Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

vfhbkc ,fkf[t,ib ufdikblbs7 o.fko.fkf qdbyjcfw vjdb’bt,lbs7

hfyfbhflfw itdvzblhjt,ekb,.fdbs6 wbhf irdbsbybf

ecfsejl xtvc udthlbs fqvjxylt,jlf7 ufzbhdt,bc

nfkrdtcc .jdtksdbc ptlvtnfl vtkjkbfdt,jlf lf at[vjyuhtekbc

ohbfkbs lfvcoht cfpjufljt,fc epjvjl fnrfhwfkt,lf7

ve[kc ve[kpt vbvflt,byt,lf tc v[bfhekt-

,f7 idblbjlt okbc obyfyltk fv,t,c vf[ctyt,lf6 hjwf

pqdbcgbhtsbcrty of[jh[jwt,ek f[fkufphlt,c relib

vbdxfyxfkt,lb6 hjwf ufnbndkt,bc vhw[dtyjlf lf sfdbc

lfcfpqdtdfl vfibydt ;byb fysfhbc ofvfkc lfdf’dhtylb

]b,blfy7 rey’pt xfvjd]lt,jlb7 nfkqt,bc ufvjhb.ek abx-

[ib dbmtmt,jlb6 fkbcr,bkc dt’t,lb7 dbgjdblb vtht vhstkc6

lblqtkdbcfc lfvc[dhtdfc uflfhxtybkc6 mdbibs fvjdct-

,ekc7 lfdb,thn.fdlb [tkbcuekpt6 uekvjlubyt,bs fvjdfceasfdt,lb6

,jkjc .ehc vbdflt,lb lf cffvehb [vt,bs

dnr,t,jlb7 mdfc flyj,lf fudbcnjc sfrfhf vpt6 vt rb bctd

xtcexbc ifhdfk-[fkfsbs lfdafhs[eyt,lb7

,bzj6 vfu nfycfwvtkc bycnhemwbf fh vj .dt,jlfj6

vt[evht,jlyty thsyb6 dblht fhlfitkb lf wbhf pdbhst,ib

yt,bdhj,lyty7

fhf6 vfhbkpt fmdc yf.blb6 vfhbkptj6 [bs[bst,lyty

c[dt,b7 pjuc dt,hfkt,jlb fdflv.jab6 vrkfdpt ofvtnfyt,jlyty

lf s[tvkbc njnt,bcfufy ufvfhsek cfxhlbkj,tkib

itvb[bpyfdlyty7 fvfcj,fib nfkqt,ib yt,bdhj,bs

vjibt,ekb ujuj-,bzt,b yfgbhpt ufvjwdbdlt,jlyty7

f]brfofcvek rbnhcf lf gehc bkervt,jlyty7 vtht

ohtc itrhfdlyty lf [fy afynbc sfvfibs thsj,jlyty6

[fyfw ,ehsc lfcltdlyty ;bdbk-[bdbkbs7 afhqfkfkf

afyxfnehib vfhnjlvfhnj lfhxtybkc uekb vbmdbsbyt,lf7

byukbcehb cytekt,bs* itg.hj,bk rbleht,c ofvjdrhtalb6

fkbfmjsc pehuc itdfmwtdlb6 bmfehj,fc vjdijhlt,jlb6

vfuhfv vpthfc fhfdby ufvjvf.jkt,lf7 bckbfyt,ib

vbd,jh’brj,lb7 ,fchb lfybs zbkc lfdzhblb

lf it.dfht,ekc afhsjafhakbfy melc deoyfdlb7 hjlbc-hjlbc

lfd,heylt,jlb cfxemhbs [tklfvidtyt,ekb6

vfuhfv [fkfsvjc[vekb wbhf lf fhlfitkb erdt cbkfn-

111

More magazines by this user
Similar magazines