Beavon.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> South Africa Press 2004<br />

Just the same on the inside : understanding diversity and supporting inclusion in circle time /<br />

stories by Juan Bornman and Barbara Maines activities by Margaret Collins illustrations by<br />

Simon Smith.<br />

London : Lucky Duck Pub., 2004.<br />

Keys to educational psychology / editors: Irma El<strong>of</strong>f, Liesel Ebersohn.<br />

Cape Town : UCT Press, 2004.<br />

Lady Anne / Antjie Krog.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.<br />

The language web : essays in honour <strong>of</strong> Victor Webb / edited by Mariana Kriel = Fyn net <strong>van</strong> die<br />

woord : huldigingsbundel vir Victor Webb / byeengebring deur Mariana Kriel.<br />

Port Elizabeth : University <strong>of</strong> Port Elizabeth, 2004.<br />

***Liefde is ‘n klipgooi ver / Helene de Kock.<br />

Pretoria : LAPA, 2004.<br />

Limericke vir die lekkerte / Philip de Vos ; illustrasies deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Kagiso Education, 2004.<br />

Makwelane en die krokodil / Maria Hendriks ; illustrasies deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, c2004.<br />

Mallemeuleman : 'n keur uit Philip de Vos se versies / met illustrasies deur Piet Grobler.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, c2004.<br />

Medium <strong>of</strong> instruction policies : which agenda? whose agenda? / edited by James W. Tollefson,<br />

Amy B.M. Tsui.<br />

Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Publishers, 2004.<br />

Microbial waterborne pathogens / edited by T.E. Cloete ... et al.<br />

London : IWA Pub., 2004.<br />

Die multivertaling Bybel.<br />

Vereniging : CUM, 2004.<br />

My kind slimmer sonder sukkel / Kobus Maree.<br />

Pretoria : LAPA, 2004.<br />

Net jy Marlene /Magda Schmidt.<br />

Grootdrukuitg. Pretoria : LAPA, 2004.<br />

On becoming a democracy : transition and transformation in South African society / edited by<br />

N. Chabani Manganyi.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> South Africa Press Leiden : Koninklijke Brill NV, 2004.<br />

Outcomes-based assessment / editors, J.G. Maree, W. Fraser.<br />

Sandown : Heinemann, 2004.<br />

Plaaslike kennis : gedigte / Johann Lodewyk Marais.


Pretoria : Protea Boekhuis, 2004.<br />

Project management : a multi-disciplinary approach / Herman Steyn ... et al.<br />

Pretoria : FPM Publishing, 2003.<br />

Project management : principles and practices / Herman Steyn.<br />

Pretoria : FPM Publishing, 2003.<br />

Psalms and liturgy / edited by Dirk J. Human and Cas J.A. Vos.<br />

London New York : T & T Clark International, 2004.<br />

Reflections on school integration : colloquium proceedings / edited by Mokubung Nkomo,<br />

Carolyn McKinney & Linda Chisholm.<br />

Cape Town : HSRC Publishers, 2004.<br />

Roepman / Jan <strong>van</strong> Tonder.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.<br />

Same game, new name? : the more things change in legal education the more they stay the<br />

same : pr<strong>of</strong>essorial inaugural address, 11 May 2004 / C Nicholson.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2004<br />

Säugetierehandbuch vom Sülichen Afrika / Burger Cillié.<br />

2e Aufl. Pretoria : Briza, 2004.<br />

Die selfoon en ander verhale / Neil Cochrane (samesteller en redakteur)<br />

1ste uitg. Pretoria : Aktuapers, 2004.<br />

Serafyn / Bonaventure Hinwood.<br />

Kilnerpark, Pretoria : Bent, 2004.<br />

Splinters : 'n keur uit rubrieke / deur Hans du Plessis.<br />

Pretoria : LAPA, 2004.<br />

The stars say ‘tsau’ : /Xam poetry <strong>of</strong> Diä!kwain, Kweiten-ta//ken, /A!kúnta, /Hankass’o en<br />

//Kabbo /selected and adapted by Antjie Krog with drawings and watercolours by Da, Diä!kwain,<br />

/Hankass’o, !Nanni en Tamme.<br />

Cape Town : Kwela Boeke, 2004.<br />

State failure : the case <strong>of</strong> Zimbabwe / M. Hough, A. du Plessis, (eds).<br />

Pretoria : Institute for Security Studies. University <strong>of</strong> Pretoria, 2004.<br />

Die sterre sê ‘tsau’ : /Xam-gedigte <strong>van</strong> Diä!kwain, Kweiten-ta-//ken, /A!kúnta, /Hankass’o en<br />

//Kabbo / gekies en versorg deur Antjie Krog met tekeninge en akwarelle <strong>van</strong> Da, Diä!kwain,<br />

