16.09.2022 Views

Prizma 4

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


Jasmuheen

Havayla yaşayan kadın

Sa 16-17

yOnl

DlYarQf

Lq/G Tasanm

Al ôzrk

Pra

klo (ı ve R&kl

Ama Wlll6n

Omlag/Ka

"lt GraU- a,ı Pa Mat

Try/ Bask

Grafla Pu AB

Adr

PRiZMA

132

10122Sk

Tel: Q& 18 40 69 Fc: 08- 18 40 69

emol:ı:OS.se

ku ya ve re

ku 019920

:1

3

4

6

8

9

l l

12

13

14

16

18

20

23

24

28

, 2 9

İçindekiler / lnnehôll

HayaÄlĸprojõesiĸ*ĸDrömĸP¼rojöektĸ

H¯urĸmanĸkanĸförverkligaĸallaĸdrömmarĸgenomĸattĸslappaĸbegransningar?¤ĸ

2000ĸyılınĴdaĸ*ĸIn±öĭrĸArĸ2000ĸ

Tankarĸochĸförhoppningarĸinförĸarĸ2000ĸ

GeçmişĸbinYĸyılĸolurĸkiĸ*ĸFöregdSendeĸ 1000ĸArĸ

E«nĸhistoriskĸtillbakablickĸpaĸ1000-taletd.ĸ

KıyametĸkopacakËĸdemişlerdiĸ*ĸDetĸfrætadeĸArĸ 2000(~YO2K)ĸ

Yadĸskulleĸ handaĸvidĸarskiftçetĸ

2000ĸ yılındaĸrbenkčĸmoda*ĸNJaÅstaĸArsĸmodeĸ- FAR¦G!sĸ*UÀngdomssidor:ĸ

M·odeĸochĸsminkĸpaĸ2000-talet.ĸ

GençlikXĸveĸgençlerĸüzieriĚeĸ*ĸOmĸungdomĸochĸungdomarĸ

Framtidenĸ foarmasĸiĸungdomamasĸhander.ĸ

KaranÎlĸyüklýüĸşövalyeĸ*ĸOmĸpoetenĸÖlzikanĸM¸ertĜĸoĎchĸhanÍsĸdikXterĸ

ÖrĬekĸbirôĸgençĸ*ĸE¬nĸkilleĸattğĸseĸuppĸtillĸ

DªenĸungeĸishokeyhĸspelarenĸSerdarĸharĸfrUamgangĸiĸAIKĸ

ÇĪocukĸsayfÜaÆlarıĸ*ĸBamÌĸsidorĸ

Yadĸarĸhìallowgeen.ĸK´attemasĸliv.ĸRoligaĸberattelser.ĸ

İrnanÏĸgibiĸdeğil- havaylaĸyaşıyorĸ*ĸOtrĞoligtĸ- HonĸleverĸpdSĸluftèĸ

YarldskandaĸJ²asmuheenĸfrUanĸAustralienĸvarĸpaĸbesökĸiĸStockholm.ĸSedanĸ

1993ĸ)everĸhonĸiĸstortĸsettĸbaraĸpaĸlufÝt.ĸ

YOinYeĸolduĸ*ĸDetĸhanQdeĸigenĸ

OmĸjordbavningenĸiĸTurkietĸ/ĸNºarkossjukskjüöterskanĸ IngwgorĸFlorinĸsomĸ

harĸvaritĸtvaĸgangerĸiĸkatastrofoamradetĸberattarĸomĸsinaĸupplevelserĸ

Kadıııĵarĸonuĸçokĸsevdiĸ*ĸKvinn`omĀaĸfiãskadeĸhenn`eĸmycketĸ

RIFFIĸ(RiksförbundetĸIntemationĄellaĸFöreningarĸförĸInvandrarkvinnor)ĸ

hadeĸ25ĸarsĸjubileum.ĸOmĸderasĸarbeteĸochĸkZampĸförĸinvandrarkZvinnor.ĸ

Bihterĸ Ölğretmenleĸ başbaşaĸ*ĸLivskunskap,ĸ matreceptĸm.mĸ

İrsveç'{tenĸveĸTNürĐkiyedenĸhaberlerĸ*ĸNJyheterĸfrådn×ĸsverięgeĸochĸturbkietĸ

SMkandinavĢiensĸfoärstaĸ"lj÷uedĸterapďi"ĸklinik./ĸO»veĸSMemhedesĸuendersöĮkningëĸ

omĸinvandrarĸungdomarĸiĸGöteborg.ĸ/ĸKurdoĸB§aksiĸfiâckĸOlofĸPLalmeĸ

priset.ĸ/ĸA¥fÞfüêrsvarlden.ĸ/ĸUÁtbildningministerĸThomasĸÖīstrosĸharĸvaritĸiĸ

Rinkebyhĸ/ĸPLrizjmaĸharĸanordnatĸenĸdebattĸiĸGöteborgĸpaĸmediemassanĸomĸ

"M¹ediemasĸansvarĸförĸdemokratiĸochĸintegratdion"ĸ/ĸSvanteĸC©oemellĸ

berattarĸomĸKaukasusĸpaĸAzjerbadÒjanskaĸriksförbundetsĸmöteĸ...ĸ

BüyükelçilikĸdÓeğiştiĸ*ĸTNuĠrkiskaĸ ambassadenĸ harĸföéranQdrØatsĸ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 2


HAYAL PROJESi

S

izĿgelecekĿgüzelĿgünlerinĿdüşü Ľ üĿkurmaktanĿyorulmadınızĿmı d _ ľ ha?Ŀ

HraniĿoĿhepĿbeklenenĿamaĿsankıĿyaklaştıkçaĿuzaklaşıyormuşĿgıbıĿ

hissedilenĿgünler.Ŀ

GelinĿyeniĿo®irĿçağaĿgirerkenĿhepĿberaberĿortak»ĿbirĿprojêeĿbaşlatalım.ĿHrayallerimiziĿgerçekleştirmeĿ

projëesiĿolsunĿ bu.Ŀ MaddeĿmaddeĿkağıdaĿdökelimĿprojëemizi.ĿKĜağıdaĿdüşenĿdüşüncelerĿ

gerçekleşmeĿsürecineĿgirerĿçünkü.Ŀ

HrayallerĿgerçekĿolur!kĿAksiniĿsöyleyenlereĿaldırmayın.ĿYapmamızĿgerekenĿsadeceĿasırlarĿ

boyuncaĿbuĿyoldanĿgeçmişĿolanlarınĿayak»Ŀizlerin¨iĿtakipĿetmek.ĿOØnlarĿherkeseĿaçıkĿolanĿevrenselĿ

kurallaraĿuydularĿ veĿhayallerineĿulaştılar.Ŀ

1- İěşeĿöncelikleĿsınırlarımızıĿkaldırmayaĿ kararĿvermekleĿ başlamalıyız.ĿSsınırlarĿbizimĿ

yarattığımızĿengelleyiciĿdüşüncelerdir.ĿSsizĿbuĿdüşünceleriĿyokĿetmeyeĿk»ararĿverdiğinizĿanĿ

süreçĿbaşlar.ĿBütünĿsınırlarĿsilinmeyeĿbaşlarĿyavaşĿyavaş.ĿBuĿsürecinĿnasılĿişlediğiniĿanlamakĿ

içinĿbirĿdeneyĿyapalım:ĒĿHrayallerinizeĿulaşmanızıĿengellediğiniĿsandığınızĿherşeyiĿtekerĿtekerĿ

birĿkağıdaĿyazın.ĿZaman,Ŀmekan,Ŀpara,ĿsağlıkĿ...Ŀvs.ĿSsonra,Ŀ sırayla,Ŀ sizeĿenĿkolayĿgelendenĿ

başlayarakĿbirerĿçizikĿatmayaĿbaşlayınĿbuĿengellerinĿüzerine.Ŀ ÇÿizdiğinizĿherĿengelinĿyokĿ

olduğunuĿvarsayın.ĿYokĿolanĿherĿengeldenĿsonraĿhayalinizeĿbirazĿdahaĿyaklaşijtığınızıĿ

düşünün.BuĿaşamanınĿsonundaĿduygusalĿveĿdüşünselĿolarakĿhayalinizleĿkucaklaştığınızıĿ

hissedeceksiniz.Ŀ

2- ArtıkĿhayalinizeĿulaşmanızĿiçinĿhiwçbirĿengelĿkalmadıĿönünüzde.ĿOØĿzamanĿuygulamayaĿgeçmeĿ

zamanı.ĿPĞrojzenizinĿsadeceĿkağıtĿüzerindeĿkalmasınıĿistemezsinizĿherhalde.Ŀ

3- UygulamaĿsürecininĿbirĿtekĿşartıĿvar.ĿKĜendiniziĿhayatınĿakışınaĿbırakmak.ĿBuĿkadarĿbasit.Ŀ

YapılmasıĿgerekenĿenĿönemliĿşeyiĿzatenĿyaptınız.ĿSsınırlarınızĿkalktıĿartık.ĿBuĿaşamadan©ĿsonraĿ

hiçbirĿşeyĿaynıĿolamaz.ĿYolĿgösterecinizĿhayatınĿkendisi.ĿAklınız.ĿSsınırlarınız,ĿyaniĿsizinĿ

yarattığınızĿengellerĿb_eyninizinĿkimb_ilirĿhangiĿköşesúindekiĿönemliĿb_irĿişleviĿsúab_oteĿediyordu.Ŀ

BilimleĿuğraşanlar,ĿbirĿproblemĿçözümündħeĿoĿp÷roblemiĿçözeceğiwneĿiwnanmanınĿbeyninĿekstraĿ

işlevleriniĿhareketeĿgeçirdiğiniĿçoktanĿkanıtladılar.ĿŞĬimdiyeĿkadarĿbaşardığınızĿişleriĿbirĿgözdenĿ

geçirin.ĿBütünĿoĿişleriĿyapabileceğinizeĿinandığınızĿiçin,ĿkendiniziĿengellemediğinizĿiçinĿ

yaptınız.Ŀ

4.ĿHrayalinizĿneyseĿoĿhayaleĿulaşmakĿiçinĿyeterinceĿiyiĿolduğunuzu,ĿyapmanızĿgerekeninĿsadeceĿ

varmakĿistediğinizĿnoktayaĿdoğruĿyürümekĿolduğunuĿhatırlayın.Ŀ

5.ĿYalnız,ĿbütünĿbunlarıĿyaparkenĿbaşkalarınınĿyaptıklarınıĿdüşünmekten,Ŀyargılamaktan,Ŀ

kıskançlıkĿveĿhasetĿgiwb_iĿ duygulardanĿ kaçınmakĿgerekiyor.Ŀ ÇÿünküĿbuĿdikkatinĿkendiĿ

hayalimizdenĿuzaklaşmasına'ĿveĿeskiĿ sınırlarımızınĿgeriĿgelmesineĿyolĿaçar.ĿÇÿevremizdekiĿ

insanlarıĿyargıladığımızĿzamanĿoĿyargılarıĿbizĿdeĿbenimsemişĿoluyoruzĿveĿbaşkalarıĿiçinĿkabulĿ

ettiğimizĿsınırlanªĿ(bilinçaltımızda)ĿkendimizĿiçinĿdeĿkabulĿ edħiyoruz.Ŀ

6.ĿEskiĿsınırlarımızınĿgölgesindenĿyaĿdaĿbaşkalarınınĿsınırlarındanĿdoğanĿzorluklarĿveĿaksiliklerĿ

tabiiĿkiĿolacaktıĪr.ĿBuãĿnok»tadaĿinancımızıĿdevreyeĿsokmalıyız.ĿHrayata,ĿkendimizeĿveĿprojêemizeĿ

olanĿ inancımızı.ĿAkıllaĿbirleşmiwşĿinancınĿveĿbuĿikisiniĿtakipĿedenĿeyleminĿüstesindenĿ

gelemeyeceğiĿzorlukĿyokturĿçünkü.Ŀ

7.ĿBuĿaşamadaĿhayallerimizĿgünlükĿgerçeklerimizĿolmuşĿdurumdadır.ĿArtıkĿbizeĿdüşenĿonlarıĿ

geliştirmekĿveĿdahaĿiyiĿdahaĿgüzel,Ŀ dahaĿçokĿhayallerĿüretipĿherĿhayalimiziĿgerçekĿyap÷mak.Ŀ

Dilek Yaraş

dffekOswtpnet.se

Hayaler ge olurl

Aksln1 s6lere

. Vap

mıı. aa asıl a r

bu yôl geçmlş

otcıröın ayak izlerini takip

etmek. Onr herkese açık

olan evrensel kuraa

uvr ve h a yall

ulaşılar.

YeniĿbinĿyılda,ĿgeçmişeĿaitĿbinlerceĿsınırlamayıĿ geleceğinĿbinlerceĿhayaliyleĿdeğiştirmeniziĿ

veĿbütünĿhayallerinizinĿgünlükĿgerçeğėinizĿolmasınıĿdiliyorum.Ŀ

NOØTğ:ĒĿTğop÷lumĿolarakĿenĿgüzelĿhayallerimizeĿulaşmanınĿortakĿbirĿzemini,ĿaracısıĿolmakĿ

hayaliwyleĿyolaĿçıkanĿderginizĿPĞrizmaĿb_öyleĿb_irĿprojëeninĿsúomutĿürÂüēnüdür.ĿBuĿşekildeĿ

doğmuşturĿveĿbirĿyaşınıĿdoldurmuştur.ĿSsizlerĿdesteğinizleĿveĿsevginizleĿbuĿprojêeninĿ

yaşamasınıĿsağlıyorsunuz.ĿSAĞĔOLUN.Ŀ

_;i ,tvL

PmzMA NR. 4/99 SAYFA 3


Sibel Tulunay:

Yeniĸ yıl,ĸ benimĸ içinĸ

yepyeniĸ birĸ yaşam,ĸ

yeniĸbirĸumut.ĸYeniĸbirĸ

yümzĦyılaĸ giîrĔiyĤorēum^ĸ

çünkü.ĸYenidenąĸdoğacakmışĸ

gibiĸ hissediyorumĸ

kendimi.ĸ

Herşeyeĸ yenidenĸ

başlamakĸ istiyorum.ĸ

İlkĸ önce;ĸ özellikleĸ

Türkiyeĸiçinĸsağlık,ĸbaşarıĸveĸhuzurĸistiyorum.ĸBuĸsonĸ

olanĸ olaylarĸ hepimiziĸ çokĸüzdü.ĸ Türkiye'deĸ olanĸ

olaylar,ĸyapılanĸhaksızlıklar,ĸyaniĸinsanĸisterĸistemezĸ

çokĸüzülüyor.ĸÖzellikleĸbirĸdeĸyurtdışındaĸyaşadığınĸ

zamanĸbunlarıĸ birĸ yabancıdanĸ duymak,ĸ seniĸ tenkitĸ

ederekĸkonuşmasıĸhepimizinĸçokĸağırınaĸgidenĸşeyler.ĸ

Bütünĸbunlarınĸkaybolmasınıĸdiliyorum.ĸYani;ĸ birisiĸ

gelipĸeliniĸşıklatınĉcaĸ oĸandaĸherşeyĸsilinsin,ĸherşeyĸ

yenidenĆĸbaşlasın.ĸT¾ümrkiyeĸ'ninĸgelişim^ini,ĸilerlemesini,ĸ

bütünĸinsanlarınĸmutluĸolmasınıĸistiyorum.ĸ

Latife Sürer:

2000ĸyılıĸkutlamalarıĸbanaĸçokĸ

abartılıĸgeliïyor.ĸTürkiye'ĸdekiĸ

depremĸ felaketininĸüzüntüsündenĸ

kurtulamadımĸ benĸ

daha.ĸÇağIJĸatlıyoruzĸ deniyorĸ

amaĸ savaşlarĸ halaĸ devamĸ

ediyor.ĸYeniĸyılınĸherkesĸiçinĸ

hayırlıĸolmasınıĸdiliyorum.ĸ

İnsanlarĕınĸ birbirlerineĸ karşıĸ

anlayışlı,hoşĸ görülüĸ olmalarını,ĸönyargılıĸdavranmamalarınıĸistiyorum.ĸ

Esin Özşirin:

2000ĸ yılınınĸ insanlığınĸ barışĸ içinĸ

çevreĸiçinĸdahaĸçokĸçabaladığıĸbirĸ

yılĸ olmasınıĸ istiyorum.ĸ Kendimĸ

için,ĸailemĸiçinĸiseĸsağlıkĸdoluĸbirĸ

yılĸistiyorum.ĸ

Bülent Özşirin:

Bilhassaĸ kendiĸ toplumumuzunĸ

yaniĸ Türkler'inĸ

birlikĸ içinde,ĸ birbirimizeĸ

güvenerekĸyaşadığıĸgünlerinĸ

gelmesiniĸdiliyorum.ĸBunuĸ

gerçekleştirirsekĸ çokĸdahaĸ

iyiĸbirĸkonumaĸgeleceğiz.ĸ

Mete Uygur:

2000'liĸ yıllardaĸ

ülkemizdekiĸveĸ

bütünĸ dünya- -

dakøiĸ inćĸsanĸ1ĸarĸ

içinĸ sağlıkĸ veĸ

barışĸ doluĸ

günlerĸ bekliyoruz.ĸBenĸkendimĸiçinĸdeĸbolĸ

paraĸ

veĸsağlıkĸbekliyorum.ĸ

Çiğdem Çalışkan:

Benimĸ 2000ĸ

yılındanĸbireyselĸbirĸ

beklentimĸ yok.ĸ

Ayrıcaĸ 2000ĸ yılıĸ

benimĸ içinĸözelĸbirĸ

yılĸ değil.ĸ l 900'üĸ

yaşadıkĸ şimdiĸ deĸ

2000'eĸ girđiyoruz.ĸ

1900'ünĸbirĸdevamıĸ

olarakĸ düşünüyorumĸ

dahaĸ çok.ĸ Çokĸ büyükĸ birĸ

beklentimĸdeĸyok.ĸBugünlerimĸnasılsaĸ

devamınıĸ diliyorum.ĸ Tabiiĸ kiĸ

savaşlarınĸolmamasınıĸ istiyorum.ĸ

İnsanlarınĸmutluĸ olmasını,ĸ sağlıklıĸ

olmasınıĸistiyorum.ĸKendimeĸyatĝırımĸ

yapmakĸistiyorumĸ2000ĸyılında.ĸYaniĸ

yenidenĸdoğuşĸgibiĸ değilĸ ama,ĸ dahaĸ

çokĸ kendimiĸ düşünmekĸ istiyorum.ĸ

Bugüneĸkadarĸhepĸçocuğumĸveĸailemĸ

içinĸyaşadığımıĸhissediyorum.ĸTabiiĸkiĸ

onlarĸ içinĸ deĸ yaşamayaĸ devamĸ

edÔeceğimĸ amaĸ kendimeĸ aitĸ deĸ

birşeylerĸ yapmakĸ istiyorumĸ artık.ĸ

·ĩĸKIen_dimiĸiyiĸhissetmekĸ istiyorum.ĸ

Tenisimeĸ devamĸ etmekĸ istiyorum.ĸ

Antremanĸyapmakĸistiyorum.ĸGeneldeĸ

dünyamınĸ harmonikĸ olmasınıĸ

istiyorum.ĸDepremler,ĸsavaşlarĸbitsinĸ

istiyorum.ĸ

Deniz Kılıçer:

