21.09.2022 Views

Tekstil & Teknik September 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN 2148-9254

EYLÜL SEPTEMBER 2022

www.tekstilteknik.com.tr

Terra natural dyes

allow us to design clothes

with plants - enabling

our skin to contact only

with nature itself.

discover

more


İMTİYAZ SAHİBİ

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA

Publisher

H. Ferruh IŞIK

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)

General Manager (Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI

Advisory Editor

Ali ERDEM

ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI

Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU

Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş

Prof. Dr. W. Oxenham

Prof. Dr. Emel Önder

Prof. Dr. Yusuf Ulcay

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

REKLAM DANIŞMANI

Advertisement Consultant

Mehmet TATLI

mehmet.tatli@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU

yusuf.okcu@img.com.tr

TEKNİK MÜDÜR

Technical Manager

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM

Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN

hakan.soztutan@img.com.tr

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ

Digital Assets Manager

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n

Ma na ger

İsmail ÖZÇELİK

ismail.ozcelik@img.com.tr

AD RES | He ad Of fi ce

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 30 00

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81

KONYA | Me tin DE MİR

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74

Advertising Representatives

KOREA | Jes Media Int.

Mr. Young Seoah Chinn

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414

jesmedia@unitel.co.kr

BİLGİ / Information

Tekstil& Teknik Dergisi’nde yer alan

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu

ilan sahiplerine aittir.

Tekstil & Teknik is published monthly.

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.

REKLAM İNDEKSİ

ADVERTISEMENT

ALKAN MAKİNA............................. 28-29

ARMUTLU TATİL KÖYÜ...........................75

BENEKS.......................................... A.K. -9

CANLAR MEKATRONİK.................. 22-23

DENA DYES........................................ Ö.K.

EFFE............................... Ö.K.İ. -1 – 25 - 43

EKOTEKS.................................................65

ELTEKSMAK...................................... 34-35

ERGİNER................................................57

ERTEKS CFA (CARTER).......................... 31

FASHION PRİME....................................77

FASHION TECH.....................................73

FESPA.....................................................45

INDIA ITME............................................37

ITMA ASIA..............................................53

İHLAS MATBAACILIK............................55

İHLAS YAPI............................................. 71

JUMO..................................................... 11

KIRAY MAKİNA.......................................5

KUZULUK KAPLICALARI........................79

NAM ISI..................................................39

PETNİZ ISI...............................................47

PİMMS...............................................15-17

SANKO...................................................19

SOLAREX...............................................63

SPGPrints.................................................3

TMS SEMPOZYUM (TEMSAD)...............69

TÜRK BARTER................................... 50-51

TÜRKİYE HASTANESİ.............................. 61

www.tekstilteknik.com.tr

img@img.com.tr

tekstilteknikdergisi

tekstilveteknik

tekstilteknikdergisi

Tekstil Teknik


4

Tekstilde sürdürülebilir üretim

Ali ERDEM

Yazı İşleri Müdürü

News Editor

EDİTÖR

Dünyada bulunan doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde kullanılması, teknolojide

meydana gelen gelişme, endüstrileşme ve hızlı nüfus artışı sonucunda kaynaklar

hızla tükenmeye başlamıştır. Artan çevre bilinci, azalan ham madde kaynakları, hızlı

tüketim furyası nedeniyle üreticiler tekstilde sürdürülebilir üretim yolları bulmaya çalışıyor.

Günümüzde sürdürülebilirlik, gıdadan otomotive, inşaattan enerjiye ve tekstile

kadar, birçok sektörde benimsenen ve uygulanan bir iş anlayışıdır. Üretim süreci

itibarıyla, dokunacak pamuktan kullanılacak ipliğe, üretim aşamasında kullanılacak

su miktarından elektriğe kadar birçok doğal kaynaktan faydalanılan tekstil sektöründe

de, sürdürülebilirlik önemli bir yere sahiptir. Dünya kaynaklarının sınırlı olması ve

gittikçe çoğalan insan nüfusu düşünüldüğünde kaynakların verimli bir şekilde kullanılması

gerektiği kaçınılmazdır. Sürdürülebilir üretim kısaca, üretim sürecinde yenilenebilir

kaynaklara yönelmek ve üretim faaliyetinin çevreye olan etkilerinden sorumlu

olmak olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilirlik işletmelerin hem kendileri, hem de toplum

için önemli bir sorumluluk haline gelmiştir. Doğanın yükünü azaltmak için üretim

ve tüketim sonrası oluşan tekstil atıklarının da geri dönüşümlerinin yapılması önemlidir.

Geri dönüşüm tekstil ürünlerinin sürdürülebilirliği konusunda önemli bir alternatif

oluşturmaktadır. Bu bağlamda geri dönüşüm, teknolojik makineler ile kaynak israfını

minimum düzeye indirme çabaları kendini göstermeye başlamış bulunuyor.

Sustainable production in textile

The resources have started to run out rapidly As a result of that the natural resources

in the world are being unconsciously used, the development in technology,

the industrialization and rapid population growth. The manufacturers are trying to

find sustainable production ways in textiles with increasing environmental awareness

due to decreasing raw material resources and fast consumption trend. Today,

sustainability is a business concept which is adopted and applied in many sectors,

from food to automotive, from construction to energy and textile. The sustainability

also has an important place in the textile sector, in which many natural resources

from the cotton to be woven to the yarn to be used, from the amount of water to

be used in the production phase to electricity are being benefitted according to

the production process. When it is considered that the world resources are limited

and the human population is increasing gradually, it is inevitable that resources

should be used efficiently. The sustainable production can be shortly defined as

turning to renewable resources in the production process and being responsible for

the effects of production activity on the environment. Sustainability has become

an important responsibility for both businesses and society. In order to reduce the

burden of nature, it is important to recycle textile wastes generated after production

and consumption. Recycling is an important alternative for the sustainability

of textile products. In this context, efforts to recycle, to minimize waste of resources

and technological machines have begun to reveal themselves.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


6

PANORAMA

Önümüzdeki sene İtalya’da FieraMilano’da

düzenlenecek olan ITMA 2023’e İtalyan Tekstil

Makinecileri büyük çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Italian Textile Machinery Manufacturers to make

a big landing for ITMA 2023, which will be held

in FieraMilano in Italy next year.

Dijitalleşme ve sürdürebilirlik

İtalyan tekstil makineleri sektöründe

dayanıklılığın anahtarı

Digitalization and sustainability

key to resiliency for Italian

textile machinery sector

İtalya’nın 2021 boyunca bir bütün olarak karşılaştığı

ve öncelikle önceden var olan tüm dengeleri

altüst eden bir pandemi tarafından dikte edilen

nesnel kritik sorunlar, İtalyan tekstil makineleri

sektörünü yavaşlatmadı veya durdurmadı.

Gerçekten de İtalyan Tekstil Makineleri Üreticileri

Birliği ACIMIT’in 1 Temmuz’da düzenlenen

yıllık toplantısında sunulan veriler kesinlikle

olumlu çıktı ve 2021’de sektörün 2020’ye kıyasla

önemli ölçüde toparlanarak Covid öncesi

seviyelere döndüğünü gösterdi.

Özellikle, İtalyan tekstil makineleri üretimi 2.388

milyar Euro’yu (2020’ye kıyasla +%35 ve 2019’a

kıyasla +%5), toplam ihracat ise 2.031 milyar

Euro’yu (2020’de +%37 ve 2019’da +%9) buldu.

Ancak bu sonuçlar, şirketlerin hala karşı karşıya

olduğu engelleri tamamen ortadan kaldırmadı.

ACIMIT Başkanı Alessandro Zucchi’nin de

altını çizdiği gibi, yakın geleceğe bakıldığında,

beklentiler oldukça belirsiz bir görünüme işaret

etmektedir: “2022, sektördeki işletmeler için

beklenen büyüme güçlendirilmesine yönelik

geciktirme riskini ciddi şekilde artıran Rusya-Ukrayna

ihtilafı yanında devam eden pandemiyle

birlikte bilinmeyen faktörlerle dolu bir yıl

olmaya devam ediyor. Hammadde ve bileşen

bulmadaki zorluklar, 2021’e kadar işlenen sipa-

The objective critical issues faced by Italy as a

whole throughout the course of 2021, primarily

dictated by a pandemic that upset any and

all pre-existing equilibriums, have not slowed or

halted the Italian textile machinery sector.

Indeed, data presented during the annual

assembly of ACIMIT, the Association of Italian

Textile Machinery Manufacturers, held on 1 July

proved decidedly positive, showing that in 2021

the sector recovered significantly compared to

2020, to the point of returning to pre-Covid levels.

Specifically, Italian textile machinery production

amounted to 2.388 billion euros (+35% over

2020 and + 5% over 2019), with total exports

amounting to 2.031 billion euros (+37% over

2020 and +9% over 2019).

However, these results do not cancel the obstacles

that companies are still facing. Looking

to the near future, expectations are for a rather

uncertain outlook, as underscored by ACIMIT

President Alessandro Zucchi: “2022 remains a

year replete with unknown factors, starting with

the Russian-Ukrainian conflict, along with the

persistence of the pandemic, which seriously

risk delaying expected growth consolidation for

businesses in the sector. Difficulties in finding raw

materials and components negatively affect the

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


PANORAMA 7

completion and fulfilment of orders processed as

far back as 2021. To boot, rising energy costs and

inflationary trends affecting numerous commodities

are depressing overall business confidence.

So, the outlook for the sector is not so good.”

As such, the two cornerstones through which

ACIMIT aims to support the Italian textile machinery

sector are digitalization and sustainability.

4.0: The textile machinery sector looks to the future

The road to digital transformation has already

led numerous manufacturers to completely

rethink their production processes, rendering

them more efficient and less expensive. The

digital world is moving ahead at a decisive

rate in the textile machinery sector, where the

buzzwords are increasingly, for instance, the

Internet of Things connecting to a company’s

ecosystem, machine learning algorithms applied

to production, predictive maintenance,

and the integrated cloud management of various

production departments. It is no coincidence

that ACIMIT has focused decisively on

its Digital Ready project, through which Italian

textile machinery that adopt a common set

of data are certified, with the aim of facilitating

integration with the operating systems of

client companies (ERP, MES, CRM, etc.).

rişlerin tamamlanmasını ve yerine getirilmesini

olumsuz etkiliyor. Başlangıç olarak, artan enerji

maliyetleri ve çok sayıda emtiayı etkileyen enflasyonist

eğilimler genel ticari güveni azaltıyor.

Dolayısıyla sektörün görünümü pek iyi değil.”

Bu nedenle, ACIMIT’in İtalyan tekstil makine

sektörünü desteklemeyi amaçladığı iki temel

taşı dijitalleşme ve sürdürülebilirliktir.

4.0: Tekstil makineleri sektörü geleceğe bakıyor

Dijital dönüşüme giden yol, çok sayıda üreticinin

üretim süreçlerini tamamen yeniden düşünmesine

yol açarak onları daha verimli ve daha ucuz

hale getirdi. Dijital dünya, örneğin bir şirketin

ekosistemine bağlanan Nesnelerin İnterneti, üretime

uygulanan makine öğrenimi algoritmaları,

kestirimci bakım ve çeşitli üretim departmanlarının

entegre bulut yönetimi gibi moda sözcüklerin

giderek arttığı tekstil makineleri sektöründe

belirleyici bir hızla ilerliyor. ACIMIT’in müşteri

firmaların işletim sistemleri (ERP, MES, CRM vb.)

ile entegrasyonu kolaylaştırmak amacıyla, ortak

bir veri setini benimseyen İtalyan tekstil makinelerinin

sertifikalandırıldığı Digital Ready projesine

kararlılıkla odaklanması tesadüf değil.

A green soul

Combining production efficiency and respect

for the environment: a challenge ACIMIT has

made its own and which it promotes among

its members through the Sustainable Technologies

project. Launched by the association

as early as 2011, the project highlights the

commitment of Italian textile machinery manufacturers

in the area of sustainability. At the

heart of the project is the Green Label, a form

of certification specifically for Italian textile

machinery which highlights its energy and

environmental performance. An all-Italian seal

of approval developed in collaboration with

RINA, an international certification body.

The project’s many benefits: the Rina

Consulting survey

The assembly held on 1 July provided an opportunity

to take stock of the Sustainable Technologies

project, more specifically, with the presentation

of the Rina Consulting survey on the Green

Label’s evolution and impact in recent years.

The results have confirmed the initiative’s

extreme validity. The technological advances

implemented by the association’s machinery

producers participating in the project have

effectively translated into benefits in terms

Alessandro Zucchi,

Başkan, ACIMIT

Alessandro Zucchi,

President, ACIMIT

EYLÜL | SEPTEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


8

PANORAMA

Yeşil hissiyat

Üretim verimliliği ile çevreye saygıyı birleştirmek:

ACIMIT’in kendine özgü bir meydan okuma

olarak geliştirdiği ve Sürdürülebilir Teknolojiler

projesi aracılığıyla üyeleri arasında teşvik ettiği

bir meydan okuma. Dernek tarafından 2011

yılında başlatılan proje, İtalyan tekstil makine

üreticilerinin sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını

vurguluyor. Projenin merkezinde, özellikle

İtalyan tekstil makineleri için enerji ve çevresel

performansını vurgulayan bir sertifika biçimi

olan Yeşil Etiket yer alıyor. Uluslararası bir sertifikasyon

kuruluşu olan RINA ile iş birliği içinde

geliştirilen tamamen İtalyan onay mührü.

Projenin sayısız avantajı: Rina Consulting anketi

1 Temmuz’da gerçekleştirilen toplantı, Yeşil Etiket’in

son yıllardaki evrimi ve etkisi hakkında Rina

Consulting anketinin sunumuyla Sürdürülebilir

Teknolojiler projesinin değerlendirmesini yapma

fırsatı sağladı. Sonuçlar, girişimin üst düzey geçerliliğini

doğruladı. Projeye katılan dernek üyesi

makine üreticilerinin uygulamış olduğu teknolojik

gelişmeler, makine kullanıcıları için ekonomik

avantajların yanı sıra çevresel etki (makineler için

CO2 eşdeğeri emisyonlarının azaltılması) açısından

da etkin bir şekilde faydaya dönüşmüştür.

Bu, yılda ortalama 35.000 km seyahat eden

36.864 otomobilin ürettiği karbondioksit emisyonlarına

karşılık gelen, gerçekten önemli

bir azalmadır. Enerji tasarrufu açısından, yeşil

etiketli tekstil makinelerinin kullanımı, tüketimde

%84’e varan azalma sağlayarak mükemmel

performanslar sağlamıştır.

of environmental impact (reduction of CO2

equivalent emissions for machinery), as well as

economic advantages for machinery users.

With reference to the year 2021, a total of

204,598 tons of CO2 emissions avoided on an

annual basis have been quantified, thanks

to the implementation of improvements on

machinery. This is a truly significant reduction

which, for the sake of comparison, corresponds

to the carbon dioxide emissions generated

by 36,864 automobiles travelling an average

of 35,000 km a year. In terms of energy savings,

the use of green labeled textile machinery has

provided excellent performances in allowing

for a reduction of up to 84% in consumption.

A round table discussion on the Green Label’s

primary purpose

The environmental and economic impact

generated in production processes for Italian

textile machinery through the use of Green

Label technologies was the focus of the round

table which concluded the ACIMIT assembly.

Moderated by Aurora Magni (professor of the

Industrial Systems Sustainability course at the

LIUC School of Engineering), the debate involved

Gianluca Brenna (Lipomo Printing House

administrator and Vice President of the Italian

Fashion System for Welfare), Pietro Pin (Benetton

Group consultant and President of UNI for

the textile-clothing area), Giorgio Ravasio (Italy

Country Manager for Vivienne Westwood), as

well as ACIMIT President Alessandro Zucchi.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


10

PANORAMA

Yeşil Etiket’in birincil amacı hakkında bir

yuvarlak masa tartışması

Yeşil Etiket teknolojilerinin kullanımı yoluyla İtalyan

tekstil makinelerinin üretim süreçlerinde

geliştirilen çevresel ve ekonomik etki, ACIMIT

meclis toplantısını tamamlayan yuvarlak masanın

odak noktasıydı.

Aurora Magni (LIUC School of Engineering

Endüstriyel Sistemler Sürdürülebilirliği dersi profesörü)

tarafından yönetilen tartışmada aynı

zamanda Gianluca Brenna (Lipomo Basımevi

yöneticisi ve Refah için İtalyan Moda Sistemi

Başkan Yardımcısı), Pietro Pin (Benetton Group

danışmanı ve UNI’nin tekstil-giyim alanından

sorumlu Başkanı), Giorgio Ravasio (Vivienne

Westwood İtalya Ülke Müdürü) ve ACIMIT Başkanı

Alessandro Zucchi de yer aldı.

Kendi şirketleri için çevresel geçiş süreçlerine

ilişkin deneyimlerindeki ortak faktörleri karşılaştırmaları

istendiğinde, katılımcılar oybirliğiyle

aynı görüşte buluştu: İtalyan tekstil makinelerinin

geleceği, üretim maliyetlerini düşürürken aynı

zamanda düşük çevresel etkiye sahip sürdürülebilir

çözümler sunabilen ileri teknoloji gelişmelerini

artık görmezden gelemez. Bu felsefe şimdiye

kadar konsolide edildi ve doğrudan döngüsel

bir ekonomi görünümüne yol açtığı kanıtlandı.

Yaklaşan ITMA 2023 fuarı

Son olarak, 8-14 Haziran 2023 tarihleri arasında

İtalya’da Fiera-Milano Rho’da düzenlenecek

olan tekstil makineleri için en önemli uluslararası

fuar olan ITMA 2023 hakkında birkaç söz.

ITMA’nın 19. vitrine çıkışını kutlayacak bu ticaret

fuarı, sergilenen sayısız yenilikçi operasyonel

çözüm için küresel bir vitrin sağlayan, dünya

çapındaki tüm endüstri için önemli bir etkinliktir.

Katılımcılara olağanüstü iş fırsatları sunan bir

pazar yeri. İtalyan şirketlerinin katılımı ACIMIT

tarafından yönetilmektedir.

Called on to compare common factors in their

experiences relating to environmental transition

processes for their respective companies,

the participants were unanimous: the future of

Italian textile machinery can no longer ignore

advanced technology developments capable

of offering sustainable solutions with a low

environmental impact while also reducing

production costs. This philosophy has by now

been consolidated, and has proven to lead

directly to a circular economy outlook.

The upcoming ITMA 2023 exhibit

Lastly, a word on ITMA 2023, the most important

international exhibition for textile machinery,

to be held in Italy from 8 to 14 June 2023

at Fiera-Milano Rho. Marking the 19th edition

of ITMA, this trade fair is an essential event

for the entire industry worldwide, providing

a global showcase for numerous innovative

operational solutions on display. A marketplace

that offers participants extraordinary business

opportunities. The participation of Italian

companies is managed by ACIMIT.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


Endüstri 4.0 Yolunda:

20037

Sıvı analizinde kullanılan dijital sensörler için akıllı,

bus-protokolü uyumlu bağlantı sistemi – JUMO digiLine

• Çeşitli uygulama seçenekleri sağlayan modüler sistem: tekli ölçüm noktasından 62 sensörlü geniş sensör ağına

• Minimum kablolama ihtiyacı sonucu kurulum maliyetinde tasarruf.

• Dijital veri aktarımı ile güvenilir proses izleme

• Bağlı sensörlerin otomatik olarak tanınmasıyla (Tak-Çalıştır) kısalan devreye alma ve bakım süreleri

• Elektronik parçaların yeniden kullanılabilirliği sonucu maliyet azalması (sadece sensör değiştirilir)

• JUMO DSM (Dijital Sensör Yönetimi) ile sensör verilerinin kolay yönetimi

• Ücretsiz JUMO Device App ile proses verilerinin mobil olarak izlenebilmesi

JUMO‘ya hoşgeldiniz.

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Burhan Sok. No: 1 Şerifali Mah. 34775 Ümraniye - İstanbul

Tel: (216) 645 52 00 Faks: (216) 645 52 01 e-mail: info.tr@jumo.net www.jumo.com.tr We


12

PANORAMA

PİMMS Group

fuarda yeniliklerini

sergiledi

Pimms Group, 14-18 Haziran 2022 tarihleri arasında

dünya tekstil teknoloji markalarının yer aldığı Uluslararası

Tekstil Makinaları Fuarına katıldı. PİMMS

Group, fuarda dijital tekstil baskı sektöründeki uzun

yıllara dayanan deneyimini ve uzmanlığını gözler

önüne serdi. PİMMS Group standında sergilenen

teknolojiler, sektörün dijital baskı ihtiyaçlarına

yönelik sunduğu gelişmiş ve yüksek performanslı

teknolojisiyle farkını ortaya koydu. Fuarda görüştüğümüz

PİMMS Group Yönetim Kurulu Başkanı

Selahattin Aygüler, sorularımızı cevaplandırdı.

Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı’nda

sergilediğiniz ürünler ve özellikleri hakkında bilgi

verir misiniz?

“Fuar süresince sergilenen yeniliklerden ilki AXIA

SCARF TB-2000R Dijital Baskı Makinesi, aynı anda

kumaşın iki tarafına baskı imkanı sunuyor. Yeni

teknoloji 2 makineyi 1 makinede birleştirmiş olup,

bu teknolojide kumaş farklı bir şekilde makineye dik

olarak yükleniyor ve aynı anda kumaşın hem önüne

hem de arkasına baskı yapabiliyor. Bu yapılan

baskı aynı imajın aynı renklerinde olabileceği gibi,

aynı imajın farklı renklerinde de baskı yapma imkanı

sağlıyor. Bu kumaşa uygulandığında, kumaşın

dışıyla içi farklı renklerde olabiliyor. Ayrıca kumaşın

PİMMS Group standında sergilenen

teknolojiler, sektörün dijital baskı

ihtiyaçlarına yönelik sunduğu gelişmiş

ve yüksek performanslı teknolojisiyle

farkını ortaya koydu.

her iki tarafına farklı görsel basma imkanı da sunuyor.

Bayrak baskılar için, bu makinenin bayrak basan

versiyonu bulunmakta olup, transfer yöntemi ile

arkaya geçişi sağlanamayan bayraklar için çok iyi

bir çözüm sunuyor. TB-2000R modeli, ipek, pamuklu

kumaş, saten kumaş, bayrak kumaşı, blockout, polyester

kumaş ve ışıklı kumaş baskılarında oldukça

iddialı baskı kalitesi ve renk doygunluğu sunmaktadır.

Bu makineyi polyester ürünlerde kullanacaklar

ise, bu makineyle birlikte fikse ve kesim makinesi

de beraber satılmaktadır. Bir diğer yenilik AXIA Pro

Direct, fikse dahil, kumaşa doğrudan baskı yapabilme

özelliğiyle sahip. Dünyadaki su sıkıntısı sebebiyle,

tekstil üretiminde yeni arayışlar ve çözümler içinde

olduğu bilinmektedir. AXIA Pro Direct makinemiz

bu soruna bir nebze katkı olmak amacıyla üretildi.

Makine endüstriyel 3 modelle sunulmaktadır. AXIA

Pro Direct modeli profesyonel üretim yapan fabrikalar

için uygun olup, kumaşa baskı makinesinin yanı

sıra kumaş fikse modülü de üzerine monte edilmiştir.

Böylece 320cm baskı eninde Kyocera baskı kafası

kullanılarak saatte 120m2 ye kadar kumaşa hem


PANORAMA 13

baskı yapıp, hem fikse ederek satışa hazır durumda

mal üretmektedir. Bu makineyle kumaşın cinsi ve

şekline göre, pamuklu kumaş kullanılacaksa (nevresim,

perdelik, döşemelik) pigment boya, polyester

kumaş kullanılacaksa disperse-sublime boya ile

baskı yapma olanağı sağlar.

Diğer taraftan temsilciliğini yürüttüğümüz Homer

HM1800R-Pro modeli de saatte 450m’ye kadar

baskı hızına sahiptir. Daha ekonomik üretim

yapmak için 10.000 metreye kadar transfer kağıdı

yükleme sistemi mevcuttur. Makine; özellikle ev

tekstil üreticilerinin yüksek kapasite ihtiyaçları göz

önünde bulundurarak geliştirildi. Endüstriyel yüksek

hızlı baskı hizmeti arayanlar için ideal bir çözümdür.

Ayrıca HOMER HM1800P Kumaşa Direkt veya Transfer

Kağıdına Baskı Makinesini tanıttık.

Homer HM1800P modeli, saatte 240 metrekareye

kadar baskı hızına sahiptir. Makine hem kumaşa

direkt baskı, hem de kağıda baskı yapma özelliğine

sahiptir. Toplam 4 adet Kyocera baskı kafası

EYLÜL | SEPTEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


14

PANORAMA

ile üretim yapabilen bu model, tercihe göre 2

adet baskı kafası ile de kullanılabilir. Fuarda gelen

ziyaretçilere standımızdaki makineler ile susuz

baskı teknolojisi olan dijital pigment baskı tekniklerini,

fuarda ve dünyada tek olan çift taraflı baskı

teknolojisini ve endüstriyel kağıt, kumaş ve halıya

direkt baskı teknolojilerinin tanıtımını yaptık.”

Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı’ndan

beklentileriniz nelerdi ve fuar beklentilerinizi

karşıladı mı?

“Pimms Group olarak son yıllarda dijitale geçişin

hızlandığı tekstil dünyasına yenilikçi çözümlerimizi

tanıtma fırsatı bulduk. Bilindiği gibi son yıllarda

dijital baskı ile üretilen kumaş miktarı hızla artış

gösteriyor. Daha önce geleneksel metotlarla sınırlı

kapasitede baskı yapan tekstil sektörü, daha

gelişmiş ve son teknoloji dijital baskı makineleri

ve gelişmiş kafa teknolojileri sayesinde daha endüstriyel,

daha yüksek verimlilik sunan ve daha

hızlı üretim modeline geçiş yapmaya başladı.

Dijital baskının tekstil sektöründe payının hızla

artması, pek çok baskı üreticisinin de tekstile

yönelmesini sağladı. Bu geçiş, çok yönlü dijital

baskı sistemlerine ihtiyacı artırırken, üreticinin

teknoloji gereksinimlerini de şekillendiriyor. Biz

de PİMMS Group olarak, Türk tekstil üreticilerinin

bu ihtiyaçlarını doğru analiz ediyor ve tüm tekstil

baskı gereksinimlerini karşılayacak teknolojileri

pazara sunuyoruz. Distribütörlüğünü yaptığımız

Homer ve AXIA markamıza ait dijital tekstil baskı

makineleri de tekstil sektörü için ne kadar doğru

çözümler olduğunu bir kez daha gözler önüne

serdik. Fuar süresince ziyaretçilerin standımıza

gösterdiği yoğun ilgi beklentilerimizi karşıladı.”

Fuarı katılımcı ve ziyaretçi açısından

değerlendirir misiniz?

“Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı’nı tekstil

sektörünün önemli bir buluşma noktası olarak

görüyoruz. Pandemi sonrası gerçekleştirilen bu ilk

buluşmaya, yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi

gösterdi. Türkiye’nin dört bir yanından ve çevre

ülkelerden tekstil üreticilerini standımızda ağırladık.

Beklentimizin üzerinde ilgi, alaka ve alım potansiyelli

müşteriler ile buluşma fırsatımız oldu.”

Aktarmak istediğiniz herhangi bir mesajınız var mı?

“Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye çok büyük bir

ülkedir. İçinde bulunduğumuz piyasa koşulları her

anlamda zor olsa da geçicidir. Sektör oyuncularının

birbirleriyle bilgi paylaşması bu sektöre pozitif değer

katar. Dolayısıyla büyümek için açılımlara, bilgi alışverişine

ihtiyaç var. Pazarın geleceği ile ilgili vizyon

toplantıları yapılmalı. Burada elde edilecek kazanımlar

hem firmalara, hem de sektöre olumlu değerler

katar. Yatırımcılar, bugünü, yarını, sonrayı görmek

ister. El birliğiyle bu güveni tekrar oluşturmalıyız.

Şunu söyleyebilirim; her zaman pozitif düşünmeliyiz.

İnanç ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya

devam etmeliyiz. Bu ülkenin büyüme mecburiyeti

vardır. Yenilik ortaya çıkarmanın anahtarı yüksek

motivasyondur. Bu sebeple tüm enerjimizi işimize

vermeliyiz. 2022 senesinin sonlarına geldiğimiz bu

dönemde, ülkemiz ve tüm sektörümüz için hayırlı ve

kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


16

PANORAMA

Porima, ABD’den sonra

Avrupa ve Orta Doğu’ya açılıyor

Porima opens to Europe and

the Middle East after the USA

Aksa Akrilik ve İTÜ Arı Teknokent

tarafından desteklenen Porima

ihracat pazarını büyütüyor.

Yalova’da üç boyutlu yazıcı

filamenti üreten şirket, ABD’den

sonra Avrupa ve Orta Doğu’ya

ihracat yapmaya başladı. Porima

Kurucu Ortağı ve CEO’su Serhat

Oran, yerli üretim filamentleri

tüm dünyada kullanıma sunmayı

hedeflediklerini söyledi.

Porima, which was supported

by Aksa Akrilik and ITU Arı

Teknokent, is expanding its export

market. The company, producing

three-dimensional printer

filament in Yalova, started to

export to Europe and the Middle

East after the USA. Serhat Oran,

Porima Founding Partner and

CEO, said that they aim to make

domestically produced filaments

available all over the world.

Dünyanın lider akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik

ile İTÜ Arı Teknokent’in desteklediği Porima

girişimi, ihracatta çıtayı yükseltti. 2018’den bu

yana Yalova’da üç boyutlu yazıcı filamenti

üreten şirket, dünyanın bu alandaki en büyük

pazarı olan ABD’nin ardından Avrupa ve Orta

Doğu’ya da ihracat yapmaya başladı. Serhat

Oran ve Kadri Karadeniz isimli iki genç mühendis

tarafından kurulan Porima sayesinde

The Porima initiative, which Aksa Akrilik, the

world’s leading acrylic fiber producer, and

ITU Arı Teknokent supported, raised the level in

exports. The company, which has been producing

three-dimensional printer filament in

Yalova since 2018, started to export to Europe

and the Middle East after the USA, which is the

world’s largest market in this field. Thermoplastic

semi-finished products will be exported

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


18

PANORAMA

Yalova’dan Amerika, İsviçre, İngiltere, İsrail,

Filistin, Azerbaycan ve KKTC’ye termoplastik

yarı mamul ihracatı gerçekleşecek.

ÜRETİM KAPASİTESİNİ 2 KAT ARTIRIYOR

Porima Kurucu Ortağı ve CEO’su Serhat Oran,

yerli üretim filamentleri küresel pazarın tamamına

ihraç etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda Amerika, İngiltere ve Azerbaycan’daki

yeni bayilik anlaşmalarının önemine

değinen Oran; “2022’deki yeni iş birliklerimiz

sayesinde önümüzdeki dönemde ihracatta

ciddi ölçeklere ulaşmayı planlıyoruz. Amerika’dan

sonra Avrupa ve Ortadoğu gibi büyük

pazarlara ihracata başlamak gurur verici. İç

piyasada yüzde 40’lık hakimiyetimiz bulunuyor.

Yerli üretimimiz ile dışa bağımlılığın azalmasına

katkı sağlarken kapasitemizi de 2 katına çıkarıp

dünya filament pazarındaki güçlü oyunculardan

olmayı amaçlıyoruz” dedi.

“YENİLİKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMLERİ

DESTEKLİYORUZ”

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel

Müdürü Cengiz Taş, ihracattaki yeni başarılarından

dolayı Porima’yı kutladı. Taş, Girişimciliğe

Değer projesi kapsamında Porima gibi

yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler geliştiren

girişimleri desteklediklerini belirterek, “Porima,

projemiz dahilinde ilk yatırımı yaptığımız

şirket. Üç boyutlu yazıcılarda yerli kartuş

dönemini başlatıp ABD, Avrupa ve Orta

Doğu gibi pazarlara ihracat gerçekleştiren

böylesi değerli ve başarılı bir start up’a katkı

sağlamaktan mutluyuz. Aksa Akrilik olarak

genç girişimcilere maddi destek ve mentorluk

sunmaya devam edeceğiz” dedi.

from Yalova to America, Switzerland, England,

Israel, Palestine, Azerbaijan and TRNC thanks to

Porima, which was founded by two young engineers,

Serhat Oran and Kadri Karadeniz.

It increases production capacity 2 times

Porima Founding Partner and CEO Serhat Oran

stated that they aim to export domestically

produced filaments to the entire global market.

Oran, in this context, mentioned the importance

of new dealership agreements in America, England

and Azerbaijan, said “Thanks to our new

collaborations in 2022, we plan to reach serious

scales in exports in the next period. It is proud

to start exporting to big markets such as Europe

and the Middle East after America. We have a

40 percent dominance in the domestic market.

We aim to be one of the strong players in the

world filament market by doubling our capacity

while contributing to the reduction of foreign

dependency with our domestic production.”

“We support innovative and sustainable initiatives”

Cengiz Taş, Board Member and General Manager

of Aksa Akrilik, congratulated Porima for its

new achievements in exports. Taş, stating that

they support initiatives that develop innovative

and sustainable technologies such as Porima

within the scope of the Value for Entrepreneurship

project, said “Porima is the company that

we made the first investment within our project.

We are happy to contribute to such a valuable

and successful start-up that starts the domestic

cartridge era in 3D printers and exports to markets

such as the USA, Europe and the Middle East.

As Aksa Akrilik, we will continue to offer financial

support and mentorship to young entrepreneurs.”

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


20

PANORAMA

İsviçre Tekstil Makineleri Derneği’nden Endonezya Sempozyumu

Symposium in Indonesia by Swiss Textile Machinery Association

Serbest ticaret anlaşması

ihracat potansiyelini artırıyor

Free trade deal boosts export potential

İsviçreli tekstil makine şirketlerinin, dünyanın

en büyük 10 tekstil üreticisinden

biri olan Endonezya ile ihracat ilişkilerini

büyütmenin tam zamanı. İki ülke arasında

2021’de bir serbest ticaret anlaşması yürürlüğe

girdi ve piyasa analizleri tekstil ve

tekstil makineleri sektörlerinde iş artışı için

önemli bir alan olduğunu gösteriyor.

Bu, geçen ay Endonezya’nın başkenti Jakarta’da,

İsviçre Tekstil Makineleri Birliği üyelerinin

Endonezyalı tekstil şirketlerinden 200

delegeden oluşan davetli bir izleyici kitlesine

ürünlerini ve yeniliklerini sunduğu başarılı bir

sempozyumun arka planıydı.

Sempozyum dinleyicileri Endonezya’daki

İsviçre Büyükelçiliği’nden Philippe Strub, Endonezya

Sanayi Bakanlığı Kimya, İlaç ve Tekstil

Endüstrisi şubesinden Ignatius Warsito, Endonezya

Tekstil Derneği’nden (API) Anne Patricia

Sutanto ve İsviçre Tekstil Makineleri Birliği Başkanı

Ernesto Maurer tarafından karşılandı.

Katılan İsviçreli şirketler şunlardı: Stäubli, Zeta

Datatec, Loepfe, Saurer, Benninger, Rieter,

Bräcker, Jakob Müller, Maag, Uster ve SERV.

The time is right for Swiss textile machinery companies

to grow their export business with Indonesia

– one of the world’s top 10 textile producers. A

free trade agreement between the two countries

came into force in 2021, and market analyses

show that there is scope for a significant increase

in business in textile and textile machinery sectors.

This was the background to a successful symposium

in the Indonesian capital Jakarta last

month when Swiss Textile Machinery Association

members presented their products and innovations

to an invited audience of 200 delegates

from Indonesian textile companies.

The symposium audience was welcomed by

Philippe Strub, of the Swiss Embassy in Indonesia;

Ignatius Warsito, from the Indonesia

Ministry of Industry’s Chemical, Pharmaceutical

and Textile Industry branch; Anne Patricia

Sutanto, of the Indonesian Textile Association

(API); and Ernesto Maurer, President of the

Swiss Textile Machinery Association.

Swiss companies taking part were: Stäubli, Zeta

Datatec, Loepfe, Saurer, Benninger, Rieter, Bräcker,

Jakob Müller, Maag, Uster and SERV.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


PANORAMA 21

The presentations were followed by panel discussions

with speakers, and there were also

networking opportunities at the companies’

exhibition tables.

Also taking part in a panel at the event was

Testex, the independent Swiss organisation

which provides testing, certification, OE-

KO-TEX ® and other labels for the textile industry.

Discussion focused on the relevance

of innovation in textile technology to sustainability

and ‘saving the planet.’

Recent years have seen an acceleration in

trade relations between Switzerland and Indonesia,

which in 2008 was classed as one of eight

priority countries for economic development

cooperation by SECO, the Swiss Secretariat for

Economic Affairs, with a joint economic and

trade commission established the following year.

Collaboration was heightened further in 2018

with a Comprehensive Economic Partnership

Agreement (CEPA) for Indonesia with Switzerland

and the other EFTA countries. This more

extensive form of free trade agreement was

accepted after a popular referendum, and ultimately

came into force in November 2021.

Trading between the two countries is supported

by SERV, the Swiss export risk insurance organisation.

This insures export goods against political

and commercial risks and facilitates credit.

The Swiss Textile Machinery Association is the

representative body for Switzerland’s producers

of textile equipment, systems, and services.

Currently 43 companies are affiliated, offering

solutions covering the entire textile value chain,

from spinning to weaving, knitting, finishing,

embroidery, and quality control. The Association

is an industry sector of Swissmem, the national

representative body for technology companies.

Cornelia Buchwalder, Secretary General of the

Swiss Textile Machinery Association, said the

Indonesia Symposium was ideally-timed, right

after the CEPA came into effect: “With the free

trade agreement in place, there is even greater

potential for the development of trade between

our countries,” she said.

“Business in textile and textile machinery is

actually below the relative market shares for the

sectors, so this stronger cooperation is probably

overdue. It was a successful symposium, with

enthusiastic participation from Indonesian textile

companies, so we are optimistic about future

export prospects for Swiss textile machinery.”

Sunumları konuşmacılarla panel tartışmaları

takip ederken, ayrıca firmaların sergi masalarında

ağ oluşturma fırsatları da ortaya çıktı.

Tekstil endüstrisi için test, sertifika, OEKO-TEX ®

ve diğer etiketleri sağlayan bağımsız İsviçre

kuruluşu Testex de etkinlikte bir panelde yer

aldı. Tartışma, tekstil teknolojisindeki inovasyonun

sürdürülebilirlik ve ‘gezegeni kurtarma’

ile ilgisine odaklandı.

Son yıllarda, İsviçre Ekonomik İşler Sekreterliği

SECO tarafından 2008 yılında ekonomik

kalkınma iş birliği için sekiz öncelikli ülkeden

biri olarak sınıflandırılan ve ertesi yıl kurulan

ortak bir ekonomik ve ticaret komisyonu ile

İsviçre ve Endonezya arasındaki ticari ilişkilerde

bir hızlanma görüldü.

Endonezya için İsviçre ve diğer EFTA ülkeleri

ile yapılan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması

(CEPA) ile iş birliği 2018’de daha da

artırıldı. Bu daha kapsamlı serbest ticaret

anlaşması, popüler bir referandumdan

sonra kabul edildi ve nihayetinde Kasım

2021’de yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki ticaret, İsviçre ihracat

risk sigortası kuruluşu SERV tarafından destekleniyor.

Bu, ihraç mallarını siyasi ve ticari

risklere karşı sigortalamakta ve krediyi

kolaylaştırmaktadır.

İsviçre Tekstil Makineleri Birliği, İsviçre’nin tekstil

ekipmanı, sistemleri ve hizmetleri üreticilerinin

temsili organıdır. Şu anda bağlı 43 şirket,

iplik eğirmeden dokumaya, örmeye, terbiye,

nakış ve kalite kontrole kadar tüm tekstil değer

zincirini kapsayan çözümler sunuyor. Birlik,

teknoloji şirketlerinin ulusal temsilci organı

olan Swissmem’in bir endüstri sektörüdür.

İsviçre Tekstil Makineleri Birliği Genel Sekreteri

Cornelia Buchwalder, Endonezya

Sempozyumu’nun CEPA’nın yürürlüğe

girmesinden hemen sonra ideal bir zamanlama

olduğunu söyledi. “Serbest ticaret anlaşmasının

yürürlüğe girmesiyle, ülkelerimiz

arasındaki ticaretin gelişmesi için daha da

büyük bir potansiyel var,” dedi ve ekledi:

Tekstil ve tekstil makinelerinde işler aslında

sektörler için göreli pazar paylarının altında,

bu yüzden bu daha güçlü iş birliği muhtemelen

gecikmiş durumda. Endonezyalı tekstil

şirketlerinin coşkulu katılımıyla başarılı bir

sempozyum oldu, bu nedenle İsviçre tekstil

makinelerinin gelecekteki ihracat beklentileri

konusunda iyimseriz.”

