Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ib fvn.lfhb ieqkb lf vbcb vsfdfhb vbptpb _ vbkfylfhbc bidbfsb

cbkfvfpt6 firfhfl fuh’yj,byf7

2hf ittikt,f ltlfxtvc9=3 ufbabmhf ]tbhfybc vj[ltybkb cbfhekbs

vj[b,kekvf fhlfitkvf6 sevwf df;c ]th]thj,bs vbkfylfhbcfsdbc

yfvldbkfl fh twfkf6 dbyfblfy kfafhjcsfy se udbvhjdfyib

e,t-rfksf vjcby]ek wbhfc6 hjujhw rb6 2cbrdlbkfvlt

ityb thsuekb dbmyt,bj36 it abwf6 fvqdhtekb fcekb vb]yehc

vstkb fhct,bs vbyt,lf7

bvbc itvltu rb uh’tklt,jlf vfsb xevxevtkf it[dtlht,b6

vfuhfv fhlfitkb mjhobkpt rhbyncfw fh ’hfdlf7 bc rb fhf6

se cflvt cf]fhjl it[dlt,jlyty6 fkthcbfy itvj[tldfcfw fh

fqbhct,lf7

cfvtwflbyj jsf[ib xfhfpekbc ’bkc ufyut, fyst,ekfl lfnjdt,ekb

yfsehf lf rfirfit,lf6 hfsf j]f[bc otdht,cfw lf vtpj,kt,cfw

uekbc afywmfkbs tsmdfs5 2fvltyb vtwflbytj,bcfufy

tu ,bzb ;byb fysfhbdbs fh uflfbodfcj37

fhlfitk fkb’jybfv wthwtnb lf cekofcekb sfyfnjkt-

,bcfufy ufyc[dfdt,bs erfyfcrytkvf vjfotchbuf vbcfqt,b ufvjwlt,bcfsdbc

cfzbhj cf,est,b7

_ lfecoht,tkpt xfdbhbw[t,b lf jh-cfv sdtibw ityw sfy

ofub.dfyj6 _ uffylj ltlfmfkfmib ufvupfdht,bc obyflqtc fhlfitkvf

wbhfc6 _ f,f6 hf dmyf6 ’fkfl vjhbut,ty vbkfylfhc lf b’ekt,ekb

dfh6 fmfehj,fc vjdijhlt7 rbltw dbveifdt,s6 rbltw

dbcofdkbs lf sfdc hjujhvt ufdbnfysj6_ te,yt,jlf cfnhabfkj

nbhbabt,bc ’bhfc lfvfhnj[tkt,ekc lf vjecdtyfhb [tkt-

,b bctd lf bctd xdtekb h,bkb flubkt,bcfrty vbbrdktdlyty upfc6_

at[v’bvtl se [fh6 fh lfvbvfkj6 vbs[fhb lf vskfl xtvt,sfy lfunjdt,6

_ itfgfhf6 sevwf bmdt6 _ htghtcbht,ekt,bc j]f[ib .jayf

hf ,tltyff6 _ vbf.jkf cekvjesmvtkfl7

rfhufl vjt[ctyt,jlf wbhf irdbsbybfc6 efhlfitkjl fkb-

’jybt,sfy ufxtht,f hf cfvjs[tw b.j7 wfhj veiembfc rkfyzt,ib

xfdfhlyfc ]j]j[tsib xfcdkf thxbdyf7 tctw hjv fhf6 n.ebkb hbcsdbc

tsmdf cekpt ecf.dfhktcb flfvbfybcsdbc6 hjvtkbw jh-cfv

sdtib v.elhj sfditcfafhc gbhlt,jlf ltlfmfkfmib6 lf ufv-

106

More magazines by this user
Similar magazines