(Büyükelçilik

1. Müsteşarı)

20.yy'ınĸ sonĸ

günleriniĸ yaşamaktaĸ

olduğumuzĸ

buĸ güzelĸ

İs kandinavĸ

ülkesindekiĸ tümĸ

vatandaşlarımızaĸ

sevdikleriyleĸbirlikteĸbarışĸdolu,ĸdahaĸ

aydınlık,ĸmutlu,ĸsağlıklıĸveĸbaşarılıĸbirĸ

yılĸdilerim.ĸ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 4


Oktay Aksoy

T.C. Büyükelçisi

Gerideĸbırakmaktaĸolduğumuzĸ1999ĸ

yılıĸ gerekĸülkemizĸ gerekĸbuĸülkedeĸ

yaşayanĸ vatandaşlarımızĸ açısındanĸ

yoğunĸ veĸhüzünlüĸbirĸ yılĸ olmuştur.ĸ

Ülkemiziĸikiĸkezĸbüyükĸacılaraĸboğanĸ

depremĸ felaketi,ĸ sevdiklerimiziĸ

bizlerdenĸayıran,ĸ acılarınıĸveĸizleriniĸ

uzunĸyıllarĸ silemeyeceğimizĸ çokĸ

büyükĸ maneviĸ veĸmaddiĸ kaybımızaĸ

nedenĸolmuştur.ĸ

Ülkemizinĸyurtdışındakiĸ temsilcileriĸ

olanĸİsveç'tekiĸtümĸvatandaşlarımız,ĸ

federasyonlarımızĸ ileĸderneklerimizĸ

felaketĸ anındaĸ veĸ sonrasındaĸ büyükĸ

çabalarĸ sonucuĸ değerliĸ yardımlarınıĸ

ülkemizeĸ hemenĸ ulaştırarakĸ acılarınĸ

birĸölçüdeĸsarılmasınaĸbüyükĸkatkıdaĸ

bulunmuşlardır.ĸ İs veçĸ Hükümetiĸveĸ

halkıĸdaĸbuĸbüyükĸacımrĘzıĸpaylaşmışĸ

veĸdeğerliĸyardımlarĸyapmışlardır.ĸ

Ülkemizinĸİsveçĸ ileĸilişkileriĸ tarihĸ

boyuncaĸdostçaĸveĸişbirliğiĸatmosfáeriĸ

içindeĸ gelişmiştir.ĸ Buĸ itib arla,ĸ

ülkemizdeĸdemokrasiĸveĸinsanĸhaklarıĸ

alanındaĸönemliĸgelişmelerinĸolduğuĸ

buĸdönemde,ĸİs veçĸileĸdeĸilişkilerimizĸ

yeniĸbirĸivmeĸkazanmıştır.ĸ

Vatandaşlarımızĸİs veçĸ'teĸTürkiye'ninĸ

gönüllüĸ elçileriĸ sıfatıĸ ileĸ ülkemizinĸ

menfaatlerininkorunmasınaĸ veĸ

ülkelerimizĸarasındakiĸilişkilerinĸdahaĸ

daĸ geliştirilmesineĸ dolaylıĸ olarakĸ

katkıdaĸ bulunarakĸkendilerininĸherĸ

zamanĸ yanındaĸ olanĸ

Büyükelçiliğimizinĸçabalarınaĸdestekĸ

sağlamayaĸdevamĸedecekleriĸümidiĸileĸ

2000ĸyılınınĸhepimiózeĸmutlu,ĸsağlıklıĸ

veĸ başarılıĸ günlerĸ getirmesiniĸ

diliyorum.ĸ

Galip: Galatasaray'ınĸ şampiyonĸ

olmasınıĸ veĸ dersleriminĸdahaĸ iyiĸ

ol]masınıĸistiyorum.ĸ

Tarkan: Savaşĸ

olmasınıĸ

istemiyorum.ĸ

Silahlarınĸ

kalkmasınıĸ

ist iyorum.ĸ

HeÛ rkesĸ iyi ķĸ

olsun.ĸ Okuldaĸ

dahaĸiyiĸyemekĸ

versinler.ĸ

Matias: Dahaĸ

fazlaĸsavaşĸ olma­k

sın.ĸ Grupĸ şiddetiĸ

olmasın.ĸ İnsanlarĸ

birbiriniĸ aşağılamasın.ĸ

OKkuldaĸ

dahaĸ iyiĸ öğretmenlerĸveĸdahaĸiyiĸ

yemekĸolsun.ĸ

Sezen: Savaşlarınĸ veĸ kavgalarınĸ

bitmesiniĸistiyorum.ĸ Herşeyinĸ dahaĸ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 5

s

p

I

D

E

R

M

A

N

B

A

R

I

ş

!

ucuzĸ olmasınıĸ istiyorum.ĸ Okuldaĸ

dahaĸiyiĸyemekĸversinler.ĸÖğretmenlerimizĸdahaĸiyiĸolsun.ĸ

TÜM OKUYUCUlARIMIZIN

YENİ YILINI VE

RAMAZAN BAYRAMINI

KUTlARIZ

l'lZMA!


31 ARALIK

999

Y eniĿbirĿbinĿyılınĿ

başlamasıĿinsanlardaĿ

yıkım,Ŀölüm,ĿkurtuluşĿ

veĿ umutĿ anlamındaĿ kullanılanĿ

kıyametinĿ kopacağıĿ inancınınĿ

yïaygınlaşmasınaĿveĿbunaĿkuvvetleĿ

inanılmasınaĿnedenĿolmuştur.Ŀ

GünüzdenĿtamĿ1000ĿyılĿönceĿ31ĿAralıkĿ

999ĿgünüĿyaklaşırkenĿsonĿgünlerinĿ

yaşandığınaĿinananĿinsanlarĿ hiçĿ

alışılmadıkĿdavranışlarĿ göstermeyeĿ

başlamışlardı.ĿTümĿAvrupayıĿbirĿisteriĿ

dalgasıĿsannıştı.ĿAdil,ĿdürüstĿolanlarınĿ

doğrucaĿcenneteĿgideceğineĿinanıldığıĿ

içinĿherkesĿbuĿ şansıĿarttırmakĿiçinĿ

elindenĿgeleniĿyapıyordu.Ŀ AlacaklılarĿ

alacaklarınıĿaffediyor.ĿBakkallar,Ŀ

fâırıncılarĿmallarınıĿbedavaĿdağıtıyor,ĉĿ

ellerineĿsıkıştırlanĿparalarıĿ geriĿ

çeviriyorlardı.ĿSuçlularĿ hapishane­i

lerdenĿsalmıyordu.ĿZÛenginlerĿenĿgüzelĿ

kıyafetleriniĿfakirlereĿdağıtmayaĿ

başlamışlardı.ĿAmaĿbazılarıĿkıyametĿ

günündeĿTanrıĿileĿkarşılaşacaklarıĿiçinĿ

enĿgüzelĿgiysileriniĿgeneĿdeĿkendileriĿ

içiĭĿ saklamaktaydılar¾.ĿTopŃr¾akĿsahibbiĭĿ

asillerĿ topraklarınıĿ kölelerineĿ

dağıtıyorlardı.Ŀ

İnsanlarĿ birbirlerineĿenĿgüzelĿgönülĿ

alıcıĿsözlerleĿsesleniyorlardı.Ŀ

Kiliseler,Ŀmanastırlar,ĿgünahĿçıkarmakĿ

içinĿgelenlerleĿgününĿherĿsaatiĿtıklımĿ

tıklımĿdoluĿidi.Ŀ

AralıkĿayıĿgeldiğindeĿfanatiklerĿişĿ

başındaydı.Ŀ KırbaçlıĿgruplarĿ birbirleriniĿveĿkendileriniĿkırbaçlıĿyarakĿeskiĿ

güČnahlarındanĿarınmayıĿumuyorlardı.Ŀ

KiliselereĿgidenĿyolarĿbunlarınĿakıttığıĿ

kanlarĿiçindeĿkalmıştı.Ŀ

GünlükĿişlerinĿyeriniĿsadeceĿduaĿedipĿ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 6

ölümĺeĿhazırlanmakĿaldığındanĿbütünĿ

düzenĿaltĿüstĿolmuştu.Ŀ

31ĿAralıkĿgecesiĿ çılgınlıkĿdoruÛğaĿ

ulaşmıştı.Ŀ RomadakiĿSt.ĿPeterĿkQilisesiĿ

·ĂĿyeryüzündeĿsonĿdualarınıĿedecek­i

lerineĿinananĿinsanlarlaĿdolmuştu.Ŀ

TarihçiĿFrederickĿMarrtensĿ ''InsanĿ

YaşamınınĿÖyküsü"ĿadlıĿkitabındaĿoĿ

,,------­

Kırbaçlı gruplar birbirlerini ve

kendilerini kırbaçlayarak eski

günahlarından arınmayı umuyorlardı.

_______ ,,

geceyiĿşöyleĿanlatıyor:ÒĿ

"¡PapaĿil.Ŀ SylvesterĿyüksekĿmihrabınĿ

önündeĿduruyordu.ĿKiliseĿdizleriĿ

üzerineĿçökmüşĿinsanlarlaĿdoluydu.Ŀ

HiçĿkimsedenĿçıtĿçıkmıyordu.Ŀ GeceĿ

yarısıĿayiniĿbitmişĿ veĿderinĿkorkunçĿ

birĿsessizlikĿsarmıştıĿkiliseyi.ĿHalkĿ

nefesiniĿtutmuşĿ bekliyordu.Ŀ PapaĿ

Sylvester'inĿağzınıĿbıçakĿaçmıyordu.Ŀ


ElleriniĿgöğeĿkaldırmışĿsessizĿbirĿduaĿ

ileĿkendiniĿunutmuştuĿadeta.ĿİnsanlarĿ

yüzükoyunĿyereĿkapanmışĿbaşınıĿ

kaldırmayaĿcesaretĿedemiyordu.ĿBuzĿ

kesenĿ alınlardanĿ soğukĿ terlerĿ

dökülüyordu.ĿKorkudan,ĿheyecandanĿ

,,------

Korkudan, heyecandan

ölenlerin cansız

bedenlerinin taş zemine

gürültü ile çarptığı

duyuluyordu.

______ ,,

ölenlerinĿcansızĿbedenlerininĿtaşĿ

zemineĿgürültüĿileĿçar¿ptığıĿduyulu­i

yordu.Ŀ

SaatinĿçanlarıĿçalmayaĿbaşladığında,Ŀ

herkesĿnefesiniĿtutmuşĿolacaklarıĿ

bekliyordu.Ŀ OnĿikinciĿvuruşunĿdaĿ

tamamlandığınıĿveĿbirşeyĿolmadığınıĿ

görenĿPapaĿarkasınıĿdöndüĿveĿzaferĿ

kazanmışĿbirĿkomutanĿtavrıylaĿelleriniĿ

uzatıpĿkilisedekileriĿkutsadı.Ŀ

AynıĿandaĿkulelerdekiĿçanlarĿçalmayaĿ

başladı,Ŀ orgunĿ sesiyleĿönceĿkararsızĿ

sonraĿg´itÖg´ideĿçoşkuĿdoUluĿbirĿkofrofĿileĿ

ilahiĿsöylemĺeyeĿbaşladıĿinsanlar.ĿİlahiĿ

sonaĿerince,ĿgülüpĿağlaşanĿkalabalıkĿ

birbirineĿsarılıpĿöpüşmeyeĿbaşladı.Ŀ

BöyleceĿHz.İsa'nınĿdoğumundanĿ

sonrakiĿilkĿbinĿyılĿsonaĿerdi.Ŀ

BütünĿ buĿ çılgınĿgünler,Ŀ saatlerĿ

geçtiktenĿsonraĿöncedenĿkıyametĿ

korkusuylaĿsalırverilenĿļayvanlardanĿ

yakalanabilenleriĿyakalandı,ĿeleĿgeçenĿ

suçlulularĿhapseĿatıldı."lĿ

BütünĿbuĿolanlarĿ999ĿyılınınĿbitimiQdeĿ

insanlarınĿikiĿyüzlülüğünü,Ŀ bilgisizliIJğini,Ŀ

sahtekarlığını,ĿkorkularınıĿveĿ

bağnazlığınıĿaçıkçaĿ gözlerĿönüneĿ

sermişIJti.Ŀ

TarihçilerĿtarihĿtekrardanĿ ibarettirĿ

demekteler,ĿumarızĿhepimizĿbuĿbinĿ

yıldaĿolanlardanĿderslerĿçıkarırızĿveĿ

yeni,Ŀtemiz,Ŀaydınlık,ĿsevgiĿdoluĿbirĿ

dünyaĿkurulmasınaĿkatkılarımızĿolur.Ŀ

BilinciĿaçılmışĿsevgiĿdoluĿinsanlığınĿ

üstesindenĿgelemiyeceğiĿzorlukĿ

yoktur.ĿYeniĿbirĿbinĿyılĿbiziĿbekliyofr.Ŀ

Hazırlayan:

Cengiz Kırma

Geçtiğimiz bin

yılın buluşlar

1000ĿFransızĿrahipĿGerber¿tĿdĿ'AurillacĿ

saatiĿkeşfe±tti.Ŀ

1086ĿÇinlilerĿpusulayıĿicadĿettiler.Ŀ

1107oĿKubilayĿKaanĿidaresindekiĿ

Çin'ĿdeĿilkĿkağıtĿparaĿ(¤Ŀ6Ŀrňenkli)[Ŀbasıldı.Ŀ

1280ĿİtalyanĿ fizikçiĿSalvinnoĿDegliĿ

ArmatiĿgözlüğüĿicadĿetti.Ŀ

" 1288ĿÇin'deĿsavaşĿtofpuĿimalĿedildi.Ŀ

14«90ĿİlkĿmodemĿdişĿfâırçasıĿÇinlilerĿ

tarafındanĿbulundu.Ŀ

15m00ĿDqünyanınĿilkĿsezaryeniĿİsviçreliĿ

doktorĿJakobĿNuterĿtarafâıĩndanĿyapıldı.Ŀ

15m80Ŀ İngilizlerĿpantolonlaraĿ "cep"Ŀ

koymayıĿkeşfetti.Ŀ

15m90ĿHollandalıĿZÛachariasĿJensenĿ

mikroskobuĿkeşfetti.Ŀ

1608ĿHollandalıĿHansĿLippershyĿ

teleskobuĿicadĿetti.Ŀ

1680ĿİngilizýĿRobertĿ BoyleĿkibritiĿ

keşfe±tti.Ŀ

17o12ĿDqünyanınĿilkĿgünlükĿgazetesiĿ

İngilizĿDailyĿCourantĿyayınĿhayatınaĿ

başladı.Ŀ

17o69ĿİngilizĿJamesĿ WKattĿendüstriĿ

devrimineĿyolĿaçanĿbuharlıĿmakinayıĿ

keşfetti.Ŀ

1824«ĿFransızĿNicephoreĿNiepceĿilkĿ

foôtoğrafĿmakinasınıĿüretti.Ŀ

184«2ĿAmeliyatlardaĿuyutmaĿaracıĿ

olarakĿ"eter"ĿkullanılmayaĿbaşlandı.Ŀ

1852ĿEÔlishaĿOtisĿasansörüĿkeşfetti.Ŀ

1887oĿ AlmanĿ EmileĿ BerlinerĿ

Cafe

GramafoônuĿbuldu.Ŀ

1895mĿAlmanĿfizikçiĿWKilhelmĿConradĿ

Röntgen,ĿilkĿröntgenĿfiīlminiĿçekti.Ŀ

1903ªĿAmerikalıĿHenrĿFordĿseriĿarabaĿ

üretiminiĿbaşlattı.Ŀ

1903ªĿWKilburĿveĿ OrvilleĿWKrightĿ

motorluĿ uçaklaĿ ilkĿ uçuşuĿ

gerçekleştirdi.Ŀ

1926ĿİlkĿsesliĿfiīlmĿgösterildi.Ŀ

1926ĿİskoçluĿmühendisĿJohnĿLĿBairdĿ

televizyonĿyayınınıĿgerçekleştirdi.Ŀ

1928ĿAlexanderĿFlemingåĿpńenisiliniĿ

buldu.Ŀ

193ª8ĿTükenmezĿkalemĿLadislaoĿBiroĿ

tarafındanĿicadĿedildi.Ŀ

194«8Ŀ İlkĿ transistorĿ BelllaborotovarlarındaĿ

BrattainĿ veĿ

ShockleyĿBardeenĿtarafındanĿüretildi.Ŀ

195m3ªĿDqNA' larınĿsırrıĿkeşfedildi.Ŀ

WKatsonĿveĿFrancisĿCrickĿg´enlerdekiĿ

bilgilerinĿkuşaktanĿkuşağaĿnasılĿ

aktarıldığınıĿaçıkladılar.Ŀ

1960Ŀ İlkĿnaylonĿtorbaĿAmerika'daĿ

yaşayanĿİsveçliĿWKilliamĿP¯ĿHamiltonĿ

tarafındanĿüretildi.Ŀ

1965mĿ İlkĿ "klon"Ŀ denemesi.ĿİngilizĿ

biyologĿJohnĿGurdonĿbirĿkurbağayıĿ

kopyalamayıĿbaşardı.Ŀ

197o1ĿBilgisayarlardaĿkullanılanĿ''processor"ĿilkĿdefaĿ

birĿJaponĿhesapĿ

makinesindeĿkullanıldı.ĿIntelĿ4ď004.Ŀ

1997oĿİskoçluĿaraştırmalarĿ ilkĿdefaĿ

memeliĿ birĿ hayvanı(¤Dqolly)Ŀ

kopyaladılar.Ŀ

1999Ŀİsveç'inĿ ilkĿveĿtekĿTürkçeĿaileĿ

dergisiĿPrizmaĿ'nınĿilkĿsayısıĿçıktı:-)[Ŀ

Heaven ı:-A

FÖR

EN

Ni och Er göst

inviteras att bli bjudna pô en KAFFE/TE OCH

VALFRITT BAKVERK, nör NI köper önnu en

KAFFE/TE OCH VALFRITT BAKVERK till samma

eller högre prls.

GILTIG T O M

30 NOV' 2000

CAFE HEAVEN

Drottninggatan 68, 111

Tel: 08- 21 77 77

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 7


31-12- 1999 / 0 1-0 1-00

yamet kopacak"

