Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

c[dfv dth vjvfybzf ityb fkthcb lf bvbnjv7 se vrkfd _

cb.dfhekbs ,fhtvj6 xfbmdbsbyf h’fkvf lf vfiby mfsmfsf

cdtnbc lfr,bkek res[tc ie,kb ufdemfyt7 ufvjcfidt,vf

cbc[kvf batsmf7 idt,f dbuh’tyb6 vfuhfv hjujhb idt,f=

sbsmjc [tkf[kf ufdtxbyt ltlfxtvc6 sbsmjc [tkf[kf

fvtluf tyf6 sbsmjc [tkf[kf fv[tkjlf sdfkt,b=

x[fheyj,lf zehztkb7 lhjlflhj fx[fdkt,ekc frdfyc

ofvjehotdlyty7 orfheyt,lf lf orfheyt,lf fvfc obyfs

peulblfy xfvjnfybkb t;dyt,b7 vtht bfnfrvf v’bvtl

ufbzhbfkf777 ptfg.hj,bkb vpthf vndthvf uflfvb,bylf777

,hfudfyb vjflubyf crfvvf7 .hel [fsmeyt,lf hfqfw7 ,jkjc

.dtkfathb rdytcfl lf xehxekfl bmwf777 fmfvlt hjv

dabmhj,lb6 rb,tt,c at[bc thsb lfrfht,bs fdbh,ty-vtsmb6

vjzhfzeyt cfat[eht,b lfechekt,tk cfnfy]dtkfl ofvjvtrkfryf

[tb,fhc7 cekb r,bkt,bs vtzbhf7 dtqfhfahbs

fvtnfyf6 xtvc fyutkjpc cbylbcufhtw[bkb mfkb hjv fhotdlf7

gthfyubc uekbcgbhpt thslhjekfl xfvjvclbjlf

cbc[kb lf whtvkb7 rtltk-rtltk vbdfshtdlb eqjyjmvybk

c[tekc7 rfhbc cf[tkehc xfahtybkb kthofvbdbs

dmfyfj,lb ths[fyc777 xtvvf ufvjxtyfv afy]fhfcsfy uek-

[tklfrhtabs uf]ubvek fhlfitkc ofh,t,b vfqkf ffpbldbyf7

uf[f ,f,efc qbvbkb fesfvfilf next,pt6 sbsmjc

itvjcoht,ekc vbvfybiyt,lf6 tctw ityb wbhf irdbsbybf=

fb6 fct uflufvlf .dtkfcsfy hmt,cj7 vbrdbhlf6 ltlfrfwc

hbcsdbc dth vjt[th[t,byf cnevfhbdbs vjrj[nfdt,f6 cfovtylb

xdfhbdbs hbcsdbc lfn.kfgt,ekb.j bfnfrpt6 hbcsdbc

fh bsdfksvfmwf= [jv mjylf cffvbcj lhj9= vtht6

okt,bc vtht xfdodlb6 hjv ]bvfbfcufy vjybzt,ek ytnfht,fc

lfbf dthfahbs tktjlf7 mfkb [dlt,jlf se frdybcrty

hf vbpybs ofdf,b]t itikbkvf rfwvf6 idbkbc ofhsvtdfc

hjv degbht,lb lf ofvjshtekb nfybs gbhvijc uflftajahf6

vfuhfv ufvtnt,bs drfhb ve[kbcsfdb ufdfpt lf

res[tib gbhfqvf vbdfult7 vtht fhnf[t,blfy tkdbct,ehfl

fvjdukb]t fc[fdkt,ekb xdbkb lf irdbsby[tw vfibydt

rtltkc vbfo.lf7

cfl vbu.fdc xtvb sdfkbcxbybj6 bobdkf itsmvekb ’vt-

123

More magazines by this user
Similar magazines