Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ufhlf[lbkb cbpvht,bc fw[flt,f eahj b.j6 dbytv j,btmnehb cbyfvldbkt7

hfqfw fhct,bsc euh’yj,lf uekb7 bcts ueyt,fufyo.j,fpt

lut,jlf6 hjujhw l;qtt,bc obyfs6 hjwf [fy rfwbcnjkf

zbfyzdtkt,b tpvfyt,jlf6 hjvkt,bw mfxfk ujhbcrty*

vbfshtdlyty6 [fy rbltd erblehtcfl itreviekb6 zbfyzdtkflmwtekb

flfvbfyt,b vbc ufvj[hek sfdbcmfkfib vbvjlbjlyty6

Homo-c lf Formica-c ufojyfcojht,fc kfvj,lyty6 jakib vwehfdc

hjv tqdb’t,jlf6 njhithbc iemb twjnfdt,jlf lf cfvyfsehbfy

zfqcfw itvjbidtkbt,lf [jkvt7

rfhpt vj,hf[eyt,fw fhfyfrkt, frhsj,lf ,jyljc7 kjubyblfy

ofvjaew[eylt,jlf6 ufcfqt,c uflffnhbfkt,lf lf hjwf

[tks lfvkfut,tkb ithxt,jlf6 idt,bs fvjbceysmfdlf7 fvfc obyfs

jhbdt jyrfyb qbfl lftnjdt,byf lf hjwf ,hfuf,heuvf ufvfqdb’f6

vbcb at[cfwvtkt,b lf xfysf b[dt,bddbs lfwehfdlyty

ve[kt,fvlt o.fkib7 rbyfqfv mexfib bchjktc6 vfuhfv cfhsekbc

vjhbutv wfkrt flvbybcnhfnjhb vjmhsfvf6 wfkrt _ lbhtmnjhb

lf vb.tyt,ekb pfhfkbcfsdbc [esfcb vfytsbsb lff]fhbvtc7

tkfgfhfrt,jlyty6 hfqfwfc e[cyblyty6 hfqfwfc ecf,est,lyty7

,jyljw sfdfpbfyfl egfce[t,lf cfsbsfjl6 hjlbc-hjlbc

ufbrhbat,jlyty lf .vfodbkbw bctd ufyvfhnjdlt,jlf7 wbdb i[fgbs

ufuhbklt,jlf7 f[kf[fy ufvjwdkbkb gbhcf[jwbs nfyc bvihfkt,lf6

sfy vthfvltytl fvjovt,lf jyrfyc7 ,jkjc kjubypt

vbtult,jlf lf rdkfd f,j,jmht,ek cbpvht,ib uflftidt,jlf7

futh6 wfk,jh,kbfyb tnkbs cjakbc ifhfpt vbhf[hf[t,c

,jylj7 dthfahbs ufe[ctyt,bf6 sdkt,b stshb rfvtxt,bc ]jubc

ltdybcfc vjc’hjvbf se c[dfufy7 tc thsflthsb ,jh,fkbw .fy.fkt,c6

afvafkt,c lf6 cflfw fhbc vjc[knt,f7 vjrktl6 f[fkufphlbc

cbwjw[kt ,todpt rblbf7

2vfho.dbc vltkj3*7 ,thuvfyb7 fhf6 hfcrjkybrjdbc* cbpvfhb7

hf fohbfkt,c rke,sfy itmext,ek [fk[c9= [tkt,c bct cotdty

vfqkf6 sbsmjc wf tmwtjlfs sfdpt7 gjvgtbc nhfutlbf7 dtpedb37

lfyuhtekfy wfsfv,]tyb rjirt,b7 cf.jdtksfj pfhb ,jyljcfw

uflvjtlt,f sfylfsfy7 gbhen.dbc ewljvtkb uevfybs

uh’yj,c6 hjv vbof b’dhbc7

_ gjctbljyb6 vbobcvh.tdtkb gjctbljyb= _ xehxekt,c6 vfuhfv

fvfc hf vybidytkj,f fmdc f[kf9= .dtkfathb yfyuhtdt,fl mwtekf7

bctsb gfybrff6 next,pt [tkbc vbafht,fw dth vjecfpht,b-

128

More magazines by this user
Similar magazines