02.02.2022 Views

KATALOG ČLANOV OOZ LOGATEC - JANUAR 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

O B M O Č N A O B R T N O - P O D J E T N I Š K A Z B O R N I C A L O G A T E C

KATALOG

OBRTNIKI IN

PODJETNIKI

J A N U A R 2 0 2 2


OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LOGATEC

Tržaška cesta 11

1370 Logatec

Telefon: 01 750 90 80

GSM: 051 651 538, 051 417 778

Faks: 01 750 90 80

E-pošta: info@ooz-logatec.si

Spletna stran: www.ooz-logatec.si

Matična številka: 5173949000

Davčna številka: 81678100

Predsednik: Bogdan Oblak

Direktor: mag. Dejan Šraml

Uradne ure: Ponedeljek: 9.00–12.00

Sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.00

Petek: 9.00–12.00


OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LOGATEC

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec (OOZ Logatec) je pravna oseba javnega prava,

samostojna strokovna organizacija, ki deluje na območju občine Logatec. V OOZ Logatec se združujejo

fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno, obrti podobno dejavnost in dejavnost domače in

umetnostne obrti s sedežem na območju občine Logatec, vanjo pa se združujejo tudi drugi

gospodarski subjekti na podlagi lastne pisno izražene volje.

OOZ Logatec se zavzema za boljše razmere logaških obrtnikov ter mikro, malih in srednjih podjetij,

jih informira, promovira in jim svetuje.

Temeljne naloge zbornice

1. Opravljanje storitev za člane.

2. Informiranje članov.

3. Zastopanje članov pred organi oblasti.

4. Izvajanje javnih pooblastil.

Poslanstvo zbornice

Zbornica ščiti in zastopa interese članov, skrbi za pravilno ravnanje in njihov ugled s tem, da opravlja

naslednje naloge:

• Skrbi za tekoče obveščanje članov o spremembah in novostih, izdaja Krpanov glas.

• Vodi obrtni register in izdaja obrtna dovoljenja.

• Nudi svetovanje in strokovno pomoč članom.

• Organizira in izvaja strokovno svetovanje ter nudi pomoč pri odpiranju obrti.

• Organizira različna izobraževanja za potrebe članov in pri njih zaposlenih.

• Spremlja in obravnava problematiko obrti.

• Samostojno in neposredno sodeluje z drugimi območnimi zbornicami.

• Opravlja dela in naloge točke SPOT.

• Koordinira delo sekcij.

• Promovira obrt in skrbi za promocijo svojih članov.

• Sodeluje pri usklajevanju skupnih in posameznih interesov članov pri oblikovanju razvojne

politike Republike Slovenije preko Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

1


SEZNAM ČLANOV PO SEKCIJAH

SEKCIJA LESARJEV ............................................................................................................................................. 3

SEKCIJA LESNIH STROK .....................................................................................................................................3

ODBOR TESARJEV .............................................................................................................................................5

SEKCIJA AVTOSERVISERJEV .............................................................................................................................. 6

ELEKTRO SEKCIJA ............................................................................................................................................... 8

SEKCIJA ELEKTRO DEJAVNOSTI .........................................................................................................................8

SEKCIJA ELEKTRONIKOV ....................................................................................................................................9

SEKCIJA INŠTALATERJEV - ENERGETIKOV .........................................................................................................9

SEKCIJA GRADBINCEV ..................................................................................................................................... 11

SEKCIJA SLIKOPLESKARJEV IN ČRKOSLIKARJEV .............................................................................................. 14

SEKCIJA KLEPARJEV IN KROVCEV ................................................................................................................... 14

SEKCIJA STEKLARJEV ...................................................................................................................................... 14

SEKCIJA CEMENTNINARJEV, KAMNOSEKOV IN TERACERJEV ........................................................................ 15

SEKCIJA KOVINARJEV ...................................................................................................................................... 16

SEKCIJA PREVOZNIKOV ................................................................................................................................... 19

SEKCIJA ZA GOSTINSTVO, TURIZEM IN ŽIVILSTVO ...................................................................................... 22

SEKCIJA NERAZVRŠČENIH .............................................................................................................................. 24

SEKCIJA CVETLIČARJEV IN VRTNARJEV .......................................................................................................... 24

SEKCIJA PLASTIČARJEV ................................................................................................................................... 24

SEKCIJA TEKSTILCEV ....................................................................................................................................... 25

SEKCIJA FOTOGRAFOV ................................................................................................................................... 25

SEKCIJA FRIZERJEV ......................................................................................................................................... 25

SEKCIJA KOZMETIKOV .................................................................................................................................... 26

SEKCIJA ČISTILCEV OBJEKTOV ........................................................................................................................ 26

ODBOR ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI .............................................................................................. 26

SEKCIJA ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT .............................................................................................. 27

SEKCIJA KNJIGOVODSKIH SERVISOV, PROSTOVOLJNIH ČLANOV .................................................................. 27

SEKCIJA OPTIKOV ........................................................................................................................................... 27

SEKCIJA DIMNIKARJEV ................................................................................................................................... 28

SEKCIJA GRAFIČARJEV .................................................................................................................................... 28

SEKCIJA PREDELOVALCEV KOŽ ....................................................................................................................... 28

SEKCIJA TRGOVCEV, PROSTOVOLJNIH ČLANOV ............................................................................................ 29

ODBOR POGREBNIH DEJAVNOSTI ................................................................................................................. 29

NERAZVRŠČENI V SEKCIJO ............................................................................................................................. 29

2


SEKCIJA LESARJEV

Predsednik: Andrej Grom

Podpredsednika: Janez Korenč in Dejan Hladnik

SEKCIJA LESNIH STROK

TALG, izdelava embalaže in hiš iz lesa, d.o.o.

Petkovec 38, 1373 Rovte

MIZARSTVO SIMON TRČEK S.P.

Rovte 52, 1373 Rovte

01 750 31 71, 041 349 172

info@talg.si

www.talg.si

01 750 10 73, 041 707 439

simon.trcek@siol.com

Mizarstvo in tesarstvo NAGODE, Andraž

Nagode s.p.

Režiška cesta 28, 1370 Logatec

01 754 36 28, 031 845 141

info@mizarstvo-tesarstvo.si

www.mizarstvo-tesarstvo.si

ELVIPO, proizvodnja in zastopstvo, d.o.o.

Strmica 23, 1370 Logatec

01 750 98 10, 031 741 685

info@elvipo.si

PROIZVODNJA IN TRGOVINA LADISLAV

ČUK S.P.

Klanec 1, 1370 Logatec

01 756 49 80, 031 674 140

ladislav@cuk-log.si

MIZARSTVO MOLK MOLK ALOJZ S.P.

Gorenjska cesta 8, 1370 Logatec

MOJ-LES, predelava lesa, d.o.o.

Hlevni Vrh 7, 1373 Rovte

01 750 95 60, 041 693 810

info@molk.si

www.molk.si

01 750 10 85

mojles1373@gmail.com

Mizarstvo Rožmanc, izdelava lesenih stopnic

in ograj, Tomaž Rožmanc s.p.

Tržaška cesta 57, 1370 Logatec

01 754 21 67, 031 437 781

info@mizarstvo-rozmanc.si

www.mizarstvo-rozmanc.si

MIZARSTVO ANDREJ GROM S.P.

Nova vas 6A, 1370 Logatec

01 754 42 01, 041 370 335

andrejgrom.grom8@gmail.com

MIZARSTVO ČUK GREGOR ČUK S.P.

Gozdna pot 2, 1370 Logatec

041 875 570

info@mizarstvo-cuk.si

www.mizarstvo-cuk.si

3


OKNA IN VRATA NAGODE, proizvodnja

oken in vrat, d.o.o.

IOC Zapolje I 3, 1370 Logatec

01 750 96 76, 041 760 418

info@nagode.si

www.nagode.si

JE-EMB, proizvodnja in prodaja lesene

embalaže, d.o.o.

IOC Zapolje III 10, 1370 Logatec

031 607 534

jeemb.doo@gmail.com

www.je-emb.si

MIZARSTVO ALEŠ DOLENC S.P.

Stara cesta 39, 1370 Logatec

01 754 11 31, 040 505 484

info@mizarstvo-dolenc.si

www.mizarstvo-dolenc.si

MIZARSTVO LOGAR, Silvo Logar, s.p.