/Hankass’o, !Nanni en Tamme.<br />

Kaapstad : Kwela Boeke, 2004.<br />

Supply chain management : logistics in perspective / editors, W.M.J. Hugo, J.A. Badenhorst-<br />

Weiss, E.H.B. <strong>van</strong> Biljon.<br />

Pretoria, South Africa: Van Schaik, c 2004.<br />

Sustainable options : economic development lessons from applied environmental resource<br />

economics in South Africa / editors James N. Blignaut and Martin P. De Wit.<br />

Cape Town : UCT press, 2004.<br />

Die swart eiland / Hergé in Afrikaans vertaal deur Johann Rossouw.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004


Towards a common defence and security policy in the Southern African Development<br />

Community / edited by Hussein Solomon.<br />

Pretoria : Africa Institute <strong>of</strong> South Africa, 2004.<br />

University <strong>of</strong> Pretoria Research 2003.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2004.<br />

University <strong>of</strong> Pretoria : 2004 research / University <strong>of</strong> Pretoria.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2004<br />

(Un)real / Kgamadi Kometsi.<br />

Pretoria : Centre for the Study <strong>of</strong> Aids, 2004.<br />

The War Reporter : the Anglo-Boer War through the eyes <strong>of</strong> the burghers / J.E.H. Grobler.<br />

Johannesburg : Jonathan Ball, 2004.<br />

Wat de sterre zeggen / Antjie Krog ; vert uit het Afrikaans Robert Dorsman.<br />

Amsterdam : Podium, 2004.<br />

2005<br />

25 Years <strong>of</strong> applied linguistics in Southern Africa : themes and trends in Southern African<br />

linguistics : proceedings <strong>of</strong> the joint conference <strong>of</strong> the Southern African Applied Linguistics<br />

Association and Linguistics Society <strong>of</strong> Southern Africa / compiled by Biki Lepota and Jurie<br />

Geldenhuys.<br />

Pretoria, SA : University <strong>of</strong> Pretoria, 2005.<br />

After the commandos : the future <strong>of</strong> rural policing in South Africa / Jonny Steinberg.<br />

Pretoria, South Africa : Institute for Security Studies, 2005.<br />

AGRED se jagvoëls <strong>van</strong> Suid-Afrika : velduitkenning en bestuur / P.J. Viljoen illustrasies deur<br />

Penny Meakin.<br />

1ste uitg. Johannesburg : AGRED, 2005.<br />

AGRED's gamebirds <strong>of</strong> South Africa : field identification and management / P.J. Viljoen,<br />

illustrated by Penny Meakin.<br />

1st ed. Johannesburg : African Gamebird Research Education and Development Trust, 2005.<br />

Ancient Middle Niger : urbanism and the self-organizing landscape / Roderick J. McIntosh.<br />

Cambridge, UK New York : Cambridge University Press, 2005.<br />

'n Ander tongval / Antjie Krog.<br />

1e. uitgawe. Kaapstad : Tafelberg, 2005.<br />

Anton Rupert : 'n lewensverhaal / Ebbe Dommisse met die samewerking <strong>van</strong> Willie Esterhuyse.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2005.<br />

‘n Ark <strong>van</strong> g<strong>of</strong>erhout / Magda Smidt.<br />

Pretoria : LAPA, 2005.<br />

Augmentative and alternative communication and severe disabilities : beyond poverty / edited<br />

by Erna Alant and Lyle L. Lloyd.<br />

London Philadelphia : Whurr, 2005.<br />

<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> die geskrifte <strong>van</strong> J.M.T. Labuschagne / saamgestel deur P. D. de Kock.<br />

Durban : LexisNexis Butterworths, 2005.


Buckling : the impact <strong>of</strong> AIDS in South Africa 2005 / Hein Marais series editor, Mary Crewe.<br />

Pretoria : Centre for the Study <strong>of</strong> Aids, 2005.<br />

Compendium <strong>of</strong> key human rights documents <strong>of</strong> the African Union / Centre for Human Rights,<br />

University <strong>of</strong> Pretoria.<br />

Pretoria : Pretoria University Law Press, 2005.<br />

Contemporary terrorism and insurgency : selected case studies and responses / M. Hough,<br />

G.P.H. Kruys, A. du Plessis.<br />

Pretoria : Institute for Strategic Studies, University <strong>of</strong> Pretoria, 2005.<br />

Democratizing higher education policy : constraints <strong>of</strong> reform in post-apartheid South Africa /<br />

Molatlhegi Trevor Chika Sehoole.<br />

New York, NY : Routledge, 2005.<br />

Diasporas, remittances and Africa south <strong>of</strong> the Sahara : a strategic assessment / Marc-Antoine<br />

