07.02.2022 Views

baby & kid store February 2022

Baby Kid Store February 2022

Baby Kid Store February 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tri Elektronik was established by Remzi Büyüknalçacı in 1972. It stepped into the printing sector with the

manufacturing of steel cliché first in 1991. We started exporting raw material of steel cliché in 1996. We started

domestic distribution of VISPROX pad printing and screenprinting inks in 2000. Right after this development we

signed sales and service agreement of pad printing machines with Comec Italia SRL in 2004. We continued to take our

recognized place in the sector as Tri Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. in 2010. We started to make assembling of EAZY 90 in

2013 and EAZY 130 machines provided from 100% Comec Italia SRL in 2015.

We are proudly continuing to be a company improving its customer potential with the fame every day thanks to our

adherence to quality, customer satisfaction and brand reliability from the very first day.

We have currently been operating in the printing industry and manufacturing imports of main elements such as

machinery and inks and manufacturing of consumables such as silicon pads and steel clichés. We have also been

providing the service and after sale services of the materials that we sell.

Tri Elektronik è stata fondata da Remzi Büyüknalçacı nel 1972. Nel 1991 è entrata nel settore della stampa con la

produzione di cliché in acciaio. Nel 1996 abbiamo iniziato ad esportare materiale grezzo di cliché in acciaio. Nel 2000

abbiamo iniziato la distribuzione domestica degli inchiostri da stampa e serigrafia VISPROX. Subito dopo questo

sviluppo, nel 2004, abbiamo firmato un accordo di vendita e assistenza per le macchine tampografiche con Comec

Italia SRL. Nel 2010 abbiamo continuato a tenere il nostro posto riconosciuto nel settore con il denominazione Tri

Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.. Nel 2013 abbiamo iniziato a montare EAZY 90 e nel 2015 le macchine EAZY 130 fornite

100% da Comec Italia SRL. Stiamo orgogliosamente continuando a essere un’azienda che migliora il potenziale dei

suoi clienti preziosi ogni giorno grazie alla nostra adesione alla qualità, alla soddisfazione del cliente e all’affidabilità

del marchio sin dal primo giorno. Attualmente operiamo nel settore della stampa e produciamo importazioni di

elementi principali come macchinari e inchiostri e facciamo la produzione di materiali di consumo come lastre di

silicone e cliché in acciaio. Forniamo anche servizi e servizi post vendita per i materiali che vendiamo.

Фирма «Три Электроник» (Tri Elektronik) была основана в 1972 году Ремзи Бююкнальчаджи. В 1991 году

компания сделала первый шаг в полиграфической промышленности, выпустив стальное клише. В 1996

году мы начали экспортировать сырье стального клише. В 2000 году мы начали продажу красок для

тампопечати и трафаретной печати VISPROX. Сразу же после этого, в 2004 году, мы подписали соглашение

с Comec Italia SRL о продаже и обслуживании машин для тампонной печати. В 2010 году фирма ООО «Три

Электроник Сан.Тидж.Лтд.Шти» (Tri Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.) продолжала занимать свое место в этом

секторе. В 2013 году мы начали осуществлять монтаж машин EAZY 90, а в 2015 году -EAZY 130 на 100%

продукты Comec Italia SRL. Мы гордимся тем, что продолжаем быть компанией, которая день ото дня

увеличивает потенциал наших клиентов благодаря нашей приверженности качеству, удовлетворенности

клиентов и надежности бренда. В настоящее время мы работаем в секторе печати, импортируя основные

компоненты, такие как машины и чернила, производя силиконовые тампоны, расходные материалы, как

стальные клише. Мы также предоставляем сервис и постпродажную поддержку для всех продуктов,

которые мы продаем.

1


February 2022 | About Us

2


Best Kids, 1973 yılında kuruldu. Markalaşma sürecinde

kendisini “Çocuk modasının Türkiye’deki öncü markası”

olarak konumlandıran Best Kids, dünyadaki trendleri

takip ederek genç ve dinamik ekibi tarafından klasik ve

sıra dışı tasarımlarını modern yaşama uygun şıklık ve

rahatlıkta hazırlıyor.

Çocuk giyim sektöründe ayrıntıları kaliteli kumaşlarla

buluşturarak, klasik ve gündelik çocuk kıyafetlerinin

modern stilini ortaya koyan Best Kids, bugün

pazara farklı müşteri taleplerine göre hazırlanan

koleksiyonlarını yurtdışı ve Türkiye geneline yayılmış

satış noktaları aracılığı ile tüketicilerine sunuyor.

Sektörümüzdeki teknolojik yenilikleri yakından takip

eden, insan eğitimine yatırımı en büyük yatırım olarak

gören firmamız, bu anlayışla hareket ederek, kalite

standartlarını hep en yüksekte tutmaya çalışan bir

yönetim şekliyle yoluna devam ediyor.

Best Kids, which in its branding period positioned itself as “Turkey’s pioneering brand in child fashion”, follows world trends,

and its young and dynamic team prepares classic and unusual designs with the chic and comfortable suited for modern life.

Best Kids produces the modern style of classic and casual children’s wear by combining attention to detail with quality fabrics

and today presents its collections designed according to various customer demands to its clients through its selling points

abroad and all over Turkey. Our company, following technological innovations in our sector closely and regarding investments

in training as the most important investments, continues on its way by acting on this understanding with a management policy

that always maintains top quality standards.

February 2022 | About Us

Best Kids была основана в 1973 году. Best Kids, которая в процессе своего становления упрочилась как «передовая

марка детской моды в турции», Трендами вместе с молодой и динамичной командой создаёт классические

и экстраординарные дизайны с роскошью и удобством, соответствующими современной жизни. Best Kids,

иллюстрирующая современный стиль ежедневной детской одежды объединяя специфические особенности сектора

детской одежды с качественными тканями, на сегодняшний день предлагает потребителям коллекции, созданные

в соответствии с разными запросами клиентов, посредством торговых точек,распространённых по всей

территории турции и за рубежом.

Наша фирма вблизи прослеживает за технологическими новшествами в секторе и самым важным

капиталовложением считает инвестиции в образование человека. Действуя именно по этому принципу, наша

фирма старается придерживаться самых высоких стандартов качества.

4


1970 yılından bu yana hazır giyim ve kumaş boyama & baskı sektöründe faaliyet gösteren Zeynep Giyim, İstanbul ve Çorlu’da bulunan 2

fabrikası ile 3 nesil boyunca istikrarlı bir şekilde büyümesine devam ediyor. Konularında tecrübeli ekibiyle çok çeşitli ürünler imal eden firma,

birçok yurtdışı marka ile de güçlü, uzun vadeli sürdürülebilir çalışmalar yapıyor. Zeynep Giyim bünyesindeki ZEYLAND ve MİNİNİO markaları

ile geniş ürün gamına sahip koleksiyonlarını yurt içi piyasanın yanı sıra yurtdışına da pazarlıyor. Her zaman yenilikçi ve sürdürülebilir olmayı

ön planda tutan firma, bunun için cirosunun %20’sini Ar-Ge’ye ayırıyor. Fabrikalarında mevcut Oekoteks class 1, GOTS ve Sedex sertifikaları ile

sorumlu, sürdürülebilir tedarik ortamı ile iş birliği yaptığı firmalara güvenilir bir garanti sunuyor. Zeynep Giyim birçok yurtdışı bebek ve çocuk

markasına private label üretim yapıyor, ayrıca kendi koleksiyonlarını Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli bebek butiklerinde, toplam 2000 m2’lik

kendine ait 2 fabrika mağazasında ve www.zeyland.com.tr online mağazasında beğeniye sunuyor.

Zeynep Textiles, which has been operating in the ready-to-wear and fabric dyeing & printing sector since 1970, continues to grow steadily for 3

generations with its 2 factories in Istanbul and Çorlu. The company, which manufactures a wide variety of products with its experienced team, also

carries out strong, long-term sustainable works with many international brands. Zeynep Textiles markets its collections with a wide range of products

under the ZEYLAND and MININIO brands in the domestic market as well as abroad. The company, which always prioritizes being innovative and

sustainable, allocates 20% of its turnover to R&D for this purpose. With the Oekoteks class 1, GOTS and Sedex certificates available in its factories, it

provides a reliable guarantee to the companies it cooperates with a responsible and sustainable supply environment. Zeynep Textiles makes private

label production for many international baby and children’s brands and also presents its own collection in various baby boutiques in Turkey and

abroad, in its 2 factory stores with a total area of 2000 m2 and in www.zeyland.com.tr online store.

Zeynep Textiles, работающая в секторе готовой одежды и окраски тканей и печати с 1970 года, продолжает неуклонно расти

в течение 3 поколений с двумя фабриками в Стамбуле и Чорлу. Компания, которая производит широкий спектр продуктов с

помощью своей опытной команды, также ведет сильные, долгосрочные устойчивые работы со многими международными

брендами. Zeynep Textiles продает свои коллекции с широким ассортиментом продукции под брендами ZEYLAND и MININIO как на

внутреннем рынке, так и за рубежом. Компания, которая всегда уделяет приоритетное внимание инновациям и устойчивости,

направляет 20% своего оборота на НИОКР. Имея на своих заводах сертификаты Oekoteks class 1, GOTS и Sedex, компания Zeynep

Textiles производит продукцию под собственной торговой маркой для многих международных детских и детских брендов, а также

представляет свою продукцию компаниям, с которыми она сотрудничает. собственная коллекция в различных детских бутиках

в Турции и за рубежом, в 2 фирменных магазинах общей площадью 2000 м2 и в интернет-магазине zeyland.com.tr.

February 2022 | About Us

تواصل ، selitxeT penyeZ التي تعمل يف قطاع املالبس الجاهزة

وصباغة األقمشة والطباعة منذ عام ، 0791 النمو بثبات ملدة 3

أجيال من خالل مصنعيها يف إسطنبول وتشورلو.‏ تقوم الرشكة ،

التي تصنع مجموعة متنوعة من املنتجات بفريقها الخبري ، أيضً‏ ا

بأعامل قوية ومستدامة طويلة األجل مع العديد من العالمات

التجارية العاملية.‏ تقوم selitxeT penyeZ بتسويق مجموعاتها

مع مجموعة واسعة من املنتجات تحت العالمات التجارية

DNALYEZ و OININIM يف السوق املحلية وكذلك يف الخارج.‏

الرشكة ، التي تعطي األولوية دامئًا لكونها مبتكرة ومستدامة ،

تخصص ٪02 من مبيعاتها للبحث والتطوير لهذا الغرض.‏ من

خالل شهادات 1 ssalc sketokeO و STOG و xedeS املتوفرة

يف مصانعها ، فإنها توفر ضامنًا موثوقًا للرشكات التي تتعاون معها

يف بيئة إمداد مسؤولة ومستدامة.‏ تقوم selitxeT penyeZ بإنتاج

العالمات التجارية الخاصة للعديد من العالمات التجارية الدولية

لألطفال واألطفال ، كام تقدم مجموعتها الخاصة يف العديد من

متاجر األطفال يف تركيا وخارجها ، يف متجرين للمصنع مبساحة

إجاملية قدرها 0002 مرت مربع ويف rt.moc.dnalyez.www عرب

اإلنرتنت متجر.‏

6


Publisher:

H. Ferruh Işık

on behalf of İSTMAG Magazin Gazetecilik

Yayıncılık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

News

Letter

Managing Editor (Responsible)

Mehmet Söztutan

mehmet.soztutan@img.com.tr

Coordinator

Mehtap Akyel

mehtap.akyel@img.com.tr

Editor

Ali Erdem

ali.erdem@img.com.tr

Çağla Yazıcı

cagla.yazici@img.com.tr

Design & Graphics

Consultant

Sami Aktaş

sami.aktas@img.com.tr

Foreign Relations

İsmail Çakır

ismail.cakir@img.com.tr

Correspondent

Tayfun Aydın

tayfun.aydin@img.com.tr

Subscription

İsmail Özçelik

ismail.ozcelik@img.com.tr

Finance Manager

Cuma Karaman

cuma.karaman@img.com.tr

Head Office

İSTMAG Magazin Gazetecilik Yayıncılık

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İhlas Holding Yenibosna Merkez Mah.

29 Ekim Cad. No:11 Medya Blok Kat:1

Bahçelievler / İstanbul

Tel: +90 212 454 22 22

Fax: +90 212 454 22 93

Printed By

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi

İhlas Plaza No:11 A/41

Yenibosna–Bahçelievler/ İSTANBUL

Tel: 0212 454 30 00

www.ihlasmatbaacilik.com

Export is the

only way out

The exporters in our industry are very active. They are fighting

with market conditions on the one hand struggling with the pandemic

situation on the other. We are running as fast as they are.

After we finished with the CBME exhibition in Istanbul, we flew

to Florence, Italy for Pitti Bimbo Immagine with the first issue of

2022. Then, we ran to Bursa for Junio Show. The same issue will

experience our distribution at Babykid Spain + FIMI fair in Valencia.

We are now scheduled to fly to Kielce, Poland and CJF Moscow

in addition to our presence in Linexpo Istanbul show. The next

issue is scheduled to be in Ukraine. These are all baby and kid

fashion shows we go every year traditionally. This was a brief of

the first quarter of the year. We will run faster in the remaining

three quarters of 2022.

