13.04.2023 Views

Casino Life & Business Magazine edition 157 March 2023

Casino Life & Business Magazine edition 157 March 2023

Casino Life & Business Magazine edition 157 March 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No. 157 martie / march 2023 www.casino-magazine.ro Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

16

ani

years

Alexandru Petrescu

Sorin Georgescu

Arjan Korstjens

Pre]: 74,90 LEI

Central European Gambling Summit - CEGS23

The Only Romanian

Gambling Magazine

Awarded!


CENTRAL

EUROPEAN

GAMBLING

EXPO & CONFERENCE

SUMMIT

23

MAY 23-24, 2023

BUCHAREST, ROMANIA

details: redactie@casino-magazine.ro

CEGS

powered by

www.casino-magazine.ro


Best Magazine in the Gambling

Industry - Bucharest, Romania 2020

Media partner of the year -

Sofia, Bulgaria 2019

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2017

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2016

“Best Industry Publication”

nomination at the

International Gaming Awards -

London, UK 2011 & 2012


4

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

,,INOVAȚIA ȘI ADAPTAREA

LA SCHIMBARE – CHEIA SUCCESULUI

POWERBET’’ / ,,INNOVATION

AND ADAPTATION TO CHANGE –

THE KEY TO POWERBET SUCCESS’’

Momentul “AHA” legat de

investițiile în Bitcoin /

The “AHA” moment of

Bitcoin investments

Proceduri administrative și

fiscale 2023 în activitatea jocurilor

de noroc / Administrative and fiscal

procedures 2023 in gambling activity

Interviu cu Arjan Korstjens,

Director, Casino Marketing Academy /

Interview with Arjan Korstjens, Principal,

Casino Marketing Academy

Legea 326/2022 – Noua provocare

legislativă în domeniul jocurilor de noroc /

Law 326/2022 – The new legislative

challenge in the field of gambling

A trecut vremea victimizării,

este timpul unor reacții /

The time for victimization is over,

it’s time for reactions

INSTRUMENTE ADOPTATE

DE CEPD ÎN FEBRUARIE 2023 /

TOOLS ADOPTED BY THE

EDPB IN FEBRUARY 2023

De ce să reglementăm,

dacă putem interzice /

Why regulate if we can ban

10

20

26

30

34

44

46

48

52

54

58

62

64

68

74

76

Cu Alexandru Petrescu,

SVP Big Cyber Defense despre... /

With Alexandru Petrescu,

SVP Big Cyber Defense about...

ENADA continuă să fie

eveniment principal al

lumii jocurilor / ENADA

continues to be the

highlight of the gaming world

Repere GEFA 2023 /

GEFA 2023 highlights

Andorra deschide primul

său casino / Andorra

opens its first casino

Formula 1

Restricționarea reclamei

împinge mai mulți oameni către

piața neagră! / Restrictions

on promotions drive more

people to black-market sites!

Răzvan Belea a Câștigat

EPT Paris 2023 Main Event pentru

1.170.000 de euro /

Razvan Belea Takes Down 2023

EPT Paris Main Event for Eur 1,170,000

Societatea modernă –

o societate narcisistă /

Modern society -

a narcissistic society6

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

CASINO MAGAZINE Nr. 157

martie 2023

Best Magazine in the

Gambling Industry

- Bucharest,

Romania 2020

Media partner of the year

- Sofia, Bulgaria 2019

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică,

fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare

a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele

din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2017

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2016

“Best Industry

Publication”

nomination at the

International Gaming

Awards - London,

UK 2011 & 2012

Media Project Manager

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Editor-in-chief

Mihnea Paul Popescu-Grisogono

mihnea.popescu@topengineering.ro

Senior Art Directing

Ionu] Nedelcu

Senior Editors

K.Sino, Poker Player, Laura Camelia,

Andra Adam (andra.adam@

casino-magazine.ro), Roxana Ene

(roxana.ene@ casino-magazine.ro)

Translator

Iris Popescu, Dorina Oprea

Photo

Iris Popescu, PhotoNXT,

Sabin Mali[evschi, Adrian Stoicoviciu,

Advertising

redactie@casino-magazine.ro

Printed by Everest

Published by

IRIS MULTIMEDIA

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Tel.: +40 744 428 866

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Publicatia

auditata

ISSN: 1843-3316

www.casino-magazine.ro


ROMBET

Strada Buzești, nr. 61, Bl. 6, Sc. 1,

Et. 6, Ap. 38 - București

e-mail: office@rombet.com

tel: + 40 (0)314 251 381

+ 40 (0)737 577 804


www.casino-magazine.ro

Casino Life & Business Magazine

POARTA CĂTRE

INDUSTRIA

JOCURILOR DE

NOROC


EDITORIAL / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

9

Mutarea-n plic...

Next move sent

in an envelope...

by K. Sino

Sigur, se apropie campania electorală și

membrul de partid, doritor de afirmare și de un

post la stat (și la o binemeritată odihnă pe bani

buni) face pe dracu’n patru să-i fie pe plac șefului,

care la rândul lui visează la o poziție și mai și într-o

ierarhie ilogică și complet inutilă.

Și uite așa, un aiurit, care are, probabil, cu o

clasă mai mult ca trenul, vine c-o idee de-a dreptul

contraproductivă chiar pentru el însuși și tot partidul

susține haotic și fără niciun sens o gogomănie.

Asta se numește politică de partid și trebuie

respectată chiar dacă se simte de la o poștă că

are iz populist electroral.

Dar și mai periculos este momentul când

politica populistă de partid se îmbină cu interesele

unuia sau altuia care a cotizat ceva bănet și vrea

să-și recupereze investiția înzecit, indiferent de

consecințe.

Atunci asta se poate numi chiar subminarea

economiei naționale și se pedepsește aspru.

Dar cui îi pasă, dacă interesele partidului o cer?!

Of course, the election campaign is approaching

and the party member, desirous of affirmation and

a budgetary job (as a well-deserved rest with good

money) tries to please his boss, who in turn dreams of

an even better position in an illogical and completely

useless hierarchy.

And like this, a stupid dumbass, who probably has

as much school as a tree, comes up with an idea that is

downright counterproductive even for himself, and the

whole party chaotically and without any sense supports

a gibberish.

This is called party politics and it must be respected

even if it is felt by far that it has an electoral populist flavor.

But even more dangerous is the moment when the

populist party policy merges with the interests of one

or the other who contributed some money and wants

to recover his investment tenfold, regardless of the

consequences.

Then this can even be called undermining the national

economy and is severely punished.

But who cares, if the interests of the party demand it?!

www.casino-magazine.ro


10 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

,,INOVAȚIA ȘI ADAPTAREA

LA SCHIMBARE – CHEIA

SUCCESULUI POWERBET’’

By Laura Camelia

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 11

Astăzi vom avea o discuție

cu Romeo Ungureanu, directorul

de dezvoltare al Power-

Bet, una dintre cele mai cunoscute

companii de gambling din

România. Chiar dacă a trecut

doar un an de la ultimul interviu,

știm că au avut loc anumite

schimbări importante la

PowerBet. Suntem curioși să

aflăm cum a evoluat compania

în această perioadă. Vom

discuta despre evoluția companiei,

extinderea rețelei de

locații, procesul de rebranding

și schimbarea flotei de mașini,

dar și despre planurile de viitor.

Cu siguranță ne așteaptă

o discuție interesantă!

➤ Am aflat că Power Bet

a înregistrat o creștere

impresionantă în ceea

ce privește numărul de

locații. Puteți să ne oferiți

mai multe detalii?

Power Bet este o companie

care a pus mereu accentul pe

extinderea prezenței sale pe

piață și pe oferirea de servicii

de calitate superioară clienților

săi. În ultimii ani, am investit

semnificativ în extinderea

rețelei noastre de locații din

toată țara, prin deschiderea

de noi agenții și parteneriate

cu operatori locali. Această extindere

face parte din strategia

noastră de a fi cât mai aproape

de clienții noștrii, oferindu-le

acces la produsele și serviciile

noastre în orice colț al țării.

În momentul actual am

reușit să ajungem la un număr

peste 1500 de locații atât proprii

cât și în sistem de franciză

și să fim prezenți în aproape

toate orașele din România. În

ceea ce privește modul în care

am reușit să atingem această

creștere, cred că secretul

constă atât în efortul și angajamentul

echipei dar și în colaborarea

strânsă cu partenerii

noștrii.

Un alt considerent care a

condus la această reușită a fost

și decizia de a prelua compania

LiveBet1x2.

➤ Aș vrea să discutăm despre

preluarea companiei

LiveBet1x2 și cum va

influența această decizie

dezvoltarea PowerBet?

Preluarea LiveBet1x2 a

fost una dintre cele mai importante

decizii strategice pe

care am luat-o în ultimul an

și considerăm că va avea un

impact semnificativ asupra

evoluției noastre pe piața din

România. O mare parte din

locațiile nou aduse în portofoliu

se află în anumite regiuni

geografice ale țării care pentru

noi reprezentau interes de

mai mult timp, deci preluarea

s-a produs într-un moment

oportun. Odată cu numărul de

locații aduse în portofoliu prin

achiziționarea LiveBet1x2, am

mărit considerabil aria noastră

de acoperire, numărul de

angajați dar și numărul de terminale

de pariere. În contextul

acesta, un alt aspect esențial

pentru noi a fost procesul de

integrare al noilor colegi în

sistemul deja existent al Powerbet.

S-au luat măsuri pentru

a asigura o tranziție lină și

eficientă și am deschis noi departamente.

Această creștere

Today we will have a discussion

with Romeo Ungureanu,

the development director of

PowerBet, one of the most famous

gambling companies

in Romania. Even though it’s

only been a year since our last

interview, we know that some

important changes have taken

place at PowerBet. We are curious

to know how the company

has fared during this period.

We will discuss the evolution

of the company, the expansion

of the network of locations, the

rebranding process and the

change of the car fleet, but also

about the future plans. We are

sure to have an interesting discussion!

➤ We found out that Power

Bet has seen impressive

growth in terms of locations.

Can you give us

more details?

Power Bet is a company that

has always focused on expanding

its presence in the market

and offering superior quality

services to its customers. In

recent years, we have invested

significantly in expanding our

network of locations across the

country by opening new agencies

and partnerships with local

operators. This expansion

is part of our strategy to be as

close as possible to our customers,

giving them access to our

products and services in any

corner of the country.

Currently, we have managed

to reach more than 1500

locations, both our own and in

the franchise system, and to be

present in almost all cities in

Romania. As for how we managed

to achieve this growth, I

think the secret lies both in the

effort and commitment of the

team but also in the close collaboration

with our partners.

Another consideration that

led to this success was the decision

to take over the LiveBet1x2

company.

➤ I would like to discuss the

takeover of the company

LiveBet1x2 and how this

decision will influence the

development of PowerBet?

Taking over LiveBet1x2 was

one of the most important strategic

decisions we made in the

last year and we believe it will

have a significant impact on

our evolution on the Romanian

market. A large part of the locations

newly brought to the portfolio

are located in certain geographical

regions of the country

that have been of interest to us

for a longer time, so the takeover

occurred at an opportune

moment. With the number of

locations brought to the portfolio

through the acquisition

of LiveBet1x2, we have considerably

increased our coverage

area, the number of employees

and the number of betting terminals.

In this context, another

essential aspect for us was the

integration process of new colleagues

in the already existing

system of Powerbet. Steps have

been taken to ensure a smooth

and efficient transition and we

have opened new departments.

This significant team growth

has allowed us to be more agile

and efficient in providing

,,INNOVATION AND ADAPTATION TO CHANGE

– THE KEY TO POWERBET SUCCESS’’

www.casino-magazine.ro


12 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

semnificativă a echipei ne-a

permis să fim mai agili și mai

eficienți în oferirea de servicii

și produse de calitate partenerilor

și clienților noștri și am

reușit să îmbunătățim timpul

de răspuns la solicitările acestora.

Toată această mutare

ne-a ajutat să ne consolidăm

poziția în piață ca una dintre

cele mai mari și mai importante

companii de gambling

din țară.

➤ Ați amintit și în interviul

anterior despre terminalele

de pariere. Care sunt

principalele avantaje

ale utilizării lor de către

clienții PowerBet?

Terminalele de pariere

sunt în trend și sunt extrem

de cerute în prezent pentru

că reprezintă o soluție

modernă și convenabilă pentru

jucătorii care își doresc să

plaseze pariurile într-un mod

rapid și simplu. Terminalele

noastre sunt sincronizate cu

platforma principală, astfel

încât clienții care ne calcă pragul

se pot bucura de aceleași

beneficii și promoții cu care

sunt obișnuiți, fie că vorbim

despre pariuri pre-match, pariuri

live, jocuri virtuale sau

loterii internaționale. Una

din prioritățile noastre a fost

să creștem numărul de astfel

de dispozitive

pentru a putea mulțumi

cât mai mulți clienți, astăzi

Powerbet punând la dispoziția

acestora peste 850 de terminale,

față de aceeași perioadă

a anului trecut când numărul

era de aproximativ 500.

Promoțiile de care se pot

bucura clienții noștrii atât în

caserii cât și pe terminalul de

pariere sunt ,,Pariu Șansă 15

%” – cel mai mare din piață

și se activează pe biletele

care conțin minim 10 evenimente

și o cotă minimă de

1,25 pentru fiecare eveniment

pariat, ,,Power Bonus 125 %”

– o promoție foarte populară

care dă posibilitatea celor care

pariază să primească un bonus

treptat începând de la 3 evenimente

alese pe bilet cu o cotă

minimă de 1,25, acesta putând

să ajungă până la 125%. De

asemenea, jucătorii pot alege

zilnic cote mărite în cadrul

promoțiilor ,,Cota Power” și

,,Extra Power”.

➤ Totuși, cum reușește

PowerBet să se dezvolte

continuu și să își mențină

performanța în contextul

economic actual?

Cu siguranță, perioada

actuală este una dificilă pentru

toate companiile, indiferent

de domeniu. Cu toate

acestea, PowerBet a reușit din

totdeauna să facă față acestor

provocări datorită unei

strategii bine planificate și

focusate ce implică măsuri

adaptate la contextul economic.

De-a lungul timpului,

faptul că am fost flexibili și

am știut să ne adaptăm rapid

la schimbările din piață ne-a

ajutat să ne poziționăm pe

o pantă ascendentă fară a

întâmpina prea mari obstacole.

Pe lângă acest aspect, am

pus întotdeauna accentul pe

eficiența și optimizarea costurilor,

fapt ce ne-a permis

concentrarea pe scopul nostru

central, dezvoltarea continuă a

companiei.

De curând am decis să

schimbăm flota de mașini cu

quality services and products

to our partners and customers,

and we have been able to improve

our response time to their

requests. This move helped us

to strengthen our position in the

market as one of the largest and

most important gambling companies

in the country.

➤ You also mentioned in the

previous interview about

betting terminals. What

are the main advantages of

using them for PowerBet

customers?

Betting terminals are in

trend and in high demand today

because they are a modern and

convenient solution for players

who want to place their bets in a

quick and simple way. Our terminals

are synchronized with

the main platform, so customers

who walk through our door

can enjoy the same benefits

and promotions they are used

to, whether we are talking about

pre-match betting, live betting,

virtual games or international

lotteries. One of our priorities

was to increase the number of

such devices in order to satisfy

as many customers as possible,

today Powerbet makes available

to them more than 850 terminals,

compared to the same period

last year when the number

was around 500.

The promotions that our

customers can enjoy both in

the cashiers and on the betting

terminal are “ Pariu Șansă 15

%” - the biggest in the market

and are activated on tickets that

contain a minimum of 10 events

and a minimum odds of 1.25 for

every event bet, “Power Bonus

125%” - a very popular promotion

that allows bettors to receive

a gradual bonus starting

from 3 chosen events per ticket

with a minimum odds of 1.25,

which can reach up to 125%

Also, players can choose daily

increased odds within the “Cota

Power” and “Extra Power” promotions.

➤ However, how does PowerBet

manage to continuously

grow and maintain

its performance in the

current economic environment?

Certainly, the current period

is a difficult one for all

companies, regardless of the

field. However, PowerBet has

always been able to face these

challenges thanks to a wellplanned

and focused strategy

involving measures adapted

to the economic context. Over

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 13

modele mai noi și mai eficiente

din punct de vedere al

consumului de combustibil și

al emisiilor de gaze. Acest pas

important îmbină strategia

noastră de reducere a costurilor

cu responsabilitatea socială

pe care o avem față de mediul

înconjurător. În plus, având

o flotă modernă de mașini

ne permite să oferim un serviciu

mai bun și mai eficient

partenerilor și clienților noștri,

deplasându-ne rapid și fără

probleme în diferite locații.

Inovarea și adaptarea la

schimbare au fost întotdeauna

valorile-cheie ale PowerBet

ce au ajutat la menținerea

performanței. Pe lângă achi ziția

de mașini hibrid, o mișcare

importantă pentru noi este și

schimbarea de branding ce

transmite tendința companiei

spre evoluție și dezvoltare.

➤ De ce a fost necesar

acest rebranding și care

sunt beneficiile acestei

schimbări?

Suntem conștienți de faptul

că imaginea noastră joacă

un rol important în alegerile

clienților, astfel, am luat decizia

de a face această schimbare.

În primul rând, ne-am dorit

să modernizăm imaginea PowerBet

și să o adaptăm la noile

tendințe pentru a rămâne

relevanți. În acest sens, am

decis că o schimbare de branding

era necesară pentru a ne

adapta cerințelor prezente ale

pieței. Noul nostru logo este

mult mai modern și mai ușor

de recunoscut.

În al doilea rând, am vrut

să transmitem publicului

faptul că suntem o companie

modernă și inovatoare, într-o

industrie care se schimbă rapid

și în care trebuie să fii mereu

la curent cu noile tehnologii

și tendințe. Astfel, am decis să

ne îndepărtăm de brandingul

vechi, care nu mai reflecta

aceste valori și să aducem un

aer proaspăt.

În urma acestei schimbări

de branding, am obținut mai

mult decât ne-am așteptat. Am

atras atenția atât a potențialilor

parteneri cât și a clienților,

brandul nostru devenind mai

vizibil și mai atractiv. De asemenea,

am primit feedback

pozitiv din partea ambelor

părți.

➤ Cum vedeți evoluția

industriei în următoarea

perioadă?

În calitate de companie

activă în industria de gambling,

ne așteptăm la o evoluție pozitivă

a pieței în următoarea

perioadă deși provocările și

predictibilitatea actuală ar putea

să ne dea de gândit. Însă,

considerăm că vom asista la

o intensificare a competiției

în piața de gambling, ceea ce

poate avea un impact pozitiv

asupra inovației și a dezvoltării

time, the fact that we were flexible

and we knew how to quickly

adapt to changes in the market

helped us position ourselves

on an upward slope without

encountering too many obstacles.

In addition to this aspect,

we have always emphasized efficiency

and cost optimization,

which allowed us to focus on

our central goal, the continuous

development of the company.

We have recently decided to

replace our car fleet with newer

and more fuel efficient and gas

emission efficient models. This

important step combines our

cost reduction strategy with our

social responsibility towards

the environment. In addition,

having a modern fleet of cars

allows us to provide a better

and more efficient service to

our partners and customers,

moving quickly and smoothly

to different locations.

Innovation and adaptation

to change have always

been PowerBet’s key values

that have helped to maintain

performance. In addition to

the purchase of hybrid cars, an

important move for us is also

the change of branding that

conveys the company’s tendency

towards evolution and

development.

➤ Why was this rebranding

necessary and what are the

benefits of this change?

We are aware that our image

plays an important role in customers’

choices, thus we have

made the decision to make this

change.

First, we wanted to modernize

PowerBet’s image and adapt

it to new trends to stay relevant.

In this regard, we decided that a

branding change was necessary

to adapt to the current market

demands. Our new logo is much

more modern and easier to recognize.

Second, we wanted to convey

to the public that we are a

modern and innovative company

in a fast-changing industry

where you always have to stay

up to date with new technologies

and trends. Thus, we decided

to move away from the

old branding, which no longer

reflected these values, and to

bring in a breath of fresh air.

Following this rebranding,

we got more than we bargained

for. We attracted the attention

of potential partners and customers,

our brand becoming

more visible and attractive. We

also received positive feedback

from both parties.

➤ How do you see the evolution

of the industry in the

next period?

As a company active in the

gambling industry, we expect a

positive evolution of the market

in the next period, although the

current challenges and predictability

may give us something

www.casino-magazine.ro


14 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

de noi produse și servicii. În

același timp, reglementările

și politicile publice vor continua

să joace un rol important

în evoluția pieței de resort.

Adaptabilitatea este esențială

pentru a rămâne relevant pe o

piață atât de dinamică și complexă

precum cea a noastră.

Noi suntem pregătiți să ne

adaptăm rapid la noile condiții

și să inovăm, astfel încât să răspundem

nevoilor și cerințelor

clienților noștri și în același

timp să continuăm să îndeplinim

misiunile și targeturile

pe care ni le-am propus încă

de la bun început.

➤ Ce planuri de viitor sunt

la PowerBet?

PowerBet are în perma nență

planuri, proiecte și obiective

de atins. Fiind o echipă

tânără și dinamică, ne dorim

să progresăm continuu și să

implementăm idei noi. În

contextul schimbărilor constante

din industria jocurilor

de noroc din România, suntem

conștienți că trebuie să

ne adaptăm și să îndeplinim

cerințele tot mai variate și inedite

ale clienților noștri, de

aceea vrem sa ne concentrăm

și pe dezvoltarea secțiunii de

e-sports. Observăm o creștere

semnificativă a interesului

pentru jocurile video în rândul

tinerilor și suntem conștienți

că e-sports devine din ce în ce

mai popular. Ne dorim să fim

în pas cu această tendință și să

oferim o gamă variată de pariuri

pe evenimente e-sports.

Tendințele din această industrie

sunt revoluționate de tehnologie,

iar noi vedem aceste

schimbări ca oportunități de

dezvoltare continuă, la nivelul

organizațional și personal.

Principalul nostru plan

pentru acest an rămâne dezvoltarea

sectorului retail, deoarece

considerăm că este esențial

să avem o prezență și mai puternică

în acest segment. În

acest proces nu pierdem din

vedere evoluția tehnologiei

din domeniu, cerințele din ce

in ce mai variate ale parteneri

lor sau ale jucătorilor și

feedback-ul primit în mod

cons tant ce ne ajută să ne

îmbunătățim serviciile conform

standardelor cerute pentru

a oferi o experiență plăcută.

În plus, ne dorim să începem

activitatea și în mediul

online, unde vom oferi o platformă

dinamică, cu o gamă

largă de pariuri sportive (prematch),

asemănătoare cu cea

din agențiile noastre din retail.

Totodată, ne propunem

să păstrăm promoțiile care

ne diferențiază în piața românească

de pariuri.

Platforma se află în stadiul

de testare și analiză, acesta

fiind un proces complex și riguros,

care implică mai multe

etape importante. Aceste etape

sunt esențiale pentru asigurarea

funcționării corecte și

eficiente a platformei online,

precum și pentru garantarea

securității și protecției datelor

jucătorilor. Lansarea este programată

pentru finele anului și

avem încrederea și convingerea

că va fi un real succes.

to think about. However, we believe

that we will witness an intensification

of competition in

the gambling market, which can

have a positive impact on innovation

and the development of

new products and services. At

the same time, regulations and

public policies will continue to

play an important role in the

evolution of the resort market.

Adaptability is key to staying relevant

in a market as dynamic

and complex as ours.

We are ready to quickly

adapt to new conditions and

innovate, so as to respond to

the needs and requirements of

our customers and at the same

time continue to fulfill the missions

and targets that we have

set for ourselves from the very

beginning.

➤ What are the future plans

for PowerBet?

PowerBet constantly has

plans, projects and goals to

achieve. As a young and dynamic

team, we want to continuously

progress and implement

new ideas. In the context of constant

changes in the gambling

industry in Romania, we are

aware that we have to adapt

and meet the increasingly varied

and novel demands of our

customers, that’s why we want

to focus on the development of

the e-sports section. We see a

significant increase in interest

in video games among young

people and we are aware that

e-sports is becoming more and

more popular. We want to be in

step with this trend and offer a

wide range of bets on e-sports

events. The trends in this industry

are revolutionized by

technology, and we see these

changes as opportunities for

continuous development, at

the organizational and personal

level.

Our main plan for this year

remains the development of the

retail sector, as we believe it is

essential to have an even stronger

presence in this segment. In

this process we do not lose sight

of the evolution of technology

in the field, the increasingly varied

requirements of partners

or players and the feedback we

receive constantly that helps us

improve our services according

to the standards required to

provide a pleasant experience.

In addition, we want to start

the activity in the online environment

as well, where we will

offer a dynamic platform with

a wide range of sports betting

(pre-match), similar to that in

our retail agencies. At the same

time, we aim to keep the promotions

that differentiate us in

the Romanian betting market.

The platform is in the testing

and analysis stage, which is a

complex and rigorous process

involving several important

steps. These steps are essential

to ensure the correct and

efficient operation of the online

platform, as well as to guarantee

the security and protection

of players’ data. The launch is

scheduled for the end of the

year and we have the confidence

and conviction that it will be

a real success.

www.casino-magazine.ro


event / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 15

CLUB

DIN APRILIE PE

www.casino-magazine.ro


16

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Central European Gambling

Summit 2023 – CEGS23

“ERA DIGITALĂ ȘI GAMBLINGUL TRADIȚIONAL”

“DIGITAL ERA AND TRADITIONAL GAMBLING”

By K.Sino

“ERA DIGITALĂ ȘI GAMBLINGUL TRADIȚIONAL”,

cea de-a 11a ediție a Central European Gambling

Summit și a 2a însoțită de expoziția boutiquestyle

B2B va avea loc la București în perioada

23-24 mai.

Under the title “DIGITAL ERA AND TRADITIONAL

GAMBLING”, the 11th edition of the Central

European Gambling Summit and the 2nd

accompanied by the boutique-style B2B exhibition

will take place in Bucharest on May 23-24.

www.casino-magazine.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 17

Locația de desfășurare este Magic Place Grant din Crângași,

locație proaspăt renovată și care va pune la dispoziția expozanților

trei saloane, cu unul mai mult decât la ediția precedentă.