Pérouse de Montclos.<br />

Pretoria, South Africa : Institute for Security Studies, 2005.<br />

***Dierbaarste meisie / Magda Schmidt.<br />

Pretoria : LAPA, 2005<br />

***Drie dosyn rose [drama] / Hans Pienaar.<br />

??? [2005?]<br />

En skielik is dit aand / Joan Hambidge.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2005.<br />

Equal educational opportunities : comparative perspectives in education law / Charles J.<br />

Russo, Johan Beckmann, Jonathan D Jansen, editors.<br />

1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2005.<br />

Friendship and love where there were none : biblical perspectives on reconciliation / Jan <strong>van</strong><br />

der Watt, Dirk Human, Gert Steyn (editors).<br />

Pretoria : Institute for Missiological and Ecumenical Research, University <strong>of</strong> Pretoria, 2005.<br />

Hand therapy : Tutor / by Corrianne <strong>van</strong> Velze instructional designer : Detken Scheepers.<br />

Pretoria University <strong>of</strong> Pretoria, 2005.<br />

HIV/AIDS in South Africa 2004 : course companion to the CSA Entry Level Volunteer Course /<br />

Centre for the Study <strong>of</strong> AIDS.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2005.<br />

Human resource management in education / Jan Heystek, Clive Roos, David Middlewood.<br />

1st ed. Sandton : Heineman, 2005.<br />

IFAC in South Africa : a brief history <strong>of</strong> the South African Council for Automation and<br />

Computation / compiled by Ian K. Craig.<br />

Pretoria? : SACAC, 2005.<br />

Information and communication technologies in South African secondary schools / Sarah J.<br />

Howie, Anton Muller & Andrew Paterson.<br />

Cape Town : HSRC Press, 2005.<br />

Intensive wildlife production in southern Africa / J. du P. Bothma, N. <strong>van</strong> Rooyen, editors.<br />

Pretoria : Van Schaik, 2005.


International law : a South African perspective / by John Dugard with contributions by Daniel<br />

Bethlehem, Max du Plessis, and Anton Katz.<br />

3rd ed. Lansdowne : Juta, 2005.<br />

***Kom terug Saartjie [drama] / Hans Pienaar.<br />

??? [2005?]<br />

Laboratory auditing for quality and regulatory compliance / Donald C. Singer, Raluca-Ioana<br />

Stefan, Jacobus F. <strong>van</strong> Staden.<br />

Boca Raton, Fla. : Taylor&Francis, 2005.<br />

Learning the musical arts in contemporary Africa : derived from indigenous knowledge<br />

systems / Meki Nzewi ; illustrations: Caroline Kloppert.<br />

1st ed. Pretoria : Centre for Indigenous Instrumental African Music and Dance (Ciimda), 2005.<br />

Littekens : stories en memories / Margaret Bakkes.<br />

1ste uitgawe. Kaapstad : Human & Rousseau, 2005.<br />

The Mammals <strong>of</strong> the southern African subregion / revised by John D. Skinner & Christian T.<br />

Chimimba.<br />

3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.<br />

Mapungubwe : South Africa's crown jewels / Sian Tiley.<br />

Cape Town : Sunbird Pub., 2005.<br />

Medicine management in primary health care / Ina Treadwell.<br />

4th ed. Brits : I. Treadwell, 2005.<br />

mLearn 2005 book <strong>of</strong> abstracts : 4th World Conference on Mobile Learning, Cape Town, South<br />

Africa, 25-28 October 2005 / editors, Herman <strong>van</strong> der Merwe & Tom Brown<br />

Pretoria? : mLearn 2005<br />

Mia's mom / Marita <strong>van</strong> der Vyver ; pictures by Piet Grobler ; translation into English by Kobus<br />

Geldenhuys.<br />

Cape Town : Human & Rousseau, 2005<br />

Molecular diagnostic PCR handbook / by Gerrit J. Viljoen, Louis H. Nel and John R. Crowther.<br />

Dordrecht : Springer, 2005.<br />

Multilingual explanatory maths dictionary for secondary schools : grades 8 to 12 / L. Meyer and<br />

I. Fricke.<br />

Pretoria : Teacher Mentorship Programme, University <strong>of</strong> Pretoria, 2005.<br />

My plaas se naam is ver genoeg : drama in nege tonele / George Weideman.<br />

1ste uitg. Dainfern : Praag, 2005.<br />

New theories for chemistry / Jan C.A. Boeyens.<br />

1st ed. Amsterdam Boston : Elsevier, 2005.<br />

Nuwe stemme 3 / saamgestel deur Antjie Krog en Alfred Schaffer.<br />

Kaapstad : Tafelberg, 2005.<br />

Ons is die plan : die gemeente met 'n verskil maak 'n verskil / Frans Hancke.<br />

Pretoria : Universiteit <strong>van</strong> Pretoria. Instituut vir Sendingwetenskaplike en Ekumeniese Navorsing<br />

(ISWEN), 2005.


