23.03.2023 Views

Casino Life & Business Magazine edition 156

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No. 156 februarie / february 2023 www.casino-magazine.ro Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

16

ani

years

Pre]: 74,90 LEI

powered by

CEGS23

Tokero

Betswap

Oana Lis

The Only Romanian

Gambling Magazine

Awarded!


CENTRAL

EUROPEAN

GAMBLING

EXPO & CONFERENCE

SUMMIT

23

MAY 23-24, 2023

BUCHAREST, ROMANIA

details: redactie@casino-magazine.ro

CEGS

powered by

www.casino-magazine.ro


Best Magazine in the Gambling

Industry - Bucharest, Romania 2020

Media partner of the year -

Sofia, Bulgaria 2019

WE INNOVATE,

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2017

OTHERS

JUST COPY…

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2016

“Best Industry Publication”

nomination at the

International Gaming Awards -

London, UK 2011 & 2012

WWW.CASINO-MAGAZINE.RO


4

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

Noul parteneriat strategic dintre Net4Media și

PG Company / The new strategic partnership

between Net4Media and PG Company

Central European Gambling

Summit 2023 – CEGS23

ICE London 2023 stabilește un nou record,

deoarece participarea a depășit 40.000 /

ICE London 2023 sets new

record as attendance tops 40,000

Noua tendință în domeniul crypto /

The new trend in crypto

Opiniile privind modul de conformare, pentru

obligațiile de plată sau procedurile administrative,

recent stabilite, în activitatea jocurilor de noroc /

Opinions regarding the manner of compliance, for

payment obligations or administrative procedures,

recently established, in gambling activity

Marea deschidere ELDORADO®

BRÂNCOVEANU / The grand opening of

ELDORADO® BRÂNCOVEANU

Ordinul Președintelui ONJN nr. 86/2021 și

Notificarea Comisiei Europene / Order of

the President of ONJN no. 86/2021 and the

European Commission Notification

ZIUA EUROPEANĂ A PROTECȚIEI DATELOR

-28 Ianuarie 2023 - / EUROPEAN DATA

PROTECTION DAY -28 January 2023 -

10

16

20

26

32

36

38

44

46

50

54

60

62

66

70

72

Interviu GiocoNews – Dan Iliovici /

GiocoNews Interview – Dan Iliovici

Palace Casino

Betswap.gg – drumul spre succes /

Betswap.gg – the road to success

Rivers Casino Portsmouth

Un spațiu în care cultura, educația

și divertismentul se întâlnesc /

A space where culture,

education and entertainment meet

Formula 1

Alexander Shylko a câștigat trofeul POKERSTARS

PLAYERS NO-LIMIT HOLD’EM CHAMPIONSHIP

(PSPC) în Bahamas și premiul de 3,1 milioane de dolari

/ Alexander Shylko won the POKERSTARS PLAYERS

NO-LIMIT HOLD’EM CHAMPIONSHIP (PSPC) trophy in

the Bahamas, and the $3.1 million prize

Luna Februarie supranumită

Luna Iubirii / The Month of February

is called the Month of Love6

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

CASINO MAGAZINE Nr. 156

februarie 2023

Best Magazine in the

Gambling Industry

- Bucharest,

Romania 2020

Media partner of the year

- Sofia, Bulgaria 2019

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică,

fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare

a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele

din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2017

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2016

“Best Industry

Publication”

nomination at the

International Gaming

Awards - London,

UK 2011 & 2012

Media Project Manager

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Editor-in-chief

Mihnea Paul Popescu-Grisogono

mihnea.popescu@topengineering.ro

Senior Art Directing

Ionu] Nedelcu

Senior Editors

K.Sino, Poker Player, Laura Camelia,

Andra Adam (andra.adam@

casino-magazine.ro), Roxana Ene

(roxana.ene@ casino-magazine.ro)

Translator

Iris Popescu, Dorina Oprea

Photo

Iris Popescu, PhotoNXT,

Sabin Mali[evschi, Adrian Stoicoviciu,

Advertising

redactie@casino-magazine.ro

Printed by Everest

Published by

IRIS MULTIMEDIA

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Tel.: +40 744 428 866

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Publicatia

auditata

ISSN: 1843-3316

www.casino-magazine.ro


ROMBET

Strada Buzești, nr. 61, Bl. 6, Sc. 1,

Et. 6, Ap. 38 - București

e-mail: office@rombet.com

tel: + 40 (0)314 251 381

+ 40 (0)737 577 804


www.casino-magazine.ro

Casino Life & Business Magazine

POARTA CĂTRE

INDUSTRIA

JOCURILOR DE

NOROC


EDITORIAL / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

9

Epoca

evenimentelor

The era

of events

by K. Sino

Terminarea pandemiei a generat și generează o

dorință exacerbată a oamenilor de a se întâlni față în

față, unii cu mască alții fără.

S-a generat, astfel un veritabil curent de organizări,

un adevărat val gigantic de eveniment, care mai de

care mai mari, mai diverse și în locații mai interesante.

Dacă până mai ieri erau doar câteva evenimente

pe an, acum sunt evenimente, practic, în fiecare

săptămână, în destinații din ce în ce mai avangardiste.

Totul culminează cu ICE Londra, un eveniment la

care trebuie să ai picioarele antrenate căci mai mult

mergi decât stai de vorbă, dar totuși un eveniment

“must be there”. Un adevărat regal al industriei cu

care suntem onorați să fim parteneri de peste 9 ani.

Noi râmănem la evenimentele noastre tradiționale,

dar avem și niște surprize în pregătire.

The end of the pandemic generated and

generates an exacerbated desire of people to meet

face to face, some with a mask and some without.

In this way, a veritable current of organizations

was generated, a real gigantic wave of events, bigger

and more diverse and in more interesting locations.

If until yesterday there were only a few events a

year, now there are events practically every week,

in increasingly avant-garde destinations.

Everything culminates with ICE London, an event

where you have to have your legs trained because

you walk more than you talk, but still a „must be

there” event. A real king of the industry with whom

we are honored to be partners for over 9 years.

We stick to our traditional events, but we also

have some surprises in store.

www.casino-magazine.ro


10 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

Noul parteneriat strategic dintre

Net4Media și PG Company

extinde la nivel internațional o formulă nouă de colaborare care reunește

tehnologia avansată, inovația și profunda cunoaștere a exigențelor Operatorilor

din cele mai competitive piețe de Gambling din Europa.

By K.Sino

powered by

The new strategic partnership

between Net4Media and PG Company

expands internationally a new collaboration formula that brings together advanced

technology, innovation and deep knowledge of the demands of Operators in the

most competitive Gambling markets in Europe.

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 11

Într-un timp record, printr-o

abordare unitară focalizată

pe oferirea de soluții

tehnice complexe, am reușit

să promovăm împreună, atât

direct cât și prin participarea

la ExpoArena București și ICE

London, portofoliul de produse

conceput special pentru a da

un avantaj competitiv celor

care doresc să crească rapid la

un nivel incredibil flexibilitatea

ofertei către clienți, reducând

substanțial o mare parte din

costurile legate de instalări,

hardware, montaj sau prețurile

exagerate legate de banda

folosită pentru traficul de date

pentru streaming.

Soluția Net4Media este

folosită deja în România de

către majoritatea operatorilor

de Retail, gestionând de la distanță

peste 30000 de dispozitive

aflate în mii de agenții. De

asemeni este deja folosită cu

succes în Italia, iar în prezent

se află în diverse faze de implementare

sau negociere cu alți

noi operatori internaționali,

contribuția PG Company fiind

una importantă, promovată

prin noua divizie PGMedia,

special creată în cadrul acestei

colaborări.

Iată ce declară Dl. Liviu

Popovici, CCO al Net4Media:

‘’Societatea întreagă se digitalizează,

generațiile care vin

din urmă se dezvoltă într-un

mediu interactiv digital, iar

mediul de jocuri de noroc online

este deja o opțiune viabilă

în acest context. Operatorii de

jocuri de noroc retail sunt obligați

să se înscrie în acest trend

iar Net4Media vine să satisfacă

această nevoie. Multitudinea

de module tehnice complexe

dezvoltate pe platforma Net-

4Media precum și parteneriatele

încheiate cu diferiți furnizori

de platforme de jocuri

sau streamuri de evenimente

live oferă tuturor operatorilor

de jocuri de noroc soluții per-

Liviu Popovici

Președinte Romanian Bookmakers

CCO net4media

sonalizate pentru a se înscrie în

cursa digitalizării.

Unul din parteneriatele cu

totul speciale este cel cu PG

Company, unde creativitatea și

inovația produselor dezvoltate

de PG pun în valoare platforma

high-tech oferită de Net4Media.’’

Totodată PG Company

a reușit într-un timp relativ

scurt să aibă un segment de

piață important cu produsele

sale virtuale fiind specializată

în producția de curse de cai și

de câini cu imagini reale, alături

de care au debutat recent

și produse de loterie. Recent a

obținut și licență ONJN Clasa a

II-a și în curând aceste produse

foarte apreciate deja pe piața

In record time, through

a unified approach focused

on offering complex technical

solutions, we managed to

promote together, both directly

and by participating in

ExpoArena Bucharest and ICE

London, the product portfolio

designed specifically to give a

competitive advantage to who

want to quickly increase to an

incredible level the flexibility

of the offer to customers, substantially

reducing a large part

of the costs related to installations,

hardware, mounting

or excessive prices related to

the bandwidth used for data

traffic for streaming.

The Net4Media solution

is already used in Romania

by most Retail operators, remotely

managing over 30,000

devices located in thousands

of agencies. It is also already

successfully used in Italy, and

is currently in various phases

of implementation or negotiation

with other new international

operators, the contribution

of PG Company being

an important one, promoted

through the new PGMedia division,

specially created within

this collaboration.

Here is what declares Mr.

Liviu Popovici, CCO of Net-

4Media:

“The entire society is

digitalizing, the generations

coming after are developing

in a digital interactive environment,

and the online gambling

environment is already a

viable option in this context.

Retail gambling operators are

obliged to join this trend and

Net4Media comes to meet

this need. The multitude of

complex technical modules

developed on the Net4Media

platform as well as the partnerships

concluded with different

providers of game platforms

or live event streams

offer all gambling operators

customized solutions to join

the digitization race.

One of the very special

partnerships is the one with

PG Company, where the creativity

and innovation of the

products developed by PG enhance

the high-tech platform

offered by Net4Media.’’

At the same time, PG

Company managed in a relatively

short time to have an

important market segment

with its virtual products, specializing

in the production of

horse and dog races with real

images, alongside which lottery

products have recently

debuted. It recently obtained

an ONJN Class II license and

soon these highly appreciated

www.casino-magazine.ro


12 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

italiană de gambling vor fi disponibile

și în România.

Un alt motiv de mândrie și

bucurie pentru PG Company

este semnarea unui contract

de colaborare cu SportRadar,

care are la bază o integrare încrucișată

a produselor virtuale

ale celor două companii, astfel

încât ambele vor putea oferi în

peste 50 de țări toate jocurile

virtuale pe care le au împreună.

Domnul Massimo Esposito

– CEO PG Company, ne

împărtășește câteva considerațiuni

referitoare la contextul

general și la planurile de viitor:

„Ceea ce distinge parteneriatul

PG Company cu Net-

4media este viziunea comună

și focalizarea atenției pe detalii

legate de serviciile extrem de

competitive oferite și de dezvoltarea

de soluții complexe și

complete.

PG Company, prin acordul

cu Net4media, este capabilă

să ofere clienților săi posibilitatea

adaptării din mers la

noile exigențe ale unei piețe

de gaming care tocmai pentru

că evoluează rapid … nu este

întotdeauna foarte atentă la

detalii, la inovația tehnică și

logica comercială. Lucrăm concentrându-ne

spre viitor, fără a

neglija lucrurile bune realizate

în trecut. Credința în fuziunea

energiilor diverse ale clienților

noștri (care operează în prima

linie în contact cu clienții finali)

cu cele ale companiile noastre,

ne permite să facem față și să

rezolvăm în mod profesionist

orice nevoie a acestora.

Dacă ar fi să sintetizez ceea

ce ne unește…aș spune: ambiția,

dăruirea, determinarea

și dorința constantă de îmbunătățire!’’

Iată câteva detalii despre

cele două companii partenere:

Net4Media a pornit ca o

platformă de Digital Signage

concepută special pentru digitalizarea

industriei de jocuri

de noroc retail. Treptat s-a

dezvoltat într-un ecosistem

digital avansat de produse și

platforme software unice care

permit livrarea și administrarea

conținutului digital de orice

tip precum și managementul

întregii infrastructuri de echipamente

din mari rețele de

lanțuri de retail. Se poate asigura

astfel managementul și

controlul infrastructurii electrice,

controlul automatizat al

accesului persoanelor în locații

de jocuri de noroc în conformitate

cu legislația în vigoare,

platforme avansate de Video-

Conferințe și instrumente de

Massimo Esposito

CEO PG Company

E-Learning, sisteme inovative

de afișaj Jackpot, o rețea globală

CDN cu prezența pe mai multe

continente.

Practic având toate aceste

instrumente inovative înglobate

într-o singură platformă

orice operator de jocuri de

noroc capătă un avans competițional

imediat în piață datorită

următoarelor avantaje

cheie rezultate din utilizarea

acestei platforme:

l Costuri foarte scăzute

products already on the Italian

gambling market will also

be available in Romania.

Another reason for pride

and joy for PG Company is

the signing of a collaboration

contract with SportRadar,

which is based on a cross-integration

of the virtual products

of the two companies, so

that both will be able to offer

in more than 50 countries all

the virtual games that they

have them together.

Mister Massimo Esposito

– CEO PG Company, shares

with us some considerations

regarding the general context

and future plans:

“What distinguishes PG

Company’s partnership with

Net4media is the shared vision

and attention to detail

related to the highly competitive

services offered and the

development of complex and

complete solutions.

PG Company, through the

agreement with Net4media,

is able to offer its customers

the possibility of adapting on

the fly to the new demands of

a gaming market which, precisely

because it evolves rapidly

... is not always very attentive

to details, to technical

innovation and commercial

logic. We work focusing on

the future, without neglecting

the good things done in

the past. Believing in the fusion

of the diverse energies of

our clients (operating in the

front line in contact with the

final clients) with those of our

companies, allows us to face

and solve professionally any

of their needs.

If I were to summarize

what unites us...I would say:

ambition, dedication, determination

and the constant

desire to improve!’’

Here are some details

about the two partner companies:

Net4Media started as a

Digital Signage platform designed

specifically to digitize

the retail gambling industry.

It has gradually developed

into an advanced digital

ecosystem of products and

unique software platforms

that enable the delivery and

management of digital content

of any type as well as the

management of the entire

equipment infrastructure of

large retail chain networks.

It can thus ensure the management

and control of the

electrical infrastructure, the

automated control of people’s

access to gambling locations

in accordance with the

legislation in force, advanced

Video-Conference platforms

and E-Learning tools, innovative

Jackpot display systems,

a global network CDN with

presence on several continents.

Practically having all

these innovative tools embedded

in a single platform

gives any gambling operator

an immediate competitive

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 13

pentru dezvoltarea și administrarea

infrastructurii hardware

l Posibilitatea de a avea acces

imediat și practic nelimitat

la orice număr de produse și

furnizori noi de jocuri de noroc

l Costuri 0 și instant deployment

pentru orice produse noi

sau schimbări de produse în întreaga

rețea de locații de jocuri

de noroc

l Creșterea vânzărilor prin

instrumente avansate de promovare

a produselor și de retenție

a clienților

l O experiență superioară

pentru clienții operatorului

care pot acum interacționa direct

cu conținutul digital din

locațiile retail

l Personalizarea produselor

și a platformei după nevoile

fiecărui operator

Această platformă complexă

și extrem de intuitivă în

utilizare vine în întâmpinarea

marilor operatori de retail ca o

alternativă modernă complet

automatizată de management

a rețelei ce permite pe lângă

partea de scădere de costuri

și o importantă componentă

responsabilă de creșterea

veniturilor vitală în contextul

concurențial din ce în ce mai

acerb și al tendinței de creștere

a nivelului de taxare a industriei

de jocuri de noroc. În plus, experiența

unică oferită clienților

prin intermediul Net4Media

va contribui cu siguranță la

creșterea vânzărilor atât pe orizontală,

prin achiziția de noi

clienți, cât și pe verticală, prin

cross-selling.

Experiența de peste 20 ani

în industria de jocuri de noroc

a echipei de management a

Net4Media a permis indentificarea

facilă atât a nevoilor cât și

a provocărilor tehnice necesare

construirii acestui ecosistem

digital complex pentru orice

lanț de retail din industria de

jocuri de noroc.

Echipa de creație și dezvoltare

a Net4Media asigură

îmbogățirea continuă a platformei

cu noi facilități care să

vină și mai mult în suportul

operatorilor de jocuri de noroc

și asigurându-le elemente diferențiatoare

unice în piață.

Pentru viitorul apropiat avem

în plan lansarea unei noi componente

menită să genereze

venituri suplimentare provenite

de la terțe industrii și furnizori

veniți din afara industriei

de jocuri de noroc.

Pentru noi fiecare client

este unic și are nevoi unice

care necesită dezvoltare și implementare.

Nu suntem adepții

comercializării unei soluții

standard pentru toți ci de soluții

„tailor-made” pentru fiecare din

partenerii noștrii. Dezvoltăm

parteneriate din care ambele

părți au de câștigat întrucât

nevoile individuale ne ajută și

pe noi să ne perfecționăm și mai

mult platforma.

Suntem o companie tânără

dar complexitatea și unicitatea

platformei și modului în care

dezvoltăm parteneriatele ne-a

asigurat o expansiune deosebit

de rapidă, serviciile Net4Media

fiind deja disponibile pe 3 continente

și peste 10 țări.

Pentru a face față și a

susține acest ritm alert de dezvoltare

am încheiat parteneriate

strategice cu mari furnizori

globali de echipamente și telecom

și ne-am creeat propriile

linii de producție în Asia pentru

diverse tipuri de echipamente

și dispozitive IT.

PG Company - este o comedge

in the market due to the

following key advantages resulting

from the use of this

platform:

l Very low costs for developing

and managing the

hardware infrastructure

l The ability to have immediate

and practically unlimited

access to any number

of new gambling products

and providers

l Zero costs and instant

deployment for any new

products or product changes

across the entire network of

gambling locations

l Increase sales through

advanced product promotion

and customer retention tools

l A superior experience

for the operator’s customers

who can now interact directly

with digital content in retail

locations

l Customizing the products

and the platform according

to the needs of each operator

This complex and extremely

intuitive to use platform

meets the large retail

operators as a modern fully

automated network management

alternative that allows,

in addition to the cost reduction

part, and an important

component responsible for

increasing the vital income

in the increasingly competitive

context the fiercest and

of the trend of increasing the

level of taxation of the gambling

industry. In addition,

the unique experience offered

to customers through

Net4Media is sure to help increase

sales both horizontally

through new customer acquisition

and vertically through

cross-selling.

Net4Media’s management

team’s over 20 years of

experience in the gambling

industry made it easy to identify

both the needs and the

technical challenges needed

to build this complex digital

ecosystem for any retail chain

in the gambling industry.

Net4Media’s creative and

development team ensures

the continuous enrichment

of the platform with new features

to further support gambling

operators and provide

them with unique differentiators

in the market. In the

near future we plan to launch

a new component designed

to generate additional revenue

from third-party industries

and suppliers outside

the gambling industry.

For us each client is

unique and has unique needs

that require development

and implementation. We are

not fans of selling a standard

solution for everyone, but of

„tailor-made” solutions for

each of our partners. We develop

win-win partnerships

as individual needs help us

to further refine our platform.

We are a young company,

but the complexity and

uniqueness of the platform

and the way we develop partnerships

have ensured us a

particularly rapid expansion,

with Net4Media services already

available on 3 continents

and over 10 countries.

To deal with and support

this rapid pace of development,

we have entered into

strategic partnerships with

major global equipment and

telecom suppliers and created

our own production lines

in Asia for various types of IT

www.casino-magazine.ro


14 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

panie de producție și management

de software specializată

în dezvoltare și în distribuția de

sisteme și platforme de jocuri

de noroc.

Compania oferă patru linii

de activitate: PGVirtual, PG-

Platform, PGAggregator și cel

mai recent născut: PGMedia.

PGVirtual se ocupă cu dezvoltarea

și distribuția de jocuri

virtuale pentru sectorul de

jocuri de noroc. Jocurile virtuale

oferite de PGVirtual includ o

mare varietate de jocuri de cazinou,

pariuri sportive și jocuri

de loterie.

PGPlatform, o soluție de

joc globală, personalizabilă și

avansată din punct de vedere

tehnologic care permite cel

mai bun management al rețelelor

de utilizatori care, prin

funcționalitățile sale intuitivitatea

și maleabilitatea sistemului,

permit un acces extrem de

dinamic și flexibil la toate secțiunile

de joc.

PGAggregator, un container

de produse care include atât

jocuri dezvoltate intern, cât și o

gamă întreagă de produse de

gaming oferite de partenerii săi.

Aici merită menționate

toate produsele virtuale ale

SportRadar care împreună

cu cursele de cai și de câini

ale PG Company reprezintă o

ofertă excelentă pentru clienții

oricărui operator.

PGMedia este o platformă

CMS, care oferă o gamă largă

de funcții de management,

conținut și distribuție media

online. Platforma este concepută

pentru a oferi clienților

o soluție completă pentru

crearea, gestionarea și distribuirea

conținutului multimedia

online.

Sistemul de management al

conținutului permite operatorilor

să facă acest lucru într-un

mod care în trecut putea părea

de neimaginat, permițând

crearea de nivele multiple de

autoritate cu posibilitatea de

a gestiona simultan întreaga

rețea sau de a descentraliza

managementul la nivel de regiune

sau chiar de agenție. În

plus, PGMedia pune la dispoziția

partenerilor și o rețea

de livrare de conținut (CDN)

care permite utilizatorilor operatori

de pariuri și cazinouri să

ofere utilizatorilor lor cea mai

bună experiență de joc posibilă.

CDN-ul este un sistem

distributiv de servere, reducând

astfel timpii de încărcare și îmbunătățind

experiența utilizatorului.

equipment and devices.

PG Company - is a software

production and management

company specializing

in the development and

distribution of gaming systems

and platforms.

The company offers four

lines of activity: PGVirtual,

PGPlatform, PGAggregator

and the most recently born:

PGMedia.

PGVirtual deals with the

development and distribution

of virtual games for the

gambling sector. The virtual

games offered by PGVirtual

include a wide variety of casino

games, sports betting and

lottery games.

PGPlatform is a global,

customizable and technologically

advanced game solution

that allows the best management

of user networks that,

through its functionality, intuitiveness

and system malleability,

allow extremely dynamic

and flexible access to

all game sections.

PGAggregator is a product

container that includes both

internally developed games

and a whole range of gaming

products offered by its partners.

Here it is worth mentioning

all of SportRadar’s virtual

products which together with

PG Company’s horse and dog

racing are a great deal for any

operator’s customers.

PGMedia is a CMS platform

that offers a wide range

of online media management,

content and distribution

functions. The platform is designed

to provide customers

with a complete solution for

creating, managing and distributing

online multimedia

content.

The content management

system allows operators to do

this in a way that may have

seemed unimaginable in the

past, allowing the creation of

multiple levels of authority

with the ability to manage the

entire network simultaneously

or to decentralize management

to a region or even agency

level. In addition, PGMedia

also provides partners with

a content delivery network

(CDN) that enables betting

operators and casinos to provide

their users with the best

possible gaming experience.

The CDN is a distributed system

of servers, thus reducing

loading times and improving

the user experience.

www.casino-magazine.ro


event / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 15

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro


16

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Central European Gambling

Summit 2023 – CEGS23

“ERA DIGITALĂ ȘI GAMBLINGUL TRADIȚIONAL”

“DIGITAL ERA AND TRADITIONAL GAMBLING”

“ERA DIGITALĂ ȘI GAMBLINGUL TRADIȚIONAL”,

cea de-a 11a ediție a Central European Gambling

Summit și a 2a însoțită de expoziția boutiquestyle

B2B va avea loc la București în perioada

23-24 mai.

By K.Sino

Under the title “DIGITAL ERA AND TRADITIONAL

GAMBLING”, the 11th edition of the Central

European Gambling Summit and the 2nd

accompanied by the boutique-style B2B exhibition

will take place in Bucharest on May 23-24.

www.casino-magazine.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 17

Locația de desfășurare este Magic Place Grant din Crângași,

locație proaspăt renovată și care va pune la dispoziția expozanților

trei saloane, cu unul mai mult decât la ediția precedentă.

Evenimentul internațional cuprinde, în cadrul unui format unic și

original, două zile de conferințe și prezentări pe teme deosebit de

fierbinți, atât din industria jocurilor de noroc din țara noastră cât și

din regiunea Balcanilor.

Un focus special va fi pe noutățile digitale, dar și pe soluțiile pentru

jocurile de noroc tradiționale.

Prima zi a evenimentului se va încheia cu o bine-venită petrecere

găzduită de una dintre cele mai “en-vougue” locații din capitală.

Prezentarea companiilor va beneficia, și ea, de timp în cadrul primei

părți a conferințelor.