As you may have noticed Baby & Kid Store magazine is the only

publication in the world to attend in all leading shows around the

world.

Turkey’s exports rose to all time high in 2021 amid pandemic. We

witnessed many records in macro economic indicators despite

some challenges we encountered. The economy analysts foresee

better developments for the current year while health professionals

expect betterment in the coming months to get rid of covid-19

disaster. I hope I can write more good news in my future

letters. Stay healthy and happy until then.


February 2022 | About Us

Elsima Türkiye’nin modern çocuk

pijama ve eşofmanları üreten bir

tekstil markasıdır. Elsima 1 ve 18

yaş arası pijama ve eşofmanlar

üretmektedir. İlkbahar - Yaz

ve Sonbahar - Kış olmak üzere

4 mevsim yeni koleksiyonlar

tasarlamaktadır. Şirket 1995

yılında kurulmuştur. Özgün

tasarım, kaliteli ürünler, en iyi

fiyat ve çocuk sağlığı firmanın

temel vizyonudur. Günümüzde

Elsima ürünlerini 63 ülkeye

ihraç etmektedir. Şirketin hedefi

dünyanın en çok tanınan çocuk

markalarından biri olmaktır.

Elsima is a textile brand

which produces modern

child’s pyjamas and

sweatsuits in Turkey. Elsima

produces pyjamas and

sweatsuits between 1 and 18

ages. The company creates

new collections as Spring-

Summer and Autumn-Winter

in 4 seasons. The company

was founded in 1995. Unique

design, quality products, best

price and health of children

are vision of Elsima. Today,

Elsima exports its products

63 countries. The company

aims to be one of the wellknown

kids brand in the

World.

Elsima это турецкая

текстильная компания,

которая выпускает модную

спортивную одежду и пижамы

для детей. Elsima производит

спортивную одежду и пижамы

для детей возрастом от 1 до 18

лет. Нами разрабатываются

новые коллекции для 4 сезонов,

включая сезоны весна-лето и

очень-зима. Фирма была создана

в 1995 году. Оригинальный

дизайн, качественные товары,

самые лучшие цены и здоровье

детей лежат в основе нашего

видения. На сегодня компания

Elsima экспортирует свою

продукцию в 63 страны. Цель

компании - стать одним из

самых узнаваемых детских

брендов в мире.

10


H’A Kids Club, ticari hayatına 2003 yılında

İstanbul’un Merter semtinde 30 metrekarelik

bir mağazada toptan alım & satım yaparak

başlamıştır. Firma, 2016 yılında patentini

aldığı H’A by Hilal Akıncı ismi ile ve HA

Kids Club unvanı ile ticari hayatına devam

etmektedir. Toptan ağını genişleterek

sezonunda ortalama 1500 ayrı modelle

yurtiçinde 81 ile ve yurtdışında 52 ülkeye

ihraç ettiği ürünlerini her yıl 1.5 milyondan

fazla çocukla buluşturmaktadır. H’A Kids Club,

2019 yılında faaliyete geçirdiği 3. mağazasıyla

Merter Lalebahçe Sokak’ta hizmet vermeye

devam etmektedir.

H’A Kids Club started its commercial life in

2003 by buying and selling in a 30 square

meter store in Merter, Istanbul.

The company continues its commercial life

under H’A by Hilal Akıncı name patented in

2016 and under the title of HA Kids Club.

With an average of 1500 different models

in the season by expanding its wholesale

network, it offers products for more than 1.5

million children from 81 cities in Turkey and

52 countries abroad each year.

H’A Kids Club continues to serve the sector

with its 3rd store in Merter, Lalebahce Street

which they started trade in 2019.

February 2022 | About Us

Как H’A Kids Club, мы начали свою коммерческую жизнь в 2003 году с оптовых

покупок и продаж в магазине площадью 30 м2 в районе Мертер в Стамбуле. С

момента своего основания наша компания была преобразована в бренд My Kids &

Baby в 2010 году и в настоящее время продолжает свою деятельность в сфере

внутренних и международных оптовых продаж в Стамбуле Мертер, 400 м2

торговых площадей, 1000 м2 закрытых площадей, проектирование, планирование,

производство и логистику. My Kids & Baby расширяет свою оптовую сеть в 2012

году, поставляя свою продукцию в 81 страну и 52 стран за границу с более чем 1,5

миллионами детей каждый год. В 2016 году H патентA Hilal Akıncı продолжает

свою коммерческую деятельность под именем Hilal Akıncı. Наша компания, как

H’A Kids Club, работает в основном в арабских странах, а также в Центральной

Азии, Европе и Америке. Основные страны, которые мы экспортируем; Америка,

Германия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Алжир, Эфиопия, Марокко,

Палестина, Франция, Южная Африка, Ирак, Великобритания, Иран, Италия,

Казахстан, Кыргызстан, Ливия, Ливан, Македония, Египет, Молдова, Нигер, Нигерия,

Узбекистан, Россия, Сенегал, Сербия, Саудовская Аравия, Тунис, Украина, Греция и др.

H’A Kids Club

لقد بدأنا العمل في مجال التصميم منذ عام ‏/‏‎2003‎‏/بمحل ‎30‎م

بإدارة السيدة هالل H.A kids club وفي عام 2010. أصبح اسم شركتنا H.A .kids baby في تركية . إسطنبول.مارتر في مجال الجملة باسم

أكنجي بحيث أصبح مكاننا بأكثر من ‎1000‎م ونصدر ألكثر من..‏ ‎81‎دولة خارج تركية بما فيها فلسطين .. لبنان/تونس.الجزائر المغرب العربي

.... ‏/ليبيا العراق ‏/إيران االردن ‏.عمان سلطنة عمان ‏.قطر.البحرين اليمن . المملكة العربية السعودية.‏ السودان ‏..إريتريا..نيجريا

. ودااااخل تركية طبعا

‏...وباقي الدول .. أوزبكستان..‏ كازاخستان..‏ أذربيجان..‏ أرمينيا.جورجيا..تاجاكستان قبرص التركية ‏..وجميييبع الدول األجنبية..والحمدهلل

‏.وتتابع السيدة هالل مسيرتها.‏ ومع الجديد من الموديالت المتنوعة والحديثة

12


Queen Aksesuar, güncel modayı yakından takip

ederek müşterilerine bu doğrultuda hizmet

vermek amacıyla 2008 yılında İstanbul’da kuruldu.

Moda aksesuar reyonuyla ticari hayatına adım

atan Queen Aksesuar, Müşterilerine sunduğu geniş

ürün yelpazesiyle, markasını bulunduğu noktadan

daha yüksek seviyelere taşımak ve müşteri

memnuniyetini daha da arttırmak için çalışmalarına

tüm hızıyla devam ediyor.

Ürünlerini güncel olarak e-ticaret sitelerinde,

yurtiçi ve yurtdışı toptan satış kanallarıyla her

gün yüzlerce kişinin hayal ettiği özel tasarım ürün

gruplarını, müşterileri ile buluşturuyor.

Dünya trendlerini, moda ve hazır ürün yelpazesini

ciddiyetle takip eden Queen Aksesuar, Türkiye’nin

en büyük online aksesuar mağazası olma yolunda

hızla ilerliyor.

Queen Aksesuar was founded in Istanbul in 2008 in order to follow the current fashion closely and serve its customers in

this direction.

Stepping into its commercial life with the fashion accessory section, Queen Aksesuar continues its efforts at full speed to

carry its brand to higher levels from its current point and to increase customer satisfaction with the wide product range it

offers to its customers.

It brings its products together with its customers with special design product groups that hundreds of people dream of

every day, on e-commerce sites, domestic and international wholesale channels.

Seriously following world trends, fashion and ready-made product range, Queen Aksesuar is on its way to become Turkey’s

largest online accessory store.

February 2022 | About Us

Queen Aksesuar была основана в Стамбуле

в 2008 году, чтобы внимательно следить

за современной модой и обслуживать

своих клиентов в этом направлении.

Вступив в свою коммерческую жизнь с

секцией модных аксессуаров, Queen Aksesuar

продолжает свои усилия на полной

скорости, чтобы вывести свой бренд

на более высокий уровень с текущего

момента и повысить удовлетворенность

клиентов широким ассортиментом

продукции, которую она предлагает своим

клиентам.

Он объединяет свои продукты со своими

клиентами с помощью специальных

дизайнерских групп продуктов, о которых

ежедневно мечтают сотни людей,

на сайтах электронной коммерции,

внутренних и международных каналах

оптовой торговли.

Серьезно следя за мировыми

тенденциями, модой и ассортиментом

готовой продукции, Queen Aksesuar на

пути к тому, чтобы стать крупнейшим

интернет-магазином аксессуаров в

Турции.

تأسست Queen Aksesuar يف اسطنبول عام 2008 من أجل متابعة املوضة الحالية عن كثب وخدمة عمالئها يف هذا االتجاه.‏

تخطو Queen Aksesuar إىل حياتها التجارية مع قسم إكسسوارات األزياء ، وتواصل جهودها بأقىص رسعة لنقل عالمتها التجارية إىل مستويات أعىل من النقطة الحالية وزيادة رضا العمالء

عن مجموعة املنتجات الواسعة التي تقدمها لعمالئها.‏

إنها تجمع منتجاتها مع عمالئها من خالل مجموعات منتجات التصميم الخاصة التي يحلم بها مئات األشخاص كل يوم ، عىل مواقع التجارة اإللكرتونية ، وقنوات البيع بالجملة املحلية

والدولية.‏

متابعة جدية لالتجاهات العاملية واألزياء ومجموعة املنتجات الجاهزة ، Aksesuar Queen يف طريقها لتصبح أكرب متجر للملحقات عرب اإلنرتنت يف تركيا.‏

14


Since 2017, it has been among the leading brands of

the sector in children’s clothing. Working on special

occasion dresses for girls, the company designs and

manufactures all its products in-house and brings

them together with global buyers. Offering its designs

to all countries of the world with its skilled staff,

Junior Berra’s central store is located in Zeytinburnu.

Junior Berra, which prioritizes health from the fabric

it uses in its R&D studies to the choice of accessories,

produces by giving importance not only to elegance

but also to comfort. The brand, which closely follows

the world fashion, is aware of the fact that there is a

different fashion sense for each region, and can offer its

customers designs and a wide range of products that

will appeal to its target audience.

منذ عام ، 7102 كانت من بني العالمات التجارية الرائدة يف قطاع مالبس األطفال.‏

تعمل الرشكة يف فساتني املناسبات الخاصة للفتيات ، وتقوم بتصميم وتصنيع جميع

منتجاتها داخل الرشكة وتجمعها مع املشرتين العامليني.‏ يقدم متجر جونيور بريا

املركزي تصميامته لجميع دول العامل مبوظفيه املهرة ، ويقع يف زيتني بورنو.‏ جونيور

بريا ، التي تعطي األولوية للصحة من النسيج الذي تستخدمه يف دراسات البحث

والتطوير الختيار امللحقات ، تنتج من خالل إعطاء األهمية ليس فقط لألناقة ولكن

أيضً‏ ا للراحة.‏ تدرك العالمة التجارية ، التي تتبع املوضة العاملية عن كثب ، حقيقة

أن هناك إحساسً‏ ا مختلفًا باملوضة لكل منطقة ، وميكن أن تقدم لعمالئها تصميامت

ومجموعة واسعة من املنتجات التي ستجذب جمهورها املستهدف.‏

February 2022 | About Us

С 2017 года входит в число ведущих брендов сектора

детской одежды. Создавая платья для девочек

для особых случаев, компания разрабатывает и

производит всю свою продукцию собственными

силами и объединяет их с покупателями со всего

мира. Центральный магазин Junior Berra находится в

Зейтинбурну, предлагая свои дизайны всем странам

мира с его квалифицированным персоналом. Junior

Berra, которая ставит в первую очередь здоровье,

начиная с ткани, которую она использует в своих

исследованиях и разработках, и заканчивая выбором

аксессуаров, уделяет большое внимание не только

элегантности, но и комфорту. Бренд, который

внимательно следит за мировой модой, осознает тот

факт, что в каждом регионе существует свое чувство

моды, и может предложить своим клиентам дизайн и

широкий спектр продуктов, которые понравятся его

целевой аудитории.

16


The Pixina brand is a new brand

established by Junior Berra, one

of the leading names in the industry,

since 2017. Pixina, which

appeals to the upper segment

by producing luxury collections,

prepares its most special designs

in order to lead the children’s

fashion. The brand, which completely

focuses on quality in the

entire process from design to

production, aims to set trends,

not follow trends. Pixina’s V.I.P

collections are waiting to meet

you at their stores in Laleli, Istanbul.

Бренд Pixina - это новый

бренд, созданный компанией

Джуниор Берра, одним из

ведущих брендов в отрасли,

с 2017 года. Pixina, которая

относится к верхнему сегменту,

производя роскошные

коллекции, разрабатывает

свои самые эксклюзивные

дизайны, чтобы лидировать в

детской моде. Бренд, который

ориентируется на качество на

протяжении всего процесса

от дизайна до производства,

стремится задавать тенденции,

а не следовать за ними.

