Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

eybbcsdbc6 vfiby6 vfiby [jv fh vjd[dlt,jlb cfnfy]jpt lf fhw

;byb fysfhbc cfvtehdtj itdbmyt,jlb9= f,f6 cfl fhbc fm kjubrf9=

bmyt, ufyut,fv sdbsjy bpheyf hff,bc enjgbehb vbpyt,bcfsdbc9=

vfaf5 ityb vfcofdkt,kbc cf[tkc rdkfdbylt,ehfl fhfdby

f[ctyt,lf6 yfyfut6 ,jylj7 itcf’kjf eahj bvbnjv6

hjv febf f,ibkf[tcf lf vtht [f[fynb vfrhjy[tc cfnfy-

]jib ufyrehyt,fv ’vfsfvrdktkfl vjyfskekb ]tut e’kehbc

,hfklt,bcfufy cfvelfvjl uffsfdbceakf7 okt,cfw

sfdbcb vb mjylf6 tutw hjv fhf6 jlf,flt-cfnfy]jc

ief [blbdbs ufblj xdtyb sfdufyobhekb cb.dfhekb7 fvbnjvfw6

,eyt,hbdbf6 mfkb se rfwb tyfc r,bkt,c fzthlf6

sfdc brfdt,lf ]tut fysfhbfc cf]fhj ufrbkdbcfufy6 sjhtv

iby6 rthbfcsfy6 fmts vjlbj6 it eqvthsj6 ;byb fysfhb

lf tc esehb* ,fdidt,b vjudfijhtj6 ufc’f[t,lyty cb,ytktc

.fcblfl lf hf wtkmt,bw eylf .jabkb.dyty fehpfehbc

vjsfdtyb6 vfibydt ufbcect,jlyty7

fvbcsfyf thsuekc obuyt,ib se it[dlt,b= v= ufyrehyt,f=

rjxbf5 vrthlpt gbhvijvb[ent,ekvf lfo.tdkbkb rey-

’ekb erfy vjdbnjdt se fhf6 stvifhf uflfdzthb6 o.kbs

ufpbpbyt,ekb qtkt ufdnjgt6 qj,tpt odfkt,-odfkt,bs

uflfdbshbt c[tekb lf vpbc vbvfhsekt,bs vbd .td lf

vbd .td cbvbylbc ufvjhblt,ek .fyt,c7 erehytkb cb,txfdbc

rdfkj,fpt6 mehlekfl6 erfwhbtkb upbs fmfvltw ,tdh-

]th vbdkbf lf hflufyfw cfresfh cble[zbhtib bct db.fdb

sfdvjyfcrdekb6 hjujhw f,htievbc zbf zezr gfhrib6

flfvbfyt,sfy it[dtlhfc ufdeh,jlb7

fctsb [tkjdyehj,f6 fctsb cb.fk,t6 ,f,fbf6 trflht,f itybcsfyf

cfrvtdtkbdbs ceasf uekbc rfwc9

rdkfd ufyvfhnjt,bs cbfhekc dfv]j,byt,lb7 [jv ufdfqotdlb

nhfcfpt flht se udbfy9= jlf6 bm cf,jkjjl

uflfdo.dtnlb6 cfbsrty ufdcotdlb6 hfc dbqjyt,lb7 vbyljlf

sfdblfy fvjvtulj otqfyltkb yfyf[b lf vjcvtybkb6

vbyljlf tc vnfy]dtkb cbyfvldbkt idbkbc vthvbcpt abmhbs

ufvtmfho.kt,byf6 sevwf cfrvfhbcb b.j jhb-cfvb ofh-

131

More magazines by this user
Similar magazines