Evenimentul internațional cuprinde, în cadrul unui format unic și

original, două zile de conferințe și prezentări pe teme deosebit de

fierbinți, atât din industria jocurilor de noroc din țara noastră cât și

din regiunea Balcanilor.

Un focus special va fi pe noutățile digitale, dar și pe soluțiile pentru

jocurile de noroc tradiționale.

Prima zi a evenimentului se va încheia cu o bine-venită petrecere

găzduită de una dintre cele mai “en-vougue” locații din capitală.

Prezentarea companiilor va beneficia, și ea, de timp în cadrul primei

părți a conferințelor.

Proiectul de program al evenimentului este:

The venue is Magic Place Grant in Crângași, a newly renovated

location that will provide exhibitors with three halls, one more than in

the previous edition.

The international event includes, in a unique and original format, two

days of conferences and presentations on particularly hot topics, both

from the gaming industry in our country and from the Balkan region.

A special focus will be on digital novelties, but also on solutions

for traditional gambling.

The first day of the event will end with a welcome party hosted by

one of the most “en-vogue” locations in the capital.

The presentation of the companies will also benefit from time

during the first part of the conferences.

The draft program of the event is:

Day 1 – May 23, 2023

Central European Gambling Summit 2023 – CEGS23

(Tentative Program)*

Day 2 – May 24, 2023

09:30 – Registration / Welcome Coffee

10:00 – Opening remarks

10:00 – 10:30 Companies slot presentations (3 companies)

10:30 – 11:00 Updates on the local industry

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 11:45 Digital era in gambling (I) / Crypto, Cybersecurity,

Blockchain

11:45 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 12:30 Marketing & Branding

12:30 – 12:45 Coffee Break

12:45 – 13:15 Payment solutions

13:15 – 14:00 Working Lunch

14:00 – 14:30 Local legislation update

14:30 – Day 1 closing remarks

19:30 – Casino Party

10:00 – Opening remarks

10:00 – 10:30 Companies slot presentations (3 companies)

10:30 – 11:00 Digital era in gambling (II) / Games

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 11:45 Gambling in the Balkans

11:45 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 12:30 European regulations with an impact on the gambling

industry

12:30 – 12:45 Coffee Break

12:45 – 13:15 Solutions for the traditional gambling

13:15 Closing remarks

*Nota: Programul poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea speakerilor invitați.

*Note: The program may change depending on the availability of guest speakers.

Vizitarea expoziției este GRATUITĂ!

Companiile care doresc să se promoveze prin acest eveniment

internațional, beneficiază de pachete de parteneriat deosebit de

avantajoase.

Pentru cei interesați să participe la lucrările conferinței, Formularul

de Înregistrare este AICI.

Cei care se înscriu din timp beneficiază de discounturi substanțiale!

Până la ora intrării ediției în tipar, ca parteneri ai evenimentului

s-au înscris:

Partener de Platină: BMM Testlabs

Partener de Aur: asociația ROMBET

Partener de Argint: DGL PRO și Smart Games

Suporter al evenimentului: GRISOGONO

Parteneri media: Canal 33, Club Casino, casino-magazine.ro și

gioconews.it

Visiting the exhibition is FREE of CHARGE!

Companies that want to promote themselves through this international

event benefit from particularly advantageous partnership

packages.

For those interested in participating in the conference proceedings,

the Registration Form is HERE.

Those who register in time benefit from substantial discounts!

By the time the edition went to print, the following had signed up

as partners of the event:

Platinum Partner: BMM Testlabs

Gold Partner: ROMBET association

Silver Partner: DGL PRO and Smart Games

Supporter of the event: GRISOGONO

Media partners: Canal 33, Club Casino, casino-magazine.ro

and gioconews.it

www.casino-magazine.ro


FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Nume și prenume: …………......................…......................…...............................…......................…...........................

Firma/organizatia: ……...............…......................…........................…......................…...............................................

Funcția: …..............................…......................…................…......................….............................................................

e-mail: …............................…......................…............................…......................…....................................................

tel: ..……...........................…......................….....................................…......................…..............................................

(toate câmpurile se completează obligatoriu)

Da, doresc să particip la evenimentul “CEGS23” ce va avea loc la București, în perioada 23-24 mai 2023

astfel:

- doar ziua 1 – lucrările conferinței (345Euro/pers)

- doar ziua 2 – lucrările conferinței (345Euro/pers)

- evenimentul integral (599Euro/pers)

și, pentru aceasta, am achitat contravaloarea sumei de …..........................................reprezentând Taxa de

Participare, în contul sc IRIS PR & EVENTS srl, CUI 36261732, IBAN RO 18 BTRL RONCRT 0351 774101 deschis

la Banca Transilvania, cu OP nr……....…./…….….......…… pe care îl anexez.

Nota:

Înscrierile achitate până la data de 20 aprilie 2023 beneficiază de un discount de 25% din valoarea

Taxei de Participare!

(taxa de participare se achita în lei la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a României din ziua

efectuării plății)

Taxa de Participare cuprinde:

- Acces liber la toate lucrările din perioada aleasă,

- Acces liber în expoziție,

- Documentele Conferinței,

- Pauzele de cafea și Dejun de Lucru,

- Parcare (în limita numărului de locuri disponibile).

Formularul de Înregistrare completat împreună cu dovada plății se vor transmite prin e-mail la: ionut.

andreescu@topengineering.ro pana la data evenimentului.

Detalii suplimentare la 0744 428 866, Ionuț Andreescu, Director Conferință.

Semnatura și ștampila …………………………………………………………. .


REGISTRATION FORM

Title: ...........................................................................................................................................................................

Full name: ………….....................................................................................................................................................

Company: ……............................................................................................................................................................

Position: …..................................................................................................................................................................

e-mail: …....................................................................................................................................................................

phone: …….................................................................................................................................................................

(all fields are compulsory)

Yes, I want to take part at the “CEGS23” event that will take place in Bucharest, between May 23-24,

2023 as follows:

- only day 1 – conference works (Euro345/pers)

- only day 2 – conference works (Euro345/pers)

- the full event (Euro599/pers)

and, for this, I paid the the amount of .................................... representing the Participation Fee, in the account

of IRIS MULTI MEDIA srl, IBAN RO 78 BTRL EURCRT 0331 532101 opened with Banca Transilvania, SWIFT:

BTRLRO22, with payment order no….....……./…….....….…… which I am attaching.

Note:

Registrations paid until April 20, 2023 benefit from a 25% discount on the value of the Participation

Fee!

The Participation Fee includes:

- Free access to all works from the chosen period,

- Free access to the exhibition,

- Conference Papers,

- Coffee breaks and Working Lunch,

- Parking (within the number of available spaces).

The completed Registration Form together with proof of payment will be sent by e-mail to: ionut.andreescu@

topengineering.ro until the date of the event.

Additional details at +407 44 428 866, Ionuț Andreescu, Conference Director.

Signature …………………………………………………………. .


20

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digital|

Momentul “AHA” legat

de investițiile în Bitcoin

Marius Morra, CEO și Cofondator TOKERO Crypto Exchange:

când a fost momentul și de ce am luat decizia

să investesc în domeniul crypto.

By Marius Morra, CEO and Co-founder of TOKERO Crypto Exchange

În primul rând trebuie să

fim de acord că sună mult mai

bine în engleză “The Aha moment”

decât în română dar

este important să înțelegem

esența acestei expresii.

Am avut un „Aha moment”

în 2015, când am auzit prima

oară de Bitcoin. Atunci conduceam

deja din 2011 o firmă

de consultanță pentru fonduri

europene. Mă consideram un

tip informat, dar când am

văzut cât de complex era sistemul

Bitcoin, mi-am dat seama

că eram destul de în urmă cu

lucrurile. Era categoric mult

mai puțină informație decât

este azi, dar îndeajuns de

multă încât să mă facă să mă

gândesc „Cum naiba a trecut

neobservat fenomenul ăsta

până acum?”.

Eram atât de convins de

impactul pe care acest domeniu

o să-l aibă și am știut instant

că mă voi dezvolta enorm

dacă voi face un business în

crypto.

Unul dintre cele mai cunoscute

momente de Aha a

fost cel al lui Arhimede, cunoscut

pentru celebrul „Evrika!”,

rostit când făcea baie, ocazie

cu care a descoperit Legea

Hidrostatică – o modalitate

de calcul foarte precisă pentru

volumul corpurilor de forme

neregulate (o problemă ce

părea de nerezolvat la acea

vreme). Legenda spune că

emoţia pe care i-a produso

revelaţia sa a fost aşa de

puternică, încât Arhimede ar

fi ieşit imediat din baie direct

pe străzile Siracuzei, gol puşcă,

pentru a le comunica tuturor

descoperirea.

Au urmat Isaac Newton,

când, „datorită” mărului căzut

în cap pe când lenevea sub

un pom, a descoperit Legea

Gravitației Universale, și cu

mult mai târziu Satoshi Nakamoto,

când a scris WhitePaper-ul

Bitcoin, începând astfel

procesul descentralizării și

crearea unei noi clase de active

investiționale – criptomonedele.

Ne dăm ușor seama că istoria

reține marile momente de

Aha, care dau startul progresului,

dar cred cu tărie că progresul

este menținut de micile

momente de Aha individuale.

Nu avem astfel de momente în

fiecare zi, apar cel mai degrabă

unul la câțiva ani sau poate

unul într-o viață. Tot ce au în

comun este că nu durează foarte

mult, dar întotdeauna dau

semnale puternice și produc

schimbări majore.

Oprah Winfrey, celebra

vedetă americană, dă cea bună

definiție a unui astfel de moment:

„Chestia cu momentul

Aha”, a spus Oprah, „este că

tu crezi că nu te-ai gândit

niciodată la asta înainte... Dar

nu poți avea un Aha decât dacă

îl ai deja în subconștient. Deci

Aha este amintirea a ceea ce

știai deja, articulat într-un mod

care să rezoneze cu propriul

adevăr și propriile credințe

First of all, we must agree

that “The Aha moment”

sounds much better in English

than in Romanian, but it

is important to understand the

essence of this expression.

I had an “Aha moment” in

2015 when I first heard about

Bitcoin. At that time, I had

already been running a consulting

company for European

funds since 2011. I considered

myself a knowledgeable guy,

but when I saw how complex

the Bitcoin system was, I realized

I was way behind on

things. It was decidedly less

information than it is today,

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Era Digital| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 21

The “AHA” moment of

Bitcoin investments

Marius Morra, CEO and Co-founder of TOKERO Crypto

Exchange: when was the time and why I made the

decision to invest in crypto.

is sustained by small individual

Aha moments. We don’t

have moments like this every

day, they appear more like

once every few years or maybe

once in a lifetime. All they have

in common is that they don’t

last very long, but they always

give strong signals and make

big changes.

Oprah Winfrey, the famous

American star, gives the best

definition of such a moment:

“The thing about the Aha

moment,” said Oprah “is

that you think you’ve never

thought of it before... But you

can’t have an Aha unless you

already have it in your subconscious.

So the Aha is remembering

what you already knew,

articulated in a way that resonates

with your own truth and

your own beliefs and values.

So Aha is not someone who

teaches you something. Aha

is someone who helps you remembering.”

Someone reminded me

too. The situation is extremely

funny to me, that’s why I think

I will always remember it. At

a baptism, in March 2017, a

friend obsessively repeated

crypto to me. That night we

had a complete Aha and made

the decision to move on to

fixed action from the next

day. By the end of the year,

both myself and TOKERO cofounder

Sabin Simionescu left

our core activities and jumped

“All-In” into Crypto. If for him

the field in which he was acși

valori. Deci Aha nu este cineva

care te învață ceva. Aha

este cineva care te ajută să-ți

amintești.”

Și mie mi-a amintit cineva.

Este extrem de amuzantă

situația pentru mine, de asta

cred că mi-o voi aminti mereu.

La un botez, în luna martie

2017, un prieten mi-a repetat

obsesiv de crypto. În acea noapte

am avut un Aha complet

și am luat decizia să trecem la

acțiune fix de a doua zi. Până la

finalul anului am lăsat atât eu,

cât și co-fondatorul TOKERO,

Sabin Simionescu, activitățile

de bază și am sărit „All-In” în

but enough to make me think

“How the hell did this phenomenon

go unnoticed until

now?”.

I was so convinced of the

impact this field would have

and I knew instantly that I

would develop enormously if

I made a business in crypto.

One of the most famous

Aha moments was that of

Archimedes, known for the

famous “Evrika!”, speaked

when he was taking a bath,

on which occasion he discovered

the Hydrostatic Law - a

very precise way of calculating

the volume of bodies of

irregular shapes (a problem

that seemed unsolvable at

the time). Legend has it that

the emotion produced by his

revelation was so strong that

Archimedes would have immediately

left the bathroom

directly on the streets of Syracuse,

naked, to communicate

the discovery to everyone.

They followed Isaac Newton,

when, “thanks to” the

apple that fell on his head

while lazing under a tree, he

discovered the Law of Universal

Gravitation, and much later

Satoshi Nakamoto, when he

wrote the Bitcoin White Paper,

thus starting the process of

decentralization and the creation

of a new investment asset

classes – cryptocurrencies.

We easily realize that history

holds the big Aha moments

that start progress, but

I strongly believe that progress

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


22 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digital|

Crypto. Dacă pentru el domeniul

în care activa avea continuitate,

pentru mine direcțiile

s-au schimbat radical, de la

consultanță în fonduri europene

la crypto.

Crypto „All-In” nu

înseamnă doar tranzacționare,

așa cum se gândesc probabil

majoritatea. Acest domeniu

pentru noi a însemnat în mare

parte un business – o platformă

de schimb criptomonede. Cea

mai cunoscută activitate legată

de crypto este într-adevăr cea

de investitor – activ sau pasiv

în funcție de timpul dedicat.

În ultimii 2-3 ani, pe lângă

partea de investitori, în crypto

s-a dezvoltat mult, vedem asta

sub ochii noștri, o cerință foarte

mare de specialiști pe contabilitate,

legal și marketing.

De IT nu mai vorbim! Salariile

celor care știu crypto/blockchain

sunt cele mai mari din IT

în acest moment. Zilele trecute

chiar am discutat cu un arhitect

foarte bun care are deja

clienți și cerințele de proiecte

de design în Metaverse.

Sunt tare curios ce fel de

alte joburi vor mai apărea legat

de crypto în anii următori,

cine și ce momente de Aha vor

mai fi.

Sunt absolut convins că și

tu ai avut momentul tău de

Aha. Întrebarea mea pentru

tine azi este dacă i-ai dat sau

nu curs. Dacă da, sunt curios

cum ți-a schimbat viața (mie

clar, într-un mod radical în

bine). Dacă nu, ce te oprește

să faci saltul: zona de confort,

oamenii din jur sau temerile

care te fac să tremuri când te

gândești să sari?

Ina Catrinescu, autor si

TEDx speaker a spus: „momentele

Aha sunt acceleratorii

posibilităților, ele dizolvă limitele

și ne fac să vedem lucrurile

altfel. Odată ce o minte a

fost atinsă de un moment Aha

nu se poate întoarce niciodată

la starea inițială.”

Dacă nu ai avut încă un astfel

de moment, nu te speria.

Totul vine la tine la momentul

potrivit, când ești pregătit să

primești. Trebuie să fii doar

atent la semnale!

Dacă nu știi foarte multe

despre crypto dar vrei să te

educi, semnalul meu de azi

este o invitație pe platforma

de educație a TOKERO – Prima

Criptomonedă (http://primacriptomoneda.ro)

- unde ți-am

pregătit un CURS GRATUIT de

inițiere în crypto. Este scurt și

la obiect, fix cât să înveți rapid

bazele investițiilor în criptomonede.

Ce îți recomand este,

totuși, dacă vei avea un “AHA

moment”, să nu ieși gol pușcă

pe stradă la fel ca Arhimede.

Deși, la naiba, parcă n-ar fi

un preț așa de mare pentru un

Aha pe cinste!

tive had continuity, for me the

directions changed radically,

from consulting in European

funds to crypto.

Crypto “All-In” is not just

about trading as most probably

think. This field for us

mostly meant a business – a

cryptocurrency exchange platform.

The most well-known

activity related to crypto is

indeed that of an investor –

active or passive depending

on the time dedicated.

In the last 2-3 years, in

addition to the investor side,

crypto has developed a lot, we

see it before our eyes, a very

high demand for accounting,

legal and marketing specialists.

We are not talking about IT

anymore! Crypto/blockchain

savvy salaries are the highest

in IT right now. The other day

I even talked to a very good architect

who already has clients

and design project requirements

in Metaverse.

I’m really curious what

other crypto-related jobs will

appear in the coming years,

who and what Aha moments

there will be.

I am absolutely convinced

that you too had your Aha moment.

My question for you today

is whether or not you gave

it a go. If so, I’m curious how it

changed your life (in a radical

way for the better, of course).

If not, what stops you from

taking the leap: your comfort

zone, the people around you

or the fears that make you

tremble when you think about

jumping?.

Ina Catrinescu, author and

TEDx speaker said: “Aha moments

are accelerators of possibility,

they dissolve boundaries

and make us see things

differently. Once a mind has

reached an Aha moment it

can never return to its original

state.”

If you haven’t had such a

moment yet, don’t panic. Everything

comes to you at the

right time, when you are ready

to receive. You just have to pay

attention to the signals!

If you don’t know much

about crypto but want to educate

yourself, my signal today

is an invitation to TOKERO’s

education platform – First

Cryptocurrency (http://primacriptomoneda.ro)

- where

we have prepared a FREE

crypto initiation COURSE for

you. It’s short and to the point,

just enough to quickly learn

the basics of cryptocurrency

investing.

What I recommend is, however,

if you’re going to have an

“AHA moment”, don’t go out

on the street naked like Archimedes.

Although, damn, it’s not

like it’s such a high price for

a great Aha!

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 23

We draw the line for the passion!

The Patronage of Betting Organizers in Romania

• Since 2005, the Romanian

sports betting industry

representation

We ensure:

• All the premises for

a balanced and unitary

betting industry

• A permanent dialogue with

Romanian authorities or other

institutions which influence

this sector of business

www.romanianbookmakers.ro

www.casino-magazine.ro

• Promotion of a fair

competition between

operators of the industry

that we represent
26 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Practica

jocurilor

de noroc

`n 2023

Proceduri administrative

și fiscale 2023 în activitatea

jocurilor de noroc

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Z\grean, Vicepre[edinte FedBet [i Pre[edinte ROMBET

În anul 2023 organizatorii

jocurilor de noroc sunt nevoiți

să ia o serie de măsuri administrative,

financiare sau fiscale,

de conformare practică, ca urmare

a obligației de punere în

executare a prevederilor legale

actualizate, respectiv OUG 77

din 2009, Codul Fiscal și Codul

de Procedură Fiscală precum și

cele din Legea nr. 286 din 2022,

iar o sinteză a acestora arată

astfel:

A) În cazul Oficiului

Național pentru Jocuri de

Noroc (ONJN), organizatorii

jocurilor de noroc trebuie:

1) să depună o declara

ţie lunară, în care să eviden

ţieze veniturile din jocuri

de noroc, sub forma unui

formular-tip, cf. Ordinului

179 din 2018 al Preşedintelui

ONJN, până la data de 10

a lunii următoare, pentru

luna precedentă, însuşită de

administratorul societăţii,

pentru jocurile de noroc tradiţionale

și online sau de o

persoană autorizată, pentru

jocurile de noroc la distanţă;

2) să achite taxele administrative

datorate, la data

și în cuantumul stabilit de legea

specială;

3) să achite contribuţiile

anuale, pentru promovarea

respectării principiilor şi măsurilor

privind jocurile de noroc

responsabile social, în termen

de 10 zile de la data aprobării

documentaţiei, pentru primul

an de licență iar pentru anii următori,

până la data de 25 ianuarie

a fiecărui an.

În scopul debirocratizării şi

simplificării

acestor cerinţe,

este imperios necesară

introducerea unui sistem

de transmitere online, cu

semnătură electronică, prin

completarea unor formulare

PDF inteligente.

B) În cazul Agenției

Naționale de Administrare

Fiscală (ANAF), organizatorii

jocurilor de noroc sunt obligați:

I. să declare şi să plătească,

conform prevederilor

OUG 77 din 2009, actualizată,

taxe pentru obţinerea dreptului

In the year

2023, the organizers

of the gambling are

forced to take a series of administrative,

financial or fiscal measures,

of practical compliance,

as a result of the obligation to

implement the updated legal

provisions, respectively GEO

77 of 2009, the Fiscal Code and

the Code of Procedure Fiscal as

well as those from Law no. 286

of 2022, and a summary of them

looks like this:

A) In the case of the

National Gambling Office

(ONJN), gambling organizers

must:

1) to submit a monthly

statement, in which to highlight

the income from gambling,

in the form of a standard

form, cf. Order 179 of 2018 of

the President of ONJN, until the

10th of the following month, for

the previous month, assigned

by the company’s administrator,

for traditional gambling

and online or by an authorized

person, for remote gambling;

2) to pay the administrative

fees due, on the date and in

the amount established by the

special law;

3) to pay the annual contributions,

for the promotion

of compliance with the principles

and measures regarding

socially responsible gambling,

within 10 days from the date of

approval of the documentation,

for the first year of the license

and for the following years,

until January 25 of each year.

In order to debureaucratize

and simplify these requirements,

it is imperative to introduce

an online transmission

system, with electronic signature,

by filling in some smart

PDF forms.

B) In the case of the

National Tax Administration

Agency (ANAF), gambling organizers

are obliged to::

I. to declare and pay,

according to the provisions of

GEO 77 of 2009, updated, fees

for obtaining the right to organize

and exploit gambling, as

follows:

1. License fee – for the

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

27

de a organiza şi exploata jocuri

de noroc, astfel:

1. Taxa de licenţă – pentru

organizarea jocurilor de

noroc, (inclusiv taxa de licenţă

pentru activităţi conexe jocurilor

de noroc), iar declararea

şi plata taxei de licenţă se

realizează anticipat, în sumă

fixă, reprezentând condiție pentru

intrarea în vigoare a licenței -

la nivelul şi termenele prevăzute

în legea specială a jocurilor de

noroc, cf. Ordin 587 din 2016

al ANAF, prin Declaraţia 100,

Anexa 3 de la poziția nr. 66

din Nomenclator, respectiv,

obligaţia fiscală 536 din

Declarația 100, reprezentând

al ANAF, prin Declaraţia 100,

Anexa 3 de la poziția nr. 65

din Nomenclator, respectiv,

obligaţia fiscală 504 din

Declarația 100, reprezentând

98,8% din total taxă datorată;

3. Taxa lunară - calculată

la totalul taxelor de participare

încasate lunar, datorată

de organizatorii de jocuri de

noroc online, până în data de

25 a lunii următoare, pentru

luna precedentă, aşa cum este

prevăzut în OUG 114 din 2018,

cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF,

prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la

poziția nr. 77 din Nomenclator,

respectiv, obligaţia fiscală 541

din Declarația 100;

organization of gambling,

(including the license fee for

activities related to gambling),

and the declaration and payment

of the license fee is made

in advance, in a fixed amount,

representing a condition for

the entry into force of the

license - at the level and terms

stipulated in the law of gambling,

cf. Order 587 of 2016 of

ANAF, through Declaration

100, Annex 3 from position

no. 66 of the Nomenclature,

respectively, tax liability 536

of Declaration 100, representing

98.8% of the total tax due;

2. Authorization fee –

for the exploitation of gambling

Order 587 of 2016, through

Declaration 100, Annex 3 from

position no. 67 of the Nomenclature,

respectively, tax liability

537 of Declaration 100,

representing 98.8% of the total

tax due;

b) Monthly regularization,

depending on the income

achieved, until the 25th of the

following month, for the previous

month, to maintain the

validity of the authorization, as

provided for in the special gambling

law, cf. ANAF Order 587 of

2016, through Declaration 100,

Annex 3 from position no. 65

of the Nomenclature, respectively,

fiscal obligation 504 of

Administrative and fiscal

procedures 2023 in

gambling activity

Article from the series “Gambling Practice“, by Anchidim Z\grean, FedBet Vice President and President of ROMBET

98,8% din total taxă datorată;

2. Taxa de autorizare –

pentru exploatarea jocurilor de

noroc - iar declararea şi plata

taxei se realizează astfel:

a) Anticipat, în sumă

fixă, pentru intrarea în vigoare

a autorizației, la nivelul

şi termenele prevăzute în legea

specială a jocurilor de noroc,

cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF,

prin Declaraţia 100, Anexa 3

de la poziția nr. 67 din Nomenclator,

respectiv, obligaţia

fiscală 537 din Declarația 100,

reprezentând 98,8% din total

taxă datorată;

b) Regularizare lunară,

în funcţie de venitul realizat,

până în data de 25 a lunii

următoare, pentru luna

precedentă, pentru menținerea

valabilității autorizației, aşa

cum este prevăzut în legea

specială a jocurilor de

noroc, cf. Ordin 587 din 2016

4. Taxa de viciu - pentru

jocurile de noroc tip slotmachine

cu câştig nelimitat

iar declararea şi plata taxei la

nivelul şi termenele prevăzute

în legea specială a jocurilor

de noroc, cf. Ordin 587 din

- and the declaration and payment

of the tax is done this way:

a) In advance, in a fixed

amount for the entry into force

of the authorization, at the level

and terms provided for in the

special gambling law, cf. ANAF

The

practice of

gambling

in 2023

Declaration 100, representing

98.8% of the total tax owed;

3. Monthly fee - calculated

on the total of participation

fees collected monthly,

due to online gambling operators,

until the 25th of the following

month, for the previous

month, as provided for in GEO

114 of 2018, cf. ANAF Order 587

of 2016, through Declaration

100, Annex 3 from position

no. 77 of the Nomenclature,

respectively, fiscal obligation

541 of Declaration 100;

4. Vice tax - for slotmachine

gambling with unlimited

winnings and the declaration

and payment of the tax at

the level and terms provided

for in the special law on gambling,

cf. Order 587 of 2016 of

ANAF, through Declaration

100, Annex 3 from position

no. 70 of the Nomenclature,

respectively, tax liability 539

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


28

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

2016 al ANAF, prin Declaraţia

100, Anexa 3 de la poziția nr.