Rovte 104, 1373 Rovte

01 750 10 16, 041 704 673

info@mizarstvo-logar.si

www.mizarstvo-logar.si

Mizarstvo Marolt, Tadej Marolt s.p.

Petkovec 42, 1373 Rovte

041 277 935

tmarolt3@gmail.com

ALPIMEX, žagarstvo in izdelava lesene

embalaže, d.o.o.

Tržaška cesta 1C, 1370 Logatec

MIZARSTVO ALEŠ ZELENEC S.P.

Hotedršica 61, 1372 Hotedršica

01 750 90 93, 041 740 313

info@alpimex.si

01 755 91 37, 031 548 210

ales.zelenec@siol.net

www.mizarstvo-zelenec.si

MIZARSTVO IN MONTAŽA STAVBNEGA

POHIŠTVA ROBERT TRČEK S.P.

Petkovec 56A, 1373 Rovte

01 754 40 32, 031 666 495

robert.trcek@gmail.com

UDOBJE-DESIGN, TAPETNIŠTVO UROŠ

SAMOTORČAN s.p.

Sončni Log 3, 1370 Logatec

041 695 051

info@udobje.si

www.udobje.si

MIZARSTVO MALAVAŠIČ MATJAŽ

MALAVAŠIČ S.P.

Prezid 3, 1360 Vrhnika

01 754 17 95, 041 633 311

mizarstvo@malavasic.si

www.malavasic.si

MIZARSTVO BEČAJ ROBERT BEČAJ s.p.

Blekova vas 20, 1370 Logatec

01 754 18 12, 041 332 647

info@mizarstvo-becaj.si

www.mizarstvo-becaj.si

MIZARSTVO DANIEL, Simon Tomazin s.p.

Tabor 3, 1370 Logatec

040 931 001

simon.tomazin@gmail.com

www.mizarstvo-daniel.si

PARKETARSTVO MUSTAFA BOTONJIĆ S.P.

Tržaška cesta 98A, 1370 Logatec

01 754 16 03, 041 834 426

mbotonjic@siol.net

Mizarski servis in montaža, Marjan Nagode

s.p.

Hotedršica 5, 1372 Hotedršica

Mizarstvo, Janez Lapajne s.p.

Zaplana - del 64, 1373 Rovte

031 827 684

mnagode70@gmail.com

031 203 329

zaplana.janez@gmail.com

Gozdarske storitve in predelava biomase,

Sebastijan Jurca s.p.

Petkovec 18B, 1373 Rovte

051 316 309

sebo.jurca@gmail.com

4


OKNA PETROVČIČ, proizvodnja in inženiring

d.o.o.

Naklo 3A, 1370 Logatec

01 750 91 96, 01 754 27 64

okna.petrovcic@siol.net

www.okna-petrovcic.si

ODBOR TESARJEV

FRANC TREVEN S.P. TESARSTVO,

KROVSTVO IN POMOŽNA ZIDARSKA DELA

Hotedršica 2C, 1372 Hotedršica

01 755 91 61, 041 563 795

franc.treven@gmail.com

RAZREZ IN OBDELAVA LESA Janez Korenč

s.p.

Ravnik pri Hotedršici 4, 1372 Hotedršica

01 754 27 13, 041 865 007

korenc.janez@siol.net

Žagarstvo in prevozi Mihael Mihevc s.p.

Žibrše 25, 1370 Logatec

01 754 29 25, 040 234 784

miha.mihevc@gmail.com

ŽAGARSTVO SEDEJ MATIJA SEDEJ S.P.

Hlevni Vrh 4, 1373 Rovte

01 750 13 60

zaga.sedej@gmail.com

ŽAGANJE LESA TOMAŽ ŽERJAL S.P.

Medvedje Brdo 6A, 1373 Rovte

040 876 120

info@tesarstvozerjal.si

www.tesarstvozerjal.si

NUBLES, proizvodnja lesene embalaže

d.o.o.

Lavrovec 18, 1373 Rovte

01 750 11 48, 041 416 104

miha.nubles@gmail.com

ŽAGARSTVO ODKUP, RAZREZ IN PRODAJA

LESA JANEZ ČUK S.P.

Petkovec 10, 1373 Rovte

01 750 30 06

cuk.janez@gmail.com

MENLES, predelava lesa, Silvo Menart s.p.

Novi Svet 6, 1372 Hotedršica

01 755 90 80, 040 458 490

silvo.menart@gmail.com

ŽAGARSTVO JANEZ PETROVČIČ S.P.

Petkovec 41, 1373 Rovte

01 750 11 95, 031 567 392

zagarstvo.petrovcic@gmail.com

Mizarstvo Hladnik, Dejan Hladnik s.p.

Petkovec 37B, 1373 Rovte

01 750 30 03, 041 547 194

mizarstvo.hladnik@petkovec.com

www.mizarstvohladnik.si

Žagarstvo Grom, Gregor Grom s.p.

Hotedršica 31, 1372 Hotedršica

051 321 309

gregor.grom@gmail.com

5


SEKCIJA AVTOSERVISERJEV

Predsednik: Boštjan Martinšek

Podpredsednik: Gabrijel Menard

AVTOSERVIS "AVTOGEPS" GABRIJEL

MENARD S.P.

Pavšičeva ulica 37, 1370 Logatec

01 754 16 47, 041 646 935

avtogeps@gmail.com

AVTOHIŠA SELIŠKAR servis in trgovina za

avtomobile d.o.o.

IOC Zapolje I 2A , 1370 Logatec

01 750 47 16, 040 307 711

info@avtohisa-seliskar.si

www.avtohisa-seliskar.si

VZDRŽEVANJE KMETIJSKE IN GRADBENE

MEHANIZACIJE ANTON ARTAČ S.P.

Rovte 91, 1373 Rovte

01 750 10 08, 041 535 647

antonartac@gmail.com

NERAD, avto storitve in prevozi, d.o.o.

Kalce 24M, 1370 Logatec

051 210 646

witboy@siol.net

TRM AVTOSERVIS, popravilo motornih vozil,

Marko Trpin, s.p.

Praprotno Brdo 12, 1373 Rovte

markotrpin.82@gmail.com

NARTNIK AVTO, vzdrževanje in popravilo

motornih vozil, JANKO NARTNIK S.P.

Rovte 29A, 1373 Rovte

01 750 12 06, 041 540 124

nartnik.janko@gmail.com

ŠPARKOCAR, servis in vzdrževanje vozil,

Gregor Šparemblek s.p.

Stranska pot 20A, 1370 Logatec

031 372 273

gregor@sparkocar.si

www.sparkocar.si

TIM avtoservis, vzdrževanje in popravilo

vozil, Lucijan Petrovič s.p.

Plesiše 6, 1370 Logatec

040 381 234

petroviclucijan@gmail.com

AVTOSERVIS KSP, Sandi Petrovčič s.p.

Rovte 53, 1373 Rovte

041 971 956

petrovcic.sandi@gmail.com

NARRO, vzdrževanje in popravilo vozil,

Robert Nartnik s.p.

Rovte 29, 1373 Rovte

robert.nartnik@gmail.com

6


POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE MOTORNIH

VOZIL BOŠTJAN MARTINŠEK s.p.

Rovte 1, 1373 Rovte

041 877 280

avtoservismartinsek@gmail.com

www.avtokleparstvo-martinsek.si

AVTOSERVIS MAROLT ROVTE

avtokleparstvo, avtovleka, vulkanizerstvo,

hitri servis, d.o.o.

Rovte 21A, 1373 Rovte

01 750 10 89, 031 453 378

marolt.servis@gmail.com

www.avtoservis-marolt.si

MOBIL1, avtoservis, Petra Kolar s.p.

Žibrše 16, 1370 Logatec

041 335 671

franci.kolar@siol.net

AS Lešan, vulkanizerstvo, Marko Petrovčič

s.p.

Hotedršica 72, 1372 Hotedršica

031 287 692

aslesan31287692@gmail.com

https://www.facebook.com/servisASLesan

FORMAT STORITVE podjetje za posredništvo

in servis vozil d.o.o.

Tržaška cesta 27A, 1370 Logatec

01 756 44 58, 031 557 390

info@format-storitve.si

www.format-storitve.si

Custom Detailing, priprava vozil, Tomaž

Šinkovec s.p.

Kalce 5F, 1370 Logatec

041 786 025

detailing.logatec@gmail.com

www.facebook.com/CustomDetailingLogatec

ZASTOPSTVO IN POSREDNIŠTVO BLAŽ

KRANJC s.p.

