21.07.2022 Views

Tekstil Teknik Temmuz 2022

Tekstil Teknik Temmuz 2022

Tekstil Teknik Temmuz 2022

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISSN 2148-9254

TEMMUZ JULY 2022

www.tekstilteknik.com.tr

Terra natural dyes allow us to

design clothes with plants -

enabling our skin to contact

only with nature itself.


İMTİYAZ SAHİBİ

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA

Publisher

H. Ferruh IŞIK

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)

General Manager (Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

News Editor

Ali ERDEM

ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI

Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU

Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş

Prof. Dr. W. Oxenham

Prof. Dr. Emel Önder

Prof. Dr. Yusuf Ulcay

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

REKLAM DANIŞMANI

Advertisement Consultant

Mehmet TATLI

mehmet.tatli@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU

yusuf.okcu@img.com.tr

TEKNİK MÜDÜR

Technical Manager

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM

Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN

hakan.soztutan@img.com.tr

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ

Digital Assets Manager

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n

Ma na ger

İsmail ÖZÇELİK

ismail.ozcelik@img.com.tr

AD RES | He ad Of fi ce

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 30 00

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81

KONYA | Me tin DE MİR

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74

Advertising Representatives

KOREA | Jes Media Int.

Mr. Young Seoah Chinn

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414

jesmedia@unitel.co.kr

BİLGİ / Information

Tekstil& Teknik Dergisi’nde yer alan

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu

ilan sahiplerine aittir.

Tekstil & Teknik is published monthly.

A dv e rt is em e n t s r e sp o ns ib il it ie s p u bl i sh e d

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.

REKLAM İNDEKSİ

ADVERTISEMENT

ALKAN MAKİNA............................. 58-59

ARMUTLU TATİL KÖYÜ...........................73

BENEKS......................................... A.K.-17

CANLAR MEKATRONİK................Ö.K.İ -1

DENGE............................................... Ö.K.

EFFE.................................................. 9 – 51

EKOTEKS.................................................63

ELTEKSMAK...................................... 34-35

ERGİNER................................................75

ERTEKS CFA (CARTER).......................... 31

ITMA ASIA..............................................43

İHLAS MATBAACILIK............................ 67

İHLAS YAPI............................................. 81

JACOB MÜLLER....................................23

JUMO..................................................... 21

KIRAY MAKİNA.......................................5

KUZULUK KAPLICALARI........................83

MAYER MÜMESSİLLİK.............................3

MERKÜR FUARCILIK.............................. 61

MERSAN................................................27

NAM ISI..................................................47

PETNIZ ISI...............................................55

PİMMS............................................... 11-13

RETECH..................................................45

SANKO...................................................53

SOLAREX...............................................79

SPGPrints...............................................19

TÜRK BARTER................................... 38-39

TÜRKİYE HASTANESİ..............................65

VOLİ CENTRO.......................................69

www.tekstilteknik.com.tr

img@img.com.tr

tekstilteknikdergisi

tekstilveteknik

tekstilteknikdergisi

Tekstil Teknik


4

Teknik tekstiller ve sürdürülebilirlik

Medikal tekstillerden otomotiv sektörüne, savunma sanayiden jeotekstil ürünlerine,

kompozit malzemelerden akıllı tekstillere kadar çok geniş bir alanda hayatımızda

yer alan teknik tekstiller, önemini her geçen gün artırıyor. Dünyada, akıllı ve teknolojik

tekstiller alanı hem pazar, hem de tüketim olarak hızla gelişerek yeni bir rekabet

alanı olarak ortaya çıkıyor. Teknik tekstil sektörü nanoteknolojik, kirlenmeyen, nefes

alan, ısı tutan tekstil ürünleri üretmenin yanında; otomotiv tekstilleri, inşaat, tarım gibi

alanlarda da diğer sektörlere kolaylaştırıcı çözümler sunuyor. Sektör, yeni ürünlerin

keşfi, yeni ihtiyaçları karşılaması ve geleneksel ürün ve malzemelerin yerine ikame

edilmesi nedeniyle, büyük potansiyel arz etmektedir. Teknik tekstiller artık sadece

birkaç gelişmiş ülkenin endüstrisi değil, küresel bir endüstri haline gelmiştir.

Teknik tekstillerdeki en son gelişmeler Almanya’da görücüye çıktı. Almanya’da

düzenlenen Techtextil, Texprocess ve Heimtextil Summer Special, ticaret fuarları

da hem katılımcılar, hem de ziyaretçiler açısından pandemi öncesi uluslararası

seviyelerini korudu. Techtextil ve Texprocess’te, sürdürülebilir malzeme ve işleme

teknolojileri, otomasyon ve dijital süreçlerin yanı sıra yenilikler ve ilerici yeni gelişmeler,

katılımcı ürün yelpazesinde sunuldu. Fuarda yer alan katılımcılar da yeni

ürünlerini uluslararası alanda sergileme fırsatı buldu. Otomasyon, sürdürülebilirlik

ve esneklik, fuarda en önemli anahtar kelimeler olarak yer aldı.

Ali ERDEM

Yazı İşleri Müdürü

News Editor

EDİTÖR

Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk konuları son zamanlarda

büyük bir ivme kazandı. Azalan doğal kaynaklar, artan dünya nüfusu, kaynakların

etkin kullanımını tüm sanayi kollarında önemli bir hale getirdi. Teknolojik, ekolojik ve sosyal

değişimler, ihtiyaç normlarında da değişim meydana getirdi ve endüstrilerin sürdürülebilir,

çevreci stratejilere yönelmesi gerekliliği ortaya çıkardı. Netice olarak üretim süreçlerinin

daha çevre dostu ve küresel normlara uygun olması ile dış ticaret gelirlerini artırmak

mümkün... Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmayı ve bunu rekabet avantajına dönüştürmeyi

başaran şirketler, geleceğin liderleri olarak karşımıza çıkacaklardır.

Technical textiles and sustainability

Technical textiles, taking place in a wide range of fields from medical textiles to the

automotive sector, from the defense industry to geo-textiles, from composite materials

to smart textiles, are increasing their importance day by day. In the world, the field

of smart and technological textiles is emerging as a new competitive field by developing

rapidly both in terms of market and consumption. The technical textile sector

is also offering facilitating solutions to other sectors in the fields such as automotive

textiles, construction and agriculture in addition to producing nano-technological,

non-polluting, breathing, heat-holding textile products. The sector has been showing

great potential because of that new products are discovered, that it meets new needs

and that it substitutes traditional products and materials. Technical textiles have

become not only the industry of a few developed countries but also a global industry.

The latest developments in technical textiles were showcased in Germany. Techtextil,

Texprocess and Heimtextil Summer Special trade fairs which have been

held in Germany kept their pre-pandemic international levels in terms of both

exhibitors and visitors. At Techtextil and Texprocess, sustainable materials and

processing technologies, automation and digital processes, as well as innovations

and progressive new developments were presented in the exhibitor product

range. The participants who took their parts at the fair also had the opportunity

to exhibit their new products in the international arena. Automation, sustainability

and flexibility were the most important keywords at the fair.

Sustainability and social compliance topics in the textile and garment sectors have

gained momentum recently. That the natural resources decrease, the world population

increases made the effective usage of the resources important in all industries.

Technological, ecological and social changes also brought about changes in

the norms of need and showed that the industries need to turn to sustainable, environmentalist

strategies. As a result, it is possible to increase foreign trade revenues

by making production processes more environmentally friendly and complying with

global norms. The companies that manage to specialize in the field of sustainability

and turn it into a competitive advantage will emerge as the leaders of the future.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


6

PANORAMA

Küresel tekstil sektörü tekrardan Frankfurt’ta toplandı:

Techtextil, Texprocess ve Heimtextil

Summer Special, güçlü uluslararası

katılım ve yüksek ziyaretçi

memnuniyeti ile kapandı

Global textile business back in Frankfurt:

Techtextil, Texprocess and

Heimtextil Summer Special close

with strong international presence

and high visitor satisfaction

Toplam 117 katılımcı ülke, yaklaşık 63.000

ziyaretçi ve 2300 katılımcı ile Frankfurt sergi

merkezinde uluslararası tekstil fuarlarının parlak

bir şekilde yeniden başlatılması sağlandı. Üç

etkinliğin tamamında- Techtextil, Texprocess ve

bir defaya mahsus Heimtextil Yaz Özel- İtalya,

Fransa, Türkiye, İngiltere, Hollanda, Belçika,

İspanya, Polonya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti,

Portekiz, Pakistan ve ABD en çok ziyaretçi gönderen

ülkeleri oluşturdu. Her üç iş platformun-

With a total of 117 participating nations, around

63,000 visitors and 2300 exhibitors, a brilliant

re-launch of the international textile fairs at

the Frankfurt exhibition center was achieved.

Across all three events - Techtextil, Texprocess

and the one-time Heimtextil Summer Special

- Italy, France, Turkey, Great Britain, the Netherlands,

Belgium, Spain, Poland, Switzerland, the

Czech Republic, Portugal, Pakistan and the

USA formed the top visitor nations. On all three

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


PANORAMA 7

Devam eden seyahat kısıtlamalarına rağmen,

her üç ticaret fuarı da hem katılımcılar hem de

ziyaretçiler açısından pandemi öncesi uluslararası

seviyelerini korudu. Avrupa ülkelerinin yanı

sıra Pakistan, Hindistan, Kore ve ABD de en çok

ziyaretçi çeken ülkeler arasında yer aldı. Ziyabusiness

platforms, in addition to brisk order

activity and high visitor quality and satisfaction,

the concentrated positive energy of personal

global encounters was particularly noticeable.

“The world meets again in Frankfurt. International

encounters and stimulating new business returned

immediately after the pandemic-related

break: The textile trade fair business is back and

shows its global strength. We and our global

Texpertise Network, with 60 events worldwide

covering the textile value chain, are looking positively

to the future. At the same time, against

the backdrop of global challenges, we will continue

to expand our international partnerships,

such as with the Conscious Fashion & Lifestyle

Network in cooperation with the UN Office for

Partnerships,” says Detlef Braun, Member of the

Executive Board, Messe Frankfurt.

Despite ongoing travel restrictions, all three trade

shows maintained their pre-pandemic level

of internationality in terms of both exhibitors

and visitors. In addition to European countries,

Pakistan, India, Korea and the USA were also

da da hızlı sipariş aktivitesi ve yüksek ziyaretçi

kalitesi ve memnuniyetine ek olarak, küresel

yüz yüze buluşmaların yoğun pozitif enerjisi

özellikle dikkat çekiciydi.

Messe Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Detlef

Braun, “Dünya Frankfurt’ta yeniden buluşuyor.

Pandemi ile ilgili aradan hemen sonra

uluslararası buluşmalar ve teşvik edici yeni

işler geri döndü: Tekstil ticaret fuarı işi de geri

döndü ve küresel gücünü gösteriyor. Tekstil

değer zincirini kapsayan dünya çapında

60 etkinlikle biz ve küresel Texpertise Ağımız

geleceğe olumlu bakıyoruz. Aynı zamanda,

küresel zorluklar zemininde, Birleşmiş Milletler

Ortaklıklar Ofisi ile iş birliği içinde Bilinçli Moda

ve Yaşam Tarzı Ağı gibi uluslararası ortaklıklarımızı

genişletmeye devam edeceğiz,” diyor.


8

PANORAMA

retçi memnuniyeti de her üç etkinlik için de ortalama

yüzde 91 ile yüksek düzeyde sabit kaldı. Eski ve yeni

ortaklarla yoğun canlı tartışmalar, yüz yüze fikir alışverişleri

ile yeni küresel temaslar, doğrudan diyaloglarla

kendiliğinden oluşan iş birlikleri- tüm bunlar nihayet

tekrar mümkün oldu. Dünyanın her yerinden alıcılar,

sipariş vermek ve yeni iş başlatma noktasında çapraz

ağlar oluşturma için ticaret fuarı üçlüsünün tek seferlik

paralellik şansını yakaladı.

Yaklaşık 1.000 milyar ABD doları [1] olan küresel hacmi

ve 2026 yılına kadar yüzde 4,4’ün üzerinde öngörülen

büyüme oranı [2] ile tekstil endüstrisi, en önemli küresel

endüstrilerden biridir. Tekstil ve Tekstil Teknolojileri Başkan

Yardımcısı Olaf Schmidt, “Tekstil endüstrisi, yüz yüze

etkileşime ihtiyaç duyan, yüksek büyüme gösteren bir

pazar olmaya devam ediyor. Büyük tedarik zincirlerinde

kesintilerin yaşandığı bu zamanlarda, neredeyse

tüm tekstil değer zincirinde tam da doğru zamanda,

en önemli uluslararası pazarda, ürün yeniliklerini içeren

benzersiz köprümüzü tüm pazarlara sunduk, dedi.

Techtextil ve Texprocess kapsamlı ürün ve hizmet

yelpazesiyle etkiledi

Techtextil ve Texprocess’te, sürdürülebilir malzeme ve işleme

teknolojileri, otomasyon ve dijital süreçlerin yanı sıra

yenilikler ve ilerici yeni gelişmeler, katılımcı ürün yelpazesinde

sunuldu. Bilgi ve ilham, Techtextil ve Texprocess

Forum gibi konferans formatları tarafından sağlandı.

Techtextil 2022, uluslararasılığı ve kullanıcı çeşitliliği

ile etkiledi. On iki uygulama alanından ve on bir ürün

grubundan katılımcılar geniş bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaştı.

SIOEN Belçika Ticari Direktörü Jan Mortier, “SIOEN

için Techtextil 2022 büyük bir başarıydı. Tüm sektörlerden

ve uluslardan müşterilerle bir araya gelebildik.

Tedarikçilerini görmek için can atıyorlardı. Ticaret fuamong

the top visitor nations. Visitor

satisfaction also remained stable at a

high level for all three events, averaging

91 percent. Intensive live discussions

with old and new partners, new global

contacts in personal exchanges, spontaneous

cooperations in direct dialog -

all this was finally possible again. Buyers

from all over the world took the chance

of the one-time parallelism of the trade

show trio for cross-networking to place

orders and initiate new business.

With a global volume of nearly 1,000

billion USD [1]and a predicted growth

rate of more than 4.4 percent through

2026[2], the textile industry is one of the

most important global industries. “The

textile industry remains a high-growth

market that needs face-to-face interaction.

In these times of massive supply

chain disruptions, we have provided the

markets with our unique crossover at the

most important international marketplace

for product innovations along almost

the entire textile value chain at exactly

the right time.” said Olaf Schmidt, Vice

President Textiles & Textile Technologies.

Techtextil and Texprocess impress with

diverse range of products and services

At Techtextil and Texprocess, sustainable

materials and processing technologies,

automation and digital processes, as

well as innovations and progressive new

developments were presented throughout

the exhibitor range of products.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


E-loops MODEL

buharlama makİNESİ

DAHA PARLAK RENKLER DAHA SABİT SICAKLIKLAR DAHA SABİT NEM DAHA HIZLI

DAHA PASLANMAZ DAHA EKONOMİK DAHA ÜRETKEN DAHA BENZERSİZ

BRIGHTER COLORS

CONSTANT

TEMPERATURES

CONSTANT HUMIDITY

FASTER

STAINLESS

ECONOMIC

PRODUCTIVITY

UNIQUE

www.effeendustri.com

/effeendustri


10

PANORAMA

Information and inspiration were provided

by conference formats such as the

Techtextil and Texprocess Forum.

Techtextil 2022 impressed with its internationality

and user diversity. Exhibitors

from twelve application areas and

eleven product groups met with a broad

range of visitor interest. “For SIOEN,

Techtextil 2022 was a great success.

We were able to meet customers from

all industries and nations. They were

eager to see their suppliers. In contrast

to digital meetings, personal exchange

plays a big role in customer meetings at

trade fairs,” says Jan Mortier, Commercial

Director at SIOEN Belgium.

A very high number of visitors defined

Techtextil this year. This enabled exhibitors

to present the new and further

developments of their products of the

last three years to a large audience. “At

Techtextil 2022, we presented our new

product ‘bluefibre’ to a broad public for

the first time. The focus was on a sustainable

cycle - starting with the recycled

fiber, continuing with the product and

ending with its recycling. Our aim was

to act as a source of ideas and we

succeeded in this. We were happy to

meet people in person and exchange

ideas with people we know,” says Stefan

Kreuzer, Senior Product Developer at

exhibitor Sandler, Germany.

arlarındaki müşteri toplantılarında dijital toplantıların

aksine yüzyüze fikir alışverişi büyük rol oynuyor,” diyor.

Techtextil bu yıl “çok yüksek sayıda ziyaretçi” ile ifade

edilebilir. Bu katılımcılara son üç yılda yapmış ve yapacak

oldukları yenilikleri geniş bir kitleye sunma imkânı

tanıdı. Almanya’dan katılımcı olan Sandler firmasında

Kıdemli Ürün Geliştiricisi olan Stefan Kreuzer, “Techtextil

2022’de yeni ürünümüz ‘bluefiber’i ilk kez geniş bir kitleye

sunduk. Odak, geri dönüştürülmüş elyaftan başlayıp

ürünle devam eden ve tekrardan geri dönüşümüyle

biten sürdürülebilir bir döngü üzerineydi. Amacımız fikir

kaynağı olarak görülmekti ve bunda da başarılı olduk.

İnsanlarla yüz yüze tanışmaktan ve tanıdığımız insanlarla

fikir alışverişinde bulunmaktan mutlu olduk,” diyor.

Texprocess’teki katılımcılar da yeni ürünlerini uluslararası

alanda sergileme fırsatı buldu. Yenilikçi yaklaşımlara

Texprocess veya Techtextil İnovasyon Ödülü ile

Exhibitors at Texprocess also took the opportunity

to showcase their new products

internationally. Progressive approaches

were recognized with the Texprocess

or Techtextil Innovation Award. Paul van

Bentum, Vice President and General

Manager Administration at JUKI, Poland,

confirms: “We were very pleased with

the large number of visitors. It is nice

to meet physically again. Texprocess

is an important platform to gather our

distributors in one place. In addition to a

mix of our products and our customers’

products, we were also able to present

the AW-3S automatic bobbin thread

winding and feeding device, which won

a Texprocess Innovation Award.”

Sustainable companies with progressive

and sustainable fibers, yarns and fabrics,

as well as new processes, cutting technologies,

water-saving dyeing processes

or innovative processing technologies

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


12

PANORAMA

farkındalık sağlandı. JUKI, Polonya Başkan Yardımcısı

ve İdareden Sorumlu Genel Müdürü Paul van Bentum,

bunu doğruluyor: “Ziyaretçilerin yoğun olması

bizi çok memnun etti. Fiziki olarak tekrar buluşmak

güzel. Texprocess, bayilerimizi tek bir yerde toplamak

için önemli bir platform. Ürünlerimizin ve müşterilerimizin

ürünlerinin karışımına ek olarak, aynı zamanda

Texprocess İnovasyon Ödülü kazanan AW-3S otomatik

bobin sarma ve besleme cihazını da sunabildik.”

İlerici ve sürdürülebilir elyaf, iplik ve kumaşlara sahip

sürdürülebilir şirketlerin yanı sıra yeni prosesler, kesme

teknolojileri, su tasarrufu sağlayan boyama prosesleri

veya yenilikçi proses teknolojileri, bağımsız bir uluslararası

uzman grubu tarafından başarılı bir incelemeden

sonra, Sustainability@Techtextil ve Sustainability@

Texprocess çerçevesinde bir kez daha ödüllendirildi.

Bunların arasında Texprocess katılımcısı EPSON da

vardı. EPSON, Almanya’dan Orta ve Batı Avrupa ile Almanya,

Avusturya ve İsviçre bölgeleri Ticari ve Endüstriyel

Baskı Satış Bölümü Başkanı Achim Bukmakowski,

“Texprocess 2022’de müşterilerden yüksek düzeyde

satın alma kararlarına yönelik ilgi gördük. Standımıza

gelen ziyaretçiler çoğunlukla iş yapmakla ilgilendi.

Güney Afrika veya Avustralya gibi ülkelerden birçok

uluslararası müşteriyle tanıştık. DMIx veya Alman Moda

Enstitüsü gibi ortak şirketlerle işbirliği yaparak, renk

seçiminden son ürüne kadar- örneğin baskılı kayaklar

gibi - iş akışlarını ilk kez sunabildik,” diye bildiriyor.

VDMA Tekstil Bakım, Kumaş ve Deri Teknolojileri (TFL)

Genel Müdürü Elgar Straub, bu yılki Texprocess’ten

iyimser bir sonuç çıkarıyor: “Özellikle çok sayıda yüksek

kalibreli ve uluslararası ziyaretçi sayesinde, mevcut

belirsizliklere ve fuar öncesinde Texprocess katılımcılarının

temkinli beklentilerine rağmen, fuar ve katılımcı

atmosferi her yönden olumluydu. Bununla birlikte,

tam da tekstil dünyası şu anda hızlı bir değişim içinde

olduğu için, fuardaki kişisel fikir alışverişleri teknolojiye

büyük bir yatırım ihtiyacı olduğunu bir kez daha

açıkça ortaya koydu. Otomasyon, sürdürülebilirlik ve

esneklik buradaki en önemli anahtar kelimeler.”