2 000ĿyılıĿiçinĿünlüĿ

kahinĿNostradamusĿ

baştaĿolmakĿüzereĿpekĿ

çokĿkişiĿasırlardırĿkehanetlerdeĿ

bulunduĿdurdu.Ŀ

YakınĿtarihimizdeĿise,ĿözellikleĿdeĿ

Amerika'daĿ buĿdurumĿ 80'liĿyıllarınĿ

başındanĿitibarenĿküçükĿçaplıĿdaĿolsaĿ

toplumsalĿ birĿhisteriyeĿdönüşmüşĿ

durumda.Ŀ 2000Ŀ yılındaĿkiyametĿ

kopacağıĿendişesiyleĿyıllardırĿevlerineĿ

yiyecekĿdepolayan,ĿhattaĿşehirdekiĿ

eviniĿbarkınıĿterkedipĿdağlaraĿçıkarakĿ

'ćĿ 'Ŀ GüÇnüÇmxüÇzüüÇnĿ mxo½derynĿ

t}o½p¯lumxununĿdat}o½ryizüeĿ

o½lmxuşĭĿhĬayat}iĿisÀeĿ"ĄilahĬi"ąĿ

kìıÊyamxet}inĿyanıÊsÀıÊryaĿ "Ądijwit}alĿ

kìıÊyamxet}"ąĿdenenĿyeniĿbßiryĿ

kìaryabßasÀanĿsÀunduĿbßizülerye.Ŀ

______ ,,

ilkelĿkoşullardaĿyaşamayaĿçalışanĿ

insanlarınĿsayısıĿazımsanmayacakĿ

kadarĿçoktu.Ŀ

BuĿçılgınlığınĿanaĿnedenlerindenĿbiriĿ

de,ĿamatörĿkahinlerin,ĿyaĿdaĿruhların,Ŀ

cinlerin,ĿperilerinĿbuĿinsanlaraĿyeniĿ

çağaĿgirerkenĿdünyadaĿçokĿkötüĿ

olaylarınĿolacağını,ĿyaşayabilmekĿiçinĿ

şimdidenĿönlemĿalmalarıĿgerektiğiniĿ

söylemesi.Ŀ BuĿ kahinĿ grubunaĿ

U\FOcularĿdaĿdahil.ĿBirĿkısmıĿdaĿ buĿ

bilgileriĿİsa'dan,ĿBuda'danĿ yaĿdaĿ

meleklerdenĿ(artıkĿneyeĿinanıyorlarsa)Ŀ

aldıklarınıĿsöylüyorlardı.Ŀ

GünümüzünĿmodernĿtoplumununĿ

datorizeĿolmuşĿhayatiĿiseĿ"¡ilahi"lĿ

kıyametinĿyanısıraĿ "¡dijitalĿkıyamet"lĿ

denenĿyeniĿbirĿkarabasanĿ sunduĿ

bizlere.ĿÜstelikĿbuĿsonĿdereceĿbilimselĿ

veĿ teknikĿ problemdeĿ bileĿ

Nostradamus'unĿ kehaneteriniĿ

aratmayacakĿ cinstenĿgörüşlerĿatıldıĿ

ortaya.ĿBütünĿdünyanınĿgenelĿbirĿ

kQaosaĿsürükleneceğindenĿtutunĿdaĿtaşĿ

devrininĿgeriĿgeleceğineĿkadarĿneĿ

ararsanızĿvardiĿbuĿkehanetlerinĿiçinde.Ŀ

BizĿhenüzĿhiçĿbirĿkahinleĿyaĿdaĿruhlaĿ

ilişkiĿkuramadığımız,ĿüstüneĿüstlükĿ

gönderdiğimizĿsinyallereĿ deĿhiçbirĿ

uzayĿgemisindenĿyanıtĿgelmediğiĿiçinĿ

TürkiyeĿDevletĿPlanlamaĿTeşkilatıĿveĿ

İsveçĿDevletininĿ2000ĿprobleminiĿ

önlemeĿ komitesindenĿ aldığımızĿ

bilgileriĿsunmaklaĿyetiniyoruzĿsizlere.Ŀ

BilgisayarlarĿ ilkĿ geliştirilmeyeĿ

başlandığıĿ zamanĿbellekĿsistemiĿ veĿ

fizikselĿ saklamaĿ alanlarıĿ çokĿ

pahalıydı.ĿBununĿiçinĿdeĿtarihĿsistemiĿ

yazılırkenĿ yılınĿ sadeceĿikiĿbasamağıĿ

kullanılarakĿparadanĿ veĿzamandanĿ

tasar¿rufĿedildi.Ŀ

AmaĿbirĿsüreĿ sonra,Ŀ 2000ĿyılınaĿ

gelindigindeĿtarihinĿyılĿhanesindeĿdörtĿ

basamağınĿbirdenĿ değişmesininĿ

birçokĿ bilgisayarĿ sistemiĿ veĿ

uûygulamasınıĿişlemezĿhaleĿgetireceğiĿ

veĿsadeceĿikiĿrakamınĿtarihiĿdoğruĿbirĿ

şekildeĿgösteremeyeceğiĿanlaşıldıĜ.ĿBuĿ

durum,ĿbirĿçokĿbilgisayarinĿ IĿ OcakĿ

2¨000Ŀ (O×Ŀ1-01-00)ĿtarihiniĿ31ĿAralıkĿ

1999'danĿ (12-3 1-1999)Ŀ dahaĿ

önceymişĿgibiĿgörmesineĿnedenĿ

olacaktı.Ŀ

BuĿtarihĿdeğişimi,Ŀbilgisayarlardan,Ŀ

güvenlikĿ sistemlerine,Ŀ parasalĿ

işlemlerdenĿüretimĿmakinalarınınĿ

işleyişine,Ŀ fotokopńiĿmakinalarındanĿ

uydu,Ŀtelevizyon,ĿasansörlereĿ kadarĿ

(listeyiĿistersekĿdahaĿdaĿuzatabiliriz)Ŀ

tümĿ elektronikĿ işlemleriĿ

etkileyebilecekti.Ŀ

Aslında,Ŀ2000ĿyılıĿproblemiĿdünyaĿ

tarihindeĿkarşıĿkarşıyaĿkalınanĿ enĿ

önemliĿproblemlerdenĿbiri.Ŀ

Uzmanlarca,Ŀ2¨000ĿyılınınĿdünyadaĿyolĿ

açabileceğiĿmaliĿzararĿ 1,6Ŀ trilyonĿ

DolarĿ tahminĿedilmekteydi.Ŀ BuĿ

miktarĿ4,2ĿtrilyonĿDolarlıkĿzararaĿyolĿ

açanĿİkinciĿDünyaĿSavaşındanĿsonraĿ

dünyanınĿ karşıĿkarşıyaĿkalabileceğiĿ

ikinciĿbüyükĿkrizĿolarakĿgörülüyordu.Ŀ

'PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 8

KüreselĿekonomiĿboyutununĿgeçerliĿ

olduğuĿgünümüzĿdünyasındaĿülkelerĿ

ekonomik,Ŀ siyasiĿveĿkültürelĿaçıdanĿ

birbirleriĿileĿyakınĿilişkiĿiçindeler.ĿBirĿ

ülkedeĿyaşanacakĿ2000Ŀproblemi,ĿoĿ

ülkeĿileĿilişkideĿolanĿdiğerĿülkeleriĿdeĿ

olumsuzĿetkiliyor.Ŀ

BuûĿ durumuĿdikkateĿ alanĿBirleşmişĿ

MilletlerĿbünyesindeĿbulunanĿBilişimĿ

ÇalışmaĿGrubuĿ aracılığıylaĿ 1998Ŀ

AralıkĿayındaĿ120,Ŀ1999ĿHaziranĿayıĿ

içindeĿdeĿ 170ĿülkeninĿkatıldığıĿ2¨000Ŀ

yılıËĿproblemiĿkoordinatörleriĿtoplantısıĿ

yapıldı.Ŀ BuĿtoplantılarda,Ŀ ülkelerdeĿ

yapılanĿ2000ĿyılıĿuyumĿçalışmalarınınĿ

koordineliĿbirĿşekildeĿsürdürülmesiĿveĿ

hük{ümetlerinĿ 2000Ŀ yılıĿ uyumĿ

çalışmalarınıĿöncelikliĿişĿolarakĿkabulĿ

' slında, 2000 yılı problemi

dünya tarihinde karşı

karşıya kalınan en önemli

problemlerden biri.

_______ ,,

etmeleriĿyolundaĿçalışıldı.Ŀ

U\zmanlarınĿ sorunuĿ öncedenĿ

saptayarakĿ hükümetleriĿhareketeĿ

geçirmeleriĿ veĿ ciddiĿ önlemlerĿ

alınmasınıĿsağlamalarıĿsayesindeĿ21Ŀ

AralıkĿgecesiniĿsağĿsağlimĿatlattıkĿveĿ

öngörülenĿ felaketĿ senaryolarıĿ

gerçekleşmediĿ...ĿİnsanlarınĿçılgıncaĿ

eğlendiğiĿ31ĿAralıkĿgecesiniĿdünyanınĿ

herĿköĈşesindeĿ sayılarıĿmilyonlariĿ

bulanĿ görevliĿ(sadeceĿJapoya'daĿ 2Ŀ

milyonĿkişi)ĿbilgisayarlarınınĿbaşındaĿ

nöbetĿtutarakĿgeçirdi.Ŀ

BöyleceĿzamanındaĿtasar¿rufĿamacıylaĿ

yapılanĿküçükĿbirĿişleminĿbedeliĿeypeyĿ

pahalıĿbirĿbiçimdeĿödenmişĿoldu.Ŀ


Yeni çağın başında RENK moda!

EnĿkalınĿkışlıkĿkazağınızdanĿbileĿısıtıcıĿ

incecikĿbirĿhırkaĿyaĿdaĿışığaĿgöreĿrenkĿ

değiştirenĿbirĿelbiseĿdüşünün.ĿBuĿ

günlerdeĿişteĿbuĿtürĿgiysilerĿmoda.Ŀ

OrtakĿnoktaĿrahatlıkĿveĿyumuşaklık.Ŀ

AyrıcaĿtasarımcılarĿ buĿrahatlıklarınĿ

yanındaĿçizgiyeĿdeĿönemĿvermişler.Ŀ

YĠeniĿçağınĿbaşındaĿRENKĿmoda.Ŀ

Griler,Ŀ kırmızılar,Ŀ yeşiller,Ŀ

pembeler.Ŀ..ĿÜstelikĿ buĿ renklerĿ

eskisindenĿ çokSĿ dahaĿ parlakĿ veĿ

sedefliĿ....Ŀ

200'in gece makyajı

DünyacaĿünlüĿmakyajĿ uzmanlarıĿ

özellikleĿgeceĿmakjajındaĿkırmızınınĿ

sıkçaĿkullanılacağınıĿsöylüyorlar.Ŀ

ÜstelikĿ kırmızıĿsadeceĿdudaklardaĿ

değil,ĿgözlerdeĿveĿyanaklardaĿdaĿtercihĿ

edileceOk.ĿGözúkapağınınĿortaĿkısmınaĿ

sadeceĿbelliĿbirĿnoktayaĿuygulananĿ

kSırmızıĿfar,Ŀ bakışlaraĿateşliĿbirĿifadeĿ

kazandırıyormuş.Ŀ

U\zmanlarĿ cildNinizĿ içinĿdeĿhafl'ĿbirĿ

fondöteninĿüzerineĿ sürülenĿşeffafĿ

renkliĿpudralarıĿ öneriyorlar.Ŀ BöyleceĿ

cildinizĿduruĿ veĿ matĿ birĿgörüntüĿ

edinmişĿoluyor.Ŀ

GözlerinizdeĿkırmızıĿrengiĿdenemeyeĿ

cesaretınızĿ varsaĿ hiçĿ olmazsaĿ

yanaklarınıħzıĿveĿdNudaklarınızıĿdoğalĿ

boyamayıĿunutmayın.Ŀ

Hazırlayan:

Gözde Denktaşlı

gozde@swipnet.se

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 9


Kommer ut varannan torsdag och lises av 430 000

......................................... ..................................=,u.7,,,.=........................................................ ......................................................................................................................=..=

Vill du prenumerera ring 08/ 454 9111

Wella Shampoo

och Balsam.

Vardar och skyddar ditt

har med fruktvaxer.

WELLA

WELLA

SHAMPOO

t.6.='""' .:""'.=:,./,.;..=

"<•.8T.4O.2•.9.<AI.0.= ,,.,.=T.3..\.5I.1.=

Wella. Beautlful hair needs an expert.

PmzMA NR. 4/99 SAYFA 10


SülĹeàyómòaÞnóĿDĖußmòaÞnóĿ

DĖi·nóĿHi·zùmòeàtÔlĹeàr¹i·ĿMüşįaÞvçi·riÃĿ

GENÇLİK VE

-- ,_E,,.

ÜZERİNE ...

G ençlikĿhayatınĿenĿ

güzelĿçağı.ĿHareketliĿ

veĿ doluĿdoluĿyaşanmasıĿgerekenĿbirĿçağ.ĿİnsanĿbuĿçağdNaĿ

akıl,ĿruhĿveĿbedenĿgelişiminiĿtamamlayarakĿhayataĿhazırlanıyor.ĿHayatınĿ

inTişliĿçıkış lıĿyollarınTdaĿyıkılmadanTĿ

ayaktaĿkalabilmek,ĿkişiselĿveĿtoplumsalĿplandaĿbaşarıyaĿulaşabilmekĿişteĿ

buĿçağdaĿalınanĿeğitiÙme,ĿbedenĿveĿruhĿ

terbiyesine,ĿbilgiĿveĿtecrübeyeĿbağlıĿ

bütünüyle.Ŀ

ArtıkĿbuĿgerçeğiĿgörmek,ĿtoplumĿ

olarak,anaĿbabaĿolarakĿveĿhepsinTdenĿ

önemlisiĿbizzatĿgençlerĿolarakĿbunaĿ

göreĿtavırĿveĿt~edbirĿalmakĿdurumun-

''Gelecek gençlerin

omuzlarında şekillenecek ve

tüm güzel umutlar onlarla

ge`rzçće`kķle`şİe`bièle`ce`kķtÑièrz. ''Ŀ

dayız.Ŀ

Amaçsız,ĿülküsüzĿveĿ ruhsuzĿbirĿ

gençlikĿruhsalĿbunalımın,ĿalkolĿveĿ

uyuşturuàcunun,Ŀ miskinlikĿ veĿ

tembelliğinĿpençesindenĿkurtulamaz.Ŀ

BuĿsebepleĿgençlerimize,ĿinsanlıkĿ

ülküÈs|ünü,ĿçağdaşĿins|anTipĿdeğerlerleĿ

uyuşanĿ millıĿveĿmaneviqĿdeğerleriĿ

temelĿhedefĿolarakĿvermeliyiz.ĿBen,Ŀ

insanlıkĿolgusu,ĿinsanıĿdeğerlerinĿ

yüceltilmesi,ĿinsanĿhakĿveĿhürriyetlerininĿözellikleĿgençlikĿdönemindeĿ

tanınmasınaĿherĿzamanĿbüyükĿönemĿ

atfe±diyorum.Ŀ Çünkü;Ŀ gelecekĿgençlerinĿomuzlarındaĿşekillenecekĿveĿtümĿ

güzelĿumutlarĿ onlarlaĿgerçekleşe­ÿ

bilecektir.ĿOnlïaraĿveĿonlarınĿeğitimineĿ

yapacağımızĿyatırımĿenĿköklüĿveĿ

verimliĿyatırımĿolacaktır.ĿBununĿiçinĿ

onlarıĿ dahaĿ çocukluktanĿmotiveĿ

etmek,ĿeğitimeĿyönlendirmekĿveĿ

"Oku genç arkadaş, çalış!

Namerde muhtaç olmak

ölmekten beterdir. ''

onlarınĿ eğitimdeĿ birĿ hedefĿ

belirlemes|ineĿ yardımcıĿ olmakĿ

zorundayız.Ŀ

GençlereĿdüşenĿgörevĿ iseĿ sadeceĿ

bilinçliĿbirĿşekildeĿçaİęışmak.ČĿEğĕitimĿ

veĿ bilimĿ alanındaĿ çalışmakĿ daĿ

ibadettir.ĿYorulmadan,ĿusanmadanĿveĿ

ibadetĿ anlayışıĿ içindeĿ okuyan ,Ŀ

düşünenĿveĿ çalışanĿ birĿgençlikĿ herĿ

zamanTĿherĿalandaĿbaşarıyaĿulaşır.Ŀ

BirĿkişininĿhayattaĿövünebileceğiĿenĿ

önemliĿ varlıklardanĿ biriĿ deĿ iyiĿ

yetiştirilmişĿbirĿgençtir.ĿAma,ĿHz.ČĿ

Ali'ninĿdediğiĿgibi;Ŀbizim yaşadığımız

zamana göre değil, kendi yaşayacakları

çağa göre yetiştirmek

gerekiyor.ĿBaşarılıĿveĿhayırlıĿbirĿevlatĿ

kendiliğindenĿyetişmiyor.ĿBununĿiçinĿ

gayret,ĿilgiĿveĿözveriĿşart.ĿSaksıdakiĿ

birĿçiçekĿbileĿözenĿ veĿbakımĿistiyorĿ

değilĿmi?Ŀ

DahaĿ ortaĿ öğretimdeĿ ikenĿ

öğretmenlerimizinĿ tavsiyesiyleĿ

okuduğumĿ birĿ elĿ kitabıĿ vardı.Ŀ

RahmetliĿPÙrof,Ŀ AliĿFĘuatÒĿBaşgiİl'in£Ŀ

"GençlerleĿBaşĿbaşa"Ŀsı.Ŀ HocanınĿ

kitabınĿiçĿsayfasındakiĿresmiĿbileĿbeniĿ

etkilemişt~i.ĿAyrıcaĿokumamaĿveĿyönĿ

belirlememeĿdeĿyardımcıĿolmuştu.Ŀ

HocaĿdiyorduĿki:Ŀ '£'£ĿOďku genç arkadaş,

çalış! Nċamerde muhtaç olmak

ölmeŏkten beterdŇir.½ '£'£ĿKeşkeĿbuĿkitapçığıĿ

herĿgeOnçĿarkadaşımızaĿokutabilsÊeOkĿ...Ŀ

BuĿyılĿOsmanlıĿDevletininĿkuruluşununĿ7n00ĿüncüĿyılıĿolarakĿyurtiçindeĿ

veĿyurt~dışındaĿetkinliklerleĿkutlanıyor.Ŀ

EÔcdadımızınTĿkurduğuĿcihanĿimpara­Ā

torluğuĿ tarihiyle,Ŀ kültürüyle,Ŀ

riasetiyle,ĿilimĿverĿirfanıylaĿ birĿ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 11

hazine.Ŀ

SultanĿII.ĿMehmet ''Ŀgenç' 'ĿbirĿpadişah.Ŀ

AmaĿdahaĿ22ĿyaşındaĿİstanbulĿ'uĿ

fethederekĿBizansĿ'ıĿtariheĿgömmüşĿbirĿ

"¢ g eánŁç"¢Ŀ Istanbul'uĿfethiyleĿ"¢Fa^tiÚ"¢Ŀ

ünvanınıĿalmışĿveĿ PÙeygamberimizinTĿ

<à<NáeŐ güzel kumandan!>> övgüs|üneĿ

mazharĿolmuşĿbirĿ''genç''.ĿBuĿbizĿ

gençlereĿ örnekĿveĿibretĿolacakĿ birĿ

gururĿtablosuĿdeğilĿmi?Ŀ

BuradaĿsevgiliĿPÙeygamberimizdenĿdeĿ

birĿhadisĿalarakĿgençliğinĿöneminiĿbirĿ

kereĿdahaĿvurgulamakĿistiyorum.ĿHz.Ŀ

MuhammedĿbuyuruyor:Ŀ

<< Sėize gençler için haIJyırlı ve

yardımcı olmanızı tavysiye ederim.

Çünkü onların kalbi yufřkadır.

UnĢutxmayın ki Aèllah beni bir tanık,

müjdeci vye uyarıcı olaraijk gönderdi.

G÷ençler bana txabi oldular, yaşlılar ise

bana muhalefŘet et6×.¾>>. GörüldüğüĿ

gibiĿPeygamberimizĿdeĿdahaĿilkĿbaştaĿ

kendisineĿuyanĿ Hz.ĿAliĿveĿ diğerĿ

gençlerdenĿhoşnut.Ŀ

EvèeátÓĿ g eánŁçĿ a^rʼnka^da^şılða^rʼn!Ŀ SizeĿşunuĿ

hatırlatmakĿisterim:đĿGençliğimizĿherĿ

anĿtükenmekteĿolanĿbirĿsermayeĿgibi.Ŀ

OĿhaldeĿgençliğimiziĿhiçĿtükenmeyecekmişĿgibiĿalgılayıpĿaldanmayalım.Ŀ

EÔğitimle,ĿbilimleĿveĿçalışarakĿbuĿaltınĿ

çağıĿçokĿiyiĿdeğerlendirelim.ĿBirgünĿ

" Gördüğünüz nice

yaşlılar da bir zamanlar

sizin gibi gençti."

s|izinĿdeĿşakaklarzınızaĿakĿdüş ecek.Ŀ

GördüğünüzĿniceĿyaşlılarĿ daĿbirĿ

zamanlarĿ sizinĿgibiĿgençti.Ŀ ZÛamanĿ

onlarıĿdaĿyıprattı.Ŀ <ē<ēĿBakiĿkalanĿ buĿ

kubbedeĿhoş ĿbirĿs|adaĿimiş.>Ĕ>ĔĿmisaliĿ

hayırlaĿyadedilelim,ĿbirĿizĿbırakalım.Ŀ

Kalın sËa^ğĖlðıģcaklða^Ŀ.Ð.Ð.ÐĿ


Adı: Özkan Mert

Doğum yılı: 1944

Doğum yeri: Erzurum

Mesleği: Şair ve İsveç

Radyosunda program yapımcısı.

Yayınlanan kitapları: 14 şiir ve

1 çocuk kitabı.

İsveççe şiir kitapları : Kömpa

Mitt Hjörta (1981), Tango Över

Egeiska Havet ( 1990), Exilens

Blues ( 1999).

Son yayınlanan kitabı: Bir

Dünyalının Notları (Toplu şiirler

1960- 1997) Yapı Kredi Yayınları,

Van Gölü Savunması (Yeni

şiirler) Varlık yayınları .

Aldığı ödüller: Cumhuriyet

Gazetesi Yunus Nadi şiir

mansiyonu, İlhan Demirarslan

Şiir Büyük Ödülü, Petrol İş Jüri

Özel ödülü, Salihli Şiir İkindileri

Dionysos şiir ödülü.