Коллекции V.I.P Pixina ждут вас

в своих магазинах в Лалели,

Стамбул.

عالمة anixiP التجارية هي عالمة تجارية جديدة

أسسها ، arreB roinuJ أحد األسامء الرائدة يف

الصناعة ، منذ عام 7102. anixiP ، التي تروق

للقطاع العلوي من خالل إنتاج مجموعات فاخرة

، تعد تصاميمها األكرث خصوصية من أجل قيادة

أزياء األطفال.‏ تهدف العالمة التجارية ، التي

تركز متامًا عىل الجودة يف العملية برمتها من

التصميم إىل اإلنتاج ، إىل تحديد االتجاهات وليس

اتباع االتجاهات.‏ مجموعات P.I.V s’anixiP يف

انتظاركم يف متاجرهم يف ، ilelaL اسطنبول.‏

17


Founded in 1987, Tulay Textile is primarily operating in

women’s men’s and children’s underwear and sleepwear

sectors. Tülay İç Giyim and Devino are leading export

brands, which play an important part in overseas exports

and important values for the Turkish Textile Industry. We,

as Larice Club Larice Kids, as the third generation, are

pleased to present our new products. We are all dedicated

to bringing you the string and assertive production infrastructure

in the area of children’s pajamas, underwear

and home wear-pajamas. We are managed by dedicated

professionals having rich industrial experience with a

passion for innovation and excellence. We are equipped

with the young and dynamic staff to be a world-wide

brand. While we are preparing Larice Club and Larice Kids

branded products, we always ask ourselves one question:

How to make childrens happy? Our source of inspiration

is the smile on children’s face. We, as Larice Kids, believe

that if children are happy, then the world is happy, too.

And we also know that the things we are designing today

are the best investment value for our future children. Here

we are… We are all childishly excited to begin our work

together.

February 2022 | About Us

Основанная в 1987 году под названием Тюляй Текстиль,

наша фирма начала набирать активные обороты, опираясь

в большинстве на производство мужского, женского и

детского нижнего белья, а также пижам для детей и

взрослых.

Заработав особое место на экспорте товара заграницу,

наши марки Тюляй Текстиль и Девино с особой значимостью

продолжают своё развитие на текстильном рынке Турции.

На сегодняшний день мы с радостью представляем вашему

вниманию новое, уже третье поколение нашей организации

под именами Ларисе Клуб и Ларисе Кидс. Под маркой Ларисе

Кидс, на основании сильного и конкурентоспособного

производства, наша фирма дает высококачественное

обслуживание в области нижнего белья, пижам и домашней

одежды для детей. Имея за спиной многолетний опыт, и,

не теряя в себе стремление к усовершенствованию, вместе

с молодым и энергичным коллективом мы ставим перед

собой цель достижения успеха мирового значения. В каждой

разработке марок Ларисе Кидс и Ларисе Клуб мы задаемся

вопросом, как благодаря нашей продукции мы можем

подарить детям радость. Прекрасные улыбки на лицах

детей- это наш самый главный источник вдохновения для

создания новых коллекций. Для нас, сотрудников Ларисе

Кидс, счастье ребенка означает счастливое будущее для

всего мира, на что и направлены все наши усилия. Мы знаем,

что то, что мы сегодня посеем , то и будем пожинать в

будущем для наших детей.

Tülay İç بشكل أساسي في قطاعات المالبس الداخلية ومالبس النوم للرجال واألطفال.‏ تعد Tulay Textile تأسست في عام ، 1987 تعمل

من العالمات التجارية الرائدة في مجال التصدير ، والتي تلعب دورًا مهمًا في الصادرات الخارجية والقيم المهمة لصناعة Devino و Giyim

بصفتنا الجيل الثالث ، يسعدنا أن نقدم منتجاتنا الجديدة.‏ نحن ملتزمون جميعًا ، Kids Larice Club Larice المنسوجات التركية.‏ نحن ، بصفتنا

بتقديم البنية التحتية الخيطية واإلنتاجية الحازمة في مجال بيجامات األطفال والمالبس الداخلية والبيجامات المنزلية.‏ تتم إدارتنا من قبل محترفين

متخصصين يتمتعون بخبرة صناعية غنية مع شغف باالبتكار والتميز.‏ نحن مجهزون بالموظفين الشباب والحيويين لنكون عالمة تجارية عالمية.‏

نسأل أنفسنا دائمًا سؤاالً‏ واحدًا:‏ كيف نجعل األطفال سعداء؟ ، Kids Larice و Larice Club بينما نقوم بإعداد المنتجات ذات العالمات التجارية

مصدر إلهامنا هو االبتسامة على وجه األطفال.‏ نحن ، بصفتنا الريس كيدز ، نعتقد أنه إذا كان األطفال سعداء ، فإن العالم سيكون سعيدًا أيضًا.‏ ونعلم

‏.أيضًا أن األشياء التي نصممها اليوم هي أفضل قيمة استثمارية ألطفالنا في المستقبل.‏ ها نحن ... كلنا متحمسون طفوليًا لبدء عملنا معًا

18


February 2022 | About Us

22

NK Tekstil olarak, 2002 yılından

bugüne çocuk modasına yön veriyor,

çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu

ve rahatlığı için en kaliteli ve doğru

ürünleri üretmek için büyük bir

hassasiyet ile çalışıyoruz. NK Tekstil

için çocuklar, kendi kararlarını

verebilen birer birey olarak

kavranmakta ve tasarımlarımızı tüm

çocukların beğenisine sunmaktayız.

Önceliğimiz bu doğrultuda

daima ürünlerimizin kalitesi ve

rahatlığıdır. Koleksiyonumuza

ebeveynlerin de hassasiyetlerini

göz önünde bulundurarak %100

pamuk kumaşlardan, toksin

maddeler içermeyen, sağlıklı üretim

teknikleri kullanarak şekil veriyoruz.

İstanbul Merter ve Laleli’deki

toptan satış mağazalarımız, yurtiçi

ve yurtdışındaki yüzlerce satış

noktalarımız ile her yıl yüzbinlerce

çocuğu mutlu ediyor, onların

mutluluğundan büyük keyif alıyoruz.

As NK Tekstil, we have been

setting trends in kids wear fashion

since 2002 and we work with

great sensitivity to produce the

best quality and right products

for the health, happiness and

comfort of our children. For NK

Tekstil, children are perceived as

individuals who can make their

own decisions and we present our

designs to all children’s liking.

Our priority is always the quality

and comfort of our products in

this direction. Considering the

sensitivities of our parents, we use

100% cotton fabrics using healthy

production techniques that do not

contain toxins.

We make hundreds of thousands

of children happy every year with

our wholesale stores in Istanbul

Merter and Laleli, and hundreds of

sales points in Turkey and abroad,

and we are delighted with their

happiness.

Как NK Tekstil, мы задаем тенденции в

моде детской одежды с 2002 года, и мы

работаем с большим вниманием, чтобы

производить самые качественные и

правильные продукты для здоровья,

счастья и комфорта наших детей.

Для NK Tekstil дети воспринимаются

как личности, которые могут

принимать собственные решения, и

мы представляем наши проекты по

вкусу всем детям. Нашим приоритетом

всегда является качество и удобство

нашей продукции в этом направлении.

Учитывая чувствительность наших

родителей, мы используем ткани из

100% хлопка, используя здоровые

технологии производства, не

содержащие токсинов.

Мы делаем сотни тысяч детей

счастливыми каждый год с нашими

оптовыми магазинами в Стамбуле

Мертер и Лалели и сотнями торговых

точек в Турции и за рубежом, и мы в

восторге от их счастья.


23


Üçdal Tekstil 1971 yılında faaliyetine iç çamaşırı

üretimiyle başlamış, ürün grubu ve kapasitesini her

geçen gün arttırarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Üretimde ön planda tuttuğu kalite ve müşteri

memnuniyetini sürekli hale getirmeyi başaran Üçdal

Tekstil 1980’li yılların sonlarında ortaya çıkardığı ‘Brix

By Üçdal’ markasıyla da yurtiçi ve yurtdışında da büyük

ilgi görmüştür. Erkek, bayan, çocuk iç giyimi ve çocuk

pijama üretimi yapan firmamız Türkiye pazarının

yanında ABD, Rusya, Ukrayna, Afrika, Balkanlar, İtalya

ve birçok Ortadoğu ülkesine ihracat yapmaktadır.

Üçdal Tekstil started its activities in 1971 with the

production of underwear and has reached to the present

day by increasing its product group and capacity.Üçdal

Tekstil, which succeeded in making guality and customer

satisfaction continuously in the forefront in production,

attracted great attention both in domestic market

and foreign markets with ‘BRİX by Üçdal’ brand that is

launched towards the end of 1980’s. Üçdal Tekstil produce

men,women and children underwear and pyjamas which

are sold in domestic market and export to U.S.A, Russia,

Ukraine, İsrael, Africa, North Africa, the Balkans, İtaly,

Saudi Arabia and other Middle East countries.

Компания Üçdal Tekstil начала свою деятельность в 1971 году с производства

нижнего белья и достигла сегодняшнего дня, ежедневно увеличивая свою

группу и мощности. Üçdal Tekstil, которому удалось сделать качество

и удовлетворенность клиентов, которую он держит на переднем крае

производства, привлек большое внимание как внутри страны, так и за

рубежом своим брендом «Brix By Üçdal», который он создал в конце 1980-х годов.

Наша компания, которая производит мужское, женское, детское нижнее белье

и детскую пижаму, экспортирует в США, Россию, Украину, Африку, Балканы,

Италию и многие страны Ближнего Востока, помимо турецкого рынка.

February 2022 | About Us

بدأ إنتاج املالبس الداخلية يف أقمشة أوش دال سنة 1791

بإنتاج فعال و متزايد يزيد يوما بعد يوم من حيث النوعية

و الكمية.‏ و مع اإلهتامم األقىص لتقديم الجودة العالية و

السعي إلرضاء الزبائن و تقديم أفضل الخدمات أنتجت

الرشكة يف أواخر الثامنينات ماركة “ بركس باي أوش دال “

التي القت ترحيبا الفتا ضمن القطر و يف كافة أنحاء العامل.‏

إن رشكتنا املنتجة للمالبس الداخلية الخاصة بالذكور و

اإلناث و األوالد إضافة إىل إنتاج بيجامات األطفال تضخ

منتجاتها يف كافة األسواق الرتكية إضافة إىل تصديرها

إىل العديد من الدول حول العامل مثل الواليات املتحدة

األمريكية ، روسيا،‏ أوكرانيا،‏ القارة األفريقية،‏ بالد البلقان ،

إيطاليا ، و العديد من دول الرشق األوسط.‏

24


February 2022 | About Us

26

Our brand, BABYDOLA, is the achievement of nearly 40

years of work, effort, experience, and knowledge, joint

together to reach our goal.

Our company was founded in the 70s by the late EYÜP

OTMAN, who passed away last year, for the purpose of

honest and quality trade. CANTOY Ltd., which introduces

its name as a safe harbor in the textile industry by

renewing itself and growing every year. He stepped into

the millennium with his visionary projects. Our company,

which started its trade based in BURSA, opened its 5-storey

store in Laleli district, which is the center of attraction of

the sector in our brand city, Istanbul, Turkey’s gateway to

the world, in 2013. Our company, which has been operating

in the field of baby and children’s clothing wholesale sales

and marketing for many years, realized its desire to offer

its products to its customers when it opened its Istanbul

branch, and on this new path it started with the philosophy

of “EVERY BABY DESERVES QUALITY CLOTHING” under

the name BABYDOLA, millions of babies in 110 countries

of the world are healthy and high quality. succeeded in

bringing the product together. Our company, which plans

its brand structuring based in Spain, successfully carries

out design and European sales-marketing organizations

with its Madrid office. BABYDOLA, which does not deviate

from its goal of fulfilling the requirements of the era and

always developing and becoming a world brand, is working

diligently to raise its position in the new world order

that will occur after the pandemic by instilling hope and

confidence in all its stakeholders. I wish you well-being.