Techtextil ve Texprocess’i dijital olarak deneyimleyin

Techtextil ve Texprocess aynı zamanda ilk kez sanal

olarak da düzenlendi. Digital Extension platformunda

katılımcılar kendilerini dijital olarak tanıtarak fuardaki

varlıklarını genişlettiler. 13 Haziran 2022’den başlayarak

ziyaretçiler Dijital Uzantı’nın birçok teklifinden faydalanabildiler

ve ticaret fuarı ziyaretlerini en iyi şekilde

hazırlayabildiler. Techtextil ve Texprocess’in dijital

platformu 8 Temmuz 2022’ye kadar mevcut olacak ve

Messe Frankfurt’un Techtextil ve Texprocess forumları

gibi konferans formatlarına erişim sağlanacak.

were once again labeled within the

framework of Sustainability@Techtextil

and Sustainability@Texprocess after successful

examination by an independent

international expert group. Among them

was Texprocess exhibitor EPSON. “At

Texprocess 2022, we experienced a high

level of buying interest from customers.

The visitors on site were interested in

doing business. We met many international

customers, such as from South Africa

or Australia. In cooperation with partner

companies such as DMIx or the German

Fashion Institute, we were able to present

workflows from color selection to the end

product - such as printed skis - for the first

time,” reports Achim Bukmakowski, Head

of Sales, Commercial & Industrial Printing

CEE and DACH at EPSON, Germany.

Elgar Straub, Managing Director of VDMA

Textile Care, Fabric and Leather Technologies

(TFL), draws an optimistic conclusion

from this year’s Texprocess: “Thanks

in particular to the many high-calibre

and international visitors, the mood

was positive all round - despite current

uncertainties and the resulting cautious

expectations of Texprocess exhibitors in

the run-up to the fair. Nevertheless, personal

exchanges at the fair once again

made it clear that, precisely because the

textile world is currently undergoing rapid

change, there is an immense need for

investment in technology. Automation,

sustainability and flexibility are the most

important key words here.”

Experience Techtextil and Texprocess

digitally

For the first time, Techtextil and Texprocess

were also held virtually. In the

Digital Extension platform, exhibitors

presented themselves digitally and thus

extended their presence at the trade

fair. As early as 13 June 2022, visitors

were able to benefit from many offers

of the Digital Extension and optimally

prepare their visit to the trade fair. The

digital platform of Techtextil and Texprocess

will be available until July 8, 2022

enabling Messe Frankfurt’s conference

formats, such as the Techtextil and

Texprocess forums, to still be accessed.

[1] Global Textile Market Size & Share Report, 2022-2030 (grandviewresearch.com)

[2] “Global Textile Market Size Study with Covid-19 Impact, By Type (Cotton, Chemical, Wool, Silk, Others)

By Application (Household, Technical, Fashion & Clothing, Others) and Regional Forecats 2020-2026,” 21 September 2021,

Report Ocean,https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw765 (Retrieved: 25 April 2022)

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


14

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


PANORAMA 15

TEMMUZ | JULY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


16

PANORAMA

Önümüzdeki sene İtalya’da FieraMilano’da

düzenlenecek olan ITMA 2023’e İtalyan Tekstil

Makinecileri büyük çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Italian Textile Machinery Manufacturers to make

a big landing for ITMA 2023, which will be held

in FieraMilano in Italy next year.

İtalyan tekstil makine üreticileri

sürdürebilirlik ve Endüstri 4.0’a

olan bağlılıklarıyla pandemi

sonrası dönemi atlatıyor

Italian textile machinery manufacturers

to overcome post-pandemic

period thanks to their focus

in sustainability and Industry 4.0

Tekstil & Teknik dergisine özel açıklamalarda

bulunan ACIMIT Başkanı Alessandro Zucchi,

Türkiye pazarının İtalyan tekstil makinecileri için

en önemli pazarlar arasında yer aldığını vurgularken,

geçtiğimiz ay düzenlenen Techtextil ve

ITM fuarlarında makine kullanıcılarının rekabet

gücünü artıracak çok çeşitli yenilikler sunduk-

ACIMIT President Alessandro Zucchi, interviewed

with Tekstil & Tekstil magazine exclusively,

emphasized that the Turkish market is

among the most important markets for Italian

textile machinery manufacturers and stated

that they launched a wide range of novelties

that will increase the competitiveness of the

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


18

PANORAMA

larını bildirdi. Pandemi sonrası sonuçların önümüzdeki

birkaç yıl boyunca devam edeceğine

dikkat çeken Zucchi, hammadde ve bileşen

bulmadaki zorlukların, 2021’e kadar işlenen

siparişlerin tamamlanmasını ve yerine getirilmesini

olumsuz etkilediğini ekliyor ve İtalyan

tekstil makinecilerinin tedarik zincirini kısaltarak

bu sorunların üstesinden geldiğini belirtiyor.

İtalyan tekstil makine üreticileri adına Türkiye

pazarını değerlendirebilir misiniz?

Türkiye pazarı, İtalyan tekstil makine üreticileri

için en önemli pazarlar arasında yer almaktadır.

Son ITM fuarı Türk tekstil sektörünün canlılığını ve

dinamizmini bir kez daha kanıtladı. İstanbul’da

İtalyan firmalarının stantlarında çok sayıda ziyaretçi

ve İtalyan teknolojilerine yoğun ilgi vardı.

İtalyan tekstil üreticilerinin ITM ve Techtextil’de

lanse ettiği başlıca yenilikler nelerdi?

ITM ve Techtextil, İtalyan tekstil teknolojisinin liderliğini

vurguladı. İtalyan üreticiler tarafından

iki ticaret fuarında da farklı sektörlere özgü çok

sayıda yenilik önerildi. Tüm bu yeniliklerdeki

ortak faktör, makine kullanıcılarının rekabet

gücü yararına üretim maliyetlerinde tasarruf

ve daha yüksek üretim verimliliği arayışıydı.

machine users at ITM & Techtextil held last

month. Pointing out that the consequences

of the pandemic will last for a few years to

come Zucchi adds difficulties in finding raw

materials and components negatively affect

the completion and fulfilment of orders processed

as far back as 2021 and says Italian

textile machinery manufacturers overcome

these issues by shortening their supply chains.

Can you evaluate the Turkish market on behalf

of Italian textile machinery manufacturers?

The Turkish market is among the top markets

for Italian textile machinery manufacturers.

The latest edition of ITM confirmed the vitality

and dynamism of the Turkish textile industry.

In Istanbul there were many visitors at the booths

of Italian companies and much interest

in Italian technologies.

What were the major innovations launched

at ITM and Techtextil by the Italian textile

manufacturers?

ITM and Techtextil highlighted the leadership

of Italian textile technology. The novelties

proposed by Italian manufacturers in the

two trade shows were many, specific for the

different sectors. The common factor in all

the innovations was the search for savings

in production costs and greater production

efficiency for the benefit of the competitiveness

of the machinery users.

Can you brief Italian textile machines in terms

of Industry 4.0 and sustainability?

The digital transformation has already led numerous

manufacturers to completely rethink

their production processes, rendering them

more efficient and less expensive. The digital

world is moving ahead at a decisive rate

in the textile machinery sector, where the

buzzwords are increasingly, for instance, the

Internet of Things connecting to a company’s

ecosystem, machine learning algorithms

applied to production and predictive maintenance.

ACIMIT has focused decisively on its

Digital Ready project, through which Italian

textile machinery that adopt a common set

of data are certified, with the aim of facilitating

integration with the operating systems of

client companies (ERP, MES, CRM, etc.).

Alessandro Zucchi,

Başkan, ACIMIT

Alessandro Zucchi,

President, ACIMIT

Regarding the sustainability the commitment

of Italian manufacturers to the environmental

and economic sustainability of textile production

is well evidenced by the ACIMIT project

called Sustainable Technologies. Launched by

the association as early as 2011 at the heart of

the project is the Green Label, a form of certifi-

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


20

PANORAMA

İtalyan tekstil makinelerini Endüstri

4.0 ve sürdürülebilirlik açısından

özetleyebilir misiniz?

Dijital dönüşüm, çok sayıda üreticinin

üretim süreçlerini tamamen yeniden düşünmesine

yol açarak onları daha verimli

ve daha ucuz hale getirdi. Örneğin, bir

şirketin ekosistemine bağlanan Nesnelerin

İnterneti, üretime uygulanan makine

öğrenimi algoritmaları ve kestirimci bakım

gibi moda sözcüklerin giderek arttığı tekstil

sektöründe dijital dünya belirleyici bir hızda

ilerliyor. ACIMIT, müşteri şirketlerin işletim

sistemleriyle (ERP, MES, CRM, vb.) entegrasyonu

kolaylaştırmak amacıyla ortak bir

veri setini benimseyen İtalyan tekstil makinelerinin

sertifikalandırıldığı Digital Ready

projesine kararlı bir şekilde odaklandı.

Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak, İtalyan

üreticilerin tekstil üretiminin çevresel

ve ekonomik sürdürülebilirliğine olan

bağlılığı, Sürdürülebilir Teknolojiler adlı

ACIMIT projesi tarafından iyi bir şekilde

kanıtlanmıştır. Dernek tarafından 2011’de

projenin merkezinde başlatılan Yeşil

Etiket, özellikle İtalyan tekstil makineleri

için enerji ve çevresel performansını

vurgulayan bir sertifika biçimidir.

Pandemi öncesi durumu ile pandemi

sonrası durumu İtalyan makineciler

bakımından karşılaştırabilir misiniz?

Pandemi, sonuçları önümüzdeki birkaç

yıl boyunca devam edecek, dünyayı

değiştiren bir olaydı. Ekonomik olarak,

pandemi henüz sona ermeyen bir arz

şokuna neden oldu. Tekstil endüstrisi,

yüksek tedarik maliyetlerinden, tedarik

zincirinin bozulmasından, hammadde

kıtlığından vb. etkilendi. Şu anda, tüm

tekstil zinciri için iş koşullarının iyileşmesini

sağlayacak bu koşulların ne zaman

değişebileceğini tahmin etmek zor.

İtalyan tekstil makine üreticileri pandemi

sonrası zorlukları (hammaddeler, teslimat

süreleri vb.) nasıl aştı ve aşmayı planlıyor?

Hammadde ve bileşen bulmadaki

zorluklar, 2021’e kadar işlenen siparişlerin

tamamlanmasını ve yerine getirilmesini

olumsuz etkiliyor. Başlangıç olarak, artan

enerji maliyetleri ve çok sayıda emtiayı

etkileyen enflasyonist eğilimler genel

ticari güveni azaltıyor. Kesinlikle birçok

İtalyan üretici tedarik zincirini azaltmaya

çalışıyor. Kendilerini daha yakın tedarikçilerle

organize ediyorlar ve mevcut

kaynakları optimize ediyorlar.

Almanya’da düzenlenen Techtextil fuarında

İtalyan pavyonunda ACIMIT Basın Sorumlusu

Mauro Badanelli (solda)

Mauro Badanelli, ACIMIT, Press-Economics (left)

in Italian pavillion at Techtextil held in Germany

cation specifically for Italian textile machinery which

highlights its energy and environmental performance.

Can you compare the pre-pandemic situation and

the post-pandemic situation?

The pandemic was a world-changing event whose

consequences will last for several years. Economically,

the pandemic caused a supply shock that has not

yet ended. The textile industry was affected by higher

supply costs, the supply chain breaking down, raw

material shortages, etc. At the moment, it is difficult to

predict when these conditions might change, improving

business conditions for the entire textile chain.

How did the Italian textile machinery manufacturers

overcome and plan to overcome the post-pandemic

difficulties (raw materials, delivery times, etc.)?

Difficulties in finding raw materials and components

negatively affect the completion and

fulfilment of orders processed as far back as 2021.

To boot, rising energy costs and inflationary trends

affecting numerous commodities are depressing

overall business confidence. Certainly, many Italian

manufacturers are trying to reduce the supply

chain. They are organizing themselves with closer

suppliers and optimizing available resources.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


Biz universal analog girişli, kolay

konfigüre edilebilir PID kontrol

sistemine sahip, tamamıyla esnek

bir PLC yapmak istedik...

SCADA yazılımı SVS3000

... ve bunu başardık!

JUMO mTRON T, hassas PID kontrol sistemi ile PLC‘nin biraraya geldiği yeni otomasyon sistemimizdir.

Kağıtsız kaydedici özelliğine sahip çok fonksiyonlu dokunmatik ekran ile verilerinizi trend olarak izleyebilir

ve sisteminize kolaylıkla müdahale edebilirsiniz.

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.JUMO.mTRON-T.net

Burhan Sok. No: 1 Şerifali Mah. 34775 Ümraniye - İstanbul

Tel: (216) 645 52 00 Faks: (216) 645 52 01 e-mail: info.tr@jumo.net

www.jumo.com.tr


22

PANORAMA

Makine zirvesi İstanbul’da toplandı

Türkiye Makine Federasyonu MAKFED, 16 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşen Makine Zirvesi’nde,

sektör profesyonellerinin yanı sıra iş dünyasının önde gelen isimlerini de bir araya getirdi.

Pandemi etkisinde geçen iki yıllık dönemin sonunda

yatırımını yüzde 49, üretimini yüzde 42, ihracatını

ise yüzde 23 artırmayı başaran ve 23 milyar dolar

ihracatla Türkiye’nin en büyük 3 sektörü arasına

giren makine imalat sektörü, ‘Makine Zirvesi’nde,

Türk sanayinin duayenleri, kamu kurum ve kuruluşları,

MAKFED ve üye derneklerin yönetim kurulları

ile makine imalat sanayi firmalarının üst düzey

yöneticileri bir araya geldi. Zirvenin açılış konuşmasını

gerçekleştiren MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı

Adnan Dalgakıran, “Makine konuşurken aslında bir

sektörü konuşmuyoruz. Bir ülkenin üretim kabiliyetini

yani rekabet gücünü konuşuyoruz” dedi.

“Büyüme katma değer ve üretim üzerinden yapılmalı”

Türkiye’nin büyümesini katma değer ve üretim

üzerinden yapamadığını, büyümede bu hususların

ve sürdürülebilirliğin öneminden söz eden

Dalgakıran; yapmanın değil yapılanı pazarlamanın

ve satmanın asıl iş olduğunu vurguladı.

Dalgakıran konuşmasında, elektronik ve yazılımla

işbirliği içerisinde çalışılırsa makinelerin

pazardaki değerinin artacağını belirtti. Standartları

belirlemenin Türkiye’ye önemli ve stratejik

avantajlar sağlayacağına değinen Adnan

Dalgakıran ayrıca STK’ların da bu konuda görev

alması gerektiğini söyledi.

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa

Varank ise, makine sektörünün imalat sanayisinde

kilit noktada olduğunu vurgulayarak “18

bin 300 firma ile faaliyet gösteren sektör, 23 milyar

doları aşan performansıyla 2021 yılında en fazla

ihracat yapan sektörlerden biri oldu” dedi.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


PANORAMA 23

Varank, konuşmasında “Teknoloji Odaklı Sanayi

Hamlesi Programında Üretimde Yapısal Dönüşüm

Çağrısı”nın değerlendirme sonuçlarının yarın (17

Haziran 20022) açıklanacağı müjdesini de verdi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumla ilgili gerekli

tüm hazırlıkları sürdürdüklerinden de söz eden

Sayın Varank, konuşmasını “yatırım, üretim ve istihdam

politikalarımızda köklü değişikliklere yol açacak

dönüşümü, ekonomik kalkınmamıza uygun

şekilde hayata geçireceğiz” şeklinde sürdürdü.

Makine sektörünün kritik konumda olduğundan,

ayrıca ana ve yan sanayi geliştikçe, peşi sıra pek

çok sektörü de besleyen bir yapıda olduğundan

bahseden Mustafa Varank, “Yapılan bir birim

yatırım, ekonomiye misliyle katma değer olarak

geri dönüyor” dedi. Yeşil ve dijital dönüşüme

yönelik çalışmaların, sektöre büyük katkılar sağlayacağına

ve önümüzdeki dönemde rekabetçiliği

daha çok ileri noktaya taşıyacağına vurgu

yapan Varank, konuşmasını “Tüm firmalarımızı

bakanlığımızla sıkı dirsek teması içinde olmaya

ve bakanlığımızın desteklerinden faydalanmaya

davet ediyorum” diyerek sonlandırdı.

TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yeni Yönetim

Kurulu Başkanı olan Mustafa Gültepe ise, “Küresel

iklim değişikliğini her alanda hissediyoruz. Yeşil dönüşüm

tercih değil zorunluluk haline geldi.” diyerek

Yeşil Makineler Yeşil Dünya konusunun altını çizdi.

Gültepe, konuşmasında “27 sektör 61 birlikle beraber,

sürdürülebilir dünya, yeşil üretim için birlikte

çalışılacağını ve makine sektöründe yeşil dönüşüm

kapsamında yeniliklere başlandığını” açıkladı

ve2050’de sıfır emisyon hacmine hazır olmak için

firmalara düşen sorumluluktan söz etti. 2020 yılında

Türkiye ihracatının 243 milyar dolar olduğunu,

2022’de ise 250 milyar dolar olmasının beklendiğinden

bahseden Gültepe, “Yeni stratejiler ile ihracattaki

yeni hedefimiz 500 milyar dolar” dedi.

“Türkiye’yi makine büyütecek”

Türkiye ekonomisinin güçlü bir ivmeyle kalkınması

için önemli bir adım attıklarına dikkat çeken ve

zirvede sektöre dair görüşlerini paylaşan MAK-

FED Başkanı Adnan Dalgakıran, “Yüksek teknoloji

ile fark oluşturan, uluslararası rekabette güçlü,

ekonomiye yön veren bir sektör olmakta kararlıyız.

Türkiye’yi makine büyütecek” dedi.

MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, makine imalatının

Türkiye’nin 3 büyük sektöründen biri haline

gelmesinde pek az ülkede görülebilecek kadar

kapsayıcı ve güçlü bir sektörel örgütlenmeye sahip

oluşunun büyük katkısı bulunduğuna işaret ederek

“İçinde makinenin yer almadığı hiçbir strateji yazılamayacağı

için görev ve sorumluluğumuz büyüktür.

Sanayiinin küresel dönüşümü sürecindeki fırsatları

değerlendirebilmenin ve küresel ekonomiden

ülkemizin aldığı payı artırabilmenin tek yolu ise ileri

ülkelerde olduğu gibi makine eksenli bir dönüşüm

sürecinden geçmektir” diye konuştu.

CONNECTED BY NARROW FABRICS.

Your World. Our technologies.

www.mueller-frick.com


24

EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

Dünya çapında yüksek kaliteli denim giyim ve

aksesuarlarına yönelik artan talep nedeniyle,

küresel Denim Terbiye Ajanları Pazar değerinin

2025 yılına kadar 2,21 milyar ABD dolarına

ulaşması bekleniyor. Denim, dünyanın en eski

kumaşlarından biridir ve genellikle kot pantolonlarla

ilişkilendirilir. Günümüzde denim jean,

cinsiyet, iklim koşulları, kültür, özel günler ve

mevsimler ne olursa olsun tüm dünyada en

sevilen ve tercih edilen giyim malzemesidir.

Kot pantolonlar, sadece sağladıkları rahatlıkla

değil aynı zamanda diğer kumaşlara kıyasla

sahip oldukları dayanıklılık ile gardırobun

olmazsa olmazı olarak kabul edilir. Her müşteri

gereksinimini takdire şayan bir şekilde karşılayan

çok çeşitli stil ve renklerde mevcuttur. Tarz

ve uyum temelli trendler büyük ölçüde sokak

The global Denim Finishing Agents Market

value is expected to reach USD 2.21 billion

by 2025 owing to the increasing demand for

high-quality denim clothing and accessories

worldwide. Denim is one of the oldest world

fabrics and is commonly associated with jeans.

Presently, denim jeans are the most loved

and preferred clothing material across the globe

irrespective of gender, climate conditions,

culture, special occasions and seasons.

Jeans is regarded as the wardrobe essential

which is not only comfortable but also has greater

durability as compared to other fabrics. It is

available in wide range of styles and colors which

admirably satisfies every customer requirement.

The style and fits-based trends are largely

dependent on street style and celebrity fashion.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI 25

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

Denim terbiye etkin maddeleri

pazar değerinin 2025

itibariyle 2.21 milyar dolara

ulaşması bekleniyor

Denim finishing agents market

value is expected to reach

USD 2.21 billion by 2025

These factors are predicted to outgrowth the

demand of denim finishing agents used in the

fabric washing process in the years to come.

The Denim Finishing Agents Market is categorized

on the basis of product type and geography.

On the basis of product type the market

can be divided into Enzymes, Resins, Softeners,

Defoamers, Bleaching agents, Crush resistant

agents, Anti-back staining agents, etc. Softeners

are predicted to dominate the industry due to

its properties like surface smoothness, low yellowness

and improved physical properties.

Geographically, the denim finishing agents

industry can be segmented as North America,

Europe, Central America, Asia Pacific, South

America, Africa and Middle East & Africa. Asia

stiline ve ünlü modasına bağlıdır. Bu faktörlerin,

önümüzdeki yıllarda kumaş yıkama işleminde

kullanılan denim terbiye etkin maddelerine

olan talebi yükselteceği tahmin edilmektedir.

Denim Terbiye Ajanları Pazarı, ürün tipi ve coğrafya

bazında kategorilere ayrılmıştır. Ürün tipi

bazında pazar; enzimler, reçineler, yumuşatıcılar,

köpük gidericiler, ağartıcı maddeler, ezilmeye

karşı dayanıklı maddeler, disperler (geri boyanma

önleyici maddeler) vb. olarak ayrılabilir.

Yumuşatıcıların, yüzey düzgünlüğü, düşük sarılık

ve iyileştirilmiş fiziksel özellikler gibi niteliklerinden

dolayı sektöre hâkim olacağı öngörülmektedir.