70 din Nomenclator, respectiv,

obligaţia fiscală 539 din

Declarația 100, reprezentând

98,8% din total taxă datorată;

5. Taxa de acces - pentru

cazinouri şi cluburile de poker

iar declararea şi plata taxei la

nivelul şi termenele prevăzute

în legea specială a jocurilor

de noroc, cf. Ordin 587 din

2016 al ANAF, prin Declaraţia

100, Anexa 3 de la poziția nr.

68 din Nomenclator, respectiv,

obligaţia fiscală 535 din

Declarația 100, reprezentând

98,8% din total taxă datorată;

6. Taxa de promovare

- reprezintă 5% din valoarea

contractelor de publicitate,

aşa cum este prevăzut în legea

specială a jocurilor de noroc,

cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF,

prin Declaraţia 100, Anexa 3

de la poziția nr. 77 din Nomenclator,

respectiv, obligaţia

fiscală 541 din Declarația 100,

reprezentând 98,8% din total

taxă datorată;

7. Venitul de 1%, destinat

Comitetului Olimpic şi

Sportiv Român, aşa cum este

prevăzut în legea specială a

jocurilor de noroc, cf. Ordin

587 din 2016 al ANAF, prin

Declaraţia 100, Anexa 3, de la

poziția nr. 84 din Nomenclator,

respectiv, obligaţia fiscală

551 - Taxa datorată Comitetului

Olimpic și Sportiv Român din

Declarația 100;

8. Venitul de 0,2%, destinat

Comitetului Național Paralimpic,

aşa cum este prevăzut

în legea specială a jocurilor de

noroc, cf. Ordin 587 din 2016

al ANAF, prin Declaraţia 100,

Anexa 3, de la poziția nr. 85

din Nomenclator, respectiv,

obligaţia fiscală 552 - Taxa

datorată Comitetului Național

Paralimpic din Declarația 100.

Prin adoptarea Legii 30

din 2022 un procent de 98,8%

din taxele percepute, pentru

obţinerea licenţei de organizare

a jocurilor de noroc şi

a autorizaţiei de exploatare a

jocurilor de noroc, taxa de acces,

precum şi din celelalte taxe

prevăzute de legea specială,

constituie venit la bugetul de

stat iar un procent de 1% din

aceste taxe se constituie ca

venit al Comitetului Olimpic

şi Sportiv Român şi 0,2% ca

venit al Comitetului Naţional

Paralimpic.

Cu excepţia taxei de autorizare,

cu regularizare lunară în

funcţie de venitul realizat, a

taxei lunare, datorată de organizatorii

de jocuri de noroc online

precum şi a taxei de acces, toate

celelalte taxe, specifice jocurilor

de noroc, au termene diferite

de declarare şi plată, aşa cum

este prevăzut în legea specială

a jocurilor de noroc.

O copie a declaraţiilor sau

orice alte modificări ale acestora

precum şi a documentelor

de plată aferent acestora

se vor transmite către ONJN,

în termen de 5 zile de la data

efectuării plăţii.

II. În cazul stopajului la

sursă, prevăzut de Codul Fiscal,

declararea şi plata, în numele

participanţilor câștigători, se

realizează astfel:

1. Impozitul pentru

plata premiilor promoţionale,

pentru rezidenţi, se calculează

prin deducerea sumei neimpozabile

de 600 lei și apoi impozitarea

cu 10% a sumei ce depăşeşte

600 lei iar declararea şi plata

impozitului se realizează lunar,

până în data de 25 a lunii

următoare, pentru luna curentă,

cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF,

prin Declaraţia 100, Anexa 3 la

poziția nr. 9 din Nomenclator,

of Declaration 100, representing

98.8% of the total tax owed;

5. Access fee - for casinos

and poker clubs and the

declaration and payment of

the tax at the level and terms

provided for in the special gambling

law, cf. ANAF Order 587

of 2016, through Declaration

100, Annex 3 from position no.

68 of the Nomenclator, respectively,

fiscal obligation 535 of

Declaration 100, representing

98.8% of the total tax due;

6. Promotion fee -

represents 5% of the value

of advertising contracts, as

provided for in the special

gambling law, cf. ANAF

Order 587 of 2016, through

Declaration 100, Annex 3

from position no. 77 of the

Nomenclature, respectively, tax

obligation 541 of Declaration

100, representing 98.8% of the

total tax due;

7. The 1% income,

intended for the Romanian

Olympic and Sports

Committee, as provided for

in the special gambling law,

cf. Order 587 of 2016 of ANAF,

through Declaration 100, Annex

3, from position no. 84 of the

Nomenclature, respectively,

fiscal obligation 551 - The tax

owed to the Romanian Olympic

and Sports Committee from

Declaration 100;

8. The income of 0.2%,

intended for the National

Paralympic Committee, as

provided for in the special

gambling law, cf. Order 587

of 2016 of ANAF, through

Declaration 100, Annex 3,

from position no. 85 of the

Nomenclature, respectively,

fiscal obligation 552 - Tax owed

to the National Paralympic

Committee from Declaration

100.

Through the adoption of

Law 30 of 2022, a percentage

of 98.8% of the fees charged, for

obtaining the license to organize

gambling and the authorization

to operate games of

chance, the access fee, as well

as the other fees provided by

the special law, constitutes

income to the state budget

and a percentage of 1% of these

taxes is constituted as income

of the Romanian Olympic and

Sports Committee and 0.2%

as income of the National

Paralympic Committee.

With the exception of the

authorization fee, with monthly

regularization depending

on the income achieved, the

monthly fee, owed by the organizers

of online gambling as

well as the access fee, all other

taxes, specific to gambling,

have different deadlines for

declaration and payment , as

provided in the special gambling

law.

A copy of the declarations

or any other changes to them

as well as the related payment

documents will be sent to

ONJN, within 5 days from the

date of payment.

II. In the case of withholding

tax at source, provided

by the Fiscal Code, declaration

and payment, on behalf of the

winning participants, it is done

as follows:

1. The tax for the payment

of promotional prizes,

for residents, it is calculated

by deducting the non-taxable

amount of 600 lei and then taxing

with 10% the amount that

exceeds 600 lei and the declaration

and payment of the tax is

made monthly, until the 25th

of the following month, for the

current month, cf. Order 587

of 2016 of ANAF, through Declaration

100, Annex 3 to posi-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

29

respectiv obligaţia fiscală 608

din Declarația 100.

De asemenea se depune o

declaraţie informativă anuală,

pentru fiecare câștigător,

până în ultima zi a lunii februarie,

pentru anul precedent,

cf. Ordin 179 din 2022, prin

Declaraţia 205;

2. Impozitul pentru plata

premiilor promoţionale,

pentru nerezidenţi, se calcu

lează fără deducere, prin

impozitarea cu 10% a sumei

câștigate iar declararea şi plata

impozitului se realizează lunar,

până în data de 25 a lunii

următoare, pentru luna curentă,

cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF,

prin Declaraţia 100, Anexa 3 la

poziția nr. 20 din Nomenclator,

respectiv obligaţia fiscală

637 din Declarația 100. De asemenea

se depune o declaraţie

informativă anuală, pentru

fiecare câștigător, până în ultima

zi a lunii februarie, pentru

anul precedent, cf. Ordin 179

din 2022, prin Declaraţia 207;

3. Impozitul datorat,

ca urmare a participării la

jocurile de noroc, ca regulă

generală, atât pentru rezidenți

cât și nerezidenți, se calculează

prin aplicarea grilei de impozitare

(3%, 20% şi 40%), la baza

de impozitare, iar declararea şi

plata impozitului se realizează

lunar, până în data de 25 a

lunii următoare, pentru luna

curentă, cf. Ordin 587 din 2016

al ANAF, prin Declaraţia 100,

Anexa 3 de la poziția nr. 10 și

21 din Nomenclator, respectiv

obligaţia fiscală 621 și 638

din Declarația 100. De asemenea

se depune o declaraţie

informativă anuală, pentru

fiecare câștigător, până în ultima

zi a lunii februarie, pentru

anul precedent, cf. Ordin 179

din 2022 prin Declaraţia 205;

O excepţie, de la regula

generală de impozitare

a câștigurilor din participarea

la jocurile de noroc,

atât pentru rezidenți cât și

nerezidenți, este prevăzută

pentru câștigurile obținute de

la cazinouri, cluburi de poker,

slot-machine și lozuri (indiferent

de modul de organizare a

acestora: activități tradiționale

sau activități online), prin faptul

că este neimpozabilă suma de

66.750 lei, inclusiv, pentru fiecare

venit brut primit, iar impozitul

datorat pentru câștigurile cu

o valoare mai mare decât plafonul

neimpozabil de 66.750

lei, se determină prin aplicarea

baremului asupra fiecărui venit

brut primit de un participant,

iar din rezultatul obţinut

se scade suma de 11.650 lei.

Declararea şi plata impozitului

se realizează lunar, până la data

de 25 a lunii următoare, pentru

luna curentă, cf. Ordin 587 din

2016 al ANAF, prin Declaraţia

100, Anexa 3 de la poziția nr.

9 și 21 din Nomenclator, respectiv

obligaţia fiscală 621 și

638 din Declarația 100. De asemenea

se depune o declaraţie

informativă anuală, pentru

fiecare câștigător, până în ultima

zi a lunii februarie, pentru

anul precedent cf. Ordin 179 din

2022 prin Declaraţia 205.

C) În cazul Fondului Cultural

Național, așa cum prevede

Legea nr. 286 din 2022, organizatorii

jocurilor de noroc trebuie

să calculeze o cotă de 0,5%

din veniturile realizate lunar

iar suma datorată se plătește,

către bugetul Fondului Cultural

Naţional, până la data de 15 a

lunii următoare, cu ordin de

plată tip trezorerie în contul

RO58TREZ70120E365000XXXX,

deschis la Trezoreria Operativă

a Sectorului 1, pe seama

Administraţiei Fondului Cultural

Naţional, având cod fiscal

17966770. Declaraţia lunară,

privind obligaţiile de plată către

Fondul cultural naţional, este

obligatorie și se va depune fie

prin intermediul aplicaţiei disponibile

online la adresa www.

afcn-contributii.ro, fie prin e-

mail, fax, poştă sau direct la

sediul Administraţiei Fondului

Cultural Naţional din municipiul

Bucureşti, situat în str. Barbu

Ştefănescu Delavrancea nr.

57, Sectorul 1, până la data de

25 a lunii în care se face plata,

pentru luna anterioară, cf. Ordinului

2066 din 2011, actualizat

cu Ordinul 2681 din 2023, al

Ministrului Culturii.

Revenim cu alte opinii, în

următorul număr al revistei...

tion no. 9 of the Nomenclature,

respectively fiscal obligation

608 of Declaration 100.

An annual informative declaration

is also submitted, for

each winner, by the last day of

February, for the previous year;

cf. Order 179 of 2022, through

Declaration 205;

2. The tax for the payment

of promotional prizes,

for non-residents, it is calculated

without deduction, by

taxing the amount won with

10% and the declaration and

payment of the tax is made

monthly, until the 25th of the

following month, for the current

month, cf. ANAF Order 587

of 2016, through Declaration

100, Annex 3 at position no. 20

of the Nomenclature, respectively

fiscal obligation 637 of

Declaration 100. An annual

informative declaration is also

submitted, for each winner, by

the last day of February, for the

previous year, cf. Order 179 of

2022, through Declaration 207;

3. The tax due, as a

result of participating in gambling,

as a general rule, for both

residents and non-residents,

is calculated by applying the

tax grid (3%, 20% and 40%), to

the tax base, and the declaration

and payment of the tax is

made monthly, until the 25th

of the following month, for

the current month, cf. Order

587 of 2016 of ANAF, through

Declaration 100, Annex 3 from

position no. 10 and 21 of the

Nomenclature, respectively

fiscal obligation 621 and 638

of Declaration 100. An annual

informative declaration is also

submitted, for each winner, by

the last day of February, for the

previous year, cf. Order 179 of

2022 by Declaration 205;

An exception to the general

rule of taxation of winnings

from participation in

gambling, for both residents

and non-residents, is provided

for earnings obtained

from casinos, poker clubs, slot

machines and lotteries (regardless

of how they are organized:

traditional activities or online

activities), in that the amount

of 66,750 lei, inclusive, for each

gross income is non-taxable

received, and the tax due for

earnings with a value higher

than the non-taxable ceiling

of 66,750 lei, is determined by

applying the scale to each gross

income received by a participant,

and the amount of 11,650

lei is deducted from the result

obtained. The declaration and

payment of the tax is made

monthly, until the 25th of the

following month, for the current

month, cf. ANAF Order 587

of 2016, through Declaration

100, Annex 3 from position no.

9 and 21 of the Nomenclature,

respectively fiscal obligation

621 and 638 of Declaration 100.

An annual informative declaration

is also submitted, for

each winner, by the last day of

February, for the previous year

cf. Order 179 of 2022 through

Declaration 205.

C) In the case of the

National Cultural Fund, as

provided by Law no. 286 of

2022, the organizers of gambling

must calculate a share of

0.5% of the monthly income

and the amount due is paid

to the National Cultural Fund

budget by the 15th of the following

month, with a treasury

payment order in account

RO58TREZ70120E365000XXXX,

opened at the Operative Treasury

of Sector 1, on behalf of the

Administration of the National

Cultural Fund, with fiscal code

17966770. The monthly statement,

regarding payment obligations

to the National Cultural

Fund, is mandatory and will be

submitted either through the

application available online

at www.afcn-contributii.ro,

either by e-mail, fax, post or

directly at the headquarters

of the Administration of the

National Cultural Fund in

Bucharest, located in Barbu

Ştefănescu Delavrancea str. 57,

District 1, until the 25th of the

month in which the payment is

made, for the previous month,

cf. Order 2066 of 2011, updated

with Order 2681 of 2023, of the

Minister of Culture.

We’ll be back with other

opinions in the next issue of

the magazine...

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


30

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Interviu cu Arjan Korstjens,

Director, Casino Marketing Academy

By: Laura Camelia

➤ Este marketingul modern

soluția pentru era digitală?

Multumesc de intrebare. În

calitate de Marketer, voi spune

întotdeauna că Marketingul este

soluția pentru multe lucruri.

Când întrebi ChatGPT care

este definiția Marketingului,

se spune: „Marketingul poa te

fi definit ca procesul de iden tificare,

anticipare și satisfa cere a

nevoilor clienților”. Dacă citești

asta, pur și simplu spune că

trebuie să-i asculți pe ceilalți

și să te pui în pielea lor înainte

de a putea convinge pe cineva

să facă ceva. În acest fel, nu

cred despre lucruri precum

„media modernă” și „era digi

tală” atunci când te uiți la

fundamentul marketingului și

comunicării. A ști ce îi place și

ce are nevoie grupul tău țintă

a fost elementul de bază de

zeci de ani. Așadar, o cercetare

profundă, cunoașterea pieței și

a avea perspectivele potrivite

sunt importante ca întotdeauna.

➤ Cum poți descrie

marketingul digital?

Ceea ce se schimbă este

modul în care este livrat con ținutul,

tipul de conținut pe care

trebuie să îl produceți, aspectul

și senzația și tonul vocii și da,

aici marketingul digital este

diferit. Acest lucru este cauzat

în principal de modul în care

generațiile diferă în modul în

care consumă media. Generația

părinților noștri, care acum are

80 de ani, a crescut fără televizor

și au fost consumatori în primul

mare val de tehnologie de

consum. VCR, text TV, CD-uri,

telefoane mobile și internet

cu bandă redusă. Părinții mei,

ambii de aproape 80 de ani,

sunt încă la curent datorită

copiilor mei. Dar modul în

care consumă mass-media și

informații este într-un ritm

mai lent decât al meu. Nu

înțeleg toate modurile în care

oamenii comunică acum și

s-au conectat la unele părți.

Întotdeauna m-am considerat

foarte priceput la tehnologie,

prima mea conexiune la internet

datează din 1990 și am

fost unul dintre primii cu un

mobil, dar în unele cazuri

chiar trebuie să mă deconectez.

Copiii mei, de 15 și 20 de ani,

își consumă conținutul în felul

➤ Is modern marketing the

solution for the digital era?

Thanks for asking. As a

Marketer I will always say

Marketing is the solution for

many things. When you ask

ChatGPT what the definition of

Marketing is it says: “Marketing

can be defined as the process of

identifying, anticipating, and

satisfying customer needs”. If

you read that, it simply says

you need to listen to others

and put yourself in their shoes

before you can persuade

someone to do something. In

that way I do not believe about

things like ‘modern media’ and

‘digital era’ when you look at

the foundation of marketing

and communication. Knowing

what your target group likes

and needs has been the basics

for decades. So a profound

research, knowledge of the

market and having the right

insights are important like

always.

➤ How can you describe the

digital marketing?

What does change is the

way how content is delivered,

the type of content you have

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 31

lor. Citirea este depășită și dacă

un conținut este mai lung de

30 de secunde trebuie să fie

excepțional, altfel îi vei pierde.

Prin urmare, marketingul

trebuie să se adapteze grupului

țintă la care doriți să ajungeți și

să le prezinte mesajul în modul

în care sunt utilizate. Acum șase

ani erai foarte „la modă” când

aveai Facebook sau Twitter ca

cazinou. Acum? Se uită cineva

măcar? Prin urmare, utilizarea

marketingului digital a devenit

chiar mai dificilă, prea multe

canale din care să alegeți,

iar canalul și conținutul vor

funcționa doar atunci când

se conectează direct în grupul

țintă.

➤ Care vor fi caracteristicile

viitoarelor moduri de joc de

noroc?

Această schimbare de

atenție ar putea duce la concluzia

că trebuie să ne schimbăm

și oferta produsului nostru de

cazinou, dar nu cred asta. De

asemenea, copiii din generația

Z joacă ore și ore. Deci nu

înseamnă că nu poate fi convins

să joace mult timp. Faptul

că ei consumă media în format

gustare nu înseamnă că și jocurile

trebuie să se schimbe în format

gustare. În acest sens, mă

gândesc mereu la discuțiile din

industria noastră de acum zece

ani și ceva. Se apropia Milenialul

și acesta era sfârșitul industriei...

Trebuia să facem jocuri

bazate pe îndemânare, altfel

nu se jucau. Sau faci social media,

sau fii la modă, sau... N-am

crezut niciodată asta. Da, când

milenialii aveau douăzeci de ani

nu erau deosebit de interesați,

dar, să fiu sincer, când aveau

douăzeci de ani grupul nostru

principal de vizitatori? Întotdeauna

am spus: așteptați până

când milenialii își iau o casă, își

încep o slujbă normală și își fac

copii. Atunci îi vom vedea. Și ce

se întâmplă acum? Milenialii

se dovedesc, de asemenea, să

se dezvolte ca oameni normali,

nu că sunt în treizeci de ani. Nu

este vorba despre schimbarea

caracteristicilor. Jocurile de

noroc sunt ceva diferit de a juca

jocuri. Să-ți pui fundul, propriii

bani în joc pentru a câștiga este

o emoție. Aceasta declanșează

un răspuns neuropsihologic și

acesta este caracterul principal

al produsului nostru. A nu finaliza

un nivel în Candy Crush

NU ESTE același lucru cu a

pierde 10 EUR într-un joc. Nici

unul nu oferă împușcarea multor

oameni în Grand Theft Auto

același sentiment de câștig ca și

când jucați 10 EUR pe numărul

câștigător de pe Ruletă. Unde

altundeva în lume poți schimba

10 € în 350 € în mai puțin de 90

de secunde, fără cunoștințe an-

to produce, the look&feel and

tone-of-voice and yes, here

digital marketing is different.

That is mainly caused by the

way generations differ in the

way how they consume media.

Our parents’ generation, who

are now in their eighties,

grew up without TV and were

consumers in the first big

consumer tech wave. VCR,

Text TV, CD’s, mobiles and low

bandwith internet. My parents,

both almost 80, are still up to

speed thanks to my children.

But the way they consume

media and information is

in a slower pace than mine.

They do not get all the ways

people communicate now

and have logged of on some

parts. I always considered

myself as very tech savvy, my

first internet connection dates

back to 1990 and I was one of

the first with a mobile, but in

some cases I even have to log

off. My kids, 15 & 20, consume

their content in their way.

Reading is outdated and if

a piece of content is longer

than 30 seconds it has to be

exceptional, otherwise you

will lose them. So Marketing

has to adapt to the target group

you want to reach and present

the message to them in the way

they are used. Six years ago you

were very ‘hip’ when you had

Facebook or Twitter as a casino.

Now? Does anyone even look?

So using digital marketing has

even become more difficult,

too many channels to choose

from and the channel and

content will only work when it

connects directly in your target

group.

➤ Which will be the

characteristics of the future

ways of gambling?

This change of attention

span could lead to the

conclusion that we also have

to change our offer of our

casino product, but I don’t

believe that. The Gen Z kids

also play games for hours and

hours. So it is not that cannot

be persuaded to play for a

long time. That they consume

media in snack format does not

mean that also the games have

to change in snack format. In

this respect I always think of

the discussions in our industry

ten years or so ago. The

Millennial was coming and that

was the end of industry…. We

had to make skill-based games,

otherwise they would not play.

Or do social media, or be hip,

or… I never believed that. Yes,

when the millennials were

in their twenties they were

not particularly interested,

but to be honest, when were

twenty tear old our core

Interview with Arjan Korstjens,

Principal, Casino Marketing Academy

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


32

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

terioare, fără ani de studii, fără

să ridici o mână?

➤ Vor muri jocurile de noroc

tradiționale? Ce părere aveți

despre fanii land-based? Ar

trebui să apeleze la jocurile

de noroc digitale?

Asta răspunde și la ultima ta

întrebare: vor muri jocurile de

noroc tradiționale. Nu, sigur că

nu. Jocurile de noroc sunt jocuri

de noroc și sunt la fel de vechi

ca omenirea. Întotdeauna spun

că este a doua cea mai veche

profesie din lume. Asta nu

înseamnă că nu trebuie să ne

schimbăm mediul și contextul

în care oferim produsul nostru.

În opinia mea, cazinourile „de

modă veche”, doar cu o ofertă

tradițională vor muri. Și cu

asta mă refer și la cazinourile

online! Cinematograful din

zilele noastre nu arată ca

cinematografele din anii

optzeci. Parcurile de distracție

și plimbările sunt diferite de

acum douăzeci de ani. Chiar

și restaurantele își schimbă

conceptul din când în când. Dar

la cazinou? Cu excepția unor

echipamente digitale, chiar

s-au schimbat? Cazinourile

își ascultă oaspeții? Știu că

majoritatea vă vor spune că

da. Dar, în cele mai multe

cazuri, le pot dovedi, mergând

și discutând cu niște oaspeți și

analizând datele că nu sunt.

Din păcate, trăim într-o lume

în care vom face mâine ceea ce

am făcut și anul trecut, pentru

că așa am procedat mereu.

Da, din când în când văd o

nouă abordare plăcută și un

cazinou care mă surprinde.

Dar de cele mai multe ori văd

același vechi, același vechi. În

acest sens, cazinourile online

au devenit deja de modă veche.

Treisprezece într-o duzină.

Aceeași interfață cu utilizatorul,

aceeași ofertă de jocuri, aceleași

jocuri live de studio, aceeași

onboarding, aceleași e-mailuri,

aceleași bonusuri. Aceiași

dinozauri. Singura diferență aici

între teren și online? Onlineul

încă își poate permite să fie de

modă veche și non-unic. Este

o piață în creștere și în acele

piețe emergente nevoia de

inovare este mai mică. Când

vin banii, de ce să se schimbe.

Dar cazinourile terestre nu au

avut același lux? În anii 80, 90

și chiar zerouri. Totuși, acest

lux este ceva ce nu își poate

permite. Dacă nu se schimbă,

vor întâlni aceeași credință pe

care o aveau semenii lor acum

aproximativ 66 de milioane de

ani: „Ce este un meteorit?”

visitor group? I always said:

wait until the millennial get

a house, starts a normal job

and get kids. Then we will see

them. And what is happening

now? Millennials also prove

to develop themselves as

normal people not they are

in their thirties. It is not about

changing the characteristics.

Gambling is something

different from playing games.

Putting your ass, your own

money on the line to make a

win is an emotion. That triggers

a neuropsychologic response

and that is the main character

of our product. Not completing

a level in Candy Crush IS NOT

the same as losing € 10 in a

game. Neither gives shooting

a lot of people in Grand Theft

Auto the same winning feeling

as playing € 10 on the winning

number on Roulette. Where

else in the world can you

change € 10 into € 350 in less

than 90 seconds, with no prior

knowledge, without years of

studying, without lifting a

hand?

➤ Will traditional gambling

die? What do you think

about the land-based fans?

Should they turn to digital

gambling?

That also answers your

last question: will traditional

gambling die. No, for sure not.

Gambling is gambling and is as

old as mankind. I always say it

is the second oldest profession

in the world. That does not

mean we don’t have to change

our environment and context

we offer our product in. In my

belief ‘old fashioned’ casinos,

with solely a traditional offer

will die. And with this I also

mean the online casinos!

Cinema’s these days don’t look

like cinemas of the eighties.

Amusement parcs and rides

are different from twenty years

ago. Even restaurants change

their concept once every

now and then. But casino’s?

Except for some more digital

equipment, did they really

change? Are casinos listening

to their guests? I know most of

them will tell you yes. But in

most cases I can prove them, by

walking around talking to some

guests and analyzing the data

that they are not. Unfortunately

we live in a world where we do

tomorrow what we also did last

year, because we have always

done it that way. Yes, from

time to time I see a pleasant

new approach and a casino

that surprises me. But most

of the time I see the same

old same old. In this respect

the online casinos also have

already became old fashioned

as well. Thirteen in a dozen.

Same user interface, same

game offering, same live studio

games, same onboarding, same

e-mails, same bonusses. Same

dinosaurs. Only difference here

between landbased and online?

Online still can afford to be old

fashioned and non-unique. It is

a growth market and in those

emerging markets the need for

innovation is less. When the

money comes in, why change.

But did landbased casinos not

have that same luxury? In the

80’s, 90’s and even zeros. This

luxury is however something

the landbased can not afford.

If they do not change they will

meet the same faith their peers

had about 66 million years ago:

“What’s a meteorite?”