Proiectul de program al evenimentului este:

The venue is Magic Place Grant in Crângași, a newly renovated

location that will provide exhibitors with three halls, one more than in

the previous edition.

The international event includes, in a unique and original format, two

days of conferences and presentations on particularly hot topics, both

from the gaming industry in our country and from the Balkan region.

A special focus will be on digital novelties, but also on solutions

for traditional gambling.

The first day of the event will end with a welcome party hosted by

one of the most “en-vogue” locations in the capital.

The presentation of the companies will also benefit from time

during the first part of the conferences.

The draft program of the event is:

Day 1 – May 23, 2023

Central European Gambling Summit 2023 – CEGS23

(Tentative Program)*

Day 2 – May 24, 2023

09:30 – Registration / Welcome Coffee

10:00 – Opening remarks

10:00 – 10:30 Companies slot presentations (3 companies)

10:30 – 11:00 Updates on the local industry

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 11:45 Digital era in gambling (I) / Crypto, Cybersecurity,

Blockchain

11:45 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 12:30 Marketing & Branding

12:30 – 12:45 Coffee Break

12:45 – 13:15 Payment solutions

13:15 – 14:00 Working Lunch

14:00 – 14:30 Local legislation update

14:30 – Day 1 closing remarks

19:30 – Casino Party

10:00 – Opening remarks

10:00 – 10:30 Companies slot presentations (3 companies)

10:30 – 11:00 Digital era in gambling (II) / Games

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 11:45 Gambling in the Balkans

11:45 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 12:30 European regulations with an impact on the gambling

industry

12:30 – 12:45 Coffee Break

12:45 – 13:15 Solutions for the traditional gambling

13:15 Closing remarks

*Nota: Programul poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea speakerilor invitați.

*Note: The program may change depending on the availability of guest speakers.

Vizitarea expoziției este GRATUITĂ!

Companiile care doresc să se promoveze prin acest eveniment

internațional, beneficiază de pachete de parteneriat deosebit de

avantajoase.

Pentru cei interesați să participe la lucrările conferinței, Formularul

de Înregistrare este AICI.

Cei care se înscriu din timp beneficiază de discounturi substanțiale!

Până la ora intrării ediției în tipar, ca parteneri ai evenimentului

s-au înscris:

Partener de Platină: BMM Testlabs

Partener de Aur: asociația ROMBET

Partener de Argint: DGL PRO și Smart Games

Suporter al evenimentului: GRISOGONO

Parteneri media: Club Casino și casino-magazine.ro

Visiting the exhibition is FREE of CHARGE!

Companies that want to promote themselves through this international

event benefit from particularly advantageous partnership

packages.

For those interested in participating in the conference proceedings,

the Registration Form is HERE.

Those who register in time benefit from substantial discounts!

By the time the edition went to print, the following had signed up

as partners of the event:

Platinum Partner: BMM Testlabs

Gold Partner: ROMBET association

Silver Partner: DGL PRO and Smart Games

Supporter of the event: GRISOGONO

Media partners: Club Casino and casino-magazine.ro

www.casino-magazine.ro


FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Nume și prenume: …………......................…......................…...............................…......................…...........................

Firma/organizatia: ……...............…......................…........................…......................…...............................................

Funcția: …..............................…......................…................…......................….............................................................

e-mail: …............................…......................…............................…......................…....................................................

tel: ..……...........................…......................….....................................…......................…..............................................

(toate câmpurile se completează obligatoriu)

Da, doresc să particip la evenimentul “CEGS23” ce va avea loc la București, în perioada 23-24 mai 2023

astfel:

- doar ziua 1 – lucrările conferinței (345Euro/pers)

- doar ziua 2 – lucrările conferinței (345Euro/pers)

- evenimentul integral (599Euro/pers)

și, pentru aceasta, am achitat contravaloarea sumei de …..........................................reprezentând Taxa de

Participare, în contul sc IRIS PR & EVENTS srl, CUI 36261732, IBAN RO 18 BTRL RONCRT 0351 774101 deschis

la Banca Transilvania, cu OP nr……....…./…….….......…… pe care îl anexez.

Nota:

Înscrierile achitate până la data de 20 aprilie 2023 beneficiază de un discount de 25% din valoarea

Taxei de Participare!

(taxa de participare se achita în lei la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a României din ziua

efectuării plății)

Taxa de Participare cuprinde:

- Acces liber la toate lucrările din perioada aleasă,

- Acces liber în expoziție,

- Documentele Conferinței,

- Pauzele de cafea și Dejun de Lucru,

- Parcare (în limita numărului de locuri disponibile).

Formularul de Înregistrare completat împreună cu dovada plății se vor transmite prin e-mail la: ionut.

andreescu@topengineering.ro pana la data evenimentului.

Detalii suplimentare la 0744 428 866, Ionuț Andreescu, Director Conferință.

Semnatura și ștampila …………………………………………………………. .


REGISTRATION FORM

Title: ...........................................................................................................................................................................

Full name: ………….....................................................................................................................................................

Company: ……............................................................................................................................................................

Position: …..................................................................................................................................................................

e-mail: …....................................................................................................................................................................

phone: …….................................................................................................................................................................

(all fields are compulsory)

Yes, I want to take part at the “CEGS23” event that will take place in Bucharest, between May 23-24,

2023 as follows:

- only day 1 – conference works (Euro345/pers)

- only day 2 – conference works (Euro345/pers)

- the full event (Euro599/pers)

and, for this, I paid the the amount of .................................... representing the Participation Fee, in the account

of IRIS MULTI MEDIA srl, IBAN RO 78 BTRL EURCRT 0331 532101 opened with Banca Transilvania, SWIFT:

BTRLRO22, with payment order no….....……./…….....….…… which I am attaching.

Note:

Registrations paid until April 20, 2023 benefit from a 25% discount on the value of the Participation

Fee!

The Participation Fee includes:

- Free access to all works from the chosen period,

- Free access to the exhibition,

- Conference Papers,

- Coffee breaks and Working Lunch,

- Parking (within the number of available spaces).

The completed Registration Form together with proof of payment will be sent by e-mail to: ionut.andreescu@

topengineering.ro until the date of the event.

Additional details at +407 44 428 866, Ionuț Andreescu, Conference Director.

Signature …………………………………………………………. .


20 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

ICE London

2023 stabilește

un nou record,

deoarece

participarea a

depășit 40.000

Casino Life & Business Magazine singurul

partener media din Europa Centrală și de

Est la acest eveniment important.

ICE London 2023 a stabilit un

nou record de prezență. Cifrele

generale care rămân supuse auditului

independent confirmă că

la ediția acestui an, sărbătorirea

industriei internaționale a jocurilor

de noroc a fost împărtășită de

peste 40.000 de participanți unici

– prima dată când spectacolul a

depășit cifra simbolică. Totalul

se compară cu cei 36.000 care au

participat la ICE 2020 – ultima

ediție a ICE pre-pandemie – și

cu cei 24.000 care au participat

la ediția redusă a spectacolului

care a avut loc în aprilie 2022.

Stuart Hunter, Managing

Director Clarion Gaming a

declarat: „Este foarte important

să subliniem că datele sunt

supuse verificării independente,

totuși suntem încrezători că ICE

a depășit punctul culminant de

40.000 de persoane și, în acest

proces, a stabilit un nou record

de prezență pentru un spectacol

care în formatul său original

datează din anii 1930. În plus,

numărul de zile ale vizitatorilor


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 21

ICE London

2023 sets

new record

as attendance

tops 40,000

Casino Life & Business Magazine the only

media partner from Central and Eastern

Europe at this important event

by Mihnea Popescu-Grisogono

ICE London 2023 has set a

new attendance record. Outline

figures which remain subject to

independent audit confirm that

at this years’s edition, celebration

of the international gaming

industry was shared by over

40,000 unique attendees – the

first time the show has broken

through the symbolic figure. The

total compares to the 36,000 who

attended ICE 2020 – the last edition

of ICE pre-pandemic – and

the 24,000 who participated in

the scaled down edition of the

show which was staged April

2022.

Stuart Hunter, Managing

Director of Clarion Gaming stated:

“It’s very important to stress

that the data is subject to independent

verification however we

are confident that ICE has broken

through the 40,000 high point and

in the process set a new attendance

record for a show which in its

original format dates back to the

1930’s. Furthermore, the number

of visitor days which measures


22 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

care măsoară vizitele de întoarcere

este de 79.000. În mod clar,

acestea sunt cifre cu adevărat

semnificative și cred că reflectă

importanța și valoarea uriașă pe

care vizitatorii o acordă experienței

lor ICE.”

El a adăugat: „Din perspectivă

sectorială, știm că 50% dintre

participanții la ICE 2023 operează

atât pe teren, cât și online,

cu 50% doar online. Cazinoul și

jocurile a fost zona principală de

operare pentru 20.000 de participanți,

dintre care 13.000 s-au

concentrat pe pariuri sportive.

Importanța din ce în ce mai

mare a plăților a fost evidentă,

return visits, stands at 79,000.

Clearly these are really significant

numbers and I believe

they reflect the huge importance

and value that visitors

attach to their ICE experience.”

He added: “From a sector

perspective we know that 50%

of ICE 2023 attendees operate

in both land-based and online

with 50% online only. Casino

and Games was the primary

area of operation for 20,000

attendees, with 13,000 focussed

on Sports Betting.

The growing importance

of Payments was evident with

5,000 attendees citing it as

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 23

5.000 de participanți au citat-o ​

ca obiectiv principal și motiv

pentru care participă. Alte

remarcații includ un răspuns

covârșitor de pozitiv la ICE VOX,

care s-a epuizat pentru prima

dată. În 2024 se va extinde în

continuare această zonă importantă

pentru a facilita creșterea

conținutului și a capacității. În

mod semnificativ, mai mult de

80% din spațiul de stand disponibil

pentru ediția din 2024 a

fost re-rezervat joi (ultima zi a

târgului) la ora 16.00.”

Casino Life & Business

Magazine, în calitate de unic

partener media din Europa

Centrală și de Est al acestui eveniment

major, a fost prezent și

la această ediție a ICE London,

așa cum a fost prezent, în

aceeași calitate, în ultimii 9 ani.

Și, tot ca de obicei, o ediție specială

Casino Life & Business

Magazine dedicată evenimentului

a fost tipărită iar cele peste

3.500 de exemplare au fost trimise

la fața locului alături de

peste 1.500 de exemplare din

populara publicație Romanian

Gambling Directory 2023, aflată

și ea la cea de a 7-a ediție.

Cuprinsul ediției speciale a

revistei Casino Life & Business

Magazine a fost, așa cum era

și normal, plin de noutăți ale

their main focus and reason

for attending. Additional stand-outs

include an overwhelmingly

positive response

to ICE VOX which sold-out

for the first time. 2024 will

see further expansion of this

important area to facilitate

increased content and capacity.

Significantly more than 80%

of available stand space for the

2024 edition was re-booked by

16.00hrs on Thursday (last day

of the fair).”

Casino Life & Business

Magazine, as the sole Central

and Eastern Europe media

partner of this major event,

was also present at this edition

of ICE London, as it has been in

the same capacity for the past

9 years.

And, also as usual, a special

edition of Casino Life &

Business Magazine dedicated

to the event was printed

and over 3,500 copies were

sent to the venue together

with over 1,500 copies of the

popular publication Romanian

Gambling Directory 2023, also

being at its 7th edition.

The content of the special

edition of Casino Life &

Business Magazine was, as

usual, full of news from the

Romanian companies pre-

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


24 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

companiilor românești prezente

cu standuri – Baum și EasyPay

System -, dar și cu noutăți ale

companiilor internaționale ce

au expus la ICE, companii precum

IGT sau BMM Testlabs.

Un loc special au avut, în cadrul

acestei ediții și furnizorii de servicii

pentru industrie precum

OKTO sau Net4Media, companii

prezente și ele, printre

expozanți.

Sintetic, ICE London 2023

s-a prezentat astfel: peste 650 de

expozanți din 68 de țări și jurisdicții

și un total de peste 40.000

de participanți, cu mult peste

așteptările organizatorilor.

sent with stands - Baum and

EasyPay System -, but also

news from the international

companies that exhibited at

ICE, companies such as IGT

or BMM Testlabs.

Industry service providers

such as OKTO or Net4Media,

also present among the exhibitors,

had a special place in

this edition.

In summary, ICE London

2023 presented itself as follows:

more than 650 exhibitors from

68 countries and jurisdictions

and a total of more than 40,000

participants, far exceeding the

organizers’ expectations.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

We draw the line for the passion!

25

The Patronage of Betting Organizers in Romania

• Since 2005, the Romanian

sports betting industry

representation

We ensure:

• All the premises for

a balanced and unitary

betting industry

• A permanent dialogue with

Romanian authorities or other

institutions which influence

this sector of business

www.romanianbookmakers.ro

www.casino-magazine.ro

• Promotion of a fair

competition between

operators of the industry

that we represent


26

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digitala

Noua tendință în domeniul crypto:

achiziția de criptomonede pe firmă și

utilizarea acestora ca metode de plată

De vorbă cu Marius Morra, CEO și Cofondator TOKERO și unul

dintre cei mai activi ambasadori ai industriei crypto din România

by K.Sino

Marius Morra este activ în industria

crypto încă din 2015 și în

martie 2018 a lansat împreună cu

Sabin Simionescu platforma de

schimb criptomonede TOKERO,

care după tranzacții de peste 140

de milioane de euro a fost evaluată

la 15 milioane de euro. În tot

acest timp, Marius Morra, a căpătat

o experiență bogată din care

putem extrage trendurile industriei,

în special pe subiectul de azi.

În ultimii ani, criptomonedele

au devenit din ce în ce mai populare

și mai acceptate ca formă de

investiție. În timp ce inițial acestea

au fost văzute ca fiind rezervate

exclusiv investitorilor individuali,

persoane fizice, astăzi există un

număr tot mai mare de firme care

cumpără criptomonede ca parte

a strategiilor lor de investiție și diversificare

a portofoliului.

Există multe motive pentru care

o firmă ar putea dori să cumpere

criptomonede, fie pentru a

le utiliza ca metodă de plată, fie

pentru că reprezintă o formă atractivă

de investiție, având în vedere

volatilitatea crescută și posibilitatea

de a genera randamente

semnificative pe termen lung.

Riscurile sunt mari dar și recompensele

pot fi pe măsură.

Tipurile de firme care cumpără

criptomonede variază în funcție

de sectorul în care activează. În

general, firmele din domeniul tehnologic

și de fintech sunt cele mai

dispuse să investească în criptomonede,

deoarece acestea sunt

deja familiarizate cu tehnologia

blockchain și cu modul în care

funcționează criptomonedele.

În plus, unele firme de

investiții, precum cele care oferă

servicii de asset management, se

pot specializa în cumpărarea și

vânzarea criptomonedelor pe platformele

de schimb, profitând de

volatilitatea pieței pentru a obține

randamente semnificative pentru

clienții lor.

O altă categorie de firme care

cumpără criptomonede sunt

cele care activează în domeniul

comerțului online. În acest caz,

criptomonedele pot fi folosite pentru

a facilita tranzacțiile cât și ca

metodă de plată alternativă oferită

pentru atragerea diferitelor tipuri

de clienți.

Un alt beneficiu important al

achiziționării de criptomonede

pentru o firmă este posibilitatea

de a le utiliza pentru tranzacții și

plăți internaționale. Criptomonedele

pot fi transferate rapid și la costuri

reduse, fără a fi nevoie să se

utilizeze intermediari tradiționali,

cum ar fi băncile sau platformele

de plată.

Cele expuse mai sus nu reprezintă

o regulă, avem pe platformă

clienți persoane juridice o gamă

extrem de variată de firme, de la

companii din industrie, la prestatori

de servicii, agenții de turism,

publicitate, case de schimb valutar,

cabinete de medici și dezvoltatori

imobiliari.

Dimensiunea firmelor care

achiziționează criptomonede

este și ea una variată, de la firme

cu câțiva angajați la firme mari, lideri

de piață în domeniile în care

activează.

Valoarea “coșului” de investiții

Marius Morra has been active

in the crypto industry since

2015 and in March 2018, together

with Sabin Simionescu,

he launched the cryptocurrency

exchange platform TOKERO,

which after transactions of over

140 million euro was valued at 15

million euro. During all this time,

Marius Morra has gained a rich

experience from which we can

extract industry trends, especially

on today’s topic.

In recent years, cryptocurrencies

have become increasingly

popular and accepted as a form

of investment. While they were

initially seen as reserved exclu-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Era Digitala / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 27

The new trend in crypto:

the purchase of cryptocurrencies by the

firms and their use as payment methods

Talking to Marius Morra, CEO and Co-founder of TOKERO and one of

the most active ambassadors of the crypto industry in Romania

al unei firme pleacă de la câteva

mii de euro și poate ajunge la 1-2

milioane de euro anual.

O altă direcție de dezvoltare

este încasarea de plăți în crypto

pentru diverse tipuri de businessuri

printre care și platforme de

jocuri de noroc, unele utilizând

chiar în mod exclusiv criptomonedele

pentru depuneri si retrageri.

Pentru a încasa, cumpăra sau

vinde criptomonede pe firmă, este

nevoie de un cont pe o platformă,

astfel că Marius Morra ne relatează

cum se face acest lucru:

“Pentru a înregistra un cont

pe platforma noastră (TOKERO)

este nevoie de următoarele do-

sively for individual investors, today

there are a growing number

of firms buying cryptocurrencies

as part of their investment and

portfolio diversification strategies.

There are many reasons why

a business might want to buy

cryptocurrencies, either to use

them as a payment method or

because they represent an attractive

form of investment given the

increased volatility and the possibility

of significant long-term returns.

The risks are high, but the

rewards can be commensurate.

The types of companies that

buy cryptocurrencies vary depending

on the sector in which they

operate. In general, technology

and fintech firms are the most

willing to invest in cryptocurrencies

because they are already familiar

with blockchain technology

and how cryptocurrencies work.

In addition, some investment

firms, such as those that offer

asset management services, may

specialize in buying and selling

cryptocurrencies on exchange

platforms, taking advantage of

market volatility to achieve significant

returns for their clients.

Another category of companies

that buy cryptocurrencies

are those that operate in the field

of online commerce. In this case,

cryptocurrencies can be used to

facilitate transactions as well as

an alternative payment method

offered to attract different types

of customers.

Another important benefit of

purchasing cryptocurrencies for

a business is the ability to use

them for international transactions

and payments. Cryptocurrencies

can be transferred quickly

and at low cost, without the need

to use traditional intermediaries

such as banks or payment

platforms.

The above is not a rule, we

have on the platform clients of legal

entities an extremely varied

range of companies, from companies

in the industry, to service

providers, travel agencies, advertising,

currency exchange houses,

doctors’ offices and developers

real estate.

The size of companies that

acquire cryptocurrencies is also

varied, from companies with

a few employees to large companies,

market leaders in the fields

in which they operate.

The value of a company’s investment

“basket” starts from a

few thousand euro and can reach

1-2 million euro annually.

Another direction of development

is the collection of

payments in crypto for various

types of businesses, including

gambling platforms, some even

exclusively using cryptocurrencies

for deposits and withdrawals.

In order to collect, buy or sell

cryptocurrencies on the firm, an

account on a platform is needed,

so Marius Morra tells us how this

is done:

“To register an account on

our platform (TOKERO) you need

the following documents:

l Color scan/photo of the

company’s Registration Certificate;

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


28 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digitala

cumente:

l Scan color/poză a Certificatului

de Înregistrare a firmei;

l Scan color/poză cu Actul

constitutiv;

l Scan color/poză cu un extras

de cont bancar al contului

ce va fi folosit pentru depunerile

și/sau retragerile de fiat (euro).

Principalii diferențiatori ai platformei

TOKERO sunt procesul mai

puțin birocratic și tipul necesar

deschiderii unui cont, 2-3 ore față

de câteva luni la platformele din

străinătate.

Deasemenea, oferim ofițer de

cont dedicat si consultanță juridică

și fiscală astfel încât și contabilii

să se simtă cât mai confortabil

cu decizia antreprenorilor de a

achiziționa criptomonede pe firmă,

misiunea noastră asumată fiind

să facem cât mai ușor și facil

acest proces.”

Despre TOKERO, compania

evaluată în prezent 15 milioane de

euro, prin care s-au tranzacționat

până în prezent peste 140 milioane

de euro:

În 2019, compania a creat o

alternativă a ATM-urilor de criptomonede:

Crypto Spots – locații

unde publicul putea cumpăra și

vinde instant Bitcoin și Ethereum,

prin intermediul caselor de schimb

valutar clasice, folosind euro sau

lei cash.

În iunie 2020, TOKERO a fost

primul Exchange din România care

a listat Elrond (EGLD), actualul

MultiversX, proiectul românesc cu

prezență globală constantă în top

50 CoinMarketCap.com.

În octombrie 2020, TOKE-

RO a devenit primul Exchange

din România care a creat o platformă

educațională – primacriptomoneda.ro,

recent lansată și

internațional: myfirstcryptocurrency.com.

În mai 2021, TOKERO a reușit

să atragă prima rundă de investiții

de la antreprenori de succes, precum

Cristian Onețiu (antreprenor,

business mentor și cofondator Life

Care), Răzvan Munteanu (Head

of Strategy Humans.ai) și Avi Cicirean

(Fondator Brand Minds). Cu

această ocazie, printr-o campanie

de rebranding, LDV Exchange

a devenit TOKERO Crypto

Exchange.

În septembrie 2021 TOKERO,

alături de partenerii de la Crypto

Compare, a reușit să-l aducă în

România pe Vitalik Buterin, cofondatorul

Ethereum.

În septembrie 2021, TOKERO

a lansat o nouă linie de business,

prin listarea pe platformă a unor

proiecte în regim de launchpad,

și a obținut, în campanii de presale,

peste 2 milioane de USDT

pentru 5 proiecte: HUMANS.AI,

WAM, BH Network, AtlasNavi și

Sense4FIT.

În noiembrie 2022, la Paris, a

lansat TOKERO Franța (https://tokero.fr/)

lansând astfel procesul

de internaționalizare.

Cofondatorii TOKERO sunt

antreprenorii Marius Morra și

Sabin Simionescu, ambii deja

recunoscuți ca ambasadori

importanți ai zonei de crypto și

blockchain din România.

l Color scan/photo of the

Constitutive Act;

l Color scan/photo of a bank

statement of the account that will

be used for fiat (euro) deposits

and/or withdrawals.

The main differentiators of

the TOKERO platform are the

less bureaucratic process and

the type required to open an

account, 2-3 hours compared

to several months on foreign

platforms.

We also offer a dedicated

account officer and legal and

tax consultancy so that accountants

can feel as comfortable as

possible with the entrepreneurs’

decision to purchase cryptocurrencies

for the firm, our mission

being to make this process as

easy and as easy as possible.”

About TOKERO, the company

currently valued at 15 million euro,

through which more than 140

million euro have been traded

to date:

In 2019, the company created

an alternative to cryptocurrency

ATMs: Crypto Spots – locations

where the public could

instantly buy and sell Bitcoin and

Ethereum, through classic currency

exchange houses, using

euro or lei cash.

In June 2020, TOKERO was

the first Exchange in Romania

to list Elrond (EGLD), the current

MultiversX, the Romanian

project with a constant global

presence in the CoinMarketCap.

com top 50.

In October 2020, TOKERO

became the first Exchange in Romania

to create an educational

platform - primacriptomoneda.

ro, recently launched internationally:

myfirstcryptocurrency.com.

In May 2021, TOKERO managed

to attract the first round

of investments from successful

entrepreneurs, such as Cristian

Onețiu (entrepreneur, business

mentor and co-founder

of Life Care), Răzvan Munteanu

(Head of Strategy Humans.

ai) and Avi Cicirean (Founder of

Brand Minds). On this occasion,

through a rebranding campaign,

LDV Exchange became TOKE-

RO Crypto Exchange.

In September 2021 TOKERO,

together with the partners from

Crypto Compare, managed to

bring Vitalik Buterin, co-founder

of Ethereum, to Romania.

In September 2021, TOKE-

RO launched a new line of business,

by listing some projects

on the platform in a launchpad

regime, and obtained, in pre-sale

campaigns, over 2 million US-

DT for 5 projects: HUMANS.AI,

WAM , BH Network, AtlasNavi

and Sense4FIT.

In November 2022, in Paris,

it launched TOKERO France

(https://tokero.fr/thus launching

the internationalization process.

The co-founders of TOKE-

RO are the entrepreneurs Marius

Morra and Sabin Simionescu,

both already recognized as

important ambassadors of the

crypto and blockchain area in

Romania.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 29

RIMINI Expo Centre, Italy

www.casino-magazine.ro
32 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Practica

jocurilor

de noroc

`n 2023

Opiniile privind modul de conformare,

pentru obligațiile de plată sau

procedurile administrative, recent

stabilite, în activitatea jocurilor de noroc

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Z\grean, Vicepre[edinte FedBet [i Pre[edinte ROMBET

În anul 2022, anul cu cele

mai multe reglementări noi în

activitatea jocurilor de noroc, au

fost stabilite o serie de obligații

financiare sau proceduri administrative

suplimentare, iar pentru

punerea lor în practică sunt

necesare o serie de clarificări,

norme sau instrucțiuni asupra

modului de conformare, pentru

o aplicare conștientă, corectă și

unitară.