EYLÜL | SEPTEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


24

PANORAMA

UNITOP,

İTEKS - İNTER TEKSTİL işbirliği

Kostik geri kazanma ve atık su geri kullanma sistemlerinde

etkin bir isim UNİTOP firması İteks-İntertekstil ile çalışmaya başladı.

Kostik geri kazanma ve atık su geri kullanma

sistemleri dizayn, imalat ve kurulum alanında uzun

yıllara dayanan birikimi ile dünya genelinde 15

ülkede 300 den fazla tekstil fabrikasında kurulumlar

gerçekleştiren UNİTOP; Öztek, KiPAŞ, Palmiye

gibi kendi alanında Türkiye lideri fabrikalara bu

sistemleri kurmuş ve başarı ile çalışmaktadır.

KOSTİK GERİ KAZANIM SİSTEMİ

Unitop kostik geri kazanım sistemleri ile kullanılan

kostik %90 oranında geri kazanılıyor.

Firmanın bu alanda uzun yıllara dayanan tecrübesi

beraberinde çok önemli avantajlar getiriyor;

• İşletme şartlarına göre dizayn edilebilen

özel tasarımlar

• Mükemmel kondens kalitesi

• Düşük buhar tüketimi

• Kompakt sistemler

• Düşük bakım maliyeti

• 6 ay gibi çok kısa amortisman süresi

ATIK SU GERİ KAZANIM VE KULLANIM SİSTEMİ

Doğal süreçler ve bilinçsiz su kullanımı nedeni ile

su fakiri konumuna gelen ülkemizde ve özellikle de

çevresel faktörlerin her geçen gün daha da önemli

hale geldiği global tekstil endüstrisinde su kullanımının

azaltılması bir insanlık görevi haline gelmiştir.

Türkiye tekstil endüstrisi son yıllarda bu bilinçle çözüm

arayışları içindedir ve uygun projeler gerçekleştirmeye

başlamıştır. İteks – İntertekstil olarak uzun

yıllardır üzerinde çalıştığımız bu konuda bilincin ve

arayışın artması; çözüm için bizleri UNİTOP firmasının

tecrübesine ve uygulamalarına yöneltmiştir. Farklı

aşamaları içeren projeler kapsamında, işletmede

kullanılan atık suyun %90’a kadar varan bir kısmının

temizlenmesi ve yeniden kullanılması olanaklıdır.

Örnek Hesaplama | Merserize:

Günlük üretim : 20 ton

Günlük yıkama suyu : 140 ton Kostik Geri Kazanım Sonrası:

Günlük kostik miktarı : 5 ton Geri kazanılan kostik : 4.5 ton/gün

Sıcak kondens : 161 ton/gün

Sistem Gereksinimi:

Sıcak su : 400 ton/gün

Buhar : 35 ton/gün

Enerji : 300 kW/gün

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


26

PANORAMA

Yeşil bir gelecek için

sürdürülebilir filtrasyon çözümleri

“Atıksız yaşam, yeşil gelecek” mottosuyla gelecek

nesillere sürdürülebilir bir yaşam bırakmayı hedefleyen

Hifyber; iklimlendirme sistemlerinde, endüstriyel

filtrasyonda, ve yüz maskelerinde kullanılmak

üzere geliştirdiği “Nanofiber Filtre Medyası”nı

çevreye duyduğu sorumluluk bilinci ile doğada

çözünebilen hammaddelerden üreterek, ürünlerinin

çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor.

“ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

“Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin hızla artması

nedeniyle çevresel düzenlemeler giderek önem

kazanıyor. Biz de Hifyber olarak sürdürülebilir gelecek

için çalışmalarımızı; çevreyi, insanı ve inovasyonu

odağımıza alarak yürütüyoruz. AR-GE’den

lojistiğe kadar tüm süreçlerimizi, çevresel etkimizi

en aza indirecek şekilde kurguluyoruz. Bu kapsamında;

toplumun karbon salınımını düşürmeyi ve

çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz.

Abalıoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hifyber,

iklimlendirme sistemleri, endüstriyel filtrasyon ve yüz maskelerinde

kullanılmak üzere, doğada çözünebilen hammaddelerden ürettiği

nanofiber filtrasyon çözümleri ile insan sağlığını korumanın yanı sıra

filtrasyon çözümlerinin çevresel etkilerini de azaltmayı hedefliyor.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


PANORAMA 27

DOĞADA ÇÖZÜNEBİLİR FİLTRASYON MEDYASI

Çevreye duyduğumuz sorumluluk bilinci ile; endüstriyel

filtrasyonda, iklimlendirme sistemlerinde

ve yüz maskelerinde kullanılmak üzere geliştirdiğimiz

“Nanofiber Filtre Medyasını” doğada çözünebilir

hammaddelerden üretiyoruz. Cam elyafı

içermeyen, nanofiber kaplı antibakteriyel-antiviral

özellikte ki fitre kumaşı ile ortam havasında bulunan;

mikroorganizmaların, toz ve alerjenlerin giderilmesini

sağlayarak, güvenli yaşam alanları sunuyoruz.

Nanofiber yapının sağladığı yüksek hava

geçirgenliği sayesinde endüstriyel filtrasyonda ve

iklimlendirme sistemlerinde kullanılan fan motorlarında

enerjiden yüzde 30 tasarruf sağlıyoruz. Fan

motorlarının daha az enerji ile çalışması sayesinde

de karbon emisyonunu azaltıyoruz” dedi.

MASKELER, ATIK SORUNUNA DÖNÜŞTÜ

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede

bireysel tedbirlerin başında gelen maskelerin de

pandemi sonrasında tüm dünyada ciddi bir atık

sorununa dönüştüğünü belirten Ahmet Özbecetek,

sözlerine şöyle devam etti: “Pandemiyle

birlikte dünya genelinde yaygın olarak kullanılan

maskelerin yüzde 90’ı uzun ömürlü plastik malzemelerden

üretiliyor. Kullanım sonrası rastgele çevreye

atılan bu maskeler, 450 yıl doğada kalarak;

doğayı, canlıları ve insan yaşamını tehdit ediyor.

ÇEVRE DOSTU BİR YAKLAŞIM

Hifyber olarak maskelerin çevresel bir tehdit oluşturmasını

önlemek amacıyla yaklaşık bir yıl süren AR-GE

çalışmalarımızın sonunda geliştirdiğimiz “HF-BIO60

yüz maskesi filtrasyon katmanı” ile çevre dostu bir

yaklaşım benimsiyoruz. EN13432 standardına uygun

olarak kontrollü koşullar altında, yüksek teknoloji

nanofiberlerle birlikte biyolojik olarak parçalanabilen

ürünümüz ile; çevre dostu bir şekilde yaşamak,

bireysel karbon ayak izini azaltmak ve gezegenimizi

korumak isteyen herkese yardımcı olarak, sürdürülebilir

yaşama katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda düşük

karbon ekonomisine geçiş için 2030 yılında tüm

süreçlerimizde ki doğrudan emisyonları yüzde 60

azaltmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.


30

PANORAMA

Kimya sektöründen 7 ayda

19,7 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)

verilerine göre, kimya sektörü temmuz ayında 2,95 milyar dolar

değerinde ihracat gerçekleştirdi. Temmuz ayı ile birlikte üst üste

beşinci kez ihracat lideri olan kimya sektörü, ilk yedi aylık dönemde

gerçekleştirdiği 19,7 milyar dolar ihracat ile yüzde 41,8 büyüdü.

Kimya sektörü ihracatta liderliği elden bırakmıyor.

Geçen yılı en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak

tamamlayan kimya sektörü, bu yılı ise birinci

sektör olarak tamamlamayı hedefliyor. Bu yıl

Ocak-Temmuz döneminde en çok ihracat yapan

sektör olmayı başaran kimya sektörü temmuz

ayında, geçen yıla kıyasla yüzde 53,98 artışla

2,95 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, ilk yedi

ayda ise ihracatını yüzde 41,8 artırarak 19,7 milyar

dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kimya sektörünün temmuz ayı ihracat rakamlarını

değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve

Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu

Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörü olarak temmuz

ayında geçen yıla kıyasla yüzde 53,98 artışla

2,95 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik ve ihracat

lideri olduk. Yedi aylık sektör ihracatımız ise yüzde

41,88 artışla 20 milyar dolara yaklaştı. Başta emtia

fiyat artışı olmak üzere pandemi sonrası talep artışı

ve tedarik zincirinin değişmesiyle ülkemize kayan

talebin yanı sıra kimya sektörümüzdeki şirketlerimizin

gösterdiği üretim performansının ihracatımızı

olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Bir yandan

ihracat performansımızı düşürmeden ilerlemeye

çalışırken diğer yandan enflasyonist baskılara karşı

koymaya çalışıyoruz. Küresel ekonomik gelişmeler,

savaş kaynaklı gerilim ve krizler tüm dünyayı ve sektörleri

doğrudan ve dolaylı etkilemeye devam ediyor.

Yılın ikinci yarısında bütün dünyada durgunluk

beklentisi var. Hatta hem durgunluk hem enflasyon

birlikte yer alacağı için de stagflasyon beklentileri

ortaya çıkıyor. Özellikle ihracatımızın yaklaşık

yarısını yaptığımız Avrupa Birliği bölgesinde eğer

gerçekten stagflasyon veya resesyon yaşanırsa bu

ihracatımıza da olumsuz yönde etki edebilir. Yılın

son çeyreğinde böyle bir risk var. Ancak ülkemizin

lojistik avantajı, ürün kalitesi bakımından daha

tercih edilir olması dolayısıyla ülkemizin olası resesyondan

daha az etkilenmesini umuyoruz. İhracat

pazar çeşitliliğini artırmak, sermaye ve finansmanı

doğru yönetebilmek, finansmana kolay ulaşım,

yüksek katma değerli üretim ile ihracat kilogram

birim değerini artırmak büyük önem taşıyor. Şirketlerin

enflasyon muhasebesinin olmamasından

dolayı kur kaynaklı kazançlarından vergi ödemeleri

devam ediyor. Muhasebesel olarak bu durumun

bir an evvel çözümlenmesi gerekiyor” dedi.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


32

PANORAMA

Eşsiz Mimaki deneyimi için Promosyon

Show İstanbul 2022’ye davetlisiniz

baskı, süblimasyon transfer baskı, 3D baskı makinelerini

ve kesim plotterlarını sergilemenin yanı

sıra, sert ve esnek birçok farklı promosyon malzemesine

baskıda Mimaki’nin sağladığı avantajları

gözler önüne serecek. Adeta bir görsel şölene

dönüşecek olan Mimaki standında farklı türde

birçok promosyon ürünü ziyaretçilerin ilgisine

sunulacak. Fuar ziyaretçileri ayrıca 143 m2 büyüklüğündeki

stantta özel bir yere konumlandırılan

süblimasyon transfer baskı atölyesinde de kupa,

bardak altlığı ve mousepad gibi birçok farklı malzemeye

baskı sürecini deneyimleyebilecek.

Promotürk Derneği himayesinde gerçekleştirilen

Promosyon Show İstanbul 2022 fuarının önemine

dikkat çeken Mimaki Eurasia Bölge Satış Müdürü

Hüseyin Şarerler, kurumsal hediye, pazarlama ve

reklam ürünleri segmentlerinden profesyonellerle

bir araya gelmek için heyecanla hazırlandıklarını

söyledi. Farklı birçok tanıtım çalışması için

yüzlerce promosyon ürünü olduğunu belirten

Şarerler; “Kurumsal tanıtım ve pazarlamanın bir

parçası olarak promosyon ürünleri, her geçen

gün daha fazla önem kazanıyor. Kupalardan

defterlere, kalem setlerinden mousepadlere, USB

belleklerden anahtarlıklara kadar birçok yaygın

veya özel üretim promosyon malzemesi markaların

öncü gücü olarak müşterilerin ve kullanıcıların

iş ve yaşam alanına dahil oluyor ve markayı

Doğrudan objeye UV-LED baskı,

süblimasyon transfer baskı,

3D baskı ve kesim teknolojileri

ile promosyon sektörüne

yenilikçi çözümler sunan

Mimaki Eurasia, Promosyon

Show İstanbul 2022 fuarında,

ziyaretçileri bu eşsiz deneyime

ortak olmaya çağırıyor.

Geniş format inkjet baskı teknolojileri ve kesim

plotterlarının lider markası Mimaki, 28 Eylül – 1

Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde

(İFM) düzenlenecek olan Promosyon Show

İstanbul 2022 fuarında en yeni ve gelişmiş baskı

çözümlerini sergileyecek. Mimaki Eurasia 1. salondaki

1D05 numaralı standında, doğrudan objeye

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


PANORAMA 33

görünür kılıyor. Dolayısıyla bu ürünlerden beklenen

kalite de günden güne artıyor. Mimaki

Eurasia’nın Türkiye pazarına sunduğu gelişmiş

baskı çözümleri promosyon ürünlerinde istenilen

renk ve çözünürlük kalite standartlarını sağlıyor.

Üstelik fiyat/performans bağlamında oldukça

avantajlı konumdaki çözümlerimiz yatırım sırasında

olduğu gibi üretim boyunca da kazandırmaya

devam ediyor” dedi.

Fuar boyunca Türkiye’nin yanı sıra çevre bölgelerden

gelen promosyon profesyonelleriyle de buluşmayı

beklediklerini ifade eden Şarerler, ziyaretçilere

uygulamalarla sürprizler yapacakları bilgisini verdi.

Promosyon ürünlerinde yüksek baskı performansı;

UJF-MkII e Serisi

Mimaki’nin küçük format UV-LED baskı serisi UJF,

başta defter, telefon ve elektronik cihaz kılıfları,

USB bellekler, kalemler ve anahtarlıklar olmak

üzere küçük format promosyon, tabela ve POS

ürünleri, kutu, ambalaj, şişe ve panel baskıları ve

kişiselleştirme uygulamaları için pazarda son derece

güçlü bir konumda bulunuyor. Serinin yenileri;

yüksek performanslı küçük format UV-LED baskı

makineleri UJF-6042MkII e ve UJF-3042MkII e fuar

boyunca ziyaretçilere kapasitelerini gösterecek.

TS100-1600: Promosyon ürünlerinde süblimasyon

transfer baskıyla yeni bir deneyim

Mimaki’nin geçen yıl pazarla buluşturduğu giriş

segmenti süblimasyon transfer baskı makinesi

TS100-1600 kısa sürede büyük ilgi çekmeyi başardı.

Tekstil sektöründe hızla kabul gören model, yeni

uygulama alanlarıyla kullanıcılarına yeni pazarlar

da açıyor. Bu uygulamaların başında da süblimasyon

transfer baskı ile dekore edilen promosyon

ürünleri geliyor. Mimaki standında oluşturulan

mini atölyede TS100-1600’de gerçekleştirilen baskıların,

kupa, bardak, kutu ve benzeri promosyon

ürünlerine nasıl uygulandığı birebir gösterilecek.

Uygulama masasındaki bu deneyime ziyaretçilerini

davet eden Mimaki Eurasia, ilham verici uygulama

örnekleriyle görsel bir şölene hazırlanıyor.

3DUJ-2207 ile tam renkli 3D baskılı

promosyon ürünleri

Mimaki’nin yenilikçi 3D baskı teknolojileri model ve

maketlerde sadece kalıp ihtiyacını ortadan kaldırmakla

kalmıyor, aynı zamanda tam renkli modeller

üreterek fark yaratıyor. Mimaki’nin 10 milyon renkli

giriş seviyesi çözümü olan 3DUJ-2207, kompakt

tasarımı ile ofislerde minimum yer kaplıyor. Uygun

maliyeti ile bu modelde hassas prototiplerin yanı

sıra, küçük modeller ve biblolar gerçek renklerde

ve yüksek çözünürlükte üretilebiliyor.

Yenilikçi promosyon ürünleri için yepyeni

Mimaki CG-AR Serisi

Mimaki’nin en yeni kesim plotterı serisi CG-AR,

promosyon endüstrisinin yenilikçi ürünler üretmeye

dönük vizyonunu geliştirecek özellikleriyle

dikkat çekiyor. Opsiyonel aksesuarlarla seriye

eklenebilen yeni özellikler sayesinde sert malzemelerle

çalışmak mümkün hale geliyor. A3 boyutuna

kadar farklı tiplerdeki kartonlar kesilerek

birbirinden çeşitli sanatsal ve ticari uygulamalar

gerçekleştirilebiliyor. Paper craft (karton keserek

model oluşturma), paper illustration (karton

yüzeyde farklı derinliklerde ve boyutlarda kesim

yaparak kompozisyon oluşturma), özgün tasarımlarda

figürler ve kutular vb. uygulamalarla

ürün portföyünün genişletilmesine olanak veren

CG-AR Serisi, ambalaj ve promosyon endüstrisine

esnek ve sert malzemelerle çalışmada

ihtiyaç duyduğu çok yönlülüğü sağlıyor.

EYLÜL | SEPTEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


36

PANORAMA

Tekstil kimyasalları ve baskı teknolojileri

sektörü 4 yıl aradan sonra

büyük buluşmasına hazırlanıyor

Bölgesi tekstilcisi ile buluştuğu Interdye & Textile

Printing Eurasia Fuarı, pandemi nedeniyle verilen

aranın ardından, bu yıl 24-26 Kasım 2022 tarihleri

arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Uluslararası ziyaretçileri ve katılımcıları bir araya

getirerek, sektör paydaşlarının ürünlerini ve teknolojilerini

tanıtmaya ve firmaların yeni uluslararası

pazarlara açılmalarına fırsat sunacak olan fuar,

ayrıca yurtiçinden ve yurtdışından gelecek konuşmacıların

sektör ile ilgili gündem oluşturan konuları

değerlendirileceği konferanslarda sektör için

önem taşıyan birçok sunuma ev sahipliği yapacak.

Türkiye Tekstil Terbiye

Sanayicileri Derneği (TTTSD)

ve Artkim Fuarcılık iş birliği

ile gerçekleştirilecek olan

5. Uluslararası Boyarmadde,

Pigmentler, Tekstil Kimyasalları,

Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve

Teknolojileri Fuarı: Interdye &

Textile Printing Eurasia, 24-26

Kasım 2022 tarihleri arasında

İstanbul Fuar Merkezi’nde

gerçekleştirilecek.

Türkiye’de konusunda tek ve dünyada ise sınırlı

sayıda fuarlar arasında yer alan Interdye & Textile

Printing Eurasia Fuarı, 4 yıl aradan sonra İstanbul’daki

büyük buluşmasına hazırlanıyor.

Ülkemizin en güçlü ihracat oyuncularından tekstil

sektörünün gelişiminde önemli bir rol üstlenen

Interdye & Textile Printing Eurasia Fuarı, bu yıl da

katılımcı firmalara; Avrasya bölgesindeki tekstil

terbiye, boyama ve baskı çözümlerini geliştirme,

sektörün en iyilerini bir araya getirme, mevcut ilişkilerini

güçlendirme, iş bağlantılarını geliştirip yeni

ticari ilişkilerin kurulması imkanı sunacak.

Son olarak 2018’de, aralarında Hindistan, Çin,

Pakistan, İsviçre, İtalya, İspanya, Endonezya gibi 17

farklı ülkeden 116 firma ve temsilciliğinin, Avrasya

ARTKİM FUARCILIK GÜVENCESİ VE YENİLİKLERİ İLE

YENİ NESİL FUAR DENEYİMİ

Fuarla ilgili bilgi veren Artkim Fuarcılık İcra Kurulu

Başkanı Cengiz Yaman, fuarın da ziyaretçi kitlesinin,

Tekstil Baskı ve Boyama Sektöründe faaliyet

gösteren sektör profesyonellerini kapsaması sebebiyle,

sektör açısından olumlu bir sinerji yaratmakta

ve hem katılımcı firmaların hem de fuarı ziyaret

edenlerin daha verimli bir ortamda bir araya

gelmelerine olanak sağladığına dikkat çekti.

Kimya ve alt sektörlerine yönelik gerçekleştirdiği

ulusal ve uluslararası birçok projeyle Türkiye Kimya

Sanayisinin büyümesinde 20 yıldır önemli bir rol

üstlenen Artkim Fuarcılık, düzenlediği ihtisas fuarları

ile de sektör paydaşlarının uluslararası pazarlara

açılmalarına, ihracatın gelişmesine ve milyarlarca

dolarlık iş hacmine katkı sağlamaya devam ediyor.