KARAN FİL

YÜKLÜ

il

ŞOVALYE

YirmiĿaltıĿyılĿönceĿTürkiye'denĿ

ayrılıyorĿ ÖzkanĿMert.Ŀ Almanya'daĿ

kalıyorĿbirĿmüddet.Ŀ

ArkadaşıĿHamdullahĿ'laĿ birlikteĿbirĿ

birahanadeĿotururlarken,Ŀ sandalyesininĿaltındaĿduranĿbirĿbroşürĿilişiyorĿ

gözüne.Ŀ BirĿ KuzeyĿ ülkesindenĿ

bahsediyorĿbroşür,ĿiriliĿufaklıĿbinlerceĿ

gölüĿolanĿbirĿkuzeyĿülkesinden;Ŀ

geyiklerden,ĿçamĿ ormanlarından,Ŀ

sarışınĿdilberlerdenĿ.¦.¦.¦ĿMaceraĿoksijxenĿ

kadarĿönemliĿÖzkanĿMertĿiçin:Ŀ

''ĿHadiĿbanaĿmüsadeĿdiyor.Ŀ

"l N®ereye?!k"lĿdiyeĿsoruyorĿHamdullah.Ŀ

"İsveç'e!k",Ŀ"Dur!k'Ŀ diyeĿbağır³ıyorĿ

arkasındanĿHamdullah,Ŀ''bariĿçantanıĿ

al!k"ĆĿ

İsveç'ĿeĿ ilkĿdüştüğüĿgeceĿsokaktaĿ

yÄatıyÄor,ĿoĿgünĿbuĿgündürĿdışandaĿkimĿ

kalsaĿonaĿ evininĿanahtarınıĿverir.Ŀ

SağlamĿbirĿşiirĿmimarı,Ŀ sempatikĿbirĿ

insan,Ŀ karanfãilĿ yüklüĿ birĿşövalyedirĿ

ÖzkanĿMert.Ŀ

YĠıl:ÒĿ 1997.Ŀ Güz.ĿYer:ĿİsveçĿDevletĿ

KraliyetĿTiyatrosu.Ŀİskandinavya'nınĿ

enĿünlüĎĿotuzĿbeşĿşairiĿbirarada.ĿSalonĿ

tıklımĿtıklım.ĿŞairlerĿbirĿbirĿçıkıpĿ

şiirleriniĿokuyorlar.ĿGeride,ĿorkestraĿ

fãondaĿmüzikĿyapıyor.ĿGeceĿilerliyorĿ

väeĿ sıraĿ İsveç'inĿ enĿ sevilenĿ şairiĿ

GöranĿSonnevi'yeĿgeliyor.ĿOĿdaĿçıkıpĿ

okuyorĿ şiirlerini.Ŀ İlgiĿ büyük.ĿAlkışĿ

ölçmeĿaletiĿenĿçokĿalkışıĿonunĿaldığınıĿ

gåösteriyor.ĿVeĿgåeceninĿİskandinavyaĿ

dışındaĿ doğanĿ tekĿ şairiĿ ÖzkanĿ

Mert.Ŀ..ĿSaksafonĿeşliğindeĿkendiĿ

dilindeĿokuyorĿşiirlerini.ĿMasmaviĿ

yağmurlar,ĿsevişenĿkadınlar,ĿbıçakĿgibiĿ

çekilenĿmektuplar,ĿBodrum'unĿbeyazĿ

evleriĿTürkçeĿgeçiyorĿsahneden.Ŀ

BayanĿbirĿtiyatroĿ sanatçısıĿşiirlerinĿ

İsveOççesiniĿokuyor.ĿIĚlıkĿAkdenizĿ

rüzgarlarıĿ dağıtıyorĿ İskandinavĿ

soğunu.ĿDinleyicilerĿcoşuyor.ĿYürek­i

leriniĿ ısıtanĿbuĿ adamıĿalkışlarıylaĿ

ödüllendiriyorlar.Ŀ Sonnevi'ninĿbirĿ

puanĿönünde,Ŀ geceninĿenĿçokĿalkışĿ

alanĿşairiĿoluyorĿÖzkanĿMert.Ŀ

HemĿTürkiye'Ŀde,ĿhemĿdeĿİsveç'ĿteĿünlüĿ

ÖzkanĿMert.Ŀ SvartĿYġitĿyayınevindenĿ

çıkanĿ "ZĿ ExilensĿBlues"ZĿ adlıĿsonĿ

kitabının,ĿNobelĿödüllerininĿverildiğiĿ

belediyÄeOĿbinasınınĿyÄanındaĿbulunanĿ

SvartĿYġitĿyayınevindeĿyapılanĿtanıtımĿ

gecesineĿbekleneninĿüçĿ katıĿ insanĿ

katılıyor.ĿStockholmĿvalisindenĿtutĿ

partiĿtemsilcilerine,Ŀsanatseverler,ĿelitĿ

insanlar.Ŀ..Ŀ

ÖzkanĿMert'leĿStockholmĿ'eĿhakimĿbirĿ

tepeyeĿkonuçlanmışĿFaĿFangan'daĿ

buluşuyoruz.ĿŞekerĿdeğil,ĿpırılĿpırılĿbirĿ

yazĿgününüĿkatıyoruzĿkahvemize.Ŀ

"BöyleĿgünlerĿİsveç'teĿ yıldaĿbirkaçĿ

taneĿvarĿHamdi,ĿidareliĿkullan.''Ŀdiyor.Ŀ

Gülümsüyorum.ĿKentinĿtümüĿ kuşbakışıĿgörünüyor,ĿmanzaraĿbüyüleyici.Ŀ

BirĿ taraftaĿliman.ĿDevĿbirĿgemiĿ

kalkıyorĿFinlandiya'ya.ĿBirĿ taraftaĿ

çinibeyazĿ kalçalarınıĿgüneşeĿyatıranĿ

kızlar.Ŀ SerçelerĿkorkusuzĿsokuluyorĿ

masamıza.ĿUçarkenĿöpüşüyorĿmartılar.Ŀ

ÖpüşürkenĿ uçmayıĿunutuyorlarĿ

bazen.Ŀ

"ZYaşasınĿmartılar!k"ZĿ diyorĿ ÖzkanĿ

Mert,Ŀ''ĿŞiirimizeĿgecikmeleriĿbelkiĿdeĿ

buĿöpüşĿunutkanlığından''.Ŀ

''ÖpüşmeyiĿşiireĿ yeğlediklerindenĿ

belkiĿde"Ŀdiyorum.Ŀ

' ' Güzel kadın sırtlarına

gömülmeden dinlenmem,

dinlenemem... , ,

.Ŀ"İkisiĿdeĿaynıĿkapıyaĿçıkar.Ŀ HaĿ şiirĿ

yazmışsın,ĿhaĿ yaşamışsınĿ şiiri."ZĿ

diyor.Ŀ

''ĿSakallarınĿ birĿ elmaĿ büyük­i

lüğündeydiĿbaşladığında,ĿyıllarĿ şiireĿ

bağlılığınıĿazaltmadı''Ŀdiyorum.Ŀ

''KadınĿgibidirĿ şiir.ĿİlgiĿister,ĿkendiniĿ

onaĿadamanıĿbekler.ĿİhmalĿedildiğiniĿ

anlarsaĿ seniĿ terkĿ eder"Ŀ diyor.Ŀ

''Öyleyse,ĿaşkınĿustasıĿşiirinĿdeĿ

ustasıdır.''Ŀdiyorņum.Ŀ

''ŞiirinĿustasıĿaşkınĿdaĿustasıdır.''ĿdiyeĿ

düzeltiyor.Ŀ

''KurupĿkökleştirdiğinĿ''N®ehirĿŞiirĿ

Akımı''ĿTürkiye'ĿdeĿkarşılığınıĿbuldu.Ŀ

GençĿ şairlerĿseninĿgibiĿ yazmayaĿ

özeniyorlar.ĿN®ehirĿŞiirĿnedir?''Ŀ

"Şiirin,Ŀ fizikle,Ŀkimyayla,Ŀdoğayla,Ŀ

uz÷aylaĿveĿkozmikĿzamanlaĿbileşkesininĿ

bulunmasıdır.Ŀ DünyanınĿ

ortasındanĿakanĿbirĿnehirĿbuĿşiir;Ŀ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 12


kenetleri,Ŀ kültürleri,Ŀ yaşamlarıĿ içindeĿ

taşıyan;ĿgeçtiğiĿherĿyerdenĿbirşeylerĿ

bırakanĿ böyleceĿ yatağınıĿ

zenginleştirenĿbirĿşiir.''Ŀ

'Î'ÎEėrotizm,ĿseninĿşiirineĿuğrayıncaĿ

kendiniĿiyiĿhissediyor,Ŀneden?"Ŀ

"ŞiirĿbenimĿdünyaylaĿorgazmımdır.Ŀ

BunuĿerotizmĿdeĿbiliyor,Ŀondan."Ŀ

''YaĿrenkĵler,ĿyaĿcaz?''Ŀ

''TuvalĿboyarĿ gibiĿşiirimeĿrenkĿ

içirmekĿistiyorum,ĿhattaĿkoksunĿ

benimĿşiirlerim.ĿTazeĿkesilmişĿbirĿ

karpuzĿgibiĿörneğin,ĿsomunĿgibi,Ŀ

vanilyaĿgibiĿ...ĿCazaĿgelince:đĿBuenosĿ

AiresĿkerhanelerindeĿdoğanĿArjantinĿ

tangosundanĿdahaĿazĿpöroleterdir,ĿamaĿ

portremiĿbıçaklayarakĿulaşırĿbana.''Ŀ

''ĿAnlaşıldı;Ŀ yılĿsağanağıĿaltındaĿ

gülümseyenĿ şiirineĿkardeşĿ bellemişĂsinĿcazı.¦Ŀ

Norköpõing'dekiĿCrescendoĿKlüp'teĿ

cazĿgrusuĿSaxîapelĿ

eşliğindeĿşiirleriniĿokumandanĿbelli"Ŀ

diyorum.Ŀ

''ĿAmaĿMozartĿveĿAkdenizĿimgesiĿhepĿ

cebimde"ĆĿdiyor.Ŀ

"ZGittiğinĿherĿyereĿgötürürĿmüsünĿ

cebindekileri?''Ŀ

''HemĿşairiĿhemĿsüĐrgünüyümĿyeryüzünün.ĿŞarapĿ

kolleksiyonumĿkalır,Ŀ

kitapölarımĿkalır.ĿBirĿbeneĿ birĿ deĿ

anavataneım,ĿyaniĿdilimĿçekerĿgideriz.Ŀ

KarışĿkarışĿ bütünĿdünyayıĿdolaşıÌrız;Ŀ

buzullarına,ĿkumullarınaĿvarıncayaĿ

dek.ĿYürekĿcebimdeĿalbümüm,ĿnotĿ

deftÐerimĿ....Ŀ''Ŀ

'Ŀ'PekiĿdinelenmezĿmisin?''Ŀ

,

''GüzelĿkadıneĿsırtlarınaĿgömülmedenĿ

dinlenmem,Ŀ dinlememĿ...ĿTuzsuzĿ

kalmasıÌnĿdiyeĿteriĿevrenin,ĿeneĿince

filizlerĿ üşümesinĿ diyeĿ gerekliĿ

buĿ...ĿDinlenemem!Ŀ....Ŀ''Ŀ

EskiĿyapılarınĿçatılarıĿbakırĿküfüĿ

renginde.Ŀ MetalĿmavisiĿdenizinĿ

koynundaĿStockholm.ĿHafifĿbirĿikindiĿ

trafiğiĿ aşağıda,Ŀ uyumlu.Ŀ ŞehrinĿ

tümünüĿbirdenĿizlemekĿgüzel,ĿÖzkanĿ

Mert'inĿ sohbetiĿ hoş.Ŀ Alt~mışĿ

sekizlilerinĿşairĿdevrimcisi,ĿCemalĿ

Süreyya'nınĿsonĿşiiriniĿokuduğuĿ

insan,ĿradyodakiĿişineĿgitmekĿiçinĿ

kalkıyor;Ŀ kalkıyoruz.ĿGözlerindeĿ

ancakĿ sözcükleriĿ şeytanľaĿyalatanĿ

şairlereĿ hasĿ birĿ pöıÌrıltı.BizeĿ

gülümseyen,ĿciddiyetleĿgülümseyenĿ

şiirlerĿyazmayaĿdevamĿ edecekĿÖzkanĿ

Mert~.Ŀ

Hamdi Özyurt

"Spor, gençleri kötü

alışkanlıklardan korur

ve İsveç toplumuna

daha kolay uyum

sağlamalarına

yardımcı olur.''

ek bir genç

SERDAR SEMiZ

1č982ĿStockholmĿdoğumlu,ĿgençĿveĿyetenekliĿsporcuĿSerdarĿSemizĿsporĿ

hayatınaĿhenüzĿ4ĿyaşındaykenĿFlemingsbergĿbuzĿhokeyĿkulübündeĿbaşladı.Ŀ

AzimliĿçalışmasıylaĿsporĿtekniğindeĿkısaĿzamandaĿönemliĿaşamalarĿyaptı.Ŀ

BuĿgelişmeĿonuĿyaşıtlarınınĿçokĿilerisindeĿbirĿyereĿyerleştirdi.ĿBuzĿhokeyiĿ

karşılaşmalarındaĿenĿçokĿdikkatĿçekenĿküçükĿyıldızĿoydu.Ŀ

94Ŀyılın¡daĿSegeltorpĿklübüneĿgeçenĿSerdar,ĿçokĿbaşarılıĿbirĿsezonĿgeçiripĿ

49ĿgolleĿgolĿkralıĿolduĿveĿtakımınınĿĿ2.lilgdenĿ1.ĿLigeĿyükselmesiniĿsağladı.Ŀ

DahaĿsonraĿelitĿklüpĿolanĿHuddingeĿhokeyĿkulübüneĿgeçti.ĿBuradaĿikiĿyılĿ

oynadıktaÝnĿsonra,Ŀ95Ŀyılında,ĿyineĿbaşarılıĿkulüplerdenĿbiriĿolanĿHammarbyĿ

kulübüneĿgeçtiĿveĿbuĿtakımĿ97nĿyılındaĿbölgeĿşampiyonuĿoldu.Ŀ

9Đ9ĐĿyılındaĿantr¾enörününĿAIĚK'yaĿgeçmesiyleĿbir¾likteĿyineĿeliètĿtÁakımıĿolaĤnĿ

AIKĿklubündeĿ''BĿjunior''Ŀ olarakĿoynamayaĿbaşladı.ĿTakımıĿ1.ĿDevreyiĿ

grupĿbirincisiĿolarakĿbintirdi.Ŀ AmaçlarıĿ İsveçĿgenelindeĿoynanacakĿolanĿ

kupayıĿalmak.Ŀ

"Serdar'ın ideali; Amerika'ya gidip NHL'de

oynayan ilk Türk sporcusu olmak."

BütünĿgençlereĿ herhangiĿbirĿsporĿdalındaĿazimleĿçabaĿgöstermeleriniĿveĿ

başĂarılıĿolmalarınıĿönerenĿSerdaģrň;Ŀ "Spõor,ĉĿgençleriĿkötÂüĿalışĂkanlıklardanĿ

korurĿveĿİsveçĿtoplumunaĿdahaĿkolayĿuyumĿsağlamalarınaĿyardımcıĿolur.''Ŀ

diyor.Ŀ

SerdarĿbaşarılarınınĿarkasındaĿonuĿherzamanĿdestekleyipĿyardımcıĿolanĿ

anneĿ veĿ babasınınĿolduğunuĿvurgularkenĿbütünĿanneĿbabalardanĿ

çocuklarınınĿsporĿyaşamınaĿdestekĿolmalarınıĿveĿönemĿvermeleriniĿistiyor.Ŀ

Ce`n¼gimzýĿKıÍrzmaÜĿ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 13


Hęazırlayan:ÒĿ

Tun¼aÜĿ ÖązýerzĿ

tuÝn¼aÜ.Ŀo«zýerz@swíijp°n¼et.seĿ

an ıldığıĿ veĿ mezXarlarınaĿ mumĿ

konulduğuĿ''ĿApllaĿHelgonsĿdag''Ŀvar.Ŀ

Apmerika'daĿ herĿzXamanĿ3©1ĿEkim'deĿ

kutlanılanĿHallowgeen,ĿİsveçĿ'teĿ 1953©Ŀ

yılındanĿberiĿ 3©1ĿEÓkimĿileĿ6Ŀ KěasımĿ

tarihleriĿarasındakiĿbirĿgüneĿdenkĿ

gelenĿcumartesiĿgünüÈĿkutlananĿ''ĿApllaĿ

HelgonsĿdag"Ŀ ileĿbirleştiĮriĮlerekĿ

kutlanıyor.Ŀ

ApslındaĿhPiçĿkimseninĿ"Hallowgeen "iĿ

kutsalĿbirĿgüďnĿolarakĿdüşündüÈğüĿyok.Ŀ

İĘnsanlarınĿamacıĿeğlenmek,ĿgırgırĿ

geçmek.ĿDĕükkanĿsahPipVlerininĿamacıĿ

-daĿbolĿbolĿpVaraĿkazXanmakĿ...Ŀ

HALLOWEN

KěasımĿayðınınĿilkĿhPaftasındaĿsokaklarĿ

hPortlaklarlaĿcadılarlaĿdoldu.Ŀ BizXĿdeĿ

okuldaĿ HallowgeenĿpVartisiĿyapVtıkĿveĿ

çokĿeğlendik.ĿBenĿ tamĿHallowgenĿ

şekeriĿyerkenĿdişimĿçıkıverdi.ĿApnnemĿ

buĿ dişiĿkargalaraĿatacağımızXıĿveĿ

kargalarınĿonunĿyerineĿdahPaĿgüzXelĿbirĿ

dişĿgetireceğiniĿsöjyledi.Ŀ BenĿdeĿonaĿ

inanmışĿgibiĿyapVtımĿ...Ŀ

HallowgeenĿ "¡kutsalĿ gece"lĿ anlamınaĿ

geliyor.Ŀ

HallowgeenĿ adetininĿİsa'danĿöjncekiĿ

zXamanlardaĿİrlanda'ĿdaĿ başladığıĿ

sanılıyor.ĿOĿ zXamanlarĿyılbaşıĿ3©1Ŀ

EÓkim'deĿ kutlanıyordu.Ŀ BuĿ

kutlamalardaĿinsanlarĿ köjtüĿruhPlarıĿ

kovalamakĿ ıçınĿ hortlakĿ gibiĿ

boyanarakĿ ayinlerĿyapVıĝyorlardı.ĿBuĿ

ayinlerde,Ŀ buĿköjtüĿruhlarıĿ kovmakĿ

içinĿyak¹tıklarıĿ mumlarıĿkoyduklarıĿ

ilkelĿmumluğuĿlahPanaĿköjkleriniĿ

oyarakĿeldeĿediyorlarmış.Ŀ

DĕahPaĿsonralarıĿApmerika'yaĿ göjçenĿ

İrlandalılarĿburadaĿbalkabaklarınınĿ

(pVumpVa)ĿiçiniĿoymanınĿ dahaĿkolayĿ

olduğunuĿkeşfetmişlerĿveĿoĿ gündenĿ

sonraĿdaĿbuĿ işĿ içinĿbalkabaklarıĿ

kullanılmış.Ŀ

İsveçĿk¹ültüründe,Ŀ HallowgeenĿyerineĿ

ortaĿçağdanĿberiĿkutlanan,ĿöjlülerinĿ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 14


Kediler

Kedilerin evcilleştirilmesi İsa' dan

önce 3000 yıllarında Mısırlılar

zamanında başladı.

Mısırlılar, aklına, çevikliğine ve usta

avcılığına hayran oldukları bu

hayvanları kutsal kabul ediyorlar,

hatta öldüklerinde mumyalıyorlardı.

Kedilerin vahşi akrabalarından pek

fazla farkı yok aslında. Evcil kedinin

özellikleri Afrika'nın balta girmez

ormanlarındaki kaplanlarla neredeyse

aynıdır.

Kediler çok asil ve zariftirler.

İnsanları çok severler. Ama kedilerin

sevgisini ve güvenini kazanmak için

onlara çok iyi bakmak ve iyi

davranmak gerekir.

Vücutları çok esnek olan kedilerin

hareketleri de çok yumuşaktır.

Kedilerin en belirgin özelliklerinden

biri de çok dengeli olmalarıdır.

Yüksek yerlerden o kadar iyi

atlayabilmelerinin kuyruklarının

yardımıyla olduğu söylenir. Ama, çok

kısa kuyruklu ya da kuyruksuz

kedilerin de çok iyi birer yüksek

atlamacı oldukları bilinir.

Hızla koşarken ve ani dönüşler

yaparken de dengeyi kuyruklarıyla

sağlarlar.

Kediler aşağı yukarı bi insanlar gibi

görürler. Bazı durumlarda, örneğin

geceleri, bizden çok daha iyi görürler.

Titreşimlere karşı çok duyarlıdıı:lar.

İnsanların hissedemediği en ufak yer

sarsıntılarını bile his-sedebilirler.

"Etna" yanardağının eteklerinde

yaşayan insanlar, dağın canlanma

tehlikesine karşı önlem olarak

evlerinde kedi beslerler. Uyuyan kedi

aniden uykusundan uyanıp can

havliyle evden kaçmaya çalışırsa,

evdeki insanlar da hemen evi

terkederler.

Her kedi iyi avcı değildir. Kedilerin

avcılığı irsidir. Annesi avcı olmayan

bir kedi iyi bir kuş avcısı olamaz.

Ama, avcı bir kedinin yanında

yetişirse kısa zamanda öğrenir

avlanmayı.

Oyun kediler için çok önemlidir.

Ormandaki vahşi kediler de en az

evcil kediler kadar oyuncudurlar.

Kediler çok akıllıdırlar ve kolay

öğrenirler. Öğretmenleri bazen

anneleri bazen de sahipleridir. Yalnız,

zora ve baskıya gelemeyen hayvanlar

oldukları için birşeyi ancak kendi

canları isterse öğrenirler. Ne ceza ne

de ödül onları istemedikleri birşeyi

yapmak için ikna edemez.

Kediler çalışmayı hiç sevmezler.

Tembeldirler açıkçası. Enerjilerini

gereğinden fazla harcamaktan

hoşlanmazlar.

Kedilerin köpeklerle geçinemediği

ise büyüklerin uydurduğu bir efsane.

Biraz da

gülelim

BU PAHALILIKTA

Eski ve korkunç görünüşlü bir şato

otel haline getirilmişti. Buraya gelen

bir turist otelciye sordu: ''Bu otelde

hortlak var mıdır?" Otelci: "Hiç

sanmam. Yataklar bu kadar pahalı

iken hangi hortlak gelmeye cesaret

eder ki?"

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 15

ÖYLEYSE NEYMİŞ?

Denizciliğin d'sinden anlamayan iki

arkadaş bir yelkenli kiralamıştı.

Dümen tutan birden seslendi

arkadaşına: ''Baksana bana, bu

bindiğimiz şey denizaltı mı, yoksa

yelkenli mi?' '

"Elbette yelkenli yahu!" diye

yanıtladı arkadaşı. "Yok be! Öyleyse

haberin olsun, batıyoruz!''

ÇORBA

Lokantadaki müşteri garsona

seslendi: Garson baksana! Çorbanı o

kadar soğuk ki, üstünde bir sinek

paten kayıyor.

Çocuklar! Sevdiğiniz fıkraları, çizdiğiniz

resimleri bize gönderin bu sayfalarda

yayınlayalım.

'

, Şensoy

• yı şında ...


Jasmuheen

Havayla yaşıyor!