Ontrafel wiskunde / Kobus Maree.<br />

Pretoria, Suid-Afrika : LAPA Uitgewers, 2005.<br />

Op hulle stukke / samesteller Jeanette Ferreira.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2005.<br />

Ordinary Springboks : white servicemen and social justice in South Africa, 1939-1961 / Neil<br />

Roos.<br />

Aldershot : Ashgate, 2005.<br />

Partnership for sustainable land reform, operational framework for post-settlement support<br />

interventions : Pretoria, South Africa, June 2005 / authors, Jordanka Tomkova ... et al.<br />

Pretoria : SADC Centre for Land-Related, Regional and Development Law and Policy (CLRDP), Post<br />

Graduate School <strong>of</strong> Agriculture and Rural Development, University <strong>of</strong> Pretoria, 2005.<br />

Pelgrimsrus / Wilna Rautenbach.<br />

Pretoria : Lapa, 2005.<br />

***Please tell us what is going on, please [drama] / Hans Pienaar.<br />

??? [2005?]<br />

Practical mathematical optimization : an introduction to basic optimization theory and classical<br />

and new gradient-based algorithms / Jan A. Snyman.<br />

New York : Springer, 2005.<br />

A preliminary basin pr<strong>of</strong>ile <strong>of</strong> the Orange/Senqu River / by Anton Earle ... et al.<br />

Pretoria : AWIRU, University <strong>of</strong> Pretoria, 2005.<br />

Principles and practice <strong>of</strong> South African lexicography / R.H. Gouws, D.J. Prinsloo.<br />

1st ed. Stellenbosch : Sun Press, 2005.<br />

Principles <strong>of</strong> labour law / Fanie <strong>van</strong> Jaarsveld, Stefan <strong>van</strong> Eck.<br />

3rd ed. Durban : LexisNexis Butterworths, 2005.<br />

Righting stigma : exploring a rights-based approach to addressing stigma / Frans Viljoen<br />

(editor).<br />

Pretoria : AIDS and Human Rights Research Unit, Centre for the Study <strong>of</strong> Aids, 2005.<br />

Safe schools / I J Oosthuizen (editor) ; co-authors: E de Waal ... et al.<br />

1st ed. Pretoria : Interuniversity Centre for Education Law and Education Policy, 2005.<br />

Socio-economic rights in South Africa / edited by Danie Brand and Christ<strong>of</strong> Heyns.<br />

Pretoria : Pretoria University Law Press , 2005.<br />

South African employment relations : theory and practice / P. S. Nel ... et al. ; contributor L-A<br />

Katz.<br />

5th ed. Pretoria : Van Schaik, 2005.<br />

South African municipal government and administration : a new dispensation / J.J.N. Cloete, C.<br />

Thornhill.<br />

South Africa : Dotsquare, 2005.<br />

South African visual culture / Jeanne Van Eeden, Amanda Du Preez editors.<br />

Pretoria : Van Schaik Pub., 2005.


Theopoetry <strong>of</strong> the Psalms / Cas J. A. Vos.<br />

1st. South African ed. Pretoria : Protea Book House, 2005.<br />

Toorop-stories / Pirow Bekker.<br />

Pretoria : LAPA, 2005.<br />

Unravelling mathematics / Kobus Maree.<br />

Pretoria, South Africa : LAPA Publishers, 2005.<br />

Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom : 'n gids tot die Afrikaanse kinder- en jeugboek /<br />

redakteurs, Gretel Wybenga en Maritha Snyman.<br />

Pretoria : LAPA, 2005.<br />

Victimology in South Africa / editors, Linda Davis & Rika Snyman.<br />

1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2005.<br />

Vigiti magna : 'n soeke na goud : sewe opstelle oor die letterkunde / Elsa Nolte.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2005.<br />

Voor- en nageslag <strong>van</strong> Petrus Johannes Naudé, mede-stigter <strong>van</strong> Bethal / saamgestel deur<br />

Stephanus David Naudé.<br />

Pretoria : S.D. Naudé, 2005.<br />

2006<br />

120+ sommer-stories : uit die koöperasie, die kroeg en die delwersgate<br />

Du Plessis, P. G., 1934-<br />

Pretoria : Lapa Uitgewers, 2006.<br />

Basic and applied microbiology / editors, T.E. Cloete and R.M. Atlas.<br />

1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.<br />

Body bereft / Antjie Krog.<br />

Roggebaai : Umuzi,2006.<br />

Business management : a value chain approach / editors: Gideon Nieman, Alf Bennett.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.<br />