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

33

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro


34

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Legal

Legea

326/2022

– Noua

provocare

legislativă

în domeniul

jocurilor de noroc

Nicoleta B|r|gan - Avocat definitiv

Corina Ciobanu - Avocat definitiv

Teodora Luca - Avocat definitiv

C.A. Luca Mihai C|t|lin

Un an greu, plin de încercări

pentru industria jocurilor

de noroc. Cu speranța că provocările

vor fi fost cele mai grele,

așternem aceste rânduri ca un

manifest împotriva informațiilor

false care planează în mod injust

asupra industriei, care sunt diseminate

cu un apetit crescând de

media și care sunt preluate, din

nefericire, și în discursul public

al unor reprezentanți de prim

rang ai unor autorități publice,

efectele fiind resimțite la nivelul

actelor normative emise.

O analiză exhaustivă a normelor

emise în domeniu, cu

privire la aplicarea cărora încă

Law 326/2022 – The new legislative

challenge in the field of gambling

planează incertitudini, nu încape

în paginile unei reviste, dar

un exemplu elocvent îl reprezintă

cel mai recent act normativ

adoptat și intrat în vigoare la începutul

lunii decembrie – Legea

326/2022 pentru modificarea

și completarea Ordonanței

de urgență a Guvernului nr.

77/2009 privind organizarea și

exploatarea jocurilor de noroc.

Proiectul de lege inițiat de

deputatul liberal Florin Roman

a pornit de la caz sfâșietor. Deși

un act normativ nu trebuie să

„deservească” o situație izolată,

Stelian Caramitru a făcut tot posibilul

să introducă în lege obli­

A difficult and full of

trials year for the gambling

industry. With the hope that

the challenges will have been

the most difficult, we lay down

these lines as a manifesto

against the false information

that unfairly hangs over the

industry, that is disseminated

with increasing appetite

by the media and that is,

unfortunately, also taken up

in the public discourse of to

some first-rank representatives

of some public authorities, the

effects being felt at the level of

the normative acts issued.

An exhaustive analysis of

the rules issued in the field,

with regard to the requested

application still looms uncertainties,

does not fit in the

pages of a magazine, but an

eloquent example is the area

law, the most recent normative

act adopted and entered

into force at the beginning

of December - 326/2022 for

amending and supplementing

the Government Emergency

Ordinance no. 77/2009 regarding

the organization and operation

of gambling.

The law project initiated by

liberal deputy Florin Roman

started from a heartbreaking

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

35

www.casino-magazine.ro


36 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

gativitatea cazinourilor terestre

de a face funcțională funcția de

auto-excludere pentru jucători,

după ce păcănelele i-au ruinat

viața fiului său, în speranța că

prevederea va ajuta și pe alții.

Cu alte cuvinte, Caramitru vrea

să nu-i mai permită băiatului

său să intre în cazinouri. Această

funcție există doar pentru jocurile

din mediul online.

Omul este funcționar public

într-un organism al statului cu

sediul în București. Nu vrea să

implice instituția în problemele

lui personale, așa că alege să

nu-i dezvăluim numele. Spune

că toți l-au evitat, inclusiv presa,

înainte să găsească înțelegere

la Florin Roman, altfel un fost

ministru prins cu minciuna în

CV și nevoit să demisioneaze

din Guvern, instituție care

subordonează ONJN-ul prin

Ministerul Finanțelor. (sursa:

www.playresponsibly.ro).

Demersul inițiatorului a pornit

așadar de la un caz particular;

este indiscutabil că intenția

părintelui care mută munții

pentru a găsi salvarea fiului său

este justificată la nivel personal.

Ea nu poate reprezenta, însă,

un argument suficient pentru

a înțelege lipsa de înțelegere

obiectivă a domeniului de către

cei chemați să îl reglementeze.

Își poate imagina cineva

că dependența de alcool se va

preveni prin crearea bazelor

de date, care să cuprindă toate

persoanele care vreodată

cumpără o astfel de băutură?

Cred că răspunsul este evident.

Mutatis mutandis, simpla

înregistrare a tuturor persoanelor

care intră (nefiind necesar să

și participe la jocurile de noroc)

va fi un instrument suficient de

prevenire a adicției, cu atât mai

mult cu cât această noțiune este

ea însăși obiect de dezbatere?

Un prim demers necesar

pentru ca reglementarea să fie

eficientă și să servească scopului

avut în vedere de inițiator îl

reprezenta consultarea publică

(cel puțin, la nivel teoretic, încă

obligatorie) cu reprezentanții

industriei astfel încât noile prevederi

să fie integrate în sistemul

legislativ pre-existent și să

se poate asigura aplicabilitatea

și eficiența.

În lipsa consultărilor, reglementarea

care a rezultat pune

organizatorii de jocuri de noroc

în imposibilitatea obiectivă de

a înțelege și, în consecință,

de a executa obli gația. Pe de

altă parte, reglementarea ridică

probleme semnificative de

neconstituționalitate.

Dreptul fundamental la viață

intimă și privată este reglementat

de dispozițiile Articolului 26

din Constituția României - Viața

intimă, familială și privată, potrivit

cărora:

„(1) Autorităţile publice

respectă şi ocrotesc viaţa

intimă, familială şi privată.

(2) Persoana fizică are dreptul

să dispună de ea însăşi, dacă nu

încalcă drepturile şi libertăţile

altora, ordinea publică sau bunele

moravuri.”

Exercițiul dreptului fundamental

la viață intimă, familială

și privată poate fi restrâns doar

cu respectarea condițiilor imperative

statuate prin dispozițiile

Articolului 53 din Constituția

României – Restrângerea

exercițiului unor drepturi și

libertăți, potrivit cărora:

„(1) Exerciţiul unor drepturi

sau al unor libertăţi poate

fi restrâns numai prin lege şi

numai dacă se impune, după

caz, pentru: apărarea securităţii

naţionale, a ordinii, a sănătăţii

ori a moralei publice, a drepturilor

şi a libertăţilor cetăţenilor;

desfăşurarea instrucţiei penale;

prevenirea consecinţelor unei

calamităţi naturale, ale unui

dezastru ori ale unui sinistru

deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi discase.

Although a normative act

should not „serve” an isolated

situation, Stelian Caramitru

did his best to introduce into

law the obligation of land-based

casinos to make the self-exclusion

function functional for players,

after the scams ruined his

son’s life, in the hope that the

provision will help others. In

other words, Caramitru wants

to stop allowing his boy to enter

casinos. This feature only exists

for online games.

The man is a civil servant in

a state body based in Bucharest.

He does not want to involve the

institution in his personal problems,

so he chooses not to reveal

his name. He says that everyone

avoided him, including the

press, before finding an agreement

with Florin Roman, otherwise

a former minister caught

with a lie in his CV and forced

to resign from the Government,

an institution that subordinates

ONJN through the Ministry of

Finance. (source: www.playresponsibly.ro).

The initiator’s approach

therefore started from a particular

case; it is indisputable

that the intention of the father

who moves mountains to find

his son’s salvation is justified

on a personal level.

It cannot, however, be a sufficient

argument to understand

the lack of objective understanding

of the field by those called

to regulate it.

Can anyone imagine that

alcohol addiction will be prevented

by creating databases

that include all the people who

ever buy such a drink? I think

the answer is obvious.

Mutatis mutandis, will simply

registering all entrants (not

necessarily taking part in their

gambling) be a sufficient tool

to prevent addiction, especially

since this notion is itself up for

debate?

A first step necessary for the

regulation to be effective and

serve the purpose intended by

the initiator was public consultation

(at least, theoretically,

still mandatory) with industry

representatives so that the

new provisions are integrated

into the pre-existing legislative

system and to be able to ensure

applicability and efficiency.

In the absence of consultations,

the resulting regulation

makes it objectively impossible

for gambling operators to

understand and, consequently,

to fulfill the obligation. On the

other hand, the regulation raises

significant issues of unconstitutionality.

The fundamental right

to intimate and private life is

regu lated by the provisions

of Article 26 of the Romanian

Cons ti tution - Intimate, family

and private life, according to

which:

„(1) Public authorities respect

and protect intimate, family

and private life.

(2) The natural person has

the right to dispose of himself,

if he does not violate the rights

and freedoms of others, public

order or good morals.”

The exercise of the fundamental

right to intimate,

family and private life can be

restricted only with compliance

with the imperative conditions

stipulated by the provisions

of Article 53 of the Romanian

Constitution – Restriction of

the exercise of certain rights

and freedoms, according to

which:

„(1) The exercise of certain

rights or freedoms can be

restricted only by law and only

if it is required, as the case may

be, for: the defense of national

security, order, public health or

morals, the rights and freedoms

of citizens; conducting the criminal

investigation; preventing

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 37


38 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

pusă numai dacă este necesară

într-o societate democratică.

Măsura trebuie să fie proporţională

cu situaţia care a determinat-o,

să fie aplicată în mod

nediscriminatoriu şi fără a aduce

atingere existenţei dreptului

sau a libertăţii.”

Dispozițiile articolului 8

din Convenția Europeană a

Drepturilor Omului - dreptul la

respectarea vieții private și de

familie și ale articolului 8 din

Carta drepturilor fundamentale

a Uniunii Europene - Protecția

datelor cu caracter personal, au

fost nesocotite de legiuitorul român.

Astfel, potrivit dispozițiilor

Articolului 8 din Convenția

Europeană a Drepturilor

Omului - dreptul la respectarea

vieții private și de familie:

„1. Orice persoană are dreptul

la respectarea vieții sale private

și de familie, a domiciliului

său și a corespondenței sale.

2. Nu este admis amestecul

unei autorități publice în exercitarea

acestui drept decât în măsura

în care acest amestec este

prevăzut de lege și dacă constituie

o măsură care, într-o societate

democratică, este necesară

pentru securitatea națională,

siguranța publică, bunăstarea

economică a țării, apărarea ordinii

și prevenirea faptelor penale,

protejarea sănătății sau a

moralei, ori protejarea drepturilor

și libertăților altora.”

De asemenea, potrivit

dispozițiilor Articolului 8 din

Carta drepturilor fundamentale

a Uniunii Europene - Protecția

datelor cu caracter personal:

„(1) Orice persoană are dreptul

la protecția datelor cu caracter

personal care o privesc.

(2) Asemenea date trebuie

tratate în mod corect, în

scopurile precizate și pe baza

consimțământului persoanei

interesate sau în temeiul unui

alt motiv legitim prevăzut de

lege. Orice persoană are dreptul

de acces la datele colectate care

o privesc, precum și dreptul de a

obține rectificarea acestora.

(3) Respectarea acestor norme

se supune controlului unei

autorități independente.”

În considerarea Articolului

8 din Convenția Europeană a

Drepturilor Omului, astfel cum

s-a statuat în mod constat în

jurisprudența Curții Europene

a Drepturilor Omului, statului

îi revin două obligații principale:

- obligația negativă de a

nu limita exercitarea dreptului

cetățenilor la viață privată, decât

în măsura în care amestecul

autorității publice în exercitarea

acestui drept este necesar

pentru asigurarea securității

naționale, a siguranței publice,

pentru bunăstarea economică a

țării, apărarea ordinii și prevenirea

faptelor penale, protejarea

sănătății sau a moralei, ori protejarea

drepturilor și libertăților

altora;

- obligația pozitivă de a lua

prin intermediul actelor normative

adoptate toate măsurile necesare

pentru ca drepturile prevăzute

la art. 8 din Convenție să

fie respectate chiar și în raporturile

dintre persoanele fizice sau

dintre persoanele fizice și persoanele

juridice de drept privat.

În acest sens s-a pronunțat și

Curtea Europeană a Drepturilor

Omului în Cauza Lozovyye împotriva

Rusiei, pct. 36, unde s-a

reținut că „În special, deși scopul

art. 8 este, în esență, acela de a

apăra persoanele particulare

împotriva ingerințelor arbitrare

ale autorităților publice, acesta

nu se limitează la a obliga statul

să se abțină de la asemenea

ingerințe; pe lângă acest angajament

negativ în esență negativ,

pot exista obligații pozitive inerente

respectării efective a vieții

private sau de familie.”

the consequences of a natural

calamity, a disaster or a sinister

serious disaster.

(2) Restriction may be ordered

only if it is necessary in a

democratic society. The measure

must be proportional to the

situation that determined it, to

be applied in a non-discriminatory

manner and without prejudice

to the existence of the right

or freedom.”

The provisions of Article 8

of the European Convention on

Human Rights - the right to respect

for private and family life

and of Article 8 of the Charter

of Fundamental Rights of the

European Union - Protection

of personal data, were disregarded

by the Romanian legislator.

Thus, according to the

provisions of Article 8 of the

European Convention on

Human Rights - the right to respect

for private and family life:

„1. Everyone has the right

to respect for his private and

family life, his home and his

correspondence.

2. The interference of a

public authority in the exercise

of this right is not allowed

except to the extent that this

interference is provided for

by law and if it constitutes a

measure that, in a democratic

society, is necessary for national

security, public safety, the economic

well-being of the country

, the defense of order and the

prevention of criminal acts, the

protection of health or morals,

or the protection of the rights

and freedoms of others.”

Also, according to the provisions

of Article 8 of the Charter

of Fundamental Rights of the

European Union - Protection

of personal data:

„(1) Every person has the

right to the protection of personal

data concerning him.

(2) Such data must be treated

correctly, for the specified

purposes and based on the consent

of the interested person or

on the basis of another legitimate

reason provided by law. Any

person has the right of access to

the collected data concerning

them, as well as the right to

obtain their rectification.

(3) Compliance with these

rules is subject to the control of

an independent authority.”

In consideration of Article 8

of the European Convention on

Human Rights, as consistently

stated in the jurisprudence of

the European Court of Human

Rights, the state has two main

obligations:

- the negative obligation

not to limit the exercise of

citizens’ right to private life,

except to the extent that the

public authority’s interference

in the exercise of this right

is necessary to ensure national

security, public safety, the

economic well-being of the

country, the defense of order

and the prevention of criminal

acts, protecting health or

morals, or protecting the rights

and freedoms of others;

- the positive obligation to

take, through the adopted normative

acts, all the necessary

measures so that the rights

provided for in art. 8 of the

Convention to be respected

even in relations between natural

persons or between natural

persons and legal persons

under private law. In this sense,

the European Court of Human

Rights ruled in the Lozovyye

case against Russia, point 36,

where it was noted that „In

particular, although the purpose

of art. 8 is essentially to

defend private individuals

against arbitrary interference

by public authorities, it is not

limited to obliging the state to

refrain from such interference;

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 39

Or, dispozițiile legale recent

intrate în vigoare nu doar că nu

asigură respectarea efectivă a

vieții private, ci chiar limitează

în mod direct exercițiul acestui

drept.

Obligațiile instituite în sarcina

fiecărui operator economic,

respectiv obligația de identificare

a jucătorului cu fiecare

ocazie când acesta intră într-o

locație în care sunt organizate

și exploatate jocuri de noroc,

urmată de întocmirea de baze

de date electronice în care să fie

înregistrate datele de identificare

ale acestora pentru o perioadă

de 5 ani, constituie o ingerință în

viața privată, intimă a jucătorului,

acesta având dreptul de a decide

în mod liber modul în care

își desfășoară activitățile ocazionale

sau curente, fără ca accesul

la acestea să fie condiționat

de legitimare sau de acceptul

privind colectarea datelor sale

personale.

Astfel cum s-a reținut de

către Curtea Europeană a

Drepturilor Omului în Cauza

Dudgeon împotriva Regatului

Unit, pct. 51-53, pentru a stabili

dacă o anumită încălcare a art.

8 este „necesară într-o societate

democratică”, trebuie puse în

balanță interesele statului și

dreptul cetățeanului. În acest

context, adjectivul „necesar”

nu este la fel de flexibil precum

termenii „util”, „rezonabil” sau

„oportun”, ci implică existența

unei „nevoi sociale imperioase”

de a recurge la ingerința în

cauză, iar autoritățile naționale

au obligația de a efectua evaluarea

inițială a nevoii sociale imperioase

în fiecare caz în parte.

De asemenea, Curtea apreciază

că o restricție privind un drept

prevăzut de Convenție poate fi

considerată „necesară într-o societate

democratică” — ale cărei

semne distinctive sunt toleranța

și mentalitatea deschisă — doar

în cazul în care, printre altele,

aceasta este proporțională cu

obiectivul legitim urmărit.

Prin obiectiv legitim urmărit

se înțelege în mod exhaustiv

păstrarea securității naţionale,

siguranţei publice, bunăstarea

economică a ţării, apărarea ordinii

şi prevenirea faptelor penale,

protejarea sănătăţii sau a moralei,

ori protejarea drepturilor şi

libertăţilor altora. Însă, sarcina

statului nu este doar aceea de

a identifica un obiectiv legitim

pentru a justifica ingerința, statul

având obligația de a analiza și

demonstra nu doar că ingerința

corespunde unei nevoi sociale

stringente, ci că aceasta este

proporțională cu scopul său.

Or, nici Legea, și nici

chiar Expunerea de motive

a inițiatorului nu cuprind o

evaluare a nevoii sociale impetuoase

care să determine

instituirea obligației de iden tificare

a tuturor jucătorilor care

intră în locațiile specializate în

domeniul jocurilor de noroc.

Obiectivul legitim declarat

prin Expunerea de motive constă

în limitarea dependenței în

domeniul jocurilor de noroc,

limitare care se propune a se

realiza prin: „introducerea în

sarcina organizatorilor jocurilor

de noroc, a unei baze de date

în format electronic centralizat,

care să gestioneze toate persoanele

autoexcluse și indezirabile”

și prin obligarea organizatorilor

„de a ține evidența în format

electronic a datelor de identificare

ale persoanelor și de a

identifica persoanele care intră

în incinta locațiilor”.

Însă, obiectivul declarat nu

este proporțional cu dreptul

fundamental cetățeanului la

viață privată, neputându-se

considera a fi legitimă identificarea

și stocarea datele

personale ale tuturor jucătorilor

de către toți organizatorii de

jocuri de noroc, de fiecare

dată când un jucător alege să

in addition to this essentially

negative obligation, there may

be positive obligations inherent

in the effective respect of private

or family life.”

But, the legal provisions

recently entered into force not

only do not ensure the effective

respect of private life, but

even directly limit the exercise

of this right.

The obligations imposed

on each economic operator,

namely the obligation to identify

the player on each occasion

when he enters a location where

games of chance are organized

and operated, followed by the

creation of electronic databases

in which the identification

data is recorded of them for a

period of 5 years, constitutes

an interference in the private,

intimate life of the player, who

has the right to freely decide

how he carries out his occasional

or current activities,

without access to them being

conditional on identification or

of the acceptance regarding the

collection of his personal data.

As held by the European

Court of Human Rights in the

case of Dudgeon v. the United

Kingdom, points 51-53, in order

to determine whether a certain

violation of art. 8 is „necessary

in a democratic society”, the

interests of the state and the

right of the citizen must be

balanced. In this context, the

adjective „necessary” is not as

flexible as the terms „useful”,

„reasonable” or „opportune”,

but implies the existence of

a „compelling social need”

to resort to the interference

in question, and the national

authorities have the obligation

to carry out the initial assessment

of the pressing social

need in each individual case.

The Court also considers that

a restriction on a right provided

for by the Convention can

be considered „necessary in a

democratic society” — the hallmarks

of which are tolerance

and open-mindedness — only

if, among other things, it is

proportionate to the objective

legitimately pursued.

By legitimate objective

pursued is exhaustively understood

the preservation of national

security, public safety, the

economic well-being of the

country, the defense of order

and the prevention of criminal

acts, the protection of health or

morals, or the protection of the

rights and freedoms of others.

However, the state’s task is

not only to identify a legitimate

objective to justify the

interference, the state having

the obligation to analyze and

demonstrate not only that the

interference corresponds to a

pressing social need, but that it

is proportionate to its purpose.

However, neither the Law,

nor even the Explanatory

Memorandum of the initiator

includes an assessment of the

impetuous social need that

would determine the establishment

of the obligation to

identify all players who enter

the locations specialized in the

field of gambling.

The legitimate objective

declared by the Statement

of Reasons consists in limiting

addiction in the field of

gambling, a limitation that is

proposed to be achieved by:

„the introduction of a centralized

electronic database for

the gambling organizers to

manage all self-excluded and

undesirable persons” and by

obliging the organizers „to keep

electronic records of the identification

data of the persons and

to identify persons entering the

premises”.

But, the declared objective

is not proportional to the

citizen’s fundamental right

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


40 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

intre într-o locație, doar cu

scopul depistării persoanelor

autoexcluse sau indezirabile,

autoritățile statului având

obligația de a identifica și regle

menta alte mecanisme care

să se aplice doar catego riilor de

persoane vizate și nicidecum

tuturor persoanele fizice care

participă la joc.

Orice măsură de supraveghere

a persoanelor fizice aptă să

producă ingerințe în viață privată

a cetățeanului, astfel cum

sunt și măsurile impuse prin

Legea 326/2022, trebuie să aibă

o bază legală clară, precisă și

detaliată, deoarece o măsură de

supraveghere poate reprezenta

o amenințare serioasă pentru

drepturile garantate de art. 8

din Convenția Europeană a

Drepturilor Omului.

În sensul celor reținute mai

sus, s-a pronunțat și Curtea

Constituțională a României

prin Decizia nr. 1258 din 8

Octombrie 2009, instanța de

control constituțional reținând

în cuprinsul decizie că:

„(...) în conformitate cu principiile

de limitare exprimate în

jurisprudenţa în materie a Curţii

Europene a Drepturilor Omului,

de exemplu cauza Klass şi alţii

împotriva Germaniei, 1978 sau

cauza Dumitru Popescu împotriva

României, 2007, actul

normativ care reglementează

măsuri de natură să producă

ingerinţe în exercitarea dreptului

la viaţă privată şi de

familie, la corespondenţă şi

libertăţii de exprimare trebuie

să conţină garanţii adecvate şi

suficiente pentru a proteja persoana

de eventualul arbitrariu

al autorităţilor statale.

Curtea Constituţională consideră

că lipsa unei reglementări

legale precise, care să determine

cu exactitate sfera acelor

date necesare identificării persoanelor

fizice sau juridice utilizatoare,

deschide posibilitatea

unor abuzuri în activitatea de

reţinere, prelucrare şi utilizare

a datelor stocate de furnizorii

serviciilor de comunicaţii electronice

destinate publicului sau

de reţele publice de comunicaţii.

Limitarea exerciţiului dreptului

la viaţă intimă şi la secretul

corespondenţei şi a libertăţii de

exprimare, de asemenea, trebuie

să aibă loc într-o manieră clară,

previzibilă şi lipsită de echivoc,

astfel încât să fie îndepărtată,

pe cât posibil, eventualitatea

arbitrariului sau a abuzului

autorităţilor în acest domeniu.

Destinatarii normei juridice

reprezintă, în acest caz, totalitatea

persoanelor fizice şi juridice

în calitatea lor de utilizatori ai

serviciilor de comunicaţii electronice

destinate publicului sau

de reţele publice de comunicaţii,

deci o sferă largă, cuprinzătoare

de subiecte de drept, membri ai

societăţii civile. Or, aceştia trebuie

să aibă o reprezentare clară

a normelor juridice aplicabile,

astfel încât să-şi adapteze conduita

şi să prevadă consecinţele

ce decurg din nerespectarea

acestora. În acest sens este şi

jurisprudenţa Curţii Europeane

a Drepturilor Omului, care,

de exemplu, în cauza Rotaru

împotriva României, 2000,

a statuat că “o normă este

«previzibilă» numai atunci când

este redactată cu suficientă precizie,

în aşa fel încât să permită

oricărei persoane - care, la nevoie,

poate apela la consultanţă

de specialitate - să îşi corecteze

conduita”, iar în cauza Sunday

Times contra Regatului Unit,

1979, a decis că «[ ... ] cetăţeanul

trebuie să dispună de informaţii

suficiente asupra normelor juridice

aplicabile într-un caz dat

şi să fie capabil să prevadă, într-o

măsură rezonabilă, consecinţele

care pot apărea dintr-un act determinat.”

Pe scurt, legea trebuie

to private life, as it cannot be

considered legitimate to identify

and store the personal data

of all players by all gambling

organizers, every time a player

chooses to enter a location, only

for the purpose of detecting

self-excluded or undesirable

persons, the state authorities

having the obligation to identify

and regulate other mechanisms

that apply only to the categories

of persons concerned and by

no means to all natural persons

participating in the game.

Any surveillance measure

of natural persons capable

of interfering with the private

life of the citizen, such as the

measures imposed by Law

326/2022, must have a clear,

precise and detailed legal basis,

because a surveillance measure

can represent a threat serious

for the rights guaranteed by art.

8 of the European Convention

on Human Rights.

In the sense of the above,

the Constitutional Court of

Romania also ruled by Decision

no. 1258 of October 8, 2009, the

constitutional review court

noting in the content of the

decision that:

„(...) in accordance with the

limitation principles expressed

in the jurisprudence of

the European Court of Human

Rights, for example the case

of Klass and others against

Germany, 1978 or the case

of Dumitru Popescu against

Roma nia, 2007, the normative

act regulating measures of

the nature to interfere with the

exercise of the right to private

and family life, correspondence

and freedom of expression must

contain adequate and sufficient

guarantees to protect the person

from the possible arbitrariness

of the state authorities.

The Constitutional Court

considers that the lack of a

precise legal regulation, which

accurately determines the scope

of those data necessary for the

identification of natural or legal

users, opens up the possibility of

abuses in the activity of retention,

processing and use of data

stored by providers of electronic

communications services intended

for the public or of public

communication networks. The

limitation of the exercise of the

right to private life and to the

secrecy of correspondence and

freedom of expression must also

take place in a clear, predictable

and unequivocal manner, so

as to remove, as far as possible,

the possibility of arbitrariness or

abuse authorities in this field.

The addressees of the legal rule

represent, in this case, all natural

and legal persons in their

capacity as users of electronic

communications services intended

for the public or of public

communications networks,

so a wide sphere, encompassing

legal subjects, members

of civil society. Or, they must

have a clear representation of

the applicable legal norms, so

that they adapt their conduct

and foresee the consequences

arising from their non-compliance.