Coğrafi olarak, denim terbiye maddeleri

endüstrisi Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Amerika,

Asya Pasifik, Güney Amerika, Afrika ve

TEMMUZ | JULY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


26

EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

Orta Doğu ve Afrika olarak bölümlere ayrılabilir.

Asya Pasifik’in tahmin döneminde denim

terbiye ajanları pazarında egemenlik kurması

bekleniyor. Denim terbiye maddeleri endüstrisindeki

kilit pazar oyuncuları, Ab Enzymes, BASF,

Dow Chemical, Huntsman International LLC,

Pigments, Rudolf GmbH ve Organic Dyes ve

Seydel Companies’den oluşmaktadır.

Raporun tam ve örnek kopyası aşağıdaki

bağlantıdan alınabilir veya satın alınabilir:

https://www.millioninsights.com/industryreports/denim-finishing-agents-market/

request-sample

Pacific is expected to dominate the denim

finishing agents market in the forecast period.

The key market players in the denim finishing

agents industry comprise Ab Enzymes, BASF,

Dow Chemical, Huntsman International LLC,

Pigments, Rudolf GmbH, and Organic Dyes

and Seydel Companies.

The complete and sample copy

of the report could be received

or purchased at the following link:

https://www.millioninsights.com/industryreports/denim-finishing-agents-market/

request-sample

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


28

EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

Enerji ve kimyasallardan tasarruf -

Brückner, daha sürdürülebilir

bir denim terbiyesine giden yolu açıyor

Saving energy and chemicals -

Brückner paves the way to

a more sustainable Denim finishing

Modern moda endüstrisi, “mavi harikası” denim

olmadan yapamaz. Denim terbiyede birçok

farklı makine, çeşitli kombinasyonlarda kullanılmaktadır.

Alman üretici ve sistem tedarikçisi

Brückner, kuru kot terbiyesindeki tüm proses

adımları için yüksek kaliteli bileşenler sunmaktadır.

Müşterileri için mükemmel bir ürün kalitesinin

The modern fashion industry cannot do without

Denim, “the blue wonder”. In Denim finishing

many different machines are used in various

combinations. For all process steps in dry Denim

finshing, Brückner, the German producer and

systems supplier offers high-quality components.

Beside a perfect product quality for their

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI 29

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

customers, the company’s focus is to reduce

the energy consumption and the use of chemicals.

Special emphasis on innovation and technological

development as well as reliable and

trustworthy relationships with their customers

are powerful reasons for Brückner’s success.

Beside this proven classical Denim finishing

line, Brückner offers an economical combination

comprising the new Brückner ECO-COAT

minimum application unit instead of a padder.

The ECO-COAT minimum application unit allows

different fabric paths: minimum application

with engraved roller and kiss-roll application

on either the upper or the lower side of the

fabric. A considerable amount of liquor can

be saved and clearly less chemicals are required.

This minimum application requires nearly

no drying and reduces thus the costs for the

drying process as well as a lot of energy.

If drying and/or heat-setting is required, Brückner’s

POWER-FRAME stenter ensures a high

drying and evaporation capacity and allows

the fastest possible drying of nearly all fabrics.

The very homogeneous airflow and temperature

distribution of alternately arranged thermo

zones and the proven split-flow design with

separately adjustable upper and lower air are

some of the features which convince Brückner’s

customers. Reproducible finishing results

yanı sıra, şirketin odak noktası, enerji tüketimini

ve kimyasal kullanımını azaltmaktır. Brückner’in

başarısının güçlü nedenleri, yenilikçilik ve teknolojik

gelişmeye özel vurgunun yanı sıra müşterileriyle

kurduğu sağlam ve güvenilir ilişkilerdir.

Brückner kendini kanıtlamış bu klasik denim

terbiye hattının yanında, fulard yerine yeni Brückner

ECO-COAT minimum uygulama ünitesinden

oluşan ekonomik bir kombinasyon sunar.

ECO-COAT minimum uygulama ünitesi, farklı

kumaş geçiş şekillerine izin verir: kumaşın üst

veya alt tarafında kabartma rulosu ve kiss-roll

(emdirme) uygulaması ile minimum uygulama.

Önemli miktarda sıvı tasarrufu yapılabilir ve

açıkça daha az kimyasal gereklidir. Bu minimum

uygulama, neredeyse hiç kurutma gerektirmez

ve bu nedenle, çok fazla enerjinin yanı

sıra kurutma işleminin maliyetlerini de azaltır.

Kurutma ve/veya ısı ayarı gerekiyorsa, Brückner’in

POWER-FRAME ram makinesi yüksek

kurutma ve buharlaşma kapasitesi sağlar

ve neredeyse tüm kumaşların mümkün olan

en hızlı şekilde kurutulmasını sağlar. Dönüşümlü

olarak düzenlenmiş termo bölgelerin

çok homojen hava akışı ve sıcaklık dağılımı

ve ayrı ayrı ayarlanabilen üst ve alt hava ile

kanıtlanmış bölünmüş akış tasarımı Brückner’in

müşterilerini ikna eden özelliklerden bazılarıdır.

Tekrarlanabilir apre sonuçları ve makinelerin

TEMMUZ | JULY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


30

EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

uzun hizmet ömrünü garanti eden ve ağır

denim kumaşa dayanmaya mükemmel derecede

uygun olan sağlam yapı, müşteriler

tarafından büyük beğeni toplamaktadır.

Brückner’in enerji güvenilirliği, maliyet bilinci

ve sürdürülebilirlik ile ilgili günümüzün zorluklarına

yanıtı, birleşik ve esnek bir ısıtma sistemidir.

Müşterinin mevcut enerji kaynaklarına

bağlı olarak, ısıtma sistemi akaryakıt, gaz

veya buharla ve/veya yardımcı, ek elektrikli

ısıtma ile çalıştırılabilir. Proses gereksinimlerine

bağlı olarak, ısı ayar sıcaklıklarına

ulaşmak için sadece arka termo bölgelere

yardımcı elektrikli ısıtıcı eklenebilir. Bugünün

bakış açısından, bu tür birleşik ve esnek

ısıtma sistemleri gerçek bir alternatiftir, çünkü

elektrikli yardımcı ısıtıcı gelecekte yeşil

elektrikle çalıştırılabilirse CO 2

emisyonları

büyük ölçüde azaltılabilir.

Brückner son yıllarda Türkiye’ye gazlı ısıtma ve

buharlı ısıtmanın bir arada kullanıldığı birkaç

hat teslim etti. Böyle bir kombine ısıtma,

büyük miktarlarda CO 2

tasarrufu sağlayabilir.

Hatları tamamen kendi kendine yeten iki

ısıtma sistemi ile donatmak da mümkündür

ve hat, kaynakların mevcudiyetine ve gazın

belirli cari fiyatlarına bağlı olarak her iki ortamla

da işletilebilmektedir. Müşteri, mevcut

fiyatlara ve teknolojik süreçlerine bağlı olarak

ısıtma sistemini seçebilir. Türkiye’deki enerji

kurumları, günün saatine ve tüketilen miktara

bağlı olarak kademeli fiyatlar getirmiştir.

Diğer bir alternatif ise gaz/termik yağ ısıtma

sistemi veya gaz/yüksek basınçlı buhar

(varsa) kombinasyonudur, böylece müşteri

gazsız da ısıl fiksaj işlemlerini gerçekleştirebilir.

Kızgın yağ kazanı daha sonra hafif yağ veya

ağır yağ ile çalıştırılır. Bu, gaz musluğu enerji

sıkıntısı nedeniyle bir süre kapalı olduğunda,

üretime devam edebilmenin farkını oluşturur.

Pek çok Brückner hattının, taze havayı veya

suyu ısıtmak için kurutma işleminden çıkan

atık hava ısısını kullanan bir ısı geri kazanım

sistemi ile donatılabileceğini söylemeye

gerek yok. Isınan temiz hava kurutucuya geri

beslenir ve böylece ramözünün ısıtma enerjisi

talebini azaltır. Isıtılmış su, diğer tekstil işlemleri

için veya binaları ısıtmak için kullanılabilir.

Brückner ECO-HEAT yardımcı ısı geri kazanım

sistemi temizlik veya bakım amacıyla kolayca

çıkarılabilen birkaç kaset tipi ısı eşanjörü ile

donatılmıştır. Tüm tehlikeleri ve zorluklarıyla

geleceğe hazır Brückner, tekstil endüstrisi için

güvenilir ve ileri görüşlü bir ortaktır.

and the robust construction, which guarantees

a long service life of the machines and is excellently

suitable to withstand heavy denim fabric

are highly appreciated by customers.

Brückner’s answer to today’s challenges regarding

energetic reliability, cost awareness and

sustainability is a combined and flexible heating

system. Depending on the customer’s available

energy sources, the heating system can be operated

with oil, gas or steam and/or with an auxiliary,

supplementary electric heating. Depending

on the process requirements, the auxiliary electric

heater can be added only in the rear thermo

zones for reaching the heat-setting temperatures.

From today’s point of view, such combined

and flexible heating systems are a real alternative,

since CO 2

emissions can be drastically

reduced if the electric auxiliary heater can be

powered in future by green electricity.

In the last years, Brückner delivered several lines

with a combination of gas heating and steam

heating to Turkey. Such a combined heating

can save large amounts of CO 2

. It is also possible

to equip the lines with two completely self-sufficient

heating systems and the line is operated

with one or the other medium, depending on

the availability of resources and on the specific

current prices of the gas. The customer can

choose the heating system, depending from the

current prices and his technological processes.

The Turkish authorities have introduced staggered

prices, depending on the time of day and

the quantity consumed.

Another alternative is the combination gas/

thermal oil heating system or gas/high pressure

steam (if available) so that the customer can

realize also heat-setting processes without gas.

The thermal oil boiler is then operated with light

oil or heavy oil. This can make the difference of

being able to produce at all when the gas tap is

closed for some time due to the shortage.

It goes without saying that many Brückner lines

can be equipped with a heat-recovery system

using exhaust air heat from the drying process

for heating fresh air or water. The heated fresh

air is fed back to the dryer and thus reduces the

heating energy demand of the stenter. Heated

water can be used for other textile processes or

to heat the buildings. Brückner’s ECO-HEAT back-pack

heat-recovery system is equipped with

several cassette-type heat exchangers, which

can be easily removed for cleaning or maintenance

purposes. Fit for the future with all its hazards

and challenges – Brückner is a reliable and

forward-thinking partner for the textile industry.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


32

EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

Terra ile doğal boyaya adım atın...

Çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla sürdürülebilirlik,

insanlığın ve gezegenin karşı karşıya olduğu birçok sorunun çözümü.

Denge Kimya da bu çözümün bir parçası olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Step into natural dye with Terra...

The sustainability, with its environmental, economic and social dimensions,

is the solution to many problems that the humanity and the planet are facing.

Denge Kimya is also continuing to work to be a part of this solution.

Moda endüstrisinin dünyayı en çok kirleten sektörler

arasında bulunduğunu biliyoruz. Bir kıyafet üretimi

için gerekli hammaddeler, üretim aşamaları, kullanılması

ve sonraki süreçlerin her biri çevreye büyük

zararlar veriyor. Her sene yaklaşık 70 yeni kıyafet

alıyoruz. Bu talebi karşılamak için her yıl dünya çapında

100 milyar giysi üretiliyor. Dünyadaki atık suyun

yaklaşık yüzde 20’si ise kumaş boyama ve işlemenin

doğrudan bir sonucu. Tüm dünyada sürdürülebilirlik

kavramı doğal kaynaklar ile uyum içerisinde üretim

ve tüketim, dinamik işbirlikleri ve sosyal etki üzerinden

tanımlanıyor. Çevresel, ekonomik ve toplumsal

boyutlarıyla sürdürülebilirlik, insanlığın ve gezegenin

karşı karşıya olduğu birçok sorunun çözümü.

We know that the fashion industry is

among the sectors which are most

polluting the world. The raw materials,

production stages, their usage and subsequent

processes that are required for

the production of a garment are causing

great harm to the environment. We

are buying about 70 new clothes each

year. In order to meet this demand, 100

billion garments are being produced

worldwide each year. About 20 percent

of the world’s wastewater is a direct

result of fabric dyeing and processing.

The concept of sustainability all over

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI 33

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

the world is being defined through

production and consumption in harmony

with natural resources, dynamic

collaborations and social influence. The

sustainability, with its environmental,

economic and social dimensions, is

the solution to many problems that the

humanity and the planet are facing.

Didem Aksoy, one of the partners of Terra,

expressing that they are working to be a

part of the solution regarding sustainability,

gave information about the new

product they launched. Aksoy said “Here

again, we launched Terra Natural Dyes,

which is a product group that came to

life within the scope of our sustainability

efforts, on Friday, July 1, in Fişekhane Istanbul.

At the launch, our guests learned

about the natural dyeing process with

Terra by listening to and watching Celia

from Blue Print Amsterdam. Then, they

ordered by choosing the colors and patterns

of the naturally-dyed socks which

would be prepared for them until the end

of the event. Right after, they watched

Terra’s Dance, explaining that natural

dyeing and colors are a means for us to

reconnect with nature, our roots, and

most importantly with each other. During

the event, our guests had the opportunity

to examine our collection prepared with

our Terra natural dyes, with the guidance

of our experts in the field.”

As Didem Aksoy mentioned in her presentation

at the launch, it is a journey

Denge set out on in order to minimize

the negative effects the fashion world

caused on our environment.

It is pretty clear that it is inevitable to design

what we wear with a different perspective.

Terra, which is entirely obtained

from plants and fruit wastes of farmers, is

offering us this different perspective and

is leading us to realize our improvement

potential as the fashion/textile world.

Water waste containing high levels

of toxins as a result of fabric dyeing,

becomes harmless to living things and

biodegradable with Terra natural dyes.

We would like to thank all our partners

who shared our dreams with us and did

not leave us alone at our event.

Terra hakkında daha fazla

bilgi edinmek için:

For more information

about Terra:

instagram: @terradyes

Sürüdürülebilirlik konusunda çözümün bir parçası olmak

için çalıştıklarını belirten Terra firma ortaklarından

Didem Aksoy, lansmanını yaptıkları yeni ürün hakkında

bilgi verdi. Aksoy, “İşte yine sürdürülebilirlik çalışmalarımız

kapsamında hayat bulmuş bir ürün grubumuz olan

Terra Doğal Boyaları’nın lansmanını 1 Temmuz Cuma

günü Fişekhane İstanbul’da gerçekleştirdik. Lansmanda

misafirlerimiz; Terra ile doğal boyama sürecini Blue

Print Amsterdam’dan Celia’dan dinleyerek ve onu

izleyerek öğrendiler. Ardından etkinlik sonuna kadar

kendileri için hazırlanacak doğal boyalı çoraplarının

renk ve desenlerini seçerek siparişlerini verdiler.

Hemen ardından doğal boyama sanatının ve renklerin

bizim için doğa ile köklerimiz ile ve en önemlisi

birbirimiz ile yeniden bağ kurmamıza aracı olduğunu

anlatan Terra’nın Dansı’nı izlediler. Misafirlerimiz

etkinlik boyunca alanında uzman arkadaşlarımızın

yönlendirmesi ile Terra doğal boyalarımızla hazırlanmış

koleksiyonumuzu inceleme fırsatı buldular” dedi.

Didem Aksoy’un lansmandaki sunumunda da bahsettiği

üzere, Denge’nin moda dünyasının çevremizde

oluşturduğu kötü etkileri en aza indirgemek için

çıktığı bir yolculuk.

Giydiklerimizi farklı bir bakış açısı ile tasarlamanın kaçınılmaz

olduğu çok net. Tamamen bitkilerden ve çiftçilerin

meyve atıklarından elde edilen Terra ise bu farklı bakış

açısını bize sunuyor ve moda/tekstil dünyası olarak iyileştirme

potansiyelimizi gerçekleştirmemize ön ayak oluyor.

Kumaş boyamanın bir sonucu olan yüksek oranlarda

toksin içeren su atığı, Terra doğal boyaları ile birlikte

canlılara zararsız ve doğada çözünebilir hale geliyor.

Etkinliğimizde hayallerimizi bizle paylaşan, bizi yalnız

bırakmayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

TEMMUZ | JULY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


36

EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

Denim Première Vision,

canlı, iş merkezli ilk Berlin şovuna

1.600 uluslararası ziyaretçi çekti

Denim Première Vision draws 1,600

international visitors to buoyant,

business-centric first Berlin edition

İki yıllık Dijital Denim Haftaları ve geçen Ekim ayında

Milano’da düzenlenen ilk fiziksel gösteriden sonra, Denim

Première Vision ilk kez bu 17 ve 18 Mayıs’ta Arena

Berlin’de gerçekleşti. Post-endüstriyel Kreuzberg semti

ile eski Sovyet semtleri Friedrichshain ve Treptow’un

kesiştiği noktada yer alan bölge, şimdilerde sanat ve

kreasyonun yoğun bir kavşak noktasıdır.

In a buoyant and festive atmosphere

- like the Denim PV Sunset Party, organized

with denim-maker NDL on the

event’s opening night - but most of all

focused-on business, industry professionals

manifested their enthusiasm for a

show held in the heart of an attractive

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI 37

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

and creative city such as Berlin, an

event that fully met their expectations in

terms of inspiration, materials sourcing,

search for new partners and business

development opportunities.

Denim Première Vision is a roving show,

and thus strives to ensure continuity

between its various editions. While the

show relies on new destinations to help

industry professionals conquer new

markets and discover fresh sources of

inspiration, the challenge lies in building

lasting relationships between these

many different players.

After an edition dedicated to the

spring-summer 2024 collections to be

held in Milan, at Superstudio Più, on 23 &

24 November 2022, Denim Première Vision

will be returning to Berlin in May 2023.

After two years of Digital Denim Weeks

and a first physical show in Milan last October,

Denim Première Vision took place

for the first time this 17 and 18 May at the

Arena Berlin. Located at the intersection

of the post-industrial Kreuzberg district

and the former Soviet districts of Friedrichshain

and Treptow, the area is now a

busy crossroads of art and creation.

The dynamic, cosmopolitan German

capital helped bring together and inspire

the international denim community

throughout the two-day show, which welcomed

83 exhibitors and over 1,600 visitors,

along with 1,800 professionals who

took an active part in the Digital Denim

Week from 16 to 20 May on the Première

Vision website and Marketplace.

Denim Première Vision, gezici bir şovdur ve bu nedenle

çeşitli sürümleri arasında sürekliliği sağlamaya çalışır. Gösteri,

endüstri profesyonellerinin yeni pazarları fethetmesine

ve yeni ilham kaynakları keşfetmesine yardımcı olmak

için yeni destinasyonlara dayanırken, zorluk, bu birçok

farklı oyuncu arasında kalıcı ilişkiler kurmakta yatıyor.

23 ve 24 Kasım 2022’de Milano’da Superstudio Più’de

düzenlenecek 2024 ilkbahar-yaz koleksiyonlarına

adanan bir gösterinin ardından, Denim Première Vision

Mayıs 2023’te Berlin’e geri dönecek.

Première Vision web sitesinde ve Marketplace’te

16-20 Mayıs tarihleri arasında Dijital Denim Haftası’nda

aktif olarak yer alan 1.800 profesyonelin yanı sıra

83 katılımcı ve 1.600’den fazla ziyaretçiyi ağırlayan,

dinamik, kozmopolit Alman başkenti, iki günlük gösteri

boyunca uluslararası denim topluluğunu bir araya

getirmeye ve ilham vermeye yardımcı oldu.

Şovun son derece uluslararası ziyaretçileri- özellikle alıcılar,

tasarımcılar ve sipariş vericiler- Milano baskısına

kıyasla %31 arttı. Konumlandırma açısından ziyaretçiler

oldukça yüksek bir seviyedeydi ve moda ve lüks

markaları, perakendecileri, saf kot giyim oyuncularını

ve e-pazarlama dünyasının oyuncularını içeriyordu.

Ziyaretçilerin %26’sı ile listenin zirvesinde yer alan Alman

alıcıların yanı sıra, fuara katılanların %74’ü Avrupa’dan

(İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Danimarka,

Hollanda, Polonya, İsviçre, Sırbistan, Belçika, Portekiz,

Avusturya...), Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa-Akdeniz

havzasından (Türkiye, Fas, Tunus), Asya (Hindistan,

Pakistan, Bangladeş, Çin, Japonya) ve Latin Amerika

(Brezilya, Arjantin) gelen uluslararası ziyaretçilerdi.

The show’s highly international visitors

- primarily buyers, designers, and

order-writers - were up 31% compared

to the Milan edition. In terms of their

positioning, visitors were of a notably

high level - and included fashion and

luxury brands, retailers, pure jeanswear

players, and web players.

Alongside German buyers, who topped

the roster with 26% of visitors, show attendees

were 74% international, coming

from Europe (Italy, United Kingdom,

France, Spain, Denmark, Netherlands,

Poland, Switzerland, Serbia, Belgium,

Portugal, Austria...), the United States,

the Euro-Mediterranean basin (Turkey,

Morocco, Tunisia), Asia (India, Pakistan,

Bangladesh, China, Japan) and Latin

America (Brazil, Argentina).

TEMMUZ | JULY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


Güvenli

Ticaret

Ticaret pek çok sıkıntılar barındırıyor.

Yaşanan tüm sıkıntılardan kurtulmanın

en güvenli yolu Türk Barter Ortak Pazarı’ndan

geçiyor. Stoklarınızı eriten, müşteri

kazandıran, atıl kapasitenizi değerlendiren

Barter Ortak Pazarı’na dahil olun.

Güvenli Ticaret yapın, Faizsiz Finans yapın.