A composer in Africa : essays on the life and work <strong>of</strong> Stefans Grové : with an annotated work<br />

catalogue and bibliography / edited by Stephanus Muller and Chris Walton foreword by John<br />

Tyrrell.<br />

1st ed. Stellenbosch : SUN Press, 2006.<br />

Contexts <strong>of</strong> learning mathematics and science : lessons learned from TIMSS / edited by Sarah<br />

J. Howie and Tjeerd Plomp.<br />

st ed. London New York : Routledge, 2006.<br />

Dad /Joan Hambidge.<br />

Parklands : Genugtig! Uitgewers, 2006.<br />

The economics <strong>of</strong> water management in Southern Africa : an environmental accounting<br />

approach / Glenn-Marie Lange, Rashid Hassan with contributions from Jaap Arntzen, Jack<br />

Crawford and Eric Mungatana.<br />

Cheltenham, UK Northampton, MA : Edward Elgar, 2006.


Educating people to be emotionally intelligent : EQ / Reuven Bar-On, Kobus Maree, Maurice<br />

Elias, editors.<br />

Sandton, South Africa : Heinemann, 2006.<br />

Embryology for the health science student / C.J. Jacobs, L.M. Greyling, J.H. Meiring.<br />

Pretoria, RSA : University <strong>of</strong> Pretoria, 2006.<br />

Empowerment through language and education : cases and case studies from North America,<br />

Europe, Africa and Japan / Albert Weideman, Birgit Smieja, (eds.).<br />

New York : Lang, 2006.<br />

Elegie vir ‘n onbekende / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Tafelberg, (2006?)<br />

Focus on hospitality studies. Grade 12, Exam practice book / J. Spowart.<br />

Cape Town : Maskew Miller Longman, 2006.<br />

Fritz El<strong>of</strong>f : 'n man tussen die leeus, 'n leeu tussen die manne : 'n biografie / deur Jan<br />

Roderigues.<br />

1ste uitg. Pretoria : Books from the Wild, 2006.<br />

Geletterdheid in die grondslagfase / Ina Joubert (redakteur), Marie Bester, Erika Meyer.<br />

1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 2006.<br />

The handbook <strong>of</strong> blended learning : global perspectives, local designs / edited by Curtis J.<br />

Bonk, Charles R. Graham forewords by Jay Cross, Michael G. Moore.<br />

1st ed. San Francisco : Pfeiffer, 2006.<br />

How LIS pr<strong>of</strong>essionals can use alerting / Ina Fourie.<br />

Oxford : Chandos, 2006.<br />

Improving public policy : from theory to practice / editors, F. Cloete, H. Wissink, C. de Coning.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.<br />

An individuals control chart based upon the generalized lambda distribution / Paul J. <strong>van</strong><br />

Staden.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Faculty <strong>of</strong> Natural and Agricultural Sciences, Department <strong>of</strong> Statistics,<br />

2006.<br />

Information, ethics and the law : a guide for information practitioners, students and the<br />

corporate environment / Marius Ackermann, Hannes Britz.<br />

1st ed. Pretoria, South Africa : Van Schaik : 2006.<br />

Information society survival toolkit / coordinating author, Theo Bothma authors, Erica Cosijn,<br />

Ina Fourie and Cecilia Penzhorn with the assistance <strong>of</strong> Lisa Thompson.<br />

Harlow : Pearson Education, 2006.<br />

Introduction to research in management-related fields / P.A. Brynard, S.X. Hanekom.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.<br />

***Jesus : ‘n roman / deur Walter Wangerin Jr. ; vertaal deur George Weideman<br />

Wellington : Lux Verbi, 2006.<br />

Die koppie : en ander verhale / saamgestel deur Neil Cochrane.<br />

1ste uitg. Pretoria : Aktua Pers, 2006<br />

Die leesvoorkeure en leesgedrag <strong>van</strong> Afrikaanse kinders / Maritha Snyman.<br />

Pretoria : M Snyman, 2006.