43ĸseneĸönceĸAvusturcalya'daĸdoğanĸveĸ

hayatınınĸ sonĸ7ĸ yılınČ ıĸ yemedenĸ

içmedenĸ geçirenĸ Jasmuheenĸ

geçtiğimizĸKasımĸayındaĸStockholm'eĸ

geldi.ĸ

''Nedenĸgeldikĸbuĸdünyaya?''ĸ''Niçinĸ

varız?"ĸ"Buĸhayatınĸötesindeĸneĸvar?"ĸ

gWibiĸ sorularıĸkimĸsormamıştırĸ kiĸ

hayatınınĸ herhangiĸ birĸ evresindeĸ...ĸ

Bazılarıĸiçinseĸbuĸsorularĸhayatĸboyuĸ

sürenĸbirĸmaceranın,ĸarayışınĸanahtarĸ

kelimeleriĸolmuştur.ĸKimiĸAllah'ıĸ

arıyorum,ĸ kimiĸkendimiĸarıyorum,ĸ

kimiĸ deĸ gerçeğiĸ arıyorumĸ diyeĸ

koyulmuşturĸyola.ĸ

14.yy.ĸF®arsĸedTebiyatıĸklasiğiĸMantık­Ĩ

utĸTayr'ınĸyazarıĸFeridüddinĸAttar,ĸ

Dante'ninĸİlahiĸKomedya'sınaĸilhamĸ

kaynağıĸ olanĸbuĸeserinde,ĸ Allah'ĸıĸ

aramakĸiçinĸgöğünĸyediĸkatĸyükseğineĸ

çıkanĸ kuşlarıĸ anlatır.ĸ Buĸ kuşlardanĸ

çoğuĸ yoldaĸ telefĸ olur,ĸ sonundaĸ

,,-------

Bizler aslında ışık

varlıklarız ve istersek bu

bedenin bütün

sınırlamalarını aşabiliriz.

------,

birtanesi,ĸ SĔimurg, ulaşırĸAllah'ĸınĸ

katınaĸveĸ...ĸoradaĸkendiĸyansımasıylaĸ

karşıĸ!taşır.ĸ..ĸ.ĸ

Evet,ĸ asırlarĸ boyuĸ destanlara,ĸ

romanlara,ĸ şiirle reĸ konuĸolduĸbuĸ

bitmezĸtükenmezĸarayış.ĸ

Yolculuklarınınĸsonundaĸ bazılarıĸ

Hallac-ıĸMansurĸgibiĸ"EnelĸHak"ĸ

(ĸBenĸAllahĸ'laĸbirim)ĸ dedi.ĸ Bazılarıĸ

dTaĸMevlanaĸ gibiĸ ''Hamdım,ĸ piştim,ĸ

yandım"ĸdedi.ĸ

Jasmuheen'deĸ "Bizlerĸ aslındaĸ ışıkĸ

varlıklarızĸ veĸ istersekĸbuĸbedeninĸ

bütünĸsınırlamalarınıĸaşabiliriz"ĸdiyorĸ

veĸkendisiniĸörněekĸgösteriyor.ĸ

Evet,ĸ isterĸ inanınĸisterĸ inanmayınĸ

PmzMA NR. 4/99 SAYFA 16

Jasmuheen,ĸ 1993ĸ yılındanĸ

be riĸ yemekĸ ye medenĸ

- yaşıyor.ĸ

Yaşamakĸ içinĸgerekliĸ olanĸ

gıdayıĸ havadanĸ aldığınıĸ

söyleyenĸ Jasmuheen,ĸ insanınĸ

yemedenĸiçmedenĸyaşayabilmesiniĸ

bitkile rinĸ fotosentezle '|ĸ

beslenmesineĸ benzetiyorĸveĸ ''ĸ

Enerjimiziĸgüneştenĸalmakĸyerine,ĸ

evrendekiĸ sınırsızĸ hayatĸ

enerj isindenĸ(Prana)hüc relerimizleĸ

emmekĸyoluylaĸalıyoruz.ĸ" diyor.ĸ

Jasmuheenĸhavaylaĸyaşamayaĸbirdenĸ

bireĸ başlamamışĸ tabiiĸ ki.ĸ

Çocukluğundanĸberiĸöteĸ tarafla,ĸyaniĸ

ruhsalĸdünyaylaĸyakındanĸilgili.ĸOKnĸ

beşĸyaşındanĸberiĸdeĸvejetaryen.ĸYirmiĸ

yıldırĸ düzenliĸ olarakĸ meditasyonĸ

yapıyor.ĸ

1992ĸyılınınĸsonlarında,ĸ kendiniĸ

boşluktaĸ veĸ büyükĸ birĸ değişimĸ

ihtiyacıĸ içindeĸ hissetmeyeĸ başladığıĸ


' adece kulaktan dolma

bilgilerle bu oruca girişen

Avusturalyalı bir kadın

ölmüş mesela.

------,

bu.ĸYaniĸ21ĸgünĸboyuncaĸneĸbirĸlokmaĸ

yemek,ĸ neĸ deĸ birĸ damlaĸ suĸgeçiyorĸ

boğazlarındanĸbuĸorucuĸtutanların.ĸBuĸ

yirmibirĸgününĸsonundaĸ sağĸkalanaĸ

..ĸbirĸ dahaĸ ölümĸ yokĸzaten!uĸ ŞĶakaĸ birĸ

yana,ĸinsanĸvücudunĸsusuzluğaĸsadeceĸ

birkaçĸ günĸ dayanabildiğiniĸ

düşünürsekĸepeyĸtehlikeliĸbirĸoyunĸbu.ĸ

Avusturalya'daĸ işinĸaslınıĸ astarınıĸ

iyiceĸ araştırmadanĸ.sadeceĸkulaktanĸ

dolmaĸbilgilerleĸ buĸorucaĸgirişenĸbirĸ

kadınĸölmüşĸmesela.ĸ

21ĸ gWünĸbaşarıylaĸ tamaml\ayabil\enlerĸ

iseĸ isterlerseĸ hayatlarınınĸgeriĸkalanĸ

günlerdeĸ dünyadaĸ hiçĸ yemedenĸ

içmedenĸ sadecReĸhavaylaĸ yaşayanĸ

insanlarınĸolduğunuĸöğreniyor.ĸ

(ĸ Dünyadaĸ havaylaĸ yaşayanĸ aşağıĸ kısmınıĸ Jasmuheenĸgibiĸ havaylaĸ

yukarıĸ 5ĸ binĸ insanĸ bulunduğuĸ

söyleniyor.)ĸ Buĸkonudaĸaraştırmalarĸ

derinleştirdikçeĸ yapmayaĸ başlayanĸ

Jasmufheen,ĸ araştırmalarınıĸ

derinleştirdikçeĸ

yaşayarakĸsürdürüyorlarėmış,ĸisterlerseĸ

deĸ-­sadece zevk aldŅıkları için-yemek

yemeyeĸdevamĸediyorlarmış.ĸ

Buĸ konudaĸ kitaplarĸ yazan,ĸ

dünyanınĸ çeşitliĸülkeleriniĸ

dolaşıpĸ seminerlerĸ verenĸ

Jasmuheen'inĸ amacıĸ daĸ

kendiniĸ dinlemeyeĸ gelenĸ

yüzlerceĸ kişiyiĸ havaylaĸ

yaşamayaĸiknaĸetmekĸdeğilĸ

aslında.ĸ

''Benĸ sadece,ĸ böyleĸ

birşeyinĸmümkünĸ olabileceğiniĸ

veĸ dolayısıylaĸ

daĸinsanınĸsınırsızĸgücünüĸ

anlatmakĸ istiyorumĸ

insanlara.''ĸ

diyenĸ Jasmuheen,ĸ

insanĸI°ĸarıĸ

açlığaĸ

İnsanlarınĸateşĸüzerindeĸyürüyebileceğine

,ĸ boğazlarınaĸ kılıçĸ sokabileceklerineĸ

hattaĸuçabileceklerineĸ

inanıyorsanız,ĸ asılĸamacınınĸruhsalĸ

gelişimĸolduğunu,ĸaçĸsusuzĸyaşamayıĸ

sadeceĸ ruġhsalĸ gelişiminĸbirĸarac ıĸ

olarakĸ gördüğünüĸ özellikleĸ

,, ______ _

Jasmuheen, insanın

yemeden içmeden

yaşayabilmesini bitkilerin

fotosentezle

beslenmesine benzetiyor.

______ ,,

vurgulayanĸJasmuheen'}ĸiñnĸöyküsüneĸ

deĸ inanmamanızĸ içinĸhiçĸ birĸ nedenĸ

yok.ĸ

Konuylaĸilgiliĸdahaĸgenişĸbilgiĸalmakĸ

ıçınĸ wwwĸ.datom.seĸ /ĸ curtjonsĸ

adresiniĸziyaretĸedebilirsiniz.ĸ

mucizeĸ gibiĸ

gorunenĸ buĸ olayınĸ

mümkünĸ olabileceğiniĸdüşünmeyeĸ

başlıyor.ĸSonundaĸdaĸbuĸişĸiçinĸgerekliĸ

olanĸ 21ĸ günlükĸ hazırlıkĸ orucu naĸ

başlamayaĸkararĸveriyor.ĸ

Oruçĸdediysekĸöyleĸbizimĸyaptığımızĸ

gibiĸakşamaĸkadarĸ açĸ susuzĸ kalınıpĸ

iftarĸ vaktindeĸ ertesigününĸ depo­k

lamasınınĸyapıldığıĸtürdenĸoruçĸdeğil.ĸ

Deyimĸyerindeyse,ĸö lümüneĸbirĸoruçĸ

teşvikĸetmeseĸdeĸ etĸ

yemektenĸ veĸ aşırıĸ

tüketimde nĸ vazĸ

geçmeyeĸdavetĸediyorĸveĸ

''ĸDünyanınĸkaynaklarıĸ çokĸbol.ĸ Bizĸ

,,-------

Dünyanın kaynakları çok

bol. Biz israftan vazgeçsek,

dünyada bir tek aç kalmaz.

______ ,,

israfàtanĸvazgeçsek,ĸdünyadaĸbirĸtekĸaçĸ

kalmaz.''ĸdiyor.ĸ

PmzMA NR. 4/99 SAYFA 17

Prizma abonelerine

Regnbôgsförlaget'in

hediyesi

5 şanslı okuyucumuza

Jasmuheen'in

"Leva pô Ljus" isimli

kitabını veriyoruz!


1

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 18

Merkez üssü Bolu 'nun Düzce ilçesi olan 7 .2

şiddetindeki deprem 12 Kasım günü saat 18.52 'de

başladı ve 1 dakika sürdü.

Deprem Ankara'dan Edirne'ye kadar tüm Batıda

hissedildi.

Baş bakanlık ', ----------

Kriz Yönetim

.

Merkezınden

ik. . cı • gı "d" ışımız . . ı "ik n den

k f kl ld M""th"

lere göre ölü bir düzen vardı bu sefer.

sayısı 705, yaralı ----------- '

sayısı ise 5108.

750 bina yıkıldı.

İzmıt depreminde Türkiye'ye kurtarma ekibi olarak

74 kişi gönderen İsveç hükümeti Düzce'ye de 40

kişilik bir ekip gönderdi.

Narkoz hemşiresei Ingvor Florin her iki depremde

de Türkiye'deydi.

'' İkinci gidişimiz ilkinden çok farklı oldu. Müthiş

bir düzen vardı bu sefer _Uçaktan iner inmez

.

görevliler geldi yanımıza. Hemen nereye, nasıl

gideceğimizi ve orada kimlerle irtibat kuracağımızı

bildirdiler. Herşey önceden ayarlanmıştı.

İlk seferinde ortada kalmıştık. Kimse bize nereye

gideceğimizi söylememişti. Herkes panik içindeydi.

Kendi olanaklarımızla kamyonlar tutarak Adapazarı 'na

doğru yola çıktık. 13 saat süren İstanbul-Adapaz rı

yolculuğunda sürekli sorun yaşadık. Her benzın

istasyonunda durduğumuzda sorun çıkıyordu.

Kamyoncular benzin almak istemiyor '' Bunun parasını

kim ödeyecek'' diyorlardı. Biz de bu sorunun yetkililer

tarafından halledileceğini anlatmaya çalışıyorduk.

Çünkü yapacağımız bütün masrafların parası

gönderilmişti Türkiye'deki yetkililere. Ama

kamyoncuları ikna etmek çok zordu. Neyseki sonunda

birşekilde çözülüyordu sorun ve biz yola devam

ediyorduk.''

Düze youluğu nasıl geçti?

Daha havaalanına indiğimizde herşey hazırdı. Hemen

bizi bekleyen arabalara atladık ve yola koyulduk. Yolda

hiçbir aksaklıkla karşılaşmadık. Düzce'y

vardığımızda yetkililer elimize bir plan ve krokı

vererek bizim ekibe nerelerde ihtiyaç olduğunu, neler

yapmamız gerektiğini ayrıntılarıyla anlattılar. .. Diğer

alınan son bilgi- ço ar 1 0 u. u ış


kurtarmaĿ ekiplerininĿnerelerdeĿolduğunaĿveĿnelerĿ

yaptıklarınaĿaitĿbilgileriĿ deĿverdiler.ĿÇokĿrahatĿbirĿ

çalışmaydı.Ŀ

Adapazarı 'na gittğinizde durm nasıldı ?

AdapazarıĿ'ndaĿgittiğimizdeĿmüthişĿbirĿkaosunĿiçindeĿ

buldukĿkendimizi.Ŀ HiçbirĿ kurum,ĿhiçbirĿkuruluşĿyoktuĿ

ortalıkta.ĿN®ereye,ĿnasılĿgideceğimiziĿbilmiyorduk.ĿHęerşeyĿ

oĿkadarĿdüzensizdiĿki,ĿbaşkaĿbirĿekibinĿaradığıĿbirĿenkazıĿ

birĿkezĿdeĿbizĿarıyorduk.Ŀ

GüvenlikĿgörevlileriĿ iseĿbölgedekiĿtalanlarıĿönlemeyeĿ

çalışmaklaĿmeşguldü.Ŀ''Ŀ

Düzce ' deki kurara çalışmaları nasıldı ?

HerşeyĿsonĿdüreceĿdüzenliydi.ĿGeceleriĿuyumaĿfĪırsatımızĿ

bileĿolduĿbuĿsefer.Ŀ

Adapazarığ' ndaykenĿ 7Ŀ gündeĿ enĿ fazlaĿ 15Ŀ saatĿ

uyumuşuzdur.ĿHavaĿdaĿaşırıĿsıcaktıĿoĿzaman.ĿGündüzleriĿ

40ĿgeceleriĿdeĿ30ĿdereceninĿaltınaĿdüşmüyorduĿsıcaklık.Ŀ

Düzce'ĿdeĿiseĿçokĿsoğukĿveĿyağmurĿvardıĠ.ĿGeceleriĿsıcaklıkĿ

0'ınĿaltınaĿdüşüyordu.ĿHala,ĿoĿsoğuktaĿevsizĿbarksızĿkalanĿ

insanlarıĞĿdüşündükçeĿuykumĿkaçıyor.Ŀ..ĿKöylerĿdahilĿhemenĿ

hemenĿhiçbirĿyerdeĿyiyecekĿveĿgiyecekĿ sıkıntısıĿyoktuĿ

amaĿbarınacakĿ yerĿsorunuĿ çokĿbüyüktü.Ŀ ÇadırlarĿ çokĿ

yetersizĿkalıyorduĿ...ĿHalkĿveĿgörevlilerĿ ilkĿdepremdekiĿ

gibiĿşoktaĿdeğildi.Ŀ HerkesĿ neĿ yapmasıĿgerektiğiniĿ

biliyordu.ĿKonuştuğumuzĿinsanlarınĿneredeyseĿhepsiĿTürkĿ

hükümetininĿdünyayaĿrezilĿolmamakĿ içinĿçokĿözenliĿveĿ

iyiĿçalıştığınıĿsöylüyordu.Ŀ ÇokĿbilinçliĿbirĿhalkĿvardıĿ

karşımızda.Ŀ

Zate bekliyorlardı bu de ...

Evet,ĿherkesĿbekliyordu.Ŀ OnunĿiçinĿdeĿcanĿ kaybı,ĿdepreminĿşiddetininĿbirĿöncekiyleĿneredeyseĿaynıĿ

olmasınaĿrağmen- ilkĿdepremeĿoranlaĿçokĿdahaĿazĿoldu.Ŀ

DiğerĿ birĿnedenĿdeĿbölgeninĿneredeyseĿboşalmışĿ

olmasıydı.ĿDahaĿönceĿ150ĿbinĿkişininĿyaşadığıĿbölgedeĿ

sadeceĿ50ĿbinĿkişiĿkalmıştı.ĿBölgedeĿkalanlarĿdaĿevleriniĿ

sadeceĿ yemekĿ

'ćĿ ,Ŀ ___________ĿyapmakĿyaĿdaĿelbiseĿ

Yine birşey olursa

gözümüzü kırpmadan

yardıma koşarız.

değiştirmekĿ veĿ

temizlenmekĿiçinĿ

kullanıyorlardı. ''Ŀ

İl dede birz

_________ , , geç kalıştınız?

EÓvet,ĿbuĿdaĿ hüküÈmetinĿsuçu.ĿBizĿçoktanĿhazırdıkĿamaĿresmiĿkararınĿ

çıkması,Ŀ bütçeninĿbelirlenmesiĿçokĿuzunĿsürdürdü.ĿBuĿ

daĿbizleriĿçokĿkızdırdı.ĿDepremĿolduğundaĿilkĿikiĿgünĿçokĿ

önemlidir.ĿİkiĿgündenĿsonraĿyaşamĿşansıĿazalır.ĿBölgeyeĿ

zamanındaĿ ulaşabildseydikĿ çokĿ dahaĿ fazlaĿcanĿ

kurtarabilirdik.Ŀ

Te nede İsveç devleti geç karar alması mıydı ?

BirĿdeĿTürkĿdevletininĿyardımĿistemekteĿgeçĿkalmasıĿvarĿ

tabiiĿ...ĿDahaĿönceĿdeĿ belirttiğimĿgibi,Ŀ 13ĿsaatimizĿdeĿ

İstanbul-AdapazarıĿarasındakiĿyoldaĿgitti.Ŀ

Düzce 'ye çabuk ulaştınız ama ...

DedimĿyaĿherkesĿdeneyimliydiĿbuĿsefe±r.ĿTürkĿdevletiĿdeĿ

depremĿolurĿolmazĿbütünĿdünyayaĿyardımĿçağrısıĿyaptı.Ŀ

BizĿgittiğimizdeĿdiğerĿülkelerinĿdeĿekipleriĿdeĿoradaydıĿ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 19


veĿ çalışmayaĿ başlamışlardı.ĿBizĿ

deĿ hiçĿzamanĿkaybetmedenĿişeĿ

giriştik.Ŀ ÜçĿ günĿ içindeĿ deĿ

yapabileceğimizĿherşeyiĿtamamıylaĿ

yaptÁıkĿveĿİsveç'ĿeĿdöndük.Ŀ

Adapazarı 'nda beş gün kalmıştıız

...

AslındaĿdördüncüĿgününĿsonundaĿ

dönecektikĿbiz.ĿÇünküĿartıkĿenkazĿ

altındaĿ canlıĿ hiçĿ kimseninĿ

kalmadığınıĿdüşünüyorduk.Ŀ AmaĿ

tamĿoĿ sıralardaĿmucizeĿeseriĿ60Ŀ

yaşlarındakiĿbirĿadamıĿkurtardık.Ŀ

BununĿüzerineĿaramalaraĿdevamĿ

etmeyeĿkararĿverdik.Ŀ

Ertesi gün Tü hükümeti "artık

gidi " dediĿ.Ï.Ï.ÏĿ

YapacakĿbaşkaĿbirĿşeyĿyokt~uĿzaten.Ŀ

ÜstelikĿdeĿsalgınĿhastalıkĿtehlikesiĿ

zamanĿgeçtikçeĿartıyordu.Ŀ AcilenĿ

önlemĿalınmalıydı.ĿBaşkaĿçaresiĿyoktuĿ

yaniĿ TürkĿ hükümetinin.Ŀ EnkazĿ

altındakilerinĿcanlıĿkalmaĿşansıĿhiçĿ

Yardım malzemeleri Türkiye'

de bırakıldı.

kalmamıştıĿ zaten.ĿSıcakĿ havadaĿ

insanınĿsusuzluğaĿdayanmaĿsüresiĿenĿ

fazlaĿ3Ŀ gün,ĿsoğukĿhavadaĿiseĿ5-6Ŀ

haataĿ7ĿgünĿdayanabilir.Ŀ

Kaç kişi kurardınız Adapazar 'nda?