Faizsiz

Finans


Stoklarınızı Eritiyoruz

Ürettiğiniz ürünlerin satışında zorluklar yaşıyorsanız,

Barter Ortak Pazarı’nda tüm ürünlerin satışını

gerçekleştirebilirsiniz.

Atıl Kapasitenizi Değerlendiriyoruz

İhracat yapıyorsanız, istenilen satışı gerçekleştiremediyseniz

veya ürettiğiniz ürünler elinizde kaldıysa; Türk Barter ile tüm atıl

kapasitenizi değerlendirebilirsiniz.

Yeni Müşteriler Kazandırıyoruz

Türk Barter Ortak Pazarı’nda yer alan 10.000’i aşkın üyemiz ile

sizlere yeni müşteriler kazandırıyoruz. 160’dan fazla sektörde

bulunan müşterilerimiz ile ticaretinizi genişletebilirsiniz.

Borçlarınızı Yapılandırıyoruz

Ticaret her zaman yolunda gitmez. Piyasadan tahsil

edemediğiniz alacaklarınızı, alacaklılarınıza

ödeyemediğiniz borçlarınızı barter ile yapılandırıyoruz.

Ticarette güvenli limanınız olmaya devam ediyoruz.


40

EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

Denim kot pazarı, 2030 yılına kadar

%4,2 ortalama yıllık birleşik

büyüme oranı ile küresel olarak

88,1 milyar dolara ulaşacak

Denim Jeans Market to Reach $88.1 Bn,

Globally, by 2030 at 4.2% CAGR

Harcama kapasitesindeki artış, denim kotların kişi başına tüketimi, vücut

tipine uygun kumaş konusundaki bilinç ve ofis işlerinde gündelik kıyafetlerin

kabul edilmesi, küresel denim kot pazarının büyümesini sağlıyor.

Rise in spending capacity, per capita consumption of the denim jeans,

consciousness regarding the cloths suitable for the body types, and

acceptance for casual wears for office work drive the growth of the

global denim jeans market.

Allied Market Research, “Beden Tipine göre (Dar Kesim,

Standart Kesim, Sıkı Kesim, Bol Kesim, Diğerleri), Fiyat

Noktasına göre (Genel, yüksek kaliteli), Son Kullanıcıya

göre (Erkekler, Kadınlar, Çocuklar), Dağıtım Kanalına

göre (Hipermarket ve Süpermarket, Hazır giyim mağazası,

Özel Mağaza, Online Satış Kanalı, Diğerleri) Denim

Kot Pazarı: Küresel Fırsat Analizi ve Sektör Tahmini, 2020-

Allied Market Research published a

report, titled, “Denim Jeans Market by

Fitting Type (Slim Fit, Regular Fit, Skinny Fit,

Relaxed Fit, Others), by Price Point (Mass,

Premium), by End User (Men, Women,

Children), by Distribution Channel (Hypermarket

and Supermarket, Convenien-

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI 41

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

ce clothing store, Specialty Store, Online

Sales Channel, Others): Global Opportunity

Analysis and Industry Forecast,

2020-2030”. According to the report, the

global denim jeans industry generated

$56.2 billion in 2020, and is anticipated to

generate $88.1 billion by 2030, witnessing

a CAGR of 4.2% from 2021 to 2030.

Prime determinants of growth

Rise in spending capacity, per capita

consumption of the denim jeans, consciousness

regarding the cloths suitable

for the body types, and acceptance

for casual wears for office work drive

the growth of the global denim jeans

market. However, work from home

practices, rise in popularity for loose-fitting

clothes, and adoption of voluntary

simple lifestyle hinder the market

growth. On the other hand, increase in

disposable income in the developing

countries of Asia-Pacific, such as India

and China, has increased the expenditure

on personal grooming and clothing.

This presents new opportunities in

the coming years.

The slim fit segment to maintain its

leadership status throughout the

forecast period

Based on fitting type, the slim fit segment

held the highest market share in

2020, accounting for more than two-fifths

of the global denim jeans market,

and is estimated to maintain its leadership

status throughout the forecast

period. Development in denim fabric

and availability of slim fit denim jeans in

various patterns boost the demand for

slim fit denim jeans. However, the skinny

fit segment is projected to manifest the

2030” başlıklı son raporunu yayınladı. Rapora göre,

küresel denim kot endüstrisi 2020’de 56,2 milyar dolarlık

bir hasıla oluşturdu ve 2021’den 2030’a kadar %4,2’lik

bir ortalama yıllık birleşik büyüme oranı tanıklık ederek

2030’a kadar 88,1 milyar dolar üretmesi bekleniyor.

Harcama kapasitesindeki artış, denim kotların kişi

başına tüketimi, vücut tipine uygun kumaş konusundaki

bilinç ve ofis işlerinde gündelik kıyafetlerin kabul

edilmesi, küresel denim kot pazarının büyümesini

sağlıyor. Ancak evden çalışma uygulamaları, bol kıyafetlerin

popülaritesinin artması ve gönüllü basit yaşam

tarzının benimsenmesi pazarın büyümesini engelliyor.

Öte yandan, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan

Asya-Pasifik ülkelerinde harcanabilir gelirdeki artış,

kişisel bakım ve giyim harcamalarını artırdı. Bu, önümüzdeki

yıllarda yeni fırsatlar sunuyor.

Dar kesim segmentinin öngörülen dönem için

liderliğini koruması bekleniyor

Beden tipine bağlı olarak, dar kesim segmenti

2020’de en yüksek pazar payına sahip oldu ve küresel

denim kot pantolon pazarının beşte ikisinden fazlasını

oluşturdu ve tahmin dönemi boyunca liderlik durumunu

koruyacağı tahmin ediliyor. Denim kumaştaki

gelişmeler ve çeşitli desenlerde dar kesim denim

kotların mevcudiyeti, dar kesim denim kotlara olan

talebi artırıyor. Ancak, sıkı kesim segmentinin 2021’den

2030’a kadar %6,0’lık en yüksek birleşik yıllık büyüme

oranını göstermesi bekleniyor. Sıkı kesim denim kot

pantolonlar, modaya uygun ve şık göründükleri için

kadın segmentinde daha popüler.

Tahmin süresi içinde erkek segmenti lider konumunu

sürdürecek

Son kullanıcı bazında, erkek segmenti 2020’de küresel

denim kot pantolon pazarının neredeyse yarısına katkıda

bulunarak en büyük paya sahip oldu ve tahmin

döneminde lider konumunu sürdürmesi bekleniyor.

Bunun nedeni, en büyük ünlülerin, sporcuların ve

diğer sanatçıların modaya dikkat etmesi ve Wrangler,

Calvin Klein, AG Adriano Goldschmied, Rag &

TEMMUZ | JULY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


42

EXCLUSIVE SPONSORED BY

DENİM TERBİYE DOSYASI

DENIM FINISHING EXCLUSIVE

Bone ve diğerleri gibi dünyanın en büyük denim kot

markalarından bazılarıyla iş birliği yapmasıdır. Bununla

birlikte, kadın segmentinin 2021’den 2030’a kadar

%5,0’lik en büyük yıllık birleşik büyüme oranını göstermesi

bekleniyor. Çalışan kadınların harcama kapasitesindeki

artış, kadınlar arasında yüksek gelire yönelik

denim kot pantolon talebini tamamlıyor.

Kuzey Amerika, 2030’a kadar hakimiyetini sürdürecek

Bölge bazında Kuzey Amerika, küresel denim kot pantolon

pazarının yaklaşık beşte ikisini oluşturarak 2020

geliri açısından en yüksek pazar payına sahipti. Bunun

nedeni, renkli denim kot pantolonların popülaritesinin

artması ve daha yeni stillerin ve premium fiyat tabanlı

kot kotların piyasaya sürülmesidir. Bununla birlikte, Asya-Pasifik

bölgesinin tahmin döneminde %6,2’lik en hızlı

yıllık birleşik büyüme oranına tanık olması bekleniyor.

Çalışan kadın sayısındaki artış, hızlı kentleşme, yükselen

ekonomilerde yaşam tarzlarının batılılaşmasının artması

ve moda bilincinin artması, bu bölgede küresel

denim kot pazarının büyümesini sağlayan faktörlerdir.

Raporda Önde Gelen Pazar Oyuncuları Canatiba

Denim Industry, Diesel S.p.A, H & M Hennes & Mauritz

AB, Jack & Jones, Kontoor Brands, Inc., Lee Cooper,

Levi Strauss & Co., Monte Carlo Fashions Ltd., PVH

Corp ve Under Armour, Inc olarak öngörülüyor.

Raporun tam ve örnek kopyası aşağıdaki bağlantıdan

alınabilir veya satın alınabilir:

https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/12446

highest CAGR of 6.0% from 2021 to 2030.

Skinny fit denim jeans are more popular

in the women segment as they look

fashionable and stylish.

The men segment to maintain its lead

position during the forecast period

Based on end user, the men segment

accounted for the largest share in 2020,

contributing to nearly half of the global

denim jeans market, and is projected

to maintain its lead position during the

forecast period. This is due to the fact

that biggest celebrities, athletes, and

other artists are paying attention toward

fashion and collaborating with some of

the world’s biggest denim jeans brands,

such as Wrangler, Calvin Klein, AG

Adriano Goldschmied, Rag & Bone, and

others. However, the women segment

is expected to portray the largest

CAGR of 5.0% from 2021 to 2030. Rise in

spending capacity of working women

supplement the demand for premium

denim jeans among women.

North America to maintain its

dominance by 2030

Based on region, North America held

the highest market share in terms of

revenue 2020, accounting for nearly

two-fifths of the global denim jeans market.

This is due to rise in popularity of colored

denim jeans and launch of newer

styles and premium price-based denim

jeans. However, the Asia-Pacific region

is expected to witness the fastest CAGR

of 6.2% during the forecast period. Rise

in number of working women, rapid

urbanization, increase in westernization

of lifestyles in emerging economies, and

rise in fashion consciousness are the factors

that propel the growth of the global

denim jeans market in this region.

Leading Market Players are also forecasted

on the report as Canatiba Denim

Industry, Diesel S.p.A, H & M Hennes

& Mauritz AB, Jack & Jones, Kontoor

Brands, Inc., Lee Cooper, Levi Strauss

& Co., Monte Carlo Fashions Ltd., PVH

Corp. and Under Armour, Inc.

The complete and sample copy of the

report could be received or purchased

at the following link:

https://www.alliedmarketresearch.com/

purchase-enquiry/12446

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


44

PANORAMA

Epson, Monna Lisa ile fuarda şov yaptı

Epson Como Baskı Teknolojileri şirketi, 14-18 Haziran’da İstanbul’da

düzenlenen Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’nda saatte 155 metrekarelik

tekstil baskısı yapan modeli Monna Lisa ML-8000’i ile şov yaptı. Monna Lisa,

bir fabrika ortamındaki gibi hiç durmadan çalışarak yüksek renk kalitesiyle

yaptığı baskıları, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilere tanıttı.

Global teknoloji lideri Epson’a bağlı Epson Como

Baskı Teknolojileri şirketi, 14-18 Haziran tarihlerinde

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Tekstil Makineleri

Fuarı’nda saatte 155 metrekarelik tekstil baskısı

yapabilen modeli Monna Lisa ML-8000’i tanıttı.

Fuarda tekstil piyasası operatörleri, heyecanla

beklenen modeli İstanbul’da yakından inceledi.

Epson Como Baskı Teknolojileri, uluslararası fuarda

esneklik ve sürdürülebilirlik için dijital tekstil pazarının

ihtiyaçlarını karşılamak üzere performans ve kullanı-

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


labilirliği birleştiren Monna Lisa serisinin giriş modeli Monna Lisa ML-8000’i

sergiledi. Epson Türkiye Geniş Format Kanal Satış Yöneticisi Ersel Şamiloğlu,

ilk defa Türkiye’de sergilenen yeni yazıcı modeli ML-8000 ile bir kez

daha Epson kalitesini ziyaretçilere canlı olarak sunma şansı yakaladıklarını

söyledi. Epson’a büyük bir ilgi olduğunu vurgulayan Şamiloğlu şöyle

konuştu: “Ziyaretçiler yeni ML-8000 ile çok yakından ilgilendiler. Yerli ziyaretçilemiz

dışında birçok farklı ülkeden ziyaretçimiz oldu. ML-8000 tekstil

yazıcısı, fabrika ortamındaki gibi hiç durmadan çalıştı ve üstün renk

kalitesine sahip baskılar aldı. Fuarda ML8000’i pigment boya ile direk

kumaşa baskı alarak sergileme şansımız oldu. Epson İtalya, Epson Türkiye

ve Epson Ortadoğu ekipleri çok güçlü bir kadro ile ziyaretçileri karşıladı.”

Çevre dostu baskı için

En yeni 8 Precision Core baskı kafasıyla ML-8000, saatte 155 metrekarelik

(600x600 dpi) baskı hızına ulaşabiliyor. ML-8000, yüksek baskı

kalitesi, üretkenlik ve minimum aksama süresiyle istikrarlı çalışma imkanı

sunuyor. Bu yeni nesil model, uygun fiyata kolay çalıştırma özellikleriyle

dijital baskıya geçmek isteyen şirketler için en ideal yazıcı olarak biliniyor.

ML-8000, Asit, Reaktif, Dağıtma ve Pigment formülasyonlarında

gazı alınmış bir vakum paketinde bulunan Epson GENESTA mürekkeplerini

kullanıyor. Çevre dostu tekstil baskısı için dünya çapında tanınan

standartları karşılamak için ECO PASSPORT sertifikasına sahip olan mürekkepler

ayrıca Asit mürekkebi Bluesign ile birlikte Reaktif ve Pigment

mürekkepler ECOCERT tarafından GOTS onaylı.

Tek tedarikçi çözümü

Monna Lisa, üretim döngüsü boyunca maksimum yardım sağlayan

eksiksiz ve entegre bir sistem olan yüksek teknolojili ‘Total Solution’ın

kalbinde yer alıyor. Tüm bileşenler için tek bir tedarikçi bulunuyor: yazıcı

kafası, mürekkepler, kimyasal işlem öncesi ve sonrası ile mühendislik

desteği. ‘Dijital Tekstil Vadisi’ alanında lider şirketler olan For.Tex ve F.lli

Robustelli’den oluşturulan Epson Como Baskı Teknolojileri, Epson İtalya’nın

bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

expert at

drawing your

fibres to

perfection

Rolls, godets, heating elements

and custom built machines for heat

treatment and drawing of synthetic

fi laments. Win – OLT ® yarn tension

on-line monitoring systems.

Engineered and produced in Switzerland

Retech Aktiengesellschaft

CH-5616 Meisterschwanden

info@retech.ch www.retech.ch


46

PANORAMA

Hint pamuk üretimi önümüzdeki

on yılda artış kaydedecek

Indian cotton production

to enhance this decade

Hindistan’ın pamuk üretimi 2030 yılına kadar 43 milyon balyaya (her biri 170 Kg) ulaşabilir.

India’s cotton production might reach 43 million bales (170 Kgs each) by 2030.

Hindistan’ın pamuk üretimi 2030 yılına kadar 43

milyon balyaya (her biri 170 Kg) ulaşabilir.

Hint Tekstil Endüstrisi Konfederasyonu, Küresel

Pamuk Günü kutlamalarının bir parçası olarak

Hindistan pamuk sektörü hakkında bilgilendirici

bir sanal etkinlik düzenledi.

Verimlilik, kalite ve kirlilik konuları tartışmanın

merkezinde yer aldı.

Hindistan pamuk sektörünü on yıllardır takip

eden kıdemli gazeteci Bay G. Chandrasekar,

Hindistan pamuk üretiminin bu on yılın sonunda

yaklaşık 42-43 milyon balya (170 Kg/balya) olması

bekleniyor dedi. Chandrasekar, Hindistan

tüketiminin 40 milyon balyaya ulaşabileceğini

ve talebin artabileceğini ekledi.

Paydaşlar, kalitenin hem kirlilik hem de tağşiş

açısından önemini vurguladılar. Hindistan

Pamuk Derneği Başkanı Atul Ganatra, çiftlik düzeyinde

kirlilik bilincinin arttığını ve çırçır proseslerindeki

sorunun ele alınması gerektiğini belirtti.

Etkinlik, verimi artırmanın ve kaliteye dikkat etmenin

önemini vurgulayan Hindistan Hükümeti

Tekstilden Sorumlu Sayın Bakanı Piyush Goyal

tarafından onurlandırıldı. Goyal, “laboratuvardan

çiftliğe” araştırma dönüşümünün önemini

vurguladı ve paydaşları “kalite kültürü” üzerinde

çalışmaya teşvik etti.

Bakan, Hint tekstil sektörünü küresel bir oyuncu

olmaya teşvik etti

Hindistan’da hektar başına verim konusunun

olduğuna dikkat çekiyor.

Bakan, 457 Kg/hektar ile dünya ortalaması

olan 757 Kg/hektarın çok gerisinde kalan

Hindistan’daki verim sorununa işaret ederek,

Hindistan tekstil sektörünü küresel bir oyuncu

olmaya davet etti.

By Seshadri Ramkumar, Professor,

Texas Tech University

The Confederation of Indian Textile Industry, as

part of Global Cotton Day celebration organized

an informative virtual event on Indian

cotton sector.

Productivity, quality and contamination issues

occupied the center stage of discussion.

Indian cotton production is expected to be

about 42-43 million bales (170 Kgs/bale) by the

end of this decade, stated Mr. G. Chandrasekar,

senior journalist who has been covering

the Indian cotton sector for many decades.

Indian consumption may reach 40 million ba-

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


les and the demand may see increase,

added Chandrasekar.

Stakeholders emphasized the importance

of quality both in terms of contamination

as well as adulteration. Awareness

of contamination has been increasing

at farm level and the issue at gin level

needs addressing, stated Atul Ganatra,

President of Cotton Association of India.

The event was graced by Mr. Piyush Goyal,

Honorable Union Minister of Textiles, Government

of India, who emphasized the

importance of enhancing the yield and

paying attention to quality. He highlighted

the importance of research translation,

“lab to farm,” and nudged the stakeholders

to work on the “culture of quality.”

The minister encouraged the Indian textile

sector to be a global player pointing out

to the yield per hectare issue in India, which

is at 457 Kg/hectare that is far behind

the global average of 757 Kg/hectare.

While yield and quality issues are getting

the right focus, there is a timely need to

enhance the market for cotton both in

terms of geographical outreach and products.

In this regard, possibility of collaborations

to enable cotton as a sustainable

candidate in the technical textiles sector

has to be given serious discussion.

An ongoing collaboration between Texas

Tech University, USA and Aruppukkotai,

India-based Jayalakshmi Textiles has

resulted in cotton-based oil absorbent.

Jayalakshmi Textiles has been a leading

cotton spinner and its efforts to venture

into technical textiles products is a positive

direction towards diversification.

Verim ve kalite konularına doğru odaklanma

sağlanırken hem coğrafi erişim

hem de ürünler açısından pamuk pazarını

geliştirmek için yerinde çabalara

ihtiyaç vardır. Bu bağlamda pamuğun

teknik tekstiller sektöründe sürdürülebilir

bir aday olmasını sağlayacak iş birliklerinin

mümkünatı ciddi şekilde tartışılmalıdır.

ABD, Texas Tech Üniversitesi ve Aruppukkotai,

Hindistan merkezli Jayalakshmi

Textiles arasında devam eden bir iş birliği

pamuk bazlı yağ emici ile sonuçlandı.

Jayalakshmi Textiles lider bir pamuk iplikçisidir

ve teknik tekstil ürünlerine girme

çabaları, çeşitlendirmeye yönelik olumlu

bir yön olarak görülmektedir.


48

İSVİÇRE DOSYASI

SWISS SURVEY

Techtextil Frankfurt’ta

İsviçre Tekstil Makineleri Pavyonu

Swiss Textile Machinery Pavilion at

Techtextil Frankfurt (© 2022, Swissmem)

Techtextil Frankfurt’taki İsviçre Tekstil Makineleri Birliği Pavyonu’nun ziyaretçileri,

gelecekteki projeleri için teknoloji ortakları bulmak için kesinlikle doğru yerdeydi.

Dernek üyeleri, gerçek inovasyon ve güçlü ortaklıklar için bir platform olarak

bu tür etkinliklerden her zaman en iyi şekilde yararlandıklarından, ilham verici

tekstil makineleri çözümlerini de görebildiler. İsviçreli şirketler, gerçek uygulama

geliştirmeyi teşvik etmek için mühendislik bilgisine ve süreç uzmanlığına sahiptir.

Visitors to the Swiss Textile Machinery Association Pavilion at Techtextil Frankfurt

were definitely in the right place to find technology partners for their future projects.

They could also see inspiring textile machinery solutions, as association members

always make the most of such events as a platform for real innovation and

strong partnerships. The Swiss companies have the engineering know-how and

process expertise to foster genuine application development.

İlham veren çözümler ve

güçlü ortaklıklar

Teknik tekstiller için

İsviçre Tekstil Makineleri teknolojisi ve yenilikleri

Inspiring solutions and

strong partnerships

Swiss Textile Machinery technology and

innovations for technical textiles

Teknik tekstiller geniş bir uygulama yelpazesini

kapsar ve uzman enstitüler ve üniversiteler

tarafından yapılan yoğun araştırmalar sayesinde

büyümeye devam etmektedir. İsviçre

Tekstil Makineleri Birliği’nin birçok üyesi, bu tür

kuruluşlarla uzun süredir devam eden ortaklığını

sürdürmektedir. İnovasyonlar genellikle ortak

Technical textiles cover a vast range of

applications, and it’s still growing thanks to

intensive research by specialist institutes and

universities. Many members of the Swiss Textile

Machinery Association maintain long-standing

partnership with such bodies. Innovations

are often joint efforts, building on the DNA of

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


İSVİÇRE DOSYASI

SWISS SURVEY

49

Swiss textile machinery companies – another

characteristic which makes them attractive

partners for their customers.