Yunus Emre Otman

عالمتنا التجارية ، BABYDOLA ، هي إنجاز ملا يقرب من 40 عامًا من العمل والجهد

والخربة واملعرفة ، معًا للوصول إىل هدفنا.‏

تأسست رشكتنا يف السبعينيات من قبل الراحل ، EYÜP OTMAN الذي وافته املنية

العام املايض ، بغرض التجارة الصادقة والجودة.‏ .CANTOY Ltd ، التي قدمت اسمها

كمالذ آمن يف صناعة النسيج من خالل تجديد نفسها والنمو كل عام.‏ لقد دخل األلفية

مبشاريعه الحكيمة.‏ افتتحت رشكتنا ، التي بدأت نشاطها التجاري يف بورصا ، متجرها

املكون من 5 طوابق يف منطقة اللييل ، والتي تعد مركز جذب للقطاع يف مدينتنا

التجارية ، اسطنبول ، بوابة تركيا إىل العامل ، يف عام 2013. رشكتنا التي تعمل يف مجال

بيع وتسويق مالبس األطفال والرضع منذ سنوات عديدة ، وأدركت رغبتها يف تقديم

منتجاتها لعمالئها عندما افتتحت فرعها يف اسطنبول ، ويف هذا املسار الجديد بدأت

بفلسفة ‏“كل طفل”‏ يستحق مالبس عالية الجودة ‏“تحت اسم ، BABYDOLA يتمتع

ماليني األطفال يف 110 دولة يف العامل بصحة جيدة وعالية الجودة.‏ يف جمع املنتج معًا.‏

رشكتنا ، التي تخطط لهيكلة عالمتها التجارية يف إسبانيا ، تنفذ بنجاح منظامت التصميم

واملبيعات والتسويق األوروبية من خالل مكتبها يف مدريد.‏ بابيدوال ، التي ال تحيد عن

هدفها املتمثل يف تلبية متطلبات العرص والتطور الدائم والتحول إىل عالمة تجارية عاملية

، تعمل بجد لرفع مكانتها يف النظام العاملي الجديد الذي سيحدث بعد الوباء من خالل

غرس األمل والثقة يف الجميع أصحاب املصلحة.‏ أمتنى لك الرفاهية.‏

يونس امري عثامن

Наш бренд BABYDOLA - это результат почти

40-летнего труда, усилий, опыта и знаний,

объединенных для достижения нашей цели.

Наша компания была основана в 70-х годах

ЭЮПОМ ОТМАНОМ, скончавшимся в прошлом

году, с целью честной и качественной торговли.

CANTOY Ltd., которая представляет свое

имя как безопасную гавань в текстильной

промышленности, обновляясь и растя с каждым

годом. Он шагнул в тысячелетие со своими

дальновидными проектами. Наша компания,

которая начала свою торговлю из БУРСА, в 2013

году открыла свой 5-этажный магазин в районе

Лалели, который является центром притяжения

сектора в нашем брендовом городе Стамбуле,

воротах Турции в мир, в 2013 году. много лет

работает в сфере оптовых продаж и маркетинга

детской и детской одежды, осознал свое желание

предлагать свою продукцию своим клиентам,

когда открыл филиал в Стамбуле, и на этом

новом пути он начал с философии «КАЖДЫЙ

РЕБЕНОК» ЗАСЛУЖИВАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ

ОДЕЖДУ »под маркой BABYDOLA миллионы

младенцев в 110 странах мира здоровые и

качественные. удалось собрать продукт

воедино. Наша компания, которая планирует

структурирование своего бренда в Испании,

успешно занимается дизайном и европейскими

продажами и маркетингом в своем офисе в

Мадриде. BABYDOLA, которая не отклоняется от

своей цели выполнения требований эпохи и всегда

развивается и становится мировым брендом,

усердно работает над повышением своей позиции

в новом мировом порядке, который наступит

после пандемии, вселяя надежду и уверенность

во всех. его заинтересованные стороны. Желаю

благополучия. Yunus Emre Otman


Anne Dokunuşu Gibi…

Yıllardır farklı markalar adı altında Üretim, toptan ve perakende satış

alanlarında faaliyet gösteren firmamız şimdi yeni markasıyla pazarda

yerini almak için yılların tecrübe ve birikimini yeni markası Luggi Baby ile

yansıtmaya çalışacaktır. Geçmiş dönemde tüketicinin güvenini kazanan

marka aynı kararlılık sorumluluk ve emin adımlarla sektörde söz sahibi

olmayı hedeflemektedir. Yeni markası ile eski tecrübelerini birleştirerek

tüketicilere daha kaliteli ürünler sunmayı amaçlamaktadır. “En değerliniz

bizim için de değerlidir” sloganı ile yola çıkan Luggi Baby %100 pamuk

olan sağlıklı ürünleriyle bebeğinize rahatlık, huzur ve mutluluk katacaktır.

Luggi Baby daha çok kazanç yerine “sağlıklı kaliteli ürün ve müşteri

memnuniyeti” anlayışını prensip edinmiştir. Koşulsuz müşteri

memnuniyetini ilke edinmiş olan Luggi Baby, üretim kalitesi uzman

kadrosu ve sosyal sorumluluk bilinci ile pazarlardaki payını her geçen gün

müşterilerine sunduğu iyi hizmet ile arttırmayı amaçlamaktadır. Ürün

grubu yelpazesiyle ne kadar hassas bir noktada olduğunu bilen Luggi

Baby bütün üretim ve satış aşamalarında bu sorumluluk bilincini göz

ardı etmeden hareket etmektedir. Çalışanı, üreticisi ve tüketicisi ile el ele

vererek geleceğin büyük insanlarının küçücük bedenlerini sımsıcak saracak;

kimyasal katkı maddesi olmayan sağlıklı, naturel ürünler üretmeye

kararlılık ile devam edecektir. Birlikte üretip, birlikte kazanmak dileğiyle…

As a mother’s touch

Operating in the field of production, wholesale and retail under several brand names with many years of experience for years,

our company is now to take place in the market with a new brand, Luggi Baby. Winning the confidence of the consumer in the

past, the brand aims to be leader with the same responsibility, stability by taking firm steps forward in the sector. Combining

old experience with its new brand, the company aims to provide better quality products to consumers. With the motto of

‘Your most valuable is valuable for us’, Luggi Baby offers 100% cotton healthy products to provide your baby comfort, peace

and happiness. Luggi Baby adopts ‘healthy quality products and Customer Satisfaction’ instead of earning more. Adopting

unconditional customer satisfaction, Luggi Baby increases its market share with production quality, expert staff, good service

and social responsibility for its customers each passing day.

Being aware of in a sensitive point for range of product, Luggi Baby performs in all production and sales processes without

ignoring this responsibility. Collaborating with its employees, manufacturers and consumers on offering natural, healthy

and without chemical additives products to embrace tiny body of the great people of the future, the company will continue to

manufacture with the same principle pertinaciously. Hope to produce together, win together

February 2022 | About Us

28

Wie die Berührung einer Mutter

Wir produzieren seit Jahren für Einzel- und Großhandel unter verschiedene Marken. Jetzt möchte unsere Firma mit

langjährigen Erfahrungen und dem Wissen für unsere neue Marke Baby versuchen ihren Platz auf dem nehmen. In der

Vergangenheit Kundenvertrauen gewonnene Firma erzielt mit gleiche Beschlossenheit und Verantwortung von reden lassen.

Mit der Verbindung unsere Erfahrung mit unseren neuen Marken möchten wir unsere Kunden noch bessere Produkten

anbieten. Luggi Baby beginnt diese Reise mit dem Motto, “ Ihr Wertvollste ist für uns auch wertvoll”, und möchte Produkten aus

%100 Baumwolle Ihr Baby Bequemlichkeit, Gemütlichkeit und Glück anbieten.

Luggi Baby möchte nicht noch mehr Gewinn sondern mit hoch qualitativen Produkten zufriedene Kunden. Unser Prinzip

ist Kundenzufriedenheit ohne Vorbedingung. Wir erzielen mit unseren erfahrenen Mitarbeiter, Produkqualität und soziale

Verantwortung unseren Marktanteil erhöhen. Wir möchten unsere Kunden mit unserem Service überzeugen.

Luggi Baby weiß dass ihre Produkten auf sehr sensiblen Bereich liegen. Mit dieser Bewusstsein bewegt sich Luggi Baby in jeden

Produktions- und Verkaufsstufen. Hand in Hand mit Mitarbeiter, Produzent und Kunden werden wir gesunden und natürlichen

Produkten, die Körper von Erwachsenen von Morgen umgeben, ohne chemische Zutaten mit Beschlossenheit weiter herstellen

КАК МАМИНО ПРИКОСНОВЕНИЕ!

Наша фирма долгие годы работает как оптовым так и розничным производителем детской одежды. С годами

набранным опытом работы представляем вам нашу новую марку Luggi Baby. Профессиональный и ответственный

коллектив Luggi Baby представляет свой качественный товар на Российском рынке. Наша продукция для самых

маленьких поэтому мы знаем как нужно аккуратно и внимательно к нему относиться . С девизом ‘’САМОЕ

ДОРОГОЕ ДЛЯ ВАС И ДЛЯ НАС ДОРОГО ! ‘’ наша новая марка Luggi Baby представляет % 100 хлопковая продукция

для счастья удобства и спокойствия ваших малышей. Для нас понятие ‘’Здоровый качественный товар и довольный

покупатель ‘’ больше чем заработок. НАШ товар не вредит здоровью и не содержит вредных химических веществ.

Новая марка с набранным опытом работы представляет еще лучшую качественную продукцию. С ЖЕЛАНИЕМ

ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ И ВМЕСТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ


The foundation of our company was laid in Istanbul in 1989. Since its establishment, it has been

operating in the field of knitted fabric ready-to-wear. Our firm has been providing services to many

parts of the world, especially Europe, with the investments it has made in the fields of R&D, design

and production since its establishment. Our association spearheads a fashion approach focused

on environmental awareness and social compliance, predominantly in children’s ready-to-wear.

Our firm continues to give confidence with its quality and environmental awareness in the field

of production since the day it stepped into the sector with its innovative and updateable concept

understanding.

С 1989 года основалась наша компания в городе Стамбул. Со дня основания компания

продолжает свою деятельность в области готовой одежды из трикотажа. С момента

основании компании, мы обслуживаем многие точки мира, особенно в Европе. Наша

компания ориентирована на заботу об окружающей среды и социальной совместимости,

в основном в детской одежде. Компания продолжает оказывать доверие в области

производства своим качеством и экологической осведомленглстью с того дня как она

вошла в сектор производства.

تم تأسيس الرشكة يف عام ‎1989‎يف اسطنبول منذ يوم تأسيسها وهي تواصل انشطتها يف مجال صناعة املالبس

الجاهزه من نوع القمشه الجيد منذ يوم تأسيسها كانت رشكتنا تخدم العديد من النقاط يف العامل وخاصة يف أوروبا

من خالل االستثامرات التي قامت بها يف مجال البحث والتطوير والتصميم واإلنتاج رشكتنا رائدة يف نهج املوضه

الذي يركز عىل الوعي البيئي والتوافق االجتامعي وخاصة يف املالبس الجاهزة لألطفال تواصل رشكتنا منح الثقة يف

مجال اإلنتاج بجودتها ووعيها البيئي منذ اليوم الذي دخلت فيه القطاع بفهمها املبتكر والقابل للتطوير

February 2022 | About Us

30


2016 yılında online platformda hizmet vermeye başlayan Alisya Kids,

zengin seçenek ve trend koleksiyonları ile Türkiye’nin yanı sıra Avrupa,

Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nde de çocukların ve anne babaların

kalplerine dokunmuş, hayatlarının içinde yer alarak büyümeye devam

etmiştir. Müşteri kitlesini oluşturan ebeveynlerin yoğun ilgi, beğeni ve

talepleri neticesinde Alisya Kids, 2020 yılında İstanbul’da ilk showroom

mağazasını açmıştır. Alisya Kids, 2-14 yaş aralığından oluşan çocuk

giyim sektöründe bütün ürünlerini kendisi imal ediyor ve bünyesinde

barındırdığı imalathaneleri sayesinde casual, abiye, anne-çocuk

kombinleri başta olmak üzere pek çok stil tarzlarında üretim yapıyor.

Uluslararası rekabet koşullarında markasına ve sektöre değer katmayı

hedefleyen, kaynaklarını maksimum verimde kullanan, güvenilir ve

saygın bir firma olarak, Alisya Kids müşteri memnuniyeti

politikalarıyla sektördeki varlığını

sürdürmeyi misyon ediniyor.

Alisya Kids, which started to serve on the online platform in 2016, touched

the hearts of children and parents in Europe, the Middle East and the Turkish

Republics as well as Turkey with its rich wide range of product and trendy

collections, and continued to grow by taking part in their lives. Alisya Kids

opened its first showroom in Istanbul in 2020, as a result of the great interest,

appreciation and demands of the parents in its customer portfolio. Alisya Kids,

which is a manufacturer company in the children’s clothing sector, manufactures

all its products for children aged 2-14 by itself and produces notably casual, dressy,

motherchild combination of different styles, through its affiliated ateliers. As a

reliable and respected company, which aims to add value for its brand and sector in

international competitive conditions, uses its resources in maximum efficiency, Alisya

Kids has made it its mission to maintain its presence in the sector with its customer

satisfaction policies.

February 2022 | About Us

32


www.alisyakids.com


www.alisyakids.com


Alisya Kids, которая начала работать на онлайн-платформе в 2016 году,

тронула сердца детей и родителей в Европе, на Ближнем Востоке и в Турецких

республиках, а также в Турции своим богатым ассортиментом товаров и

модных коллекций и продолжила расти. принимая участие в их жизни. Alisya Kids

открыла свой первый выставочный зал в Стамбуле в 2020 году в результате

большого интереса, признательности и требований родителей к портфелю

клиентов. Alisya Kids, компания-производитель детской одежды, производит

все свои товары для детей в возрасте от 2 до 14 лет самостоятельно

и производит в основном повседневные, нарядные, детские комбинации

различных стилей через свои дочерние ателье. Как надежная и уважаемая

компания, которая стремится

и сектора в

повысить ценность своего бренда

условиях международной конкуренции,

использует свои ресурсы с

максимальной эффективностью,

Alisya Kids поставила своей

миссией сохранение своего

присутствия в этом секторе

с помощью своей политики

удовлетворенности клиентов.

