Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

yt fmdc rdf[bc ajskbc[tkf .eht,b7

2qvthsj xtvj6 fvfs mt vfbyw c[tekbc tcf se bc yfobkb ufvodfyt,bfs6

vt rb6 vt rb6 vodfytib dfh fvjdkt,ekb xehx[tkfcfdbs7

tkjb6 tkjb6 kfvf cf,frsfyb3*.

s[hbkbc rbltpt ]lt,f6 eahj cojhfl6 ibu xfvfkdf

ufyephf[fdc6 xfbvfkt,f rbltw lf f[kf bv oevgblfy pdthfdc

lfajhbfmt,ek vupfdht,c7 [tlfdc ,jylj ve[kt-

,fvlt xfvjweht,ek ’e’et,c6 rjzt,fvlt xfvjpblek dfcfrfcath

leylekt,c lf fcjt,c7 [dlt,f6 hjv vodfyt athb

v[bkt,ff6 vodfyt athb vfyrbtht,bc lfvflfcneht,tkb

cf,esbf lf eahj lf eahj vb’dht,f s[hbkib6 vfuhfv6

fb6 cb,ytkblfy vfuyjkbbc .dfdbkt,bdbs mfsmfsf

vntdyt,b ufvjmfylt,bfy vbcrty7 cf[t fhf xfyc6 fqfhw

v[ht,b lf nfyb6 v[jkjl vntdyt,b rfvrfvt,ty7

_ lf[tlt fvfs= ytrf sbspt rbyfqfv vtw ufvjvtrdhnf

vodfyt= vjlb6 xtvsfy6 vt ubidtkb6 vt ub[cyb ofho.vtlbcfufy=

_ txehxekt,f exbyfhb mfkb lf ,jyljw vbtylj,f

e[bkfdc7 uh’yj,c6 hjujh lfedkbc c[tekib ;hefyntkbcvfudfhb

cbstsht6 uh’yj,c6 hjujh uflvjtqdht,f afhekb

evfyrjt,f7 2uflfdhxb6 uflfdhxb36 e[ehc ujyt,f7

vnhtlt,b bhtdbfy6 bhtdbfy7

dsmdfs lf6 hjv utrbs[fs knjkdbkbcsdbc6 fv cfcnevhjib

hfyfbhfl6 dbcb lf[vfht,bs vj[dlbj6 dtqfhfathc

ubgfce[t,lfs7 ,eylfl fqflutylf flvbybcnhfnjhbc

w[tybdbs ofuh’tkt,ek cf[tc7 fqflutylf vfcfw6 se

hjujh tlfdt,jlyty6 w[dbhoby mfqfklt,c hjujh eahbfkt,lyty6

vfuhfv fv lblt,ek kemcib dbcb o.fkj,bs fqvjxylf6

fvjwfyf b.j .vfodbkbcfsdbc7 bctd sfdblfy bo.t,lf

abmhc7

futh6 vjnjhbfy yfdib pbc vfcofdkt,kbc gbhbcgbh7

futh6 rfvtxt,bc ]jub6 jcnfnb _ vrthlpt vb[ent,ekb

ghbfkflheyxbfyb pfmbs7 futh6 jyo.dtibbc levafht,bs

lfafhek o.kt,sfy ufvfhsekb cfe,fhb7 Nolli me tangere

lf ytrbc cbc[j trkbc vjo.dtnf7 cfptbvjl vjhsekb ceahf7

cbxevbc cbv,jkj dfhlt,b7

2yese .dtkfathb obyfcofh mjylf vbc[fk-vbc[f ufyzdhtnbkb9=

vfuhfv rjxbfc hjv fh ittcohj fhlfitk-wbhfc tegfht-

130

More magazines by this user
Similar magazines