Feel-good technical fabrics

Some technical textiles feel like a second skin.

A well-known example is activewear from

the ‘sport tech’ field. Activewear includes

breathable clothing, usually consisting of a

three-layer-laminate: an inner lining, a breathable

membrane in the center, and an outer

fabric. The challenge is to bond the individual

layers without losing breathability or softness,

while meeting technical requirements such as

resistance to a number of wash cycles.

çabalardır ve İsviçre tekstil makine şirketlerinin

DNA’sını temel alır; bu da onları müşterileri için

çekici ortaklar yapan bir başka özelliktir.

İyi hissettiren teknik kumaşlar

Bazı teknik tekstiller ikinci bir deri hissi verir.

İyi bilinen bir örnek, ‘spor teknolojisi’ alanından

aktif giyimdir. Aktif giyim, genellikle üç

katmanlı laminattan oluşan nefes alabilen

giysiler içerir: bir iç astar, ortada nefes alabilen

bir zar ve bir dış kumaş. Buradaki zorluk,

tek tek katmanları nefes alabilirlik veya yumuşaklık

kaybetmeden yapıştırırken, bir dizi

yıkama döngüsüne dayanıklılık gibi teknik

gereksinimleri karşılamaktadır.

Technical textiles in sport tech: knitted upper material

for sneakers (© 2022, Steiger Participations)

Spor teknolojisinde teknik tekstiller:

spor ayakkabılar için örme üst malzeme

TEMMUZ | JULY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


50

İSVİÇRE DOSYASI

SWISS SURVEY

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik için iddialı

standartların yanı sıra en yüksek kalite gereksinimlerini

karşılayan yapıştırma çözümleri, Santex

Rimar Group’tan Cavitec markası tarafından

yeniden keşfedildi. Bu şirketin hotmelt (sıcak

eriyik) teknolojisi, tekstillere sıcak, erimiş halde

uygulanan tek bileşenli polimerleri kullanır. Sıcak

eriyiklere dayalı yapıştırma hem su hem de solvent

içermez. Ekolojik bir avantaj olan kurutma

ve egzoz havası temizliği gerekli değildir. Enerji

tüketimi de önemli ölçüde daha düşüktür. Cavitec

hotmelt teknolojisi ayrıca güvenli, yüksek

kaliteli ve sürdürülebilir lamine tıbbi koruma

kumaşları için geliştirilmiştir. Bu kumaşlar yıkanabilir,

sterilize edilebilir ve tekrar kullanılabilir.

Katma değerli bir ikinci cilt, Jakob Müller

Group’un yerleşik bir açık hava moda markası

için bir enstitü ile iş birliğinin sonucu olup iç ceket

olarak uygulanan bir ısıtma keçesi tasarladılar.

Isıtmalı iç kaplamaya sahip dış mekân donanımı,

kullanıcıya soğuk bir iklimde bile rahat bir his

verir. Isıtma keçesi özellikle hafiftir, nefes alabilir,

esnektir ve üç sıcaklık seviyesine ayarlanabilir.

Jakob Müller Group’un multi direct dokuma

(MDW) teknolojisi sayesinde bu avantajlara sahip

kumaşlar artık mümkün. Lake ile yalıtılmış bir ısıtma

teli, MDW teknolojisi kullanılarak ana tekstile

bir “meander” (verici) olarak yerleştirilir. Teknoloji

hem etiket dokuma makineleri hem de en yeni

nesil şerit dokuma makineleri ile sunulmaktadır.

Tekstil cep hesaplayıcısı, bir tekstil araştırma

enstitüsü ile iş birliği içinde geliştirilen, geleceğe

yönelik bir başka MDW tabanlı uygulamadır.

Güvenlik ve sağlık

Araç hava yastıkları için hayat kurtaran güvenilirlik

şarttır. Yüksek güvenlik unsurlarını yerine

getirmeleri ve bir kaza meydana geldiğinde

birkaç saniye boyunca şişirilmiş halde kalmaları

gerekir. Düz dokuma kumaştan (kesilmiş ve

dikilmiş) yapılan hava yastıkları, şişirme aşamasında

dikiş yerlerinde zayıflık gösterebilir.

Stäubli’nin en son Jakar teknolojisi, tek parça

dokuma (OPW) hava yastıklarının üretilmesini

sağlayarak tek bir işlemde şekil ve yapı oluşturur.

Nihai ürün, dokuma dikişlere sahip kapalı bir

yastıktan oluşan bir hava yastığıdır. OPW hava

yastığı dokuma, üretim adımlarının sayısını azaltır

ve güvenlik unsurlarını artırır. Stäubli’nin yeni

dokuma teknolojisinin bir diğer büyük avantajı,

yanal korumanın (koltukta veya kapının üstündeki

tavanda) standart hale geldiği ve otomobil

şekliyle uyumlu olarak tasarlandığı günümüzün

orta ve üst sınıf otomobillerinde gereken

formatlardaki esnekliktir. Güvenli hava yastıkları,

modern yüksek hızlı dokuma makinelerinde

dokunmaktadır. Çözgü malzemesi, kumaş

Bonding solutions meeting top quality requirements,

as well as ambitious standards for environmental

protection and sustainability, were

reinvented by the Cavitec brand from the Santex

Rimar Group. This company’s hotmelt technology

uses one-component polymers applied

to textiles in a hot, molten state. Bonding based

on hotmelts is both water- and solvent-free.

Drying and exhaust air cleaning are not necessary,

which is an ecological advantage. Energy

consumption is also significantly lower. Cavitec

hotmelt technology is also developed for

laminated medical protection fabrics which are

safe, high-quality and sustainable. These fabrics

can be washed, sterilized, and used again.

A second skin with added value is the result of

Jakob Müller Group’s cooperation with an institute

for an established outdoor fashion brand.

They have devised a heating mat applied as

an inner jacket. Outdoor gear with a heated

inlay offers the wearer a comfortable feeling

even in a cold climate. The heating mat is particularly

light, breathable, flexible and adjustable

to three temperature levels.

Fabrics with these advantages are now possible

thanks to multi direct weaving (MDW)

technology from the Jakob Müller Group. A

lacquer-insulated heating strand is inserted

into the base textile as a ‘meander’ using

MDW technology. The technology is offered

with both label weaving machines and the

latest generation of ribbon weaving machines.

The textile pocket calculator is another MDW

based future-oriented application developed

in cooperation with a textile research institute.

Safety and health

Life-saving reliability is a must for vehicle airbags.

They have to fulfil high security aspects,

and must remain inflated for several seconds

when an accident occurs. Airbags made of

flat-woven fabric – cut and seamed – can show

weakness at seams during the inflation phase.

Latest Jacquard technology by Stäubli enables

one-piece-woven (OPW) airbags to be produced,

creating shape and structure in a single

process. The final product is an airbag consisting

of a sealed cushion with woven seams. OPW

airbag weaving reduces the number of production

steps, and increases the security aspects.

Another big advantage of Stäubli’s new

weaving technology is the flexibility in formats

required in today’s mid- and upper-range cars,

where lateral protection (in the seat or in the

roof over the door) has become standard and

is designed in line with the car shape. Safe

airbags are woven on modern high-speed

weaving machines. The warp material, the

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


DAHA GÜÇLÜ, DAHA EKONOMİK, DAHA ESNEK, DAHA ÜRETKEN,

DAHA HIZLI, DAHA ÇEVRECİ, DAHA BENZERSİZ, DAHA ÖZELLİKLİ

YENİ PASHA4 RAM MAKİNESİ İLE YAKINDA TANIŞACAKSINIZ

YOU SOON MEET THE NEW PASHA4 STENTER MACHINE

STRONG

ECONOMIC

FLEXIBLE

PRODUCTIVE

FASTER

ENVIRONMENTALLY

FRIENDLY

UNIQUE

FEATURED

www.effeendustri.com

/effeendustri


52

İSVİÇRE DOSYASI

SWISS SURVEY

desenlerinin çeşitliliği ve hassas şekillendirilmiş

hava yastıklarının önemi, sağlam ve güvenilir

bir jakar makinesinin kullanılmasını gerektirir.

Ortopedik hastalar için bir devrim, özel sağlık

pazarının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş

kompresif iplikleri kullanan Steiger Participations’ın

bir örgü makinesidir. Bu makine

modeli özel olarak işlemeli elastik ipliklerle

üretim için tasarlanmıştır ve garantili nihai ürün

kalitesi ile optimum performans sunar.

Ortopedik alanda, birçok Steiger düz örgü makinesi

halihazırda otomatik, özel yapım üretim

sistemleri olarak çalışmaktadır. Örneğin, yaralı

bir uzvun boyutları doktor tarafından alınır ve

web tabanlı bir uygulamaya beslenir. Doktor,

öğenin çeşitli bölümlerinde sıkıştırma sınıfını

seçer ve yazılım tarafından oluşturulan bir veri

dosyası, önceden yapılandırılmış bir programı

otomatik olarak uygular. Herhangi bir insan

müdahalesi gerekmeden, ürün hastanın boyutlarına

tam olarak uyacak şekilde makinede

oluşturulur ve üretilir. Her ürün farklıdır ve genellikle

48 saat içinde hazır hale gelmektedir.

Pazara hazır teknik tekstiller

Teknik tekstillerin çekici bir havası var. İsviçre

Tekstil Makineleri Birliği Genel Sekreteri Cornelia

Buchwalder, “Teknik tekstil sektöründe gelişmeye

hevesli pazarları ve firmaları gözlemliyoruz.

Yeni uygulamalarla başarılı iş kurma fikri heyecan

verici,” diyor. “Teknik tekstil gelişmeleri, bir

ürün piyasaya sürülmeye hazır olana kadar son

derece zaman ve maliyet alıcıdır. Bu nedenle

ortaklar bazen öğrenme dönemleri ve belirsiz

yatırım getirisi bekleyebilirler.”

Ancak İsviçre Tekstil Makineleri şirketleri, onlarca

yıllık- bazı durumlarda yüz yıldan fazla- uzmanlığa

sahiptir ve tekstil endüstrisinin yaşadığı birçok

zorlu aşamadan başarılı şekilde çıkmalarını sağlayan

kanıtlanmış inovasyon geçmişine sahiptir.

Frankfurt’taki Techtextil etkinliği sırasında İsviçre

Tekstil Makineleri Pavyonu’ndaki üyelerin stantlarında

yeni fikir alışverişleri, beyin fırtınaları ve

serbest münazaralar gerçekleşti. “Müşteriler

ve araştırmacılar, henüz keşfedilmemiş olanın

ihtimalini keşfetmek için İsviçreli tekstil makine

şirketleriyle bir araya geldi. Pavyonumuzu

gelecekteki yeniliklerin bir kıvılcım yakaladığı

yer olarak görüyoruz,” diyor Buchwalder. Hibrit

iplikler alanındaki diğer gelişmeler sıcak bir

konuydu. Bunun bir örneği, karbonun tüm tipik

özelliklerine ve avantajlarına sahip olan, ancak

aynı zamanda karbon elyafları termoplastiklerle

birleştirerek kaynakların dikkatli kullanımına

öncelik veren bir ipliğin üretilmesini içerir.

variety of fabric patterns, and the importance

of precisely shaped airbags require the use of

a robust and reliable Jacquard machine.

A revolution for orthopaedic patients is a knitting

machine from Steiger Participations, which uses

compressive yarns developed to meet the needs

of the specific health market. This machine

model was exclusively designed for production

with inlaid elastic yarns and offers optimum performance

with guaranteed final product quality.

In the orthopaedic field, many Steiger flat

knitting machines have already been operating

as automatic, custom-made production

systems. For example, the dimensions of an

injured limb are taken by the doctor and fed

into a web-based application. The doctor

selects the compression class in the various

sections of the item and a data file created by

the software automatically applies a preconfigured

program. With no human intervention

required, the program is generated and produced

on the machine, precisely matching the

patient’s dimensions. Each product is different,

and generally available within 48 hours.

Market-ready technical textiles

Technical textiles have a compelling aura.

“We observe markets and companies being

keen on developing in the technical textile

industry. It’s challenging to establish successful

business with new applications,” says Cornelia

Buchwalder, Secretary General of the Swiss

Textile Machinery Association. “Technical

textiles developments are extremely time- and

cost-consuming until a product is ready to be

launched. So partners can sometimes expect

learning periods and uncertain ROI.”

But Swiss Textile Machinery companies have

expertise spanning many decades – in some

cases over a hundred years – and have the

proven track record of innovation which enabled

them to survive the many difficult phases

the textile industry has experienced.

New ideas were exchanged, brainstormed, and

discussed freely at members’ booths at the Swiss

Textile Machinery Pavilion during the recent Techtextil

in Frankfurt. “Customers and researchers

met Swiss textile machinery companies to explore

the possibility of the not-yet-invented. “We

regard our Pavilion as the place where future

innovations catch a spark,” says Buchwalder.

Further developments in the field of hybrid yarns

were a hot topic. One example of this involves

producing a yarn which has all the typical

characteristics and advantages of carbon – but

which also prioritizes careful use of resources,

combining carbon fibres with thermoplastics.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


54

İSVİÇRE DOSYASI

SWISS SURVEY

Elyaf çekmede mükemmellik, Retech’in

basit hedefidir. Ancak bunu müşterileri

için başarmak, makine yatırımlarını

korurken yüksek kaliteli ürünler için

hassas ısı yönetimine izin vermek

sıcaklık vericileri, izleme cihazları ve

kontrolörlerde gelişmiş teknoloji gerektirir.

Perfection in drawing fibers is Retech’s simple

goal. But achieving this for its customers’

demands sophisticated technology in

temperature transmitters, monitoring devices

and controllers, to allow precise heat

management for high-quality products,

while protecting machine investments.

Sıcaklık kontrolü – her derece önemlidir

Retech teknolojisindeki yenilikler,

filament üretimindeki

uzmanlığının altını çiziyor

Temperature control – every degree matter

Retech technology innovations

underline its expertise

in filament production

Hassas sıcaklık ölçümü ve kontrolü, ‘mükemmel’

elyaf için temel gereksinimlerdir ve yüksek

performanslı iplikler için kesinlikle çok önemlidir.

Retech, en zorlu uygulamalar için bile ideal

sıcaklığı sağlama ve sıcaklığın her yönünü

kontrol etme teknolojisine sahiptir.

Precise temperature measurement and control

are basic requirements for the ‘perfect’ fiber

– and absolutely crucial for high-performance

yarns. Retech has the technology to secure the

ideal temperature and control every aspect of

it, even for the most demanding applications.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


56

İSVİÇRE DOSYASI

SWISS SURVEY

Her Retech geliştirmesi, kapsamlı araştırma

ve pratik uzmanlığın sonucudur. Godet rulo

sıcaklık yönetimine yönelik yenilik üçlüsü

tipiktir: Hassas, güvenilir, kullanımı kolay ve

dayanıklıdır, Endüstri 4.0’ı destekler ve müşterinin

yatırımını güvence altına alır. Başka hiçbir

gode rulo üreticisi bu sofistike ve akıllı sıcaklık

kontrol çözümleriyle boy ölçüşemez.

Nihai sıcaklık doğruluğu için teknoloji

Sıcaklık vericileri esas olarak çok bölgeli ısıtmalı

gode ruloları ile uygulanır. Bu vericiler temassız

indüksiyon veri iletimi ile çalışırlar. Sıcaklık

modülleri, dönen bir sıcaklık sinyalini sabit bir

alıcıya iletir. Retech sıcaklık vericilerinin en zorlu

elektromanyetik ortamda çalıştığı kanıtlanmıştır.

Kirlilik, yüksek dış sıcaklıklar ve yıllanma,

sıcaklık ölçümünün hassasiyetini etkilemez.

Retech’in godet silindirleriyle sıcaklık ölçümü,

eş zamanlı dönüş yapan bir sensör çatalı ile

gerçekleşmektedir (bu, PT100 sıcaklık ölçüm

elemanları ve sıcaklık verici rotor anlamına

gelmektedir). Sensör çatalı, elektroniği

ve kontrol ünitesinde yakın zamanda köklü

değişiklikler yapıldı. En son elektronik ve yeni

malzemeler, ölçüm sinyalini kurcalayabilecek

rahatsız edici etkileri telafi eder. Değişiklikler,

ölçüm sinyalinin yalnızca kullanımdaki PT100

elemanının doğruluğuna bağlı olduğu anlamına

gelir- ve Retech, en yüksek standart ve

DIN normuna sahip PT100 elemanlarını kullanır.

Üretim sırasında, maksimum hassasiyeti

garanti etmek için her sensör çatalı ayrı ayrı

kalibre edilir. Tekli kalibrasyon, komple gode

silindirinin kalibre edilmesine kıyasla ek bir

fayda sağlar: nadiren bir arıza durumunda,

etkilenen sensör çatalı, bir gode kalibrasyonu

gerektirmeden hızlı bir şekilde değiştirilebilir.

İkinci bir özellik, saf sıcaklık verilerini garanti

eder. Ölçülen değerler, gode silindirinin statik

kısmına temassız olarak iletilir. Bu, ölçüm verilerinin

etkilemesinden kaynaklanan kirlenmeyi

veya aşınmayı ve yıpranmayı önler.

Endüstri 4.0’a giden güvenli yol

Mükemmel veri güvenliği için Retech, verileri

analiz eden ve iletişim protokolüne entegre

eden UTL izleme cihazını sunar. Avantajlar,

tüm sıcaklık boyutlarının kapsamlı bir görünümünden,

her bölgedeki, yataklardaki ve

indüktördeki sıcaklık değerlerinin ana sistem

aracılığıyla görselleştirilmesi ve kontrol edilmesinden

kaynaklanır.UTL, filament iplik üreticilerini

Endüstri 4.0’a yönlendiriyor.

Sıcaklık vericisi ve UTL izleme cihazının kombinasyonu

benzersiz bir güvenlik sistemi oluşturur.

Bir sapma durumunda uygun eylemi mümkün

kılarak ilgili tüm sıcaklık unsurlarını kontrol eder.

Every Retech development is the result of comprehensive

research and practical expertise.

Its trio of innovations for godet roll temperature

management are typical: they are precise,

reliable, easy to handle, and durable, supporting

Industry 4.0 and securing the client’s

investment. No other godet roll manufacturer

can match these sophisticated and smart

temperature control solutions.

Technology for ultimate temperature accuracy

Temperature transmitters are mainly applied

with multi-zone heated godet rolls. They work

by contactless induction data transmission.

The temperature modules transmit a rotating

temperature signal to a stationary receiver.

Retech temperature transmitters are proven

to operate in the harshest electromagnetic

environment. Pollution, high outside temperatures

and aging don’t influence the precision

of temperature measurement.

The Retech temperature measurement with

godet rolls is based on a co-rotating sensor

fork (this means PT100 temperature measuring

elements and temperature transmitter rotor). The

sensor fork, its electronics and the control unit

were recently revolutionized. Latest electronic

and new materials compensate for disturbing

influences which could tamper with the measuring

signal. The changes mean that the measuring

signal depends only on the accuracy of the

PT100 element in use – and Retech applies PT100

elements of highest standard and DIN norm.

During production, every sensor fork is separately

calibrated to guarantee maximum precision.

Single calibration offers an additional benefit

compared to gauging the complete godet roll:

in the rare case of a fault the affected sensor

fork can be exchanged quickly without requiring

a godet calibration A second feature ensures

unadulterated temperature data. Measured values

are transmitted contactless to the static part

of the godet roll. This prevents contamination or

wear and tear from influencing measuring data.

Secure way to Industry 4.0

For perfect data security, Retech offers the UTL

monitoring device, which analyses the data

and integrates it in the communication protocol.

Benefits arise from a comprehensive view of all

temperature aspects, visualizing and controlling

temperature values at each zone, the bearings

and the inductor via the host system. The UTL guides

filament yarn producers toward Industry 4.0.

The combination of the temperature transmitter

and the UTL monitoring device creates

a unique safety system. It controls all relevant

temperature aspects, enabling appropriate

action in the event of a deviation.


İSVİÇRE DOSYASI

SWISS SURVEY

57

In general, the transmitter measures temperatures

in the godet roll at the individual heating zones.

Normally, a godet has up to four heating zones. A key

part of the safety system is the sensor fork for temperature

measurement. Its amended electronics now

have six PT100 values. Besides the heating zones, the

additional two channels can be used to measure

bearing temperatures (front and rear bearings), giving

the possibility of more comprehensive control. In

addition, the inductor temperature can be measured

and monitored. This temperature is integrated into the

measuring circuit via UTL. If the inductor temperature

rises above a critical level – at an individually defined

threshold – the heating process will immediately be

interrupted, or inductor cooling activated, to protect

the system. Any critical condition can be identified at

an early stage and damage prevented. The lifespan

of the godet rolls extends significantly.

From control to self-optimization

Self-optimization is the major advantage from combining

the system with the UCR-6 temperature control

unit. UCR-6 independently monitors and regulates up

to six different temperature zones of a godet roll. Featuring

a completely new control algorithm, the unit

delivers the most efficient energy consumption, as it

compensates losses at the heating zones.

UCR-6 continuously collects and analyses data from the

mains frequency, so that it can correctly switch solid-state

relay for resistive and inductive loads. The control unit

can communicate with a PLC via Profibus or RS-485 protocol.