لقد أثرت ، Alisya Kids التي بدأت العمل عىل املنصة اإللكرتونية يف عام

، 2016 يف قلوب األطفال واآلباء يف تركيا وكذلك يف أوروبا والرشق األوسط

والجمهوريات الرتكية بتشكيالتها الغنية ومجموعاتها العرصية واستمرت يف

النمو من خالل املشاركة يف حياتهم.‏ افتتحت Alisya Kids أول صالة عرض

لها يف اسطنبول يف عام ، 2020 نتيجة االهتامم الشديد والتقدير ومطالب اآلباء

الذين يشكلون قاعدة عمالئها.‏ تقوم Alisya Kids بتصنيع جميع منتجاتها

يف قطاع مالبس األطفال ، والذي يتكون من الفئة العمرية من 2 إىل 14 عامًا

، وتنتج يف العديد من األساليب ، خاصة فساتني السهرة ، فساتني األم والطفل

، وذلك بفضل ورش العمل الخاصة بها.‏ باعتبارها رشكة موثوقة وذات سمعة

طيبة تهدف إىل إضافة قيمة إىل عالمتها التجارية وقطاعها يف ظل ظروف

تنافسية دولية ، وتستخدم مواردها بأقىص قدر من الكفاءة ، تأخذ Alisya

Kids مهمة الحفاظ عىل وجودها يف القطاع من خالل سياسات إرضاء العمالء.‏

Alisya Kids, seit 2016 auf

der Online-Plattform, hat

die Herzen von Kindern und Eltern

in Europa, dem Nahen Osten und den türkischen

Republiken sowie der Türkei mit seinem breiten Produktsortiment und

trendigen Kollektionen berührt und weiter gewachsen indem sie an ihrem

Leben teilhaben. Alisya Kids eröffnete 2020 aufgrund des großen Interesses,

der Wertschätzung und der Nachfrage der Eltern in ihrem Kundenportfolio

ihren ersten Showroom in Istanbul. Alisya Kids, ein Herstellerunternehmen

im Bereich Kinderbekleidung, stellt alle seine Produkte für Kinder im

Alter von 2-14 Jahren selbst her und produziert in seinen angegliederten

Ateliers vor allem lässige, elegante Mutter-Kind-Kombinationen

verschiedener Stile. Als zuverlässiges und angesehenes Unternehmen,

das Wert für seine Marke und seinen Sektor unter internationalen

Wettbewerbsbedingungen schaffen will und seine Ressourcen mit maximaler

Effizienz einsetzt, hat es sich

Alisya Kids zur Aufgabe gemacht, seine Präsenz

in der Branche durch seine

Kundenzufriedenheitspolitik

aufrechtzuerhalten.

February 2022 | About Us

33


Fatihim Tekstil, 1987 yılında faaliyete başladı. Şirket,

0-16 yaş arası bebek ve çocuk giysileri imalatı ve toptan

satışını yapıyor. Fatihim Tekstil ürünlerini dünya

çapında 40’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Üretimde tüm

sağlık unsurlarına ve kalite standartlarına önem veren

Fatihim Tekstil sadece yurt içinde değil, yurt dışında da

aktif bir profil çizerek, ihracatıyla hem ülke ekonomisine

hem de sektöre katma değer sağlıyor. Marka

oluşturmanın süreklilik istediğini her fırsatta dile getiren

Fatihim Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İsmail Çolak, Vişne Bebe markasına fayda sağlayacak ve

markalaşmayı destekleyici her mecrada yer aldıklarını,

markayı daha ileriye taşımak adına sürekli yeniliklerle

gündemde olacaklarını belirtiyor.

Fatihim Tekstil started its activities in 1987. The

company manufactures and wholesales baby and

children’s clothes between 0-16 years old. Fatihim Tekstil

exports its products to more than 40 countries around

the world. Fatihim Tekstil, which attaches importance to

all health elements and quality standards in production,

draws an active profile not only in the country but also

abroad, providing added value to both the country’s

economy and the sector with its exports. Expressing

that building a brand requires continuity at every

opportunity, İsmail Çolak, Vice Chairman of the Board

of Directors, Fatihim Tekstil A.Ş. states that they are

involved in every channel that will benefit the Vişne Bebe

brand and support branding, and that they will be on the

agenda with continuous innovations in order to move the

brand forward.

Fatihim Tekstil (торговая марка “Bursa Vişne Bebe”)

начала свою деятельность в 1987 году компания

занимается производством и оптовой продажей

одежды для младенцев и детей в возрасте от 0 до

16 лет. Сегодня «Fatihim Tekstil” экспортирует свою

продукцию в более чем 40 стран по всему миру.

Fatihim Tekstil begann seine Tätigkeit im Jahr 1987.

Das Unternehmen produziert und vertreibt Baby- und

Kinderkleidung im Alter von 0-16 Jahren. Fatihim

Tekstil exportiert seine Produkte in mehr als 40 Länder

auf der ganzen Welt. Fatihim Tekstil, der Wert auf alle

Gesundheitsaspekte und Qualitätsstandards in der

Produktion legt, zeichnet sich nicht nur im In-, sondern

auch im Ausland aktiv aus und schafft mit seinen Exporten

einen Mehrwert sowohl für die Wirtschaft des Landes als

auch für die Branche.

February 2022 | About Us

Fatihim Tekstil розпочав свою діяльність у 1987 році.

Компанія займається виробництвом та оптовою

торгівлею дитячого та дитячого одягу від 0 до 16

років. Fatihim Tekstil експортує свою продукцію в більш

ніж 40 країн світу. Fatihim Tekstil, який надає важливе

значення всім елементам здоров’я та стандартам

якості у виробництві, активно користується

популярністю не лише в країні, а й за кордоном,

створюючи додаткову вартість як для економіки

країни, так і для сектора з її експортом.

CHERRY - BURSA TURKEY - VISNEBABY 0-16 بورصة

بالجملة مصنع:‏ يف جميع MANUFACTURING مجموعة AGE

أنحاء العامل أعىل مستويات الجودة وأحدث املوديالت،‏ الصيف والشتاء

والنامذج واملنتجات املختلفة يف كل موسم،‏ مثل املوسمية،‏ ونحن نقدم

أرخص واألكرث مالءمة أسعار الجملة من التصنيع إىل عمالئنا.‏ نحن تصنيع

‏.وتجارة الجملة وذات قدرة عالية املحلية واألجنبية العديد من دول العامل

34


2014 yılında kurulan Monita Kids, çocuk abiye kıyafetleri üretiyor. Ortadoğu,

Asya ve Rusya başta olmak üzere Avrupa piyasasındaki trendleri takip eden iş

gücünden hammadde üretimine, pazarlamasından üretimin her aşamasına yerli

sermayeli bir firmadır.

Monita Kids markası müşteri odaklı, inovatif, sürekli gelişen, çağın

gerekliliklerini sadece takip etmekle kalmayıp, bu gereklilikleri belirlemede

de rol oynamaya adaydır. Çocukların memnuniyetini ve beğenilerini düşünen

üretimler yapan Monita Kids, çocukların hassasiyetlerine, sağlık değerlerine,

fiziksel rahatlıklarına önem veriyor. Monita: “Üretim sürecinin en başında

tasarım aşamasındayken kumaş ve aksesuar seçimlerimizi sağlık değerlerine

uygun yaparak başlamaktayız. Elbiselerimizin fiziksel rahatlığı sağlayabilmesi,

çocukların esnek hare ketlerini sağlayabilmeleri için manken provalarla

kontrolden geçirip fiziksel kalıplarına uygun formları kullanmaya dikkat

ediyoruz.

Küçükçekmece’deki fabrikamızda üretim gerçekleştiriyor, Laleli ve Yeşildirek’teki

mağazalarımız ile tüketiciyle buluşuyoruz.”

Founded in 2014, Monita Kids produces children’s evening dresses.

Following the trends in Middle East, Asia and Russia, especially the European market from labor to production, from raw

materials to marketing, Monita Kids is a company with domestic capital.

Monita Kids is customer-oriented, innovative, constantly evolving, not only by following the requirements of the era, but is

also a candidate to play a role in setting these requirements. Monita Kids, which makes production that considers children’s

satisfaction and likes, gives importance to children’s sensitivities, health values and physical comfort.

Monita: “While we are at the beginning of the production process, we are starting to make our fabric and accessory choices in

accordance with health values. We take care to ensure the physical comfort of our clothes, to ensure the flexible movement of

children to check the manikin rehearsals and physical forms to use the appropriate form. We are producing in our factory in

Kucukcekmece and we are meeting the consumers with our stores in Laleli and Yesildirek, Istanbul.”

February 2022 | About Us

Следуя тенденциям Ближнего Востока, Азии и России,

особенно европейского рынка от рабочей силы до

производства, от сырья до маркетинга, Monita Kids

является компанией с внутренним капиталом.

Monita Kids ориентирована на клиента, новаторски,

постоянно развивается, не только следуя требованиям

эпохи, но также является кандидатом на роль в

установлении этих требований. Компания Monita

Kids, производящая продукцию, учитывающую

удовлетворенность и симпатии детей, придает большое

значение чувствительности детей, их ценностям в

отношении здоровья и физическому комфорту.

Монита: «Пока мы находимся в начале

производственного процесса, мы начинаем выбирать

ткани и аксессуары в соответствии с ценностями

для здоровья. Мы заботимся о том, чтобы наша

одежда была комфортной, чтобы дети могли свободно

двигаться, проверять репетиции манекена и физические

формы, чтобы использовать соответствующую

форму. Мы производим продукцию на нашем заводе в

Кучукчекмедже и встречаем потребителей нашими

магазинами в Лалели и Есильдирек, Стамбул ».

وفقًا لالتجاهات السائدة في الشرق األوسط وآسيا وروسيا ، وخاصة السوق األوروبية من العمالة إلى اإلنتاج ، ومن المواد الخام إلى التسويق ، فإن

‏.هي شركة ذات رأس مال محلي Monita Kids

موجهة نحو العمالء ومبتكرة ومتطورة باستمرار ، ليس فقط من خالل اتباع متطلبات العصر ، ولكنها أيضًا مرشح للعب دور Monita Kids

التي تنتج إنتاجًا يراعي رضا األطفال وإعجاباتهم ، يعطي أهمية لحساسيات األطفال والقيم الصحية ، Kids Monita ‏.في تحديد هذه المتطلبات

‏.والراحة الجسدية

بينما نحن في بداية عملية اإلنتاج ، بدأنا في اتخاذ خيارات النسيج واإلكسسوارات وفقًا للقيم الصحية.‏ نحن نحرص على ضمان الراحة“‏ Monita:

الجسدية لمالبسنا ، لضمان مرونة حركة األطفال للتحقق من تدريبات القزم واألشكال الجسدية الستخدام الشكل المناسب.‏ نحن ننتج في مصنعنا في

“ ‏.كوتشوك شكمجة ونلتقي مع المستهلكين من خالل متاجرنا في الليلي ويسيلديريك ، اسطنبول

36


38


40


Hamleteks Tekstil, 1996 yılında “Funny Baby” markası ile bebek ayakkabısı

üretimine başlamıştır. Ardından Türkiye’nin ve dünyanın büyük markalarına

özel üretimler yaparak kurulduğu günden bu güne sektörün ileri gelen üreticisi

olmuştur. Hamleteks Tekstil, sektöründe yenilikler yaratmakta, ürün yelpazesini

ve çeşitliliğini sürekli geliştirmektedir. Çalıştığı firmalarla ortak amacı; yüksek

kalite standartlarında üretilen yenilikçi, özel isteklere cevap verebilen ürünlerle,

Türkiye’de ve dünyada yeni ufuklar açabilmektir.

Misyonumuz Hamleteks Tekstil, satış ve satış sonrası hizmetlerinde “Müşteri

Memnuniyetini” en üst düzeyde oluşturmak ve devamlılığını sağlamak için Kalite

Yönetim Sistemi’ni benimsemiştir. Bu amaçla da, teknolojiye olduğu kadar, insan

kaynakları, kaynakların etkin ve bilinçli kullanılması, eğitim vb. konulara da gerekli

önemi göstermektedir.

İş ortakları, müşteri ve çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ön planda

tutmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin, sürdürülebilir gelişmenin

olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan Hamleteks Tekstil, içinde yaşadığı

topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görür ve bu

çerçevede tüm ticari ilişkilerini sosyal uyumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütür.

Vizyonumuz Hamleteks Tekstil, üstün hizmet anlayışı, yüksek üretim kapasitesi,

geniş ürün yelpazesi, model, çeşit ve kaliteden ödün vermeyen ilkesi ile yükselen

değer olmak için profesyonel ve modern yönetimi ile çalışmalarını devam

ettirecektir.

