27.10.2022 Views

Halloween

One of the most popular holidays in English speaking countries is Halloween. Let’s find out more about the traditions and history of this fun holiday. Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

One of the most popular holidays in English speaking countries is Halloween.
Let’s find out more about the traditions and history of this fun holiday.

Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STERK ENGELS<br />

Extra assignment<br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2<br />

<strong>Halloween</strong><br />

One of the most popular holidays in English speaking countries is <strong>Halloween</strong>.<br />

Let’s find out more about the traditions and history of this fun holiday.


<strong>Halloween</strong><br />

One of the most popular holidays in English speaking countries is <strong>Halloween</strong>.<br />

Let’s find out more about the traditions and history of this fun holiday.<br />

Have fun!<br />

1 Vocab<br />

First, check out the vocabulary. Match the words with the pictures below.<br />

costumes – candy – spider – scarecrow – Jack o’Lantern – harvest<br />

– ghosts – bonfire – saints - trick or treat<br />

2 Watch<br />

Now you are going to watch a video about the history and traditions of <strong>Halloween</strong>.<br />

Take notes below about what learn about:<br />

a. The Celtic roots of <strong>Halloween</strong>:<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

b. The Roman influence on <strong>Halloween</strong>:<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


c. How <strong>Halloween</strong> got a place in American culture:<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

d. How people celebrate <strong>Halloween</strong> today:<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

Discuss your answers with a classmate. Help each other to get as much information about<br />

<strong>Halloween</strong> as you can.<br />

3 Kahoot!<br />

Now let’s see who knows most about <strong>Halloween</strong>.<br />

Play the Kahoot! and show how much you have learned from the video.<br />

Go to and fill in the game pin.<br />

4 Vlog<br />

Now it’s time to show what you know. You are going to create a short vlog (3-10 minutes) about<br />

<strong>Halloween</strong>. You can choose what you are going to discuss in your vlog, but here are some<br />

suggestions:<br />

1. How do you plan to celebrate <strong>Halloween</strong>? Give specifics.<br />

2. Make a vlog on how to carve a pumpkin – even if you haven’t done it before: a first-time<br />

pumpkin carving can be even more fun.<br />

3. Create a vlog on a <strong>Halloween</strong> dish: pumpkin soup or making your own trick-or-treat candy.<br />

4. Record your own trick-or-treating. Don’t forget the costume and the song.<br />

5. Make up some great <strong>Halloween</strong> party ideas to make the most of this holiday.<br />

6. Explain in your own words what the holidays and traditions are for <strong>Halloween</strong>.<br />

7. Share your thoughts on why you don’t celebrate <strong>Halloween</strong>, or feel like no one should<br />

celebrate <strong>Halloween</strong> at all.<br />

8. Compare <strong>Halloween</strong> to other holidays and festivals in honour of the dead and/or harvest.<br />

If you need more tips and ideas on how to create a vlog, go to<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Rubric<br />

WHAT SCORE POINTS<br />

Vertel over <strong>Halloween</strong><br />

in de vlog<br />

Veel en uitgebreide informatie over <strong>Halloween</strong>.<br />

Veel of uitgebreide informatie over <strong>Halloween</strong>.<br />

Voldoende informatie over <strong>Halloween</strong>.<br />

Onvoldoende informatie over <strong>Halloween</strong>.<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Grammatica/woordkeus Het gesproken Engels is<br />

… is (vrijwel) helemaal correct.<br />

… is redelijk correct.<br />

… is matig correct.<br />

… tekst zit vol fouten.<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Creativity<br />

De opdracht is op een leuke én originele manier<br />

uitgevoerd.<br />

De opdracht is leuk of origineel uitgevoerd.<br />

De opdracht is uitgevoerd, niet meer en niet<br />

minder.<br />

3<br />

2<br />

1<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Antwoordmodel <strong>Halloween</strong><br />

1 Vocab<br />

bonfire trick or treat harvest ghosts spider<br />

scarecrow saints costumes Jack o’Lantern candy<br />

2 Watch<br />

a 750bc the Celtics celebrated Samhain, one of their most important holidays on November<br />

1st. It marked the end of the harvest season and the beginning of winter. The night before,<br />

the Celts believed the people who died in the past year came back to haunt people and<br />

damage property. The Celtic priests built bonfires to combat the spirits. The people<br />

gathered round the fires wearing costumes of animals to scare them away and tell each<br />

other’s fortunes.<br />

750 jaar voor Christus vierden de Kelten Samhain, een van hun belangrijkste feesten,<br />

op 1 November. Hiermee was het oogstseizoen voorbij en begon de winter. De avond<br />

ervoor (31 oktober) geloofden de Kelten dat de geesten van overledenen mensen<br />

lastig kwamen vallen en schade veroorzaakten. De priesters staken grote vuren aan om<br />

de geesten op afstand te houden en de mensen trokken kostuums van dieren aan om de<br />

geesten te misleiden. Ze voorspelden elkaar de toekomst.<br />

b<br />

The Romans mixed two of their own holidays with the Celtic holiday. One was Feralia<br />

(a celebration of the dead) and the other Pomona (celebration of the Goddes of fruit<br />

and vegetables; possibly the origin to the tradition of ‘bobbing for apples’).<br />

De Romeinen combineerden twee van hun eigen feesten met Samhain. De ene was<br />

Feralia (een feest ter ere van de doden) en de andere ter ere van Pomona, de godin van<br />

fruit en groenten. Hier is wellicht de oorzaak te vinden van het ‘appel-happen’, een traditie<br />

die bij <strong>Halloween</strong> hoort.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


c<br />

The Catholic Church established a festival called All Saint’s Day on November 1st, also<br />

called. All Hallows or All-hallowmas. The night before came to be known as All Hallow’s<br />

Eve, or Hallowe’en. European immigrants took the traditional holiday with them when they<br />

went to America in the early 19th century.<br />

De Katholieke kerk stelde een feest in op 1 november, genaamd Allerheiligen. De avond<br />

ervoor werd All Hallow’s Eve, of Hallowe’en genoemd. De mensen die vanuit Europa naar<br />

Amerika trokken, namen de traditie mee.<br />

d<br />

In the last part of the 19th century the US tried to change the holiday, but this failed.<br />

People liked dressing up, eating food and trick or treating.<br />

In het laatste deel van de 19e eeuw werd er een poging gedaan om <strong>Halloween</strong> te<br />

veranderen in een feest over samenzijn, maar dit mislukte. Mensen vonden het veel te leuk<br />

om zich te verkleden en langs de deuren te gaan om snoep te verzamelen en een grap uit<br />

te halen bij mensen die geen snoep geven (trick or treat!).<br />

3 Kahoot!<br />

Om de Kahoot! te kunnen spelen kun je hier<br />

de game-pin genereren.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Wist je dat …<br />

Wist je dat de lesmethode STERK Engels elk hoofdstuk afsluit met een praktische opdracht<br />

voor zowel spreken als schrijven. Dit om de geleerde stof te verwerken en te laten zien wat de<br />

leerling heeft geleerd.<br />

Meer STERK Engels<br />

STERK Engels Foundations<br />

Voor (speciaal) basisonderwijs.<br />

STERK Engels VMBO<br />

Ervaar de kracht van interactieve instructies en de mogelijkheden van effectieve werkvormen<br />

bij klassikaal werken, afgewisseld met gepersonaliseerd leren.<br />

STERK Engels software<br />

Krachtige aanvulling op uw bestaande Engelse methode voor VMBO MAVO HAVO en VWO.<br />

STERK Engels Basics (Home)<br />

Thuis je Engels verbeteren.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!