Kalce 7, 1370 Logatec

031 758 222

blaz.kranjc.kalce@gmail.com

AVTOMOBILSKE STORITVE KENDA d.o.o.

Pod lipami 2, 1370 Logatec

051 727 048

info@askenda.com

www.askenda.com

7


ELEKTRO SEKCIJA

Predsednik: Silvester Pivk

SEKCIJA ELEKTRO DEJAVNOSTI

TECOM-PS telekomunikacije,

elektroinštalacije in ozvočenje, Primož

Slabe s.p.

Došce 3, 1370 Logatec

041 666 391

bojan.pust@amis.net

ELEKTROMEHANIKA IN SERVIS BELE

TEHNIKE BOJAN URBAS S.P.

Potoška cesta 7, 1370 Logatec

01 754 20 70, 041 988 876

saso.urbas@gmail.com

ELEKTRO GLADEK MARJAN GLADEK S.P.

Medvedje Brdo 31A, 5275 Godovič

Elektro servis Iztok Mivšek s.p.

Rovte 76, 1373 Rovte

01 750 12 59, 041 639 860

elektro.gladek@siol.net

041 349 068

iztok.mivsek@siol.net

VOLT, elektro dejavnost in posredovanje,

d.o.o.

Krpanova ulica 6D, 1370 Logatec

01 754 17 56, 041 738 205

rafael.ilic@siol.net

PIVK ELECTRIC, ELEKTROINŠTALACIJE,

D.O.O.

Hotedršica 55A, 1372 Hotedršica

01 755 95 10, 041 759 001

pivkelectric@siol.net

www.pivkelectric.com

SashM, električne inštalacije in trgovina,

Saša Mišić s.p.

Tovarniška cesta 3, 1370 Logatec

ELMOS MATJAŽ TRPIN S.P.

Rovte 17, 1373 Rovte

030 252 723

misics@gmail.com

01 750 13 89, 041 703 429

matjaz.trpin@gmail.com

Servis hladilnih agregatov in krmilne

tehnike, Anže Šemrl s.p.

Blekova vas 22, 1370 Logatec

anze.semrl@gmail.com

Mojster BLISK, elektroinštalacije, Gašper

Klevišar s.p.

Strmica 21C, 1370 Logatec

040 588 550

klevisar.gasper@gmail.com

8


FibCon, projektiranje in izgradnja

telekomunikacijskega omrežja, d.o.o.

Cankarjeva cesta 10, 1370 Logatec

041 440 514

info@fibcon.si

www.fibcon.si

SEKCIJA ELEKTRONIKOV

ELEKTROMEHANIKA & BB d.o.o.

Tičnica 2A, 1370 Logatec

01 756 40 80

info@ebb-si.com

www.ebb-si.com

TK MARKELJ, TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.

Tomšičeva ulica 12, 1370 Logatec

01 750 94 50, 051 621 365

info@tkmarkelj.si

www.tele-markelj.si

PROLOG raziskovalno razvojne storitve,

izdelava programske opreme, servis

računalniške opreme, trgovina in

računovodske storitve d.o.o., Logatec

Tržaška cesta 114, 1370 Logatec

01 759 02 73, 040 329 001

info@prolog.si

www.prolog.si

BIROTEHNIKA OBLAK OBLAK TOMAŽ S.P.

Stara cesta 10, 1370 Logatec

01 754 23 00, 041 620 032

birotehnika.oblak@siol.net

COTING d.o.o. komercialno tehnični

inženiring, trgovina, proizvodnja

Lotričeva ulica 10, 1000 Ljubljana

01 750 90 68

info@coting.si

www.coting.si

LZ DESIGN, konstruiranje in proizvodnja

letal, d.o.o.

Brod 3D, 1370 Logatec

05 994 88 98, 041 449 194

info@lzdesign.si

www.lzdesign.si

SEKCIJA INŠTALATERJEV - ENERGETIKOV

KR-BO, INŠTALIRANJE KLIMATSKIH IN

PREZRAČEVALNIH NAPRAV, BOŠTJAN

KRVINA S.P.

Grčarevec 49C, 1370 Logatec

041 680 565

bostjan.krvina@gmail.com

Pomoč v proizvodnji, Job Rok s.p.

Tržaška cesta 65, 1370 Logatec

job.rok1@gmail.com

MENARD RA, trgovina, servis, proizvodnja

in montaža hladilne in bele tehnike, d.o.o.

Tržaška cesta 14A, 1370 Logatec

01 754 10 14

informacije@menardra.si

www.menardra.si

Montaža in storitve, Gašper Grah s.p.

Poljska pot 9, 1370 Logatec

gaspergrah92@gmail.com

9


TRGOCEV gradbeništvo in trgovina, d.o.o.

Obrtna cona Logatec 25, 1370 Logatec

01 754 24 85

info@trgocev.com

www.trgocev.com

PETROVČIČ najemi, strojne inštalacije in

energija, d.o.o.

Obrtna cona Logatec 25, 1370 Logatec

041 696 614

info@trgocev.com

OPIKAR, klimatizacija in čisti prostori d.o.o.

Obrtniška ulica 6C, 1370 Logatec

040 729 402

info@opikar.com

www.opikar.com

SERVIS OLJNIH GORILCEV NA TERENU

BOJAN MIHEVC S.P.

Mali most 16, 1370 Logatec

01 754 25 09, 041 616 943

povh.mihevc@kabelnet.net

ASTECH d.o.o., servisiranje strojnih instalacij

Obrtna cona Logatec 6A, 1370 Logatec

01 750 85 00

astech@astech.si

www.astech.si

OPIKAR DAŠA PUNTARIĆ S.P.

Cesta 5. maja 3D, 1370 Logatec

040 729 402

info@opikar.com

SOGAL, Družba za projektiranje in izvedbo

avtomatizacije, d.o.o.

Notranjska cesta 14, 1370 Logatec

05 904 83 50

info@sogaldoo.si

Energetsko in finančno svetovanje ter

prodaja, Jure Žagar s.p.

Mali most 10, 1370 Logatec

040 170 522

zagar.jure@gmail.com

Menard RA cool solutions, trgovina,

proizvodnja in servis hladilnih sistemov,

d.o.o.

Tržaška cesta 14A, 1370 Logatec

informacije@menardra.si

EVMA, izdelava in montaža reklamnih

napisov, d.o.o.

IOC Zapolje II 9, 1370 Logatec

01 750 98 78

info@evma.si

www.evma.si

10


SEKCIJA GRADBINCEV

Predsednik: Peter Oblak

Podpredsednik: Bernard Mlinar

GRADBENIŠTVO JERNEJ PIVK S.P.

Pehačkova cesta 21, 1370 Logatec

01 754 27 21, 051 410 209

jernej.pivk@kabelnet.net

www.gradbenistvo-pivk.si

GeoTehnika Janković, storitve in trgovina,

d.o.o.

Pod lipami 11, 1370 Logatec

031 242 694, 041 652 713

jankovic@geotehnika.si

www.geotehnika.si

MIST MIZARSKE STORITVE JANEZ JURCA

S.P.

Rovte 130, 1373 Rovte

01 750 10 17, 041 429 880

janez.jurca1@siol.net

STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO

MARJAN MAČEK S.P.

Cesta talcev 9, 1370 Logatec

01 754 29 01, 041 731 308

MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA KLEMEN

KORENČ S.P.

Stranska pot 3, 1370 Logatec

01 754 24 01, 040 235 245

klemen.korenc@gmail.com

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO TREVEN

VIKTOR S.P.

Hotedršica 42, 1372 Hotedršica

01 755 91 19, 041 818 686

viktor.treven@gmail.com

FEBRUS d.o.o., trgovina, proizvodnja in

storitve

Obrtna cona Logatec 26, 1370 Logatec

01 756 42 74

info@februs.si

www.februs.si

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO TOMAŽ

TREVEN S.P.

Hotedršica 151, 1372 Hotedršica

AVTOKOP BOJAN MIHEVC S.P.

Vodovodna cesta 16, 1370 Logatec

Storitve s kmetijsko in gradbeno

mehanizacijo, Jerneja Kunc s.p.

Rovte 63, 1373 Rovte

01 755 92 12, 041 874 096

tomaz.treven1@gmail.com

01 754 14 73, 031 782 098

bojan.mihevc@siol.net

041 985 358

jerneja.kunc@gmail.com

11


Zaključna gradbena dela, Radojko

Stojanov s.p.