In this sense is also the

jurisprudence of the European

Court of Human Rights, which,

for example, in the case Rotaru

v. Romania, 2000, ruled that „a

rule is „foreseeable” only when

it is drafted with sufficient precision,

in such a way as to allow

any person - who, if necessary,

can call on specialist advice -

to correct his conduct”, and in

the case Sunday Times v United

Kingdom, 1979, decided that „[

... ] the citizen must have sufficient

information on the legal

rules applicable in a given case

and be able to predict, to a reasonable

extent, the consequences

that may arise from a determi­

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 41


42 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

să fie, în acelaşi timp, accesibilă

şi previzibilă.

Curtea Constituţională

subli niază că nu utilizarea

justificată, în condiţiile reglementate

de Legea nr.298/2008,

este cea care, în sine, prejudiciază

într-un mod neacceptabil

exercitarea dreptului la

viaţă intimă sau libertatea de

exprimare, ci obligaţia legală

cu caracter continuu, general

aplicabilă, de stocare a datelor.

Această operaţiune priveşte în

egală măsură pe toţi destinatarii

legii, indiferent dacă au

săvârşit sau nu fapte penale sau

dacă sunt sau nu subiectul unor

anchete penale, ceea ce este de

natură să răstoarne prezumţia

de nevinovăţie şi să transforme

a priori toţi utilizatorii serviciilor

de comunicaţii electronice sau

de reţele publice de comunicaţii

în persoane susceptibile de

săvârşirea unor infracţiuni de

terorism sau a unor infracţiuni

grave.

Chiar dacă în situația analizată

nu s-ar pune în discuție

răsturnarea prezumției de

nevinovăție, concluzia Curții

poate fi analizată și din perspectiva

unei prezumții de

dependență aplicabilă oricărui

și tuturor participanților la

jocurile de noroc, în contextul

controlului exercitat a priori,

asupra tuturor participanților

la activitate ceea ce apare, în

mod evident nefundamentat

și în contradicție flagrantă cu

garanțiile de proporționalitate,

pe care legiuitorul trebuie să le

aibă în vedere conform textului

constituțional.

(...), Curtea Constituţională

nu neagă scopul în sine avut în

vedere de legiuitor la adoptarea

Legii nr.298/2008, în sensul că

este imperios necesară asigurarea

unor mijloace legale adecvate

şi eficiente, compatibile

cu procesul continuu de modernizare

şi tehnologizare a mijloacelor

de comunicare, astfel

încât fenomenul infracţional să

poată fi controlat şi contracarat.

Tocmai de aceea, drepturile individuale

nu pot fi exercitate in

absurdum, ci pot constitui obiectul

unor restrângeri care sunt

justificate în funcţie de scopul

urmărit. Limitarea exerciţiului

unor drepturi personale în considerarea

unor drepturi colective

şi interese publice, ce vizează

siguranţa naţională, ordinea

publică sau prevenţia penală,

a constituit în permanenţă o

operaţiune sensibilă sub aspectul

reglementării, astfel

încât să fie menţinut un just

echilibru între interesele şi

drepturile individuale, pe de

o parte, şi cele ale societăţii, pe

de altă parte. Nu este mai puţin

adevărat, astfel cum a remarcat

Curtea Europeană a Drepturilor

Omului în cauza Klass şi alţii

împotriva Germaniei, 1978, că

luarea unor măsuri de supraveghere,

fără garanţii adecvate şi

suficiente, poate duce la „distrugerea

democraţiei sub pretextul

apărării ei.”

O analiză amănunțită a

dispozițiilor Legii 326/2022 ar

evidenția, fără îndoială, și alte

motive de neconstituționalitate.

Intenția noastră se rezumă

la a încerca să prezentăm

doar o serie de argumente de

ordin legal, care să servească

deschiderii spre dialog dintre

reprezentanților statului

și cei ai industrie, astfel încât,

pe viitor, reglementarea legală

să îndeplinească cerințele de

predictibilitate și claritate și să

își poată dovedi eficiența.

Fără îndoială, dialogul va revela

o industrie matură, cu mult

mai responsabilă decât este

prezentată în spațiul public și

care poate genera soluții viabile

pentru îmbunătățirea cadrului

legislativ.

ned act.” In short, the law must

be, at the same time, accessible

and predictable.

The Constitutional Court

emphasizes that not justified

use, under the conditions regulated

by Law no. 298/2008, it is

the one that, in itself, prejudges

in an unacceptable way the

exercise of the right to private

life or freedom of expression, but

the continuous, generally applicable

legal obligation to store

data. This operation equally

concerns all recipients of the

law, regardless of whether or not

they have committed criminal

acts or whether or not they are

the subject of criminal investigations,

which is likely to overturn

the presumption of innocence

and transform a priori

all users of electronic communications

services or by public

communications networks in

persons susceptible to the commission

of terrorist offenses or

serious crimes.

Even if in the analyzed

situation the overturning of

the presumption of innocence

would not be questioned, the

Court’s conclusion can also be

analyzed from the perspective

of a presumption of addiction

applicable to any and all participants

in gambling, in the context

of the control exercised a

priori, over all participants in

activity which appears, obviously

unfounded and in flagrant

contradiction with the guarantees

of proportionality, which

the legislator must have in mind

according to the constitutional

text.

(...), the Constitutional

Court does not deny the purpose

itself considered by the legislator

when adopting Law no.

298/2008, in the sense that it is

imperative to ensure adequate

and effective legal means, compatible

with the continuous process

of modernization and technology

of the means of communication,

so that the criminal

phenomenon can be controlled

and countered. That is precisely

why individual rights cannot be

exercised absurdly, but can be

the object of restrictions that

are justified depending on the

goal pursued. The limitation

of the exercise of some personal

rights in consideration of some

collective rights and public interests,

aimed at national security,

public order or criminal

prevention, has always been a

sensitive operation in terms of

regulation, so that a fair balance

between interests and individual

rights is maintained, on the

one hand, and those of society,

on the other. It is no less true, as

the European Court of Human

Rights noted in the case of Klass

and others v. Germany, 1978,

that the taking of surveillance

measures, without adequate

and sufficient guarantees, can

lead to „the destruction of

democracy under the pretext

of its defense.”

A thorough analysis of the

provisions of Law 326/2022

would undoubtedly highlight

other reasons for unconstitutionality.

Our intention is summed up

to try to present only a series

of arguments of a legal nature,

which will serve to open the

dialogue between the representatives

of the state and those

of the industry, so that, in the

future, the legal regulation will

meet the requirements of predictability

and clarity and will

can prove the effectiveness.

Undoubtedly, the dialogue

will reveal a mature industry,

much more responsible than

is presented in the public space

and which can generate viable

solutions to improve the legislative

framework.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


www.aesthetic-magazine.ro

business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 43


44

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

A trecut vremea victimizării,

este timpul unor reacții

by Sorin Georgescu, President ROMSLOT

grisogono

În ultima vreme, jocurile de noroc

au devenit un subiect frecvent

discutat în spațiul public, toate reflectoarele

sunt puse pe noi și a

venit timpul să îl punem și noi, să

ne faceam propria introspecție.

Când asupra ta vine un val de

opinii, indiferent că ele sunt construite

sau nu pe realități, indiferent

că sursa lor este sau nu una

emoțională, firesc este să te uiți în

oglindă, să vezi ce nu ai făcut bine,

să vezi unde ai greșit, să schimbi

la tine ce nu a funcționat, ce a provocat

valul respectiv.

Trebuie să înțelegem că nu

mai este timp nici de victimizare,

nici de întrebat “ce au cu mine”.

Este evident că undeva am greșit,

iar acum avem șansa să schimbăm

ce nu a funcționat, să ieșim

din logica victimei și să începem

să arătăm că știm și putem să

facem un business responsabil.

Am fost prea mult și prea

peste tot. Asta este o realitate,

iar când ești peste tot, să nu te

mire că toată lumea se uită la tine,

până la urmă, asta am cerut

prin acțiunile noastre.

Este adevărat că a trecut peste

noi pandemia, dar în situații grele

am dovedit atât maturitate cât

și responsabilitate, să nu uităm

că noi am făcut prima campanie

de vaccinare. Însă am abandonat

repede responsabilitatea, odată

cu trecerea pandemiei. Poate că

acela ar fi trebuit să fie momentul

zero, cel în care ar fi trebuit să

înțelegem că trebuie să rămânem

în zona responsabilă.

Acum suntem în momentul în

care culegem ce am semănat. Dacă

vom continua la fel, dacă nu

vom înțelege că trebuie să facem

un pas înapoi, atunci să nu ne mi-

www.casino-magazine.ro

In recent times, gambling has

become a frequently discussed

topic in the public space, all the

spotlights are on us, and it’s time

for us to do our own introspection.

When a wave of opinions

comes upon you, regardless of

whether they are based on reality

or not, regardless of whether

their source is emotional or not,

it is natural to look in the mirror,

see what you did not do well, see

where you went wrong, to change

what didn’t work, what caused

that wave.

We must understand that there

is no more time for victimization,

nor for asking “what do they have

with me”. It’s obvious that we

made a mistake somewhere, and

now we have a chance to change

what didn’t work, to get out of the

victim’s logic and start showing

that we know and can do a responsible

business.

I’ve been too much and too

everywhere. This is a reality, and

when you are everywhere, don’t

be surprised that everyone is looking

at you, after all, this is what we

asked for with our actions.

It is true that the pandemic

passed over us, but in difficult situations

we proved both maturity

and responsibility, let’s not forget

that we did the first vaccination

campaign. But I quickly abandoned

the responsibility, with the passing

of the pandemic. Maybe that

should have been the zero moment,

the one when we should have

understood that we had to stay

in the responsible area.

We are now in the moment of

reaping what we have sown. If we

continue in the same way, if we

do not understand that we must

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 45

The time for victimization is

over, it’s time for reactions

re că stăm în fața unei prăpastii

și orice vânticel ne poate doborî.

Nu suntem noi Cenușăreasa

economiei românești, vedem că

și alte industrii sunt în aceeași

situație. Mediul economic și legislativ

nu este lipsit de predictibilitatea

doar pentru noi, putem să ne

uităm la domeniul bancar, la piața

asigurărilor, la cei din HORECA.

Ce este diferit la noi? Faptul

că ne confruntăm și cu un val de

reacții venite dinspre societate.

Dacă părerea societății despre noi

este cea pe care o vedem conturată

în ultima vreme în spațiul public,

haideți să ne asumăm că ea

există și că suntem responsbaili

pentru asta.

Pentru a reuși să schimbăm

percepția despre noi, fiecare companie

în parte trebuie să schimbe

ceva. Trebuie să înțelegem

că am ajuns în acel punct în care

greșeala unei singure companii

poate afecta imaginea întregii

industrii. Suntem asemenea unui

joc de domino, orice face unul dintre

noi îi influențează pe ceilalți.

Nu putem să ne lăsăm doborâți

cu propriile arme, este responsabilitatea

noastră să ne asigurăm

că jocul ăsta de domino nu

se va prăbuși din cauza orgoliilor.

Asociațiile din domeniu comunică

mesajele industriei, duce bătălii pe

câmpuri văzute sau mai puțin văzute,

dar nu au forța să ducă o bătălie

cu fiecare cetățean în parte.

Aici este nevoie de fiecare dintre

noi, acolo unde ne desfășurăm activitatea,

să arătăm că suntem un

business responsabil, să arătăm

că nu deraiem de la scopul pentru

care această industrie există pe

piață. Business-ul nostru nu este

doar despre noi, este și despre

comunitățile în care ne desfășurăm

activitatea.

Sigur că ar fi fost benefic să

fim proactivi, să comunicăm curat

și corect de la început, dar nu este

târziu nici acum. Putem începe

de astăzi să ne punem toate resursele

la contribuție și să ne autoreglementăm,

în acord cu scopul

pentru care business-ul nostru

există: entertainment 18+. Mâine

s-ar putea să fie prea târziu pentru

mulți dintre noi.

take a step back, then do not be

surprised that we are standing in

front of a precipice and any breeze

can knock us down.

We are not the Cinderella of the

Romanian economy, we see that

other industries are in the same situation.

The economic and legislative

environment is not without

predictability only for us, we can

look at the banking sector, the insurance

market, those in HORECA.

What is different about us?

The fact that we are also facing a

wave of reactions from society. If

society’s opinion of us is the one

we see shaped lately in the public

space, let’s assume that it exists

and that we are responsible for it.

In order to succeed in changing

the perception of us, each

individual company has to change

something. We have to understand

that we have reached that

point where the mistake of a single

company can affect the image

of the entire industry. We are like

a game of dominoes, whatever

one of us does affects the others.

We cannot let ourselves be brought

down by our own weapons,

it is our responsibility to ensure

that this game of dominoes does

not collapse due to hubris. Associations

in the field communicate

the messages of the industry,

fight battles in seen or less seen

fields, but they do not have the

strength to fight a battle with each

individual citizen. Here it is necessary

for each of us, where we

carry out our activity, to show that

we are a responsible business, to

show that we do not deviate from

the purpose for which this industry

exists on the market. Our business

is not only about us, it is also

about the communities in which

we operate.

Of course it would have been

beneficial to be proactive, to

communicate cleanly and correctly

from the beginning, but it

is not too late now. We can start

today to contribute all our resources

and self-regulate, in accordance

with the purpose for which

our business exists: entertainment

18+. Tomorrow may be too late

for many of us.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


46 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / GDPR

Comitetul European

pentru Protecția

Datelor, a desfă șurat

în luna februarie

două ședințe plenare

- la datele de 14/15 și 28, în

cadrul cărora a adoptat mai multe

documente, dintre care unele

destinate activității operatorilor

și persoanelor împuternicite.

Din secțiunea de comunicate 1

a CEPD, prezentăm pe scurt,

următoarele:

✔ Ghidul nr. 5/2021 privind

corelarea între aplicarea art.

3 și prevederile referitoare la

transferurile internaționale din

capitolul V al Regulamentului

General privind Protecția

suplimentare ale exemplelor

incluse în ghid pentru a facilita

înțelegerea.

✔ Ghidul nr. 3/2022 privind

tipare nerecomandate

în folosirea rețelelor de sociali

zare: Cum să le recunoști și

să le eviți, forma finală (după

consultare publică);

Ghidul oferă recomandări

practice designerilor și utilizatorilor

platformelor de social media

cu privire la modul de evaluare

și evitarea modelelor de design

înșelătoare în interfețele de social

media care încalcă cerințele

RGPD. Ghidul oferă exemple

concrete de tipuri de modele de

design înșelătoare, prezintă cele

The European Data

Protection Board

held two plenary

meetings in

February - on the

14/15 and 28, during which it

adopted several documents,

some of which are intended

for the activity of controllers

and processors. From the releases

section 1 of the EDPB, we

briefly present the following:

✔ Guidelines 5/2021 on

the Interplay between the

application of Art. 3 and the

provisions on international

transfers as per Chapter V

GDPR, final form (after public

consultation):

tional transfer, and to provide

a common understanding of

the concept of international

transfers.

Following public consultation,

the guidelines were

updated and further clarifications

were added. Most notably,

a clarification was added

regarding the responsibilities

of the controller when the

data exporter is a processor.

In addition, further examples

were added to clarify aspects

of direct collection, as well as

the meaning of “the data importer

is in a third country”.

Moreover, an annex was added

with further illustrations of

INSTRUMENTE ADOPTATE DE CEPD

ÎN FEBRUARIE 2023

Datelor, forma finală (după

consultare publică);

Ghidul clarifică interacțiunea

dintre domeniul de aplicare

teritorial al RGPD (art. 3) și

dispozițiile privind transferurile

internaționale din capitolul

V. Acestea urmăresc să asiste

operatorii și persoanele împuternicite

de operator atunci când

identifică dacă o operațiune de

prelucrare constituie un transfer

internațional și să ofere o

înțelegere comună a conceptului

de transferuri internaționale.

În urma consultării publice,

ghidul a fost actualizat și au fost

adăugate clarificări suplimentare.

În special, a fost adăugată

o clarificare cu privire la responsabilitățile

operatorului atunci

când exportatorul de date este

o persoană împuternicită. În

plus, au fost adăugate exemple

suplimentare pentru a clarifica

aspectele colectării directe,

precum și semnificația „importatorul

de date se află într-o

țară terță”. De asemenea, a fost

adăugată o anexă cu ilustrații

1 https://edpb.europa.eu/news/news_ro

mai bune practici pentru diferite

cazuri de utilizare și conțin

recomandări specifice pentru

proiectanții de interfețe cu utilizatorul

care facilitează implementarea

eficientă a RGPD.

În urma consultării publice,

versiunea finală integrează formularea

actualizată și clarificări

suplimentare pentru a aborda

comentariile și feedback-ul

The Guidelines clarify the

interplay between the territorial

scope of the GDPR (Art. 3)

and the provisions on international

transfers in Chapter V.

They aim to assist controllers

and processors when identifying

whether a processing operation

constitutes an interna­

1 https://edpb.europa.eu/news/

news_ro

the examples included in the

guidelines to facilitate understanding.

✔ Guidelines 3/2022 on

deceptive design patterns in

social media platform interfaces,

final form (after public

consultation):

The guidelines offer practical

recommendations to designers

and users of social media

platforms on how to assess

and avoid deceptive design

patterns in social media interfaces

that infringe on GDPR

requirements. The guidelines

give concrete examples of deceptive

design pattern types,

present best practices for different

use cases and contain

specific recommendations for

designers of user interfaces

that facilitate the effective

implementation of the GDPR.

Following public consultation,

the final version integrates

updated wording and

further clarifications in order

to address comments and feedback

received. In particular,

the title of the Guidelines has

been modified and the term

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


GDPR / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

47

primit. În special, titlul Ghidu rilor

a fost modificat, iar termenul

„model întunecat” a fost înlocuit

cu termenul „model de design

înșelător”. În plus, au fost

adăugate câteva clarificări, de

exemplu cu privire la modul de

integrare a prezentului ghid în

procesul de gândire a designului

și a fost adăugată o a doua

anexă, oferind o imagine de ansamblu

rapidă a tuturor celor mai

bune practici.

✔ Ghidul nr. 7/2022 privind

certificarea ca instrument de

transfer, forma finală (după

consultare publică).

Scopul principal al ghidului

este de a oferi clarificări supli­

presă, menționăm:

CEPD salută îmbunătățiri

substanțiale, cum ar fi introducerea

de cerințe care încor porează

principiile necesității și

proporționalității pentru co lectarea

datelor de către infor mațiile

din SUA și noul mecanism

de recurs pentru persoanele

vizate din UE. În același timp, își

exprimă îngrijorarea și solicită

clarificări pe mai multe puncte.

Acestea se referă, în special, la

anumite drepturi ale persoanelor

vizate, transferurile ulterioare,

domeniul de aplicare al scutirilor,

colectarea temporară în

bloc a datelor și funcționarea

practică a mecanismului de

“dark pattern” has been replaced

by the term “deceptive

design patterns”. In addition,

some clarifications were added,

for example on how to integrate

the present Guidelines

in the design thinking process

and a second Annex was added,

providing a quick overview

of all the best practices.

✔ Guidelines 7/2022 on

certification as a tool for

transfers, final form (after

public consultation):

The main purpose of these

guidelines is to provide further

clarification on the practical

use of this transfer tool. The

guidelines are composed of

The EDPB welcomes substantial

improvements such

as the introduction of requirements

embodying the

principles of necessity and

proportionality for U.S. intelligence

gathering of data and

the new redress mechanism for

EU data subjects. At the same

time, it expresses concerns

and requests clarifications on

several points. These relate, in

particular, to certain rights of

data subjects, onward transfers,

the scope of exemptions,

temporary bulk collection of

data and the practical functioning

of the redress mechanism.

The EDPB would wel­

TOOLS ADOPTED BY THE EDPB

IN FEBRUARY 2023

by Mugurel Olariu, RPD protectie date

mentare cu privire la utilizarea

practică a acestui instrument de

transfer. Ghidul este compus din

patru părți, fiecare concentrându-se

pe aspecte specifice privind

certificarea ca instrument

pentru transferuri. Prezentul

ghid completează Ghidul 1/2018

privind certificarea, care oferă

îndrumări mai generale privind

certificarea.

În urma consultării publice,

ghidul a fost actualizat pentru

a reflecta comentariile primite.

✔ Opinia nr. 5/2023 privind

proiectul Deciziei Comisiei

Europene referitor la un nivel

adecvat de protecție potrivit

Cadrului general SUA și UE în

domeniul protecției datelor.

În acest context, precizăm că,

pe data de 13.12.2022, Comisia

Europeană a publicat proiectul

de Deciziei privind Noul Cadru

General SUA-UE, în baza căruia

se vor realiza transferurile de

date personale (care va înlocui

acordul anterior cunoscut

ca Scutul de confidențialitate,

invalidat de Curtea de Justiție

a UE în Cauza Schrems II din

2020). Din comunicatul de

despăgubire. CEPD ar saluta

dacă nu numai intrarea în

vigoare, ci și adoptarea deciziei

ar fi condiționată de adoptarea

de politici și proceduri actualizate

pentru implementarea

Ordinului executiv 14086 de

către toate agențiile de informații

din SUA. CEPD recomandă

Comi siei să evalueze aceste

politici și proceduri actualizate

și să-și împărtășească evaluarea

cu CEPD .

Președintele CEPD, Andrea

Jelinek, a declarat: „Un nivel

ridicat de protecție a datelor este

esențial pentru a proteja drepturile

și libertățile persoanelor

din UE. Deși recunoaștem că

îmbunătățirile aduse cadrului

legal din S.U.A. sunt semnificative,

recomandăm să abordăm

preocupările exprimate și să

oferim clarificări solicitate pentru

a ne asigura că decizia de

adecvare va dura. Din același

motiv, credem că după prima

revizuire a deciziei de adecvare,

revizuirile ulterioare ar trebui să

aibă loc cel puțin o dată la trei

ani și ne angajăm să contribuim

la acestea.”

four parts, each focusing on

specific aspects regarding certification

as a tool for transfers.

The guidelines complement

Guidelines 1/2018 on

certification, which provide

more general guidance on

certification.

Following public consultation,

the Guidelines were

updated to reflect comments

received.

✔ Opinion 5/2023 on the

European Commission Draft

Implementing Deci sion on

the adequate protection of

personal data under the EU-

US Data Privacy Framework

In this context, we specify

that, on 13.12.2022, the

European Commission published

the draft Decision

on the New US-EU General

Framework, based on which

the transfers of personal data

will be carried out (which will

replace the previous agreement

known as the Privacy

Shield , invalidated by the EU

Court of Justice in the 2020

Schrems II Case). From the

press release, we mention:

come if not only the entry into

force but also the adoption of

the decision were conditional

upon the adoption of updated

policies and procedures to

implement Executive Order

14086 by all U.S. intelligence

agencies. The EDPB recommends

the Commission to

assess these updated policies

and procedures and share its

assessment with the EDPB.

EDPB Chair Andrea

Jelinek said: “A high level of

data protection is essential

to safeguard the rights and

freedoms of EU individuals.

While we acknowledge that

the improvements brought to

the U.S. legal framework are

significant, we recommend to

address the concerns expressed

and to provide clarifications

requested to ensure the adequacy

decision will endure.

For the same reason, we think

that after the first review of the

adequacy decision, subsequent

reviews should take place at

least every three years and we

are committed to contributing

to them.”

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


48

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

Interzicerea publicității,

precum și impunerea

unei distanțe minime

de amplasare a locațiilor

de jocuri de noroc față

de școli, grădinițe, instituții

de cultură, de credit etc., sunt

inițiative legislative foarte tentante

pentru cei care caută să

câștige rapid atenția și aprobarea

publicului larg. În felul

ăsta împușcăm mai mulți iepuri

dintr-un foc:

‣ abatem atenția de la

pro bleme economice cu care

se confruntă societatea: inflația

galopantă, dobânzile în creștere

(tot ca efect al inflației), un

aparat administrativ supradimensionat

și de multe ori ineficient,

ca să nu mai amintesc

de educație, sănătate, sistemul

asigurărilor sociale (pensii) etc.

‣ atacăm o industrie blamată

de toată lumea, pe toate

meridianele, în apărarea căreia

nu se încumetă să vină nimeni,

în afară de cei din industrie

(niște ”nenorociți”, nu-i așa?!),

specialiști pe care oricum nu-i

ascultă nimeni;

‣ putem aduce argumente

și propune ”soluții” (a

se citi ”restricții”) despre care

nimeni nu întreabă, vorba lui

Marin Preda, ”Pe ce te bazezi,

dom’le?”

‣ De ce o reclamă sau

o sală de joc aflată la 50m de

o școală, sau o altă locație de

cultură, este mai periculoasă

decât una aflată la 100m, sau la

150m, sau la 200m? De ce reclama

de pe stradă, fie ea și la un

kilometru de orice casă locuită,

e mai rea decât aia de-ți apare

pe telefon sau pe calculator

ș.a.m.d.

Sunt pentru o abordare

rațională a problematicii reclamelor

la jocurile de noroc, precum

și a stabilirii unei distanțe

minime față de o școală, dar

sunt convins că doar prin dialog

se poate ajunge la o reglementare

echitabilă și eficientă

a industriei noastre.

Dialogul înseamnă a asculta

argumentele fiecărei părți interesate

de domeniul jocurilor

de noroc (legiuitor, operatori,

autorități, mass-media,

reprezentanți ai societății civile,

De ce să

reglementăm,

dacă putem interzice

by Dan Iliovici, Vice-president ROMBET

The prohibition of

advertising, as well

as the imposition

of a minimum distance

of gambling

locations from schools, kindergartens,

cultural institutions,

credit institutions, etc., are very

tempting legislative initiatives

for those who seek to quickly

gain the attention and approval

of the general public. This is

how we shoot several birds with

one stone:

➢ we divert attention from

economic problems facing society:

galloping inflation, rising

interest rates (also as an effect

of inflation), an oversized and

often ineffective administrative

apparatus, not to mention education,

health, the insurance

system social (pensions) etc.

➢ we attack an industry

blamed by everyone, on all

meridians, in whose defense

no one dares to come, except

those in the industry (some

“bastards”, aren’t they?!), specialists

whom they don’t listen

to anyway no one;

➢ we can make arguments

and propose “solutions” (read

“restrictions”) about which no

one asks, in the words of Marin

Preda, “What are you basing on,

sir?” Why is an advertisement or

a game hall located 50m from

a school, or another cultural

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 49

Why regulate

if we

can ban

jucători) și a propune soluții

care să armonizeze punctele de

vedere divergente.