Fuarcılık sektöründe yaşanan dijital dönüşüme, yaptığı

güçlü yatırımlarla öncülük eden Artkim Fuarcılık,

geliştirdiği dijital çözümler sayesinde; firmalar için

uzun süreli iletişim imkânı ve yüksek marka görünürlüğü

sağlamayı, ziyaretçiler için ise sınırlı zaman ve

mekan dezavantajını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Artkim tarafından geliştirilen mobil uygulama sayesinde

ziyaretçiler, allArtkim’i mobil cihazlarına indirerek

fuarın bilgilerine erişebilecek, fuar ziyaretlerini

planlayabilecek, firma ve etkinlik detaylarını görüntüleyerek

toplantı talebi gönderebilecek. Fiziki

fuarın bitiminin hemen ardından erişime açılacak

olan sanal fuar alanında ise katılımcı firmalar 3 ay

boyunca ziyaretçilerini sanal dünyada ağırlayabilecek

ve etkileşimde olabilecek. Fuarla eş zamanlı

düzenlenecek olan ve üç gün boyunca sürecek

olan konferans programına, firmalar ticari sunumlarıyla

katılacaklar. Fuar ziyaretçileri ve katılımcılar,

tüm bu etkinlikleri ücretsiz takip edebilecek.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


INDIA ITME

SOCIETY

ESTD. 1980

Supported by

B2B Partner

BOTSWANA TEXTILE &

CLOTHING ASSOCIATION

ON

AT

IEML., Greater Noida, India

11th I ndia International Textile M a chinery E xhibition

Soul of Textiles

Tradition to trend under one roof

CONFERENCE

Circular Economy in the Indian Context

Presented By

Mr. Thomas Gries, RWTH Aachen University, Germany, Mr. Uday Gill, Group Chief Strategy Officer,

Indorama Ventures Limited, Indonesia, Mr. Prashant Agarwal, Co-Founder and JMD, WAZIR Advisors,

Mr. Justin Kühn, Aachen University, Germany, Mr. Gurudas Aras, India consultant to the ITA group

Innovate: Smart Manufacturing Conference

Presented By

WTiN, UK

Technical Symposium on of ‘Reduce-Reuse

-Recycle:State of the Art' in Textile Sector

Presented By

VJTI

Circular Composites Economy for the in Energy the Indian Sector Context in India

Presented By

Mr. Mr. PKC Thomas Bose, Gries, Global RWTH Sustainability Aachen University, Advocate, Dr.-Ing. Germany, Mohit Mr. Uday Raina, Gill, Managing Group Chief Director, Strategy Raina Officer, Industries

Pvt. Indorama Ltd, Mr. Ventures Kumar Jois, Limited, Scientist, Indonesia, RWTH Mr. Aachen Prashant University Agarwal, (ITA), Co-Founder Germany, and Prof JMD, Asim WAZIR Tewari, Advisors, Indian

Institute Mr. Justin of Technology Kühn, Aachen Bombay, University, Dr. Rajalakshmi Germany, Mr. Natarajan, Gurudas Aras, Former India Senior consultant Scientist to and the Head, ITA group Centre

for Fuel Cell Technology, ARCI, IIT Madras, Ms. Gözdem Dittel, RWTH Aachen University, Germany

Customised Circular Joining Economy Technologies in the for Indian Technical Context Textiles

Presented By

Mr. Mr. Thomas Philip Huber, Gries, RWTH Aachen University, Germany, Mr. Dr.-Ing. Uday Yves Gill, Simon Group Gloy, Chief Strategy RWTH Aachen

Officer,

Indorama University, Ventures Germany, Limited, Mr. Antonio Indonesia, Braz Mr. dos Prashant Santos Costa, Agarwal, General Co-Founder Manager and at JMD, CITEVE WAZIR – Portuguese

Advisors,

Mr. Technological Justin Kühn, Centre Aachen for University, Textile and Germany, Clothing Industries, Mr. Gurudas Portugal.

Aras, India consultant to the ITA group

For more details, please contact us on :

+91 9820507570 / +91 8010823774

itme@india-itme.com

Scan QR Code for

Visitor Registration


38

PANORAMA

Jeopolitik Durum,

Pamuk ve

Tekstil Sektörü

Geopolitical

Situation,

Cotton, and

Textiles Sector

Dünyanın bazı bölgelerinde fiyatlardaki artış,

enflasyon ve siyasi kriz, tekstil sektörünü doğrudan

etkiliyor. AB ülkeleri tarafından Rus gazı ve

petrolüne yönelik ambargo nedeniyle enerji

maliyetinin artması endişesi, temel olmayan

kalemlerde satın alma kararları verirken tüketiciler

arasında dikkate alınmaktadır.

COVID-19’un dalgalanma etkileri, Sri Lanka’da

daha belirgin olmak üzere toplumun farklı kesimlerinde

görülüyor. On yılı aşkın süredir kötü

yönetim ve ağır dış borçlar nedeniyle düşüşte

olan bir ülke olan Sri Lanka’nın ekonomisi aynı

zamanda dış turizmdeki düşüşle birlikte ciddi

bir darbe aldı. Ekonomik yansımalara ek olarak,

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle

Pakistan ve Avrupa’da yaşanan siyasi kriz de

sıkıntıyı daha da büyütüyor.

Tüm bu istikrarsızlıklar, küresel pamuk ve tekstil

sektörlerinde etkisini gösteriyor. Bu, büyük

bir tekstil üreticisi ülke olan Hindistan’da da

hemen hissediliyor. Dünyanın bazı bölgelerindeki

ekonomik ve siyasi kriz, Hindistan’da tekstil

üretimi için elverişli koşullarla sonuçlanmalıdır,

ancak durum böyle değil. Pamuk fiyatındaki

sürekli artış, Hindistan tekstil sektöründe bir tahribat

oluşturuyor ve bu da üretimin düşmesine

ve Hindistan’daki tekstil fabrikalarında her geçen

gün çalışmanın azalmasına neden oluyor.

Sri Lanka, küresel markalara tedarik sağlayan

lider bir hazır giyim üreticisidir. Güç eksikliği ve

devam eden siyasi kriz, ülkenin birçok sektörünü

etkiliyor. Aruppukkottai merkezli Jayalakshmi

Textiles’in 30 yıllık sektör emektarı ve genel

müdürü Bay Velmurugan Shanmugam, “Sri

Lanka’dan gelen siparişler Hindistan’daki Tiruppur’a

yönlendirilirken, Hindistan’daki yüksek

pamuk fiyatı duruma yardımcı olmuyor” dedi.

By Seshadri Ramkumar, Professor,

Texas Tech University

Avrupa, Sri Lanka ve Pakistan’da devam eden

siyasi kriz, küresel pamuk ve tekstil sektörünü,

imalatı ve küresel ekonomiyi etkiliyor.

Ongoing political crisis in Europe, Sri Lanka

and Pakistan are influencing the global

cotton and textiles sector, manufacturing,

and global economy.

Rise in prices, inflation, and political crisis in

some parts of the world are having direct

effect on the recent Presidential election in

France. Worries on the increase in energy

cost due to probable embargo on Russian

gas and oil by EU countries is genuine among

consumers, while making buying decisions on

non-essential items.

Ripple effects from COVID-19 are seen in

different sections of the society, which is more

evident in Sri Lanka. With the decrease in

foreign tourism, the economy of Sri Lanka has

taken a severe hit, which has been in decline

due to mismanagement for over a decade

and due to heavy foreign debts. In addition

to economic fallouts, political crisis in Pakistan

and Europe due to Russian invasion of Ukraine

is adding to the pain as well.

All these instabilities are showing its impacts

on the global cotton and textile sectors. This is

immediately felt in a major textile producing

country, say India. The economic and political

crisis in some parts of the world should result in

favorable conditions for textile manufacturing

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


in India, but this is not the case. Steady

increase in cotton price is creating a havoc

in the Indian textiles sector resulting

in decreased production and reducing

work week by a day in textile mills in India.

Sri Lanka is a leading garment producer

supplying to global brands. Lack

of power and the ongoing political

crisis is affecting many sectors of the

country. “While orders from Sri Lanka

are getting diverted to Tiruppur in India,

steep cotton price in India is not helping

the situation,” stated Mr. Velmurugan

Shanmugam, a 30-year industry veteran

and the general manager of Aruppukkottai-based

Jayalakshmi Textiles.

In many mills, production has been

slashed by 20 percent resulting in loses.

Higher cotton prices are not absorbed

by upstream products like yarns. “Weavers

are not willing to pay higher prices,”

added Velmurugan Shanmugam.

Cotton prices have doubled in a year

and the present situation is worse than

2011 when cotton price was steep. Textile

mills in India are demanding Indian

government to slash 11% import duty on

cotton, which will create a level playing

field with competing countries like

Bangladesh, Vietnam, and Indonesia.

Cautious stock maintenance, negotiating

with the government for

adequate support, efficient workflow

management and watching the global

situations carefully are a few near term

solutions for the global textiles sector.

Birçok fabrikada üretim yüzde 20 oranında

kısılarak kayıplara neden oldu.

Daha yüksek pamuk fiyatları, iplik gibi

yukarı yönlü ürünler tarafından absorbe

edilemiyor. Velmurugan Shanmugam,

“Dokumacılar daha yüksek fiyatlar ödemeye

istekli değiller,” diye ekledi.

Pamuk fiyatları bir yılda ikiye katlandı

ve mevcut durum, pamuk fiyatlarının

dik bir grafik kaydettiği 2011’den daha

kötü. Hindistan’daki tekstil fabrikaları,

Hindistan hükümetinden pamuğun

%11’lik ithalat vergisini düşürmesini talep

ediyor, bu da Bangladeş, Vietnam

ve Endonezya gibi rakip ülkelerle eşit

şartlar meydana getirecek.

Dikkatli stok bakımı, yeterli destek için

hükümetle müzakere etmek, verimli iş

akışı yönetimi ve küresel durumları dikkatle

izlemek, küresel tekstil sektörü için

birkaç kısa vadeli çözümdür.


40

OTOMOTİV TEKSTILLERI DOSYASI

AUTOMOTIVE TEXTILES EXCLUSIVE

Bridge of Weir,

yaşam döngüsü

analizini yayınladı

Bridge Of Weir

publishes its life

cycle analysis

Ve dünyada bunu

gerçekleştiren ilk

otomotiv deri üreticisi

olmayı başardı...

And achieved to

become the first

automotive leather

maker in the world

to do so...

Dünyanın en saygın lüks otomobil markalarına

Fine Automotive Leather’ın uzman tedarikçisi

olan Bridge of Weir Leather, bağımsız olarak doğrulanmış

Yaşam Döngüsü Analizini (YDA) yayınlayan

dünyadaki ilk otomotiv deri üreticisi oldu.

Bridge of Weir Leather, expert supplier of Fine

Automotive Leather to the world’s most respected

luxury car brands, becomes the first

automotive leather manufacturer in the world

to publish its independently-verified Life Cycle

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


OTOMOTİV TEKSTILLERI DOSYASI

AUTOMOTIVE TEXTILES EXCLUSIVE

41

Analysis (LCA). Building on more than two decades

of responsible leather production leadership,

Bridge of Weir has published its product’s

LCA as part of the publication of parent company

Scottish Leather Group’s 2022 Environmental

Social and Governance (ESG) report.

Detailing progress towards its goal of zero

impact leather manufacturing, the company

commits to achieving net-zero by 2025

– twenty years ahead of Scotland’s net-zero

ambitions – and also delivering zero waste to

landfill by the same year, further fortifying its

sustainability pledges.

Bridge of Weir Leather’s LCA, conducted by

independent consultants, enables the business

to measure the impact of its activities, verify

its supply chains and identify opportunities to

reduce its overall impact.

This long-term commitment to responsible and

sustainable manufacturing has been driven

by a series of significant, multi-million-pound

investments implemented over the last twenty

years, with forward-thinking initiatives such the

patented Thermal Energy Plant (TEP) and Water

Treatment & Recycling Plant (WTRP).

Bridge of Weir’s carbon footprint has been achieved

without resorting to any carbon offsetting

at all, while all data published is third-party

accredited by BSI and independently verified

according to ISO14016, Environmental Reporting

Standard. In addition, the company’s

Yirmi yılı aşkın sorumlu deri üretim liderliğine

dayanan Bridge of Weir, ana şirket Scottish

Leather Group’un 2022 Çevresel Sosyal ve

Yönetişim (ESG) raporunun yayınlanmasının bir

parçası olarak ürününün YDA’sını yayınladı.

Sıfır çevresel etkili deri üretimi hedefine yönelik

ilerlemeyi detaylandıran şirket, 2025 yılına kadar-

İskoçya’nın net sıfır hedeflerinden yirmi yıl öncenet

sıfıra ulaşmayı ve aynı yıl içinde çöp sahasına

sıfır atık teslim etmeyi ve sürdürülebilirlik taahhütlerini

daha da güçlendirmeyi taahhüt ediyor.

Bridge of Weir Leather’ın bağımsız danışmanlar

tarafından yürütülen YDA’sı, işletmenin

faaliyetlerinin etkisini ölçmesini, tedarik zincirlerini

doğrulamasını ve genel etkisini azaltmak

için fırsatları belirlemesini sağlar. Sorumlu ve

sürdürülebilir üretime yönelik bu uzun vadeli

taahhüt, son yirmi yılda uygulanan bir dizi

önemli, milyonlarca sterlinlik yatırım yanında

patentli Termik Enerji Santrali (TEP) ve Su Arıtma

ve Geri Dönüşüm Tesisi (WTRP) gibi ileri görüşlü

girişimlerle desteklenmiştir.

Bridge of Weir’in karbon ayak izi, herhangi bir

karbon denkleştirmesine başvurmadan elde

edildi, yayınlanan tüm veriler BSI tarafından

üçüncü taraflarca akredite edildi ve ISO14016,

Çevresel Raporlama Standardı’na göre

bağımsız olarak doğrulandı. Ayrıca, şirketin

benzersiz en düşük karbon salınımlı derisi,

otomotiv müşterilerini ve onların tüm tedarik

zincirlerinde net sıfır karbon emisyonu yolculuğunu

doğrudan destekliyor.

EYLÜL | SEPTEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


42

OTOMOTİV TEKSTILLERI DOSYASI

AUTOMOTIVE TEXTILES EXCLUSIVE

Scottish Leather Group Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik

Başkanı Dr. Warren Bowden şunları

söyledi: “Dünyada bağımsız olarak doğrulanmış

bir Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) yayınlayan

ilk otomotiv deri üreticisi olarak sektör

lideri konumumuzu geliştirmeye devam

ederken, derinin doğal olarak sürdürülebilir

bir ürün olduğunu ve aynı zamanda sorumlu

bir şekilde üretilmesi gerektiğini gösteriyoruz.

Kendimizi tamamen 2025 yılına kadar net sıfır

karbon emisyonu ve çöp sahasına sıfır atık

sağlama konusundaki uzun vadeli hedeflerimize

adadık. Yaşam Döngüsü Analizimiz,

ham madde tüketimimizin ve deri üretimimizin

ne kadar sorumlu olduğunu ölçmek için

güçlü bir “karbon muhasebesi” aracıdır ve

diğer ürün ve malzemelerin etkilerine karşı

doğru ve adil bir karşılaştırma sağlar. Bu titiz

ölçüm, Scottish Leather Group’un stratejik

yaklaşımını tam olarak destekliyor ve dünyanın

en saygın lüks otomotiv markaları olan

Bridge of Weir müşterilerine bağımsız olarak

doğrulanmış sürdürülebilirlik verileri sağlıyor.”

Scottish Leather Group Satış Direktörü Jamie

Davidson, ise, “Bridge of Weir, bir asırdan

fazla bir süredir otomotiv endüstrisi için en iyi

sürdürülebilir deriyi üretmektedir- ve inovasyon,

işin merkezinde yer almaktadır. Titiz

analizlerle ölçülen sıfıra yolculuğumuzun deri

endüstrisine öncülük etmesinden ve dünyanın

önde gelen premium ve lüks otomobil

üreticileri olan değerli müşterilerimizi kendi

sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında

desteklemesinden ve tüketicilerinin taleplerini

karşılayabilmekten gurur duyuyoruz,” dedi.

unique lowest carbon leather directly supports its

automotive customers and their journey to net zero

carbon emissions across their entire supply chains.

Dr. Warren Bowden, Head of Innovation and Sustainability

at Scottish Leather Group, said: “As we

continue to build on our industry-leading position

by becoming the first automotive leather manufacturer

in the world to publish an independently verified

Life Cycle Analysis (LCA), we are demonstrating

that leather is a naturally sustainable product and

that it should be produced in a responsible manner

too. We are fully committed to our long-term

goals of achieving net-zero carbon emissions and

zero waste to landfill by 2025. Our LCA is a powerful

‘carbon accounting’ tool for measuring how

responsible our consumption of raw materials and

our production of leather is, enabling a true and fair

comparison against the impact of other products

and materials. This rigorous measurement fully supports

the strategic approach of the Scottish Leather

Group and provides Bridge of Weir’s customers, the

world’s most respected luxury automotive brands,

with independently verified sustainability data.”

Jamie Davidson, Sales Director, Scottish Leather

Group, concluded: “Bridge of Weir has been

manufacturing the finest sustainable leather for

the automotive industry for more than a century –

and innovation is at the heart of what the business

does. We are proud that our journey to zero,

measured by rigorous analysis, leads the leather

industry, and supports our valued customers, the

world’s leading premium and luxury car makers,

in achieving their own sustainability targets and

meeting the demands of their consumers.”

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


44

OTOMOTİV TEKSTILLERI DOSYASI

AUTOMOTIVE TEXTILES EXCLUSIVE

Polygiene BioMaster teknolojisi

elektrikli otomobil satışlarına güç katıyor

Polygiene BioMaster technology

helps power electric car sales

Çinli Elektrikli otomobil üreticisi NIO, Polygiene BioMasterTM

antimikrobiyal teknolojisi ile otomobilleri üretim hattından

ayrılmadan önce uzun süreli dahili yüzey koruması sağlayarak

otomotiv endüstrisinde lider olmaya devam etmeyi umuyor.

Chinese Electric car manufacturer, NIO, is hoping to continue to be

a leader in the automotive industry by providing long-lasting inbuilt

surface protection before their cars leave the production line with

Polygiene BioMasterTM antimicrobial technology.

Polygiene BioMaster, araçların iç kısımlarını

daha taze ve hijyenik tutarak aradaki

yüzeylerde mikrop oluşumunu engeller ve

temizler. Yüzey koruması, aracın kullanım

ömrü boyunca 7/24 sürer ve nihai ürünün

yapısal bütünlüğünden ödün vermeden hemen

hemen her alt tabakaya uygulanabilir.

Polygiene BioMaster inhibits the build-up of

microbes on surfaces between cleans keeping

car interiors fresher and more hygienic.

The surface protection lasts 24/7 for the

lifetime of the vehicle and can be applied to

almost any substrate without compromising

the structural integrity of the end-product.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


46

OTOMOTİV TEKSTILLERI DOSYASI

AUTOMOTIVE TEXTILES EXCLUSIVE

Pandeminin başlangıcından bu yana,

yüzeyleri mikroplardan uzak tutmanın

önemine dair farkındalık her zamankinden

daha keskin hale geldi, bu nedenle araç

sahiplerinin araç kabinlerinin olabildiğince

temiz olmasını sağlamaya istekli olanlar

arasında olması şaşırtıcı değil.

Araba içleri genellikle günlük yaşamımızın

diğer yüzeylerine ve alanlarına göre daha

az temizlenir. Yakın zamanda yapılan bir

araştırma, bardak tutucular, emniyet kemerleri

ve gösterge paneli düğmeleri de dahil

olmak üzere hemen hemen her modern

arabadaki bazı öğelerin bakteriler için

potansiyel sıcak noktalar olduğunu buldu.

Swablar, 100-200 arasında bireysel bakteri

türü gösterdi ve en ağır şekilde kontamine

olan numuneler, swab başına 2.000 ila 4.000

arasında canlı bakteriye sahipti*.

Başlangıçta, Polygiene BioMaster kaplamalarını

NIO Haptex koltuklarına dahil etme denemeleri

başarılı oldu. Daha fazla deneme, kapı

kolları ve direksiyon simidi dahil olmak üzere

diğer potansiyel sıcak noktalara genişletiliyor.