Life skills & assets / Liesel Ebersohn, Irma El<strong>of</strong>f.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.<br />

Mahala / Chris Barnard.<br />

1ste klassiek-uitgawe Kaapstad : Tafelberg, 2006.<br />

Medical terminology for students <strong>of</strong> the health pr<strong>of</strong>essions / J.P. Bosman ... et al.<br />

1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.<br />

Midnight missionary / Kleinboer.<br />

Cape Town : Zebra Press, 2006.<br />

Nag op ‘n kaal plein / Dolf <strong>van</strong> Niekerk.<br />

1ste uitg.Kaapstad : Human & Rousseau, 2006.<br />

Neuroanatomy / M.C. Bosman, L.M. Greyling.<br />

Pretoria, RSA : University <strong>of</strong> Pretoria, 2006.<br />

Okeke : music, myth and life : an african story / Meki Nzewi.<br />

Pretoria : Unisa Press, 2006.<br />

Omgewingsgeskiedenis 210 : klas- en lesingnotas /Schalk le Roux.<br />

Pretoria : Dept. Argitektuur, Universiteit <strong>van</strong> Pretoria, 2006.<br />

Omnibus 1 / Eleanor Baker.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2006.<br />

Opstanding / Julian Muller.<br />

Wellington : Lux Verbi, 2006.<br />

Pipits <strong>of</strong> Southern Africa / Faansie Peacock.<br />

Pretoria : F. Peacock, 2006.<br />

Prophets and pr<strong>of</strong>its : managerialism and the restructuring <strong>of</strong> Jewish schools in South Africa /<br />

Chaya Herman.<br />

Pretoria : Human Sciences Research Council, 2006.<br />

Purchasing and supply management / W.M.J. Hugo, J.A Badenhorst-Weiss, E.H.B. <strong>van</strong> Biljon,<br />

editors ; D.C. <strong>van</strong> Rooyen, consulting editor.<br />

5th ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.<br />

The rage <strong>of</strong> Caliban : Nietzsche and Wilde contra modernity / Louise Mabille.<br />

Bethesda, MD : Academica Press, 2006.<br />

Report on a strategic approach to research publishing in South Africa / Academy <strong>of</strong> Science <strong>of</strong><br />

South Africa (ASSAF).<br />

Pretoria : Academy <strong>of</strong> Science <strong>of</strong> South Africa, 2006.<br />

Sexual abuse : dynamics, assessment & healing / G M Spies (editor).<br />

Pretoria : Van Schaik, 2006.<br />

The shadow follows / David Medalie.<br />

Johannesburg : Picador Africa, 2006.<br />

Small business management : a South African approach / Gideon Nieman, editor.<br />

Pretoria, South Africa : Van Schaik, 2006.


Sound bites : a novel / by Chris Walton.<br />

Johannesburg : Jacana, 2006.<br />

Teaching in the new South Africa at Merrydale High School / Everard Weber.<br />

Lanham, Md. : University Press <strong>of</strong> America, 2006.<br />

Tourism entrepreneurs / Melodi Botha, Felicite Fairer-Wessels, Berendien Lubbe.<br />

Cape Town : Juta, 2006.<br />

Versindaba 2006 / saamgestel deur Marlise Joubert.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2006.<br />

Verskombuis : 'n kookboek met gedigte / George Weideman illustrasies: Diek Grobler.<br />

1ste uitgawe Pretoria : Protea Boekhuis, 2006.<br />

Verweerskrif / Antjie Krog.<br />

1ste uitg. Roggebaai : Umuzi, 2006.<br />

Voor- en nageslag <strong>van</strong> Francois Paulus Naudé, mede-stigter <strong>van</strong> Bethlehem / saamgestel deur<br />

Stephanus David Naudé.<br />

Pretoria : S.D. Naudé, 2006.<br />

Water governance for sustainable development / edited by Sylvain Perret, Stefano Farolfi and<br />

Rashid Hassan.<br />

London Sterling, VA : Earthscan, 2006.<br />

Within the realm <strong>of</strong> possibility : from disad<strong>van</strong>tage to development at the University <strong>of</strong> Fort<br />

Hare and the University <strong>of</strong> the North / edited by Mokubung Nkomo, Derrick Swartz & Botshabelo<br />

Maja.<br />

Pretoria : HSRC Press, 2006.<br />

2007<br />

Aan die ander kant : Swart Afrikaanse skrywers in die Afrikaanse letterkunde / Hein Willemse.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea, 2007.<br />

Academic literacy : prepare to learn / Albert Weideman.<br />

2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2007.<br />

Academic mothers / Venitha Pillay.<br />

Stoke on Trent, U.K. : Trentham Books Pretoria, South Africa : UNISA, 2007.<br />

Die afdruk <strong>van</strong> ons hande / Cas Vos.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.<br />

Afskrifte <strong>van</strong> gedigte / E. Lombard.<br />

2007<br />

Analogue amplifiers : analysis and design / S. Sinha.<br />

1st ed. Pretoria : Dept. <strong>of</strong> Electrical, Electronic & Computer Engineering, University <strong>of</strong> Pretoria, 2007.<br />

***As dood lewe word : ‘n verhaal <strong>van</strong> bemoediging vir elkeen wat ‘n geliefde aan die<br />

dood afgestaan het / Helen de Kock.<br />

1ste uitg. Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2007.