Vom trece în revistă doar

câteva dintre acestea, cu evidențierea

opiniilor asupra modului

practic de conformare și modalitatea

în care trebuie să se

acționeze pentru atingerea

scopurilor și obiectivelor pe

care le presupune aplicarea

acestor noi reglementări:

1. Prevederea de la art.

13, alin. 3, din OUG 77 din 2009,

așa cum a fost modificată prin

Legea 30 din 2022, conform

căreia: „Un procent de 98,8% din

taxele percepute pentru obţinerea

licenţei de organizare a jocurilor

de noroc şi a autorizaţiei de

exploatare a jocurilor de noroc,

taxa de acces prevăzută la alin.

(4), precum şi din celelalte taxe

prevăzute în prezenta ordonanţă

de urgenţă se constituie venit la

bugetul de stat, iar prin derogare

de la dispoziţiile alin. (2) al art.

30 din Legea responsabilităţii

fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată,

un procent de 1% din

aceste taxe se constituie ca venit

al Comitetului Olimpic şi Sportiv

Român şi 0,2% ca venit al Comitetului

Naţional Paralimpic.”

Pentru conformare și aplicare

unitară, în acord cu preve

derea din reglementarea

primară,

trebuie să

observăm faptul

că deși este vorba

de toate taxele percepute,

pentru obținerea licenței și

autorizației, precum și celelalte

taxe prevăzute în ordonanță,

condiția exclusivă, pentru redistribuire

pe cele trei destinații, o

reprezintă faptul că aceste taxe

trebuie să se constituie venit la

bugetul de stat precum și faptul

că ele trebuie să fie cuprinse în

mod expres în OUG 77 din 2009,

așa cum a fost modificată și

completată până la această dată.

Acesta este motivul pentru care

I n

2022,

the year

with the most

new regulations

in gambling activity, a

series of financial obligations

or additional administrative

procedures have been established,

and for their implementation

a series of clarifications,

rules or instructions on how

to comply are required, for a

conscious, correct and unified

application.

We will review only a few of

them, highlighting the opinions

on the practical way of compliance

and the way in which it

must be acted to achieve the

goals and objectives that the

application of these new regulations

entails:

1. The provision from

art. 13, para. 3, of GEO 77 of

2009, as amended by Law 30

of 2022, according to which:

“A percentage of 98.8% of the

fees charged for obtaining the

license to organize games of

chance and the authorization

to operate games of chance, the

access fee provided for in para.

(4), as well as the other taxes

provided for in this emergency

ordinance constitute income for

the state budget, and by way of

derogation from the provisions

of para. (2) of art. 30 of the Fiscal-Budgetary

Responsibility

Law no. 69/2010, republished,

a percentage of 1% of these fees

is constituted as income of the

Romanian Olympic and Sports

Committee and 0.2% as income

of the National Paralympic

Committee.”

For compliance and unitary

application, in accordance with

the provision of the primary

regulation, we must note that

although it is all fees charged,

for obtaining the license and

authorization, as well as the

other fees provided in the

ordinance, the exclusive condition,

for redistribution on

the three destinations, it is

represented by the fact that

these taxes must constitute

income to the state budget as

well as the fact that they must

be expressly contained in GEO

77 of 2009, as amended and

supplemented up to this date.

This is the reason for which

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

33

rezultă, în mod evident, că distribuirea

pe cele trei destinații

nu ar trebui să cuprindă taxele

administrative, care se

datorează direct ONJN-ului și

nu bugetului de stat și de asemenea

nici taxa, reprezentând

2% din totalul taxelor de participare

datorată de organizatorii

de jocuri de noroc online,

prin faptul că această obligație,

față de bugetul de stat, a fost

stabilită prin OUG 114 din 2018

și ca atare nu este prevăzută în

cuprinsul OUG 77 din 2009. În

concluzie, taxele administrative,

datorate ONJN-ului, ca urmare

a prestării unui serviciu,

precum și taxa de 2%, care nu

este prevăzută în OUG 77 din

Opinions regarding the manner of

compliance, for payment obligations or

administrative procedures, recently

established, in gambling activity

Article from the series “Gambling Practice“, by Anchidim Z\grean, FedBet Vice President and President of ROMBET

2009, trebuie să fie virate integral

destinatarilor stabiliți

de lege, respectiv la ONJN și la

bugetul de stat;

2. Prevederile din Legea

nr. 326 din 2022 și conform

cărora organizatorii de jocuri de

noroc: „deţin mijloacele tehnice

pentru întocmirea bazelor de

date referitoare la persoanele

autoexcluse şi indezirabile; organizatorii

de jocuri de noroc vor

identifica persoanele care intră

în incinta locaţiilor în care se

organizează şi se exploatează

jocuri de noroc şi vor ţine eviden

ţa, în format electronic, a

datelor de identificare ale acestora.

Bazele de date constituite

la nivelul organizatorului se

arhivează prin grija acestuia şi

se păstrează pentru un interval

de minimum 5 ani de la constituire;

organizatorii de jocuri

de noroc întocmesc, în format

electronic, bazele de date referitoare

la persoanele autoexcluse

şi indezirabile. Bazele de date

constituite la nivelul organizatorului

se arhivează prin grija

acestuia şi se păstrează pentru

un interval de minimum 5 ani

de la constituire.”

Este destul de ușor de constatat

faptul că aceste prevederi,

care completează OUG 77

din 2009, actualizată, stabilesc

o serie de obligații de natură

tehnico-administrative, cu

costuri ridicate pentru organizatorii

de jocuri de noroc, fără

să existe însă nici o prevedere

prin care să se introducă vreo

restricție, în ceea ce privește

accesul în locațiile în care se

exploatează jocuri de noroc,

a jucătorilor indezirabili sau

autoexcluși. Prin urmare, conformarea

organizatorilor de jocuri

de noroc urmărește, pentru

obviously results, that the distribution

on the three destinations

it should not include the

administrative fees, which are

owed directly to the ONJN and

not to the state budget, and

also not the fee, representing

2% of the total participation

fees owed by online gambling

organizers, by the fact that

this obligation, against of the

state budget, was established

by GEO 114 of 2018 and as

such is not provided for in

GEO 77 of 2009. In conclusion,

the administrative fees

due to the ONJN, as a result

of the provision of a service,

as well as the 2% fee, which

is not provided for in GEO 77

of 2009, must be transferred

in full to the recipients established

by law, respectively at

ONJN and to the state budget;

2. The provisions of Law

no. 326 of 2022 and according

to which gambling organizers:

“they have the technical means

for compiling databases on selfexcluded

and undesirable persons;

gambling organizers will

identify the persons who enter

the premises where gambling

is organized and operated and

will keep records, in electronic

format, of their identification

data. The databases set up at

the level of the organizer are

archived by his care and are

kept for a minimum interval

of 5 years from the set up;

gambling organizers prepare,

in electronic format, the databases

relating to self-excluded

and undesirable persons. The

The

practice of

gambling

in 2023

databases set up at the level

of the organizer are archived

by his care and are kept for a

period of at least 5 years from

the set up.”

It is quite easy to ascertain

that these provisions, which

complement GEO 77 of 2009,

updated, establish a series

of technical-administrative

obligations, with high costs

for gambling operators, without,

however, any provision

introducing any restriction, as

regards the access to the locations

where games of chance

are operated, of undesirable

or self-excluded players.

Therefore, the compliance of

gambling organizers follows,

to comply with these provisions,

strictly ensuring some

databases, in electronic format,

of a formal nature and

which they must keep for a

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


34

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

respectarea acestor prevederi,

strict asigurarea unor baze de

date, în format electronic, de

natură formală și pe care trebuie

să le păstreze o perioadă

de cinci ani, atât timp cât legea

nu stabilește, în mod concret,

care este obiectivul și scopul

acestor evidențe și nici eventualele

restricții pe care le

implică. Aici putem să amintim,

din nou, faptul că potrivit

unei jurisprudențe constante a

Curții de justiție a UE, privind

jocurile de noroc „restricțiile

impuse de statele membre trebuie

să fie de natură să asigure

realizarea obiectivului urmărit

și să nu depășească ceea ce

este necesar pentru a atinge

acest obiectiv.” În plus trebuie

amintit, în acest context, „că

o legislație națională nu poate

garanta realizarea obiectivului

invocat decât atunci când răspunde

cu adevărat preocupării

privind atingerea acestuia

în mod coerent și sistematic”.

Prin urmare și în acest caz, așa

cum se întâmplă în mod regulat,

la momentul adoptării acestei

norme legislative nu a fost respectată

prevederea de la art. 6,

alin. 1 din Legea 24 din 2000,

actualizată, unde este impus

faptul că: „(1) Proiectul de act

normativ trebuie să instituie

reguli necesare, suficiente şi posibile

care să conducă la o cât

mai mare stabilitate şi eficienţă

legislativă. Soluţiile pe care le

cuprinde trebuie să fie temeinic

fundamentate, luându-se în considerare

interesul social, politica

legislativă a statului român şi

cerinţele corelării cu ansamblul

reglementărilor interne şi ale

armonizării legislaţiei naţionale

cu legislaţia comunitară şi cu

tratatele internaţionale la care

România este parte, precum şi cu

jurisprudenţa Curţii Europene a

Drepturilor Omului.”

3. Prevederea de la art.

21, alin. 1, lit. t din OG 51 din

1998, actualizat, prin care organizatorii

de jocuri de noroc

trebuie să-și împartă venitul

realizat cu: „Fondul Cultural

Naţional este un instrument

economico-financiar destinat

susţinerii şi realizării proiectelor

culturale, ale cărui venituri

proprii provin din următoarele

contribuţii:

t) o cotă de 0,5% din veniturile

realizate de operatorii economici

din domeniul jocurilor de

noroc, inclusiv pentru activităţile

organizate în mediul online.”

Punerea în practică și conformarea,

în acord prevederea

de mai sus, ridică mai multe

obstacole, greu de depășit, și

oricare dintre soluțiile adoptate

de operatorul economic,

nu pot să ofere garanții că a

respectat întocmai dorința legiuitorului,

prin faptul că nu

este clar stabilită în lege, prin

definiție, baza valorică la care

se aplică cota de contribuție de

0,50%. Dar, prin faptul că legea

instituie o contribuție, în cotă

de 0,5% din venitul realizat, ar

trebui ca acest venit realizat să

fie în concordanță directă cu

câștigul realizat și nu cu venitul

înregistrat în contabilitate.

Este argumentul conform căruia

operatorii economici, care

desfășoară activități de jocuri

de noroc, ar trebui să calculeze

această contribuție, utilizând

ca bază de calcul nivelul profitului

brut realizat. Această

opinie rezultă din faptul că, organizatorii

de jocuri de noroc,

conform acestei prevederi, ar

trebui să-și împartă câștigul

obținut din această activitate,

cu Fondul Cultural Național.

În cazul în care, prin Normele

Metodologice adoptate, ca urmare

a acestei reglementări, se

instituie o altă bază de calcul,

operatorii economici din acest

domeniu ar putea să fie împinși

period of five years, as long

as the law does not establish,

concretely, what is the

objective and purpose of neither

these records, nor any

restrictions on which involves

them. Here we can recall, once

again, the fact that according

to a constant jurisprudence

of the Court of Justice of the

EU, regarding gambling “the

restrictions imposed by the

member states must be such

as to ensure the achievement

of the objective pursued and

not exceed what is necessary

for to achieve this goal.” In

addition, it must be remembered,

in this context, „that a

national legislation can only

guarantee the achievement of

the invoked objective when it

really responds to the concern

regarding its achievement in

a coherent and systematic

way”. Therefore, in this case

as well, as happens regularly,

at the time of the adoption of

this legislative norm, the provision

of art. 6, para. 1 of Law

24 of 2000, updated, where it

is required that: „(1) The draft

normative act must establish

necessary, sufficient and possible

rules that lead to greater

legislative stability and efficiency.

The solutions it includes

must be thoroughly substantiated,

taking into account the

social interest, the legislative

policy of the Romanian state

and the requirements of correlation

with the set of internal

regulations and of the harmonization

of national legislation

with community legislation

and with international treaties

to which Romania is a party,

such as and with the jurisprudence

of the European Court of

Human Rights.”

3. The provision from

art. 21, para. 1, lit. t of OG 51

of 1998, updated, whereby

gambling organizers must

share their income with: „The

National Cultural Fund is an

economic-financial instrument

intended to support and realize

cultural projects, whose

own income comes from the

following contributions:

t) a share of 0.5% of the revenues

made by economic operators

in the field of gambling,

including for activities organized

in the online environment.”

The implementation and

compliance, in accordance

with the above provision, raises

several obstacles, difficult to

overcome, and any of the solutions

adopted by the economic

operator, cannot offer guarantees

that it has exactly respected

the legislator’s wish, due to

the fact that it is not clearly

established in law, by definition,

the value base to which

the 0.50% contribution rate

applies. But, due to the fact

that the law establishes a contribution,

at a rate of 0.5% of the

income, this income should be

in direct accordance with the

gain and not with the income

recorded in the accounting.

It is the argument according

to which economic operators,

who carry out gambling

activities, should calculate this

contribution, using the level of

gross profit achieved as a basis

for calculation. This opinion

results from the fact that,

according to this provision,

gambling organizers, should

share the profit obtained

from this activity with the

National Cultural Fund. If,

through the Methodological

Norms adopted, as a result of

this regulation, another basis

of calculation is established,

the economic operators in this

field could be pushed towards

a potential financial loss (in

the conditions where the profit

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

35

spre o potențială pierdere

financiară (în condițiile în care

marja de profit este sub 0,50%

din venitul contabil înregistrat).

Aici trebuie menționat faptul că,

această reglementare adoptată,

nu respectă prevederile art. 10,

alin. 2 din Legea 500/2002 și

conform căruia: „(2) Este interzisă

elaborarea de acte normative

prin care se creează cadrul

legal pentru constituirea de

venituri care pot fi utilizate în

sistem extrabugetar, cu excepţia

prevederilor art. 67.” și nici pe

cele ale art. 30, alin. 2 din Legea

69/2010 și conform căruia: „(2)

Prealocarea unor sume bugetare

cu destinaţie specială unor ordonatori

principali de credite sau

unor sectoare nu este permisă.

Alocările de fonduri bugetare

pentru ordonatori principali de

credite sau sectoare pot fi făcute

doar prin proiectul anual al

bugetului.”. Mai putem adăuga

și faptul că, prin adoptarea

acestei norme, au fost încălcate

prevederile unei reglementări

speciale, OUG 77 din 2009, actualizată

și care la articolul 15, alin.

8 interzice orice plăți suplimentare,

altele decât cele instituite

de legea specială: „(8) Licenţa

de organizare şi autorizaţia de

exploatare a jocurilor de noroc

permit operatorului economic

care le-a obţinut să desfăşoare

activitatea pe întregul teritoriul

României, fără a fi necesară

obţinerea de autorizaţii, aprobări,

taxe suplimentare, avize

ori licenţe din partea altor

autorităţi.”

4. Prevederea de la art.

110, alin. 2 2 , din Codul Fiscal,

sub următoarea formulare:

„Impozitul datorat în cazul veniturilor

obţinute ca urmare a

participării la jocurile de noroc

caracteristice cazinourilor, cluburilor

de poker, slot-machine

şi lozuri, cu valoare mai mare

decât plafonul neimpozabil de

66.750 lei, se determină prin

aplicarea baremului prevăzut

la alin. (2) asupra fiecărui venit

brut primit de un participant, iar

din rezultatul obţinut se scade

suma de 11.650 lei.”

Și în acest caz punerea în

practică și conformarea ar

putea duce la soluții diferite,

adoptate de organizatorii de

jocuri de noroc, prin aplicarea

unor proceduri diferite, de aceea

cred că este nevoie să fie stabilit

un mod unitar de aplicare, în

sensul că această prevedere trebuie

să fie aplicată pentru toate

aceste tipuri de jocuri de noroc

(caracteristice cazinourilor, cluburilor

de poker, slot-machine

şi lozuri), indiferent de modul

de desfășurare a activității, respectiv

jocuri de noroc organizate

și exploatate sub forma

jocurilor de noroc tradiționale

sau jocuri de noroc online.

5. Prevederea de la art.

47, alin. 3, litera h din Codul Fiscal

și conform căreia persoana

juridică română, care desfăşoară

activităţi în domeniul jocurilor

de noroc, nu pot să opteze pentru

facilitatea privind aplicarea

regimului special al microîntreprinderilor,

plătitoare ale

impozitului pe venit, iar operatorii

economici, care desfășoară

aceste activități, sunt obligați la

plata impozitului pe profit.

În acest caz, punerea în aplicare

și conformarea necesită, în

mod evident, ieșirea operatorilor

economici care desfășoară

activități economice în domeniul

jocurilor de noroc, de la

acest sistem de impozitare,

procedură valabilă și pentru

cei care obțin aceste venituri

ca urmare a unei asocieri în

participație, cu un organizator

de jocuri de noroc, prin faptul că

înregistrează veniturile din jocuri

de noroc, în contabilitatea

proprie, pe baza decontului periodic

prin care se transmit veniturile

și cheltuielile, ca rezultat al

exploatării în comun al acestei

activități și în baza contractului

privind asocierea în participație.

Concluzia clară, desprinsă

din cele prezentate mai sus și

susținută mereu în numeroasele

articole precedente, este aceea

a necesității revizuirii integrale

a normelor speciale, privind activitatea

jocurilor de noroc, cu

respectarea întocmai a principiilor

constituționale privind

calitatea, claritatea, precizia

dar și previzibilitatea legii.

Revenim cu alte opinii, în

următorul număr al revistei...

margin is below 0 .50% of the

recorded accounting income).

Here it should be mentioned

that this adopted regulation

does not comply with the provisions

of art. 10, para. 2 of

Law 500/2002 and according

to which: “(2) It is prohibited

to develop normative acts that

create the legal framework for

the establishment of revenues

that can be used in the extra

budgetary system, except for

the provisions of art. 67.” nor

those of art. 30, para. 2 of

Law 69/2010 and according

to which: „(2) The pre-allocation

of budget amounts with

a special destination to main

credit orderers or sectors is not

allowed. Allocations of budget

funds for main authorizing

officers of credits or sectors

can only be made through the

annual draft budget.”. We can

also add the fact that, by adopting

this rule, the provisions of

a special regulation, GEO 77

of 2009, updated and which

in article 15, para. 8 prohibits

any additional payments other

than those established by special

law: „(8) The organization

license and the authorization

to operate games of chance

allow the economic operator

who obtained them to carry

out the activity throughout the

territory of Romania, without

the need to obtain authorizations,

approvals, additional

fees, approvals or licenses

from other authorities.”

4. The provision from

art. 110, para. 2 2 , of the Fiscal

Code, under the following

wording: „„The tax due in the

case of income obtained as a

result of participation in games

of chance characteristic of casinos,

poker clubs, slot machines

and lotteries, with a value

higher than the non-taxable

ceiling of 66,750 lei, is determined

by applying the scale

provided in paragraph (2) on

each gross income received by

a participant, and the amount

of 11,650 lei is deducted from

the result obtained.”

And in this case implementation

and compliance could

lead to different solutions,

adopted by gambling organizers,

by applying different

procedures, that is why I believe

that a unitary method of

application needs to be established,

in the sense that this

provision must be applied to all

these types of gambling (characteristics

of casinos, poker

clubs, slot machines and lotteries),

regardless of the way the

activity is carried out, namely

games of chance organized

and exploited in the form of

traditional games of chance or

online games of chance.

The provision from art. 47,

para. 3, letter h of the Fiscal

Code and according to which

the Romanian legal entity,

which carries out activities in

the field of gambling, cannot

opt for the facility regarding

the application of the special

regime of micro-enterprises,

paying income tax, and economic

operators, which carry

out these activities , are obliged

to pay the profit tax.

In this case, implementation

and compliance require,

obviously, the exit of economic

operators carrying out economic

activities in the field of

gambling, from this taxation

system, procedure also valid

for those who obtain these

revenues as a result of a joint

venture, with a gambling organizer,

by registering the gambling

revenues in their own

accounting, based on the periodic

statement through which

the revenues and expenses are

transmitted , as a result of the

joint operation of this activity

and based on the joint venture

agreement.

The clear conclusion,

derived from the above and

always supported in the

numerous previous articles, is

that of the need for a full revision

of the special rules regarding

gambling activity, in full

compliance with the constitutional

principles regarding

the quality, clarity, precision

and predictability of the law.

We’ll be back with other

opinions in the next issue of

the magazine...

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


36 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Marea deschidere

ELDORADO ®

BRÂNCOVEANU

by K.Sino

Cea mai nouă sală de jocuri

din Bucureşti şi-a deschis

uşile pe data de 16 ianuarie

2023, pentru toţi norocoşii din

zona Brâncoveanu, sectorul 4,

Bucureşti. A fost o zi reuşită pentru

toţi cei care i-au trecut pragul,

având la dispoziţie muzică bună,

şampanie şi sesiuni de Happy

Hours.

“Chiar dacă ne aflăm într-o

piaţă în care concurenţa este

mare, noi avem un sistem personalizat

de carduri de fidelitate

şi ştim că sunt zeci de mii de

clienţi care ne-au trecut deja

pragul în cel puţin una dintre

locaţiile Eldorado®, ceea ce

ne face încrezători şi în reuşita

acestei săli de jocuri de noroc”,

declară Mărculescu Ana-Maria

C.O.O. “Şi aşa cum deja am

obişnuit toţi clienţii, vom oferi

servicii ireproşabile, o atmosferă

de joc perfectă, bar gratuit, aparate

de ultimă generaţie, gamă

variată de jackpoturi şi nu în

ultimul rând sesiuni de Happy

Hours. Această realizare a fost

posibilă prin implicarea sutelor

de membrii ai echipei, viziunea,

dedicaţia şi munca asiduă a grupului

Investonia Systems –Nagra

Gaming.”

Locaţia, situată pe Strada

Alunişului Nr.1, aproape de gura

de metrou Brâcoveanu, atrage

privirile trecătorilor prin faţada

modernă inspirată din tematica

brandului Eldorado® bazat pe

ideea celebrului mit sud-american

al oraşului ce ascundea vaste

comori din aur. Chiar dacă este

catalogată ca o locaţie cu suprafată

medie, pune cu succes la dispoziţia

clienţilor un mix de aparate

de joc pentru toate gusturile, ce

funcţionează 24 ore din 24.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 37

The grand opening

of ELDORADO ®

BRÂNCOVEANU

The newest gaming hall in

Bucharest opened its doors on

January 16, 2023, for all the lucky

ones in the Brâncoveanu area,

district 4, Bucharest. It was a

successful day for all who crossed

the threshold, with good music,

champagne and Happy Hours

sessions available.

“Even though we are in a

highly competitive market, we

have a customized system of

loyalty cards and we know that

there are tens of thousands of

customers who have already

crossed our threshold in at least

one of the Eldorado® locations,

which makes us confident in the

success of this gambling hall”,

declares Mărculescu Ana-Maria

C.O.O. “And as we have already

accustomed all customers, we

will offer impeccable service, a

perfect gaming atmosphere, free

bar, state-of-the-art machines,

a varied range of jackpots and,

last but not least, Happy Hours

sessions. This achievement was

made possible by the involvement

of hundreds of team

members, the vision, dedication

and hard work of the Investonia

Systems – Nagra Gaming group.”

The location, placed on

Strada Alunişului No. 1, close to

the Brâcoveanu metro station,

attracts the eyes of passers-by

through the modern facade

inspired by the theme of the

Eldorado® brand based on

the idea of the famous South

American myth of the city

that hid vast gold treasures.

Even though it is classified as a

medium-sized location, it successfully

offers customers a mix

of gaming machines for all tastes,

which operates 24 hours a day.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


38

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Legal

Ordinul

Președintelui

ONJN nr.

86/2021 și

Notificarea

Comisiei

Europene

de Teodora Luca, C.A. Luca Mihai C\t\lin

Order of the President of ONJN no. 86/2021 and

the European Commission Notification

Ordinul 86 pare a suscita, din

nou interesul în domeniul jocurilor

de noroc, în ultimele săptămâni,

odată cu seria de respingeri

a acțiunilor formulate de diverse

părți împotriva aplicării acestuia.

După publicarea în Monitorul

Oficial, la 30 iunie 2021 a Ordinului

privind modificarea și completarea

anexei la Ordinul președintelui Oficiului

Național pentru Jocuri de Noroc

nr. 404/2020 privind aprobarea

Condițiilor minime tehnice de verificare

a mijloacelor de joc, a omis

Statul Român să notifice Comisiei

Europene adoptarea unui proiect

de act normativ care conține o reglementare

tehnică, cu consecința

inaplicării acestuia?

Sigur că interesul organizatorilor

de jocuri de noroc față de orice reglementare

a activității poate fi lesne

de `nțeles, `n timp ce problematica

notificării Comisiei și dificultățile de

interpretare (și aplicare) a Directivei

2015/1535 reprezintă o provocare

pentru juriști.

Conform prevederilor art. 5 alin.

1) din Directiva 2015/1535, statele

membre comunică de `ndată Comisiei

orice proiect de reglementare

tehnică, cu excepția situației `n ca-

Order 86 appears to have rekindled

interest in gambling in recent

weeks with the series of rejections

of actions brought by various

parties against its application.