Merkezi Şanghay’da bulunan otomobil

üreticisi, sürücüsüz elektrikli araçlar tasarlama

ve geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

NIO markası, en geçerli elektrikli araç

öncülerinden biri olarak kabul ediliyor ve

bazı endüstri uzmanları, yakında Tesla gibi

markaların yanında küresel bir lider olarak

görüleceğini tahmin ediyor.

Polygiene BioMaster teknolojisini içeren modeller

arasında NIO ET7 olacak -doğrudan

Tesla Model S rakibi olan birinci sınıf model

olan NIO’nun ilk sedanı, 150 kWh’lik devasa

bir pil paketine sahip olup ikiz e-motorlu güç

aktarma sisteminden 641 hp birleşik güç ile

0-62mph 3,9 saniyede ulaşıyor.

NIO Çevre ve Malzeme Başkanı Dahai Meng,

“Kullanıcılarımıza daha keyifli, hijyenik ve konforlu

bir sürüş deneyimi sunmak için ET7, PU

deri koltuklarda gümüş iyonu antibakteriyel

katkı maddeleri kullanıyor. Polygiene BioMaster

teknolojisi, NIO’nun gelecekte kazanmasına

yardımcı olacak umut ışığıdır,” diyor.

Polygiene CEO’su Ulrika Björk ise, “Bu, şu anda

yoğun bir şekilde yatırım yaptığımız taşımacılık

kategorisinde bir atılım. Otomotiv endüstrisi,

büyük büyüme potansiyeli olan çok ilginç bir

alandır ve geleceğin en yenilikçi otomobillerinden

biriyle çalışmaya başlamak bizim için

önemli bir kilometre taşıdır,” diyor.

Since the beginning of the pandemic, awareness

of the importance of keeping surfaces free

of microbes has been sharper than ever, so it’s

little surprise that car owners are among those

keen to ensure that their vehicle cabins are as

clean as they possibly can be.

Car interiors are generally cleaned less frequently

than other surfaces and areas of our day-today

life. A recent study found that some items in

almost every modern car, including cup-holders,

seat belts and dashboard buttons are potential

hot-spots for bacteria. Swabs showed between

100-200 individual bacterial types and the most

heavily contaminated samples had between

2,000 and 4,000 live bacteria per swab*.

Initially, trials have been successful in incorporating

Polygiene BioMaster coatings into NIO

Haptex seats. Further trials are being extended

to other potential hot-spots including

handles and steering wheels.

The car manufacturer, with headquarters in

Shanghai, specializes in designing and developing

driverless electric vehicles. The NIO brand is

considered to be one of the most viable electric

vehicle pioneers and some industry experts

predict it will soon be seen as a global leader

alongside brands such as Tesla.

Among the models containing Polygiene

BioMaster technology will be the NIO ET7 -

NIO’s first saloon, a direct Tesla Model S rival,

the top-of-the-line model has a ginormous

150kWh battery pack, with a combined

641bhp from its twin e-motors powertrain,

0-62mph takes 3.9 seconds.

Dahai Meng, Head of Environmental & Material

at NIO says, “In order to give our users a

more pleasant, hygienic, and comfortable driving

experience, ET7 uses silver ion antibacterial

additives on the PU leather seats. Polygiene

BioMaster technology is the silver lining that

will help NIO win in the future”.

“This is a breakthrough in the transport category

which we now are heavily investing in.

The automotive industry is a very interesting

area with huge growth potential, and to start

working with one of the most innovative cars

of the future, is an important milestone for us”,

says Ulrika Björk, CEO of Polygiene.

*Londra University College biyokimya mühendisliği

bölümünden Profesör John Ward / Professor

John Ward from the department of biochemical

engineering at University College London.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


48

OTOMOTİV TEKSTILLERI DOSYASI

AUTOMOTIVE TEXTILES EXCLUSIVE

Ultrafabrics, AVINYA Concept’e

duyusal bir dokunuş katıyor

Ultrafabrics adds a sensorial

touch to the AVINYA Concept

Ultrafabrics, küresel otomobil üretim şirketi Tata

Motors’un elektrikli araç (EV) yan kuruluşu Tata

Passenger Electric Mobility (TPEM) ile yepyeni

ortaklığını duyurdu. Hayvan içermeyen, yüksek

performanslı kumaş uzmanının en son koleksiyonları,

TPEM’in yeni EV’si AVINYA Concept’in

çağdaş iç tasarımı için seçildi.

Ultrafabrics Marka Direktörü Nicole Meier,

“TPEM ile çalışmaktan ve bu muhteşem projenin

bir parçası olmaktan çok memnunuz.

Elektrikli araçlar, hareketliliğin geleceği ve

burada TPEM ile başardıklarımızdan daha fazla

gurur duyamazdık,” dedi ve ekledi: “AVINYA

Concept, modern lüksün özüdür; duyularımızla

güzel bir şekilde bağlantı kurarken üstün hissettiren

yüksek teknoloji ürünü bir tasarım.”

TPEM’e göre Ultrafabrics, kapsayıcı malzeme

yeniliği ve özellikle Volar Bio’da yenilenebilir,

biyolojik bileşenlerin dahil edilmesi sayesinde

doğal bir seçimdi. Fusion Shimmer ve Volar

Ultrafabrics is delighted to unveil its brand-new

partnership with Tata Passenger Electric Mobility

(TPEM), the electric vehicle (EV) subsidiary

of global automobile manufacturing company,

Tata Motors. The latest collections ¬from the

animal-free, high-performance fabric specialist

have been selected for the contemporary interior

of TPEM’s new EV, the AVINYA Concept.

Inspired by the colours, crafts and beauty of

Tata Motors’ Indian heritage, the end result is

a warm and inviting interior. It features Ultrafabrics’

Fusion Shimmer (Copperhead) and

Volar Bio (Silverstone), offering the feeling of

space and tranquility.

Nicole Meier, Director of Branding, Ultrafabrics,

comments, ‘We’re delighted to be

working with TPEM and being part of this

amazing project. EV is the future of mobility

and we couldn’t be prouder of what we

achieved here with TPEM.’

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


OTOMOTİV TEKSTILLERI DOSYASI

AUTOMOTIVE TEXTILES EXCLUSIVE

49

She adds, ‘The AVINYA Concept is the epitome

of modern luxury; a piece of high-tech

design that feels premium while connecting

with our senses beautifully.’

According to TPEM, Ultrafabrics was a natural

choice – thanks to its overarching materials

innovation and inclusion of renewable, bio

ingredients specifically in Volar Bio. The combination

of Fusion Shimmer and Volar Bio also

provides a truly sensorial experience, heightened

by its superb haptic qualities.

‘The overall aesthetic of the AVINYA Concept

has been designed with “Global India” and

“Indian Locality” in mind – combining warm

terracotta with light grey,’ says Kyeong Shim,

Head of Colour Material Finish, Tata Motors.

‘Using tactile materials, coupled with incense,

has also created an environment that stimulates

our senses in a subtle and comforting way,’ she

adds. ‘For us, Ultrafabrics is the perfect partner –

not only because of its ongoing mission to drive

a more sustainable future but also because of its

product innovation through the use of renewable

sources and responsible manufacturing.’

Based on TPEM’s GEN 3 architecture, the

AVINYA Concept is a giant stride towards the

next generation of electric vehicles. While it

introduces a new typology of mobility that

liberates roominess and comfort, it also comes

packed with new-age technology, software

and artificial intelligence to deliver wellness

and tranquility during transit.

The AVINYA Concept focuses on a human-centric

design and promises a sensory

journey of its own; from the sky dome that enhances

the overall sense of space and natural

light, to the sustainable materials being used

and the finishing touch of an aroma diffuser.

Accessible to customers of fast-growing, high-volume

segments of today, the AVINYA concept

will be introduced to the market by 2025.

Bio’nun kombinasyonu, aynı zamanda, üstün

dokunsal nitelikleriyle güçlendirilmiş, gerçek

anlamda duyusal bir deneyim sağlar.

Tata Motors Renk Malzemesi Kaplama Müdürü

Kyeong Shim, “AVINYA Concept’in genel estetiği,

“Küresel Hindistan” ve “Hint Bölgesi” göz önünde

bulundurularak tasarlanmıştır- sıcak bir kahverengimsi

turuncu ile açık gri rengi birleştirir” diyor.

“Tütsü kokusu ile birlikte dokunma duyusu ile

ilgili malzemeleri kullanmak, duyularımızı ince

ve rahatlatıcı bir şekilde uyaran bir ortam da

doğurdu,” diye ekliyor. “Bizim için Ultrafabrics,

yalnızca daha sürdürülebilir bir gelecek sağlama

misyonu nedeniyle değil, aynı zamanda

yenilenebilir kaynakların kullanımı ve sorumlu

üretim yoluyla ürün inovasyonu nedeniyle de

mükemmel bir ortaktır.”

TPEM’in GEN 3 mimarisine dayanan AVINYA

Concept, yeni nesil elektrikli araçlara doğru

dev bir adımdır. Genişlik ve konforu özgürleştiren

yeni bir hareketlilik tipolojisi sunarken, aynı

zamanda taşıma sırasında sağlık ve huzur

sağlamak için yeni nesil teknoloji, yazılım ve

yapay zekâ ile birlikte gelir.

İnsan odaklı bir tasarıma odaklanan AVINYA

Concept, başlı başına bir duyusal yolculuk

vaat ediyor: Genel alan ve doğal ışık hissini

artıran tavandan, kullanılan sürdürülebilir malzemelere

ve bir güzel koku yayıcıyı da içeren

son dokunuşuna kadar.

Günümüzün hızlı büyüyen, yüksek hacim dilimindeki

müşterilerin erişimine açık olan AVINYA

konsepti, 2025 yılına kadar pazara sunulacak.

EYLÜL | SEPTEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


Güvenli

Ticaret

Ticaret pek çok sıkıntılar barındırıyor.

Yaşanan tüm sıkıntılardan kurtulmanın

en güvenli yolu Türk Barter Ortak Pazarı’ndan

geçiyor. Stoklarınızı eriten, müşteri

kazandıran, atıl kapasitenizi değerlendiren

Barter Ortak Pazarı’na dahil olun.

Güvenli Ticaret yapın, Faizsiz Finans yapın.

Faizsiz

Finans


Stoklarınızı Eritiyoruz

Ürettiğiniz ürünlerin satışında zorluklar yaşıyorsanız,

Barter Ortak Pazarı’nda tüm ürünlerin satışını

gerçekleştirebilirsiniz.

Atıl Kapasitenizi Değerlendiriyoruz

İhracat yapıyorsanız, istenilen satışı gerçekleştiremediyseniz

veya ürettiğiniz ürünler elinizde kaldıysa; Türk Barter ile tüm atıl

kapasitenizi değerlendirebilirsiniz.

Yeni Müşteriler Kazandırıyoruz

Türk Barter Ortak Pazarı’nda yer alan 10.000’i aşkın üyemiz ile

sizlere yeni müşteriler kazandırıyoruz. 160’dan fazla sektörde

bulunan müşterilerimiz ile ticaretinizi genişletebilirsiniz.

Borçlarınızı Yapılandırıyoruz

Ticaret her zaman yolunda gitmez. Piyasadan tahsil

edemediğiniz alacaklarınızı, alacaklılarınıza

ödeyemediğiniz borçlarınızı barter ile yapılandırıyoruz.

Ticarette güvenli limanınız olmaya devam ediyoruz.


52

PANORAMA

“Fosil yakıt değil yün giyin”

Dünyanın en tanınmış yün markası Woolmark, “Fosil Yakıt Değil Yün Giyin” sloganıyla

yeni bir eko kampanya başlattı. Woolmark, kampanya ile tüketicileri sentetik kumaş

hakkında bilinçlendirilirken doğal ve yün kumaşlı ürünleri satın almaya teşvik ediyor.

Dünyanın en tanınmış yün markası Woolmark, yeni

bir farkındalık kampanyası başlattı. “Fosil Yakıt

Değil Yün Giyin” sloganıyla startı verilen kampanya

ile Woolmark, tüketicileri sentetik kumaşların fosil

yakıtlardan yapıldığı konusunda eğitmeyi ve satın

alma kararı verirken doğal kumaşları, özellikle de

yünlü kumaşları seçmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çünkü dünyada her 25 dakikada, bir olimpik havuz

büyüklüğünde fosil yakıt, sentetik kumaş üretimi için

kullanılıyor. Woolmark’ın bu yeni kampanya stratejisinin

merkezinde, lifler ve etki arasındaki bağlantı

konusunda belirgin bir farkındalık eksikliği olduğunu

gösteren araştırmaları yer alıyor. Araştırmalar, her 10

tüketiciden 8’inin sentetik liflerin kökenini bilmediğini

ortaya koydu. Bu neden önemli? Çünkü gerçekler

olmadan tüketiciler bilinçli kararlar alamazlar. Yün,

gümüş kurşun değildir, ancak çözümün bir parçasıdır:

doğal, yenilenebilir, biyolojik olarak parçalanabilir,

dayanıklı ve geri dönüştürülebilir. Woolmark’ın

kampanya öncesi, ABD ve Birleşik Krallık’ta bir dizi

odak grupla yaptığı araştırma, küresel tüketicilerin

üçte birinden fazlasının sürdürülebilirlik için daha fazla

ödemeye istekli olduklarını söylese de satın alma

yolculuğunda elyafı dikkate almadığını gösterdi.

Görüşmecilerin üçte birinin, alışveriş tutumu

olarak, sürdürülebilirlik için daha fazla ödeme

yapmaya istekli olduğu ancak sentetik giysilerin

fosil yakıtlardan üretildiğinin bilmediğine de

dikkat çeken araştırma sonuçları, kampanyanın

ana hedefi olan tekstil sektöründe çevresel bilinç

kazandırma yönündeki hedefine de ışık tutarak

oldukça değerli bilgiler içeriyor. Bu kampanyayla

birlikte Merinos yününün doğada kendi kendine

çözülebilir oluşu ve mikro plastik atık oluşturmaması

özelliğiyle biyolojik döngüye olan katkısının daha

fazla kişiye ulaşması ve Woolmark’ın belirlediği

kalite standartlarında, çiftliklerden nihai tüketiciyle

buluştuğu tekstil yolculuğunda, yün elyafının

ekolojik ve insan sağlığı açısından kullanımının

öneminin anlaşılması amaçlanıyor. Özellikle yün

elyafının sadece kışlık olarak algılanmasının önüne

geçerek, aynı zamanda nem tutucu özelliğinden

faydalanarak mayolarda bile kullanılabilir oluşu

üzerine de markanın çalışmaları devam ediyor.

Kampanya filminin senaryosu ve prodüksiyonu

Park Village, Studio Birthplace ve daha önce

Greenpeace’in Wasteminster kampanyasını

gerçekleştiren 20Something firmasının işbirliğiyle

hayata geçirildi. Kampanya filminin amacı; insanların

bir dakikanın sonunda “bilinç kazanması” ve

aslında “fosil yakıt” giydiklerinin farkına varması.

20Something’in strateji partneri olan Fran Docx’a

göre asıl amaç; fosil yakıt bazlı sentetik kumaşlar

ve yün gibi organik kumaşlar arasındaki tercih

farkının gezegene olan etkilerinin farkına varılarak

iyi anlaşılması. Özellikle “fast fashion” (hızlı

moda) anlayışıyla birlikte üretimin hızlanmasıyla

gardıroplarımızda daha fazla yer alan sentetik

kumaşların aslında bir alternatifi olduğu ve bu

alternatiflerden birinin yün gibi organik ürünlerle

yer değiştirebileceğinin anlaşılması hedefleniyor.

Woolmark’ın pazarlama faaliyetlerini yürüttüğü

AWI’nin (Australian Wool Innovation) CEO’su John

Roberts, kampanyanın basit ve sade olmakla

birlikte oldukça güçlü bir mesaj içerdiğini ifade

ediyor. Her yıl 50 milyar plastik şişeye eşdeğer

mikrofiberin, sadece yıkamayla atık suya karıştığı

ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde tekstil ürünlerinin

yüzde 73 oranında sentetik tekstil ürünlerinden

yapılacağı düşünülüyor. Bu durum Woolmark’ın

kampanyasının önemini gözlere önüne seriyor.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


54

PANORAMA

Ar-Ge ve inovasyon yatırımları ile sektörde

öncü bir rol oynayan Teksan, 2021 yılındaki

10,3 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması ile

“Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan

Şirketleri” arasında 231. sırada yer aldı.

Teksan Ar-Ge

yatırımları ile enerji

sektöründe ilkleri

gerçekleştiriyor

yaparak bir yandan kendi teknolojimizi geliştirirken

yerli üretim noktasında da katma değeri artıracak

çalışmalar hayata geçiriyoruz. Katma değer yaratacak

fikirlerin projelendirildiği Ar-Ge merkezimizde

kendi markamızın yanı sıra Ar-Ge birikimimizden

yararlanmak isteyen başka firmalar için de mühendislik

hizmeti veriyoruz. En büyük önceliğimiz yenilikçi

ürünler geliştirerek müşterilerimiz için değer yaratmak.

Bu kapsamda; üniversiteler, enstitüler, TÜBİTAK,

ulusal ve uluslararası Ar- Ge merkezleri ile ortak projeler

gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da Ar-Ge’ye

ayırdığımız payı artırarak inovatif, verimli ve teknoloji

odaklı ürünler geliştirmeye odaklanacağız.”

Kurulduğu günden beri yarının teknolojisi için

çalışan Teksan, Ar-Ge ve inovasyona yatırımını

artırarak sürdürüyor. Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörü,

yerli kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri gibi

sektörde ses getiren birçok başarılı projeyi hayata

geçiren Teksan, 2005 yılında kurduğu Ar-Ge

departmanı ile sektörde pek çok ilke imza atarak

öncü rol oynuyor. 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak

tescil edilerek sektörün ilk özel Ar-Ge Merkezi olan

Teksan Ar-Ge Merkezi’nde bugünün ihtiyaçlarına

cevap veren çözümler üretilirken geleceğin

teknolojilerini geliştirmek için de yoğun çaba

harcanıyor. Üniversiteler, enstitüler, TÜBİTAK, ulusal

ve uluslararası Ar- Ge merkezleri ile ortak projeler

yaparak enerji sektöründe fark yaratacak ürünleri

pazara sunmak amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye’de Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firmalardan

biri olmaktan gurur duyduklarını belirten Teksan

Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru

Ata Tuncer, şunları söyledi: “Biz gelişmeye, yeniliğe,

ilklere imza atmaya inanan bir şirketiz. Tüm üretim

ve yatırım stratejimizi de bu temel üzerine oturtuyoruz.

Bu doğrultuda Ar-Ge’ye önemli oranda yatırım

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


“İşi profesyonellerine bırakın”

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ

‘nin matbaası

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”

Termal Kalıp

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli

baskı sağlayan özel bir kalıptır.

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Detaylar İçin:

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,

yüksek tirajlı baskılara uygun,

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com

Detaylar İçin:


56

METAVERSE

Değerli okuyucular, dijital dünyadaki hızlı gelişmeler sık sık yeni kavramlarla tanışmamıza

neden oluyor. Üstelik genelde yabancı kökenli olan bu kavramlar, bir çoğumuz

daha onları doğru düzgün telafuz bile edememişken günlük yaşamımızın ayrılmaz

parçası olabiliyorlar. Daha düne kadar İnstagram, Facebook, Twitter, TikTok, Whatsapp

gibi dijital uygulamalar yaşamımızda yoktu ama şimdi neredeyse onlar olmadan

günlük işlerimizi yapamaz olduk.

Bu yazımda yeni çıkan ve yukarıda saydığımız uygulamalar gibi yaşantımıza girebilecek

olan yeni bir uygulamadan ve dolayısıyla yeni bir kavramdan söz edeceğim.

METAVERSE. Bu konuyu daha iyi anlatabilmek için öncelikle başka bazı dijital kavramlardan

da söz etmemiz gerekecek;

SANAL GERÇEKLİK

Sanal Gerçeklik, (“Virtual Reality) kısaca “VR” olarak da ifade ediliyor. Bu uygulamalar,

kullanan kişinin gerçek hayattan tamamıyla soyutlanmasını sağlayarak onların

sanal bir evrenin içindeymişler gibi hissetmelerini sağlıyor. Bu teknolojide akıllı telefon,

tablet ya da bilgisayarların yanında özel gözlükler kullanılarak insan duyularının

kandırılması sağlanıyor. Bu sistemlerde kullanıcılar başka bir sanal ortamı görebildikleri

gibi o sanal ortamdaki sesleri de duyabiliyorlar. Hatta o sanal ortamdaki sanal

nesneleri, haraket de ettirebiliyorlar. Uçak simülatörleri sanal gerçeklik için örnek

olarak verilebilir.