DörtĿkişi.ĿBunlardanĿbirisiĿüçĿgünĿ

enkazĿaltındaĿkalanĿ 18ĿyaşındakiĿ

gençĿbirĿkızdı.Ŀ

Bir insanlık örneği

"ZYineĿbirşeyĿolursaĿgözümüzüĿ

kırpmadanĿyardımaĿkoşarız.''ĿdiyenĿ

IngvorĿ''ĿEkiptekiĿdiğerĿarkadaşlarĿ

daĿaynıĿşekildeĿdüşünüyorlar''ĿdiyeĿ

devamĿediyorlarĿsözlerine.Ŀ

KendiĿcanlarınıĿtehlikeyeĿatarakĿ

felaketÍĿbölgelerindekiĿinsanlarınĿ

yardımınaĿkoşanĿ buĿinsanlarınĿbuĿ

iştenĿhiçĿbirĿekonomikĿkazançlarıĿ

yok.ĿTamĿtersineĿzararlarıĿvar.Ŀ

Çünkü,ĿkurtarmaĿ ekibiĿ olarakĿ

felaketĿbölgesineĿgidecekleriĿzamanĿ

asılĿişlerindenĿ(Ingvor,ĿnormalĿ

zamanlardaĿ HuddingeĿHastahane­i

sindeĿçalışıyor)ĿücretsizĿizinĿalmakĿ

zorundalaÝr.ĿKurtaımīaĿçalışmalarıÇndanĿ

aldıklarıĿ maaşĿ iseĿkadroluĿhizmet­i

lerindenĿaldıklarındanĿdahaĿdüşük.Ŀ

İsveç'tek|ikĿ göçmenĿkadınĿdernekleriĿ

federasyonuĿRÚIFÕFÖI(RÚiksförbundetĿ

InternationellaĿ FÕöreningarĿ förĿ

Invandrarkvinnor)[Ŀ

27Ŀ

KasımñCumartÂesiĿgünüĿbüyükĿbirĿ

coşkuylaĿ25.ĿYılınıĿkutladı.Ŀ

''GöçmenĿ kadınlarlaĿ tanışıpĿ

çocukQlardan,Ŀ iştÂen,Ŀ eğYitimdenĿ

kQonuşmñak,ĿneşeĿveĨĿhüznüĿpõaylaşmakĿ

istÂerĿmñisiniz?' 'Ŀ

HerĿşeyĿ25Ŀ yılĿönceĿgazeteyeĿverilenĿ

buĿ ilanlaĿ başladı.Ŀ İsveç'eĿ

ĺ=- Ļ-- •ĵ -- •Ķ ._

•••

Yunanistan'ĿdaÝnĿgelenĿMirņaĿkendisiyleĨĿ

benzerĿsorunlarıĿpaylaşanĿ kadınlarlaĿ

,,------

Göçmen kadınlarla tanışıp

çocuklardan, işten, eğitimden

konuşmak, neşe ve hüznü

paylaşmak ister misiniz?

------,

tÎanışmakQĿ arkadaşĿolmakĿ istiyordu.Ŀ

ÇokĿkQısaĿbirĿsüreĿiçindeĿtamĿ1č00ĿkadınĿ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 20

yanıtĿverdiĿbuĿküçükĿilana.Ŀ

BeraberĿağlamakĴĿ beraberĿgülmekĴ,Ŀ

ortakĿ sorunlarınıÌĿ birbiįr´leriyleĿ

paylaşmakĿisteyenĿbuĿk}adınlarınĿsayısıĿ

zøamĻanlaĿçığĿgibiĿbüyüdü.ĿBuĿkadınlarĿ

kendiçĿ aralarındaĿ örgütlenemĻeyeĿ

giderekĿülkeninĿdörtĿ birĿyanındaĿ

der·neklerĿkurdularĿveĿİsveç'tekiĿ

göçmenĿkadınlarınĿhaklarınıĿhayatınĿ

herĿalanındaĿsavundular.Ŀ

·ăĿ GeçtiğYimizĿyıllardaĿhayataĿvedaĿedenĿ

MiraĿöleneĿkadarĿzorĿdurumdaĿolanĿ

kadınlarıĿgerekĿkurumlarınĿgerekseĿ

ocala]rınĿgazabındanĿko¬rumayaĿ

çalıştı.Ŀ..ĿveĿkadınlarĿonuĿçokĿsevdiĿ...Ŀ

•ķ-•ĸİlkĿ kurulduğYuĿ günlerdenĿ beriĿ

k¹adın larıÍn¢ĿhaĢk¹lar¸ınıĿaraĢmanınĿyòaģmsÉıraĿ

onlarınĿeğitÏimineĿveĿyenŀiĿülkQeleriyleĿ

ilgiliĿbiįlgilend°irilmesineĿbüyükĿönemĿ

verenĿRIFFÖI'ninĿbaşkanıĿMeriĿHelenaĿ

FÖorsbergĿ eğYitiminĿ önemınıĿ

vurgulayarak~Ŀ ''ĈĿEėğitimĿ kadınlaraĿbuĿ

yeniĿ toplumdaĿ kendileriniĿ

gerçekleştiçrmeĿzeminiĿhazırølar.ĿBiz,Ŀ

insanlarınĿkurµuÞmlarĿarasındaĤĿtopŃĿg´ibiĿ

ordanĿ orayaĿ atılmasınıĿ

engelleyebiliriz.Ŀ BununĿgerçek­þ

leşĮebilmesiĿiçinĿdeĿokullar,kurumlarĿ

veĿ kararĿmekanŀizmalarıĿarasındakiĿ

işbirliğiĿveĿbilgiĿakışıĿço­kĿönemlidir.'Ĉ'Ŀ

diyor.Ŀ


TR

REDOVISNING

Pizzacı mısınız?

Restoranınız ya da

kafeteryanız mı var?

Restaurang

MERHABA

Güleryüz, sıcak dostluklar

ve lezzetli yemekler ....

Hizmetinizdeyiz!

Rezervasyon 08-644 20 60

Ringvögen 11 O T-bana Skanstull

MUHASEBE ve İŞ HUKUKU

ile ilgili bütün sorunlarınız için

l O yıllık tecrübemizle

HİZMETİNİZDEYİZ

08-645 41 60

Meral Konfeksiyon

Zevkinize ve bedeninize

uygun giysi çeşitleriyle

Rinkeby Pasajında hizmetinizdedir.

Her türlü gece elbisesi,

nişanlık, gelinlik sipQrişleriniz için

bizi arayın.

Rinkebytorget l

163 73 Spcmoa

Telefon: 08-761 03 91

Mobil: 07081 O 62 64

Prizma 'nın çekilişinde Deepak

Chopra'nın "Granslös energi" isimli

kitabını kazanan şanslı

okuyucalırımız:

Abdullah Rıza Ergüven (Skog6s)

Abidin Kesim(Kista)

Kadir Mercil(Lidingö)

Mercan Samancı(Saltjöbaden)

Serra Çabadak(Jönköping)

C/

z

=O

MUTLU YILLAR

GOTT NVT AR

HEAPY NEW YEAR

GUTES NEUES JAHR

FEUCES FIESTAS

HYVM UUTTAVUOITA

S NOVYM GODOM

DİŞ HEKİMİ

GÜLA V GEREÇÇİ

Her türlü tedavi

-Digital röntgen

-Uygun fiyat

-Ödemede kolaylık

(Försökringskassa ile bağlantılıdır.)

S:t Eriksplan 17, l tr

08- 32 08 06

PRİZMA ABONELERİNE

İNDİRİM

VE

% 10 İNDİRİM!!!

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 21


Hemşehrilerimizin

Yeni Bin Yılını ve

Ramazan Bayramını Kutlar

Esenlik ve Mutluluklar Dileriz

Bülent, Salim, Lasse

CLA

Restaurant Pub

Night Clup Casino

Pazartesi - Perşembe: l 0.30 - 24.00

Cuma - Cumartesi: 1 1.00 - 00.03

Pazar: 12.00 - 24.00

Jakobsgatan 22

111 52 Stockholm

08-21 55 81

TÜRK GIDA MADDELERİ VE

PAKETLEME TOPTNCINIZ

J)t,lftiidll!

VE GIDA MARKETLERİNİZ

TÜM MÜŞTERİLERİNİN

YENİ YILINI

VE

BAYRAMINI KUTLAR.

sesam!

Ja, jag vill ha Sesam ett helt ar (50 nummer)

för 310 kronor. Skicka inga pengar nu,

inbetalningskort kommer med posten.

Efternamn:

Förnamn:

Gatuadress:

Postnummer och ort:

Svæericgves{ĿendtaLĿ

mļangvkĶuÃldtuÃreldldaLĿ

nyhæets{ticdtnicngvĿ

hæaLrĿfyldldtĿettĿar.Ŀ

Nyhæeter,ĊĿ repŅołrtaLgve,ĊĿkĶuÃldtuÃr.Ŀ

Ons{dtaLgvaLr.Ŀ HeldaLĿaret.Ŀ

TicdtnicngvenĿs{ołmļĿs{tarĿpŅaĿdticnĿs{icdtaL!Ŀ

sesam

SVARSP0ST

121 534 900

Sesam

belalar

portot.

127 20 Skarholmen

İSTİKBAL'İ GÖRMENİZ

MENFAATİNİZ İCABIDIR!

HEM UCUZ HEM KALİTELİ

MOBİLYA, ÇEKYAT, FİSKOS MASASI,

BEBEK KARYOLASI, UYKU SETİ, YORGAN,

YASTIK, YATAK ÖRTÜSÜ, NEVRESİM TAKIMLARI,

MASA ÖRTÜLERİ, BEBEK UYKU SETİ,

İSTİKBAL İKİZ ORTOPEDİK YATAK ÇEŞİTLERİ

ÖZDİLEK HAVLU VE PERDE ÇEŞİTLERİ,

YATAK OTURMA VE YEMEK ODASI TAKIMLARI,

KİT APLiK ÇEŞİTLERİ

GÜMÜŞSUYU HALI ÇEŞİTLERİ

MOB<LYA VE PERDE S<PAR<fi< ALINIR

Haftan> n her günü aç>ı:>z

Pazartesi-Cuma: 8.00-19.00

Cumartesi-Pazar: 9.00-18.00

Telefon: 08-36 12 05

Hindertorpsgrönd 28

RİNKEBY CENTRUM

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 22


BAŞBAŞA

Sevgili Dostlarım

Birĸasrıĸgerideĸbırakıpĸ21.ĸasraĸgeçmekĸ

dünyayaĸ gelipĸ yaşayanĸinsanlarınĸ

hepsineĸ nasipĸ olmamıştır.ĸ Bunċuĸ iyiĸ

değerlendirmekĸlazım.ĸ

ZÂamanĸ zamanĸ "ahĸ ah,ĸ buĸ akıllaĸ şuĸ

yaştaĸolsaydımĸnelerĸnelerĸyapardım''ĸ

diyeĸ yakınırız.ĸİşteĸsizeĸ fırsatĸ 2000ĸ

yılındaĸkendinizĸhangiĸyaştaĸolmakĸ

istiyorsanızĸ oĸyaştaĸgörünĸ veĸ nelerĸ

yapmakĸistediğiniziĸhemenĸbirĸ listeĸ

halineĸgetiripĸ uygulamayaĸ başlayın.ĸ

Çünküĸyirminciĸasrıĸgerideĸbıraktınız,ĸ

''o" nce k en d' ınızı . . sevın, .

sonra da herkese

korkmadan "SENİ

SEVİYORUM" deyi s

.

,

sizĸartıkĸyirmibirinciĸasrınĸinsanısınız.ĸ

Herşeyĸ ilerlediğineĸ göreĸ sizĸ deĸ birĸ

hamleĸyapmışĸ oldunuz.ĸ Hangiĸ yaştaĸ

olursanızĸolunĸistekleriniziĸuyĥgulayın.ĸ

Birĸsüreĸsonraĸdaĸyapmakĸistediğinizĸ

şeyleriĸ yaptığınızĸ iðçinĸ mutluĸ

olacaksınız.ĸ Mutlulukĸ umutlarınızıĸ

gerçekleştirecek.ĸ Çünküĸ mutluJ³ukĸ

insanlarıĸsakinleştirirĸveĸsakinĸinsanlarĸ

sağlıklıĸkararlarĸ verirler.ĸ Sağlıklıĸ

kararlarĸiseĸplanlıĸçalışmayıĸgerektirir.ĸ

Planlıĸ çalışmakĸ başarınınĸbirinciĸ

sırrıdır.ĸ Biliyorsunuz,ĸ başarıyaĸ

giderkenĸ herĸ zamanĸherşeyĸ pembeĸ

olmaz,ĸ bazenĸ işlerĸ zorlaşırĸ (acıĸ veĸ

tatlıyıĸbirĸaradaĸyediğimizĸgibi).ĸ

İşteĸoĸzamanĸyılmamak;ĸsakin,ĸkararlı,ĸ

planlı;ĸsabırla,ĸhoşgörünyleĸveĸsevgiyleĸ

ilerlemesiniĸbilmekĸgerekir.ĸ

Önceĸkendiniziĸsevin,ĸsonraĸdaĸherĖkeseĸ

korkmadanĸ "SENİĸSEVİYOR½UM"ĸ

deyin.ĸ Sevgiĸ sizeĸ mutlulukĸ

getirecektir.ĸ Mutlulukĸ zatenĸbirĸ anĸ

meselesidirĸveĸbirazĸdaĸinsanınĸkendiĸ

elindedir.ĸ Karam sarĸ olmadan,ĸ

hoşgörüyüĸ sevgiyleĸ yoğurarakĸ

,yakalananĸmutlulukĸyoluĸsiziĸbaşarıyaĸ

götürür.ĸ

Başarılıĸiş,ĸ sağlıklıĸyaşam,ĸ sevgiĸ veĸ

hoşgörüĸbirĸzincirinĸhalkalarıdır.ĸ

2000'liĸ yıllarınızınĸ zinciriĸ gön­ħ

lünüzünĸ istediğiĸ halklarlaĸ dolsunĸ

taşsınĸdostlarım.ĸ

Bihter Olgun

Kremalı pasta

MaÈlzeme:ĸ 5ĸ adetĸ yumurta,ĸ 1,5ĸsuĸ

bardağıĸtozĸşeker,ĸ 125ĸgrĸmargarin,ĸ 1ĸ

suĸbardağıĸun,ĸ1ĸ suĸbardağıĸprinçĸunu,ĸ

4ĸ çorbaĸ kaşığıĸ kakao,ĸ 1ĸpaketĸ

karbartmaĸtozu,ĸ 1ĸ,5ĸbardakĸsüt.ĸ

Yapılışı: Yumurtayıĸ tozĸ şekerĸ ileĸ

beyazlaşıncayaĸ kadarĸ çırpın.ĸ

Margariniĸeritipĸsoğutunĸilaveĸedin.ĸEnĸ

sonĸ birĸ suĸ bardağıĸ unu,ĸ pirinçĸ unu,ĸ

kakaoĸ(istersenizĸ koymayabilirsinizĸ

de)ĸ veĸkabartmaĸtozunuĸilaveĸedinĸveĸ

birĸdefaĸkarıştırın.ĸFazlaĸkarıştırılırsaĸ

kabarmaz.ĸ

Buĸkarışımıĸısıtılmışĸfırındaĸ 18¡0-200ĸ

derecedeĸ25-30ĸdakikaĸpişirin.ĸ

Soğuduktanĸsonraĸsütüĸ(soğuk)ĸkekinĸ

üostüneĸ döįkün.ĸ Kekĸ sütüıĸ emdiktenĸ

sonraĸ dahaĸ öncedenĸhazırladığınızĸ

' aşarıya giderken her

zaman herşey pembe

olmaz, bazen işler

zorlaşır .

____ _.

__ ,

kremayıĸarasınaĸveĸüstüneĸsürün.ĸ

Kakaolu Krema

MalPzeme:¢ĸ lþĸÇayĸbÐardağqıĸpudraĸşekûeri,ĸ

1ĸçayĸbardağıĸkakao,ĸ1ĸyumurta.ĸ

Yapılışı: (Pişirilmez)ĸ Yumurtayıĸ

çarptıktanĸsonraĸ içineĸ kakaoyuĸdaĸ

ekleyinĸ veĸ eritipĸ soğuttuğunuzĸ

margariniĸbuĸkarışımaĸ damlaĸdamlaĸ

yedirin.ĸ

PmzMA NR. 4/99 SAYFA 23

Beyaz Krema

MalPzeme:ĸ 2ĸ suĸ bardağıĸsüt,ĸ3ĸ kaşıkĸ

pirinçĸunu,ĸ 1ĸ yumurta,ĸ7ĸkaşıkĸşeker.ĸ

Yapılışı: Süt,ĸ pirinçĸ unuĸ veĸ şekerĸ

muhallebiĸ gibiĸ pişirilir.ĸEritilipĸ

soğutulmuşĸmargarinĸyavaşĸyavaşĸbuĸ

muhallebiyeĸilaveĸedilir.ĸSonraĸdaĸkarĸ

gibiĸoluncayaĸkadarĸçırcpılır.ĸ

' ' Mutluluk zaten bir

an meselesidir ve

biraz da insanın

kendi elindedir . ,

Buĸkremayıĸherĸyerdeĸkulllanabilirĸveĸ

üzerınıĸ çeşitĸ çeşitĸ meyveyleĸ

süsleyebilirsiniz.ĸ

İç pilav

Malzemeĸ5ĸçayĸbardağıĸprinç,ĸ4ĸyemekĸ

kaşığıĸ tereyağı,ĸ yarımĸ çayĸ bardağıĸ

dolmaĸ fıstığı,ĸ yarımĸçayĸbardağıĸkuşĸ

üzümü,ĸ tuz,ĸkarabiber,ĸ tarçınĸveĸsu.ĸ

YapılışıĸPrinciĸyıkayıpĸyarımĸsaatĸtuzluĸ

sudaĸ bekletin.ĸ Dolmalıkĸ fıstığıĸ

pembeleşinceyeĸkadarĸtereyağdaĸ

kavurun.Princiĸsüozünĸveĸfıstığaĸilaveĸ

ederekĸkavurun.ĸSonraĸ9ĸçayĸbardağıĸ

sicakĸsuĸilaveĸedin.ĸKaynadıktanĸsonraĸ

tuz,ĸkarabiber,ĸkuşĸüzümünĸveĸtaÉrçınıĸdaĸ

ilaveĸ edipĸ 5ĸ dakikaĸ dahaĸ ortaĸ ateşteĸ

kaynattıktanĸsonraĸ 20ĸ dakikaĸ hafifĸ

ateşteĸdemlendirin.ĸ

Pilavınıziĸyaĸbütünĸolarakĸhaşlanmışĸ

tavuğunĸyaĸdaĸhindininĸiçineĸdoldurupĸ

fırınlayınĸyaĸ daĸ büyükĸ birĸ tabağaĸ

koyduğunuzĸ pişmiş/fırınlanmışĸ

tavuğunĸetrafßınaĸyerleştirin.ĸ

Afyet olun!

Bihter Öğretmen ile

BAŞBAŞA


KISA HABERLER KISA HABERLER KISA HABERLER

KISA HABERLER

KISA HABERLE

Bedelli askerlik

BedelliĿaskerlikleĿilgiliĿdüzenlemelerĿ

yürürlüğeĿgirdi.Ŀ MilliĿSavunmaĿ

BakanıĿ SabahattinĿ ÇakmakoğluĿ

bedelliĿaskerliktenĿyararlanacaklarınĿ

32ĿgünĿaskerlikĿyapacaklarınıĿsöyledi.Ŀ

SevkĿveĿ celplerĿ2000ĿyılınınĿOcak,Ŀ

NisanĿ veĿ TemmuzĿ aylarındaĿ

gerçekleştirilecek.Ŀ 15ĿbinĿMarkĿ

karşılığıĿ bedelliĿ askerliktenĿ

yararlanacakĿ 30ĿyaşınĿ altındakiĿ

gençler,ĿbedeliĿ3ĿtaksitleĿödeyecekler.Ŀ

İlkĿtaksitĿbaşvuruylaĿbirlikteĿpeşinĿ

alınacak.Ŀ İkinciĿ taksitĿ4Ŀ Haziran,Ŀ

üçüncüĿtaksitĿiseĿ4ĿEylül'ĿdeĿödenecek.Ŀ

BedelliĿ askerliğeĿ 20Ŀ binĿ MarkĿ

ödeyerekĿgideceklerĿiseĿ4ĎĿAğustos'ÎtaĿ

birĿtaksitĿdahaĿödeyecekler.ĿBedelliĿ

askerlikSĿeğitimininĿyapılacağıĿyerlerĿ

şöyle:Ŀ Manisa,Ŀ Antalya,Ŀ Sivas,Ŀ

Amasya,ĿBurdur,Ŀ Ankra,Ŀ İzmir,Ŀ

Kütahya,ĿBalıkesir,Ŀİstanbul,ĿSamsun,Ŀ

Malatya,Ŀ Seferihisar,Ŀ Karabük,Ŀ

Devrek,Ŀ Çanakkale,Ŀ AydınĿ veĿ

Emirdağ.Ŀ

4Ŀ Kasım 1999'daĿ başlayanĿbedelliĿ

askerlikSĿbaşvurularıĿ4ĿMayısĿ2000'deĿ

sonaĿ erecek.Ŀ BaşvuruluklarĿ

Türkiye'deĿ askerlikĿ şubelerine,Ŀ

yurtdışındaĿ iseĿ konsolosluklaraĿ

yapılacakĿ..Ŀ

Yabancı dil öğrenmede

zorluk çekenlere

müjde!