Režiška cesta 15, 1370 Logatec

Zidarstvo in prevozi Bernard Mlinar s.p.

Martinj hrib 8, 1370 Logatec

01 750 98 94, 051 604 175

info@mlinar-bernard.si

VIANOVA SLOVENIJA, Bitumenski gradbeni

materiali in površinske prevleke za ceste,

d.o.o.

IOC Zapolje III 11, 1370 Logatec

01 241 57 00

info@vianova.si

www.vianova.si

IZOLATERSTVO IN POSREDOVANJE ROBERT

JURKOVIČ S.P.

Krpanova ulica 4B, 1370 Logatec

05 902 33 59, 041 652 927

jurkovic.robe@gmail.com

www.jurkovic.si

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO ANTON

RUPNIK S.P.

Kalce 25, 1370 Logatec

01 754 11 83, 031 464 877

NADGRADNJA BOŽIČ, gradbeni inženiring,

Luka Božič s.p.

Hotedršica 7A, 1372 Hotedršica

041 678 457

info@profi-porfido.si

www.profi-porfido.si

MONTAŽA ROBERT OBLAK s.p.

Tovarniška cesta 12F, 1370 Logatec

040 236 630

robert.oblak@gmail.com

AGNES, montaža pohištva, Dušan Jerina s.p.

Vodovodna cesta 9, 1370 Logatec

031 575 120

dusan.jerina@kabelnet.net

ČAR - hišni servis, Matjaž Čar s.p.

Tržaška cesta 98, 1370 Logatec

031 346 945

car.hisniservis@gmail.com

PEČARSTVO IN GRADBENA DELA IGOR

LUKAN S.P.

Zadružna pot 5, 1370 Logatec

01 754 29 04, 040 263 422

igor.lukan@amis.net

VGRAJEVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA in

DRUGE INŠTALACIJE PRI GRADNJI,

PODENOSTREHO MARKO ŽIBERT S.P.

Pehačkova cesta 10, 1370 Logatec

01 754 31 00, 041 323 904

info@podenostreho.si

www.podenostreho.si

TERMOTOM, zastopanje, trgovina in

proizvodnja d.o.o.

IOC Zapolje IV 6, 1370 Logatec

MINIRANJE SLAVKO RUPNIK S.P.

Medvedje Brdo 8A, 1373 Rovte

01 759 12 10, 041 591 210

info@termotom.si

www.termotom.si

01 750 30 39, 041 634 213

miniranje.rupnik@siol.net

GRADBENIŠTVO DRS, nizke gradnje in

splošna gradbena dela d.o.o.

Tržaška cesta 134, 1370 Logatec

031 264 204

gradbenistvo.drs@kabelnet.net

www.drs.si

Gradbena dela Boštjan Podobnik s.p.

Rovtarske Žibrše 30B, 1373 Rovte

041 638 274

gradbenadelapodobnik@gmail.com

Gradbeništvo Andrej Lenarčič s.p.

Voljčeva cesta 4, 1360 Vrhnika

040 545 808

alenarcic86@gmail.com

12


MONTAŽA RUDOLF ROBERT RUDOLF S.P.

Grajska pot 8, 1370 Logatec

041 513 477

montaza.rudolf@siol.net

Zaključna gradbena dela SSAN, Nermin

Ponjević s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

070 782 369

nermin.ponjevic89@gmail.com

Oblaganje tal in sten, Marko Klemenc s.p.

Režiška cesta 8, 1370 Logatec

031 871 133

marko.klemenc1@gmail.com

Zidarstvo in fasaderstvo Andrej Turk s.p.

Dol 1, 1370 Logatec

031 233 406

zidarstvo.turk1@gmail.com

PROGEO, trgovina in storitve d.o.o.

Lesno Brdo 33C, 1360 Vrhnika

031 739 859

info@progeo.si

www.progeo.si

KavNar, montaža in storitve, Matej

Nartnik s.p.

Stara cesta 67A, 1370 Logatec

031 325 800

info@kavnar.si

Parketarstvo, Armin Dolić s.p.

Tržaška cesta 98A, 1370 Logatec

070 478 825

armindolic19@gmail.com

VODOVODNI SERVIS JANKO RUPNIK s.p.

Hotedršica 55, 1372 Hotedršica

041 769 258

janko.rupnik55@gmail.com

ZAKLJUČNA GRADBENA DELA KLEMEN

NAGODE s.p.

Ograde 11, 1370 Logatec

051 604 184

nagode.klemen.zgd@gmail.com

Gozdarstvo, Boris Treven s.p.

Hotedršica 2C, 1372 Hotedršica

040 195 709

boris.treven1@gmail.com

EMPA - F, gradbeno podjetje, d.o.o.

Gozdna pot 20E, 1370 Logatec

041 265 009

zdravko.empaf@gmail.com

Pečarstvo in keramičarstvo, Niki Jurca s.p.

Petkovec 19, 1373 Rovte

041 955 766

pecarstvo.jurca@gmail.com

www.facebook.com/jurcaniki

Storitve z gradbeno in kmetijsko

mehanizacijo, Urban Nagode s.p.

Ravnik pri Hotedršici 12, 1372 Hotedršica

041 864 252

jst.urbi@gmail.com

ZAKLJUČNA GRADBENA DELA DAVID PIVK

S.P.

Hotedršica 90, 1372 Hotedršica

041 350 796

TIGRAD, gradnje, avtoprevozništvo in

gradbena mehanizacija d.o.o.

Tovarniška cesta 36, 1370 Logatec

01 755 85 50, 041 435 086

info@tigrad.si

www.tigrad.si

13


SEKCIJA SLIKOPLESKARJEV IN ČRKOSLIKARJEV

OPLESKI BENJAMIN GANTAR S.P.

Vilharjeva ulica 6, 1370 Logatec

01 754 14 06, 041 649 602

opleski@gmail.com

www.opleski.si

AG mal, slikopleskarstvo, suhomontaža,

fasaderstvo, d.o.o.

Medvedje Brdo 29, 5275 Godovič

041 690 469

info@agmal.si

www.agmal.si

ZAKLJUČNA GRADBENA DELA ROMAN

MIVŠEK s.p.

Rovte 79B, 1373 Rovte

031 375 355

roman.mivseksp@gmail.com

Slikopleskarstvo in zaključna gradbena

dela, Emil Ćoralić s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

031 426 319

emilcoralic1984@gmail.com

Slikopleskarstvo, Dejan Krupić s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

068 153 398

krupic.dejan@gmail.com

SEKCIJA KLEPARJEV IN KROVCEV

ŠUŠTERŠIČ krovstvo, kleparstvo, gradnje,

trgovina, d.o.o.

Tržaška cesta 33, 1370 Logatec

01 750 97 20, 041 616 934

info@sustersic.si

www.sustersic.si

STREŠNA DELA BOGDAN MARKIČ S.P.

Tržaška cesta 143, 1370 Logatec

01 756 44 04, 041 818 685

markic.bogdan@gmail.com

SEKCIJA STEKLARJEV

STEKLARSTVO ZGONEC ANDREJ ZGONEC s.p.

Tržaška cesta 82, 1370 Logatec

01 754 20 19, 041 526 305

info@steklarstvo.eu

www.steklarstvo.eu

STEKLARSTVO R, steklarska dela, d.o.o.

Klanec 11, 1370 Logatec

041 749 731

info@steklarstvo-r.si

www.steklarstvo-r.si

14


SEKCIJA CEMENTNINARJEV, KAMNOSEKOV IN TERACERJEV

KAMNOSEŠTVO OBLAK, Peter Oblak s.p.

Tržaška cesta 60, 1370 Logatec

01 754 42 33, 041 646 580

info@kamnosestvo-oblak.si

www.kamnosestvo-oblak.si

OBLAK GROUP, proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o.

Tržaška cesta 1A, 1370 Logatec

01 620 75 60

betonarna@oblak.si

www.oblak.si

OBDELAVA NARAVNEGA KAMNA IZIDOR

CIGALE S.P.

Planina 172A, 6232 Planina

041 503 075

izidor.cigale1@gmail.com

15


SEKCIJA KOVINARJEV

Predsednik: Andraž Marušič

Podpredsednik: Leon Kranjc

AVTOMEHANIKA IN IZDELOVANJE

KOVINSKIH PREDMETOV BOJAN VOLK S.P.