Beskrywende rekeningkunde / Q. Vorster ... et al.<br />

18de uitgawe. Durban : LexisNexis Butterworths, c2007.<br />

The Bible in 40 Days: Men / J. <strong>van</strong> der Watt.<br />

Christian Art Publishers, 2007.<br />

Bitterwater en Soetdoring / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human en Rousseau, 2007.<br />

***Black butterflies : selected poems / by Ingrid Jonker ; translated from Afrikaans by André<br />

Brink and Antjie Krog.<br />

Cape Town : Human & Rousseau, 2007.<br />

Bloujare se stories / George Weideman.<br />

Pretoria : LAPA Uitgewers, 2007.<br />

Business management for accounting students / editors Gideon Nieman, Alf Bennett. Abridged<br />

ed. Pretoria : Van Schaik Publishers, 2007.<br />

Die Bybel in 40 Dae: Jongmense / J. <strong>van</strong> der Watt.<br />

Christelike Uitgewersmaatskappy, 2007.<br />

Die Bybel in 40 Dae: Vroue / J. <strong>van</strong> der Watt.<br />

Christelike Uitgewersmaatskappy, 2007.<br />

Clinical procedures for medical practitioners electronic resource / Johannes Marinus Boon ... et<br />

al.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Dept. <strong>of</strong> Anatomy, c 2007.<br />

Computational intelligence : an introduction / Andries P. Engelbrecht.<br />

2nd ed. Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2007.<br />

Computational intelligence for modelling complex systems / Tshilidzi Marwala (editor). India :<br />

Research India Publications, c2007.<br />

A contemporary study <strong>of</strong> Musical arts : informed by African indigenous knowledge systems /<br />

Meki Nzewi.<br />

Pretoria : Centre for Indigenous Instrumental African Music and Dance (Ciimda), 2007.<br />

De la Rey : die leeu <strong>van</strong> Wes-Transvaal / Fransjohan Pretorius.<br />

2de uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.<br />

Descriptive accounting / Q. Vorster ... et al.<br />

12th ed. Durban : LexisNexis Butterworths, 2007.<br />

Dieper water / Helene de Kock.<br />

Kaapstad : Huamn & Rousseau, 2007.<br />

Die donker god /Fransi Phillips.<br />

Houghton : Umuzi, 2007.<br />

Duineser Elegien = Duino-elegieë / Rainer Maria Rilke ; uit die Duits vertaal, ingelei en <strong>van</strong><br />

aantekeninge voorsien deur H.J. Pieterse.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea, 2007<br />

The employment contract and the changed world <strong>of</strong> work / Stella Vettori.<br />

Aldershot, England Burlington, VT : Ashgate Pub. Ltd., 2007.


Field guide to the animals <strong>of</strong> the greater Kruger Park / Christo Joubert, Burger Cillié and Ulrich<br />

Oberprieler.<br />

1st ed. Pretoria : Game Parks Publishing, 2007.<br />

First steps in research / Kobus Maree, editor.<br />

1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2007.<br />

Focus on hospitality studies. Grade 12, Learner's book / G du Rand ... et al.<br />

Cape Town : Maskew Miller Longman, 2007.<br />

Focus on hospitality studies. Grade 12, Teacher's guide / G du Rand ... et al.<br />

Cape Town : Maskew Miller Longman, 2007.<br />

The fox and the flies : the world <strong>of</strong> Joseph Silver, racketeer and psychopath / Charles <strong>van</strong><br />

Onselen.<br />

London : Jonathan Cape, 2007.<br />

Fynbos fairies / Antjie Krog & Fiona Moodie.<br />

Roggebaai : Umuzi, 2007.<br />

Fynbosfeëtjies / Antjie Krog & Fiona Moodie.<br />

Roggebaai : Umuzi, 2007.<br />

Growing human rights and values in education / Jan Nieuwenhuis, editor Johan Beckmann,<br />

Sakkie Prinsloo.<br />

Hatfield, Pretoria : Van Schaik, 2007.<br />

***Helene de Kock omnibus 9 / Helene de Kock.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2007.<br />

Jakkalsvoël / Kobus Maree.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2007.<br />

***Lelie <strong>van</strong> die laagte / Helene de Kock.<br />

Kaapstad : Mirre / Tafelberg, 2007.<br />

Liefde is die grootste : oor erotiek en seksualiteit / Cas Vos & Dirk Human (redakteurs)<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea, 2007.<br />

Nectaries and nectar / edited by Susan W. Nicolson, Massimo Nepi, and Ettore Pacini.<br />

Dordrecht : Springer, 2007.<br />

Newelig : stories loop nie padsaam nie / George Weideman.<br />

1ste uitg. Petoria : Litera, 2007.<br />

Passies en passasies / Marlise Joubert.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.<br />

Philosophy and the university : trends and temptations / inaugural address presented by G.J.<br />

(Deon) Rossouw.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, 2007<br />

Pocket-guide to Southern African birds / Burger Cillié, Ulrich Oberprieler.<br />

3rd ed. Cape Town : Sunbird Pub., 2007.<br />

Preaching as a language <strong>of</strong> hope. C.J.A. Vos (eds) … et al.<br />

Pretoria: Protea Boekhuis, 2007.