Dr. Ahmet Temiroğlu

Özen Mensucat

Yönetim Kurulu Başkanı

temiroglu@ozenmensucat.com

atemiroglu@gmail.com

YÖNETMEK

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Artırılmış gerçeklik (“Augmented Reality”) ise kısaca “AR” olarak ifade ediliyor. Bu

uygulama kişinin içinde bulunduğu gerçek dünyayı bilgisayar da üretilen sanal nesnelerle

zenginleştiriyor. Bir zamanlar çok yaygın olarak kullanılan “Pokémon GO” arttırılmış

gerçeklik için güzel bir örnektir. Çünkü bu uygulamada kullanıcıların gerçek

fiziksel dünyasına dijital nesneler yerleştirilmişti. İnsanlar bu sanal nesneleri (pokemonları)

avlamak için onların bolca yerleştirildikleri gerçek mekanlara gidiyorlardı.

KARMA GERÇEKLİK

Karma Gerçeklik (Mixed Reality) kısaca “MR” olarak ifade ediliyor. Bu teknoloji hem

Sanal Gerçekliği hem de Artırılmış Gerçekliği birleştirerek yeni bir gerçek ortam oluşturuyor.

Yani MR, gerçek dünya ile dijital öğeleri aynı ortamda birleştiririyor. Artırılmış

gerçeklikte gerçek ortam oluşturulan sanal objelerle zenginleştiriliyordu. Oysa MR’de

sanal objelerle kullanıcılar gerçek zamanlı olarak etkileşime girebiliyorlar. Bunu yapmak

için giyilebilir bilgisayarlar ve çeşitli cihazlar kullanılıyor.

METAVERSE

Metaverse kavramı, yunancada, “sonra”, “öte” anlamına gelen “meta” kelimesiyle

, İngilizcede evren anlamına gelen “universe” kelimelerinin birleştirilmesiyle üretilmiş

bir kavramdır. “Evrenötesi” ya da “Öteki Evren “ şeklinde tercüme edilebilir.

Metaverse uygulamaları yukarıda sözünü ettiğimiz sanal gerçeklik ve artırılmış

gerçekliğin birlikte kullanılması temeline dayanıyor. Yani aslında bir karma gerçeklik

uygulaması. Ancak metaverse uygulamaları, karma gerçekliğin kullanımını önemli

ölçüde zenginleştiriyor. Metaverse, karma gerçeklik uygulamalarının, varolan internet

teknolojileri ile geliştirilmiş olan üç boyutlu kameralarla, özel gözlükler, özel başlıklar

ve daha bir çok dijital teknolojiyle birlikte kullanılmasıyla oluşturulan bir sanal

evren. İnsanlar kendi sanal ikizlerini oluşturarak bu sanal evrende, dolaşabilecekler.

Ya da bulundukları ortama hologram ile üretilmiş sanal nesneleri getirerek bu sanal

görüntülerle etkileşime girip, bu görüntüler üzerinde değişiklikler yapabilecekler.

Bu teknolojinin benzerleri şu an için çoğunlukla oyunlarda kullanılıyor. Ama çok yakın

zamanda insanlar metaverse uygulamalarını kullanarak, belki çalışacaklar, belki bir

müzeyi dolaşacaklar, belki bir turistik gezi yapacaklar, belki bir konsere gidecekler,

belki de bir mağazada dolaşarak alışveriş yapacaklar. Belki de ayrı ayrı kıtalarda

bulunan arkadaşlarını sanal olarak evlerine davet ederek aynı ortamdaymış gibi

parti yapabilecekler. Hatta isterlerse bu partilerini bir eğlence mekanında da sanal

olarak buluşup yapabilecekler.

Öte yandan bildiğiniz gibi pandemi döneminde iş dünyasındaki insanlar sıklıkla

Zoom, Teams, Skype gibi programları kullanarak uzaktan görüntülü olarak toplantılar

yaptılar. Metaverse uygulamalarıyla bu toplantıları yapanlar da aynı ortamdaymış

gibi hissedebilecekler.

Bütün bunlar sanki bir hayal ya da bilim kurguymuş gibi görünüyor. Ancak çok yakın zamanda

hepsinin ve daha fazlasının gerçekleşeceğini görebileceğiz. Çünkü dijital dünyanın

dev firmaları daha şimdiden bu konuda ciddi mesafeler kat etmiş durumdalar.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


Mesela, Microsoft, Teams uygulaması için bir

çeşit metaverse çözümü olarak MESH’i geliştirmiş

durumda. Microsoft firması yetkilileri,

“Mesh “ uygulaması ile farklı fiziksel ortamlardaki

insanlarla yapılan Teams toplantılarında

katılımcıların avatarlarıyla toplantılara katılabilmelerini

hedeflediklerini belirtiyorlar. Öte

yandan Facebook da “HORİZON WORLD” adlı

bir uygulama ile Metaverse sürecini başlatmış

durumda. Ayrıca oyun dünyasında da bir çok

firma bu konuda önemli yol almış durumdalar.

İŞ HAYATINA ETKİLERİ

• ÜRETİME ETKİLERİ

İş hayatında fiziki olarak yapılabilecek birçok

şeyin sanal ortamlarda, sanal uygulamalarla

eksiksiz yapılabilmesi iş hayatındaki birçok iş sürecinin

değişmesine neden olacaktır. Nesnelerin

birbirleriyle internet yoluyla iletişim kurdukları

Endüstri 4.0 uygulamaları, metaverse uygulamalarıyla

bir başka boyuta ulaşabilecektir.

Çünkü insansız, hatta karanlık fabrikalarda

üretim yapılırken, nesnelerin iletişimine sanal

insanlar da katılmış olacaktır.

• PERAKENDE SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Metaverse uygulamaları, Endüstri 4.0’ın tersine

insanla daha çok ilişkili bir teknolojidir. Bu bakımdan

metaverse teknolojisi iş hayatında, insan

faktörünün ve iletişiminin daha yoğun olduğu

perakende sektöründe daha çok kullanım

alanına sahip olacaktır. Pandemi döneminde

insanların alışveriş yapma alışkanlıkları zaten

değişti. Artık insanlar oturdukları yerlerden istedikleri

malzemeyi sipariş edebiliyorlar. Metaverse

uygulamaları perakende sektörüne uygulandığında,

insanlar yine oturdukları yerlerden

istedikleri mağazalarda sanal olarak dolaşarak

da alışverişlerini yapabilecekler. Örneğin bir kullanıcı

evinde oturduğu yerde, Amerika’daki bir

alışveriş merkezinde sanal olarak dolaşabilecek,

beğendiği bir elbiseyi yine sanal olarak üzerinde

deneyebilecek ve satın alabilecek.

Dahası insanlar sanal olarak katılacakları toplantılarda,

davetlerde, balolarda sanal ikizlerine

giydirecekleri elbiselere ihtiyaç duyacaklar.

İlgili sektörlerin bu konuda da moda ve tasarım

süreçlerine hazır olmaları gerekiyor.

Bu örnekler çok fantastik görünebilir. Ancak şu

anda bile bir çok bilgisayar oyunlarında kullanıcılar,

oyundaki kahramanları için tasarlanmış

özel elbise ve aksesuarları online olarak satın

almaktalar. Öte yandan son günlerde ortaya

çıkan NFT adındaki dijital nesne satışları da gün

geçtikçe yaygınlaşıyor.

Dijital dünyada perakendeciliğin şekli hızla

değişiyor. Bu radikal değişimleri adım adım takip

etmeyen ve gerekli alt yapıları hazırlamayan

perakendeciler önümüzdeki kısa zamanda bu

yeniliklerin yaygınlaşmasıyla pazarlarını kaybedebilirler.

Bunun farkında olan bazı perakendeciler

bu süreci başlatmış durumdalar. Örneğin

VIRTUAL IMPERIUM bu konuda önemli yol almış

bir sanal perakendeci. Yine Central Retail şirketi,

Taylandlı bir Telekom operatörü olan AIS 5G

şirketi ile işbirliği yaparak birlikte sanal bir alışveriş

merkezi kuruyorlar. Metaverse teknolojisinin kullanılacağı

bu sanal alışveriş merkezinde 20 uluslararası

moda markası birlikte hizmet verecekler.


INDIA ITME

SOCIETY

ESTD. 1980

58

PANORAMA

Hindistan ITME Topluluğu,

Hindistan ITME Topluluğu Ödülleri

2022’nin ikincisi için

aday seçimini başlattı

Society opens up

Nominations for its 2nd Edition

of India ITME Society Awards 2022

Supported by

B2B Partner

BOTSWANA TEXTILE &

CLOTHING ASSOCIATION

ON

AT

IEML., Greater Noida, India

11th India International Textile Machinery Exhibition

Soul of Textiles

Tradition to trend under one roof

CONFERENCE

Hindistan’ın öncü ve en büyük tekstil makineleri

fuarı, ikinci kez dağıtılacak Hindistan ITME

Topluluğu Ödülleri 2022 için adayları davet etmeye

hazır. Hindistan’ı dünyaya süper bir teknoloji

sağlayıcısı haline getirmeyi hedefleyen

ve 100 Hintli tekstil makine şampiyonu geliştirme

vizyonuna sahip olan India ITME Topluluğu,

tekstil mühendisliği ve teknoloji sağlayıcılarının

sıfırdan zirveye yükselişini gördü. Şimdi, tekstil

Circular Economy in the Indian Context

India ITME – India’s Pioneer and largest textile machinery

exhibition is all set to invite nominations for

the 2nd Grand Edition of India ITME Society Awar-

Presented By

ds 2022. With India aiming towards becoming

a super technology provider to the world and

having a vision of developing 100 Indian textile

machinery champions, the India ITME Society has

seen textile engineering and technology provider’s

rise from scratch. Now, the Society is once

Mr. Thomas Gries, RWTH Aachen University, Germany, Mr. Uday Gill, Group Chief Strategy Officer,

Indorama Ventures Limited, Indonesia, Mr. Prashant Agarwal, Co-Founder and JMD, WAZIR Advisors,

Mr. Justin Kühn, Aachen University, Germany, Mr. Gurudas Aras, India consultant to the ITA group

Innovate: Smart Manufacturing Conference

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022

Presented By

WTiN, UK

Technical Symposium on of ‘Reduce-Reuse

-Recycle:State of the Art' in Textile Sector

Presented By


PANORAMA 59

Adaylıklar aşağıdaki google form bağlantısı

üzerinden açıktır https://forms.gle/yyA6qefK-

KsUEjGdE8Bağlantı ayrıca her ödül kategorisi,

uygunluk kriterleri ve genel talimatlar hakkında

ayrıntılar içerir. Yukarıdaki bağlantı aracılığıyla

adaylığın sunulması için son tarih 15 Eylül

2022’dir. India ITME Topluluğu bu tekstil sektörünü

böylesine görkemli bir aşamaya taşıyan

temel platformun eğitim olduğuna inanmakready

to introduce the 2nd edition with a focus

on recognizing the dedication and hard work of

textile technology & engineering stakeholders.

India ITME Society Awards 2022 is scheduled to

be presented on 8th December 2022 at India

Exposition Mart, Greater Noida, Uttar Pradesh.

These awards will set the tone for the start of

the biggest textile engineering show which will

have the presence of international & national

delegates representing ambassadors, council

members, various ministries, state ministers,

textile & state commissioners and global

investors. The renowned textile entrepreneurs

and emerging textile investors will all be a part

of this event. The winners will be felicitated with

cash award, trophy & certificate in the format

best suitable to the category. With the wide

network of the India ITME Society, the recognition

of the awards will not just be limited to the

delegate present at the award function but

will also be circulated to the wide database &

the entire press & ministry associated with the

India ITME Society. The booklet copies will be

presented to all the international and national

delegates in current as well as all subsequent

events India ITME Society is an active part of.

These awards are society’s humble attempt to

recognize the exceptional & significant contributions

that have influenced positive change in the

textile engineering sector of the Indian nation.

This 2nd edition of awards looks to recognize and

felicitate awards in the following new categories:

• Category 1- Award for Overall Best Performer

in Engineering Industry presented in

8 Specific categories (Ginning | Spinning|

Weaving & weaving preparatory |Processing

& Finishing | Garmenting | Printing | Accessories

for Textiles | Technical Textiles) • Category

2- Award for Best Innovative Technology

for Pollution Control • Category 3 -Women

Leadership Award in Textile & Textile Engineering

• Category 4 -Award for Research

Excellence • Category 5 – Textile Mastero

The nominations are open through the

following google form link https://forms.gle/

yyA6qefKKsUEjGdE8 The link also contains

details about every award category, eligibility

criteria, and general instructions. The last

date for submission of nomination through

the above link is 15th September 2022.

teknolojisi ve mühendislik paydaşlarının özverisini

ve sıkı çalışmasını tanımaya odaklanan ikinci

ödülleri sunmaya çoktan hazır.

Hindistan ITME Topluluğu Ödülleri 2022’nin 8

Aralık 2022’de Uttar Pradesh, Greater Noida,

India Exposition Mart’ta sunulması planlanıyor.

Bu ödüller, büyükelçileri, konsey üyelerini, çeşitli

bakanlıkları, devlet bakanlarını, tekstil endüstrisi

ve devletin üst düzey yetkililerini ve küresel

yatırımcıları temsil eden uluslararası ve ulusal

delegelerin katılacağı en büyük tekstil mühendisliği

gösterisinin başlangıcını temsil edecek.

Ünlü tekstil girişimcileri ve yükselen tekstil

yatırımcıları bu etkinliğin bir parçası olacak. Kazananlar,

kategoriye en uygun formatta nakit

ödül, plaket ve sertifika ile ödüllendirilecektir.

Hindistan ITME Topluluğunun geniş ağı sayesinde,

ödüllerin tanınması sadece ödül töreninde

bulunan delege ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda

Hindistan ITME Topluluğu ile ilişkili geniş

veri tabanına ve tüm basın ve bakanlığa dağıtılacaktır.

Kitapçık kopyaları, Hindistan ITME

Topluluğunun aktif bir parçası olduğu mevcut

ve sonraki tüm etkinliklerde tüm uluslararası ve

ulusal delegelere sunulacak.

Bu ödüller, Hindistan’ın tekstil mühendisliği

sektöründeki olumlu değişimi etkileyen, istisnai

ve önemli katkıları tanımak için toplumun

mütevazı girişimi olarak öne çıkıyor.

İkinci kez gerçekleştirilecek etkinlik, aşağıdaki

yeni kategorilerdeki adayları tanımayı ve

ödüllendirmeyi amaçlamaktadır:

• Kategori 1- 8 Spesifik kategoride Mühendislik

Endüstrisinde En İyi Performans Ödülü (Çırçır |

İplik | Dokuma ve dokumaya hazırlık | İşleme

ve Terbiye | Konfeksiyon | Baskı | Tekstil Aksesuarları

| Teknik Tekstiller) • Kategori 2- Kirlilik

Kontrolü için En İyi Yenilikçi Teknoloji Ödülü• Kategori

3- Tekstil ve Tekstil Mühendisliğinde Kadın

Liderlik Ödülü• Kategori 4- Araştırma Mükemmelliği

Ödülü• Kategori 5 – Tekstil Üstadı

EYLÜL | SEPTEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


60

PANORAMA

tadır. Bu nedenle, özellikle gençliği, araştırmayı

ve yenilikleri hedefleyen bir ödül kategorisi de

tanıttı. Hindistan ITME Topluluğu tarafından üstlenilen

ilerici çalışma hakkında yorum yapan

Hindistan ITME Topluluğu Başkanı Bay S Hari

Shankar, “Topluluk ve şahsen ben, bugünün

genç beyinlerinin tekstillerimizin renkli geleceği

olduğuna kuvvetle inanmaktadır, bu nedenle

2022 fuar etkinliğimizde yenilikçilerimize özel

ödül kategorisine ek olarak, öğrenciler için

her zaman sağladığımız bilgi programlarını

sunmaya devam edeceğiz. Yıllar boyunca

topluluğumuz yenilikçi araştırmacılara ve teknik

fakültelere bilgiyi tanımak ve güçlendirmek

ve ayrıca bilgi merkezi- teknik enstitüler ve

sürekli değişen endüstri arasında aktif bir bağlantı

olarak hareket etmek için çeşitli yapıcı

programlar başlatmıştır. Ödüllerimizde tanınan

yenilikçilerin başarı öyküsü, eminim ki tekstilde

Ar-Ge’ye daha çok genci çekecektir” dedi.

Ödül seçiminde adil uygulama ve gerçek

tarafsızlık sağlamak için topluluk, tekstilin farklı

sektörlerinden tanınmış tekstil teknokratlarını

bünyesine kattı. Tüm adaylar, Bay Avinash

Mayekar tarafından yönetilen bir şirket ve bu

etkinliğin koordinatörü olan SUVIN tarafından

uygunlukları açısından kontrol edilecek ve

doğrulanacaktır. İncelenen adaylar daha

sonra son görüşmelerinde ödül jürisine sunulacaktır.

Jüri 30 Eylül’de toplanacak. Değerli jüri

üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır:

Society strongly believes that education is the

foundation platform that has lifted this textile

sector to such a glorious stage. So, it has also

introduced an award category specifically

targeting youth, research & innovations.

Commenting on the progressive work undertaken

by the India ITME Society, Mr. S Hari Shankar,

Chairman, India ITME Society said, “The

society & self strongly believes that the young

minds of today are the colorful future of our

Textiles, this is why in addition to the dedicated

award category for our innovators in 2022 edition,

we have always introduced knowledge

programs for the learners. Our society over the

years is initiating several constructive programs

to recognize & empower knowledge to innovative

researchers, and technical faculties as

well as to act as an active connect between

the knowledge hub -technical institutes & the

ever-changing industry. I am sure, the success

story of innovator recognized in our awards will

attract more youths towards R & D in textiles”

To ensure fair practice and true unbiased nature

towards the awards selection, the society

has brought on board reputed textile technocrats

from different sectors of textile. All

the nominations will be checked and verified

for their eligibility by the coordinator for this

event -SUVIN, a company led by Mr. Avinash

Mayekar. The scrutinized nominations will then

Mr. Sanjay Jayavarthanavelu

Mr. Uday Gill

Mr. Updeep Singh

Mr. Manohar Samuel

Mr. Gurudas V Aras

Mr. R. Anand

Mr. Sanjiv Lathia

Mr. S. Hari Shankar

Mr. Ketan Sanghvi

Dr. Manisha Mathur

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


62

PANORAMA

• Bay Uday Gill, Fibers, Indorama Ventures

Ltd. Elyaflar’dan sorumlu İcra Kurulu Başkanı,

dünyanın dört bir yanından gizli yetenekleri tespit

etme ve satın almalara başarılı bir şekilde

liderlik etme becerisine sahip muhteşem bir

tekstil elyafı uzmanı

• Bay Updeep Singh, Başkan ve CEO, Sutlej

Textiles and Industries Ltd, tekstilde bir dahi ve

tekstil teknolojisinde becerikli bir kişiliktir.

• Bay Manohar Samuel, Ar-Ge Danışmanı,

Reliance Industries Limited, elyafların temel

dinamikleri konusunda uzman ve tutkulu bir

araştırmacı, marka geliştiricisi ve değer zinciri

oluşturucusu

• Bay Gurudas V Aras, ITA Grubu Almanya’nın

ve APS GmbH’nin Hindistan danışmanı ve birçok

tekstil ve mühendislik işletmesi için Stratejik

İş Danışmanı ve Mentor, gerçek bir teknokrat.

• Bay Sanjay Jayavarthanavelu, Lakshmi Machine

Works Ltd’de Yönetim Kurulu Başkanı ve

Genel Müdür ve Hindistan ITME Derneği’nin Eski

Başkanı olup müreffeh ve hırslı bir iş adamıdır.

• Bay R. Anand, Eastern Engineering Company

Ortağı, mühendislikte KOBİ’ler için bir

akıl hocası ve mühendislik sektörü için tanınmış

bir pazar uzmanı

• Bay Sanjiv Lathia, Hindistan ITME Topluluğu’nun

Eski Başkanı ve Rubber Industries’den

tanınmış bir girişimci, mühendislik ve teknolojilerin

teknik operasyonlarında uzmanlığa sahip

keskin bir iş zekasıdır.