After the publication in the Official

Gazette, on June 30, 2021 of

the Order amending and supplementing

the annex to the Order of

the President of the National Office

for Gambling no. 404/2020 on the

approval of the Minimum Technical

Conditions for verifying the means

of gambling: did the Romanian State

fail to notify the European Commission

of the adoption of a draft

normative act containing a technical

regulation, with the consequence

of its non-application?

Of course, the interest of

gambling organizers in any regulation

of the activity can be easily

understood, while the issue of notification

to the Commission and

the difficulties of interpretation (and

application) of Directive 2015/1535

are a challenge for lawyers.

According to the provisions

of art. 5 para. 1) in Directive

2015/1535, Member States shall

immediately communicate to the

Commission any draft technical

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

39

www.casino-magazine.ro


40 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

re doar se transpune integral textul

unui standard internațional sau european,

caz `n care este suficientă

informația referitoare la standardul

`n cauză; de asemenea, acestea

`naintează Comisiei o expunere a

motivelor care fac necesară adoptarea

unei astfel de reglementări, `n

cazul `n care aceste motive nu au

fost clarificate suficient `n proiectul

de reglementare tehnică.

A omis, așadar, Statul Român

să notifice Comisiei Europene proiectul

de act normativ prin care se

adoptă o reglementare tehnică, iar

asta face modificările și completările

adoptate prin Ordinul 86/2021

inaplicabile?

La această `ntrebare am `ncercat

și noi să (ne) răspundem, analizând

`n acest scop dispozițiile Directivei

(UE) 2015/1535 a Parlamentului

European și a Consiliului din 9 Septembrie

2015 referitoare la procedura

de furnizare de informații `n domeniul

reglementărilor tehnice și al

normelor privind serviciile societății

informaționale și jurisprudența Curții

de Justiție a Uniunii Europene.

“Reglementarea tehnică’’ este

definită `n cuprinsul Directivei drept

o specificație tehnică sau o altă

cerință sau normă cu privire la

servicii, inclusiv dispozițiile administrative

relevante, a cărei respectare

este obligatorie, de jure sau de

facto, `n cazul comercializării, prestării

unui serviciu, stabilirii unui operator

de servicii sau utilizării `ntr-un

stat membru sau `ntr-o parte semnificativă

a acestuia, precum și actele

cu putere de lege sau actele

administrative ale statelor membre,

(...), care interzic fabricarea, importul,

comercializarea sau utilizarea

unui produs sau care interzic

prestarea sau utilizarea unui

serviciu sau stabilirea `n calitate

de prestator de servicii.

CJUE a clarificat `n mod constant

`n jurisprudența sa noțiunea

de „reglementare tehnică”, precizând

că include patru categorii de

măsuri, și anume, în primul rând,

„specificația tehnică”, în al doilea

rând, „alte cerințe”, în al treilea rând,

„normele pentru servicii”, în al patrulea

rând, „actele cu putere de lege

sau actele administrative ale statelor

membre care interzic fabricarea,

importul, comercializarea sau

utilizarea unui produs sau care interzic

prestarea sau utilizarea unui

serviciu sau stabilirea în calitate de

prestator de servicii”, în sensul articolului

1 alineatul (11) din aceeași

directivă (Hotărârea din 26 Septembrie

2018, Van Gennip și alții,

C-137/17, EU:C:2018:771).

Pentru ca o măsură națională

să intre sub incidența primei categorii

de reglementări tehnice prevăzute

la articolul 1 alineatul (1) litera

(c) din Directiva 2015/1535, și

anume a noțiunii de „specificație

tehnică”, această măsură trebuie

să se refere `n mod necesar la

produs sau la ambalajul acestuia

ca atare și să stabilească, prin

urmare, una dintre caracteristicile

impuse unui produs (a se vedea

`n acest sens Hotărârea din

12 Septembrie 2019, VG Media,

C299/17, EU:C:2019:716, punctul

26 și jurisprudența citată).

Conform dispozițiilor art. 1 litera

c) din Directiva 2015/1535:

“Specificație tehnică” `nseamnă

o specificație inclusă `ntr-un document

care stabilește caracteristicile

unui produs, cum ar fi nivelurile

de calitate, performanță, siguranță

sau dimensiunile, inclusiv cerințele

regulation, unless only the text of

an international or European standard

is fully transposed, in which

case information on that standard

is sufficient; they shall also submit

to the Commission a statement of

the reasons why such rules need to

be adopted if those reasons have

not been sufficiently clarified in the

draft technical regulation.

Has the Romanian State therefore

failed to notify the European

Commission of the draft normative

act by which a technical regulation

is adopted, and this makes

the amendments and completions

adopted by Order 86/2021

inapplicable?

We have also tried to answer

this question by examining the provisions

of Directive (EU) 2015/1535

of the European Parliament and of

the Council of 9 September 2015

on the procedure for providing information

in the field of technical

regulations and rules on information

society services and the case

law of the Court of Justice of the

European Union.

“Technical regulation” is defined

in the Directive as a technical

specification or other requirement

or rule concerning services,

including relevant administrative

provisions, the observance

of which is mandatory, de jure or

de facto, in the case of marketing,

the provision of a service , the establishment

of a service operator

or use in a Member State or a significant

part thereof, and the laws,

regulations or administrative provisions

of the Member States, (...)

which prohibit the manufacture,

import, marketing or the use

of a product or prohibiting the

provision or use of a service or

the establishment as a service

provider.

The CJEU has constantly clarified

in its case law the notion of “technical

regulation”, stating that it

includes four categories of measures,

namely, firstly, “technical specification”,

secondly, “other requirements”,

thirdly , “Rules for services”

means, fourthly, “the laws,

regulations or administrative provisions

of the Member States which

prohibit the manufacture, import,

marketing or use of a product

or which prohibit the provision or

use of a service or the establishment

of a service provider. services

”within the meaning of Article

1 (11) of the same Directive

(Case C-137/17 Van Gennip and

others EU:C:2018:771).

In order for a national measure

to fall within the scope of

the first category of technical

regulations referred to in Article

1 (1) (c) of Directive 2015/1535,

namely the concept of “technical

specification”, that measure

must relate in a necessary for the

product or its packaging as such

and therefore establish one of

the characteristics required of a

product (see, to that effect, Case

C299 / 17 VG Media from September

12, 2019, EU:C:2019:716 paragraph

26 and the case-law cited).

According to the provisions

of art. 1 point c) of Directive

2015/1535:

“Technical specification”

means a specification included

in a document that sets out the

characteristics of a product, such

as quality, performance, safety or

dimensions, including the requirements

that apply to the product

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 41

care se aplică produsului cu privire

la numele sub care acesta este comercializat,

terminologia, simbolurile,

`ncercările și metodele de `ncercare,

ambalarea, marcarea sau etichetarea

și procedurile pentru evaluarea

conformității.

Trebuie precizat în această

privință că, pentru ca o măsură

națională să intre sub incidența

primei categorii de reglementări

tehnice prevăzute la articolul 1 alineatul

(3) din Directiva 98/34, și

anume a noțiunii de „specificație

tehnică”, această măsură trebuie

să se refere în mod necesar la

produs sau la ambalajul acestuia

ca atare și să stabilească, prin

urmare, una dintre caracteristicile

impuse unui produs (Hotărârea

din 19 iulie 2012, Fortuna și alții,

C-213/11, C-214/11 și C-217/11,

EU:C:2012:495, punctul 28, precum

și jurisprudența citată).

Din jurisprudența constantă

a CJUE (Hotărârea din 21 Aprilie

2005, Lindberg, C267/03, Rec.,

p. I3247, punctul 54, și Hotărârea

din 8 Noiembrie 2007, Schwibbert,

C20/05, Rep., p. I9447, punctul 34)

reiese că noțiunea de, “specificație

tehnică”, presupune că măsura

națională se referă `n mod necesar

la produs sau la ambalajul acestuia

ca atare și stabilește, prin urmare,

una dintre caracteristicile

impuse unui produs.

Prin urmare, nu orice descriere a

unui produs reprezintă o specificație

tehnică, `n sensul Directivei, obiectul

reglementării constituindu-l măsurile

legislative prin care se legiferează

condițiile esențiale ale unui

produs, respectiv acele `nsușiri

tehnice definitorii, `n lipsa cărora

produsul nu ar putea fi acceptat

pe piață.

Contrar aparențelor, deși modifică

și completează Ordinul

Președintelui ONJN nr. 404/2020,

prevederile Ordinului 86/2021, modificările

nu vizează caracteristicile

produselor (mijloacelor de joc de

tip slot machines), ci reglementează

obiective generale care trebuie

urmărite `n activitatea de verificare

tehnică, fără a face referire `n mod

necesar la produsul `n cauză (mijloacele

de joc) sau la ambalajul

acestuia, și, prin urmare, nu modifică

parametrii tehnici ai produsului.

Dacă `n ceea ce privește art. 1

punctul 1 din Ordin, nu există nicio

suspiciune că ar reglementa caracteristicile

produselor (`ntrucât reglementează

`n mod expres și neechivoc

serviciile oferite de organismele

de evaluare a conformității, fără a

opera `nsă o schimbare a sensului

și scopului reglementării inițiale),

completările introduse `n cuprinsul

Ordinului 404/2020 conform art. 1

punctul 2) din Ordinul 86/2021 includ

doar obiectivele generale care

trebuie urmărite `n procesul de

verificare tehnică.

~n analiză este relevant faptul

că dispozițiile introduse prin Ordinul

86/2021, nu definesc standarde

tehnice sau condiții esențiale pentru

funcționarea mijloacelor de joc,

a căror nerespectare ar conduce

la imposibilitatea utilizării acestora,

aspect care rezultă neechivoc

din chiar maniera `n care este redactată

norma.

Cu titlu exemplificativ, din analiza

dispozițiilor art. 7.4.3.3. rezultă

că legiuitorul a prevăzut o condiție

alternativă (`n cazul `n care este permisă

creditarea prin intermediul sistemelor

de creditare de tip REMO-

TE, (...), se va asigura conectarea

sistemului extern la EGM și la sistemul

informatic centralizator al organizatorului),

neputând fi apreciat

că acesta reprezintă un standard

tehnic de funcționare al mijlocului

de joc, câtă vreme cerința nu este

obligatorie și nici nu este prevăzută

maniera `n care trebuie să se realizeaze

conectarea. Mai mult decât

atât, condiția conectării mijloacelor

de joc la sistemul informatic

centralizator este prevăzută `n actele

normative superioare, anterior

notificate Comisiei.

Cu alte cuvinte, mijlocul de joc

under the name under which it is

marketed, terminology, symbols,

tests and test methods, packaging,

marking or labeling and conformity

assessment procedures.

It should be noted in that regard

that, in order for a national

measure to fall within the scope

of the first category of technical

rules laid down in Article 1 (3) of

Directive 98/34, namely the concept

of “technical specification”,

that measure must be necessarily

refers to the product or its

packaging as such and therefore

sets out one of the characteristics

required of a product (Decision

from July 19,2012 Fortuna

and others C-213/11, C-214/11 și

C-217/11, EU:C:2012:495, paragraph

28, and the case-law cited).

From the settled case-law of

the CJEU (Decision from April 21,

2005, Lindberg, C267/03, Rec., pg.

I3247, point 54 and Decision from

November 8, 2007, Schwibbert,

C20/05, Rep., pg. I9447, point 34)

it appears that the notion of “technical

specification” implies that

the national measure necessarily

refers to the product or its packaging

as such and therefore establishes

one of the characteristics

required of a product.

Therefore, not every description

of a product is a technical specification

within the meaning of the

Directive, the subject of which is

the legislative measures governing

the essential conditions of

a product, namely those defining

technical properties, without which

the product could not be accepted

on market.

Contrary to appearances,

although it modifies and completes

the Order of the President of

ONJN no. 404/2020, the provisions

of Order 86/2021, the amendments

do not concern the characteristics

of the products (slot

machines), but regulate general

objectives to be pursued in the technical

verification activity, without

necessarily referring to the product

concerned ( means of play) or

its packaging, and therefore does

not change the technical parameters

of the product.

If regarding art. 1 point 1 of the

Order, there is no suspicion that

it would regulate the characteristics

of the products (as it expressly

and unequivocally regulates

the services provided by conformity

assessment bodies, without

making a change in the meaning

and purpose of the initial regulation),

the additions introduced in

Order 404/2020 according to art.

1 point 2) of Order 86/2021 include

only the general objectives to

be pursued in the technical verification

process.

In the analysis it is relevant

that the provisions introduced by

Order 86/2021, do not define technical

standards or essential conditions

for the operation of gambling,

whose non-compliance would lead

to their impossibility to use, which

is unequivocal even in the manner

in which the rule is drafted.

By way of example, from the

analysis of the provisions of art.

7.4.3.3. it follows that the legislator

has provided an alternative condition

(if lending is allowed through

REMOTE type credit systems,

(...), the connection of the external

system to the EGM and to the

centralized computer system of

the organizer will be ensured), and

cannot be appreciated that this is

a technical standard of operation

of the game medium, as long as

the requirement is not mandatory

and the manner in which the connection

must be made is not provided.

Moreover, the condition of

connecting the means of play to

the centralized computer system

is provided in the higher normative

acts, previously notified to the

Commission.

In other words, the game may

be subject to technical verification

and, subsequently, authorization,

even if this condition is not met, ie

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


42 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

poate face obiectul verificării tehnice

și, ulterior, a autorizării, chiar

dacă nu este `ndeplinită această

condiție, respectiv mijlocul de joc

nu ar permite creditarea prin intermediul

sistemelor de creditare de

tip REMOTE.

Dată fiind natura alternativă

a reglementării și lipsa oricărei

sancțiuni `n cazul ne`ndeplinirii,

cerințele inserate prin intermediul

Ordinului 86/2021 nu reprezintă

`nsușiri esențiale (caracteristici tehnice)

ale mijloacelor de joc și, prin

urmare, nu reprezintă o specificație

tehnică, `n sensul stabilit de Directiva

2015/1535.

Pe de altă parte, noțiunea de

„alte cerințe”, în sensul articolului 1

alineatul (4) din această directivă,

vizează ciclul de viață al unui produs

ulterior introducerii sale pe piață

(Hotărârea din 4 Februarie 2016, Ince,

C-336/14, EU:C:2016:72, punctul

72).

~n ceea ce privește noțiunea de

„alte cerințe”, `n sensul articolului 1

alineatul (1) litera (d) din Directiva

2015/1535, trebuie amintit că această

noțiune vizează o cerință, alta

decât specificația tehnică, impusă

unui produs `n scopul protecției

`n special a consumatorilor sau a

mediului și care afectează ciclul

de viață al produsului după introducerea

sa pe piață, cum ar

fi condițiile de utilizare, reciclare,

reutilizare sau eliminare a acestuia,

atunci când astfel de condiții pot

influența semnificativ compoziția

sau natura produsului ori comercializarea

acestuia.

Vor fi incluse `n această categorie

actele normative care constituie

condiții care pot influența `n mod

semnificativ natura sau comercializarea

produsului respectiv.

Dat fiind că cerințele vizează

obiectivele activității de verificare

tehnică, fără a institui interdicții, directe

sau indirecte `n exploatarea

mijloacelor de joc `n cazul neconformării,

Ordinul nu ar putea fi asimilat

noțiunii de “alte cerințe”.

Cu alte cuvinte, `n cazul `n care

mijloacele de joc nu ar fi echipate,

spre exemplu, cu sisteme de creditare

de tip REMOTE sau sisteme

de creditare fără numerar, ipoteza

nu ar conduce la imposibilitatea

sau limitarea exploatării sale și, `n

consecință, norma nu face obiectul

notificării, prin raportare la definiția

sintagmei “alte cerințe” din Directivă.

~n același sens sunt și completările

aduse art. 7.4.4. alin. ii) din Ordin,

care stabilesc obiectivul de securitate

`n cazul utilizării sistemelor

de creditare prin intermediul cardurilor,

standard necesar pentru securizarea

tranzacțiilor, fără a limita

`nsă, din punct de vedere tehnic,

opțiunile producătorului și fără a

afecta exploatarea mijlocului de joc

`n cazul `n care această opțiune de

plată nu este disponibilă.

Același raționament poate fi

transpus `n cazul tuturor completărilor

Ordinului 404/2020, niciuna

dintre condiții nefiind prevăzută sub

sancțiunea imposibilității de comercializare

sau utilizare a produsului.

Nici modificarea art. 11.4 din Ordinul

404/ 2020, nu instituie interdicții

de natură a limita comercializarea

sau utilizarea produsului sau a furnizării

serviciului, care ar determina

aplicarea procedurii de notificare

a Comisiei.

Dacă `n versiunea inițială, art.

11.4 impunea organismelor de evaluare

a conformității să efectueze

nemijlocit numărul de jocuri pentru

atingerea valorii procentajului teoretic

de câștiguri la nivel de `ncredere

de 95%, (Verificarea funcționării

conform declarațiilor de la punctul

anterior se realizează prin efectuarea

numărului de jocuri declarate

the game would not allow lending

through REMOTE credit systems.

Given the alternative nature of

the regulation and the absence of

any sanction in case of non-compliance,

the requirements inserted

by Order 86/2021 do not represent

essential features (technical characteristics)

of the means of play

and therefore do not represent a

technical specification within the

meaning of Directive 2015/1535.

Furthermore, the concept of

“other requirements” within the

meaning of Article 1 (4) of that

directive covers the life cycle of

a product after its placing on

the market (Decision from February

4, 2016, Ince, C-336/14,

EU:C:2016:72, paragraph 72).

As regards the concept of

‘other requirements’ within the

meaning of Article 1 (1) (d) of Directive

2015/1535, it must be borne

in mind that that concept refers

to a requirement other than

the technical specification imposed

on a product for the purpose

of protection in especially

to consumers or the environment

and which affect the life cycle of

the product after its placing on

the market, such as conditions

of use, recycling, reuse or disposal,

where such conditions may

significantly affect the composition

or nature of the product or

its marketing.

Normative acts that constitute

conditions that may significantly

influence the nature or marketing

of the product in question will be

included in this category.

Given that the requirements

aim at the objectives of the technical

verification activity, without

establishing interdictions, direct

or indirect in the exploitation of the

means of play in case of non-compliance,

the Order could not be

assimilated to the notion of “other

requirements”.

In other words, if the means

of play were not equipped, for

example, with REMOTE-type

credit systems or non-cash credit

systems, the hypothesis would

not lead to the impossibility

or limitation of its operation and,

consequently, the rule would not

is subject to notification, by reference

to the definition of “other requirements”

in the Directive.

In the same sense are the additions

brought to art. 7.4.4. para. ii)

of the Order, which establish the

security objective in the case of the

use of credit systems by means

of cards, a standard necessary

for the security of transactions,

without limiting, from a technical

point of view, the manufacturer’s

options and without affecting the

exploitation of the game. that this

payment option is not available.

The same reasoning can be

transposed in the case of all additions

to Order 404/2020, none of

the conditions being provided under

the sanction of impossibility to

market or use the product.

Nor the modification of art.

11.4 of Order 404/2020, does not

impose prohibitions that would limit

the marketing or use of the product

or the provision of the service,

which would lead to the application

of the Commission’s notification

procedure.

If in the initial version, art. 11.4

required conformity assessment

bodies to directly perform the number

of games in order to reach

the value of the theoretical percentage

of gains at a confidence

level of 95%, (Verification of operation

according to the statements

in the previous point is performed

by performing the number

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 43

de producător pentru care se atinge

valoarea PTC la nivelul de `ncredere

de 95%. Verificarea se efectuează

pentru toate programele/

subprogramele de joc instalate pe

EGM), `n versiunea modificată verificarea

realizată de organismele de

evaluare a conformității poate avea

`n vedere numai numărul minim de

jocuri declarate de producător pentru

care se atinge valoare procentului

tehnic de câștiguri la nivelul

de `ncredere de 95% (Verificarea

funcționării, conform declarațiilor

de la subpct. 11.3, poate fi realizată

pe baza tabelelor de alocare

a câștigurilor și a calculului statistic

utilizat de organismele de evaluare

a conformității sau pe baza

numărului de jocuri declarate de

producător pentru care se atinge

valoarea procentajului teoretic de

câștig (PTC) la nivel de `ncredere

de 95%. Verificarea se face pentru

toate programele/subprogramele

de joc instalate pe EGM.).

Cu alte cuvinte, textul permite

organismului de evaluare a

conformității să stabilească procedura

aplicabilă (Verificarea

funcționării, conform declarațiilor

de la subpct. 11.3, poate fi realizată...),

nimic din maniera `n care

este redactat textul legal neputând

fi interpretat `n sensul că ar

`mpiedica organismele de evaluare

a conformității să realizeze nemijlocit

numărul de jocuri la care

se atinge valoarea PTC la nivelul

de `ncredere de 95% sau că instituie

piedici `n furnizarea serviciilor

de evaluare.

~n ceea ce privește categoria

“normelor cu privire la servicii”, trebuie

arătat că din cuprinsul punctului

1 litera (d) din anexa I la Directiva

2015/1535 reiese că “jocurile electronice

puse la dispoziție `ntr-un

club specializat `n prezența fizică

a clientului”, la fel ca pariurile

puse la dispoziție prin intermediul

terminalelor, constituie un serviciu

care nu este prestat “la distanță”.

Or, calificarea ca “norme cu privire

la servicii”, prevăzută la articolul

1 alineatul (1) litera (e) din Directiva

2015/1535 coroborat cu articolul 1

alineatul (1) litera (b) din această

directivă, presupune, printre altele,

existența unui serviciu prestat la

distanță, ceea ce, `n mod evident,

nu este scopul reglementării Ordinului

86/2021.

Deși argumentele `n favoarea

excluderii Ordinului 86/2021 din

domeniul de aplicare al Directivei

2015/1535 sunt consistente, dezbaterea

pare departe de a fi `ncheiată.

~n ciuda controverselor, Ordinul va

continua să producă efecte până

la o decizie contrară a instanțelor

naționale.

Efectele sale, la fel ca și efectele

Ordinului 404/2020, sunt `nsă

limitate și au mai degrabă rolul de

a pregăti industria pentru adaptarea

mijloacelor de joc la noile cerințe,

având `n vedere că, până la data

expirării termenului prevăzut `n

cuprinsul art.II (12 luni de la data

aprobării schemei de acreditare a

organismului național de acreditare,

dar nu mai mult de 24 de luni de la

adoptarea Ordinului 86/2021), vor

continua să fie aplicabile procedurile

prevăzute anterior.

Aceste proceduri și reglementarea

lor legală ar putea face ele `nsele

obiectul unei analize de legalitate,

din perspectiva art. 19 alin. 6) din

Ordonanța de Urgență a Guvernului

nr. 77/2009 privind organizarea și

exploatarea jocurilor de noroc (Pentru

primul an de aplicare a prezentei

ordonanțe de urgență, controlul

tehnic al mașinilor, instalațiilor,

dispozitivelor, meselor de jocuri de

noroc și altor mijloace de joc se va

desfășura conform normelor tehnice

`n vigoare la data prezentei

ordonanțe de urgență, și la tarifele

practicate de Biroul Român de

Metrologie Legală la aceeași dată.),

având `n vedere că termenul

de aplicare a expirat din 2016.

Aceste norme nu fac `nsă

obiectul cercetării prezente, urmând

să le analizăm distinct, `ntrun

alt număr al revistei.

of games declared by the manufacturer

reaches the PTC value at

the 95% confidence level (Verification

is performed for all game

programs / subprograms installed

on the EGM), in the modified version

the verification performed by

the conformity assessment bodies

which reaches the value of the technical

percentage of gains at the

95% confidence level (Functional

verification, according to the declarations

in sub-paragraph 11.3,

may be performed on the basis

of the earnings allocation tables

and the statistical calculation used

by the conformity assessment bodies

or on based on the number

of games declared by manufacturer

for which the value of the theoretical

percentage of gain (PTC)

is reached at a confidence level

of 95%. Verification is done for all

game programs / subprograms

installed on EGM.).

In other words, the text allows

the conformity assessment body to

establish the applicable procedure

(Verification of operation, according

to the statements in sub-paragraph

11.3, can be performed...),

nothing in the way the legal text is

drafted and cannot be interpreted

as meaning that it would prevent

conformity assessment bodies

from directly achieving the number

of games where the PTC value

is reached at the 95% confidence

level or hindering the provision of

assessment services.

As regards the category of “rules

on services”, it should be noted

that it is apparent from point 1 (d)

of Annex I to Directive 2015/1535

that “electronic games made

available in a specialized club

in the physical presence of the

customer”, like the bets made

available through the terminals,

is a service that is not provided

“remotely”.

However, the classification as

“rules on services” in Article 1 (1)

(e) of Directive 2015/1535 in conjunction

with Article 1 (1) (b) of that

directive presupposes, inter alia,

the existence of a remote service,

which is obviously not the purpose

of regulating Order 86/2021.

Although the arguments in favor

of excluding Order 86/2021

from the scope of Directive

2015/1535 are consistent, the debate

seems far from over. Despite

the controversy, the Order will

continue to take effect until a decision

to the contrary by the national

courts.