Hamleteks Textile started baby shoe production with “Funny Baby” brand name in1996. Then it started to make special

productions for leading world brands and has become the leading manufacturer of the sector. Hemleteks Textile has been

developing novelties in the sector and has been constantly developing its product portfolio and variety. Its common goal with its

trade partners is to respond the special needs of the sector with innovative products produced at high quality standards thereby

opening itself to new horizons. Our Mission Hamleteks Textile adopted to gain maximum level of “Customer Satisfaction” at sales

and after sale services and Quality Management System in order to maintain permanency. For this reason the company attaches

extra importance on human resources, effective and conscious usage of resources, training, etc. as much as its attachment to

technology utilization. Our company places honesty forefront in its relations with business partners, customers as well as its staff.

With a belief that the institutional social responsibility is inevitable among sustainable development, Hamleteks Textile feels

the responsibility of adding value to the society it lives and controls its all commercial relations in this framework. Our Vision

Hamleteks Textile will continue its works with professional and modern management to be an uprising value with its superior

service understanding, high production capacity and wide product range without compromising on quality, model and variety.

January 2022 | About Us

Hamleteks Tekstil начиная с 1996 года начал выпускать детскую обувь под брендом “Funny Baby”. Стремительное

развитие и производство продукции для крупных мировых и местных брендов позволило стать компании стать

ведущей в этой отрасли. Hamleteks Tekstil постоянно работает над ассортиментом и создает новые линейки

продукции. Высокие стандарты производства, моментальное реагирование на новинки и технологии на рынке -

вот что являются основой компании при работе с партнерами. МИССИЯ Hamleteks Tekstil совершенствуется не

только в качестве своей продукции и ассортимента, а также постоянно работает в направлении улучшения

качества предоставления своих услуг. Для этого была принята и внедрена система управления качеством

«Удовлетворенность клиентов на самом высоком уровне продаж и послепродажного обслуживания». Честные

и добросовестные отношения с деловыми партнерами и сотрудниками компании всегда стоят на первом

месте. Полагая, что принципы корпоративной социальной ответственности являются непременным условием

устойчивого развития, Hamleteks Tekstil рассматривает обеспечение ценности для общества, в котором оно

живет, как одну из основных сфер ответственности и осуществляет все свои коммерческие обязанности и

отношения в рамках принципов социального соответствия. НАШЕ ВИДЕНИЕ Hamleteks Textile это динамично

развивающаяся компания, которая профессионально подходит ко всем вопросам сотрудничества: превосходное

обслуживание своих клиентов, высокая производительность, широкий ассортимент продукции, высокое качество

и постоянное внедрение новинок в ассортимент позволяют компании быть на высоком уровне.

1996 began Hamleteks Tekstil in der Turkei Neugeborene

schuhe produzieren. Für Marken welt weit. Hamleteks Tekstil

sucht immer neuigkeiten ouf eigene bereich und sorgt immer

für bessere qualitat. Unsere Mission Wir bieten guten service

und jederzeit erreichbar. Wir arbeiten mit profesional mit

arbeitern haben guten kontakt mit unsere partner. Geben uns

mühe für top Qualitöt. Wir produzeiren neue gebeborene schuhe

unter internationalen Gesundheitliche Regeln sind hygienisch

und aestetisch. Wir sind sehr stolz über nachfrage in und

auslöndischem kaufern wünsche zu ertüllen. Unsere Vizion Wir

sind bereit alle wünsche zu erfüllen in baby schuhe bereich. Geben

uns mühe die beste daraus zu macher. Wir bedanken uns Voraus.

42


Autumn-Winter

22/23 Kids Fashion

Trend Colors

What are the trend colours of kids fashion in the autumn-winter season? 22/23

season trends that trend authorities prepared are in our Trend Focus section.

February 2022 | About Us

The unique colours make us feel the

excitement of the new season. And these

colours don’t just affect adults. They

also affect the children fashion industry

as well. We will first dive into trends

of children’s fashion in the autumnwinter

season. Then we will look at the

colours encountered most often during

the 2022-2023 season. Autumn-winter

season kids products trends and the

developing fashion perception will be

examined deeply.

We can feel the energy of colour on

all living things in nature. In this

complementary system, we are excited

to see the colours reflected in child

fashion when the energy of colours is

in excise. So, what are the kids’ trend

colours for the 2022 and 2023 autumnwinter

seasons? According to WGSN,

Jade is the leading colour of the season.

Autumn - “Jade” in Winter 22/23

Jade’s stabilizing nature gives people

46

7 – 10 DECEMBER 2022 | İstanbul Expo Center | www.cbmeturkey.com


a soothing role in seasonal transitions.

This colour is believed to protect the

soul and body from diseases. It also

passes as the lower shade of blue. It

also resonates in many industries due

to its permanent appeal. Jade is one of

the decisive colours of autumn-winter

child trends. Especially as a balancer and

tranquillizer.

Honeycomb

A thousand-year-old worth of honey

that goes all the way to the ancient

Egyptians. It had a ritualistic value in

the ancient Egyptian era. It was also

used for treatment. Yellow is the colour

of such a valuable substance. It gives an

appetizing feeling, as well as a refreshing

warmth. The colour of the honeycomb,

where the honey is obtained, is gold. It

makes the mustard tones part of the

palette. The brightness and light inside

the honeycomb colour make it very

suitable for sports. As well as children’s

clothing, due to the energy it produces.

Digital and Color Trends

Colours have an important role in

children’s clothing industry trends

in autumn 2023-winter. Colour tones

such as mango Sorbet, Galactic Teal

and Lazuli will often be used in toys,

children’s sports clothing, polar, plexus

and velvet fabrics. The trend reflection

of technology and the rise of the digital

age will continue through the colours.

The effects of digitalization on both store

and online shopping seem to change the

child trends completely. So we will see a

lot of metallic and digital fashion colours

in the autumn-winter season.

With warm tones like Orange Oxide,

which make seasonal colours authentic,

vibrant cool tones like Sweet Coral and

Orchid Flower will bring joy, while Lazuli

Blue and Verdigris will be energizing the

digital world.

There will still be a variety of

independent tones in the children’s

basic colour palettes. For example, you

can be sure that we will see a lot of OAT

milk, Zinc and Vintage Blue colours in

autumn-winter season kids fashion.

You can subscribe to CBME Turkey’s

monthly “Trend Newsletter” on www.

cbmeturkey.com to discover more about

sustainability and sectoral news, color

and future consumer trends in global

baby and kids products sector to always

be up-to-date. The region’s biggest

international B2B gathering; CBME

Turkey – the 40th International İstanbul

Children Baby Maternity Industy

Expo will be organized between 7-10

December 2022 at İstanbul Expo Center.

7 – 10 DECEMBER 2022 | İstanbul Expo Center | www.cbmeturkey.com 47


BİYO TEKSTİL

1990 yılında kurulan ve uzun

yıllar Avrupa ve Amerika’ya

ihracat yapan firmamız 2005

yılında Biyokids ve Biyoteks

ismi ile kendi koleksiyonunu

hazırladı. İnsan sağlığına

uygun, kanserojen madde

içermeyen materyaller ile

her geçen gün daha kaliteli

ürünler üretip Avrupa, Asya

ve Rusya coğrafyasına ihracat

yapıyor, yurt içi ve yurt

dışında bayilikler de vererek

çalışmalarımıza devam

ediyoruz...

BIYO TEXTILE

Founded in 1990 and exporting to Europe and America

for many years, our company has prepared its collection

in 2005 with the name of Biyokids and Biyoteks. We

produce quality products which are suitable for human

health with materials that do not contain carcinogens

and we export to Europe, Asia and Russia, we continue

our works by giving distributorship in domestic and

abroad ...

February 2022 | About Us

BIYO TEXTILE

Основанная в 1990 году, наша

компания, которая много лет

занимается экспортом в Европу и

Америку, в 2005 году подготовила

собственную коллекцию под названием

Biyokids и Biyoteks. Мы производим

продукцию более высокого качества

из материалов, подходящих для

здоровья человека и не содержащих

канцерогенов, и экспортируем

ее в Европу, Азию и Россию, и мы

продолжаем нашу работу, открывая

дилерские центры в стране и за

рубежом ...

تأسست يف عام ، 1990 رشكتنا ، التي تقوم بالتصدير إىل أوروبا وأمريكا

و Biyokids لسنوات عديدة ، أعدت مجموعتها الخاصة يف عام 2005 باسم

نحن ننتج منتجات ذات جودة أفضل مبواد مناسبة لصحة اإلنسان Biyoteks.

وال تحتوي عىل مواد مرسطنة ونصدر إىل أوروبا وآسيا وروسيا ، ونواصل عملنا

... من خالل منح الوكالء يف الداخل والخارج

48


2009 yılında Papulin markasıyla

kurularak, bebek ayakkabıları

üretimiyle imalat sektöründeki

yerimizi aldık. Bebekler için

estetik ve uluslararası hijyen

sağlık kuralları göz önünde

tutularak ve ürettiğimiz

ayakkabılarımızın iç ve dış

pazarlarda yaygın ve haklı

talep görmesinden ve tüketici

memnuniyetinden gurur

duymaktayız.

Established in 2009 “papulin”

brand. We got our place in the

manufacturing sector with the

production baby shoes. The

shoes we produce comply with

international health and hygiene

regulations and aesthetic. We are

proud to be in world markets.

Marke “papulin” wurde gegrundet

in 2009. Wir erzeugen schuhe für

neuergeborene, unter internationalen

Gesundheitliche regeln. Sind

hygienisch und aestetisch. Wir

sind sehr stolz über die nachfrage

in und auslandischen käufern

wünsche zu erfüllen.

February 2022 | About Us

Наша компания основана

2009 году занимаясь с

производством детским

пинеток Наша продукция

сертифицирована и

соответствует всем мировым

качествам. Компания

Папулин гордится тем, что

ее продукция пользуется

большим успеном,ках на

внутреннем и внешнем рынке.

50


Monita çatısı altında üretim yelpazesine mama sandalyesi grubunu da

ekleyen firma, tasarımlarında kalite, konfor ve şıklığı ön planda tutuyor.

Müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği daima göz önünde bulunduran

firmanın ürünleri yurt içi ve yurtdışı pazarında yoğun ilgi görüyor.

Kendine özgü tasarımlarıyla kalite ve memnuniyeti en üst düzeye

çıkarmayı hedefleyen firma, sürekli kendini geliştirmeye devam ediyor.

Adding the highchair group to its production range under the

Monita umbrella, the company prioritizes quality, comfort and

elegance in its designs. The products of the company, which

always considers customer satisfaction and reliability, attract

great attention in the domestic and international markets.

Aiming to maximize quality and satisfaction with its unique

designs, the company continues to develop itself continuously.

Добавляя группу стульев для кормления под маркой Monita, компания

ставит во главу угла качество, комфорт и элегантность в своем

дизайне. Продукция компании, которая всегда уделяет внимание

удовлетворенности и надежности клиентов, привлекает большое

внимание на внутреннем и международном рынках. Стремясь к

максимальному качеству и удовлетворению своим уникальным

дизайном, компания продолжает непрерывно развиваться.

February 2022 | About Us

تعطي الشركة األولوية للجودة والراحة واألناقة في تصميماتها.‏ ، Monita بإضافة مجموعة الكراسي المرتفعة إلى نطاق إنتاجها تحت مظلة

تجذب منتجات الشركة ، التي تراعي دائمًا رضا العمالء والموثوقية ، اهتمامًا كبيرًا في األسواق المحلية والدولية.‏ بهدف زيادة الجودة والرضا عن

‏.تصميماتها الفريدة ، تواصل الشركة تطوير نفسها باستمرار

52


Bebe Çeyiz Sarayı Tekstil Tic. Ltd. Şti 1994 yılında

kurulmuştur. 0-3 yaş aralığındaki bebekler için; bebe tekstil

ürünleri, bebe kozmetik ürünleri, bebe bakım ürünleri, bebe

araç ve gereçleri, oyuncak vb. ürünleri üretir, ihraç eder ve

ithalatını yapar.

Bebe Çeyiz Sarayı, bodyden emziğe, beşikten bebek

arabasına yaklaşık 10.000 çeşit ürün ve 120 markanın

aynı çatı altında toplandığı firmadır. Bebe Çeyiz Sarayı,

yurt içinde 900’ü aşkın bayi sayısına sahiptir. Yurt dışında

ise 40’tan fazla Ortadoğu ve Avrupa ülkesine ihracat

yapmaktadır.

Bebe Çeyiz Sarayı, bebek ve çocuk alanında mağaza açmak

ve bu alanda firmasını geliştirmek isteyenlerin tercih edecek

olduğu, dünyanın göz bebeği İstanbul’da hizmet veren ve eşi

bulunmayan bir işletmedir.

Bebe Çeyiz Sarayı, kararlılığın, güvenin, kalitenin ve dünya

çapında bebe markalarının aynı çatı altında buluştuğu ve

yılların deneyiminin markasıdır. Bu marka, % 100 yerli

sermayenin ürünü Türkiye’nin tescilli markası “Sebi”dir.

