Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

,jlf7 lbkbs6 yfvnbhfktd lehec vij,kt,c cfpbfhj ,fkbi pt

t’byfs lf ,bzc cb[fhekbcfufy cekb tue,t,jlf7

rjxbf fkb’jybfc ufzbhdt,ekb flfvbfybc ufo,bkt,f fh itt’kj7

efhfahjt,c vbkbjythbdbs vafhdtkj,lf7 emvfllt,ek

ybdsc6 hjvtkcfw vfqfpbbc ytcnb lf vndthb faezt,lf6 [fk[bcsdbc

lfrfhuekfl vbbxytdlf6 fvbnjvfw mdhbd-j,jkc cfthsj hdtekib

fyufhbic ufe[cyblf6 hfsf dfkbc yfobk-yfobk uflf[lf it’kt,jlf7

fctw vjv[lfhf _ hfbrjjgthfnbdblfy vtehdtt,c ufahs-

[bkt,f dtqfh vjecohbfs lf htdbpjht,b vjekjlytkfl lfc[vbfy

sfdc7 fvbcsfyf cfufyut,j itvs[dtdbc lhjc byubhbc fy rf[fsbc

erdt fqothbkb vfqfpbt,blfy cfmjytkc byfs[jdht,lf6 cf-

[ehfdc ibathc ff’hj,lyty lf lfkemek ityj,fib xfbnfylyty7

bwjlyty jlf,fltkt,vf6 hjv vfsb rtsbklqtj,bcfsdbc rjxbf

,tlbcothfc tsfvfit,jlf lf w[flbf6 ohatkflfw e.dfhlfs7

[fylf[fy6 hjwf erblehtcb oesb lfelut,jlf6 zjabf fysfhbfc

udbnbcufy aekc bctc[t,lf lf vtht cfdf[ij dfkt,c df;rfwehfl

evrkfdlt,jlf7 hf smvf eylf6 vflkbthb sfyfcjaktkt,b [ibhfl

ptlvtncfw enjdt,lyty6 fct hjv6 rjxbf fkb’jybf lf jlf-

,fltkt,b hfqfwyfbhfl byf[fdlyty thsvfytsc7

fvbc sfj,fpt fhlfitkc vhfdfkupbc cvtyjlf7 sfdv]ljvfhtv

bcbw vidtybdhfl bwjlf6 hjv vbcb lf,heyt,bc lqblfy wjkc

evjo,fkjl fofvt,lf rjxbf7 evwhjcb ’vbc tzdbfyj,fc vbkfylfhsfy

]dhbcothfvfw dth eidtkf7

itpfh[jilt,jlf se fhf [tb,fhb6 2oflb ityc ]bvfbfcsfyj36

uflferhfdlf wbhfc cb.vfodbkbc okt,pt7 dfkib fhw irdbsby[t

hxt,jlf7

_ zrdbfyfl b.fdb6 rjxbf6 sjhtv byfyt,j= _ tvemht,jlf vhfdfkbcvtn.dtkfl7

bvbc yfwdkfl6 mvhbcsdbc mfhb[dtnbf vtuj,ht,ib nhbfkb

lftifkf6 .tkc vjbqtht,lf wbhf lf ufikbk ceahfc vbe]lt-

,jlf ,hjkbc r,bkt,bc tkdfht,bs7 itw[flt,f6 mdt.ybtht,bc it.hf

vfhst,lf6 vfc rb lhjcnfht,bc vtnb fhfathb f[cjdlf7 [fk[vhfdfk

odtekt,fcf lf mtkt[c sdfkt,c e,hvfdt,lf ,todtekn.fdtekbs7

bv cfqfvjc rjxbf fkb’jybfv wjkbcfsdbc vthfvltytl vbwtvekb

cbn.df ufnt[f6 ufvjb,he;f6 ufvjn.dhf lf bmblfy vj.jkt-

120

More magazines by this user
Similar magazines