However, its effects, as well as

the effects of Order 404/2020, are

limited and rather have the role of

preparing the industry for adapting

the means of play to the new

requirements, given that, until the

expiration of the term provided in

art. II (12 months from the date

of approval of the accreditation

scheme of the national accreditation

body, but not more than 24

months from the adoption of Order

86/2021), the previously provided

procedures will continue to

be applicable.

These procedures and their

legal regulation could themselves

be the object of a legality analysis,

from the perspective of art. 19 para.

6) of the Government Emergency

Ordinance no. 77/2009

on the organization and operation

of gambling (For the first year

of application of this emergency

ordinance, the technical control

of machines, installations, devices,

gambling tables and other

means of gambling will be carried

out according to the technical

norms in force at the date of

this emergency ordinance, and at

the tariffs practiced by the Romanian

Bureau of Legal Metrology on

the same date.), considering that

the application term has expired

since 2016.

However, these norms are not

the subject of the present research,

and we will analyze them separately

in another issue of the

journal.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


44 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / GDPR

Data de 28 ianuarie

2023 marchează

celebrarea Zilei

Europene a

Protecției Date lor

de către toate statele membre ale

Consiliului Europei, când se împlinesc

42 de ani de la adoptarea

Convenției 108 pentru protecția

persoanelor referitoare la prelucrarea

automatizată a datelor

cu caracter personal, de către

Consiliul Europei, primul instrument

juridic în domeniu.

Sărbătorirea anuală a acestei

zile se subsumează obiectivului

ridicării nivelului de

conștientizare a publicului larg

cu privire la regulile de utilizare a

datelor cu caracter personal, sub

egida evidențierii importanței

dreptului la viață privată și la

protecția datelor personale.

Convenția 108 rămâne, până

vind protecţia datelor personale

şi confidenţialitatea. Între aceste

activităţi sunt incluse campanii

ce vizează publicul general,

proiecte educaţionale pentru

profesori şi studenţi, conferinţe

şi zilele porţilor deschise în

agenţii de profil 1 .

La nivelul UE, Comitelul

European pentru Protecția

Datelor a prezentat un clip video

de promovare a Zilei europene

a protecției datelor personale 2 .

La nivel național a fost adoptată

Legea nr.290/2021, publicată

în M.Of. nr.1171/10.12.2021,

prin care a fost ratificat

Protocolul, adoptat la Strasbourg

la 10 octombrie 2018, semnat de

România la 26 iunie 2020, de amendare

a Convenției pentru protejarea

persoanelor față de prelucrarea

automatizată a datelor

cu caracter personal, adoptată la

January 28, 2023

marks the celebration

of European Data

Protection Day by all

member states of the

Council of Europe, when it is

42 years since the Council of

Europe adopted Convention

108 for the protection of individuals

with regard to automated

processing of personal

data, the first legal instrument

in the field.

The annual celebration

of this day is subject to the

objective of raising the level

of awareness of the general

public regarding the rules for

the use of personal data, under

the auspices of highlighting

the importance of the right to

privacy and the protection of

personal data.

Convention 108 remains,

it the “Global Data Protection

Convention”. Convention 108

may not be known to the general

public and the billions of

people it protects (55 countries

in Africa, Latin America

and Europe have ratified or acceded

to Convention 108, implementing

it on a daily basis),

but its role has been essential

in improving our protection.

Currently, Data Protection

Day is celebrated globally and

is called Privacy Day outside

Europe. On this date, governments,

parliaments, national

data protection bodies and

other actors carry out activities

to raise awareness of personal

data protection and privacy

rights. These activities include

campaigns aimed at the general

public, educational projects

for teachers and students,

ZIUA EUROPEANĂ A PROTECȚIEI DATELOR

-28 Ianuarie 2023 -

în prezent, singurul ins tru ment

internațional obli gatoriu din

punct de vedere juridic privind

protecția uni ver sală a datelor

personale ca domeniu, făcându-l

„Con venția globală privind

protecția datelor”. Convenția

108 nu poate fi cunoscută de

publicul larg și miliardelor de

persoane pe care le protejează

(55 de țări din Africa, America

Latină și Europa au ratificat

sau a aderat la Convenția

108, implementând-o zilnic),

dar rolul său a fost esențial

în îmbunătățirea protecției

noastre.

În prezent, Ziua protecţiei

datelor este celebrată la nivel

global şi se numeşte Ziua

confidenţialităţii în afara

Europei. La această dată, guver

nele, parlamentele, organismele

naţionale pentru protecţia

datelor şi alţi actori desfăşoară

activităţi pentru creşterea conştientizării

asupra drepturilor pri-

1 https://www.coe.int/en/web/dataprotection/convention108/modernised

2 https://edpb.europa.eu/news/news/2023/data-protection-day-2023_ro

to date, the only legally binding

international instrument

on the universal protection of

personal data as a field, making

conferences and open days in

specialized agencies 1 .

At the EU level, the

European Data Protection

Board are presented a video

promoting the European Day

of Personal Data Protection 2 .

At the national level,

Law no. 290/2021 was adopted,

published in the M.

Of. no. 1171/10.12.2021, by

which the Protocol, adopted

in Strasbourg on October 10,

2018, signed by Romania on

June 26, 2020, amending the

Convention for the protection

of individuals against automated

processing of personal

data, adopted on Strasbourg

on 28 January 1981.

To celebrate the European

1 https://www.coe.int/en/web/

data-protection/convention108/modernised

2 https://edpb.europa.eu/news/

news/2023/data-protection-day-2023_

ro

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


GDPR / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

45

Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

Pentru celebrarea Zilei

Europene a Protecţiei Datelor,

pe data de 27 ianuarie 2023,

Autoritatea Națională de

Supraveghere a Prelucrării

Dadtelor cu Caracter Personal 3

a organizat Conferința on-line

intitulată „Efectivitatea aplicării

RGPD într-o lume conectată”, în

care s-au prezentat și dezbătut

aspecte relevante din cazuistică.

La acest eveniment au fost invitate,

în principal, autoritățile

și instituțiile publice centrale

reprezentative, cele mai importante

asociații și uniuni

profesionale, camere de comerț,

companii și reprezentanți massmedia.

Marcarea Zilei Europene a

Protecției Datelor s-a realizat

și cu sprijinul postului național

de televiziune TVR și a Societății

which will broadcast the informative

clip on the General

Data Protection Regulation

(public interest message),

made by ANSPDCP.

In this context, we note

that the national supervisory

authority initiated a collaboration

with the Ministry of

Education and the National

Authority for the Protection

of Children’s Rights and

Adoption, in order to identify

appropriate means aimed at

increasing the level of awareness

regarding the rules for

processing personal data and

the risks involved .

Also, for those interested,

synthetic information on the

Authority’s activity from the

previous year is presented, as

every year, in the Brochure

dedicated to the European

EUROPEAN DATA PROTECTION DAY

-28 January 2023 -by Mugurel Olariu, RPD protectie date

de Transport București, care vor

difuza clipul informativ privind

Regulamentul General privind

Protecția Datelor (mesaj

de interes public), realizat de

ANSPDCP.

În acest context, menționăm

că autoritatea națională de supraveghere

a inițiat o colaborare

cu Ministerul Educației

și cu Autoritatea Națională

pentru Protecția Drepturilor

Copilului și Adopție, în vederea

identificării mijloacelor adecvate

destinate creșterii nivelului

de conştientizare cu privire la

regulile de prelucrare a datelor

personale și riscurile implicate.

De asemenea, pentru cei

interesați, informații sintetice

privind activitatea Autorității

din anul anterior sunt prezentate,

ca în fiecare an, în Broșura

dedicată Zilei Europene a

3 https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_

Presa_20.01.2023&lang=ro

Protecției Datelor, disponibilă,

alături de pliantul aferent, postat

în site-ul oficial.

Pe măsură ce viața noastră

este din ce în ce mai activă și

societatea continuă să profite

de potențialul dezvoltat în era

digitală, Convenția 108+ devine

din ce în ce mai importantă

pentru fiecare dintre noi, asigurând

umanitatea, demnitate

și integritate, într-o epocă a

inteligenței artificiale și a luării

de decizii automatizate, oferind

un spațiu juridic comun la nivel

internațional pentru a facilita

fluxurile de date între țări.

În concluzie, 28 ianuarie

este ziua care ne amintește

că noile tehnologii, mai ales

noua inteligență artificială și

nu numai, trebuie să servească

individul într-un mod care să

respecte drepturile omului, în

special drepturile la protecția

vieții private și a datelor cu

caracter personal.

Day of Data Protection, on

January 27, 2023, the National

Supervisory Authority for the

Processing of Personal Data 3

organized the Conference online

entitled “The effectiveness

of GDPR enforcement in

a connected world”, in which

relevant aspects from the case

study were presented and debated.

Mainly, the authorities

and representative central

public institutions, the most

important professional associations

and unions, chambers

of commerce, companies and

media representatives were

invited to this event.

The marking of the

European Data Protection Day

was also carried out with the

support of the national television

station TVR and the

Bucharest Transport Society,

3 https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_

Presa_20.01.2023&lang=ro

Data Protection Day, available,

together with the related

leaflet, posted on the official

website.

As our lives become more

active and society continues

to take advantage of the potential

developed in the digital

age, the 108+ Convention

becomes increasingly important

for each of us, ensuring

humanity, dignity and integrity

in an age of artificial

intelligence and automated

decision-making, providing a

common international legal

space to facilitate data flows

between countries.

In conclusion, January 28

is the day that reminds us that

new technologies, especially

new artificial intelligence and

beyond, must serve the individual

in a way that respects

human rights, especially the

rights to the protection of privacy

and personal data .

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


46

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

Gioconews este o

rețea de jocuri

foarte completă,

cu o apariție lunară

de 100 de

pagini. Sediul său este în Italia,

dar are o prezență internațională

deoarece revista este una

bilingvă, în versiunea italiană

și în engleză. Are, de asemenea,

un cotidian online. Este punctul

de referință pentru industria

jocurilor de noroc, împreună cu

alte două buletine de știri zilnice

specifice online dedicate lumii

de Poker și Casino. Gioconews

acordă o mare atenție lumii

jocurilor de noroc și lumilor

legate de aceasta (politică,

economie, afaceri, tehnologie,

design, modă,...). Din acest

motiv Gioconews este prezent

în cele mai importante centre de

gaming, la cazinourile italiene,

la întâlnirea la nivel european

și la principalele întâlniri

de joc. Gioconews, pe lângă

clienții domeniului, a acordat

întotdeauna atenție în primul

rând companiilor care își leagă

brandurile de gaming, dar și

celor care încearcă să ajungă

la un public foarte nișat pentru

nivelul socio-eco nomico-cultural,

care declară un interes

explicit pentru lumea jocurilor

de noroc și a divertismentului.

➤ Din punctul tău de vedere

privilegiat, ce ai vrea să spui

despre nivelul de pregătire

și înțelegere al industriei jocurilor

de noroc în ceea ce

privește jocul responsabil?

După cum mi se pare, după

mai bine de 12 ani de implicare

în industria jocurilor de noroc și

a jocului de noroc responsabil

(RG), avem un proces, o evoluție

continuă către o industrie a jocurilor

de noroc mai responsabilă.

Fiecare an aduce noi proiecte,

noi instrumente și, nu în

ultimul rând, reglementări mai

stricte privind RG.

Prin urmare, auto-reglementarea

și reglementarea vizează

ambele o mai bună protecție a

grupurilor vulnerabile, în special

a tinerilor, la educație, prevenire

și tratament.

Pe baza acestui fapt, este res-

Interviu GiocoNews

– Dan Iliovici

By Laura Camelia

Gioconews is a very

complete gaming

network with a

monthly review

of 100 pages. Its

branch office is in Italy but it

has an international delivery

because the magazine is a

bilingual one, in Italian and

in English version. It also

has an online daily paper. It

is the point of reference for

gambling industry, with also

two other specific online

daily news dedicated to the

Poker and Casino worlds.

Gioconews gives big attention

to the gaming world and

to the worlds connected

with it (politics, economy,

business, technology, design,

fashion,...). For this reason

Gioconews is present at the

most important gaming

centers, the Italian casinos and

the meeting at the European

level and the main play

appointments. Gioconews,

besides the clients of the

field, always paid attention

first of all for the companies

that connect their brands

to the gaming, but also for

who is trying to reach a very

selected public for the socialeconomic-cultural

level that

declares an explicit interest for

the gaming and entertaining

world.

➤ From your privileged point

of view, what do you feel

like saying about the gaming

industry’s level of

preparation and understanding

of responsible

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 47

GiocoNews Interview

– Dan Iliovici

ponsabilitatea

operatorilor,

modul în care implementează

toate aceste programe RG. Este

responsabilitatea lor asupra modului

în care implementează și

respectă reglementările, fără a

încerca să ocolească unele prevederi.

➤ Care este nivelul de pregătire

și atenție față de problemă

din partea autorităților

de reglementare?

Fiind sub presiunea politicienilor,

blamați de pariori, public

și mass-media, confruntându-se

cu stigmatizarea care ne înconjoară

industria de zeci de ani,

jucând jocul șoarecilor și pisicii

cu (unii) operatori, autoritățile

de reglementare se află într-o

poziție extrem de dificilă. Ca să

nu mai vorbim de evoluția tehnologică

continuă, care îi face să

fie mereu (cel puțin) cu un pas

în spatele unuia dintre cele mai

inovatoare sectoare – industria

jocurilor de noroc.

Este și cazul lui RG. Autoritățile

de reglementare trebuie să

țină pasul cu noile proiecte RG,

să înțeleagă impactul, beneficiile

pe care le pot aduce aceste

instrumente, pentru a avea o

mai bună protecție a jucătorilor.

În plus, toată lumea solicită

măsuri RG „bazate pe dovezi”,

ceea ce ne duce la cerința

de a avea statistici fiabile

despre industria jocurilor de

noroc, problema și prevalența

patologică a jocurilor de noroc.

Toate acestea necesită o

pregătire permanentă a per sonalului

autorităților de reglemen

tare, colaborare cu toate

părțile interesate și... bani.

Nu este o treabă ușoară.

➤ În opinia ta, ce rol pot

(sau ar trebui) să joace

autoritățile de reglementare

în crearea unui mediu

durabil din punctul de vedere

al jocului responsabil?

După cum am menționat la

întrebarea anterioară, autoritățile

de reglementare au o

mulțime de lucruri de făcut.

Dar este și locul în care să

menționăm că toți avem nevoie

de un cadru de reglementare

bun și echilibrat. Orice restricție,

în special în ceea ce privește publicitatea,

dar nu numai, nu trebuie

făcută pe baza impulsului

emoțional, ar trebui să fie „bazată

pe dovezi”. Din experiența

mea de șef al Oficiului Român

de Jocuri de Noroc – organul

de supraveghere al industriei

gaming?

As it looks to me, after more

than 12 years being involved

in the gambling industry and

Responsible Gambling (RG),

we have a process, an ongoing

evolution towards a more

responsible gambling industry.

Each year brings new

projects, new instruments,

and last but not least, tighter

regulations on RG.

Therefore, self-regulation

and regulation are both aimed

at a better protection of vulnerable

groups, especially the

youngsters, at education, prevention,

and treatment.

Based on this, it is the

operators’ responsibility how

they implement all these RG

programs. It is their responsibility

on how they implement

and respect the regulations,

without trying to circumvent

some provisions.

➤ What is the level of preparation

and attention to

the issue on the part of the

regulators?

Being under pressure from

politicians, blamed by punters,

the public and massmedia,

facing the stigma that

is surrounding our industry for

decades, playing the mouse

and cat game with (some)

operators, regulators are in an

exceedingly difficult position.

Not to mention the ongoing

technological evolution, which

makes them to always be (at

least) one step behind one of

the most innovative sector –

the gambling industry.

It is also the case of RG.

Regulators must keep pace

with new RG projects, to

understand the impact, the

benefits that these instruments

may bring, in order to

have a better player protection.

On top of that, everybody is

asking for “evidence based” RG

measures, which leads us to the

requirement to have reliable

statistics about the gambling

industry, problem, and pathological

gambling prevalence.

All these require a permanent

training of the regulators’ personnel,

collaboration with all

stakeholders and… money.

Not an easy job.

➤ In your opinion, what role

can (or should) regulators

play in creating a sustainable

environment from the

point of view of responsible

gaming?

As mentioned at the previous

question, regulators

have a lot of things to do. But

it is also the place to mention

that we all need a good, balanced

regulatory framework.

Any restriction, especially

on advertising, but not only,

should not be made based on

emotional impulse, it should

be “evidence based”. I can

tell from my experience as

head of Romanian Gambling

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


48

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

jocurilor de noroc – pot spune

că fără colaborare, fără discuții

cu toate părțile implicate, nu se

pot obține rezultate bune.

Și încă ceva: autoritățile

de reglementare nu ar trebui

să folosească doar „bățul” în

relația cu operatorii. Există, de

asemenea, stimulente care ar

trebui folosite de autorități.

Uneori, „morcovul” poate

funcționa mai bine decât

„bățul”.

➤ Crezi că există legislații mai

precise/aprofundate sau orientate

spre jocul responsabil

care pot fi considerate „cele

mai bune practici” la nivel

global?

„Cele mai bune practici”

ar trebui să însemne, în opinia

mea, „practici bazate pe dovezi”.

Există multe exemple de măsuri

emoționale, de bun simț, cum ar

fi propunerea de a ține sălile de

jocuri de noroc departe de școli.

Unii pot considera că o

distanță „sigură” este de 100 m,

alții pot spune că 200 m. Dar toate

acestea sunt numere arbitrare.

Nu se bazează pe niciun fel de

cercetare.

Din păcate, nu am cunoștințe

despre astfel de exemple de

„cele mai bune practici” de

bună reglementare pe RG, dar

am exemple de reglementare

proastă. Și Italia este un astfel

de exemplu, cu interzicerea totală

a publicității pentru jocuri

de noroc. Dar cred că ești mai

conștient de asta decât mine.

➤ Ce lipsește cel mai mult, după

părerea ta, în lumea jocurilor

pentru a începe un drum cu

adevărat viabil în acest sens?

Moralitatea lipsește cel mai

mult.

O afacere condusă doar de

motoul „a face mai mulți bani”,

poate să nu aibă răspunsul la întrebarea

„cum” câștigați acești

bani. Este vorba de sustenabilitate,

de viziunea pe termen lung.

Mi-a inspirat această idee Laura

Da Silva – SG:certified, deoarece

ea a prezentat acest lucru în

mod concis la o conferință recentă

despre jocurile de noroc

din Londra.

Dar acest concept de afaceri

„pe termen lung” se confruntă

cu o altă problemă: Operatorii

nu sunt siguri cu privire la ceea

ce ar putea aduce la reglementare

anul următor, luna următoare

sau chiar ceea ce a doua zi. Mă

refer la unele noi restricții de reglementare,

cum ar fi interzicerea

oricărei forme de publicitate

și așa mai departe. În acest caz

ar putea fi cumva de înțeles lipsa

lor de viziune pe termen lung.

Dar trăim cu toții într-o lume

incertă de zeci de ani, așa că cineva

poate spune că aceasta nu

este o scuză.

Mulțumesc!

Office - the gambling industry

watchdog – that without collaboration,

without discussing

with all the parties involved,

one cannot have good results.

And one more thing: regulators

should not use only “the

stick” in relation with operators.

There are also incentives

that should be used by authorities.

Sometimes “the carrot”

may work better than “the

stick”.

➤ Do you believe that there

are more accurate/in-depth

or Responsible Gaming oriented

legislations that can

be considered “best practices”

at a global level?

“Best practices” should

mean, in my opinion, “evidence

based practices”.

There are many examples of

emotional, common sense

measures, like the proposal to

keep gambling halls away from

schools.

Some may consider a “safe”

distance is 100m, others may

say 200m. But all these are

arbitrary numbers. They are

not based on any kind of

research.

Unfortunately, I have

no knowledge of such “best

practices” example of good

regulation on RG, but I do have

examples of BAD regulation.

And Italy is such an example,

with the total ban on gambling

advertising. But I believe you

are more aware of this than me.

➤ What is missing most, in

your opinion, in the world

of gaming to start a truly

virtuous path in this sense?

Morality is missing the

most.

A business being driven

only by the “make more

money” moto, may lack the

answer to the question on

“how” do you make that

money. It is about sustainability,

the long-term vision.

I was inspired on this idea by

Laura Da Silva – SG:certified,

as she concisely presented this

at a recent conference on gambling

in London.

But this “long-term” business

concept is facing another

problem:

Operators are unsafe on

what the next year, the next

month, or even what the next

day may bring on regulation.

I mean some new regulatory

restrictions, like banning any

form of advertising and so on.

In this case it could be somehow

understandable their lack

of a long-term vision.

But we all live in an uncertain

world for decades, so one

may say this is not an excuse.

Thank you!

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


CLUB

joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 49


50 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Palace

Eveniment - 18 Martie 2023

De Palace Casino

Luna Februarie, o lună plină de emoții și puritate, numele acesteia

venind din latină ”Februarius”, februum = mijloc de purificare.

În această perioadă liniștită nu vom trece cu vederea planificarea

celor două sărbători importante pentru vizitatorii noștri, sărbătoarea

din 14 Februarie, ”Valentine’s day” și sărbătoarea din 24 Februarie,

”Dragobete”.

Întotdeauna momentele de bun augur sunt des regăsite în Palace

Casino de la Casa Vernescu alături de plăcerea jocurilor de noroc,

de aceea trebuie întotdeauna să ne bucurăm împreună de aceste

momente unice. Așa cum bine știți, urmează marea petrecere a acestui

an din data de 18 Martie. Suntem optimiști și de data aceasta că va

fi un eveniment plin de zâmbete și adrenalină. Deși au fost prezentate

detaliile despre această petrecere, noi încercăm să ne menținem

publicul informat pe toată perioada promoțională.

Pentru acest eveniment premiile se vor acorda pe baza tichetelor

promoționale acumulate în timpul jocului, atât în zona de Live

Games cât și în zona de Slot Machines. În cazul unor neclarități, mai

multe detalii vă sunt oferite la masa de joc sau la aparatele de slot și

bineînțeles întreg regulamentul în Recepție.

Pentru zona de Live Games se vor oferi premii în valoare de 400.000

lei, împărțite astfel încât să fie o seară câștigătoare pentru toți invitații.

Se vor acorda 37 de premii în valoare de 2000 lei sau 400 euro pentru

fiecare jucător extras, un premiu în valoare de 25.000 lei, un premiu

în valoare de 50.000 lei și premiul cel mare în valoare de 250.000 lei.

Pentru zona de Slot Machines, premiile de peste 100.000 lei vor fi

împărțite folosind aceiași structură ca cea de pe zona Live Games. Se

vor acorda 37 de premii în valoare de 1000 lei sau 200 euro fiecare,

un premiu în valoare de 10.000 lei, un premiu în valoare de 20.000

lei și premiul ce mare în valoare de 40.000 lei. Biletele sunt mai ușor

de obținut acum după ce avem introduse cele mai mari limite din

România. Singurul Casino Live din România care are limitele dublate

la anumite aparate de pe zona Slot Machines.

Tematica evenimentului îmbrățișează cele două culori cu

semnificație pentru luna Martie, astfel vom putea menține tradiția și

norocul pe aceeași linie a succesului.

Întotdeauna vă punem la dispoziție toate detaliile necesare prin

intermediul platformelor de socializare. Toate articolele și detaliile

despre jocurile prezente în Casino Palace le puteți găsi pe site-ul

nostru - palacecasino.eu - . Ne puteți scrie întrebările dumneavoastră

dar și altele când doriți iar noi vă vom răspunde. – Facebook:

”Palace Casino at Casa Vernescu Bucharest” sau pe pagina noastră de

Instagram : ”palace_casino_at_casa_vernescu” –

Precizăm faptul că jocurile de noroc nu sunt o sursă de îmbogățire

rapidă sau de altă natură!

Intrarea în incinta palatului este strict interzisă pentru persoane

sub 18 ani.

Joacă Responsabil!

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 51

Casino

Event - March 18, 2023

The month of February, a month full of emotions and

purity, its name coming from the Latin „Februarius”, februum =

means of purification. During this quiet period we will not overlook

the planning of the two important holidays for our visitors,

the holiday of February 14, „Valentine’s day” and the holiday of

February 24, „Dragobete”.

Always auspicious moments are often found in the Palace

Casino at Casa Vernescu alongside the pleasure of gambling,

that’s why we must always enjoy these unique moments

together. As you well know, this year’s big party is coming up on

March 18. We are optimistic this time too that it will be an event

full of smiles and adrenaline. Although the details of this party

have been presented, we try to keep our audience informed

throughout the promotional period.

For this event, the prizes will be awarded based on the promotional

tickets accumulated during the game, both in the Live

Games area and in the Slot Machines area. In case of any ambiguities,

more details are provided at the game table or at the slot

machines and of course the entire regulation at the Reception.

For the Live Games area, prizes worth 400,000 lei will be

offered, divided so that it is a winning evening for all guests.

37 prizes worth 2,000 lei or 400 euros will be awarded for each

drawn player, a prize worth 25,000 lei, a prize worth 50,000 lei

and the top prize worth 250,000 lei.