Bebe Çeyiz Sarayı Tekstil Tic.Ltd.Şti was established in 1994. It is for babies between 0-3 ages: It produces, exports and

imports baby textile products, baby cosmetic products, baby care products, baby equipments, toys...

Bebe Çeyiz Sarayı, it is the address of around 10 000 type of products and 120 brands from bodies to pacifiers, form

cradles to prams. Bebe Çeyiz Sarayı has more than 900 dealers in Turkey. It exports to more than 40 Middle East and

European countries abroad.

Bebe Çeyiz Sarayı, it is a unique enterprise rendering services in the apple of world’s eye Istanbul, and which will be

preferred by those who wish to open Baby and Children’s stores and to develop their firms in this area.

Bebe Çeyiz Sarayı, this is the trademark where stability, reliability, quality and worldwide baby brands come together

under one roof and has many years of experience. This brand is the product of 100% domestic capital and it is the

registered trademark of Turkey “Sebi”.

February 2022 | About Us

Bebe Çeyiz Sarayı Tekstil Tic. Ltd. Şti ist 1994 gegründet. Produziert, importiert und exportiert baby- textilien, babykosmetik,

baby- pflege, spielzeuge, kinderartikel für babys 3 bis 3 jahren.

Bebe Çeyiz Sarayı ist die adresse von 120 marken und ca. 10.000 produkten von body über schnuller, wiege bis hin

kinderwagen. Bebe Çeyiz Sarayı besitzt im Inland über 900 fachhändler. Das Unternehmen exportiert im Mittleren Osten

und Europa in über 40 länder.

Bebe Çeyiz Sarayı ist ein unternehmen, das von denen, die beabsichtigen, laden im bereich baby und kind zu eröffnen und

ihren betrieb in diesem bereich weiterzuentwickeln, bevorzugt wird. Das Unternehmen geht seinen Geschäften in der

Weltstadt Istanbul nach.

Bebe Çeyiz Sarayı ist eine marke langjähriger erfahrung, in der sich entschiedenheit, zuverlässigkeit, qualität sowie

weitweite baby-marken unter einem dach zusammentreffen. Diese marke ist ein produkt von % 100 inländischem kapital.

Die eingetragene marke ist „Sebi“

“Бэбе Чейиз Сарайы Текстиль Тиджарет Лимитед Ширкети» : Учредено в 1994 году.

“Бэбе Чейиз Сарайы Текстиль Тиджарет Лимитед Ширкети» : Осуществляет производству, эксопрту и

импорту любые виды Текстильные Изделия для грудных ребёнок, Козметические Изделия для грудных ребёнок,

Изделия для заботы для грудных ребёнок 0 – 3 года.

“Бэбе Чейиз Сарайы Текстиль Тиджарет Лимитед Ширкети» : Является адрес более 10.000 (ресять тысячь)

виды изделий и 120 торговых марок ; с утки для движения – по соску, с люлки – по повозку . Bebe Çeyiz Sarayı

имеет более 400 дилеров в стране, и кроме того экспортирует свою продукцию в более 40 стран Ближнего

Востока и Европы.

“Бэбе Чейиз Сарайы Текстиль Тиджарет Лимитед Ширкети» : Является одно незаменимое предприятие и

оказывающее услуги клиентам в городе Стамбуле являющем зрачку Мира для предпринимателей хотящий

открывать магазинов и развивать своих фирм в областе изделий для Грудных Ребёнок и Детей.

“Бэбе Чейиз Сарайы Текстиль Тиджарет Лимитед Ширкети» : Является одна крыша решительности и

надеждности, где встречаются Мировых марок для изделий грудного ребёнка и многолетных опытов в этой

областе. Эта марка является продукция 100 % инвестиционного капитала Турции и зарегистрирована под

названием «Себи».

54


‘Hello Turkiye’ campaign launched to boost

country’s new global brand

Turkey’s Directorate of Communications

on has launched a campaign to announce

the country’s decision to use “Turkiye” in

the international arena.

As part of the campaign called

“Hello Turkiye,” the Directorate of

Communications shared a promotional

video, which was prepared to strengthen

the Turkish brand, on its social media

accounts.

Foreign tourists in different parts of

Turkey are seen waving while saying

“Hello Turkiye” in the video.

In this context, foreign press consultants

operating under the Directorate of

Communications are also carrying out

various activities to spread the campaign.

Communications Director Fahrettin

Altun promoted the campaign, saying it

is an important step taken towards the

goal of establishing a unity of dialogue

and consolidating the Turkish brand

in the global arena. Altun emphasized

that Turkey strengthens its own self and

identity in language and communication,

as it does in every field.

He further said that they will establish the

Turkiye Brand Office to bolster the Turkish

brand, and the country will carry out

works in the area of global brand identity

and contribute to the strengthening of its

image and brand value.

UAE to ramp up trade with Turkey

February 2022 | About Us

The United Arab Emirates is “betting on Turkey”

by seeking to boost bilateral trade, the Gulf nation’s

trade minister said, in the latest sign of improving

ties.

The UAE hopes to double or triple trade volumes

with Turkey, which it sees as a route to new

markets thanks to its logistical network, Minister

of State for Foreign Trade Thani al-Zeyoudi told

Bloomberg in an interview published on Jan. 13.

The Emirates are “betting on Turkey as a country

which is going to open up for us new markets

through their logistics and through their supply

chain,” Zeyoudi said.

The comments come after Abu Dhabi Crown

Prince Zayed announced a $10 billion fund for

investments in Turkey in November 2021, during

the UAE’s first high-level visit there since 2012.

Relations between the two countries were heavily

strained after a Saudi Arabia-led blockade on Qatar

by Arab nations including the UAE that lasted from

mid-2017 to early last year. Doha is one of Ankara’s

closest allies.

The UAE and Turkey backed opposing sides in the

Libyan conflict, where a fragile ceasefire has been

in place since October 2020.

58


Turkish products

left their mark on

home fashion

Turkey continues its underwear and socks

exports without slowing down

Turkey, which is a piece of land

surrounded by seas on four sides; It is a

bridge connecting the Mediterranean to

the Black Sea, connecting the Balkans, the

Caucasus and the Middle East. Being on

trade routes makes Turkey and Turkish

markets attractive. While the majority of

Turkey’s imports and exports are made by

sea, land, railway and air transport are also

of great importance in terms of the roads

used in exports and imports.

The sector that makes the biggest

contribution to Turkey’s exports is the

ready-made clothing and apparel sector.

In the first 7 months of 2021, the most

exports were made to the European Union

countries. While Germany, our biggest

market in ready-made clothing exports,

took the first place, Spain, England,

the Netherlands and France were the

other export countries. According to the

statement made by the Turkish Exporters

Assembly, in the January-June period of

2021, 9.4 billion dollars’ worth of ready-towear

and apparel exports were made from

Turkey. According to the data of 2021, the

share of Turkey’s ready-made clothing and

apparel exports increased to 20.25 billion

dollars between January and December.

COVID- 19 epidemic, which has had a

negative impact all over the world, has

caused economic fluctuations in many

sectors, along with most small businesses

going to closure, while some large

companies have decided to downsize.

The sector that was least affected by

the economic negativities caused by the

pandemic was underwear. The underwear

sector, which increased its share in

exports during the epidemic period and

has a high growth potential, is one of the

important items of exports to the Middle

East and Europe. In the world underwear

export, China, which provides economical

and fast goods, took the first place, while

Turkey was the second country. In the

January-June 2021 period, Turkey’s

underwear exports increased by 60.9%

and amounted to 414.7 million dollars.

Due to the pandemic, the isolation process

was entered, and new alternatives were

started to be developed by making radical

changes in the working models. In order

to reduce the impact of the pandemic on

business life, the work from home model

was implemented, and studies were

started to ensure stability in the economy

and to minimize the rate of being affected

by the epidemic. With the preference

of domestic products, which are more

comfortable to use in daily life, underwear

exports gained great momentum. In

Turkey, which is the heart of textile, the

quality of the fabrics, the innovativeness

and the diversity of the design, as well as

the ease of transportation, increase the

share of underwear in exports. While the

export of product groups was determined

as 100,575 million dollars in women’s

and children’s underwear, 29,038 million

dollars was calculated in men’s and boys’

underwear. Exports of socks, which is one

of the underwear groups, increased by

46.2% compared to the previous year, and

an export value of 560.7 million dollars

was realized.

Socks are one of the oldest clothing items in

the world, dating back to the stone age. The

use of socks, which are indispensable for

people from all walks of life, has increased

day by day with the introduction of new

qualities such as health, aesthetics and

comfort. A successful export performance

has been achieved in the socks industry,

which has become a fashion in itself,

expanding and diversifying its product

range with modern technology. Socks,

which took its place as a complementary

accessory in home wear combinations that

developed during the pandemic process, is

one of the leading sub-sectors of the readyto-wear

and apparel industry. With a share

of 930.8 million dollars, Turkey realized

an export rate of 30.6% in the January-

September period. Germany, England,

France, Netherlands and Spain are among

the countries to which socks are exported

the most in this period.

59


February 2022 | About Us

66


67


Industrial

investment from

Turkey to Ukraine

Turkish companies constitute the majority

of the companies in the industrial zone to be

established in Mariupol City.

February 2022 | About Us

Ukraine is the largest country located

entirely within Europe. With the

establishment of the powerful Kievan

Principality, which formed the basis of

Ukrainian identity in the Middle Ages, it

became an important center of East Slavic

culture.

Most of the trade between Ukraine and

Turkey consists of textile and ready-made

clothing products.

Due to the fact that the products imported

from Turkey are economical, Ukraine meets

approximately 70% of its textile products

from Turkey. Mostly by sea, land and air

cargo are also used in imports and exports

between the two countries. Another form

of trade is the suitcase trade. It happens

when people coming from Ukraine sell

the goods they brought with them in their

suitcases in Turkey and take the goods they

bought from here back to their countries.

Ukraine, which is our 18th largest market

in our ready-to-wear and apparel exports,

ranks 19th in our total textile and raw

materials exports.

In Ukrainian trade, there is trade secret

protection. Administrative sanctions

are carried out by the Anti-Monopoly

Committee.

In the January-April period of 2021, $

61.6 million worth of ready-to-wear and

apparel exports and $42.2 million worth of

textiles and raw materials were exported to

Ukraine. Ukraine, which is the 49th largest

exporter in the world with $49.4 billion, is

the 48th largest importer in the world with

$54 billion. As Ukraine’s largest apparel

and apparel supplier is China, which has

a share of 34.8% with a value of $ 374.1

million, and Turkey becomes the second

supplier country with a 19.9% share and

an import of 213.7 million dollars.

Located on historical trade routes, Odessa,

as the largest port of the Black Sea, provides

the commercial link between the “East” and

the “West”. The 18 most important ports of

Ukraine are located within the borders of

Odessa Region. 73.5% of the total volume

of cargo transferred at Odessa ports is

export cargo.

Most of the companies in Mariupol

are Turkish

The majority of the companies in the

industrial zone to be established in

Mariupol City are Turkish companies.

Work is underway for the construction

of Azov Aqua Invest Organized Industrial

Zone, in which Turkish companies will

predominate, in Mariupol, Ukraine. In

the statement made by the Mariupol City

Council, it was stated that within the scope

of the agreement, an initial investment

of 250 million hryvnia (approximately 9

million dollars) will be made in the region.

It is envisaged to provide employment

for 600 people in the industrial zone to

be established. It is foreseen that the

industrial zone, which is planned to

produce elevators, metal structures and

automotive spare parts, will consist of 7

sections.

It is planned to include 11 factories and a

trade center on the land, which is collected

free of charge by the Ukrainian State and

the infrastructure works are covered by

the state.

68


The heart

of the

Russian textile

industry beats in

Ivanovo…

Ivanovo Region, the textile center of Russia, attracts

great interest from investors in Turkey

February 2022 | About Us

Russia’s vast geography is an important

determinant of its economic activities,

with 30 percent of the world’s richest

known natural resources.

Moscow, the capital of Russia, is one of the

largest cities in Eastern Europe. The city

has an extensive transit transportation

network and is the world’s leading urban

economy. Ready-made clothing production

in Moscow, which is an industrial city,

is 63.3%. The capital, which has a high

market potential, aims to expand its

trade volume with the Vietnam Light

Industry Zone in Serpukhov. A total of 280

Vietnamese are employed in the industrial

zone, which consists of Vietnamese textile

and ready-made clothing companies.

Ivanovo, one of the fastest developing

regions of Russia in the field of textile

and apparel, is located 300 kilometers

northeast of Moscow. Half of Russian

textile and apparel operates in this region.

Ivanovo, one of the most important trade,

investment and industrial centers outside

of Moscow, is described as the heart of

the Russian textile industry. There are

more than 1500 companies engaged

in textile production and trade in the

region. Nearly 50% of these companies

are manufacturers. There are 9 trade

centers in the region and more than 650

companies operate in 3 of them. The

region has a serious production in the field

of apparel.

Russia’s ready-to-wear imports include

products such as t-shirts, undershirts,

sweaters, men’s sweaters and trousers.

