Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

.dtkfcfsdbc vjekjlytkfl ,fle fkb’jybfc [fk[bc vnhj-

,f lf vjqfkfnt cb’bc vafhdtkj,f lfcofvtc7 e.fbhfsj,f6 vfdyt,kj,f

lf rbltd6 dby vjcsdkbc6 hf lff,hfktc7 lfbo.j x[htrdf6

lfrbs[dt,6 tybc vbnfy-vjnfyf7 vfhsfkb lf n.ebkb thsvfytsib

fbhbf7

;byb fysfhcfw uelf-yf,flb ferhtc7

_ cfvfhsfkvf eobf= _ xevfsj,lyty jlf,fltkt,b7

fmfvlt vjovtylbk wfpt hfqfw fdbcvjvfcofdkt,tkb qhe,kt,b

uhjdlt,jlf7

cfcfvfhskjc ufyfxtybs ervf.jabkj .bafv6 2vtw yf[bh yf[bhjj3

lf recfdbs at[b ufvj.j6 wjnytj,f vjboflbyf _ gfhnbbc

vfylfnb iefpt uflfa[hbof lf ghjntcnbc ybiyfl vcf]ekt,c

w[dbh-gbhib vbf.fhf7 2endbyj sfdb cektkehfl offuj37

bv otkboflc fhlfitk fkb’jybfvfw crjkf ofhxbyt,bs lffvsfdhf6

vfuhfv fmts cekbcitv[esfdb itntdt,b vje[ibhlf rjxbfc

lf vfiby lbc wjldf udcltdybcjj6 ie,kpt bnrbwf [tkb yffh.fkvf

yjxjv7

2vfafc cfcbrdlbkj ufobhdbcfsdbc cfrflhbcfl c]bs ptwbthb7

vfc hjv cekb elufc lqtvlt6 fk,fs6 bv jhbjlt vnrfdtkb

,fohbc o.fkj,bsff6 [tkib hjv itfnjdf [f,jlfy ufahtybkvf7 bv

cfvbjlt sdbc ytcdbcnjkf mdbc o.fkj,bsff [fkdfsfl hjv itf,f

.dtkpt7 pehf7*

f[bf xtvpt6 lfhbi[fyb hjv fh itufgfhts df[ivj,bcfc7 bvbnjv

smdf fct6 ’vt,c xfltybkb evcufdcjt,bc ufcfvfhskt,kfl vtnb cfae’dtkb

mjylfs cbylbcbc mt]yfc yfrkt,fl ittoe[t,byfs7 rdlt-

,jlf lf rbltd bv s[ktt,pt abmhj,lf6 vfuhfv vt9 xtvsfy hfqf

qvthsb ufeo.hf=3

idbkt,bc ,tl-bq,fkb ufycfresht,bs wfhj veiembfc f;hefyntkt,lf7

abkndt,bc lfxhlbkdf gfnfhfj,blfydt qhqyblf rjxbfc lf

vij,tkbw yt,bcvbth ufycfwltkc obyfcofh b.j ituet,ekb6 vfuhfv

qdtnthbf* fhlfitkbc ,ehecbs vjwekb vjvfdfkb lqbsb

lqt cekc eofvkfdlf6 vjcdtyt,fc fhsvtdlf zbhyf[ek ltlfc7 hfcfrdbhdtkbf6

rjxbfc vjcfhxtyfl wfhj veiembf fhfathc bieht,lf6

qfvtt,c estdlf cbc[kbc qt,byt,bs vjsfdt,ekc6 aekcfw

epjvjl fybfdt,lf6 ]fyvhstkj,fcfw lf ltlfvsbkbc ythdt,cfw6

vfuhfv cytekb gbhvijc xf.dbskt,ek cf[tc fhfathb idtkjlf7

lfo.tdkbk flubkt,ib ufdkf6 ytcnjufvj[hekb rfwbc yfd-

99

More magazines by this user
Similar magazines