Proceedings <strong>of</strong> the Fifth International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and<br />

Thermodynamics (HEFAT2007) : Sun City, South Africa, 1-4 July 2007.<br />

Centurion : HEFAT, 2007.<br />

Public school governance in South Africa / editors: Rika Joubert & Elmene Bray.<br />

1st ed. Pretoria : Interuniversity Centre for Education Law and Education Policy, 2007.<br />

Retoer / Andries Bezuidenhout.<br />

Pretoria: Protea Boekhuis, 2007.<br />

***‘n Rooi Z4 en ‘n Renaissance-kasteel : Pretoria : <strong>van</strong> aan<strong>van</strong>g tot gnossie : ‘n<br />

mikrogeskiedenis : fil<strong>of</strong>iksie / Johann Rossouw.<br />

Kaapstad : Zebra, 2007.<br />

Sakgids tot Suider-Afrikaanse voëls / Burger Cillié, Ulrich Oberprieler.<br />

3rd ed. Cape Town : Sunbird Pub., 2007.<br />

Shaping the story : a guide to facilitating narrative career counselling / Kobus Maree, editor.<br />

Hatfield, Pretoria : Van Schaik Publishers, 2007.<br />

Die son kom aan die seekant op / Jeanette Ferreira.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2007.<br />

Die soogdiergids <strong>van</strong> Suider-Afrika / Burger Cillié.<br />

2de uitg. Pretoria : Briza, 2007.<br />

'n Stem vir Suid-Afrika : my storie, soos vertel aan Ian Raper / Mimi Coertse.<br />

1ste uitg. Pretoria : Litera, 2007.<br />

The type I distrubution <strong>of</strong> the ratio <strong>of</strong> independent Weibullized generalized beta-prime variables<br />

/ Andriette Bekker, Jacobus Roux, Thu Pham-Gia.<br />

Pretoria : University <strong>of</strong> Pretoria, Faculty <strong>of</strong> Natural and Agricultural Sciences, Department <strong>of</strong> Statistics,<br />

2007.<br />

Uitdaging en antwoord : 'n vars perspektief op die evolusie <strong>van</strong> die Afrikaners / Jackie Grobler.<br />

1ste uitg. Brooklyn : Grourie, 2007.<br />

Verblyf / Erika Murrays-Theron.<br />

1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.<br />

***Verhale uit die Stormberge / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, 2007.<br />

***Verhale <strong>van</strong> die Weskus / Margaret Bakkes.<br />

Kaapstad : Human & Rousseau, c2007.<br />

Verken gasvryheidstudies. Graad 12, Eksamenhersieningsboek / J. Spowart.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Maskew Miller Longman, 2007.<br />

Verken gasvryheidstudies. Graad 12, Leerderboek / G. du Rand ... et al.<br />

1ste uitg. Kaapstad : Maskew Miller Longman, 2007.<br />

Verken gasvryheidstudies. Graad 12, Onderwysersgids / G. du Rand ... et al.<br />

Kaapstad : Maskew Miller Longman, 2007<br />

Versindaba 2007 / saamgestel deur Marlise Joubert.<br />

Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.


The war diary <strong>of</strong> Johanna Brandt / edited by Jackie Grobler.<br />

1 st ed. Pretoria : Protea, 2007.<br />

<strong>Bibliography</strong> <strong>of</strong> <strong>works</strong> <strong>published</strong>/<strong>Bibliografie</strong> <strong>van</strong> <strong>publikasies</strong> 2008-2017<br />

Introduction to IFRS / Q. Vorster ... et at..<br />

Durban : LexisNexis, 2008. + 1 DVD (4 3/4 in).<br />

Models, mysteries and magic <strong>of</strong> molecules / edited by Jan C.A. Boeyens and J.F. Ogilvie.<br />

Dordrecht : Springer, 2008<br />

Project management : a multi-disciplinary approach / Herman Steyn ... et al.. 2nd ed. Pretoria,<br />

South Africa : FPM Pub., 2008.<br />

Project management for business, engineering, and technology / by John M. Nicholas, Herman<br />

Steyn.<br />

3rd ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2008.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!