Fiecare parte poate veni cu

experiența sa, cu argumente și

propuneri fundamentate, ceea

ce va duce, cu siguranță, la o

reglementare echilibrată, care

să îmbine măsurile de protecție

a minorilor și a altor categorii

vulnerabile, cu cele de educație

și prevenție a problemelor de

joc și a dependenței. În acest

context trebuie să se înscrie

și dezbaterea propunerilor

legislative de reglementare a

publicității sau a distanțării

locațiilor de joc.

Subliniez faptul că domeniul

jocurilor de noroc este unul dintre

cele mai strict reglementate

în țara noastră. În ce privește

publicitatea în audio-vizual,

avem restricții privind orele la

care se pot difuza reclame, în

intervalul de la ora 23:00 la 6

dimineața, cu singura excepție a

competițiilor sportive (meciuri)

transmise în direct.

Mai mult, legislația interzice

afişarea în exteriorul locaţiilor

de jocuri de noroc a valorilor

sau bunurilor acordate prin bonusuri,

promoţii sau jackpoturi,

aspect urmărit în mod special

de către ONJN, organismul

cu atribuții de reglementare,

licențiere, autorizare, control

și monitorizare a domeniului

gamblingului.

Dar toate acestea nu

înseamnă că nu este loc pentru

îmbunătățirea legislației,

pentru o mai bună protecție a

categoriilor de populație vulnerabile.

Este și în interesul

industriei să avem reguli clare,

care să permită desfășurarea

unei activități economice întrun

cadru legal echitabil.

O mai bună reglementare a

modului în care se desfășoară

activitatea de jocuri de noroc

este necesară. Repet, sunt pentru

dialog. Dar a interzice reclamele,

sau a impune o distanță

arbitrară față de o multitudine

de instituții și locații de toate

tipurile (așezăminte de cultură

și cult, precum și de instituții financiare)

nu înseamnă a reglementa.

Interzicerea nu este o

soluție; interzicerea este de fapt

o abdicare de la orice formă de

relementare:

”Nu suntem în stare să facem

o reglementare bună, eficientă,

echitabilă, deci INTERZICEM!”

Acest gen de măsuri doar

par să rezolve problemele,

dar nu fac decât să deschidă

porțile către operatorii care

funcționează la negru. Aceștia

nu plătesc taxe și impozite și nu

oferă nicio protecție jucătorilor

sau categoriilor vulnerabile, minorilor.

Iar operatorii licențiați

vor fi nevoiți să găsească metode

tot mai ”ingenioase” de a-și face

reclamă, de a-și face cunoscută

location, more dangerous

than one located 100m, or

150m, or 200m away? Why is

advertising on the street, even

a kilometer away from any inhabited

house, worse than the

one you see on your phone or

computer, etc.

I am in favor of a rational

approach to the problem of advertising

in gambling, as well

as the establishment of a minimum

distance from a school,

but I am convinced that only

through dialogue can we arrive

at a fair and effective regulation

of our industry.

Dialogue means listening

to the arguments of each interested

party in the field of

gambling (legislator, operators,

authorities, mass media,

representatives of civil society,

players) and proposing solutions

that harmonize divergent

points of view.

Each party can come with

its experience, with substantiated

arguments and proposals,

which will certainly lead to a

balanced regulation, which

combines the protection measures

of minors and other vulnerable

categories, with those

of education and prevention of

problems of game and addiction.

In this context, the debate

on the legislative proposals

to regulate advertising or the

distance between gaming locations

must also be included.

I emphasize the fact that

the field of gambling is one of

the most strictly regulated in

our country. Regarding audiovisual

advertising, we have restrictions

on the hours at which

advertisements can be broadcast,

between 11:00 p.m. and

6:00 a.m., with the sole exception

of live sports competitions

(matches).

Moreover, the legislation

prohibits the display outside

of gambling venues of values ​

or goods awarded through bonuses,

promotions or jackpots,

an aspect specifically pursued

by ONJN, the body with regulatory,

licensing, authorisation,

control and monitoring attributions

the field of gambling.

But all this does not mean

that there is no room for improving

the legislation, for better

protection of vulnerable

population categories. It is also

in the interest of the industry to

have clear rules that allow an

economic activity to be carried

out in a fair legal framework.

Better regulation of how

gambling is conducted is needed.

I repeat, I am for dialogue.

But to ban advertising, or to impose

an arbitrary distance from

a multitude of institutions and

locations of all kinds (places of

culture and worship, as well as

financial institutions) is not to

regulate.

Prohibition is not a solution;

the ban is actually an abdication

from any form of reregulation:

“We are not able to make a

good, efficient, fair regulation,

so we PROHIBIT!”

These kinds of measures

only seem to solve the problems,

but they only open the

doors to operators operating in

the dark. They do not pay taxes

and duties and do not offer any

protection to players or vulnerable

categories, minors. And

the licensed operators will have

to find more and more “ingenious”

methods to advertise,

to make their offer known, and

by possibly imposing an exaggerated

minimum distance, we

would practically remove the

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


50

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

oferta, iar prin eventuala impunere

a unei distanțe minime

exagerate, practic i-am scoate

pe operatori din perimetrul

oricărei localități.

Nu cred că asta ar fi intenția

legiuitorului, a celor care propun

asemenea ”soluții”.

Prohibiția alcoolului părea

și ea bună, părea logică: Dacă

interzicem alcoolul, nimeni nu

va mai bea, deci rezolvăm problema

bețivilor. La fel și în cazul

fumatului – odată interzis fumatul

în locurile publice, odată

ce interzicem reclama la țigări,

gata, va scădea semnificativ

numărul fumătorilor.

Dar oare există vreun studiu

care să dovedească că aceste

măsuri ar fi adus efectul scontat?

În cazul prohibiției din anii

’20 ai secolului trecut cred că

nu mai e cazul să privim la ce

efecte “benefice” am avut, rămâne

însă valabilă întrebarea

cu privire la fumat.

Dar să revenim la domeniul

nostru.

Ne-am pus problema ce

efect ar avea acest gen de

măsuri pe orizontală, în industria

publicității, imobiliare,

în domeniul sportului, al

sponsorizărilor?! A făcut cineva

vreun studiu de impact?

Referitor la cealaltă inițiativă,

cea privind distanțarea, câte săli

de joc ar trebui să fie mutate, sau

chiar desființate, ce se întâmplă

cu investițiile în amenajarea

acestor spații, ce se întâmplă cu

spațiile închiriate, cu angajații,

cu toate serviciile conexe. Pe

scurt, știe cineva care va fi impactul

socio-economic al unei

asemenea măsuri? Dar efectul

asupra bugetului de stat, care

va fi?

Statul poate și trebuie să

reglementeze modul în care

se desfășoară o activitate econo

mi că ce poate produce

efecte negative, însă măsurile

restrictive trebuie să fie adecvate

scopului propus, în cazul

nostru protejarea minorilor și a

altor categorii vulnerabile, și să

fie proporționale cu amploarea

acestor efecte. De altfel, toate

reglementările, indiferent de

domeniul pe care îl legiferează,

este obligatoriu să aibă la bază

un studiu care să justifice măsurile

de restricționare și de stabilire

a unor condiții speciale

pentru desfășurarea activității.

Plus că ar trebui să putem

evalua efectul acestor măsuri

restrictive. Altfel totul devine

arbitrar, subiectiv, fără nicio

bază rațională.

În concluzie, invit la dialog,

la dezbatere, astfel încât, chiar

fiind bine intenționați, să nu

facem mai mult rău decât bine.

Jocul de noroc face parte

din societate din cele mai vechi

timpuri, fie că este legiferat,

fie că nu. Dar este de mii de

ori de preferat o reglementare

aplicabilă și echitabilă, unui

panaceu de genul ”interzicerii”.

operators from the perimeter

of any locality.

I don’t think that would be

the intention of the legislator, of

those who propose such “solutions”.

Prohibition of alcohol also

seemed good, it seemed logical:

If we ban alcohol, nobody

will drink anymore, so we solve

the problem of drunkards. Same

with smoking – once smoking is

banned in public places, once

we ban cigarette advertising,

that’s it, the number of smokers

will drop significantly.

But is there any study to

prove that these measures

would have brought the expected

effect? In the case of

the prohibition of the 20s of

the last century, I think it is no

longer necessary to look at what

beneficial “effects” we had, but

the question regarding smoking

remains valid.

But let’s get back to our field.

We asked ourselves what

effect this kind of measures

would have horizontally, in the

advertising industry, real estate,

in the field of sports, sponsorships?!

Has anyone done any impact

studies?

Regarding the other initiative,

the one regarding distancing,

how many gaming

halls should be moved, or even

abolished, what happens to

the investments in the development

of these spaces, what

happens to the rented spaces, to

the employees, to all the related

services. In short, does anyone

know what the socio-economic

impact of such a measure will

be? But the effect on the state

budget, what will it be?

The state can and must regulate

the way in which an economic

activity that can produce

negative effects is carried out,

but the restrictive measures

must be appropriate to the intended

purpose, in our case the

protection of minors and other

vulnerable categories, and be

proportional to the extent of

these effects. Moreover, all regulations,

regardless of the field

they legislate, must be based on

a study that justifies the restrictive

measures and the establishment

of special conditions for

carrying out the activity.

Plus we should be able to

assess the effect of these restrictive

measures. Otherwise

everything becomes arbitrary,

subjective, without any rational

basis.

In conclusion, I invite dialogue,

debate, so that, even with

good intentions, we do not do

more harm than good.

Gambling has been a part

of society since ancient times,

whether it is legalized or not.

But it is thousands of times preferable

to an applicable and fair

regulation, to a panacea like

“ban”.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 51

grisogono

www.grisogono.ro


52

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Cu Alexandru Petrescu,

SVP Big Cyber Defense despre...

With Alexandru Petrescu,

SVP Big Cyber Defense about...

By Laura Camelia

Crearea unei

industrii

europene sigure a

jocurilor de noroc

online

Întreprinderile de jocuri de

noroc online și autoritățile europene

de reglementare trebuie să

ia lecții despre cum să se reglementeze

mai bine și să se protejeze,

de alte industrii cu riscuri

mari de securitate, cum ar fi serviciile

financiare, bancare.

Pentru a oferi un mediu si gur

de jocuri de noroc, aveți ne vo ie

de o strategie care să depă șească

ce servicii să oferiți și cum să

le oferiți – una care să ia în con siderare

tehnologiile, procesele și

structurile de guvernare care vor

asigura că jucătorii și ope ratorii

sunt bine protejați de ame nințările

online.

S-ar putea să știți deja că

criminalitatea cibernetică a crescut

exponențial în întreaga lume

în timpul pandemiei de CO-

VID-19 și în ultima perioadă din

cauza războiului din Ucraina, cu

o creștere a atacurilor cibernetice

în vecinătatea conflictului.

Jo cu rile de noroc online implică

un volum masiv de date sensibile

despre utilizatori și afaceri

grisogono

www.casino-magazine.ro

Creating a

Secure

Online-Gambling

European

Industry

Gambling businesses online

and European regulators

need to take lessons how

to better regulate & protect

themselves, from other industries

with high security risks,

as financial services, banking.

To provide a safe gambling

environment, you need

a strategy that goes beyond

what services to offer and

how to offer them – one that

considers the technologies,

processes and governance

structures that will ensure

players and operators are well

protected from online threats.

You may already be aware

that cybercrime grew exponentially

all over the world during

the COVID-19 pandemic

and lately because the war

in Ukraine, with a spike of cyber

attacks across the neighboring

to the conflict. Online

gambling involves massive

volume of sensitive user and

business data and provide a

very profitable setting for cy-

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 53

și oferă un cadru foarte profitabil

de care să profite infractorii cibernetici.

Cercetările arată că infracțiunile

cibernetice pentru industria

jocurilor de noroc au cunoscut o

creștere uimitoare de 340% în ultimul

an.

Din 2018, Akamai a observat

o creștere cu 415% a atacurilor

aplicațiilor web asupra industriei

jocurilor de noroc. Numai în 2020,

această statistică a fost de 240 de

milioane de atacuri, o creștere cu

340% față de 2019.

Potrivit Akamai, o rețea de

livrare de conținut (CDN), industria

jocurilor de noroc a fost cea

mai mare victimă a atacurilor ciber

netice în ultimii doi ani, iar tendința

este aici pentru a ră mâ ne.

Și acest lucru se face cel

mai frecvent prin atacuri de tip

phishing, prin care hackerii trimit

jucătorilor mesaje frauduloase

crip tate cu malware.

În afară de phishing, umplerea

acreditărilor sau, mai simplu,

furtul de acreditări, a fost cea mai

comună tehnică de preluare a

contului pentru hackerii care vizea

ză industria jocurilor de noroc.

În plus, cei neintenționați îi

urmă resc și pe jucătorii de pe mobil.

Jocurile mobile care încorporează

achiziții în aplicație sunt foarte

susceptibile la atacuri cibernetice.

Hackerii caută orice oportunitate

de a profita de jucătorii

care sunt dispuși să cheltuiască

bani pe articole virtuale din joc,

cum ar fi upgrade-uri sau funcții

suplimentare, îmbu nătățiri de caractere

sau niveluri suplimentare.

Jocurile de noroc online prezintă

o serie de anumite riscuri

pentru industrie, dar luptând împotri

va acestor amenințări, re prezin

tă, de asemenea, urmă to rul

pas în dezvoltarea jocurilor de

no roc.

Fără îndoială, jocurile de noroc

online sunt distractive, dar nu

până când nu te confrunți cu astfel

de probleme pe care nimeni nu

le dorește. Nu uitați întotdeauna

să nu lăsați pe nimeni să vă strice

experiența!

bercriminals to take advantage

of.

Research reveals that cybercrimes

for the gaming industry

experienced a spike of

a staggering 340% over the

past year.

Since 2018, Akamai has

observed a 415% increase in

web application attacks on

the gaming industry. In 2020

alone, this statistic was at 240

million attacks, a 340% increase

since 2019.

According to Akamai,

a content delivery network

(CDN), the gaming industry

has been the biggest victim of

cyber attacks during the past

couple of years and the trend

is here to stay.

And this is being done

most commonly by phishing

attacks, whereby hackers

send gamers fraudulent messages

encrypted with malware.

Apart of phishing, credential

stuffing, or more simply

– credential theft – was the

most common account takeover

technique for hackers

targeting the gaming industry.

Additionally, ill-intended

are also going after mobile

gamers. Mobile games that

incorporate in-app purchases

are very susceptible to cyber

attacks. Hackers are looking

for any opportunity to take

advantage of players who

are willing to spend money

on virtual in-game items such

as upgrades or additional

features, character enhancements,

or additional levels.

Online gambling poses

a range of certain risks to

the industry, but battling this

threats, it also represents the

next step in gambling’s development.

Undoubtedly, online gambling

is entertaining, but not

until you experience such issues

that nobody wants to.

Always remember not to let

anybody ruin your experience!

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


54 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

ENADA

continuă să

fie eveniment

principal al

lumii jocurilor

Casino Life & Business Magazine este sin gurul

partener media din România la acest important

eveniment dedicat jocurilor de noroc.

By K.Sino

Ca de obicei, Casino Life & Business Magazine și Romanian

Gambling Directory au fost prezente la Enada.

Cea de-a 35-a ediție a principalului

târg pentru jocuri

profesionale din Italia și Europa

de Sud, organizat de IEG și

SAPAR, s-a încheiat la Rimini

Expo Centre, împreună cu a 5-a

ediție Rimini Amusement Show

l Expozanți și operatori din

industrie mulțumiți de evenimentul

de trei zile plin de afaceri

și discuții

l Climat de încredere și

cooperare mai mare între

asociațiile și instituțiile din

domeniu

l Cu 25% mai mulți operatori

profesioniști decât la ediția

din 2022

O adevărată piață de referință

pentru întreaga industrie a jocurilor

de noroc și a distracțiilor

din Europa de Sud. Acestea fiind

spuse, după trei zile întregi

de afaceri și discuții care au

implicat întreaga industrie, cortina

s-a coborât asupra evenimentului

în timpul căruia s-au

desfășurat cea de-a 35-a ediție

a Enada Primavera și cea de-a

5-a Rimini Amusement Show.

CONFIRMĂRI

DE AFACERI

Satisfacția a fost întradevăr

confirmată în rândul

expozanților și operatorilor

care s-au adunat în aceste zile

- la slotul istoric de primăvară

al evenimentului - în sălile din

Rimini Expo Centre. În cadrul

spectacolului au fost prezentate

numeroase idei noi, demonstrând

dinamismul sectorului.

Enada, organizată de Italian

Exhibition Group în colaborare

cu SAPAR, este, de asemenea,

unul dintre puținele evenimente

care nu a ratat nicio ediție.

Aprobarea publicului și confirmarea

afacerii mai mare decât

se aștepta au caracterizat cele

două evenimente desfășurate

de marți până joi,au fost așadar

și mai semnificative. De fapt,

ediția din 2023 a înregistrat o

creștere cu 25% a prezenței

operatorilor profesioniști față

de ediția din 2022.

COLABORARE

CU INSTITUȚII

Subliniind și mai mult climatul

de încredere și o mai

mare colaborare cu lumea

instituțională au fost președinții

asociațiilor comerciale, care la

Enada și RAS - inaugurate în

prezența președintelui Euromat

Jason Frost - au putut să

discute despre viitorul pieței

și să compare note privind următoarele

obiective de atins

împreună. Acest lucru a fost

evident la conferința intitulată

„Rolul strategic al distribuției

teritoriale și al lanțului de

aprovizionare în sistemul italian

de licențiere. Emergency

Marche and beyond” organizat

de SAPAR și confirmat de

Președintele Domenico Distante

în discursul său, care a

fost urmat de intervenții ale

lui Emmanuele Cangianelli,

Președintele EGP-FIPE, Geronimo

Cardia, Președintele ACADI,

Gennaro Parlati, Președintele

Sistema Gioco Italia, și Massimiliano

Pucci, Președintele

Astro.

Rezultate măgulitoare și

pentru cele două zile de Espo­

Game, o întâlnire cheie pentru

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 55

As usual, Casino Life & Business Magazine and Romanian Gambling

Directory were presented at Enada.

The 35th edition of Italy and

Southern Europe’s leading trade

show for professional gaming, organised

by IEG and SAPAR, closed

at Rimini Expo Centre, together

with the 5th Rimini Amusement

Show

l Exhibitors and industry operators

satisfied with the threeday

event full of business and

discussions

l Climate of trust and greater

cooperation between sector associations

and institutions

l 25% more professional operators

than at the 2022 edition

A veritable marketplace of reference

for the entire gaming and

amusement industry throughout

Southern Europe. This said, after

three full days of business and discussion

involving the entire industry,

the curtain came down on the

event that saw the 35th edition of

Enada Primavera and the 5th of

Rimini Amusement Show held at

the same time.

BUSINESS

CONFIRMATIONS

Satisfaction was indeed confirmed

among the exhibitors and

operators who gathered together

during these days - at the event’s

historic spring slot - in the halls

of Rimini Expo Centre. Numerous

new ideas were presented

at the show, demonstrating the

sector’s dynamism. Enada, organised

by Italian Exhibition Group

in collaboration with SAPAR, is

also one of the few events that

has never missed a single edition.

The approval of the public and

greater than expected business

confirmation that characterised

the two events held from Tuesday

to Thursday, were therefore

even more significant. In fact, the

2023 edition saw a 25% increase in

professional operator attendance

compared to the 2022 edition.

COLLABORATION

WITH INSTITUTIONS

Further underlining the climate

of trust and greater collaboration

with the institutional world

were the presidents of the trade

associations, who at Enada and

RAS - inaugurated in the presence

of Euromat president Jason Frost

- were able to discuss the future

of the market and compare notes

on the next goals to achieve

together. This was evident at the

conference entitled “The strategic

role of territorial distribution

ENADA

continues to be

the highlight

of the gaming

world

Casino Life & Business Magazine is the

only media partner from Romania to this

important gambling event

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


56 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

industria de jocuri de noroc

din Italia. Un nou aspect

pentru acest eveniment de

referință privind tendințele

esporturilor, care a preluat

ștafeta Zilelor de Afaceri Esports

pentru a se extinde la

noile frontiere ale Metaverse,

blockchain-urilor, criptomonedelor,

NFT-urilor și

web 3.0. Branduri și speakeri

de prestigiu s-au prezentat

pe scena Vision Arena și, în

același timp, în ediția paralelă

organizată în Metaverse,

în cadrul unor întâlniri deschise

de dezbaterea privind

starea noilor forme de divertisment

și gaming în Italia.

Oportunitățile și perspectivele

de dezvoltare ale sectorului

au fost discutate cu vocile

reprezentanților companiilor

de top de gaming, inclusiv LG

Electronics Italia, cu Raffele

Cinquegrana, Barilla Italia,

cu Matteo Dolcini și Maria

Vittoria Busani, Red Bull, cu

Andrea Contino și D&G, cu

Davide Sgherri. Dezbaterea

aprofundată cu privire la

impactul jocurilor de noroc

asupra lumii fotbalului, care

vede esports-ul ca un nou atu,

a fost foarte frecventată și a

avut parte de participarea lui

Danilo Leone de la Inter FC

Internazionale Milano și a

lui Cristiano Muti de la Lega

Nazionale Dilettanti, printre

alții. Gen.Z, sustenabilitatea și

inovația au fost identificate ca

noi chei de marketing pentru

gaming la evenimentul care a

primit pe scenă și vocile Acer,

cu Maria Raffaella Micuccio,

eBay, cu Dario Cavallone și

Azerion, cu Tommaso Zeppetella.

În cele din urmă,

concentrați-vă pe Web 3.0 în

ciclul de discuții care a implicat

și reprezentanți de la

Telepass, cu Telemaco Rossi

și Giuseppe Lombardo, și Five

Elements Lab, cu Vincenzo

Manzon.

RIMINI

AMUSEMENT SHOW

O altă sală care s-a dovedit

a fi extrem de animată a fost

cea pentru jocuri cu premii

fără bani în numerar, unde vizitatorii

s-au înghesuit să vadă

numeroasele produse noi

expuse, expoziția „Play the

Game Over”, organizată de

fotograful Jacopo Scarabelli și

„JJP Pinball Fest” turneu de

pinball. Valabil pentru World

Pinball Player Rankings, turneul

de pinball organizat de

Luxury Games în colaborare

cu Ifpa Italia, a folosit aparate

de pinball Jersey Jack în cele

mai căutate versiuni.

Următoarea întâlnire cu

cea de-a 36-a ediție a Enada

Primavera și cu cea de-a 6-a

ediție Rimini Amusement

Show este programată să

aibă loc la Rimini Expo

Center în perioada 12-14

martie 2024. Sectorul se va

întâlni din nou înainte de

aceea la Roma pentru cea

de-a doua ediție a Enada

Workshop în toamna anului

viitor.

and the supply chain in the Italian

licensing system. Emergency

Marche and beyond” organised

by SAPAR, and confirmed by President

Domenico Distante in his

speech, which was followed by

interventions from Emmanuele

Cangianelli, President of EGP-FI-

PE, Geronimo Cardia, President of

ACADI, Gennaro Parlati, President

of Sistema Gioco Italia, and Massimiliano

Pucci, President of Astro.

Flattering results also for the

two days of EspoGame, a key

appointment for the gaming business

in Italy. A new look for this

reference event on esports trends,

which picked up the baton of the

Esports Business Days to expand

to the new frontiers of the Metaverse,

blockchains, cryptocurrencies,

NFTs and web 3.0. Prestigious

brands and speakers took turns

on the Vision Arena stage and, at

the same time, in the parallel edition

organised in the Metaverse,

during appointments opened by

the debate on the state of new

forms of entertainment and gamification

in Italy. Opportunities and

prospects for the sector’s development

were discussed with the

voices of representatives from leading

gaming companies, including

LG Electronics Italia, with Raffele

Cinquegrana, Barilla Italia, with

Matteo Dolcini and Maria Vittoria

Busani, Red Bull, with Andrea

Contino, and D&G, with Davide

Sgherri. The in-depth debate on

the impact of gaming on the world

of football, which sees esports as a

new asset, was very well attended

and saw the participation of Danilo

Leone from Inter FC Internazionale

Milano and Cristiano Muti

from Lega Nazionale Dilettanti,

among others. Gen.Z, sustainability

and innovation were identified

as new marketing keys for gaming

at the event that also welcomed on

stage the voices of Acer, with Maria

Raffaella Micuccio, eBay, with

Dario Cavallone and Azerion, with

Tommaso Zeppetella. Lastly, focus

on Web 3.0 in the cycle of talks

that also involved representatives

from Telepass, with Telemaco

Rossi and Giuseppe Lombardo,

and Five Elements Lab, with Vincenzo

Manzon.

RIMINI

AMUSEMENT

SHOW

Another hall that proved to be

extremely lively was the one for

no cash prize gaming where visitors

flocked to see the many new

products on display, the “Play the

Game Over” exhibition curated by

photographer Jacopo Scarabelli,

and the “JJP Pinball Fest” sports

pinball tournament. Valid for the

World Pinball Player Rankings,

the pinball tournament organised

by Luxury Games in collaboration

with Ifpa Italy, used Jersey

Jack pinball machines in the most

sought-after versions.

The next appointment with

the 36th edition of Enada Primavera

and the 6th Rimini Amusement

Show is scheduled to take

place at Rimini Expo Centre from

12th to 14th March 2024. The sector

will meet again before that in

Rome for the second edition of

Enada Workshop next autumn.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

57

GENTLEMEN'S CLUB INTERNATIONAL

GTM is t he inspirational and motivational social club that keeps you

motivated, driven, and helps you connect with other like minded people.

Cornel Istrate

Gentlemen's Club Founder

SEE IF YOU QUALIFY! APPLY NOW!

www.gentlemensclubinternational.com

|Social Club | Events | Online Shop | Community App |

www.casino-magazine.ro


58

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

Repere GEFA 2023

By K.Sino

GEFA 2023 a avut loc în Maroc între 8

și 9 Martie, iar Casino Life & Business

Magazine a fost singurul partener media

din Europa Centrală și de Est.

Pe străzile pline de viață din istoricul Casablanca, prima

ediție din Maroc, a Gaming Event Francophone Africa’s

(GEFA) a avut loc la Hotelul Casablanca Marriott de 5 stele.

