Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

,ekb6 fv[fyfut,c ofvje’qdt,jlf7 fn.lt,jlf crfvt,bc [hbubyb6

zbmt,bc zf[fze[b6 ’vj,fcf lf cfvij,kjc cb.dfhekib sfdufvjlt-

,f7 obhdfc ufvje.dfylyty cekeueyj,fc dth vjcoht,ek z.byn

.dtkc6 obyflqbs lfvoybkt,ek rfyfv[fkc7

wbhfc epytj cfmwbtkib ufvjzthfc wlbkj,lf cek6 vfuhfv

abpbrehfl cecnc fhf.b vfkt rbcthc offo.dtnlf7 nf[npt ufe[ltkfl

vbult,ekc tqdb’t,jlf7 zbirfhc ]b]qbybs vjb[ehfdlf

yf,f[ectdb7 dtkjcbgtlbs vfqfpbbcfrty ofkf[kf[lt,jlf dbsjv6

iefupfpt uflfe[dtdlf6 cbvbylbc .fylfy itvjbgfht,jlf lf cffsj,bs

esdfksdfkt,lf vbvcdktk-vjvcdktkc7

htdbpjht,bc bv ]ueac rjxbf fkb’jybfv dthfathb vje[th-

[f7 fylf6 fhlfitkbc lfutikb-vjmhsfvekt,sfy uffo.j,lf hfvtc9

itibyt,ekb yjmfhb fhtek lfdsht,c uekqbfl fv[tklf6 vfuhfv

lfyfrkbcvf .jdtkudfh vjkjlbyc uflffzfh,f lf firfhf ufycfwltkbc

obyfit fqvjxtybkvf lf[kblfhvfw [tkb ufvjbqj7 bctd

bdfkf udbn pfysfhbfcfufy7 cfzbhjpt vtnb aekb itf’kbf sbsjtekc6

sevwf sbsmjc ovbylfyt,b .jabkb.dyty6 mdf ffultc lf sfdb

iteidbhtc7 vfqfpbf lfekemtc7

2rVh-rVh-rVh7

rjxbf5 erblehtcfl itzbhdt,ekb ,jqvfc fhf.ib df[hxj,lb7

.jdtk ofvc lfgfnbvht,fc dtkjlb lf sdfksdfkc

vfbyw dfuh’tkt,lb7 vfkt yfyfnhb oesbw lfvbluf7

rjxbf6 ufvjv[tlt6 rjxbfj6 vt’f[lf fhlfitkb zbirhblfy7

hjvtkb [fh vfyl6 gbhb hjv lfubqbf7 ,fdidc df’byt,6

fmts vjbobtj6 uftgfce[f jlblfy wbhf7

fhlfitkb dfh6 fhlfitkbj6 lfbhj[hj[f xtvvf ’vfv7

fhlfitkbj6 cecnfl it rbdkf irdbsby[tv lf xfvjahbylf

vjh.tek rb,tt,pt7

rjxbf cflqffj6 rbs[f vfpkvf h’fkc6 sfy ufcfqt,t-

,bc fc[vekf vjyjnjhekfl ffx[fheyf7

fk,fs6 cfcflbkjib wtw[kfdc fhf.cj6 wbhfv7

lqtc fh ufvjxtybkfj6 bm6 smdf fhlfitkvf7

dbyvtcsfy ittshtjlf vfiby7 lehe6 leheee= it6 fhufcfphltkj=

rjxbfc bvtlbs vskfl [tkblfy ofvbdblf ,fdidbj7

ltlf6 sfdb vjvbrdltc6 fm hfc elut[fh ew[jcfdbs9

121

More magazines by this user
Similar magazines