Users appreciate the extra visualization of values

and settings on the integrated controller display.

Retech’s new generation of UTR temperature transmitter

and UCR temperature controller represent the summit

of current technological developments. They make a

great leap towards self-optimization of the whole godet

system, in a way that secures a long service life as well as

protecting the equipment. Overall, they optimize production

processes and significantly increase yarn quality.

The next stage of evolution in this field will introduce

more IoT options – and it’s under development now at

Retech, ready for launch at ITMA 2023.

Kontrolden kendi kendine

optimizasyona

Genel olarak verici, gode silindirinde

münferit ısıtma bölgelerindeki sıcaklıkları

ölçer. Normalde, bir gode dört

adede kadar ısıtma bölgesine sahiptir.

Güvenlik sisteminin önemli bir parçası,

sıcaklık ölçümü için sensör çatalıdır.

Değiştirilen elektroniği artık altı PT100

değerine sahip. Isıtma bölgelerinin

yanı sıra, yatak sıcaklıklarını (ön ve

arka yataklar) ölçmek için ek iki kanal

kullanılabilir ve bu da daha kapsamlı

kontrol olanağı sağlar. Ayrıca indüktör

sıcaklığı da ölçülebilir ve izlenebilir. Bu

sıcaklık, UTL aracılığıyla ölçüm devresine

entegre edilir. İndüktör sıcaklığı kritik

bir seviyenin üzerine çıkarsa- bireysel

olarak tanımlanmış bir eşik seviyesindesistemi

korumak için ısıtma işlemi derhal

kesintiye uğrar veya indüktör soğutması

etkinleştirilir. Herhangi bir kritik durum

erken bir aşamada tespit edilebilir ve

hasar önlenebilir. Godet silindirlerinin

kullanım ömrü önemli ölçüde uzar.

Kendi kendine optimizasyon, sistemi

UCR-6 sıcaklık kontrol ünitesi ile birleştirmenin

en büyük avantajıdır. UCR-6, bir

gode silindirinin altı adede kadar farklı

sıcaklık bölgesini bağımsız olarak izler

ve düzenler. Tamamen yeni bir kontrol

algoritmasına sahip ünite, ısıtma bölgelerindeki

kayıpları telafi ettiği için en

verimli enerji tüketimini sağlar.

UCR-6, dirençli ve endüktif yükler için

katı hal rölesini doğru şekilde değiştirebilmesi

için şebeke frekansından sürekli

olarak veri toplar ve analiz eder. Kontrol

ünitesi bir PLC ile Profibus veya RS-485

protokolü üzerinden haberleşebilir.

Kullanıcılar, entegre kontrolör ekranında

değerlerin ve ayarların ekstra görselleştirilmesinden

müteşekkirdir.

Retech’in yeni nesil UTR sıcaklık transmiteri

ve UCR sıcaklık kontrolörü, güncel

teknolojik gelişmelerin zirvesini temsil

ediyor. Ekipmanı korumanın yanı sıra

uzun bir hizmet ömrü sağlayacak şekilde

tüm gode sisteminin kendi kendini optimize

etmesi yönünde büyük bir adım

atıyorlar. Genel olarak, üretim süreçlerini

optimize ederler ve iplik kalitesini önemli

ölçüde artırırlar.

Bu alandaki evrimin bir sonraki aşaması,

daha fazla IoT seçeneği sunacak- şu

anda Retech’te geliştirilmekte olup ITMA

2023’te lansmana hazır olacak.

TEMMUZ | JULY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


60

İSVİÇRE DOSYASI

SWISS SURVEY

Yüksek esneklik ve üretkenlik ile

ölçme ve sarma -

Jacob Müller’in yeni HW2’si

Measuring and winding with

high flexibility and productivity -

Jacob Müller’s new HW2

Making-up is an important

process step to achieve

high quality presentation

of the end product. The

semi-automatic measuring

and winding machine

type HW2 ensures highest

quality of winding consistency,

accuracy and

repeatability.

Konfeksiyon adımı son ürünün yüksek kalitede sunumunu sağlamak

için önemli bir süreç adımıdır. HW2 tipi yarı otomatik ölçüm

ve sarma makinesi, en yüksek kalitede sarma tutarlılığı, doğruluğu

ve tekrarlanabilirliği sağlar.

İtalya’dan Jacob Müller müşterisi Limonta & Limonta S.r.l., “HW2’yi

kullanmak bizim için üretkenlikte önemli bir artış anlamına geliyor.

Tüm şerit boyunca akıllı gerilim dengeleme konsepti harika. Daha

yüksek sarım hızları bize zaman ve para tasarrufu sağlıyor. İşlem basittir.

Modern bir dokunmatik panel ve basit “öğretme işlevi” daha

verimli çalışmamızı mümkün kılıyor,” diyor.

Makinenin sağladığı bazı özellikler:

• Uygulama ve malzeme işlemede maksimum esneklik

• Tüm şerit akışı boyunca akıllı gerilim dengeleme

konsepti sayesinde yüksek sarma hızları

• Bireysel olarak ayarlanabilen şerit besleme teknolojisi ile hassas ölçüm

• Dokunmatik ekran ve öğretme işlevleri aracılığıyla

kolay kurulum ve çalıştırma

“Using the HW2 means

a significant increase in

productivity for us. The intelligent

tension compensation

concept over the

entire tape run is fantastic.

The higher winding speeds

save us time and money.

Operation is simple. A

modern touch panel and

the simple “teach-in function”

allow us to work more

efficiently,” says Jacob

Müller customer Limonta &

Limonta S.r.l. in Italy.

The machine provides:

• Maximum flexibility in

application and material

processing

• High winding speeds

thanks to an intelligent

tension compensation

concept throughout the

entire tape run

• Precise measurement

through individually

adjustable tape feeding

technology

• Easy set up and operation

through touch screen

and teach-in functions

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


62

PANORAMA

Kornit Digital sürdürülebilir

tekstil üretiminin geleceğini

İstanbul fuarında sergiledi

Kornit Digital exhibited the future

of sustainable textile production

at the Istanbul fair

Türkiye ofisini hizmete alan Kornit

Digital, Türkiye partneri MatTex

ile işbirliği doğrultusunda hem

doğrudan giysiye (DTG), hem de

doğrudan kumaşa (DTF) dijital

üretim yelpazesiyle talebe göre

ve sürdürülebilir tekstil üretimi

imkanı sunuyor.

Kornit Digital, putting its Turkey

office into service, offers the

possibility of on-demand

sustainable textile production

with its portfolio of both digital

direct-to-garment (DTG) and

direct-to- fabric (DTF) production

in cooperation with its Turkish

partner MatTex.

Sürdürülebilir, isteğe bağlı dijital moda ve tekstil

üretim teknolojilerinde dünya çapında pazar

lideri olan Kornit Digital, en son yeniliklerini

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Tekstil Makinaları

Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde

gerçekleştirilen sektör etkinliği boyunca şirket,

oyunun kurallarını değiştiren MAX teknolojisi

üzerine dayalı tek adımlı, doğrudan giysiye

(DTG) ve doğrudan kumaşa (DTF) dijital üretim

yelpazesiyle katılımcıları bir araya getirdi.

Kornit Digital, which is a worldwide market

leader in sustainable, on-demand digital fashion

and textile production technologies, offered

its latest innovations to the visitors at the

International Textile Machineries Fair held in

Istanbul. Throughout sector event at Istanbul’s

Tüyap Fair and Congress Center, the company

engaged attendees with its portfolio of

single-step, digital direct-to-garment (DTG)

and direct-to- fabric (DTF) production, based

on game-changing MAX technology.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


Nathalie Hızveren, Kornit Digital Country

Manager of Turkey, made evaluations

about the products they exhibited at the

fair in Istanbul and the interest of the visitors.

How was the International Textile Machinery

show? Did it fulfill your expectations?

“First of all, we are glad that we were able

to join ITM 2022 with our Partner MatTex

and meet companies that are in the same

industry. During the pandemic we had few

opportunities to talk to customers or meet

them in person. The textile industry has

changed in the last two years in regards

of supply chain, delivery times and price

settings. Also sustainable and waterless

printing is also a hot topic not only for International

big brands but also for the Turkish

textile industry who wants to propose the

best service for their customers while caring

for the environment and the future of the

Kornit Digital Türkiye Ülke Müdürü Nathalie

Hızveren İstanbul’daki fuarda sergiledikleri

ürünler ve ziyaretçilerin ilgisi ile ilgili

değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı’nı nasıl

değerlendiriyorsunuz? Belkentilerinizi

karşıladı mı?

“Öncelikle partnerimiz MatTex ile birlikte

fuara katılım sağladığımız için çok mutluyuz.

Bu sayede aynı endüstriden bir çok


64

PANORAMA

firma ile görüşme fırsatı bulduk. Pandemi

süreci müşterilerimizle olan diyalogumuzu

ve özellikle bir araya gelebilmemizi etkiledi.

Bu süre zarfında da tekstil endüstrisinde

bir takım değişiklikler oldu. Bunun yanı sıra

sürdürülebilir ve susuz üretim sadece global

büyük markalar için degil, aynı zamanda

kendi müşterilerine en iyi hizmeti çevreden

ödün vermeden gerçekleştirmek Türk tekstil

endüstrisi için de çok önemli bir konu. Kornit

baskı teknolojisinin en değerli özelliği ön

işlem ve son işlem gerektirmemesidir ve bu

çok ciddi bir fark oluşturmaktadır. Sadece

çevremiz ve gelecek nesillere bıraktığımız

dünya için de değil ayrıca bu uzun ve kirli

prosesin sonucu olan maliyetleri de berteraf

ettiğimiz için. Makine fuarı bize Atlas Max

ve Presto S gibi iki yeniliği sektörle buluşturmamızı,

aynı zamanda tekrar fuar ortamına

guvenle katılımımızı sağladı. Öte yandan bu

fuarda gördük ki dijital baskı ve kişiselleştirilmiş

baskıya talep gittikce artıyor. Makine

üreticileri de bu değişime ayak uydurmalı.

Fuar beklentilerimizi karşıladı ve bir kez daha

Türkiye’yi odak ülke yapma ve Türkiye’ye

yatırım yapma stratejimizi doğruladı. Kornit

olarak şu anda sadece partnerimiz MatTex

ile değil aynı zamanda Kornite bağlı iki çalışanla

hem partnerimize hem müşterilerimize

direkt olarak destek sunabiliyoruz. Önümüzdeki

senelerde Türkiye’nin zaten güçlü

olan tekstil sektöründe çok daha önemli ve

stratejik bir rol oynayacagı kuşkusuz.”

Yerel ve yabancı ziyaretçiler nasıldı?

Fuar esnasında sergilediğiniz makineler

hakkında geri bildirim ve ilgi hakkında

neler söylersiniz?

“Müşteriler, kalite ve hızın, sürdürülebilirlikle

birlikte ele alınmasına çok ilgi gösterdi. Boyalı

kumaşlar üzerine beyaz baskı yapılabilmesi

ve kısmi baskıda 3 boyutlu efekt yapan

baskılar da ziyaretçiler tarafından oldukça

beğenildi. Ürünlerimizin diğer üreticilerin

ürünlerinden en önemli farkı, sürdürülebilir ve

susuz üretimden faydalanan bu teknolojinin

ön ve son işlem gerektirmemesi ve bu yüzden

tekstilde çığır açmasıdır. Bu, Kornit’in ana

avantajlarından biridir. Çevre dostu ve sürdürülebilir

ürünler üretmek her zaman hedefimiz

olmuştur. Ayrıca, sadece kullandığımız yeni

teknolojiler ve yeniliklerle değil, aynı zamanda

son teknoloji 3D baskı teknolojimizle de

rakiplerimizden farklı olduğumuzu düşünüyorum.

Bu yıl, tamamen yeni bir teknoloji kullanan

Kornit Atlas Max adlı yeni makinemizi

tanıttık. Bütün Kornit yazıcılar XDI teknolojisini

kullanabilecekleri için, bu teknoloji ile beraber,

pazar için yeni standartlar belirliyoruz.”

planet. The fact that our technology eliminates

pre treatment and post treatment of the printed

fabrics, makes a huge difference, not only for

the planet but also the costs associated with this

long and polluting process. ITM 2022 has allowed

us to show our new Atlas Max and Presto S and,

to return to the exhibition industry gradually and

confidently. In addition, we have noticed at this

show that the demand for digital printing and personalized

printing has increased. Now the manufacturing

industry must also change and adapt to

this new situation. ITM met our expectations and

underlined our strategy to focus and invest in the

Turkish market. Not only partnering with MatTex as

our new partner but also to have two dedicated

people in the country to support the partner and

the customers. We see turkey as a real important

region for the upcoming years.”

How was the visitors (locals&foreigners)? What was

the feedback and the interest about the machines

you showcased during the show?

“Customers were very interested in the fact that

quality and speed are paired with sustainability.

The possibility of white printing on dyed fabrics

and the prints that create a 3D effect in partial

printing were also highly appreciated by the visitors.

The main difference between our products

and those of other manufacturers is that this technology,

which utilizes sustainable and water-free

production, does not require pre-treatment and

post-processing, hence breaking new ground

in textiles. This is one of the main advantages of

Kornit. It has always been our goal to produce

environmental friendly and sustainable products.

Furthermore, I think that we are different from our

competitors not only because of the new technologies

and innovations we use, but also because

of our cutting-edge 3D printing technology. This

year we introduced our new machine called

Kornit Atlas Max, which uses a completely new

technology. With this technology we are setting

new standards for the market, as all Kornit printers

will be able to use XDI technology.”

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


66

PANORAMA

SPGPrints, ‘Yarının baskısı’

SPGPrints, Printing tomorrow

SPGPrints yeni dijital tekstil

mürekkeplerinin ve üç yeni baskı

makinesinin lansmanını yaparak yeni

küresel marka hedefini ortaya koydu.

SPGPrints launches new digital textile

inks, three new printers and reveals its

new global brand ambition.

SPGPrints, İstanbul’da düzenlenen başarılı bir Uluslararası

Tekstil Makineleri fuarında tekstil baskısına

yönelik üç yeni dijital reaktif mürekkep ve üç yeni dijital

baskı makinesinin piyasaya sürüldüğünü açıklamıştır.

SPGPrints aynı zamanda gezegeni sorumlu bir şekilde

korurken küresel tekstil ve endüstriyel baskı piyasasında

güvenilen bir partner olma hedefimizi vurgulayan yeni

marka yönelimini gururla açıklamıştır.

Yeni marka yönelimi

SPGPrints, ‘Yarının baskısı’ şeklindeki yeni sloganıyla

yeni küresel marka hedefini ortaya koyuyor. Baş Ticari

Sorumlu Charles Lissenburg şu açıklamalara yer vermiştir:

“SPGPrints’in yeni marka stratejisi, sürdürülebilir

bir geleceği müşterilerimizle birlikte yaratma hedefimizi

örneklendirmekte ve SGPrints’in gelecekteki

ürünlerine yön vermektedir. Şirketimiz, 75 yılın ardından

yarının ihtiyaçlarına dayalı çözümler üretmeye

devam etmektedir. SPGPrints markasının, ürünlerinin

ve internet sitesinin yeni görünümü ve hissi, temsil

ettiğimiz şeyleri örneklendirmektedir. Bu durum, yeni

adlandırma şemamızda da yansıtılmaktadır: Doğadan

ilham alan ve doğa kadar renkli.”

Performans seviyesinde üç yeni mürekkep

SPGPrints, performans seviyesinde üç yeni dijital reaktif

tekstil mürekkebini kullanıma sunmak için mürekkep

teknolojisinde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Söz konusu

mürekkepler hala maliyete odaklı kalırken genel

kullanıcı deneyimini iyileştirecektir.

SPGPrints announced at a successful

International Textile Machinery fair in

Istanbul the introduction of three new

digital reactive inks for printing textiles

as well as three new digital printers.

At the same time, SPGPrints proudly

launched a new brand direction

emphasising our ambition being the

trusted partner in the global market

of textile printing and industrial print

while also taking care of the planet

in a responsible way. A new brand

direction SPGPrints is unveiling its new

global brand ambition with a new

slogan: Printing tomorrow. Charles

Lissenburg, Chief Commercial Officer,

explains, ‘SPGPrints’ new brand strategy

illustrates our goal to co-create

a sustainable future together with

our customers and gives direction to

SPGPrints’ upcoming products. After

75 years, our company continues to

develop solutions based on tomorrow’s

needs. The new look & feel of

the SPGPrints brand, products and

web site illustrate what we stand for.

This is also reflected in our new naming

scheme: inspired by nature and

as colourful as nature can be.’

Three new performance level inks

SPGPrints has made huge advancements

in its ink technology to deliver

three new performance levels of digital

reactive textile inks. The inks will improve

the overall user experience while still

focusing on the economics. Jos Notermans,

Product Manager Digital, states,

‘Our new inks provide an environmentally

friendly solution for digital textile

print. The performance levels allow you

to choose exactly the right combination

for your applications. In-house

development and production allow

us to offer inks with unrivalled quality

and runnability that add value to your

business. Our inks guarantee unattended

printing without nozzle blockages

or print head failures while adhering

to the highest quality standards and

sustainability legislation.’

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


“İşi profesyonellerine bırakın”

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ

‘nin matbaası

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”

Termal Kalıp

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli

baskı sağlayan özel bir kalıptır.

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Detaylar İçin:

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,

yüksek tirajlı baskılara uygun,

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com

Detaylar İçin:


68

PANORAMA

Dijital Ürün Müdürü Jos Notermans, “Yeni mürekkeplerimiz,

dijital tekstil baskısına çevre dostu bir çözüm

getirmektedir. Performans seviyeleri, uygulamalarınız

için doğru kombinasyonu seçmenize imkân tanımaktadır.

Kurum içi geliştirme ve üretim, mürekkepleri

işinize değer katan rakipsiz bir kalite ve rantabilite ile

sunmamızı sağlamaktadır. Mürekkeplerimiz, en yüksek

kalite standartlarına ve sürdürülebilirlik mevzuatına

bağlı kalırken, başlık tıkanmaları veya baskı makinesi

kafası arızaları olmaksızın gözetimsiz baskıyı garanti

etmektedir.” şeklinde konuşmuştur.

N>RICH teknolojisi: Daha iyi bir gezegen için

daha iyi mürekkep

“Mürekkep geliştirmedeki teknik bilgi birikimimiz ve 30

yıllık deneyimimiz doğrultusunda mürekkeplerimiz ideal

renk verimliliği sunmakta ve piyasadaki en iyi boya ve

kimyasallar ile üretilmektedir. Kalite bizim için daima

bir öncelik olmuştur; ancak sürdürülebilirlik, şu an her

zamankinden çok daha fazla önem arz etmektedir.

Mürekkep bileşenlerini seçerken tüm önemli markalara

yönelik bilinen ve beklenen tüm kısıtlanmış madde

listelerini (RSL) göz önünde bulundurmakta ve REACH,

OEKO-TEX ® ve ZDHC gibi yönetmeliklere uygun hareket

etmekteyiz. Tekstil ürünlerine yönelik referans kalitedeki

dijital baskı mürekkeplerini geliştirmek ve üretmek için

N>RICH teknolojisinden faydalanmaktayız.”

Lissenburg’un açıklamaları şu şekildedir: “Markamızın

hedefi ve çevremiz ile gezegenimize yönelik işbirliğimiz

doğrultusunda yeni SPGPrints dijital performans

mürekkeplerinin marka adları renkli kelebeklere dayalıdır.

Yeni performans mürekkepleri şu anda piyasaya

sürülmektedir ve 2022 yazında tüm dünyada kullanıma

hazır olacaktır.”

Gül, Yasemin ve Manolya: Üç yeni dijital baskı makinesi

SPGPrints, ITM’de ayrıca piyasaya sürdüğü yeni teknolojinin

tanıtımını yapmıştır. Dijital tekstil baskısı alanındaki

uzmanlığına ve 30 yılı aşkın tecrübesine dayalı olarak

SPGPrints, yeni dijital ürün yelpazesine 3 yeni model ekleyecektir.

Charles Lissenburg, “Yeni sloganımız ‘Yarının

baskısı’nı göz önünde bulundurarak rotasyon ve dijital

tekstil baskısı çözümleri sunuyoruz. Tavsiye, donanım,

yazılım, mürekkep ve hizmetlerden oluşan genel teklif

ile müşterilerimiz için sürdürülebilir bir geleceğin temellerini

atıyoruz” ifadelerine yer vermiştir.

Notermans ise sözlerini şu şekilde sürdürmüştür: “Gül,

saatte 720 metre kareye kadar pik verimlilik ile rulodan

ruloya kağıt süblimasyon sistemidir. Değişken

mürekkep damla boyutu ve 1200dpi maksimum çözünürlük

ile baskı kalitesi kusursuz olacaktır.” “Yasemin

ve Manolya, müşterilerimizin dijital baskı tekliflerini

arttırmalarına olanak tanıyacak kumaş sistemlerine

yöneliktir. Yasemin, en ideal baskı çözünürlüğünde

maksimum verimliliğe odaklanırken, Manolya da gerçek

1200 dpi ve Archer+ teknolojisi ile çıtayı yeni baskı

kalitesi seviyelerine yükseltmektedir.”

N>RICH technology: better ink for a

better planet

‘Based on our know-how plus our 30

years’ experience in ink development,

our inks offer optimal colour efficiency

and are made with the best available

dyes and chemicals. For us, quality has

always been key, but sustainability is now

even more important than ever. When

selecting ink components, we consider

all known and expected RSLs (restricted

substance lists) for all major brands

and meet guidelines such as REACH,

OEKO-TEX ® and ZDHC. We apply N>RICH

technology to develop and produce our

benchmark quality digital printing inks

for textiles in a sustainable way.’