Women’s clothing products include jeans,

cardigans, and vests. The high potential

and attractiveness of the Russian retail

apparel market has facilitated the entry of

new players from other sectors into this

market.

Delivering the product to the market

safely and on time is as important as

producing the product. Turkey has great

potential in international transportation

due to its geographical location. In the

transportation sector, in addition to

being reliable over long distances, sea

and rail lines come first in terms of cost.

Turkey’s exports to Russia include food

products, weaving products, chemicals

and automotive industry products. The

products exported to Turkey by Russia are;

petroleum products, natural gas, iron/steel

and coal. Exports from Russia to Turkey

increased by 21.1 percent to 7 billion 189

million dollars, while imports from Turkey

to Russia increased by 27.8 percent to 1

billion 938 million dollars. Russia exports

the most substances such as mineral fuels

and oils to Turkey, and imports the most

fruit from Turkey. In terms of developing

trade and making the market potential

more effective, Russia was determined by

our Ministry of Commerce as one of the

target countries for the period 2020-2021.

Turkish investment in the Ivanovo

region…

With the Turkish textile factory to be

opened in the city of Kineshma in the

Ivanovo region of Russia, 4 billion rubles

will be invested in the region. A protocol

was signed between Diyarbakir, one of

Turkey’s agricultural cities and cotton

production, and Ivanovo, Russia’s textile

and ready-to-wear center. The purpose

of signing this protocol is to be visible

nationally and internationally and to create

brands in the medium and long term.

With the bridge built between Ivanovo

and Diyarbakir, the unemployment rate

is expected to decrease in the activities to

be carried out in the region, which has a

heavy employment for textile and readymade

clothing.

72


21–24

FEBRUARY

2022

CHILD & JUNIOR

FASHION. SPRING

+7 (499)

795-29-01

sedova@

expocentr.ru

27 TH INTERNATIONAL EXHIBITION

FOR CHILD AND JUNIOR FASHION,

MATERNITY WEAR

cjf-russia

CJF.expo

EXPOCENTRE Fairgrounds

Moscow, Russia

www.cjf-expo.ru/en

Organised by

Advertising 12+

CJF -

Детская мода

Adress:

EXPOCENTRE

Fairgrounds

Moscow, Russia

Krasnopresnenskaya

nab., 14

123100


JUNIOSHOW TO BE HEART OF THE INDUSTRY

Turkey Bursa JunioShow will be held on January 12 - 15, 2022 at Tüyap Bursa

International Fair and Congress Center

February 2022 | About Us

Bursa International Baby, Kidswear & Kids Necessities

Fair, which is the brand meeting of baby and kids

apparel industry, will be organized by Tüyap Bursa

Fairs Organization Inc and Bursa Chamber of Commerce

and Industry (BTSO) in cooperation with Baby Kids Apparel

Industrialists and Businessmen Association (BEKSİAD), which

will be held on January 12 - 15, 2022 at Tüyap Bursa International

Fair and Congress Center.

Junioshow Fair, organized in Bursa, the production base

of Turkey in the baby-kids clothing industry, is preparing

to present more than 10 thousand models in the “spring -

summer” creation between the ages of 0 - 12 at the booths

in “uniform special decoration”, combining quality-oriented

production with design.

Junioshow International Baby, Kidswear & Kids Necessities

Fair that was organized two times in each year by common

organization of Bursa Chamber of Commerce and Industry

(BTSO) and Tuyap Bursa Fairs Inc., are going to launch with

collaboration Baby – Kids Textile Sector Industrialists and

Businessmen Association (BEKSİAD) and with the support

from the Ministry of Trade, KOSGEB and Bursa Metropolitan

Municipality.

At Junioshow, which is attended by the leading companies

of Bursa Baby and Kid’s fashion, introduced special concepts

and collections for baby and kid’s apparel, and presented an

international platform proper to new trends for exhibitors and

visitors. Business contacts established by the participating

companies with from different regions of the world contribute

greatly to the industry.

The Juniokids serves the industry

The Juniokids UR-GE Project carried out by the Bursa

Chamber of Commerce and Industry targets to have a say

in international competition with the support of Republic of

Turkey Ministry of Trade. 80 companies that combine their

forces under the Juniokids brand are aiming to be the leader

in world baby and children’s fashion and to be the first choice

of families all around the world with their high quality clothing

products.Juniokids that shows its power of Baby and Kid’s

Apparel Industry to different regions via Junioshow, is moving

confidently on its way to become the model in the baby and

kid’s apparel industry in the world. Juniokids is a national and

international manufacturer platform in the Baby and Kids

Fashion industry.

Juniokids constituted by the participation of 80 companies

that are expert in their field inside of industry, is coordinated by

Bursa Chamber of Commerce and Industry with the support

of “International Competitiveness Development (URGE)”

depended the Republic of Turkey Ministry of Commerce and

aims to increase the export rates of its members and have a

say in international competition. Juniokids, the first project

that made for the third time in the same sector in Bursa, was

selected as a Good Practice Template by the Ministry of

Commerce.

Companies of Bursa that meet 80 percent of manufacturing of

Turkey, has made a distinguished name for itself in the global

competition. Our URGE Project has been awarded “The Bronze

Label of Cluster Excellence” by the European Secretariat

for Cluster Analysis (ESCA) which examines the activities,

structures and management analyses of more than 350 clusters

in Europe.

74


Topuk sesleri deyince

akla ilk gelen, sosyal

hayatın içinde olduğu

kadar iş hayatının

içinde yerini alan

kadınların güçlü ayak

sesleri

Dünya tarihe baktığımızda kadınların sosyal,

kültürel, siyasi ve ekonomik alanlardaki hak ve

özgürlük arayışları 1857 yıllarına kadar dayanıyor.

Ayrımcılıktan, öteki sınıf olmaktan kurtulup eşit

şartlara kavuşma ve hayatın içinde yetkin rol

alma mücadelesine baktığımızda, ‘kadının’ var

olma girişiminden hiç vazgeçmediğine tanıklık

ediyoruz.

Şüphesiz ki eşit haklara sahip olma yolunda

verdiği mücadeleler sonucu birçok kazanımlar da

elde etti.

Esas amaç ise, tüm dünyada toplumsal cinsiyet

eşitsizliğinin engellenmesinde insana değer

veren, hiç kimsenin dezavantajlı olmadığı ve

herkesin eşit olduğu bir toplum yapısına ulaşmak.

Bu bağlamda hayatımıza giren 8 Mart Dünya

Kadınlar Günü de emekçi kadınların başarılarının

bir meşalesidir. Tüm dünya kadınları için siyasi

ve sosyal bilinçlerinin insan hakları temelinde

geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal

başarılarının kutlanmasına ayrılıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi toplumumuzda da

kadınların işgücüne katılma oranı her geçen gün

yükseliş gösteriyor. Bu bakımdan sektörümüze

emek veren çalışan iş kadınlarımızın bir araya

geldiği ‘Sektörün Topuk Sesleri’ platformu ile

değerli iş kadınlarımızın sesini sizlere duyuracağız

ve onları daha yakından tanıyacağız.

Dileğimiz varlıklarıyla ve katkılarıyla çalışma

hayatını geliştiren, değiştiren yön veren tüm

kadınlarımızın, fırsat eşitliği içinde tüm hak ve

özgürlüklerden yararlanmaları ve şiddete maruz

kalmadan sağlık ve huzur içinde yaşayabilecekleri

ortamlara kavuşmalarıdır. Sektörün Topuk

Sesleri platformunda oluşturduğumuz network

sayesinde birlikte güzel paylaşımlara ve

çalışmalara vesile olmak dileği ile…

8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun.

CBME Türkiye Fuarında “Sektörün Topuk Sesleri”

Baby & Kid Store Standında bir araya geldi

The first thing that comes to mind when

we hear the sound of heels

(topuk sesleri) is strong footsteps of

women who take their place in business

life as well as in social life

When we look at world history, women’s pursuit of rights and freedom in social,

cultural, political and economic fields dates back to 1857.

When we look at the struggle to get rid of discrimination and being the other class,

to achieve equal conditions and to take a competent role in life, we witness that

‘woman’ never gives up on her attempt to exist.

Undoubtedly, she gained many gains as a result of her struggles to have equal rights.

The main aim is to reach a society structure that values ​​people, where no one is

disadvantaged and where everyone is equal, in the prevention of gender inequality

all over the world.

In this context, International Women’s Day (March 8), which entered our lives, is a

torch of the success of working women. It is reserved for the development of political

and social awareness of women all over the world on the basis of human rights, and

the celebration of their economic, political and social achievements.

As in the rest of the world, the rate of female labor force participation in our society

is increasing day by day. In this respect, we will make the voices of our valuable

business women heard and get to know them better with the ‘Heel Voices of the

Industry’ (Sektörün Topuk Sesleri) platform, where our working business women who

work for our sector come together.

Our wish is that all of our women, who develop and change the working life with

their assets and contributions, benefit from all rights and freedoms with equal

opportunity and reach an environment where they can live in health and peace

without being exposed to violence. Thanks to the network we created on the ‘Heel

Voices of the Industry’ platform of the sector, we hope to conduce to good sharing

and work together...

Happy March 8 International Women’s Day.


Vitmo Vitamin Bebe Tekstil, 1973 yılında kuruldu. Markalaşma sürecinde

kendisini “Çocuk modasının Türkiye’deki öncü markası” olarak konumlandıran

Vitmo Vitamin Bebe Tekstil, dünyadaki trendleri takip ederek genç ve dinamik

ekibi tarafından klasik ve sıra dışı tasarımlarını modern yaşama uygun şıklık ve

rahatlıkta hazırlıyor.

Çocuk giyimi sektöründe ayrıntıları kaliteli kumaşlarla buluşturarak, klasik ve

gündelik çocuk kıyafetlerinin modern stilini ortaya koyan Vitmo Vitamin Bebe

Tekstil bugün pazara farklı müşteri taleplerine göre hazırlanan koleksiyonlarını

yurtdışı ve Türkiye genelindeki tüketicilerine sunuyor. Sektörümüzdeki teknolojik

yenilikleri yakından takip eden, insan eğitimine yatırımı en büyük yatırım olarak

gören firmamız, bu anlayışla hareket ederek kalite standartlarını hep en yüksekte

tutmaya çalışan bir yönetim şekliyle yoluna devam ediyor.

Vitmo Vitamin Bebe Textile was founded in 1973. Positioning itself as the “leading brand

of children’s fashion in Turkey” in the branding process, Vitmo Vitamin Bebe Tekstil

follows the trends in the world and prepares its classic and extraordinary designs with

elegance and comfort suitable for modern life by its young and dynamic team.

Revealing the modern style of classic and casual children’s clothing by combining

details with quality fabrics in the children’s clothing sector, Vitmo Vitamin Bebe Tekstil

presents its collections prepared according to different customer demands to the market

today to its consumers abroad and in Turkey. Our company, which closely follows the

technological innovations in our sector and sees the investment in human education as

the biggest investment, acts with this understanding and continues on its way with a

management style that always tries to keep the quality standards at the highest level.

February 2022 | About Us

Vitmo Vitamin Bebe Textile; Основан в 1973 году. Позиционируя себя как «ведущий

бренд детской моды в Турции» в процессе брендинга, Vitmo Vitamin Bebe Tekstil

следует мировым тенденциям и создает свои классические и необычные дизайны с

элегантностью и комфортом, подходящие для современной жизни, своей молодой

и динамичной командой. Выявляя современный стиль классической и повседневной

детской одежды, сочетая детали с качественными тканями в секторе

детской одежды, Vitmo Vitamin Bebe Tekstil представляет сегодня на рынке

свои коллекции, подготовленные в соответствии с различными требованиями

клиентов на рынке, своим потребителям за рубежом и в Турции. Наша компания,

которая внимательно следит за технологическими инновациями в нашем

секторе и рассматривает инвестиции в человеческое образование как самые

большие инвестиции, действует с этим пониманием и продолжает свой путь,

придерживаясь стиля управления, который всегда пытается поддерживать

стандарты качества на самом высоком уровне.

Vitmo Vitamin Bebe Textile wurde 1973 gegründet. Vitmo Vitamin Bebe Tekstil

positioniert sich im Branding-Prozess als “führende Marke für Kindermode in der Türkei”

und folgt den Trends der Welt und bereitet seine klassischen und außergewöhnlichen

Designs mit Eleganz und Komfort passend für modernes Leben durch sein junges und

dynamisches Team.

Vitmo Vitamin Bebe Tekstil zeigt den modernen Stil klassischer und lässiger

Kinderkleidung durch die Kombination von Details mit hochwertigen Stoffen im

Kinderbekleidungssektor und präsentiert seine Kollektionen, die nach unterschiedlichen

Kundenanforderungen erstellt wurden, heute seinen Verbrauchern im Ausland und in der

Türkei. Unser Unternehmen, das die technologischen Innovationen in unserer Branche

aufmerksam verfolgt und die Investition in die menschliche Bildung als größte Investition

sieht, handelt mit diesem Verständnis und setzt seinen Weg mit einem Führungsstil fort,

der stets versucht, die Qualitätsstandards auf höchstem Niveau zu halten.

80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!