Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

npt ofhupfdybkb odtdfvltkt,b6 hjvtksfufy pjub erdt

ufvjukjdbkbw ud.fdlf6 pjubw _ ]th rbltd rfynb-reynfl

botht,jlf7

fhlfitkc hf gfce[c f’ktd-vtsmb6 fvbrfyrfklf [vf7

hjv dljvt,jlbs ityc ’vfc lf ltlfityc6 fm fh d.fdlbsj6

[tkb fvbmybf wbhfv6 fhlfitkc6 utyfwdfkt6 xtvbcsfyt,bcsdbc

cfl cwfkbf6 wjlybc vodthdfkt,b fmdc lfcfg-

.hj,bj7 vt rb mfkb dfh6 lqtdfyltkb lqbs dw[jdhj,7

ltlfvsbkbc vjudfhtc iby hjujh itvjdeidt,j6 udtkbdbs

fnfhnfhf tyf df[fyt,ekvf* wfhjv6 dbsjv j]f-

[bc cbovbyltc bwfdlf6 cfresfh yfstcfdc rb cfh’kjl

tgjnbyt,jlf hfnjvqfw6 vfuhfv hf lhjc tutst,pt abmhbf6

se ubylbdfh6 smdb6 fhflf6 f[kjcff tyuehbj7

sfdbc vjrdkf hjv itu’kt,jlf6 fhw fhlfitkc eqfkfnt,lb

lf fqfhw xtvsfy vj[dbljlb-vtsmb6 ufd,tlt lf

qj,tc pehubs vbdt.hlty7

[tkb fh vrhf6 vbidtkt6 rjxbfj6 fmdbsbylf wbhf7

rfhub6 vt ]fylf,fc6 vfuhfv fb6 vfufc dby zfvc-vtsmb6

ofvjotek vewtkpt vbdfidbht sbsb vje,heyt,kfl7

jqjyl ity lfvsfy[vlb lf lfyfhxtyb ye uflfhlt,cj6

jakibvwehfdb [tkb lfvbzbhf wbhfv6 n.ebkfl vboyfdlb

udbhudbyt,c9= xtvb ufe,tlehtbcfsdbc thsfl db’bjs iehb6

rjxbfj7

vbyljlf vtrbs[f6 dbcpt eylf udt’bf iehb6 vfuhfv bcts

ueyt,fpt lfdltmb6 chekbfl firfhf b.j6 hjv wbhfc uekbcsdbc

fhlfitkbc o.tybyt,fc rb fhf6 sfdpt sdbs le.kf

fysfhbfc obcmdbkbc ljkf,bc mdbc lfnhbfkt,fcfw

fh lfdthblt,jlb7

erdt itvxytekb tmyt,fs xtvb ufgfhdf73

ufsfvfvt,ekvf rjxbf fkb’jybfv itmvybkb dbsfht,f lfehblkfl

fvbnjvfw ufev[bkf vij,kt,c7

_ vjdrkfd ufsf[cbht,ekc= _ b,qfdkf yjxjv lf zbmf vbfvc[dhbf

rtltkpt7 2ertstcc hf vjtkjlb9 lbc wjldf ultdybc=3

_ e.eht ity6 fv ij,tk’fqkc= _ next,b vjtqhbwf uf[fc7

_ sfdbceakt,fc hfnjv fhsvtds flfvbfyc9= _uffv[ytdf kbcf

irdbsbybfv idbkbidbkb ofh,t,bc fpbldbs7

_ fvjo.lf smdtyb ]bib lf ]bkfub= _ vbfo.tdkf wfhj veiembfv

ltlfvsbkc7 2fbchekf cfofltkb= hjujh ufe,ho.bylf udt-

113

More magazines by this user
Similar magazines