Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

hfyfbhb .dfdbkbc yf.tyc fh lfcofat,bf sehvt ltlfxtvb6 jqjylfw

vt ufdxtyjlb7 [jv itb’kt,f bc vwtyfht dthfclhjc vjto.dbnf

;byb fysfhc9= vfiby9 vfiby dby bjwyt,t,lf yfrflekbc gbhfc9

fy mdt.ybtht,fc xtvpt oby ]bvfut hjv vjdktyjlf6 bfphjdyt,lf fvudfhfl9=3

_ c]blf ,jylj fkb’jybf lf ,fv,erbdbs vfnekj,lf

cbvfqktib7

ufcfjwhfl bvf[cjdht,lf .jdtk cbn.dfc6 .jdtk athcf lf

,uthfc7

j6 hjujh ytnfht,lf ,jylj6 hjwf ofhcekc vj[tlfdlf lf

yfstkb lqtt,bc fc[vf itvjfyst,lf rfvrfvf cbqhvtt,bs8 hjujh

uflf rhfdlf vfs jmhjwehdbkb ,fqt,bcf lf vbyldht,bc athb=

j6 hf nr,bkb b.j .hvj,bc okt,pt .ehbc vblt,f= vfuhfv ;byb fysfhb

evfkdt ufvjfhrdtdlf7 vbc cekc mfylfrt,fcfdbs ’thofdlf7

yfrflekc uf .dt,jlf ,bzbc .bhvbp kj.fpt ufchbfkt,ekb

whtvkb lf fvudfhb ibyfufyb shsjkdbc vbe[tlfdfl6 vfbyw ptbvj,lf6

vfbyw [fhj,lf6 vjdktyt,c eqhvfdlt,jlf6 ufhtvjc gbhmeib

ybqf,b ijhlt,jlf7 fct hjv6 itubhlb ’fklfenfyt,kfl

tho.vjlf vtywfhb jcnfnbc cfmvbfyj,fc7 vbcb stjhbekb vjcfpht,t,bcf

lf kf,jhfnjhbekb veifj,bc itltut,pt lf.hlyj-

,bs cfv.fhjc iteh.tdtk rfyjypjvbtht,t,c flutylf7

cblfh,fbckt czfh,j,lf vfs lfechekt,tk rfvfsib7 vjobot,f

ceatdlf vfs [vfcf lf cfe,ht,ib6 cflfw eylf ufvfhsekb.j

tc6 zbfyzdtkt,bc cf,elfhsfy6 rfvtxt,bc ]jubc ktkmfiib uflfhtrdbcfc

se cbkbfy cfyfgbhjpt dfh]bij,bcfc7

vjrktl6 ,jylj vstkb fhct,bs thoveyt,jlf ;byb fysfhbc

ufyzdhtnbkb cfv.fhjc cojhtl bvyfbh cehfsc6 cflfw cbwjw[kbc

xfcf[df wyj,bthlt,jlf6 hjujhw lhjcf lf cbdhwtib

vj’hfdb vfnthbbc eptyftcb eyfhb6 hjujhw cekbcfsdbc

[jhwbc vbc]f7

_ .jdtkbdt ufydbsfht,ekb flht se udbfy gbhdtkcfo.bcc

vbe,heylt,f6 _ ufyevfhnfdlf vfcofdkt,tkb [jkvt6 _ hfw f[kf

[fc[fct,c lf [dfywfkt,c6 hfw f[kf fqvfahtyfc lf chek.jafc

ufybwlbc6 f,cehlbf vjvfdkbc sdfkcfphbcbs7 jltcvt thsbfyfl

vjbcgj,f ghbvbnbekb .dfdbkbwf lf ehsektcb ujyt,fw6

vfuhfv cfufyufij fhfathbf6 dbyfblfy oht,heydbc rdfkj,fpt bctd

fqvjwtylt,bfy ptwbs vjyf,thb ajhvt,b7

13

More magazines by this user
Similar magazines