Evenimentul a reunit furnizori de jocuri de noroc, operatori

și antreprenori internaționali și locali. Nu există nicio

îndoială că a fost începutul multor parteneriate frumoase

între profesioniști din industrie. Participanții, împreună cu

vorbitorii experți, au avut oportunități de a obține informații

neprețuite din paneluri și prezentări, precum și de a valorifica

numeroasele oportunități de networking.

Directorul General al Eventus International, Yudi

Soetjiptadi, a început evenimentul mult așteptat. Deschiderea

sa excepțională asupra potențialului industriei și primirea

călduroasă a publicului C-Level au dat tonul evenimentului

de două zile.

Prima zi

Ziua întâi a prezentat profesioniști din industrie cu

experiență în industria iGaming-ului din Africa Francofonă.

Jérôme-O Falcon CEO-ul al Moobifun a prezentat "Getting to

grips with developments, strategies and opportunities in the

Moroccan gaming market" subliniind potențialul neexploatat

al jocurilor de noroc din Maroc și importanța înțelegerii

publicului local.

Paneluri și moderatori cu experiență au împărtășit

informații despre piețele neexploatate și considerente cheie

pentru operatorii și părțile interesate din regiunea francofonă,

subliniind importanța înțelegerii publicului local pentru a

accesa și adapta marca dvs. la piețele locale.

Ziua s-a încheiat cu petrecere în timp ce oaspeții s-au

amestecat la Networking Drinks din Hotelul Sofitel pentru a

construi conexiuni și a-și dezvolta mărcile.

Ziua a doua

Vorbitorii de la eveniment au discutat diverse subiecte

legate de industria jocurilor de noroc. Unul dintre subiecte

a fost importanța existenței unui organism de reglementare

independent în industria jocurilor de noroc, lucru care a fost

discutat în detaliu de către vorbitori.

Un alt subiect important a fost SEO și avantajele sale în

industria jocurilor de noroc. Kasper Szymanski, un expert SEO,

a oferit exemple din viața reală de dezastre SEO și cum să le

evite. El a subliniat importanța adăugării corecte a SEO pe

site-urile web ale publicului. Marouane Rhafli, CEO al Scrowp,

a discutat despre potențialul neexploatat al SEO făcut corect în

iGaming și despre cum poate crește vizibilitatea unei afaceri.

Prima discuție a după-amiezii s-a concentrat pe tema

coexistenței loteriilor și a pariurilor sportive. Experții au oferit

informații despre modul în care creșterea coexistentă poate

aduce beneficii ambelor industrii.

Yudi Soetjiptadi a închis prima ediție a Gaming Event

Francophone Africa cu câteva perspective asupra viitorului

iGaming în Africa Francofonă. Acest sentiment este un ecou

al diverșilor experți în iGaming din regiune, iGaming are un

viitor lung și fructuos în Africa Francofonă.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

59

GEFA 2023 took place in Morocco

between March 8 and 9 and Casino Life &

Business Magazine was the only media

partner from Central and Eastren Europe.

On the bustling streets of historic Casablanca, Morocco,

Gaming Event Francophone Africa’s (GEFA) inaugural event

took place at the 5-star Casablanca Marriott Hotel. The event

brought together international and local gaming providers,

operators, and entrepreneurs. There is no doubt that it was

the beginning of many a beautiful partnership between

industry professionals. Attendees, in conjunction with the

expert speakers, had opportunities to gain invaluable insights

from panels and presentations, as well as capitalise on

the numerous networking opportunities.

The Managing Director of Eventus International, Yudi

Soetjiptadi commenced the long-awaited event. His exceptional

opening on the industry’s potential and a warm welcome

to the C-Level audience set the tone for the two-day

event.

Day One

Day One introduced industry professionals with expertise

in the Francophone African iGaming industry. CEO

Jérôme-O Falcon of Moobifun presented "Getting to grips

with developments, strategies and opportunities in the

Moroccan gaming market" highlighting the untapped potential

of gaming in Morocco and the importance of understanding

the local audience.

Experienced panellists and moderators shared insights

on untapped markets and key considerations for operators

and stakeholders in the Francophone region, emphasizing

the importance of understanding the local audience to

access and adapt your brand to local markets.

The day finished with a flourish as the guests mingled

together at the Networking Drinks in the Sofitel Hotel to

build connections and grow their brands.

Day Two

The speakers at the event discussed various topics related

to the gaming industry. One of the topics was the importance

of having an independent regulator in the gaming

industry, which was discussed in detail by the speakers.

Another important topic was SEO and its advantages in

the gaming industry. Kasper Szymanski, an SEO expert, provided

real-life examples of SEO disasters and how to avoid

them. He emphasised the importance of correctly adding

SEO to the audience’s websites. Marouane Rhafli, the CEO

of Scrowp, discussed the untapped potential of correctly

done SEO in iGaming and how it can increase the visibility

of a business.

The first panel discussion of the afternoon focused on the

topic of the co-existence of lotteries and sports betting. The

panellists provided insights on how co-existing growth can

benefit both industries.

Yudi Soetjiptadi closed the inaugural Gaming Event

Francophone Africawith some insights into the future of iGaming

in Francophone Africa. This sentiment echoes those of

various iGaming experts in the region, iGaming has a long

and fruitful future in Francophone Africa.

GEFA 2023 highlights

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


grisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER62

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

grisogono

www.casino-magazine.ro

Andorra

deschide

primul

său casino

Andorra vrea să atragă un nou tip

de turism odată cu deschiderea

primului cazinou

Andorra

opens

its first

casino

By K.Sino

Andorra wants to attract a new

type of tourism with the opening

of its first casino

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 63

UNNIC găzduiește primul cazinou din țară: Gran Casino Andorra

UNNIC hosts the first casino in the country: Gran Casino Andorra

După un lung proces administrativ

și judiciar, s-a deschis primul

cazinou din Andorra, care își propune

să extindă oferta turistică a

principatului și să atragă noi profiluri

de vizitatori, pe lângă cei care

merg la schi și la cumpărături. Până

acum, cazinourile erau interzise, iar

după ani de discuții politice și sociale

s-a decis schimbarea legii care

le reglementa.

„Este prima și singura licență de

acest fel care a fost acordată”, așa

cum precizează César Marquina, ministrul

de finanțe și purtător de cuvânt

al actualului guvern. Spre deosebire

de bingo care funcționează

deja în Principat, cazinoul încorporează

mese de ruletă, poker și

blackjack.

Cazinoul este integrat în noul

centru de agrement Unnic, cu 7.000

de metri pătrați, și se dorește să fie

„încă un element în țesutul de afaceri

al Andorrei, și să acopere un

aspect în care au existat neajunsuri”,

spune Ivan Armengod, director

general al Jocs SA.

Este într-o clădire cu patru etaje

din mijlocul Andorra la Vella care,

pe lângă cazinou, include săli

de spectacol și restaurante.

Cazinoul va fi deschis de duminică

până joi până la trei dimineața,

iar vinerea și sâmbăta până la două

și jumătate.

Cazinoul are 3 zone distincte:

zona de sloturi, care are cele mai

noi noutăți existente, zona dedicată

meselor live în care se găsesc

jocurile clasice de cazinou, Ruleta

Americană, Ruleta Electronică,

Blackjack, Bonus Texas Hold’em

Poker, Poker Caraibe, Mini Point,

Texas Hold’em și Omaha Poker și

zona de pariuri sportive.

La etajul 3, se află Zona VIP a

cazinoului, un spațiu exclusiv în care

clienții vor găsi emoție și eleganță

în aceeași atmosferă.

Centrul, cu o suprafață de 7.000

de metri pătrați și 155 de poziții de

joc, a primit o investiție de peste 25

de milioane de euro.

În curând se va concretiza și posibilitatea

ca populația andorrană să

achiziționeze o parte din acțiunile

companiei, până la 10%.

În total, sunt 200 de noi locuri

de muncă și se estimează că mai

sunt generate 500 indirect.

Responsabilii se așteaptă să

primească în jur de 190.000 de vizitatori

în primul an de funcționare,

ținând cont că Principatul are în jur

de 80.000 de locuitori și primește

în jur de 8,6 milioane de turiști in fiecare

an.

Pentru a ajunge aici, țara a trebuit

să lanseze un pachet legislativ

amplu cu legi specifice, organisme

de control al jocurilor de noroc

și premii publice controversate, care

au prelungit procesul cu aproape

un deceniu.

Pentru început, toți cei care intră

în sala de jocuri vor fi înscriși, ceea

ce „ne va permite să cunoaștem

procentul din populația andorrană

sau rezidentă” care merge acolo,

așa cum a spus Ivan Armengod,

CEO-ul Jocs SA. Identificarea nu

va fi necesară în sălile de spectacol

și restaurant.

After a long administrative and

judicial process, Andorra’s first casino

opened, aiming to expand the

principality’s tourism offer and attract

new visitor profiles in addition

to those who go skiing and

shopping. Until now, casinos were

banned, and after years of political

and social discussions, it was

decided to change the law that regulated

them.

“It is the first and only license

of this kind that has been granted,”

as stated by César Marquina, the finance

minister and spokesman for

the current government. Unlike the

bingo already operating in the Principality,

the casino incorporates roulette,

poker and blackjack tables.

The casino is integrated into

the new 7,000 square meter Unnic

leisure center and is intended to

be “another element in the business

fabric of Andorra, and to cover

an aspect where there have been

shortcomings”, says Ivan Armengod,

managing director of Jocs SA.

It is in a four-storey building in

the middle of Andorra la Vella which,

in addition to the casino, includes

performance halls and restaurants.

The casino will be open from

Sunday to Thursday until three in

the morning, and on Friday and Saturday

until half past two.

The casino has 3 distinct areas:

the slots area, which has the latest

novelties, the area dedicated to

the live tables where you can find

the classic casino games, American

Roulette, Electronic Roulette,

Blackjack, Bonus Texas Hold’em

Poker, Caribbean Poker, Mini Point,

Texas Hold’em and Omaha Poker

and sports betting area.

On the 3rd floor, there is the

VIP Zone of the casino, an exclusive

space where customers will

find excitement and elegance in

the same atmosphere.

The center, with an area of

7,000 square meters and 155

playing positions, received an investment

of more than 25 million

euros.

The possibility for the Andorran

population to acquire part of

the company’s shares, up to 10%,

will soon materialize.

In total, there are 200 new jobs

and an estimated 500 more are indirectly

generated.

Those responsible expect to

receive around 190,000 visitors in

the first year of operation, taking into

account that the Principality has

around 80,000 inhabitants and receives

around 8.6 million tourists

every year.

To get here, the country had to

roll out an extensive legislative package

with specific laws, gambling

control bodies and controversial

public awards, which extended the

process by almost a decade.

To begin with, everyone who

enters the arcade will be registered,

which “will allow us to know the

percentage of the Andorran or resident

population” that goes there,

as Jocs SA CEO Ivan Armengod

said. Identification will not be required

in the theaters and restaurant.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


64 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

Formula 1

by Vlad Roman, General Manager Smart Games

Iată că a început sezonul

2023!... și a început la fel cum

s-a terminat precedentul.

Avem 10 echipe cu câte 2

mașini, care mai de care cu modificări

și inovații forțate de regulile

FIA, dar se pare că Red Bull

este solitară în lupta pentru titlu.

Astfel astăzi avem 1+2 categorii

în competiția constructorilor,

vom vedea pe 26 noiembrie

la Abu Dhabi dacă am dreptate.

Echipele de top.

Aston Martin - propulsată de

motorul Mercedes este mașina

fără compromisuri, așa cum

spune Mike Krack, este agresivă,

puternică, stă bine pe circuit

și datorită lui Alonso vom

avea șanse mari anul acesta.

Ferrari a schimbat directorul

sportiv, după semi-eșecul de

anul trecut i-au dat liber lui Mattia

Binotto și l-au înlocuit cu fostul

Team Principal de la Alfa Romeo

– Frederic Vasseur care a

recunoscut că nu a avut o mare

contribuție la realizarea noii

mașini dar crede că inginerii au

făcut o treabă bună. Mașina de

acest an este superbă, s-a lucrat

mult la aerodinamică, profilul duzelor

laterale, aripa față sau eleron.

De remarcat prezența Bitdefender

ca sponsor al echipei

alături de nume mari ca Shell,

Santander, Pirelli, etc.

Mercedes încă nu a găsit formula

câștigătoare, nu au rezolvat

problema apăsării pe puntea

spate dar măcar au scăpat

de țopăiala (bouncing) de anul

trecut. Toto Wolf declară că nu

se dă bătut, încă se lucrează la

mașină și sunt șanse mari să

revină la forma din 2020, dar

recunoaște că Red Bull și Aston

Martin sunt echipele de top

anul acesta. Deocamdată singura

schimbare notabilă la Mercedes

este conceptul zero-pod

pentru laterale și bineînțeles...

culoarea.

La mijlocul clasamentului se

va da o luptă aprigă anul acesta

între cele 6 echipe rămase,

dar cu siguranță Alpine și Alfa

Romeo se vor încadra acolo,

nu neapărat în ordinea asta

pentru că avem piloți noi care

vor face jocurile și mai imposibil

de prevăzut.

Alpine arată bine, singurul

motor Renault din competiție

cu doi piloți francezi și un Team

Principal american născut în România,

are de apărat poziția 4 în

clasament câștigată anul trecut

și ei speră la mai multe clasări

pe podium anul acesta.

Andrea Stella, principalul de

la McLaren, nu este fericit dar rezultatul

nu este un pas în spate

ci doar faptul că nu s-au mișcat

foarte repede, a fixat obiectivul

pentru acest sezon să se

poziționeze în primele 4 echipe

însă la acest moment nu sunt

nici pe departe acolo, totuși după

locul 5 anul trecut, putem

spune că au avut doar un în-

Here is the start of the 2023 season!...

and it started the same way

the previous one ended.

We have 10 teams with 2 cars

each, some with modifications and

innovations forced by the FIA ​rules,

but it looks like Red Bull is alone in

the fight for the title.

So today we have 1+2 categories

in the constructors’ competition,

we’ll see on November 26 in Abu

Dhabi if I’m right.

The top teams.

Aston Martin - powered by the

Mercedes engine is the no-compromise

car, as Mike Krack says, it’s

aggressive, powerful, looks good on

the circuit and thanks to Alonso we’ll

have a good chance this year.

Ferrari changed the sports director,

after last year’s semi-failure they

let go of Mattia Binotto and replaced

him with the former Team Principal

from Alfa Romeo – Frederic Vasseur

who admitted that he did not have a

big contribution to the realization of

the new cars but thinks the engineers

did a good job. This year’s car is

superb, a lot of work has been done

on the aerodynamics, the profile

of the side nozzles, the front wing or

spoiler. Noteworthy is the presence

of Bitdefender as a team sponsor

alongside big names such as Shell,

Santander, Pirelli, etc.

Mercedes still hasn’t found the

winning formula, they haven’t solved

the problem of pressure on the

rear axle, but at least they got rid of

last year’s bouncing. Toto Wolf says

he is not giving up, the car is still being

worked on and there is a good

chance he will return to 2020 form,

but admits Red Bull and Aston Martin

are the top teams this year. So far

the only notable change to the Mercedes

is the zero-pod concept for

the sides and of course... the color.

The middle of the standings will

be a fierce battle this year between

the 6 remaining teams, but Alpine

and Alfa Romeo will certainly fit in

there, not necessarily in that order

because we have new drivers that

will make the games even more unpredictable.

Alpine looks good, the only Renault

engine in the competition with

two French drivers and an American

Team Principal born in Romania,

they have to defend the 4th position

in the standings won last year

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro66 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

ceput prost.

Alfa Romeo, locul 6 din

2022, cu un nou director sportiv

în persoana lui Alessandro

Alunni Bravi – fost principal la

Sauber Group, propulsată de

motorul Ferrari și cu aceiași piloți

de anul trecut trebuie să lupte

mult ca să-și păstreze poziția.

Iarăși o mașină superb desenată

cu o grafică nouă și un

set de inovații care poate vor

aduce câteva podiumuri echipei.

Bravi declara la prezentare

”noua mașină este rezultatul

a multor luni de muncă, dar astăzi

este doar începutul călătoriei,

trebuie să continuăm munca

cu umilință și dedicație pentru

a vedea performanța”.

Haas îl păstrează pe Gunther

Steiner la cârma echipei și-l aduce

pe ”The Hulk” lângă danezul

Magnussen în speranța că vor

reuși mai mult de locul 8 anul

acesta. Mașina este propulsată

tot de ”power unit-ul” Ferrari

spre deosebire de AlphaTauri

care deși are motor Honda

RBPT, nu reușește să se apropie

de fratele mai mare Red Bull, au

adus chiar și un pilot olandez...

poate, poate.

Williams, cea de a patra

echipă cu motorizare Mercedes

nu pare nici anul acesta

că și-a găsit ritmul de odinioară,

l-au debarcat pe Jost Capito

și l-au numit șef de echipă pe

britanicul James Patrick Vowles

ce a activat Mercedes-AMG Petronas.

Totuși istoria echipei

strâns legată de Sir Frank Williams

însumează 9 titluri mondiale

și o prezență de 45 de ani

în competiție, poate Alex Albon

și mai tânărul Logan Sargeant

vor reuși să schimbe câte ceva

anul acesta.

Acum, revenind la prima

propoziție din articol, am început

la fel cum s-a terminat

anul 2022, cu Red Bull în prima

poziție și cu titlul de constructor

aproape asigurat. Mașina Red

Bull are un avans de o secundă

față de competitori și este

foarte greu de imaginat că se

va schimba ceva în următoarele

curse, poate după Barcelona

să vedem noi update-uri semnificative

ce vor egaliza situația.

La piloți Max are ca principal

rival pe colegul său Checo

ce nu a uitat sezonul 2022 când

același partener de echipă i-a refuzat

locul 2 în campionat, acum

după victoria de la Jeddah este

și mai motivat, mai ales după ce

a refuzat să încetinească ritmul

așa cum i-a transmis inginerul

de echipă. Christian Horner va

trebui să găsească soluția optimă

pentru a nu opri competiția

dintre cei doi piloți Red Bull.

Fernando Alonso, pe de altă

parte, trăiește a doua tinerețe

la Aston Martin, a obținut două

clasări pe podium în primele două

curse și cu siguranță nu se

va opri aici chiar dacă la marele

premiu al Arabiei Saudite

a fost retrogradat pe poziția 4

după penalizarea de 10 secunde

venită în urma penalizării de

5 secunde... deh!

O să vină și al 100-lea podium

oficial și prima victorie după

10 ani.

and they hope for more podium finishes

this year.

Andrea Stella, the principal at

McLaren, is not happy but the result

is not a step back but just the fact

that they did not move very quickly,

he set the goal for this season to be

in the top 4 teams but at the moment

they are not nowhere near there, however

after 5th place last year, we can

say they just got off to a bad start.

Alfa Romeo, 6th place in 2022,

with a new sporting director in the

person of Alessandro Alunni Bravi

– former principal at Sauber Group,

powered by the Ferrari engine and

with the same drivers from last year

must fight hard to keep his position.

Again a superbly designed car with

new graphics and a set of innovations

that will perhaps bring some podiums

to the team. Bravi stated at

the presentation “the new car is the

result of many months of work, but

today is just the beginning of the journey,

we must continue working with

humility and dedication to see the

performance”.

Haas keep Gunther Steiner at the

helm and bring in ‘The Hulk’ alongside

Dane Magnussen in the hope they

can do more than 8th this year. The

car is also powered by the Ferrari

“power unit” unlike the AlphaTauri

which, although it has a Honda

RBPT engine, does not manage to

come close to the big brother Red

Bull, they even brought a Dutch driver...

maybe, maybe.

Williams, the fourth Mercedespowered

team, does not seem to

have found its old rhythm this year

either, they landed Jost Capito and

appointed the British James Patrick

Vowles as team leader, who activated

Mercedes-AMG Petronas. However,

the history of the team closely linked

to Sir Frank Williams totals 9 world titles

and a presence of 45 years in the

competition, maybe Alex Albon and

the younger Logan Sargeant will manage

to change something this year.

Now, back to the first sentence

in the article, we started as 2022 ended,

with Red Bull in first place and

the constructors’ title almost assured.

The Red Bull car has a lead of one

second over the competitors and it

is very hard to imagine that anything

will change in the next races, maybe

after Barcelona we will see new significant

updates that will equalize the

situation.

In the drivers Max has as his main

rival his colleague Checo who has

not forgotten the 2022 season when

the same teammate denied him the

2nd place in the championship, now

after the victory in Jeddah he is even

more motivated, especially after he

refused to slow down like this as the

team engineer relayed to him. Christian

Horner will have to find the optimal

solution in order not to stop the

competition between the two Red

Bull drivers.

Fernando Alonso, on the other

hand, is living his second youth at Aston

Martin, he has achieved two podium

finishes in the first two races and

he will certainly not stop there even

if at the Saudi Arabian Grand Prix he

was relegated to 4th position after the

penalty of 10 seconds coming from

the 5 second penalty... duh!

The 100th official podium and

the first victory after 10 years will also

come.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


P O W E R E D B Y

P O W E R E D B Y

2 1 A P R I L I E 2 0 2 3

F R A T E L L I S T U D I O 2 - S T R . G L O D E N I 1 - 3

T I C K E T S H E R E

T I C K E T S H E R E

T I C K E T S H E R E

T I C K E T S H E R E


68 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / presA str|in|

Restricționarea reclamei împinge

mai mulți oameni către piața neagră!

by cdcgaming.com

Restricționarea reclamei împinge

mai mulți oameni către piața neagră,

cred 54% dintre jucători, se

arată într-un studiu al companiei de

sondaje din Marea Britanie YouGov.

Betting & Gaming Council

(BGC) din Marea Britanie a publicat

un studiu comandat la firma de

sondaje YouGov, care susține că

82% dintre pariori cred că, companiilor

de pariuri ar trebui să li se

permită să ofere promoții, cum ar

fi pariuri gratuite.

Sondajul a mai arătat că 54%

dintre pariori cred că interzicerea

promoțiilor i-ar conduce probabil

pe alții ca ei către locații de jocuri

de noroc nereglementate, nesigure,

unde astfel de oferte nu sunt

interzise.

Acestea, este important de

reținut, sunt părerile celor care pariază

deja în mod regulat, nu ale

publicului larg. Este probabil ca,

în fața acelorași întrebări destul de

edificatoare, oamenii de zi cu zi ar

fi mai puțin pasionați de ideea atragerii

nestăpânite la pariuri.

Totul vine, bineînțeles, în contextul

Cărții Albe privind reforma jocurilor

de noroc din Marea Britanie,

încă iminentă, în care se discută

să se impună un anumit nivel de

restricție privind promovările, deși

se știe că, consultările și dezbaterile

parlamentare privind orice recomandare

vor avea loc înainte ca orice

restricție să fie adoptată.

Comentând concluziile sondajului,

directorul executiv al BGC, Michael

Dugher, a spus: „Acest sondaj

întărește ceea ce oricine știe

ceva despre pariuri deja înțelege

– că, clienții de pariuri, la fel ca și

consumatorii oricărui alt produs,

apreciază reclamele și ofertele, cum

Restrictions on promotions

drive more people to black-market

sites, think 54 per cent of punters,

reported the UK polling firm

YouGov.

The UK’s Betting & Gaming

Council (BGC) has published

research it commissioned from

polling firm YouGov that claims

82 per cent of punters believe

betting companies should be

allowed to offer promotions, such

as free bets.

The survey also reportedly

found that 54 per cent of punters

think banning promotions would

likely drive others like them to

unregulated, unsafe, black market

gambling sites where such offers

are not banned.

These, it is important to remember,

are the opinions of those

who already bet on a regular

basis, not the general public. It

is likely that presented with the

same rather leading questions,

everyday folk would be less keen

on the idea of unbridled enticements

to gamble.

It all comes, of course, in the

context of the UK’s still-impending

gambling-reform White Paper,

in which it is likely that some

level of restriction on promotions

will be pitched, albeit in the

knowledge that further consultation

and latterly parliamentary debate

on any recommendations will

take place before any restrictions

are enacted.

Commenting on the findings

of the survey, BGC Chief Executive

Michael Dugher said: “This survey

reinforces what anyone who

knows anything about betting already

understands – that betting

customers, just like consumers of

any other product, value offers like

small free bets which are subject

to strict controls and restrictions

to protect the vulnerable.”

His comments came ahead

of the major horse-racing event,

Cheltenham Festival, last month,

where more than £1bn was predicted

to be bet during the fourday

event. Needless to say, it’s

a time of year when UK-facing

operators roll out free bets and

offers across all platforms in a

bid to claim as much of the han-

Restrictions on promotions drive

more people to black-market sites!

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

69

www.casino-magazine.ro


70 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / presA str|in|

ar fi mici pariuri gratuite, care sunt

supuse controalelor stricte pentru

a proteja persoanele vulnerabile.”

Comentariile sale au venit înaintea

evenimentului major de curse

de cai, Cheltenham Festival, luna

trecută, unde se prevedea că vor fi

pariați peste 1 miliard de lire sterline

în timpul evenimentului de patru

zile. Inutil să spunem că este o

perioadă a anului în care operatorii

din Marea Britanie lansează pariuri

și oferte gratuite pe toate platformele,

în încercarea de a atrage

cât mai mult posibil.

„Piața de pariuri este hiper-competitivă,

majoritatea clienților utilizând

un număr de operatori diferiți.

Interzicerea sau restricționarea severă

a pariurilor gratuite ar fi un alt

atac la adresa pariorului. Degradează

experiența clienților și dăunează

afacerilor, ceea ce pune în pericol

locurile de muncă. Mai mult, așa

cum arată clar acest sondaj, dacă

promoțiile sunt restricționate sau interzise,

există doar un singur loc în

care vor merge pariorii - piața neagră

a jocurilor de noroc în creștere,

nesigură, nereglementată”, a continuat

Dugher.

„Miniștrii ar trebui să ia în considerare

milioanele de pariori responsabili

care se bucură de un pariu în

timpul lui Cheltenham și să nu introducă

măsuri draconice într-o încercare

slabă de a calma și mai mult

micuța minoritate de prohibiționiști

anti-jocuri de noroc”.