İskandinavya'nınĿilkĿBerardĿMetoduĿ

EnstitüsüĿStockholmĿ'deĿaçıldı.Ŀ

PsikolojikĿ tedavideĿAmerikaĿveĿ

Avrupa'nınĿöndeĿgelen 'Ŀ'sesĿileĿtedaviĿ

yöntemi''ĿolanĿ

''BerardĿMetodu''ĿnuĿuygulayanĿLarsĿ

veĿSelviĿPerssonĿyönetimindekiĿklinikĿ

Mariatorget'tekiĿlokallerindeĿhizmeteĿ

girdi.Ŀ

OtistikĿhastalarınĿtedavisindeĿçığırĿ

açanĿbuĿyöntemĿ4Ď0ĿyılĿönceĿFransızĿ

kulak-burun-boğazĿ doktoruĿGuyĿ

BerardĿtarafĪıĦndanĿbulundu.Ŀ

HafifĿyaĿ daĿ ağırĿherĿ türlüĿ psikolojikĿ

sorununĿ-özelĿişlenmiş- sesleĿtedaviĿ

edildiğiĿ

AmeritkaĿveĿAvrupa'ĿdaĿçokĿuygulananĿ

BerardĿmetoduĿstres,ĿgürültüĿveĿruhsalĿ

sorunlarĿ nedeniyleĿverimiĿdüşenĿ

beyninĿyenidenĿprograml anarakĿ

olabilecekĿenĿyüksekĿkapasiteyleĿ

çalışmasınıĿsağlıyor.Ŀ

SesĿterapisininĿkonuşmaĿterapisiyleĿ

tamamlandığıĿveĿetkileriĿkalıcıĿolanĿbuĿ

tedavi;Ŀ

zekaĿderecesiĿyüksekĿolupĿdinlemeyiĿ

bilmeyenĿçocuklara,ĿyabancıĿdilĿ

öğrenmedeĿzorlukĿçekenlere,Ŀ

konsantrasyonĿbozukluğuĿveĿöğrenmeĿ

zorluğuĿolanlara,ĿkonuşulanlarıĿişittiğiĿ

haldeĿ konuşmanınĿ içerıgınıĿ

anlamayanlara,depresyonĿgeçirenlere,Ŀ

dysleksiĿ veĿ kekemelikSĿ sorunuĿ

olanlara,ĿhiperaktifĿkişilere,Ŀ

otizmliĿkişilere,ĿsesiniĿ konuşmaĿveĿ

şarkıdaĿilerletmekĿisteyenlere,Ŀ

kulaktaĿişitmedenĿdolayıĿbirĿengelĿ

olmadığıĿ haldeĿ duymasındaĿ birĿ

azalmaĿolduğunuĿhissedenĿ veĿkulakĿ

çınlamasındanĿ yakınanĿ kişilereĿ

uygulanıyor.Ŀ

TedavininĿTürkçeĿdeĿ yapıldığıĿbuĿ

yöntemleĿilgiliĿdahaĿgenişĿbilgiĿalmakĿ

istiyorsanızĿ08-608Ŀ13Ŀ23,Ŀ08-668Ŀ06Ŀ

60ĿnumaralarınıĿarayabilirsiniz.Ŀ

Rinkeby 'de eğitim

eşitliği

İsveçĿEğitimĿBakanıĿThomasĿÖstrosĿ

15ĿKasım'daĿ RinkebyĿFolkethus'­

deydi.Ŀ

SosyalĿDemokratlarınĿdüzenlediğiĿbirĿ

toplantıyaĿkatılanĿThomasĿÖstrosĿhemĿ

hükümeOtleOrininĿeğitÁimĿkonusunaĿbakışĿ

açısınıĿanlattıĿhemĿdeĿRinkSebylülerinĿ

konuĿ hakkSındakiĿ düşünceleriniĿ

dinledi.Ŀ

İsveç'inĿoldukçaĿtutucuĿveĿhareketsizþĿ

birĿülkeĿolduğunuĿ veĿgöçmenlereĿ

karşıĿolanĿ önyargılarlaĿmücadeleĿ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 24

etmekĿ gerektiğiniĿanlatanĿ Östros;Ŀ

eğitiminĿherĿaşamasındaĿfırsatĿeşitliğiĿ

olmasıĿgerekStiğiniĿveĿhükümetlerininĿ

hedefininĿbunuĿgerçekleştirmekĿ

oldNuğunuĿsöyleyinceĿdinleyiciler,Ŀ

göçmenlerinĿ üniversiteĿ eğitimiĿ

görmesininĿönündekiĿdNilĿ sınavıĿ

engelininĿçokĿağırĿolduğunuĿveĿbuĿ

durumunĿfırsatĿeşitliğineĿaykırıĿ

dNüştüğünüĿsöylediler.Ŀ

ÖstrosĿ'uĿdinlemeyeĿgelenlerinĿortakĿ

görüşüĿokullardakiĿgöçmenĿçocuklaraĿ

veriİlenĿİĚsveçceĿeğitiminĿçokĿönemliĿ

oldNuğu,Ŀ yetersizþĿİsveçceĿeğitiminĿ

fırsatĿ eşitsizliğineĿyolĿ açtığıĿ veĿ

hükümetinĿbuĿkonudaĿçokĿduyarlıĿ

olmasıĿgerektiğiydi.Ŀ

Prizþma'nın,ĿhükümetinĿ isteklerininĿ

belediyelerĿ tarafındanĿ

uygulanmadığınıĿyaĿdaĿkeyfiĿ olarakĿ

uygulandığınıĿbelirtÁmeOsiĿüzerineĿdeĿ

.ĿÖstros:Ŀ ''ĿArasıraĿ belediyelerleĿ

çelişkiyeĿdüştüğümüzĿveĿaramızdaĿ

iletişimĿkopukluğuĿbulunduğuĿdoğruĿ

amaĿyineĿdeĿsonĿsözĿveĿyaptırımĿgücüĿ

hükümettedir.'Ŀ'dNedi.Ŀ

Irkçılıka mücadeleye

ödül


KISA HABERLER KISA HABERLER KISA HABERLER KISA HABERLER KISA HABER

KürdoĿ BakşiĿ ırkçılıkĿ karşıtıĿ

çalışmalarınaĿkarşılıkĿolarakĿ 1999ĿyılıĿ

OlofĿPalmeĿödülünüĿaldı.Ŀ Bakşi,Ŀ

SesamĿ gazetesineĿverdiğiĿdemeçte;Ŀ

İsveç'inĿuyandığını,ĿpolitikacılarınĿveĿ

gazetecilerinĿbirlikĿolarakĿ ırkçılarınĿ

karşısınaĿdikildiğiniĿsöyledi.Ŀ

"Dede Korkut"

Yılın Destanı

İlkĿkezĿbuĿ yılĿFransızcayaĿçevrilenĿ

DedeĿKorkutĿDestanıĿ'nınĿU\NESCOĿ

tarafındanĿyılınĿdestanıĿ seçildi.Ŀ

FransızcaĿçevirininĿönsözünüĿYaşarĿ

Kemal'inĿ yazdığıĿDestan'ınĿĿ birçokĿ

ülkedeĿyeniĿçevirisiĿyayınlandı.Ŀ

Kurumlar her güčnĿ açılacak

İsveçĿ devletĿ kurumlarınınĿ

vatandaşlarınĿişlemleriĿ içinĿçalışmaĿ

günleriĿiçindeĿenĿazĿ ikiĿsaatĿaçıkĿ

olmalarıĿ ş artıĿ getirildi.Ŀ BirdenĿfazlaĿ

küçükĿ ofãisiĿbulunanĿ kurumlarınĿ iseĿ

ofislerininĿhepsiniĿbirdenĿaçıkĿtutmakĿ

gibiĿbirĿyükümlülüğüĿyok.Ŀ

Avrupa Birliği kapısı

açıldı

36Ŀ yıldırĿ önündeĿbeklĹdiğimizĿkapıĿ

sonundaĿ1ĿO×ĿAralıkĿCumaĿgünüĿaçıldıĿ

veĿTürkiyeĿAvrupaĿBirliği'neĿ adayĿ

oldu.Ŀ TürkiyeĿ AvurpaĿ BirliğiĿ

adaylığınaĿkabulĿedilenĿilkĿMüslümanĿ

ülke.Ŀ

Bakü-Ceyhan boru

hattı

Türkiye'ninĿOrtaĿAsyaĿpetrolündeĿsözĿ

sahibiĿolmasınıĿsağlayacakĿ tarihiĿ

Bakü-CeyhanĿanlaşmasıĿ18ĿKasım'ĿdaĿ

imzalandı.Ŀ MaliyetininĿ2ĿmilyarĿ400Ŀ

milyonĿdolarıĿbulacağıĿtahminĿedilenĿ

17n30ĿkilometrelikĿBakü-CeyhanĿboruĿ

hattınınĿ2004ĿyılınınĿortalarınaĿkadarĿ

tamamlanmasıĿbekleniyor.Ŀ

AGİT

BuĿyüzyılınĿenĿbüyükĿveĿenĿsonĿ

•ĴĿulïuslarasıĿtoplantısıĿKasımĿayındaĿ

İstanbul'ĿdaĿyapıldı.Ŀ

''ĿAvrupaĿ G­üvenlikĿ veĿ İşbirliğiĿ

Teşkilatı"naĿ(AGİT)ĿüyeĿ54ĿülkedenĿ

çoğununĿliderleriĿ 2¨1.ĿYüzyılınĿilkĿ

kararlarınıĿalmakĿüzereĿ 17nĿKasım'ĿdaĿ

İstanbul'ĿaĿgeldiler.Ŀ

Ölümüne içmek

HerĿyılĿ5ĿbinĿileĿ7binĿarasındaĿİsveçliĿ

doğruûdanĿveyaĿdolaylıĿolarakĿ alkolĿ

kullanımınaĿbağlıĿhastalıkĿyaĿdaĿ

sakatlanmalarĿnedeniyleĿyaşamınıĿ

yitiriyor..ĿAlkolĿproblemininĿtoplumaĿ

yıllıkĿmaliyetiĿ80ĿmilyarĿKronĿolïarakĿ

hesaplanıyor.Ŀ1ĿO×Ŀbin'denĿfazlaĿsağlıkĿ

yaĿdaĿsosyalĿhizmetlerĿservisiĿ alkolĿ

tedavileriĿiçinĿkullanıËlıyor.Ŀ

KAFKASYA ' DAKİ

SİYASİ OYUNAR

AzerbaycanĿDernekleriĿFederasyonuĿ

22ĿEkimĿcumaĿgünüĿ ''Kafkasya'ĿdakiĿ

siyasiĿoyunlarĿveĿ Azerbaycan 'ĿınĿ

bölgedekiĿrolü''ĿkonusundaĿbirĿ

toplantıĿdüzenledi.Ŀ

U\ppsalaĿ üniversitesiĿ araştırmaĿ

görevlisiĿSvanteĿCornellĿbölgedekiĿ

siyasiĿgelişmelerĿüzerineĿyaptığıĿ

araştırmaĿveĿincelemeleriĿhakkındaĿ

bilgiĿverdi.Ŀ

CornellĿözetĿolarakĿşunlarıĿanlattı:Ŀ

OrtaĿAsyaĿveĿKafkäasya'daĿRusya'nınĿ

azalanĿ etkinliğininĿ karşısındaĿ

ABD'ninĿ1995'tenĿsonraĿartanĿbirĿ

etkinliğiĿvar.Ŀ

BütünĿOrtaĿAsyaĿveĿKafkäasĿülkeleriĿ

(Azerbaycan,ĿGürcistan,ĿErmenistan)Ŀ

ABDĿ veĿBatıĿ Avrupa'yaĿ(İngiltere,Ŀ

FĘransa,ĿAlmanya,Ŀİtalya)ĿyakınlaşmaĿ

çabasıĿiçinde.Ŀ

KafkäasyaĿetnikĿçatışmalarınĿyoğunĿ

yaşandığıĿistikrasızĿbirĿyer.Ŀ BuĿ

istikrarsızlıkĿbölgedekiĿülkelerinĿ

zararınaĿ işleyerekĿ onlarınĿ

demokratikleşmelerineĿveĿekonomikĿ

gelişmelerineĿengelĿolmaktadır.ĿEskiĿ

SSCBĿ sınırlarıĿiçindeĿolanĿ 8Ŀ etnikĿ

çatışmanınĿ5'iĿKafkasya'daĿolmuştur.Ŀ

BuĿetnikĿçatışmalarĿ100ĿbinĿölüyeĿveĿ

2,5ĿmilyonĿinľsanınĿevleriniĿterkĿ

etmesineĿnedenĿoldu.Ŀ

BuĿistikrarsızlıklarĿsonuçtaĿRusyaĿ'nınĿ

ıËşıneĿ yaradı.Ŀ ÖrneğinĿ RusyaĿ

Ermenistan'ĿaĿ askerĿkonuşlandırdı.Ŀ

Rusya'nınĿ G­ürcistanĿ'daĿ halenĿ

G­ürcistan'ĿınĿaskerĿsayısındanĿfazlaĿ

askeriĿvar.Ŀ BuĿdaĿGürcistan 'ĿınĿ

dışişlerindeĿ bağımsızĿ kararlarĿ

almasınıĿetkiliyor.Ŀ

SovyetlerĿbirliğininĿdağılmasındanĿ

sonraĿ oluşturuÜlanĿ(BDT)ĿBağımsızĿ

DevletlerĿTopluluğu' ndakiĿRusyaĿ

karşıtıĿ ülkelerĿ -Özbekistan,Ŀ

Azerbaycan,ĿG­ürcistan,Ŀ U\krayna,Ŀ

Moldavya-.1998Ŀ yılındaĿ kendiĿ

aralarındaĿörgütlenerekĿayrıĿbirĿgrupĿ

oluşturdular.ĿBunlarĿbirlikteĿkararlarĿ

alarakĿ BDT'ninĿ işlevsizĿ haleĿ

gelmesineĿnedenĿoldularĿveĿRusya'nınĿ

BDTĿ içindekiĿ hakimiyetiniĿ

etkisizleştirdiler.Ŀ

Azerbaycan'ĿınĿdünyaĿ siyasetindekiĿ

ağırlığıĿ giderekĿ artmaktadır.Ŀ

AzerbaycanĿTürkiye,Ŀİsrail,ĿABDĿileĿ

yakınĿekonomikĿveĿaskeriĿilişkilerĿ

-PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 25


kurmuştur.ĿBunaĿkarşıĿittifakĿ yapanĿ

devletlerĿ-İran,Ŀ Ermenistan,ĿSuriye,Ŀ

Yunanistan,ĿKıbrısĿRumĿ kesimiaralarındaĿaskeriĿişĿbirliğiĿanlaşmalarıĿ

imzalamışlardır.Ŀ

BaküĿ CeyhanĿ boruĿ hattıĿ BatılıĿ

hükümetlerinĿstratejikĿçıkarlarınaĿenĿ

uygunĿçözümdür.ĿBuĿhattınĿ

finansmanınıĿbatılıĿpetrolĿ şirketleriĿ

yapacak.Ŀ3-4ĿMilyarĿdolaraĿmalĿolacakĿ

buĿ pahalıĿyatırımĿiçinĿbatılıĿpetrolĿ

şirketleriĿhükümetlerdenĿparaĿyardımıĿ

bekliyorlar.ĿBuĿhattaĿKazakĿpetrolüĿveĿ

TürkmenĿdoğalĿgazıĿbağlanıyor.ĿAzeriĿ

petrolüĿ2005Ñ-2010ĿyıllarındaĿtamĿ

kapasiteyleĿüretilmeyeĿbaşlanacak.Ŀ

BaküĿCeyhanĿboruĿhattınaĿ RusyaĿveĿ

İranĿşiddetleĿkarşıĿçıkmaktadır.Ŀ

Rap ve Hiphop

97nĿyılındanĿitibarenĿGöteborg'dekiĿ

göçmenĿ yoğunĿbölgelerdeĿyaşayanĿ

gençlerleĿilgiliĿaraştırmalarĿyapanĿOveĿ

SernhedeĿbuĿsüreĿboyuncaĿ 40-5Ñ0Ŀ

genciĿyakınĿtakibeĿalarakĿ onlarlaĿ

beraberĿsinemalara,ĿkahvelereĿgitti.Ŀ

HattaĿbirçoğununĿdaĿ evineĿkonukĿ

olarakĿaibleleribyleĿtanıştı.Ŀ

BüyükĿbirĿkimlikĿbunalımındaĿolanĿ

gençlerinĿgöçmenĿbölgelerindeĿkendiĿ

düzenleriniĿ kurupĿ toplumaĿ

başkaldırdıklarını,ĿbuĿbaşkaldırınınĿenĿ

etkiliĿaracıĿolarakĿdaĿRapĿveĿHiphopĿ

müzikleriniĿkullandıklarınıĿanlatanĿ

Sernhede;Ŀ gençlerinĿkendileriniĿ

toplumaĿkabulĿettirmekĿiçinĿmücadeleĿ

verdikleriniĿveĿ toplumunĿonlarınĿ

sesineĿkulakĿ vermesiĿgerektiğiniĿ

söyleyerekĿ İsveçliĿ veĿ göçmenĿ

yetişkinlerinĿ eleleĿ çalışmasınınĿ

aciliyetiniĿveĿöneminiĿvurguladı.Ŀ

Prizma

Göteborg'deydi!

GöteboUrg'deĿ 14ď-17nĿEkimĿ

tarihleriéndueĿhergünĿbin¦lerceĿkĸişininĿ

gezdiéğiĿ foôtofğYrafĿveĿmedyÅaĿfuâa]rıĿ

düzenlendi.ĿFuarøınĿ"medya"Ŀ

bölümündeĿbulunanĿPĝrizma'nınĿ

sta]n§dıĿmeraklılarınĿiblgisiniĿçĀektib.Ŀ

FÕuarĿprogramıĿiçindeĿPĝrizmĽa'nınĿ

insiyatifiyleĿ''medyanınĿde³mokrasiĿ

veĿentegrasyoUnĿkonularıËndakiĿ

sofrumluluğu"ĿüzeriéneĿ2ĿsaatĿsürenĿ

birĿpanelĿd°üzenlendi.Ŀ

AnnaĿWKillen'inĿyönettiğiĿp±aneleĿ

konuşmacıĿolarakĿYlvaĿBrøuneĿ

(ÖĆğYretmen/GazeteciIJĿ-ċ

Journalisthögskºola]n-ċ)[,ĿJanĿMoflinĿ

(¤Invandrarföĉrvaltningen/Ŀ

Samhaĥllsdebattör),ĿDqavidĿSandbergĿ

(RÚöduaĿKorsetsĿU\ngdomsförbund),Ŀ

LennartĿWKeibullĿ(P¯roUfesör ­ā

JournÅalisthögskolan)[ĿveĿDqilekĿ

Yaraş(¤P¯rizma)[Ŀkatıld°ı.Ŀ

P¯aneleĿkºatılanlarınĿveĿdinleyiciçlerinĿ

ortakĿgöĊrüşüĿgöçĀmenlerinĿİsveçĿ

medyasınduaĿgenelĿoUlarakĿolumsuzĿ

tanıtıldığıĿyönündeydi.Ŀ

İsveçĿmedyasınınĿgöçmenlereĿbakĸışĿ

aĦçıÍsÌıÍĿüđzeĩrineĩĿbiijrĿkiijtap²ĿyÅazanĿYlaĦvêĿ

BruneĿmedyanınĿgöçmenlereĿbakışĿ

açısınınĿsonĿyıllardaĿd°ahaĿdaĿ

olumsuzlaşt×ığYınıĿbelirtti.Ŀ

Da]vëidĿSandber¿gĿiseĿgöċçĀmĽe³nĿ

konularıĿileĿiblgilibĿya]yınlarınĿçoUkĿ

abartılıĿolduğYunuĿ-soUnĿzamanlardakQiĿ

cepĿtele³fonuĿhırsızlıklarıĿileĿilgilivĿ

yÅazûılarıĿörnÆekºĿverÀerekº- anlattıĿvìeĿ

gazüetÕelerinĿbuáĿtüĒrdenĿyÅayınlarıĨnıĿ

protestoĿedue³nĿyazılarĿ

gönderduikleriniĿamaĿbuĿyazılarınĿ

ya]yınlanmandığınıĿsöyledi.Ŀ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 26

İŞ DÜNASI

Hayırlı olsun

MartĿayındanĿberiĿgeçiciĿbürosundaĿ

faaliyetteĿbulunanĿAntourĿseyahatĿ

acentası,ĿçokĿyakındaĿiçiĿveĿdışıĿ

tamamenĿyenilenenĿeskiĿbürosunaĿ

taşınıyor.ĿAcentanınĿsahibiĿAhmetĿ

Aksel,ĿyazĿrezarvasyonlarınızıĿenĿ

geçĿŞubatĿayınaĿkadarĿyaptırmanızıĿ

tavsiyeĿediyor.Ŀ

İbrahim

Tatlıses

Stockholm 'e

geliyor

İbrahimĿTatlısesĿ

29 Ocak Cumartesi

günüĿsaatĿ21.00'deĿSöderÁtaĥlje'dekiĿ

Asuri kültür

merkezinde

hayöranlarıylaĿberaberĿ oUlacak.ĿBiletĿ

fiyatları(yemekĿduahiul)[Ŀ15Ñ00Ŀkron.Ŀ

AyrıÈntılıĿbilgiĿiçinĿ

0739.723171

070.71 683 66

ya da 070.88 19 382

numaralıĿtelefonlarıĿarayabilirsiniz.Ŀ


Tuiet Specialiste

.; ANTOUR '1

TURKISH

\J AIALINES

Resebureau AB

TÜRK HAVA YOLlARI

9 Lufthansa ALMAN HAVA YOLlARI

AUSTR/AN > AVUSTURYA HVA YOLLARI

swissair ı, İSVİ RE HAVA YOLlARI

YAKINDA ESKİ BÜROMUZDA

(KEBAB HOUSE KARŞISI)

HİZMETİNİZDEYİZ

ANTOUR RESEBUREAU AB

Kungsgatan 61, l l l 22 Stockholm

B.G: 673-5054 P.G: 19 99 91-l

Fax: 08-24 39 34

Tel: 08-24 39 30

KULU

RESEBYRA AB

Türk il rı Acentası

GÖKLERDEKİ GURURUMUZ, MİLLİ HAVA YOLUMUZ

TÜ HA VA YOLLAR

TERCİHİNİZ OLSUN.