Čevica 14, 1370 Logatec

01 756 41 17, 041 421 819

bojan.volk14@gmail.com

INŠTALACIJE IN KLEPARSTVO MARIJAN

KOLAR S.P.

Laze 25, 1370 Logatec

01 754 49 25, 041 787 637

m.kolar74@gmail.com

PIVK ANDREJ S.P. - GALVANIKA PIVK

Stara cesta 30, 1370 Logatec

01 754 30 09, 031 794 511

galvanika.pivk@gmail.com

www.galvanika.webs.com

KOMPLET kovinska industrija in

trgovina d.o.o.

Obrtna cona Logatec 23, 1370 Logatec

Obdelava kovin, Janez Krvina s.p.

Lavrovec 2, 1373 Rovte

01 756 41 00, 031 767 505

info@komplet.si

www.komplet.si

041 966 565

janez.krvina@gmail.com

L M SERVIS IN MONTAŽA MIHA

LAKNAR S.P.

Rovtarske Žibrše 9, 1373 Rovte

01 750 13 92, 041 368 207

laknar.miha@siol.net

TFS, družba za proizvodnjo, trgovino in

storitve d.o.o., Logatec

Pehačkova cesta 4, 1370 Logatec

KOVINARSTVO JOŽE MIHEVC S.P.

Cesta 5. maja 25, 1370 Logatec

01 750 98 00

tfs@siol.net

01 754 16 50, 051 376 690

info@kovinarstvo-mihevc.si

www.kovinarstvo-mihevc.si

MIKOMI, projekti, izdelava kovinskih

konstrukcij, d.o.o.

Obrtna cona Logatec 36, 1370 Logatec

Kovinska galanterija, Jure Šubic s.p.

Rovte 151, 1360 Vrhnika

040 955 855

info@mikomi.si

www.mikomi.si

041 823 333

jure.subic.sp@gmail.com

16


OB-TEH, CNC obdelava kovin, Tomaž

Rupnik s.p.

Hotedršica 9, 1372 Hotedršica

051 362 788

info@obteh-rupnik.si

www.obteh-rupnik.si

PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV,

BOŠTJAN KRIŽAJ S.P.

Rovte 10A, 1373 Rovte

01 750 14 26, 040 589 551

KOVINARSTVO MATJAŽ KOLAR s.p.

Laze 61A, 1370 Logatec

01 754 48 33, 041 218 934

kolarjev@gmail.com

www.toca-kolar.si

Storitve s kmetijsko in gozdarsko

mehanizacijo ter obdelava kovin, Bernard

Alič s.p.

Lavrovec 23, 1373 Rovte

01 754 01 05, 041 416 127

PS družba za projektiranje in izdelavo

strojev d.o.o. Logatec

Kalce 30B, 1370 Logatec

01 750 85 10

ps-log@ps-log.si

www.ps-log.si

KOVIMO kovinski izdelki Janko Moroz s.p.

Hotedršica 83, 1372 Hotedršica

041 217 142

kovimo.izdelki@gmail.com

Orodjarstvo Puc, Ivanka Puc s.p.

Loka 14, 1370 Logatec

041 991 589

orodjarstvo.puc@gmail.com

SEL SISTEMI, trgovina, proizvodnja in

storitve, d.o.o.

Drenov Grič 133A, 1360 Vrhnika

051 341 108

logar@sel-sistemi.si

KOVINSKI IN ELEKTROTEHNIČNI IZDELKI

TOMAŽ PUC S.P.

Hotedršica 82, 1372 Hotedršica

KOVINARSTVO FLORJAN JEREB s.p.

Stara pot 10, 1370 Logatec

041 774 878

tomaz.puc@siol.net

www.tomazpuc.si

031 575 120, 041 323 721

kovinarstvo.jereb@gmail.com

Kovinski izdelki Marušič, Andraž Marušič s.p.

Ograde 36A, 1370 Logatec

01 754 25 88, 031 337 492

info@kim-ograje.com

www.kim-ograje.com

MINITI ORODJARSTVO IN BRUŠENJE

MOTORNIH DELOV, MIRAN MLINAR S.P.

Medvedje Brdo 36, 5275 Godovič

041 518 374

miran.mlinar@miniti.si

TERMOFLOR KONSTRUKCIJE, proizvodnja,

trgovina in zastopanje, d.o.o.

IOC Zapolje IV 6, 1370 Logatec

Kovinar Bernarda Pogorelec s.p.

Kalce 24C, 1370 Logatec

01 750 81 50

info@termoflor.si

www.termoflor.si

01 756 40 88

kovinar@kabelnet.net

Obdelava kovin, Miha Nagode s.p.

Titova ulica 12, 1370 Logatec

031 720 067

miha.nagode123@gmail.com

KLJUČAVNIČARSTVO MAČEK d.o.o.

Cesta talcev 11, 1370 Logatec

041 406 460

info@macekdoo.si

www.cnc-macek.si

17


LJ STROJI, strojegradnja, inženiring in

storitve, d.o.o.

Petkovec 23, 1373 Rovte

01 750 13 38, 031 302 850

joze@leskovec.pro

www.leskovec.pro

MAR-TEH, projektiranje in proizvodnja

kovinskih izdelkov d.o.o.

Obrtna cona Logatec 40, 1370 Logatec

051 415 117

info@mar-teh.si

www.mar-teh.si

Kovinostrugarstvo, Martin Petkovšek s.p.

Rovte 129C, 1373 Rovte

01 750 14 54, 041 838 722

petkovsek.19@gmail.com

Martina Vovko

01 423 00 90

martina.vovko@vovko.si

NMC podjetje za avtomatizacijo d.o.o.,

Logatec

Došce 4, 1370 Logatec

01 750 95 76, 041 535 648

nmc@siol.net

www.nmc.si

LMM PROFESIONAL proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o.

IOC Zapolje I 31, 1370 Logatec

01 600 15 80, 080 33 36

080@lmmpro.si

www.lmmpro.si

Kovinski izdelki Nagode, Anže Nagode s.p.

Hotedršica 2, 1372 Hotedršica

anze.nagode@gmail.com

HIDRA-FLEX, hidravlika, trgovina in servis

d.o.o., PE Logatec

Tržaška cesta 85, 1370 Logatec

031 803 708

info@hidra-flex.si

www.hidra-flex.si

Kovinarstvo Sivec, varjenje, obdelava in

montaža, Erik Sivec s.p.

Petkovec 11, 1373 Rovte

erik.sivec.91@gmail.com

OKK, obdelava kovin, d.o.o.

Obrtna cona Logatec 11C, 1370 Logatec

01 754 24 52

janez@kavcic.si

www.okk.si

Orodjarstvo Puc, proizvodnja in trgovina,

d.o.o.

Loka 14, 1370 Logatec

031 252 353

orodjarstvo.puc@gmail.com

www.puc-tools.com

DSD DVIGALA, montaža, servis, remont in

projektiranje dvigal, d.o.o., Logatec

Tržaška cesta 27A, 1370 Logatec

01 754 19 19, 041 617 729

dsd@siol.net

www.dsd-dvigala.si

TTK-NAVIJANJE TULJAV TRČEK TOMAŽ S.P.

Medvedje Brdo 41, 5275 Godovič

01 750 13 53

S.VAR obdelava kovin in izdelava vodnih

turbin d.o.o.

Medvedje Brdo 33, 5275 Godovič

01 750 30 63, 041 907 803

marko.krzisnik@s-var.si

www.s-var.si

RR Kovinostrugarstvo, Robert Rudolf s.p.

Poljska pot 10, 1370 Logatec

040 218 939

info@kovinostrugarstvo-rr.com

www.kovinostrugarstvo-rr.com

KIMM, izdelava in prodaja kovinskih

izdelkov, d.o.o.

IOC Zapolje III 8, 1370 Logatec

01 755 31 37, 041 619 349

info@kimm.si

www.kimm.si

18


SEKCIJA PREVOZNIKOV

Predsednik: Anton Merlak

Podpredsednik: Bogomir Jurca

GAS group, storitve javne higiene, d.o.o.

Godovič 19, 5275 Godovič

041 226 494

gasgroup.slo@gmail.com

www.odvoz-smeti.si

AVTOPREVOZNIŠTVO Jožef Šen s.p.

