Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

ajst,ekvf at[c fdexmfht7 vtht ’ey’ekpt uflfdtlb7 cflqfw

ufmhf otqfyltkb lfqkbkj,f7 cfvfkfdblfy vjcvtybkb

lfbkjut,bwf lf jlbc ibuybs [bkekb ]j]j[tsbw

ths,fifl fvjvbahbfklf ujyt,blfy7 cdtkb neakt,b .jdtkb

yf,b]bc uflfluvfpt .en.ent,lyty7 ve[kt,pt vtukfceyt-

,jlf ifhdkbc nfkf[bfyb njnt,b7

htfkehbf tc .dtkfathb9 erblehtcfl fupyt,ekbc6

cekbthfl fikbkbc wyj,btht,f fq,tzlfdlf dbsjv fcts

odhbkvfyt,c9=

vbdh,jlb sfdmelvjukt]bkb7 fhfathc dxbjlb6 jqjyl

idbkb lhjekfl ufvt.dfyf cfvidblj,jc7 f f6 ufkb;dbyt-

,ekb wfkb at[cfwvtkb ofv’dhf rbltw6 vfuhfv tc lfyfrkbcb

fbyyeibfw fh xfdfult7 lfhxtybkb vtjht erdt firfhfl

vfath[t,lf ufvtnt,ek cohfadfib lf v[jkjl ofvbthfl67

ofvbthfl itd.jdylb6 hfsf [tkbc itviktkb ptlvtnb

,fhub sfdblfy lhjekfl vjvtijht,byf7 f[kf obylt,bcfvfhf

bct evnrbdytekjl uflfdbh,tylb qbzbs6 hjrbsf

lf yfh-trkbs vjatybk fhtt,c6 sbsmjc at[mdti sehmekb

[fkbxt,b vmjyjlf ufatybkb7 fctsyfbhb ch,jkbc

vbptpb yfobkj,hbd byubhbc xfbc af,hbrbc f,jkt,ekb

vbkt,bc ufvjxtyfw b.j7

wjnfw vjbsvbyt6 vfvf utyfwdfkjc= xtvb sdfkt,,hbfkf

,jib-vtsmb6 dfijivbyt,lb nbhbkbs vbcfdfst,ekc7

xf,tnjyt,ek ubcjct,c vbdcltdlb7 ]th rbltd ijhblfy

itdybiyt vfqfpbbc qbf rfht,b lf fyfpltekfl tybs fqeothtkb

idt,f lfvteakf7 jhcfhsekbfyb mdbsrbhbc ityj,bc

oby ’fhflf[ehekb cf,fhuj vfymfyblfy qdbybfy .est,c

wkblyty7 sdbsjy mjyvj’fkt,ekb rjrb uthutlf pehubs

bluf rfwt,ib lf lfdsht,c fahbfkt,lf7 r,bkbs vbdbnfyt

cekb vfqfpbbc cfvcfat[ehbfy rb,tvlt lf ,tnjypt

vjo.dtnbs lfdtidb7

tc hf lfuvfhsybf6 e,tlehjj6 itc’f[f rjrb uthutlfv7

]th uf[tsmbk ie,kpt vjvfxthlf6 vtht fc[fdkt,ekb ,fdidb

lf meckt,fvlt xfvjxfxekb obylt,b hjv lfvbyf[f6

vskfl fbhbf7

,bzj6 lfbqegt sfdbj6 ufvjvwltkfl xfv[tlf sdfkt,-

135

More magazines by this user
Similar magazines