Lissenburg explains, ‘With our brand’s

ambition and the association towards

our environment and planet, the

brand names for the new SPGPrints

digital performance inks are based on

colourful butterflies. The new performance

inks are currently being rolled

out to the market and will be available

worldwide summer 2022.’

Rose, Jasmine, and Magnolia: three

new digital printers

Also, at ITM, SPGPrints gave a preview

on the new technology they are

introducing to the market. Based on

their expertise and over 30 years of

experience in digital textile printing,

SPGPrints will add 3 new models to

their new digital product line.

‘With the new slogan “Printing tomorrow”

in mind, we offer rotary and,

digital textile printing solutions. And with

a total offering consisting of advice,

hardware, software, ink, and services,

we create a path to a sustainable

future for our customers.’ clarifies

Charles Lissenburg. ‘Rose is a roll-to-roll

paper sublimation system with a peak

productivity of up to 720 sqm/h. With

variable ink drop-size and a maximum

resolution of 1200dpi, the print quality

will be excellent.’, Notermans continues.

‘Jasmine and Magnolia are direct to

fabric systems that will enable our customers

to extend their offering in digital

printing. Jasmine focuses on maximum

productivity at the most optimal print

resolution where Magnolia with its true

1200 dpi and Archer+ technology raises

the bar to new levels of print quality.’

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


Yurtdışı ve yurtiçi seyahatlerinizde en uygun fiyat ve

koşullarla uzman personelimizle 1992’den beri hizmetinizdeyiz.

UÇAK BİLETİ

OTEL REZERVASYONU

En uygun fiyat!

VİZE İŞLEMLERİ

YURTDIŞI FUAR TURLARI

PAKET TUR VE

SEYAHAT ORGANİZASYONU

BAYİ TOPLANTI

ORGANİZASYONU

VIP TRANSFER

HİZMETİ

Diğer hizmetlerimiz, rezervasyon ve tüm

sorularınız için 0212 604 51 00 – voli@volicentro.com

Voli Centro Turizm Seyahat Acentası 22.05.1992 tarih

2228 Belge No’lu A Grubu TÜRSAB üyesi ve IATA Yetkili Seyahat Acentasıdır.

VOLİ TURİZM SEYAHAT TİCARET LTD. ŞTİ.

Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sk. No: 4M Iç Kapı No:1272 Kuyumcukent Bahçelievler – İstanbul

Telefon: +90 212 604 51 00 Eposta: voli@volicentro.com


70

PANORAMA

İplik üreticilerinin talep ettiği tüm apron, manşon ve rektefiye makinelerini

Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarında sergileyen Asteks, gelişmiş

çözümleri, müşteri odaklı servis yaklaşımı ve yeniliğe açık vizyonuyla

tekstilciler için vazgeçilmez bir partner olduğunu bir kez daha gösterdi.

Asteks, exhibiting all apron, cots and grinding machines demanded

by yarn manufacturers at International Textile Machinery Fair 2022,

once again proved that it is an indispensable partner for textile

manufacturers with its advanced solutions, customer-oriented service

approach and innovative vision.

Asteks Uluslararası Tekstil Makineleri

Fuarı’nda iplik üreticilerine

en son yeniliklerini sergiledi

Asteks exhibited its latest innovations

to yarn manufacturers at International

Textile Machinery Fair 2022

Gelişmiş apron, manşon ve manşon rektefiye

makineleri uzmanı Asteks, 14-18 Haziran

tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen

Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’nda zengin

ürün portföyüyle ziyaretçilerin uğrak noktası

Asteks, a specialist in the advanced apron, cot

and cot grinding machines, was a frequent

visitor destination with its rich product portfolio

at the International Textile Machinery Exhibition

2022, held at TÜYAP, Istanbul on June 14-18.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


PANORAMA 71

Asteks has managed to attract attention with

its advanced grinding machines and smart unmanned

transport vehicle in addition to apron

and cot types that respond to the production

demands of different yarn types. Asteks

officials held important meetings with visitors

from domestic and foreign textile markets

throughout the exhibition and emphasized the

corporate power and trust offered by the company

with more than 50 years of experience.

Asteks Marketing and Sales Manager Sabri İlknur

made evaluations about fair, saying that the

advanced solutions attracted great attention

from the visitors and they held successful meetings

during the exhibition. İlknur stated that the

exhibition was completed with very satisfactory

results and disclosed; “International Textile Machinery

Fair is not only an exhibition of importance

for our country and region but also globally.

We had a serious preparation process to attend

the first significant meeting of the textile industry

after the pandemic. We completed an exhibition

where we met with our current and potential

customers from domestic and foreign markets

and made new agreements. Considering that

we reach 75% of the Turkish market and export

to more than 30 countries, International Textile

Machinery Fair 2022 will show its effects in the

coming period as an exhibition in which we

were successful and left pleased.”

İlknur explained that they met with professionals

from the Turkish textile industry, as well as visitors

oldu. Farklı iplik türlerinin üretim taleplerine

yanıt veren apron ve manşon çeşitlerinin yanı

sıra, Asteks gelişmiş rektefiye makineleri ve

akıllı insansız taşıma aracı ile dikkatleri üzerine

çekmeyi başardı. Fuar boyunca yurt içi yurt dışı

tekstil pazarlarından gelen ziyaretçilerle önemli

görüşmeler gerçekleştiren Asteks yetkilileri, 50

yıllı aşkın deneyime sahip olan firmanın sunduğu

kurumsal güç ve güveni de vurguladı.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Asteks

Pazarlama ve Satış Müdürü Sabri İlknur, sergiledikleri

gelişmiş çözümlerin ziyaretçilerden

TEMMUZ | JULY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


72

PANORAMA

Tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik eksenli bir

dönüşüm var”

Asteks ana ürün grubu olan apron ve manşon

çeşitlerindeki birçok yeniliği Uluslararası Tekstil

Makineleri Fuarı 2022’de ziyaretçilerle paylaştı.

Özellikle gittikçe kullanım alanı genişleyen

polyester ve karışım elyafın iplik üretiminde

çalışma konforunu artıran Karbon Takviyeli

Apron CTA en dikkat çekici ürünler arasında

yer aldı. Ayrıca RC-751 ve RC-851 serisi iplik

manşonları da üstün performansları ile oldukfrom

developing textile markets and countries

in the region such as Uzbekistan, Bangladesh,

Pakistan, Egypt, Iran and Greece. He remarked

that 64,500 people from 65 countries visited the

fair 2022, stated that as Asteks, they had the

opportunity to establish new connections and

the chance to closely show their competitive

grinding solutions to a lot of global visitors.

yoğun ilgi gördüğünü ve fuar boyunca başarılı

görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Fuarın

oldukça memnun edici sonuçlarla tamamlandığını

dile getiren İlknur; “Uluslararası Tekstil

Makineleri Fuarı sadece ülkemiz ve bölgemiz

açısından değil küresel çapta öneme sahip bir

fuar. Tekstil endüstrisinin pandemi sonrası ilk büyük

buluşmasına katılmak için ciddi bir hazırlık

sürecimiz oldu. Yurt içi ve yurt dışı pazarlardan

mevcut ve potansiyel müşterilerimizle buluştuğumuz,

yeni anlaşmalar sağladığımız bir fuara

imza attık. Türkiye pazarının %75’ine ulaştığımız

ve 30’den fazla ülkeye ihracat yaptığımız düşünülecek

olursa, Uluslararası Tekstil Makineleri

Fuarı 2022 başarılı olduğumuz ve bizleri memnun

eden bir fuar olarak etkisini önümüzdeki

dönemde gösterecektir” dedi.

İlknur, fuarda Türk tekstil endüstrisinden profesyonellerin

yanı sıra, Özbekistan, Bangladeş,

Pakistan, Mısır, İran ve Yunanistan gibi bölge

ülkelerinden ve gelişmekte olan tekstil pazarlarından

ziyaretçilerle buluştuklarını anlattı.

Uluslararası Tekstil Makineleri 2022 fuarını 65

ülkeden 64.500 kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan

İlknur, Asteks olarak yeni bağlantılar kurma

fırsatı yakaladıklarını ve rekabetçi rektefiye

çözümlerini çok sayıda küresel ziyaretçiye yakından

gösterebildiklerini belirtti.

“There is a sustainability-oriented

transformation in the textile industry”

Asteks shared numerous innovations in its main

product group, apron and cots, with the visitors

at International Textile Machinery Fair 2022.

Carbon Reinforced Apron CTA, which increases

the working comfort, especially in the yarn

production of polyester and blended fibre with

an increasing usage area, was among the

most remarkable products. In addition, RC-751

and RC-851 series yarn cots showed that they

are very competitive and durable with their

superior performance. The superior OPS/Performance-SS

series aprons developed in parallel

with the usage needs also gained the appreciation

of textile professionals and decision-makers,

in addition to Asteks’ perforated aprons

used in compact yarn production. Sabri İlknur

stated that significant transformations were

experienced in the textile industry in terms of

fashion and cost, and said that especially the

demand for recycled, synthetic and cellulosic

fibres have been constantly increasing. Expressing

that “Yarn manufacturers are also focusing

on this direction because of the increasing

demand,” İlknur continued his words as follows;

“The textile industry is undergoing a transformation

that is making itself more sustainable.

The protection and optimum use of natural

resources and the recommissioning of recycled

fibres into production are both shaping the

vision of the industry. Investment preferences

of yarn manufacturers are also changing and

they are looking for suitable solutions for this

reason. As Asteks, we have all kinds of aprons

and cots required for the spinning process and

we can quickly supply these price-performance

ratio competitive products. We provide

added value to yarn manufacturers with our

ideal solutions even for the toughest and most

polluted working conditions.”

401-SF&M cot grinding machine proved

its success

Asteks, with 100% Turkish capital and its own

R&D processes and engineers, is in a very

assertive position in terms of innovations. The

401-SF&M cot grinding machine, developed

by the company’s Turkish engineers, has created

serious business potential with its simple

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


74

PANORAMA

ça rekabetçi ve dayanıklı olduklarını gösterdi.

Kompakt iplik üretiminde kullanılan Asteks

delikli apronlarının yanı sıra, kullanım ihtiyaçlarına

paralel geliştirilen üstün OPS/Performans-SS

serisi apronlar da tekstil profesyonellerinin

ve karar alıcıların beğenisini kazandı.

Tekstil endüstrisinde moda ve maliyet ekseninde

önemli dönüşümler yaşandığını ifade eden

Sabri İlknur, özellikle geri dönüşümlü, sentetik

ve selülozik elyafa olan talebin sürekli artış

gösterdiğini söyledi. “Artan talep nedeniyle

iplik üreticileri de bu yöne ağırlık veriyor” diyen

İlknur, sözlerini şöyle sürdürdü; “Tekstil endüstrisi

kendisini daha sürdürülebilir hale getiren

bir dönüşüm yaşıyor. Gerek doğal kaynakların

korunması ve optimum düzeyde kullanılması,

gerekse geri dönüştürülmüş liflerin üretime

tekrar kazandırılması endüstrisinin vizyonu yön

veriyor. Bu nedenle iplik üreticilerinin yatırım

tercihleri de değişiyor ve buna uygun çözümler

arıyorlar. Asteks olarak eğirme süreci için

gerekli olan bütün apron ve manşon çeşitlerine

sahibiz ve fiyat/performans açısından bu

rekabetçi ürünlerimizi hızlı bir şekilde tedarik

edebiliyoruz. En zorlu ve kirli koşullardaki

çalışmalar için bile ideal çözümlerimizle iplik

üreticilerine katma değer sağlıyoruz.”

concept in line with the market demands,

ease of use, high automation capability and

investment advantage. Sabri İlknur said that

the 401-SF&M was developed in line with the

demands of the textile industry based on the

studies in the field for many years and shared

the following details; “In effect, there are two

separate machines within a single machine

concept. The grinding process of draw frames

and combed cotton cots can be performed

simultaneously with its independent working

feature on the one side while the grinding

process of yarn and roving frames is carried

out fully automatically on the other side. The

machine is equipped with high automation

features as well as the ability to perform two

different cot grinding jobs. Pouring the cots

into the feeding unit is sufficient for feeding in

401-SF&M, while in other machines, cot feeding

is done by manually arranging them one

by one. The working systematic also includes

significant innovations. The outer diameters of

the cots are measured with the laser measurement

system, and the ones outside the specified

size are separated. The grinding efficiency

of the machine is not affected at all since

this process is performed before grinding. Then

the machine automatically grinds the cots according

to the data. The need for the operator

to wait for the machine is eliminated during

the process, allowing them to complete

different jobs, which means added value for

operational efficiency. Grinding of the draw

frame cots takes place on the other side of

the machine with the narrow grinding system

simultaneously with the whole process.”

The creators of 401-SF&M were honoured in a

special ceremony

A special ceremony was held at the exhibition

for the developer of the 401-SF&M cot grinding

machine, which was exhibited by Asteks

at International Textile Machinery Fair 2022

and managed to be among the best-selling

prestigious products in the market in the past

period. Asteks Achievement Plaque was presented

to Asteks Technical Manager Selahattin

Budak, the head of the technical team, for his

valuable contributions to the development of

the solution, which is a product of Asteks’ R&D

team consisting of engineers and technicians.

Speaking at the ceremony, Sabri İlknur said;

“Mr Selahattin, with his strong sectoral background

and technical knowledge, first dreamed

of this machine and then turned it into

reality with our team. I congratulate our entire

team on behalf of him. Asteks, as a company

that is open to creativity and development,

also values rewarding the achievements.”

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


401-SF&M manşon rektefiye makinesi

başarısını ispatladı

%100 Türk sermayeli ve kendi Ar-Ge süreçlerine

ve mühendislerine sahip olan Asteks, yenilikler

konusunda oldukça iddialı bir konumda bulunuyor.

Firmanın Türk mühendisleri tarafından

geliştirilen 401-SF&M manşon rektefiye makinesi

pazar taleplerini dikkate alan sade konsepti,

kullanım kolaylığı, yüksek otomasyon kabiliyeti

ve yatırım avantajıyla ciddi bir iş potansiyeli

oluşturdu. 401-SF&M’nin uzun yıllar sahadaki

çalışmalar baz alınarak, tekstil endüstrisinin

talepleri doğrultusunda geliştirildiğini söyleyen

Sabri İlknur, şu detayları paylaştı; “Aslında

tek bir makine konsepti içinde iki ayrı makine

bulunuyor. Bir tarafında tam otomatik olarak

iplik ve fitil manşonları taşlama işlemi gerçekleşirken

diğer tarafta eş zamanlı olarak, müstakil

çalışma özelliği ile cer ve penye manşonlarının

taşlama işlemi yapılabiliyor. Makine iki farklı

manşon taşlama işini yapmanın yanı sıra,

yüksek otomasyon özellikleriyle donatıldı. Diğer

makinelerde manşon besleme manuel olarak

tek tek dizilerek yapılırken, 401-SF&M’de manşonların

hazne içine dökülmesi besleme için

yeterlidir. Çalışma sistematiği de ciddi yenilikler

barındırıyor. Manşonların lazer ölçüm sistemi ile

dış çapları ölçülür, belirlenen ölçü dışındakiler

ayrılır. Bu işlem taşlama öncesi gerçekleştirildiği

için makinenin taşlama verimi hiç etkilenmez.

Daha sonra makine otomatik olarak girilen veriler

ışığında manşonları taşlar. Bu işlem sırasında

operatörün makine başında beklemesine

gerek olan ihtiyaç ortadan kaldırılarak, farklı işlerle

ilgilenmesine olanak sağlar. Bu ise işletme

verimliliği için artı değer anlamına gelir. Bütün

süreçle eş zamanlı olarak, makinenin diğer

tarafında dar taşlama sistemi ile cer makinesi

manşonlarının taşlama işlemi gerçekleşir.”

401-SF&M’nin yaratıcıları özel bir törenle

onurlandırıldı

Asteks’in Uluslararası Tekstil Makineleri 2022

fuarında sergilediği ve geçtiğimiz dönem

pazarın en çok satan prestijli ürünleri arasında

yer almayı başaran 401-SF&M manşon rektefiye

makinesinin geliştiricisi için fuarda özel bir tören

düzenlendi. Asteks’in mühendis ve teknisyenlerden

oluşan Ar-Ge ekibinin bir ürünü olan

çözümün geliştirilmesinde değerli katkılarından

dolayı, teknik ekibin başındaki Asteks Teknik

Müdürü Selahattin Budak’a Asteks Başarı

Plaketi takdim edildi. Törende konuşan Sabri

İlknur; “Güçlü sektörel geçmişi ve teknik bilgisi

ile Selahattin Bey, öncelikle bu makineyi hayal

etti ve sonra ekibimizle birlikte gerçeğe dönüştürdü.

Onun şahsında bütün ekibimizi tebrik

ediyorum. Asteks yaratıcılığa ve geliştirmeye

açık bir firma olarak, elde edilen başarıları da

ödüllendirmeye değer vermektedir.”


76

PANORAMA

İzmir, tekstil fuarlarını büyütüyor

İzmir is expanding its textile fairs!

Konfeksiyon aksesuarları ve

üretim teknolojilerinde Avrupa’nın

en büyük fuarı İzmir’de...

Hazır giyim sektörünün beklenen buluşması,

12-15 Ekim 2022 tarihlerinde fuarizmir’de gerçekleşecek.

Kumaş, konfeksiyon yan sanayi,

hazır giyim, konfeksiyon makineleri ve baskı

teknolojilerinin aynı anda sergilendiği Fashion

Prime ve Fashion Tech fuarları, sektöre güçlü

bir ticaret kapısı açacak. İZFAŞ, tekstil sek-

Europe’s largest fair in apparel

accessories and production

technologies is in İzmir...

The expected meeting of the ready-to-wear

sector will be held in fuarizmir on October

12-15 2022. Fashion Prime and Fashion Tech

fairs, where fabrics, garment sub-industry, ready-to-wear,

garment machines and printing

technologies are exhibited at the same time,

will open a strong trade door to the sector.

İZFAŞ goes from strength to strength of İzmir,

which is the capital of Turkey in the textile

sector. Fashion Prime, the first fair where all the

needs of the textile industry were exhibited at

the same time, made history by launching a

new fair from the product group last year. The

fairs, which will gather all the components of

the industry under the same roof for the second

time this year, will be a hope for the unity

and solidarity of the industry.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


PANORAMA 77

İZFAŞ, which has joined forces with İZGİ Fuarcılık,

has expanded its borders in the field of

textile machinery and technologies. Fashion-

Tech – Ready-to-Wear, Garment and Textile

Machinery, Textile Printing Technologies Fair,

which was held for the first time in fuarizmir

in order to highlight the importance of textile

production in İzmir and the Aegean Region,

gained meaning with Fashion Prime. While the

cooperation of the two fairs was appreciated

by the exhibitors and visitors, there was an

increase in trade associations at the fairs. All

of the products which are exhibited at the fairs

were sold; some of them were exhibited for the

first time in Turkey at fuarizmir. Fairs that bring

together a portfolio of exhibitors consisting of

ready-to-wear manufacturers, representatives

of world brands, machinery and suppliers with

international visitors; give an increasing momentum

to the export figures of the sector.

FashionTech has become the largest

fairground in Europe

FashionTech, which was organized for the first

time last year in the largest and most modern

fairground of Turkey, fuarizmir, has achieved

the success of being the largest ready-to-wear,

garment machinery and subsidiary industry

fair in Europe. The fair, which attracts the

attention of domestic manufacturers as well as

leading machinery suppliers, will also be held

simultaneously with the Fashion Prime – Textile,

Ready-to-Wear Suppliers and Technologies

töründe Türkiye’nin başkenti İzmir’in gücüne

güç katıyor. Tekstil sektörünün tüm ihtiyaçlarının

aynı anda sergilendiği ilk fuar olan Fashion

Prime, geçtiğimiz yıl içindeki ürün grubundan

yeni bir fuar çıkartarak tarihe geçmişti.

Bu yıl ikinci kez sektörün tüm bileşenlerini aynı

çatı altında toplayacak fuarlar, sektörün birlik

ve beraberliği için umut olacak.

İZGİ Fuarcılık ile güçlerini birleştiren İZFAŞ, tekstil

makineleri ve teknolojileri alanında sınırlarını

genişletti. Tekstil üretimini İzmir ve Ege Bölgesi’nde

daha önemli hale getirmek amacıyla

fuarizmir’de ilk kez düzenlenen FashionTech

– Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri,

Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı, Fashion Prime ile

anlam kazandı. İki fuarın birlikteliği, katılımcı

ve ziyaretçilerin beğenisini toplarken; fuarlar-

TEMMUZ | JULY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


78

PANORAMA

daki ticari birlikteliklerde artış yaşandı. Fuarlarda

sergilenen ürünlerin tamamı satılırken; bir

kısmı Türkiye’de ilk kez fuarizmir’de sergilendi.

Hazır giyim üreticileri, dünya markalarının

temsilcileri, makine ve tedarikçilerden oluşan

katılımcı portföyünü uluslararası ziyaretçilerle

buluşturan fuarlar; sektörün ihracat rakamlarına

artan bir ivme kazandırıyor.