• Dr. Manisha Mathur, Direktör, SASMIRA, güçlü

bir kadın lider olmanın yanı sıra, araştırma

merakı ile tekstil ve tekstil işleme konusunda

derinlemesine bilgi sahibidir.

• Bay Ketan Sanghvi, Hindistan ITME Topluluğu

Onursal Saymanı, dokuma teknolojilerinde

bir sihirbaz

• Bay S. Hari Shankar, Hindistan ITME Topluluğu

Başkanı, başarılı bir girişimci ve tekstil aksesuarları

dünyasında tanınmış bir kişilik.

Hindistan ITME Topluluğu, ödüllerin ikincisini sunarak,

tekstilde mühendislik sektöründe sahip

olduğu “meşale taşıyıcılığı” endüstri etiketine

bir kez daha sadık kaldı. Sektörümüzün görünmeyen

pandemi etkilerinin ardından bir kez

daha rayına oturduğu bugün, topluluk, son

derece gelişen tekstil mühendisliği sektörünü,

yenilikçi araştırmacıyı ve 2022’nin kadın gücünü

tanımak için çok gerekli çabayı gösteriyor.

be put forth to the panel jury on their final

meet. The jury will meet on 30th September.

Valued Jury Panel includes:

• Mr. Uday Gill, Chief Executive Officer, Fibers,

Indorama Ventures Ltd a magnificent textile

fibre expert having a knack for identifying hidden

gems from across the globe & successfully

leading acquisitions

• Mr. Updeep Singh, President & CEO, Sutlej

Textiles and Industries Ltd is a genius in textiles &

a resourceful personality in textile technology

• Mr. Manohar Samuel, Advisor R&D, Reliance

Industries Limited an expert in core dynamics

of fibers and a passionate researcher, brand

developer & value chain builder

• Mr. Gurudas V Aras, India consultant to the

ITA group, Germany and APS GmbH & Strategic

Business Advisor & Mentor for many textiles

& engineering businesses, a true technocrat.

• Mr. Sanjay Jayavarthanavelu, Chairman &

Managing Director at Lakshmi Machine Works

Ltd & a Past Chairman of India ITME Society &

is a prosperous & an ambitious businessman

• Mr. R. Anand, Partner, Eastern Engineering

Company a mentor for MSMEs in engineering

& a recognizable market specialist for the

engineering sector

• Mr. Sanjiv Lathia, Past Chairman of India ITME

Society & a well-known entrepreneur from

Rubber Industries is a sharp business acumen

having expertise in technical operations of

engineering & technologies

• Dr. Manisha Mathur, Director, SASMIRA has

in-depth knowledge of textiles and textile

processing with a keen curiosity for research as

well as a strong women leader

• Mr. Ketan Sanghvi, Hon. Treasurer of India

ITME Society a wizard in weaving technologies

• Mr. S. Hari Shankar, Chairman of India ITME Society

a successful entrepreneur & a renowned

personality in the textiles accessories world.

India ITME Society by introducing the 2nd

edition of awards has again remained true to

its industry label of being a torch bearer for the

engineering sector in textiles. Today once again

when the Indian textile industry is coming

back on track post the unseen pandemic

effects, society is making the much-needed

effort to recognize the vastly evolving textile

engineering sector, the innovative researcher

& the women power of 2022.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


64

PANORAMA

Sözal Kimya sektör

profesyonelleri ile

bir araya geldi

Sözal Kimya

met with sector

professionals

Tekstil kimyasalları alanında Türkiye’nin önde gelen firmaları

arasında yer alan Sözal Kimya, 31 Ağustos-3 Eylül’de Bangladeş’te

düzenlenen Uluslararası Boyarmadde, İnce ve Özel Kimyasallar Fuarı

Dye+Chem’deydi. Dünyanın farklı yerlerinden sektör profesyonelleriyle

biraraya gelen Sözal Kimya, ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu

Sözal Kimya, one of the leading companies in Turkey in the field of textile

chemicals, was at Dye+Chem, the International Dyestuff, Fine and Special

Chemicals Fair that was held in Bangladesh on 31 August-3 September.

Sozal Kimya, which came together with sector professionals from different

parts of the world, brought its products together with the visitors.

Geniş tekstil kimyasalları ve boyar maddeleri ürün

yelpazesi ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkeleriyle

ürünlerini buluşturan Sözal Kimya, dünyanın

her yerinden son teknolojileri ve gelişmeleri bir

araya getiren Dye+Chem Fuarı’na katıldı. Yüzey

işleme alanında boya, kimyasallar ve teknoloji-

Sözal Kimya, which brings its products together

with different countries of the world as well as

Turkey with its wide range of textile chemicals

and dyestuffs, participated in the Dye+Chem

Fair, which brings together the latest technologies

and developments from all over the

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


world. It introduced its new products

and services and shared information

about the latest technologies with exhibitors

and visitors at the fair, which was

held for the 40th time this year, covering

dye, chemicals and technologies in the

field of surface treatment.

“We made important cooperations”

Sözal Kimya Chairman of the Board Eren

Sözal, stating that they are happy to take

part in this important meeting of the

sector once again, said “We attach great

importance to the idea of ‘innovation’ in

order to produce quality products. When

an idea arises, we work with our team to

allow it to develop a solution. At the Dye+-

Chem Fair, which we participated for the

second time this year, we shared information

about our innovative smart solutions

that emerged with this understanding.

In addition, we believe that the new

collaborations we have made will make

significant contributions to our sector.”

lerini kapsayan, bu yıl 40. kez düzenlenen

fuarda; yeni ürün ve hizmetlerini tanıtarak

son teknolojiler hakkında katılımcı ve ziyaretçilerle

bilgi paylaşımında bulundu.

“ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Sektörün bu önemli buluşmasında bir kez

daha yer almaktan mutluluk duyduklarını

belirten Sözal Kimya Yönetim Kurulu

Başkanı Eren Sözal, “Kaliteli ürünü ortaya

çıkarmak için ‘yenilik’ fikrini oldukça

önemsiyoruz. Fikir ortaya çıktığında ise

ekibimizle birlikte çalışarak çözüm geliştirmesine

imkan tanıyoruz. Bu sene 2. kez

katıldığımız Dye+Chem Fuarı’nda bu anlayışla

ortaya çıkan inovatif akıllı çözümlerimizle

ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirdik.

Bunun yanı sıra gerçekleştirdiğimiz

yeni iş birliklerinin sektörümüze önemli

katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.


66

PANORAMA

Atlas Copco Kompresör Tekniği’nden

tekstil sektörü odaklı çözümler

The solutions based on textile sector

from Atlas Copco Kompresör Tekniği

Geliştirdiği yeni teknolojilerle

şirketlerin enerji maliyetlerini

düşüren Atlas Copco

Kompresör Tekniği, tekstil

sektörünün ihtiyacı olan

kaliteli hava üretimini

minimum enerji sarfiyatı

maksimum verimle sağlayan

bütün ekipmanları sunuyor.

Atlas Copco Kompresör

Tekniği, which reduces the

energy costs of companies

with the new technologies

it has developed, is offering

all the equipment that

provides the quality air

production that the textile

sector needs with minimum

energy consumption and

maximum efficiency.

Dünya endüstrisine yönelik sunduğu çözümlerle

sürdürülebilir sanayi verimliliğini destekleyen Atlas

Copco Kompresör Tekniği, geliştirdiği yeni teknolojilerle

şirketlerin enerji maliyetlerini düşürüyor. Enerji

maliyetlerinin her geçen gün arttığı ve yaşadığımız

dünyanın geleceğini düşünmek zorunda olduğumuz

bu günlerde çözümlerini sürdüren Atlas Copco Kompresör

Tekniği, tekstil sektörünün ihtiyacı olan kaliteli

hava üretimini minimum enerji sarfiyatı maksimum verimle

sağlayan bütün ekipmanları sunabiliyor. Geniş

ürün yelpazesi ve yetişmiş uzman ekipleriyle iş ortaklarına

destek olmaya devam edeceklerini belirten

Atlas Copco Kompresör Yağsız Hava Bölüm Müdürü

Handan Çilingir, sorularımızı cevaplandırdı.

Atlas Copco Kompresör Tekniği, supporting

sustainable industrial efficiency

with the solutions it offers for the world

industry, reduces the energy costs of

companies with the new technologies it

has developed. Atlas Copco Kompresör

Tekniği, continuing its solutions in these

days when energy costs are increasing

day by day and we have to think

about the future of the world we live in,

can offer all equipment that provides

the quality air production needed by

the textile sector with minimum energy

consumption and maximum efficiency.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


PANORAMA 67

Handan Çilingir, Oil-Free Air Division

Manager of Atlas Copco Kompresör,

stating that they will continue to support

their business partners with their wide

product range and trained expert teams,

answered our questions.

Would you please tell us about

the solutions of Atlas Copco Air

Compressors Technique focusing on

textile industry?

At Atlas Copco Compressor Technique,

we have been providing innovative air

compressors, compressed air systems, vacuum

solutions, industrial electrical hand

tools and assembly systems, power and

flow solutions to increase industry’s efficiency

in Turkey since 1950. At the same

time, we develop products and services

focused on productivity, energy efficiency,

safety and ergonomics. We are the

pioneer in our country and the world in

developing innovative industrial ideas.

Textile industry is one of the industries

where we add value with the solutions

we provide. The centrifugal compressors

we have developed ensure sustainable

efficiency in the textile industry in a stable

manner. These compressors are in an

unmatched position in terms of providing

the maximum amount of compressed air

at the least cost while saving energy. Moreover,

maintenance and service costs of

our products are at such low levels that

will please the companies.

What type of air compressors should

manufacturing companies in textile

industry use?

High quality and oil-free air with a high

flow rate is required for all processes such

as vortex looms used in textile industry,

spinning, texturing, weaving with air

jets, pneumatic transfer, synthetic fiber

production, winding/cone forming and

weaving, warping/sizing, carding/rolling.

Oil-free air compressor systems should be

used in businesses where the quality of

end product is vital, such as textile companies.

It is important to keep in mind

that using oil air compressor instead

of oil-free air compressor and trying to

degrease the air with filters later does not

result in oil-free air. Selecting an oil-free

air compressor means taking zero risk.

What kind of benefits do oil-free air

compressors provide to businesses?

Thanks to oil-free air compressors, it is

possible to produce more efficiently,

incur lower repair and maintenance

costs, achieve higher fabric quality and

produce less waste. When it comes to

high air consumption, the most efficient

result is attained when centrifugal com-

Atlas Copco Kompresör Tekniği’nin tekstil sektörü

odaklı çözümlerinden bahseder misiniz?

“Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak, Türkiye’de

1950’den beri sanayiye verimliliklerini artırmak için

yenilikçi kompresörler, basınçlı hava sistemleri, vakum

çözümleri, endüstriyel elektrikli el aletleri ve montaj

sistemleri, güç ve akış çözümleri sunarken üretkenlik,

enerji verimliliği, güvenlik ve ergonomi odaklı ürün ve

hizmetler geliştiriyoruz. Yenilikçi endüstriyel fikirler geliştirmede

dünyanın ve ülkemizin lideri konumundayız.

Tekstil sektörü de bu anlamda ürettiğimiz çözümlerle

değer kattığımız sektörlerden biri. Tekstil sektöründe

sürdürülebilir verimliliğin stabil olarak sağlanabilmesine

yönelik geliştirdiğimiz Santrifüj (turbo) kompresörlerimiz,

enerji tasarrufu sağlarken, azami basınçlı hava

miktarını en az maliyetlerle sunması bakımından rakipsiz

bir konumda bulunmaktadır. Yine ürünlerimizin

bakım ve servis maliyetleri de işletmecilerinin yüzünü

güldürecek seviyelerdedir. “

Tekstil sektöründe üretim yapan işletmeler ne tip

kompresörler kullanmalıdırlar?

Tekstil sektöründe kullanılan vortex tezgahları, eğirme,

doku verme, hava jeti ile dokuma, pnömatik aktarma,

sentetik elyaf üretimi, bükme/koni haline getirme ve dokuma,

çözgü/haşıl, tarama /hallaçlama gibi proseslerin

hepsi için kaliteli ve yağsız, yüksek debili hava ihtiyacı


68

PANORAMA

bulunmaktadır. Tekstil gibi son ürün kalitesinin hayati

önem taşıdığı işletmelerde, yağsız kompresör sistemleri

kullanılmalıdır. Unutmamak gerekir ki yağsız kompresör

yerine, yağlı kompresör kullanılması ve havanın daha

sonra filtreler ile yağsızlaştırılmaya çalışılması havayı

yağsız hale getirmez. Seçimin yağsız kompresörden

yana kullanılması sıfır risk almak anlamına gelir.”

Yağsız kompresörler işletmelere ne tür artılar sağlar?

“Yağsız kompresörler sayesinde daha verimli üretim,

daha düşük onarım ve bakım maliyetleri, daha yüksek

kumaş kalitesi, daha az atık sağlanması mümkündür.

Yüksek hava tüketiminin en verimli karşılığı ise santrifüj

kompresörleri tek başına kullanmak veya sihirli formül

dediğimiz santrifüj (turbo) + değişken devirli yağsız

kompresörler ile sağlanmaktadır. Bu sistemde müşterilerin

ihtiyacı olan minimum baz yüklerini santrifüj

kompresörlerimiz ile sağlarken, basınçlı hava hattındaki

dalgalanmaları sürücülü kompresörlerimiz ile tarayarak

hem santirfüj kompresörlerdeki olası blow-off

(eksoz) havasını sıfıra indiriyor hem de sabit bir basınçlı

hava sağlamış oluyoruz. Basınçlı havanın dalgalanma

miktarı azaldıkça tasarruf da en üst düzeye çıkmış oluyor.

Tekstil sektöründe genellikle 6bar(g) ile 10 bar(g)

arasındaki basınçlar talep edilmekle beraber Atlas

Copco ürün gamımız müşterilerimizin tüm ihtiyaçları

karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiştir.”

Tekstil sektöründe üreticilere önerileriniz nelerdir?

“Kompresörü doğru boyutta seçmek çok önemli.

Aynı zamanda basınçlı havadan beklenen kalite

kompresör seçiminde önemli kriterlerden. Her

işletmenin ihtiyacı farklıdır. İşletmelerin ihtiyacına

yönelik seçilen, uygun ve doğru boyuttaki kompresörler

önemli oranlarda enerji tasarrufu sağlar.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelere,

ihtiyaçlarına uygun kompresör ve ekipmanları seçmelerine

yardımcı olabilmek ve enerji tasarrufuna

dair mevcut durumlarını ortaya koymak için Atlas

Copco Kompresör Tekniği olarak ücretsiz mühendislik

hizmetleri sunuyoruz ve dileyen işletmelere doğru

seçimleri yapabilmeleri için danışmanlık hizmeti de

sunuyoruz. Ek olarak ultrasonik debi ölçüm sistemimiz

ile ölçümlemeler yaparak müşterilerimizdeki eski

veya verimsiz kompresörlerin yerine daha verimli ve

ihtiyaçlarına yönelik yeni teknolojilerimizi sunuyoruz.

Yapmış olduğumuz enerji ve debi ölçümlemeleri

sayesinde yüzde 40’lara varan enerji verimliliği elde

edebiliyoruz, bu şeklide verimlilik sağladığımız çok

sayıda başarı öyküsü bulunmaktadır.”

Sektörün enerji verimliliği konusuna yaklaşımı nasıl

değerlendiriyorsunuz?

“Sektörün gittiği yön, enerji verimliliği odaklı diyebilirim.

Üretim yapan işletmelerin sahip oldukları

makine parklarının çalışma verilerinin toplanması

ve net bilgiye dönüşmesi daha da büyük önem

taşımaya başladı. Çünkü toplanan veriler ile doğru

bilgiye ulaşmak, büyük tasarruflar ortaya çıkartmak

mümkün. Bunu sağlayan Merkezi kontrolcülerimiz ile

kompresörleri en verimli noktalarında çalıştırmak, bilgilerin

sürekli olarak takip edilebilmesi için otomasyon

sistemlerine veri aktarmak, geriye dönük trend

grafik ve dataların elde edilebiliyor olması müşterilerimizin

verimliliklerini sürdürülebilir kılmakta.”

pressors are used alone or centrifugal +

variable speed oil-free air compressors

are used together, which we call the

magic formula. In this system, while we

provide minimum base loads required

by clients with our centrifugal air

compressors, we scan fluctuations in the

compressed air line with our drive air

compressors. As a result, we reduce the

possible blow-off air in the centrifugal

air compressors to zero and at the same

time provide constant compressed

air. As the fluctuation of compressed

air decreases, the saving is increased.

Although pressures between 6bar (g)

and 10 bar (g) are generally demanded

by companies in textile industry, Atlas

Copco product range is designed to

meet all the needs of our clients.

What would you recommend to

producers in textile industry?

Selecting the right size air compressor

is very important. In addition, the

quality expected from compressed air

is one of the most important criteria in

air compressor selection. The needs of

each business are unique. Air compressors

of suitable and right size, selected

for the needs of the businesses provide

significant energy savings. Atlas Copco

Air Compressors offers free engineering

service in order to help businesses

operating in the textile industry to opt

for air compressors and equipment that

fit their needs, and to reveal where they

stand in terms of energy saving. Atlas

Copco also offers consulting service to

businesses on demand in order to help

them to make the right choice. Moreover,

by making measurements with

our ultrasonic flow rate measurement

system, we offer more efficient and

more suitable new technologies to our

clients, who might need to replace their

old or inefficient air compressors. We

have achieved many successful results

where up to 40% energy efficiency was

attained due to energy and flow rate

measurements we have performed.

What are your assessments about the

sector’s approach to energy efficiency?

The industry is going to a direction with

a focus on energy efficiency. It is getting

more and more important that the

data collected from machinery parks

owned by manufacturing companies

is transformed into explicit information.

Because with the data collected, it is

possible to get accurate information

and to realize great savings. Our clients’

productivity becomes sustainable by

operating the air compressors at their

most efficient states thanks to our cent-

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


70

PANORAMA

Kaliteli üretim noktasında belgelendirme nasıl bir

öneme sahip?

Ülkemizde sektör tam anlamıyla düzenlenmiş

durumda değil. Belgelendirme ve ölçümlemeler

odaklı alınması gereken çok yol olduğunu düşünüyoruz.

Endüstrinin ürün yatırımı yaparken marka

beyanından öte ürünün sahip olduğu belgeleri ve

test sonuçlarını incelemesi, en uygun ve en verimli

kompresör ile bulaşmasını sağlayacaktır. Üreticiler

kaliteli üretim yapmak istiyorlarsa bu konu büyük

önem kazanıyor. Atlas Copco Kompresör Tekniği

yağsız hava kompresörleri, ISO 8573-1 CLASS 0

(2010) ve ISO 22000 sertifikası ile uyumlu yüzde 100

saf ve temiz hava sağlar. Bu da sıfır kirlenme riski,

sıfır hasarlı ürün riski, sıfır arıza süresi riski ve şirketinizin

büyük emeklerle kazandığı itibarına sıfır zarar

gelme riski anlamına gelir. En güncel hava kalitesi

endüstri standardı olan ISO 8573-1 CLASS 0’a (2010)

uyumlu şekilde sertifika alan dünyanın ilk kompresör

üreticisiyiz. Aynı zamanda eksiksiz bir tedarikçiyiz;

yani tekstil üretimi sürecindeki her uygulama için

uçtan uca basınçlı hava çözümleri sunuyoruz. Tüm

ihtiyaçları karşılayan güvenilir bir çözümü tek noktadan

sunarak müşterilerimizin verimliliğine katkıda

bulunuyor ve içlerinin rahat olmasını sağlıyoruz.”

Eklemek istedikleriniz, mutlaka vurgulamak istediğiniz

konuya dair bilgiler…

“Enerji maliyetlerinin her geçen gün arttığı ve yaşadığımız

dünyanın geleceğini bugünden düşünmek

zorunda olduğumuz bu günlerde Tekstil sektörünün

ihtiyacı olan kaliteli hava üretimini minimum enerji

sarfiyatı maksimum verimle sağlayan bütün ekipmaları

sunan bir firmayız. Bununla birlikte her sektörde

olduğu gibi veri toplama ve veri analiz etme, verimde

sürekliliği sağlamak için önemli bir ihtiyaç haline

gelmiştir. Atlas Copco olarak bu ihtiyacı otomasyona

uyumlu merkezi kontrolcülerimiz ve yazılımlarımızla

karşılamaktayız. Geniş ürün yelpazemiz ve yetişmiş

uzman ekiplerimizle müşterilerimizin ihtiyacını belirlemek,

verimlilik noktalarını tespit ederek en uygun

ekipmanları seçerek iş ortaklarımıza destek olmaya

devam edeceğimizi vurgulamak isterim.”

ral controllers, by transferring data to

automation systems to monitor information

flow and by being able to obtain

retrospective trend graphics and data.

