Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

fs7 cek ewyj,b cf[tt,b6 cek f[fk-f[fkb ajhvt,b7 2js[[tkbfyt,b3*.

vfbyw vfsrty vjbxmfhbc6 vfbyw vfsb cfoe[hbc ufpbfht,f

coflbf7

_ hf [lt,f6 hf fv,fdbf9= _ xftrbs[t,f ef[kjtc cfahs[j,tkfc

,jylj7

_ vvvtbhj[f[fybf6 ,j,j,jylj fkb’jy’jybfd=_ b[hxj,f

thsb7

_ vvvtbhj[[[fybf6 ,,,enenb fysssfhbfd= _ xkjabyj,c vtjht7

_ vt-b _hj-[fy-b-f6 ub-jh-ub [fy-sf-hb-’td= _ otkfdc vtcfvt7

sfdgbhbcvndhtdbs ufeh,bfy .vfodbkc6 sbsmjc rtshjdfyb

b.jc6 sbsmjc vfcsfy it[t,fc eahj vtnb cfahs[t vjcltdltc6 dbytv

vbobc’dhbs lfysmvff7

_ vtbhj[fyb hfqff9= cfl ufh,b[fhs6 cfl9= jlf,fltkt-

,b lfuyfwhfdty6 lfuyfwhfdty9=3

fh bwbc hjvtk thsc ufvjtrbljc ,jylj7 pjub cfbs vbikbubyt,c6

pjub _ cfbs7 ewt, oby qjht,bc rjknb xfvjemhjkt,c7

cfwjlfdfl z.dbnbyt,ty he[pjkbfyb ujzt,b6 nf[t,c rb

mfab ufvjclbs vnrfdkbfy tidt,pt7 me,t,c6 rthfnt,c6 ufyehxtdkfl

.dtkfc6 .eht,b tphlt,fs ofvbofv7 [fy fmtsf qjt,c vjfo.lt,bfy6

[fyfw _ bmbsfc7 vtht [tt,pt fh,bfy dth[dbc ajsjkbdbs

vjwf[wf[tyb6 vfuhfv ’bhc wdbdbfy lf ,jyljw fcrdybc6 hjv

vtbhj[fyb vtnfvjhajpbcvfudfhb vlujvfhtj,ff6 hfqfw w[flbcf

lf bhtfkehbc iefktlehb vlujvfhtj,f7

2fb6 cfcofekb6 se ubylf= ufvjldbltc tivfryb bub rfwbcf

vbcufy lf itdbltc qjhsf vfs lf vbbvfhsf .jdtkvfy vfy

rjknvfy qjhsf vfy r,jltcf lf pqdcfcf lf vjco.lytc

bubyb o.fksf vfs ibyf37* vodfyt athb=3 lffhn.fvc ewt, sfdib

,jyljc7 vbthj[fyb atyjnbgbehbf6 lfafhekbc ufvjfirfhfdt,ff=

xftcvbc cfblfyqfw ;byb fysfhbc [vf lf tc vskfl lffatst,c7

ifhdkbc njnt,b fbrtwf7 odbdt,b ufvodfyt,bf erdt7 f[kf gthfyuc

itvjbaktsc7 uek-vrthlptw bubdt athb vbc’fkt,bf7 2lfdbqegt6

lfdbqegtj36 ’hobc ,jylj lf ltlbcrty ufh,bc6 futh6

dbqfwf upfc uflfezhbc hjvtkbw lbyjpfdhbc relbdbs vjfshtdc

[dkbrbcath tyfc7 rbltd hjvtkbqfwf uflfecoht,c _ vodf-

129

More magazines by this user
Similar magazines