Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ib ]ljvf se lfyf.bkb vjktcrekt,bc [cyfhbc .kehodf rjxbf

fkb’jybfc gbhdtkfl e[fhjlf6 tujyf6 fhlfitkbdbs uf]fycfqlt,jlf6

vfuhfv sfdc e,tleht,f lffn.lfs lf ufyltubkt,sfy vbvjcdkfw

ito.lf7

2rjxbf5 vbcvty9= j]f[bc lfvfmwtdfhb wfhj veiembf lf

.jhfybdbs vj.hfynfkt kbcf irdbsbfybf f[kf .dtkfathpt

mbigj,lyty lf hfw vtnb lhj-[fyb uflbjlf6 vfs esfd,jkj

’b’ubkfj,fyfc xfrdbhdt,ekb dhoveylt,jlb6 hjv ufyrehyt,f

fh vtothf7 ufvjdbljlb se fhf ierfib6 sbsmjc

ofvf[ekb ie,b rtafib vf’uthtcj6 ve[kt,b vjvtrdtst,jlf7

.fcblfl rtyzt,c lfdodlt,jlb6 ifhdkbc njnt,c dbaths[fdlb6

at[cfwvkbc pjyfhc dbrhfdlb6 s[hbkbc rbltpt

d]lt,jlb6 jqjyl cbfhekbcfsdbc ujujyt,c sdfkb

fh ittcohjs7

flfvbfyib6 idbkj6 rjxbf6 vsfdfhb fphjdyt,bc cbvfqktf6

lfyfhxtyb _ ofhvfdfkb lf evybidytkjj6 [ibhfl

vtn.jlf lflfhlbfyt,ekc ofho.vtlbkb6 vfuhfv tc itujyt,f

dthfahbs lfvt]tht,byf6 dbyfblfy firfhfl d[tlfdlb6

hjv vfyrbtht,f lqbsb lqt vf,txfdt,lf7 [fylf[fy uekib

do.tdkblb rbltw ufxtybcsdbc vij,kt,c7 tc uh’yj,f okt-

,bc vjvfnt,fcsfy thsfl vbv’fahlt,jlf lf cfrvfhbcb b.j6

cflvt ,t,bf lf ltlf ofrbyrkfdt,ekb.dyty6 hjv vfibydt

vj[ewc ufvjdtcfhxkt,jlb6 seylfw firfhfl vn.efyc7 v[jkjl

obuyt,b vfyeutit,lf6 ,jylj6 id777 gbhpt cfcfwbkjl

fbafhf [tkb7 ufcfwjlfdt,ek rbleht,c rdfpbvjljc repc

delfht,lb6 tcvthfklfc vjkjlbyib cekb vthsvtjlf6 sevwf

hf vjkjlbyb6 hbc vjkjlbyb9= bc6 futh lfbfht,jlf6

jlf,fltc iert,ib6 kflb zfybfc tpjcf lf abwhekib6

jmhjcathsvbfyb6 sfvfvb7 cbvf[by]tc dthfahbs vjdthbt6

dthw qbhct,fsf lfwdfc df[th[t,lb7

c[dt,bc vjcfxdtyt,kfl vtdkt,bfy sfdpt6 sjhvt6 tn-

.j,f6 frdyblfydt vj’ekt,ekb d.fdfhs-vtsmb6 ufdbabmht,lb

pju]th7 .jdtk itvs[dtdbcfsdbc6 zrefib xfdfhlybc vtht

tzdt,vf vjcdtyt,f ofvfhsdf7 sbsmjc xtvb ,hfkb .jabkb-

.j c[tekib vfhbkt,bc cbyfrkekt6 ve[kt,c mdtvjs odbdt-

,bc vjqeydf lf fwf,fwf cbfhekb7 fy bmyt, dbyvt zrefsv-

100

More magazines by this user
Similar magazines