Kraigherjeva ulica 1, 1370 Logatec

01 754 15 17, 041 566 355

sen.jozef@gmail.com

AVTOPREVOZNIŠTVO FRANC AMBROŽIČ

S.P.

Tržaška cesta 90A, 1370 Logatec

01 754 27 68, 050 646 049

ambrozic.mateja@siol.net

AVTOPREVOZNIŠTVO JAKOB KUNC S.P.

Rovte 111, 1373 Rovte

01 750 12 79, 041 667 270

jaka.kunc@siol.net

LUKANČIČ APS, prevozništvo, Srečko

Lukančič s.p.

Tržaška cesta 96, 1370 Logatec

041 796 594

info@lukancic-aps.si

www.lukancic-aps.si

TEHNOJUR, prevozi in storitve, d.o.o., Rovte

Rovte 128, 1373 Rovte

01 750 21 57, 041 721 997

tehnojur@gmail.com

www.jurbus.si

AVTOPREVOZNIK MIHAEL AMBROŽIČ S.P.

Rovtarska cesta 15A, 1370 Logatec

01 754 36 09, 041 924 529

mihael_ambrozic@t-2.net

AVTOPREVOZNIŠTVO - MERLAK MERLAK

JERNEJ S.P.

Žibrše 20, 1370 Logatec

01 754 27 82, 041 688 117

nejcmerlak@siol.net

PREVOZI LAZAR LAZAR ZORKO S.P.

Petkovec 43A, 1373 Rovte

01 750 30 66, 040 769 009

zorko.lazar@siol.net

PREVOZI IN STORITVE OBLAK, prevoz oseb

in storitve, d.o.o.

Hlevni Vrh 11E, 1373 Rovte

01 750 12 20, 041 642 728

prevozi.oblak@gmail.com

www.prevozioblak.si

19


AVTOPREVOZNIŠTVO KAREL POREDOŠ S.P.

Klanec 12, 1370 Logatec

01 754 29 32, 041 622 360

poredos@gmail.com

RAJSKI VRT NADA, GOSTINSTVO IN

KURIRSKE DEJAVNOSTI Savo Vuković s.p.

Levstikova ulica 1, 1370 Logatec

031 293 484

vukovic.savo61@gmail.com

MERLAK TRANSPORT ANTON MERLAK S.P.

Rovtarske Žibrše 3, 1373 Rovte

01 750 13 22, 041 350 692

tonimerlak@gmail.com

INŽENIRING IN PREVOZI MIROSLAV

PETKOVŠEK S.P.

Grčarevec 5, 1370 Logatec

041 626 904

petkovsekmiro@gmail.com

TOPLAR LINE, prevozi, logistika, storitve in

trgovina, Slavko Smrtnik s.p.

Vrh Sv. Treh Kraljev 10, 1373 Rovte

041 692 660

slavko.smrtnik@gmail.com

ALI TRADE, mednarodni transporti, d.o.o.

Rovtarska cesta 45, 1370 Logatec

051 610 739

ali@ali-trade.net

AGT AVTOPREVOZNIŠTVO, GOSTINSTVO IN

TRGOVINA BOŠTJAN KOPRIVNJAK s.p.

Blekova vas 1B, 1370 Logatec

01 754 35 68, 041 641 097

agt.koprivnjak.bostjan@gmail.com

PREVOZI OSEB IN STVARI, Tomaž Pivk s.p.

Rovtarske Žibrše 15, 1373 Rovte

040 804 230

prevozi.pivk@gmail.com

www.prevozi-pivk.com

Jelena & Emir, transport, d.o.o.

Pavšičeva ulica 26, 1370 Logatec

070 210 473

emirponjevic84@gmail.com

PREVOZI IN TRGOVINA ŽIBERT ŽIBERT

MILAN S.P.

Petkovec 13, 1373 Rovte

01 750 14 81, 041 695 021

info@z-pit.si

PREVOZI S KOMBIJEM BOJAN SKVARČA S.P.

Tržaška cesta 127, 1370 Logatec

01 754 26 27, 040 206 612

bojan.skvarca@kabelnet.net

AVTOPREVOZNIŠTVO SIMON KRMAVNER

S.P.

Laze 26A, 1370 Logatec

HOEDLMAYR logistika d.o.o.

Tovarniška cesta 36, 1370 Logatec

PULSE trgovina in storitve, d.o.o.

Kalce 43F, 1370 Logatec

01 754 48 77, 041 523 962

krmavner.simon@siol.net

01 755 84 00, 041 342 556

hls.info@hoedlmayr.com

www.hoedlmayr.com

041 212 276

ursa.prelaz@gmail.com

TI - TA TRANSPORT, družba za transport in

storitve, d.o.o.

Zelenica 30, 1370 Logatec

TRANSPORT AN-MA, prevozništvo in

storitve, d.o.o.

Martinj hrib 11A, 1370 Logatec

041 800 278

tia248@siol.net

031 752 058, 051 321 324

transport.anma@gmail.com

20


MLINAR LES, podjetje za prevozništvo in

gozdarstvo d.o.o.

Rovte 81, 1373 Rovte

ani.mlinar@gmail.com

Avtoprevozništvo Lukan, Luka Lukan s.p.

Petkovec 13A, 1373 Rovte

031 214 155

luka.lukan@gmail.com

EGI TRANSPORT, Dejan Butinar s.p.

Jačka 32, 1370 Logatec

JanMar, prevozi, Jan Marušič s.p.

Stara cesta 49, 1370 Logatec

01 754 13 45, 040 308 803

bu.dejan@gmail.com

040 810 736

janmar.avto@gmail.com

ŽERJAL, prevozništvo in gradbeništvo, d.o.o.

Rovte 144, 1360 Vrhnika

041 333 144

info@zerjal.net

www.zerjal.net

ŠUDO TRANSPORT, Jasna Hafizović s.p.

Strmica 10, 1370 Logatec

040 132 627

prevozijasna@gmail.com

Prevozi Bogataj, prevozi in posredništvo z

lesom, d.o.o.

Medvedje Brdo 32, 5275 Godovič

DOKAN prevozi d.o.o.

IOC Zapolje III 4, 1370 Logatec

Prevozi Janko Lampe s.p.

Gorenjska cesta 2A, 1370 Logatec

bojan.bbogataj@gmail.com

041 330 100

dokandoo@gmail.com

041 789 114

jani.lampe@gmail.com

DELMAN, prevozi in storitve, d.o.o.

Ob Borovniščici 12, 1353 Borovnica

mail@delman.si

TREVEN TRANSPORT, prevozi in logistika,

d.o.o.

Hotedršica 7C, 1372 Hotedršica

041 694 513

treven.transport@siol.net

AVTOPREVOZNIŠTVO BOGATAJ IN

PARTNER d.n.o.

Grčarevec 11, 1370 Logatec

avtoprevoznistvo.bogataj@siol.net

ROK TRANSPORT, Rok Kosmač s.p.

Mandrge 7, 1370 Logatec

040 132 600

rok.kosmacs.p.@gmail.com

21


SEKCIJA ZA GOSTINSTVO, TURIZEM IN

ŽIVILSTVO

Predsednik: Boštjan Mahne

Podpredsednik: Izidor Zelenc

PIZZERIJA BOLERO ĐURĐICA MITROVIĆ S.P.

Tržaška cesta 114, 1370 Logatec

01 754 22 12, 040 235 487

dzurdza63@gmail.com

Produkcija in lokacije, Bratislav Stojanović

s.p.

Tržaška cesta 105, 1370 Logatec

051 310 802

stojanovicbratislav20@gmail.com

Eventor, organizacija dogodkov in gostinske

storitve, Matjaž Rus s.p.

Cankarjeva cesta 5, 1370 Logatec

041 357 830

rus.matjaz467@gmail.com

GOSTIŠČE JERŠIN, BOJAN JERŠIN, S.P.

Cankarjeva cesta 1, 1370 Logatec

GOSTINSTVO, TONI VOLJČ S.P.

Žibrše 15A, 1370 Logatec

01 756 41 13, 041 406 447

gostisce.jersin@t-2.net

www.jersin.si

051 300 895

toni.lunca@gmail.com

Gostilna Matej Rupnik s.p.

Rovte 18, 1373 Rovte

01 750 10 90

rupnik_medo@yahoo.com

GOSTINSKE STORITVE, BOŠTJAN MAHNE

S.P.