Avrupa’nın en büyüğü oldu

Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı

fuarizmir’de geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen

FashionTech, Avrupa’nın en büyük hazır giyim,

konfeksiyon makineleri ve yan sanayi fuarı

olma başarısını yakaladı. Yerli üreticilerin yanı

sıra lider makine tedarikçilerinin yoğun ilgisini

gören fuar, bu yıl da Fashion Prime – Tekstil,

Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı

ile eş zamanlı olarak düzenlenecek. Böylece,

makine sanayinde yer alan firmalara yeni

müşteri gruplarıyla bir araya gelme fırsatı

doğacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde

İZFAŞ ve İZGİ Fuarcılık tarafından İzmir

Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçı Birlikleri

(EİB), Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO), Ege Giyim

Sanayicileri Derneği (EGSD) destekleriyle

düzenlenecek 2. Fashion Tech Fuarı, 2022 yılında

sektörün birlik ve beraberliğini sağlayacak

en önemli etkinlik olmaya hazırlanıyor.

12-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan

Fashion Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri

ve Teknolojileri Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi

ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege İhracatçı

Birlikleri (EİB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi

Sanayi Odası (EBSO), Buca Ege Organize

Sanayi Bölgesi (BEGOS), İzmir Atatürk Organize

Sanayi Bölgesi(İAOSB), Moda ve Hazır Giyim

Fair this year. Thus, companies in the machinery

industry will have the opportunity to meet

with new customer groups.

The 2nd Fashion Tech Fair, organized by İzmir

Metropolitan Municipality with the support of

İzmir Chamber of Commerce (İZTO), Aegean

Exporters’ Associations (EIB), Aegean Region

Chamber of Industry (EBSO), Aegean Clothing

Manufacturers Association (EGSD), will be the

most important event that will ensure the unity

and solidarity of the sector in 2022.

Fashion Prime – Textile, Ready-to-Wear

Suppliers and Technologies Fair, which will be

held on October 12-15 2022, will be organized

by İZFAŞ and hosted by İzmir Metropolitan

Municipality with the support of Aegean

Exporters’ Association (EİB), İzmir Chamber of

Commerce (İZTO), Aegean Region Chamber

of Industry (EBSO), Buca Aegean Organized

Industrial Zone (BEGOS), İzmir Atatürk Organi-

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


80

PANORAMA

Federasyonu (MHGF),Mimar Kemalettin Moda

Merkezi Derneği, MTK Sanayici ve İşadamları

Derneği (MTK) ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri

(KYSD) destekleri ile gerçekleşecek.

Alıcı: “Fuarlarımız ihracata açılan önemli

birer kapıdır”

Fuarların oldukça verimli geçtiğini belirten

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu

Alıcı, “Pandemi döneminde fuar düzenlemek

oldukça zordu. Biz bu cesareti İZGİ Fuarcılık ve

sektörümüzün desteğiyle beraber gösterdik.

Dördüncü kez düzenlediğimiz Fashion Prime ve

ilk kez düzenlediğimiz Fashion Tech fuarlarımız

hem katılımcılarını, hem ziyaretçilerini, hem de

sektörümüzü oldukça memnun etmişti. Önemli

bir alım heyeti çalışması yürüterek yabancı

ziyaretçilerimizin yıl boyu süren önemli ticari

anlaşmalara imza atmasına vesile olduk. Fuarzed

Industrial Zone (IAOSB), The Fashion and

Apparel Federation (MHGF), Mimar Kemalettin

Fashion Center Association, MTK Industrialists’

and Businessmen’s Association (MTK) and

Apparel Sub-Industrialists (KYSD).

Alıcı: “Our fairs are significant doors for export”

İZFAŞ General Manager Canan Karaosmanoğlu

Alıcı stated that the fairs were quite productive

and said, “It was very difficult to organize

a fair during the pandemic period. We showed

courage with the support of İZGİ Fuarcılık and

our industry. The Fashion Prime Fair which we

organized for the fourth time and the Fashion

Tech Fair that we organized for the first time

satisfied both the participants, the visitors

and the industry. We carried out an important

procurement committee and helped our

foreign visitors to sign important commercial

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


82

PANORAMA

larımız ihracata açılan önemli birer kapıdır.

Şimdi yine aynı heyecanla, katılımcı ve

ziyaretçilerimizi tekstil sektörünün başkenti

İzmir’de buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

Farklı ürün gruplarından başarıya giden yol

Yıllardır özlemi duyulan bir konseptte fuarı

tekstilin başkenti İzmir’de İZFAŞ ortaklığı ile

gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını

ifade eden İZGİ Fuarcılık Yurt İçi ve

Yurt Dışı Fuarlar Sorumlusu Mustafa Kemal

Hızarcıoğlu ise şunları kaydetti: Hazır giyim

ve konfeksiyon sektörü dünyanın en çok

istihdam sağlayan sektörlerinden. Makine

ve aksesuar birbirini tamamlayan iki ayrı

ürün gurubuydu. İki ürün gurubunu bir araya

getirmek zor gibi gözüküyordu. Ama biz

bunu başardık. Hazır giyim ve konfeksiyonda

dünyanın özlemiş olduğu fuar konsepti

ortaya çıkmış oldu. Hedefimiz hazır giyim

ve konfeksiyon üreticileriydi. Bu iki üretici

aksesuarı da kullanıyor makinayı da. Yurt içi

ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin tamamı

iki tarafa da hitap etmekteydi. Büyük

alımlar gerçekleştirildi. Hem ziyaretçiler hem

de katılımcılar memnun ayrıldı. Böylece

fuarımızın başarısını 2022 yılına taşıdık. Bu yıl

ikinci kez sektörün tüm bileşenlerini aynı çatı

altında toplayacak fuarımız, sektörün birlik

ve beraberliği için umut olacak.”

agreements throughout the year. Our fairs are

significant doors for export. Now, with the same

enthusiasm, we invite our exhibitors and visitors to

meet in Izmir, the capital of the textile industry.”

The path to success from different product groups

Mustafa Kemal Hızarcıoğlu, Head of Domestic and

International Fairs of İZGİ Fuarcılık stated that they

are pleased to organize the fair in a concept that

has been yearned for years in İzmir, the capital of

textile, with the partnership of İZFAŞ and said:

The ready-to-wear and apparel sector employed

the largest number of people in the world.

The machine and accessories were two separate

product groups that complemented each

other. It seemed that it was hard to gather the

two product groups. But we succeeded. The fair

concept that the world yearned in ready-to-wear

and apparel has emerged. Our target was

ready-to-wear and garment manufacturers.

These two manufacturers use both the accessory

and the machine. All domestic and foreign

visitors appealed to both sides. Major purchases

have been made. Both visitors and participants

were satisfied. Thus, we carried the success of

our fair to 2022. Our fair, which will gather all the

components of the industry under the same roof

for the second time this year, will be a hope for

the unity and solidarity of the industry.”

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


84

PANORAMA

Pamuk Pazarı Esasları ve

Fiyatlara Genel Bakış

Cotton Market Fundamentals &

Price Outlook

SON FİYAT H AREKETLERİ

Referans fiyatlar geçtiğimiz ayda çöktü.

Temmuz vadeli NY/ICE kontratı vade tarihi

dolmadan önce birkaç gün içinde değerinin

%30’unu kaybetti ve 22 Haziran’daki 144 cent/

lb’den 24 Haziran’a kadar 100 cent/lb’ye düştü.

• Aralık vadeli NY/ICE kontratındaki çöküş biraz

daha geniş zaman aralığına yayıldı ve 17 Haziran’dan

6 Temmuz’a kadar sürdü. Bu süre zarfında

Aralık vadeli kontrat değerlerinin %25’ini kaybederek

120’den 90 cent/lb’ye geriledi. NY/ICE borsası,

Aralık fiyatlarının ABD Tarım Bakanlığı raporunun

yayınlandığı gün (12 Temmuz) limit düşüşte kapanmasıyla

dalgalı seyrine devam ediyor.

• NY/ICE vadeli işlemlerine benzer şekilde,

2021/22’den 2022/23 hasat yılına geçiş döneminde

A Endeks için izlenmesi gereken iki fiyat serisi

oluştu. A Endeksin 2021/22 versiyonu değerleri 21

Haziran’daki 161 cent/lb’den 7 Temmuz’a kadar

130 cent/lb’nin altına (%-19) düştü. A Endeksin İleri

A Endeksi olarak adlandırılan 2022/23 versiyonu

için değerler 23 Haziran’daki 125 cent/lb’den 7

Temmuz’da 106 cent/lb’ye (%-15) düştü.

• Çin Pamuk Endeksi (CC 3128B) birkaç aydır

değer kaybetmeye devam ediyor (164 cent/

lb yakınlarındaki zirve değerler en son Mart’ta

görüldü) ancak düşüşü Haziran’da hızlandı.

Değerler 15 Haziran’daki 143 cent/lb’ye yakın

seviyelerden 12 Temmuz’a kadar 120 cent/

lb’nin altına geriledi (%-16). Yerel bazda CC

Endeksi 15 Haziran ile 12 Temmuz arasında

21.150’den 17.600 RMB/ton’a düştü (%-17). RMB

geçtiğimiz ay dolar karşısında 6,70 RMB/USD

yakınında nispeten sabit kaldı.

• Hindistan spot fiyatları (Shankar-6 kalitesi)

17 Haziran ile 12 Temmuz arasında 164 cent/

lb’den 142 cent/lb’ye düştü (%-13). Yerel bazda

gerileme 100.000’den 85.000 INR/candy’ye

(%-15) oldu. Hint rupisi USD karşısında küçük bir

değer kaybı ile 78’den 79 INR/USD’ye çıktı.

• Pakistan spot fiyatları Haziran başında düşmeye

başladı. Değerler 139 cent/lb’ye yakın

seviyelerden, son işlemlerdeki 94 cent/lb’ye (%-

32) düştü. Yerel bazda fiyatlar Haziran başında

22.500’den son zamanlardaki 16.000 PKR/

maund’a indi (%-29). Pakistan rupisi Haziran

başlangıcı ile günümüz arasında 198’den 207

PKR/USD’ye değer kaybetti.

Recent price movement

Benchmark prices collapsed over the past month.

• Before expiring, the July NY/ICE futures contract

lost 30% of its value in just a couple days,

falling from 144 cents/lb on June 22nd to 100

cents/lb by June 24th.

• The timeframe for the collapse in December

NY/ICE futures was slightly longer, extending

from June 17th through July 6th. During that

time, December futures lost 25% of their value,

dropping from 120 to 90 cents/lb. The NY/ICE

market continues to be volatile, with prices for

December locking on the limit decrease on the

day the USDA report was released (July 12th).

• Similar to NY/ICE futures, there have been

two price series for the A Index to watch during

this period of transition from the 2021/22 to the

2022/23 crop year. Values for the 2021/22 version

of the A Index fell from 161 cents/lb on June 21st

to below 130 cents/lb by July 7th (-19%). Values

for the 2022/23 version of the A Index, referred to

as the Forward A Index, fell from 125 cents/lb on

June 23rd to 106 cents/lb on July 7th (-15%).

• The China Cotton Index (CC 3128B) has been

losing value for several months (peak values

near 164 cents/lb were last touched in March)

but losses accelerated in June. From a level near

143 cents/lb on June 15th, values dipped to readings

below 120 cents/lb by July 12th (-16%). In

domestic terms, the CC Index fell from 21,150 to

17,600 RMB/ton between June 15th and July 12th

(-17%). The RMB was relatively stable against the

dollar over the past month, near 6.70 RMB/USD.

• Indian spot prices (Shankar-6 quality) decreased

from 164 to 142 cents/lb between June

17th and July 12th (-13%). In domestic terms, the

drop was from 100,000 to 85,000 INR/candy

(-15%). The INR weakened marginally against

the USD, from 78 to 79 INR/USD.

• Pakistani spot prices began decreasing in early

June. From levels near 139 cents/lb, they have

fallen to those 94 cents/lb in the latest trading

(-32%). In domestic terms, prices fell from 22,500

at the start of June to 16,000 PKR/maund recently

(-29%). The PKR weakened from 198 to 207

PKR/USD between early June and the present.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


PANORAMA 85

Supply, Demand & Trade

The latest USDA report featured reductions to

figures for both World production and mill-use

for both the 2021/22 and 2022/23 crop years. For

2021/22, the global production estimate was

lowered -0.7 million bales (to 116.2 million) and

global consumption was lowered -1.9 million

bales (to 119.8 million). For 2022/23, the global

production forecast was lowered -1.2 million

bales (to 120.7 million) and global consumption

was lowered -1.6 million bales (to 119.9 million).

With the decreases in use exceeding the

declines in production, figures for global ending

stocks increased. For 2021/22, the projection rose

+1.1 million bales (to 84.0 million). For 2022/23, the

forecast increased +1.6 million bales (to 84.3 million).

At the country-level, the largest changes

to 2021/22 production were for Brazil (-400,000

bales to 12.3 million) and Uzbekistan (-100,00

bales to 2.7 million). The largest changes for the

2022/23 harvest were for the U.S. (-1.0 million

ARZ, TALEP VE TİCARET

Son ABD Tarım Bakanlığı raporu hem 2021/22

hem de 2022/23 hasat yılları için hem dünya

üretimi hem de işletme kullanımı rakamlarında

düşüşlere yer verdi. 2021/22 için küresel üretim

tahmini -0,7 milyon balya (116,2 milyona) ve küresel

tüketim tahmini -1,9 milyon balya (119,8 milyona)

düşürüldü. 2022/23 için küresel üretim -1.2

milyon balya (120,7 milyona) ve küresel tüketim

öngörüsü -1.6 milyon balya (119,9 milyona) düşürüldü.

Kullanımdaki düşüşlerin üretimdeki düşüşleri

geçmesiyle birlikte küresel kapanış stokları

arttı. 2021/22 öngörüsü +1,1 milyon balya artarak

84,0 milyona yükseldi. 2022/23 için yapılan tahmin

ise +1,6 milyon balya artışla (84,3 milyona)

yükseldi. Ülke bazında 2021/22 üretimindeki en

büyük değişiklikler Brezilya (-400.000 balya ile

12,3 milyona) ve Özbekistan (-100,000 balya ile

2,7 milyona) içindi. 2022/23 hasadı için en büyük

değişiklikler ise ABD (-1,0 milyon balya ile 15,5 milyona)

ve Brezilya (-200.000 balya ile 13,0 milyo-


86

PANORAMA

na) içindi. 2021/22 veya 2022/23 işletme kullanımı

rakamlarında yukarı yönde ülke düzeyinde revizyonun

olmaması dikkate değer olabilir. 2021/22

için yapılan en büyük değişiklikler arasında Çin

(-1,0 milyon ile 37,0 milyona), Vietnam (-400.000

balya ile 6,9 milyona), Bangladeş (-300.000 ile

8,0 milyona), Pakistan (-100.000 balya ile 10,9

milyona) ve Özbekistan (- 100.000 balya ile 2,7

milyona) yer aldı. 2022/23 tüketim tahminleri

Çin (- 500.000 balya ile 37,5 milyona), Hindistan

(-500.000 balya ile 25,0 milyona), Bangladeş

(-300.000 balya ile 8,6 milyona) ve Vietnam

(- 300.000 balya ile 7,1 milyona) için düşürüldü.

2022/23 için global ticaret tahmini -1,1 milyon

balya (46,4 milyona) düşürüldü. İthalat tarafında

en önemli değişiklikler arasında Çin (-500.000

balya ile 10,0 milyona), Bangladeş (-300.000 balya

ile 8,5 milyona) ve Vietnam (-300.000 balya

ile 7,2 milyona) için yapılanlar yer aldı. İhracat

tarafında, en büyük revizyonlar ise ABD (-500.000

balya ile 14,0 milyona) ve Avustralya (+300.000

balya ile 6,0 milyona) için yapıldı.

FIYATLARA BAKIŞ

Son dönemde yaşanan dalgalanmalar pamuk

piyasasıyla sınırlı kalmadı. Haziran ayında pek çok

emtia önemli ölçüde değer kaybetti. 9 Haziran

ve 5 Temmuz arasında (düşüşlerin büyüklüğünü

tanımlamak için sistematik olmayan bir şekilde

seçilen tarih aralığı), pamuk %-25 düştü (NY/ICE

Aralık vadeli kontrat), mısır %-19 düştü (Chicago

Board of Trade, Aralık kontratı), soya fasulyesi %-17

düştü (Chicago Board of Trade, Kasım kontratı),

buğday %-25 düştü (Chicago Board of Trade,

Aralık kontratı), bakır %-20 düştü (London Metal

Exchange, vadeli) ve Brent ham petrol %-12

düştü (ICE, vadeli). Emtia sektöründeki kayıpların

yayıldığı alan, bütün kategori için yatırımcı

hassasiyetinde büyük bir değişikliğin olduğunu

gösteriyor. Enflasyonun etkileri, teşviklerin geri

çekilmesi, artan faiz oranları ve olası bir durgunlukla

ilgili endişelerin tümü, spekülatif yatırımların

tersine çevrilmesini açıklayan nedenler olabilir

ve bunların tümü kayıplara katkıda bulunabilir.

Makroekonomik ortamın fiyatlar üzerinde baskı

oluşturmaya devam etmesi beklenebilir ancak

pamuk piyasasını destekleyecek güçler de mevcut.

ABD pamuk üretimi için mevcut ABD Tarım

Bakanlığı tahmini 15,5 milyon balya seviyesinde

olup Batı Teksas’taki yoğun kuraklık nedeniyle

bu zamanla küçülebilir. Mevcut hasat rakamı

2021/22 rakamından iki milyon balya daha düşük

ve ABD pamuk ihracatlarının beş yıllık ortalamasına

(2017/18-2021/22) eşit durumda. ABD’nin

ihracat yanı sıra yerel üreticilere de 2,5 milyon

balya tedarik etmesi gerekecek. ABD’de en

son yaşanan kuraklıktan ciddi şekilde etkilenen

mahsulde (2020/21) hasat sadece 14,6 milyon

balyaya ulaşabildi. O hasat yılında ABD, bir önceki

yılda biriken stoklar nedeniyle yetiştirdiğinden

daha fazlasını ihraç edebildi. ABD 2022/23 hasat

yılına düşük stoklarla giriyor. Bu durum ABD sevkiyatlarının

kısıtlanmış olabileceğini gösteriyor. ABD

dünyanın en büyük ihracatçısı olduğundan, bu

uluslararası fiyatlara bir miktar destek verebilir.

bales to 15.5 million) and Brazil (-200,000 bales to

13.0 million). It may be notable that there were

no upward country-level revisions for mill-use in

either 2021/22 or 2022/23. The largest revisions

for 2021/22 included those for China (-1.0 million

to 37.0 million), Vietnam (-400,000 bales to 6.9

million), Bangladesh (-300,000 to 8.0 million), Pakistan

(-100,000 bales to 10.9 million), and Uzbekistan

(-100,000 bales to 2.7 million). For 2022/23,

consumption estimates were lowered for China

(-500,000 bales to 37.5 million), India (-500,000

bales to 25.0 million), Bangladesh (-300,000 bales

to 8.6 million), and Vietnam (-300,000 bales to

7.1 million). The global trade forecast for 2022/23

was lowered -1.1 million bales (to 46.4 million).

The most significant changes on the import side

included those for China (-500,000 bales to 10.0

million), Bangladesh (-300,000 bales to 8.5 million),

and Vietnam (-300,000 bales to 7.2 million).

On the export side, the largest updates included

those for the U.S. (-500,000 bales to 14.0 million)

and Australia (+300,000 bales to 6.0 million).

Price outlook

Recent volatility was not limited to the cotton

market. A wide range of commodities lost

significant value in June. Between June 9th

and July 5th (dates chosen unsystematically to

describe the magnitude of declines), cotton fell

-25% (NY/ICE December futures), corn fell -19%

(Chicago Board of Trade, December contract),

soybeans fell -17% (Chicago Board of Trade,

November contract), wheat fell -25% (Chicago

Board of Trade, December contract), copper

fell -20% (London Metal Exchange, nearby), and

Brent crude oil fell -12% (ICE, nearby). The breadth

of losses throughout the commodity sector

suggests a sea change in investor sentiment for

the entire category. The effects of inflation, the

withdrawal of stimulus, rising interest rates, and

concerns about a possible recession could all

be reasons explaining a reversal of speculative

bets, and all could be contributors to the

losses. While the macroeconomic environment

can be expected to continue to weigh on

prices, there are also supportive forces for the

market that are specific to cotton. The current

USDA forecast for U.S. cotton production is 15.5

million bales, and it may get smaller over time

because of the severe drought in West Texas.

The current harvest figure is two million bales

lower than the 2021/22 number and is equal to

the five-year average for U.S. cotton exports

(2017/18-2021/22). On top of exports, the U.S. will

need to supply domestic mills with 2.5 million

bales. The last time the U.S. had a severely drought-impacted

crop (2020/21), the harvest was

only 14.6 million bales. In that crop year, the U.S.

was able to export more than it grew because

it had accumulated stocks in the previous year.

The U.S. is coming into the 2022/23 crop year

with low stocks. This suggests U.S. shipments

may have been rationed. Since the U.S. is the

world’s largest exporter, this may lend some

support to prices internationally.

TEKSTİL & TEKNİK TEMMUZ | JULY | 2022


Her an

ONLINE olun!

Bütün dünya sizi görsün!

www.tekstilteknik.com.tr


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................

One year EURO 100

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 360 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ

Check is enclosed / Çek ektedir.

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.

Credit card no / Kredi kartı no :

Security number / Güvenlik numarası :

Name of the card holder

Kart sahibinin adı-soyadı

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................

YURTİÇİ BANKA

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

GARANTİ BANKASI

GÜNEŞLİ ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 295

HESAP NO: 6293152

IBAN NO:

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52

BANK ACCOUNT NO ( EURO )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073622

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22

BANK ACCOUNT NO ( USD )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073623

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.tekstilteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!