For the Slot Machines area, prizes over 100,000 lei will be

distributed using the same structure as the Live Games area. 37

prizes worth 1000 lei or 200 euro each will be awarded, a prize

worth 10,000 lei, a prize worth 20,000 lei and the grand prize

worth 40,000 lei. Tickets are easier to get now that we have

introduced the highest limits in Romania. The only Live Casino

in Romania that has doubled limits on certain machines in the

Slot Machines area.

The theme of the event embraces the two colors with meaning

for the month of March, thus we will be able to keep tradition

and luck on the same line of success.

We always provide you with all the necessary details via

social media platforms. All articles and details about the games

present in Casino Palace can be found on our website - palacecasino.eu

- . You can write us your questions and others when

you want and we will answer you. – Facebook: ”Palace Casino

at Casa Vernescu Bucharest” or on our Instagram page: ”palace_casino_at_casa_vernescu”

Please note that gambling is not a get rich quick or otherwise!

Entry into the palace premises is strictly prohibited for persons

under 18 years of age.

Play Responsibly!

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


grisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER54

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Betswap.gg

– drumul spre succes

by K.Sino

➤ Ne puteți spune ce este

Betswap.gg și de ce ați decis

să lansați această afacere?

Betswap.gg este singurul

schimb de pariuri web3, construit

complet pe blockchain-ul

poligonului. Pariurile plasate

sunt complet fără custodie,

ceea ce asigură că toate pariuri

le câștigătoare sunt creditate

direct în portofelul extern al

jucătorului. Betswap.gg nu deți

ne niciodată fonduri de la

jucător. Acest lucru creează, la

rândul său, a doua și a treia parte

a ADN-ului nostru, fără permisiune

și fără încredere, deoarece

jucătorii nu au nevoie de aprobarea

niciunei autorități centrale

pentru a-și obține câștigurile. Ca

platformă, facilităm doar potrivirea

pariurilor între utilizatori și

oferim rezultatele contractului

inteligent. Toate evoluțiile noastre

se bazează pe aceste principii

și nu ne compromitem niciodată

ADN-ul și valorile. Am lansat

această afacere pentru că am realizat

că este nevoie ca jucătorii

să parieze într-un schimb descentralizat,

care credem că va

trece de la o nișă la normă. În

plus, am identificat probleme în

metoda de înscriere a jucătorilor

în casele de pariuri sportive

tradiționale și o problemă și mai

mare a restricțiilor financiare

în depuneri și retrageri. Știm

că, menținându-ne bazele solide,

ADN-ul fără custodie, fără

permisiune și fără încredere va

fi locul în care se află creșterea

viitoare a pariurilor sportive.

➤ Care este viziunea dumneavoastră

despre produs și cum

plănuiți să realizați acest lucru?

Viziunea noastră despre

grisogono

Interviu cu Konstantinos Christodolou,

Director de Produs / Interview with

Konstantinos Christodolou, Head of Product

www.casino-magazine.ro

➤ Can you tell us what

Betswap.gg is and why you

decided to launch this venture?

Betswap.gg is the only

web3 betting exchange, completely

built on the polygon

blockchain. The placed bets

are completely non-custodial

which ensures that all winning

bets are directly credited

to the player’s external wallet.

Betswap.gg never holds any

funds from the player. This in

turn creates the second and

third part of our DNA, permissionless

and trustless as players

do not need approval from any

central authority to get their

winnings. As a platform, we

only facilitate the matching of

bets between users and provide

the results to the smart contract.

All our developments are

based on these principles, and

we never compromise our DNA

and our values. We launched

this venture because we realized

there is a need for players

to bet in a decentralized exchange,

which we believe will

transition from a niche to the

norm. Furthermore, we identified

problems in the method

of onboarding players in traditional

sportsbooks and an

even bigger issue of financial

restrictions in deposits and

withdrawals. We know that by

keeping our foundations solid,

the non-custodial, permissionless

and trustless DNA, will be

where the future growth of

sports betting lies.

➤ What is your product vision

and how do you plan to

achieve this?

Our product vision is for

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 55

produs este că Betswap.gg va fi

bursa de pariuri dominantă din

lume și cel mai ușor de utilizat

pentru pariorii mainstream,

generând în același timp venituri

din mai multe surse. Vom fi

principala platformă de jocuri

web3, unde pariorii pot paria pe

sporturi, cazinouri, cazinouri live

și alte jocuri, combinând viteza

și experiența de pariere fără

fricțiuni a Web 2.0, cu ușurința

de integrare, fără permisiune și

fără încredere a Web 3.0. Suntem

deja în proces de dezvoltare a

singurului portofel de jocuri

fără custodie de pe blockchain.

Acest lucru va permite utilizatorilor

să tranzacționeze cu jocuri

folosind metode tradiționale de

tranzacție, dar fondurile lor nu

sunt niciodată deținute de nimeni

în niciun moment, menținând

astfel aspectul de neîncredere al

ADN-ului nostru. Utilizatorii au

control deplin asupra portofelului

lor, iar Betswap.gg nu îl

poate atinge, chiar dacă am dori,

satisfăcând astfel și aspectul fără

permisiune al ADN-ului nostru.

Intenționăm să lansăm noul

nostru portofel în T2 2023, ceea

ce deschide orizontul pentru

mai multe integrări terță parte

și posibilitatea de a adăuga noi

funcții, cum ar fi pariurile parlay.

Înțelegem, de asemenea, că nu

toți furnizorii de jocuri pot lucra

cu tehnologia noastră, așa că am

început să dezvoltăm propriile

noastre jocuri în care utilizatorii

pot juca pe blockchain.

➤ Care sunt provocările în raport

cu modelul dvs. de afaceri

și prin ce diferă acestea

de pariurile sportive

tradiționale?

Acceptând provocarea

betswap.gg, înțelegem că ne

confruntăm atât cu provocările

schimburilor tradiționale, cât

și cu provocările blockchainului.

Combinația dintre acestea

necesită soluții noi, ceea ce face

parte din motivul pentru care este

o plăcere să lucrezi la betswap.gg.

Trebuie să găsim soluții la problemele

care există în ambele spații

și datorită combinării celor două.

De exemplu, trebuie să creăm o

experiență plăcută de îmbarcare,

în timp ce descoperim elemente

ale Web 2.0 care să permită utilizatorului

să nu simtă diferența

față de ceea ce este obișnuit în

mod normal, în timp ce selectează

și implementează tehnologia

blockchain. Familiaritatea este

un element important pentru

pariorii tradiționali și încercăm

să găsim modalități de a oferi

o astfel de experiență fără a ne

sacrifica ADN-ul și valorile. Un

exemplu excelent al modului în

care combinația dintre schimbul

de pariuri sportive și tehnologia

blockchain poate crea provocări

care sunt mai mari decât suma

părților lor este lichiditatea.

Atunci când este plasat un pariu,

toate fondurile de la ambele părți

trebuie să fie blocate într-un contract

inteligent, care în practică

reduce lichiditatea. Trebuia să

găsim soluții noi la o problemă

unică.

În ceea ce privește aspectul de

schimb de pariuri sportive al platformei

noastre, ne confruntăm cu

aceleași provocări ca orice casă

de pariuri, cum ar fi problema

menționată mai sus a lichidității,

generarea de venituri de la formatorii

de piață și limitările

pariurilor de schimb. În ceea ce

privește aspectul blockchain, ne

confruntăm cu provocări, cum

ar fi familiarizarea cu călătoria

a jucătorilor noștri, integrarea

jucătorilor din casele de pariuri și

schimburi tradiționale și crearea

unei punți de cunoștințe ale acestor

jucători între gestionarea portofelului

fiat și cripto. Avem un

plan strategic în vigoare, în care

abordăm toate aceste întrebări

și multe altele. Ne plac astfel

de provocări și cred cu tărie că,

menținându-ne valorile, găsind

în continuare soluții noi la probleme

noi, vom crea o platformă

Betswap.gg to be the dominant

betting exchange in the

world and the easiest to use

for mainstream punters, while

generating revenues from

multiple sources. We will be

the leading web3 gaming platform,

where punters can bet

on sports, casino, live casino

and other games, by combining

the speed and frictionless

betting experience of Web 2.0,

with ease of onboarding, permissionless

and trustlessness

of Web 3.0. We are already

in the process of developing

the only non-custodial gaming

wallet on the blockchain.

This will allow users to transact

with games using traditional

transaction methods,

but their funds are never held

by anyone at any point, thus

maintaining the trustlessness

aspect of our DNA. The users

have full control over their

wallet and Betswap.gg can’t

touch it, even if we wanted

to, thus also satisfying the

permissionless aspect of our

DNA. We plan to launch our

new wallet in Q2 2023, which

opens up the horizon to more

third-party integrations and

the possibility of adding new

features such as parlay bets.

We also understand that not

all game providers can work

with our technology, so we

started developing our own

games where users can play

on the blockchain.

➤ What challenges do you

phase in relation to your

business model and how

do these differ from traditional

sportsbooks?

Taking on the betswap.gg

challenge, we understand that

we face both the challenges of

traditional exchanges and the

challenges of blockchain. The

combination of these requires

novel solutions, which is part

of why working at betswap.gg

is such a pleasure. We need

to find solutions to problems

that exist in both spaces and

because of the combination of

the two. For example we need

to create a pleasant onboarding

experience, while discovering

elements of Web 2.0 that

allows the user not to feel the

difference from what they are

normally used to, while selecting

and implementing blockchain

technology. Familiarity

is an important element for

traditional bettors and we try

to find ways to deliver such an

experience without sacrificing

our DNA and values. A great

example of how the combination

of sportsbook exchange

and blockchain technology

can create challenges that are

greater than the sum of their

parts is liquidity. When a bet

is placed, all the funds from

both parties need to be locked

in a smart contract, which in

practice reduces liquidity. We

needed to find novel solutions

to a unique problem.

In the sports betting exchange

aspect of our platform,

we face the same challenges as

any betting exchange, such as

the aforementioned issue of

liquidity, revenue generation

from market makers and the

limitations of exchange betting.

On the blockchain aspect,

we face challenges such as user

journey familiarization of our

players, onboarding players

from traditional sportsbooks

and exchanges and bridging

the knowledge of these players

between fiat and crypto wallet

management. We have a strategic

plan in place, where we

tackle all these questions and

more. We love such challenges

and I strongly believe that by

maintaining our values, keep

finding new solutions to new

problems, we will create a

unique platform for a better

experience for everyone.

Betswap.gg – the road to success

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


56

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

unică pentru o experiență mai

bună pentru toată lumea.

➤ Ce face Betswap.gg unic și

de ce ar prefera pariorii să folosească

platforma dvs. în locul

unuia dintre concurenții

dvs.?

Betswap conduce în ceea ce

privește bursele de pariuri sportive.

Am venit primii pe piață în

septembrie 2022 și am observat

o activitate extraordinară în

ultimele 5 luni. Ceea ce ne face

unici este inovația continuă în

produsul nostru. Nu acceptăm

suficient de bine, ne străduim

întotdeauna să oferim mai mult

decât se așteaptă clienții noștri.

Acest lucru continuă să ne ofere

avantajul de care avem nevoie

pentru a ne atinge viziunea de

a fi cel mai important jucător

în platforma de sport și cazinou

din lume. Răspunsul la ceea ce ne

face unici este că, pur și simplu,

nu există nicio platformă acolo

unde toate tranzacțiile să fie

fără permisiune, fără încredere,

iar fondurile utilizatorilor să nu

aibă custodie. A fi primii pe piață

ne-a permis să avem lichiditatea

necesară pentru a derula eficient

o bursă, ceea ce ne oferă un avantaj

similar celui care deține conducerea

în inteligența artificială;

este foarte greu să ajungi din

urmă.

Avem, de asemenea, o comunitate

foarte activă și canale

specifice unde clienții și investitorii

noștri pot propune idei și

raporta erori. Acest spirit de comunitate

este foarte important

pentru noi, deoarece publicul

nostru este global, cu preferințe

diferite și asta ne ajută să înțe legem

cum gândesc clienții noștri

și ce își doresc. Suntem foarte

transparenți cu privire la drumul

nostru și deschiși la toate

sugestiile.

➤ Care este drumul vostru pe

termen lung?

Drumul nostru pe termen

lung a fost conceput pe baza valorilor

noastre și a viziunii noastre

de produs. Echipa a stat zile într-o

sală de ședințe, ne-a identificat

punctele slabe și provocările și

apoi a creat obiective strategice

pentru a ne atinge viziunea. Cei

trei piloni ai noștri sunt inovația,

lichiditatea și generarea de venituri.

Orice dezvoltare pe care o

planificăm pe drumul nostru

trebuie să satisfacă cel puțin un

pilon. Pentru partea de inovare,

am discutat deja despre portofelul

unei soluții blockchain, dar

lucrăm și cu organizații terțe în

spațiul web3, care au inovat singuri

și suntem primii adoptatori

ai tehnologiei lor. Un bun exemplu

în acest sens este creșterea și

extinderea fondurilor de la bani

fiat la un portofel cripto. Unele

organizații au concentrat mult

timp pentru a rezolva această

problemă, am adoptat-o și ne-am

concentrat pe tehnologia noastră.

Pentru partea de generare a veniturilor,

intenționăm să introducem

pariuri parlay pe blockchain,

ceea ce poate suna simplu, dar

într-un schimb, acest lucru

creează câteva provocări noi,

totuși intenționăm să fim primul

schimb de pariuri pe blockchain

care oferă această caracteristică.

De asemenea, intenționăm să ne

reproiectăm front-end-ul, dar să

menținem simplitatea necesară

pentru jucătorii noi care doresc

să parieze pe o bursă de pariuri

descentralizată, dar și să atragem

jucători din casele de pariuri

sportive tradiționale care înțeleg

propunerea de valoare a produsului

nostru. Există o mulțime

de efort pe backend pentru a

ne permite să oferim produse

unice creatorilor de piață. Nu

pot spune prea multe despre asta

încă, dar vizitați adesea platforma

Betswap.gg pentru a vedea cele

mai recente actualizări.

➤ What makes Betswap.

gg unique and why would

bettors prefer to use your

platform instead of one of

your competitors?

Betswap leads the charge

as far as sports betting exchanges

are concerned.

We came first to market in

September 2022 and have

seen tremendous activity

in the last 5 months. What

makes us unique is continuous

innovation in our product.

We don’t accept good

enough, we always strive to

deliver more than what our

clients expect. This continues

to give us the edge we need to

achieve our vision to be the

foremost player in the sports

and casino platform in the

world. The answer to what

makes us unique is that simply,

there is no platform out

there where all transactions

are permissionless, trustless

and user funds are non-custodial.

Being the first in the

market allowed us to have the

necessary liquidity to run an

exchange efficiently, which

gives us a similar advantage

to whomever has the lead in

artificial intelligence; it is very

difficult to catch up.

We also have a very active

community on discord

and specific channels where

our customers and investors

can propose ideas and report

bugs. This community spirit is

very important to us, because

our audience is global, with

different preferences and this

helps us understand how our

customers think and what they

want. We are very transparent

about our roadmap and open

to all suggestions.

➤ What is your long-term

roadmap?

Our long-term roadmap

was designed based on our

values and our product vision.

The team sat down in

a meeting room for days,

identified our weaknesses

and challenges and then created

strategic goals to achieve

our vision. Our three pillars

are Innovation, Liquidity and

revenue generation. Any development

we plan on our

roadmap must satisfy at least

one pillar. For the innovation

part, I already discussed the

wallet on a blockchain solution,

but we are also working

with third-party organizations

in the web3 space, who

innovated themselves and

we are early adopters of their

technology. A good example

of this is the on-ramping and

off-ramping of funds from

fiat money to a crypto wallet.

Some organizations out

there focused a lot of time to

solve this issue, we adopted

it, and we focused on our

technology. For the revenue

generation part, we plan to

introduce parlay bets on the

blockchain, which may sound

simple, but in an exchange

this creates some novel challenges,

however we plan to

be the first betting exchange

on the blockchain that offers

this feature. We also plan to

redesign our frontend, but

maintain the simplicity required

for new players who

want to bet on a decentralized

betting exchange, but

also attract players from traditional

sportsbooks who understand

our product’s value

proposition. There is a lot of

effort going on the backend

to allow us to offer unique

products to market makers.

I can’t say much about this

as yet, but visit the Betswap.

gg platform often to see the

latest updates.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

57

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.rogrisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER


60

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Rivers

Casino

Portsmouth

„Suntem aici pentru a servi

comunitatea, oaspeții noștri și

membrii echipei noastre”

“We’re here to serve the

community, our guests,

and our team members”

By K.Sino; Source: Business Wire

Spațiul dedicat cazinoului include 1.446 de aparate de slot, 57

de mese cu jocuri live și 24 de mese de poker, pe lângă zonele

de luat masa, conferințe și divertisment.

The casino area includes 1,446 slot machines, 57 table games,

and 24 poker tables in addition to dining, conference, and

entertainment venues.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 61

Rivers Casino Portsmouth este

o destinație de clasă mondială - o

investiție locală de 340 de milioane

de dolari - situată de-a lungul Victory

Boulevard. Ca parte a noului district

de divertisment din Portsmouth,

complexul are în prezent un cazinou

cu servicii complete, o sală de poker,

pariuri sportive BetRivers, locuri

de evenimente și conferințe, restaurante

și multe altele. Rivers Casino

Portsmouth este primul cazinou

permanent din Virginia și cea mai

recentă adăugare la Rush Street

Gaming, una dintre companiile de

cazinouri și divertisment cu cea mai

rapidă creștere din țară.

După câțiva ani de dezvoltare,

primul cazinou independent din Virginia,

Rivers Casino Portsmouth, este

oficial în funcțiune.

Deschizându-și porțile pe 23 ianuarie

2023, Rivers Casino Portsmouth

este cea mai nouă și mai interesantă

construcție din regiune, rezultată

din colaborarea dintre S. B.

Ballard Construction și Yates Construction.

Facilitatea de 340 de milioane

de dolari include o sală mare

de 25.000 de metri pătrați și o zonă

de recepție, o zonă cu scenă și

Topgolf Swing Suite. Spațiul dedicat

cazinoului include 1.446 de aparate

de slot, 57 de mese cu jocuri live și

24 de mese de poker, pe lângă zonele

de luat masa, conferințe și divertisment.

Construcția proprietății

include și un hotel.

S. B. Ballard și Yates au supravegheat,

de asemenea, finalizarea

parcării de 2.000 de locuri, care dispune

de cea mai recentă tehnologie

în securitate și supraveghere.

Inițiată în decembrie 2021, instalația

de ultimă generație, în timp ce era

în construcție, a adăugat 1.400 de

locuri de muncă în construcții în regiune

și 1.300 de locuri de muncă

permanente în zonă.

La ceremonie, Rivers Casino

Portsmouth a primit licența oficială

de operator de cazinou de la Gina

Smith, director adjunct pentru conformitatea

jocurilor de noroc la Virginia

Lottery.

La un eveniment de previzualizare,

primarul din Portsmouth, Shannon

Glover, senatorul L. Louise Lucas

și liderul House Minority, Don

Scott, au plasat primele pariuri ceremoniale

la pariurile sportive BetRivers,

lângă sala de jocuri. Casa

de pariuri sportive de lux are locuri

pentru club, un bar, ferestre de pariuri,

27 de chioșcuri cu autoservire

și mai multe ecrane mari de înaltă

definiție pentru vizionare.

La festivitățile de deschidere

s-au adăugat magicienii, jonglerii,

acrobații, majoretele și alți interpreți.

„Suntem aici pentru a servi comunitatea,

oaspeții noștri și membrii

echipei noastre”, a spus Roy Corby,

director general al Rivers Casino

Portsmouth. „Vom îndeplini această

misiune creând o experiență stelară

pentru oaspeți și devenind destinația

de divertisment preferată pentru

Portsmouth, Hampton Roads și vizitatorii

din zona noastră.”

Rivers Casino Portsmouth va

funcționa 24 de ore pe zi, șapte zile

pe săptămână. Oaspeții trebuie

să aibă peste 21 de ani pentru a

accesa sala de jocuri.

„Suntem încântați să ne alăturăm

unei comunități atât de vibrante

și să dezvăluim acest loc frumos

de divertisment pentru ca toți să se

bucure”, a declarat Tim Drehkoff,

CEO al Rivers Casino Portsmouth

și Rush Street Gaming. „Suntem recunoscători

comunității și membrilor

echipei noastre pentru sprijinul

acordat și așteptăm cu nerăbdare

să lansăm acest motor economic

puternic pentru regiune.”

Rush Street Gaming susține

și promovează cu fermitate practicile

de joc responsabile la toate

proprietățile lor.

Rivers Casino Portsmouth is a

world-class destination—a $340

million local investment—located

along Victory Boulevard. As part

of Portsmouth’s New Entertainment

District, the complex currently

features a full-service casino,

poker room, BetRivers Sportsbook,

event and conference venues,

premier restaurants, and

more. Rivers Casino Portsmouth

is Virginia’s first permanent casino

and the latest addition to Rush

Street Gaming, one of the fastestgrowing

casino and entertainment

companies in the country.

After several years in the

making, Virginia’s first freestanding

casino, Rivers Casino

Portsmouth, is officially in operation.

Opening its doors on January

23, 2023, Rivers Casino Portsmouth

is the region’s newest and

most exciting construction, resulting

from collaboration between

S. B. Ballard Construction and

Yates Construction. The $340

million-facility includes a 25,000

square-foot grand hall and reception

area, stage area, and Topgolf

Swing Suite. The casino area includes

1,446 slot machines, 57

table games, and 24 poker tables

in addition to dining, conference,

and entertainment venues. Construction

of the property also includes

a hotel.

S. B. Ballard and Yates also

oversaw completion of the

2,000-space parking lot that features

the latest technology in security

and surveillance. Initiated

in December 2021, the state-ofthe-art

facility, while under construction,

added 1,400 construction

jobs to the region and 1,300

permanent jobs to the area.

At the ceremony, Rivers Casino

Portsmouth was presented

with its official casino operator’s

license by Gina Smith, deputy director

of gaming compliance at

Virginia Lottery.

At a preview event, Portsmouth

Mayor Shannon Glover, Senator

L. Louise Lucas, and House

Minority Leader Don Scott placed

the ceremonial first wagers at

the BetRivers Sportsbook adjacent

to the gaming floor. The luxe

sportsbook features club seating,

a bar, betting windows, 27

self-service kiosks, and multiple

upsized high-definition screens

for viewing.

Adding to the grand opening

festivities were roving magicians,

jugglers, acrobats, cheerleaders,

and other performers.

“We’re here to serve the

community, our guests, and our

team members,” said Roy Corby,

general manager of Rivers Casino

Portsmouth. “We’ll accomplish

that mission by creating a stellar

guest experience and becoming

the entertainment destination of

choice for Portsmouth, Hampton

Roads, and visitors to our area.”

Rivers Casino Portsmouth

will operate 24 hours per day,

seven days per week. Guests

must be over 21 to access the

gaming floor.

“We’re excited to join such

a vibrant community and to unveil

this beautiful entertainment

venue for all to enjoy,” said Tim

Drehkoff, CEO of Rivers Casino

Portsmouth and Rush Street

Gaming. “We’re grateful to

the community and to our Team

Members for their support, and

we’re looking forward to launching

this strong economic engine

for the region.”

Rush Street Gaming strongly

supports and promotes responsible

gaming practices at all of

their properties.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


62

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

Muzeul de Pinball și Artă Modernă „Dino Merluzzi”

Un spațiu în care cultura, educația

și divertismentul se întâlnesc

sub patronajul Ministerului Culturii, Regiunea Umbria

by K.Sino

Un spațiu în care cultura,

educația și divertismentul se întâlnesc.

Toate acestea sunt incluse

în Muzeul de Pinball și Artă

Modernă „Dino Merluzzi”, care

își sărbătorește debutul sâmbătă,

18 februarie, într-o ceremonie

oficială încununată de patronatul

Ministerului Culturii și Regiunii

Umbria. Muzeul este dedicat

lui Dino Merluzzi, unul dintre primii

colecționari italieni de mașini

de jocuri de epocă, hrănind visul

de a le putea pune într-un muzeu

într-o zi. Astăzi, acest vis este realizat

de Asociația Ifpa Italia, în cooperare

cu Municipiul Terni, biroul

turistic Marmore și ARCI din Terni,

care datorită contribuției Fondazione

Carit, a reușit să facă muzeul

de Pinball și artă modernă,

real, dedicat colecționarului decedat

din Terni, în spațiile fostei

școli primare din Marmore, în Via

Montesi 59.

Astăzi, Muzeul este un loc

unic în Italia și își propune să îndeplinească

diverse funcții, în

domeniul cultural, educațional și

recreativ. Promite să obțină un

rol de atracție la nivel național și

internațional, întrucât se află întrun

context deja turistic precum

cel al Cascadei Marmore, va fi

un motiv în plus pentru a merge

în acest loc minunat, contribuind

la îmbunătățirea în continuare a

teritoriului.