Tržaška cesta 70A, 1370 Logatec

041 637 140

bostjan.mahne@gmail.com

Poslovne storitve, Matjaž Žigon s.p.

Grčarevec 8, 1370 Logatec

01 750 94 90, 041 395 377

info@mz-consulting.org

mz-consulting.org

GOSTILNA TURK IZIDOR ZELENC s.p.

Hotedršica 28, 1372 Hotedršica

01 755 91 23, 041 891 710

info@goturk.si

www.goturk.si

Okrepčevalnica TU DEJ, Dejan Tušek s.p.

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec

070 879 131

www.facebook.com/tudej.okrepcevalnica

22


ROSSANA, turizem in izobraževanje, d.o.o.

Tržaška cesta 17, 1370 Logatec

01 750 95 90, 041 719 567

info@rossana.si

www.rossana.si

Gostinske storitve Pavunc, Miran Pavunc s.p.

Rovtarske Žibrše 10B, 1373 Rovte

01 750 11 86

gostilna.tavzentroza@gmail.com

www.tavzent-roza.com

RI gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.

Stara cesta 3, 1370 Logatec

01 754 35 23

kavarna.kljukec@gmail.com

T-DEA proizvodnja, gostinstvo in storitve,

d.o.o.

Ograje 24A, 1360 Vrhnika

bozidar.jereb@gmail.com

GOSTINSTVO GUNSTEK, storitve, d.o.o.

Raskovec 2A, 1360 Vrhnika

081 614 400

info@gostinstvo-gunstek.si

gostinstvo-gunstek.si

Krpanov cvet, predelava in prodaja čajev,

Kristjan Bauer s.p.

Klanec 16, 1370 Logatec

kry.bauer@gmail.com

Gostinske storitve Žaklej, Damijana Žakelj

s.p.

Kalce 20A, 1370 Logatec

Marche Gostinstvo d.o.o.

Notranjska cesta 71, 1370 Logatec

031 682 211

damjana.zakelj@grc-zapolje.si

www.picerija-zakelj.si

01 750 84 10

uprava-slo@marche-int.com

www.marche-movenpick.si

COFFEE BOX, gostinstvo in storitve, Žemil

Šiljević s.p.

Seškova cesta 18A, 1215 Medvode

TM-SUB, gostinstvo in trgovina, d.o.o.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

KAORI umetniško ustvarjanje d.o.o.

Sončni Log 7, 1370 Logatec

031 466 457

041 703 741

info@izprveroke.com

www.izprveroke.com

Pekarna kot nekoč, Urban Nagode s.p.

Tržaška cesta 97, 1370 Logatec

030 766 613

nagode.urban@gmail.com

RUDI kava, predelava kave, Rodolfo Di

Giamberardino s.p.

Kidričeva ulica 5, 1370 Logatec

041 862 824

info@coffeerudys.com

www.coffeerudys.com

23


SEKCIJA NERAZVRŠČENIH

Predsednik: Alojzij Lazar

SEKCIJA CVETLIČARJEV IN VRTNARJEV

CVETLIČARNA, TRGOVINA, STORITVE,

LOTO BAR ANGELA MENART, S.P.

Tržaška cesta 114, 1370 Logatec

Cvetličarna Bela, Onja Knol s.p.

Tržaška cesta 3, 1370 Logatec

01 756 47 90, 041 735 740

angela.menart@gmail.com

040 454 094

onjaculk@gmail.com

AN-JAN, cvetličarstvo in vrtnarstvo, d.o.o.

Petkovec 5, 1373 Rovte

051 359 440

apeckaj@gmail.com

www.cvetlicarnaanja.si

Cvetličarna Karmen, Karmen Gantar s.p.

Notranjska cesta 14, 1370 Logatec

01 75 42 152, 041 936 632

cvetlicarna.karmengantar@gmail.com

SEKCIJA PLASTIČARJEV

ROLETARSTVO URŠIČ DARKO S.P.

Strmica 19, 1370 Logatec

01 756 43 33, 041 651 716

info@roletarstvo-ursic.si

www.roletarstvo-ursic.si

JUMAPLAST d.o.o., družba za proizvodnjo,

trgovino in storitve

Ograje 62, 1360 Vrhnika

01 366 31 96

info@jumaplast.si

www.jumaplast.com

PANPLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.

IOC Zapolje I 38, 1370 Logatec

01 750 97 01, 041 614 911

panplast@siol.net

www.panplast.si

GLEDRING trgovina in proizvodnja izdelkov

iz gume in orodij d.o.o., Ljubljana

Kamnogoriška cesta 26, 1000 Ljubljana

01 750 82 00

info@gledring.com

www.gledring.com

24


SEKCIJA TEKSTILCEV

ERNI TIM, trgovina in storitve, d.o.o.

Kalce 24L, 1370 Logatec

031 323 670, 041 605 356

info@workmaan.com

www.workmaan.com

MIMETIK design, tekstilno in grafično

oblikovanje, Brigita Vehar s.p.

Hotedršica 76, 1372 Hotedršica

brigita@mimetik-design.si

www.mimetik-design.si

VIDA MODA ŠIVILJSTVO VIDA

GOVEKAR s.p.

Kalce 17H, 1370 Logatec

041 379 028

info@vidamoda.si

www.vidamoda.si

ŠIVILJSTVO IN POPRAVILA MAGDA

KRAMAR s.p.

Tržaška cesta 2B, 1370 Logatec

041 986 065

magda.kramar@gmail.com

PEPI JAKA šivalni servis in trgovina d.o.o.

Pavšičeva ulica 22, 1370 Logatec

01 754 30 19, 041 711 351

pepi.jaka@gmail.com

SEKCIJA FOTOGRAFOV

FOTO STUDIO SANNJA, Ljupče Manevski

s.p.

Stara cesta 6, 1370 Logatec

01 754 32 57, 041 770 220

foto.sannja@siol.net

www.fotoporoka.com

NESI Videos, video produkcija in grafično

oblikovanje, Siniša Đuković s.p.

Tržaška cesta 16, 1370 Logatec

070 377 422, 040 252 563

info@nesivideos.eu

www.nesivideos.eu

SEKCIJA FRIZERJEV

Frizerstvo, Jeanette Habas s.p.

Kidričeva ulica 2, 1370 Logatec

Frizerstvo Darja, Darja Kunc s.p.

Rovte 44K, 1373 Rovte

040 631 320

darja.kunc@gmail.com

FRIZERSTVO IN PEDIKURA BISERKA BRUS

S.P.

Hotedršica 40, 1372 Hotedršica

041 928 118

biserka.brus@gmail.com

LASK, frizerski salon, Barbara Čar s.p.

Tržaška cesta 98, 1370 Logatec

041 525 183

carbarby@gmail.com

25


SEKCIJA KOZMETIKOV

Svetovanje, posredništvo in proizvodnja

naravne kozmetike Sonja Vavken s.p.

Hotedršica 103A, 1372 Hotedršica

01 755 90 46, 031 760 694

sonja.vavken@gmail.com

www.herbaslovenica.si

TRIMAS, trgovina in izobraževanje, d.o.o.

Gozdna pot 24B, 1370 Logatec

Brillant, kozmetične storitve, Jasna

Glaser s.p.

Pehačkova cesta 4, 1370 Logatec

040 828 073

info@lashboxla.si

051 244 109

www.facebook.com/kozmeticni.salon.logatec

NATURA KERN, storitve, trgovina in

zastopstva, d.o.o.

Stara cesta 10, 1370 Logatec

01 754 13 79, 041 704 733

info@kozmeticnisalon.com

www.kozmeticnisalon.com

Zdravstvene storitve, Tjaša Godeša s.p.

Tržaška cesta 96A, 1370 Logatec

041 837 960

marcello.notersberg@gmail.com

Samouglaševanje, Urban Brenčič s.p.

Hotedršica 9C, 1372 Hotedršica

051 244 109

urban.brencic@gmail.com

SEKCIJA ČISTILCEV OBJEKTOV

M&M Cleaning, čiščenje, Michael Brian

Andrews s.p.

Žibrše 25C, 1370 Logatec

040 548 426

mojca_sajn@yahoo.com

ČISTILNI SERVIS CRISTAL DIVNA

BURSAĆ s.p.

Tovarniška cesta 12I, 1370 Logatec

051 607 660

crystalbursac@hotmail.com

ODBOR ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

ŠARDI&Co. nepremičnine, družba za

posredovanje v prometu z

nepremičninami, d.o.o.