BGC a citat Comisia pentru jocuri

de noroc care estimează că

doar 0,2% din populația adultă din

Marea Britanie sunt jucători problematici,

în scădere de la 0,3% când

cifrele au fost compilate ultima dată.

Este un număr mic, dar, din păcate,

numerele fracționale au fost oferite

ca o apărare pentru o operațiune

de jocuri de noroc normală de ani

de zile și nu au atenuat niciodată

apelurile de reformă din partea lobby-ului

anti-joc de noroc.

BGC a mai susținut că în Marea

Britanie, jocurile de noroc reglementate

susțin aproximativ 110.000

de locuri de muncă, generează 7,1

miliarde de lire sterline pentru economie

și contribuie cu 4,2 miliarde

de lire sterline la impozite. Nefiind

posibile pretenții care se pot face

despre piața neagră, desigur.

În ciuda acestui fapt, organismul

comercial a spus că un studiu

recent a constatat că utilizarea

site-urilor de pe piața neagră s-a

dublat în ultimii ani, de la 210.000

la 460.000, și că banii mizați sunt

de miliarde.

Concluzia clară este „promovarea

reglementată și stimulentele

bune, nereglementată stimulente

rele”, dar pe măsură ce Cartea Albă

se apropie de publicare, această

gândire alb-negru probabil nu o

va reduce.

Creșterea jocurilor de noroc pe

piața neagră are probabil tot atât de

mult de-a face cu proliferarea siteurilor

de pe piața neagră, cât este

o dovadă a oricărei schimbări majore

de la piețele reglementate la

site-uri ilegale. Pe măsură ce apar

noi forme de jocuri de noroc care

nu sunt acoperite de jurisdicțiile

„albe”, jocurile de noroc crypto, de

exemplu, utilizarea unor astfel de site-uri

va crește.

Între timp, consultările și strângerea

de dovezi despre daunele

relative ale industriei față de

contribuția acesteia la economie,

societate și viața britanică în general

sunt în desfășurare. Se înțelege

că Departamentul pentru Digital,

Cultură, Media și Sport a lansat o

consultare chiar zilele trecute, care

include întrebări despre jocurile

de noroc.

Este greu de știut dacă acest

lucru va alimenta procesul de reformă

în curs, dar BGC va spera cu

siguranță că feedback-ul este constructiv

cu privire la ceea ce aduce

industria la masă, precum și numărul

inevitabil al potențialelor daune.

dle as possible.

“The market for betting is

hyper-competitive, with most customers

using a number of different

operators. Banning or severely

restricting free bets would be

another attack on the punter. It degrades

the customer experience

and hurts business and that jeopardises

jobs. What’s more, as

this survey makes clear, if promotions

are restricted or banned,

there’s only one place punters will

go — the growing, unsafe, unregulated,

gambling black market”,

Dugher continued.

“Ministers should consider

the millions of responsible punters

enjoying a bet during Cheltenham

and not bring in draconian

measures in a weak attempt

to further placate the tiny minority

of anti-gambling prohibitionists.”

The BGC cited the Gambling

Commission as estimating that

just 0.2 per cent of the adult population

in the UK are problem gamblers,

down from 0.3 per when the

figures were last compiled. It is

a tiny number, but unfortunately

the fractional numbers have been

offered as a defence for a business-as-usual

gambling operation

for years and have never dulled

the calls for reform from the antigambling

lobby.

The BGC also claimed that

in the UK, regulated gambling

supports around 110,000 jobs,

generates £7.1bn for the economy,

and contributes £4.2bn in

tax. Not claims that can be made

of the black market, of course.

Despite this, the trade body

said a recent study found that use

of black-market sites had more

than doubled in recent years, from

210,000 to 460,000, and that the

money staked is in the billions.

The glaring conclusion is ‘regulated

promotion and incentives

good, unregulated incentives

bad’, but as the White Paper

nears publication (surely!), this

black-and-white thinking is probably

not going to cut it.

The rise in black-market

gambling is likely just as much to

do with the proliferation of blackmarket

sites as it is evidence of

any large shift from regulated markets

to illegal sites. As new forms

of gambling emerge that are not

covered by ‘white’ jurisdictions,

crypto gambling for example, the

use of such sites will mount.

Meanwhile, consultation and

evidence gathering about the relative

harms of the industry versus

its contribution to the economy,

society, and British life in

general are ongoing. The Department

for Digital, Culture, Media

and Sport is understood to have

launched a consultation just

last days which includes questions

on gambling.

It is hard to know whether that

will feed into the ongoing reform

process, but the BGC will certainly

be hoping that feedback is constructive

on what the industry is

bringing to the table, as well as the

inevitable tally of potential harms.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 71

www.aesthetic-magazine.ro

www.casino-magazine.rogrisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER


74

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

Răzvan Belea a Câștigat EPT Paris 2023

Main Event pentru 1.170.000 de euro

Este primul titlu EPT Main Event pentru un jucător de poker din România

Răzvan Belea a intrat în jocul din ultima zi ca lider de jetoane și nu a

fost niciodată condus de niciunul dintre cei patru adversari ai săi, și a

câștigat primul titlu EPT Main Event pentru România.

Răzvan Belea a intrat în jocul

din ultima zi ca lider de jetoane și

nu a fost niciodată condus de niciunul

dintre cei patru adversari ai

săi, și a câștigat primul titlu EPT

Main Event pentru România.

Al șaselea eveniment principal

PokerStars European Poker

Tour din istorie a încununat un

câștigător la Hyatt Regency Paris

Etoile. Dintr-un grup de 1.606 de

înscrieri la Evenimentul Principal de

5.300 euro EPT Paris 2023, calificatorul

online PokerStars Răzvan Belea

a câștigat cea mai mare parte

din fondul de premii de 7.708.800

euro după ce l-a învins pe suedezul

Peter Jorgne în jocul heads-up.

Răzvan a deținut primul loc după

Zilele 4 și 5, fără a ceda niciodată

primul loc în clasament în timpul

unei mari finale pline de acțiune.

Este primul titlu EPT Main Event

pentru un jucător de poker din România,

întrucât Belea a terminat cu

un loc mai sus decât Dany Parlafes

la EPT Deauville 2015, când popularul

turneu a vizitat Franța pentru

ultima oară. Victoria sa marcă înregistrată

a venit cu o zi de plată de

1.170.000 de euro, în timp ce Jorgne

a trebuit să se mulțumească cu

un premiu de consolare de 780.100

de euro, adunând de departe cel

mai mare bani din circuitul de poker

live.

Belea și-a început călătoria la

poker măcinând freeroll-uri pentru

a-și construi un bankroll și a

participat deja la mai multe Evenimente

Principale EPT înainte de

a câștiga intrarea la acesta printr-un

satelit de buy-in cu 530$ pe

PokerStars.

„Acest lucru este ireal, nu s-

ar putea întâmpla așa. Adică, da,

este tot ce am visat de când am

început să joc poker. Mă uitam tot

timpul la EPT-uri, am jucat câteva,

iar acum sunt aici, e un sentiment

de necrezut, nu știu ce să

spun... Sunt puțin emoționat, dar

oricum îmi urmez visul de la început

și am studiat multe ore în spatele

computerelor.Totul este posibil!”

i-a spus Belea comentatorului

Joe Stapleton în interviu după

ce totul a fost încheiat.

Românul a făcut ravagii la

mese în ultimele două zile de turneu,

trimițând mai mulți adversari

la ghișeul de plată și asta

se corelează direct cu una dintre

semnificațiile numelui său tradus

în engleză: Trouble. Nu a

avut nimic din toate astea în drum

spre victorie. De asemenea, Belea

a avut mult sprijin din partea

compatrioților săi români.

„Mi-au oferit tot sprijinul și toate

mesajele”, a spus Belea pentru

PokerNews după victorie. „Întreaga

țară m-a urmărit până la capăt.

Și mi-au spus: „Vei câștiga și o vei

câștiga”. Și am crezut”.

By PokerPlayer, Source: pokernews.com

Acțiunea Zilei Finale

Doar cinci jucători s-au întors la

locurile lor de pe tabelul principal și

a existat o discrepanță uriașă între

primii patru din clasament și Henri

Kasper, deoarece Estonul avea

doar 11 blind-uri mari și schimbare

la dispoziție. El a reușit câteva

blocaje preflop.

Kasper a rămas în cele din urmă

fără jetoane când suita lui de

as-șase nu a avut nicio șansă împotriva

asului-rege lui Jorgne. Suedezul

a devenit al doilea cel mai

mare stack cu o oarecare marjă,

doar pentru a-l dubla pe Delaney

cu zecari contra regilor într-un con-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

75

curs preflop. Până la prima pauză,

Belea și-a mărit stack-ul la mai

mult de jumătate din jetoanele în

joc, în timp ce Bigot a fost cel mai

scurt stack pe 27 de blind-uri încă

confortabile.

Francezul a continuat să se implice

în acțiune și s-a ciocnit în cele

din urmă cu Delaney când a făcut

flop perechea de jos și a transformat

un draw la culoare.

A fost primul EPT Main Event

cash pentru Delaney, care a devenit

o zi de plată de șase cifre. Între

timp, Belea a avut un avans de

aproape trei la unu față de Bigot,

pe locul doi, în timp ce Jorgne nu

era departe.

Lui Bigot i sa refuzat o victorie

pe teren propriu.

Eliminarea respectivă a creat un

duel heads-up între Belea și Jorgne,

cu un avantaj foarte confortabil pentru

Belea. S-a desfășurat o afacere

destul de timidă în care Belea și-a

păstrat un avantaj de doi la unu pe

tot drumul fără nicio dramă majoră.

Românul a devenit cel mai recent

campion EPT Main Event.

Razvan Belea Takes Down 2023 EPT

Paris Main Event for Eur 1,170,000

It is the first EPT Main Event title for a poker player from Romania

Razvan Belea came into the final day’s play as the chip leader and was

never headed by any of his four opponents as he took down the first ever

EPT Main Event title for Romania.

The sixth-largest Poker-

Stars European Poker Tour Main

Event in history has crowned

a winner at the Hyatt Regency

Paris Etoile. Out of a field of

1,606 entries in the 2023 EPT

Paris €5,300 Main Event, Poker-

Stars online qualifier Razvan Belea

claimed the biggest portion of

the €7,708,800 prize pool after defeating

Sweden’s Peter Jorgne in

heads-up play.

Razvan held the top spot after

Day 4 and 5, never surrendering

the top spot on the leaderboard

during an action-filled grand finale.

It is the first EPT Main Event title

for a poker player from Romania,

as Belea finished one spot higher

than Dany Parlafes at 2015

EPT Deauville when the popular

tour visited France for the last time.

His trademark victory came

with a payday of €1,170,000 while

Jorgne had to settle for a consolation

prize of €780,100, picking

up by far his biggest cash on the

live poker circuit.

Belea started his poker journey

grinding freerolls to build a

bankroll and already participated

in several EPT Main Events before

earning his entry to this one

via a $530 buy-in satellite on PokerStars.

“That this is unreal, that it

couldn’t happen like this. I mean,

yeah, it’s all I ever dreamed of since

I started to play poker. I was

watching all the time EPTs, have

played a couple, and now I am here,

it is an unbelievable feeling, I

don’t know what to say ... I am a

bit emotional, but anyways, I follow

my dream from the beginning and

I studied a lot of hours behind the

computers. Everything is possible!”

Belea told commentator Joe

Stapleton in the interview after all

was done and dusted.

The Romanian wreaked havoc

on the tables during the last two

tournament days, sending several

opponents to the payout desk and

that directly correlates with one

of the meanings of his last name

translated into English: Trouble.

He didn’t really have any of that

en route to victory. Belea also had

plenty of support from his fellow

Romanians back home.

“They gave to me all the

support and all the messages,”

Belea told PokerNews after the win.

“The entire country followed me

to the end. And they said, ‘You’re

going to win and you’re going to

win it’. And I did believe it.”

Action of the Final Day

Only five players returned to

their seats on the main feature

table and there was a huge discrepancy

between the top four on

the leaderboard and Henri Kasper,

as the Estonian had a mere

11 big blinds and change at his

disposal. He got through with some

preflop jams.

Kasper then eventually ran out

of chips when his ace-six suited

stood no chance against the aceking

of Jorgne. The Swede became

the second-biggest stack by

some margin only to double Delaney

with tens versus kings in a preflop

contest. Until the first break,

Belea had increased his stack to

more than half of the chips in play

while Bigot was the shortest stack

on a still comfortable 27 big blinds.

The Frenchman continued to

get involved in the action and clashed

eventually with Delaney when

he flopped bottom pair and turned

a flush draw.

It was the first ever EPT Main

Event cash for Delaney, which

became a six-figure payday. Belea,

in the meanwhile, had a near

three-to-one lead over Bigot in

second place while Jorgne was

not far behind.

Bigot was denied a victory on

home soil.

That elimination set up a

heads-up duel between Belea

and Jorgne with a very comfortable

lead for Belea. A rather timid

affair unfolded in which Belea

retained a two-to-one lead all

the way without any major drama.

The Romanian did come along

to emerge as the latest EPT Main

Event champion.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


76 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Lifestyle

Ora de

Societatea modernă

Psihologie

– o societate narcisistă

Frumusețea și căutarea perfecțiunii fizice,

în ultimul timp au dus la dezvoltarea

unei structuri de personalitate și a unor

comportamente specifice.

Folosind filtrele atunci

când postăm fotografii

în rețelele de socializare,

ne îndepărtăm din ce

în ce mai mult de realitatea

unei fețe sau a unui corp umane.

Ajungem să ne dorim aceeași

față perfectă și când constatăm că

nu e așa, ne gândim din ce în ce

mai mult la operațiile estetice. Toate

acestea au dus invariabil la dezvoltarea

unei societăți narcisiste,

în care frumosul este în prim plan.

Interesul pentru narcisism și

personalitatea narcisistă s-a răspândit

ca un foc de paie în ultimii

ani. Astfel, am trecut de la un moment

istoric în care nu toată lumea

cunoștea sensul acestui cuvânt și

diferitele sale semnificații, la un context

social și cultural în care vorbim

de o societate narcisistă, de relații

narcisiste și, doar într-o mică măsură,

și de tulburarea narcisistă a

personalității. Suntem în epoca laudei

de sine, în care fiecare moment

din viața protagoniștilor este

descris în jurnale sociale, a selfie-urilor,

a laudei proprii, a căutării

perfecțiunii. Așadar, indivizii cu personalitate

narcisistă sunt egocentrici

și autoreferențiali, nu țin cont de celălalt

în nevoile sau opiniile lor și își

ating obiectivele cu orice preț. Este

de așteptat într-o societate atât de

competitivă, ca cea actuală. Societatea

contemporană întărește adesea

această atitudine, promovând

o dinamică a apetitului extrem și a

dorinței de putere, a schimbării rolurilor

în funcție de dorință și de modă,

în care motto-ul „totul fără limite”

arată că regula centrală devine

cea a mișcărilor necontrolate, ca și

cum ne-am percepe pe noi înșine și

am putea adapta și inventa spațiul

din jurul nostru, în fantezia omnipotentă

că celălalt nu există sau nu

este un subiect ca și noi. Contemporaneitatea

înmulțește narcisiștii

hipersensibili, cei care își trădează

chiar patetic dependența de judecata

celorlalți. Imaginea grandioasă

a acestor noi narcisiști reprezintă

o proiecție nerealistă și ideală a

sinelui, care compensează o reprezentare

de sine mult mai modestă

și mai fragilă, caracterizată de slăbiciune

și inferioritate.

Poate că pentru a încerca să

înțelegem mai bine, este util să folosim

o privire social-analitică; vorbim

astăzi de o societate postmodernă

invadată simultan de absența celuilalt

și de propria prezență amplificată,

persoana devine speriată de

celălalt ca prezență și legătură constitutivă,

își celebrează importanța

proprie. Este important să începem

să reflectăm, pornind de la fenomenele

mass-media din trecut și

din prezent, și cum toate aceste

aspecte au evoluat treptat pentru

a ajunge la imaginea de astăzi, de

asemenea în lichiditatea ei în continuă

schimbare. Îmi amintesc de

momentul în care, în anii ‚80, copiii

deschideau televizorul la orele

după-amiezii și găseau programe

făcute pentru ei, cu spectacole de

păpuși și marionete cu care se puteau

identifica și își puteau crea propriul

sine în evoluție. Astăzi, treizeci

de ani mai târziu, deschizând televizorul

la aceleași ore, găsim formate

de televiziune în care triumful narcisismului

este prezent prin lupta pentru

protejarea individualității, în care

celălalt este prezent ca o oglindă a

propriilor nevoi și acționează pentru

a trăi emoții imediate, în speranța de

a putea fi ales de cei de pe „tron”.

Cred că acest lucru pătrunde foarte

mult, în inconștient, în viitoarea

personalitate a copilului, care se va

Psychology

Hour

trezi că nu va mai trăi experiența de

joacă cu păpușile, a unei oglinzi în

care își poate crea propriul sine,

ci o etapă în care există mai multe

individualități, fiecare luptând pentru

afirmarea de sine în detrimentul

celorlalte. O etapă de tranziție de la

ceea ce tocmai a fost descris până

în prezent, cred că poate fi recu-

Leliana Valentina Pârvulescu

- Psiholog program Joc Responsabil

`n cadrul Asocia]iei Joc Responsabil

Modern

society -

a narcissistic

society

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Lifestyle / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 77

noscută în anii ‚90, când o reclamă

foarte celebră a unei cunoscute

companii de telefonie scria „Totul

este în jurul tău”, o metaforă timpurie

care descria modul în care realitatea,

deși nu ajunsese să afirme

o lume fără limite proprie societății

postmoderne, se pregătea să inventeze

o realitate în care lumea

era disponibilă în termenii ei și gata

să fie folosită fără prezența celuilalt.

Iluzia narcisistă a societății postmoderne

ar vrea să șteargă tabuul

dependenței omului de celălalt,

să îl izoleze cât mai mult, cufundat

într-o realitate paralelă din rețelele

de internet. Concepția este aceea

de auto constituire, de auto fundamentare,

de autorealizare. Niciodată

o epocă ca a noastră nu a

exaltat excesiv figura lui Narcis ca

emblemă a unui subiect autosufici-

www.grisogono.ro

Beauty and the pursuit of physical

perfection have recently led to the

development of a personality structure and

specific behaviors.

Using filters when we

post photos on social

networks, we are moving

further and further

away from the reality

of a human face or body. We

end up wanting the same perfect

face and when we find out that this

is not the case, we think more and

more about cosmetic surgery. All

this has invariably led to the development

of a narcissistic society,

in which beauty is at the forefront.

Interest in narcissism and narcissistic

personality has spread like

www.casino-magazine.ro

wildfire in recent years. Thus, we have

gone from a historical moment in

which not everyone knew the meaning

of this word and its different

meanings, to a social and cultural

context in which we speak of a narcissistic

society, narcissistic relations

and, only to a small extent, and

of narcissistic personality disorder.

We are in the age of self-praise, in

which every moment of the protagonists’

lives is described in social

journals, selfies, self-praise, the

pursuit of perfection. Therefore, individuals

with a narcissistic personality

are self-centered and self-referential,

do not take the other into

account in their needs or opinions,

and achieve their goals at all

costs. It is to be expected in a society

as competitive as the current

one. Contemporary society often reinforces

this attitude by promoting

a dynamic of extreme appetite and

desire for power, of changing roles

according to desire and fashion, in

which the motto „everything without

limits” shows that the central rule

becomes that of uncontrolled movements,

as if we perceived ourselves

and could adapt and invent

the space around us, in the omnipotent

fantasy that the other does

not exist or is not a subject like us.

The grandiose image of these new

narcissists is an unrealistic and ideal

self-projection, which compensates

for a much more modest and

fragile self-representation, characterized

by weakness and inferiority.

Perhaps in order to try to understand

better, it is useful to use a

social-analytical view; today we are

talking about a postmodern society

invaded simultaneously by the absence

of the other and by its own

amplified presence, the person becomes

scared by the other as a presence

and a constitutive connection,

he celebrates his own importance.

It is important to start reflecting,

starting from the media phenomena

of the past and the present, and

how all these aspects have gradually

evolved to reach today’s image,

also in its ever-changing liquidity.

I remember when, in the 1980s,

children turned on the television in

the afternoon and found programs

made for them, with puppet shows

and puppets with which they could

identify and create their own evolving

self. Today, thirty years later,

opening the television at the same

time, we find television formats in

which the triumph of narcissism is

present through the struggle for the

protection of individuality, in which

the other is present as a mirror

of their own needs and acts to live

immediate emotions hope that he

will be able to be chosen by those

on the „throne” which can create its

own self, but a stage in which there

are several individuals, each fighting

for self-assertion to the detriment of

the others.A stage of transition from

what has just been described so far,

grisogono


78 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Lifestyle

ent, independent, autonom. Psihologul

Lacan a subliniat caracterul

profund sinucigaș al narcisismului

uman, idolatrizându-și propria

imagine, urmărind visul omnipotent

de ștergere a alterității. Astfel,

narcisistul modern arată pasiunea

sa furioasă, orgoliul său capricios.

Prejudecățile, xenofobia și teama

de diversitate sunt aspecte pe care

le observăm din ce în ce mai des

în societatea modernă. Tocmai din

acest motiv, psihologii sunt din ce

în ce mai interesați să înțeleagă fenomene

precum memoria colectivă

și narcisismul colectiv și efectele

lor asupra lumii reale.

De exemplu, un studiu publicat

în revista Psychological Science,

arată că 2800 de rezidenți americani

au fost întrebați cât de mult

au contribuit, în opinia lor, la dezvoltarea

Statelor Unite. Procentele

obținute au variat de la un stat la

altul. Nu a existat un răspuns corect,

dar ceea ce a reieșit a oferit

o mulțime de informații despre felul

în care sunt și gândesc acești

oameni. Suma procentelor din fiecare

stat a atins o cifră neașteptată

chiar și pentru cercetători, de aproximativ

907%. Autorii se așteptau la

procente ridicate, dar nu în această

măsură.

Cercetătorii au creat, de asemenea,

o scală de narcisism, pe

care au numit-o „Indicele de narcisism”.

Într-un al doilea studiu,

aceeași abordare a fost aplicată la

scară globală. Locuitorii din 35 de

țări au fost întrebați cât de mult a

contribuit națiunea lor la dezvoltarea

istoriei lumii. Ceea ce reiese din

acest din urmă studiu este un narcisism

colectiv și mai puternic decât

cel precedent. Chiar și Elveția,

țara cu cel mai mic punctaj și neutră

din punct de vedere istoric, a

avut 11,3 % din estimările globale.

Liderul narcisismului colectiv al

lumii, ocupând astfel primul loc în

acest studiu, este Rusia, care, cu

60,8%, consideră că a contribuit la

istoria lumii. Acest rezultat este în

concordanță cu studiile efectuate

în ultimul deceniu în Rusia.

I think can be recognized in ‚90,

when a very famous advertisement

of a well-known telephone

company wrote „Everything is around

you”, an early metaphor that

described how reality, although it

had not world without limits proper

to postmodern society, was

preparing to invent a reality in which

the world was available in its

terms and ready to be used without

the presence of the other.

The narcissistic illusion of

postmodern society would like

to erase the taboo of man’s dependence

on the other, to isolate

him as much as possible, immersed

in a parallel reality in the internet

networks. The concept is that

of self-constitution, of self-foundation,

of self-realization. Never has

an age like ours overly exalted the

figure of Narcissus as the emblem

of a self-sufficient, independent,

autonomous subject. Psychologist

Lacan emphasized the deeply

suicidal nature of human narcissism,

idolizing his own image,

pursuing the omnipotent dream

of erasing otherness. Thus, the

modern narcissist shows his furious

passion, his capricious pride.

Prejudice, xenophobia and fear of

diversity are aspects that we see

more and more often in modern

society. It is for this reason that

psychologists are increasingly interested

in understanding phenomena

such as collective memory

and collective narcissism and their

effects on the real world.

For example, a study published

in the Psychological Science

magazine shows that 2,800

American residents were asked

how much they thought contributed

to the development of the

United States. The percentages

obtained varied from state to state.

There was no right answer, but

what came out was a lot of information

about how these people

are and think. The sum of the

percentages in each state reached

an unexpected figure even

for researchers, of about 907%.

The authors expected high percentages,

but not to this extent.

Researchers also created a

narcissism scale, which they called

the „Narcissism Index.” In a

second study, the same approach

was applied globally. Residents

in 35 countries were asked how

Their nation has contributed much

to the development of world history,

and what emerges from the

latter study is a collective narcissism

that is even stronger than the

previous one, and even Switzerland,

the country with the lowest

score and is historically neutral,

has 11 Russia, which, with 60.8%,

considers that it has contributed

to the history of the world, is the

leader of the world’s collective narcissism,

ranking first in this study

decade in Russia.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

79


A

A

80 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

When the sun comes to town.

Get playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

our innovative cabinets.

MERKUR GAMING Distribution

26th Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

hfuica@merkur-gaming.com

www.merkur-gaming.com

012 Anzeige Ruma nien 230x280mm.indd 1 09.02.22 15:30

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Seven Club

str. Gheorghe Doja 44

Cluj Napoca

Tel: 0264-412 590

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Consultants

Contact address: Smart Games, 25

Martisor street, Bucharest – Romania.

Tel. +40722269379

Email: vlad@smartgames.ro

str. Erou Chivu Dumitru nr 44C, C30

Pipera – Voluntari, Judetul ILFOV

Email: redactie@casino-magazine.ro

Mobile: +40 722 222 971


PARTENERI / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

81

ale

Industriei de

Gambling

din România

Marile premii


A

A

82 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

București, sect. 4, Str. Glădiței, nr. 42,

Bl. T6, et. 19, ap. 1902

0727.78.10.22, 0722.40.77.86

mihai.luca@luca-partners.ro,

teodora.luca@luca-partners.ro

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

municipiul bucuresti, sector 1,

str. postelnicului, nr.12, et.3

casino-magazine.ro

aesthetic-magazine.ro


WE INNOVATE,

OTHERS

JUST COPY…

WWW.CASINO-MAGAZINE.RO


When the sun comes to town.

Get playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

our innovative cabinets.

MERKUR GAMING Distribution

26th Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

hfuica@merkur-gaming.com

www.merkur-gaming.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!