Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

_ cbc[kbc lf ]bkfubc ufvuh’tkt,tkb vfxemt,byt mvhbcsdbcj6

_ txbxbyt,jlf ofhfvfhf ;byb fysfhc7 bc rb wbd efhpt bluf7 vfyrbthb

utyt,bc ufyf[kt,fc thblt,jlf7 fh eyljlf mdt.fyfc rbltd thsb

wjldbkb vjdktyjlf6 hjvtkcfw zbzt rdtrdtcfdbs lfwmdtnbkb

.eht,b lf vjndktgbkb s[tvb lf .dt,jlf6 rtvtcyfbhb uflvjrfhrkekb

sdfkt,b lf rjzt,fvlt lfshtekb [tkt,b ufvjtc[vt-

,jlf6 fy rbltd _ vtywfh vfvfcfdbs vjzvekb next,b lf fajhbfmt,ekb

cekb7

_ vrehyfkj,bc cf,f,bs hf [fybf rjxbfc f[kjcfw fh dbrfht,7

itysdbc [jv fhfathbf thsb vfk[fpb vfxemj9= bvbc ufhtit6

erfwjl vbylf bub ufdfxbyjj= _ bctsyfbhfl tdtlht,jlf6 sbsmjc

;byb fysfhb cflfw fhbc evfyrj xfcf[dbc cwtyfc ufbsfvfit,lf6

wf,fjsbdbs* cekc ite,thfdlf lf cewtkc e’hfdlf7

fvbc ufvujyt ;bybc uff;h;jkt,lf7 vfafc athofcekb cf[t fujyult,jlf6

hjwf sjhvtn-wfvtnb rdbhbc yf.jac e.j.vfyjl vjfijht,lf

[jkvt7 cf,hfkj fkb’jy[tc ltlj,f co.ehjlf lf fsfcyfbhfl

otkitrhekc ths[tk ;byb fysfhvf jhcekj,f udbfy itfn.j7

erdt xfhtdfc fphb fh mjylf7 vbcb ofvkt,b lfe’kehlyty6

dbyfblfy ljpbc uf’kbtht,fc itcf’kjf vfafw tvc[dthgkf7 ,tlc

vbyt,lf7

2 dby bwbc6 bmyt, cfcofekb vj[ltc lf ]fyvhstkb idbkb udt-

.jkjcj36 abmhj,lf ;byb fysfhb6 vfuhfv sfdbcbw bodybf7

aevaekf6 dfhlbcathb renb6 vfvkt,bc uf[ibht,ek .bdbkib

ufxylf bmbafyleh* vfs zthmdti7 vjkjubyt,ekb vfaf [tkc

bodlblf xdbkbcrty7 fmts tktsvtktsb vjclbjlf cfnfy]jtkcfw6

vfuhfv vfbyw ufafwbwt,bs fsdfkbtht,lf f[fkij,bkbc sfdc6

rbleht,c6 ghjgjhwbfc7 ofhvjblutylf phlflfchekt,ekc6 bctsbdtt,c6

hjujhb ,bzt,bw jlf,fltib lfelbjlf7 wjkbc [dtoyf-velfhfc

.ehc e[ij,lf6 hflufyfw serb idbkbcfsdbc [tkc

itfdkt,bt,lf6 vtht dthfahbs offhsvtdlf7 lbl[fyc ojyblf6 lbl-

[fyc pjvfdlf6 ,jkjc 2cjakbc cfmbkbrt,kfl vjdktybkb3 uffmfyf6

levafht,bs vjatybkb jyo.dtibbc zfj,bcfrty mdfcfdbs vjbchjkf

lf sbsmjc uekb fvjukb]tcj6lf,fh,fwlf cbvohbcjakyfgreht,b

vfvf7

uf,t,qbk odth-ekdfic whtvkb ecdtkt,lf ;byb fysfhc7 ce-

117

More magazines by this user
Similar magazines