14.01.2013 Views

TÜRK SPOR EKONOMİSİ BÜLTENİ - ekospor

TÜRK SPOR EKONOMİSİ BÜLTENİ - ekospor

TÜRK SPOR EKONOMİSİ BÜLTENİ - ekospor

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

YIL: 1 Sayı: 1 . 19.Mayıs 2007

TÜRK SPOR EKONOMİSİ BÜLTENİ

Editör

Dr.Sebahattin DEVECİOĞLU

“Türk Spor Ekonomisi Bülteni , Sporun Ekonomik boyutu ile ilgili; Spor Endüstrisi, Spor

Sektörü, Spor Pazarlaması, Sponsorluk, Reklam, Marka ve Sporun finansı gibi alanlarda

ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaların değerlendirilmesini kapsamaktadır.”

“Türk Spor Ekonomisi Bülteni yılda 4 kez 3 ayda bir yayınlanmaktadır”

İletişim

http://www.ekospor.com

sdevecioglu@ekospor.com

Fırat Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

23119- Elazığ-Türkiye


EKOSPOR DUYURULAR

SPORTS ECONOMICS LINKS

http://www.sportbusiness.com

http://jse.sagepub.com/

http://www.sportsbusinessjournal.com/

http://www.sportseconomics.com/

http://www.thesportseconomist.com/

http://sportbusinessassociates.com/

http://www.sportmarketingeurope.com/

http://www.imrpublications.com/SM/IJSM/

http://www.iasecon.net/

Sports Conferences and congresses:

• 4th Conference of theEuropean Association for Sociology of Sport (EASS), "LocalSport in

Europe", May 31 - June 03 2007, Münster/Germany

• 12thAnnual ECSS Congress 2007 (European College of SportScience), July 11-14, 2007,

Jyväskylä/Finland

• 12th European Congress ofSport Psychology, "Sport and Exercise Psychology Bridges -

Between Disciplines and Cultures", September 4-9, 2007,Halkidiki/Greece

• 9thENSSEE Forum (European Network of Sport Science, Education& Employment),

"Towards a new definition of the sportoccupations in Europe", September 20-23, 2007,

RioMaior/Portugal

• 15th EASM Congress 2007 (European Association for Sport Management),September 12-

15,2007, Torino/Italy

• 6th International Conference on Sport, Leisure and Ergonomics,November 14-16, 2007,

Cheshire/UK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!