How important is certification in terms of

production quality?

In our country, the textile industry is not

fully regulated. We think there is still a lot

to be done in terms of documentation

and measurements. If textile companies

examine documents and test results of

a product rather than just the statement

of the brand while making an investment,

then they will be able to find the

most suitable and most efficient air

compressor for themselves. The manufacturers

should attach great importance

to this matter, if they want to produce

high quality products. Atlas Copco oilfree

air compressors, which are compliant

with ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) and

ISO 22000 certification, provide 100%

pure and clean air. This means bearing

no risk of contamination, damaged or

unsafe products, losses from operational

downtime or jeopardizing your company’s

well-earned reputation. We are

the world’s first air compressor manufacturer

to receive certification according

to the latest edition of the industry standard

of air purity: ISO 8573-1 CLASS 0

(2010). We are also a thorough supplier;

that is, we offer end-to-end compressed

air solutions for every application in the

textile production process. We contribute

to the productivity of our clients and

ensure their peace of mind by offering

a reliable solution that meets all the

needs from a single point.

Is there anything else you would like to

add or any more details you would like

to emphasize?

Today, where energy costs are increasing

day by day and we have to think

about the future of the world we live

in starting from today, we are a company

that offers all the equipment that

provides the quality air production that

the textile industry needs with minimum

energy consumption and maximum

efficiency. However, as in every sector,

data collection and data analysis have

become important to ensure continuity

in efficiency. At Atlas Copco, we meet

this need with our automation-compatible

central controllers and software.

I would also like to emphasize that we

will continue to support our business

partners by determining the needs of

our customers, identifying the efficiency

points and choosing the most suitable

equipment with our wide product range

and trained expert teams.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


72

PANORAMA

Mimsan, sürdürülebilir yaşamı destekliyor

Mimsan; çevre dostu özellikleriyle sürdürülebilir yaşamı destekleyen

yeni nesil pelet kazanları ile ürün portföyünü genişletti.

Isıtma sektörüne yönelik ileri teknoloji ürünleri ile

müşterilerine; konfor, güvenlik ve verimlilik sunan

Mimsan, yeni ürünü olan Pelet Kazanları ile ürün

portföyünü genişletti. Estetik dizaynı ve çevre dostu

özellikleri ile tüketicilerden tam not alan “Göknar

serisi pelet kazanlar”, üst segment bir ürün

olarak göze çarpıyor.

PELET YAKIT, ENERJİ KAYBINI ÖNLÜYOR

Çevreci teknolojileri ile sürdürülebilir yaşama katkı

sağlamayı hedefleyen MİMSAN, Pelet Kazan

teknolojileriyle de çevreci bir yaklaşım benimsiyor.

Diğer yakıtlara göre yüzde 30’lara varan

oranlarda daha tasarruflu olan pelet yakıt hem

ekonomik hem de çevreci yakıt sınıfında yer alıyor.

Sıkıştırılmış talaş, ağaç kabuğu, zirai ürünler,

fındık, badem, ceviz kabuğu gibi maddelerden

yapılan pelet yakıtlar aynı zamanda yanma

sonucu oluşan enerjinin yüzde 95’inin kullanımına

da olanak sağlayarak, enerji kaybını önlüyor.

Uzun ömürlü, çevreci ve ısıtma da yüksek verim

sağlayan “Göknar serisi pelet kazanlar”, 25 kW ve

35 kW kapasite aralığında, iç ve dış mekân alternatifleriyle

ve 4 farklı modelde üretiliyor.

YÜZDE 95’E VARAN VERİMLİLİK

“Göknar serisi pelet kazanlar”, kompakt tasarımı ile

kolay kurulum avantajı; manuel veya opsiyonel olarak

sunulan otomatik türbülatör temizleme sistemi

ve dijital kontrol paneliyle de kullanım kolaylığı ve

yüksek konfor sunuyor. Kazan su sıcaklığını devamlı

olarak kontrol eden emniyet termostatı, kazanın

yüksek sıcaklıklara ulaşıp, buhara kalkmasını önlüyor.

Yüksek kapasiteli baca vakum fanları sayesinde

yakıt-hava karışımının hassas kontrolü sağlanarak,

ideal verim elde ediliyor. Aynı zamanda kazana

özel tasarlanan brülör sistemi ile ısıtmada yüzde

95’lere varan oranlarda verimlilik sağlanıyor. Titreşim

önleyici, emniyet valfi, gaz basınç anahtarı, gaz akış

kontrolü, alev sensörü ve hava basınç anahtarı gibi

özelliklerle donatılan “Göknar serisi pelet kazanlar”,

kullanıcılarına üst düzey güvenlik de sunuyor.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


74

PANORAMA

Pamuk Pazarı Esasları ve

Fiyatlara Genel Bakış

Cotton Market Fundamentals &

Price Outlook

SON FİYAT HAREKETLERİ

Referans fiyatlardaki hareketler geçtiğimiz ay

karışık yollar izledi.

• Aralık vadeli NY/ICE kontratı Ağustos’un ikinci

yarısında yükseldi, ancak ayın son haftasında

%12 değer kaybetti (29 Ağustos ve 2 Eylül arasında

117’den 103 cent/lb’ye). Daha yakın zamanda

değerler 101 ile 105 cent/lb arasında işlem gördü.

• Ayın büyük bölümünde yükseldikten sonra, A

Endeks de 134 cent/lb’den 122 cent/lb’ye gerileyerek

Ağustos ayının sonlarına doğru düştü.

• Çin Pamuk Endeksi (CC 3128B), Ağustos ortasından

bu yana tüm pamuk referanslarından

en düşük seviyede seyreden oldu. Fiyatlar yakın

zamanda biraz daha düşerek güncel değerler

Ocak 2021’den bu yana görülen en düşük

seviyelere ulaştı (103 cent/lb, o tarihte NY/ICE

vadeli işlemlerden 26 cent/lb daha yüksekti).

CC Endeksi geçtiğimiz ay yerel bazda 15.650 ile

16.000 RMB/ton arasında işlem gördü. RMB dolar

karşısında 6.75’ten 6.95 RMB/USD’ye geriledi.

• Hindistan spot fiyatları (Shankar-6 kalitesi) Haziran

sonundan bu yana en yüksek referans değer

oldu (Doğu Asya limanlarına yapılan sevkiyatları

da içeren A Endeksi geçtikten sonra). Geçen ay,

değerler 158’den 143 cent/lb’ye veya 96.000’den

89.000 INR/candy’ye biraz geriledi. Hint rupisi USD

karşısında 80 INR/USD civarında sabit kaldı.

• Sellerin patlak vermesiyle, Pakistan spot

fiyatları Ağustos sonunda 102’den 127 cent/

lb’ye yükseldi. Daha yakın zamanda, fiyatlar

117 cent/lb’ye kadar geriledi. Yerel birimlerde

fiyatlar 18.000’den 22.000 PKR/maund’a yükseldi.

Pakistan rupisi geçtiğimiz ay USD karşısında

215’ten 230 PKR/USD’ye geriledi.

ARZ, TALEP VE TİCARET

En son ABD Tarım Bakanlığı raporu, 2022/23 küresel

üretim için artış (+1,4 milyon balya ile 118,4 milyona)

ve 2022/23 küresel işletme kullanımı için düşüşe

(-460,000 balya ile 118,6 milyona) yer verdi.

Tarihsel rakamlarda yapılan revizyonların yanı sıra,

bu değişiklikler ABD Tarım Bakanlığının 2022/23

kapanış stokları tahminini 2,0 milyon balya (84,8

milyona) artırdı. Pakistan’daki sel Pakistan üretim

tahminini -700.000 balya aşağı çekti (5,5 milyona).

Ülke düzeyindeki bir başka önemli değişiklik, ekim

alanlarındaki yukarı yönlü ciddi revizyon nedeniyle

(Ağustos rakamına göre +1,3 milyon acre)

mahsul tahmininin +1,3 milyon balya (13,8 milyo-

Recent price movement

Movement in benchmark prices was mixed

over the past month.

• The December NY/ICE futures contract climbed

higher in the second half of August, but it

lost 12% in the last week of the month (from 117

to 103 cents/lb between August 29th and September

2nd). More recently, values have been

trading between 101 and 105 cents/lb.

• After rising most of the month, the A Index

also fell near the end of August, dropping

from 134 to 122 cents/lb.

• The China Cotton Index (CC 3128B) has been

the lowest of all cotton benchmarks since the

middle of August. Prices moved slightly lower

recently, with current values touching the

lowest levels since January 2021 (103 cents/

lb, when they were 26 cents/lb higher than the

NY/ICE Nearby). The CC Index traded between

15,650 and 16,000 RMB/ton in domestic terms

over the past month. The RMB weakened against

the dollar from 6.75 to 6.95 RMB/USD.

• Indian spot prices (Shankar-6 quality) have

been the highest benchmark since late June (after

surpassing the A Index, which includes shipment

to East Asian ports). Over the past month,

values eased slightly, from 158 to 143 cents/lb or

from 96,000 to 89,000 INR/candy. The INR was

steady against the USD, around 80 INR/USD.

• With the outbreak of flooding, Pakistani spot

prices increased from 102 to as much as 127

cents/lb by the end of August. More recently,

prices retreated to 117 cents/lb. In domestic terms,

prices increased from 18,000 to 22,000 PKR/

maund. The PKR weakened against the USD,

from 215 to 230 PKR/USD over the past month.

Supply, Demand & Trade

The latest USDA report featured an increase for

2022/23 global production (+1.4 million bales to

118.4 million) and a decrease for 2022/23 global

mill-use (-460,000 bales to 118.6 million). Along

with revisions to historical figures, these changes

boosted the USDA’s forecast for 2022/23 ending

stocks by 2.0 million bales (to 84.8 million). Flooding

in Pakistan pulled the forecast for Pakistani

production - 700,000 bales lower (to 5.5 million).

Another major country-level change was for

the U.S., where the crop estimate increased

+1.3 million bales (to 13.8 million) due to a large

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


76

PANORAMA

na) arttığı ABD için yapıldı. Dikkate değer diğer

değişiklikler arasında Avustralya (+500.000 balya

ile 6,0 milyona), Çin (+500.000 ile 28,0 milyona),

Türkiye (+100.000 ile 4,4 milyona), Togo (-105.000

ile 105.000’e) ve Özbekistan (-200.000 ile 2,7

milyona) için yapılan güncellemeler yer aldı. Ülke

bazında ve işletme kullanımına yapılan en büyük

değişiklikler arasında Pakistan (-400.000 balya ile

10,5 milyona) ve Vietnam (-100.000 ile 6,8 milyona)

yer aldı. Küresel ticaret tahmini 44,6 milyon

balyalık seviyesinde değişmeden kaldı. İthalat

rakamları Türkiye (-100.000 balya ile 4,8 milyona)

ve Vietnam için (-100.000 balya ile 6,9 milyona)

düşürüldü, ancak Pakistan için (+200.000 balya

ile 5,0 milyona) artırıldı. İhracat rakamı Brezilya

için düşürülürken (-700.000 balya 8,6 milyona),

Meksika (+100.000 balya ile 500.000’e), Avustralya

(+200.000 balya ile 6,4 milyona) ve ABD (+600.000

balya ile 12,6 milyona) için arttı.

upward revision in planted acreage (+1.3 million

acres relative to the August number). Other

notable changes included updates for Australia

(+500,000 bales to 6.0 million), China (+500,000

to 28.0 million), Turkey (+100,000 to 4.4 million),

Togo (-105,000 to 105,000), and Uzbekistan

(-200,000 to 2.7 million). At the country-level, the

largest changes for mill-use were for Pakistan

(-400,000 bales to 10.5 million) and Vietnam

(-100,000 to 6.8 million). The global trade estimate

was unchanged at 44.6 million bales. Import

figures were lowered for Turkey (-100,000 bales

to 4.8 million) and Vietnam (-100,000 to 6.9 million)

but were increased for Pakistan (+200,000

to 5.0 million). The export figure was lowered for

Brazil (-700,000 bales to 8.6 million) but increased

for Mexico (+100,000 to 500,000), Australia

(+200,000 to 6.4 million), and the U.S. (+600,000

bales to 12.6 million).

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


12-15 EKİM 2022

OCTOBER 12-15, 2022


78

PANORAMA

FIYATLARA BAKIŞ

Pamuk referans değerleri arasındaki geleneksel

ilişkiler son aylarda tersine döndü. Genelde A

Endeksten 15-20 cent/lb daha yüksek seviyelerde

işlem gören CC Endeksi, Ağustos ortasından bu

yana en düşük uluslararası fiyat oldu. Geleneksel

olarak NY/ICE vadeli işlemler (Aralık şu anda 105

cent/lb seviyesinde) yakınında işlem gören Hint

spot fiyatları (Shankar-6 kalitesi), Haziran sonundan

bu yana en yüksek referans oldu (şu anda

143 cent/lb civarında ve Doğu Asya limanlarına

teslimatı içeren A Endeksi kolayca aşıyor). Dünyanın

geri kalanına kıyasla Çin fiyatlarında yaşanan

düşüş yeni hasat yılında ticareti etkileyebilir. Çin

normalde dünyanın en büyük pamuk elyafı ve

ipliği ithalatçısıdır. Ancak, önemli ölçüde düşen

yerli fiyatlar yurt içinde yetiştirilen elyafın tüketimini

teşvik ederken ithalattan vazgeçirmelidir. Geçen

hasat yılında, Çin çırçırları agresif bir şekilde kütlü

pamuğu yüksek fiyatlardan satın aldı. Tedarik

zincirinin sonraki aşamalarında yaşanan fiyat

anlaşmazlıkları bu elyafın çoğunun iplik fabrikalarına

akmasını engelledi. Sonuç olarak özel (rezerv

olmayan) stoklarda rekor birikim gerçekleşti. Bu

stoklar Çin pazarında baskı oluşturan muhtemel

bir faktör olarak değerlendirilebilir. ABD’nin

Sincan’dan tedarik yasağı bir başka potansiyel

etkendir, ancak Çin fiyatlarının diğer pazarlardan

daha düşük olması nedeniyle, elyaf ve iplik

ithalatlarındaki düşüş Çin stoklarını da eritebilir.

Çin rezerv stoklarını erittiğinde (2015/16-2018/19),

Çin ithalatı 4,4 milyon balyaya (2015/16) kadar

düştü. O zamandan beri Çin, 12,9 milyon balya

(2020/21) ithal etti. Çin 2021/22’de 7,8 milyon balya

aldı ve 2022/23’te 9,0 milyon balya ithal etmesi

bekleniyor. ABD mahsulünün 2022/23’te önceki

yıla göre 3,7 milyon balya daha düşük olması

bekleniyor. Çin, 2015/16 seviyelerine yakın ithalat

hacimlerine geri dönerse, daha küçük ABD

hasadından kaynaklanan ihraç edilebilir arzdaki

daralmayı ortadan kaldırabilir. Yurt içi ve yurt dışı

elyaf fiyatları arasındaki rekabetin de etkilediği

Çin iplik ithalatı şimdiden düştü. Mevcut olan son

verilere göre (Temmuz 2022), sevkiyatlar yıldan

yıla -%41 düşerek on yılın en küçük aylık hacmine

(2012’den beri) ulaştı. Çin, ipliğinin çoğunu

Vietnam’dan tedarik ediyor (2021/22 hasat yılında

%48 oranında) ve düşük Çin iplik ithalat talebinin

olası bir sonucu da, Vietnam’dan (dünyanın üçüncü

büyük pamuk alıcısı) daha düşük elyaf ithalat

talebi olabilir. Diğer talep odaklı endişeler arasında

Çin’in büyük nüfuslu merkezlerindeki bir başka

kapanma, Avrupa’da artan enerji maliyetleri ve

ABD Merkez Bankası yetkililerinden merkez bankasının

faiz oranlarını artırmaya devam etmeye hazır

olduğuna dair yenilenen göstergeler yer alıyor.

ABD, AB ve Çin, bitmiş pamuklu ürünler için dünyanın

en büyük tüketici pazarlarını temsil ediyor

ve bu gelişmelerin hiçbiri tedarik zincirinde geriye

dönük talebi desteklemiyor. Talep tarafındaki bu

endişelerin Pakistan’daki sel ile eş zamanlı olarak

alevlenmesi muhtemelen fiyatların o hafta keskin

bir şekilde düşmesinin nedenleriydi. Çin elyaf ve

iplik ithalatlarındaki potansiyel bir geri çekilme ile

yan yana geldiğinde, bu endişeler ihraç edilebilir

arzdaki daralmayı dengelemekten daha fazlasını

yapabilir. Ancak, yakın zamanda piyasada yaşanan

dalgalanmalar piyasadaki belirsizliğin altını

çiziyor. Piyasa ihraç edilebilir stokları ve talebin

karşı karşıya kaldığı pruva rüzgarlarını dengelemeye

çalışırken dalgalanma devam edebilir.

Price outlook

Traditional relationships among cotton benchmarks

flipped in recent months. The CC Index,

which traditionally trades at levels 15-20 cents/

lb higher than the A Index, has been the lowest

international price since mid-August. Indian spot

prices (Shankar-6 quality), which traditionally

trade near NY/ICE futures (December currently

at 105 cents/lb), have been the highest benchmark

since late June (currently near 143 cents/

lb, easily exceeding the A Index, which includes

delivery to East Asia ports). The decline in Chinese

prices relative to those from the rest of the

world may affect trade in the new crop year.

China is normally the world’s largest importer of

both cotton fiber and yarn. However, significantly

lower domestic prices encourage consumption

of domestically grown fiber and should

discourage imports. Last crop year, Chinese

gins aggressively purchased seed cotton at

elevated prices. Disagreements about downstream

prices prevented much of that fiber from

flowing to spinning mills. A result was the record

accumulation of private (non-reserve) stocks.

Those supplies are a likely factor weighing on

the Chinese market. The U.S. ban on sourcing

from Xinjiang is another potential contributor,

but with Chinese prices lower than those in other

markets, Chinese inventories could be drawn

down while imports of fiber and yarn could

fall. When China drew down its reserve stocks

(2015/16-2018/19), Chinese imports fell as low as

4.4 million bales (2015/16). Since then, China has

imported as much as 12.9 million bales (2020/21).

China brought in 7.8 million bales in 2021/22 and

is forecast to import 9.0 million bales in 2022/23.

The U.S. crop is forecast to be 3.7 million bales

lower year-over-year in 2022/23. If China were

to return to import volumes near 2015/16 levels,

it could erase the tightness in exportable supply

stemming from a smaller U.S. crop. Chinese yarn

imports, which also involve competition between

domestic and international fiber prices, have

already fallen. In the latest available data (July

2022), shipments were down -41% year-over-year,

dropping to the lowest monthly volume in

ten years (since 2012). China sources much of its

yarn from Vietnam (48% share during the 2021/22

crop year), and a possible consequence of

lower Chinese yarn import demand could be

lower fiber import demand from Vietnam (world’s

third largest destination). Other demand-side

concerns include another lockdown in a majör

Chinese population center, surging energy

costs in Europe, and renewed indications from

Federal Reserve officials that the central bank is

prepared to continue to increase interest rates.

The U.S., the E.U., ant China represent the world’s

largest consumer markets for finished cotton

goods, and none of these developments are

supportive of downstream demand. These demand-side

concerns flared simultaneously with

the flooding in Pakistan and were likely reasons

why prices decreased sharply that week. When

paired with a potential pullback in Chinese fiber

and yarn imports, downstream concerns could

more than offset tightness in exportable supply.

However, recent market volatility underlines uncertainty

in the market. Volatility could continue

as the market struggles to balance exportable

stocks against headwinds for demand.

TEKSTİL & TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................

One year EURO 100

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 360 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ

Check is enclosed / Çek ektedir.

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.

Credit card no / Kredi kartı no :

Security number / Güvenlik numarası :

Name of the card holder

Kart sahibinin adı-soyadı

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................

YURTİÇİ BANKA

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

GARANTİ BANKASI

GÜNEŞLİ ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 295

HESAP NO: 6293152

IBAN NO:

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52

BANK ACCOUNT NO ( EURO )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073622

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22

BANK ACCOUNT NO ( USD )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073623

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.tekstilteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!