Din punct de vedere cultural,

este un adevărat muzeu de artă

modernă, capabil să ofere o serie

de aparate de pinball din diferite

epoci: de la primele exemple ale

anilor 1950 până la cele actuale

ale vremurilor noastre, acoperind

toate epocile diferite care s-au pe-

A space where culture, education

and entertainment meet. All of

this is enclosed in the “Dino Merluzzi”

Pinball and Modern Art Museum,

which celebrates its debut

on Saturday, February, the 18th, in

an official ceremony crowned by the

patronage of the Ministry of Culture

and the Umbria Region. The Museum

is dedicated Dino Merluzzi, one

of the first Italians collector of vintage

gaming machines, nurturing

the dream of being able to put them

in a museum one day. Today that

dream is being realized by the Ifpa

Italia Association, in cooperation

with the Municipality of Terni, the

Marmore turist office and the ARCI

of Terni, which thanks to the contribution

of the Fondazione Carit,

has managed to make the Pinball

and modern ant museum real, dedicated

to the passed away collector

from Terni, in the spaces of the

former elementary school of Marmore,

in Via Montesi 59.

Today, the Museum is a unique

place in Italy and aims to perform

various functions, in the cultural,

educational and recreational fields.

Promising to obtain a role of attraction

at national and international level,

since it is in an already tourist

context such as that of the Marmore

Falls, going to be one more reason

to go to this wonderful place,

contributing to the further enhancement

of the territory.

From a cultural point of view, it is

a real museum of modern art, able

to offer a series of pinball machines

from different eras: from the very

first examples of the 1950s to the

current ones of our times, covering

all the different eras that have occured

(60s and 70s electo-mechanical

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 63

The Pinball and Modern Art Museum “Dino Merluzzi”

A space where culture, education

and entertainment meet

under the patronage of Ministry of Culture, Umbria Region

trecut (cele electro-mecanice anilor

60-70, electronice anilor 80-90,

moderne, anii 2000), într-un itinerar

tematic în care a stabilit progresul

tehnologic care a avut loc în

ultimii șaptezeci de ani, descriind

în detaliu schimbarea obiceiurilor

și tradiții ale societății în aceeași

perioadă, descrise prin decorurile

aparatelor de pinball și alte materiale

ale vremii propuse împreună

cu aparatele de joc (afișe, autocolante,

discuri, cărți, juke-box-uri

vintage și diverse materiale vintage).

În plus oferă filme vechi despre

istoria aparatului de pinball.

Din punct de vedere educa țional,

Muzeul oferă o locație permanentă

care își propune să devină

un punct de referință pentru școlile

și institutele din zonă (și nu numai),

pentru o abordare reală și concretă

a înțelegerii științei, tehnologiei,

ingineriei și matematicii. Crearea

unui program „EduFun” care

ar oferi profesorilor, studenților și

diferitelor părți interesate o oportunitate

interesantă de a analiza

funcționarea interioară a mașinilor

de pinball reale și funcționale și de

a afla cum mii de fișiere și piese

electronice și mecanice lucrează

împreună pentru a crea sisteme

electromecanice complexe.

Din punct de vedere recreativ

și social, Muzeul oferă o locație

permanentă pentru organizarea

de evenimente de divertisment,

care se potrivesc perfect

cu destinația turistică a zonei.

Găzduiește și turnee internaționale

de pinball, prin activitatea permanentă

a Ifpa Italia. Toate acestea

pentru a exploata puterea unică

a aparatului de pinball, care este

unul dintre puținele jocuri ca-

ones, 80s and 90s electronic ones,

modern, 2000s), in a thematic itinerary

in which set the technological

progress that has taken place over

the last seventy years, describing

in detail the change of the customs

and traditions of society during the

same period, described through the

settings of pinball machines and

other material of the time proposed

together with the gaming machines

(posters, window decals, records,

books, vintage juke boxes and various

vintage material). In addition

to offering old movies on the history

of the pinball machine.

From an educational point of

view, the Museum offers a permanent

location that aims to become

a point of reference for schools

and institutes in the area (and

beyond), for a real and concrete

approach to understanding science,

technology, engineering and

mathematics. Creating a “EduFun”

program that would provide an exciting

opportunity for teachers, students

and various stakeholders to

look at the inner operation of real,

working pinball machines and learn

how thousands of files and of

electronic and mechanical parts

work together to create complex

electromechanical systems.

From a recreational and social

point of view, the Museum offers a

permanent location for organizing

entertainment events, which perfectly

fit with the tourist destination

of the area. Also hosting international

pinball tournaments, through

the permanent activity of Ifpa Italia.

All this in order to exploit the unique

power of the pinball machine, which

is one of the few games capable

of being used by both children

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


64 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

pabile să fie folosite atât de copii,

cât și de persoanele în vârstă,

aparținând practic oricărei epoci.

Peste 25 de aparate pentru

distracție sunt în interiorul clădirii,

inclusiv aparate de pinball, jukebox-uri

și diverse tipuri de jocuri

vintage, împreună cu alte obiecte

de colecție, inclusiv unele rare.

Dar colecția permanentă va

fi îmbogățită și actualizată continuu

datorită împrumuturilor și

donațiilor. Muzeul este unul nonprofit

și nici măcar activitățile recreative

nu necesită plată pentru

a putea juca jocul, dar pot fi testate

liber de către vizitatori. Este

așadar o locație ideală pentru familii

și pentru orice tip de utilizator.

Intrarea este total liberă, doar

pe bază de rezervare. Unitatea nu

este temporar deschisă publicului.

ORGANIZAREA

MUZEULUI

Muzeul se întinde pe o

suprafață totală de peste 260 de

metri pătrați, situat la primul etaj

al clădirii fostei școli primare Marmore.

Structura este formată din

șase încăperi diferite, organizate

tematic.

Prima este „ Electromechanical

Room”, dedicată acestor jocuri,

găzduind aparate de pinball

din anii 60-70 și alte jocuri vintage

(precum Rotamint și Rotomat

și alte jocuri automate).

A doua, care reprezintă camera

principală, este „Electronic

Room”. Aici puteți găsi peste 15

jocuri din anii 70 până în anii 2000,

cu câteva obiecte de colecție.

A treia este “Projection and

Conference Room”, unde există

un spațiu multifuncțional folosit

ca cinematograf și centru de

conferințe, unde se desfășoară

filme, filme documentare sau istorice,

prezentări, dezbateri și diverse

activități.

În „Arcade Space” există câteva

jocuri video din anii 80 și 90,

la dispoziția vizitatorilor Muzeului.

Muzeul este dotat și cu o „Restoration

Room”, situată lângă Sala

Electromecanică, unde se efectuează

reparații și întreținere individuale

a aparatelor.

În timp ce în „ warehouse

room” se păstrează jocuri și diverse

materiale pentru viitoare instalări

și actualizări ale colecției

permanente.

Toate jocurile prezentate în

Muzeu funcționează pe deplin și

pot fi evaluate în ceea ce privește

dinamica lor de joc. Locația nu

urmărește niciun profit: nu este o

sală de jocuri sau un club privat

și nu necesită plata niciunui bilet.

and the elderly people, belonging

to practically any era.

Over 25 amusement machines

are inside the building, including

pinball machines, juke boxes and

various types of vintage games, together

with other collector’s items,

including rare ones. But the permanent

collection will be continuously

enriched and updated thanks to

loans and donations. The Museum

is a non-profit one and even the recreational

activities do not require

payment for the game to play, but

can be freely tested by visitors. It

is therefore an ideal location for families

and for any type of user. The

entrance is totally free, by reservation

only. The facility is temporarily

not open to the public.

THE ORGANIZATION

OF THE MUSEUM

The museum is spread over a

total area of over 260 square meters,

located on the first floor of the

building of the former Marmore elementary

school. The structure consists

of six different rooms, thematically

organized.

The first is the “Electromechanical

Room”, dedicated to these

games, hosting pinball machines

from the 60s and 70s and other

vintage games (such as Rotamint

and Rotomat and other automatic

games).

The second, which represents

the main room, is the “Electronic

Room”. Here you can find over 15

games from the 70s to the 2000s,

with some collector’s items.

The third is the “Projection and

Conference Room”, where there is a

multifunctional space used as a cinema

and conference center, where

movies, documentary or historical

movies, presentations, debates

and various activities are held.

In the “Arcade Space” there are

some video games from the 80s

and 90s, available to the visitors

of the Museum.

The Museum is also equipped

with a “Restoration Room”, located

next to the Electromechanical

Room, where repairs and maintenance

of individual devices are carried

out.

While in the “warehouse room”

games and various materials are

kept for future installations and

updates of the permanent collection.

All the games shown in the Museum

are fully working and can be

evaluated in terms of their game

dynamics. The venue does not pursue

any profit: it is not a game room

or a private club and does not require

the payment of any ticket.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


www.aesthetic-magazine.ro

business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 65


66 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

Formula 1

by Vlad Roman, General Manager Smart Games

Odată cu noul an asistăm la

configurarea calendarului pentru

2023 și componența echipelor.

Ce știm până acum!

Vor fi 23 de curse, 10 echipe,

20 piloți și o grămadă de emoții,

bucurii sau deziluzii. Primul Grand

Prix este programat pentru weekendul

3-5 Martie la circuitul Sakhir

din Bahrain dar va fi o sesiune de

testare ce se va desfășura tot la

Sakhir cu o săptămână mai devreme.

Campionatul se va încheia

la 800 de kilometrii mai spre est

și 10 luni mai târziu la Abu Dhabi

pe circuitul Yas Marina.

2022 ne dăruit un campionat

nebun, cu Ferrari ce a reușit

o mașină remarcabilă, cu bouncing-ul

ce a creat probleme mari

tuturor echipelor, dar în special

pentru Mercedes și McLaren, am

asistat la recordul lui Max Verstappen

pentru cele mai multe victorii

într-un sezon, ne-am bucurat

pentru prima victorie a lui Russel

și a lui Sainz, am înregistrat primul

pole possition pentru Perez și

Magnussen, am fost dezamăgiți

de refuzul lui Max de a-i ceda locul

lui Perez, ne-am consolat că

Hamilton a terminat sezonul fără

victorie și mai ales am fost alături

de Vettel la ultima cursă din

Formula 1... deși sperăm să-l revedem

pe circuit.

La startul sezonului Red Bull,

Ferrari, Mercedes și Alfa Romeo

își păstrează piloții principali, Alonso

trece în locul lui Vettel la Aston

Martin, Riciardo este înlocuit

de McLaren cu Oscar Piastri,

Gasly pleacă de la Alpha Tauri

pentru a se alătura lui Ocon la

Alpine iar Nyck De Vries merge

în locul lui, la Williams apare Logan

Sargeant iar Hass îl aduce pe

Nico Hulkenberg în locul lui Mick

Schumacher.

Ne așteptam la un sezon cu

multe necunoscute și surprize

ce nu vor întârzia să apară, până

atunci așteptăm prezentarea

monoposturilor de anul acesta,

Williams va fi prima echipa ce lansează

noua mașină pe 6 februarie

iar în săptămâna următoare vor

urma Alpha Tauri, Aston Martin,

Ferrari, Alpine si Mc Laren. Restul

echipelor vor anunța data lansării

ulterior.

Pentru sezonul 2023 FIA a stabilit

noi reguli, garda la sol va fi ridicată

cu 15mm pentru a diminua

efectul oscilației pe verticală, se

vor mări dimensiunile oglinzilor retrovizoare,

cadrul de protecție al

piloților va fi modificat, iar bugetul

maxim se micșorează la 135

milioane de dolari, cu 7 milioane

mai puțin decât în 2022.

FIA a decis să modifice formatul

calificărilor, pentru două curse

din calendar echipele vor fi obligate

să folosească pneurile hard

în Q1, pneurile medium în Q2 și

With the new year we witness

the configuration of the calendar

for 2023 and the composition of

the teams.

What we know so far!

There will be 23 races, 10

teams, 20 drivers and a lot of

emotions, joys or disappointments.

The first Grand Prix is

scheduled for the weekend of

March 3-5 at the Sakhir circuit

in Bahrain but there will be a

test session also held at Sakhir

a week earlier. The championship

will conclude 800 kilometers

further east and 10 months later

in Abu Dhabi at the Yas Marina

circuit.

2022 gave us a crazy championship,

with Ferrari pulling off

a remarkable car, with bouncing

causing big problems for

all teams, but especially for Mercedes

and McLaren, we saw Max

Verstappen’s record for most

wins in a season we rejoiced for

the first victory of Russel and

Sainz, we recorded the first pole

position for Perez and Magnussen,

we were disappointed

by Max’s refusal to give way to

Perez, we were consoled that

Hamilton he finished the season

without a win and especially

I was with Vettel at the last Formula

1 race... although we hope

to see him on the circuit again.

At the start of the season Red

Bull, Ferrari, Mercedes and Alfa

Romeo keep their main drivers,

Alonso replaces Vettel at

Aston Martin, Riciardo is replaced

by McLaren with Oscar Piastri,

Gasly leaves Alpha Tauri

to join Ocon at Alpine and

Nyck De Vries goes in his place,

Logan Sargeant appears at

Williams and Hass brings Nico

Hulkenberg in place of Mick

Schumacher.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro68 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

pneurile soft în Q3. Dacă sesiunea

de calificări se va desfășura

pe ploaie, atunci regula nu se mai

aplică. De asemenea, formatul

are ca scop reducerea seturilor

de pneuri folosite pe parcursul

unui weekend de Grand Prix, dacă

până acum echipele beneficiau

de 13 seturi de pneuri anul acesta

vor avea la dispoziție doar 11.

În sezonul 2023 vor fi 6 curse

de sprint ce vor avea loc în Azerbaidjan,

Austria, Belgia, SUA și

Brazilia, plus încă o locație care

urmează să fie anunțată. Las Vegas

este marea noutate în calendar,

formula 1 va ajunge pe circuitul

stradal din capitala jocurilor

de noroc în luna noiembrie. Din

program lipsesc Marele Premiu al

Rusiei, contractul fiind suspendat

cu un an în avans, după agresiunea

armatei ruse din Ucraina și

Marele Premiu al Chinei ce a fost

anulat datorită recentelor cazuri

de COVID.

2022 a fost anul Oracle Red

Bull Racing – Max Verstappen, iar

bookmakerii au pregătit deja oferta

de pariuri Formula 1 2023 și îl

dau câștigător pe pilotul olandez

și în sezonul următor. Acesta va

avea o misiune grea într-o luptă

aprigă cu Lewis Hamilton, favoritul

numărul doi la câștigarea marelui

trofeu, Lando Norris sau Fernando

Alonso. Charles Leclerc este

al patrulea favorit conform cotelor,

cu toate că a terminat pe poziția

secundă în clasamentul piloților

din sezonul 2022.

În acest moment, Max Verstappen

are o cotă de 1.72, Lewis

Hamilton are cota 3.50, iar George

Russell cota 7.00.

Vom avea oare parte de surprize

și în rândul constructorilor?

Red Bull pornește cu prima șansă,

dar Scuderia Ferrari, McLaren sau

Mercedes vor da totul pentru a-și

recăpăta reputația de învingători.

Red Bull are cota 2.00 la trofeu, în

timp ce Mercedes este pe poziția

secundă cu o cotă de 2.10. Poziția

a treia este ocupată de Ferrari cu

o cotă de 7.00.

Dar până în martie avem de

așteptat așa că nu ne rămâne

decât să ne jucăm puțin cu noul

slot machine Formula X de la IGT.

We expect a season with

many unknowns and surprises

that will not be long in coming,

until then we await the presentation

of this year’s single-seaters,

Williams will be the first team to

launch the new car on February 6

and in the following week Alpha

Tauri, Aston Martin, Ferrari, Alpine

and McLaren. The rest of

the teams will announce the release

date later.

For the 2023 season, the FIA

has established new rules, the

ground clearance will be raised

by 15mm to reduce the effect of

vertical oscillation, the dimensions

of the rear-view mirrors will

be increased, the protection frame

for the pilots will be modified,

and the maximum budget will be

reduced to 135 million dollars, 7

million less than in 2022.

The FIA decided to change

the qualifying format, for two races

in the calendar the teams

will be forced to use hard tires

in Q1, medium tires in Q2 and

soft tires in Q3. If the qualifying

session will be held in the rain,

then the rule no longer applies.

Also, the format aims to reduce

the set of tires used during a

Grand Prix weekend, if until now

the teams benefited from 13 sets

of tires this year they will have

only 11 at their disposal.

The 2023 season will see 6

sprint races taking place in Azerbaijan,

Austria, Belgium, USA

and Brazil, plus one more location

to be announced. Las Vegas

is the big news in the calendar,

formula 1 will hit the street circuit

in the gambling capital in November.

The Russian Grand Prix

is missing from the program, the

contract being suspended a year

in advance, after the aggression

of the Russian army in Ukraine,

and the Chinese Grand Prix,

which was canceled due to the

recent cases of COVID.

2022 was the year of the Oracle

Red Bull Racing – Max Verstappen,

and the bookmakers

have already prepared their Formula

1 2023 betting offer and are

giving the Dutch driver the win

next season as well. He will have

a tough task in a fierce battle

with Lewis Hamilton, the number

two favorite to win the grand

trophy, Lando Norris or Fernando

Alonso. Charles Leclerc is the

fourth odds-on favorite despite

finishing second in the drivers’

standings for the 2022 season.

At the moment, Max Verstappen

has odds of 1.72, Lewis

Hamilton has odds of 3.50, and

George Russell odds of 7.00.

Will we have surprises

among the builders as well? Red

Bull start with the first chance,

but Scuderia Ferrari, McLaren

or Mercedes will give everything

to regain their reputation as

winners. Red Bull have odds of

2.00 to win the trophy, while Mercedes

are in second place with

odds of 2.10. The third position

is occupied by Ferrari with

a odds of 7.00.

But we have to wait until March

so all we have to do is play a

little with the new Formula X slot

machine from IGT.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro70

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

Alexander Shylko a câștigat trofeul

POKERSTARS PLAYERS NO-LIMIT HOLD’EM

CHAMPIONSHIP (PSPC) în Bahamas și

premiul de 3,1 milioane de dolariBy PokerPlayer

Marcând întoarcerea în Bahamas,

PokerStars a anunțat că Aliaksandr

Shylko, în vârstă de 26 de

ani, din Belarus a câștigat Poker-

Stars Players No-Limit Hold’em

Championship (PSPC) și ia acasă

un premiu de 3.121.838 USD, după

ce s-a încheiat o înțelegere între

ultimele trei înainte de a juca pentru

trofeu.

PSPC a văzut 1.014 jucători la

mesele de la Nassau, cu valoare

totală a fondului de premiere de

24.843.000 $, care a fost împărțit

între primii 175 de clasați. Ziua 5

a fost ziua milionarilor, primii șase

jucători intră la masa finală știind

că vor merge acasă cu cel puțin

1.001.200 de dolari, iar campionul ar

putea lua acasă 4.053.200 de dolari.

Campionul, Alexander Shylko,

în vârstă de 26 de ani, după ce a

început să joace jocuri cash, s-a

orientat către turnee de hold’em și

acum joacă profesionist de șase

ani. Din Minsk, Belarus, Shylko a

acumulat o serie de victorii în circuitul

internațional din 2016, inclusiv

câștigarea Eureka High Roller

de 2.200 de euro la Rozvadov anul

trecut pentru 75.332 de euro.

Shylko a descris călătoria sa de

patru zile până la masa finală ca fiind

„în cea mai mare parte fără probleme”,

dar ultima zi s-a dovedit mult

mai grea. „Am avut niște jocuri foarte

grele împotriva lui Sam Grafton și

a unui alt jucător englez – am făcut

patru fold-uri inspirate.”

Campionul, Shylko, la câteva

momente după victorie, a spus: “Este

o nebunie! Nu pot să cred că se

întâmplă asta. Este ireal ce se întâmplă

acum. O să sărbătoresc luând

totul și bucurându-mă de ocean.”

Jucători din 63 de țări au luat

parte la PSPC anul acesta, inclusiv

jucătorul sponsorizat de PokerStars

Bruce Buffer, care a adus

drama de pe ring în sala turneului

lansând oficial PSPC-ul din acest

an. Lui i s-au alăturat actorii David

Costable, Arden Cho, fostul jucător

al Ligii Naționale de Hochei (NHL)

Tomáš Kaberle și personalitatea TV

Robert Mariano (Boston Rob). Jucătoarea

de șah american-canadiană

Alexandra Botez a participat la

PSPC și a câștigat 10.815 dolari în

Hyper Turbo – Freezeout.

În acest an, PokerStars a acordat

mai multe pachete Platinum Pass

decât oricând, peste 400 de persoane

din întreaga lume câștigând

un pachet Platinum Pass de 30.000

USD, dându-le șansa de a lua acasă

fondul de premii final.

Un astfel de câștigător Platinum

Pass a fost Max Menzel din Germania,

care s-a clasat pe locul secund

la PSPC, câștigând o sumă impresionantă

de 2.859.990 USD. Originar

din Berlin, Menzel, 37 ani, este

în principal un jucător de jocuri cash

live și, după ce s-a mutat în Asia în

urmă cu peste 10 ani, a câștigat un

Platinum Pass la evenimentul Road

to PSPC din Manila.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

71

Pe locul trei s-a clasat brazilianul

Philipe Pizzari, luând acasă suma incredibilă

de 2.524.871 de dolari. Originar

din Sao Paolo, Brazilia, Philipe

locuiește acum în Miami Florida și,

după ce a lăsat în urmă lumea pokerului

online, acum joacă mai regulat

evenimente live.

Intrând în ultima zi a PSPC, Pizzari

a spus “A fi la această masă finală

este un vis. Pentru mine acesta

este unul dintre cele mai importante

evenimente ale anului. Este un vis

mare și voi încerca să mă distrez”.

Directorul PokerStars Partnerships,

PR and Consumer Engagement,

Rebecca McAdam Willetts a

declarat: „Suntem atât de fericiți să

sărbătorim în sfârșit acest eveniment

și să facem acest lucru în Bahamas,

unde am creat atât de multe amintiri

minunate în trecut. Atmosfera a

fost magică, deoarece vedem jucători

reuniți din întreaga lume, unii

așteaptă aproape patru ani pentru

a-și ocupa locul.Pasiunea și entuziasmul

lor și răspunsul pozitiv pe care

l-am experimentat au făcut acest

eveniment incredibil de special.

Alexander Shylko won the POKERSTARS

PLAYERS NO-LIMIT HOLD’EM

CHAMPIONSHIP (PSPC) trophy in the

Bahamas, and the $3.1 million prize

Marking its return to The Bahamas,

PokerStars announced

that Aliaksandr Shylko, 26,

from Belarus has won the Poker-

Stars Players No-Limit Hold’em

Championship (PSPC), and takes

home a win of $3,121,838, after

a deal was made between the

final three before playing off for

the trophy.

The PSPC saw 1,014

players take to the table

in Nassau amounting to a total

prize pool of $24,843,000 which

was divided between the top 175

finishers. Day 5 was millionairemaker

day with the top six players

entering the final table knowing

they would be going home with

at least $1,001,200 with the

champion potentially taking home

$4,053,200.

The champion, Alexander

Shylko, 26, after starting out

playing cash games, turned to

hold’em tournaments and now

has been playing professionally

for six years. From Minsk in Belarus,

Shylko has racked up a string

of wins on the international circuit

since 2016, including winning the

eur2,200 Eureka High Roller in

Rozvadov last year for EUR75,332.

Shylko described his fourday

journey to the final table as

“smooth for the most part,” but

the last day proved much harder.

“I had some very tough spots

against Sam Grafton and another

English player – I made four hero

folds.”

Champion, Shylko moments

after his win said: “It’s crazy! I can’t

believe that this is happening. It’s

unreal what is going on right now.

I’m going to celebrate by taking

it all in and enjoying the ocean.”

Players from 63 countries

took part in the PSPC this year

including PokerStars Sponsored

Player Bruce Buffer, who brought

the drama from the ring into

the tournament room by officially

launching this year’s PSPC. He

was joined by actors David Costable,

Arden Cho, former National

Hockey League (NHL) player

Tomáš Kaberle and TV personality

Robert Mariano (Boston Rob).

The chess player Alexandra Botez

took part in the PSPC and went on

to win $10,815 in the Hyper Turbo

– Freezeout.

This year PokerStars awarded

more Platinum Pass packages

than ever before with over 400 people

around the globe winning

a $30,000 Platinum Pass package,

giving them the chance to take

home the final prize pool.

One such Platinum Pass

winner was Max Menzel from Germany

who came runner up at

the PSPC, winning an impressive

$2,859,990. Originally from Berlin,

Menzel, 37 is predominantly a

live cash game player and having

moved to Asia over 10 years ago,

won a Platinum Pass at the Road

to PSPC event in Manila.

Brazil’s Philipe Pizzari came in

third place, taking home an incredible

$2,524,871. Originally from

Sao Paolo, Brazil, Philipe now lives

in Miami Florida and having

left the world of online poker behind,

he now plays live events more

regularly.

Entering the final day of the

PSPC, Pizzari said “Being at this

final table is such a dream. For me

this is one of the most important

events of the year. It’s a big dream

and I’ll try to have fun.”

PokerStars Director of Partnerships,

PR and Consumer Engagement,

Rebecca McAdam

Willetts said: «We›re so happy to

finally celebrate this event, and

to do so in The Bahamas, where

we’ve made so many wonderful

memories in the past. The atmosphere

has been magical as

we see players come together

from all over the world, some waiting

almost four years to take their

seat. Their passion and enthusiasm,

and the positive response

we’ve experienced has made this

event incredibly special.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


72 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

Luna Februarie

supranumită Luna Iubirii

by

Oana Lis

Fie că alegem să

sărbătorim Ziua

Îndrăgostiților de

pe 14 Februarie,

fie că sărbătorim

ro mâ nește iubirea pe 24 februarie,

de Dragobete, conceptul

e același…Iubirea, cea mai

puternică forță invizibilă.