TERCİH SİZDEN HİZMET BİZDEN

STOCKHOLM -TÜRKİYE -STOCKHOLM

Salı- Çarşamba -Cuma -Pazar

KÖPENHAMN -TÜRKİYE-KÖPENHAMN

Pazaresi- Çarşamba -Cuma -Pazar

HÜSNÜ YILDIZ

TEL: 08 - 760 97 86

MOBiL: 070-731 67 66

FAX: 08 - 760 97 31

TELEFONLARIMIZ 24 SAAT HİZMETİNİZDEDİR

Dileyen yolcularımızın adreslerine biletleri gönderilir

isveç'te sizin seyahat acenteniz

Resecentrum i City AB

Sveavögen 39, 111 34 STOCKHOLM

Telefon: 08-22 22 90

Telefax: 08-22 44 90

Postgiro: 56 32 94-8

Bankgiro: 5670-3671

E-mail

info@resecentrum.se

lntemet

ww.resecentrum.se

ww.dinler.com

•l::

ll A

Emin Dinler

Filiz Sayın

Dinler Hotel Ürgüp****

Telefon: +90 (O) 384 341 3030

Dinler Hotel Alanya ****

Telefon: +90 (O) 242 526 2094

HOŞGELDİNİZI

TURKIET EXPERTEN

W/

ıATA cılıasla Trve IIB .=::;._

TOUR OPERATOR

YENİ ADRESİMİZE

HOŞ GELDİNİZ

UPPLANDSGATAN 10

Telefon: (Aynı) 08-24 00 60

Baran Tourism Yetkili

Acentası

YAZ SEZONUNDA

AVUSTURYA HAVA YOLLARI İLE

ANKARA YA GİDECEK

YOLCULARIN YERLERİNİ EN

GEÇ OCAK AYINDA, GEÇİCİ

DE OLSA AYIRTMALARINI

TAVSİYE EDERİZ.

Atilla Atik

Leyla Demiray

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 27


"Değişmeyen tek şey değişimdir."

T.C. Büyükelçiliği

değişti!

08-23 08 40

"İki elim kanda

olsa yine yardımcı

olurum

vatandaşımıza."

"Bizler burada

vatandaşa hizme

için varız."

Prizma'nınĸsonĸsayısındaĸBüyükelçiliğinĸbeklemeĸodasınınĸ

kasvetiòĸiĸ ortamındanĸ yakınanĸ birĸokuyucumuzunĸ

mektubunuĸyayınlamıştık.ĸ

Buĸsayımızınĸ yayınlanmasınınĸ ardındanĸgelenĸgünlerdeĸ

Büyükelçil]ikĸ vatandaşlarınĸ buĸkonudakiĸ şikayetleriniĸ

dikkateĸalarakĸbeklemeĸodasınıĸyenidenĸdüzenledi.ĸ

Vatandaşlardanĸgelenĸherĸtürlüĸeleştiriyiĸdikkateĸaldıklarınıĸ

veĸgerekeniĸyaptıklarınıĸ özellikleĸbelirtenĸ Büyükelçilikĸ

1.ĸMüsteşarıĸ DenizĸKµılıçerĸelçiliğinĸbeklemeĸsalonununĸ

dahaĸçekiciĸbirĸhaleĸgelmesiĸiçinĸkonsoloslukĸ görevlisiĸ

VeliĸUlaş'ĸınĸgecesiniĸ gündüzüneĸ katarakĸ çalıştığınıĸ veĸ

işadamlarımızdanĸTanerĸMerdanĸveĸSabahattinĸArhan'ınĸ

halıĸbağışlarıylaĸdaĸbeklemeĸodasınınĸdahaĸsıcakĸbirĸhavayaĸ

kavuştuğunuĸsöyledi.ĸ

Muavinĸ Konsolosĸ

Ömerĸ Acar;ĸ bazıĸ

vatandaşlarınĸelçilikteĸkötüĸmuameleyleĸkarşılaşmaktanĸ

veĸ işleriniĸ halledememektenĸ deĸ yakındıklarınıĸ

hatırlatmamızĸüzerine,ĸvatandaşınĸelçilikleĸilgiliĸherĸtürlüĸ

şikayetĸiçinĸmutlakaĸkendisiniĸaramasıĸgerektiğiniĸönemleĸ

vurgulayarakĸ''ĸİkiĸelimĸkandaĸolsaĸyineĸyardımcıĸolurumĸ

vatandaşımıza.ĸBizlerĸburadaĸvatandaşaĸhizmetĸiçinĸvarız''ĸ

dedi.ĸ

Vatandaşınĸ dışardakiĸ kuyruktanĸ daĸ şikayetçiĸ olduğunuĸ

hatırlatmamızĸ üzerineĸAcarĸ "yBunaĸ güvenlikĸaçısındanĸ

zorunluyuz.Ayrıcaĸbuĸuygulamayiĸbirĸtekĸbizĸyapmıyoruz.ĸ

Amerikanĸelçiliğineĸgelenlerdeĸdışarıdaĸbekliyorlar."zĸdiyor.ĸ

Kendisineĸmesaiĸ saatleriĸ içindeĸolmakĸ koşuluylaĸgününĸ

herĸsaatindeĸulaşmanınĸmümkünĸolduğunuĸbelirtenĸAcar,ĸ

özellikleĸöğledenĸ sonraĸ gelenĸtelefonlaraĸ dahaĸ rahatĸ

(stressiz)ĸ yanıtĸverebileceğiniĸ söİylüyor.ĸ ÖmerĸAcRar'aĸ

Büyükelçiliğinĸ08-23 08 40 numaralıĸtelefonundanĸ

kolaylıklaĸulaşabilirsiniz.ĸ

GerekĸDenizĸKılıçerĸgerekseĸÖmerĸAcarĸelçilikteĸçalışanĸ

görevlilerleĸherhangiĸbirĸsorununuzĸolduğundaĸhiçĸzamanĸ

kaybetmedenĸhemenĸÖmerĸAcar'laĸgörüşmeĸtalepĸetmeniziĸ

veĸbunuĸsonrayaĸbıraÊkmamanızıĸöneriyorlar.ĸ

Acar ,ĸ vatandaşınĸ daĸ elçiliğinĸTürkĸDevletiĸileĸilgiliĸişlerdeĸ

birĸaracıĸkurumĸkonumundaĸolduğunuĸveĸherĸtürlüĸresmiĸ

işleminĸ oĸ andaĸ el_Ãçilikteĸhalledilmesininĸ olanaksızĸ

olduğunuĸ dikkateĸ alarakĸ dahaĸ anlayışlıĸ olmasınıĸ ricaĸ

ediyor.ĸ

ABONE BAŞVURU FORMU

PRIZMA DERGİSİNE 12 SAYI İÇİN ABONE

OLMAK İSTİYORUM

JAG VILL PRENUMERERA PA12 NUMMER

1

AV TIDNINGEN PRiZMA

SiMURG MEDIA AB

1

Nanın: ........................................................................

PRiZMA

1 ' Eftemamn: ....................................................................

Box 132

101 22

I Adress: ......................................................................

STOCKHOLM

!v T¿eÚlÿ:£ĸ.....................................................................ĸ.ĸ

' Postgiro: 138 28 90

! För 12 nummer 300:-(Företag/organisation exkl rnorns)

1 (İsveç dışm ki ülkeler 100 DM)

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 28

Plats för

frimiirke

_J


OKUYUCU MEKTUBU

ÖLMÜŞ

ADAMLA

NİKAH

YAPAMYI!

Öncelikleĸ bizlereĸ böylesiĸ güzelĸ birĸ

dergiyiĸokumaĸşansıĸverdiğinizĸiçinĸ

sizlereĸ teşeÙkkürĸediyor,ĸkutluyorĸveĸ

başarılarĸdiliyorufm.ĸ

İsveç'teĸyaptığımĸ evliliğimiĸ T.Cĸ

Büyükĸ elçiliğindeĸ tescilĸ ettirmekĸ

istedim.ĸ KIabulĸ edilmedi.ĸ Gerekçeĸ

eşiminĸTürkĸkimliğiĸ olmamasıydı.ĸ

Eşiminĸ kùimliğiĸ yoktuĸ amaĸ T.C.ĸ

vatandaşıĸidi.ĸ

Çokĸ muĸ büyükĸ birĸ şeyĸ istiyorumĸ

yıllarcaĸ hizmetĸ ettiğimĸülkeden.ĸ

Vatandaşıĸolduğumĸülkeden.ĸ

A.A Dalama

T .C.Büyükelçiliğinin yanıtı:

Doğanĸçocuk,ĸanneĸveyaĸbabasınĊdanĸ

herhangiĸ birisininĸT.C.ĸ vatandaşıĸ

olmasıĸhalinde,ĸT.C.ĸvatandaşıĸolmayaĸ

hakĸ kazanmaktadır.ĸ Çocuğunĸ

annesininĸT.C.ĸ vatandaşıĸ olmasıĸ

.halindeĸ çocukĸ anneĸ kütüğüne,ĸ

babasınınĸT.C.ĸ vatandaşıĸ olmasıĸ

halindeĸ deĸ babaĸ kütüğüneĸ kaydıĸ

yapılır.ĸ Anneĸ veĸ babanınĸ evliĸ

olmamalarıĸ halindeĸ çocuk,ĸ babaĸ

tarafındanĸ konsoloslukĸ şubemizdeĸ

tanzimĸ edilecekĸ "wbabalığıĸ tanımaĸ

senedi"xĸ ileĸ kendiĸ kütüğpüneĸ

kaydedilebilmektedir.ĸ

Yukarıijdakiĸ sorundaĸ ise,ĸ

vatandaşımızın,ĸ çocuğuĸveĸkendisiĸ

içinĸkaybettiğiĸeşininĸsoyadımăĸalmasıĸ

Türkiye'dekiĸbirĸavukataĸvekaletnameĸ

vermesiĸ veĸ avukatınĸ açacağıĸ davaĸ

sonucundaĸmümkünĸolacaktır.ĸ

EVLENMEK

İSTİYORUM

Ben,ĸ 36ĸ yaşında,ĸ 1.65ĸ boyunda,ĸ 62ĸ

kilodaĸşimdiyeĸkadarĸevlenmemişĸbirĸ

erkeğim.ĸ Uzunĸ senelerdirĸ İsveç'teĸ

yaşamaktayım.ĸ Beniĸ yalnızlıktanĸ

kurtaracakĸ birĸbayanınĸbanaÇĸ sahipĸ

çıkmasınıĸ istiyorum.ĸ B¨enimdeĸ birĸ

yuvamĸ olsun.ĸ Senelerdirĸ özleminiĸ

çektiğim,ĸevlilikĸözlemiminĸbitmesiniĸ

istiyorum.ĸÇokĸyalvarıyorumĸbayanlarĸ

evlenelim.ĸBenimĸdeĸbirĸyuvamĸolsun,ĸ

çokĸ istiyorum.ĸÇocuksuzĸbayanlarınĸ

1995ĸ

yılındaĸ kúızımĸ doğpdu.ĸ

E­vliliğimiziĸgeçerliĸsaymāadıklarıĸiçinĸ

kızımĸ benim'ĸ'kızlık''ĸ n_üfusumaĸ

kaydedildi."Yapılacakĸtekĸşeyĸvar."ĸ

dediler.ĸ -Eşiminĸ İsveçĸvatandÕaşıĸ

olmasınıĸbeklemek.-

lĸ996ĸ yılında,ĸ eşimiĸ İsveçĸ vatandaşlığqınaĸgVeçtiktenĸüçĸgVünĸsonraĸaniĸ

mektubunuĸ bekliyorum.ĸMektupĸ

yazınĸ bayanlar,ĸ mektubunuzuĸ

birĸkalpĸk[riziĸsonucuĸkaybettik.ĸ

Benimĸ sorunum,ĸ bizimĸ içinĸ maneviĸ

değeriĸ büyükĸ olanĸ eşiminĸ soyadımĂĸ

almakĸ veĸ evliliğimizinĸ işlemeĸ

sokularakĸ kızımıĸgayrıĸmeşruĸcocukĸ

olmaĸ konumundanĸ kurtulmasınıĸ

sağlamak.ĸ

Konsolosluğuĸ defalarcÑaĸ aradım,ĸ

yalvardım.ĸAldığımĸcevap:ĸ ''ĸÖlmüşĸ

adamlaĸnikahĸyapamayız.''ĸBenĈĸölmüşĸ

birĸadamlaĸnikahĸyapınĸdemiyorumĸki.ĸ

bekliyorum.ĸS.A.ĸ(ĸ Yanıtlarınızıĸ

Prizma,ĸBoxģĸ132,ĸ101ĸ 22ĸStockholmĸ

adresineĸgönderebilirsiniz.ĸPrizma)ĸ

EV

ARIYORUM

1ĸyaĸdÖaĸikiĸodalıĸmutfağıĸveĸ

banyosuĸolanĸkiralıkĸdaireĸ

1992ĸ yılındaĸ resmiĸ makamlarcaĸ

arıyorum.ĸ

yapılanĸevliliğimiĸişlemeĸkoymalarıĸ

Tel: 073-937 69 90

rĒiícasındaĸbulunuyorum.ĸ

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 29

ş

i

i

R

İstanbul' dan

Vildan Güçer aşağıdaki şiiri

Prizma okuyucularıyla

paylaşmak istemiş.

Bu yıl;

Kaç kez güneşin doğuşunu

izlediniz?

Bu yıl yeni doğmuş bir

bebek parmağınızı sıkıca

tuttu mu hiç?

Ve siz onu hiç kokladınız mı?

Yaz gecelerinde ne çok

yıldız olduğuna hiç şaşırdınız

mı?

Kaç kez gözlerinizden yaş

gelinceye kadar güldünüz?

'"imlere uzandığınız hiç oldL

mu?

Çocukluğunuzdan kalan bir

şarkıyı söylediniz mi hiç?

Bu yıl kaç kez gökkuşağı

gördünüz?

İyi bir yılın, bunlar gibi birço

, , küçük şey', e bağlı

olduğunu hiç

düşündünüz mü bu yıl?

Yayılın çimenlerin üzerine ...

Acele edin .. .

Er veya geç .. .

Çimenler yayılacak

üzerinize.

Jaques Prevert

Teşekkürr Vi!

ş

i

i

R


smart s8 ringer du

billigare!

RSLCOM har snabbt blivit prisledare

inom utlandstelefoni till samtliga

lander samt inom inrikestelefoni och till

mobiltelefon. RSL COM debiterar

agre prlS.

inga dolda avgifter för anslutning eller

ı •• • f

abonnemang. Utöver startavgiften pa 50 öre

betalar du endast för den tid du ringer, ingenting

mer! Kostnadsfritt sammandrag pa alla dina utrikes-, inrikes- och mobilsamtal

ingar. Pa RSL COM talar vi sju olika sprak, bl.a persiska, arabiska, kurdiska

och albanska! Det enda du behöver göra ar att fylla i kupongen nedan och skicka

pa gratisfax, posta eller anmala dig via var gratistelefon, sedan ringer du som

vanl igt fast bra mycket billigare!

0200-9 1 00 3 1

Land

Mobilsamtal

Sverigesamtal

Danmark

Finland

Frankrike

Förenade Arab Emiraten

Grekland

Irak

lran

Kroatien

Libanon

Nederlanderna

Norge

Ryssland

Storbritann ien

Syrien

Tu rkiet

Tyskland

USA

Nagra prisexempel! Ring

gratis för fu llstandig prislista!

Kvallar Telia Besparing

r, helger

mot Telia

1,75 2,50 30%

o. ıs 0,20 25%

0,70 1,50 53%

0,70 1,50 53%

1,85 4,00 54%

7,45 16,00 53%

3,25 5,00 35%

6,85 16,00 57%

6,80 14,00 51%

3,25 5,00 35%

6,45 16,00 60%

1,35 3,00 55%

0,75 1,50 50%

3,95 9,00 56%

0,90 3,00 70%

6.95 16,00 57%

3.50 7,00 50%

0.90 3,00 70%

0,90 3,00 70%

________

Posta eller faxa ditt svar

__

pa

-------

gratisfax 0200-9 1 00 30

__

Ja tack! Jag vill inte langre ge bort mina pengar i onödan utan

anmaler mig harmed som kund hos RSL COM!

Jag önskar anvanda

RSL COM som förvald

operatör. Jag ger harmed

RSL COM fullmakt att

genomföra registreringen

av förvalet.

Förvalet och fullmakten

avser ...

lx internationella, mobila

lx och nationella samtal.

Namn

Personnummer

Gata/Box

Postnummer

Ort

Datum

Ort

Te l. nummer som ni ringer fran

Faxnummer som ni faxar friln

Undertecknad bestaller harrned RSL COM som

telefonitjanst privat rned förval.

OBS! Bestallningen maste undetecknas!

Underskrift

Namnförtydligande

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 30


o

NYFIKENPA

ny cd-ronı pa liitt svenska

• • •

Genom NYFtKEN PA vill vi beratta pa lan svenska

sadant som ar viktigt an kanna till inom omradet

sexualitet och samlevnad. Du kan valja om du

vill lyssna till informationen eller lasa sjalv.

t

# #

Nyfiken pa tarupp:

KARLEK OCH SEXUALITET. Bely½serÉmansÉochÉ

kvinnorsÉsexºu¨alitet,ÉdetÉförstaÉsamlaget,É

homosex»ualitetÉochÉonani.É

KROPPEN. Beskriv°erÉmansÉochÉkv±innorsÉ

köÂnsorgan,Épubert¦etÉochÉmenstruation.É

sAKRARE SEX. TarÉu©ppÉprev²entiv³mctoder,É

abortÉochÉköÃnssju­kdomar.É

SEXUELLA ÖVERGREPP. Bely¾serÉfragorÉomÉ

integri~tet,Év´aldtaktÉochÉöÄvµergreppÉmotÉbarn.É

M6TEN. TarÉuªppÉfragorÉkringÉensamhetÉochÉ

sjalvstandighct,Éjamsta.Udhet,Étrafsrsallen,É

faınÇiljeformer,ÉhistoriskaÉperspektivÉpaÉsamlev·nadÉ

samt Éprtosti§tu®t¡ion.É

Dessu«t¢omÉfınnsÉenÉORDLIST somÉförklaruarvÉfacku¬ttryÀckÉochÉ

andr{aÉorwdÉpaÉoınÈr|adet£,Ét¤.Éex¼.ÉberxöÅryingÉellerzÉsv¸ar}t¥sjuka.É

-----------------

.,- -..

.

## ....

# # ..

## Bestiillmngen kan skickas ti/1:

Folkhalsoinstitutcts distributionstjiinst, ızo 88 Stockholm,

fa 08-449 88 11, e-pot fh@strd.se, tf 08-449 88 2l

HiirmedÉbesiillsÉ.......Éex¹Éav¯ÉNy¿fıkenÉpaÉaÉıÆÉooÉkronorÉstyÁck.É

Lnıraıısı/res·

NAN

ORG/fÖRETAG

ADRESS

POSTADRESS

Faureri,ıgsadres ( om anıa,ı a,ı lera,ıadı-ss)

1oıal speltid: 1,5-2 timmar

Pri: 100 kronor inkl. moms. Porto tillkommer.

""

',

'

1

1

1

1

1

1

1

folK

H • L S O

INSTtTUTIT

PRiZMA NR. 4/99 SAYFA 31


R

y

M

L

I

N

G

REJİ-SENARYO-KURGU:

MUAMMER ÖZE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!