Slovenčeva ulica 19A, 1000 Ljubljana

051 314 100

info@sardinepremicnine.si

www.sardinepremicnine.si

NAKLO podjetje za organizacijo,

vzdrževanje, načrtovanje posredovanje in

zastopanje, d.o.o., Logatec

Notranjska cesta 14, 1370 Logatec

01 754 13 13

info@naklo-logatec.si

www.naklo-logatec.si

SK nepremičninsko posredovanje, Samo

Kikl s.p.

Ukmarjeva ulica 4A, 1000 Ljubljana

040 424 756

samo.kikl@skupinapartnerji.si

26


SEKCIJA ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT

Izobraževanje, Eva Arh s.p.

Dobovičnikova ulica 14, 1360 Vrhnika

KALUNA, izdelava raznovrstnih izdelkov,

Polona Pivk Mihevc s.p.

Tržaška cesta 164, 1370 Logatec

041 944 674

polona@kaluna.si

SEKCIJA KNJIGOVODSKIH SERVISOV, PROSTOVOLJNIH ČLANOV

RAČUNOVODSKE STORITVE MIRJAM ARH

GOSTIŠA s.p.

Kalce 31E, 1370 Logatec

031 249 108

mirjam.ag@gmail.com

ANTONIJA MOLJK - ŠIRCA S.P.

RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE

DEJAVNOSTI IN DAVČNO SVETOVANJE

Poljska pot 5A, 1370 Logatec

02 618 24 16, 041 507 764

zvonka.moljk@gmail.com

VIRVITAL storitve in svetovanje, d.o.o.

Strmica 24, 1360 Vrhnika

040 361 543, 040 361 685

info@virvital.eu

www.virvital.eu

TFS SERVIS, podjetje za računovodstvo in

svetovanje, d.o.o.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

01 75 09 241, 031 840 035

info@tfs.si

www.tfs.si

BOMORIS d.o.o., Računovodske storitve in

poslovno svetovanje

Jačka 53B, 1370 Logatec

041 347 528

barbara.bomoris@gmail.com

POLH, strojne inštalacije in računovodstvo,

d.o.o.

Kalce 24I, 1370 Logatec

031 487 928

racunovodstvo.polh@gmail.com

www.polhdoo.eu

Knjigovodstvo MAROLT, Katja Marolt s.p.

Kalce 24J, 1370 Logatec

031 347 086

MOJKONTO d.o.o., računovodske in ostale

storitve

Laze 44, 1370 Logatec

031 341 973

mojca@iglicar.si

SEKCIJA OPTIKOV

OPTIKA LARA OPTO NAVTIC d.o.o.

Notranjska cesta 14, 1370 Logatec

01 754 21 50

optika.lara@gmail.com

www.optikalara.si

27


SEKCIJA DIMNIKARJEV

KLIN, proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.,

Logatec

Tovarniška cesta 21, 1370 Logatec

01 754 40 73, 041 740 421

info@klin-dimniki.com

www.klin-dimniki.com

SEKCIJA GRAFIČARJEV

COMA SERVIS VLADIMIR TREVEN S.P.

Praprotno Brdo 17, 1373 Rovte

041 585 600

info@sivam-vezem.com

www.sivam-vezem.com

EMBALAZAR, tisk in oblikovanje, Tanja

Laknar s.p.

Stara cesta 10, 1370 Logatec

031 795 438

info@embalazar.si

www.embalazar.si

JANIS JANEZ ISTENIČ S.P.

Kalce 38D, 1370 Logatec

01 756 40 97, 041 725 687

janez.istenic@kabelnet.net

Knjigarna in antikvariat Vodnik, Marjeta

Mikuž s.p.

Loka 33, 1370 Logatec

041 400 406

knjigarna.vodnik@gmail.com

www.antikvariat-vodnik.si

KARTONAŽA Mihela Primožič s.p.

Petkovec 11B, 1373 Rovte

01 750 11 63, 040 807 804

info@kartonaza.si

www.kartonaza.si

KNJIGOVEZNICA GREGOR RUPNIK S.P.

Čevica 4, 1370 Logatec

01 754 32 24, 041 665 771

knjigoveznicagr@gmail.com

www.grk.si

POSREDNIŠTVO, EMBALAŽA, PREVOZI JOŽE

TURK S.P.

Rovtarske Žibrše 7B, 1373 Rovte

01 750 12 34, 040 850 123

BEST DESIGN, grafično oblikovanje, Darja

Remškar s.p.

Pavšičeva ulica 20, 1370 Logatec

SEKCIJA PREDELOVALCEV KOŽ

ČEVLJARSTVO O.& H. BRANKO HASLER S.P.

Čevica 2, 1370 Logatec

041 986 539

bhasler.sp@kabelnet.net

28


SEKCIJA TRGOVCEV, PROSTOVOLJNIH ČLANOV

LEVČEK, trgovina po pošti in storitve d.o.o.

IOC Zapolje III 4, 1370 Logatec

041 243 565

info@lesena-igrala.si

www.lesena-igrala.si

URBANA IGRALA, proizvodnja in oprema

otroških igrišč, d.o.o.

IOC Zapolje I 21, 1370 Logatec

05 992 03 22, 040 652 775

info@urbana-igrala.si

www.urbana-igrala.si

TUL trgovska dejavnost d.o.o.

Loka 16, 1370 Logatec

08 205 66 50, 031 349 479

tul.logatec@gmail.com

www.tul-elektro.si

Top Trend, posredništvo, storitve in

svetovanje, d.o.o.

Martinj hrib 7, 1370 Logatec

030 707 607

salon@top-trend.si

www.top-trend.si

OGLARČEK, prodaja oglja, Jernej Gantar s.p.

Grčarevec 49C, 1370 Logatec

070 712 261

www.facebook.com/Oglarcek

ODBOR POGREBNIH DEJAVNOSTI

Javno podjetje Komunalno podjetje

Logatec, d.o.o.

Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

01 750 81 10, 051 656 271

info@kp-logatec.si

www.kp-logatec.si

NERAZVRŠČENI V SEKCIJO

ZAVOD DOM MARIJE IN MARTE - KARITAS

LOGATEC, Dom za ostarele

Šolska pot 1, 1370 Logatec

01 754 31 61, 01 754 20 40

info@dmm.si

Dom zdravja, bioresonanca, Matija

Liška s.p.

Tržaška cesta 11B, 1370 Logatec

040 869 824

info@domzdravja.si

www.domzdravja.si

Omnisfera, marketing, Larisa Vodlan s.p.

Notranjska cesta 26, 1370 Logatec

Harmonija.si, osebno in poslovno

svetovanje, Nataša Kogoj s.p.

Grič 5, 1370 Logatec

041 958 151

info@omnisfera.si

www.omnisfera.si

041 855 528

natasa@harmonija.si

www.natasakogoj.si

29


UČNI CENTER NINA, izobraževanje in

inštrukcije, Nina Krička s.p.

Cankarjeva cesta 8A, 1370 Logatec

070 766 100

nina.kricka@gmail.com

Zavod za izvajanje osebne asistence Prava

misel Logatec

Stara cesta 10, 1370 Logatec

041 620 032

zavodpravamisel@gmail.com

Svetovanje in izobraževanje v športu, Jaka

Rus s.p.

Došce 7, 1370 Logatec

Diligen ICE, investicije, svetovanje in

izobraževanje, d.o.o.

Strmica 99, 1360 Vrhnika

031 386 814

diligenice@outlook.com

Veterinarski Center Plevnik d.o.o.

Tovarniška cesta 10, 1370 Logatec

01 756 41 67, 040 235 206

info@vet-center.si

www.vet-center.si

Zavod za pomoč mladim družinam s težko

ozdravljivimi družinskimi člani Z ljubeznijo

Tržaška cesta 18, 1370 Logatec

Osebna asistenca, Tinkara Leskovec s.p.

Kalce 17Z, 1370 Logatec

30


W I N S L O W E N V I R O N M E N T A L O R G A N I Z A T I O N

O B M O Č N A O B R T N O - P O D J E T N I Š K A Z B O R N I C A L O G A T E C

TRŽAŠKA CESTA 11, 1370 LOGATEC

TELEFON: 01 750 90 80

E-POŠTA: INFO@OOZ-LOGATEC.SI

SPLETNA STRAN: WWW.OOZ-LOGATEC.SI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!