Și, până la a căuta iubirea

în exterior, pasul cel mai

important e să știm să o căutăm

în interior, să știm să ne iubim

pe noi în primul rând într-un

mod sănătos, ca să putem avea

relații sănătoase emoțional și

relații pline de sens.

Să te Iubești pe tine nu e

un act egoist, din contră, din

acel punct poți oferi foarte

mult și celorlalți, atunci când

te prețuiești cu adevărat.

Stima de sine care e foarte

legată de iubirea de sine este una

din dimensiunile fundamentale

ale fiinţei noastre, este un

fenomen discret, impalpabil,

complex, pe care uneori uităm

că este integrat fiinţei noastre.

Conceptul de stimă de sine

ocupă un loc foarte important

în Occident, mai ales în S.U.A.,

unde cuvântul „ self-esteem”

face parte din limbajul curent.

Verbul -a estima- provine, de

fapt din latinescul -estimare-,

-a evalua-, a cărui semnificaţie

este dublă, în acelaşi timp, -a

determina valoarea- şi -a avea

o părere despre-.

Părerea noastră despre noi

înşine este vitală pentru echilibru

nostru psihologic. Atunci

când este pozitivă, ne permite să

acţionăm eficient, să ne simţim

bine în propria piele, să facem

faţă dificultăţilor existenţei.

Însă, atunci când este negativă,

provoacă numeroase suferinţe

şi neplăceri, care ne perturbă

viaţa noastă cotidiană.

A avea încredere în sine, a fi

sigur pe sine, a fi mulţumit de

sine...există o multitudine de

termeni şi expresii implicate în

limbajul curent pentru a putea

desemna stima de sine. De fapt,

fiecare din acestea se referă la

unul dintre multiplele sale aspecte.

Stima de sine este formată

din trei ingrediente... iubirea

Whether we

choose to celebrate

Valentine’s

Day on

February 14,

or whether we celebrate Romanian

love on February 24,

Dragobete, the concept is the

same... Love, the strongest invisible

force.

And, before looking for love

on the outside, the most important

step is to know how

to look for it inside, to know

how to love ourselves first in

a healthy way, so that we can

have emotionally healthy relationships

and relationships

full of sense.

Loving yourself is not a selfish

act, on the contrary, from

that point you can offer a lot to

others, when you really value

yourself.

Self-esteem, which is closely

related to self-love, is one of

the fundamental dimensions of

our being; it is a discrete, intangible,

complex phenomenon,

which we sometimes forget is

integrated into our being.

The concept of self-esteem

occupies a very important

place in the West, especially

in the USA, where the word

“self-esteem” is part of the

current language. The verb

-to estimate- actually comes

from the Latin -estimare-, -to

evaluate-, whose meaning is

double, at the same time, -to

determine the value- and -to

have an opinion about-.

Our opinion of ourselves

is vital to our psychological

balance. When it is positive,

it allows us to act effectively,

to feel good in our own skin,

to face the difficulties of existence.

But, when it is negative,

it causes many sufferings and

inconveniences, which disrupt

our daily life.

To have self-confidence,

to be sure of oneself, to be

satisfied with oneself... there

are a multitude of terms and

expressions involved in the

current language to be able to

designate self-esteem. In fact,

each of these refers to one of

its multiple aspects.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


psihologie / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 73

de sine, concepţia despre sine

şi încrederea în sine.

Iubirea de sine este elementul

cel mai important, a ne iubi

cu adevărat, în ciuda defectelor

şi limitelor, în ciuda eşecurilor

şi înfrângerilor.

Această iubire de sine

nu trebuie să depindă de

performanţele noastre. Iubirea

de sine depinde, în mare parte,

de dragostea pe care ne-a

împărtăşit-o familia noastră,

atunci când eram copii şi de –

hrana afectivă– care ne-a fost

împărţită cu dărnicie sau nu...

Iubirea de sine vine...din plin...

exersând-o...

Când iubirea de sine lipseşte,

toate domeniile vieţii suferă:

relaţiile de cuplu şi cele interpersonale,

viaţa profesională,

sănătatea şi aspectul fizic etc.

Nu putem trăi o viaţă în care să

fim şi să ne simţim împliniţi...

dacă nu avem o relaţie pozitivă

cu noi înşine...

Iubirea pe care o căutăm nu

este altceva decât starea noastră

naturală... Dacă ne curăţăm

corpul, mintea şi sufletul, vom

ajunge să realizăm asta. Pentru

a experimenta iubirea de sine

trebuie să ne aducem aminte

următoarele aspecte:

- La venirea pe această lume,

ne-a fost dat un corp. Este datoria

şi răspunderea noastră să

avem grijă de el;

- La venirea pe această

lume, ni s-a dat un intelect. Este

răspunderea şi datoria noastră

să-l folosim şi să-l dezvoltăm;

- Dincolo de aspectele raţionale

şi palpabile... ne vom găsi...

regăsi Sinele nostru... Sinele

nostru spiritual este cel ce dă

sens vieţii noastre. Să învăţăm

să avem grijă de el şi să facem

tot posibilul să fim în contact cu

el cât mai des cu puţinţă.

Esenţa iubirii de sine este

să-ţi asculţi intuiţia, să înveţi să

asculţi ceea ce îţi spune corpul

despre nevoile pe care le ai, iar

asta începe cu a te cunoaşte mai

bine pe tine însuţi. Chiar nu poţi

schimba nimic în bine în viaţa ta

dacă nu te poţi iubi mai mult şi

cu adevărat pe tine însuţi.

„O persoană iubitoare

trăieşte într-o lume iubitoare.

O persoană ostilă trăieşte într-o

lume ostilă. Tot ceea ce experimentezi

este oglinda ta” (Ken

Keyes).

Lucrul cu dezvoltarea iubirii

de sine vine cu recompense

imense, creează un mediu

emo ţional şi mental echilibrat,

puternic şi plin de iubire.

Acest mediu ne susţine apoi

în tot ceea ce vrem să facem:

ne susţine în a ne îngriji de

sănătatea noastră fizică, în încrederea

şi exprimarea de sine,

în curajul de a ne asuma riscuri,

în a lua proiecte noi, în a cere

ceea ce avem nevoie în relaţiile

noastre, în a fi din ce în ce mai

puţini dependenţi de validare şi

aprobare din partea celorlalţi.

Ajungem să avem o relaţie foarte

puternică, sănătoasă şi plină de

Self-esteem is made up of

three ingredients... self-love,

self-concept and self-confidence.

Self-love is the most important

element, to truly love ourselves,

despite our flaws and

limitations, despite our failures

and defeats.

This self-love must not

depend on our performance.

Self-love depends, to a large extent,

on the love that our family

shared with us when we were

children and on the -emotional

food- that was shared generously

or not... Self-love is coming...full

on...practicing it...

When self-love is lacking,

all areas of life suffer: couple

and interpersonal relationships,

professional life, health

and physical appearance, etc.

We cannot live a life where we

are and feel fulfilled... if we do

not have a positive relationship

with ourselves...

The love we seek is nothing

but our natural state... If

we cleanse our body, mind and

soul, we will come to realize

it. To experience self-love we

must remember the following

aspects:

- When we came into this

world, we were given a body.

It is our duty and responsibility

to take care of him;

- When we came into this

world, we were given an intellect.

It is our responsibility and

duty to use and develop it;

- Beyond the rational and

tangible aspects... we will find

ourselves... find our Self... Our

spiritual Self is what gives

meaning to our life. Let’s learn

to take care of him and do our

best to be in contact with him

as often as possible.

The essence of self-love is

to listen to your intuition, to

learn to listen to what your

body tells you about the needs

you have, and that starts with

knowing yourself better. You

really can’t change anything

for the better in your life if you

can’t love yourself more and

truly.

“A loving person lives in a

loving world. A hostile person

lives in a hostile world. Everything

you experience is your

mirror” (Ken Keyes).

Working with the de velopment

of self-love comes

with immense rewards, it creates

a balanced emotional and

mental environment, strong

and full of love. This environment

then supports us in everything

we want to do: it supports

us in taking care of our

physical health, in confidence

and self-expression, in the

courage to take risks, in taking

on new projects, in asking for

what we need in our relationships,

to be less and less dependent

on validation and approval

from others. We end up

having a very strong, healthy

and supportive relationship

The Month of February

is called the Month of Love

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


74 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

suport cu noi înşine.

La începutul călătoriei noastre

în viaţă, cea mai importantă

relaţie pe care o avem este cea

cu părinţii noştri, după aceea,

devenim mai conştienţi şi începem

să ne creăm o legătură

cu noi înşine şi aceasta devine

punctul central de referinţă

prin care experimentăm orice

altă relaţie.

„Sarcina ta nu este să cauţi

iubirea, ci doar să cauţi şi să

găseşti toate barierele dinăuntrul

tău pe care ţi le-ai construit singur

pentru a te feri de ea” (Rumi).

Concepţia despre sine

Părerea pe care o avem despre

noi, această evaluare, a

calităţilor şi defectelor noastre

este al doilea stâlp al stimei

de sine. Nu este vorba doar de

cunoaşterea de sine, importantă

nu este realitatea lucrurilor, ci

convingerea pe care o avem de

a fi deţinători ai calităţilor şi

defectelor, ai potenţialităţilor

şi limitelor. Concepţia de sine

pozitivă este o forţă interioară

care ne permite să ne bucurăm

de şansa noastră în ciuda

adversităţilor.

Încrederea în sine

A treia componentă a stimei

de sine, care în plus, se

confundă adesea, este încrederea

în sine. A fi încrezător

înseamnă a considera că suntem

capabili să acţionăm într-o

manieră adecvată în situaţiile

importante. Rolul încrederii în

sine este primordial, în măsura

în care stima de sine are nevoie

de fapte.

- Fiecare persoană are

o valoare egală, infinită şi

neschimbătoare, valoare cu care

se naşte.

- Esenţa Sinelui nu trebuie

confundată cu factorii

externi. Factorii exerni pot

acoperi esenţa sau o pot ajuta

să strălucească, dar valoarea

esenţei sinelui este constantă

(adică, infinită).

- Oamenii îşi exprimă valoarea

prin mijloace şi comportamente

unice şi fiecare persoană,

în esenţa sa, este întreagă, având

toate calităţile necesare încă din

stadiul embrionar.

- Fiecare persoană a fost

creată să iubească şi să fie iubită.

- Fiecare are nevoie de

confirmare (adică, de iubire...)

pentru a se simţi o persoană

valoroasă. Deci, toţi oamenii

au nevoie de o sursă care să

confirme faptul că sunt iubiţi,

acceptaţi şi valoroşi. Aşa cum

a spus psihologul Abraham

Maslow (1968) – „ Nevoia de

iubire caracterizează fiecare

fiinţă umană care s-a născut...

Sănătatea psihologică este

posibilă doar dacă esenţa sinelui...

este... acceptată, iubită

şi respectată.”- Aşadar, iubirea

este importantă. Dacă nu ai

primit-o de la ceilalţi, este bine

să ţi-o oferi tu însuţi.

- Natura iubirii poate

fi: un sentiment pe care îl

trăieşti (o persoană în general

îl recunoaşte atunci când îl

întâlneşte)... o atitudine... căci

iubirea doreşte mereu tot ce este

with ourselves.

At the beginning of our

journey in life, the most important

relationship we have is

with our parents, after that we

become more aware and begin

to connect with ourselves and

this becomes the central point

of reference through which we

experience every other relationship.

“Your task is not to look for

love, but only to look and find

all the barriers within yourself

that you have built yourself to

protect yourself from it” (Rumi).

Self-concept

The opinion we have about

ourselves, this evaluation of

our qualities and defects is the

second pillar of self-esteem. It’s

not just about self-knowledge,

what’s important is not the

reality of things, but the conviction

we have to be owners

of qualities and defects, of

potentialities and limits. Positive

self-concept is an inner

strength that allows us to enjoy

our chance despite adversity.

Self-confidence

The third component of

self-esteem, which is also often

confused, is self-confidence.

Being confident means believing

that we are able to act in

an appropriate manner in important

situations. The role of

self-confidence is paramount,

as self-esteem needs facts.

- Every person has an equal,

infinite and unchanging value,

value with which they are born.

- The essence of the Self

should not be confused with

external factors. External factors

may cover the essence or

help it to shine, but the value

of the self’s essence is constant

(ie, infinite).

- People express their value

through unique means and

behaviors and each person, in

his essence, is whole, having

all the necessary qualities from

the embryonic stage.

- Every person was created

to love and be loved.

- Everyone needs confirmation

(ie, love...) to feel like a

valuable person. So, all people

need a source to confirm that

they are loved, accepted and

valuable. As the psychologist

Abraham Maslow said (1968)

– “The need for love characterizes

every human being that is

born... Psychological health is

possible only if the essence of

the self... is... accepted, loved

and respected.”- So, the love is

important. If you have not received

it from others, it is good

to give it to yourself.

- The nature of love can

be: a feeling you experience (a

person generally recognizes

it when he meets it)... an attitude...

because love always

wants the best for the person

you love (Note that love

for others and self-love are

not mutually exclusive... ideally,

loving attitude includes

both...)... it can be... a decision

or commitment that you uphold

every day and also it can

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

75


76 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

mai bun pentru persoana iubită

(De reţinut că iubirea pentru

ceilalţi şi iubirea de sine nu se

exclud reciproc... în mod ideal,

atitudinea iubitoare le curprinde

pe amândouă...)... poate

fi... o decizie sau un angajament

pe care le susţii în fiecare zi şi de

asemenea, poate fi o abilitate

care este cultivată.

- Iubirea necondiţionată se

învaţă.

- Cel puţin trei surse susţin

trăirea iubirii: părinţii, sinele şi

persoanele importante din viaţa

fiecăruia. Teologii adaugă o a

patra sursa esenţială- iubirea

divină. Majoritatea teologilor

susţin că iubirea lui Dumnezeu

este necondiţionată, un dar al

graţiei divine, mereu accesibilă

şi, totodată, cea mai sigură bază

pentru dezvoltare. Aşa că, acest

fundament spiritual poate fi foarte

folositor.

- Aşadar, cursul prudent al

acţiuniii este să fii mai întâi responsabil

pentru sursa iubirii pe

care te poti baza: această sursă

eşti TU!!!

- Precum valoarea, iubirea

trebuie să fie necondiţionată,

de neclintit în faţa eşecurilor

temporare şi independentă de

autoevaluările zilnice. Cu alte

cuvinte, o persoană îşi poate

spune, dacă este cazul: „Deşi azi

am avut o performanţă scăzută,

Eu tot mă iubesc!!!”

- Iubirea te face, de asemenea,

să te simţi cineva! Nu te

defineşte şi nici nu-ţi poate oferi

valoare în plus. Doar te ajută să

o conştientizezi, să o simţi şi să

o apreciezi.

- Iubirea este fundamentul

dezvoltării. Iubirea constituie

atât solul, cât şi climatul necesar

pentru dezvoltarea oamenilor.

- „Dacă nu ai avut părinţi

iubitori, atunci mai bine ai fi

învăţat să îţi fii părinte iubitor

ţie însuţi.”

- Viaţa nu este despre piedestale

şi putere. Viaţa este

despre iubire. Aşa cum spunea

Maica Tereza, fiecare persoană

a fost creată pentru a iubi şi

pentru a fi iubită. Iubirea este

cea care vindecă cu adevărat, nu

intelectul, deşi cogniţia susţine

acest proces.

- Iubirea este fundaţia reducerii

stresului, pentru că este

temelia sănătăţii mintale şi a stimei

de sine.

- A scrie despre sentimentele

tale este, de asemenea, un mod

de a te dezvălui şi de a te iubi...

- Copilul interior al fiecăruia

posedă, încă din stadiul embrionar,

fiecare calitate necesară

de care are nevoie, având în

plus tendinţa înnăscută de a

evolua şi a-şi desăvârşi părţile

brute. „Încă eşti copilul care

ai fost odată.” (Leman şi Carlson,

1989). Ţelurile noastre

sunt vindecarea, integrarea,

desăvârşirea şi reuniunea

conştiinţei prezente cu nucleul

nostru nativ. Tratamentul, destul

de simplu, este iubirea. Poate

nu o numim iubire în limbajul

de specialitate, dar este iubire.

Iubirea vindecă şi oferă fundamentul

pentru dezvoltare. Deşi

adultul acţionează cel putin, în

aparenţă, logic şi raţional, cognitiv,

copilul interior tânjeşte

după iubire şi continuă să

sufere până când dorinţa îi este

îndeplinită.

- Cel mai bun lucru pe care

îl poţi face este să devii foarte

bun în a fi tu...

- Toţi suntem la fel de

valoroşi ca oameni. Valoarea

nu este comparativă sau

competitivă. Deşi cineva poate

fi bun la sport, pe plan academic

be a skill that is cultivated.

- Unconditional love is

learned.

- At least three sources support

the experience of love: the

parents, the self and the important

people in everyone’s

life. Theologians add a fourth

essential source - divine love.

Most theologians maintain

that God’s love is unconditional,

a gift of divine grace,

always accessible and, at the

same time, the surest basis for

development. So, this spiritual

foundation can be very useful.

- So the prudent course of

action is to first be responsible

for the source of love you can

rely on: that source is YOU!!!

- Like value, love must be

unconditional, unwavering in

the face of temporary setbacks

and independent of daily selfevaluations.

In other words, a

person can say to himself, if appropriate:

“Even though I had

a low performance today, I still

love me!!!”

- Love also makes you feel

like someone! It doesn’t define

you, nor can it give you extra

value. It just helps you to be

aware of it, feel it and appreciate

it.

- Love is the foundation of

development. Love constitutes

both the soil and the climate

necessary for human development.

- “If you didn’t have loving

parents, then you had better

learn to be a loving parent

yourself.”

- Life is not about pedestals

and power. Life is about love.

As Mother Teresa said, every

person was created to love and

to be loved. It is love that truly

heals, not intellect, although

cognition supports this process.

- Love is the foundation

of stress reduction, because

it is the foundation of mental

health and self-esteem.

- Writing about your feelings

is also a way to reveal yourself

and love yourself…

- Everyone’s inner child

possesses, from the embryonic

stage, every necessary quality it

needs, plus an innate tendency

to evolve and perfect its raw

parts. „You are still the child

you once were.” (Leman and

Carlson, 1989). Our goals are

to heal, integrate, perfect and

reunite the present consciousness

with our native core. The

cure, quite simply, is love. We

may not call it love in the specialist

language, but it is love.

Love heals and provides the

foundation for development.

Although the adult acts at least

apparently logically and rationally,

cognitively, the inner

child yearns for love and continues

to suffer until his wish

is fulfilled.

- The best thing you can do

is to become very good at being

you…

- We are all equally valuable

as people. Value is not comparative

or competitive. While

one may be good at sports,

academically or in business,

another may have very good

social skills and all are valuable

as human beings.

- External factors neither

add nor detract from value.

External factors include things

like money, physical appearance,

performance, and accomplishments.

They only increase

the “market” value and

the social image. However, the

value of a person is infinite and

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

77

www.casino-magazine.ro


78 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

sau în afaceri, altcineva poate

avea abilităţi sociale foarte bune

şi toţi sunt valoroşi ca fiinţe

umane.

- Factorii externi nici nu

adaugă valoare, nici nu o

diminuează. Factorii externi

includ lucruri precum banii,

aspectul fizic, performanţa şi

realizările. Acestea cresc doar

valoarea „de piaţă” şi a imaginii

sociale. Cu toate acestea,

valoarea unei persoane este

infinită şi imuabilă.

- Valoarea este stabilă şi nu

se află vreodată în primejdie

(chiar dacă cineva te respinge).

- Valoarea nu trebuie să

fie câştigată sau dovedită. Ea

există deja. Trebuie doar să o

recunoşti, să o accepţi şi să o

apreciezi.

- Esenţa umană, numită şi

sinele esenţial, spiritual este

precum cristalul, ale cărui faţete

reflectă atât de frumos lumina

soarelui...

- Dacă cineva a contribuit

vreodată la starea de bine a altora

sau a sa... în orice fel, puţin

sau mult, atunci acea persoană a

făcut ceva minunat şi se va simţi

implinit.

- „Noi considerăm aceste

adevăruri evidente, că toţi oamenii

sunt egali. Că ei sunt

înzestraţi de Creator cu anumite

drepturi inalienabile, că printre

acestea sunt viaţa, libertatea şi

căutarea fericirii” (Declaraţia de

Independenţă a S.U.A., 4 iulie

1776).

- „Suntem toţi, de fapt,

aceleaşi fiinţe umane, care

caută fericirea şi încearcă să

evite suferinţa. Fiecare este egalul

meu. Sentimentul tău –Nu

valorez nimic- este greşit. Total

greşit” (Dalai Lama).

- „Eşti la fel de bun ca oricine

altcineva” (mesaj pentru Martin

Luther King de la tatăl său).

- „Toţi oamenii sunt la fel

când dorm” ( Aristotel).

- „Oamenii pot fi umani, cu

fragilităţi omeneşti şi tot să fie

minunaţi” (Stephen L. Richards,

1955).

- „Dacă lăsăm circumstanţele

sau alte persoane să determine

valoarea, asta le va da un control

şi o putere nepotrivite” (Anonim).

- „Sunt mai măreţ, mai bun

decât îmi închipuiam. Nu ştiam

că port în suflet o atât de mare

bunătate” (Walt Whitman).

- Să fii bun şi să arăţi solicitudine

faţă de tine însuţi

înseamnă să i te adresezi durerii

cu bunătate, înţelegere

afectuoasă, răbdare şi grijă

profundă, mai degrabă, decât

într-un mod critic, dur. Compasiunea

de sine e strâns legată

de iubirea necondiţionată şi de

empatie. Regula de aur este să

te tratezi pe tine însuţi aşa cum

ai trata un prieten bun sau o

persoană iubită...

Deci, ce e Iubirea pentru

tine!?

immutable.

- Value is stable and never

in danger (even if someone rejects

you).

- Value does not have to be

earned or proven. It already exists.

You just have to recognize

it, accept it and appreciate it.

- The human essence, also

called the essential, spiritual

self, is like a crystal, whose

facets reflect the sunlight so

beautifully...

- If anyone has ever contributed

to the well-being of others

or their own... in any way, little

or much, then that person has

done something wonderful and

will feel fulfilled.

- “We consider these truths

obvious, that all people are

equal. That they are endowed

by the Creator with certain inalienable

rights, that among

these are life, liberty and the

pursuit of happiness” (U.S.

Declaration of Independence,

July 4, 1776).

- „ We are all, in fact, the

same human beings, who seek

happiness and try to avoid suffering.

Everyone is my equal.

Your feeling - I am worth nothing

- is wrong. Totally wrong.”

(Dalai Lama)

- “You’re as good as anybody

else” (message to Martin Luther

King from his father).

- “All men are the same

when they sleep” (Aristotel).

- “People can be human,

with human frailties and still

be wonderful” (Stephen L.

Richards, 1955).

- “If we let circumstances or

other people determine value,

it will give them undue control

and power” (Anonymous).

- “I am greater, better than I

imagined. I didn’t know that I

carry such great kindness in my

soul” (Walt Whitman).

- Being kind and caring to

yourself mean dealing with

pain with kindness, loving

understanding, patience and

deep care, rather than in a

critical, harsh way. Self-compassion

is closely related to unconditional

love and empathy.

The golden rule is to treat yourself

as you would treat a good

friend or loved one...

So what is Love to you!?

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 79

www.aesthetic-magazine.ro

www.casino-magazine.ro


A

A

80 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

en the sun comes to town.

ing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

vative cabinets.

AMING Distribution

ria, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

erkur-gaming.com

erkur-gaming.com

230x280mm.indd 1 09.02.22 15:30

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Seven Club

str. Gheorghe Doja 44

Cluj Napoca

Tel: 0264-412 590

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Consultants

Contact address: Smart Games, 25

Martisor street, Bucharest – Romania.

Tel. +40722269379

Email: vlad@smartgames.ro

str. Erou Chivu Dumitru nr 44C, C30

Pipera – Voluntari, Judetul ILFOV

Email: redactie@casino-magazine.ro

Mobile: +40 722 222 971


PARTENERI / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

81

ale

Industriei de

Gambling

din România

Marile premii


A

A

82 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

București, sect. 4, Str. Glădiței, nr. 42,

Bl. T6, et. 19, ap. 1902

0727.78.10.22, 0722.40.77.86

mihai.luca@luca-partners.ro,

teodora.luca@luca-partners.ro

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

municipiul bucuresti, sector 1,

str. postelnicului, nr.12, et.3

casino-magazine.ro

aesthetic-magazine.ro


WE INNOVATE,

OTHERS

JUST COPY…

WWW.CASINO-MAGAZINE.RO


When the sun comes to town.

Get playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

our innovative cabinets.

MERKUR GAMING Distribution

26th Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

hfuica@merkur-gaming.com

www.merkur-gaming.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!