Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

hfc ve[kt,cqf ithxfs7 sfd-gbhbc vndhtdbs lfh,jlyty jlbc

ufhitvj bc lf fhlfitkb7 ,jkjc thsbfyfl ofvj.bhvbpt,ekb

mfkbidbkb cbwbkufhtekb rdytcf-[dytibs ftltdyf v,h’fyt,tkc

at[lfat[6 sfy fmf-bm c[dfsf vjcfxdtyt,kfl pehupt veinc e,fueyt,lf

lfvn.dtdt,tkc7

_ tctw smdty= _ te,yt,jlf fhlfitkb cekvj,heyt,ek vtxfbt

ujujyt,c6 _ rfhub .jabkf vtwflbytj,bcfufy vjwltyf9= efhtcbw

vjub[lt,fs= _ tn.jlf6 vfuhfv sbsjtekb vidtybdhfl xf[dlf

vhfdkj,bsib yfsmdfvbc eflubkj,fc7 bv cbn.dt,bc vstkb fdkf-lblt,f

wbhfc vbtcfresht,byf cfdct,bs7 f,f6 hf ’ytkb fvjcfwyj,b

tu b.j6 se fmfvlt mfhbdbs at[vfhlyb jhvjwbjlt yf,b-

]bc vjafht,ekbc ufh,tyfc fvlty [fyc hbcsdbc vjeylyty9=

2hfqf vfbywlfvfbyw bv kfafhjib ufvjtkbfs qjyt9= 3 ,hfpj,lyty

uekib6 ufhtuyekfl rb fhfathc bvxytdlyty6 sfdc bcektkt,lyty6

bctsyfbhfl bmwtjlyty6 sbsmjc wbhf irdbsbybfc cfrby’bc

gbhdtkb jhb qbkb .he flubkfc uflf[lbk jvc rb fhf6

trfk-,fhlib ’hjvbfkc tvc[dthgkf7

cfthsj v[bfhekt,bcfufy thsflthsb6 vbkfylfh veiembf ufyfgbht,ekb.j7

vfibyfw rb6 hjwf vtxfbt ujujyt,b tpjib obfmbs lfh,jlyty6

pjvfpt vtnfl xfcemt,ekb c[tekt,b esf[sf[t,lfs lf vjkib

xfwdtybkt,c rjwybcfufy lfcbt,ekb next,b e[ehlfs6 vidblfl

v[jkjl vbkfylfhb b]lf7 vbc sdbybth ,eyt,fc [fa[fab tew[jt-

,jlf lf hjwf o.ehdbkbc cf,f,bs fkb’jybt,bcfc vjuhjdbkvf

mfkbidbkt,vf dfb-dbibs otkb fbshbtc6 bc vo.fpfhb6 wfhj veiembfc

rjzt,sfy lf,ytek kj,bjc vfhwdkt,c rfksfib brhtalf

lf vtht6 hjwf .dtkf stkbc xhlbkib vjuhjdlf6 2kj,bj lfugytdbfs6

wfhj vfvblfj36 smdf fkfy’ekvf6 fmdt rf,bc ,jkj ofvjbobf6

fhf bvbnjv6 vtuj,ht,bcfsdbc se vfcgby’ktbcfsdbc sfdbcb

kfvfpb odbdt,bc fhct,j,f itt[ctyt,byf7 tc vj’hfj,f bct [fkfcfl6

bct ,eyt,hbdfl ufvjedblf6 hjujhw wbcrty f[tldf fy evbptpjl

fvj[dhff [jkvt7

vbkfylfhbc ofvjafrfkdf wfhj veiembfc lblfl tfvf lf vb;qdtvbk-vj;qdtvbksf

fvxfnt,bc ufcfmfho.kt,kfl vjudfhtc tfv-

,jhf lf tfv,jhf zrdbfy ie,kpt7

fhlfitkbc uekbc vjcfyflbht,kfl .dtkf sfdbct,ehfl b,-

104

More magazines by this user
Similar magazines