27.12.2023 Views

Nowi Tropiciele. Czterolatek. Wielka Księga Tropicieli. Zawody

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

czterolatek<br />

<strong>Wielka</strong> <strong>Księga</strong>


czterolatek<br />

<strong>Wielka</strong> <strong>Księga</strong><br />

ZAWODY


© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2021<br />

Wydanie I (2021)<br />

ISBN 978-83-02-19935-6<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Iwona Sośnicka<br />

Redakcja językowa: Rozalia Słodczyk<br />

Redakcja techniczna: Maria Kaszkowiak<br />

Projekt okładki: Joanna Plakiewicz<br />

Projekt graficzny: Agnieszka Wagner<br />

Opracowanie graficzne: Blanka Chybowska-Rudolf, Joanna Plakiewicz,<br />

Agnieszka Wagner<br />

Fotoedycja: Joanna Bańka<br />

Skład i łamanie: ReContra Studio Graficzne<br />

Objaśnienia<br />

piktogramów<br />

nalepka<br />

ołówek lub kredka<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Tel. 22 576 25 00<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Druk i oprawa: Elanders Polska Sp. z o.o.<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz<br />

udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj<br />

ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


22 Krawiec<br />

Nalep we właściwych miejscach brakujące części zdjęcia. Opowiedz,<br />

czym się zajmuje krawiec. Czego używa podczas swojej pracy?


23<br />

Podaj nazwy rzeczy przedstawionych z boku strony. Znajdź je na dużym zdjęciu<br />

i narysuj obok nich kropki.


38 Bibliotekarz<br />

Jakie miejsce przedstawia obrazek? Kto tu pracuje?<br />

Odszukaj 6 ukrytych postaci z bajek i nalep obok


39


46 Piekarz<br />

Powiedz, czym się zajmuje piekarz i jak się nazywa miejsce, w którym<br />

pracuje. Nalep we właściwych koszach zdjęcia przedstawiające chleby,<br />

bułki i rogale tak, aby wszędzie było ich po 5.


47


Pomoc edukacyjna. Wyrób przeznaczony do użytku w celach edukacyjnych<br />

w szkołach i innych placówkach oświatowych, pod stałym nadzorem dorosłego<br />

instruktora. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Zawiera<br />

małe elementy. Ryzyko połknięcia/zadławienia, w tym poprzez spożycie<br />

oderwanych części produktu. Elementy składowe nie nadają się do spożycia.<br />

Prosimy zachować opakowanie/instrukcję ze względu na podane informacje.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!